RRiF VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT ZAGREB

SEMINARSKI RAD

Marina Sliško Uzel Kolegij: Stručna praksa Predmetni nastavnik: Jasna Vuk, predavač Tema: Operativni leasing osobnih automobila

Zagreb, rujan 2011.

SADRŽAJ

UVOD........................................................................................................................... ..........1 1. POJAM I DEFINICIJA LEASINGA...........................................................................2 1.1.Operativni i financijski leasing...................................................................................3 1.2. Elementi leasinga.......................................................................................................3

1.3. Ugovor o leasingu......................................................................................................4

2. OPERATIVNI LEASING OSOBNIH AUTOMOBILA.............................................5 2.1. Računovodstvena politika operativnog leasinga.....................................................6 2.2. Čimbenici izbora leasinga........................................................................................7

3. RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE OPERATIVNOG LEASINGA OSOBNIH AUTOMOBILA..............................................................................................................10

3.1. Evidencija operativnog leasinga osobnih automobila kod najmodavca s jamčevinom....................................................................................................................10 3.2. Evidencija operativnog leasinga osobnih automobila kod najmoprimca s jamčevinom....................................................................................................................13 3.3. Računovodstveno knjiženje prijedobnog raskida ugovora o operativnom leasingu...........................................................................................................................14

ZAKLJUČAK.................................................................................................................15

LITERATURA................................................................................................................16

POPIS TABLICA............................................................................................................18

UVOD
Prije približno četrdeset godina u rječniku poslovnih ljudi počela se upotrebljavati riječ leasing. Sve veća dinamika gospodarskih aktivnosti kao i nagli razvoj znanosti i tehnike doveo je gospodarske subjekte do potrebe za pronalaskom međusobno fleksibilnijih veza te tako i najam (leasing) u posljednjih nekoliko godina postaje sve bitniji financijski instrument. U ovome seminarskom radu cilj je pobliže se upoznati sa pojmom leasinga, čimbenicima koji utječu na donošenje odluke o leasingu te načinom funkcioniranja i knjiženjem operativnog leasinga osobnih automobila.

1

1. POJAM I DEFINICIJA LEASINGA
Izraz leasing potječe od engleskog glagola to lease što u prijevodu znači dati u najam ili u zakup. Leasing je specifičan oblik vanjskog financiranja, odnosno financiranja iz pozajmljenih izvora. „Pod leasingom se podrazumijeva ugovor o uvjetima najma (zakupa), sklopljen između jednog davatelja i jednog primatelja predmeta leasinga za određeno razdoblje.“1 Jedna od najpoznatijih definicija leasinga potječe od R.F.Vancila: „Leasing je metoda financiranja nabave pokretnih i nepokretnih dobara koja se na temelju posebno konstituiranog ugovora, daju na korištenje uzimatelju leasinga uz određenu naknadu i na ugovorom određeno vrijeme, tako da se ta dobra mogu s tim jednim uzimateljem leasinga amortizirati u periodu dužem od trajanja ugovora o leasingu.“2 U Republici Hrvatskoj leasing je sa pravnog aspekta uređen Zakonom o leasingu - ZOL ( NN br. 135/06, 152/08, 76/09). Sukladno čl. 5 st. 1. ZOL-a posao leasinga je „pravni posao u kojem davatelj leasinga na temelju kupoprodajnog ugovora s dobavljačem objekta leasinga stječe pravo vlasništva na objektu leasinga i primatelju leasinga na temelju ugovora o leasingu odobrava pravo korištenja tog objekata leasinga na određeno razdoblje, a ovaj za to plaća određenu naknadu.“ ZOL uređuje koja su prava i obveze subjekata u poslovima leasinga, tko sve može obavljati poslove leasinga te sva ostala pitanja vezana za leasing. Leasing se računovodstveno knjiži prema Međunarodnom računovodstvenom standardu 17 – Najmovi. U praksi se leasing pojavljuje u više oblika, a podjela se vrši prema različitim kriterijima (npr. prema vremenskom trajanju, prema mogućnostima otkazivanja ugovora, prema naravi ugovora, prema predmetu leasinga, prema položaju davatelja leasinga). Zajednička

1 2

Andrijanić I. (2005) Poslovanje u vanjskoj trgovini. Zagreb: Mikrorad, str. 274 Grupa autora (1996) Sve što poduzetnik treba znati. Samobor: Naklada EDO, str.167

2

karakteristika svih leasing ugovora je specifičan način financiranja. Dvije su najčešće primjenjivane vrste leasinga: operativni leasing i financijski leasing.

1.1. Operativni i financijski leasing Financijski leasing podrazumijeva pravni posao u kojem primatelj leasing u razdoblju korištenja objekta leasinga plaća davatelju leasinga naknadu koja uzima u obzir cjelokupnu vrijednost objekta leasinga, također, primatelj leasinga snosi troškove amortizacije ali opcijom kupnje može steći vlasništvo nad objektom leasinga nakon isteka ugovorenog razdoblja leasinga i to po cijeni koja je niža do stvarne vrijednosti objekta leasinga u tom trenutku.3 Operativni leasing podrazumijeva pravni posao u kojem primatelj leasinga u razdoblju korištenja objekta leasinga plaća davatelju leasinga određenu naknadu koja ne mora uzimati u obzir cjelokupnu vrijednost objekta leasinga.4 Troškove amortizacije objekta leasinga snosi davatelj leasinga te primatelj leasinga nema određenu opciju kupnje po isteku leasinga.

1.2. Elementi leasinga Pod elementima leasinga podrazumijevamo pojmove davatelj leasinga, primatelj leasinga, objekt leasinga, dobavljača objekta leasinga. Davatelj leasinga je svaka osoba koja ima pravo obavljati poslove leasinga. Sukladno čl. 6. ZOL-a poslove leasinga mogu obavljati samo:

leasing društvo, pravna osoba (d.d., d.o.o.) sa sjedištem u RH koja je upisana u sudski registar na temelju odobrenja Agencije za obavljanje poslova leasinga (čl. 3. ZOL-a)

3 4

sukladno čl. 5. st. 3. Zakona o leasingu. sukladno čl. 5. st. 4. Zakona o leasingu.

3

leasing društvo države članice obavlja poslove leasinga preko podružnice ili neposredno na području RH (čl. 31. ZOL-a)

− podružnica stranog leasing društva (čl. 32 ZOL-a) − banka sa sjedištem u RH, banka sa sjedištem u državi članici, podružnica banke sa sjedištem u stranoj državi uz uvjete i na način određen propisima koji uređuju poslovanje banaka u RH. Primatelj leasinga je bilo koja osoba koja na temelju ugovora o leasingu stječe pravo korištenja objekta leasinga uz ugovorenu naknadu. Pod pojmom objekt leasinga podrazumijevamo

pokretnu ili nepokretnu stvar u skladu s propisima koji uređuju vlasništvo, odnosno druga stvarna prava; oprema, osobni automobili, nekretnine i druga dugotrajna materijalna imovina. „Pravna ili fizička osoba koja posluje ili obavlja gospodarsku djelatnost u skladu s propisima trgovačkog društva ili obrta te koja sa davateljem leasinga sklapa ugovor na osnovi kojega davatelj leasinga stječe pravo vlasništva na objektu leasinga.“5 Osim u slučaju da dobavljač objekta leasinga i davatelj leasinga nisu ista osoba.

1.3. Ugovor o leasingu Ugovor o leasingu zaključuju davatelj leasinga i primatelj leasinga. „Ugovor obvezno mora biti u pisanom obliku i sadržavati slijedeće odredbe: tvrtku i sjedište davatelja leasinga, tvrtku i sjedište, odnosno ime, prezime i adresu primatelja leasinga određenje posla leasinga

(financijski ili operativni), detaljno određenje objekta leasinga, vrijednost objekta leasinga, ukupni iznos naknada, iznos pojedine naknade, vrijeme trajanja ugovora, razloge i uvjete prijevremenog prestanka ugovora. (sukladno čl. 36. Zakona o leasingu). Druge odredbe koje
5

Horvat Jurjec K.(2007). Računovodstvo najmova (leasinga). Računovodstvo, Revizija i Financije, XVII, (1), str. 16

4

ugovor može sadržavati predviđene su u čl. 36. st. 2. Zakona o leasingu, a to su odredbe kojima se uređuju rizici od kojih se objekt leasinga mora osigurati i način osiguranja, vrijeme, mjesto i način preuzimanja objekta leasinga i sl.

2. OPERATIVNI LEASING OSOBNIH AUTOMOBILA
U modernoj ekonomiji treba osigurati nesmetano korištenje pokretnih i nepokretnih investicijskih dobara što predstavlja samu bit leasing aranžmana, a vlasništvo nad tim dobrima je sporedna stvar. Poznata je Aristotelova izreka: „Bogatstvo nije u vlasništvu već u korištenju.“ Da bismo se odlučili za najbolju opciju, potrebno je potanko analizirati i proučiti sve moguće prednosti i nedostatke leasing poslova. Odluke o leasingu vrlo su složene te zahtijevaju prikupljanje informacija o nabavnoj cijeni, poreznim opterećenjima, kamatnoj stopi, troškovima najma te rezidualnoj vrijednosti opreme. Iz tog razloga potrebno je napraviti analizu ekonomske opravdanosti leasing aranžmana. Korisnik te parametre zadaje sam i time kreira onakav leasing, kakav njemu odgovara. Leasing je najčešće isplativ zato što predstavlja svojevrsnu poreznu olakšicu, jer se kod pravnih osoba priznaje kao trošak, a osim toga one ostvaruju i pravo povrata pretporeza za financirani predmet. Pri odlučivanju o načinu financiranja leasing aranžmana najčešće se koriste dvije metode: metoda čiste sadašnje vrijednosti i metoda interne stope profitabilnosti.6 Metode pomažu pri provjeri i, u konačnici, odluci što se više isplati.

2.1. Računovodstvena politika operativnog leasinga
6

Potnik Galić, K. (2008). Metode financijskog odlučivanja u leasingu. Računovodstvo, Revizija i Financije, XVIII, (1), str. 121-126.

5

Operativni leasing u računovodstvenom smislu ne razlikuje se od bilo kojeg drugog oblika najma. U slučaju uzimanja osobnog automobila kao imovinu osobni automobil u svojoj bilanci iskazuje davatelj leasinga, dok primatelj leasinga iskazuje samo najamninu koja se prikazuje kao trošak razdoblja. Primatelj leasinga kada primi račun za ratu leasinga (najčešće mjesečno razdoblje) knjiži trošak najma te obvezu za najamninu. S plaćanjem obveze zatvara se najamnina. Kako primatelj leasinga ostvaruje sve koristi od automobila uzetog na leasing kao da je njegov, ne mora ga iskazati u svojoj bilanci kao sredstvo i istodobno obvezu za najam za čitavo vrijeme trajanja ugovora o leasingu, ovo je jedna od velikih prednosti operativnog leasinga. Primjerice, ako se na leasing uzme automobil čija je tržišna vrijednost veća od 400.000,00 kuna dolazi do diobe na porezno priznate i porezno nepriznate troškove (prema Zakonu o PDVu). Neiskazivanjem obveza za najamninu za čitavo razdoblje ugovora o leasingu, poduzeće ne iskazuje zaduženost s osnove leasinga. Još uvijek važeće politike računovodstva leasinga su Američki FAS 13 donesen 1976. godine te IAS 17 koji uređuje računovodstvo najmova donesen 1982. godine. Već neko vrijeme u stručnoj javnosti predlaže da se napravi revizija tih standarda. Knjiženje leasinga kod primatelja prema postojećem i potencijalnom novom standardu
Knjiženje kod primatelja Prijedlog novog Postojeće stanje standarda Operativni leasing Jedan model za sve Imovina i obveze se ne Prikazivanje prava prikazuju u bilanci. korištenja i obveze plaćanja najamnine u Trošak najma se prikazuje bilanci. u izvještaju o dobitku. Kamata i amortizacija se Objavljuju se buduća prikazuju u izvještaju o minimalna plaćanja najma. dobitku. Rezultat: investitori Dodatne informacije prilagođavaju podatke objavljuju se u izvještaja arbitrarno ili bilješkama. prema procjenama. Rezultat: investitori imaju informaciju u 6 financijskim izvještajima o zaduženosti poduzeća i očekivanim novčanim tijekovima.

Tablica 1. Knjiženje leasinga kod primatelja prema postojećem i novom standardu Izvor: Brkanić Pongračić S. (2011). Čimbenici izbora leasinga i utjecaj na računovodstvenu politiku. Računovodstvo, Revizija i Financije, XXI, (1), str. 39.

2.2. Čimbenici izbora leasinga U nastavku ćemo objasniti čimbenike koje treba uzeti u obzir prilikom odabira leasinga kao načina financiranja. Kod operativnog leasinga primatelj leasinga ne stječe vlasništvo nad objektom leasinga no može u dogovoru sa davateljem leasinga predmet leasinga otkupiti nakon ugovorenog razdoblja prema tržišnim uvjetima kao i bilo koja treća strana. U operativnom leasingu za primatelja leasinga u računovodstvenom smislu nije bitna podjela rata na dio za otplatu glavnice i na dio kamate. "Jamčevinom (depozitom) primatelj leasinga jamči za ostatak vrijednosti predmeta leasinga na kraju ugovora o leasingu.“7 Za iznos jamčevine smanjuje se osnovica za izračun rate leasinga
7

Brkanić Pongračić S. (2011). Čimbenici izbora leasinga i utjecaj na računovodstvenu politiku. Računovodstvo, Revizija i Financije, XXI, (1), str. 41.

7

no ne ulazi u sustav PDV-a jer se ne smatra naknadom. Istodobno jamčevina služi i davatelju leasinga kao osiguranje u slučaju nepodmirivanja rate pri čemu se PDV zaračunava jer jamčevina poprima oblik predujma, aktivira se. Davatelj leasinga po isteku ugovora vraća jamčevinu primatelju. „Predujam se smatra akontacijom buduće najamnine tj. unaprijed plaćeni trošak najma (aktivno vremensko razgraničenja troška) koje će se "prenositi" u trošak najma postepeno u proporcionalnoj svoti za svaki mjesec za vrijeme trajanja najma.“8 Za obračunani predujam obračunava se niža svota mjesečne najamnine te se zaračunava PDV. Prema uplaćenom predujmu najmoprimac ima pravo na odbitak pretporeza jer je uplatio svotu predujma i primio račun od najmodavca. Obveza održavanja predmeta leasinga u pravilu je na primatelju leasinga. Kod osobnih automobila, primjerice, ugovara se kasko osiguranje koje pokriva trošak u slučaju uništenja predmeta leasinga. Ukoliko se davatelj leasinga odluči na osiguranje predmeta leasinga, taj trošak povećava naknadu leasinga. U pravilu trošak sklapanja ugovora snosi primatelj leasinga. Ugovor o leasingu moguće je raskinuti u skladu prema općim uvjetima poslovanja leasing društva te odredbama potpisanog ugovora o leasing poslovima čije su posljedice vrlo visoki troškovi poput plaćanja svih rata do isteka ugovora, naknade za raskid ugovora i sl. Porezni učinci leasinga mogu se razmatrati sa stajališta Poreza na dodanu vrijednost i Poreza na dobitak. Sa stajališta Zakona o porezu na dobitak (NN br. 177/04-80/10) troškovi operativnog leasinga porezno su priznat trošak. Vezano za PDV, postoje određena porezna ograničenja za priznavanje pretporeza za uporabu osobnih automobila čija je vrijednost veća od 400.000,00 kuna. Sa stajališta Zakona o Porezu na dodanu vrijednost (NN br. 47/95 -94/09) usluge operativnog leasinga oporezuju se porezom na dodanu vrijednost jednako kao i usluge najma. Obveza za porez na dodanu vrijednost nastaje u

8

Brkanić Pongračić S. (2011). Čimbenici izbora leasinga i utjecaj na računovodstvenu politiku. Računovodstvo, Revizija i Financije, XXI, (1), str. 41.

8

razdoblju kada je usluga obavljena te primatelj leasinga u istom razdoblju ima pravo na odbitak pretporeza. Kod ugovora o operativnom leasingu, uvijek mora postojati ostatak vrijednosti. „Ostatak vrijednosti je vrijednost predmeta leasinga po isteku ugovora o leasingu (neotplaćena vrijednost).“9 Ugovori sa ostatkom vrijednosti još se nazivaju i ugovori sa djelomičnom amortizacijom gdje se ugovara određeni iznos ostatka vrijednosti koji se za vrijeme trajanja ugovora ne otpisuje. Operativni leasing sa ostatkom vrijednosti „temelji se na tome da se korisniku leasinga nakon isteka razdoblja leasinga prizna realni ostatak vrijednosti sredstva za razliku od operativnog leasinga sa jamčevinom“10

3. RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE OPERATIVNOG LEASINGA OSOBNIH AUTOMOBILA
U ovome dijelu rada prikazat ćemo evidenciju operativnog leasinga osobnih automobila kod primatelja leasinga i davatelja leasinga.

9

Brkanić Pongračić S. (2011). Čimbenici izbora leasinga i utjecaj na računovodstvenu politiku. Računovodstvo, Revizija i Financije, XXI, (1), str. 40. 10 Cirkveni T.. (2008). Otkup sredstva po isteku ugovora o operativnom najmu (leasingu). Računovodstvo, Revizija i Financije, XVIII, (1), str. 32.

9

3.1. Evidencija operativnog leasinga najma osobnog automobila kod najmodavca s jamčevinom U poslovnim knjigama najmodavca, osobni automobila koji se daje u najam prilikom sklapanja ugovora o operativnom leasingu, tretira se kao i sva ostala dugotrajna imovina najmodavca. Naplaćenu najamninu najmodavac evidentira kao prihod od najma koji se u poslovne knjige bilježi sustavno tijekom razdoblja najma. Troškove amortizacije kao i ostale troškove najmodavac evidentira kao trošak. Primjer br. 1. Evidentiranje operativnog leasinga osobnog automobila kod najmodavca Leasing društvo „Gora“ d.o.o. zaključilo je 10. kolovoza 2011. ugovor na 5 godina o operativnom najmu osobnog automobila Opel Insignia čija je vrijednost 184.500,00 kuna (neto vrijednost 150.000,00 kuna, PDV 34.500,00 kuna) s najmoprimcem „Slavonija“ d.d.

Najmoprimac je odlučio platiti jamčevinu u iznosu od 36.900,00 kuna. Trošak jednokratne naknade za obradu dokumentacije iznosi 12.300,00 kuna (PDV uključen). Ispostavljen je račun za prvu mjesečnu najamninu u iznosu od 2.955,74 kuna. Obračunata je amortizacija za mjesec rujan po stopi od 20 %.

Nabavna vrijednost automobila Jamčevina Svota financiranja dugoročnog najma

150.000,00 36.900,00 113.100,00

K= svota glavnice (113.100,00), n= broj razdoblja otplate (60 mjeseci), p= dekurzivna kamatna stopa (10%/12=0,83333), r=dekurzivni kamatni faktor (1,0083333)
10

Izračun anuiteta:

a = 113.100,00*

= 2.403,04 kn + 552,70 kn (PDV 23%) = 2.955,74 kn

U prvom anuitetu kamata iznosi 113.100,00 * 0,83333% = 942,50 kn što znači da je otplata glavnice 2.403,04 kn – 942,50 kn = 1.460,54 kn. U drugom anuitetu kamata se računa na iznos ukupne vrijednosti umanjene za dio otplaćene glavnice: 113.100,00 kn – 1.460,54 kn = 111.639,46 kn * 0.83333% = 930,33 kn. Tako se obračunava do konačne otplate.

Knjiženje: Tek. br.
1.

OPIS
Žiro-račun u banci Dugoročne obveze za primljene jamčevine Za primljenu jamčevinu po osnovi ugovora o operativnom najmu osobnog automobila Osobni automobil Pretoprez po ulaznim računima Dobavljači opreme i postrojenja Za nabavljeni osobni automobil Dobavljači opreme i postrojenja Žiro-račun u banci Za plaćen račun dobavljaču za osobni automobil Potraživanja od kupaca za pruženu uslugu Obveze za PDV Prihod od prodaje ostalih usluga Za ispostavljen račun (R-1) za trošak obrade dokumentacije operativnog leasinga 11

Račun Duguje
1000 2593

Svota Potražuje
36.900,00 36.900,00

2.

3.

0320 0 1400 2202 2202 1000 1201 2400 7519

150.000,00 34.500,00 184.500,00 184.500,00 184.500,00 12.300,00 2.300,00 10.000,00

4.

5.

6.

7.

Potraživanja od kupaca za pruženu uslugu najma Obveze za PDV Prihodi od najmova Za ispostavljen račun (R-1) za mjesečnu najamninu za osobni automobil Žiro-račun u banci Potraživanja od kupaca za pruženu uslugu najma Za naplaćenu mjesečnu najamninu po osnovi ugovora o najmu osobnog automobila Amortizacija osobnog automobila Akumulirana amortizacija osobnog automobila Za obračun amortizacije za osobni automobil u najmu (mjesec)

1201 2400 7570

2.955,74 552,70 2.403,04

1000 0 1201 4310 0 0391 0

2.955,74 2.955,74

2.500,00 2.500,00

Iz primjera je vidljivo da se na uplaćenu jamčevinu ne zaračunava PDV jer nije riječ o naknadi za isporučena dobra ili usluge. PDV se zaračunava u slučaju unaprijed plaćenih najamnina pri čemu se izdaje i račun za primljeni predujam. U poslovima operativnog leasinga najmodavcu je amortizacija u cijelosti porezno dopustiv trošak.

3.2. Evidencija operativnog leasinga najma osobnog automobila kod najmoprimca s jamčevinom Prilikom uzimanja osobnog automobila putem operativnog leasing ugovora najmoprimac u svojoj računovodstvenoj evidenciji ne knjiži imovinu i dugoročnu obvezu već se plaćanje najamnine evidentira kao rashod kroz cijelo razdoblje ugovora o leasingu. Primjer br. 2. Evidentiranje operativnog leasinga osobnog automobila kod najmoprimca Leasing društvo „Gora“ d.o.o. zaključilo je ugovor o operativnom leasingu osobnog automobila Opel Insignia sa najmoprimcem „Slavonija“ d.d. u vremenskom razdoblju od 5 godina. Plaćena je jamčevina u iznosu od 36.900,00 kuna. Obrada dokumentacije iznosi 12.300,00 kuna( PDV
12

uračunat). Neto vrijednost osobnog Automobila iznosi 150.000,00 kuna, a mjesečna najamnina 2.955,74 kune (PDV uračunat). Plaćena je prva rata najma.

Knjiženje: Tek. br.
1.

OPIS
Potraživanja za jamčevine iz operativnog leasinga Žiro-račun u banci Za uplaćenu jamčevinu po operativnom leasingu za osobni automobil Troškovi obrade leasinga Pretporez po ulaznim računima Dobavljači iz operativnog leasinga Za trošak obrade dokumentacije 70% usluga operativnog leasinga osobnog automobila 30% usluga operativnog leasinga sredstava za osobni prijevoz (+30% PDV-a)11 Pretporez po ulaznim računima Dobavljači iz operativnog leasinga Za primljen račun (R-1) za mjesečnu najamninu za osobni automobil Dobavljači iz operativnog leasinga Žiro-račun u banci Za plaćenu mjesečnu najamninu operativnog leasinga za osobni automobil

Račun
1901 1000

Svota Duguje
36.900,00 36.900,00

Potražuje

2.

4654 1400 2204 4143 4145 1400 2204

10.000,00 2.300,00 12.300,00 1.682,13 886,72 386,89 2.955,74

3.

4.

2204 1000

2.955,74 2.955,74

U slučaju operativnog leasinga leasing društvo će svaki mjesec slijedećih pet godina ispostavljati račune za najamninu. Na računu su iskazani neto-iznos najamnine i PDV. Pritom će neto-iznos predstavljati trošak najma, a iznos PDV-a pretporez tj. umanjenje obveze za plaćanje PDV-a prema državi. 3.3. Računovodstveno knjiženje prijedobnog raskida ugovora o operativnom leasingu

11

30% porezno nepriznatih troškova budući da je automobil nabavljen za poslovne svrhe

13

Kod prijedobnog raskida ugovora o operativnom leasingu najmoprimac je obvezan podmiriti sva dospjela dugovanja prema najmodavcu sukladno ugovoru. Osim dospjelih rata za najam, najmodavac će najmoprimcu zaračunati zatezne kamate zbog nepravodobnog plaćanja. Primjer 3. Evidentiranje prijedobnog raskida ugovora o operativnom leasingu osobnog automobila Dioničko društvo „Slavonija“ zbog financijskih poteškoća nije u mogućnosti plaćati mjesećni iznos najamnine prema ugovoru o operativnom leasingu osobnog automobila. U skladu sa ugovorom te prema dogovoru sa leasing društvom vraća automobil najmodavcu. Dospjele nepodmirene obveze iznose 50.000,00 kuna. Dio obveza u svoti od 36.900,00 kuna podmiruju se iz jamčevine, a ostatak u iznosu od 13.100,00 kuna najmoprimac mora podmiriti sa žiroračuna. Knjiženje: Tek. br.
1.

OPIS
Dobavljači iz operativnog leasinga Potraživanja za jamčevine iz operativnog leasinga Za podmirivanje obveza operativnog leasinga iz jamčevina Dobavljači iz operativnog leasinga Žiro-račun u banci Za podmirenje dospjele obveze za najamninu, zatezne kamate i troškove opomene operativnog leasinga

Račun
2204 1901 2204 1000

Svota Duguje
36.900,00 36.900,00 13.100,00 13.100,00

Potražuje

2.

14

ZAKLJUČAK
Operativni leasing ima prednosti u odnosu na druge načine financiranja, no svaki poduzetnik treba donijeti vlastitu procjenu koja je opcija najprimjerenija njegovu poslovanju. Leasing ispunjava zlatno pravilo financiranja, a to je da investicija treba biti financirana za cijelo razdoblje njenog korištenja te je naknada za korištenje leasinga fiksna. Leasing poboljšava kreditnu sposobnost korisnika leasinga jer se smanjuje njegova ovisnost o drugim načinima financiranja kao što su banke, dobavljači i sl. Za razliku od kupnje, u leasing poslovima veća je likvidnost društva jer se ne izdvajaju cjelokupni iznosi za nabavku predmeta leasinga. Upravo iz gore navedenih razloga, sve se više ugovora sklapa o leasing poslovima što nam govore i statistički podaci leasing društava.

15

LITERATURA
Knjige: 1. Andrijanić I. (2005) Poslovanje u vanjskoj trgovini. Zagreb: Mikrorad d.o.o. 2. Grupa autora (1996) Sve što poduzetnik treba znati. Samobor: Naklada EDO 3. Mihajlović V. (2005) Biti bolji. Osijek: Grafika d.o.o.

Stručni časopisi:
1. Brkanić Pongračić S. (09/2011) Čimbenici izbora leasinga i utjecaj na računovodstvenu

politiku. Računovodstvo, revizija i financije, XXI (1). Zagreb: RRiF Plus
2. Horvat Jurjec K (05/2011) Prijedobni raskid ugovora o leasingu. Računovodstvo,

revizija i financije (05/2011). XXI (1). Zagreb: RRiF Plus
3. Trcović Z. (08/2009) Računovodstvo raskida ugovora o leasingu kod najmoprimca.

Računovodstvo, revizija i financije, XIX (1). Zagreb: RRiF Plus
4. Crikveni T. (11/2008) Otkup sredstava po isteku ugovora o operativnom najmu

(leasingu). Računovodstvo, revizija i financije, XVIII (1). Zagreb: RRiF Plus
5. Potnik Galić K. (03/2008) Metode financijskog odlučivanja o leasingu,.Računovodstvo,

revizija i financije, XVIII (1). Zagreb: RRiF Plus
6. Horvat Jurjec K. (09/2007) Računovodstvo najmova (leasinga). Računovodstvo, revizija

i financije, XVII (1). Zagreb: RRiF Plus

16

Web:
1. http://www.poslovni-savjetnik.com/racunovodstvo-porezi/ocekuju-se-znacajnepromjene-u-racunovodstvenom-tretmanu-leasinga (14. rujna 2011.) 2. http://www.bankamagazine.hr/Naslovnica/Hrvatska/tabid/102/View/Details/ItemID/620 69/ttl/Leasing-drustva-povecavaju-broj-ugovora-posla-ipak-ima/Default.aspx (15. rujna 2011.)

17

TABLICE
Tablica 1. Knjiženje leasinga kod primatelja prema postojećem i potencijalnom novom

standardu.....................................................................................................................................7

18

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful