You are on page 1of 4

De toekomst van de NVNLP, twee scenario's

Joost van der Leij

In dit stuk schets ik twee toekomst-scenario's. Een nachtmerrie-scenario en een


droom-scenario. Geen van beide is waar. De waarheid zal wel ergens in het midden
liggen. Wat de NVNLP de komende maanden en jaren onderneemt zal de
werkelijkheid meer richting de een dan wel naar de ander toesturen.

Het Nachtmerrie-scenario
De NVNLP gaat zich meer en meer richten op 'uitsluiten'. Lidmaatschap en actief
deelnemen zijn alleen gebaseerd op persoonlijk gewin. Dat betekent concreet het
volgende:

Voor het grote publiek blijft de NVNLP de grote onbekende. Bezoekersaantallen op


de website zijn dramatisch laag. Er is praktisch geen toegang tot INzicht voor het
grote publiek. Voor overheid en marktpartijen is de NVNLP onzichtbaar en absoluut
geen gesprekspartner. Journalisten weten de weg naar de NVNLP niet te vinden
waardoor het NLP-standpunt buiten discussies in de media blijft. Door een
gebrekkige bekendheid en toepassing van NLP binnen de overheid en het
bedrijfsleven is Nederland als geheel slechter af.

Practitioners of Master Practitioners worden lid van de NVNLP in het beste geval
omdat zij vinden dat de NLP-lobby steun verdient. Met af en toe de INzicht op de
mat voelen ze zich betrokken. In het slechtste geval worden ze lid omdat ze op die
manier hopen hun valse droom alsnog waar te maken. Verleid door het idee van een
“get rich/happy quick scheme” worden ze actief binnen de NVNLP zodat ze voor
meer eigen inkomen kunnen zorgen. Teleurgesteld dat dat niet waargemaakt wordt
haken ze af.

Oude instituten blijven de NVNLP steunen in de hoop daarmee de markt voor


nieuwkomers af te schermen. Door steeds zwaardere “kwaliteits”-eisen te stellen die
specifiek op hun eigen situatie zijn afgestemd hopen ze de door hen zelf
veroorzaakte vloedgolf van nieuwe instituten te stoppen. Nieuwe instituten die als
paddestoelen uit de grond schieten omdat Master Practitioners na hun opleiding
erachter komen dat zij wel “een goed gevoel” aan de opleiding over hebben
gehouden en dat ze er “persoonlijk veel aan hebben gehad”, maar nu geen idee
hebben wat ze concreet moeten doen. Het enige dat hen dan nog rest om de
investering terug te verdienen is zelf een opleidingsinstituut te beginnen.

Nieuwe instituten omzeilen de doorgedraaide en verouderde, alles behalve slimme


“SMART” kwaliteitseisen van de NVNLP door leugen en bedrog. Eenmaal je door
de aanmelding heen gelogen is er geen enkel zicht of deze instituten vervolgens ook
maar iets waarmaken van het beloofde. Gelukkig is er zo weinig zicht op de inhoud
van de opleiding bij zowel de oude als de nieuwe instituten dat er geen enkel
verschil is aan (het gebrek aan kwaliteit van) de Practitioner en Master Practitioners
die klaargestoomd worden. Veel instituten onderwijzen een verouderde, verdraaide
en incorrecte versie van wat zij NLP noemen, samengebald met hun eigen ideeën en
theorietjes die voor het gemak ook maar onder de noemer NLP worden geschoven.

Door de tot niets verplichtende, passieve, achteraf behandelen we de klachten wel,


kwaliteitsbewaking blijft er veel, zeer ernstig leed, onder tafel, onder het tapijt en
onder de pet. De hoogdrempelige klachtenprocedure zorgt ervoor dat deelnemers
aan cursussen niet eens weten dat ze kunnen klagen. Alleen het topje van de ijsberg
van zware klachten komt boven water. Hierdoor kan in het slechtste geval een
vrouwelijke deelnemer aan NLP cursussen, met medeweten van de machteloze
NVNLP, zich niet vrij wanen van misbruik door mannelijke trainers. Dergelijke
geruchten zijn het meest schadelijk voor het imago van NLP in Nederland.

De NVNLP zelf is niet in staat het tij te keren. Door zich van bestuurscrisis naar
bestuurscrisis te vechten, houdt de NVNLP zich krampachtig vast aan de meest
bureaucratische, formalistische en inflexibele vorm van vergaderen en besturen uit
vrees dat individuele leden of instituten van elke technische fout misbruik zullen
maken om het bestuur op juridische gronden te vervangen door eigen marionetten
zodat de eerder genoemde doelen als zelfverrijking en marktafscherming
gewaarborgd blijven. Geheel in lijn met de grote Nederlandse NLP traditie zijn
betrokken bestuurders, instituten en actieve leden in geheel niet in staat hun eigen
emoties te beheersen en vecht men de een na de ander de tent uit. Door gekonkel en
politieke spelletjes probeert men tegenstanders eruit te wippen, plannen te saboteren
en als gevaarlijk beschouwde nieuwelingen te weren.

Het Droom-scenario
De NVNLP besluit om zich te richten op 'betrekken' in plaats van uitsluiten. Na een
stormachtige, maar positieve ALV waar alle neuzen dezelfde kant op zijn gaan
staan, zijn een aantal krachtige principe besluiten genomen die de koers van de
NVNLP de komende jaren zullen gaan vormen.

Als eerste besluit de NVNLP expliciet dat zij niet verantwoordelijk is om haar leden
van een inkomen te voorzien. Derhalve wordt definitief afgezien om de NVNLP om
te vormen tot een beroepsvereniging. NLP past als tool binnen elk beroep en
afhankelijk van de beroepskeuze van het specifieke lid is er ongetwijfeld een
beroepsvereniging die dat beroep ondersteunt. Zulks is niet de taak van de NVNLP.
Daar komt bij dat gegeven de kracht van NLP, de NVNLP het zich ook niet kan
voorstellen dat er überhaupt behoefte is aan het inkomensondersteunende
activiteiten. Immers, met NLP wordt je meer dan in staat geacht dit geheel
zelfstandig te kunnen. Wel kan de NVNLP activiteiten ondersteunen die de leden
helpen concreet deze zelfstandigheid te realiseren, maar de verantwoordelijkheid ligt
geheel bij de leden zelf.

Daarentegen verplaatst de focus van de NVNLP naar wat zij ziet als haar morele
plicht, namelijk Nederland met NLP een beter land maken. Immers zonder goede
toepassing van NLP binnen alle aspecten die het land aangaan, is Nederland slechter
af. Het is dan ook de morele plicht van de NVNLP om NLP zo goed als mogelijk te
promoten. Kwaliteitsbewaking is een aan deze morele plicht expliciet afgeleide,
tweede doel. Immers wanneer NLPers de fout ingaan dan bemoeilijkt dat direct de
mogelijkheid van de NVNLP om van Nederland een beter land te maken.

De activiteiten van de NVNLP zouden dan ook primair gericht moeten zijn op het
grote publiek. Maak de mensen, de bedrijven en de overheid duidelijk dat zij NLP
in huis moeten halen. Zorg ervoor dat in elke publieke discussie het NLP geluid luid
en duidelijk gehoord wordt. Bouw relaties op met de media, journalisten en
bloggers om met regelmaat het NLP standpunt onder de aandacht te brengen.

Bouw vervolgens een support-netwerk op voor de Practitioners en Master


Practitioners die lid zijn van de NVNLP zodat zij maximaal ondersteund worden in
hun individuele pogingen op hun schaal Nederland een beter land te maken. Leer de
leden hoe zij hun vaardigheden concreet kunnen gebruiken om zichzelf, hun familie
en geliefden, hun kennissen, lokale scholen, lokale organisaties, gemeentes,
provincies, het rijk en bedrijven verder te helpen. Maak van de NVNLP een actieve
vrijwilligersorganisatie waar honderden vrijwilligers met liefde voor het vak zich
belangeloos inzetten voor een betere NLP wereld.

Beëindig de strijd om het gelijk over de inhoud van NLP door te kiezen voor een
multi-model, meervoudige interpretatie waarbij gelet wordt op de schoonheid van
de verschillen. Heb respect voor de ontstaansgeschiedenis van NLP in Nederland en
beloon de inspanning van de afgelopen tientallen jaren. Wees bescheiden en laat de
NVNLP zich opstellen als een “thrusted third party” die zelf geen standpunt inneemt
welke certificering het beste is, maar die alleen controleert of binnen het gekozen
certificaat het desbetreffende instituut zich aan de eigen regels houdt. Plus of het
desbetreffende instituut zich aan de ethische norm van de NVNLP zelf houdt.
Wanneer de NVNLP in haar meest “objectieve” zin het grote publiek duidelijk kan
maken wat voor verschillende soorten NLP opleidingen er zijn en dat afhankelijk
van wat het publiek zelf wil ze het beste een keuze voor de een dan wel voor de
ander kan maken, dan geeft zij werkelijke waarde voor dit grote publiek, maar
tegelijkertijd ook voor haar leden en de instituten. Leren accepteren dat je niet
iedereen in de hele markt naar je toe kan trekken en vervolgens de kracht hebben
om te delen en naar beter geschikte instituten door te verwijzen, is niet alleen een
zege voor de NVNLP maar ook voor de instituten zelf.

De NVNLP zal moeten komen tot een inhoudelijke toetsing van de opleidingen op
het gebied van NLP. Maak een overzicht van alles wat er in Nederland theoretisch
gezien eventueel binnen NLP zou kunnen vallen (in de breedste zin van het woord)
en vraag alle instituten om aan te geven wat zij wel doen en wat niet. En indien zij
iets niet doen, waarom niet. Stap af van de waardeloze “SMART” geformuleerde
kwaliteitseisen en laat de achter deze “SMART”formulering liggende waardes
expliciet naar voren komen. Stel visitaties voor waarbij willekeurige leden zo nu en
dan een dagje meedraaien om te zien of het klopt. Is ook leuk voor de leden zelf.

Maar belangrijker nog is de komst van een ethische code die alle instituten expliciet
onderschrijven. Gebruik de geschiedenis van klachten bij de NVNLP (ongeacht of
het over aangesloten instituten of niet aangesloten instituten gaat) om al deze
problemen expliciet aan de orde te laten komen en duidelijk te maken hoe een
aangesloten instituut hier moet handelen. Maak onderdeel van de ethische code dat
aan alle deelnemers van cursussen expliciet verteld wordt dat zij bij klachten naar
de NVNLP kunnen stappen. Maak de klachtenprocedure zo laagdrempelig mogelijk
om op die manier te garanderen dat de kwaliteit verhoogd wordt.