1. Paasche-ov indeks cijena hljeba u 2005. u odnosu na 2004.

godinu iznosi 90%, a Laspeyers-ov indeks količina hljeba u istom periodu iznosi 80%. Koliko iznosi indeks vrijednosti hljeba u 2005. u odnosu na 2004. godinu ? a) 72% b) 80% c) 172% d) 90% 2. Čemu je jednaka aritmetička sredina odstupanja podataka od njihove aritmetičke sredine ? a) X b) 0 c) 1 d) N 3. Utvrđivanjem odnosa između ostvarenog prometa (varijabla X) i dobiti (varijabla Y), parametar a iznosi -1,50 miliona KM. Interpretacija iz parametra a glasi: a) Ako promet opadne za 1 milion KM, dobit će u prosjeku porasti za 0,13 miliona KM b) Očekuje se gubitak od 1,50 miliona KM ako preduzeće ne radi (ne ostvari promet) c) Ako promet poraste za 1%, dobit će u prosjeku porasti za 0,13 miliona KM d) Ako promet poraste za 1%, dobit će u prosjeku porasti za 0,13% 4. Prosječno trajanje leta aviona kompanije AirBosna na relaciji Zagreb – Sarajevo iznosi 50 minuta, dok prosječno linearno odstupanje od prosječnog trajanja leta iznosi 5 minuta. Koliko iznosi relativno variranje trajanja leta od prosječnog trajanja leta ? a) 10% b) 5 minuta c) 10 minuta d) 5% 5. U apsolutne mjere disperzije ubrajamo: a) Medijanu b) Srednje apsolutno odstupanje c) Koeficijent spljoštenosti d) Koeficijent asimetrije 6. Ako svakoj varijaciji dodamo istu konstantu varijansa će biti: a) Var ( X + c ) = Var X b) Var ( X + c ) = c + Var X c) Var ( X + c ) = cˆ2 * Var X d) Var ( X + c ) = Var X * Var X + c 7. Utvrdili smo broj zaposlenih osoba u preduzeću za proizvodnju kišobrana „Umbrella“ d.d. Gradačac na dan 30. april 2008. godine. U ovom primjeru „Umbrella“ d.d. Gradačac predstavlja: a) statističku varijablu b) prostornu definiciju c) pojmovnu definiciju d) vremensku definiciju

8. Ako je obilježje mjerljivo na ordinalnoj skali, koje mjere centralne tendencije možemo da odredimo: a) modus i aritmetičku sredinu b) nijednu c) medijanu i aritmetičku sredinu d) modus i medijanu 9. U jednačini regresione prave ŷ = a + bx, parametar b ima sljedeće značenje: Ako se x poveća za 1 jedinicu: a) ŷ će se promjeniti za b jedinica b) ŷ će se povećati za b% c) ŷ će se smanjiti za b% d) ŷ će ostati nepromjenjeno 10. Šta ćemo od ponuđenog koristiti ukoliko želimo odrediti dugoročnu tendenciju u kretanju broja upisanih studenata EFSA ? a) određivanje trenda metodom najmanjih kvadrata b) koeficijent determinacije c) deskriptivnu analizu d) standardnu devijaciju Kviz je završen sa 6/10 tačnih odgovora ! Označeni odgovori ne mora značiti da su tačni. To su odgovori koje sam ja označio na kvizu i ostvario rezultat iznad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful