°°ZÝ°ZvZ p

ᙊ *
c hu:e0
Ð]5ç´ŠäQ ðÎ÷
Z L

X óÇñ â ہB‚Æ}zDƒ *
! g R÷ »kZ \¬z: 4vZ Â
( u*
0$
gu )

g bŠ0´â Ég R

·ù»$
gŠ qZo~z%ÐDÅègzvZ¶gDg bŠ0´â ]|¹ *
@g

I V gni† iæ ÄÛq V I

KÃ *
c
l ~gŠ ‡i z ہ R·

iہZBî ‚Ôyî *
NJÔ;gE-mÑŠ

g bŠ0´ â Ég R

2

ø n×ø Âø äö ×# Ö] o×$ ‘ø ±Úùô œæ kø Þœ ±eô ªeô
±% Úùô ¢] ±% fô ß$Ö] ^`ø m%ø œ Ô


DÅègzvZ¶g Dg bŠ0´ â ÉgR

‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰KÃ*
c
l ~gŠ ‡izہZ·}§1Z

iہZBî ‚Ô y î *
NJÔ ;gE - mÑŠ :Wz,
6
i ہ ZBî ‚ Ô y î *
N J Ô Ÿ° Z G
îœ! Y : ±,
6

Ê
Ê


;*
@

afrozqadri@gmail.com

4E
5.Zņ·*
D ã Zg‡ZØæ D ~gŠ ‡ ã ˆ èEG
* Ññ)´
©E8D ~gŠ ‡ Ÿg܈*
gƒ ÑÔ D øZ¬gzvZ îE
U·ò(
KÃ*
c
l.
( 40 ) : e
| 1 433 D Y 201 2
9 zgB

o

Ê$

Ê ã*

Ê$

Ê ],
Ê)
®á÷ Z
Ê 7
Ê)
®S

ø $Þā ^ß$ Úô Øû f$ Ïø iø ^ßø e$ …ø o
Üö nû ×ô Ãø Ö] Äö nû Ûô Š$ Ö] kø Þû œ Ô

Copyright©2012 by Idara Faroghe Islam. All rights reserved.
The income out of this book is dedicated to( xsZ ¼ zہ{g ZŠ S ) forever.

g bŠ0´ â Ég R

3

'*
!zŠ Dg bŠ0´â ]|

§ ZŠ i ZgÔ IzŠŽ(Ô Ìz Ãz Èn Ô $
eÑz ½Ñ› zÔ Ö#Z™z ï‰
eÑz§ íÔg ZŠuÆqgzz@i[ *
$
! g RÔÙCŠ+
h ہÔ)x â S Ô Ö# Qƒ ë WÔt z ’
DÅègzvZ¶g Dg bŠ0´ â ]|g Ñ‚š‡Æ™z GÈ Zzg »Ôg Z.
]*

X 7` ZÅsg ¬ËqŠ ,
4ÆÄczDƒ *
! g R,Å
-Š ,
q
4Æg§‹xgz Z Ô÷ Dƒg Ñ~ Y xxÆs¦I Z\ W
dš \ WX ÷ D YKŠ *
-I
{+
h/
¦,
'Æg§I Z î>XE
c Ð [ ØRÆx Z S z ] ³
X¸p
ng7nKZ~ äâ i L ZX ÷zg7

:Í q Ìx Zú¡Ð V Â*
! @wŠ gz Z V áZ™Ô Vì© Å \ W„ Vz] ZíÅy Q å Hgz {¾Ã\ WÐ V ƒ «XKZ ä {.} Z.
}X ì kÙzg
ƒ õS Ð y QJ ` W0Ö#Qgz Z Ô÷ „g k,
',
6 ë b§Å {+
0g *
!,
'R ] »,
'
X ì „g W¬C™gâz ;

—z  $
e.x¯ » \ WX ÷g\ Wa Æ )
® ¤ ·ïgz Z TÒ
gz Z µ% » ðCÏ+
0i ~g7 Å\ W; ¶C™ ZƒewŠ z {Š ‚$
e.]g „gz Zt *
0
X „gg ZŠsW

†]|X ¶RÅ\ W ¼1ZX å*
@ƒ~ É*
@§ ·Æ ܉zg Ñ »\ W
§ ÃÅvZèg ´ â 0÷Zgz ZÔ ñƒ Za ~ ä â iÆ¿vZ èg k„0vZ
V ( u{Š™$
eZzgÐ \ Wä ´= Z0Z]|X 5µñ»ä™)
® m{
X ì ðC: e ðÊ Z®Å
X ì lp,
6‚L ZŽì { z ‚lp /

g bŠ0´ â Ég R

4

ïá÷ ( Ég R ¯ Z+
0*
! ) Ã] *
c z%y Q~ [ Â kZˆ Æ ®z ïä ë
X ì ðâ ہ} ÂÅ\ Wä{)z ðK
¨x â ZX ì ›Ø> pÅ\ WX ì 1™

ã WÛŒ$
"ÂÔ¸ D 3 ð¾ÅB; LZā åt Ý ¬ » ~I )
® ¤Å \ W
X¸qZÐ ~Vzg ógiÙC â Æ*™y WÛŒ\ Wgz ZX å&»\ W
: ÷ w Z ¸ R ZÐ mÆ w Žg S Í1X ðƒg+
0 ZÆ {y ] Ãz Å\ W
( 1 ) D[ Zh*
!DZvZz D| 1 31'| 1 30'| 1 29'| 1 27'| 1 23
g BZ îG*9gmg bŠ0´â ]|äëÐ x *
*ÆóL YÕÐ Vß1L
» Ég Z ~í ZÆ TÔì ~Š M
K,
F[  xqZ Œ
6 ] uZzz w Z ¸ RÆ
,
ä™ ù á÷Ð µ ZÐ ZÃ7Æ $
eŠ ÃZz ÌZ ÅkZQp; åH
Š H† ŸS
X ì ~Š} Š ^! ÂÐ µ ZÐ Z[ ZˆÆœÏ~hðZ®; Zƒw ì »

nÐ ´ ù]gzp kS Æ $
gŠ q R o Ég Z @á÷āì y Z
Ü7ÃV ZZ Ä xLZÐ V (u%Åx?Zz > }Zm²Zígz Z ÔÐ Vƒ
Ég Z kZˆÆä™7j,
m z WwŠ »V ( u: eaÆV”XÐ, ™
÷…gz ZX ñ â ہg hÐ qJ~ { Çg *
!K G
é5WŬz: 4vZ Ãg bŠ 0´ â
X ñ â ہØ%= ÂÅ÷+ Š Ö#.
}÷i Z
KÃ *
c
l ~gŠ ‡izہZ·
| 1 433ÔâZy @B 27

³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³

'139B4:yÈÑZ]5z'243B7 :ò«Z]4 :BŠaÆïz,Å]§ öZÎ ( 1)
4ÉZ x´Z§'96B2:Y  IÆZ $
5E
: SÐg®æEÎÉx´ÑZ' 362B5 :Y äÕE
d'426B 3:wZŠÑZ yZö
E
E
.āÅZ' 318B1 : îGªG3Ò7 õg *
° çE
@'147B 1:g rÑZ Y f‹x'309B7 :.Z õg mZ'E
260B5
Å.G
G
E
.–ð¸
!`Z îG
!¸ '67 : çE
d½'237 B3 :yZ çGZ y—'291 B1 :Y ZÅZ ]4 ° îG
$
G
G
G
Å
X-ÊZ
!Zzg!ð'352B 1 :.Z õg mZ' 470B 1 :wBZ w¾ Z'153B 2:$
: î0kEZ ^Z ° îG
d åE<G
ÊB
-E
x ð Z '145B1 :²Z g ¶Z °CZ '430B2 :0Z '208B8 :s²Zz b›Z '235B 2
X 443B 2:IfxsÑZ õg *
@'202B 1:õgmZz îG£E
HZ'119B 1:{ÙCØZz^uC°{ÙCZ²Z
X*
@ƒ7` Z » ¬lpË{ zāìt¬lpÅy K
¨S W /

g bŠ0´ â Ég R

5

©7z©: óÉg Z L

ä ïZúz [ òR X,
6 ‚z ¡Ættè$
gŠ q Rˆ Æ y M ÛŒè+ z +
Dz ¦
ÅXì ; gx £m{qZ Ì» ~Ö‹ Zg K
t y Q~y Z H{Š â MÃÉ*
@z/ô
ÃVz¢Æg *
U Mdgz Z Vzg *
0 ÉÆ $
gŠ q R È Ÿ aÆ Ö# Q} fÐzz
: }X H
Š0Ö#.
}´Šgz Znzdë RqZ *
*™pô
!!!!!^a]œæ ^a^Âæ æ ^`¿ËvÊ ojÖ^ÏÚ ÄÛ‰ ]‚f ä×# Ö] †³–³Þ
o× ÀËu àÚ !!!!!ÄÛ‰ ^ÛÒ äÇ×fÊ ^òn ^ßÚ ÄÛ‰ œ÷ †Ú] ä×# Ö] †–³Þ
é†Ú‡ oÊ èÚ^nÏÖ] Ýçm ä×# Ö] ä%Ãe ^`ßm †Ú] àÚ ^%m‚³u à³nóe…] o³jÚ]

! ð^Û×ÃÖ]æ ð^`ÏËÖ]

gz Z Ôᙊ *
c Ð Z™Í$
gu ~÷Ž ÇgŠ *
!WzŠ á÷ÿkZvZ ª

> »} È kZvZ X X X } Š àJVzuzŠÐ ZÐ ~g ZŠ) f ~g7 Q

Z÷X X X } Š à J VÍßÐWÐ Z‚ gz Z • ¼ Ð ëŽ ñ â ہ
}z D[ *
!g Z÷ » kZ \¬vZ Âᙊ *
c hu´Š : e äQ ðÎ

X Çñ â ہB‚Æ

xŽ ,
6 Üz ¡Æ V(u:e ä Åz!WzmvZ -Øg ÈY @
gzZ ^Å [Z Nz ¤J [R Ð yzÅZíÃ7Æ kZ ì ~Š ]g K
t
É ;HD»$
gŠ q ZÉg RsÜ: äÖ#Q} f§{Åw”Æ+g ZŠ‹Š X
®Xì *
c â ہx ÈZ ]gzpÌ» äàJVzuzŠ¹ZÐi§~,
k’*
c ã*
!i
nm{ qZ ä $ö~ x lZÆ $
gŠ q R Ãāì } Y D
¨¤ÙC » $
gu
Xì ]o»ó+
$ÅkZ¸gzZì &ólpÃ
ªzŠsÜyK
¨S » ` W /

6

g bŠ0´ â Ég R

$gZ yS X ÷ Å™f Ì] éE
$g R
4›E
4›E
$u Ñ*
g
! {gÃè IÐ ä™7sg ¬ » ] éE
5G
5G
X ǃÆgzZ
ƒ o*
*™™f]0¼ÆÉg Z è
x Z™/ôFw–ÆvZ¶g ~z âsÑ0¼ *
c ™i1Z + −Z [x â Z $
gut
G1Z Ô {,
kÙC 1Z Ô ´ â 0 ÷Z Ô †0 f ç ÔŠ&0 vZ†Ô¨% Z] Z|
FB‚Æp ÖRZÐ ë)zevZèg k„0vZ†gz Z/0vZ†Ô ~g.
}
X ì ~z%Ð t§
^ ³Ã n Ë  è Ú ^ ³n Ï Ö ] Ý ç ³m ä ³³Ö k ³ß ³Ò : ~ $
eZzg ÅÅvZègY ZŠgŠ1Z]|
pô ] àÚ èßrÖ] Øô ì] ä³Ö سnÎ :~ $
eZzg ÅÅvZègŠ&0ZX ì ]‚n`æ
é†Ú‡ o³Ê g³jô Ò:~$
eZzgÅÅvZèg/0ZX ì *
c M kòô èß³r³Ö] hô ]ç³e]
ÅÅvZèg ~g.
}G1ZgzZXì w® ð]‚`ŽÖ] é†Ú‡ oÊ †Žô u æ ð^³Û³×³Ã³Ö]
: ~$
eZzg‰2X ì Šg Zz ojÂ^ˍ oÊ èÚ^³nϳÖ] Ýç³m ä³j׳ì] : ~$
eZzg
ÀËu à³Ú :~ ‰gz ZX ì *
c W» oj߉ à³Úô *
c ( è ß Š Ö ] à Ú ^ % m ‚ ³u à ³n à ³e … ]
( 1) X ì *
@Y*
c*
0 »ojÚ] àÚô ØÛu àÚ ñ OÅ ojÚ] o×Â
ðƒ Šg Zz Ð x Z™/ô{¾ $
gutā ÷ D â ہmvZ îG*9g v0Z ƒq
x â Zgz Z Ôì Å ó CÅx Óy Z ~ ÿÓ‘L[  K Z ämvZ îG*9g ~iŽ 0Z X ì

Å3ÅkZ~ 5S ä ~gz Zì H"! ‚g x,
6$
gukZ ä ~gs
( 2) X ì H ¦Ãt§x ÓÆ$
gu~Y 
bqZgz ZÔì

¦ Îâ ÆÁp ÖZ Æ $
gu ,
k;Z ;#
r ™ ~z o s ƒ°Z†)´
yŠÆÖ# ªá Zz 䙡ÆÉg Zā÷˜ ñƒ D ™y ÒÕ*
c rz
³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³
X ~z âÉg ÑZÔï±x â ZÔ.Z ì Y ( 1 )
X 15 5 : mÔ 4: ` Ô,
k; Z; ( 2 )

X}Š]úŠÐgZŠ™LZ¬Ðy*
!iŽì {z¦ZŠ+4 /

7

g bŠ0´ â Ég R

ā#
Z X ~ fÃV¿gz Z ǃ~ Zßï%i÷ »V¿ :ÐVƒ$
A ZÔZ Z
( 1) X ¸ 7
, Z~ *Š { zp /
¤ ;ÐN Y ñ V ZÝ ¬zā¨‰

Æó óäQ d¡ ð L L$
gu¶°Zm ~ŠŠ _ö/Z†  *
*¦]|
kZÆ Åz! WzmvZ -kŠZg—ā÷ D â ہx Z™} fL: ÷ i Z§ ¶g 
Ì: Š *
c Ð Z { zì e X ì *
* à»$
gŠ q R : e JVÍߊ°zŠ Z%Ð Š á÷g S
( 2) X ƒ
ó :x¥Ð Z Ìp»y Zgz Z Vƒ
E
Æ$
gu kZ L: ÷ D â ہݰZ îG*9gmy {g *
c £Z ?‹|ÖçLl©!2

^! ™ÍtZzggz ZÔ *
* ‹ÃV ⠛ƙŠ *
c hu: e ;÷ UÐ ¹
: e Åb)´Š b§ËŽāìt Š Z%X ÷ 4ZŠ~ kZ „
ƒ*
*™ ¦~
~ }%iÆ + Š } f÷ » kZ ~ Ö#ª Â} Š àJÖ# Q ~÷hu
:gz ; ÇVzŠ „ ZÍàSÅò ¾z y ZZÆkZgz Z)
® ËàSÅkZ~gz Z ǃ
$öÒZ ãÛŒ,
6 ¯ Å$
gu ÏZ X σ ‚Ãy ›ÙC „ ZÍgz Z )
®Ë òÀ
( 3 ) X N â ہ¦Ì$
guo{eV ; zÔ‘ íŠÆV ( uV ˜ ä

$Zzg ÅÅvZ èg,
e
'Y ]|~ @g °Z y î
{ ä ~¥ªÎZ1Zā
ðÃ/
¤ Z ÃV ( u : eā ì H ÜŠ á÷g Z » Åz ! WzmvZ -x™ Z g—Ð
gz ZX ì 4Р䙑œëgŠg ZÙD : e ~ hÆkZt Âá™ ( ¡ ),
'i R
«gâÐ Z yŠÆ Ö# ªá+
$Æ$
guÙC \¬vZāì V- ~ $
eZzg ‰
( 4 ) X Çñ â ہ
³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³
X·Z±Š0ÑÉg Z bÑ ( 1 )
X 18 6B 1 Ô] é›.ЇÉZ îGœ^IZ ( 2 )
X 221B 1: ß‚Z > P% ( 3 )
X 10 6: @g ° Zy î
{ ( 4)

X !ì ¹åqZŠpñ OaÆ›I Z1;ì ÂqZ »¹aÆg ZŠ *Š ómÜ S L /

8

g bŠ0´ â Ég R

ā÷D â ہ~z o)´ V l…ç‘ Ìn_Ö oÒ à³nóe…Ÿ^³e س۳Â
IL G
" u b§T : ì ‚,g Š° ª » Ég Z
6 sÅ w â † ‚,g >Ãi ì
,
`g {Ð äƒ · w©)Ã$
gŠ q Z† ¿,
6 ‚,g b§ÏZ Ôì C™
ªÑŠ
I
$Lç OX ì ꊙ
~: eÙC ! $
gu[ ôZ} Z¸ D â ہmvZ îG*9g °qçlE
( 1) X ß™¿
6$
,
guqZÐ
]|~íŸkS ¬ Ð 
ƒ ._Æ ]Š ÞŶ°Zm ~z âx â Z
ŒˆÆGkZgz ZÔ ä ÏîÅZ0·ã *
! gÝ ¬Q Ô ÑZ ezä ug I0vZ†
E
¢

Ô Á qÔ ö g ZŠ Ô ã šZ–1Z Ô ~
` M –1Zx â Z™^ÐWQgz ZX ä ðK
¨y ç0
~ŸkZ ä Š Z® ~ ,
( Å +
y Oz }në)z ?Ý°Z†1Z gz Z h1Z
[ NZ ¯§gz Z Zœ £z nZ¾RÆ qZÙC ë *
@ ; , Š x Z ] â .
}t â V â Z/
¤
X ì: Ç Z.
]

X Hn°Ð b)¦zہä Ë' *
c ¯Š C
ã Ãy*Æ+ Š Áß Q ä Ë
ƒ ZŠ M ä Ë' *
c ¯ K»çñà qgzz@i ä Ë Â 1z~ Š ˜ ä Ë
ìZŽ ä ‰  Hg (Z & § » i XZ z g "Z ä ‰'3g Ã7ÃÏ+
0i
Ð
G
®z Œä ‰  Hx ZoZ » $
gŠ q Z ï
L Btä ‰' H×zg zÙC ªÃê L¹ÅZ
Ð b Šz ƒ$
gŠ q Rā Hx ÈZ » kZ sÜä ‰ā ‚; ~Š(ÌÃ$
eZzg
X Vƒ0Ð y*ÌË{ ZpVƒpôzÝ ‚
qàgz Z ~I $
"Z¾Ô ~i Z§].
] ä V¿É ; CYƒ 7»D] *
!
b Z íZ ¯gz Z o K
¶6f Ô Ï6 *
! dÃVß Zz " ,
7 Ð Tì *
c Š ]oÌ»Îz
³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³
X·Z±Š0ÑÉg Z bÑ ( 1 )

X !ì Y › yÃÐ Q >QÔn ›: k ˆ S ÃT /

9

g bŠ0´ â Ég R

Ö Q Ìä T ! nºZ ;ƒ Za ÜZŠ »¿,
#
6L
<āì Ú Z'Ñ;ìÙC ª *

Ô ; g Zc¿gzZ ì‡,
6 + Š ÌŠpgzZ ðàJy Z $
gŠ q Z:eaÆã‚g œÅ
X ǃ »¤kZ DvZY á÷y S D{ z
ÍF
7$
ÅZ Ù#
3‹E
ä| 1067 °á ö-F
A • szcvZ†0 ½
) ´ y ðE
r™
( 90 ) } â ã½Ð ~ f‹xÆ J: â i LZÐ ug I0vZ†]|
G;XE
AÄZ ZÆ y Z sg ¬ »P V Œ Ð ~ y Z Ôì H™f » ] éE
$ g R+
4›E
ï
5G
ZZiÐ
Xì *
@ Y H7B‚Æqçñ

t ._Æ D}÷ā÷ D â ہ~z âx â Z :( | 18 1x ) ug M Z 0Z Ég Z /
X ˆÅ"~ekZŽì Ég R«Ð 
ƒ

Ü oz bcÆ^Ž ì Å ( | 317x ) ÙÛŒ?Z†0·:6 Z Ég Z /
ˆ
X ì Œ,
6

"Å ( | 458x ) wá÷@0£Z + −Z Ò–1Z x â Z : Ég Z /
IL G
" Š q ZÎ~kZÔì
Xì H
Š H$
A%,
6[ Z1ZB40Ãt Ü Z ì

~ kZX ì Å ( | 5 55x ) ã Z^ ð¤Z0·0·b …Z1Z :× ¤Ég Z /
Ô÷ðZ™5S Ð cìöehu: eÐ ~] ¬$KZ ä '

bcÆy Z] § ö ZÎÅ! ôÙCQÔì Ð ! ôµ Z $
guÙCāgî, *
!
I
G
K ™f ¿ ?P Qgz Z ô=ÅS¾p ÖZ ÔîÏ)-o!+
ZZ ¯Æ $
guÙC gz Z
G
4¨G3ÅZ w i o à Z + ,
w– X 3g óèEG
] — Z Š á÷g Z ° Ég Z Lx *
* » [ Â kZ X ÷
"{÷,
6 qçñ LZgz Z Ô[p ¹ [ Ât : mvZ îG*9g ã é›.\)´
X ì Ð÷zgz Z[Š RÔ}Ô $
guxE܉zà m»kZÔì

X ! Çñ *
0 òùÐ Z.
} { z >ÂYò7Ð ]ñòŠ W#
Z /

10

g bŠ0´ â Ég R

Æs¦Žì Å ( | 5 05x ) à Z ç·0·æ q1Z : + −ZwßZ °Ég ÑZ /
X ì Œ,
6b)
$gR /
4›E
Ég Z Fä ( | 57 1x ) wá÷ bŠ Œ0ZÌØZ1Z :™ X0Z ] éE
5G

° Ég Z ( 3 ) Ô w Z¶Z w Z+
$ÑZ ° Ég Z ( 2 ) Ô w Zî Ég Z ( 1 ) : ÷ è
X6Z£ Ég Z ( 4 ) ÔŠzZ îG%‡ Z °Š ¿ÑZ

!WzmvZ -x™ Z ю ÷ Å ¦husî+Z: e ~ w ZîÉg Z
~ kZ „B‚X ÷ Ce ÌÃbcÆx Z™/ôgz Z C™
ªÑŠ,
6 ]tÅÅz

X ì HÙC ªÌèz¡Å$
guÙC
-rR·0£ZÙC ¤1Z :6Z£ Ég Z /
: e hu: e ä ( | 57 6x ) ã é<XE
qZ Ì+Z~ q nZ Åy Z ä™ X0ZX ÷ Å ¦~ Vzà: eÐ cì
-

V1*
! : eÐ x Z™/ô: eÃV ( u y Zā H†Ÿ Zt ,
6 kZgz Z èÉg Z
c Í[ *
*
! ÙC Ð zz kS ì H Ìx¯,
6 mâ z! â Æ $
guÙC èa ; H™f ~
Xì H
Š0^ Âx

X ÷è6Z£ Ég Z ä $öÐ ¹ Ìgz Z , i Z { z ´
V âzŠt :ÅvZ èg Zbc ° Ég ÑZ ÔÅvZ èg y ¢bc ° Ég ÑZ /
X ÷Å ( | 58 9x ) wá÷´z fZ + −Zèg<Z1Z
LZÃkZ ä ( | 60 6x ) ~i Zg/0·+ −Zõx â Z : + −Z wßZ ° Ég Z /
X ì H$
A%,
6b): eÆx¯D&å H; *
@aÆ·+
0iہ
ä ( | 629x ) ~Š Z s2ÔZ Š- 0ƒZ†+−Z ¬ñ: Ég ÑZ /
X ì H ¦,
6~t¥
X !ì J¬Ð’Ôƒ™„ H§ /

11

g bŠ0´ â Ég R

™f g » f RÆ x á÷z ð~ kZ ä ( | 630x ) w 8 ¶£Z 0·: Ég ÑZ /
X ÷K

oÑkZ H ¦~lÐ Z ä ( | 638x ) Z0·+ −Z [:! ²Z0Z Ég Z /
vZ -vZ wÎgôZ1 ª)ì BJ\¬z ug nvZÅkZāB‚Æ

b§kZ ÷ ÅÜÐ \¬vZtZzg:egzZˆÆkZQ ( Åz!Wzm
Xì BJvZÆôZzÆÅz!WzmvZ -g—%ÅkZā

Xì Å ( | 663x ) ©+
0Z+−Zw)ƒq :>g *
c ²ZzÝZa°>g êZÉg ÑZ /

;*
@ä ( | 67 6x ) wá÷ ~z âsÑ0¼+ −Z [*
c ™i1Z : ~z âÉg Z /
ªì *
c Š â ہ ŠÃœ£} )Æf}nä ~zâx â Z~ TÔì Å
t ÜZzwqZgzZ÷ÌwßQzŠ C
ã Å<Ñz+ŠŽ *
c â ہ[ NZ »V(u+Z
Éì *
c â ہx ZoZg7½»¡āt w¾QgzZÔ Ìk‚Z Å]g Óz ò ¾gzZ

á] L „¸Æ™†ŸZ » zŠ ,
6 Ég Z ~í Z X ÷ fp â Ð ®$
gŠ qZ ÒZ
X*
c Š™{g á÷ Zs§Å ó ‚m‚vj×Ö Ÿ †n%Ój×Ö ànÃe…Ÿ] ‚Â

±Âz ô=ÅkZ äw b} fƈakZ ¶œ WZ ì Y Ég Ztèa
Í7
XÔì H™f »±g á÷B 20 ã½ä ö-FF)´X ì Åwz KzÂàSs§Å

-Z ÅkZX ì Å ó CÅ$
q
gŠ q Z ä V2÷ Ìã ?v0Z)´qZ~
E
‹ÅZÙ1;ì ÌÅ·Z±Š0Z)´ bÑ{÷
X ì 7™f »kZ~y ð3E

~ kZ ä ( | 8 38x ) wá÷ ~g 
b·0·+ −Z Ò: ~g 
b 0Z Ég Z /
X ÷
bz Rgz Z ^ZÔ ÛZŽ ÷Å™f hu: e +Z

ä V,Z~ kZì Å ( | 8 5 2x ) wá÷ ã ?v0£Zƒq :D¬Ég Z /

X ! Ç} ™Ýq HЂÆV ¨Z
l { zƒ: Ýzg~ wŠÆy K
¨ZT /

12

g bŠ0´ â Ég R

Å ~g g Å›~ X÷ Å™f hu: e +ZÐ ~ ®
X ì Ì{)z óCÅ~z âÉg Zgz Z܁Ég Z { z ´ÆkZÔì à ¬Ð
$gZ /
4›E
Fä ( | 911x ) ï±–! Z 0 Ý°Z†+ −Z w °)´ : ï±] éE
5G
qZX ~ Y ¬−Z ° + 6 Z «gqZ Ô~Š ˜ bcqZ : ÷ Å; *
@Ég Z
X ~܁$
eZzgqZX Ð $
eZzg Å´ â x â Z

+Z Ð  KZ ä ( | 97 3x ) Vv0 £Z + −Z [ Þ :D° Ég Z /
X ÷0Ð wŠ ¬z w°Ž ÷Å ¦$
gŠ q R: e
GG
5kI©Ò¡ Z0 Z,
wá÷ ~åE
'S +−Z w) è‡ :Š ‹ÑZ ]*
c g ( Ég ÑZ /
÷ðZ™5S ] *
c Zzg:e+ZäV,Z~kZÔì Å"ä( | 960x )
X ÷â7JzgŠÆŒp/
¤ Z÷à ¬Ðg ±ZƍŽ

: e +Z~ kZ ä ( | 9 68x ) òzg ½0£Z :{Š Zi òº l¤Ég Z /
gŠ ™ÆÕwŠ z b Z×'gÐ Åz!WzmvZ -g—Ž ÷ Å™f hu
X ÷ðƒ

G™gz Z ZL~ kZ ì Å ( ‰‰‰‰°á ) Ïî0£ZG1Z :+
0z .pÉg Z /
X ÷Åy Ò$
gŠ q R~܈oÆ
»$
gŠ q Z +Z ä( | 1099x ) ~Û 0Z·0 £Z 0 @:²Š Ég Z /
Æt ZèÆ5ßQ Ôì Ð ã−xEgzZ ãòg Zu Rm»Xì H[ NZ
H†ŸZÆbÑ ìÏŠ$
gu:eB‚B‚gzZì Å bÑÅkZ ._
3½ÉZ b ì Lx *
Xì óiñ°Z b Izi ðE
*ÝZ »[ ÂkZì

ã Y
` JŠ- 0 { Ú ÌØZ1Z : Å vZ èg k„ bc ° Ég ÑZ /
X*
c Š ¯ y *G„ÃÏ+
0iä VÍß…¸gz ZÔbŠ ΂ ~V â *Gä Vß Zz 䙊 *
c ÅvZ /

13

g bŠ0´ â Ég R

X ì Å ( | 427x )
$ g Z F ä ( |7 61x ) ~ åÓ¹G
4›E
1µ0 2G1Z ƒq : îG
] éE
5G
0;XÅÑZ Ég ÑZ /
G
4¨G3.ZÅw qZ ° Ég ÑZ ~uzŠ X ì ~ V ƒ 
èEG
b &Ž ¸ qZ : ÷ Å; *
@
š.ÅZ Ég ÑZgz Z~Z 
Xì ~V ƒ 
bB 1 2îE
0š3E
b ZB46

[ NZ » $
gŠ q R :e +Z ä ( | 117 6x ) ~ŠŠ _övZ à z { á÷ :Ég Z /
Ð
c â ہ
X ÷Ð ¼Æ ê ¹ÅZ ìZŽ ªã šZMzãM Z¾Žì *
.-ÅZ¿ /
~ kZ ä ( | 1 340x ) ~w ,
' _ö Ÿg £Z x â Z ]| dZ : y ZçE
G
kZ hu: e 2Ô÷ Å `gŠ 0Ð ~zc ÅWZ› ZÎhu: e

Å j§Æ x Z™/ôgz Z L
<Å Åz !WzmvZ -*™ ÑāÐ m
$ g R4›E
] éE
5G
qZ Fä \ W{ z ´ÆkZX ìä
ó *
*‘ہL„‘ہÑZz ä™ q nS

Dâہ,
6x £qZX ì: Ç Z.
]Ç *
!8gd»\ W~T ;÷ðâ ہ$
A%
$g Z ) Å 4›E
5G
/G ëgz Z Ô÷ èhu o ( ] éE
8g 8g ä 1z[Z:÷

x*
* ]g *
@ » [Â X ÷ ˜ $
gu o Å äƒ x Zw{>à Z.
}) \¬
G
0µ²Z >+
$ ²Z L L
Æ w ZÎ qZ „ V- X ì ( | 1 337 ) ó óîG
0B-ÊZ › @*’° îG
G
G
Å+
3B Z¦G
X ðâ ہ" ó óÎ ðE
î”Ë °Ég ÑZ q  Z L Lä \ W~[ ZŽ

Ð Ég Z ÅmvZ îG*9g ug I0vZ†]|$
gZ °Ý>Z÷Z !CZ
$ g R ÒífÆ 4›E
sg ¬ »P sÜ} g Zz
yi R:%– Ð ~ ] éE
5G
J[ Z™á

X 7Š°[ K S ì H
Š H7

»VwŠdÅ$
guxE ó+âÉg Zā ǃ H
ŠƒV È,
6\ WÐ ,kZ
Æ ] ¬Å $
gu ðgñgz Z ] *
c Zzg Å Vzg ó {™+
EX ì ; g [ *
!x
qZ
-

Xì *
@ Wc ¶Š¼ |gŠp;ì *
@ Wc`â¼ÙC „ { z Ôì ] *
!Å ói Zg L} ,
(b‚ /

14

g bŠ0´ â Ég R

«,
6 ®kZ ä V2÷ _ö¬ ÅvZ èg ug I0v Z†]|._
¡gz ZÔ $
gu« ™Ô $
guDV Zi Zˆ X ÅÝq]Š XÅä™$
A%Ég Z
X*
c Š ¯$
gu%xqZÃ+âÉg Z ä] µ,
Figz ZdÅ$
gu

Áß Q´ ùVz %ÆÉg Z~ËÆV@Ãà Zz äY Å~ KkZ
A%,
$
6 ] ¬çñ‰ Š ˜ z ] hgz Z ò ¾z@i Ô Ï+
0i ƒ ZŠ WÔ] Z Š „ Ô + Š
E
‹ÅZÙ LsÜ{™+
X ì M~ ó óy ð3E
E »Vúù,Ð ~ y ZX ì g Dƒ

Ð ~ŠŠ_övZ à z { á÷~ KkZgz Z ; g tz f »+âÉg Z Ì~R,
'
t ‚ }g ø ´ ùÐ ¹ J ~w ,
' _ö Ÿg£Z x â Z ]| dZ ™á
$g Rë *
4›E
Ôi ŸÐ 
ƒ ó ó~zâÉg Z L L~
„zÅ] éE
5G
@X ZƒgÃè,
6zZā 6X ÷
X ì x »V *
c úgz Zx
q*
*ā Zƒ Za ÜZŠÃ7Æ]g K
t ÅÜz ¡ÆÉg R $
gu Ñ*
! {gÃè
m{ qZ ä {ëVvZç O ; ñ àJVÍßÆ™ ¦ÃV (u: e Ì
Ž Œ]Š XÅä™$
A%óhu: e LÅV”¬B‚ÆÄ®gz Z]g+
0
ƶ°Zmg bŠ 0 ´ â ]|Qgz ZX ì „g™wßz d• Z
yÐ Mg ‡
»$
gŠ q R ~z%Ð y Q ! l»ā ðƒ Õ,
6 椒 M
K,
Fz ¦Æ ] uZz z w Z ¸ R
X ‰ VJŠ›*
0 x »V âzŠ { z ~Š ,
m R= GÂ; *
@ Yƒ$
A%ÌÉg R·ùqZ
! èßÛÖ]æ ‚ÛvÖ] ä×# ×Ê
gŠ q Z ~z%Ð g BZ îG*9gmg bŠ 0 ´ â ]|\ W~ ] ,{ÒW
$
X , Š Î,
6{ ZÙC á÷ſÊpgz Z³,
7 Ð V\WÅwŠtt

X!*
@ Y0§aÆå §qZ:gz ;~ŠÚÅ% È…ä kZāì x™ Z ,
(»vZ /

15

g bŠ0´ â Ég R

$Š q R ~z%Ðg bŠ0´â ]|
g
ā÷D ™$
eZzgÐÅvZèg ´ â 0÷Z]|g bŠ0´ â ]| w1 y
:*
c â ہäÅz! WzmvZ -vZwÎg
Ü `jß ŠÖ œ š † Ïi Ù ^q † e ^Þ œ ] ƒ¬ Ê ð ^Û Š Ö ] o Ö ā ± e ° † ‰œ è × nÖ kn i œ
ðŸ©aF VÙ^Î [Øm†fq ^m ðŸ©aF àÚ Vk×ÏÊ (˜m…^ÏÛ³e ܳ`a^³Ë³ æ
! Ôj Úœ àÚ ð ^f_ í Ö ]

ÅVÍß¼āVƒ 8 Š H Âà,
6 y  W~ ܉z T ` Zc
Ի

t ! Lƒ : Y7 ä ~X ÷ ìg Y } Ä$
.ƒgz Z 3*
!iÐ V®
X ÷+ gHz hÆÖ# QÅ\ Wt : *
c â ہ?÷vßyÃ

: 솟S Ú S ~ $
gu ~uzŠgz Z
áç ×Û Ãm Ÿ æ ä ×# Ö ] h^ j Ò áæ ð † Ïm æ áç ×à Ëm Ÿ æ áç Ö ç Ï m à m „³Ö ]
( 1) ! äe

¼ D™gzZ¸¼ ëŽ ( ÷+gHzh{ zÆÖ#QÅ\ Wt) ª

X¸D™7¿,
6kZ1¸D™ J ,
7 Â[ ÂÅvZX¸

³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³

264B 2 : ?q ! Z 0Z ‚' 2942 : $
gu 398B 6 : ã Zd‰z Z Í' 388B 1 : Y 1z ÑZ G
îG
0Ò7 ( 1 )
:$
gu 1 94B 9 : -ñx1Z µ'17 27 : $
gu 292B4: y ZÑZ ™' 468 : $
gu
E
™Å
Å
)
Š
R
11 2B 1 : ÿ Z äZ Y PZ' 49B 1 : y é) Z Šgñ' 5 3 : $
gu 1 04B 1 : y x0Z 9'405 1
G
B 1 :$
gZ s Z§Z î”Îñ' 28 2 : $
gu 391B 1 :Š î ZŠ ! Z 0Ñ z …Z ' 107 : $
gu
G
G
4
É
É
3
17 1 26B 1 : ó¬Z î”Îñ'18 435B 1 : $
gŠ q IÕ ¦ç>Z $
d ðEZ'4207 : $
gu 4927
X 7 1577 : $
gu

X ! ÷ìg Y DƒxzøÐ ›ëk\Zgz Zìg »gŠ›7=aÆäg Z /
¦Ï+
0i /

16

g bŠ0´ â Ég R

ā÷ D ™$
eZzgÐÅvZ èg ´ â 0÷Z]|g bŠ0´ â ]| w2y
:*
c â ہäÅz! WzmvZ -vZwÎg
àÓm ÜÖ àÚ æ ØÛÃÖ] ‚n‰ Å…çÖ] æ (èÛÓu ØÒ Œœ… ä×# ³Ö] ènŽì
ä×# Ö] ªfÃm ÜÖ ^`e ¡ì ]ƒā ØqæˆÂ ä×# Ö] èn’ÃÚ à 刳r³v³m Å…æ ä³Ö
( 1) ! ^ò n  ä ×Û †ñ ^Š e

Äz sp »vZ~ wŠÆy K
¨Sāìt ð*
* ZŠgz ZÕ+ 4ª

(Z k*
0 ÆTgz ZX ì ~g ¸ ,
6 ¿ÙC ó~g ÇÌ,
6 gz ZX ìgŠŽ ñ܉zÙC

ðÃ~ ðË{ z #
Z ñ X ܉z kZÐ ã â ہ*
* ÅvZÃkZŽƒ: ò ¾

X ÷²ZÞ.‡*
* ¿„x ÓqŠ ,
4ÆvZ Â} ™{ H
k

ā÷ D ™$
eZzgÐÅvZ èg ´ â 0÷Z]|g bŠ0´ â ]| w3y
:*
c â ہäÅz! WzmvZ -vZwÎg
±iˆÂ æ VÙçÏm ØqæˆÂ ä×# Ö] ᜠoF Ö^Ãi ä×# Ö] à Øm†³fq ±³Þ†³fìœ
æ ±†Â o× ±ñ]çj‰] æ ±Öā ±Ï×ì èÎ^Ê æ ±jnÞ]‚³uæ æ ±³Ö¡³qæ
Ý ¡ ‰¦ ] ± Ê á ^fn Žm ±j Úœ æ °‚ f àÚ ± vj‰ ¢ ±Þ ā ( ± Þ^ ÓÚ Å^ Ëi… ]
! ^Û` e„  œ Ü $
ä \¬vZā÷ D â ہñƒ D™ÜÞZ È â ہLƒ ]|ª

l²Ô ` ôZ s§~÷Åt‘~÷Ô ð« KZÔw°z ]³KZ=:*
c â ہ

9J ,
(ñƒ T g~xs Z ðZŠ ! nÅy á÷fg K Zgz Z Z 2S L Z,
6

³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³

4ÉZ ' 41 : $
3G
0Ò7 ( 1 )
:$
gŠ q IÕɦç> Z $
d ðE
gu 68B 1 : ¦,[ Þµ' 388B 1 : Y 1z ÑZ G
îG
G
X 3144: $
gu 1 264B 1 : ó¬Z î”Îñ' 21 5 1 4B 1

X ! ñ Y ~Š ÙpðÃ~ „ Ï+
0iÃy Z: VYì *
* Y™} Š §»]ñKZÃVÍßX… /

17

g bŠ0´ â Ég R

Xì CW §=ñƒïŠ[Z±ÃVzÈLZáZzäYVJw2Å

!WzmvZ -vZ wÎgˆ Æ äâ ہ Ú Zā ÷ ë ´ â 0 ÷Z ]|
I
õ~ 
ª‚g Ó ó !vZ wÎg *
c :Y7 ä ~ X I… ]t È é)g8FÅ Åz
:*
c â ہä\ W Â?ù²Wt ñƒ

( 1 ) ! oF Ö ^ Ãi ä×# Ö ] à Ú ±v jŠ m Ÿ æ äßÚ ä ×# Ö ] ±v jŠ m àÛÖ k nÓ e

;ì CW § ÂÐ ¶Š [ Z±¹S ÃvZāì ; g W*
*zgÐzz kZ sÜ=
X ! CW7xÑ Zg f qZÐvZ܉z D ™{ H
k¹S 1
mvZ -vZ wÎgā÷ D ™$
eZzgÐ Œ]|g bŠ 0´ â ]| w4y
:*
c â ہä Åz!Wz
( 2 ) ! Ü `Ö Ñ ¡ ì Ÿ Ý ç Ïe àm ‚ Ö] ]„ aF oF Ö^ Ãi ä ×# Ö] á‚ m © nÖ

]
y W ) »XǍ$
e¾Ð VÍßy ZÃ+ Š kZ \¬z: 4vZ ª
X 7z¼ ( ~

Ã\ W$
eZzgt !G1Z} Z : Y7 ä ~ā÷ D â ہg bŠ0´ â ]|
mvZ -vZ wÎg ´ â 0÷Z ]|yŠ qZāÑ äâ ہÂì BÐ V ¹

X ¸ì g â ہÜÐ S Ðá ZjÆÅz!Wz

$ZzgÐÅvZ èg {,
e
kÙC 1Z ]|+§0·!Zfg bŠ 0´ â ]| w5y
:*
c â ہä Åz!WzmvZ -vZ wÎgā÷D ™
³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³

X 643: $
gu 148B 2: .Z@²Z' 388B 1: Y 1z ÑZ G
îG
0Ò7 ( 1 )
38 3B 2: ! ÑzŠ Y ÑZz ?Z'238 : $
gu 25 2B 1 : y ZÆ 0Z à â Z '388B 1 : Y 1z ÑZ G
îG
0Ò7 ( 2 )
X 48 4: $
gu 444B 2:.Z ~è nZC'40 6: $
gu

Xì *
@ WÃp" ŠŽ z *
!ÆV U‚ W,
Fx ÓKZ ów q L ƒ: ãZz ówL /

g bŠ0´ â Ég R

18

$ Ö] ]ç׊Æ^Ê èeø ^ßø qø éõ †Ã ØÒ kvi
( 1 ) ! é †ø Žø fø Ö ] ] çÏö Þ œ æ † à Ž
Vz¢gz Z zŠ b§hZÃVß *
! Z® ;ì Cƒ’Ò Vß *
!Å *
0*

X z™s ™Ã

mvZ -vZ wÎgā÷ D ™$
eZzgÐ Œ]|g bŠ 0´ â ]| w6y
:*
c â ہä Åz!Wz
vZègÈ ¬]|ā÷D ™$
eZzg·0̇! Zfg bŠ0´ â ]|

Ð ›ßÆ™Ýq 'Š X Å V âzŠ {/z e Âvß !vZ wÎg *
c : Y7 ä 

ä Åz! WzmvZ -vZ wÎgç OX Ï V Iß™á „ e ƒ Z N ~ H Â
"
3G
-šE
(/) G
Ð V ˜ 5 ê x £B‚Æ–1Z 0Ý°Z† ( ð¸ LZ )ÃÈ ¬ ]|
( 2)

X N W™Ö,
6{ z —Æ™M
+Å{/\ W

á ZjÆg bŠ 0´ â ]|~ [ Â KZ Ìä ~g g x â ZÃ$
gukZ

Xì *
c â ہÜÐ
³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³

0Ò7 ( 1 )
:$
gu 244B 2 :zâ 0Z ò'216 : $
gu 31 4B 1:Š î ZŠ1Z ò' 388 B 1 : Y 1z ÑZ G
îG
E
z ‹Z îG£c'1 695 : $
gu 47 6B4: ~dg *
Us Z$
d' 17 5B 1 : òº ò'58 9

š
Ž
30 3B 2 : x Ó+
ZZ ¯'7 6 $
gu77B 1 : p ç Z 0Z Y 
b '38 9 : $
gu 45 5B 1 :g *
UsZ
G
G
4
3 ÉZ '7 3918 : $
¦ç>Z $
d ðE
gu7 4 158B 1 : $
gZ s Z§Z î”Îñ' 8 04 : $
gu
X 387 93: $
gu 1 2397B 1: ó¬Z G
î”Îñ'1 68 9B 1: $
gŠ q ÕI É
-rZ h! Ñ G
: Y 1z ÑZ G
îG
0Ò7' 3178 : $
gu 132B 10 : ã é<XE
îE
!7Z îG£Ec'394B5 : ~g ‡Z 9 ( 2 )
X 388B 1
]|X ì *
@ Y J+
0*
! Ð Dx ZwS » {/gz Z Ôì gÐ x *
* ÆÈ ¬K(t À ` W ( / )
s§Å0Ö#Q ÀvZX ì „gƒ oJ ` WÖ#QÐ ¿kS Æ vZ ègÈ ¬
D KÃ *
c
lD
X ñ â ہ«,+ 4ÃÝ>Zx ZÐ

X !} g /
¦:Ð r*
!Ž H„g ·{zgzZƒ: [Ðg ·Ž H„r *
!{z;cexg b§Åg ·zr*
!Ã~çVx /

g bŠ0´ â Ég R

19

÷D™$
eZzgÐ \ *
! LZ { zgzZvZ†0Ý ‚!Zfg bŠ0´ â ]| w7y
qZ~ öÅÅz!WzmvZ -*™Ñ »[ æ0/]|û%qZā

X¸ k•~ V-zŠ Åz!WzmvZ -kŠZg—gzZ Ô Zƒg /
¦Ð ~Š·
*™Ñç OXØŠ z= qZÐ ~ y Z ! ÌØZ1Z} Z :Hn²ä ~Š·
X ~Š zÐ Q™g *
@Q à Zz4Ð~V-VâzŠ äÅz!WzmvZ -

!/} Z : *
c â ÛÔ ?¶ce ´Š zà Zz ~uzŠ { zÃ\ W !vZ wÎg *
c :¹ä ~
aZÐ Z ä ~gz ZX 7g /
¦ðû ²~ð+ Š} g øā7è »+
h á÷
(1)

Xƒ ÌÉg~xsS qJÐ Z)
¯*
! ÆkZā *
@~Š zakS 1

$Zzg Ð ~g.
e
}G1Z ]|
¨¸ 0vZ†!Zfg bŠ 0 ´ â ]| w8y
:*
c â ہä Åz!WzmvZ -vZ wÎgā÷D ™
( 2 ) ! Øí fÖ ] æ Ð × íÖ ] ð ç ‰ àÚ ©Ú ±Ê á ^ ÃÛj r i Ÿ á ^j× ’ ì

: ‰ƒ 7‰S g+
0 Z Æ y ZZ #
r ™ Ë'Š ¬ gz Z ÏzŠ ª
X Ï<gz Z ¹Ü Z+
$

³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³

4ÉZ bÑŠ' 388B 1: Y 1z ÑZ G
3E
0Ò7 ( 1 )
X 2462: $
gu 417B 6: > ðE
îG
148 B 1 : ~dg *
Us Z $
d' 188 5 : $
gu 224B7 : ~è ,
F ò'38 9 B 1 : Y 1z ÑZ G
îG
0Ò7 ( 2 )
:$
gu 1 0 6B 3 :q0†µ' 1297 : $
gu 341B 3 : -ñx1Zµ' 135 : $
gu
à â Z '2310 : $
gu 262B 6 : ©pµ'30 9 : $
gu 35B 2 : ¦, [ Þµ'998
yŠg ÑZ ' 28 9 : $
gu 428 B 1 : ~g g Š)Z [Š ÑZ ' 661 : $
gu 20 2B 2 : y ZÆ 0Z
E
Y ÑZz ?Z '1 396 : $
gu 442B 3 : m
N0£Ñ@²Z ' 104 : $
gu 143B 1 : ò çR{ÅZ
gu'400 : $
$
gu 1 4B 2: ~iJz%¾0· > }ZgŠW'1 37 3: $
gu 19B 6 : ! ÑzŠ
G
$
Š
4
É
3
d ðEZ '8 : $
$
gu 10B 1 : ö Z
yt ÜÑZ „z )' 5 : $
gu 6 B 1 : á÷ 0Ñ £Z 0/
G
X 20 23: $
gu8 32B 1 : ó¬Z î”Îñ' 13042B 1: $
gŠ q IÕɦç>Z

X !ì Yƒ „,
6x !S ÆÏ+
0iê»! x»ÅÏ+
0i /

20

g bŠ0´ â Ég R

ā÷D ™$
eZzgÐ ZŠgŠ1Z]|z/0mÜ! Zfg bŠ0´ â ]| w9y
: ì*
@ â ہVz ³vZā *
c â ہäÅz! WzmvZ -vZwÎg

hç×Î Õç×ÛÖ] ÔÖ^Ú æ Ô×ÛÖ] ÔÖ^Úø ^Þœ Ÿā äÖF ā Ÿ ä³×# ³Ö] ^³Þœ
Ü`Òç×Ú hç×Î kö Öç$ uø ±ÞçÂ^›œ ]ƒā ^fÃÖ] áā æ °‚³ne Õç³×³Û³Ö]
hç×Î kö Öçuø ±Þç’ ]ƒā ^fÃÖ] áā æ (èÛu†Ö] æ èÊœ†Ö^³e ܳ`n׳Â
¡Ê Wh]„ÃÖ] ðø ç‰ ÜaçÚ^ŠÊ èÛÏßÖ]æ ¼íŠÖ^e ܳ`n׳ ܳ`Òç³×³Ú
Ü Ó Š Ë Þ œ ] ç × Ç j  ] à Ó Ö æ Õ ç × Û Ö ] o × Â ð ^  ‚ Ö ^ e Ü Ó Š Ë Þ œ ] ç × ³Ç ³Ž i
( 1) ! Ü ÓÒø çö × Ú ÜÓö Ëô Òû œ ±$ Ö ā Åô †% –j Ö] æ † Ò „ Ö ^e

gz Z Ôì a}÷„ á÷Š *
! X 7Šqðà ZÎ}÷Ô VƒvZ ~ ª

X ÷ ~ B; }÷ wŠ Æ Vƒ á÷Š *
! X Vƒ { ÷» Vƒ ÷~

VßŠÆ Vƒ á÷Š *
! y Z~ Â÷ Dƒg ZŠ,
' V â ہz .}÷#
Z }È
Éuz ã â ہ*
* ~÷} È /
¤ Zgz Z X Vƒ ê Š™ ,
m _Ð ] Í%z ØgÃ

{ zQ Ô Vƒ ê Š ¯ :%» C Í%" z ñÃVßŠÆ y Z ~ Â÷ D W,
F Q,
6

ì > Z,
' ÃVƒ á÷Š *
! y Z ? Z® ; ÷ D š [ Z± » n+ ,
F+

Êpgz Z î W< s§~÷?=g fÆqŽgz/ÂÉ î r
: 3Y K Z~

° »a} g v« £Æ Vƒ á÷Š *
! } g v~ Ôß™w'~ ¬Šz™f

X ÇVƒ

³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³

0Ò7 ( 1 )
1 1 4B 2 : x Ó +
ZZ ¯ ' 1 7 7 6 : $
gu 2 6 4B 20 : ã ZdL Í' 38 9 B 1 : Y 1z Ñ Z G
îG
X 615:$
gu

X ! 'Yƒ7»V áÅÏ+
0iÐ ä™y Ò3Z h Qœz Z Å[ Zp /

21

g bŠ0´ â Ég R

?’0 ª]|Œ!Zfg bŠ 0 ´ â ]| w10y
ā ÷ D ™$
eZzgÐ { çE
:*
c â ہäÅz! WzmvZ -vZwÎg
Ù ^ q « Ò Ÿ ^ q m ^ ` Ö á ¬ ³ þ³ þÊ Ü Ò ð ^ Þ ā o × Â Ü ³Ò ð ^ ³Ú ā ] ç ³e † ³– ³i Ÿ
( 1) ! Œ^ ßÖ ]

ÅVÍßx ¬āVY ;z™ Zg â :Ð Và,
' ÃVzOKZ ( !Íß} Z ) ª
Xì *
@ƒ {+
0ik ˆS » *ƒz] ³Ì~VߊÆy Q# â

:*
c â ہä‘Zu]|ā÷D™$
eZzgÐ «]|g bŠ0´â ]| w11y
^ß×ÏÊ äÃÚ ^ßÃjÛi æ Ü׉æ äÖmæ än× ä×# Ö] oב ä×# Ö] Ù牅 ijjÛ³i
( 2 ) ! ‚õ e¢ Øe Ù ^Î ‚õ e¢ Ýœ è÷ ‘ ^ì ^ ßÖ œ
Ï e …~ ö Å Åz !WzmvZ -vZ wÎgû% qZ ª

sÜ Ï e t H !vZ wÎg *
c Y7 ä ë X H Ýq sÑ » ä™

X ì aÆJŠ *
!s Z+
$RtÉ 7: *
c â ہX ?ì m{a} g ø

vZ wÎgā÷ D ™$
eZzgÐ ,
'Y ]| «! Zfg bŠ 0 ´ â ]| w12y
:*
c â ہñƒ ï Š[…û%qZ ä Åz!WzmvZ ( 3 ) ! éº ˆ ñ ^ q p†ø ÛÃö Ö]

XìxÅS+4bŠ¯iW»äVQ{+
ZÃÐqËÃËJiZgŠā²ª

³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³

0Ò7 ( 1 )
X 25 6B4: Y 1z ÑZ G
îG
B 6 : ã ZdLÍ'378 9 : $
gu 367B 2: òº ò'27 57 : $
gu 193B 9 : ðK
¨ò ( 2 )
B 1 :x 
x0Ñ q ZŠß Z Á ' 38 : $
gu 57B 1 :/z²! Z 0Ñ ‹ ‚Z'647 5 : $
gu 261
X 3994: $
gu 64B 1 3: ì Yµ'40 2: $
gu 431
B 1 3: ã Zd‰z ZÍ' 65 5 9 : $
gu 1 30B4: òº ò'3667 : $
gu 17B 1 2: ðK
¨ò ( 3 )
X 6237 : $
gu 31 5

X ñ Yƒ H
“äY:Ôì „g^ »Ú
~g WÅ÷‚ÃTì #
|gŠg Zizt‚qZ Ï+
0i /

22

g bŠ0´ â Ég R

vZ wÎgā÷ D ™$
eZzgÐ ,
'Y ]| «! Zfg bŠ 0 ´ â ]| w13y
:*
c â ہñƒ ï Š[…û%qZ ä Åz!WzmvZ ( 1) ! †ø Ûj Ö] æ †ø Š fö Ö] Ÿ æ † Û jÖ ] æ g n eˆ Ö] ]ç _ × íi Ÿ

ðƒ 5 ÅgLÅ„V- gz Z î 5Ö#B‚ÆgLÃîZ *
c gùZȪ

X z™: löWB‚ÆgL

!WzmvZ -vZwÎg¿qZā÷D â ہŒ!Zfg bŠ0´ â ]| w14y
:*
c â ہä\ W ÂY7 $
"*
! Å oó ËÖ] àÚ †Ã Ý^Ú‡Z ™ W~{ Çg *
! ÅÅz
^Ú æ änßÖªŠi ᜠÔÖ ±Çfßm á^Ò ^Ú (…^ß³Ö] à³Ú ^³Ú^³Ú‡ ±³ß³Öª³Šm
( 2 ) ! äÓ n j œ á œ ± Ö ± Çfß m

êŠ $
di »: w ZÎ (ZX Vƒìg 8 â x Î lWÐí ?Hª
X Vz™ «»{ z~āì V *
c á÷Æa rîG*9g È á÷~÷t:gz Zì

:*
c â ہä\ Wā÷D™$
eZzgÐg bŠ0´ â ]|yÑ0Q w15y
ÜvÖ Ÿ æ ¼Î ˆfì àÚ Ü׉æ än× ä×# Ö] oב ä×# Ö] Ù牅 ijf ^³Ú
( 3 ) ! Ì Ë• o× Ÿ ā

7
“Íz Kzg™ƒ§_ÌLä Åz!WzmvZ -vZ wÎg ª

X Vƒìg 3™ïB‚ÆVÍß\ Wāt ÑS ; *
c3

Y7 p» Ì˳³³³³³•Ð ¿~z+
$qZ ä~ā÷D â ہ´ â ]|
X ÷ë ÌË•Ãä 3™ïB‚ÆVÍßā *
c Cä kZ Â
³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³

B4 : ‰z Z ò'5 0 64 : $
gu 20 6B 3: òº ò' 5 460 : $
gu 495B 16 : ðK
¨ò ( 1 )
X 20 24: $
gu 48 3
X 7 3: $
gu8 2B 1 : ~è,
Ft·bÑ ( 3 )
X 622B7 :Ž! Z0Z ' ( 2 )

X ! , ™ Za ÝzgŠp ƒtØ»ä B`gÎX ì *
@™Š »V ƒg L Z { zƒI Z *
*g7Ž /

23

g bŠ0´ â Ég R

Ð *.
v 0%¬ 0 G]|
‘j0à! Zfg bŠ 0 ´ â ]| w16y
: ‹ D â ہt ÃÅz!WzmvZ -vZ wÎg ä~ā÷D ™$
eZzg
l£ÛÖ š…¢] سþaœ oÖā kʆ³þœ èßrÖ] Øaœ àÚ éœ†³Ú] ᜠç³Ö
ä×# Ö]æ ±Þā æ (†ÛÏÖ] æ ‹ÛŽÖ] ðç• kfaƒ¢æ (Ô
õ ŠÚ xø m… š…¢]
( 1) ! äiø œ†Ú] ±ßÃm ^a…‚‘ ±Ê Äø ʁ æ à$ `ô n× Õ
ô …ø ^jì¢ kö ßÒ ^Ú

}i} zg ~g7 Âá 7 Äs§ÅVß Zz }i]gúMðÃ/
¤Zª
XN Y,
7 !V**
!*
@~g ‚Å[Lâ z[ëWgzZÔ`QíÐ v}1
X H«ŠÃg
JÆâZ KZäg »uQÔ &74ÐyZÍZ{~gzZ

Ð ¿vZ èg k„0vZ†]| b *
!g0«! Zfg bŠ0´ â ]| w17y
: ÷D ™$
eZzg
( 2 ) !ð ç• çö Ö] Éô ^ f‰¬ e Ü× ‰ æ än × Â ä×# Ö ] o × ‘ ä×# Ö ] Ù ç‰ … ^Þ † Úœ

X*
c Š¬»ä™çz,
6gîï»…ä Åz!WzmvZ -vZ wÎg ª

E
evZ èg [ éŒBÄZ 0/0vZ†0 Ý ‚]|ä g bŠ 0 ´ â ]| 18
ñƒ \ qZ k• ~ } À {¦1 \ Wā Å ] ‡5 ~ w q kZ Ð
\ W: ¹Ô ?\ W÷yÃ: Y7 ä Ý ‚]|X ¸g ZÎ,
6 ñ¢á Zz V â »
!WzmvZ -vZ wÎg : Hn²ä~QX VƒÐ ~ VzŠ ZixÝÆ„
( :*
c â ہ) : N ‹hu¼ ÅÅz
³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³
\
@²Z'8 0 : $
gu8 1B 1 : ã éG
5kBEŠ î ZŠ ! Z0Ñ! Z' 5 37 9: $
gu 307B5 : ã ZdLÍ ( 1 )
X 226: $
gu 237B 1 : ug I0Ñ뇰Zz
G
1 46 1 8 : $
gu 15 698 B 1 : $
gZ s Z§Z î”Îñ' 11 18 2 : $
gu 358 B 9 : ã ZdLÍ ( 2 )
X 347 63: $
gu 11 464B 1: ó¬Z G
î”Îñ'

X ! D hg7{ H
kÐg eÆ[ Z±1;÷ï Š hg Z½Ðg eÆ~g Fvß /

24

g bŠ0´ â Ég R

±Ê äÛ׊m Ÿ æ (äÞçím Ÿæ (äÛ׿m Ÿ Ü׊ÛÖ] çìœ Ü׳ŠÛ³Ö] áā
Ü`–Ãe gvm ±Ö]çÛÖ] æ h†ÃÖ] …^nì Ì×i áā æ (äe kÖˆÞ èõ fn’³Ú
ànÏm†ËÖ] …]† Ì×i áā æ (]‚& eö ÔÖƒ àÚ á悳r³m Ÿ ^³fu ^³–³Ã³e
( 1 ) ! ]‚ e ÔÖ ƒ àÚ á æ‚ r m Ÿ ^– Ãe Ü `– Ã e ˜ Çf m

: CŠ *
c iz Õh*
*,
6 Ë{ zÔ÷ ð¸Æ}uzŠ qZ ~ : W›ª

" ~¤ ㏠*
* ËÐ Q:gz Z Ô} ™$
- ìÅk QgîË: Ô} ™

~ : W { z ÂVƒ uh [²È *
c ‡Wz y â Ý/
¤ Z gz Z X } hg Ë Zg –

,
k
ÑÆ Yz [²/
¤ Zgz Z X ÷ ï Š™ì‡ cw V" qZ ÅŠ ŽS z ›

Ì{ zā÷ D Yƒe, ZÐ }uzŠ qZ ~ : W ÂVƒ uh vß

X ì Cƒ\ W[ ZŽ CZ

D ™$
eZzg Ð {,
kÙC 1Z ]| b *
! g1Z 0«! Zfg bŠ 0 ´ â ]| w19y
:*
c â ہäÅz! WzmvZ -vZwÎgā÷
( 2) !…^Þ àÚ Ý^r×ô e èÚ^nÏÖ] Ýçm Üø rÖœ äÛjÓÊ Üõ × à Øòô ‰ àÚ

( ŠŽz *
! Æ+ Y) ä kZgzZ ˆh7 ]*
! ðà ( Å+ Š )Ð Tª

X Ïñ Y ðÎx ÎlW ( ~ìÆkZ ) yŠÆÖ#ªÔ *
c C7

÷ D ™$
eZzgÐ {,
kÙC 1Z ]|z/0 kÜ!Zfg bŠ 0 ´ â ]| w20y
:*
c â ہäÅz! WzmvZ -vZwÎgā
ö ç³þÃm Ü$ ( ðø ^Î (Äfø Žm oju Øö Òªm g×ÓÖ^Ò äjfa ±Ê ‚ö ñ^³þÃø Ö]

³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³

s Z§Z G
î”Îñ' 467B 3:+
ZZ|Z Èz+
ZZz²Z …'1 30 61 : $
gu 460B 1 0 : ã ZdLÍ ( 1 )
X 7 31 24: $
gu7 348 4B 1 : $
gZ
E
G
G
!Zz°Z D° îG
! é¨½É Z'1 64: $
' 67 : $
gu8 1B 1 : ~Š Z ¿îG
gu 63B 19 : ã ZdLÍ ( 2 )
X 1 15 164: $
gu 200 33B 1: ó¬Z G
î”Îñ
/8FÎt¬Ð ä™u|Z,
X!*
@ƒ H ÂDƒg D»u|} ,
'Šp\ W/
¤ Zā õG
'Ð VzuzŠ /

25

g bŠ0´ â Ég R
( 1 ) ! ä´ òô n Î ±Ê

ù [pä È Ë‰ì „ (Z 8
¢ : ZzÐ ZÆ™t@q ðê
X Îä 3Ã ºkZ {g *
!zŠQgz Z Å ºQ *
c 3™½

ā÷ D ™$
eZzgÐ ´ â 0 ÷Z ]|Œ!Zfg bŠ 0 ´ â ]| w21y
:*
c â ہäÅz! WzmvZ -vZwÎg
( 2 ) !å † ìm æ œ † n ì ä Öæ œ p…‚ m Ÿ ( † _ ÛÖ ] Ø%Ú ±jÚ œ Ø %Ú ^Û Þā

œw Í Z » kZā x¥7;ì # â Å lg *
! w V Å Ö# Q ~÷ ª
X ì j{+
ZÃ
y W»kZ *
c ì V ‚g

:*
c â ہä \ Wā÷D ™$
eZzgÐ ÷Z]|g bŠ0´â ]| w22y
†Óe ±eœ Ì×ì æ (Ü׉æ än× ä×# Ö] o׳‘ ±³fß³Ö] Ì׳ì k³n׳‘
áçvjjËm ]çÞ^ÓÊ (±× Ì׳ìæ (á^³Û³% Ì׳ì æ (†³Û³Â Ì׳ìæ
ÔÖ^Ú ^`Þ¨†Ïm ]çÞ ^Ò æ (ànÛÖ^³þ³þÃÖ] h… ä×# Ö ‚ÛvÖ] ³þ³þe é ð]†³Ï³Ö]
( 3 ) ! à m‚ Ö ] Ý ç m

Æ ä™ ZŠ R i ú~ Z M S ÅÅz!WzmvZ -vZ wÎg ä ~ ª
gz Z y ¢]|Ô/]|Ô–1Z ]| ( + ”Zg } #) B‚B‚
Ð =°Z „gv:Z : i ¸W »]Y Z ÛŒ{ z ÂS,
7 i úÌúÆZ]|
X ¸D ™ J ,
7 àô mû ‚ùô Ö] Ýô çmø Ô
ô Öô ^Úø { z 2X¸ D™ H

³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³

X 11 0 17 : $
gu 294B 19: ‰z ZÍ' 67 5 : $
gu 27 6B 1 9: ã ZdLÍ ( 1 )
G
106546 :$
gu107386B 1 :$
gZ s Z§Z î”Îñ'4206 :$
gu 259B9 :ãZd‰zZÍ ( 2)
X 67743:$
gu16722B1:ó¬Z G
î”Îñ'
s ȄZ' 405 0 : $
gu 1 92B 9: -ñx1Zµ'5 17 5 : $
gu 25 3B 1 1: ã Zd‰z ZÍ ( 3 )
0Ñ z …Z' 91 : $
gu 95B 1: ~g g x â ÑZ î > Y Z ÛŒ'27 : $
gu 31B 1 :_Z†0Ñ
B8 : w é)™ÅZ + ' 35 2 : $
gu 35 3B 1 : ! Z²ÑZ 0Z Í' 239 : $
gu 341 B 1 :Š î ZŠ ! Z
G
G
B 1 : ó¬Z î”Îñ' 55 440 : $
gu5 6640B 1 : $
gZ s Z§Z î”Îñ' 22161 : $
gu 1 16
X 7 42B 1:äZÙC ZŽ z7ÎZ' 15 65 68 : $
gu 21396
X M7x £™z ZÐe
h{ C~ ñ ‚Æ©Òo /

26

g bŠ0´ â Ég R

$Zzg ÌV- Ð ÅvZ èg ´ â 0 ÷Z ]|g bŠ 0 ´ â ]| w23y
e
:*
c â ہä\ Wā÷D ™
æ (†Û æ (†Óe ±eœ æ Ü׉æ än× ä×# Ö] oב ±fßÖ] Ì×ì kn׳‘
àÛu†Ö] ä×# Ö] ÜŠfe †`rm Ü`ßÚ ]‚uœ ÄÛ‰œ Ü³×³Ê ±³×³Â æ á^³Û³%Â
( 1 ) ! Ü nu † Ö ]

úÆ Zz y ¢gz Z/z–1ZÔÅz!WzmvZ -vZ wÎg ä ~ ª
X ‹7_,
7 B‚Ƙ°°ZÝ°ZvZ pÌÃË1Å ZŠ Ri ú

]| Â Zƒ *
* Wk*
0 Æg bŠ 0 ´ â ]| » ~Š™ *
*™]|û%qZ w24y
ā V Ñq ; D ™7VY $
eZzg huÐ−Zz LZ \ W: Y7 ä ´ â

gz Zì ð*
0 āg IÄÅÅz!WzmvZ -vZ wÎg ä ò Z/
¤−ZzÆ\ W
mvZ -vZ wÎg−Zz }÷ā÷ ë X ì HÌ$
gu » Ð \ W

D â ہy Ò 7Ð spÆā¶~ $
guº ÖZsÜhuÅÅz!Wz
: ì ‹ D â ہÃÅz! WzmvZ -vZwÎg ä~ā÷ëgz Z
( 2 ) ! … ^ ß Ö] à Ú å ‚Ã ÏÚ œç f jn × Ê ] ‚ Û Ãj Ú ± × Â h „Ò à Ú

X ì 3*
* 1»kZ ÂÔñ+
0*
!^Ñ· ZŠz {+
h Š,
6í¿Ž ª

D ™$
eZzg Ð −Zz LZ { zgz Z Ð ã×'¼]|g bŠ 0 ´ â ]| w25y
:*
c â ہäÅz! WzmvZ -vZwÎgā÷
³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³

X 61 : $
gu 62B 1 :/Z†0Z,
'ÑrZ1Z à â Z ( 1 )
-rZ h! Ñ îGE
:$
gu 25 3B 21 : ã é<XE
!7Z îG£Ec' 6393 : $
gu 47 1 B 1 3 : ã Zd‰z Z Í ( 2 )
G
!
3

X 123: $
gu 15 0B 1: ã Zd U å) Z[ ˜ð$
gut§ ' 647 4

X ì 4o ôS ŬРã ä ň /

27

g bŠ0´ â Ég R
( 1) ! é†ì¤] ±Ê än× †j‰ Ÿā ^nÞ‚Ö] ±Ê ^fÞƒ ‚f o× ä×# Ö] †j‰ ^Ú

„ —Ì~ ]
y WÐ Zì êŠ Ö ~ *Š { H
kŽ »} È \ ¬vZ ª
X ÇÇg

ā ÷ D ™$
eZzg ( Ý>Z x Z )".
} 0y !Zfg bŠ 0 ´ â ]| w26y
ì gg /
¦Ð k*
0 Æ ( 61Z )ÇZ1Z Åz!WzmvZ -*™Ñû%qZ
vZ wÎgç OX H{g á÷ S Ð V#ZÁKZ s§ÅkŠZg »uä kZ ¸
:*
c â ہ™ƒzás§ÅkZ ä Åz!WzmvZ ( 2 ) ! äÞ ^Ó Ú Ì q † Ê ^Æ ‡æ äe Øà q] Ü` ×# Ö]

X ˆ W~[ ZCS z
•w({ zç O;} ŠÄg™hÃkS !vZ} Z ª

-vZ wÎgā Å$
eZzgÐ ´ â 0 ÷Z ]|äg bŠ 0 ´ â ]| w27y
:*
c â ہä Åz!WzmvZ
Ùm oF ×Â æ ‚ÛvÚ o× o×’m oju ä×# Ö] à hçr³v³Ú ð^³Â‚³Ö]
( 3 ) ! ‚Û v Ú

gz Z·āJ#
Z Cƒ 7[ *
c {¾Ð $
"Y Z§ *
!J܉z k Q ¬Š ª
X ñ Y 1™7:: Zg +
2 »xszŠzgŠ,
6·w W

!WzmvZ -vZ wÎgā÷ D ™$
eZzg Œ!Zfg bŠ 0 ´ â ]| w28y
:*
c â ہäÅz
äß¾œ ^`ß ä×ñ^‰ ØqæˆÂ ä×# Ö] Ÿā èf_ì g_ím ‚f àÚ ^³þÚ

³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³

X 648 5 : $
gu 63B 14: ã Zd‰z ZÍ ( 1 )
E
G
G
4ÉZ bÑŠ ( 2)
r
- Z h! Ñ îE
3E
!7Z î£c'2498 :$
5957 :$
gu158B 19 :ã é<XE
gu472B 6 : > ðE
X 122B2:òº÷á'
4ÉZ bÑŠ ( 3 )
3E
X 1 5 38 : $
gu 97B4: > ðE
Xì *
@ƒJ¬Ð’ƒ
ó ™„ H§ /

28

g bŠ0´ â Ég R
( 1) ! ^ `e ] …œ ^Ú Ù ^Î

i*
! ( S¯ z,
') $
"*
! Åy Òz[Æ kZÐ }È \¬z: 4vZ ª
4&Žt ‚ÆVÍßäk Qā Çñâ ہkæF
%N
F
Xì HŠ Z%ÅkZÐkZ G
é5½hIG

yÒ $
gut Ì#
Z gbŠ0´ â ]|ā÷D â ہyÑ0Q]|
kZVƒ*
@‹'*
!Ž »~āƒBt?:D â ہQgzZ ”äzg™^YD™
Sā²Àāì *
@ƒhÑsptåÂ=É 7Ô÷Cƒ~Q@W~÷Ð
X Çñâ ہb*
@b7~}g *
!ÆVzŠ Zg S gzZV¦~÷Ðí\¬vZ~
vZ wÎgā÷ D ™$
eZzgÐ ´ â 0 ÷Z ]|g bŠ 0 ´ â ]| 29
:*
c â ہä Åz!WzmvZ xf‘ œ àÚ æ ( ä e… o × Â ^ _ ì^ ‰ xf‘ œ ^ nÞ ‚ Ö] o × Â ^ ßm ˆ u xf‘ œ àÚ
ĖÖi àÚæ (ØqæˆÂ ä×# Ö] çӎm ^ÛÞ¬Ê äe kÖˆ³Þ èfn’³Ú ç³Ó³Žm
ám†ÏÖ] ±_Âœ àÚæ (ä×Û ±%×: ä×# Ö] ¼fuœ å^nށ à³Ú Ù^³ß³nÖ ±³ß³Ç³Ö
( 2) ! ä ×# Ö] å‚ Ãe ªÊ …^ ßÖ ] Øì ‚ Ê

6,Ññz ´ â { z *
c Íì *
@™ ð™ƒq„z + 
xa Æ *Š ¿Ž ª
ðñƒ D ™{ “» š z ¤ËKZ ¿Žgz ZX ì *
@™ ð~ WZg *
*
gz Zg Z−â Ë ¿Ž gz ZX ì ; g™ { “» vZ 
„ Zg Ó Z,
' { z*
cÍ ì*
@™
æ ~EŠ¼ Ð kZā *
@ì *
@™ âzہa Æ y K
¨Z w#
r™
& gz ZX ì êŠ â ہ ù Ÿ w qZ ðäÆ kZ \ ¬vZ Âñ Yƒ Ýq
» kZ ÂZI»3>W ( Æ™: ¿,
6 kZ ) { z ÌQ H
Š H «y WÛŒ
X*
c Š™gzŠÐ Øg KZÐ Z ävZāìt È

³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³

(nZ' 1917 : $
gu 47 0B4: m
N0£Ñ@²Z' 17 39: $
gu 304B4: y ZÑZ ™ ( 1 )
X 9 688 : $
gu 6B 21: y ZÑZ ™
( 2 ) X 213: $
gu7 4B 1: 9 nZz
X ì Z,
'*
*™¿%Œd Î,
6} gtÆË1; 7Z,
'8
¢{gtÐ Ë

/

29

g bŠ0´ â Ég R

vZ wÎgā÷ D ™$
eZzgÐ ´ â 0 ÷Z ]|g bŠ 0 ´ â ]| w3y0
:*
c â ہä Åz!WzmvZ ( 1 ) ! èÞ ^Ú œ ± `Ê k Ë jÖ ] Ü$ Øq † Ö] '‚ u ] ƒā

Â’Ð y ·Š™ƒzás§ÅkZ ?gz Z} ™] *
! ¿ðÃ#

X ( ƒìg™á ZjÆ$
- â Z#
r™?Ž )ì ( hgz Z ) $
- â ZqZt

ä \ Wā÷ D ™$
eZzgÐ ´ â 0 ÷Z ]|g bŠ 0 ´ â ]| w31y
: Hn²äx Q  H
Š W܉z » î ` ^Ð *Š »1Z ]|#
Z :*
c â ہ
! vZ} Z : *
c â ہX ?÷ ì g Y} hgÐ z½Æ ¾= 1÷ ì g Y Šp
Šƒ w ÙS » y Q #
H
Zç O ;} Š â ہx OS »4Ѝ1Zaƍx Z Â
~ :Hn²ä V,ZX *
c Š b ïÄ  ¹Z ä Åz!WzmvZ -vZ wÎg Â
:*
c â ہäg »uX Vƒ_ƒi ZgŠ/°»
é†nÇÖ] ^Úœ æ äÖ牅 æ ä×# Ö] o× Ù^nÃÖ] æ (^³ß³‰ Ôß³Ú †³fÒœ ^³Þœ
( 2) ! ^ `fa „ m á œ ä ×# Ö ] ç q…ª Ê
Æ wÎg zvZ w Èz I Zgz Z X Vƒ Z ,
( Ð ?~ Â~ ( û%z ) /ª
gzŠÐ Z { zāì yQÐ ] Z f ÅvZ ÂÅ])] *
! „gX ì ,
6 x™ î0%f

X Ç} Š â ہ

» äƒ ïá÷~ Ý>Z ] 'Q¹Z ä Åz!WzmvZ -vZ wÎgç O
X*
c Š Ÿ@,
'qZ » ã *
0 gz Z _zŠ k*
0 Æy Zgz ZX *
c Š jsÑ
³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³
X 27 42: $
gu 29B8 : ã ?D°Z
¨Z' 4049: $
gu 192B 9: -ñx1Zµ ( 1 )
' 421 4: $
gu 47 3B 1 1: ã ?D°Z 
¨Z '405 2: $
gu 1 95B 9 : -ñx1Zµ ( 2 )
Å
G
X 26498 : $
gu 9695B 1: ó¬Z î”Îñ' 3266: $
gu 38B4: > çX=+ Z ><Zs ŽZ

X !ì Hgz Z Â76É*
0 ´g µÂÅE¬ÏÅ .ñ]|™g Z /
¦Ï+
0iÏÅyúہ /

30

g bŠ0´ â Ég R

D™ $
eZzg Ð ´ â 0 ÷Z ]|wÎg xŠ { g bŠ 0 ´ â ]| w32y
:*
c â ہäÅz! WzmvZ -vZwÎgā÷
±× ÜÒ†%Òœ ^`ß›]çÚ æ ^`Ö]çaœ àÚ èÚ^³nϳÖ] Ýç³m ܳÒ^³r³Þœ áā
( 1 ) ! ^ nÞ ‚ Ö ] …]  ±Ê éç × ‘

ǃ pô{Š *
c i ¿{ zÐ VY܃ Å k Q,
6 x £ÙC yŠÆ Ö#ª ª
X ǃ J ,
7 xszŠzgŠ,
6í~yÆ*Š {Š *
c iÐ {Š *
c i äT

vZ wÎgā÷ D ™$
eZzgÐ ´ â 0÷Z ]|g bŠ 0´ â ]| w33y
:*
c â ہä Åz!WzmvZ ]ˆÆ æ èru èñ^Ú Äe…œ ±ÃÚ su äÞªÒ (䍅 æ ]‚rŠÚ xŠÒ à³Ú
èñ^Ú Äe…œ ÐjÂœ æ Ýçm èñ^Ú Äe…œ ±ÃÚ Ý^‘æ (éæˆÆ èñ^Ú Ä³e…œ ±³Ã³Ú
( 2 ) ! èÛŠÞ
kZ Â) *
c ðŠÃkZgz Z H î »r » ã *
0 Ô*
c Š z h Ä~KËä Tª
}÷ÔK eÎg e ~ ö ~÷ä kZā *
c Í ( ì „, Z [ Z N »
X XŠ Zi W3Š/
¤Îg egz ZÇg} izgÎg eÔK ] Zz çÎg eB‚

ä \ Wā÷ D ™$
eZzgÐ ´ â 0÷Z ]|g bŠ0´ â ]| w34y
:*
c â ہŠ á÷g Z äÅz! WzmvZ -vZwÎgyŠÆg+
$B
k: *
c â ہ
( 3 ) ! än × Â ± ßÎ …^Ê ^ Ú o × Â ±ßn Ï Ö àÚ Ü Ò † nì

íā~ w q TA ~ w q kS ÐíŽ ì { z + 4~ ?ª
X å܉z Dƒ Z.

³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³

X 107 : $
gu 133B 1: ~Š Z$
gZ[ ôZ sÑ ( 1 )
-rZg ¶ Z ( 2 )
X 37 2: $
gu5 00B 1: y é<XE
Å
-r *
-rZg ¶ Z ( 3 )
X 649: $
gu 400B 2: y é<XE
! $ åC+ Z] 4'632: $
gu 47 6B 2: y é<XE

X!*
@ W7ÌÜ Â™w1Â…g )gŠ ÂÜ1™w  /

31

g bŠ0´ â Ég R

-Z g bŠ 0 ´ â ]|ā ‹ ä ~ā ÷ ë g bŠ 0z/]| w35y
q
ā÷ D ™$
eZzg $
gut Ð Ý ‚xÝÆf.
v1Z { zgz ZÐ ~g »Z
:*
c â ہäÅz! WzmvZ -vZwÎg
Ø%Ú ^`ÞªÒ l^ߊu Ü`ÃÚ èÚ^nÏÖ] Ýçm ݁m ‚Öæ àÚ Ý]çΪ³e o³i©³m
Ü ` n Ê °  ç Þ è ß r Ö ] o × Â ] ç Ê †  œ æ ± ß Ã m ] ç Þ  ] ƒ ā o j u ( è Ú ^ ³` i Ù ^ ³f q
oju ^ßÖ ÝçÏÖ] ðŸ©aF Øq (ä×# Ö] Ù牅^m k×Î (^`nÊ ÜÓÖ g³n’³Þ Ÿ
(Ü`ßÚ áçÒœ ᜠknŽì ‚ÏÖ Ðv³Ö^³e Ô%óe °„³Ö]ç³Ê (ܳ`ʆ³Ã³Þ
Ü `ß Ó Ö æ Ü ` × nÖ áç Ú çÏ m æ á ç × ’ mæ ( á çÚ ç’ m ]ç Þ ^Ò Ü ` Þā ^Ú œ V Ù ^Ï Ê
ØqæˆÂ ä×# Ö] ¼fuªÊ än× ]çf$æ Ý]†v³Ö] à³Ú ðo³ ܳ`Ö Å†³ ]ƒā
( 1 ) ! Ü`Ö ^ Û œ

k*
0 ÆXÐN Y ñ Ñvß, Z¼Ð xŠ WµyŠÆÖ#ªª

gz ZÐ Vƒ $
dÛŒÆ A
¼{z #
Z p; ÏVƒV ),
'Z,
'Æ h N ) ä

¼ Zg v~ A
¼ā Çñ Y *
c Š uzg™Èt ¹Z ÂÐ÷e *
* Y~ A
¼

y Ò s ™z ZÆ VÍß y Z … !vZ wÎg *
c : ¹ä ~X ì 7hÌ

~ }āì Εg e= ! Z{nāVY ; By Y¹Z ëā *
@, Š â ہ
X 7ÂÐ ~VÍß¹Z Ì

~ V ÂZgÔÐ , ,
7 Ì, i úÔÐ Og Ì} izg { z : *
c â ہä \ W

Æ y Qq x ZwðÃ/
¤ ZB‚ „B‚Æ kZ 1;Ð , ™Ìx ª™JZ

ä \¬vZÐzz ÏZ :X ¸ D ,
7 ^ Iñ+
0z Q,
6 kZ { z  CWt ‚
XbŠ â ہ]g » Rw qZKÆy Z

³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³

X 5 24: $
gu 37 1B 2: ú ‡0Ñ/7ZÍ' 48 0 : $
gu8B 2: y ZÆ0Z à â Z ( 1 )

X ì 4 b§Å} ,
k
bqZ òŠ WÙC ~g«WzÆV â K
¨Z /

32

g bŠ0´ â Ég R

ÐÅ\¬vZ èg ´ â 0÷Z ]|mvZ îG*9gg bŠ 0 ´ â ]| w36y
: ÷D ™$
eZzg
! å^ڂΠ݆i oju ÝçÏm á^Ò Ü׉æ än× ä×# Ö] oב ±fßÖ] áœ

Æ \ Wā D â ہx ª J,
kŠ ,
kŠ âZ Åz!WzmvZ -*™Ñ ª
X ( C™ *
c Y WXÎ~ y Qª) D Yƒxg áug I} *
0

x ª MM Ú Z\ W !vZ wÎg *
c :*
@YHn²Ð Åz!WzmvZ -kŠZg—
:D â ہX ÷bŠ â ہs ç¼
ƒÔŒ ZÆ\ W ÂävZÔ÷D â ہVY
( 1) ! ] …çÓ  ] ‚÷ f á ç Ò œ ¡ Êœ

X ! V´: {Èg Z /
¦]( » ÑñLZ )~Hª

ëô â 0 ÷Z ]|ä ~ā ÷ D â ہg bŠ 0 ´ â ]| w37y
:*
c â ہäÅz! WzmvZ -vZwÎgā ‹ñƒ
]çfö ßô jø rû iø áû ā ZZ èm¤] å„aF ¡i æ ±jÚœ àÚ †ñ^fÓ³Ö] سa¢ ±³jÂ^³Ë³
÷¡ìø ‚û Úö Üû Óö ×ìô ‚û Þö æø Üû Óö iô ^òø nùô ‰ø Üû Óö ßû Âø †û Ëùô Óø ³Þö äö ³ßû ³Âø áø ç³`ø ßû ³iö ^³Úø †ø ³ñô ^³fø Òø
( 2 ) o ^÷ Ûmû †ô Òø

X σaÆ —%ÆVƒ H
k {LÆ Ö# Q ~÷)
®Ë ~÷ª

H»zg »Ð XÐ Vƒ H
Š
k {L ?/
¤ Z : ðâ ہ]z ˆ`™$
eWt gz Z

à Zz ] ³»gz ZÐ , Š SV × Z,
' Kg ~g vÐ ?ë ƒg “ ì
XÐ, Š â ہ4ZŠ~(

³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³
X 1 29: $
gu 1 69B 1: h é)ÐÉBhZ cì°yŠg ÑZ ( 1 )
X 165:$
gu187B1:Š NÑZ'31B4:Y K
¨ÒgÎ ( 2)

X 7g »aÆ+ â J+
0ZÃ\ WL Zgz Zì *
@ 3™^,
6xŠxŠŽ ! ` ´ H »ñ+
0Zk Q /

33

g bŠ0´ â Ég R

EX9
D ™$
eZzgÐ y A0y ¢]| ö-;E
6!Zfg bŠ 0´ â ]| w38y
:*
c â ہäÅz! WzmvZ -vZwÎgā÷
( 1 ) ! è Ú^ nÏ Ö] Ýç m … ^ß Ö ] àÚ ^n Þ‚ Ö ] ± Ê àÚ ©Û Ö] Àu o Û v Ö]

c*
Š š~ „ *ŠÃðñ&ìzqZ »v WÅÖ#ª ¯ zg gó g ª
Xì *
@Y

: ÷D ™$
eZzgÐg f1Z]|¨ Z!Zfg bŠ0´ â ]| w39y
äÞœ †Ò„Ê èÊçÓÖ] Øaœ †Òƒ Ü׉æ ä³n׳ ä³×# ³Ö] o³×³‘ ±³fß³Ö] áā
Ø–Êœ Ü`Þœ †Ò„Ê (醒fÖ] Øaœ †Òƒ Ü$ (Üñ^¿Â ^m¡e Ü`e Ùˆ³ß³n‰
( 2) ! á ç a† Ó m ^ Ú Ü` ß ÄÊ ‚ m ^ Þƒ ©Ú Üa † %Ò œ æ è× f Î …^’ Ú ¢] Øa œ

ā*
c â ہñƒ D™™f »VAÃä Åz!WzmvZ -kŠZg—ª

ä \ WQX ÷ à Zz ä ,
F Q´â i Wxgz Z Nš ~,
(~,
($
dk,
6yZ

Ð g ±S Æ 2f ¸gz Z + Š { zā *
c â ہñƒ D ™ {™+
E » {y I Z
, q ~g ‚ { zÐ y Z XÐ Vƒ vßaZgz Zi ZÐ 
ƒ~ V- à
X ÷D ™I*
* { z qÏN Y ~Š™gzŠ

ä kZ ÂZƒ *
* Y Z÷k*
0 Æ` sg *
!qZā÷ D â ہg bŠ 0´ â ]| w40y
?Ð ÷e 7
úŒ$
gu qZ Å Åz! WzmvZ -vZ wÎg \ WH : ¹

Ð y Zgz ZÐ {Š,
'1Z ]|Ðíā ¹ ÂX î ‹gz¢7VY : ¹ä ~
:*
c â ہäÅz! WzmvZ -vZwÎgā H$
eZzg ä−ZzÆy Z
³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³
E
X 1 648 : $
gu 193B7 : Þ.ZY é¨Eš{ÅZ ( 1 )
X 430 6: $
gu 10 2B 12: ã ?D°Z
¨ Z ( 2 )

X !ì CY ã TÐ „á ZjÆ] ÌKZ] Z fgz ZX ì *
@™^,
6 Vz,
6ÆÒpx *
* »[ †

/

34

g bŠ0´ â Ég R

é¡‘ ØÒ †e ^`e Å‚n×Ê èq^u ØqæˆÂ ä×# Ö] oÖā äÖ k³Þ^³Ò à³Ú
( 1 ) ! è• æ† Ë Ú

¬Š ˆ Æ i únہÙC Ð Z ƒg »gŠ #
~q ðÃÐ \¬vZ & ª

Xc e ã ™

ÐÅvZ èg [ æ0/]| ã Ñp›1Z! Zfg bŠ 0 ´ â ]| /
:*
c â ہäÅz!WzmvZ -vZwÎgā÷D ™$
eZzg

]çÞçÓi oju ÜjÛ‘æ (^³m^³ß³v³Ö^³Ò ]ç³Þç³Ó³i o³ju ܳjn׳‘ ç³Ö
]çÇ×fi ÜÖ ‚u]çÖ] à³Ú ܳӳnÖā g³uœ á^³ß³$Ÿ] á^³Ò ܳ$ (…^³iæ¢^³Ò
( 2) ! èÚ^ Ïj ‰Ÿ ]

pg p
n
ng { izggz ZÔ î Yƒg ZU# â Å y ¾_,
7 _,
7 i ú ?/
¤Zª

ƒ ,
F[8Ð qZzŠ ~ Vƒ ó ~g vÌQ Ô î Yƒ«Š b§Å$
-*
@
X ã7ÃÖ# / Sû% ?ÌZāõ

ā÷ D ™$
eZzgÐ ´ â 0 ÷Z ]|#Z xŠ {g bŠ 0 ´ â ]| /
:*
c â ہäÅz! WzmvZ -vZwÎg

顳þ‘ ±× ÜÒ†%Òœ à›çÚ ØÒ ±Ê èÚ^nÏÖ] Ýçm ±ßÚ ÜÓ³e†³Îœ áā
èÃÛrÖ] è³þ׳þn³þÖ æ è³þÃÛrÖ] Ýçm ±Ê ±× oב à³þÚ (^³³þnÞ‚³³³þÖ] ±³³³þÊ
àÚ àn$¡$ æ é†ì¤] sñ]çu àÚ ànÃf‰ èq^u èñ^³Ú ä³Ö ä³×# ³Ö] o³–³Î
^³þ³þÛÒ p†fÎ ±Ê ä×ì‚m ^Ó×Ú ÔÖ„e ä×# Ö] ØÒçm Ü$ (^nÞ‚Ö] sñ]ç³þu

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³G³³Å³³³³³³³
4Ó¨.Z ( 1 )
X 6: $
gu 9B 1: bŠ·0x Óv?ZzY Z%ÑZ ðèEG
X 22: $
gu 32B 1 : {q0Ñ@Z²ZëŠ Z0Z,
'Zµ ( 2 )

X ì CBŠpgzZì C¯` *
@uÃ0+z{ ~ç**
ZŠXìCB~çÂÅ„xÝ
y W~çàZzä¯xÝÃ0+z{ /

35

g bŠ0´ â Ég R

oÖā äfŠÞ æ äÛ‰^e ±× oב àÚ ±Þ†fím (^m]‚`Ö] ÜÓn׳ س삳i
( 1) ! ð ^– n e èËn v‘ ±Ê ä jf$ ªÊ (äi†n ŽÂ

*Š ä T ǃ ¿{ z $
dÛŒ{Š *
c iÐí,
6 x £ÙC yŠÆ Ö# ªª
gz Z- ¯ z,
',
6 í ¿( ‚lp )Ž gz ZX ǃ J ,
7 ŠzgŠ {Š *
c i,
6 í~
»,~XÔ Ç ñ â ہ~g7 DqÎÅkZ \¬vZ Âñ ,
7 ŠzgŠ- 

Å \¬vZ QX Ï Vƒ Å *Š ÏZ Dq M1ǃ Ð ]
y W Âm
gz Z ©z x *
*ÆkZ xszŠzgŠt » kZ=g fƺ ہ{Š™gHÐ $
+Y
}uzŠ qZ ?‰ì ( „, Z k*
0 }÷B‚Æ„+
0K
¶Åy Z+
0{
¶g~ a Â%qZŠŽñk*
0 LZ ~&Ôƒ D™ *
c Š `ŽÃ
X Vƒ 8
©™

ā÷ D ™$
eZzgÐ ´ â 0÷Z]|Œ! Zfg bŠ0´ â ]| /
:*
c â ہäÅz! WzmvZ -vZwÎg
遆ڇ ±Þ^%Ö] äqçÖ] æ èiçÎ^m än`qæ ‚³uœ ^³uç³Ö سq戳 ä³×# ³Ö áā
änÊ æ (±nvm änÊ æ (ч†m änÊ æ (Ð×ím ä³nÊ (…ç³ß³Ö] ä³Û³×³Î (ð]†³–³ì
( 2) !è×nÖæ Ýçm ØÒ ±Ê ð^Žm ^Ú ØÃËm änÊ æ ˆÃm änÊ æ (knÛm
ZuzŠ gz Z » ] ¸*
c ZuqZ » TÔì 1qZ k*
0 Æ Vz ³vZ ª
* à t ig£ Ôì *
*
*™ Za þX ì gâ *
0 Zu¯» kZgz ZÔì »Š%i!
ì*
*™ «] ³£ Ôì *
*™g hÐ ]ñ£ Ôì >Ï+
0i£ Ôì
X ÷CƒŠŽ ñ~kZ] ¬ÅkZì *
*™ H] ZgyŠÙCgz Z

³³³³³³³³³³³³³³³G(³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

:
0Z +
ZZ ¯' 13 : $
gu 14B 1 : ëgJ ° Y C
mÑZ > §' 2B 1 : ê X Ãz ˆ Y C
mÑZ > § ° Šgz â ( 1 )
X 27 1: $
gu 308B 1:] ‡zÑZbc'ì –qçñÐ Z ä{q0Z1X 82B 1:{q
šÅZ ( 2 )
-rZ #Z ! Ñ îG*ŠE
c Š g Z ÛŒ qçñÐ Z ä ] ¬çñ#
*
r ™1'1 57 : $
gu 165B 1 : ã é<XE
D KÃ *
c
lD
X DZ!ÎgzvZ X 1 17B 1: ] ¬ç>Z :ì

X 1J®Z ,
(Ð
ƒ »Ï+
0iä\WāB™¢Â1J®»glp~wqÙCä\W/
¤Z /

36

g bŠ0´ â Ég R

ā÷ D ™$
eZzgÐá ZjÆ´ â 0÷Z ]|g bŠ 0´ â ]| /
:*
c â ہŠ á÷g Z äÅz! WzmvZ -vZwÎg
ä×# Ö] ªfÃm ÜÖ ¡ì ]ƒā ä×# Ö] èn’ÃÚ à 傒m Å…æ äÖ à³Ó³m Ü³Ö à³Ú
( 1 ) ó ä×Û àÚ ð ± Že

[ ‚g S » ã â ہ*
* ÅvZ Ð Z ~ ðËgzZ ]ï ò ¾z qgz» T ª
X Cƒ7Zz,
6ðÃÅwqZvŠÆkZÃ\¬vZ Ân uzg:Ðä™

vZ wÎgā÷ D ™$
eZzgÐ ´ â 0÷Z ]|g bŠ 0´ â ]| /
:*
c â ہä Åz!WzmvZ l]†Ú '¡$ ÜÓÖ †nì ±i^Êæ æ l]†Ú '¡$ Ü³Ó³Ö †³nì ±³i^³nu
æ kÞœ ±eªe äß ä×# Ö] ±•… h^_íÖ] àe †Û Ù^ÏÊ ÝçϳÖ] k³Ó³ŠÊ
k×Î Ü$ l]†Ú '¡$ ÜÓÖ †nì ±i^nu k×Î ]„aF áç³Ó³m ÌnÒ ±³Úœ
±× وßm ÜÓÖ †nì ±i^³nu Ù^³Î l]†³Ú '¡³$ Ü³Ó³Ö †³nì ±³iç³Ú
æ ÜÓn× ݆vm ^Ú æ ÜÓÖ Øvm ^Ûe ÜÒ†fìªÊ ð^Û³ŠÖ] à³Ú ±³uç³Ö]
àÚ á^Ò ^ÛÊ ‹nÛì ØÒ ÜÓÖ^ÛÂœ ±× š†Ãi Ü³Ó³Ö †³nì ±³iç³Ú
kfaçj‰] gÞƒ àÚ á^Ò ^Ú æ än× ØqæˆÂ ä³×# ³Ö] l‚³Û³u ೊu
( 2) ! Ü Óeç Þƒ ÜÓ Ö

Ì] § ~÷: *
c â ہû%&&ä Åz!WzmvZ -kŠZg—ª

 ™Ít X ì 4a }g vÌ] Ãz ~÷gz Zì 4a }g v
ƒ
n² ( ñƒ T e #
s Ÿz ) ä [ æ0/]|1ìg lñ{vß
ā*
c â ہû%&ä \ WX ǃùt ! y *
! ی,
6 \ W\ *
! V â }÷: H

³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³

X 27 31 0 6: $
gu 27 3946B 1 : $
gZ s Z§Z G
î”Îñ ( 1 )
J
X 32B 1: ÕZ > Ã1 ïEG34»É Z >| ( 2 )

X ! ÷ Øg)
¯*
!aÆ] Ñ»À] g—gz Z *
@ƒ7Øg ÌaÆ] Z f KZ òŠ Wx ¬ /

37

g bŠ0´ â Ég R

}g vÌ]ñ~÷ā *
c â ہû%&Qì4a}g vÌÏ+
0i ~÷

āì4Ðg ±Z kZa}g v]§ ~÷:*
c â ہä \WXì 4a

@*
™yÒ Ãx Zwz w'a }g v~ Âì *
@ƒ wz,
4 » kzÐ yW,

{ Çg *
! ~÷ÃÏÙC wqZ }g vāì 4a kZ ]Ãz ~÷gzZ X Vƒ

zz£ÅvZ,
6 kZ ÇVdŠ ðYZÐ s§ÅT~ ?ÂÐVƒ7~
X ÇVz™ ¬Š Å„ÅVƒH
kÆkZÐN W{ H
kÆTgzZÔ ÇVz™

ā ÷ D â ہ ñƒ D ™ $
eZzg Ð Œ]|g bŠ 0 ´ â ]|
:*
c â ہñƒ D ™¥#ÆÃI Z äÅvZègZ]|
¼×ŠÊ (±ÞçŽÇÊ Ü`Ö kv’Þ æ (±ÞçÞ^íÊ Ü`jßÛjñ] ^ÛÒ Ü`×# ³Ö]
æ ^`iæ†Ê ‹f×mæ ^`i†–ì ØÒªm (Ù^nÛÖ] Ù^e„Ö] ÌnÏ$ ojÊ Ü`n׳Â
( 1 ) ! èn × a^ r Ö] ÜÓ ve ^` nÊ ÜÓv m

~÷ ä V,Z1*
c ¯ }Zz Á q » y Z = ä Â !g ÇŠgz,
6 }Z ª
ÂZ® ; H tQ »kZ ä V,Z1Zi Z âÐ œ»zGÃy Z ä ~Ô Å$

gz Z VC *
c ÙC Åy ZŽ} Š â ہ™Ã¿3g"gz Z s/
šJ, ZqZ,
6y Z

J+
0Z Ç*
!gz Z Ô} Š™ k1 } i ] é • *
@ » y ZÔ ñ Y øÃVçZŠ á÷
X } ™Ö#Ó,
6y Z®Š

ÌZ Ô¸ ìgƒ ZŠ R ] Üt Ð ZÈ *
! i ܉z Tā÷ D â ہŒ]|
X å Zƒ: ÌZa Š- 0` s

:*
c â ہäÅvZègŒ]|ā÷D â ہg bŠ0´ â ]|
³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³
4ÉZ bÑŠ ( 1 )
3E
X 28 36: $
gu 405B7 : > ðE

X !ì °g {Š *
c iaÆt‘{ z Ôì $
dÛŒ{Š *
c iÆvZ y K
¨S Ž /

38

g bŠ0´ â Ég R

^ß$] änÊ …]‡ā än× æ èËn×ì ça æ Œ^ßÖ] h^_íÖ] àe †Û g_³ì
( 1) ! èà ΅ †ŽÂ

Æ\ Wā¸ì g â ہ[ æ~ w q kZÐ VÍß[ æ0/]|ª
X ¸ ñƒÑ +
0k{g *
!,
6ÈM

]|ā ÷ D ™$
eZzg Ð ®0 ¨ Z ]|g bŠ 0 ´ â ]|
:*
c â ہäÅvZègtzg Ã/
àÚ æ (ä e Ì í j‰ ] ä u] ˆÚ †%Ò àÚ æ (äj fn a k ×Î ä Óv• †%Ò à Ú
†%Ò àÚæ (ä_ω †%Ò äÚ¡Ò †%Ò àÚæ ( äe ͆³Â ðo³ à³Ú †³%Òœ
äÂ…æ سþÎ à³þÚ æ ä³þÂ…æ ØÎ å¨^nu ØÎ àÚ æ (å¨^nu ØÎ ä_³Ï³‰
( 2 ) ! äf ×Î l^ Ú

t Zè ç{Š *
c iŽ Xì *
@ Y •‡ z/+
$ Š » kZ ì ª { Š *
c iŽ ª
kZ „z Âì *
@™Ð ] Ò¿ðÎ X ÷D Z h Z t Zè»kZ vßì *
@™
{Š *
c i Ìl»Ð kZ ì *
@™'*
! Ύ X ì *
@ Y 0 sg ¬=g f »
xÑÅTX ì CY • §z xÑÅ kZì *
@ 3l»{Š *
c iŽ X ì Cƒ
Å Tgz Z ì CY } Š [ ZŽ ~g ÇÌ,
6 Å kZ Q ì CY • §z
Xì H
Šƒ {Š%wŠ »kZõÂñ Yò{ i » » ~g ÇÌ,
6

³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³³³³³³

-rZ h! Ñ îGE
'48 0 9: $
gu 15B 1 1: y ZÑZ ™'1 92 : $
gu 222B 1 : ã é<XE
!7Z îG£Ec ( 1 )
X 330 23: $
gu 1 108 0B 1: ó¬Z G
î”Îñ'95 2: $
gu500B 2: ug I0Ñ뇰Zz@²Z
G
î”Îñ'48 0 9 : $
gu 1 5 B 11 : y ZÑZ ™' 358 : $
gu 117B 2 : ¦, [ Þµ ( 2 )
X 18 6 6 5 5 : $
gu 187 61 5B 1: $
gZ s Z§Z

X ! 7ðÃöâ i W~,
(Ð kS ƒ:Š Z¦S gz Z ñ Yïû%/
¤Z /

g bŠ0´ â Ég R

39

: ]â.
}N
(x)
(x)
( x ) Online
(x)
( x ) Online
(x)
(x)
(x)
( x ) Online
(r)
(x)
( x ) Online
(r)
(r)

w gn i † i æ Ì n ß ’ i y

~l¨WÅÝ>Zx QxP /
zig WÓ Çx,
) /
%nZ‰»,
' /
!,
m ³}÷} Z /

m HˆÆä% /
L YÕÐ Vß1 /
y ZgzŠÆ~: {½ Zî /
„ ÇHÓ W" *
@ W7B; ¼ /
hu : e a Æ V ” /
( ã ˆog »·ù)8gœÒā /
c b eK
*
¨ Z »] *
c © Å V â ZŽ â /
Úg ZÙDó܉zL /
´ÛW,
W RÅÞZÄ ¯ /
+ ÜšZkñ‡ /

w ä Ûq † i æ Ð n Ï v i y
( x ) Online
( x ) Online
( x ) Online
( x ) Online
(r)
( x ) Online

‚§ Zâ Z ïz÷
ÜÃgjïz÷
~©%¿,
Hïz÷
G
î”EZ] mS ïz÷
( | 439x ) Ù¡ì ‚ÛvÚ àeŸ gq… †` Øñ^–Ê
Z gÓ â bc
#
( | 597x ) °‡çrÖ] àeŸ ‚ÖçÖ] èvn’Þ ±Ê ‚fÓÖ] èjËÖ
aÆ®¤L ZÃÅ~iŽ 0Zx â Z
X Çñ Y ,
7 ~ç WÅ\ W:gz ; −:HÌÃx Ë

/
/
/
/
þ
D
þ
D
/

g bŠ0´ â Ég R

40

( |8 33x ) °…ˆrÖ] àeŸ óóóóóó àÚ †Òƒ ±Ê xñ^ËÖ] †aˆÖ] þ
(r)
X Zƒ: {Šß WÐ VƒH
kx ZwS »X!¸gzZvß{ z D
( | 9 1 1x ) ± ›ç n Š Ö ] Ý ^ Ú§ Ö g n f v Ö ] ð ^ Ï× e g n ò Ó Ö ] p †Ž e þ
( x ) Online
?ì H]ñ X X X X X X aÆVz§{{Šgi W I
( | 911x ) ±›çnŠÖ] Ý^Ú§Ö t†³þ³þ³þËÖ] ‚³þÃe t…¢] þ
(r)
ˆƒy‚ WÂgzZ D
±Žnfu^f×Ö [Ôn× ±×‘œæ Ôfuœ ]ƒ^ÛÖ =ä×# Ö] Ù牅 ^m þ
(r)
X X X ?÷È ryYVY,
6\ Wë !vZwÎg *
c D
( | 98 4x ) °ˆÇÖ] àm‚Ö] ±•… Ý^Ú§Ö |]ˆÛÖ] ±Ê |]†ÛÖ] þ
(r)
g¦òsS »t Zè D
† Û Â  ] ‚  à Š u è Ú¡ Ã × Ö #
" Ù ç ‰ † Ö ] ^ Þ‚ n ‰ ^ m ¨ † Ö Ù ç ‘ ç Ö ] è n Ë n Ò þ
(r)
B™@§ Z+
hŠ N W D
Evolution an historical lie By: Harun Yahya /
x
( ) Online
( Å,
FÔ ¼yzg ; :i Z ) $
dہ]g *
@qZ »g Stà D
The Prophet Muhammad By: Harun Yahya /
( x ) Online
vZwÎg· D
The importance of Ahlus Sunna By: Harun Yahya /
x
( ) Online
\ Zx £ D
Civilization of Virtue By: U. Noori Topbash /
x
( ) Online
]Š XÈ *§ ó D
(x)
( lz»n5Wz,
6:i Z )
]o»pÑ, ƒg H
Š /
Historical Importance of the 11th Date D
(r)
Wonderful Counsels
( s~g \ ) /
(r)
[ Ôe ä×# Ö] ØÃÊ ^Ú þ
(r)
á^f$ŽÖ] l^m^Óu þ
(r)
èʆŽÛÖ] ä×# Ö] èfÃÒ Ùçu þ
6,] ¬çñóz¨gzZ ~Wz! Š RÔ ~„zdZ
‰b‹gzZ}ûÔ] Ñ£z}pV†gŠ

X !ì 6¯¸'KZE¬gz Z'Å Z.
}»Ö#.
}'Å Z.
}ƒ8›'Å Z.
}]Š „ /

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful