Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

Sree Media Communications

परीक्षे चे नांव : सहायक (पूवर्) परीक्षा-2012
िवषय : सामान्य क्षमता चाचणी

परीक्षे चा िदनांक : 24 जून,2012
Sree Media Communications

महारा टर् लोकसेवा आयोगामाफर्त “सहायक (पूवर्) परीक्षा 2012” या पधार् परीक्षे च्या
नपितर्केची उत्तरतािलका उमेदवारांच्या
मािहतीसाठी संकेत थळावर िसध्द करण्यात आली आहे . सदर उत्तरतािलकेतील न-उत्तरांसंबंधी उमेदवारांना िनवेदन करावयाचे
अस यास त्यांनी अिध माणीत प टीकरण / संदभर् दे ऊन तसेच िवषय, परीक्षे चे नाव, नसंच, नकर्मांक यांच्या उ लेखासह
आपले लेखी िनवेदन उपसिचव (गोपनीय), महारा टर् लोकसेवा आयोग, बँक ऑफ इंिडया िबिं डग,3 रा मजला, हुतात्मा चौक,
मुंबई 400 001 या पत्त्यावर टपालाने पाठवावे. यासंदभार्त िद. 5 जुलै, 2012 पयत आयोगाकडे ा त झाले या िनवेदनांचीच
दखल घे तली जाईल. तद्नंतर आलेली िनवेदने िवचारात घे तली जाणार नाहीत, याची कृ पया न द घ्यावी.
उत्तरतािलका

उत्तरे
संच B संच C संच D


कर्मांक

संच A

1

26

4

1

2

4

3

2

27

3

1

4

1

3

1

2

28

2

2

2

3

4

4

1

2

29

1

1

4

2

5

4

1

3

1

30

2

3

2

4

6

1

4

1

1

31

4

1

3

4

7

2

4

2

2

32

3

1

1

2

8

3

2

2

2

33

1

1

1

1

9

2

1

4

4

34

4

4

3

3

10

1

1

2

2

35

1

3

3

3

11

4

2

4

1

36

4

2

1

1

12

3

1

2

3

37

1

4

1

1

13

2

2

2

4

38

1

4

1

2

14

2

3

2

4

39

3

1

4

1

15

4

2

1

3

40

2

4

1

1

16

1

2

4

4

41

1

3

4

3

17

2

1

2

2

42

1

2

4

4

18

1

2

4

4

43

3

4

2

4

19

1

4

2

1

44

4

2

4

4

20

2

2

4

2

45

3

4

3

4

21

1

2

4

1

46

4

4

4

4

22

2

2

1

1

47

4

3

3

3

23

1

1

1

4

48

4

4

3

2

24

1

3

1

2

49

4

4

2

1

25

1

1

2

1

50

3

4

4

3


कर्मांक

संच A

1

2

4

1

2

2

2

3

4

4

उत्तरे
संच B संच C संच D

Sree Media Communications

th

Dated : 28 June, 2012

Sree Media Communications
उत्तरे
संच B संच C संच D


कर्मांक

संच A

1

76

3

3

3

4

1

3

77

3

2

4

3

4

3

4

78

2

1

4

4

4

2

4

4

79

2

3

1

3

55

3

1

1

2

80

3

3

3

3

56

4

1

2

4

81

1

4

3

2

57

3

1

4

3

82

3

1

2

3

58

4

4

3

2

83

1

1

1

4

59

2

4

4

4

84

1

4

1

1

60

2

3

1

3

85

1

3

3

4

61

2

4

4

3

86

3

1

1

#

62

2

2

3

4

87

1

1

3

1

63

4

4

4

4

88

4

#

1

3

64

4

4

2

1

89

2

3

4

1

65

3

3

2

4

90

3

3

3

4

66

4

3

3

2

91

3

2

3

2

67

1

3

3

2

92

4

1

1

3

68

4

1

1

4

93

1

3

1

1

69

1

2

4

2

94

3

2

1

3

70

3

3

2

3

95

3

3

#

4

71

3

4

2

2

96

#

3

3

2

72

2

4

4

2

97

1

3

4

3

73

4

3

4

1

98

2

2

4

1

74

2

2

3

1

99

4

3

4

3

75

1

2

4

4

100

1

3

2

3


कर्मांक

संच A

51

4

4

2

52

4

4

53

4

54

उत्तरे
संच B संच C संच D

333

# ने दशर्िवले ले

न र करण्यात आलेले आहे त.

Sree Media Communications

Dated : 28th June, 2012

Sree Media Communications

उत्तरे
संच B संच C संच D


कर्मांक

संच A

1

126

3

3

3

4

3

1

127

2

1

2

3

1

1

1

128

4

1

1

3

4

1

3

1

129

3

4

3

2

105

1

4

1

3

130

1

3

3

1

106

2

1

2

3

131

2

2

3

2

107

3

3

4

3

132

4

2

4

3

108

4

3

3

4

133

3

2

2

4

109

1

1

4

3

134

4

2

2

3

110

4

3

3

1

135

1

3

2

1

111

4

4

4

3

136

3

3

3

2

112

2

3

1

3

137

2

2

3

2

113

3

4

2

2

138

3

1

1

2

114

2

2

2

1

139

3

2

2

4

115

2

2

3

4

140

4

3

4

4

116

4

1

3

3

141

1

4

4

3

117

1

3

1

3

142

3

3

3

2

118

1

1

3

3

143

2

4

4

4

119

3

3

1

4

144

2

2

2

2

120

3

4

3

2

145

4

3

2

3

121

3

4

3

3

146

2

2

4

2

122

3

3

2

4

147

2

4

2

1

123

3

3

3

2

148

2

3

1

3

124

3

3

4

3

149

3

4

4

4

125

3

2

3

1

150

4

4

3

3


कर्मांक

संच A

101

3

1

3

102

3

4

103

3

104

उत्तरे
संच B संच C संच D

3

Dated : 28th June, 2012

Sree Media Communications

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful