BILANS STANJA PREDUZEĆA D.D.“HS” NA DAN 01.01.2008.

GODINE
R/b 1. 2. 3. 4. 5. 6. AKTIVA STRUKTURA SREDSTAVA I) STALNA SREDSTVA Licence Zemljište Oprema Ispravka vrijednosti opreme Građevinski objekti Ispravka vrijednosti građevinskih objekata II) TEKUĆA SREDSTVA Zalihe materijala Zalihe sitnog inventara Zalihe rezervnih dijelova Zalihe gotovih proizvoda Potraživanja od kupaca Potraživanja po osnovu datih kratkoročnih robnih kredita Kratkoročna ulaganja u vrijednosne papire – dionice Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja za 8 mjeseci Unaprijed plaćeni troškovi zakupnine za 12 mjeseci Primljene mjenice Žiro račun Blagajna IZNOS 26.000 65.000 120.000 (60.000) 150.000 (45.000) IZNOS R/b 1. 2. 3. 4. 5. 256.000 II) OBAVEZE 81.000 6.000 7.000 45.000 14.000 14.000 12.100 16.000 12. 14.000 7.000 330.000 3.000 6. 7. DUGOROČNE OBAVEZE Obaveze po dugoročnim kreditima Unaprijed naplaćeni prihod od zakupnine za 2 godine TEKUĆE OBAVEZE Dobavljači Obaveze prema zaposlenima Obaveze prema državi Obračunati a neplaćeni troškovi električne energije za XII/07. Obračunati a neplaćeni troškovi telekom usluga za XII/07. 28.000 28.000 PASIVA STRUKTURA IZVORA SREDSTAVA I) K A P I T A L Upisani uplaćeni osnovni kapital Dioničarska premija Revalorizacione rezerve Rezerve - Zakonske Akumulirana dobit IZNOS 280.000 13.000 16.000 28.000 358.000 IZNOS

695.000

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

56.000

8. 9. 10. 11.

30.000 15.000 5.000 3.000 1.100 54.100

549.100

UKUPNO AKTIVA

XXX

805.100

UKUPNO PASIVA

XXX

805.100 1

Knjiženje u dnevniku:
Redni broj 1.

Preduzeće „HS“
Strana 1. PROMET DUGUJE POTRAŽUJE

Dnevnik za razdoblje- mjesec januar 2008. godine Datum Opis Poziv

Rn Licence Rn Zemljište Rn Oprema Rn Građevinski objekti Rn Zalihe materijala Rn Zalihe sitnog inventara Rn Zalihe rezervnih dijelova Rn Zalihe gotovih proizvoda Rn Potraživanja od kupaca Rn Potraživanja po osnovu datih kratkoročnih robnih kredita Rn Kratkoročna ulaganja u vrijednosne papire – dionice Rn Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja za 8 mjeseci Rn Unaprijed plaćeni troškovi zakupnine za 12 mjeseci Rn Primljene mjenice Rn Žiro račun Rn Blagajna Rn-u Ispravka vrijednosti opreme Rn-u Ispravka vrijednosti građevinskih objekata Rn-u Upisani uplaćeni osnovni kapital Rn-u Dioničarska premija Rn-u Revalorizacione rezerve Rn-u Rezerve - Zakonske Rn-u Akumulirana dobit Rn-u Obaveze po dugoročnom kreditu Rn –u Unaprijed naplaćeni prihod od zakupnine za 2 godine Rn-u Dobavljači Rn-u Obaveze prema zaposlenima Rn –u Obaveze prema državi Rn-uObračunati a neplaćeni troškovi električne energije za XII/07. Rn - uObračunati a neplaćeni troškovi telekom usluga za XII/07. Za početno stanje po bilansu Zbir strane Donos sa prethodne strane Prijenos na narednu stranu

26.000 65.000 120.000 150.000 81.000 6.000 7.000 45.000 14.000 14.000 12.100 16.000 14.000 7.000 330.000 3.000 60.000 45.000 280.000 13.000 16.000 28.000 358.000 28.000 28.000 30.000 15.000 5.000 3.000 1.100 1 2 910.100 910.100 910.100 910.100

2

1a.

1b.

1c. 1d.

1e.

1f. 2a. 2b.

2c. 3.

4a.

4b.

Rn – Dobavljači Rn – Avansi za nabavku materijala Rn – Potraživanja za ulazni porez po datim avansima Rn – u Žiro račun Za uplatu duga i dati avans Rn Obračun troškova nabavke Rn Potraživanja za ulazni porez Rn –u Dobavljači Za troškove prevoza Rn Dobavljači Rn –u Žiro račun Za izmirenje fakture po prevozu Rn Obračun troškova nabavke Rn Potraživanja za ulazni porez Rn –u Dobavljači Za troškove istovara Rn Obračun troškova nabavke Rn-u Obaveze za nefakturisani materijal Za obračun vrijednosti materijala Rn Zalihe materijala Rn-u Obračun troškova nabavke Za uskladištenje materijala Rn Rashodi od donacija i pomoći Rn-u Žiro račun Za datu donaciju Rn Rashodi od donacija i pomoći Rn-u Zalihe gotovih proizvoda Rn-u Obaveze za izlazni porez Za datu donaciju u poizvodima Rn Rashodi od donacija i pomoći Rn –u Zemljište Za datu donaciju u zemljištu Rn Žiro račun Upisani uplaćeni osnovni kapital Rn-u Dioničarska premija Za upisane i uplaćene dionice Rn Obračun troškova nabavke Rn Potraživanja za ulazni porez Rn –u Dobavljači Za fakturu nabavljene robe Rn Obračun troškova nabavke Rn Potraživanja za ulazni porez Rn-u Dobavljači Za fakturu prevoza Zbir strane Donos sa prethodne strane Prijenos na narednu stranu

30.000 85.956 14.612 130.568 1.100 187 1.287 1.287 1.287 900 153 1.053 84.400 84.400 86.400 86.400 9.000 9.000 4.212 3.600 612 26.000 26.000 38.000 36.000 2.000 18.000 3.060 21.060 800 136 936 2 1 3 404.203 910.100 1.314.303 404.203 910.100 1.314.303 3

4c. 4d. 4e.

Rn Dobavljači Rn-u Žiro račun Za izmirenje fakture prevoza Rn Obračun troškova nabavke Rn-u Dobavljači Za fakturu osiguranja robe Rn Zalihe robe u skladištu Rn-u Obračun troškova nabavke Rn-u Ukalkulisana razlika u cijeni Za uskladištenje robe Rn Obaveze za nefakturisani materijal Rn Potraživanja za ulazni porez Rn Zalihe materijala Rn-u Dobavljači Za prijem fakture dobavljača Rn Dobavljači Rn-u Avansi za nabavku materijala Rn-u Potraživanja za ulazni porez po datim avansima Za izmirenje fakture Rn Troškovi materijala Rn-u Zalihe materijala Za izdati materijal u proizvodnju Rn Troškovi prodatih proizvoda Rn-u Zalihe gotovih proizvoda Za trošak prodatih gotovih proizvoda Rn Obračunati a nefakturisani prihodi Rn-u Prihodi od prodaje proizvoda Za prodate proizvode bez fakturisanja Rn Troškovi usluga prevoza Rn Potraživanja za ulazni porez Rn-u Dobavljači Za uslugu prevoza Rn Dobavljači Rn-u Žiro račun Za izmirenje fakture Rn Žiro račun Rn-u Obaveze za primljene avanse Rn-uObaveze za porez (PDV) po primljenim avansima Za primljeni avans Zbir strane Donos sa prethodne strane Prijenos na narednu stranu

936 936 1.000 1.000 23.760 19.800 3.960 84.400 14.612 1.556 100.568 100.568 85.956 14.612 118.413 118.413 9.000 9.000 18.000 18.000

5a.

5b.

6. 7a. 7b.

7c.

200 34 234 234 234 25.448 21.750 3.698 3 2 4 398.161 1.314.303 1.712.464 398.161 1.314.303 1.712.464

7d. 7e.

4

8a.

8b.

8c. 8d. 8e.

9.

10a. 10b.

10c.

10d.

Rn Obračun troškova nabavke Rn Potraživanja za ulazni porez Rn-u Dobavljači Za troškove prevoza Rn Obračun troškova nabavke Rn Potraživanja za ulazni porez Rn-u Dobavljači Za troškove prevoza Rn Dobavljači Rn-u Žiro račun Za izmirenje fakture po prevozu Rn Zalihe materijala Rn Obračun troškova nabavke Za uskladištenje materijala Rn Dobavljači Rn Ostali rashodi Rn-u Potraživanja po kratkoročnim robnim kreditima Za naplatu potraživanja Rn Građevinski objekti Rn Zalihe rezervnih dijelova Rn Potraživanja od kupaca Rn Goodwill Rn-u Obaveze po dugoročnim kreditima Rn-uUnaprijed naplaćeni prihod za zakupninu za 4 mjeseca Rn-u Obaveze prema državi Rn-u Obaveze po datim mjnicama Žiro račun Za kupovinu preduzeća Rn Troškovi prodatih proizvoda Rn-u Zalihe gotovih proizvoda Za prodate proizvode Rn Potraživanja od kupaca Obračunati a nefakturisani prihodi Rn-u Obaveze za izlazni porez Rn-u Prihodi od prodaje proizvoda Za fakturisane proizvode Rn Potraživanja od kupaca Rn-u Prihodi po prodaje robe Rn-u Obaveze za izlazni porez Za fakturisanih 50% zaliha robe Rn Trošak nabavke prodate robe Rn-u Zalihe robe Za trošak prodate robe Zbir strane Donos sa prethodne strane Prijenos na narednu stranu

9.040 1.537 10.577 300 51 351 351 351 9.340 9.340 10.577 3.423 14.000 35.000 2.000 7.000 6.000 12.000 3.000 2.000 3.000 30.000 6.000 6.000 25.448 18.000 3.698 3.750 13.900 11.880 2.020 11.880 11.880 4 3 5 141.847 1.712.464 1.854.311 141.847 1.712.464 1.854.311 5

10e. 10f.

11.

12a.

12b.

12c. 12d.

12f. 12g. 12h. 12i.

12j.

Rn Ukalkulisana razlika u cijeni Rn-u Trošak nabavke prodate robe Za isklnjiženje razlike u cijeni Rn Obaveze za primljene avanse Rn Obaveze za porez na dodanu vrijednost po primljenim avansima Rn Žiro račun Rn-u Potraživanja od kupaca Za naplatu potraživanja Rn Unaprijed plaćeni troškovi zakupnine Rn Potraživanja za ulazni porez Rn-u Dobavljači Za povećanje zakupnine Rn Obračun troškova nabavke Rn Potraživanja za ulazni porez Rn-u Dobavljači Za nabavku zaliha Rn Obračun troškova nabavke Rn Potraživanja za ulazni porez Rn-u Dobavljači Za fakturu prevoza Rn Dobavljači Rn-u Žiro račun Za izmirenje fakture Rn Zalihe sitnog inventara Rn Zalihe rezervnih dijelova Rn-u Obračun troškova nabavke Za uskladištenje Rn Sitan inventar u upotrebi Rn-u Zalihe sitnog inventara Za izdato 50% nabavljnih zaliha Rn Troškovi sitnog inventara Ispravka vrijednosti sitnog inventara Za otpis 50% - ni Rn Troškovi rezervnih dijelova Rn-u Zalihe rezervnih dijelova Za utrošene rezervne dijelove Rn Troškovi usluga popravki Rn Potraživanja za ulazni porez Rn-uDobavljači Za uslugu popravke Rn Dobavljači Rn-u Primljne mjenice Rn-u Ostali prihodi Za izmirenje fakture Zbir strane Donos sa prethodne strane Prijenos na narednu stranu

1.980 1.980 21.750 3.698 13.900 39.348 1.260 214 1.474 7.000 1.190 8.190 450 77 527 527 527 3.194 4.256 7.450 4.597 4.597 2.298 2.298 4.256 4.256 350 60 410 8.190 7.000 1.190 5 4 6 79.247 1.854.311 1.933.558 79.247 1.854.311 1.933.558 6

13. 14a.

14b.

15a. 15b. 15c. 15d.

15e.

16a.

16b.

16c.

Rn Troškovi materijala Rn-u Zalihe materijala Za izdati materijal u proizvodnju Rn Žiro račun Rn Gubici od prodaje ulaganja Rn-uUlaganja u vrijednosne papire – dionice Za prodaju 95 dionica Rn Ulaganja u vrijednosne papiredoionice Rn-u Žiro – račun Za kupovinu 100 dionica dd „YY“ Rn Građevinsko zemljište Rn-u Zemljište Za prenos na građevinsko zemljište Rn Avansi za građevinske objekte Rn-u Žiro račun Za dati avans Rn Avansi za građevinske objekte Rn Potraživanja za ulazni porez Za primljeni račun Rn Investicije u toku – građevinski objekti Rn Potraživanja za ulazni porez Rn-u Dobavljači Za prvu privremenu situaciju Rn Dobavljači Rn Potraživanja za ulazni porez Rn-u Avansi za građevinske objekte Za izmirenje obaveze Rn Troškovi reklame Rn-u Obaveze za izlazni porez Rn-u Zalihe gotovih proizvoda Za date proizvode Rn Unaprijed plaćeni troškovi reklame Rn Potraživanja za ulazni porez Rn-u Dobavljači Za plaćenu godišnju reklamu Rn Dobavljači Rn-u Žiro račun Za izmirenje fakture Zbir strane Donos sa prethodne strane Prijenos na narednu stranu

25.272 25.272 9.975 475 10.450 9.975 9.975 39.000 39.000 9.360 9.360 (1.360) 1.360 8.000 1.360 9.360 9.360 (1.360) 8.000 456 66 390 200 34 234 234 234 6 5 7 112.341 1.933.558 2.045.899 112.341 1.933.558 2.045.899

7

17a.

17b.

18a.

18b. 18c. 18d. 19. 20.

21a.

Rn Troškovi plata (bruto plate proizvodnih radnika) Rn Troškovi plata (bruto plate uprava i administracija) Rn-u Obaveze prema zaposlenim Rn-u Obaveze za porez na neto plate Rn-uObaveze za doprinose iz i na bruto plate Za obračun plata Rn Obaveze prema zaposlenim Rn Obaveze za porez na neto plate Rn Obaveze za doprinose iz i na bruto plate Rn Obaveze prema državi za porez na dobit Rn-u Žiro račun Za izmirenje obaveza Rn Investicije u toku – građevinski objekti Rn Potraživanja za ulazni porez Rn-u Dobavljači Za drugu privremenu situaciju Rn Odobreni kredit Rn-Evidencija o odobrenom kreditu Za odobreni kredit Rn Dobavljači Rn-Obaveze po dugoročnom kreditu Za izmirenje fakture Rn Evidencija o odobrenom kreditu Rn-u Odobreni kredit Za iskorišteni dio odobrenog kredita Rn Dobavljači Rn-u Žiro račun Za izmirenje ukupnih obaveza Rn Troškovi amortizacije Ispravka vrijednosti građevinskih objekata Rn-u Ispravka vrijednosti opreme Rn-u Ispravka vrijednosti licence Za obračun amortizacije Rn Manjak – ostali rashodi Rn Troškovi materijala za kalo, rastur, kvar i lom Rn-u Zalihe materijala Rn-u Obaveze za izlazni porez Za obračun manjka na teret pravnog lica Zbir strane Donos sa prethodne strane Prijenos na narednu stranu

40.570 38.000 46.500 2.325 29.745 61.500 2.325 29.745 7.000 100.570 25.000 4.250 29.250 40.000 40.000 29.250 29.250 29.250 29.250 25.933 1.365 188 960 217 496 889 1.313 72 7 6 8 335.573 1.933.558 2.269.131 335.573 1.933.558 2.269.131 8 25.933

21b. 22a.

22b.

22c.

22d.

23a.

23b.

23c.

23d.

24a.

Rn Zalihe materijala Rn-uViškovi – ostali prihodi Za utvrđeni višak materijala Rn Obračunati a neplaćeni troškovi električne energije za XII/07. Rn Potraživanja za ulazni porez Rn Ostali rashodi Rn-u Dobavljači Za pristiglu fakturu za XII/07. Rn Troškovi električne energije Rn-u Obračunati a neplaćeni troškovi električne energije za I/08. Za obračun troškova tekućeg perioda Rn Obračunati a neplaćeni troškovi telekom usluga za XII/07. Rn Potraživanja za ulazni porez Rn-u Dobavljači Rn-u Ostali prihodi Za pristiglu fakturu za XII/07. Rn Troškovi telekom usluga Rn Potraživanja za ulazni porez Rn-u Dobavljači Za troškove tekućeg perioda Rn Unaprijed naplaćeni prihod od zakupnine za 2 godine Rn Unaprijed naplaćeni prihod od zakupnine za 4mjeseca Rn Prihodi od zakupa Za obračun prihoda januara Rn Troškovi osiguranja Rn-u Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja za 12 mjeseci Za obračun troškova januara Rn Troškovi reklame Rn-u Unaprijed plaćeni troškovi reklame za 12 mjeseci Za obračun troškova januara Rn Troškovi zakupnine Rn-u Unaprijed plaćeni troškovi zakupnine Za obračun zakupnine za januar Zbir strane Donos sa prethodne strane Prijenos na narednu stranu Rn Troškovi uprave, prodaje i administaracije Rn-u Raspored troškova u obračunu finansijskog rezultata Za prenos troškova na upravu i prodaju

578 578 3.000 544 200 3.744 3.200 3.200 1.100 153 1.053 200 900 153 1.053 1.167 750 1.917 2.000 2.000 17 17 1.272 1.272 8 7 9 15.034 2.269.131 2.284.165 45.000 15.034 2.269.131 2.284.165 45.000

9

24b.

224c. 24e.

24f.

24g. 26a

26b

26c

Rn Proizvodnja u toku Rn-u Raspored troškova za obračun učinka Za prenos na proizvodnju Rn Zalihe gotovih proizvoda Rn-u Proizvodnja u toku Za prenos na zalihe Rn Potraživanja od kupaca Rn-u Obaveze za izlazni porez Rn-u Prihodi od prodaje proizvoda Za realizovanih 50% zaliha Rn Troškovi prodatih proizvoda Rn-u Zalihe gotovih proizvoda Za cijenu koštanja 50% proizvedenih zaliha Rn Obaveze za izlazni porez Rn-u Potraživanja za ulazni porez Za izvršeno saldiranje računa poreza Rn Prihodi od prodaje proizvoda Rn Prihodi od prodaje robe Rn Prihodi od zakupnine Rn Viškovi – ostali prihodi Rn Ostali prihodi Rn-u Obračun poslovnog rezultata Za prenos računa prihoda Rn Obračun poslovnog rezultata Rn-uTrošak prodatih proizvoda Rn-u Trošak prodate robe Rn-u Troškovi uprave i prodaje Rn-u Manjak – ostali rashodi Rn-uGubici od prodaje ulaganja Rn-u Rashodi od donacija i pomoći Rn-u Ostali rashodi Za prenos računa rashoda Gubitak Obračun poslovnog rezultata Za obračun rezultata Zbir strane Donos sa prethodne strane Prijenos na narednu stranu

194.458 194.458 194.458 194.458 147.886 21.488 126.398 97.229 97.229 27.805 27.805 148.148 11.880 1.917 578 1.390 163.913 210.935 112.229 9.900 45.000 496 475 39.212 3.623 47.022 47.022 9 8 10 1.128.706 2.284.165 3.412.871 1.128.706 2.284.165 3.412.871

FIFO METOD

Analitički račun zaliha mat. ''a''
R/b Dat um OPIS Ulaz Količina Izlaz Stanje Cijena D Vrijednost P Sa

10

1. 2. 3. 4. 5.

Početno stanje Nabavka Trebovanje 4000 kom. Nabavka Trebovanje 1.000 kom.

3.000 3.000 400 6.400 1.000 400 -

3.000 1.000 1.000 5.000 100

3.000 6.000 3.000 2.000 2.400 1.400

11 13,1297 11 13,1297 14,67 13,1297

33.000 39.389 5.868 78.257 13.129 5.868 -

33.000 13.130 13.130 59.260 1.313

33.000 72.389 39.389 26.259 32.127 18.997 18.997 13.129 18.997 17.684

UKUPNO
Saldo Saldo Manjak

1.400 -----1.000 13,1297 1.400 14,67 1.300 13,1297

Analitički račun zaliha mat. ''b''
R/b 1. 2. 3. 4. 5. Dat um OPIS Početno stanje Nabavka Trebovanje 8000 kom. Nabavka Trebovanje 1.000 kom. Količina Ulaz Izlaz Stanje 6.000 6.000 4.000 10.000 6.000 4.000 2.000 2.000 350 2.350 1.000 1.350 10.350 1.000 350 50 9.000 Cijena 8 12,1417 8 12,1417 9,92 12,1417 D 48.000 48.567 3.472 100.039 12.142 3.472 578 Vrijednost P 48.000 24.283 12.142 84.425 Sa 48.000 96.567 48.567 24.284 27.756 15.614 15.614 12.142 15.614 16.192

UKUPNO
1. Saldo Saldo Višak

1.350 ----1.000 12,1417 1.350 9,92 1.400 11,5659

Kalkulacija na bazi ekvivalentnih brojeva:
Vrste proizvoda 1 Proizvedena količina 2 Ekvivalentni brojevi 3 Ekvivalentna jedinica (2x3) 4 Vrijednost ekvivalentnih jedinica 5 Vrijednost dovršene proizvodnje (4x5) 6 Cijena po jedinici proizvoda (6/2) 7

„X“ 1.500 „Y“ 1.100 „Z“ 900 UKUPNO

1 1,2 0,80

1.500 1.320 720 3.540

54,9316 54,9316 54,9316

82.397 72.510 39.551 194.458

54,9 65,9 43,9

Vrijednost ekvivalentnih jedinica = 194.458/3.540 = 54,9316 KM/kom.

PROBNI BILANS

11

Licence Građevinski objekti Oprema Zemljište Goodwill Investicije u toku – građevinski objekti Zalihe materijala Zalihe sitnog inventara Zalihe rezervnih dijelova Zalihe gotovih proizvoda Potraživanja od kupaca Kratkoročna ulaganja u vrijednosne papire dionice Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja za 7 mjeseci Unaprijed plaćeni troškovi zakupnine za 11 mjeseci Žiro račun Blagajna Zalihe robe Zalihe sitnog inventara u upotrebi Unaprijed plaćeni troškovi reklame za 11 mjeseci Troškovi materijala Trošak usluga prevoza Trošak rezervnih dijelova Trošak sitnog inventara Trošak amortizacije Trošak plata (proizvodni) Trošak plata (uprava i administracija) Troškvi električne energije Troškvi osiguranja Troškovi reklame Troškovi telecoma Troškovi usluga popravke Troškovi zakupa Troškovi kala, rastura, kvara i loma Trošak prodatih proizvoda Trošak prodate robe Troškovi uprave i prodaje Manjak – ostali rashodi Gubici od prodaje ulaganja Rashodi od donacija i pomoći Ostali rashodi Raspored troškova u obračunu finansijskog rezultata Raspored troškova u obračunu učinka Ispravka vrijednosti licence Ispravka vrijednosti građevinskih

26.000 185.000 120.000 39.000 6.000 33.000 33.876 4.597 9.000 123.239 168.886 11.625 14.000 13.988 99.284 3.000 11.880 4.597 183 143.685 200 4.256 2.298 1.365 40.570 38.000 3.200 2.000 473 900 350 1.272 889 112.229 9.900 45.000 496 475 39.212 3.623 45.000 194.458 217 45.188 12

objekata Ispravka vrijednosti opreme Ukalkulisana razlika u cijeni Ispravka vrijednosti sitnog inventara Dobavljači Obaveze za izlazni porez Obračunati a neplaćeni troškovi el. energije Obaveze po datim mjenicama Unaprijed naplaćeni prihod od zakupnine za 3 mjeseca Unaprijed naplaćeni prihod od zakupnine za 23 mjeseca Obaveze po primljenim dugoročnim kreditima Upisani uplaćeni osnovni kapital Dionička premija Revalorizovane rezerve Zakonske rezerve Akumulirana dobit Prihodi od prodaje proizvoda Prihodi od prodaje robe Prihodi od zakupnine Viškovi – ostali prihodi Ostali prihodi

60.960 1.980 2.298 5.850 151 3.200 3.000 2.250 26.833 69.250 316.000 15.000 16.000 28.000 358.000 148.148 11.880 1.917 578 1.390

UKUPNO

1.357.548

1.357.548

13