You are on page 1of 3

Liutauras Uleviius Elektroninio verslo katedros lektorius Socialins informatikos fakultetas Mykolo Romerio Universitetas liutas@mruni.

eu (8~686) 08820 KAM: Generalins prokuratros Civilini byl skyriaus Vyr. prokurorei Sigitai Vasiliauskienei generaline.prokuratura@prokuraturos.lt; Sigita.Vasiliauskiene@prokuraturos.lt Vilniaus apygardos prokuratros Civilini byl skyriaus Vyr. prokurorui Martynui Jovaiai Vilniaus.apygarda@prokuraturos.lt; Martynas.Jovaisai@prokuraturos.lt Vilniaus miesto apylinks prokuratros Civilini byl skyriaus Vyr. prokurorei Jratei Jankauskaitei Vilniaus.miestas@prokuraturos.lt; Jurate.Jankauskaite@prokuraturos.lt KOPIJA: Teisingumo ministrui Remigijui imaiui Remigijus.Simasius@tm.lt Valstybin asmens duomen inspekcijos Direktoriaus pavaduotojai Ritai Vaitkeviienei ir Vyr. specialistei Aurelijai Grikinaitei Rita.Vaitkeviciene@ada.lt; Aurelija.Grikinaite@ada.lt

PRANEIMAS DL GALIMAI NETEISTOS VEIKLOS, GALIMAI PAEIDIANIOS DIDELS DALIES PILIEI TEISTUS LKESIUS IR PRAYMAS GINTI VIEJ INTERES
.m. birelio 7 d. Vilniuje organizuotame renginyje JAV bendrovs Google Inc. atstovai pareik, jog pradeda alyje automatizuotai rinkti vaizdin informacij. Tiktina, jog dalis ios informacijos yra privati ir, remiantis ES direktyvos Nr. 95/46/EB 1 7 str. (a) punktu bei LR Asmens duomen teisins apsaugos statymo 2 5 str. 1 d. 1 p. nuostatomis tokiems veiksmams, t.y. automatizuotam asmens duomen tvarkymui, duomen subjektas turi bti nedviprasmikai davs sutikim. Civilinio kodekso 3 2.23 str. tvirtina princip, jog fizinio asmens privatus gyvenimas nelieiamas, o informacija apie asmens privat gyvenim gali bti skelbiama tik jo sutikimu. Inter alia, privataus
1 2

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:lt:HTML http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=400103 3 http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=425010

gyvenimo paeidimu laikomas neteistas jimas asmens gyvenamsias ir kitokias patalpas, aptvert privai teritorij, neteistas asmens stebjimas, neteistas asmens ar jo turto apiekojimas, [..] asmenini ura ir informacijos konfidencialumo paeidimas, duomen apie asmens sveikatos bkl paskelbimas paeidiant statym nustatyt tvark bei kitokie neteisti veiksmai. alia kit aspekt atkreiptinas dmesys ir tai, jog vaizdo fiksavim Google Inc. vykdo i auktai ikeltos vaizdo kameros, kuri yra ymiai aukiau nei vidutinio asmens gis, todl pateikiamas vaizdas nra toks, kuris prastai pasiekiamas laisvamstebtojui. Kaip skelbia Google Inc., renkami duomenys bus naudojami informacins visuomens paslaugai Google Maps Street View teikti. Usieni ali praktika (pavyzdiui, 2010 m. JAV Pensilvanijos valstijoje 4, 2011 m. Vokietijoje 5, 2012 m. Pranczijoje 6 7, 2012 m. D.Britanijoje 8, 2012 m. Australijoje 9, 2012 m. JAV 10, 2012 m. veicarijoje 11 ir daugelis kit) patvirtina, jog i paslauga gali paeisti didels asmen grups teistus lkesius, konkreiai j teis privatum. Paymtina, jog Slovnijos Informacijos komisar (lietuvikosios Valstybins asmens duomen inspekcijos atitikmuo) Nataa Pirc Musar savo vieame atsakyme 12 dl Google Maps Street View veiklos dar 2010 metais iskyr tris pagrindines grsmi ris, kylanias fiksuojant vaizdus vieose erdvse. Pirmiausia, tai delikaios asmenins situacijos (neblaivs ar kitaip netinkamai atrodantys asmenys, vaik asmeninis gyvenimas). Antroji grup tai subtilios vieosios erdvs (religiniai susibrimai, sveikatos apsaugos staigos). Treioji grup susijusi su nam erdvs zona, kuri daniausiai suprantama kaip tiesiogiai nematoma nam aplinka, vidaus interjeras ir kiti susij objektai. Paymtina, jog tiek minta ES direktyva, tiek ir LR Asmens duomen teisins apsaugos statymas numato iimtis, kada nebtinas asmens sutikimas, taiau usienio praktikos pavyzdi ir kazus gausa paneigia galimyb vertinti mint informacins visuomens paslaug kaip patenkani kakuri i iimi kategorij. Paymtina, jog prie vie Google Inc. pareikim Valstybin asmens duomen inspekcija yra paskelbusi neigiam nuomon 13 apie i paslaug. Toki nuomon specialistai pagrind tuo, jog toks Google Inc. vykdomas vaizd tvarkymas kelia grsm mogaus teisei privataus gyvenimo nelieiamum, kadangi renkant mintus vaizdus bus tvarkomi ir asmens duomenys (pavyzdiui, gatvse esantys praeiviai, automobiliai ir pan.). Vliau pozicija, tarpininkaujant Teisingumo ministrui, buvo suvelninta 14, kol birelio 1 dien vykusio susitikimo metu konstatuota 15, jog perimama ekijos praktika ir veikl formaliai vykdys Airijoje registruota bendrov Google Ireland.

4 5

www.itworld.com/legal/129524/google-admits-trespassing-street-view-hit-crushing-1-fine http://articles.businessinsider.com/2011-04-11/lifestyle/29972675_1_google-maps-street-view-google-earth 6 http://www.publicserviceeurope.com/article/2024/eu-concern-over-allegations-of-google-data-breaches 7 http://www.digitaltrends.com/mobile/google-maps-draws-fine-in-france-for-being-free/ 8 http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/mar/01/google-watching-you-privacy-policy 9 http://www.dailytelegraph.com.au/technology/street-view-security-scandal-is-google-using-your-house-number-asa-security-sign-in/story-fn7bsi21-1226330367396 10 http://nakedsecurity.sophos.com/2012/04/30/google-staff-knew-for-years-about-street-view-data-breach/ 11 http://www.usatoday.com/tech/news/story/2012-06-08/google-switzerland-privacy-streetview/55459568/1 12 https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/mnenja/0712-258-2010.pdf 13 http://ada.lt/index.php?lng=lt&action=page&id=20278 14 http://ada.lt/index.php?lng=lt&action=page&id=20279 15 http://ada.lt/index.php?lng=lt&action=page&id=20281

iame kontekste itin svarbus Pranczijoje 2012 m. pradioje ufiksuotas precedentas, kai 50-metis Pranczijos pilietis band paduoti Pranczijoje registruot Google Inc. antrin bendrov teism u tai, kad internete buvo paskelbtos jo nuotraukos, kuriose jis ufiksuotas savo kieme atliekantis gamtinius reikalus. Google Inc. atstovaujantis advokatas Kristofas Bigo (Christophe Bigot) papra iekin atmesti tuo pagrindu, kad visa Google Maps paslauga yra pirmins bendrovs, registruotos JAV, nuosavyb, o ne antrins, registruotos Pranczijoje 16. Tuo pagrindu kyla pagrst abejoni dl galimybs Airijoje registruot Google Inc. antrin bendrov pripainti tinkamu duomen tvarkytoju Lietuvos Respublikoje ios informacins visuomens paslaugos atveju. Papildomai paymtina, jog Google Inc. nra pateikusi joki atsakym iuos galimiems teisiniams ginams itin svarbius faktinius klausimus (plaiau apie klausim esm komentare, skelbtame portale 15min.lt 17): 1. galimybs pareikti iankstin draudim fiksuoti privaius duomenis konkreioje vietovje nebuvimas; 2. neutikrinamas pradini neapdorot vaizd sunaikinimas; 3. neaiki fizin duomen saugojimo vieta patikrinimui gino atveju; 4. galimyb treiosioms alims (skaitant kit ali valstybines institucijas) pasiekti pradinius neapdorotus duomenis; 5. neaikus situacij ir slyg sraas (todl netinkamas), kada pradiniai vaizdai technologikai apdorojami; 6. valstybs interesams svarbi objekt ir kitos galimai valstybs paslapt sudaranios informacijos vieas skelbimas; 7. netinkamai apdorot vaizd eksponavimas tais atvejais, kai asmuo nesinaudoja internetu; 8. visuomenei tinkamai nepaskelbta informacija, kaip ir kur kreiptis (internete) dl privaios informacijos panaikinimo; 9. ribotos galimybs (JAV ES ali jurisdikcijos kolizijos, taip pat finansiniai katai) Lietuvoje ginti paeistus interesus; 10. neiaikintos procedros dl alos, padarytos paeidus privatum, atlyginimo; 11. privaios informacijos pavertimas intelektine nuosavybe ir tuo pagrindu teisinis paeistojo asmens interes ignoravimas, dangstantis komercine paslaptimi. Remdamasis Prokuratros statymo 18 19 str. bei kit teiss akt normomis, praau: 1. inagrinti susidariusi situacij, kai automatizuotai ir sistemingai renkami daugelio alies piliei asmens duomenys, neturint j sutikimo; 2. vertinti galim grsm didels dalies piliei teistiems lkesiams; 3. imtis priemoni ginant viej interes, ukardyti duomen rinkim, j perklim kit ali (skaitant ne ES nares) jurisdikcij ir vie skelbim.

Pagarbiai,

Liutauras Uleviius

16 17

http://articles.businessinsider.com/2012-03-02/europe/31115701_1_google-maps-google-france-afp http://www.15min.lt/naujiena/ziniosgyvai/nuomones/informacijos-amziaus-dilema-riba-tarp-vieso-ir-asmeninio-18224988 18 http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=281302

You might also like