1.

Pomoću medijane i kvartila računa se: a) koeficijent asimetrije b) koeficijent spljoštenosti c) Pearson-ova mjera asimetrije d) Yule – Kendall-ova mjera asimetrije Yk 2. Koju od navedenih osobina ima mod statističke distribucije frekvencija ? a) Najveći broj puta se ponavlja u seriji b) Ima najveću brojnu vrijednost c) Polovi statističku seriju d) Najmanji broj puta se ponavlja u seriji 3. U frizerskom salonu se frizira 10 djevojaka, od kojih: 4 djevojke imaju smeđu kosu, 3 djevojke crnu kosu i 2 djevojke plavu kosu. Ukoliko su modaliteti boja kose (varijabla xi), a frekvencije broj djevojaka (fi) aritmetička sredina će biti: a) Sumi proizvoda modaliteta (Xi) i odgovarajućih frekvencija (fi) podjeljena sa brojem 10 b) Sumi modaliteta (Xi) podjeljenih ukupnim brojem djevojaka c) Nije moguće izračunati aritmetičku sredinu kvalitativne varijable Xi d) Sumi modaliteta (Xi) pomnoženih ukupnim brojem djevojaka 4. Ako je koeficijent varijacije veći od koeficijenta kvartilne devijacije, tada je najbolja mjera prosjeka: a) medijana b) aritmetička sredina c) kubna sredina d) medijala 5. Koji proces koristimo za dobijanje podataka vezanih uz neprekidnu varijablu ? a) Selektiranja b) Agregiranja c) Mjerenja d) Prebrojavanja 6. U tipove mjernih skala ubrajamo: a) Originalna b) Negrupisana c) Metrička d) Grupisana 7. Kolika je teorijska kumulativna frekvencija medijane ? a) 25% b) 50% c) 75% d) 100% 8. Gini-ev koeficijent potrošnje domaćinstva u 2003. godini za BiH je 0,22. Kakva je raspodjela potrošnje po domaćinstvima ? a) potpuno ravnomjerna b) relativno ravnomjerna

c) potpuno neravnomjerna d) relativno neravnomjerna 9. Kao analitičar u firmi koja proizvodi automobilske gume, odredili ste prvi i treći kvartil poluprečnika proizvedenih guma: Q1 = 22,5 cm i Q3 = 26,5 cm. Koliki procenat proizvedenih guma ima poluprečnik između 22,5 cm i 26,5 cm ? a) 10% b) 50% c) 25% d) 75% 10. Izračunavajuči interkvartalno apsolutno odstupanje, koliki procenat podataka eliminišemo ? a) 50% b) 25% c) Ne vidi se na slici d) Ne vidi se na slici

Provjeriti odgovore ! Za one koji su crvene boje pretpostavlja se da su tačni, a oni koji su plave boje nije baš sigurno.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful