CTY CP DV KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SẮC KÝ HẢI ĐĂNG

EDC_HD CORPORATION
79 Trương Định - Quận 1 - Tp. HCM
ĐT: 08.3823 9643/3824 8814 Fax: 08.3823 9872
Website: sackyhaidang.com.vn
Email: info@sackyhaidang.com.vn

BẢNG BÁO GIÁ PHÂN TÍCH MẪU LƢƠNG THỰC THỰC PHẨM NĂM 2012
Nếu quý khách hàng có nhu cầu kiểm nghiệm các chỉ tiêu khác ngoài bảng báo giá xin vui
lòng liên lạc số điện thoại hoặc email trên.
CHỈ TIÊU

TT
I.

PHƢƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM

LƢỢNG
MẪU
(g)

ĐƠN
GIÁ
(VNĐ)

100

80.000

100

120.000

100

120.000

100

150.000

THỰC PHẨM CHUNG

1

Độ ẩm

2

Hàm lượng Protein thô

3

Hàm lượng Béo tổng

4

Hàm lượng Tinh bột

*Δ Mục 8.1- Manuals of Food quality control 14/7 FAO : 1986
*Δ Mục 8.3 - Manuals of Food quality control 14/7 FAO : 1986
*Δ Mục 8.2 - Manuals of Food quality control 14/7 FAO : 1986
*Δ FAO FOOD & NUTRITION p.235

5

Hàm lượng Đường khử

* PP Bertrand, AOAC, 2000 Edition

100

120.000

6

Hàm lượng Đường tổng

TCVN 4594-1988

100

120.000

7

Hàm lượng Carbohydrate

100

150.000

8

Hàm lượng Tro tổng

TCVN 4594 - 88
*Δ Mục 8.4 - Manuals of Food quality control 14/7 FAO : 1986

200

100.000

9

Hàm lượng Tro không tan
trong HCl

AOAC 920.46

100

100.000

10

Hàm lượng Muối ăn (NaCl)

*Δ TCVN 3701- 2009
AOAC 937.09

100

100.000

TK - KN - LT - TP

100

100.000

TKTCVN 5103 - 90
*Δ AOAC 969.23 (2005)
*Δ AOAC 969.23 (2005)
* AOAC 999.11 (2005)
* AOAC 999.11 (2005)
* AOAC 999.11 (2005)
* AOAC 999.11 (2005)
* AOAC 999.11 (2005)
Ref AOAC 986.15 (2005)
Ref AOAC 986.15 (2005)
Ref AOAC 999.11 (2005)
Ref AOAC 999.11 (2005)
Ref AOAC 999.11 (2005)
AOAC 968.08 (2005)
AOAC 968.08 (2005)

200
100
100
100
100
100
200
500
100
100
100
100
100
100
100

150.000
120.000
120.000
100.000
100.000
100.000
120.000
120.000
150.000
120.000
100.000
120.000
120.000
120.000
120.000

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Hàm lượng Tạp chất (Cát
sạn)
Hàm lượng xơ thô
Hàm lượng Natri (Na)
Hàm lượng Kali (K)
Hàm lượng Đồng (Cu)
Hàm lượng Kẽm (Zn)
Hàm lượng Sắt (Fe)
Hàm lượng Chì (Pb)
Hàm lượng Cadimi (Cd)
Hàm lượng Antimon (Sb)
Hàm lượng Thiếc (Sn)
Hàm lượng Mangan (Mn)
Hàm lượng Niken (Ni)
Hàm lượng Crom (Cr)
Hàm lượng Canxi (Ca)
Hàm lượng Magie (Mg)

1/15

TT

CHỈ TIÊU

27
28
29

Hàm lượng Asen (As)
Hàm lượng Selen (Se)
Hàm lượng Phospho (P)

30

Hàm lượng Bo (B)

31
32
33
34

Hàm lượng Thủy ngân (Hg)
Hàm lượng Nitrat (NO3-)
Hàm lượng Nitrit (NO2-)
Hàm lượng Sulfat (SO42-)

35

Hàm lượng Cloride (Cl-)

36
37
38
39

Hàm lượng Sulfit (SO2)
Định tính H2S
Hàm lượng Amoniac
Hàm lượng Iod

40

Hàm lượng acid béo tự do

41
42
43

Hàm lượng acid tự do
Hàm lượng acid cố định
Hàm lượng acid quy về
Hàm lượng các hợp chất tan
trong nước
Chỉ số Acid
Chỉ số Peroxyt
Chỉ số Xà phòng hóa
Chỉ số Iod
Phản ứng Kreiss
Độ hoà tan
Cảm quan

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Borax
Urê
Acid benzoic
Hàm lượng Vitamin A
Hàm lượng Vitamin C
Hàm lượng Vitamin B1
Hàm lượng Vitamin B2

60

Hàm lượng Vitamin B6

61

Hàm lượng Vitamin B12

62
63
64

Hàm lượng Sudan/chất
Parared/Rhodamin B
Sudan 1, 2, 3, 4

LƢỢNG
MẪU
(g)

ĐƠN
GIÁ
(VNĐ)

* AOAC 986.15 (2005)
AOAC 986.15 (2005)
Ref AOAC 995.11
Ref AOAC 957.02
Ref AOAC 965.09
AOAC 97414
AOAC 973.31 (2005)
AOAC 973.31 (2005)
AOAC 920.46
AOAC 937.09
TCVN 3701-2009
TCVN 6641 - 2000
TCVN 3699-90
TCVN 3706-90
TCVN & TC tương ứng các loại mẫu
AOAC 939.05
TCVN 6127 - 2010
TCVN 4589-88
TCVN 4589-88
FAO & TC tương ứng các loại mẫu

500
100
100

150.000
150.000
150.000

100

200.000

100
100
100
100

150.000
120.000
120.000
120.000

200

100.000

200
100
100
100

150.000
120.000
120.000
300.000

100

120.000

100
100
200

100.000
80.000
100.000

TCVN & TC tương ứng các loại mẫu

100

120.000

TCVN 6127-2010
TCVN 6121 : 2010
TCVN 6126-2007
TCVN 6122-2010
TK - KN - LT - TP
TK - KN - LT - TP

200
100
200
200
100
100

100.000
120.000
120.000
150.000
120.000
100.000

AOAC & TC tương ứng

100

200.000

AOAC 970.33 (2005)
LCMSMS
TCVN & TC tương ứng các loại mẫu
* KTSK 04
* KTSK 08
AOAC và TC tương ứng (HPLC/UV)
AOAC và TC tương ứng (HPLC/UV)
AOAC và TC tương ứng (HPLC/UV)

200
100
200
500
500
500
500

150.000
400.000
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000

500

350.000

500

350.000

200
200
200

400.000
400.000
800.000

PHƢƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM

AOAC và TC tương ứng (HPLC/UV)
* KTSK 06, HPLC
HPLC, KTSK 60
KTSK 06,HPLC

2/15

CHỈ TIÊU

TT
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

77

78

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

PHƢƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM

Orange II

AOAC & TC tương ứng

Tartrazine

AOAC & TC tương ứng (HPLC.UV)

Tylosin

AOAC & TC tương ứng (LCMSMS)

Sulfamethazine
Zearalenone
Serotonin

TK.AOAC.2007.01, (LCMSMS)
AOAC & TC tương ứng (LCMSMS)

LƢỢNG
MẪU
(g)

ĐƠN
GIÁ
(VNĐ)

200

600.000

200
200
200
200

400.000
500.000
400.000
500.000

200

500.000

AOAC & TC tương ứng các loại mẫu
*Δ TK AOAC 970.51 (KTSK 10)
TK AOAC 996.06 (for food) (GC/FID)
TK AOAC 969.33 (for oil)
TK AOAC 996.06 (for food) (GC/FID)
TK AOAC 969.33 (for oil)

200
200
200

800.000
400.000
600.000

200

600.000

Benzo(a) pyren

AOAC & TC tương ứng

200

800.000

PCB's (Polychlorinated
Biphenyls)

TK EPA 605 (GC/MS)

Thành phần acid béo
Cholesterol
Omega-3 (Linolenic acid)
Omega-6 (Linolenic acid)

Riêng từng dẫn xuất
Nitrofural AOZ, AMOZ,
AHD, SC
Thành phần acid amin (17
chất)
Acid amin (1 chất)
Thành phần acid amin (2
chất)
Thành phần acid amin - chất
thứ 3 trở đi (/chất)
Monoglutamate
Acid propionic
Lindan
Bảng giá trị dinh dưỡng
(Nutrition Facts) (14 chỉ tiêu
hóa lý)
BHA
BHT
1,4 dioxane
1,1 dicloro etylene
Bromic
Trihalo

LCMSMS E2: FAAST

200

1.500.000

TK.FDA, April1, 2004
KTSK 05.A (LC/MS/MS)

200

400.000

1.500.000

EZ:FAAST (LCMSMS)

200

800.000
1.000.000
100.000

KTSK 55. LCMSMS
AOAC & TC tương ứng các loại mẫu

200
200

400.000
350.000

KTSK 09, GCMS

200

400.000

AOAC & TC tương ứng các loại mẫu

1000

2.000.000

AOAC & TC tương ứng các loại mẫu
AOAC & TC tương ứng các loại mẫu

200
200

400.000
400.000

GC/MS

200

300.000

TK EPA 5021A (GC/MS)
TK: US EPA method 300.0
TK: EPA 5021 A (GC/MS)

200
200
200

300.00
300.000
300.000
3/15

89
90

Formaldehyt
Piperin

95

Dư lượng thuốc trừ sâu gốc
Clo
Dư lượng thuốc trừ sâu gốc
Phosphor
Dư lượng thuốc trừ sâu gốc
Cúc
Dư lượng thuốc trừ sâu gốc
Carbamat
Triclofon

96

Ampicilin, Amoxylin (/chất)

97

Penicilin

98

Furazolidon

99

Trifluralin

100
101
102
103

Colistin
Lincomysin
Clenbuterol
Salbutamol

91
92
93
94

LƢỢNG
MẪU
(g)

ĐƠN
GIÁ
(VNĐ)

AOAC 931.08
ISO 14184

100

300.000

ISO 5564

100

300.000

* KTSK 09,GC/MS

1000

800.000

* KTSK 09,GCMS

1000

800.000

CHỈ TIÊU

TT

104 Aflatoxin/chất
105 Aflatoxin Tổng
106 Ochratoxin A
107 Natri benzoate
108 Natri sorbate
109 Tổng số vi khuẩn hiếu khí
110 Coliforms
111 E. coli
112 Staphylococcus aureus
113 Clostridium perfringens
114 Listeria monocytogenes
115 Bacillus cereus
116 Salmonella
117 Vibrio Cholerae
118 Vibrio parahaemolyticus

PHƢƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM

* KTSK 09

1000

* KTSK 09

1000

GCMS
AOAC. 2001.01, LCMSMS
AOAC. 2001.01, LCMSMS
KTSK 05A, FDA, April 1, 2004, LCMSMS
TK AOAC 2007.01, GCMS
AOAC & TC tương ứng (LC/MS/MS)
AOAC & TC tương ứng (LC/MS/MS)
KTSK 14 (LC/MS/MS)
KTSK 14 (LC/MS/MS)
TK.AOAC 991.31
(KTSK 51)
TK.AOAC 991.31
(KTSK 51)
AOAC & TC tương ứng các loại mẫu
AOAC & TC tương ứng các loại mẫu (HPLC/UV)
TCVN 8122:2009
*Δ TCVN 4884 : 2005
(ISO 4833 : 2003)
Δ TCVN 6848:2007
ISO 4832:2007
Δ TCVN 7924-2 : 2008
(ISO 16649-2:2004)
Δ TCVN 4830-1 : 2005
(ISO 6888-1 : 1999)
Δ TCVN 4991 : 2005
(ISO 7937 : 2004)
TCVN 7700-1 : 2007
(ISO 11290-1 : 1996)
Δ TCVN 4992 : 2005
(ISO 7932 : 2004)
Δ TCVN 4829 : 2005
(ISO 6579 : 2002)
ISO 21872-1:2007
ISO 21872-1:2007

800.000
900.000

100

400.000

100

400.000

100

400.000

100

400.000

100

400.000

200
200
200
200

450.000
450.000
450.000
450.000

1000

400.000

1000

600.000

1000
500
500

400.000
350.000
350.000

100

90.000

100

100.000

100

110.000

100

100.000

100

100.000

100

200.000

100

100.000

100

120.000

100
100

120.000
120.000
4/15

CHỈ TIÊU

TT
119 Shigella

120 Tổng Nấm men - Nấm mốc

121

PHƢƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM
TCVN 8131:2009
ISO 21567:2004
Δ TCVN 8275-2:2010
(ISO 21527-2:2008)
TCVN 4884:2005

Bacterial Count
ISO 4833:2003

LƢỢNG
MẪU
(g)

ĐƠN
GIÁ
(VNĐ)

100

120.000

100

100.000

100

100.000

TCVN 7924 – 2:2008
122
123

Faecal Coliforms
ISO 16649-2:2001
Enterococcus

TQKT-BYT-2001

100
100

100.000
100.000

TCVN 4991-2005
124

Clostridia
ISO 7937:2004

Anaerobic spore (Tổng bào
125 tử kỵ khí)
126
127
128
129
130
131

AOAC & TC tương ứng

100

100

100.000

120.000

E.Coli 0157:H7

TCVN 7686:2007 (ISO 16654_1:2001)

100

300.000

Enterobacter saka zakii

TCVN 7850:2008 (ISO/TS 22964_2:2006)

100

300.000

Bacillus pumilus

NHS _ F15 _ 2005

100

300.000

Baillus subtilis

NHS _ F15 _ 2005

100

300.000

Baillus licheniformis

NHS _ F15 _ 2005

100

300.000

Campylobacter SPP

TCVN7715_1: 2007 ( ISO 10272_1:2006) [Định tính định luợng]

100

300.000

TCVN 5518-2 : 2007
132

Enterobacteriaceae
(ISO 21528-2 : 2004)

100

100.000

TCVN 4991:2005
133

Sulphite reducing Clostridia
ISO 7937:2004

100

120.000

ISO 21527-1:2008 (Sảm phẩm lỏng)
134

Aspergillus flavus
ISO 21527-2:2008 (Sản phẩm rắn)

100

300.000

ISO 21527-1:2008 (Sảm phẩm lỏng)
135
136

Aspergillus oryzae
ISO 21527-2:2008 (Sản phẩm rắn)
Bacillus subtilis

NHS-F15:2005

100
100

300.000
300.000

5/15

CHỈ TIÊU

TT

PHƢƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM

LƢỢNG
MẪU
(g)

ĐƠN
GIÁ
(VNĐ)

ISO 21527-1:2008
137

Aspergillus tổng
ISO 21527-2:2008

Count and identification of
138 Anaerobic Bacteria
II.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

100

300.000

TCVN 4991:2005 ( ISO 7937:2004)

100

300.000

*Δ TCVN 6641 : 200
*Δ TCVN 7767 : 2007
*Δ TCVN 7767 : 2007

100
100
100

150.000
120.000
120.000

AOAC 986.15

100

AOAC 974.14

100

AOAC 999.11

100

AOAC 999.11

100

* TK.AOAC 985.23
(KTSK 12)

1000

900.000

TK.AOAC 970.520 (GCMS)

1000

800.000

TK.AOAC 970.520 (GCMS)

1000

800.000

TK.AOAC 2007.01 (GCMS)

1000

800.000

TK Aisan J. Research Chem April. June, 2009, p 115118

200

ISO 5564

100

LCMSMS,TK AOAC.2007.01

200

LCMSMS,TK AOAC.2007.01

200

RAU QUẢ
Hàm lượng SO2
Hàm lượng Nitrat (NO3-)
Hàm lượng Nitrit (NO2-)
Hàm lượng Arsen (As)
Hàm lượng thủy ngân (Hg)
Hàm lượng Cadimi (Cd)
Hàm lượng Chì (Pb)
Dư lượng thuốc trừ sâu gốc
Carbamat
Dư lượng thuốc trừ sâu gốc
Clo hữu cơ
Dư lượng thuốc trừ sâu gốc
Phosphor hữu cơ
Dư lượng thuốc trừ sâu gốc
Cúc tổng hợp
Curcumin
Piperine
Acephate
Abamectin

16

Tổng số vi khuẩn hiếu khí

17

Coliforms

18

E. Coli

19

Staphylococcus aureus

20

Clostridium perfringens

21

Salmonella spp

22

Bacillus cereus

* TCVN 4884 : 2005
(ISO 4833 : 2003)
* TCVN 4882 : 2007
ISO 4832:2007
* TCVN 6846 : 2008
ISO 16649-2 : 2001
* TCVN 4830-1 : 2005
(ISO 6888-1 : 1999)
TCVN 4991 : 2005
(ISO 7937 : 2004)
TCVN 4829 : 2005
(ISO 6579 : 2002)
* TCVN 4992 : 2005
(ISO 7932 : 2004)

150.000
150.000
120.000
120.000

350.000
300.000
500.000
500.000

100

90.000

100

100.000

100

110.000

100

100.000

100

100.000

100

120.000

100

100.000
6/15

CHỈ TIÊU

TT
23

Nấm men - Nấm mốc

LƢỢNG
MẪU
(g)

ĐƠN
GIÁ
(VNĐ)

100

100.000

FAO, 14/7, 1986
*Δ TCVN 4594 : 1988
*Δ TCVN 4594 : 1988
Mục 8.4 - Manuals of Food quality control 14/7 - FAO :
1986
FAO, 14/7, 1986
*Δ TCVN 4589 : 1988
*Δ TCVN 4589 : 1988
TCVN 6846 : 2007
(ISO 7251 : 2005)
TCVN 4830-1 : 2005
(ISO 6888-1 : 1999)
TCVN 4991 : 2005
(ISO 7937 : 2004)
AOAC 977.26 : 2005
TCVN 4829 : 2005
(ISO 6579 : 2002)
ISO 21527-1 : 2008 (dạng lỏng)
ISO 21527-2 : 2008 (dạng rắn)

100
100
100

100.000
120.000
120.000

200

100.000

100
100
100

120.000
80.000
100.000

100

110.000

100

100.000

100

100.000

100

100.000

100

120.000

100

100.000

AOAC & TC tương ứng

100

100.000

PHƢƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM
ISO 21527-1 : 2008 (dạng lỏng)
ISO 21527-2 : 2008 (dạng rắn)

III. ĐỒ HỘP
1
2
3

Hàm lượng nước
Hàm lượng đường tổng
Hàm lượng đường khử

4

Hàm lượng tro tổng

5
6
7

Hàm lượng tinh bột
Hàm lượng acid tổng số
Hàm lượng acid bay hơi

8

E. Coli

9

Staphylococcus aureus

10

Clostridium perfringens

11

Clostridium botulinums

12

Salmonella

13

Nấm men - Nấm mốc

14

Clostridia

IV. MÌ ĂN LIỀN
1

Độ ẩm

* Manuals of Food quality control 14/7 - FAO : 1986

100

80.000

2
3
4

TCVN 4589 : 1988
TCVN 6121 : 2010
TCVN 6127 : 2010

200
100
200

80.000
120.000
100.000

AOAC 920.46

100

100.000

6

Độ chua
Chỉ số Peroxyt
Chỉ số Acid
Hàm lượng Tro không tan
trong HCl
Hàm lượng NaCl

TCVN 3701 : 2009

100

100.000

7

Hàm lượng Protein thô

* Manuals of Food quality control 14/7 - FAO : 1986

100

120.000

8

Hàm lượng Béo tổng

* Manuals of Food quality control 14/7 - FAO : 1986

100

120.000

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Hàm lượng Carbohydrate
Hàm lượng chất béo bão hòa
Hàm lượng đường tổng
Hàm lượng Natri (Na)
Hàm lượng Canxi (Ca)
Hàm lượng Sắt (Fe)
Hàm lượng Arsen (As)
Hàm lượng Đồng (Cu)
Hàm lượng Chì (Pb)

TCVN 4594 : 1988
AOAC 966.17
TCVN 4594 : 1988
AOAC 969.23
AOAC 968.08
AOAC 999.11
AOAC 986.15
AOAC 999.11
AOAC 999.11

100
200
100
100
100
100
500
100
200

150.000
300.000
120.000
120.000
120.000
100.000
150.000
100.000
120.000

5

7/15

CHỈ TIÊU

TT
18
19
20
21
22

Hàm lượng Cadimi (Cd)
Hàm lượng Vitamin A
Hàm lượng Vitamin C
Cholesterol
Dietary Fiber

23

Trans Fat

24

Tổng số vi khuẩn hiếu khí

25

E. coli

26

Coliforms (CFU)

27

Staphylococcus aureus

28

Clostridium perfringens

29

Clostridium botulinums

30

Salmonella

31

Bacillus cereus

32

Nấm men - Nấm mốc

V.

Tổng số vi sinh vật hiếu khí
Coliforms
E. coli
Staphylococcus aureus

5

Salmonella

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

AOAC 999.11
KTSK 04, HPLC :UV
KTSK 08, HPLC :UV
*Δ TK AOAC 970.51 (KTSK 10)
AOAC 985.29
TK AOAC 996.06 for food
TK AOAC 969.33 for oil (GC/FID
TCVN 4884 : 2005
(ISO 4833 : 2003)
TCVN 6846 : 2007
(ISO 7251 : 2005)
TCVN 6848 : 2007
(ISO 4832 : 2007)
TCVN 4830-1 : 2005
(ISO 6888-1 : 1999)
TCVN 4991 : 2005
(ISO 7937 : 2004)
AOAC 977.26 : 2005
TCVN 4829 : 2005
(ISO 6579 : 2002)
TCVN 4992 : 2005
(ISO 7932 : 2004)
ISO 21527-1 : 2008 (dạng lỏng)
ISO 21527-2 : 2008 (dạng rắn)

LƢỢNG
MẪU
(g)

ĐƠN
GIÁ
(VNĐ)

500
500
500
200
500

120.000
350.000
350.000
400.000
400.000

200

400.000

100

90.000

100

110.000

100

100.000

100

100.000

100

100.000

100

100.000

100

120.000

100

100.000

100

100.000

100
100
100
100

90.000
100.000
100.000
100.000

100

120.000

1000

900.000

1000

800.000

1000

800.000

1000

800.000

500
500
200
200
200

350.000
350.000
500.000
500.000
500.000
600.000

THỊT VÀ CÁC SẢN PHẨM THỊT

1
2
3
4

6

PHƢƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM

Dư lượng thuốc trừ sâu gốc
Carbamat
Dư lượng thuốc trừ sâu gốc
Clo
Dư lượng thuốc trừ sâu gốc
Phosphor
Dư lượng thuốc trừ sâu gốc
Cúc
Vitamin A
Vitamin C
Clenbuterol
Salbutamol
Ractopamine
Estradiol
Progesterone

* TCVN 4884 : 2005
* TCVN 4882 : 2007
* TCVN 6846 : 2007
* TCVN 4830-1 : 2005
* TCVN 4829 : 2005
(ISO 6579 : 2002)
* Δ TK.AOAC 985.23 - 2005
(KTSK 12)
* Δ AOAC 2007.01 (GCMS)
* Δ AOAC 2007.01 (GCMS)
* Δ AOAC 2007.01 (GCMS)
Δ AOAC 960.45 : 2000
Δ AOAC 985.33 : 2000
*Δ LC/MS/MS (KTSK 14)
*Δ LC/MS/MS (KTSK 14)
HPLC/UV
LCMSMS
AOAC & TC tương ứng (LCMSMS)

200
200

600.000
8/15

CHỈ TIÊU

TT

PHƢƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM

VI. SỮA VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮA
1 Hàm lượng Béo
AOAC 989.05 : 2005
* PP Bertrand, AOAC, 2000 Edition
2 Hàm lượng Đường
TCVN 4594-1988
*Δ Mục 8.3 - Manuals of Food quality control 14/7 3 Hàm lượng đạm
FAO : 1986
4 Hàm lượng chất khô
* TCVN 5533 : 1991
5 Hàm lượng nước
* TCVN 5533 : 1991
6 Tro tổng
FAO, 14/7, 1986
Flour
7
Ref SMEWW 4500-2005

LƢỢNG
MẪU
(g)

ĐƠN
GIÁ
(VNĐ)

200

120.000

100

120.000

100

120.000

200
200
100

100.000
100.000
100.000
150.000

100

8

Hàm lượng chất khô không
chứa chất béo

FAO,14/7, 1986

100

9

Hàm lượng chất xơ hòa tan
(Dieary Fiber)

AOAC 985.29

100

Acid pantothenic

HPLC - UV

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Choline
DHA (Docosahexaenoic
acid)
Melamine
Lysine
Omega-3 (Linolenic acid)
Omega-6 (Linoleic acid)
Taurine

200

220.000

400.000
350.000
600.000

LCMSMS. E2:FAAST

200

AOAC 969.33 GC/FID
AOAC 996.06

200

LC/MS/MS

200

LCMSMS, EZ:FAAST

200

AOAC 996.06 GC/FID
AOAC 969.33
AOAC 996.06 GC/FID
AOAC 969.33

200

600.000

200

600.000

200

800.000

200

350.000

LCMSMS, E2.FAAST

600.000
500.000
800.000

Vitamine A

Phương pháp nội bộ HPLC-UV

Biotin (Vitamine B)

HPLC - UV

Vitamine B1

AOAC & TC tương ứng (HPLC)

200

350.000

Vitamine B2

AOAC & TC tương ứng (HPLC)

200

350.000

Vitamine B6

AOAC & TC tương ứng (HPLC)

200

350.000

Acid folic (Vitamine B9)

TK AOAC và các tiêu chuẩn tương ứng (HPLC – UV)

200

Vitamine B12

TK AOAC và các tiêu chuẩn tương ứng (HPLC – UV)

200

350.000

Vitamine C

TK AOAC và các tiêu chuẩn tương ứng (HPLC – UV)

200

350.000

200

350.000

350.000

9/15

CHỈ TIÊU

TT
26
27
28
29
30

PHƢƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM

LƢỢNG
MẪU
(g)

ĐƠN
GIÁ
(VNĐ)

Vitamine D3

TK AOAC và các tiêu chuẩn tương ứng (HPLC – UV)

200

350.000

Vitamine E

TK AOAC và các tiêu chuẩn tương ứng (HPLC – UV)

200

350.000

Vitamine K1

TK AOAC và các tiêu chuẩn tương ứng (HPLC – UV)

200

350.000

Vitamine PP

TK AOAC và các tiêu chuẩn tương ứng (HPLC – UV)

200

350.000

AOAC 980.23

100

HMF

31

Tổng số vi khuẩn hiếu khí

32

E. coli

33

Coliforms

34

Bacillus cereus

35

Staphylococcus aureus

36

Clostridium perfringens

37

Salmonella spp

38

Vibrio parahaemolyticus

39

Listeria monocytogenes

40

Nấm men - Nấm mốc

TCVN 4884 : 2005
(ISO 4833 : 2003)
* TCVN 6846 : 2007
(ISO 7251 : 2005)
* TCVN 4882 : 2007
(ISO 4831 : 2006)
* TCVN 4992 : 2005
(ISO 7932 : 2004)
TCVN 4830-1 : 2005
(ISO 6888-1 : 1999)
TCVN 4991 : 2005
(ISO 7937 : 2004)
TCVN 4829 : 2005
(ISO 6579 : 2002)

300.000

100

90.000

100

110.000

100

100.000

100

100.000

100

100.000

100

100.000

100

120.000

100

120.000

100

200.000

100

100.000

TK.FDA May 19, 2006
(KTSK 27)

500

300.000

TCVN 5563 : 2009

400

100.000

TK EPA 5021A (GC/MS)

200

300.000

TK AOAC 972.10 (GC/MS)

200

300.000

Cồn kế

200

150.000

200

300.000

TK AOAC 972.10 (GC/MS)

200

300.000

GC//MS

400

400.000

AOAC & TC tương ứng

100

200.000

TK AOAC 972.10 (GC/MS)

100

300.000

100

90.000

100

110.000

ISO 21872-1 : 2007
TCVN 7700-1 : 2007
(ISO 11290-1 : 1996)
ISO 21527-1 : 2008 (dạng lỏng)
ISO 21527-2 : 2008 (dạng rắn)

VII. NƢỚC GIẢI KHÁT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hàm lượng Benzen
Hàm lượng CO2 trong nước
giải khát
Hàm lượng Diacetyl trong
rượu, bia
Hàm lượng Ethanol trong
rượu, bia
Hàm lượng Ethanol trong
rượu, bia
Hàm lượng Ester trong rượu,
bia
Hàm lượng Methanol trong
rượu, bia
Các loại độc chất trong rượu,
bia/chất
Coagulable Nitrogen
Hàm lượng Andehyt trong
rượu, bia

11

Tổng số vi khuẩn hiếu khí

12

E. Coli (CFU)

TK AOAC 972.10 (GC/MS)

TCVN 4884 : 2005
(ISO 4833 : 2003)
ISO 16649-2 : 2001

10/15

CHỈ TIÊU

TT
13

Coliforms (CFU)

14

Staphylococcus aureus

15

Streptococci Faecal

16

Clostridium perfringens

17

Pseudomonas aeruginosa

18

Nấm men - Nấm mốc

VIII. TRÀ – CÀ PHÊ
1 Chất hòa tan
2 Tanin
Cafein
3
4
5
6

Acrylamite
Flucythrinate
Deltamethrin

LƢỢNG
MẪU
(g)

ĐƠN
GIÁ
(VNĐ)

100

100.000

100

100.000

100

100.000

100

100.000

100

100.000

100

100.000

TCVN 5610 : 2007
AOAC 955.35 (2005)

200
200

100.000
300.000

TCVN.6603:2000

200

300.000

PHƢƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM
TCVN 6848 : 2007
(ISO 4832 : 2007)
TCVN 4830-1 : 2005
(ISO 6888-1 : 1999)
TCVN 6189-2 : 2009
(ISO 7899-2 : 2000)
TCVN 4991 : 2005
(ISO 7937 : 2004)
ISO 16266 : 2006
ISO 21527-1 : 2008 (dạng lỏng)
ISO 21527-2 : 2008 (dạng rắn)

LCMSMS
AOAC 2007.01 (GCMS)
AOAC 2007.01

200

400.000

200

400.000

200

400.000

Fenitrothion

AOAC 2007.01 GC/MS

200

400.000

Propargite

AOAC 2007.01 GC/MS

200

400.000

Methidathion

AOAC 2007.01 GC/MS

200

400.000

Dicofol

AOAC 2007.01 GC/MS

500

400.000

Chlorpyrifos

AOAC 2007.01 GC/MS

200

400.000

Cypermethrin

AOAC 2007.01 GC/MS

200

400.000

Endosunfan

AOAC 2007.01 GC/MS

200

400.000

Permethrin

AOAC 2007.01 GC/MS

200

400.000

15

Buprofezin (C16H23N3CS)

AOAC 2007.01 GC/MS

200

350.000

16

Imidu doprid (C9H10ClN5O)

AOAC 2007.01 GC/MS

200

350.000

Trifluralin

AOAC 2007.01 GC/MS

200

400.000

Profenofos

AOAC 2007.01 GC/MS

200

400.000

Triadimifon(C11H16ClN3O2)

AOAC 2007.01 GC/MS

200

400.000

Màu sắc

AOAC 2007.01 GC/MS

200

300.000

E102-Tartrazine

HPLC-UV

200

400.000

7
8
9
10
11
12
13
14

17
18
19
20
21

11/15

TT
22
23

CHỈ TIÊU

PHƢƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM

LƢỢNG
MẪU
(g)

ĐƠN
GIÁ
(VNĐ)

Procimydone

tk: aoac 2007:01

200

500.000

Độ tinh khiết (Tối đa.1%)

AOAC & TC tương ứng

200

100.000

IX. DẦU MỠ
1

Chỉ số Peroxyt

* TCVN 6121 : 2010

2

Chỉ số Acid (chỉ số AV)

TCVN 6127 : 2010

3

Chỉ số Xà phòng

TCVN 6126 : 2010

4

Chỉ số Iod

TCVN 6122 : 2010

5
6
7
8
9

Hàm lượng Tạp chất
Hàm lượng Aicd béo tự do
FFA
Hàm lượng Béo thô
Nhiệt nóng chảy
Hàm lượng Nước và chất dễ
bay hơi
Hàm lượng nước

AOAC & TC tương ứng

200
200
200
200
200
200

TCVN 6127 - 2010
FAO, 14/7,1986
AOAC & TC tương ứng

100.000
100.000
150.000
100.000
100.000

100

120.000

100

200.000

100
TCVN 6120-2007
*Δ Mục 8.1- Manuals of Food quality control 14/7 FAO : 1986

100.000

300.000

100

150.000

100

100.000

100

100.000

100

120.000

100

120.000

100

120.000

100

150.000

AOAC & TC tương ứng (HPLC-UV)

200

350.000

Hàm lượng Vitamin C

AOAC & TC tương ứng (HPLC-UV)

200

350.000

19

Hàm lượng Vitamin B1

AOAC & TC tương ứng (HPLC-UV)

200

350.000

20

Hàm lượng Vitamin B2

AOAC & TC tương ứng (HPLC-UV)

200

350.000

21

Hàm lượng Vitamin B3

AOAC & TC tương ứng (HPLC)

200

350.000

22

Hàm lượng Vitamin B6

AOAC & TC tương ứng (HPLC)

200

350.000

23

Hàm lượng Vitamin B12

AOAC & TC tương ứng (HPLC)

200

350.000

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Hàm lượng Đồng (Cu)
Hàm lượng Sắt (Fe)
Hàm lượng Kali (K)
Hàm lượng Canxi (Ca)
Hàm lượng Magie (Mg)
Hàm lượng Phospho (P)
Hàm lượng Vitamin A

AOAC 999.11
AOAC 999.11
AOAC 969.23
AOAC968.08
AOAC968.08
AOAC 995.11

12/15

CHỈ TIÊU

TT
24

Hàm lượng Vitamin E

PHƢƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM
AOAC & TC tương ứng (HPLC)

LƢỢNG
MẪU
(g)

ĐƠN
GIÁ
(VNĐ)

200

350.000

Thành phần acid amin (17
chất)
Acid amin (1 chất)
25

Acid amin (2 chất)

1.500.000
800.000
LCMSMS
E2:FAAST

200

Acid amin - chất thứ 3 trở đi
(/chất)

26

Tổng số vi khuẩn hiếu khí

27

E. Coli (MPN)

28

Coliforms (CFU)

29

Staphylococcus aureus

30

Salmonella spp

31

Nấm men - Nấm mốc

X.

1.000.000
100.000

TCVN 4884 : 2005
(ISO 4833 : 2003)
TCVN 6846 : 2007
(ISO 7251 : 2005)
TCVN 6848 : 2007
(ISO 4832 : 2007)
TCVN 4830-1 : 2005
(ISO 6888-1 : 1999)
TCVN 4829 : 2005
(ISO 6579 : 2002)
ISO 21527-1 : 2008 (dạng lỏng)
ISO 21527-2 : 2008 (dạng rắn)

200

*Δ TCVN 4328-1 : 2007
*Δ AOAC 930.15 : 2005
*Δ AOAC 942.05 : 2005
*Δ TCVN 1525 : 2007
AOAC 965.17

200
200
100

120.000
80.000
100.000

100

150.000

200
200
200
200
200

90.000
110.000
100.000
100.000
120.000
100.000

THỨC ĂN CHĂN NUÔI

1
2
3

Hàm lượng Protein thô
Hàm lượng Ẩm
Hàm lượng Tro tổng

4

Hàm lượng Phosphor

5

Hàm lượng Canxi (Ca)

AOAC 968.08

100

150.000

6
7

Hàm lượng Magie (Mg)
Hàm lượng Đạm Tiêu Hóa
Hoạt độ Ure

AOAC 968.08
TK - KN - LT - TP

100
100

120.000
300.000

GAFTA 130(2003)10.0

100

300.000

TCVN 5103-90

100

150.000

Clenbuterol
Salbutamol
Ractopamine
Estradiol

*Δ LC/MS/MS (KTSK 14)
*Δ LC/MS/MS (KTSK 14)
HPLC/UV
LCMSMS

200
200
200

500.000
500.000
500.000
600.000

Progesterone

AOAC & TC tương ứng (LCMSMS)

Diethylstibestrol (DES)

AOAC & TC tương ứng (LCMSMS)

Acid citric

AOAC & TC tương ứng (IC)

Acid formic

AOAC & TC tương ứng (IC)

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Xơ thô

200
200
200
200
200

600.000
600.000
350.000
350.000
13/15

CHỈ TIÊU

TT
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

PHƢƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM

Acid malic

AOAC & TC tương ứng (IC)

Acid butyric

AOAC & TC tương ứng (IC)

Calcium butyrate

AOAC & TC tương ứng (IC)

Streptomycine

AOAC & TC tương ứng (LCMSMS)

Chloramphenicol

KTSK - 03 LCMSMS

Chlorpromazine

AOAC & TC tương ứng

Colchicine

AOAC & TC tương ứng

Dimetridazole

AOAC & TC tương ứng (LCMSMS)

Metronidazole

AOAC & TC tương ứng (LCMSMS)

Ronidazole

AOAC & TC tương ứng (LCMSMS)

Gentian Violet (Crystal
Violet)

TC FDA 4333

Chlotetracyline

KTSK 01 LCMSMS

Testosterone

AOAC & TC tương ứng (LCMSMS)

Chloroform

AOAC & TC tương ứng (GCMS)

Colchicine

AOAC & TC tương ứng

Dapsone

AOAC & TC tương ứng (LCMSMS)

Trichlorfon (Dipterex)

AOAC & TC tương ứng (GC/MS)

Formaldehyde

AOAC 931.08
ISO 14184
AOAC & TC tương ứng (LCMSMS)

Ipronidazole

LCMSMS

LƢỢNG
MẪU
(g)
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

ĐƠN
GIÁ
(VNĐ)
350.000
350.000
350.000
400.000
400.000
600.000
600.000
700.000
700.000
700.000
500.000
400.000
600.000
500.000
600.000
700.000
500.000
300.000
700.00

Ghi chú:
- TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam
- AOAC: Association of Official Analytical Chemist (Mỹ)
- FAO: Food and Agriculture Organisation
- (*): chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2005.
- (Δ): chỉ tiêu được Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn chỉ định
Các chỉ tiêu không có trong các dạng mẫu tƣơng ứng, sẽ thực hiện theo các tiêu chuẩn tƣơng ứng với
từng loại mẫu và chi phí tính theo phí phân tích mẫu thực phẩm chung.
14/15

CÁC LOẠI MẪU PHÂN TÍCH:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ngũ cốc và các sản phẩm từ ngũ cốc
Dầu mỡ và các sản phẩm từ dầu mỡ
Đường mật và các sản phẩm từ đường, mật
Thức ăn gia súc và nguyên liệu phụ gia sản xuất thức ăn gia súc
Nước ngọt, nước giải khát
Phụ gia thực phẩm, gia vị
Sữa và các sản phẩm từ sữa
Thịt và các sản phẩm từ thịt
Các nguyên liệu thực phẩm
Cồn, rượu, bia
Trà, cà phê
Bao bì chứa thực phẩm

Thời gian trả kết quả phân tích:
Từ 4 – 7 ngày tùy thuộc vào chỉ tiêu khách hàng yêu cầu, trường hợp đặc biệt sẽ được thỏa thuận.
EDC – HĐ sẵn sàng thực hiện các dịch vụ và giao kết quả vào những ngày nghỉ theo thỏa thuận trước với
khách hàng.
Chi phí trên chƣa bao gồm VAT.
Bảng giá này có giá trị từ tháng 3 năm 2012 đến hết năm 2012.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2012
GIÁM ĐỐC

TS Diệp Ngọc Sƣơng

15/15

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful