TEST DE EVALUARE INIłIALĂ Anul şcolar 2011-2012 Disciplina CULTURA CIVICĂ Clasa a VII-a Numele si prenumele elevului

: ________________________________ Data susŃinerii testului: ________________ • Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinŃelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. • Timpul efectiv de lucru este de 45 minute. PARTEA I________________________________________________________ ______________________ A. CitiŃi cu atenŃie următorul text: ÎnŃelesul cetăŃeniei este legat de un anumit context social şi istoric. CetăŃeanul a fost definit mai întâi prin raportarea la statul-cetate, apoi la stat şi la statul-naŃiune, apărut în epoca modernă. În zilele noastre se vorbeşte despre cetăŃenia europeană şi despre cea mondială “statului global” (lumea globalizată de astăzi). ConŃinutul cetăŃeniei a depăşit treptat aspectul apartenenŃei legale la un stat, înglobând drepturile şi libertăŃile bazate pe principii universale, exprimate în documente referitoare la drepturile omului. 1. PrecizaŃi, pe baza textului, când a apărut statul-naŃiune. 3 puncte 2. PrecizaŃi, pe baza textului, unde sunt exprimate drepturile şi libertăŃile cetăŃenilor. 3 puncte 3. DaŃi exemple de două drepturi ale omului sau cetăŃeanului. 3 puncte 4. ExplicaŃi în cuvinte proprii semnificaŃia termenului cetăŃenie europeană. 3 puncte B. ÎncercuiŃi răspunsul corect pentru fiecare dintre enunŃurile următoare: 4 pct x 5 = 20 puncte 1. Orice fiinŃă umană are dreptul la: a. viaŃă b. libertate c. securitate personală d. toate trei 2. În România au drept de vot cetăŃenii cu vârsta de: a. peste 20 de ani b. peste 35 de ani c. peste 18 ani d. peste 25 de ani 3. Forma de guvernământ numită republică este condusă de: a. rege b. preşedinte c. Biserică d. Principe 4. Într-o societate democratică rolul primarului este: a. de a controla cetăŃenii b. de a numi membrii Consiliului local c. de a se afla în slujba comunităŃii care l-a ales d. de a stabili bugetul Ńării 5. Preşedintele României este ales de către: a. cetăŃenii cu drept de vot b. Parlament c. guvern d. Armata C. CitiŃi cu atenŃie afirmaŃiile de mai jos şi notaŃi în dreptul fiecărei afirmaŃii dacă este adevărată sau falsă : 1. România este stat membru al Uniunii Europene. 3 puncte 2. Comuna este o unitate administrativ-teritorială. 3 puncte 3. În România presa nu este liberă. 3 puncte 4. Într-un sistem democratic puterile în stat sunt separate. 3 puncte 5. Familia este un grup politic. 3 puncte 6. În România Preşedintele deŃine putere absolută. 3 puncte

PARTEA a II-a A. RealizaŃi conexiunea dintre imaginile de pe primul rând cu datele de pe rândul al doilea!

(40 puncte) 10 puncte

1 ProtecŃia copilului

2 Drapelul României

3 Stema României

4 Uniunea Europeană

B. Mihai este elev în clasa a VII-a. El suferă de o boală rară de inimă care necesită o intervenŃie chirurgicală costisitoare. Mihai provine dintr-o familie modestă care nu poate acoperi cheltuielile operaŃiei. GăsiŃi posibile soluŃii care să-l ajute pe Mihai. 30 puncte

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful