You are on page 1of 13

BILANS STANJA PREDUZEA D.D.HS NA DAN 01.01.2008.

GODINE
R/b 1. 2. 3. 4. 5. 6. AKTIVA STRUKTURA SREDSTAVA I) STALNA SREDSTVA Licence Zemljite Oprema Ispravka vrijednosti opreme Graevinski objekti Ispravka vrijednosti graevinskih objekata II) TEKUA SREDSTVA Zalihe materijala Zalihe sitnog inventara Zalihe rezervnih dijelova Zalihe gotovih proizvoda Potraivanja od kupaca Potraivanja po osnovu datih kratkoronih robnih kredita Kratkorona ulaganja u vrijednosne papire dionice Unaprijed plaeni trokovi osiguranja za 8 mjeseci Unaprijed plaeni trokovi zakupnine za 12 mjeseci Primljene mjenice iro raun Blagajna IZNOS 26.000 65.000 120.000 (60.000) 150.000 (45.000) IZNOS R/b 1. 2. 3. 4. 5. 256.000 II) OBAVEZE 81.000 6.000 7.000 45.000 14.000 14.000 12.100 16.000 12. 14.000 7.000 330.000 3.000 6. 7. DUGORONE OBAVEZE Obaveze po dugoronim kreditima Unaprijed naplaeni prihod od zakupnine za 2 godine TEKUE OBAVEZE Dobavljai Obaveze prema zaposlenima Obaveze prema dravi Obraunati a neplaeni trokovi elektrine energije za XII/07. Obraunati a neplaeni trokovi telekom usluga za XII/07. 28.000 28.000 PASIVA STRUKTURA IZVORA SREDSTAVA I) K A P I T A L Upisani uplaeni osnovni kapital Dioniarska premija Revalorizacione rezerve Rezerve - Zakonske Akumulirana dobit IZNOS 280.000 13.000 16.000 28.000 358.000 IZNOS

695.000

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

56.000

8. 9. 10. 11.

30.000 15.000 5.000 3.000 1.100 54.100

549.100

UKUPNO AKTIVA

XXX

805.100

UKUPNO PASIVA

XXX

805.100 1

Knjienje u dnevniku:
Redni broj 1.

Preduzee HS
Strana 1. PROMET DUGUJE POTRAUJE

Dnevnik za razdoblje- mjesec januar 2008. godine Datum Opis Poziv

Rn Licence Rn Zemljite Rn Oprema Rn Graevinski objekti Rn Zalihe materijala Rn Zalihe sitnog inventara Rn Zalihe rezervnih dijelova Rn Zalihe gotovih proizvoda Rn Potraivanja od kupaca Rn Potraivanja po osnovu datih kratkoronih robnih kredita Rn Kratkorona ulaganja u vrijednosne papire dionice Rn Unaprijed plaeni trokovi osiguranja za 8 mjeseci Rn Unaprijed plaeni trokovi zakupnine za 12 mjeseci Rn Primljene mjenice Rn iro raun Rn Blagajna Rn-u Ispravka vrijednosti opreme Rn-u Ispravka vrijednosti graevinskih objekata Rn-u Upisani uplaeni osnovni kapital Rn-u Dioniarska premija Rn-u Revalorizacione rezerve Rn-u Rezerve - Zakonske Rn-u Akumulirana dobit Rn-u Obaveze po dugoronom kreditu Rn u Unaprijed naplaeni prihod od zakupnine za 2 godine Rn-u Dobavljai Rn-u Obaveze prema zaposlenima Rn u Obaveze prema dravi Rn-uObraunati a neplaeni trokovi elektrine energije za XII/07. Rn - uObraunati a neplaeni trokovi telekom usluga za XII/07. Za poetno stanje po bilansu Zbir strane Donos sa prethodne strane Prijenos na narednu stranu

26.000 65.000 120.000 150.000 81.000 6.000 7.000 45.000 14.000 14.000 12.100 16.000 14.000 7.000 330.000 3.000 60.000 45.000 280.000 13.000 16.000 28.000 358.000 28.000 28.000 30.000 15.000 5.000 3.000 1.100 1 2 910.100 910.100 910.100 910.100

1a.

1b.

1c. 1d.

1e.

1f. 2a. 2b.

2c. 3.

4a.

4b.

Rn Dobavljai Rn Avansi za nabavku materijala Rn Potraivanja za ulazni porez po datim avansima Rn u iro raun Za uplatu duga i dati avans Rn Obraun trokova nabavke Rn Potraivanja za ulazni porez Rn u Dobavljai Za trokove prevoza Rn Dobavljai Rn u iro raun Za izmirenje fakture po prevozu Rn Obraun trokova nabavke Rn Potraivanja za ulazni porez Rn u Dobavljai Za trokove istovara Rn Obraun trokova nabavke Rn-u Obaveze za nefakturisani materijal Za obraun vrijednosti materijala Rn Zalihe materijala Rn-u Obraun trokova nabavke Za uskladitenje materijala Rn Rashodi od donacija i pomoi Rn-u iro raun Za datu donaciju Rn Rashodi od donacija i pomoi Rn-u Zalihe gotovih proizvoda Rn-u Obaveze za izlazni porez Za datu donaciju u poizvodima Rn Rashodi od donacija i pomoi Rn u Zemljite Za datu donaciju u zemljitu Rn iro raun Upisani uplaeni osnovni kapital Rn-u Dioniarska premija Za upisane i uplaene dionice Rn Obraun trokova nabavke Rn Potraivanja za ulazni porez Rn u Dobavljai Za fakturu nabavljene robe Rn Obraun trokova nabavke Rn Potraivanja za ulazni porez Rn-u Dobavljai Za fakturu prevoza Zbir strane Donos sa prethodne strane Prijenos na narednu stranu

30.000 85.956 14.612 130.568 1.100 187 1.287 1.287 1.287 900 153 1.053 84.400 84.400 86.400 86.400 9.000 9.000 4.212 3.600 612 26.000 26.000 38.000 36.000 2.000 18.000 3.060 21.060 800 136 936 2 1 3 404.203 910.100 1.314.303 404.203 910.100 1.314.303 3

4c. 4d. 4e.

Rn Dobavljai Rn-u iro raun Za izmirenje fakture prevoza Rn Obraun trokova nabavke Rn-u Dobavljai Za fakturu osiguranja robe Rn Zalihe robe u skladitu Rn-u Obraun trokova nabavke Rn-u Ukalkulisana razlika u cijeni Za uskladitenje robe Rn Obaveze za nefakturisani materijal Rn Potraivanja za ulazni porez Rn Zalihe materijala Rn-u Dobavljai Za prijem fakture dobavljaa Rn Dobavljai Rn-u Avansi za nabavku materijala Rn-u Potraivanja za ulazni porez po datim avansima Za izmirenje fakture Rn Trokovi materijala Rn-u Zalihe materijala Za izdati materijal u proizvodnju Rn Trokovi prodatih proizvoda Rn-u Zalihe gotovih proizvoda Za troak prodatih gotovih proizvoda Rn Obraunati a nefakturisani prihodi Rn-u Prihodi od prodaje proizvoda Za prodate proizvode bez fakturisanja Rn Trokovi usluga prevoza Rn Potraivanja za ulazni porez Rn-u Dobavljai Za uslugu prevoza Rn Dobavljai Rn-u iro raun Za izmirenje fakture Rn iro raun Rn-u Obaveze za primljene avanse Rn-uObaveze za porez (PDV) po primljenim avansima Za primljeni avans Zbir strane Donos sa prethodne strane Prijenos na narednu stranu

936 936 1.000 1.000 23.760 19.800 3.960 84.400 14.612 1.556 100.568 100.568 85.956 14.612 118.413 118.413 9.000 9.000 18.000 18.000

5a.

5b.

6. 7a. 7b.

7c.

200 34 234 234 234 25.448 21.750 3.698 3 2 4 398.161 1.314.303 1.712.464 398.161 1.314.303 1.712.464

7d. 7e.

8a.

8b.

8c. 8d. 8e.

9.

10a. 10b.

10c.

10d.

Rn Obraun trokova nabavke Rn Potraivanja za ulazni porez Rn-u Dobavljai Za trokove prevoza Rn Obraun trokova nabavke Rn Potraivanja za ulazni porez Rn-u Dobavljai Za trokove prevoza Rn Dobavljai Rn-u iro raun Za izmirenje fakture po prevozu Rn Zalihe materijala Rn Obraun trokova nabavke Za uskladitenje materijala Rn Dobavljai Rn Ostali rashodi Rn-u Potraivanja po kratkoronim robnim kreditima Za naplatu potraivanja Rn Graevinski objekti Rn Zalihe rezervnih dijelova Rn Potraivanja od kupaca Rn Goodwill Rn-u Obaveze po dugoronim kreditima Rn-uUnaprijed naplaeni prihod za zakupninu za 4 mjeseca Rn-u Obaveze prema dravi Rn-u Obaveze po datim mjnicama iro raun Za kupovinu preduzea Rn Trokovi prodatih proizvoda Rn-u Zalihe gotovih proizvoda Za prodate proizvode Rn Potraivanja od kupaca Obraunati a nefakturisani prihodi Rn-u Obaveze za izlazni porez Rn-u Prihodi od prodaje proizvoda Za fakturisane proizvode Rn Potraivanja od kupaca Rn-u Prihodi po prodaje robe Rn-u Obaveze za izlazni porez Za fakturisanih 50% zaliha robe Rn Troak nabavke prodate robe Rn-u Zalihe robe Za troak prodate robe Zbir strane Donos sa prethodne strane Prijenos na narednu stranu

9.040 1.537 10.577 300 51 351 351 351 9.340 9.340 10.577 3.423 14.000 35.000 2.000 7.000 6.000 12.000 3.000 2.000 3.000 30.000 6.000 6.000 25.448 18.000 3.698 3.750 13.900 11.880 2.020 11.880 11.880 4 3 5 141.847 1.712.464 1.854.311 141.847 1.712.464 1.854.311 5

10e. 10f.

11.

12a.

12b.

12c. 12d.

12f. 12g. 12h. 12i.

12j.

Rn Ukalkulisana razlika u cijeni Rn-u Troak nabavke prodate robe Za isklnjienje razlike u cijeni Rn Obaveze za primljene avanse Rn Obaveze za porez na dodanu vrijednost po primljenim avansima Rn iro raun Rn-u Potraivanja od kupaca Za naplatu potraivanja Rn Unaprijed plaeni trokovi zakupnine Rn Potraivanja za ulazni porez Rn-u Dobavljai Za poveanje zakupnine Rn Obraun trokova nabavke Rn Potraivanja za ulazni porez Rn-u Dobavljai Za nabavku zaliha Rn Obraun trokova nabavke Rn Potraivanja za ulazni porez Rn-u Dobavljai Za fakturu prevoza Rn Dobavljai Rn-u iro raun Za izmirenje fakture Rn Zalihe sitnog inventara Rn Zalihe rezervnih dijelova Rn-u Obraun trokova nabavke Za uskladitenje Rn Sitan inventar u upotrebi Rn-u Zalihe sitnog inventara Za izdato 50% nabavljnih zaliha Rn Trokovi sitnog inventara Ispravka vrijednosti sitnog inventara Za otpis 50% - ni Rn Trokovi rezervnih dijelova Rn-u Zalihe rezervnih dijelova Za utroene rezervne dijelove Rn Trokovi usluga popravki Rn Potraivanja za ulazni porez Rn-uDobavljai Za uslugu popravke Rn Dobavljai Rn-u Primljne mjenice Rn-u Ostali prihodi Za izmirenje fakture Zbir strane Donos sa prethodne strane Prijenos na narednu stranu

1.980 1.980 21.750 3.698 13.900 39.348 1.260 214 1.474 7.000 1.190 8.190 450 77 527 527 527 3.194 4.256 7.450 4.597 4.597 2.298 2.298 4.256 4.256 350 60 410 8.190 7.000 1.190 5 4 6 79.247 1.854.311 1.933.558 79.247 1.854.311 1.933.558 6

13. 14a.

14b.

15a. 15b. 15c. 15d.

15e.

16a.

16b.

16c.

Rn Trokovi materijala Rn-u Zalihe materijala Za izdati materijal u proizvodnju Rn iro raun Rn Gubici od prodaje ulaganja Rn-uUlaganja u vrijednosne papire dionice Za prodaju 95 dionica Rn Ulaganja u vrijednosne papiredoionice Rn-u iro raun Za kupovinu 100 dionica dd YY Rn Graevinsko zemljite Rn-u Zemljite Za prenos na graevinsko zemljite Rn Avansi za graevinske objekte Rn-u iro raun Za dati avans Rn Avansi za graevinske objekte Rn Potraivanja za ulazni porez Za primljeni raun Rn Investicije u toku graevinski objekti Rn Potraivanja za ulazni porez Rn-u Dobavljai Za prvu privremenu situaciju Rn Dobavljai Rn Potraivanja za ulazni porez Rn-u Avansi za graevinske objekte Za izmirenje obaveze Rn Trokovi reklame Rn-u Obaveze za izlazni porez Rn-u Zalihe gotovih proizvoda Za date proizvode Rn Unaprijed plaeni trokovi reklame Rn Potraivanja za ulazni porez Rn-u Dobavljai Za plaenu godinju reklamu Rn Dobavljai Rn-u iro raun Za izmirenje fakture Zbir strane Donos sa prethodne strane Prijenos na narednu stranu

25.272 25.272 9.975 475 10.450 9.975 9.975 39.000 39.000 9.360 9.360 (1.360) 1.360 8.000 1.360 9.360 9.360 (1.360) 8.000 456 66 390 200 34 234 234 234 6 5 7 112.341 1.933.558 2.045.899 112.341 1.933.558 2.045.899

17a.

17b.

18a.

18b. 18c. 18d. 19. 20.

21a.

Rn Trokovi plata (bruto plate proizvodnih radnika) Rn Trokovi plata (bruto plate uprava i administracija) Rn-u Obaveze prema zaposlenim Rn-u Obaveze za porez na neto plate Rn-uObaveze za doprinose iz i na bruto plate Za obraun plata Rn Obaveze prema zaposlenim Rn Obaveze za porez na neto plate Rn Obaveze za doprinose iz i na bruto plate Rn Obaveze prema dravi za porez na dobit Rn-u iro raun Za izmirenje obaveza Rn Investicije u toku graevinski objekti Rn Potraivanja za ulazni porez Rn-u Dobavljai Za drugu privremenu situaciju Rn Odobreni kredit Rn-Evidencija o odobrenom kreditu Za odobreni kredit Rn Dobavljai Rn-Obaveze po dugoronom kreditu Za izmirenje fakture Rn Evidencija o odobrenom kreditu Rn-u Odobreni kredit Za iskoriteni dio odobrenog kredita Rn Dobavljai Rn-u iro raun Za izmirenje ukupnih obaveza Rn Trokovi amortizacije Ispravka vrijednosti graevinskih objekata Rn-u Ispravka vrijednosti opreme Rn-u Ispravka vrijednosti licence Za obraun amortizacije Rn Manjak ostali rashodi Rn Trokovi materijala za kalo, rastur, kvar i lom Rn-u Zalihe materijala Rn-u Obaveze za izlazni porez Za obraun manjka na teret pravnog lica Zbir strane Donos sa prethodne strane Prijenos na narednu stranu

40.570 38.000 46.500 2.325 29.745 61.500 2.325 29.745 7.000 100.570 25.000 4.250 29.250 40.000 40.000 29.250 29.250 29.250 29.250 25.933 1.365 188 960 217 496 889 1.313 72 7 6 8 335.573 1.933.558 2.269.131 335.573 1.933.558 2.269.131 8 25.933

21b. 22a.

22b.

22c.

22d.

23a.

23b.

23c.

23d.

24a.

Rn Zalihe materijala Rn-uVikovi ostali prihodi Za utvreni viak materijala Rn Obraunati a neplaeni trokovi elektrine energije za XII/07. Rn Potraivanja za ulazni porez Rn Ostali rashodi Rn-u Dobavljai Za pristiglu fakturu za XII/07. Rn Trokovi elektrine energije Rn-u Obraunati a neplaeni trokovi elektrine energije za I/08. Za obraun trokova tekueg perioda Rn Obraunati a neplaeni trokovi telekom usluga za XII/07. Rn Potraivanja za ulazni porez Rn-u Dobavljai Rn-u Ostali prihodi Za pristiglu fakturu za XII/07. Rn Trokovi telekom usluga Rn Potraivanja za ulazni porez Rn-u Dobavljai Za trokove tekueg perioda Rn Unaprijed naplaeni prihod od zakupnine za 2 godine Rn Unaprijed naplaeni prihod od zakupnine za 4mjeseca Rn Prihodi od zakupa Za obraun prihoda januara Rn Trokovi osiguranja Rn-u Unaprijed plaeni trokovi osiguranja za 12 mjeseci Za obraun trokova januara Rn Trokovi reklame Rn-u Unaprijed plaeni trokovi reklame za 12 mjeseci Za obraun trokova januara Rn Trokovi zakupnine Rn-u Unaprijed plaeni trokovi zakupnine Za obraun zakupnine za januar Zbir strane Donos sa prethodne strane Prijenos na narednu stranu Rn Trokovi uprave, prodaje i administaracije Rn-u Raspored trokova u obraunu finansijskog rezultata Za prenos trokova na upravu i prodaju

578 578 3.000 544 200 3.744 3.200 3.200 1.100 153 1.053 200 900 153 1.053 1.167 750 1.917 2.000 2.000 17 17 1.272 1.272 8 7 9 15.034 2.269.131 2.284.165 45.000 15.034 2.269.131 2.284.165 45.000

24b.

224c. 24e.

24f.

24g. 26a

26b

26c

Rn Proizvodnja u toku Rn-u Raspored trokova za obraun uinka Za prenos na proizvodnju Rn Zalihe gotovih proizvoda Rn-u Proizvodnja u toku Za prenos na zalihe Rn Potraivanja od kupaca Rn-u Obaveze za izlazni porez Rn-u Prihodi od prodaje proizvoda Za realizovanih 50% zaliha Rn Trokovi prodatih proizvoda Rn-u Zalihe gotovih proizvoda Za cijenu kotanja 50% proizvedenih zaliha Rn Obaveze za izlazni porez Rn-u Potraivanja za ulazni porez Za izvreno saldiranje rauna poreza Rn Prihodi od prodaje proizvoda Rn Prihodi od prodaje robe Rn Prihodi od zakupnine Rn Vikovi ostali prihodi Rn Ostali prihodi Rn-u Obraun poslovnog rezultata Za prenos rauna prihoda Rn Obraun poslovnog rezultata Rn-uTroak prodatih proizvoda Rn-u Troak prodate robe Rn-u Trokovi uprave i prodaje Rn-u Manjak ostali rashodi Rn-uGubici od prodaje ulaganja Rn-u Rashodi od donacija i pomoi Rn-u Ostali rashodi Za prenos rauna rashoda Gubitak Obraun poslovnog rezultata Za obraun rezultata Zbir strane Donos sa prethodne strane Prijenos na narednu stranu

194.458 194.458 194.458 194.458 147.886 21.488 126.398 97.229 97.229 27.805 27.805 148.148 11.880 1.917 578 1.390 163.913 210.935 112.229 9.900 45.000 496 475 39.212 3.623 47.022 47.022 9 8 10 1.128.706 2.284.165 3.412.871 1.128.706 2.284.165 3.412.871

FIFO METOD

Analitiki raun zaliha mat. ''a''


R/b Dat um OPIS Ulaz Koliina Izlaz Stanje Cijena D Vrijednost P Sa

10

1. 2. 3. 4. 5.

Poetno stanje Nabavka Trebovanje 4000 kom. Nabavka Trebovanje 1.000 kom.

3.000 3.000 400 6.400 1.000 400 -

3.000 1.000 1.000 5.000 100

3.000 6.000 3.000 2.000 2.400 1.400

11 13,1297 11 13,1297 14,67 13,1297

33.000 39.389 5.868 78.257 13.129 5.868 -

33.000 13.130 13.130 59.260 1.313

33.000 72.389 39.389 26.259 32.127 18.997 18.997 13.129 18.997 17.684

UKUPNO
Saldo Saldo Manjak

1.400 -----1.000 13,1297 1.400 14,67 1.300 13,1297

Analitiki raun zaliha mat. ''b''


R/b 1. 2. 3. 4. 5. Dat um OPIS Poetno stanje Nabavka Trebovanje 8000 kom. Nabavka Trebovanje 1.000 kom. Koliina Ulaz Izlaz Stanje 6.000 6.000 4.000 10.000 6.000 4.000 2.000 2.000 350 2.350 1.000 1.350 10.350 1.000 350 50 9.000 Cijena 8 12,1417 8 12,1417 9,92 12,1417 D 48.000 48.567 3.472 100.039 12.142 3.472 578 Vrijednost P 48.000 24.283 12.142 84.425 Sa 48.000 96.567 48.567 24.284 27.756 15.614 15.614 12.142 15.614 16.192

UKUPNO
1. Saldo Saldo Viak

1.350 ----1.000 12,1417 1.350 9,92 1.400 11,5659

Kalkulacija na bazi ekvivalentnih brojeva:


Vrste proizvoda 1 Proizvedena koliina 2 Ekvivalentni brojevi 3 Ekvivalentna jedinica (2x3) 4 Vrijednost ekvivalentnih jedinica 5 Vrijednost dovrene proizvodnje (4x5) 6 Cijena po jedinici proizvoda (6/2) 7

X 1.500 Y 1.100 Z 900 UKUPNO

1 1,2 0,80

1.500 1.320 720 3.540

54,9316 54,9316 54,9316

82.397 72.510 39.551 194.458

54,9 65,9 43,9

Vrijednost ekvivalentnih jedinica = 194.458/3.540 = 54,9316 KM/kom.

PROBNI BILANS

11

Licence Graevinski objekti Oprema Zemljite Goodwill Investicije u toku graevinski objekti Zalihe materijala Zalihe sitnog inventara Zalihe rezervnih dijelova Zalihe gotovih proizvoda Potraivanja od kupaca Kratkorona ulaganja u vrijednosne papire dionice Unaprijed plaeni trokovi osiguranja za 7 mjeseci Unaprijed plaeni trokovi zakupnine za 11 mjeseci iro raun Blagajna Zalihe robe Zalihe sitnog inventara u upotrebi Unaprijed plaeni trokovi reklame za 11 mjeseci Trokovi materijala Troak usluga prevoza Troak rezervnih dijelova Troak sitnog inventara Troak amortizacije Troak plata (proizvodni) Troak plata (uprava i administracija) Trokvi elektrine energije Trokvi osiguranja Trokovi reklame Trokovi telecoma Trokovi usluga popravke Trokovi zakupa Trokovi kala, rastura, kvara i loma Troak prodatih proizvoda Troak prodate robe Trokovi uprave i prodaje Manjak ostali rashodi Gubici od prodaje ulaganja Rashodi od donacija i pomoi Ostali rashodi Raspored trokova u obraunu finansijskog rezultata Raspored trokova u obraunu uinka Ispravka vrijednosti licence Ispravka vrijednosti graevinskih

26.000 185.000 120.000 39.000 6.000 33.000 33.876 4.597 9.000 123.239 168.886 11.625 14.000 13.988 99.284 3.000 11.880 4.597 183 143.685 200 4.256 2.298 1.365 40.570 38.000 3.200 2.000 473 900 350 1.272 889 112.229 9.900 45.000 496 475 39.212 3.623 45.000 194.458 217 45.188 12

objekata Ispravka vrijednosti opreme Ukalkulisana razlika u cijeni Ispravka vrijednosti sitnog inventara Dobavljai Obaveze za izlazni porez Obraunati a neplaeni trokovi el. energije Obaveze po datim mjenicama Unaprijed naplaeni prihod od zakupnine za 3 mjeseca Unaprijed naplaeni prihod od zakupnine za 23 mjeseca Obaveze po primljenim dugoronim kreditima Upisani uplaeni osnovni kapital Dionika premija Revalorizovane rezerve Zakonske rezerve Akumulirana dobit Prihodi od prodaje proizvoda Prihodi od prodaje robe Prihodi od zakupnine Vikovi ostali prihodi Ostali prihodi

60.960 1.980 2.298 5.850 151 3.200 3.000 2.250 26.833 69.250 316.000 15.000 16.000 28.000 358.000 148.148 11.880 1.917 578 1.390

UKUPNO

1.357.548

1.357.548

13