KVIZ1 Question 1 Obilježiti: 1 Ukoliko je uticaj države na donošenje odluka o tome šta proizvoditi manji, možemo očekivati: Choose

one answer. a. manju proizvodnju puteva a više privatnih kuća b. podjednaku proizvodnju puteva i privatnih kuća c. veću proizvodnju puteva a manje privatnih kuća Question 2 Obilježiti: 1 Poslastičarnica «X» u skladu sa sanitarnim propisima redovno vrši zdravstvenu kontrolu svojih radnika kao i kontrolu ispravnosti kolača. Poslastičarnica «Y» ne obavlja te kontrole. Kao rezultat ovakvog ponašanja Choose one answer. a. ponuda poslastičarnice Y biće veća od poslastičarnice proizvođača X b. poštivanje sanitranih propisa neće uticati na ponudu niti jednog od njih c. ponuda poslastičarnice X biće veća od ponude poslastičarnice Y Question 3 Obilježiti: 1 Novac je, između ostalog: Choose one answer. a. sredstvo razmjene b. sredstvo očuvanja obračunske jedinice c. sredstvo sa velikim transakcionim troškovima Question 4 Obilježiti: 1 U sistemu progresivnog oporezivanja poreska stopa povećava se: Choose one answer. a. upravo proporcionalno povećanju dohotka b. manje nego proporcionalno povećanju dohotka c. više nego proporcionalno povećanju dohotka Question 5 Obilježiti: 1 Instrument pomoću kojih centralna banka reguliše kreditni potencijal komercijalnih banaka tako što određuje dio ukupnih depozita koje banka ima na raspolaganju za dalje plasmane naziva se: Choose one answer. a. eskontna stopa b. stopa obavezne rezerve c. operacije otvorenog tržišta Question 6 Obilježiti: 1 Za koliko će se povećati obavezne rezerve u centralnoj banci ukoliko se, uz stopu obaveznih rezervi od 10%, depoziti u komercijalnim bakama povećaju sa 1,000,000 KM na 1,800,000 KM: Choose one answer. a. za 80,000 KM b. za 320,000 KM c. za 160,000 KM Question 7 Obilježiti: 1 Za koliko će se povećati obavezne rezerve u centralnoj banci ukoliko se, uz stopu obaveznih rezervi od 20%, depoziti u komercijalnim bakama povećaju sa 1,000,000 KM na 1,800,000 KM: Choose one answer. a. za 80,000 KM b. za 160,000 KM c. za 320,000 KM

Question 8 Obilježiti: 1 O fluktuirajućem deviznom kursu govorimo kada: Choose one answer. a. je valuta koju koristimo za kupovinu deviza konvertibilna b. se devizni kurs određuje isključivo na bazi ponude i tražnje deviza c. su dozvoljene granice odstupanja od utvrđenog odnosa valuta do 5 procenata Question 9 Obilježiti: 1 U kružnom toku proizvodnje i dohotka, nacionalnom dohotku protutežu predstavlja tok: Choose one answer. a. kretanje faktora sa tržišta faktora prema privrednim društvima b. kretanje faktora od domaćinstava prema tržištu faktora c. kretanje roba i usluga sa tržišta robe i usluga prema domaćinstvima Question 10 Obilježiti: 1 Da bi se od neto nacionalnog proizvoda dobila vrijednost nacionalnog dohotka, treba: Choose one answer. a. dodati indirektne poreze i oduzeti statističke greške i propuste b. oduzeti indirektne poreze i dodati statističke greške i propuste c. oduzeti amortizaciju

KVIZ2

1. Ukoliko je uticaj države na donošenje odluka o tome šta proizvoditi manji, možemo očekivati: Choose one answer.
a. podjednaku proizvodnju puteva i privatnih kuća b. manju proizvodnju puteva a više privatnih kuća c. veću proizvodnju puteva a manje privatnih kuća Question 2 Obilježiti: 1 Zaslužene robe su one za čije korištenje postoji javni interes, bez obzira da li ih pojedinci mogu platiti ili ne. Choose one answer. a. TAČNO b. NETAČNO Question 3 Obilježiti: 1 Novac je, između ostalog: Choose one answer. a. sredstvo razmjene b. sredstvo očuvanja obračunske jedinice c. sredstvo sa velikim transakcionim troškovima Question 4 Obilježiti: 1 U direktne poreze NE spada: Choose one answer. a. PDV b. porez na platu c. porez na poklone Question 5 Obilježiti: 1 Instrument pomoću kojeg centralna banka kupovinom vrijednosnih papira povećava količinu novca u opticaju naziva se:

Choose one answer. a. stopa obavezne rezerve b. eskontna stopa c. operacije otvorenog tržišta Question 6 Obilježiti: 1 Ukoliko centralna banka u operacijama otvorenog tržišta kupi obveznice od građana u vrijednosti od 100.000 KM, a pod pretpostavkom da je stopa obaveznih rezervi 20%, novčani multiplikator je: Choose one answer. a. 5 b. 2 c. 10 Question 7 Obilježiti: 1 Za koliko će se povećati obavezne rezerve u centralnoj banci ukoliko se, uz stopu obaveznih rezervi od 20%, depoziti u komercijalnim bakama povećaju sa 1,000,000 KM na 1,800,000 KM: Choose one answer. a. za 80,000 KM b. za 320,000 KM c. za 160,000 KM Question 8 Obilježiti: 1 Subvencije kao dio komercijalne politike države uvode se zbog: Choose one answer. a. poništavanja efekata izravnavajućih taksi b. povećanja konkurentske sposobnosti c. poništavanja efekta kvota Question 9 Obilježiti: 1 U smislu kružnog toka dohotka i proizvodnje izdaci države predstavljaju: Choose one answer. a. istek iz kružnog toka b. dio sredstava koja se nalaze u kružnom toku c. dotok u kružni tok Question 10 Obilježiti: 1 Ukoliko je u Švedskoj raspodjela dohotka ravnomjernija od raspodjele dohotka u BiH, GINI koeficijen za Švedsku biće: Choose one answer. a. GINI koeficijent nije povezan sa ravnomjernošću raspodjele dohotka, te se na ovo pitanje ne može odgovoriti b. veći od GINI koeficijenta za BiH c. manji od GINI koeficijenta za BiH

KVIZ3 Question 1 Obilježiti: 1 Normativni aspekt ekonomske uloge države zasniva se na definisanju i procjeni alternativnih aktivnosti države u obavljanju ekonomskih funkcija, pri čemu se javni interes izvodi iz individualnog: Choose one answer. a. NETAČNO b. TAČNO

Question 2 Obilježiti: 1 Poslastičarnica «X» u skladu sa sanitarnim propisima redovno vrši zdravstvenu kontrolu svojih radnika kao i kontrolu ispravnosti kolača. Poslastičarnica «Y» ne obavlja te kontrole. Kao rezultat ovakvog ponašanja Choose one answer. a. poštivanje sanitranih propisa neće uticati na ponudu niti jednog od njih b. ponuda poslastičarnice Y biće veća od poslastičarnice proizvođača X c. ponuda poslastičarnice X biće veća od ponude poslastičarnice Y Question 3 Obilježiti: 1 U osobine savremenog novca spada i: Choose one answer. a. zamjenjivost za zlato b. trajnost c. konstantnost realne vrijednosti Question 4 Obilježiti: 1 Prevaljivanje poreske obaveze moguće je ako se radi o: Choose one answer. a. indirektnom porezu b. direktnom porezu c. javnoj robi Question 5 Obilježiti: 1 Instrument pomoću kojih centralna banka reguliše kreditni potencijal komercijalnih banaka tako što određuje dio ukupnih depozita koje banka ima na raspolaganju za dalje plasmane naziva se: Choose one answer. a. eskontna stopa b. stopa obavezne rezerve c. operacije otvorenog tržišta Question 6 Obilježiti: 1 Za koliko će se povećati obavezne rezerve u centralnoj banci ukoliko se, uz stopu obaveznih rezervi od 10%, depoziti u komercijalnim bakama povećaju sa 1,000,000 KM na 1,800,000 KM: Choose one answer. a. za 80,000 KM b. za 160,000 KM c. za 320,000 KM Question 7 Obilježiti: 1 U svijetu postoje dvije zemlje, BiH i USA, i dvije robe, sir i pšenica. Ukoliko BiH tonu sira proizvodi za 8 sati, a za isto toliko vremena (8 sati) proizvodi i tonu pšenice, dok USA za 4 sata proizvede tonu sira a za tonu pšenice joj treba 2 sata, tada: Choose one answer. a. BiH ima komparativnu prednost u proizvodnji pšenice b. BiH ima apsolutno zaostajanje u proizvodnji obje robe c. USA ima komparativnu prednost u proizvodnji sira Question 8 Obilježiti: 1 Damping predstavlja: Choose one answer. a. smanjenje cijane domaćih proizvoda do tačke pokrića troškova proizvdnje b. izvoz po cijeni nižoj od troškova proizvodnje c. uvoz po cijeni nižoj od troškova prozvodnje Question 9 Obilježiti: 1

U smislu kružnog toka dohotka i proizvodnje štednja predstavlja: Choose one answer. a. istek iz kružnog toka b. dotok u kružni tok c. dio sredstava koja se nalaze u kružnom toku Question 10 Obilježiti: 1 Ukoliko se GDP mjeri na osnovu dodatne vrijednosti, pa je vrijednost 1 kilograma hljeba 1 KM, a vrijednost inputa u proizvodnji hljeba je 0,8 KM, tada u vrijednost GDP-ja po osnovu proizvodnje hljeba ulazi: Choose one answer. a. 1 KM b. 0,2 KM c. 0,8 KM KVIZ4 Question 1 Obilježiti: 1 Način na koji država donosi ekonomske odluke jednostavniji je od onog na koji odlučuju pojedinci i privredna društva: Choose one answer. a. TAČNO b. NETAČNO Question 2 Obilježiti: 1 Proizvođač A samostalno je pronašao inovativan način na koji može spriječiti zagađenje rijeke otpadnim materijama i primijenio ga je u proizvodnji umjetne kože. Proizvođač B je samo iskoristio rješenje proizvođača A, bez troškova istraživanja. Kao rezultat toga: Choose one answer. a. primjena inovacije neće uticati na ponudu niti jednog od proizvođača b. ponuda prozvođača B biće veća od ponude proizvođača A c. ponuda proizvođača A biće veća od ponude proizvođača B Question 3 Obilježiti: 1 U sistemu reprezenata punovrijednog novca, vrijednost novca u opticaju je: Choose one answer. a. u potpunosti pokrivena plemenitim metalom, pa je on u konstantnom odnosu razmjenjiv za taj metal b. jednaka vrijednosti plemenitog metala od kojeg je napravljen c. jednaka vrijednosti robe od koje je napravljen Question 4 Obilježiti: 1 U sistemu regresivnog oporezivanja poreska stopa povećava se: Choose one answer. a. više nego proporcionalno povećanju dohotka b. upravo proporcionalno povećanju dohotka c. manje nego proporcionalno povećanju dohotka Question 5 Obilježiti: 1 Instrument pomoću kojeg centralna banka kupovinom vrijednosnih papira povećava količinu novca u opticaju naziva se: Choose one answer. a. eskontna stopa b. stopa obavezne rezerve c. operacije otvorenog tržišta Question 6

Obilježiti: 1 Ukoliko centralna banka u operacijama otvorenog tržišta kupi obveznice od građana u vrijednosti od 100.000 KM, a pod pretpostavkom da je stopa obaveznih rezervi 20%, novčani multiplikator je: Choose one answer. a. 2 b. 5 c. 10 Question 7 Obilježiti: 1 U svijetu postoje dvije zemlje, BiH i USA, i dvije robe, sir i pšenica. Ukoliko BiH tonu sira proizvodi za 8 sati, a za isto toliko vremena (8 sati) proizvodi i tonu pšenice, dok USA za 4 sata proizvede tonu sira a za tonu pšenice joj treba 2 sata, tada: Choose one answer. a. BiH ima apsolutnu prednost u proizvodnji obje robe b. BiH ima komparativnu prednost u proizvodnji pšenice c. USA ima komparativnu prednost u proizvodnji pšenice Question 8 Obilježiti: 1 O fluktuirajućem deviznom kursu govorimo kada: Choose one answer. a. je valuta koju koristimo za kupovinu deviza konvertibilna b. se devizni kurs određuje isključivo na bazi ponude i tražnje deviza c. su dozvoljene granice odstupanja od utvrđenog odnosa valuta do 5 procenata Question 9 Obilježiti: 1 U kružnom toku proizvodnje i dohotka, nacionalnom proizvodu protutežu predstavlja tok: Choose one answer. a. kretanje robe i usluga od privrednih društava prema tržištu roba i usluga b. kretanje faktora od domaćinstava prema tržištu faktora c. kretanje roba i usluga sa tržišta robe i usluga prema domaćinstvima Question 10 Obilježiti: 1 Ukoliko je u Švedskoj raspodjela dohotka ravnomjernija od raspodjele dohotka u BiH, GINI koeficijen za Švedsku biće: Choose one answer. a. veći od GINI koeficijenta za BiH b. GINI koeficijent nije povezan sa ravnomjernošću raspodjele dohotka, te se na ovo pitanje ne može odgovoriti c. manji od GINI koeficijenta za BiH KVIZ 5 Normativni aspekt ekonomske uloge države zasniva se na definisanju i procjeni alternativnih aktivnosti države u obavljanju ekonomskih funkcija, pri čemu se javni interes izvodi iz individualnog: Choose one answer. a. TAČNO b. NETAČNO Question 2 Obilježiti: 1 Opština «Brzovozuća» odlučila je iskoristiti budžetske prihode kako bi sagradila put do obližnje tvornice gdje radi većina njenih stanovnika. U opštinu se doseljavaju još 3 porodice jer su njihovi članovi dobili zaposlenje u toj tvornici. Marginalni troškovi korištenja novoizgrađenog puta za ove 3 porodice su: Choose one answer. a. jednaki ukupnim troškovima izgradnje puta podijeljenim sa brojem radnika u tvornici b. jednaki iznosu poreza koji će novi radnici tvornice platiti na dohodak od rada c. nula

Question 3 Obilježiti: 1 Fiducijarni novac mora biti: Choose one answer. a. prihvatljiv i predvidljiv b. punovrijedan i metalni c. trajan i prenosiv Question 4 Obilježiti: 1 Indirektni porezi NE određuju se u odnosu na: Choose one answer. a. status poreskog obveznika b. imovinu poreskog obveznika c. potrošnju poreskog obveznika Question 5 Obilježiti: 1 Instrument pomoću kojih centralna banka reguliše kreditni potencijal komercijalnih banaka tako što određuje dio ukupnih depozita koje banka ima na raspolaganju za dalje plasmane naziva se: Choose one answer. a. eskontna stopa b. operacije otvorenog tržišta c. stopa obavezne rezerve Question 6 Obilježiti: 1 Ukoliko centralna banka u operacijama otvorenog tržišta kupi obveznice od građana u vrijednosti od 100.000 KM, a pod pretpostavkom da je stopa obaveznih rezervi 5 %, novčani multiplikator je: Choose one answer. a. 0,2 b. 2 c. 20 Question 7 Obilježiti: 1 U svijetu postoje dvije zemlje, BiH i USA, i dvije robe, sir i pšenica. Ukoliko BiH tonu sira proizvodi za 8 sati, a za isto toliko vremena (8 sati) proizvodi i tonu pšenice, dok USA za 4 sata proizvede tonu sira a za tonu pšenice joj treba 2 sata, tada: Choose one answer. a. BiH ima komparativnu prednost u proizvodnji pšenice b. USA ima komparativnu prednost u proizvodnji pšenice c. BiH ima apsolutnu prednost u proizvodnji obje robe Question 8 Obilježiti: 1 Ukoliko proizvođač mineralne vode “Dijamant” izveze mineralnu vodu u Veliku Britaniju, u platnom bilansu Bosne i Hercegovine to će biti prikazano kao: Choose one answer. a. debitna stavka bilansa tekućih transakcija b. spoljnotrgovinski kredit proizvođača “Dijamant” Velikoj Britaniji c. kreditna stavka bilansa tekućih transakcija Question 9 Obilježiti: 1 Investicije, izdatke države i izvoz jednim imenom nazivamo i: Choose one answer. a. dotocima u kružni tok proizvodnje i dohotka b. kreditnim stavkama u platnom bilansu neke c. istecima iz kružnog toka dohotka i proizvodnje Question 10 Obilježiti: 1

Ukoliko se GDP mjeri na osnovu dodatne vrijednosti, pa je vrijednost 1 kilograma hljeba 1 KM, a vrijednost inputa u proizvodnji hljeba je 0,8 KM, tada u vrijednost GDP-ja po osnovu proizvodnje hljeba ulazi: Choose one answer. a. 0,2 KM b. 1 KM c. 0,8 KM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful