Ekonomski fakultet u Sarajevu Predmet: „Računovodstvo“ Zadatak 1. Na osnovu stanja računa glavne knjige u dd «HS» na dan 01.01.2008. g.

sastaviti bilans stanja po funkcionalnom principu. Stanja računa glavne knjige na dan 01.01.2008. godine: 1. Oprema 2. Zemljište 3. Unaprijed naplaćeni prihodi za zakupninu za 2 godine (za 2008. i 2009. godinu) 4. Zalihe gotovih proizvoda (1.500 kom po 30 KM) 5. Zalihe sitnog inventara 6. Obračunati a neplaćeni troškovi električne energije za XII/07 7. Obračunati a neplaćeni troškovi telekom usluga za XII/07 8. Dionička premija 9. Mjenice 10. Obaveze za porez na dobit 11. Zalihe materijala 3.000 kom. mat «a» x 11 = 33.000 6.000 kom. mat «b» x 8 = 48.000 12. Žiroračun 13. Blagajna 14. Revalorizacione rezerve 15. Upisani uplaćeni osnovni kapital 16. Unaprijed plaćeni troškovi zakupnine za 12 mjeseci (za 2008. godinu) 17. Dobavljači 18. Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja za 8 mjeseci (za 2008. godinu) 19. Kratkoročna ulaganja u vrijednosne papire – dionice dd „XX“ (110 kom po 110 KM) 20. Obaveze po dugoročnom kreditu 21. Građevinski objekti 22. Zalihe rezervnih dijelova 23. Obaveze prema zaposlenim 24. Dati kratkoročni robni krediti 25. Ispravka vrijednosti opreme 26. Rezerve - zakonske 27. Kupci 28. Licence 29. Ispravka vrijednosti građevinskih objekata 30. Akumulirana dobit (gubitak) 120.000 65.000 28.000 45.000 6.000 3.000 1.100 13.000 7.000 5.000 81.000

330.000 3.000 16.000 280.000 15.260 30.000 16.000 12.100 28.000 150.000 7.000 15.000 12.740 60.000 28.000 14.000 26.000 45.000 ?

1

U toku mjeseca januara 2008. godine nastale su sljedeće poslovne promjene koje treba proknjižiti i kroz dnevnik i kroz glavnu knjigu: Napomena: Materijal se evidentira po stvarnim cijenama.

1. Za nabavku materijala dobavljaču „ALFA“ je uplaćen avans 50.000 KM plus 8.500 KM PDV-a. Prema fakturi dobavljača kupljeno je 3.000 kom materijala «a» po
cijeni 13 KM/kom plus PDV 17% i 4.000 kom materijala «b» po cijeni 12KM/kom plus PDV 17%. Odobren nam je vrijednosni rabat od 1,2% koji je naveden na fakturi. Faktura je podmirena dijelom iz sredstava avansa i dijelom sa žiroračuna. Stigla je faktura za prevoz materijala u iznosu 1.100 KM plus PDV 17% i faktura za utovar i istovar materijala u iznosu 900 KM plus PDV 17%. Fakture su podmirene sa žiroračuna. Zavisne troškove nabavke rasporediti po količini. Materijal je uskladišten. 2. Izvršena je dodatna emisija dionica. Emitovano je 3.000 običnih dionica po nominalnoj vrijednosti od 12 KM za jednu dionicu. Sve emitovane dionice su i uplaćene i to na način da smo dobili 38.000 KM u novcu. 3. Nabavljeno je 12 komada trgovačke robe „c“ pojedinačne vrijednosti 1.500 KM i primljena je faktura dobavljača u sumi 18.000 KM plus PDV 17%. Faktura za troškove prevoza iznosi 800 KM plus PDV 17% i plaćena je sa žiro računa. Faktura za transportno osiguranje iznosi 1.000 KM. Roba je u skladištu zadužena sa 20% razlike u cijeni. 4. Izdato je u proizvodnju 4.000 kom materijala «a» i 8.000 kom materijala «b». Troškove materijala evidentirati po FIFO metodi. 5. Prodali smo kupcu dd „BETA“ 500 kom gotovih proizvoda uz razliku u cijeni od 45% i PDV 17% i polovinu zaliha robe iz skladišta plus PDV 17%. Potraživanje od dd „BETA“ je naplaćeno. 6. Dali smo kratkoročni finansijski kredit pravnom licu „BN“ u iznosu od 20.000 KM na rok od mjesec dana uz fiksnu kamatu 200 KM. 7. Kupljeno je drugo pravno lice za 30.000 KM. U svom knjigovodstvu to preduzeće je imalo jednu građevinu koju smo mi procijenili na iznos 35.000 KM, unaprijed naplaćene prihode za zakupninu za 4 mjeseca 3.000 KM, obaveze za izdate mjenice 3.000 KM, rezervne dijelove 2.000 KM, obaveze za porez na dobit 2.000 KM, kupce 7.000 KM i obaveze po dugoročnom kreditu u iznosu 12.000 KM. 8. Ispostavljena je faktura za kamate po kratkoročnom finansijskom kreditu 200 KM plus PDV 17%. Po isteku roka pravno lice „BN“ je vratilo kredit u sumi 20.000 KM i platilo kamatu zajedno sa PDV-om u sumi 234 KM. 9. Kupljeno je za 3.000 KM sitnog inventara i za 4.000 KM rezervnih dijelova od istog dobavljača plus PDV 17%. Faktura za prevoz iznosi 450 KM plus PDV 17% i plaćena je sa žiroračuna. Sitan inventar je uskladišten, a zatim je polovina ukupnih zaliha sitnog inventara izdata u upotrebu. Evidentirati otpis sitnog inventara po 50%-noj indirektnoj metodi. Nabavljeni rezervni dijelovi su takođe uskladišteni i utrošeni za otklanjanje kvara na mašini koju je izvršilo treće pravno lice i fakturisalo nam iznos 350 KM plus PDV 17%. Obaveza prema dobavljaču za sitan inventar i rezervne dijelove izmirena je na taj način što smo mu dali mjenice. 10. Izdato je u proizvodnju po 1.000 kom materijala «a» i «b» 11. Prodato je i naplaćeno 95 dionica dd «XX» po cijeni od 105 KM za jednu dionicu, i za isti iznos kupljeno 100 dionica dd «YY». 12. Potpisan je ugovor sa građevinskim preduzećem o izgradnji poslovnog objekta na našem zemljištu. Kao avans za izvođenje radova građevinskom preduzeću smo platili 9.360 KM. Od izvođača radova primljena je faktura za avans u iznosu 8.000 KM plus PDV 1.360 KM. Stigla je i prva privremena situacija na iznos od 15.000 KM plus PDV 17% i podmirena dijelom iz sredstava avansa i dijelom sa žiro računa (obračunat je avans i storniran ulazni porez). 13. U svrhe reklame, podijeljeno je budućim kupcima 13 komada gotovih proizvoda, na koje moramo obračunati i 17% PDV-a, te je plaćena godišnja reklama lokalnoj TV stanici u iznosu od 200 KM plus PDV 17%. 14. Evidentirati troškove plata ako su bruto plate 78.570 KM (od tog iznosa 38.000 KM odnosi se na upravu, prodaju i administraciju, a ostatak se odnosi na proizvodnju), porezi i doprinosi iz i na plate 32.070 KM. Izmirene su sve obaveze prema zaposlenima (voditi računa i o neplaćenim obavezama iz prethodnog perioda) sa blagajne i obaveze za poreze i doprinose iz i na plate sa žiroračuna. 15. Dobili smo i drugu privremenu situaciju za izgradnju poslovnog objekta na iznos 25.000 KM plus PDV 17% koja je izmirena iz odobrenog dugoročnog kredita. 16. Izmirene su ukupne obaveze prema dobavljačima sa žiroračuna. U slučaju potrebe podići kratkoročni kredit.

2

17. Obračunati troškove amortizacije na opremu po funkcionalnoj metodi ako se zna da je normalni kapacitet opreme 120.000 kom, a u toku januara 2008. godine
proizvedeno je 1.000 kom proizvoda „X“. Amortizaciju građevina obračunati po jedinstvenoj stopi na godišnjem nivou od 1,5%. Za nematerijalna sredstva godišnja stopa je 10%. 18. Izvršen je popis materijala i evidentirano je sljedeće stvarno stanje: 900 kom. materijala «a» i 1.050 komada materijala «b». Eventualni manjak knjižiti na teret pravnog lica uz evidenciju PDV –a od 17%. Dozvoljeni kalo je 1,5%. 19. Stigla je faktura za električnu energiju (mjesec XII/07) u iznosu 3.200 KM plus PDV 17%, te su za tekući obračunski period obračunati troškovi električne energije u iznosu 3.200 KM. Stigla je faktura za telekom usluge (mjesec XII/07) u iznosu 900 KM plus PDV 17% i za tekući obračunski period također je stigla faktura na iznos 900 KM plus PDV 17%. 20. Evidentirati prihode i troškove sa vremenskih razgraničenja za tekući period. 21. Izvršiti obračun proizvodnje (vodeći računa da su neproizvodni troškovi, tj. oni koji se odnose na upravu, prodaju i administraciju za tekući mjesec 45.000 KM) i uskladištenje gotovih proizvoda. Ukupno je proizvedeno 1.000 kom proizvoda „X“. Proizvodna cijena proizvoda određuje se putem čiste divizione kalkulacije. Prodato je 50% proizvedenih gotovih proizvoda uz 30% razlike u cijeni plus PDV 17%. Saldirati sve račune vezano za PDV. 22. Sastaviti probni bilans. 23. Izvršiti obračun finansijskog rezultata. Porez na dobit je 10%.

BILANS STANJA PREDUZEĆA D.D.“HS” NA DAN 01.01.2008. GODINE
R/b AKTIVA STRUKTURA SREDSTAVA IZNOS IZNOS R/b PASIVA STRUKTURA IZVORA SREDSTAVA I) K A P I T A L Upisani uplaćeni osnovni kapital Dionička premija Revalorizacione rezerve Rezerve - zakonske Akumulirana dobit II) OBAVEZE 3 IZNOS IZNOS

1. 2. 3. 4. 5. 6.

I) STALNA SREDSTVA Licence Zemljište Oprema Ispravka vrijednosti opreme Građevinski objekti Ispravka vrijednosti građevinskih objekata

26.000 65.000 120.000 (60.000) 150.000 (45.000)

1. 2. 3. 4. 5. 256.000

280.000 13.000 16.000 28.000 358.000

695.000

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

II) TEKUĆA SREDSTVA Zalihe materijala Zalihe sitnog inventara Zalihe rezervnih dijelova Zalihe gotovih proizvoda Kupci Dati kratkoročni robni krediti Mjenice Kratkoročna ulaganja u vrijednosne papire – dionice Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja za 8 mjeseci Unaprijed plaćeni troškovi zakupnine za 12 mjeseci Žiroračun Blagajna UKUPNO AKTIVA

81.000 6.000 7.000 45.000 14.000 12.740 7.000 12.100 16.000

6. 7.

DUGOROČNE OBAVEZE Obaveze po dugoročnom kreditu Unaprijed naplaćeni prihodi za zakupninu za 2 godine KRATKOROČNE OBAVEZE Dobavljači Obaveze prema zaposlenim Obaveze za porez na dobit Obračunati a neplaćeni troškovi električne energije za XII/07. Obračunati a neplaćeni troškovi telekom usluga za XII/07.

28.000 28.000

56.000

8. 9. 10. 11. 12.

30.000 15.000 5.000 3.000 1.100 54.100

15.260 330.000 3.000 XXX 549.100 805.100

UKUPNO PASIVA

XXX

805.100

4

Knjiženje u dnevniku:
Dnevnik za razdoblje- mjesec januar 2008. godine Redni broj
Datum

Opis

Poziv

Strana 1. PROMET DUGUJE POTRAŽUJE

Rn AKTIVE Rn-u PASIVE 1a. Za početno stanje po bilansu Rn – Avansi za nabavku materijala Rn – Potraživanja za ulazni porez po datim avansima Rn – u Žiro račun Za dati avans Rn – Obračun troškova nabavke materijala Rn - Potraživanja za ulazni porez Rn-u Dobavljači Za primljenu fakturu za materijal Rn – Dobavljači Rn – u Potraživanja za ulazni porez po datim avansima Rn-u Avansi za nabavku materijala Rn-u Žiro račun Za izmirenje fakture Rn – Obračun troškova nabavke materijala Rn – Potraživanja za ulazni porez Rn-u Dobavljači Za troškove prevoza Rn – Obračun troškova nabavke materijala Rn – Potraživanja za ulazni porez Rn – u Dobavljači Za troškove istovara Rn – Dobavljači Rn – u Žiro račun Za izmirenje faktura za prevoz i istovar Rn – Zalihe materijala Rn – u Obračun troškova nabavke materijala Za uskladištenje materijala Rn - Žiro račun Rn – u Upisani uplaćeni osnovni kapital Rn – u Dionička premija Za upisane i uplaćene dionice Rn - Obračun troškova nabavke robe Rn - Potraživanja za ulazni porez Rn – u Dobavljači Za fakturu nabavljene robe Zbir strane Donos sa prethodne strane Prijenos na narednu stranu Rn - Obračun troškova nabavke robe

910.100 910.100 50.000 8.500 58.500 85.956 14.612 100.568 100.568 8.500 50.000 42.068 1.100 187 1.287 900 153 1.053 2.340 2.340 87.956 87.956 38.000 36.000 2.000 18.000 3.060 21.060 1 2 1.321.432 1.321.432 800 5 1.321.432 1.321.432

1b.

1c.

1d.

1e.

1f. 1g.

2.

3a.

3b.

3c. 3d. 3e.

4. 5a. 5b.

5c.

5d. 5e. 6.

7.

Rn - Potraživanja za ulazni porez Rn – u Dobavljači Za fakturu prevoza Rn - Dobavljači Rn – u Žiro račun Za izmirenje fakture prevoza Rn - Obračun troškova nabavke robe Rn – u Dobavljači Za fakturu osiguranja robe Rn - Zalihe robe u skladištu Rn – u Obračun troškova nabavke robe Rn – u Ukalkulisana razlika u cijeni Za uskladištenje robe Rn - Troškovi materijala Rn – u Zalihe materijala Za izdati materijal u proizvodnju Rn - Trošak prodatih proizvoda Rn – u Zalihe gotovih proizvoda Za trošak prodatih gotovih proizvoda Rn – Kupci Rn – u Prihodi od prodaje proizvoda Rn – u Obaveze za PDV Za prodate proizvode Rn - Kupci Rn-u Prihodi po prodaje robe Rn - Obaveze za PDV Za prodatu robu Rn - Trošak prodate robe Rn – u Zalihe robe u skladištu Za trošak prodate robe Rn - Ukalkulisana razlika u cijeni Rn – u Trošak prodate robe Za isknjiženje razlike u cijeni Rn – Dati kratkoročni finansijski krediti Rn – u Žiro račun Za dati kratkoročni kredit Zbir strane Donos sa prethodne strane Prijenos na narednu stranu Rn - Građevinski objekti Rn - Zalihe rezervnih dijelova Rn - Kupci Rn - Goodwill Rn – u Obaveze po dugoročnom kreditu Rn – u Unaprijed naplaćeni prihod za zakupninu za 4 mjeseca Rn – u Obaveze za porez na dobit Rn – u Obaveze za izdate mjenice Rn - Žiro račun

136 936 936 936 1.000 1.000 23.760 19.800 3.960 118.413 118.413 15.000 15.000 25.448 21.750 3.698 13.900 11.880 2.020 11.880 11.880 1.980 1.980 20.000 20.000 2 1 3 233.253 1.321.432 1.554.685 35.000 2.000 7.000 6.000 233.253 1.321.432 1.554.685

12.000 3.000 2.000 3.000 30.000 6

8a.

8b.

9a.

9b.

9c. 9d.

9e. 9f. 9g.

9h.

9i.

10. 11a.

Za kupovinu preduzeća Rn – Potraživanja za obračunatu kamatu i PDV Rn –u Prihodi od kamata Rn – u Obaveze za PDV Za ispostavljenu fakturu za kamatu Rn - Žiro račun Rn – u Dati kratkoročni finansijski krediti Rn – u Potraživanja za obračunatu kamatu i PDV Za povrat kredita i naplatu kamate Rn - Obračun troškova nabavke Rn - Potraživanja za ulazni porez Rn – u Dobavljači Za nabavku zaliha s.i. i rezervnih dijelova Rn - Obračun troškova nabavke Rn - Potraživanja za ulazni porez Rn – u Dobavljači Za fakturu prevoza Rn - Dobavljači Rn – u Žiro račun Za izmirenje fakture Rn - Zalihe sitnog inventara Rn - Zalihe rezervnih dijelova Rn – u Obračun troškova nabavke Za uskladištenje Rn - Sitan inventar u upotrebi Rn – u Zalihe sitnog inventara Za izdavanje 50% nabavljenih zaliha s.i. Rn - Troškovi sitnog inventara Rn – u Ispravka vrijednosti sitnog inventara Za otpis 50% - nom indirektnom metodom Rn - Troškovi rezervnih dijelova Rn – u Zalihe rezervnih dijelova Za utrošene rezervne dijelove Zbir strane Donos sa prethodne strane Prijenos na narednu stranu Rn - Troškovi usluga popravki Rn - Potraživanja za ulazni porez Rn – u Dobavljači Za uslugu popravke Rn - Dobavljači Rn – u Mjenice Rn – u Ostali prihodi Za izmirenje fakture Rn - Troškovi materijala Rn – u Zalihe materijala Za izdati materijal u proizvodnju Rn - Žiro račun

234 200 34 20.234 20.000 234 7.000 1.190 8.190 450 77 527 527 527 3.194 4.256 7.450 4.597 4.597 2.298 2.298 4.256 4.256 3 2 4 98.313 1.554.685 1.652.998 350 60 8.190 7.000 1.190 25.272 25.272 9.975 7 98.313 1.554.685 1.652.998 410

11b.

12a. 12b. 12c.

12d.

13a.

13b.

13c. 14a.

14b.

Rn - Gubici od prodaje ulaganja Rn – u Kratkoročna ulaganja u vrijednosne papire – dionice Za prodaju 95 dionica dd „XX“ Rn – Kratkoročna ulaganja u vrijednosne papiredionice Rn – u Žiro račun Za kupovinu 100 dionica dd „YY“ Rn - Avansi za građevinske objekte Rn – u Žiro račun Za dati avans Rn - Avansi za građevinske objekte Rn - Potraživanja za ulazni porez Za primljenu fakturu za avans Rn - Investicije u toku – građevinski objekti Rn - Potraživanja za ulazni porez Rn – u Dobavljači Za prvu privremenu situaciju Rn - Dobavljači Rn - Potraživanja za ulazni porez Rn – u Avansi za građevinske objekte Rn – u Žiro račun Za izmirenje fakture Rn - Troškovi reklame Rn – u Obaveze za PDV Rn – u Zalihe gotovih proizvoda Za date proizvode Rn - Unaprijed plaćeni troškovi reklame za 12 mjeseci Rn - Potraživanja za ulazni porez Rn – u Dobavljači Za plaćenu godišnju reklamu Zbir strane Donos sa prethodne strane Prijenos na narednu stranu Rn - Dobavljači Rn – u Žiro račun Za izmirenje fakture Rn - Troškovi plata (proizvodnja) Rn - Troškovi plata (uprava, prodaja i administracija) Rn – u Obaveze prema zaposlenim Rn – u Obaveze za poreze i doprinose iz i na plate Za obračun plata Rn – Prelazni žiroračun Rn - Obaveze za poreze i doprinose iz i na plate Rn – u Žiro račun Za izmirenje obaveza

475 10.450 9.975 9.975 9.360 9.360 (1.360) 1.360 15.000 2.550 17.550 17.550 (1.360) 8.000 8.190 456 66 390 200 34 234 4 3 5 98.087 1.652.998 1.751.085 234 40.570 38.000 46.500 32.070 58.500 32.070 90.570 8 98.087 1.652.998 1.751.085 234

14c. 14d. 15a.

Rn – Blagajna Rn – u Prelazni žiroračun Za zaduženje blagajne Rn – Obaveze prema zaposlenim Rn – u Blagajna Za izmirenje obaveza prema zaposlenim Rn - Investicije u toku – građevinski objekti Rn - Potraživanja za ulazni porez Rn – u Dobavljači Za drugu privremenu situaciju Rn - Dobavljači Rn – u Obaveze po dugoročnom kreditu Za izmirenje fakture Rn - Dobavljači Rn – u Žiro račun Za izmirenje ukupnih obaveza prema dobavljačima Rn – Troškovi amortizacije Rn – u Ispravka vrijednosti građevinskih objekata Rn – u Ispravka vrijednosti opreme Rn – u Ispravka vrijednosti licence Za obračun amortizacije Rn - Manjak – ostali rashodi Rn - Troškovi materijala za kalo, rastur, kvar i lom Rn – u Zalihe materijala Rn – u Obaveze za PDV Za obračun manjka na teret pravnog lica Rn - Zalihe materijala Rn – u Viškovi – ostali prihodi Za utvrđeni višak materijala Zbir strane Donos sa prethodne strane Prijenos na narednu stranu Rn - Obračunati a neplaćeni troškovi električne energije za XII/07. Rn - Potraživanja za ulazni porez Rn - Ostali rashodi Rn – u Dobavljači Za pristiglu fakturu za XII/07. Rn - Troškovi električne energije Rn – u Obračunati a neplaćeni troškovi električne energije za I/08. Za obračun troškova el.energije za tekući mjesec Rn - Obračunati a neplaćeni troškovi telekom usluga za XII/07. Rn - Potraživanja za ulazni porez Rn – u Dobavljači

58.500 58.500 61.500 61.500 25.000 4.250 29.250 29.250 29.250 52.470 52.470 1.405 188 1.000 217 496 889 1.313 72 607 607 5 4 6 374.471 1.751.085 2.125.556 3.000 544 200 3.744 3.200 3.200 1.100 153 1.053 9 374.471 1.751.085 2.125.556

15b. 16.

17.

18a.

18b.

19a.

19b.

19c.

19d.

20a.

20b.

20c.

20d.

21a.

21b.

21c. 21d.

21e. 21f. 23a

Rn – u Ostali prihodi Za pristiglu fakturu za XII/07. Rn - Troškovi telekom usluga Rn - Potraživanja za ulazni porez Rn – u Dobavljači Za troškove tekućeg mjeseca Rn - Unaprijed naplaćeni prihodi za zakupninu za 2 godine Rn - Unaprijed naplaćeni prihodi za zakupninu za 4 mjeseca Rn – u Prihodi od zakupnine Za prihode tekućeg mjeseca Rn - Troškovi osiguranja Rn – u Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja za 8 mjeseci Za troškove tekućeg mjeseca Rn - Troškovi reklame Rn – u Unaprijed plaćeni troškovi reklame za 12 mjeseci Za troškove tekućeg mjeseca Rn - Troškovi zakupnine Rn – u Unaprijed plaćeni troškovi zakupnine za 12 mjeseci Za troškove tekućeg mjeseca Rn - Troškovi uprave i prodaje Rn – u Raspored troškova u obračunu finansijskog rezultata Za prenos troškova na upravu i prodaju Rn - Proizvodnja u toku Rn – u Raspored troškova za obračun učinka Za prenos troškova na proizvodnju Zbir strane Donos sa prethodne strane Prijenos na narednu stranu Rn - Zalihe gotovih proizvoda Rn – u Proizvodnja u toku Za prenos na zalihe Rn - Kupci Rn – u Obaveze za PDV Rn – u Prihodi od prodaje proizvoda Za prodate proizvode Rn - Trošak prodatih proizvoda Rn – u Zalihe gotovih proizvoda Za trošak prodatih gotovih proizvoda Rn - Obaveze za PDV Rn - Potraživanja za ulazni porez Za izvršeno saldiranje računa PDV-a Rn - Prihodi od prodaje proizvoda Rn - Prihodi od prodaje robe

200 900 153 1.053 1.167 750 1.917 2.000 2.000 17 17 1.272 1.272 45.000 45.000 194.298 194.298 6 5 7 253.754 2.125.556 2.379.310 194.298 147.744 21.450 126.294 97.149 97.149 27.159 27.159 148.044 11.880 10 253.754 2.125.556 2.379.310 194.298

23b

23c

Rn - Prihodi od zakupnine Rn - Viškovi – ostali prihodi Rn - Ostali prihodi Rn – Prihodi od kamate Rn – u Obračun poslovnog rezultata Za prenos prihoda Rn - Obračun poslovnog rezultata Rn – u Trošak prodatih proizvoda Rn – u Trošak prodate robe Rn – u Troškovi uprave i prodaje Rn – u Manjak – ostali rashodi Rn – u Gubici od prodaje ulaganja Rn – u Ostali rashodi Za prenos rashoda Rn - Gubitak tekućeg perioda Rn – u Obračun poslovnog rezultata Za obračun rezultata Zbir strane Donos sa prethodne strane Prijenos na narednu stranu

1.917 607 1.390 200 164.038 168.220 112.149 9.900 45.000 496 475 200 4.182 4.182 7 6 8 802.790 2.379.310 3.182.100 802.790 2.379.310 3.182.100

GLAVNA KNJIGA D Licence St 26.000 ∑ 26.000 Građevinski D objekti St 150.000 (7) 35.000 ∑ 185.000 D Zemljište P D Oprema St 120.000 ∑ 120.000 Avansi za građevinske D objekte P (12a) 9.360 8.000 (12d) (12c) (1.360) ∑ 8.000 ∑ 8.000 D Ispravka vrijednosti P P D Ispravka vrijednosti opreme 60.000 St 1.000 (17) ∑61.000 P

P

D

Goodwill (7) 6.000 ∑ 6.000

P

P

D

Investicije u toku – 11

P

St 65.000 ∑ 65.000 D Ispravka vrijednosti licenci 217 (17) ∑ 217 P

građevinskih objekata 45.000 St 188 (17) ∑ 45.188

građevinski objekti (12c) 15.000 (15a) 25.000 ∑ 40.000

D

Zalihe materijala P St 81.000 118.413 (4) (1g) 87.956 25.272 (10) (18b) 607 1.313 (18a) ∑ 169.563 ∑ 144.998

D

Zalihe sitnog inventara St 6.000 4.597 (9e) (19d) 3.194 ∑ 9.194 ∑ 4.597

P

D

Zalihe rezervnih dijelova St 7.000 4.256 (9g) (7) 2.000 (9d) 4.256 ∑ 13.256 ∑ 4.256

P

Zalihe robe u D skladištu P (3e) 23.760 11.880(5d)

D

Ukalkulisana razlika u cijeni (5e) 1.980 3.960 (3e)

P

Zalihe gotovih D proizvoda P St 45.000 15.000 (5a) (21c)194.298 390 (13a) 97.149 (21e) ∑ 239.298 ∑ 112.539

∑ 23.760 ∑ 11.880

∑ 1.980 ∑ 3.960

D

Kupci St 14.000 (5b) 25.448 (5c) 13.900 (7) 7.000 (21d) 147.744 ∑ 208.092

P

D

Dati kratkoročni robni krediti St 12.740

P

Kratkoročna ulaganja u vrijednosne papire D dionice St 12.100 10.450 (11a) (11b) 9.975

P

∑ 12.740 D Žiro račun P St 330.000 58.500 (1a) (2) 38.000 42.068 (1c) (8b) 20.234 2.340 (1f) (11a) 9.975 936 (3c) 20.000 (6) 30.000 (7) D

∑ 22.075 ∑ 10.450 Blagajna P St 3.000 61.500 (14d) (14c) 58.500

D

Mjenice P St 7.000 7.000 (9i)

12

∑ 7.000 ∑ 7.000 Obračun troškova nabavke D materijala P (1b) 85.956 87.956 (1g) (1d) 1.100 (1e) 900 ∑ 87.956 ∑ 87.956 Sitni inventar u D upotrebi (9e) 4.597 ∑ 4.597 P

527 (9c) 9.975 (11b) 9.360 (12a) 8.190 (12d) 234 (13c) 90.570 (14b) 52.470 (16) ∑ 398.209 ∑ 325.170 Avansi za nabavku materijala P (1a) 50.000 50.000 (1d) ∑ 50.000 ∑ 50.000 D Proizvodnja u toku P (21b) 194.298 194.298 (21c) ∑ 194.298 ∑ 194.298 Unaprijed plaćeni trošak reklame za 12 mjeseci (13b) 200 17 (20d) ∑ 200 ∑ 17 D

∑ 61.500 ∑ 61.500 Obračun troškova nabavke robe (3a) 18.000 19.800 (3e) (3b) 800 (3d) 1.000 ∑ 19.800 ∑ 19.800 Ispravka vrijednosti sitnog inventara 2.298 (9f) ∑ 2.298 Unaprijed plaćeni troškovi zakupnine za 12 mjeseci St 15.260 1.272 (20e) ∑ 15.260 ∑ 1.272

D

D

P

P

D

Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja za 8 mjeseci P St 16.000 2.000 (20c) ∑ 16.000 ∑ 2.000

D

P

D

D

Potraživanja za ulazni porez P (1b) 14.612 27.159 (21f) (1d) 187 (1e) 153 (3a) 3.060 (3b) 136 (9a) 1.190 (9b) 77 (9h) 60 (12b) 1.360 (12c) 2.550 (12d) (1.360) (13b) 34 (15a) 4.250 (19a) 544

D

Potraživanja za obračunate kamate i PDV (8a) 234 234 (8b)

P

D

Obračun troškova nabavke (9a) 7.000 7.450 (9d) (9b) 450

P

13

(19c) 153 (19d) 153 ∑ 27.159 ∑ 27.159 Potraživanje za ulazni porez po datim D avansima P (1a) 8.500 8.500 (1c) ∑ 8.500 ∑ 8.500 D Upisani uplaćeni osnovni kapital P 280.000 St 36.000 (2) ∑ 316.000 Rezerve – zakonske P 28.000 St ∑ 28.000

∑ 234 ∑ 234

∑ 7.450 ∑ 7.450

D

Dati kratkoročni finansijski krediti P (6) 20.000 20.000 (8b) ∑ 20.000 ∑ 20.000 Dionička premija 13.000 St 2.000 (2) ∑ 15.000 Akumulirana dobit 358.000 St ∑ 358.000 P

D Prelazni žiroračun P (14b) 61.500 61.500 (14c) ∑ 61.500 ∑ 61.500 D Revalorizacione rezerve 16.000 St ∑ 16.000 P

D

D

D

P

D

Gubitak (23c) 4.182 ∑ 4.182 Unaprijed naplaćeni prihodi za zakupninu za 4 mjeseca (20b) 750 3.000 (7) ∑ 750 ∑ 3.000

P

Unaprijed naplaćeni prihodi za zakupninu za 2 D godine P (20a) 1.167 28.000 St ∑ 1.167 ∑ 28.000

D

Obaveze po dugoročnom kreditu P 28.000 St 12.000 (7) 29.250 (15c) ∑ 69.250 Obračunati a neplaćeni troškovi D električne energije (19a) 3.000 3.000 St 3.200 (19b) ∑ 3.000 ∑ 6.200

D

P

Obaveze prema D zaposlenim P (14b) 61.500 15.000 St 46.500(14a) ∑ 61.500 ∑ 61.500 Obračunati a neplaćeni troškovi D telekom usluga (19c) 1.100 1.100 St ∑ 1.100 ∑ 1.100 D Obaveze za izdate mjenice P 3.000 (7) D

P

P

Obaveze za poreze i doprinose iz i na D plate P (14b) 32.070 32.070 (14a) ∑ 32.070 ∑ 32.070 Obaveze za PDV (21f) 27.159 3.698 (5b) P

D

Obaveze za porez na dobit 5.000 St 2.000 (7) ∑ 7.000

P

D Dobavljači (1c) 100.568 30.000 Sa 14

P

2.020 (5c) 34 (8a) 66 (13a) 72 (18a) 21.450 (21d)

(1f) 2.340 (3c)936 (9c) 527 (9i) 8.190 (12d) 17.550 (13c) 234 (15c) 29.250 (16) 52.470

100.568 (1b) 1.287 (1d) 1.053 (1e) 21.060 (3a) 936 (3b) 1.000 (3d) 8.190 (9a) 527 (9b) 410 (19h) 17.550 (12c) 234 (13b) 29.250 (15a) 3.744 (19a) 1.053 (19c) 1.053 (19d)

∑ 3.000 Troškovi D materijala (4) 118.413 (10) 25.272 ∑ 143.685 D Troškovi reklame (13a) 456 (20d) 17 ∑ 473 Troškovi električne energije (19b) 3.200 ∑ 3.200 P D P D

∑ 27.159 ∑ 27.340 Troškovi amortizacije (17) 1.405 ∑ 1.405 Troškovi rezervnih dijelova (9g) 4.256 ∑ 4.256 P D Troškovi telekom usluga (19d) 900 ∑ 900 P D P D P

∑ 212.065 ∑ 217.915 Troškovi sitnog D inventara (9f) 2.298 ∑ 2.298 Troškovi usluga popravke (9h) 350 ∑ 350 Troškovi osiguranja (20c) 2.000 ∑ 2.000 P P P

D

Troškovi D zakupnine (20e) 1.272 ∑ 1.272

P

Troškovi plata D (proizvodnja) (14a) 40.570 ∑ 40.570 Troškovi materijala za kalo, rastur, kvar i lom (18a) 889 ∑ 889

P

Troškovi plata (uprava, prodaja i D administracija) (14a) 38.000 ∑ 38.000

P

D

Raspored troškova u obračunu finansijskog rezultata 45.000(21a) ∑ 45.000

P

D

P

D

Raspored troškova za obračun učinka P 194.298(21b) ∑ 194.298 15

Troškovi uprave i D prodaje P (21a) 45.000 45.000 (23b) ∑ 45.000 ∑ 45.000 D Ostali rashodi P (19a) 200 200 (23b) ∑ 200 ∑ 200 Ostali prihodi P (23a) 1.390 1.190 (9i) 200 (19c) ∑ 1.390 ∑ 1.390 Prihodi od zakupnine P (23a) 1.917 1.917 (20b) ∑ 1.917 ∑ 1.917

D

Trošak prodatih proizvoda P (15a) 15.000 112.149 (23b) (21e) 97.149 ∑ 112.149 ∑ 112.149

D

Trošak prodate robe (5d) 11.880 1.980 (5e) 9.900 (23b) ∑ 11.880 ∑ 11.880

P

D

Gubici od prodaje ulaganja (11a) 475 475 (23b) ∑ 475 ∑ 475

P

D

Manjak – ostali rashodi (18a) 496 496 (23b) ∑ 496 ∑ 496

P

D

D

Prihodi od prodaje robe P (23a) 11.880 11.880 (5c) ∑ 11.880 ∑ 11.880

Prihodi od prodaje D proizvoda P (23a) 148.044 21.750 (5b) 126.294 (21d) ∑ 148.044 ∑ 148.044 D Prihodi od kamata (23a) 200 200 (8a) ∑ 200 ∑ 200 P

D

D

Viškovi – ostali prihodi P (23a) 607 607 (18b) ∑ 607 ∑ 607

Obračun poslovnog D rezultata P (23b) 168.220 164.038 (23a) 4.182 (23c) ∑ 168.220 ∑ 168.220 POMOĆNE RADNJE 1. Obračun nabavke materijala 3.000 kom. mat. ''a'' x 13,00 KM = 39.000KM - 468 KM = 38.532 KM + 6.550 KM (PDV) = 45.082 KM 4.000 kom. mat. ''b'' x 12,00 KM = 48.000KM – 576 KM = 47.424 KM + 8.062KM (PDV) = 55.486 KM Raspored zavisnih troškova nabavke po količini: Zavisni troškovi nabavke = 2.000 KM 3.000 kom. 4.000 kom. 7.000 kom.

%=

2.000 = 0,2857142 7.000

Pripadajući dio zavisnih troškova za mat. ''a'' 3.000 kom. x 0,285 .............. = 857 KM Pripadajući dio zavisnih troškova za mat. ''b'' 4.000 kom. x 0,285 .............. = 1.143 KM 16

2.000 KM 39.389 SNC/kom. ''a'' = 3.000 48.567 SNC/kom. ''a'' = 4.000 2. Emisija dionica: 3.000 kom x 12 KM/kom = 36.000 KM 38.000 KM 2.000 KM – dionička premija 3. Nabavka robe: 12 kom x 1.500 KM/kom = Zavisni troškovi nabavke Nabavna vrijednost RUC 20% Prodajna cijena bez PDV-a 18.000 KM 1.800 KM 19.800 KM 3.960 KM 23.760 KM = 12,14175 KM/kom = 13,129666 KM/kom.

5. Prodaja gotovih proizvoda: 500 kom x 30 KM/kom = 15.000 KM RUC 45% 6.750 KM Prodajna cijena bez PDV-a 21.750 KM PDV 17% 3.698 KM Prodajna cijena sa PDV-om 25.448 KM Prodaja robe: 23.760 x 50% = 11.880 KM PDV 17% 2.020 KM Prodajna cijena sa PDV-om 13.900 KM Ukalkulisana RUC 3.960 x 50% = 1.980 KM 9. Sitan inventar i rezervni dijelovi: Raspored ZTN po vrijednosti: 3.000 KM 4.000 KM % = _450 = 0,0643 7.000 KM 7.000 Pripadajući dio zavisnih troškova za sitan inventar 3.000 KM x 0,0643 = 194 KM Pripadajući dio zavisnih troškova za rezervne dijelove 4.000 KM x 0,0643 = 256 KM 450 KM 11. Prodajna vrijednost dionica „XX“: 95 kom x 105 KM/kom = 9.975 KM 17

Knjigovodstvena vrijednost: Gubici od prodaje ulaganja Kupovina dionica „YY“

95 kom x 110 KM/kom = 10.450 KM 475 KM 100 kom x 99,75 KM/kom = 9.975 KM

13. Davanje gotovih proizvoda u svrhu reklame: 13 kom x 30 KM/kom = 390 KM PDV 17% 66 KM 456 KM 17. Obračun amortizacije: Oprema: (1.000 kom/120.000 kom) x 120.000 KM = 1.000 KM Građ.objekti: (150.000 KM x 1,5)/1.200 ≈ 188 KM Licence: (26.000 KM x 10)/1200 ≈ 217 KM 18. Obračun kala: Operativni trošak materijala: 59.260 x 1,5 % = 889 KM – dozvoljeni kalo Manjak: 1.313 KM Razlika: 424 KM PDV 17% 72 KM Rashod: 496 KM 20. Prihodi i troškovi vremenskih razgraničenja: PVR Zakupnina (2god.) 28.000 KM / 24 mj. = 1.167 KM/mj. Zakupnina (4 mj.) 3.000 KM / 4 mj.= 750 KM/mj. AVR Osiguranje (8 mj.) 16.000 KM / 8 mj. = 2.000 KM/mj. Reklama (12 mj.) 200 KM / 12 mj. = 17 KM/mj. Zakupnina (12 mj.)15.260 KM / 12 mj. = 1.272 KM/mj. 21. Čista diviziona kalkulacija Ukupno troškovi: 239.298 KM Troškovi uprave, prodaje i administracije: 45.000 KM Troškovi proizvodnje: 194.298 KM Broj proizvedenih jedinica: 1.000 kom Trošak po jed. gotovog proizvoda = 194.298 KM / 1.000 kom = 194,298 KM/kom Prodaja gotovih proizvoda: 194.298 KM x 50% = RUC 30% 97.149 KM 29.145 KM 18

Prodajna cijena prije PDV-a 126.294 KM PDV 17% 21.450 KM Prodajna cijena sa PDV-om 147.744 KM FIFO metod Analitički račun zaliha mat. ''a''
R/b 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dat um OPIS Početno stanje Nabavka Trebovanje 4000 kom. Trebovanje 1.000 kom. Inventura - manjak Količina Ulaz Izlaz Stanje 3.000 3.000 3.000 6.000 3.000 3.000 1.000 2.000 1.000 1.000 100 900 Cijena 11 13,1297 11 13,1297 13,1297 13,1297 D 33.000 39.389 Vrijednost P 33.000 13.130 13.130 1.313 Sa 33.000 72.389 39.389 26.259 13.129 11.816

Analitički račun zaliha mat. ''b'
R/b 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dat um OPIS Početno stanje Nabavka Trebovanje 8000 kom. Trebovanje 1.000 kom. Inventura - višak Količina Ulaz Izlaz Stanje 6.000 6.000 4.000 10.000 6.000 4.000 2.000 2.000 1.000 1.000 50 1.050 Cijena 8 12,1417 8 12,1417 12,1417 12,1417 D 48.000 48.567 607 Vrijednost P 48.000 24.283 12.142 Sa 48.000 96.567 48.567 24.284 12.142 12.749

22. PROBNI BILANS

19

Licence Građevinski objekti Oprema Zemljište Goodwill Investicije u toku – građevinski objekti Zalihe materijala Zalihe sitnog inventara Zalihe rezervnih dijelova Zalihe gotovih proizvoda Kupci Dati kratkoročni robni krediti Kratkoročna ulaganja u vrijednosne papire dionice Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja za 7 mjeseci Unaprijed plaćeni troškovi zakupnine za 11 mjeseci Žiro račun Zalihe robe Sitan inventar u upotrebi Unaprijed plaćeni troškovi reklame za 11 mjeseci Troškovi materijala Troškovi rezervnih dijelova Troškovi sitnog inventara Troškovi amortizacije Trošak plata (proizvodni) Trošak plata (uprava, prodaja i administracija) Troškovi električne energije Troškovi osiguranja Troškovi reklame Troškovi telekom usluga Troškovi usluga popravke Troškovi zakupnine Troškovi materijala za kalo, rastur, kvar i lom Trošak prodatih proizvoda Trošak prodate robe Troškovi uprave i prodaje Manjak – ostali rashodi Gubici od prodaje ulaganja Ostali rashodi Raspored troškova u obračunu finansijskog rezultata Raspored troškova za obračun učinka Ispravka vrijednosti licenci

26.000 185.000 120.000 65.000 6.000 40.000 24.565 4.597 9.000 126.759 208.092 12.740 11.625 14.000 13.988 73.039 11.880 4.597 183 143.685 4.256 2.298 1.405 40.570 38.000 3.200 2.000 473 900 350 1.272 889 112.149 9.900 45.000 496 475 200 45.000 194.298 217 45.188 20

Ispravka vrijednosti građevinskih objekata Ispravka vrijednosti opreme Ukalkulisana razlika u cijeni Ispravka vrijednosti sitnog inventara Dobavljači Obračunati a neplaćeni troškovi električne energije Obaveze za izdate mjenice Obaveze za porez na dobit Obaveze za PDV Unaprijed naplaćeni prihodi za zakupninu za 3 mjeseca Unaprijed naplaćeni prihodi za zakupninu za 23 mjeseca Obaveze po dugoročnom kreditu Upisani uplaćeni osnovni kapital Dionička premija Revalorizovane rezerve Rezerve - zakonske Akumulirana dobit Prihodi od prodaje proizvoda Prihodi od prodaje robe Prihodi od zakupnine Viškovi – ostali prihodi Prihodi od kamata Ostali prihodi

61.000 1.980 2.298 5.850 3.200 3.000 7.000 181 2.250 26.833 69.250 316.000 15.000 16.000 28.000 358.000 148.044 11.880 1.917 607 200 1.390

UKUPNO

1.364.583

1.364.583

21