_E!\!\HNIKHLlHMOKPATIA _ VnOVprEIO nEPIBAJ\J\ONTOI ENEPrEIAI KAI KJ\IMATIKHI AJ\J\ArHI rENIKH rPAMMATEIA ENEprEIA~ KAI K!\IMATIKH~ A!\!

\ArH~ rENIKH LlIEyeYN~H ENEprEIA~ LlIEyeYN~H H!\EKTPOnAPAmrH~ TMHMA r:

A9qvo,

09:-06-2010

Ll5-HNr /CD28/201n/813/9193

AnO<l>A~H

Tax. b./vor] Tax. KcDOIKOc; Tr]A£CPWVO
Fax

MEOOYEiwv 119 101 92 A8~va 210-6969414-6969431 210-6969416

eEMA:

XOPrlYIlO'Il

eEPMOHJ\EKTPIKO~

MOVTouoiou

1\.OEIOC; nopoywYrlC; HAEKTP1KrlC; EVEPYEIOC; ornv ETOIPEio «HPQN V ~TAeMO~ AE» IO'XUOC; 1160 MWe OTIl BEO'Il «<I>OUPVOI» TOU A.I1. TOU I1rll-'oU KIlPEWC; TOU Nol-'OU Eul3oioc;, IJE KOUO'II-'O C:PUO'IKO OEpIO.

'EXOVTac; unouin:
1. TIC; OlaTot;EIC;TOU op8pou 90 TOU «KcDOIKa Nouoasoloc vro Tr]V KU~EPVr]Or] Kal ro KU~EPVr]TIKO 'Opyava» nou Kupw8r]KE J-lETO op8po nproro TOU n.b.. 63/2005 «KwoIKonoir]or] Tr]C;NOJ-lo8EOiac; vio Tr]V KU~EPVr]Or] xcn 'ro KU~EPVr]TIKO 'Opyava» (CDEK98A/22.04.2005). 2. To n.z. 187/2009 «b.IOPI0J-l0c;Ynoupvtov «en Yrpunoupvrhv» (CDEK 214 A·/07.10.09). 3. To n.b.. 189/2009 «Kcuopropoc xo: avaKOTaVOJ-l~ opucororrrrcov TCDV Ynoupvelcov» (ct:>EK221 A' /5.11.2009). 4. Tnv Anotpoon 52167/21-12-09 (CDEK/B/2514/22-12-09) «Av08EOr] opuoorcrnrcov rnc Ynoupvou nEpl~O'\'\OVTOc;, EVEpYElac; Kal K'\IJ-laTIK~C; A'\'\ay~c; OTOUc; Ytpunoupvouc nEpl~O'\'\OVTOc;, EVEpYElac; «en K'\IJ-lOTIK~c;A'\'\ay~c;». 5. To N.2244/1994 (CDEK 168/A/7.10.1994) «Pu8J-llor] 8EJ-l0TCllV r]'\EKTponopaywy~c; ana OVOVEWOIJ-lEc; nr]YEC; EVEPYEIOC;,ana OUJ-l~OTIKOKOUOIJ-lO KOI O'\'\EC; OIOTOSElc;», onroc rpononomunxe ken IO)(UEI. 6. To N.2773/1999 (CDEK 286/A/22.12.99) «AnE'\w8EpWOr] rnc uvopor; H'\EKTPIK~C; EVEpYElac;Pu8J-llorj 8EJ-l0TCDV EVEPYEIOK~C;no'\ITIK~C; KOI '\OInEC; OIOTOSEIC;» we; rpononomsruce on xcn IO)(UEI. 7. Tnv Anotpcon TOU Ynoupvou AvonTut;r]C; J-lE opl8J-lo b.5/H/\/B/C!:>1/oIK.17951/6.12.00 (ct:>EK 1498/B/8.12.00) «Kcvovrouoc AOEIWV nopoywy~C; KOI npOJ-l~8EIOC; H'\EKTPIK~C; EVEpYElac; (EKOOOr] 1)>>. 8. Tnv J-lE OpIS. nporr. 0002/KM/oo/ll-05-2009 olrnon Tr]C; ercnpsloc J-lE Tr]V onoio ~rrro <[r]V XOP~yr]or] AOEIOC;nopoywy~C; H'\EKTPIK~C; EVe:PYEIOC;. - ", -, ,

9. 'rnv un ' 0PISJ-l. 506/2009

(0-38962)

8ETIK~ yvwJ-lo06Tr]or] Tr]C;PAE.

12. To ana 01-05-2009 IOIWTIKO 2:UJ-lCPWvrlTIKO EnoYYEAJ-lOTIK~e;IJio8wOIle; J-lETO~UTWV ETOIPEJ(DV BIOMAfN AE KOI HPQN V GEPMOHI\EKTPIK02: 2:TAGM02: AE YIO Til jJio8wOll TOU xwpou OVEYEpOIle; TOU OT08IJoU IJEOIOPKEIOIOXUOe;EVVEO(9) ETWV. 13. To un' op. L18-A/ct:>7.12.21/9561/1825/13-5-2010 EYYPOCPOTile; .L1jVOIle; METOAAEUTIKWV & BIOJ-lIlXOVIKWV 0PUKTWV Tile; fEVIK~e; L1/VOIle; ct:>UOIKOUnAOUTOU TOU Ynoupvelou nEpl~OAAOVTOe;, EVEPYEIOe;KOI KAIJ-lOTIK~e;AAAoy~e;, J-lETO onoio ouvcnvsl we; npoe; TIlV EYKOTOOTOOIlTOU OTo8J-loU t]AEKTpbhopdvwy~<ctrll--8Eall «ct:>-bUpVdl»--L1~L1:-M0\7tbUoi6U-,-!S:KilpEw~;N.EO~oia~-Oio---jJI(j8wjJE\t6; ana TIlV ETOIPEio, xwpo 120 OTPEJ-lJ-lOTWV J-lETOMEIOKTIlOioe; SIOMArN AE (OUVIlJ-lJ-lEVIl Il un' op. 1456/13-5-2010 YVWJ-lOOOTIlOIl OU IVOTITOUTOUrEWAOYIKWV KOI METOMEUTIKWV EpEUVWV). T 14.TIlV ana 04.06.2010 Elo~YIlOIl Tile; OPIJOOIOe; .L1jVOIle; HAEKTponopoywy~e; nEpl~oMoVTOe;, EVEPYEIOe; KOI KAIJ-lOTIK~e;AMoy~e;. TOU Ynoupvslou

AnQ(poO'i~OUJlE_ xopnvouue AOEIO nopoywy~e;
l:TA0MOl:

'

0EPMOHJ\EKTPIKOl: 1160 MWe, ouuqxovo

HAEKTpIK~e; EVEPYEIOe; crnv ETOIPEio «HPQN V YIO rnv EYKOTOOTOOIl OTo8J-loU IlAEKTponopoywy~e; IOXUOe; J-lETOV KOTW81 niVOKO 2:TOIXEiwv :
AE»

niVOKO<; 1: niVOKO<; OTOIXEiwv OITOUJlEVI1<;aZSEJa<; opoywyri<; n

'OVOJ-la

KOTOXOU

HPQN V 8EPMOH/\EKTPIKOL «HPQN LYMMETOXQN.» /\. Knrprolcc 124, A8~va K. MlxaAOKIle;

LTA8MOL
%

AE

Mtroxol 'Eo po Ilpootono EnIKOIVWviae;

-7100 115 26

Teyvoxovio (nptorovevric
uoptpn) Ioxue; MEOOe;~a8I-1oe;an65001le; OE Ka8ap~ nopovrovn GEoll Ll~J-loe; ~ KOIVOTIlTO No J-l e; o HI-IEpOl-IllVia 'Evap~lle; Ioxuoe; HI-IEpOl-IllVia /\~~Ile; Ioxuoe;

AEPIOOTpO~OAIKOe; om8l-1oe; ouVOUaOJ-lEVOU KUKAOU I-IE KOUOII-IO lpUOIKO cepro 2x 580 = 1160 MWe (OE OUV8~KEe; ISO) 58% 8EOll «<!>OUPVOI», oxlvnro Eu~oiae; HI-IEpoJ-lIlVia EKOOOIle;Tile; nopouccc 30 ETIl ana rnv nuepounvlc EKOOOfle; Tfle; nopoucoc EKTaolle; 120.000,00 TJ-l.

LlIlI-IOTIKO LlIOI-IEplOl-la Movroudlou TOU Ll~l-Iou KIlPEwe;

rEVIKOi 'OpOI :AZSEIO<; nopaywyri<;

HAEKTPIKri<; EVEPYEIO<;

1. oprouoi 01 AE~EIC;, 01 OPOI KOI 01 EKCPPOOEIC; ou XPIlOljJonolouvTOI n OTIlV nopouon OOEIO EXOUV TO m:pIEXOJ-lEVOnou Ko80pi~ETOI OTO VOJ-lO2773/1999 on we; IOXUEI ~ OTOV Kovo~"q~e1p;;6AaE"I' . ~"" \"Q) /,S~ li l " • • I/~'4~~b.~~~·j:~~t~~tl~}:·~·"~:Il",;,,, i "\ nopOXI1 l:TOIXEIWV /;,:,1';"" -.,' \
;"1.

2.

o KOTOXOe; ile; aOEIOe;ocpEiAEI va nopEXEI OTIl PAE TO OTOIXEio nou TOU:(IlTO" T , EKnAIl PWOEI TIe; a PIJOOIOTIlTEe;TIlC;· !,-, :_,,:_!, :;;\_~~' ~,J(,_-;':_j'~IT:'!~J ~
3. AIE~OYWYI1 EAEYXWV

~dd~~l~~~ ~\)~
d

,

,

\~':>":;~i~~~~:f~1 5/J.!fjjjj i,:>~
'

"\:''&-;;'?
.f.,~;r'

';-'';:;'''O'n,rVO;:I.:;,,,>

j?_)~~'r~f.~\
/~

~;~;J~:::l;i~ C)~~

o KClTOXOe;rnc MElae; ocpEiAEI EVTae; EUAOYOU xpavou, EnEITa ana vporrrn KOlvonOIEiTOl, VO OIEUKOAUVEI T'l PAE KOTel H] OIE~OYWY~ EAEyXWV.
4. TrlPf)O'f) AoyoplOO'IlWV

EIOOnoi'lo'l .

nou TOU

o KClTOXOe;T'le; ooElae; ocpEiAEI va T'lPEi TIe; unOXPEWOEIe; nou npO~AEnOVTal GTO op8po 30 TOU vouou 2773/1999, oruor; IOXUEI, OXETIKO IJE T'lV rnpncn AoyaplaolJwv Kal va T'lPEi crnv Eopa TOU ovrlvporpo TWV AoyaplaolJwv GT'l 0108EO'l TOU KOIVOU, EKTae; EOV 01 AOyOpII:lCJIJ()i.<:J~l"0i . .. - ---'A .".~--.-.-.~·-I-----------··-·---·'····--·~--- _._-_._. . _ , -._ _-_ - _-_ ----. -----_ _. u'l1J00lEUOVTOI unoypeornxo.
5. METOf3oAi) EAEYXOU ETaJPEioC;

1. 0 KOTOXOe; Tile; OOEIOe; ocpEiAEI va yVWGTOnOI~OEI aIJEOWe; GTOV Ynoupvo nEpl~aAAOVTOe;, EVEpYElae; KOI KAIIJOTIK~e; AAAoy~e; KOI GT'l PAE K08E IJETO~OA~ nou En'lpEa~EI TOV EAEYXOTile; erurpsloc. 2. 0 KaTOXOe;rnc OOEIOe;pnopsl va npaYIJOTonOI~OEI H] IJETa~OA~ EAEYXOU eoooov, IJETa ana yVWW] Tile; PAE, 0 Ynoupvoc nEpl~OAAOVTOe;, EVEpYEIOe; xcn KAIIJOTIK~e; AAAay~e; ouvorvsl EyypOcpWe; ~ OEV cnovrnce IJEoa ce np08EOIJia evoc IJ'lVOe; ana T'lV napOAO~~ Tile; vvcocronolnonc; 0 Ynoupvor; nEpl~OAAOVTOe;, EVEpYElae; KOI KAIIJOTIK~e; AAAoy~e;, IJETO cno YVWIJIl rnc PAE, IJEOO OE np08EOIJia svoc IJIlVae; ana Til vvcocronoinon, EXEI Hlv EUXEPEIO va Klv~aEI T'l oloolKaoia rpononolnonc ~ ovaKA'lOIle; T'le; ooElae; nopovcovric ouuqxovo IJE TOV Kovoviouo AOEIWV.

o o

OUT~ nou npocoropkero:

GTO vouo 703/77 anwe; IOXUEI, K08we; KOI

onoiccnnore OAA'l ouvoAAay~ nou EXEI we; OVTIKEilJEVO TIe; IJETOXEe; TOU KOTaxou rnc OOEIOe;KOI 'l onoio 80 cnorrouoe vvcooronolnon ouuqxovo IJE TOUe; «ovovsc AEIToupyiae; TOU XP'lIJOTIGT'lpiou Al;lwv A8llvwv.

6.

Llu18EO'f) nEplOUOIOKWV

~TOIXEiwv

1. 'Orcv 0 KOTOXOe;Tile; OOEIOe; nporlaercn VO 0la8EOEI OIKoiWlJo TOU OE nEplOUOIaKa TOU GTOIXEio, ocpEiAEI va TO yVWGTOnOI~OEI EyypOcpWe; GTOV Ynoupvo nEpl~OAAOVTOe;, EVEpYEIOe; KOI KAllJaTIK~e; AAAoy~e; ken T'l PAE TOUAOXIGTOV Eva IJ~VO npiv ana rn oKonOUIJEV'l ol08EOIl. onoroonnore nEpolTEPW nA'lPocpopia npsns: cnlonc va vvcooronorslrcn ana TOV KOTOXOrnc oOElae; ECPOOOV TOU ~'lTIl8Ei. 2. 0 KOTOXOe; Tile; aoEloe; unopsi vo npoYIJOTonOI~oEI T'l 0108EO'l OIKOIWIJOTae; TOU OE neprouoioko TOU GTOIXEio, srpocov IJETO ana YVWIJ'l T'le; PAE, 0 Ynoupvoc nEpl!3aAAovTOe;, EVEpYElae; KOI KAIIJOTIK~e; AAAoy~e; ouvorvel evvpoqxor; ~ OEV onovrrroei IJEOO OE np08EOIJio svoc unvoc ana T'lV nopoAa!3~ rnc vvcooronolnonc. 0 Ynoupvoc nEpl~OAAOVTOe;, EVEpYEIOe; Kal KAIIJOTIK~e; AAAay~e;, IJETO orio yVWW] T'le; PAE, IJEOO OE np08EOIJia svoc IJIlVae; crio T'l vvcooronoinon, EXEI rnv EUXEPEIO va KIV~OEI rn oloolKaoio rpononolnonc ~ OVOKAIlOIle; T'le; OOEIOe; OUlJcpWVO IJE TOV KOVOVlolJo AOEIWV.

AEITOUpyio TOU spvocrociou nopovtovnc IlAEKTpIK~e; EVEPYEIOe;, 0 KOTOXOe;Tile; OOEIOe; ocpEiAEI VO TO vvocronomcsr EyypOcpWe; OTOV Ynoupvo nEpl~oAAoVTOe;, EVEpYEIOe; KOI KA"JOTIK~e; AAAay~e; KOI Til PAE TouAOXIOTOV EVO urivo npiv ana Til aKonOUI-'EVIl cvspvero. onoioonnors nEpOITEpW nxnporpopio npensi snicnc va vvcooronoislrm ana TOV KOTOXO Tile; aOEIOe; srpocov TOU ~IlTIl8Ei. 2.
0 KOTOXOe;Tile; aoEloe; unopsl vo npaYI-'OTonOI~aEI TIe; EVEPYEIEe; aUTEe; av, I-'ETO ono YVWI-'Il-TIle;--PA-E,-o---Y:nou pyae;--nEp l~oAAoVTOC;r- EVEPYEIaC;-Ka I -KAII-' OTIK~(j---AAAay~c;-----ouvorvsl EyypOcpWe; ~ OEV onovrncet I-'EaO aE npoueculo evoc unvoc ana rnv napoAo~~ Tile; vvtocronolnonc. 0 Ynoupvoc nEpl~oAAoVTOe;, EVEpYElae; KOI KAll-'aTIK~e; AAAay~e;, I-'ETa ana YVWI-'Il Tile; PAE, I-'Eaa oe npoueoplo svoc unvoc ono Til vvcocronolnon, EXEI rnv EUXEpEla va Klv~aEI oloolKaaio rpononolnonr; ~ avoKAllalle; Tile; OOElae; oupqxovo I-'E TOV Kovoviouo AOEIWV.

8. YnoXPEWOf) oEj3aOIJOU Kw()iKWV KaToXOe; Tile; OOElae; ocpEiAEI va TIlPEi TOUe; KWOIKEe; ken oAAoue; Kovoviououc opaOTIl prcrnro no paywy~e; IlAEKTPI K~e; EVEPYEIO,e;; 9. :rUIJj3ooEI«; IJE TO .dIOXEIPIOTf) TOU :rUOTf)IJOTO«; 1. 0 KOTOXOe; Tile; OOEIOe; ocpEiAEI VO aUVOLjJEI I-'E TO l'1laXElpIOT~ TOU LUOT~l-'aTOe; (l'1laXElpIOT~ TOU EAAIlVIKOU LUOT~I-'OTOe; METOcpOpOe; HAEKTpIK~e; EVEPYEIOe; A.E.) TIe; aUI-'~OaEIe; nou onOITOUVTOI vio Til aUVOEa~ TOU, Til xp~all TOU LUOT~l-'aTOe; KOI Til AEITOUpyio TOU EPYOOToaiou TOU OTO nxckno TOU LUOT~I-'OTOe;.

o

nou OIEnouv Til

2. 0 KOTOXOe;Tile; OOEIOe;ocpEiAEI va TIlPEi TOUe; opouc TWV aUI-'~oaEWV ourcov.
10. Tf) PI') of) KW()IKO IuvoAAaywv HAEKTPIKf)«; EVEPYEIO«;

1. 0 KOTOXOe;Tile; OOElae; ocpEiAEI va TIlPEi TOV KWOIKa LuvoAAoywv HAEKTpIK~e; EVEpYElae; loiwe; axETIKO I-'E K08E OIKOVOI-'IK~ npootpopo TOU OTO nxcloio TOU KWOIKO aUTOU ~ TOU KWOIKa l'1laXEiplalle; TOU LUOT~I-'OTOe;. 2. OKOTOXOe; Tile; OOElae; ocpEiAEI va coxel TIe; OpoOTIlPlaTIlTEe; TOU xcro rpono nou OEV V08EUEI TOV ovrovcoviouo Kal va unv npo~aivEI aE KaToXPIlOTIK~ EKI-'EToAAwall TUXDV oEana~ouaae; 8Ealle; TOU ornv ovopc. l1.YnoXPEWOf) OEj300fJOU KOVOVWV AmpoAElo«; KOI rtpocrrcoluc TOU nEplj3oAAOVTO«; TOU, Yla TIe; onolac I-'E TO f\p8po 31

o KOTOXOe;Tile; OOEIOe; ocpEiAEI KOTO TIlV ooxnon TWV opaOTIlPloT~Twv XOPIlYEiTal 11 OOEIO nopcvcovric va:
o TIlPEi TOUe; Kovovec AacpaAEioe; nou EXOUV EKoo8Ei ouuqxovo TOU v.2773/99, TIlPEi TOUe; nEpl~aAAovTIKOUe; opouc, xop~Yllalle; ~ laxUOe; Tile; OOEIOe;OUT~e;, 01 onolo: laxUOUV

o

KOTO TO xpavo

14.AlClpKEIC

IO)(UO<; TI1<;OliEIO<; KCI CVOKAI1011

1. H OOEIO nopoywy~e; IO)(UEI vro XPOVIKa oloanwo 30 ETWV. H OIOPKEIO 1000UOe;Tile; OOEIOe; unopei va nopcrcasl ouuqxovo I-lE TOV Kovovrouo AOEIWV. 2. 0 Ynoupvoc nEpl~OAAOVTOe;, EVEpYEIOe; KOI KAII-lOTIK~e; AMoy~e; EXEI TIlV EUXEPEIO, va ova KOAEaEI HIV OOEIO nopcvtovnc, I-lETa ana YVWI-lll HIe; PAE ouuqxovo I-lE Til 01001 «ooic. n ou.rt po ~AEnETO laTOO p8 pO..20.TOU . KOVOVlal-l0u.AoEIWV.OTI<:; ...Q KOAOU8E~--"" nsp InTwaEIC;: (a)
(B)

(y) (0) (E)

(or) (11)

'OTOV 0 K(JTOXOe;HIe; OOEIOe; unO~OAAEI olrnon YIO Tr}V OVOKA'la'l Tile; OOEIOe; OTO Ynoupvo, LTIe; neorrrrtocsrc nou npO~AEnOVTOI aTOUe; rEVIKOUe; 'Opoue; 5 EWe; KOI 7 Tile; OOEIOe; OUT~e;. METa TrIV xoivonolnon ~E~oiwa'le; nou EKOioETOI aTO nxclcro Tile; Eianpo~'le; 0CPEIAaI-lEVWVTEAWV ~ npocriucov ouuocovo I-lE TOV KEi1E. 'OTOV 0 KOTOXOe; T'le; OOEIOe; ncpopclve: KaT' EnOVOA'llfJ'l KOI aUOTIlI-l0TIKO TO KOVOVlaTlKO nxcloro KOI TOUe; opouc T'le; OOEIOe;OUT~C;. 'OTOV 0 KOTOXOe; nc OOEIOe;nopo~oiVEI TIe; onorpooerc TOU Ynoupvou nEpl~oM.oVTOe;, r EVEpYEIOe; KOI KAII-lOTIK~e; AAAoy~e; nou pu8l-li~ouv TIe; OPOOT'lPIOTIlTEe;, vrc TIe; onolsc EXEI XOP'lY'l8Ei 11 OOEIO, KOI xupkor; TIe; cnooocsrc nou EKOioOVTOI ouuqxovu I-lE T'lV nnpovpcrpo 3 TOU op8pou 28 TOU vouou 2773/1999 oncoc IOXUEI. 'OTOV 0 KOTOXOe;HIe; OOEIOe; noucei OPlaTlKO va coxsl TIe; OpOaTIlPlaTIlTEe;, vro TIe; onolsc EXEI XOP'lY'l8Ei 'l OOEIO. 'OTOV 0 KaTOXOe;Tile; MEloe; KIlPuX8Ei oe nTWXEUa'l.

1.

0 KOTOXOe;Tile; OOElae; unoxpEOUTOI VO KOTO~OAEI K08E npoonofiero vro TIlV T~Plla'l TOU KOTW81 EVOEIKTIKOU XPOVOOIOYP0I-lI-l0TOe; I-lE aT0XO T'lV EYKOTOaTOa'l Tile; I-l0VOOoe; IlAEKTponopoywy~e; EVTae;TOU 2012. EIOIKOTEPO 0 KOTOX0C;rnc OOEIOe;: a) eo uno~oAEI aTle; OPI-lOOIEe;ApXEe; EVTae; EnTO (7) I-JI")VWVana rn xop~Yllall Tile; OOEIOe; ncpcvtovnc, olrnon aUVOOEUal-lEVIl ana nA~PIl CPOKEAO,aaov orpopn ·OT'l oloolKoaio YIO Tf] xop~Ylla'l Tile; OOEIOe;EYKOTOaTOalle;· . .. . ~) eo npo~Ei eric ovovxolec; EVEpYEIEe; npOKEll-lEVOU VO TOU XOPIlYIl8Ei EYKOIPO nposvkpron T'le; OOVEIOOOTllalle; ana XPIlI-l0TOnlaTWTIKO 10PUI-l0TO, I-lE OTaxo Til ouvourn EVTae; TPIWV (3) I-lIlVWV ana Til xop~Yllall Tile; OOEIOe; EYKOTOOTOone, OOVEIOK~e; aUI-l~Oalle; I-lE XPIlI-l0TOnlaTWTIKO 10PUI-l0TO, 'l onoio 80 otpopo aTO EPYO cuvoxuco.

2.

3.

0 KOTOXOe;T'le; OOEIOC;unoypeourm va EVIlI-lEPWVEI EyypOcpWe; rn PAE YIO rnv npooco TWV EPYWV nou OVOCPEPOVTOIornv oirnon xop~Y'la'le; OOEIOe; ncpcvcovric, I-lE T'lV uno~oA~ OXETIK~e; Tprunvrolor; 'EK8Ealle;, Il onoio 80 UnO~aAAETOI EVTae; evoc (1) unvoc ana Til A~~1l K08E TPII-l~VOU ana T'lV npspounvlo xop~Y'lalle; rnc AOEloe; nopoywy~e; I-lEXPI vo TOU XOP'lYIl8Ei AOElo Asrroupvloc; LTIlV EK8Ea'l OUT~ 80 nEplA.OI-l~OVOVTOI aUVT01-l1l nsprvpotpri Tile; npoooou spvoouov EVTae; TOU A~YOVTOe; TPII-l~VOU, snucorponomuevo XPOVOOIOYPOI-lI-l0 EPYOU eoocov onOITEiTOI, npaYP0I-lI-l0 npO~AEnOI-lEVWV epvcouov En0I-lEVOU TPII-lI]VOU J EKTII-l0UI-lEVO unoxsmouevo nocooro (KOT' o~io KOI xpavo) YIO TIlV ononEPQfu1&~l1;~"~·· EPYOU, ruyov ouaKOAiEe; nou OVTII-lETWni~oVTOI crnv uxonolnon TOU EPY9'6.f(',:~q(3,a?C;;,~R<i~ LUaT'lI-lO.
j ~?:.,'ZI (::-;

4. LE neplrrrcoon nou OlOnlaTWVETOI cnokxron cno TO npO~AEnaI-lEVO ornv A o KOTOXOe;Tile; OOEIOe;unOXPEOUTOI vo OVOCPEPEIOVOAUTIKO TOUe;A6youe;.

~r·, '\·\y':~~Y;6~iifJ/lfn.
, ; ~." r ~\ \~

"~~/(,>,,,\'~,\). 7",:!,':3 '-.":.~,)~\,\,,

<: O:!H

:."E 0

.

~)

1

'"e.!

''';'l2~??~,,~~g~~

. ":" ;;

'~Q7 )jT"~· 5

IvOt(V,\"':, '."" "

xplvsi OTI unnpyouv aO~OpE<; KOI IJI1 OIKoloAoyrWEVE<; onokxlcerr; KOI YEVIKOTEPO 010 rn aTCDVEI oouvoIJio UAOnOI~aEW<; TOU EPYOU auIJCpWVO IJE TO npO~AEnOI-lEVO aTO cuvnupsvo XPOVOOIOYPOI-lI-lO KOI TO AOlno aTOIXEio TI1<; I\OEIO<; nopoywy~<;, KOAEi TOV KOTOXO TIl<; OOEIO<;ncpovcovnc VO nopoaxEI axETIKE<; OIEUKplviaEI<;. LE neplrrrcocn nou 11 PAE OlOnlOTWVEI oouvculo EYKOIPIl<; npOYI-lOTOnOl~aEW<; TOU EPYOU YIO TIlV onolo onoKAElaTIKO<; unolnoc EivOI 0 KOTOX0<;TIl<; OOEIO<;, unopsl I-lE OITlOAOYIlI-lEVIl YVWI..lIl, vo ElallYIlSEi aTOV Ynoupvo nEpl~oAAoVTO<;, EVEPYEIO<; KOI KAII..lOTIK~<; AAAoy~<; TIlV _____________________KAllall--Trl<;-OoEloc;-nopa-yw¥~~.----------------------------------------------.-cvo

5. 0 aToSIJo<; So OIOSETEI KOIVOUPIO E~onAlal..lo VEOTOTIl<;rsyvoxovlcc (state of the art). 6. 0 KOTOX0<; TIl<; OOEIO<; So npovonosr WaTE 11 EIOIK~ KOTOVOAwall «nuoiuou, nou OVOCPEPETOIcrnv KOSOp~ laxU TIl<; uovcocc, KOTO rnv nsolooo SEall<; TIl<; aE eunopixn AEITOUpyio, vo unv unEp~oivEI rnv TII..l~ 6430 kj eve kWh KOSOp~<; IlAEKTPIK~<; nopoywy~<; aTO nMpE<; rpoprlo (EAOXlaTO<; ~oSl..lo<; cnocoonc 56%), ~OGlaI..lEVIl ornv K8l1. TOU xouoiuou, uno auvS~KE<; ISO.
TIl<; 0 n pooxorrrnc AEIToUpyio<; TIl<; Movooo<; oi: nspl rrrtoon I..lll OloKon~<; TIl<; nopox~'<; TOU CPUGlKOUcsplou, KOI loiw<; ce neplrrrccon EKTOKTIle; ovoYKIl<; ouuqxovo I..lETO npO~AEnOI..lEVO KOTO TI<; OIOTO~EI<;TOU opSpou 14 N. 3428/2005 KOI TOU KWOIKO lI.loXEiplall<; TOU LUaT~IJOTO<; CDUaiKOU Aeplou, 0 KOTOXO<;TIl<; 1\OEIO<; nopoywy~<; ocpEiAEI vo AOI..l~OVEI oAo TO ovovkolo I..lETPOWaTE VO oloacpoAi~ETOI 11 aOloAElnTll AEITOUpyio TIl<; Movooo<;, vrn TouAOXlaTOV nEvTE (5) IlIJEPE<; ce nA~pE<; rpoprlo. flo rnv rnpnon Tile; unoypetoonc OUT~<;, 0 KOTOX0<;Tile; I\OEIO<; ocpEiAEI VO EnIM~EI ulc ana TI<; oKoAouSE<; I..lES60ou<; KOI VO vvocronorrioer rnv EnlAoy~ TOU OUT~ EYYPOCPW<; rn PAE o KOI OTO Ynoupvslo nEpl~oAAoVTO<;, EVEPYEIO<; KOI KA".1OTIK~<;, EVTO<;npoaeoulcc OKTW (8) I..ll1vwv ana Tllv EKOOall TIl<; Anooocnc TOU Ynoupvou nEpl~OAAOVTO<;, EVEPYEIO<; KOI KAII-lOTIK~e; YIO TOV K080piaIJo opcov KOI npounoueoetov TIl<; I\OEIO<; Flopovcovnc: flo TIl- oloacpoAlall
npovpouucnousvnc

7.

A. Auvcrornro Kouall<; EvoAAoKTIKOU xouoluou KOI OIOT~PI101l TOU axETIKOU on08EI..lOTo<; vTi~EA. o. H Movooo So npsner va EivOI oloeEGll..l11 vo AEIToupy~aEI onpooxorrro IJE nETpEAolO vTi~EA EVTO<; oxlvcov copcov ana Til A~ljJll axETIK~<; Eloonoil1all<; OIOKon~<; Tile; nopox~<; «ouoiuou ana TOV lI.IOXEIPlaT~ TOU LUaT~I..lOTO<; CDUGlKOU Asplou, ~. 0 KOTOX0<; TIl<; I\OEIO<; nopoywy~<; So npenet vo E~oacpoAiaEI rnv IKOVOTIlTO oOloAElnTll<; AEIToUpyio<; TIl<; I..l0VOOo<;I..lE nETpEAolO VTi~EA YIO TOuAOXlaTOV nEvTE (5) IlI..lEPE<;ce nA~pE<; rpoprlo. AUT~ 11cnolrqon OUVOTOI vo ncovonomeei us Til olOT~Pllall TOU onOpOiTIlTOU UljJOUe;On08EI-l0TWV one OE~OI..lEVE<;rporpococluc TOU aT081..l0u ce ouvouoouo I..lE aUI..l~Oall I..lE ETOIPEio npOI..l~SEIO<; uvptov xouolptov I..lEaw Tile; onoicc 80 E~oacpoAi~ETOI 11 EYKolPIl KOI TOXEio ovonA~pwall OUTWV. LE K08E nepirrrcocn TO On08EI..l0 nsrpexolou VTi~EA TO onolo So EivOI onOTEo~nOTE OIOSEall..lO aTO Xwpo TOU OTOSI..l0U So npsnsr vo EivOI EnopKE<; vic oOIOAElnTll AEIToUpyio TOU OT081-l0U vro TouAOXlaTOV 24 WPE<;ce nA~pEe; rpoprlo, y. 0 KOTOX0<;TIl<; I\OEIO<; Ilcpovcovnc unovpeouro: vo uno~oAEI mil PAE, nEploolKO K08E OUO ETIl ~ xnronrv axETIKOU OIT~I..lOTO<;,ovcoopo axETIKO I-lE TO npovpcpuo aUVTIlP~aEwv KOI OOKIIJWV TOU EV Myw ESonAlal..l0U ouuqxovo IJE TO OPI~OI..lEVOana TOU<; KOToaKEUomEe;, K08we; KOI ~E~OlwaEI<; oIOT~Pllall<; IKOVOU OnoSEIJOTo<; - En0PKE<; vro AEIToUpyio TouAOXlaTOV 24 ropdiv - oupqxovo IJE TO ncponcvco. Ecpoaov OTI<; OE~OIJEVE:<; rpotpodooioc; TOU oroeuou OIOTIlPEiTol On08EI..l0 IKOVO vro AEITOUpyio TOU orcauou yw: XPOVIKO O,IOarIlI-lO I-lI~POTEPO TW~ nEvTE (5) 1l,I..lEPWV,0 KOTOX0<;TIl~ I\OEI(;I'<;;., , nopoywYIl<; unoypeourcn nEpolTEPW vo uno~oAEI ovnvpotpo TI1<;aUI..l~od~t; , --, ';':", .l1-\ TOU I..l~ Tllv ETOIPEio npo~~8EI0e; ,uypwv Kouail-lw~ nou ,0VOAOI-l~la~E! !17l,V~I(\;.'-";:i"';l\"~~'1~ ovonAIlPwall TWV OnoSEI..l0TWV VTI~EA TOU crosuou K08we; KOI TO ax,ETIKq\',~ ,(J)~:i~ 91 II GXEOIOunoar~pISIl<; TIl<; EcpoolomIK~<; oAuaioo<;. .,\.:;;},:[(:><_",:),~~,,;;::~)\~) al B. lI.loT~Pllall onoasporoc CPUGlKOlJospiou aE EYKoToaroall AnoS~KEuall<;. &;'~:\,)~';";;::;51<'I\~~~~~'
.J", \

rn

'1IjJ' "-tli~ >r.q H

;,~~j!<lIJVI.J'~\jO~v.:'~ ~~c!)

-----,

I)~i.

~jA ./

6

ooprlo.
8.

O. 0 K(JTOXOe;Tfle; AOEIOe;, EiTE 0 iOIOe;, EiTE IJEaW TOU npOIJfl8EUT~ CPUGlKOU IJE TIe; OIOTO~EIe;TOU N. 3428/2005, nooornro CPUGlKOU cspiou aE EVKOTOaTOafl Anourpcsucnc, KOTO~OAAOVTOe; aTO LlIOXEIPIGT~ TOU 2:UGT~IJOTOe;cDUGlKOU Asplou TiIJflIJO, nou Opi~ETOI aTO EKOGTOTE IO)(UOV TIIJoMVIO xp~afle; TOU aUGT~IJOTOe; CPUaiKOU osplou, Via rnv IJOKPOXPOVIO KOTOAflljJfl on08flKEuTIKOU xwpou ce EVKOTOGTOafl onoS~KEUafle; CPUGlKOU csplou. H noccrrrrc OUT~ npsnet va EivOI anopxric VIO TflV_OOIOAElnTfl AEITOUpvio-Tfle;--- IJOVOOOe;YIO -TOUAOXlaTOVnEVTE (5)flIJEpEe; ce nA~pEe; rpoprlo. ~. 0 KOTOXOe; rnc AOEIOe; nopovwv~e; ocpEiAEI, KOTO TOV AEnTOIJEP~ O)(EolOaIJO rnc Movoooe; va npovoncei WGTE va elver OUVOT~, erpocov onorrnael IJEAAOVTIKO, fl EVKOTOaTOafl rcoo TWV OnOiTOUIJEVWV aUGTflIJOTWV rporpooooicc uvpou «ouoipou coo KOI OE~OI-'EVWV onoS~KEUaflC; nsrpexolou vTi~EA, IJE XWPIlTIKOTflTO EnOPK~ VIO rnv OOIOAElnTfl AEITOUPVio TOU GToSIJOU Via TOUAOXIGTOV 24 WpEe; oe nA~pEe;
nsplou. ocpEiAEI va OIOTflPEi ouuqxovo

H IJOVOOO IlAEKTpOnopovwv~C; va O)(EOIOGTEi KOI vo AEITOUPYEi KOTO rpono WGTE, GTO nAoialo rnc ECPOPIJoy~e; rnc opx~e; Tfle; npOA~ljJEWe; KOI rnc npocpuAO~EWe; TOU ApSpou 24 nap. 1 TOU 2:uvTOVIJOTOe;, va TflPOUVTOI 01 nEpl~oMoVTIKOi OPOI, KOSWe; KOI TO OPIO nou npo~M:nOVTOI ana TIe; EKOGTOTE 1000uouaEe; ESVIKEe; KOI KOIVOTIKEe;O!OTO~EIe;, KOSWe; KOI TIe; OIESvEie; auvS~KEe;, nou ono~Mnouv GTflV npocrcolo TOU nEpl~OAAOVTOe;. 0 KOTOXOe; rnc OOEIOe; ocpEiAEI va OloacpOAiaEI OTI 0 2:T08IJoe; EXEI IKOVOTflTO nopox~e; EniKOUPIKWV unflPWIWV ouuqxovc IJE TOV KWOIKO LlIOXEiplafle; TOU 2:UGT~IJOTOe;. KOTOX0C;rnc OOEIOC;ocpEiAEI vo «orvonoisl oIJEawc; ern PAE ovrlvporpo Ko8E OOEIOC;nou AOIJ~OVEI ~ KOTEXEI KOI orpopo OPOGTflPIOTflTO TOU TOIJEO flAEKTpIK~e; EVEPVEIOe;.

9. 10.0

11. 0 KOTOXOe;rnc OOEIOC;OVOAOIJ~OVEI rnv unoXPEwafl va onoGTEMEI ern PAE EVTOe;TWV OUO npdrrtov IJflVWV K08E ETOUe;KOI YIO TO npOflVOUIJEVO ETOe;TO OKOAOUSO GTOIXEio: o. Tnv ET~GlO ncpovtovn EVEPYEIOe; KOI TIlV IJEYIGTfl IO)(U (XWPIGTO Via flAEKTPIK~ KOI 8EPIJIK~ EVEPYEIO, Via EYKOTOGTOaEIe; ouunopovtovnc) ~. To ET~GlO nocooro IJfl OIOSEaIIJOTflTOe; Tile; K08E IJOVOOoe; KOI TOUe; AOVOUe; GTOUe; onoioue; ocpEiAETOI. y. TUXov npo~A~!JOTO ouvepvooloc Tile; IJOVOOoe; IJE TO 2:UaTflIJO. 12. 0 KOTOXOe; rnc OOEIOe;ocpEiAEI va E~oacpOAiaEI TIlV rporpodoolo TOU aT08IJOU ce CPUGlKOOEPIO, ce OAEe; TIe; oncpolrnrec EVEPVEIEe; O)(ETIKO IJE rnv OOEIOOOTflall Tfle; IJOVOOoe;, TWV ouvocrov OUT~e; EVKOTOGTOaEWV KOI XwpWV, K08we; enlonc KOI GTO O)(EOIOaIJO KOI KOToaKEU~ TOU OVWVOU rporpoocoioc KOuoi !J0u, AOIJ~OVOVTOe; En InMov UnOljJll TO KPIT~ pia: • IJfl unop~lle; IJETOMEUTIKOU EVOIOCPEpOVTOe;, • cnpooxorrrnc AEIToupyioe; TWV EVKOTOGTOaEWV EnE~Epyoaioe; IJETOAAEUIJOTOe;Tfle; BIOMArN AE ern 8Eafl cDOUPVOI, ncpovcovric KOUGTIK~e; KOI olnupou povvnoioc, nuplIJoxwv KOI magflot, • oVEIJnoOIGTfle; npoa~oafle; TWV OVWTEPW npoiovrtov GTfl aKoAo tpoprcoonc Kuuoolou, KOI va oloacpoAIGTOUV 01 KOTO vouov EVKpiaEIe; Via rriv olEAEuafl TOU ovcovou ana EKToaEIe; nou OEV nEpIAOIJ~OVOVTOI GTO xwpo TWV 120 GTPEIJ!JOTWV.

npopolvovroc

13. 0 KOTOXOe; rnc MEloe; ocpEiAEI, KOTO TO O)(EOIOaIJO KOI TIlV KOToaKEU~ TWV VPO!JIJWV IJETOcpOpOe;VIO Til ouvoeon TOU GT08IJOU IJE TO 2:UGTflIJO, va oloacpoAiaEI rnv OIJOA~ KOI o~IOnlaTll AEITOUPVlo TOU 2:UGT~I-lOTOC;, AOI-l~aVOVTOC; unouin, VIO TUXOV xp~afl xwpwv nou OEV nEpIAOIJ~OVOVTOI GTO EV Myw oxlvrrro TWV 120 GTPEl-ljJOTWV vio rnv oOEUall vpouucov aUVQs' qc; TO OVWTEPW (onpelo 12) KPIT~pIO. Enlorjc, ocpE1AEI va aUVOljJEI aUIJ~oafl auvOEanC;'TOLl'oTOS:fu TO .610XEIPIm:~ TOU EMIl~IKOU 2UGT~IJOTOe; METOCPOPOC; HAEKTpIK~e; EVEPVEIOe; (LlE2:MH'~, f-\E;),<,~.·0,0'yo IJE TOUe; opouc TOU opSpou 2 Tile; un' op. Ll6/cD1/0IK.8295/19-4-1995 (¢j;:K/'38§S.1~Q'1.,,·8 ")

J.

Ynoupvucnc

Anotpconc.

i "oi~:';!'i'f "(-I'M
~

\,:d~\:'~~~~~;i~~/;~~
~ 4~2J n \~
~~~

W~JDiiiI
7

\\

14. H nnpouon
npooiuiou nopououc

XOPIlVEiTol

uno rnv npounoseon OTI TO UU[JCPUWIlTIKO [Jiu8wUIle; (UIl[JEio 12 Anotpocnc) OVOVEWVETOI nprv Til A~~11 TOU KOI unO~OAAETOI orrjv Ynnpeoio poe,

15. 0 KOTOXOe; Tile; aoEloe; ocpEiAEI, nprv TIlV unO~OA~ clrnonc Via Til XOP~VIlUIl OOEIOe; EVKoTomOUIle;, va unO~OAAEI VO[JI[JO onOOEIKTIKO mOIXEio anOKAElaTIK~e; Xp~UIle; TOU vnnsoou ~ XwpOU Tile; EVKOTOaTOUIle; TOU oroupou OUVO[JEI E[JnpOV[JOTOU OIKOIW[JOTOe; ~ EVOXIK~e; UXEUIle;. 16. .61l[JouiEuullnEpiAIl4JIle;
nEpiAIl4J1l TIl~ ncpouocc:

Tile; nopouooc OOEIOe; va OIl[Jomw8Ei uro rpopo, UE Il[JEp~mo ECPIl[JEpioo nou EKOioETOI crnv A8~vo, [JE [JEPljJVO Tile; Ynnpeoicc. H oonOVIl Tile; OlljJouiEuUIle; 80 KOTa~AIl8Ei ana TOV OIKOIOUXO Tile; :A.OEIOe;. H ncpouon :A.OEIOOEV onoAMuuEI Tllv EvoloCPEPO[JEVIl ETOIPEio ana rnv unoypstoon va ECPOOlOU8Ei [JE OAAEe; MElEe; 11 EVKpiuEIe;.

eupsloc KUKAOcpopioe;

o Yq>unoupyo<;

KOINOnOIHL:H: 1. PAE, nElpOIWC; 132, TK 11854 A8~vo 2. t.ELMHE AE, KOOTOpOC; 5, TK 18545, nElpOIOC; 7 3.YnouPYEio nEpl[3oAt\ovToC;, EVEPYEIOC; K'\IIJOTIK~C;AAt\oy~C;, IEVIK~ t./VOrj KOI nEpl[36MovTOC;, 11/VOrj EAP0, IpmpEio Eunoploc t.IKOIWI-10TWV EKnOl-1nWV,1\. KrjcploioC; 241, 145 61 KrjcplOJo A. «HPQN V 0EPMOHI\EKTPIKOL: LTA0MOL: AE», 1\. KIlCPloiac; 124, TK 11526, A8~vo 5.' N0I-10PXIOK~ AUTOOlOiKrjOrj Eu[3oioc;, 1\. Xoivo 93, I\IOV~ 1-\1-11-10C;, Eu[3olo EOWTEDIKDt.lovouD: - IpocpEio KOC; noupvou Y iG.=pocpEio K. Younoupvou - Fpcoe!o K_ IEVIKOU IP0l-11-10TEO - IEVIK~ t.IEu8uvorj EVEPYEIOC; - t.5 - t.lw8uVTPIO - t.5/TI-1~l-1o I'

8