Civilno društvo Rušenjem berlinsnkog zida i revolucija iz 1989. godine počinje povratak konceptima civilnog društva.

Ova ideja se vraća na dramatičan način u različitim društvima, pa se s pravom glasom pitamo da li su svi oni teže ostvarivanju iste ideje. Disidenti istočno – evropskih krugova, problemi predstavljanja i česte upotrebe. Stalni ciklusi promjena u načinu ekpresije Šeri Berman, koja govori o naporu društvenih, a prije svega političkih nauka da nađu odgovor na pitanje šta omogućava da demokratije u dugom periodu budu snažne i uspješne. Za dugovječnost demkratije prije su isticali ekonomski, politički ili institucionalni faktori, a danas u modi su društvene i kulturne varijable – koncept civilnog društva. Džon Kin ne bez razloga kaže: pojam civilno društvo svakako predstavlja ključnu riječ evropske političke misli kroz čitav period 1750 – 1850. Njemački autor Manfred Ridel tvrdi da je termin civilno, odnosno građansko društvo (burgerliche geselschaft) doslovan prevod starogrčkog ''politike koinonia'', što će se kasnije u latinskoj verziji prevoditi kao ''societas civilis''. Civilno društvo i građansko društvo – prvi vuče korijene iz anglo – američke terminologije (civil society), a drugi je naš tradicionalni domaći prevod klasičnog njemačkog pojma(burgerliche gesellschaft). Starogrčko ''koinonia politika'' prevođeno je na latinski u ''societas civilis'', da bi se u engleskom došlo do ''civil society'', a u njemačkom do ''burgerliche gesellschaft. Smatra da je italijanski humanista Leonardo Bruni iz Firence prvi, početkom petnaestog vijeka, upotrijebio izraz societas civilis kao latinski termin za grčko koinonia politike. Prevodeći 1416. godine na latinski Aristotelovo dijelo Nikomahova etika Bruni je skovao izraz societas civilis kojim je proveo grčki pojam koinonia politike. Istu sintagmu će upotrijebiti i 1438. godine prevodeći Aristotelovu politiku. U prethodnom periodu, dakle u trinaestom i četrnaestom vijeku bili su u upotrebi izrazi communicatio politica ili civilis communitas kao latinski prevodi za koinonia politike. Istu sintagmu će upotrijebiti i 1438. godine prevodeći Aristotelovu Politiku. U prethodnom periodu, dakle u trinaestom i četrnaestom vijeku bili su u upotrebi izrazi communicatio politica ili civilis communitas kao latinski prevodi za koinonia politike. Prvi obrisi dihotomije između ''građanskog'' u smislu civilis i ''političkog'' u smislu politicus mogu se, smatra Riedel, dokumentovati kod italijana Gravine 1708, a svoje širenje tokom osamnaestog vijeka zahvaljuje uticaju Montekjea. U tom smislu je potpuno u pravu poznati politički sociolog Ralf Darendorf kada kaže da tzv. pluralistička revolucija kojom se 1989. godine urušio socijalizam u istočno – evropskim zemljama, nije donijele ni jednu novu opštu ideju, već predstavlja povratak konceptima civilnoga i otvorenoga društva. Prije i u toku tih promjena, civilno društvo je postalo jedan od najučestalijih pojmova društvene teorije, ali dio riječnika svakodnevnog praktičnog života. Prvu formulaciju ove paradigme Kin nalazi u uvodnom paragrafu ''zdravog razuma'', u kome Tomas Pejn prebacuje piscima koji su izmješali društvo sa državom i koji misle da među njima postoji mala ili nikakva distinkcija. Privatni građanin je polazna tačka i ključna poluga i oslonac civilnog, građanskog društva. -

Slodoba individue, vlasnički odnos / njegova autonomnost u odnosu na državu.

Klasično poimanje i tradicije civilnog društva Koncepti i praktični modeli civilnog društva potiču iz: Prva i najstarija tradicija započinje u italijanskim gradovima – republikama i nju označavamo kao evro – mediteranska struja. Javlja se sa prvim zametcima civilnoga društva u italijanskim gradovima – republikama za vrijeme renesanse. Ključnu ulogu u inicijanom formiranju pojma i diskursa civilnog društva odigrali su humanisti, a u pogledu invencija civilnog riječnika najviše zasluga imao je Leonardo Bruni iz Firence. Period od 1250 do 1450 je, inače, bio izuzetno važan za semantičko rađanje pojma civilnoga društva. Druga struja u nastanku civilnog društva se može nazvati kontinetalno – evropskim, i vezana je za novonastajuće države – nacije na evropskom kontinentu. U teorijskom smislu ona započinje sa Monteskjeom, a vrhunac doživljava sa Hegelom. Metamorfozi servilnog podanika u slobodnog građanina znatno su doprijenijela iskustva gildi i artikulaciji specifičnog etosa gilda – gradova u Njemačkoj, Flandriji i dr. Gilde su bile prvi asocijativni oblik zaštite zanatlija i trgovaca, čiji su moderni ekvivalenti korporacije i sindikati, svojevrsna mješavina posebnih interesa i javnog duha. Ističu se Volf, Jung – Štiling, Kant, Fihte, Gros, Ril i Hegel. Treća struja je vezana za anglo – američku tradiciju u kojoj individualna prava imaju primat, a civilno društvo se pojavljuje kao manje ili više ravnopravan partner države, ili u najmanju ruku, izuzetno autonoman u odnosu na državu. To je struja koja započinje sa Lokom, a vrhunac dostiže kod Pejna i Tokvila. Predstavlja istorijski korijen nastanka civilnog društva. Temelje ovoj tradiciji postavlja Džon Lok svojim idejama o konstitucionalnoj državi, koja počiva na vladavini prava, zagarantovanoj imovini (property) i slobodi. Škotski moralisti Ferguson i Smit naglasiče modernizacijsku i samoregulativnu kompnonentu civilnog društva. Značajan je i veliki francuski teoretičar Tokvil. Od sredine XVIII do sredine XIX, uspostavljen koncept koncept civilnoga društva, kao ključna paradigma evropske političke misli, lako se zapaža da su na sceni ostala u igri druga dva, od navedena tri kulturno – istorijska uticaja: anglo – američki i kontinentalno/evropski kulturno – teorijski krug. Dvije antitetičke linije razvoja ideje o odnosu c.d. i države. Jedna linija, oslonjena na germansku kulturnu tradiciju, doživljava kulminaciju sa Hegelom i Marskom. On nastoji da pomiri liberalizam i ideju o svemogućoj, univerzalnoj državi. Istina je da je najviša svrha države opšti interes, ali suspstancija tog opšteg interesa je održanje posebnih interesa, iz ovoga proizlazi dihotomna paradigma o odnosu civilnog društva i države. Marks – kritika je donijela zabune podruštljavanja države i politike i izjednačavanje države i društva, tj. država je prekrila društva. Umjesto modela podruštvljene države dobili smo model podržavljenog (etatiziranog) društva.

-

Marks izjednačava buržoasko sa građanskim – civilnim društvom. Može se buržoasko podvesti pod civilno, ali se svaki oblik civilnog građasnkog društva nužno i oblik buržoaskog društa – fašizam. Druga dominantna linija razvoja civilnog društva, vuče korijene iz anglo – američke liberalne tradicije, težište na samoregulativnu funkciju civilnoga društva, na civilno društvo kao najvažniju riznicu individualnih ljudskih prava i sloboda, na civilno društvo kao oblast i posljednju branu zaštite od najezde države. To je ona linija koja u slodobnoj i nezavisnoj ličnosti vidi centralnu figuru civilnog društva, a ključ za ideju civilnosti u zagarantovanim pravima i poštovanju ličnosti građanina. Lorenca fon Štajna, koji konstatuje da karakter života jednog naroda određuje neprestana borba između države i društva, a da načelo države stoji u direktnoj suprotnosti načelu društva. Druga linija – anglo – američka primat društvenog, apoteoza prava i sloboda, asocijativnost i samoorganizacija, individualistička vrijednosna orijentacija. Insistiranje na indvidualizmu i građanskim pravima i slobodama. Čarls Tejlor, razlikuje u teorijsko – konceptualnom smislu dvije glavne tradicije u nastajanju, razvoju i tumačenju pojma civilnog društva. Prva, po njemu, polazi od Loka, a druga od Monteskjea. Pet presudnih uslova za nastanak civilnog društva, u krilu srednjevjekovnog društva. Prvi uslov, što je u odnosu na antičke koncpecije novum, je da društvo nije isto što i njegova politička organizacija, država. Drugi uslov leži u zapadnom hrijšćanstvu, crkva se razvija kao nezavisno duhovno društvo u odnosu na ovozemaljsko društvo. Treći uslov je razvoj ideje ličnih prava i društvenog ugovora, kojim se uređuju prava i obaveze i na strani vlasti i na strani građana. Četvrti uslov je postojanje nezavisnih gradova koji su imali svoju samoupravu. Peti uslov čine standardno uspostavljene političke strukture srednjovjekovnih država u kojima je monarh vladao uz nestalnu i neizvjesnu podršku vlastele. Lok – glavna karakteristika Lokove struje jeste elaboracija jednog sadržajnog shvatanja društva kao izvanpolitičke stvarnosti. Koristi termin civilno društvo u tradicionalnom smislu, u kome znači isto što i građansko društvo, priprema teren za kasnije, u osamnaestom vijeku, kod Adama Fergusona i Adama Smita.

Pet modela odnosa civilnog društva i države – Džon Kin, demokratija i civilno društvo. 1. Prva verzija, Tomas Hobs i djelo ''Levijatan'', 1651, država kao negacija prirodnog stanja, vlada rat sviju protiv sviju i otuda država dobija legitimaciju ili mandat da to stanje učini miroljubivim i podnošljivim za sve stanovnike. Tomo modelu državne moći odgovara država sigurnosti (the security state). 2. Džon Lok, ''Dvije rasprave o vladi''. On smatra da je očuvanje privatne svojine temelje građanskog društva i vlade. Ovakvoj verziji u kojoj su privatna svojina i

sloboda zagarantovane vladavinom prava korespondira model konstitucionalne države. Ovakvoj verziji u kojoj su privatna svojina i sloboda zagarantovane vladavinom prava (the rule of low) korespondira model konstitucionalne države (the constitutional state). 3. Tomas Pejna – prava čovjeka ograničavanja državne moći u korist civilnoga društva. Po njemu, najsavršenije civilno društvo je ono koje što više samo reguliše svoje poslove, i saglasno tome, što manje ostaje mjesta za miješanje vlade. Toj verziji odgovara model minimalne države, koji je u to vrijeme najbolje reprezentovan knjigom Tomasa Pejna, ''prava čovjeka.'' 4. Prema četvrtoj verziji, zadatak države je da sačuva, ali i transcendira civilno društvo. Po Hegelu, koje najbolje predstavlja ovo stanovište, civilno društvo nije prirodni uslov slobode, već istorijski izgrađeni aranžman etičkog života (moralnosti), koji uključuje ekonomiju, interesne društvene grupe i institucije odgovorne za administriranje civilnih zakona. Toj verziji odgovara model univerzalne države, najjasnije opisan u Hegelovom djelu, ''osnovne crte filozofiji prava.'' 5. Peta verzija polazi od straha koji prijeti da uguši civilno društvo novim formama državne intervencije. Džon Stjuart Mil i Aleksis de Tokvil. Mil u svojoj knjizi ''O slobodi'' raspravlja o prirodi i granicama vlasti koje društvo treba da ima nad pojedincem, ističući u prvi plan građansku, odnosno društvenu, odnosno individualnu slobodu. Tokvil ''O demokratiji u Americi''. Ovoj petoj verziji civilnog društva korespondira liberalno - demokratska država. Adam Ferguson, esej o istoriji civilnoga društva, 1767. godine. Dvije strane medalje moderne civilizacije: - progres trgovine (commerce) i manufakture, /uvećanje lične slobode i sigurnosti, - drugorazredna vrsta društva / jurnjava za bezvrijednim stvarima. Prihvata ideju Aristotela zoon politikon, čovjek ima prirodnu tendenciju za okupljanje i udruživanje (nasuprot Hobsu) miroljubiva politika. Uvođenje pretjerane komunikacije/nepomirljivost razlika u mišljenjima. Predominacija komunikacije preko tržišta i biznisa umanjuju se kolektivne slobode. Civilno društvo – uljuđeno društvo, svoja politika i vladavina prava, kultura i uljudnost – razlika od divljačkog društva. Hegel distinkcija građansko društvo – politička država, burgerlich, geselschaft. Taj Hegelov doprinos političkoj filozifiji, političkoj sociologiji, političkoj sociologiji i političkoj teoriji je, po Ridelu ravan Bodenovoj koncepciji suvereniteta i Rusoovoj ideji opšte volje. Civilno društvo, nije prirodni uslov slobode, (kao kod Loka ili Pejna) već istorijski proizvedena sfera etičkog života / ćudorednosti, običajnosti. Društveni položaj individue koji je u apsolutnoj državi privatiziran u bourgeois (građanin). Tako civilno društvo postaje sfera građanskih privatnih ljudi, koji stoje jedni naspram drugih kao ''osobe'' i ''vlasnici'', a međusobno su povezani svojom – ekonomski posredovanom – ''posebnošću'' (potrebe, rad, razmjena). Hegel – konkretna osoba, koja je sebi svrha kao posebna, kao cjelina potreba i pomiješanost prirodne nužnosti i proizvoljnosti, jedan je princip građanskog društva. No drugi je princip građanskog društva princip povezanosti i zavisnosti posebnih osoba sa drugim osobama – dobrobiti i pravu svih.

Hegel – prvi nivo ili način uspostavljanja opštosti je građansko društvo – povezanost članova društva kao samostalnih pojedinaca. Drugi nivo uspostavljanja opštosti je država. Građansko društvo nije idilično harmonično, već bojišnica različitih interesa. Država je ta koja treba da sadrži, sačuva i sintetizira konfliktne elemente građanskog društva. Marks – kritika Hegelove filozofije držvanog prava. Prilog jevrejskom pitanju Njemačka ideologija uvažava Hegelovu distinkciju političke države i građanskom društvu – sukob općeg i privatnog interesa. Nasuprot Hegelu on govori o moći apstraktnog privatnog vlasništva na političkom državom. Deseta teza o Fajerbolu, stanovništvo je starog materijalizma građansko društvo, stanovništvo novoga je ljudsko društvo ili društveno čovječanstvo. Marks – kritika Bentama, gdje govori da ispod teorije o slobodi, jednakosti i harmoniji interesa u buržoaskom društvu skrivaju opravdanja za stvarnu nejednakost i eskploataciju. Pitanje autonomije tog društva traži u političkoj ekonomiji: višak vrijednosti i eksploatacija proletarijata. Na njega se pozivati: socijalističke države koje su ukidale građansko društvo/ eksploatatarsko/i oni koji su dihotomiju građanskog društva – država nadomještali projektom.

1- RALPH DAHRENDORF TROETAPNI MODEL CIVILNOG DRUŠTVA. Ralph D. transformacijske procese objašnjava kao troetapni, neistodobni niz vremenskih određenih I nadziranih promjena, kojima bi nastali: pravna država, normalna politika I civilno društvo. On smatra da se formalni proces ustavno-pravnih peomjena može dovršiti za 6 mjeseci, a cjelokupni politički život za najmanje 6 godina. Treću etapu, process stvaranja civilnog društva, Ralph smatra najsloženijom I najdugotrajnijom I ina iziskuje najmanje 60 godina dubokih promjena društvenih odnosa. 2- TROETAPNI KONCEPT Philippe Schmitter ove tri etape defininira kao : Etapu liberalizacije autokratskog sistema( ukidanje autokratije) Etapu demokratske institucionalizacije ( zamjena autokratskih struktura demokratskim institucijama) Etapu demokratske konsolidacije ( učvršćivanje I stabilizacija demokratije).

3- NAVESTI DVA PREDUVJETA I ODREĐUJUĆI FAKTOR PROCESA KONSOLIDACIJEM PREMA PRZEWORSKOM. Przeworski navodi 2 preduvjeta za odvijanje procesa demokratske konsolidacije. Prvo, akteri u političkoj arena moraju biti spremni da svoje interese I uvjerenja podvrgnu demokratskom procesu koji podrazumijeva neizvjesnost ishoda , I drugo, niko ne smije osporavati rezultate demokratskih izbora. Sljedeći određujući faktor procesa demokratske transformacije jeste predautoritarno nasljeđe, mjera u kojoj su raniji društveni pokreti, političke i interesne asocijajacije, lokalne vlade i ostali politički i društveni subjekti uspjeli da očuvaju samostalnost u vrijeme autoritarizma. 4- ARISTOTELOV KONCEPT CIVILNOG DRUŠTVA Aristotelovo politike koinonia-građansko društvo ostvaruje se u grčkom polisu. Imajući u vidu način na koji Aristotel diferencira privatno i javno. Polis, kao prevladano predgrađansko stanje, predstavlja civilizacijski prostor samo za one koji a priori mogu stupiti u javnu sferu. Ova deprivacija od domaćinstva rezervirana je za slobodne građane polisa, dok žene, robovi, stranci i ostalo stanovništvo, ekonomski vezano za domaćinstvo, nisu bića političke prirode i nemaju pristup u javnu sferu. 5- THOMAS HOBBES I NJEGOV KONCEPT JAVNE SFERE Najmanje dva momenta u odnosu na pitanje civilnog društva kod Hobbsa ostaju sporna: prvo, povjerenje u mudrost suverena ne ostavlja prostor za postojanje javnosti i, drugo, nužda a ne slobodna odluka, inicira prevladavanje prirodnog stanja bellum omnia contra omnes. 6- OBJASNITI KONCEPT CIVILNOG DRUŠTVA PO JOHN LOCKU

John lock obrazlaže ideju o postojanju civilnog društva kao jedne, od države odvojene i nezavisne samogenerirajuće sfere, sposobne da sublimira interese i omogući transmisiju pojedinačne ili zajedničke volje građana. 7- OBJASNITI KAKO LOCK SHVATA ODNOS DRŽAVE I POJEDINACA. Lock shvata državu kao instrument- sredstvo koje treba da garantira ispunjavanje prirodnih prava pojedinaca. Njena potencijalna samovolja je ograničena ustavom. Lockovo civilno društvo egzistira u nedržavnom prostoru i njegova je funkcija da ljudske slobode uvijek i stalno štiti od intervencije moćne i samovoljne države. 8- IZ EVOLUCIJE POJMA CIVILNOG DRUŠTVA DO XVIII ST. PROIZILAZE 2 BITNA ZAKLJUČKA: 1. Da je pojam civilnog društva od prvobitne identifikacije s pojmom polisa/države evoluirao u pojam koji označava zasebnu sferu u odnosu prema državi, 2. Da je civilno društvo ipak zadržalo značenje političkog društva tj.u ovom periodu nije došlo do razdvajanja civilne i političke sfere. 9- HEGELOV KONCEPT CIVILNOG DRUŠTVA. Hegelovo civilno društvo je područje tržišne razmjene, područje razdvajanja privatne sfere( porodica) i političke tj.državne sfere. Hegelova distinkcija počiva na građaninu kao privatniku- bour-geois je ovdje novokonstituirani građanski identitet. Hegelova buer-gerliche Gesellschaft je politički „dekontaminiran“ prostor. Ovdje pridjev građanski , nasuprot svom prvobitnom značenju, zadobija pretežno sovijalni smisao te se više ne rabi kao istoznačan s političkim. 10- KARL POPER( OTVORENO I ZATVORENO DRUŠTVO, DOKTRINIRANA ESHATOLOGIJA) Zatvorenom ili ideološkom društvu inherentan je eshatološki cilj. Doktrinarnom eshatologiom , koja funkcionira kao državno učenenje opravdava se upotreba revolucionarnog terora. Dakle, zatvoreno društvo premiješta socijalni model kojem teži u savršenu budućnost. Otvoreno društvo se organizira i funcionira prema izvjesnim aktuelnim, eksplicitnim vrijednostima. Politička elita zatvorenog društva, u ime apstraktnog revolucionarnog subjekta polaže pravo da vlada historijom, sadašnjošću i budućnošću, dok otvoreno društvo i njegove političke ustanove funkcioniraju u konkretnom, aktuelnom ljudskomsvijetu. U hijerarhiji vrijednosti zatvorenog društva, službena sfera-partija/država, uzdignuta je na rang političkog apsoluta , dok su privatna sfera ali i javnost, u službi tog apsoluta i podvrgnuti su potpunom nadzoru. U otvorenom društvu, privatna sfera je neprikosnovena, dok je službena deklarativno podvrgnuta javnoj kontroli. Prema tome, otvoreno društvo ima privatnu, javnu i službenu sferu koje su u stalnoj interakciji. 11- CIVILNO DRUŠTVO PREMA ANTONIU GRAMSCIU. Antoni G. Prezentira civilno društvo kao nukleus nezavisne političke aktivnosti, prostor interakcijoskog djeloanja države, građana i tržišta u kojem građani, kroz formalne i neformalne

asocijacije, utiču na formiranje javnog mnijenja i ostvaruju uticaj prema političkoj i ekonomskoj sferi. 12- HABERMASOV KONC EPT CIVILNOG DRUŠTVA. Habermasov koncept civilnog društva ne uključuje državne institucije,političke partije niti subjekte organizirane na temelju ekonomskih interesa građana. Institucionalno jezgro civilnog društva, prema Habermansu, čine nedržavni i neekonomski savezi nastali po principu dobrovoljnosti, od crkvenih, kulturnih udruženja, akademija, nezavisnih medija,sportskih, hobističkih udruženja i građanskih inicijativa do sindikata i alternativnih pokreta. 13- OBJASNITI AUTONOMNOST CIVIOLNOG DRUŠTVA Autonomnost je, prema Cohenu i Aratu, bitno ovilježlje civilnog društva, koje egzistira odvojeno od politike i ekonomije. Ovo ne implicira apolitičnost civilnog društva, naprotiv, politička uloga civilnog društva nije u osvajanju moćimveć u stvaranju sfere u kojoj će demokratska udruženja kroz javnu diskusiju u kulturnoj i javnoj sferi osigurati uticaj prema sferi politike. 14- OBJASNITI CIVILNU NEPOSLUŠNOST. U „dijalogu“ političke i civilne sfere Cohen i Arato prihvataju metode civilne neposlušnosti kao njegov konstitutivni element. Oni polaze od činjenice da se demokratija ne može jednom i zauvijek institucionalizirati te je treba shvatiti kao dinamički proces učenja. Civilna neposlušnost obuhvata nelegalna djela, najčešće kolektivnih aktera, javna, principijelna i simbolična po karakteru koja se oslanjaju prvenstveno na nenasilna sredstva protesta, apelirajući na razum i osjećaj pravde kod građana. Cilj je, dakle, uvjeriti javno mnijenje u civilnom, politčkom društvu ili ekonomskom društvu, da su određeni zakon ili politika nelegitimni, pa je promjena opravdana i potrebna. Prema dostupnim izvororima, u bh javnosti štrajk se smatra jednim sredstvom borbe za ostvarivanje prava radnika. U BiH štrajkovi su rezultat sindikalnog aktivizma. Često susrećemo i mirne proteste pred državnim institucijama, ali i blokiranje saobraćajnica i objekata u kojima su smještene institucije vlasti, blokiranje graničnih prelaza i sl.

15- OBJASNIT STAV O KONTEKSTUALNOJ ODREĐENOSTI CIVILNOG DRUŠTVA. POZVATI SE NA VICTOR PEREZ-DIAZA. Victor P.D. govori o kontekstualnoj određenosti civilnog društva. On razlikuje izvorno značenje ovog pojma razvijeno u kontekstu , anglosaksonske liberalne tradicije i prakse i značenje koje ovaj pojam dobija u tranzicijskom kontekstu. Civilno društvo sensu lato označava set društvenopolitičkih institucija, uključujući ograničenu vlast ili državu koja funcionira s vladavinom prava,

set društvenih institucija kao što su tržište i udruženja zasnovana na dobrovoljnoj saglasnosti među autonomnim subjektima. 16- OBJASNITI DVIJE DIMENZIJE CIVILNOG DRUŠTVA. Teoretičari civilnog društva govore o dvije dimenzije ovog pojma: teorijsko-analitičkoj i normativno-mobilizatorskoj. Kao teorijsko-analitički koncept civilno društvo je sgregatni pojam za skup društvenih komunikacija i socijalnih veza, socijalnih institucija i društvenih vrijednosti, čiji su glavni akteri: građanin sa svojim civilnim pravima, građanske organizacije, udruženja, društveni pokreti, građanske institucije i sve ono što se u modernom društvu obuhvata terminom javnost. Pojam civilnog društva ima i normativno-mobilizatorsku dimenziju koja motivira i mobilizira građane i ostale socijelne aktere kako bi ustaovili i razvili različite sadržaje i oblike civilnih aktivnosti. 17- OBJASNITI KONCEPT CIVILNOG DRUŠTVA PREMA TOMAŽU MASTNAKU. Mastnak civilno društvo promišlja kao društvo suprostavljeno uniformnosti i militarizmu, civilizirano i tolerantno druuštvo koje akceptira različitost mišljenja, slobodu izbora životnog stila, efikasan pravni poredak koji garantira jednakost građana pred zakonom, sekularno društvo, suprostavljeno klerikalizmu, ideologizaciji i paternalizmu te kao društvo koje ima legitimnost i mogućnost da političku vlast korigira i sankcionira. 18- NABROJATI 4 STRUKTURALNE DIMENZIJE CIVILNOG DRUŠTVA 3. Asocijacije( formalne i neformalne) odnosno institucije civilnog društva 4. Vrijednosti i principi na kojima civilno društvo počiva i koje promovira 5. Socijalni kapital 6. Javnost, javno mnijenje. 19- OBJASNITI RAZLIKU IZMEĐU SOCIJALNOG KAPITALA I CIVILNOG DRUŠTVA PO PATRIC KILBY-U. Socijalni kapital je priroda i suština društvenih relacija u zajednici, dok je civilno društvo institucionalna manifestacija ovih relacija. Dakle, socijalni kapital jednog društva obuhvata i relacije među samim institucijama civilnog društva, to je aktivni supstrat socijalnih relacija u koje su institucije civilnog društva uronjene i koji generira njegovu ukupnu eficijentnost. 20- OBJASNITI POJAM CIVILNO/NECIVILNO DRUŠTVO PREMA JOHN KEANU. John K. Smatra da koncept civilnog društva, u normativnom smisli, ima pozitivnu konotaciju, međutim konkretna civilna društva imaju ambivalentan karakter. Iako većina nevladinih institucija, koje čine srž civilnog društva , protežira nenasilje, ovaj autor upozorava na opasnost od zanemarivanja prisutnosti nasilja tj.necivilnosti u civilnom društvu. U ekstremnijim varijantama nasilje dovodi do uspostavljanja necivilnog društva što je znak hroničnog deficita civiliteta konkretom civilnom društvu. 21- KLASIFIKACIJA CIVILNOG DRUŠTVA PREMA MIHAILOVIĆU.

Mihajlović u civilno društvo uključuje nevladine organizacije, udruženja građana( ali i navijačke grupe ), sindikate, udruženja poslodavaca, crkve, medije, strukovna udruženja, neformalni i protestni aktivizam građana, individualne humanitarne i volonterske aktivnosti, kulturni aktivizam, aktivizam u sportu. 22- NABROJATI 5 ELEMENATA NA TEMELJU KOJIH NEŠTO JESTE CIVILNO DRUŠTVO! U širokoj je upotrebii strukturalno-operatina definicija Salomona i Anheiera, koja identificira nevladinu organizaciju prisutnošću 5 bitnih kritrija: određen stupanj organizvanosti, privatnost, neprofitna distribucija dobara, samouprava dobrovoljnost. 23- OBJASNITI TEORIJU SPIRALE ŠUTNJE. Veoma je važno utvrditi kriterije na temelju kojih su nastale institucije civilnog društva. Posebno u aktuelnom bosanskohercegovačkom političkom okruženju, u stanju opće socijalne nesigurnosti i etnonacionalne homogenizacije stanovništva, mora imati u vidu da prisila, kao suprotnost dobrovoljnosti, ne mora biti direktna ili vidljiva. Ona može biti izražena kao prećutni pristanak manjine ili pojedinaca na većinski model ponašanja, ali , kako je je to Elisabeth Noelle-Neumann predstavila u svojoj teoriji o spirali šutnje, na očekivane modele ponašanja može pristati i tzv.tiha većina. 24- KOJE SU 4 OSNOVNE FUNKCIJE CIVILNOG DRUŠTVA PO WOLFGANG MERKEL-U I HANS JOACHIM LAUTH-U? 7. Funkcija zaštite građana u odnosu prema državnoj moći-Lock-ovska funkcija 8. Funkcija protivteže državnoj moći- Montesquieu-ovska funkcija 9. Funkcija škole demokratije-Tocqueville-ovska funkcija 10. Funkcija kritičke javnosti-Habermas-ovska funkcija.

25- KOJI SU PREDGRAĐANSKI OBLICI UDRUŽENJA DO 1878. GOD? To su crkveno-školske općine i esnafi. Osnovna funkcija crkveno-školskim općinama bila je vjersko-prosvjetne i kulturne naravi. U esnafe su se udruživali sve zanatlije bez obzira na vjeru, ali su, kako to navodi Enes Pelidija, svi članovi nekih esnafa ponekad bili isključivo jedne konfesije. Čaršija je funkcionisala kao neka vrsta esnafskog javnog mnijenja. Ovo potvrđuje period tzv.sarajevske anarhije(1747.-1757) o kojoj u svom Ljetopisu govori Mula Mustafa Bašeskija. 26- KOJE ORGANIZACIJE GRAĐANA DJELUJU U VREMENU OD 1878.-1914, U PERIODU A-U? 11. Nacionalna kulturno-prosvjetna udruženja 12. Mješovita udruženja koja su okupljala pripadnike dvaju nacionalnih skupina

13. Multietničke asocijacije 14. Useljenička udruženja 15. Radničke organzcije. 27- DODATNE FUNKCIJE CIVILNOG DRUŠTVA U A-U PERIODU. 16. Edukacijska funkcija 17. Supstitucijsko-posrednička funkcija 18. Mobilizacija članova i simpatizera za utemeljenje kasnijih nacionalnih političkih partija 19. Izdavačka djelatnost. 28- ŠTA JE POTISNUTO( POBAČENO, NEUSPOSTAVLJENO) CIVILNO DRUŠTVO? U socijalističkom okruženju (1945.-1985.) građanin nije bio osnova tadašnjih saveza i asocijacija. Na njegovom mjestu nalazio se radni čovjek kao stvaralačko biće i osnova kolektivističke socijalističke politike. Socijalistički model društveno-političkih odnosa omogućuje skoro apsolutnu dominaciju političkog nad civilnim društvom u kojem, kako tvrdi Vlaisavljević , država nije ostavila mjesta za civilno društvo. Ovakvo civilno društvo Mihajlović naziva pobačeno ili neuspostavljeno civilno društvo. 29- NAVESTI PRIMJERE ALTERNATIVNIH MIROVNIH ORGANIZACIJA U PREDRATNOM VREMENU 1985-1992 I CILJEVE NJIHOVOG DJELOVANJA! UJDI ( Udruženje za jugoslavensku demokratsku inicijativu) usmjeravao aktivnosti na stvaranje proceduralnih pretpostavki za mirno razrješenje političke krize u zemlji te uspostavljanje liberalno demokratskog poredka. Parlament je inicirao i organizirao Okrugli sto vlasti i opozicije, u Sarajevu od jula 1991 do februara 1992, na temu kako spriječiti totalni rat u BiH. Incijative i asocijacije tog vremena su : Centar za antiratnu akciju, Beogradski krug, Helsinški komitet, mnogobrojne ženske antiratne grupe . Asocijacije s nacionalnim predznakom: Prosveta, Napredak, Preporod. Asocijacije etno-ptriotskog karaktera: Mladi muslimani, Kolo srpskih sestara, Pokret hrvatske katoličke mladeži. Karakteristično za ovaj period jeste da su etnonacionalne, kao i civilne snage, koristile patrolu borbe ptoriv komunizma i zalaganja zaevropski put-građanske, kao poziv na reformsku politiku i postepenu liberalizaciju države i društva-etnonacionalisti. 30- NAVESTI OSNOVNE OZNAKE PORATNOG VREMENA . KOJI SPOLJNI FAKTORI SU UTICALI NA AKTIVIZAM TADAŠNJIH NEVLADINIH ASOCIJACIJA. 20. Autentična lokalna bazna društva, udruženja, klubovi i ostale asocijacije nastale u socijalističkom periodu dijelom će nestat ili, zbog ratnih prilika, zamrznuti rad, 21. Nove lokalne autentične multietničke civilne inicijative pokušat će se u ratnom vihoru suprotstavit etnonacionalnim podjelama, nastupajući s mirovnim i liberalnih pozicija,

22. Kao protuteža etnonacionalnim asocijacijama pojavit će se subjekti s nacionalnim predznakom, ali s programskim i aktivističkim karakteristikama koje upućuju na prihvatanje multikulturalnosti bh društva, 23. U zemlju dolazi značajan kontingent međunarodnih nevladinih i vladinih organizacija i drugih subjekata, 24. Nastaju nove,lokalne nevladine organizacije kao kćeri inostranih asocijacija, 25. Etnopatriotske asocijacije se šire kao potpora političkim nacionalnim pokretima, 26. Pojavljujeje se kontingent organizacija s vjerskim predznakom u misijama humanitarnog , ali i vjersko-ideološkog karaktera. 31- UZROCI FENOMENA „EKSPLOZIJE NEVLADINOG SEKTORA“ U BIH ( 1995.-2007) Uzroci ovog naglog rasta nevladinog sektora mogli bi se protumačiti na sljedeći način: 27. Izuzetno velikim socijalnim zahtjevima stanovništva koje država u poratnom periodu nije mogla riješiti, 28. Potrebom inostranih nevladinih organizacija za partnerima u BiH, 29. Strateškom orijentacijom međunarodne zajednice na jačanje institucija civilnog društa u BiH, 30. Povećanjem broja zemlja i međunarodnih organizacija koje su orjentirale svoju pomoć prema BiH, 31. Proširenjem opsega djelatnosti nevladinog sektora izvan polja humanitarnog rada u domen podrške procesima demokratizacije, političke participacije, mirovne meditacije i druge oblasti, odnosno proširenjem funkcionalnog spektra nevladinog sektora.

32- NABROJATI FUNKCIJE NEVLADINOG SEKTOR U BIH. Uslužna funkcija, funkcija monitoringa vlasti, funkcija političke participacije, funkcija korekcije vlasti, medijacijska funkcija, edukacijska funkcija, funkcija razvoja civilne javnosti, specijalizirajuća i zaštitna funkcija.

33- OBJASNITI NA KOJI NAČIN USLUŽNA FUNKCIJA U BIH DOPRINOSI LIBERALIZACIJI BOSANSKOG DRUŠTVA.LIBERALIZACIJA DRŽAVE U BIH(PRINCIP SUPSIDIJARNOSTI). Kriza socijalne države u tranzicijskom, postratnom periodu, otvorila je procese nastanka i razvoja nevladinih institucija koji će se, kao socijalni “supstituti” države, pojaviti u sferi civilnog društva. Efekt liberalizacije državnih funkcija u domenu usluga građanstvu te liberalizacije

odnosa u društvu u cjelini je proces postepene “razgradnje” struktura i odnosa u kojima je država imala odlučujuću interventnu funkciju u socijalnoj sferi i nastanak novih, u kojima građanin kao čovjek, pojedinac, sa svojim individualnim motivima i interesima, inicira i uspostavlja nove društvene strukture i odnose među njima. Kroz navedene procese otvara se mogućnost za uspostavu supsidijarnih odnosa u raspodjeli društvenih funkcija upravo u oblasti socijalnih usluga. Načelo supsidijarnosti podrazumijeva takvu raspodjelu društvenih funkcija gdje se višim organizacijskim instancama prepuštaju samo one koje niže instance nisu u stanju vršiti 34- RAZLIKA IZMEĐU MONITORINGA VLASTI I KOREKCIJSKE VLASTI ILI PARTICIPACIJE. Monitoring vlasti uključuje praćenje i analizu djelovanja vlasti i distribuciju ovih informacija prema građanstvu, javnosti ili posebnim zainteresiranim subjektima. Rezultati monitoringa vlasti preduvjet su razvoja aktivnih formi participacijske funkcije nevladinog sektora kao i razvoja korekcijske funkcije kroz koju se nevladin sektor nastoji postaviti kao ptotuteža vlasti u javnom diskursu. Za razliku od participacije-koja podrazumijeva učešće u vršenju vlasti, težeći uspostavljanju institucionaliziranih formi ovog učešća, korekcija vlasti ne podrazumijeva institucionalizaciju odnosa nevladinog i vladinog sektora. Ovi odnosi se premještaju u sferu javnosti u kojoj se korektor postavlja kao svojevrsna protuteža aktuelnim vladinim politikama.

35- POJAM POLITIČKE PARTICIPACIJE! Etimološki, termin participacija značu učešće. Pojam politička participacija Zoran Stojiljković definira kao proces dobrovoljnog učešća pojedinaca i socijalnih grupa iniciranju, razmatranju, donošenju politčkih stavova i odluka i njihovoj realizaciji. Za cilj imaju oblikovanje poltičke volje i ostvarivanje uticaj na smjer i sadržaje djelovanja političkih organizacija i institucija. 36- NABROJATI DEFINIRATI FUNKCIONALNE FORME PARTICIPACIJSKE FUNKCIJE NEVLADINOG SEKTORA U BIH! 32. Javne rasprave ( formalno-pravni mehanizmi predviđeni aktima koji reguliraju rad parlamentarnih tijela na državnom, entitetskom i nivou distrikta Brčko , pružajući mogućnost da nevladini subjekti diskutuju s vlastima o nacrtima ili prijedlozima zakona)

33. Zborovi građana ( pandam javnim raspravama na nivou lokalne samouprave, građani i predstavnici nevladinih subjekata raspravljaju određene politike ili nacte odluka općinskih vlasti, daju mišljenja i postavljaju zahtjeve), 34. Građanske inicijative ( omogućuju nevladinim organizacijama i građanima da od lokalnih vlasti zahtijevaju pokretanje određenih pitanja ili rasprava u lokalnom političkom predstavništvu, uz dokazanu podršku određenog procenta građanstva) 35. Referendum ( formalno-pravno utemeljena forma neposrednog odlučivanja građana), 36. Participacija kroz partnerstvo vladinog i nevladinog sektora ( autentični formalizirani oblici raspodjele određenih poslova, aktivnosti, usluga ili funkcija između vlasti i aktera nevladinog sektora), 37. Autentične instituciomalizirane forme participacije nastale kao rezultat pritiska nevladinog sektora( nove institucije ili nastaju novi organi u sferi vlasti kroz koje se odvija proces participacije). 37- NABROJATI 3 PROPISA KOJA OMOGUĆAVAJU FUNKCIONISANJE POLITIČKE PARTICIPACIJE U BIH! Zakon o slobodi pristupa informacijama, Evropska konvencija o ljudskim pravima ( konvencija definira participaciju građana kao pravo koje moraju garantirati državne vlasti), Zakon o lokalnoj samoupravi( u RS je na snazi od 1995 i on obavezuje općine i gradove da omoguće građanima participaciju u javnim poslovima. Zakon spominje i neke participacijske forme: referendum, građansku inicijativu,mjesne zajednice, panele građana,dane gradonačelnika itd.) Zakon o osnovama lokalne samouprave FBIH iz 1995 predviđa da građani mogu direktno odlučivati o pitanjima u lokalnoj zajednici. Ovaj dosta širok participacijski areal preciznije je definiran novim Zakonom o principima lokalne samouprave FBIH iz 2006.godine u kojem je prvi put u jednom zakonakodavno-pravnom aktu u BIH naveden pojam nevladine organizacije.

38- OBJASNITI UGVORNI ODNOS VLASTI U KONTEKST PARTNERA! Participacija u oblasti kreiranja i realizacije socijalne politike u praksi se može potvrditi na više primjera na kantonalnom i lokalnom nivou. Radi se o tzv.ugovornom načinu finansiranja usluga nevladinih instituija koji se praktikuje u slučajevima kada vlada želi da se oslobodi svoje dotasašnje obaveze da pruža usluge i da ih prenese na neke nevladine subjekte. 39- PRIMJER USPOSTAVE PARTICIPACIJSKIH MODELA NA DRŽAVNOM NIVOU. NAVESTI 2 TIJELA KOJA SU NASTALA U SPORAZUMU O SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BIH I NEVLADINOG SEKTORA! PRIMJER: U Sarajevu 07.12.2004.godine održana je Konferencija nevladinih organizacija BiH. Konferenciji je prisustvovalo 310 delegata-predstavnika nevladinih organizacija iz cijele BiH, predstavnici državnih institucija te preko stotinu gostiju iz međunarodnih organizacija u BiH. Učesnici su se usaglasili oko:

38. Implementacije Kodeksa 39. Izrade „strategije razvoja nevladinog sektora u BiH“ za naredni petogodišnji period 40. Izrade „koncepcije razvoja CD u BiH“ 41. Uspostavljanje Resursnog centra 42. Uspostavljanje vertikalnog Predstavničkog tijela nevladinih organizacija BiH 43. Osnivanja „nacionalne asocijacije neprofitnih organizacija BiH“ 44. Uspostavljanje „komiteta za saradnju sa Evropskom Komisijom“. 2 TIJELA: u sporazumu o saradnji između Vijeća ministara BiH i nevladinog sektora kaže se da će se isti u početku primjenjivati na vijeće ministara, njegova ministarstva i centralne odjele, a noastojače se uspostaviti na bilo kom nivou gdje vlast ima odnose sa nevladinim sektorom. Sporazum je nastao kao izraz potrebe nevladinih organizacija vijeća ministara BiH da izrade institucionalni okvir međusobne saradnje. U sporazumu se navodi da vlada prihvata nevladin sektor kao partnera u definiranju i ispunjavnju javnih potreba interesa građana BiH te da će se formirati Ured za saradnju sa nevladinim sektorom. Navedena inicijativa realizirana je samo djelimično. Tokom 2008. Javnim konkursom izabran je 31 član Odbora za civilno društvo iz kruga iskusnih, dugogodišnjih aktivista nevladinog sektora. I ovo tijelo ima za cilj uspostavu institucionalnih veza vlade i nevladinog sektora n a najvišem nivou.

40- ALTERNATIVNI I AUTENTIČNI POKRETI! Cilj prvih autentičnih građanskih pokreta bio je liberalizacija jugoslavenskog, odnosno bosanskohercegovačkog društveno-političkog prostora, nasuprot ideologijama i političkim praksama etnonacionalističkog kolektivizma. Prijmjeri su UJDI ( usmjereni na mirno razrješavanje političke krize u zemlji te uspostavljanje liberalno-demokratskog poretka), Forum građana Tuzla, Krug99. U postratnoj povijesti nevladinog sektora u BiH bilo je pokušaja konstituisanja tzv.vanparlamentarne političke alternative s ciljem uspostave dijaloga s vladom te trajnog korektivnog djelovanja u odnosu na vlast i postojeće stanje u državi i društvu. Primjer je Građanski alternativni parlament osnovan 1996 god. 41- KRIZA NA AUTENTIČNOST CIVILNIH INICIJATIVA! Do pojave novih koalicija nevladinih subjekata dolazi u poslijeratnom periodu. Integracijski osnov njihova nastanka bila je potreba da se riješe pitanja formalno-pravne i faktičke pozicije nevladinog sektora u ovdašnjem općedruštvenom kontekstu, prije svega odnosi nevladinog sektora i države te da se objedine snage u nastupanju prema vlasti i ista privoli na rješavanje konkretnih zahtijeva. Koalicija 380 nevladinih organizacija Raditi i uspjeti zajedno također je nastala s ciljem preciznijeg definiranja i institucionalizacije međunarodnih odnosa nevladinog sektora i vlasti.

42- GROZD Građansko organizioranje za demokratiju(GROZD) je nastao 2006 godine. Ciljevi GROZD-a, jesu da se BiH mora razvijati kao otvoreno i demokratsko društvo, u kojem će dobro obaviješteni građani, kroz individualni angažman i kroz djelovanje u organizacijama civilnog društva, ne samo birati svoje predstavnike u institucijama vlasti, već i vršiti kontinuirano praćenje i kontrolu njihovih postupaka i rezultata njihovog rada. Grozd se ra razliku od prijeratnih autentičnih alternativnih političkih pokret etablirao kao korektor, kritičar i kontrolor vlasti , bez jasnije pretenzije da prekorači prag koji bi ga odveo u domen vanparlamentarne političke opozicije. 43- DEFINIRATI POJAM JAVNO ZAGOVARANJE! Javno zagovaranje okuplja grupe i individue koji žele uticati na kreiranje, stvaranje i promjenu politika i ponašanja institucija koje nad njima imaju moć. U isto vrijeme, zagovaranje je fundamentalan i dugotrajan proces u okviru demokratskih društava unutar kojega grupe građana imaju pravo da utječu na političke institucije.Javno zagovaranje ima za cilj da promijeni društvo i pozicije moći, da promijeni mentalitet, odnosno, način razmišljanja. 44- NAVESTI 3 FORMALNO-PRAVNE PRETPOSTAVKE ZA RAZVOJ JAVNOG ZAGOVARANJA! Subjekti civilnog društva mogu se pojaviti kao pokretači zakonodavih inicijativa, Na entitetskom nivou udru ženja građana ili građani pojedinačno, privredna društva, privredne komore, druga udruženja i pravna imaju mogućnost da dostave predsjedavajućima entitetskih parlamenata inicijativu koja predstavlja njihovo pismeno mišljenje o potrebi zakonskog regulisanja određenog pitanja. Na državnom nivou nacrt/prijedlog zakona mogu podnijeti: članovi parlamenta, stranački klubovi , klubovi naroda u Domu naroda, radna tijela parlamenata, jedan od domova parlamenata, Predsjedništvo BiH i Predsjednik i Potpredsjednik entiteta, Vijeće ministara / premijeri entitetskih vlada , kantonalna skupština u FBiH, gradska i općinska vijeća, po Poslovniku Narodne skupštine Republike Srpske, grupa od 3000 glasača (u ovom slučaju se mora dostaviti lista potpisnika gdje je uz svako ime potrebno navesti broj lične karte i matični broj potpisnika)... 45- DEFINIRATI MEDIJACIJU! Pojam medijacije potiče od latinske riječi mediare-posredovati. U stručnu upotrebu pojam je uveden 70-tih godina u SAD-u. Medijacija se najčešće definira kao posredovanje treće, neutralne strane u konfliktima s ciljem da se postigne zajedničko rješenje prihvatljivo za sve strane u konfliktu. Osnovni cilj je iznalaženje rješenja za mirno razješenje društvenih konflikata između pojedinaca, društvenih grupa, organizacija i instititcija. 46- DVIJE DIMENZIJE U KOJIMA SE POTVRĐUJE MEDIJACIJSKA FUNKCIJA U BIH!

Civilno društvo se pojavljuje kao medijacijski prostor-medij u kojem se susreću grupe i pojedinci, interesi i ideje, u kojem procese društvene fragmentacije prate istovremeni procesi društvene ( re ) integracije, premošćujući etničke, entitetske i druge linije podjele. Nevladin sektor pojavljuje se kao akter, incijator i kao stručni medijator-serviser medijacijskih usluga, ali kao sektor u kojem razne prakse i aktivnosti postižu pozitivan interetnički ili interentitetski medijacijski efekt doprinoseći procesima reintegracije bh društva kao zajednice građana. 47- ŠTA JE PEDAGOGIJA MIRA? Pedagogija mira je posrednik između teorije (istraživanja mira i konflikata) i prakse (mirovnog odgoja, edukacije za mir). Pedagogija mira na temelju sopstvenih teorija, razvija nove modele učenja i doprinosi analiziranju konflikata i ophođenja s konfliktima na personalnom, društvenom ili globalnom nivou. 48- OBJASNITI KONCEPT TROSTRUKE PRIRODE NASILJA? Pojam pedagogije mira se vezuje uz teorijske rasprave norveškog naučnika Johan Galtung-a i njegov koncept trostruke prirode nasilja, koje se pojavljuje kao direktno, strukturalno i kulturno nasilje. Za razliku od direktnog nasilja, strukturalno nasilje povrjeđuje potrebe čovjeka, ali niko nije direktni počinitelj. Kulturalno nasilje je opravdanje strukturalnog i direktnog nasilja kulturološkim argumentima. Praksu razrješavanja konflikata susrećemo u BiH programima međunarodne zajednice usmjerene na stabilizaciju ili konsolidaciju mira. 49- MODEL REKOM-A? Zvanično tijelo koje osnivaju države nasljednice bivše SFRJ. Cilj REKOM-a je stvaranje tačnog, zvaničnog iu objektivnog zapisa o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava, počinjenih u periodu od početka 1991. do kraja 2001.god, priznavanje žrtava i njihove patnje kao i sprečavanje ponavljanja zločina. 50- ŠTA ZNAČI KONSOLIDACIJA NEVLADINOG SEKTORA U EMPIRIJSKOJ RAVNI? Ova konsolidacija u empirijskoj ravni znači: 45. Uočljiv trend specijalizacije aasocijacija nevladinog sektora u određenom polju rada 46. Trend umrežavanja na različitim osnovama. 51- OBJASNITI POJAM SPECIJALIZACIJE? Pojmom specijalizacije su obuhvaćeni procesi praktičnog dugoročnog opredjeljivanja sibjekata nevladinog sektora za određeno polje rada (npr. Psihosocijalna pomoć, ljudska prava, demokratsko obrazovanje...) procesi specijalizacije omogućili su osnivanje specijalističkih mreža tj. Mreža subjekata koji su se specijalizirali u jednoj oblasti rada. Primjeri specijaliziranih mreža su: Eko –Mreža BiH, Neformalna koalicija „Kvalitet.ba“, Balkanska mreža za zastitu ljudskih prava. 52- TEORIJSKE OSNOVE EDUKACIJSKE FUNKCIJE PREMA TOCQUEVILL-U?

Tocquevill upozorava da ne smijemo biti previše sigurni u robusnost demokratije i njene dugoročne vitalnosti i održivosti jer svaka nova generacija predstavlja novi narod koji mora steći znanje, naučiti se vještinama i razviti dispozicije ili stavove privatnog i javnog karaktera koje potpomažu ustavnu demokratiju, dodajući da demokratija nije mašina koja će sama raditi, nego je svaka generacija mora sama reproducirati. Rezultat građanskog obrazovanja bi trebali biti informirani građani, građani sa znanjem, spremni da participiraju u političkoj sferi. 53- NAVESTI 4 ORGANIZACIJE KOJE SE U BiH BAVE ZAŠTITOM LJUDSKIH PRAVA? U BiH su među poznatim, sljedeće organizacije: Udrženje Vaša prava BiH, Helsinški komitet, Ustanova za zaštitu ljudkih prava INDEPENDENT Zenica, Biro za ljudska prava Tuzla.

54- OBJASNITI OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROCESA ETAPE LIBERALIZACIJE U PROCESU DEMOKRATSKE KONSOLIDACIJE U BiH PO MUJKIĆU I PEJANOVIĆU?? Mirko Pejanović tvrdi da je 1990.god u BiH uspostavljen etnički politički pluralizam. Nastao na osnovu kolektiviteta, etnički pluralizam u BiH, nije pokazao historijsku mogućnost idejne političke kreacije koncenzusa u glavnim pitanjima državnog razvitka BiH. Tako je etapa liberalizacije, kao početni korak u procesu demokratske transformacije u BiH, potisnuta u pozadinu sumnjivog procesa etnoliberalizacije, čiji su akteri etnokolektiviteti predvođeni etnopolitičkim elitama. Asim Mujkić tvrdi da je etnonacionalizam postao vladajući subsistem koji ima najveću internu kompleksnost i nove razvojne stadije društva karakteriziraju zadaci i problemi koji svoj izvor imaju u njegovoj sferi. 55- POJASNITI TEZU O DVOSTRUKOJ PRIRODI NEVLADINOG SEKTORA U BiH? Jedan pravac rezultirao je razvojem asocijacija multietničkog karaktera. Začetke razvoja ovakvih asocijacija nalazimo već nakon Berlinskog kongresa, a nastajala su uz podršku austro-ugarskih vlasti kao izraz namjere da se u BiH uspostave osnove kapitalisičkog sistema i građanstvo kao njegov društveni substrat. U BiH danas postoji značajan kontigent multietničkih asocijacija koje su utemeljene kao građanske, uzimajući poojedince-građanina i njegove potrebe i interese za inegrativni i organizacijsko -.aktivistički osnov i motiv djelovanja. Drugi pravac razvoja imale su asocijacije (etno) nacionalnog karaktera, ove asocijacije nastaju krajem 19-tog stoljeća. Većina ovih organizacija nastala je tokom rata i predstavlja interese jedne grupe u kopnfliktu. Primjeri ovakvih subjekata su SPONA (srpski pokret nevladinih asocijacija) i druge slične asocijacije: Stožerna udruga za zaštitu identiteta i hrvatskih nacionalnih interesa Čapljina, Stožer za očuvanje identiteta i opstojnosti Hrvata Stolac, Mladi muslimani. 56- POJAM CIVILNO-POLITIČKI NVO?

Multietničke asocijacije Paul Stubbs označava kao civilno političke NVO, koji izražavaju forme i alternativne politike koje nemaju pravo glasa u zvaničnoj političkoj sferi. Neke od ovih organizacija imaju članove koje su na visokom položaju i koji su bili aktivni u građanskim inicijativama tokom 1980 god. U ovu grupaciju multietničkih subjekata takođe ulaze asocijacije baznog tipa nastale u socijalističkom periodu (profesionalna, hobistička, kulturna, sportska društva). U ovu grupu ulaze nezavisni sindikati. 57- MISIJA I CILJEVI ETNIČKIH NEVLADINIH ORGANIZACIJA? Misija i ciljevi današnjih asocijacija s etničkim predznakom definirani su kao izrazi narodnih zahtjeva, gdje sam narod treba biti shvaćen kao cjelina civilnog društva, koje svojim javnim izrazom (mitinzi, mirni jednonacionalni protesti, javni religijski skujpovi) daju legitimitet aktuelnim etnopolitikama. Javni aganžman ovih asocijacija prati redovna podrška etnopolitičkih elita i obrnuto. Građanin kao integracijski subjekt potisnut je u drugi plan. 58- OBJASNITI POJAM KRIZA LEGITIMNOSTI CIVILNIH INICIJATIVA U BiH? Ako je civilna inicijativa dislocirana izvan socijalnog prostora u kojem egzistiraju stvarni građani, pojedinci organizirani u formalne ili neformalne grupe, onda se javlja problem legitimiteta civilnih inicijativa uBiH. Projekti koji se nude ne proističu iz interesnog areala građana, već dolaze odozgo, iz sfera udaljenih od građana. Građanin je ovdje samokorisnik kome se nudi određena usluga ili ponuda. Civilni subjekti, čiji legitimitet proizilazi iz same „građanske baze“, najteže dolaze do političke ili finansijske potpore. 59- ŠTA JE CIVILNA KOLONIZACIJA? Paul Stubss kolonizaciju definira kao asimetriju zasnovanu na nejednakoj raspodjeli simboličkje i finansijske moći između dvije kategorije aktera unutar civilnog sektora u BiH. Ova simetrija vodi ka jačanju dominacije međunarodnih sudionika njihovih sistema, pretpostavki, značenja i postupaka, što može biti u najmanju ruku neprikladno za specifični socio-politički i sociokulturni kontekst određenog društva i direktno ili indirektno, superiorno, ponižavajuće ili čak uvredljivo za lokalne sudionike. 60- POJAM PROJEKTIZACIJE I CIVILNI INŽINJERING? Fenomen projektizacije označava nekritičku orjentiranost dijela nevladinih organizacija prema projektima oko kojih se vrti njihova kompletna aktivnost. Projekt se inače definira kao niz planiranih aktivnosti koje čine cjelovit projektni ciklus, on obuhvata: projektnu ideju, pisanje projekta, osiguranje sredstava, implementaciju i evaloaciju. Civilni inžinjering je pokušaj da se proicirani ciljevi ostvare mnoštvom planiranih intervencijaprojektima u raznim oblastima. Građanin, kao izvor i nosilac akcije, reduciran je na korisnika u realizaciji projekta. Građani-korisnici, kao i institucije i drugi subjekti koji su aktivni dio projekta, trebali bi steći znanje, vještine, odgovarajuću svijest, dakle izgraditi kapacitete kako bi promjene uspostavljene tokom realizacije projekta održale kontinuitet i nakon njegovog završetka, ili kako bi projekt rezultirao očekivanim politikama.

61- NAVEDI 4 KLJUČNA PROBLEMA NEVLADINOG SEKTORA U BiH PREMA VLASTITOM NAHOĐENJU?

1.Dvije definicije? A)Po Volceru (Walzer), civilno društvo je 'prostor (politički) neprinudnog udruživanja ljudi kao i niz mreža odnosa – formiranih za svrhe porodice, vjere, interesa, i ideologije' (1990, 293). B)Po Van Roju, civilno društvo je 'populacija grupa formiranih za kolektivne ciljeve primarno van okvira države i tržišta' (Van Rooy 1998, 30).

2. Razdvajanje “političke” i “civilne sfere”: hegel i tokvil Početkom devetnaestog stoljeća dolazi do distinkcije pojmova “civilno društvo” i “političko društvo”. Hegelovo civilno društvo je područje tržišne razmjene, područje razdvajanja privatne sfere (porodica) i političke tj. državne sfere. Hegelova distinkcija počiva na građaninu kao privatniku – bourgeois je ovdje novokonstituirani građanski identitet. Hegelova buergerliche Gesellschaft je politički „dekontaminiran“ prostor: „Ovdje pridjev građanski, nasuprot svom prvobitnom značenju, zadobija pretežno socijalni smisao te se više ne rabi kao istoznačan s političkim; on označava društveni položaj građanina koji je u apsolutnoj državi privatiziran u bourgeois.“ Hegel je porodicu smatrao „...krucijalnom komponentom civilnog društva“. U „Osnovnim crtama filozofije prava“ (1830.) Hegel jasno ukazuje na trihotomnu podjelu: civilno društvo – porodica – država!

3.Tokvil Skicirajući svoje djelo “O demokratiji u Americi” Alexis de Tocqueville pristupa razdvajanju političkog i civilnog društva. U navedenom djelu Tocqueville razlikuje političke forme udruživanja i civilna udruženja. Bitna funkcija civilnih udruženja jeste zaštita nezavisnosti građana u odnosu prema državi. Odvajanjem civilnog društva i političke sfere postavljeni su temelji modernog koncepta civilnog društva koje je sada “depolitizirano” i “osamostaljeno” u mjeri koja će omogućiti kasnijim teoretičarima da ga shvate i prezentiraju kao “posebnu” sferu u odnosu prema drugim dvjema – političkoj i ekonomskoj.

4. Zaključci – ka modernom konceptu civilnog društva Odvajanjem civilnog društva i političke sfere postavljeni su temelji modernog koncepta civilnog društva koje je sada “depolitizirano” i “osamostaljeno” u mjeri koja će omogućiti kasnijim teoretičarima da ga shvate i prezentiraju kao “posebnu” sferu u odnosu prema drugim dvjema – političkoj i ekonomskoj.

5. Od zaborava ka reafirmaciji Pojam civilnog društva postao je ključna kategorija u evropskoj političkoj misli od 1750. do 1850., ali krajem 19. i u prvoj polovini 20. stoljeća skoro da nije bilo rasprave o civilnom društvu u političkim teorijama. Ona će, s rastućim intenzitetom, biti nastavljena u drugoj polovini 20. stoljeća!

6. Konceptualno-tradicijske osnove praktičnih modela civilnog društva Prva, italijanski gradovi-republike - evro-mediteranska tradicija – sinjorije: pandan antičkom polisu. Druga, kontinentalno-evropska vezana za novonastajuće države- nacije na evropskom kontinentu. Prednost državi nad civilnim društvom. Treća, anglo-američka –individua ima primat – civilno druištvo kao partner države.

7. Euro-mediteranska tradicija Evro-mediteranska tradicija: renesansa, humanisti – Leonardo Bruni iz Firence.1250. do 1450. semantičko rađanje pojma civilnog društva (societas civilis umjesto politike koinonia) Renesansa, Firenca, kulturno otvaranje prema antici, arapskom i ostalom svijetu-osnova zasnivanja civilnog društva.Makijaveli, Rasprave o prvoj dekadi Tita Livija – tri važne vrijednosti civilnog društva: mir i sigurnost građana; uživanje u sopstvenoj imovini i bogatstvu; i pravo svakoga da ima i brani svoje mišljenje.

8. Kontinentalno-evropska tradicija Kontinentalno-evropska tradicija pod uticajem je germaskog kulturnog kruga. Gilde – prvi oblik zaštite zanatlija i trgovaca – danas – korporacije i sindikati, svojevrsna mješavina interesa i javnog duha.Sistem gildi razvija tržište,razmjenu /merkantilni kapitalizam uopšte/, etiku- uticaj proizvodno-trgovačkog korpusa na proces upravljanja gradovima./Volf /Wolf/,Jung-Štiling /JungStilling/,Kant,Fihte /Fichte/,Gros,Ril /Riehl/,Hegel.

9.Anglo-američka tradicija Anglo-američka liberalna tradicija – najznačajniji korijen nastanka civilnog društva. Džon Lok /John Locke/, ideje konstitucionalne države –vladavina prava, zagarantovana imovina i sloboda.

Ferguson i Smit , modernizacija i samoregulacija civilnog društva,Pejn, ograničavanje državne moći.Minimalna ograničena uloga države – nužno zlo. Tokvil /Tocqueville/,Džon Stjuart Mil /John Stuart Mill/.

10. Aktuelni uticaj tradicija Od sredine XVIII do sredine XIX vijeka, uspostavljen koncept civilnog društva –paradigma evropske političke misli; sada samo dva kulturno-istorijska kruga: - anglo-američki i - kontinentalno-evropski. Ove ideje u Evropi osim Francuske će kržljati /i u Francuskoj nasuprot Rusoa i Monteskjea prevladati jakobinska tradicija –jaka država.

11. Civilno društvo u tranziciskom kontekstu Troetapni model demokratske transformacije: (W. Merkel, H.J. Lauth, K. Tery, P. Schmitter, L. Diamond, R. Dahrendorf...):

-faza liberalizacije : dokidanje autoritarnog režima – do prvih demokratskih izbora, -faza institucionalizacije: prvi izbori te uvođenje institucija liberalne demokratije, -faza demokratske konsolidacije: stabilizacija demokratije, faza u kojoj svi akteri u političkoj areni prihvataju „pravila demokratske igre“, a dalje promjene predstavljaju prilagođavanja demokratskog modela aktuelnim zahtjevima s ciljem održanja njegove stabilnosti“ (W. Merkel

12. FAZE LIBERALIZMA fragmentacijski šok” (W. Merkel), - “ekspolozija civilnog društva”(S. Kebir), - “fenomen hiperpluralizacije”(H.J. Lauth), - “faza početne refragmentacije”(H.J. Lauth), - “faza preraspodjele uvezujućeg socijalnog kapitala” (M. Riedel);

13. Struktura i funkcije civilnog društva u teorijskom diskursu Polazeći od različitih koncepata i definicija možemo govoriti o četiri strukturalne/pojavne dimenzije civilnog društva: asocijacije (formalne i neformalne) odnosno institucije civilnog društva, vrijednosti i principi na kojima civilno društvo počiva i koje promovira, socijalni kapital,

- javnost, javno mnijenje Ovdje se ne radi o strukturnim “elementima” u klasičnom smislu već pojavnim dimenzijama kroz koje se potvrđuju postojanje aktivnog civilnog društva u konkretnom općedruštvenom kontekstu.

14. Akteri civilnog društva Kao teorijsko- analitički concept civilno društvo je agregatni pojam za: skup društvenih komunikacija I socijalnih veza, socijalnih insititucijai društvenih vrijednosti, čiji su glavni akteri: građani sa svojim civilnim pravima, građanske (ne-političke I ne-vladine ) organizacije, udruženja, društveni pokreti, građanske institucije I sve ono što se u modernom društvu obuhvata terminom javnosti.

15. Primjeri institucija civilnog društva: Akademije, aktivističke grupe, dobrotvorna organizacija, udruženje građana, klubovi, fondacije, kooporacije, kulturne grupe, grupe za zaštitu okoliša, organizacije volontera, neprofitnog sektora, nevladine organizacije, asocijacija profesionalaca, organizacije regija, trgovinske unije, udruženja žena I dr.. Nevladine organizacije I neprofitne organizacije supojmovi koji gotovo svakoddnevno koriste u javnom-političkom društvu diskursu koje su I neprofitne I nevladine bosanskohercegovačko zakonodavstvo poznaje dvije forme nevladinih organizacija: udruženja I fondacije definirajuči udruženje kao: svaki oblik dobrovoljnog povezivanja više fizičkih I pravnih lica radi unapređenja I ostvarivanja nekog zajedničkog ili općeg interesa ili cilja u skladu sa Ustavom I Zakonom, a čija osnovna svrha nije sticanje dobiti.

16. Vrijednosti civilnog društva jesu poput mira, jednakosti individalnih sloboda, Pravda demokratija, te principi nenasilja, dobrovoljnosti slobode udruživanja, tolerancije. Civilno društvo se ne smije gledati kao ideološka kategorija.

17. Koncept civilnog društva prema Meri Kaldor (Mary Kaldor). Ona nudi pet različitih vrezija koncepata civilnog društva od kojih su prva dva bila dominantna u prošlosti, a naredna tri u savremenoj verziji.žPrva verzija je civilno društvo kao societas civilis, koje se može opisati kao orginalna verzija upotrebe termina u smislu vladavine prava I političke zajednice koja je mirnodopskim uređenjem shvačena kasnije kao uljudno ponašanje I dobri osječaji. Druga verzija shvačena kao buržoasko društvo. Ova verzija po Hegelu I Marksu građansko društvo arena etičkog života između države I porodice. Civilno društvo po njima je povezano sa pojavom I razvojem kapitalizma, te proizvod individual I napredka komercijalnog društva što je po njim auslov za civilno društvo. Treća verzija, aktivistička vrzija pojavila se u Istočnoj Evropi tokom 70-tih I 80 – tih godina. Odlike su vladavina prava I ograničenja države, ali njen glavi element je redistribucijapolitičke moći. Neoliberalna verzija (četvrta verzija) radikalne promjene iz 1989. godine, ova verzija kao jedna vrsta slobodnog tržišta u politici. Po ovoj koncepciji civiklno društvo se sastoji iz građanske asocijacije koje sačinjavaju tzv. Neprofitne ili treći sector. Posljednja verzija Meri Kalder naziva postmodernom koncepcijom koja naglašava važnost nacionalnih religijskih I drugih identiteta kao preduslov civilnog društva.

18. Funkcije civilnog društva i nevladinog sektora u teorijskom diskursu Wolfgang Merkel i Hans Joachim Lauth govore o četiri osnovne funkcije civilnog društva oko kojih postoji konsenzus autora u teorijskom diskursu: - funkcija zaštite građana u odnosu prema državnoj moći – Lock-ovska funkcija, - funkcija protivteže državnoj moći – Montesquieu-ovska funkcija, - funkcija “škole demokratije” – Tocqueville-ovska funkcija, - funkcija “kritičke javnosti” – Habermas-ovska funkcija.

19. Dinamički koncept civilnog društva Različita povijesna iskustva civilnog društva govore u prilog konstataciji Wolfganga Merkela i Hansa Joachima Lautha koji tvrde: “Istraživanja procesa demokratizacije autoritarnih sistema jasno ukazuju na činjenicu da su civilna društva promjenjive i kontekstualno određene kategorije. Unutar egzistirajućih uvjeta razvija se konkretno civilno društvo pri čemu mu se mogu konstatirati različite funkcije.” Ovo je razlog zbog kojeg Merkel/Lauth plediraju za primjenu: “…otvorenog, dinamičkog koncepta civilnog društva baziranog na konstataciji da su

civilna društva historijski fenomeni čije se pojavne forme i funkcije nalaze u procesu stalne promjene.”

20. Funkcije tranziciskog društva u tranziciskom kontekstu / l.Diamond / -sprječava državu da postane robom interesa samo nekih društvenih skupina, -institucije civilnog društva dopunjuju djelovanje političkih stranaka promovirajući praksu participacije, -unapređuje osjećaj socijalnog reda te djeluje stabilizirajuće prema državnim i ostalim društvenim strukturama, -umnožava kreativne potencijale društva te doprinosi povećanju razine njegova bogatstva, -civilno je društvo područje u kojem se razvijaju novi oblici političkog liderstva, -civilno se društvo suprotstavlja autoritarnosti...Ň

21. Funkcije nevladinom sektoru u tranziciskom kontekstu / A.Siegel , J.Yancey / -ostvaruje uvjete u kojima građani mogu izražavati svoje interese i participirati u zadovoljavanju kompleksnih potreba društva, - motivira građane da aktivno brinu o svojoj dobrobiti i da manje ovise o državi i njezinoj neposrednoj pomoći, - promovira pluralno društvo na području jezika, kulture i vjere, - stvara alternativne mogućnosti za neovisnije i fleksibilnije zadovoljavanje društvenih potreba, - uspostavlja mehanizme za standardiziranje uspješnosti djelovanja države u zadovoljavanju potreba svojih građana...

22. Operativna definicija pojma “specifična funkcija” nvo sektor

Specifične funkcije nevladinog sektora čine skupovi istovrsnih autentičnih aktivnosti (funkcionalnih formi) nevladinog sektora, čija ukupnost ostvaruje ili ima pretpostavke da ostvari relevantan uticaj na pozitivan tok procesa demokratske transformacije u BiH.”

23. Nevladin sektor Nevladina organizacija kao institucija civilnog društva nevladina i neprofitna organizacija su pojmovi koji se gotovo svakodnevno koriste u javnosti društva – političkom diskursu. Ove organizacije su i nevladine i neprofitne. Bosanskohercegovačko zakonodacstvo poznaje dvije forme nevladinih organizacija: udruženje i fondacije, definirajući kao udruženja „svaki oblik dobrovoljnog udruživanja više fizičkih i pravnih lica radi unapređenja i ostvarivanja nekog zajedničkog ili općeg interesa ili cilja u skladu sa Ustavom i Zakonom, a čija osnovna svrha nije isticanje dobiti.

24. Dvostruka priroda nevladinog sektora BiH Ukoliko se kao kriterij uzme odnos etničkog i multietničkog za asocijacije koje su u BiH nastale nakon perioda osmanske vlasti može se konstatirati kako ke razvoj asocijacija nalazimo već nakon Berlinskog kongraesa. Zahvaljujući inerciji razvojno-historijskog procesa u biH danas postoje značajne asocijacije koje su utemeljene kao građanske, uzimajući pojedinca-građanina i njegove potrebe i interese i motive djelovanja . Drugi pravac r4azvoja imale su asocijacije (etno)nacionalnog karaktera. Ove asocijacije nastaju već krajem 19. stoljeća u vrijeme austrougarske vlasti održavajući kontinuitet sve do danas. Danas ukupnost ovih organizacija čini etnički nevladin sektor u BiH, koli imaju blisku vezu sa zatvorenim projektima na zvaničnom političkom nivou.

25. Dihotomna stuktura nevladinog sektora u BiH Jednonacionalni sastav članstva, nacionalni i vjerski predznak ne mora značiti da se radi o zatvorenim asocijacijama nespremnim za širi društveni krug. Ovdje treba izdvojiti tradicionalne nacinalno kulturna društva i udruženja građana nacionalnoh manjina. Ovakve asocijacije definirane političkom misijom čine međugrupaciju i dihotomiju strukturi nevladinog sektora u BiH. Građanske asocijacije čiji se predznak ( npr, Srpsko građansko vijeće, Hrvatsko vijeće odbrane i Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca) prelaze formu u dihotomnoj strukturi nevladinog sektora u BiH. nalaze se na razmeđu etničkog i građanskog sublimirajući u svom djelovanju i jednu i drugu komponentu.

26. Specifične funkcije nvo sektora u BiH • • • • • • • • uslužna funkcija funkcija monitoringa vlasti funkcija političke participacije funkcija korekcije vlasti medijacijska funkcija edukacijska funkcija funkcija razvoja civilne javnosti socijalizirajuća i zaštitna funkcija

27. Uslužna funkcija Funkcionalne forme: razne vrste socijalnih usluga : -građanima postaje jasno da određeni spektar svojih očekivanja i zahtjeva ne mogu više upućivati na državnu adresu, kriza socijalne države u tranzicijskom, postratnom periodu, otvorila procese nastanka i razvoja nevladinih institucija koji će se, kao socijalni “supstituti” države, pojaviti u sferi civilnog društva, efekt liberalizacije državnih funkcija u domenu usluga građanstvu te liberalizacije odnosa u društvu u cjelini (proces postepene “razgradnje” struktura i odnosa u kojima je država imala odlučujuću interventnu funkciju u socijalnoj sferi i nastanak novih, u kojima građanin kao čovjek, pojedinac, sa svojim individualnim motivima i interesima, inicira i uspostavlja nove društvene strukture i odnose među njima) Kroz navedene procese otvara se mogućnost za uspostavu supsidijarnih odnosa u raspodjeli društvenih funkcija upravo u oblasti socijalnih usluga. Načelo supsidijarnosti podrazumijeva takvu raspodjelu društvenih funkcija gdje se višim organizacijskim instancama prepuštaju samo one koje niže instance nisu u stanju vršiti.

28. Funkcija monitoringa vlasti Funkcionalne forme: - eksterni monitoring vlasti

- monitoring unutar institucija vlasti “Zakon o slobodi pristupa informacijama”: -Inicijativa potekla od Alternativnog ministarskog vijeća BiH 1997. Zakon je donesen na državnom nivou u novembru 2000. godine, u Republici Srpskoj novembra 2001., te u Federaciji BiH februara 2002. -Zakonom utvrđeno opće pravo pristupa javnosti (fizička i pravna lica) informacijama koje su u posjedu zakonodavnih, sudskih, izvršnih organa, organa uprave, javnih preduzeća, institucija i ustanova na svim nivoima vlasti. -Zainteresirani subjekti podnose zahtjev za određenim informacijama u pismenoj formi, a odgovor bi morao uslijediti u roku od 15 dana. Podnosilac zahtjeva ne mora obrazlagati razloge traženja određene informacije.

Funkcija monitoringa vlasti /2/ -Predstavnički dom BiH otvoren je za javnost, dok njegove komisije rade iza zatvorenih vrata, osim u slučajevima kada je dozvoljeno prisustvo novinara i građana, (Čl. 92 “Poslovnika Parlamentarne Skupštine BiH”), -Poslovnik o radu Narodne skupštine RS propisuje da su „...sjednice Narodne skupštine i njenih komisija javne“, a da bi se ipak održala sjednica iza zatvorenih vrata predviđena je rigorozna procedura. (Čl. 268 – 272 “Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske”), -Ustav Federacije BiH kaže da je “...rad domova javan, osim u izuzetnim slučajevima predviđenim njihovim poslovnicima.“ Ista odredba u ovom Ustavu postoji i za kantonalne zakonodavne organe, kao i za vijeća općina (dio 3. Opće odredbe, Čl. 12 Ustava Frderacije BiH, te Poslovnik Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, IV Javnost rada, Čl.26-32), -Svi kantonalni ustavi propisuju da „skupština zasjeda javno, osim u izuzetnim okolnostima predviđenim poslovnikom, i objavljuje izvještaje o zasjedanjima i odlukama”. -Zakoni o lokalnoj samoupravi Republike Srpske i FBiH propisuju da su u općinama i gradovima sve sjednice skupštine, komisija, odbora i savjeta javne, a zatvorene sjednice održavaju se samo ako je to predviđeno zakonom.

29. Funkcija političke participacije Definicija političke participacije: Politička participacija je proces dobrovoljnog učešća pojedinaca i socijalnih grupa u iniciranju,razmatranju, donošenju političkih stavova i odluka i njihovoj realizaciji. Za cilj imaju oblikovanje političke volje i ostvarivanje uticaja na smjer i sadržaje djelovanja političkih organizacija i institucija

-javne rasprave (formalno-pravni mehanizmi predviđeni aktima koji reguliraju rad parlamentarnih tijela na državnom, entitetskom i nivou distrikta Brčko, pružaju mogućnost da navladini subjekti diskutuju s vlastima o nacrtima ili prijedlozima zakona), -zborovi građana (pandan javnim raspravama na nivou lokalne samouprave, građani i predstavnici nevladinih subjekata raspravljaju određene politike ili nacrte odluka općinskih vlasti, daju mišljenja i postavljaju zahtjeve), -građanske inicijative (omogućuju nevladinim organizacijama i građanima da od lokalnih vlasti zahtijevaju pokretanje određenih pitanja ili rasprava u lokalnom političkom predstavništvu), -referendum (formalno-pravno utemeljena forma neposrednog odlučivanja građana), -participacija kroz partnerstva vladinog i nevladinog sektora (autentični formalizirani oblici raspodjele funkcija između vladinog i nevladninog sektora), -autentične institucionalizirane forme participacije nastale kao rezultat pritiska nevladinog sektora (institucionalizirane autentične forme participacije, nastaju novi organi u sferi vlasti). Formalno-pravne predpostavke za vršenje funkcije političke participacije -Evropska konvencija o ljudskim pravima (ECHR). Konvencija definira da je participacija građana pravo koje moraju garantirati državne vlasti (Čl. 3 ECHR ). -Zakon o lokalnoj samoupravi u RS obavezuje općine i gradove da omoguće građanima participaciju u javnim poslovima (referendum, građansku inicijativu, mjesne zajednice, panele građana, dane gradonačelnika itd., dok član 204. obavezuje općinske skupštine da uzmu na razmatranje sve inicijative koje podržava dovoljan broj građana, onako kako je predviđeno općinskim statutima.), -Zakon o osnovama lokalne samouprave FBiH predviđa da „...građani mogu direktno odlučivati o pitanjima u lokanoj zajednici…“, a kao mehanizmi participacije predviđeni su: „referendum, skupovi građana i drugi“. -Kantoni u zasebnim kantonalnim Zakonima o lokalnoj samoupravi na isti način reguliraju pitanje participacije kao prava gradana da neposredno utiču na odlučivanje osigurano kroz referendum, građansku inicijativu i zborove građana. -Općinski statuti u Republici Srpskoj i prije donošenja novog zakona o lokalnoj samoupravi (kao i statuti u ostalim općinama u BiH naslijeđeni iz predratnog perioda ) predviđali su određene participacijske forme. Ovo ukazuje na određene tradicije participacije, posebno na lokalnom nivou. Inače, i statuti usklađeni s aktuelnim zakonskim propisima u Republici Srpskoj predviđaju zbor građana i referendum kao najčešće mehanizmi za uključivanje građana u proces odlučivanja. Opštinski statuti u FBiH spominju referendum, građansku inicijativu i zborove građana, ali postoje i razlike u statutima i kreću se od inovativnih rješenja (opšćina Centar Sarajevo, na primjer) do pukog formalnog spominjanja mehanizama u nekim drugim općinama. -Brčko Distrikt primjenjuje instrumente međunarodnog prava u ovoj oblasti, a postoje i konkretni mehanizmi reagiranja vlasti na svaki zahtjev građana.

29. Javne rasprave / javna saslušanja /1/ Javna rasprava je mehanizam putem kojeg parlamenti i njihova radna tijela (parlamentarne komisije) dolaze do informacija, stručnih ili znanstvenih mišljenja i alternativnih stavova o nacrtima zakona koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri, kao i o eventualnim implikacijama zakonskih rješenja u kasnijoj primjeni. U okviru ovog mehanizma nevladin sektor ima mogućnost da se pojavi kao transmiter između zakonodavne vlasti i građana, grupa građana ili drugih društvenih subjekata -Poslovnik o radu Predstavničkog doma BiH dozvoljava javnu raspravu pred komisijama, tj. „...komisija može odlučiti da otvori javnu raspravu o predloženom zakonu koja bi uključivala zainteresovana tijela, stručne institucije i pojedince”, koji „...iznose svoje mišljenje o pitanjima u vezi s predloženim zakonom, ako to komisija bude tražila. Isti Poslovnik nalaže: “Amandmani na Ustav BiH stavljaju se na javnu raspravu. (Poslovnik o radu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH“, članovi: 114., 115., 116.) -Odredbe Poslovnika o radu državnog Doma naroda ovu problematiku reguliraju bez posebnih obaveza zakazivanja javne rasprave o bilo kom pitanju navodeći da će javna rasprava biti provedena kada Dom to ocijeni potrebnim.(Poslovnik o radu Doma naroda Parlamenarne Skupštine BiH“, Čl. 26, stav 1, tačka d) . Na sličan način, bez izravnog obavezivanja, regulirana je primjena instituta javne rasprave u Federaciji BiH, distriktu Brčko i kantonima. -Poslovnik Narodne skupštine Reublike Srpske ostavlja mogućnost da se nacrti zakona stave na javnu raspravu skupštinskom odlukom u kojoj je propisan i način njene realizacije. (Članovi 268. do 272. “Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske”).

30. Participacija na lokalnom nivou -Na lokalnom nivou aktivnu participacijsku funkciju nevladinom sektoru omogućuju formalnopravno utvrđeni instituti: zbor građana, građanska inicijativa i referendum. -Krajnji domet zbora građana i građanskih inicijativa jeste davanje mišljenja, preporuka ili postavljanje određenih zahtjeva prema općinskim vlastima u vezi s određenim pitanjima. -Prema statutima bosanskohercegovačkih općina, odluke zborova građana, kao i zahtjevi upućeni prema vlastima kao građanske inicijative, uglavnom nemaju obavezujući karakter za općinske vlasti. -Referendum, kao forma neposrednog odlučivanja građana o određenim pitanjima, obavezuje vlasti na postupanje u skladu s njegovim rezultatima. U tom pogledu, referendum otvara ozbiljan prostor nevladinim subjektima za iniciranje, animiranje građanstva i učešće u donošenju određenih odluka, posebno na lokalnom nivou. -IZBORI – NEVLADINE ASOCIJACIJE U IZBORNOM PROCESU

31. Participacija kroz partnerstvo nevladinog i vladinog sektora / 1/ -pojavila se prvo u domenu socijalnih usluga i motivirana je nastojanjima da se izbjegnu “preklapanje” aktivnosti i obostrano bespotrebno “rasipanje” ljudskih, tehničkih, finansijskih i drugih resursa, -početne odnose međusobnog nepovjerenja i konkurentnosti ponegdje zamjenjuje sinergički pristup rješavanju socijalnih problema građana, -ugovorno finansiranje usluga nevladinih institucija se praktikuje: “u slučajevima kada vlada želi da se oslobodi svoje dotadašnje obaveze da pruža određene usluge i da ih prenese na neke nevladine subjekte; -Pokušaj uspostavljanja političkog partnerstva vladinog i nevladinog sektora, kao oblika participacije na državnom nivou: program izrade i implementiranja „Strategije održivog razvoja nevladinog sektora u BiH“ koji je realizirala Koalicija nevladinih organizacija „Raditi i uspjeti zajedno“ okupljajući više od 380 nevladinih organizacija iz cijele BiH oko određenih jedinstvenih ciljeva. 07.05.2007. postizan je „Sporazum o saradnji Vijeća ministara i nevladinog sektora

32. Auntentične institucionalizirane forme participacije nastale kao rezultat pritiska nevladinog sektora -Uredi za nevladin sektor na općinskom nivou, -Uredi za omladinska pitanja, -Omladinski savjeti u oko 50 općina u BiH,

33. Funkcija korekcije vlasti Pojmom korekcija vlasti označavamo procese definiranja i prezentiranja alternativnih politika u javnom diskursu, izvan konteksta borbe za vlast. Za razliku od funkcije participacije – koja podrazumijeva formalno-pravno ili institucionalno definiranu situaciju u kojoj se učešće u vršenju vlasti dešava, funkcija korekcija vlasti ne podrazumijeva institucionalizaciju odnosa nevladinog i vladinog sektora u formalno-pravnom smislu. Njihovi međuodnosi realiziraju se u sferi javnosti u kojoj se korektor postavlja kao svojevrsna protuteža aktuelnim vladinim politikama. Funkcionalne forme funkciske korekcije vlasti -autentični alternativni civilni pokreti

-nove koalicije nevladinih subjekata -javno zagovaranje, javni forumi -spontani protesti, razne forme građanske neposlušnosti

34. Autentićni alternativni civilni pokreti i civilne incijative -građanske inicijative usmjerene na stvaranje proceduralnih pretpostavki za mirno razrješenje političke krize u SFRJ, -aktivisti UJDI-ja organizirali su Pretparlament Jugoslavije okupivši građanske opozicione stranke, organizacije i udruženja, a na inicijativu Pretparlamenta održan je Okrugli sto vlasti i opozicije (jula 1991. do februara 1992. godine u Sarajevu) na temu “Kako spriječiti totalni rat u Bosni i Hercegovini”) te se nastojalo proširiti krug antiratnih aktera potpisivanjem “Ugovora o miru”, -„Centar za antiratnu akciju“ (osnovan jula 1991. u Beogradu), „Beogradski krug“ (1991.), „Helsinški komitet“ , „Centar za kulturnu dekontaminaciju“, mnogobrojne ženske antiratne grupe. -masovne mirovne akcije i manifestacije:„Hod mira oko Savezne skupstine“ (Beograd 1990), potpisivanje peticije „Spasimo Dubrovnik“ (Zagreb 1991), „Beogradski antiratni maraton“ , -Antiratni protesti postali su najjasniji izraz antiratnog raspoloženja građanstva i u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu se 11 .marta 1992. okupilo oko dvije stotine hiljada građana pred zgradom Skupštine BiH. Slični antiratni protesti održani su u nekoliko većih gradova širom zemlje (Zenica, Mostar, Banja Luka, Travnik…). -Ova dešavanja građanstva uz autentične građanske pokrete ,čiji je cilj bio liberalizacija jugoslovenskog, odnosno bosanskohercegovačkog društveno-političkog prostora, nasuprot ideologijiama i političkim praksama etnonacionalističkog kolektivizma, predstavljaju i prve autentične pokušaje korekcije vlasti u javnom političkom diskursu. -građanski alternativni parlament (GAP) osnovan 1996. godine. U Preambuli Povelje GAP-a jasno je naznačen alternativni stav u odnosu na aktuelnu politiku: „Građani Bosne i Hercegovine ... odlučno iskazuju političku volju za aktivnim sudjelovanjem u konstituisanju parlamentarne demokratije u bosansko-hercegovačkoj državi...” , -ciljevi navedeni u Povelji GAP-a: “...podrška uspostavljanju institucija parlamentarne demokratije i kontrola rada parlamenata na svim nivoima...“, -zahtijeva se puno uvažavanje vanperlamentarnih, u civilnom društvu nastalih, mehanizama i formi korekcije vlasti: podrška i unapređivanje politički zrele kulture dijaloga i saradnje između vlasti i opozicije,

-naglašava se neophodnosti postojanja političkih aktera parlamentarne demokratije i izvan institucija parlamentarne demokratije , koji reprezentuju najširu osnovu demokratije odozdo, -daje se podrška pravu na građansku neposlušnost, -GAP će formirati Alternativno ministarsko vijeće i Altenativno predsjedništvo BiH, -dolaskom na vlast Alijanse za promjene (2000. – 2002.god) vanparlamentarna alternativa će prestati s radom u okvirima nevladinog sektora. ŇU kasnijem razvoju nevladinog sektora funkcija korekcije vlasti nije pojavljivala u ovakvoj formi široko organizirane, autentične, vanparlamentarne, kritički orijentirane alternative .

34. Nove koalicije NVO- a funkciji korekcije -380 nevladinih organizacija osnovalo koaliciju Raditi i uspjeti zajedno s ciljem institucionalizacije međusektorske suradnje, -2006. koalicija nevladinih organizacija okupljenih pod nazivom GROZD – Građansko Organiziranje Za Demokratiju, -Aktivistički pokreti građana – „DOSTA“ i “REVOLT”, -neformalna mreža OCD “Sporazum +”..., -regionalne i lokalne koalicije ...

35. Javno zagovaranje i javni forumi kao korekciske forme Javno zagovaranje: “…okuplja grupe i individue koji žele uticati na kreiranje, stvaranje i promjenu politika i ponašanja institucija koje nad njima imaju moć. U isto vrijeme, zagovaranje je fundamentalan i dugotrajan proces u okviru demokratskih društava unutar kojega grupe građana imaju pravo da utječu na političke institucije.... Javno zagovaranje ima za cilj da promijeni društvo i pozicije moći, da promijeni mentalitet, odnosno, način razmišljanja... Formalno – pravne predpostavke za razvoj aktivnosti javnog zagovaranja -Subjekti civilnog društva mogu se pojaviti kao pokretači zakonodavih inicijativa, -Na entitetskom nivou udru ženja građana ili građani pojedinačno, privredna društva, privredne komore, druga udruženja i pravna imaju mogućnost da dostave predsjedavajućima entitetskih parlamenata inicijativu koja predstavlja njihovo pismeno mišljenje o potrebi zakonskog regulisanja određenog pitanja. -Na državnom nivou nacrt/prijedlog zakona mogu podnijeti: članovi parlamenta, stranački klubovi , klubovi naroda u Domu naroda, radna tijela parlamenata, jedan od domova parlamenata, Predsjedništvo BiH i Predsjednik i Potpredsjednik entiteta, Vijeće ministara /

premijeri entitetskih vlada , kantonalna skupština u FBiH, gradska i općinska vijeća, po Poslovniku Narodne skupštine Republike Srpske, grupa od 3000 glasača (u ovom slučaju se mora dostaviti lista potpisnika gdje je uz svako ime potrebno navesti broj lične karte i matični broj potpisnika)... -Da bi subjekti nevladinog sektora predložili novi zakon, moraju naći saveznike u gore navedenim akterima u zakonodavnom procesu, PRIMJERI uspješnih zagovaračkih aktivnosti -Donošenje Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o konstitutivnosti naroda u Bosni i Hercegovini, Kampanja za izmjenu Izbornog zakona „Direktan izbor načenika općina u BiH“

36. Javni forum Javni forumi (javne tribine, okrugli stolovi, javne debate itd.) su skoro svakodnevna praksa nevladinih subjekata u BiH, Jednostavne aktivističke forme, prilagodljive aktuelnim temama za koje javnost ili pojedine grupe građana imaju izvjestan interes, a realizacija ovih foruma ne zavisi od odluka vlasti, Inicijatori mogu odlučiti o tome ko će učestvovati, ali mogu graditi i širu bazu zainteresiranih građana ili drugih društvenih subjekata ili na drugi način pokušati osigurati podršku javnosti. Građanska neposlušnost i protestene korekciske forma -štrajkovi, -blokade saobraćajnica, -“šarena revolucija” -spontana okupljanja građana (Sarajevo, Tuzla...),

37. Medijska funkcija -Pedagogija mira -umrežavanje

38. Edukacijska funkcija

- organizirane edukacijske forme, - učenje učešćem u aktivnostima nevladinog sektora:

39. Funkcija razvoja civilne javnosti Postojanje kritičke civilne javnosti indikator je napretka procesa liberalizacije društvenih odnosa, prelaska iz pretpolitičkog u političko stanje u kojem egzistira građanin kao temeljna politička institucija i politički subjekt oslobođen balasta etnokolektivističke ideologije.” (K. Offe) - Mnoštvo neposrednih kontakata s građanima, kroz stotine javnih foruma, sve izraženiji trend umrežavanja na svim razinama i ne isključivo u okviru naciona, ukazuje na činjenicu da paralelni procesi socijalne fragmentacije, kao i socijalne integracije, prelaze granice nacionalnih kolektiviteta zahvaljujući djelujućem nevladinom sektoru.Ovo ukazuje i na stalna nastojanja da se, kroz djelovanje nevladinog civilnog sektora, formiraju pretpostavke razvoja civilne kritičke javnosti gdje građani, kao ljudska bića, jesu jedinke čije javno rezoniranje i nastupanje nije uvjetovano etničkom pripadnošću.”(M. Živanović)

40. Zaštitna i socijalizirajuća funkcija -zaštita građana u odnosima prema centrima moći (zaštita građanskih i ljudskih prava), - zaštita i socijalizacija marginaliziranih društvenih grupa i nacionalnih manjina;

41. Funkcionalni i razvojni problemi nevladinog sektora u BIH -etnopolitizacija društvenih struktura, -dvostruka priroda i dihotomna struktura nevladinog sektora u BiH, -dvostruka ovisnosti nevladinog sektora u BiH,

-problem „civilne kolonizacije“, -“projektizacija” i “kriza autentičnosti civilnih inicijativa”, -problem imidža nevladinog sektra u javnosti, -koncentracija civlnih inicijativa u urbanim centrima i zapostavljenost periferije.

42. Civilna kolonizacija Prednost koju imaju inostrane organizacije u BiH ukazuje na pojavu svojevrsne civilne kolonizacije u BiH, a ovu kolonizaciju definira kao”asimetriju zasnovanu na nejednakoj raspodjeli simbolične I finansijske moći između dvije kategorije aktera” unutar civilnog sektora BiH. Ova asimetrija void ka pojačanju dominacije međunarodnih sudionika što može biti u najmanju ruku neprikladno, superiorno, ponižavajuće ili čak uvredljivo za lokalne sudionike.

43. Projektizacija I civilni inžinjering Fenomen projektizacije označava nekritičku orjentiranost dijela nevladinih organizacija prema projektima kojih se vrti njihova kompletna aktivnost. Projekat se inače definira kao niz planiranih aktivnosti koje čine cjelovit projektni ciklus, a on obuhvata projektnu ideju, pisanje projekata, osiguranje sredstava, implementaciju I evaluaciju. Projektima šematiziramo unutarnju strukturu, jedinstvenu logiku prema kojoj nastaju I bivaju realizirani. Imati projekat znači opstanak na duži ili kraći period. Projektizacija nameće konkurentnost ideja I prijedloga kao funkcionalni princip.

Pitanja koja nisam uradila Etape razvoja civilnog društva od Aristotela do danas ( karakteristika svake etape I ima ih pet) tako sam pitanje ja zapisala na predavanju, Navedi karakteristike socijalnog pokreta Navedi 8-9 primjera socijalnog pokretaCivilno društvo u predtranzicijskom konceptu u BiH Akteri civilnog društva Pojavne dimenzije civilnog društva

To su još neka pitanja koja treba odgovoriti, možda ima još. Javi kad stigneš. Pozz

Civilno društvo, ispit 12.06.2012. prof. Nuhanović
1. Ključna tačka civilnog društva? Privatni građanin je polazna tačka i ključna poluga i oslonac civilnog, građanskog društva. Sloboda individue, vlasnički odnos / njegova autonomnost u odnosu na državu.
2. Od sredine XVIII do sredine XIX, uspostavljen koncept koncept civilnoga

društva, kao ključna paradigma evropske političke misli, lako se zapaža da su na sceni ostala u igri druga dva, od navedena tri kulturnoistorijska uticaja: anglo–američki i kontinentalno-evropski kulturnoteorijski krug. 3. Pet modela odnosa civilnog društva i države – Džon Kin, demokratija i CD (nabrojati) 4. Ferguson, Hegel, Marks o CD
5. Makijaveli, rasprave o prvoj dekadi Tita Livija: mir i sigurnost građana;

uživanje u sopstvenoj imovini i bogatstvu; pravo svakoga da ima i brani svoje mišljenje
6. Poper, karakteristike otvorenog društva – Pluralizam interesa, Stanje

individualnih prava i sloboda i Sloboda kretanja ljudi i ideja, otvorenost prema okruženju i svijetu (sigurno su sve tri karakteristike bile ponuđene, ali se ne sjećam kako je tačno pitanje bilo postavljeno)
7. Gramši, princip hegemonije (ponuđena tri odgovora, izabrati)

8. Koncept CD prema Meri Kaldor (nabrojati) 9. Deliberativna demokratija 10. Kultura i civilno društvo (ponuđena tri odgovora)

Civilno društvo, ispit 12.06.2012. prof. Sejfija
1. OBJASNITI POJAM CIVILNO/NECIVILNO DRUŠTVO PREMA JOHN KEANU. John Kean smatra da koncept civilnog društva, u normativnom smisli, ima pozitivnu konotaciju, međutim konkretna civilna društva imaju ambivalentan karakter. Iako većina nevladinih institucija, koje čine srž civilnog društva, protežira nenasilje, ovaj autor upozorava na opasnost od zanemarivanja prisutnosti nasilja tj. necivilnosti u civilnom društvu. U ekstremnijim varijantama nasilje dovodi do uspostavljanja necivilnog društva što je znak hroničnog deficita civiliteta konkretom civilnom društvu. 2. KOJE ORGANIZACIJE GRAĐANA (KATEGORIJE ORGANIZACIJA) DJELUJU U VREMENU OD 1878.-1914, U PERIODU A-U? • • • • • Nacionalna kulturno-prosvjetna udruženja Mješovita udruženja koja su okupljala pripadnike dvaju nacionalnih skupina Multietničke asocijacije Useljenička udruženja Radničke organzcije

3. ŠTA JE POTISNUTO (POBAČENO, NEUSPOSTAVLJENO) CIVILNO DRUŠTVO? U socijalističkom okruženju (1945.-1985.) građanin nije bio osnova tadašnjih saveza i asocijacija. Na njegovom mjestu nalazio se radni čovjek kao stvaralačko biće i osnova kolektivističke socijalističke politike. Socijalistički model društveno-političkih odnosa omogućuje skoro apsolutnu dominaciju političkog nad civilnim društvom u kojem, kako tvrdi Vlaisavljević, država nije ostavila mjesta za civilno društvo. Ovakvo civilno društvo Mihajlović naziva pobačeno ili neuspostavljeno civilno društvo.

4. KRIZA NA AUTENTIČNOST CIVILNIH INICIJATIVA! Do pojave novih koalicija nevladinih subjekata dolazi u poslijeratnom periodu. Integracijski osnov njihova nastanka bila je potreba da se riješe pitanja formalno-pravne i faktičke pozicije nevladinog sektora u ovdašnjem općedruštvenom kontekstu, prije svega odnosi nevladinog sektora i države te da se objedine snage u nastupanju prema vlasti i ista privoli na rješavanje konkretnih zahtijeva. Koalicija 380 nevladinih organizacija Raditi i uspjeti zajedno također je nastala s ciljem preciznijeg definiranja i institucionalizacije međunarodnih odnosa nevladinog sektora i vlasti. 5. ŠTA ZNAČI KONSOLIDACIJA NEVLADINOG SEKTORA U EMPIRIJSKOJ RAVNI? Ova konsolidacija u empirijskoj ravni znači: Uočljiv trend specijalizacije aasocijacija nevladinog sektora u određenom polju rada Trend umrežavanja na različitim osnovama.

6. Operativna definicija pojma “specifična funkcija” NVO sektora Specifične funkcije nevladinog sektora čine skupovi istovrsnih autentičnih aktivnosti (funkcionalnih formi) nevladinog sektora, čija ukupnost ostvaruje ili ima pretpostavke da ostvari relevantan uticaj na pozitivan tok procesa demokratske transformacije u BiH. 7. Obaveze javnih organa prema “Zakonu o slobodi pristupa informacijama”: Inicijativa potekla od Alternativnog ministarskog vijeća BiH 1997. Zakon je donesen na državnom nivou u novembru 2000. godine, u Republici Srpskoj novembra 2001., te u Federaciji BiH februara 2002. Zakonom utvrđeno opće pravo pristupa javnosti (fizička i pravna lica) informacijama koje su u posjedu zakonodavnih, sudskih, izvršnih organa, organa uprave, javnih preduzeća, institucija i ustanova na svim nivoima vlasti. Zainteresirani subjekti podnose zahtjev za određenim informacijama u pismenoj formi, a odgovor bi morao uslijediti u roku od 15 dana. Podnosilac zahtjeva ne mora obrazlagati razloge traženja određene informacije.

8. Funkcija korekcije vlasti Pojmom korekcija vlasti označavamo procese definiranja i prezentiranja alternativnih politika u javnom diskursu, izvan konteksta borbe za vlast. Za razliku od funkcije participacije – koja podrazumijeva formalno-pravno ili institucionalno definiranu situaciju u kojoj se učešće u vršenju vlasti dešava, funkcija korekcija vlasti ne podrazumijeva institucionalizaciju odnosa nevladinog i vladinog sektora u formalno-pravnom smislu. Njihovi međuodnosi realiziraju se u sferi javnosti u kojoj se korektor postavlja kao svojevrsna protuteža aktuelnim vladinim politikama. Funkcionalne forme funkcijske korekcije vlasti -autentični alternativni civilni pokreti -nove koalicije nevladinih subjekata -javno zagovaranje, javni forumi -spontani protesti, razne forme građanske neposlušnosti 9. Nove koalicije NVO- a (poslijeratne, nabrojati dvije) u funkciji korekcije - 380 nevladinih organizacija osnovalo koaliciju Raditi i uspjeti zajedno s ciljem institucionalizacije međusektorske suradnje, - 2006. koalicija nevladinih organizacija okupljenih pod nazivom GROZD – Građansko Organiziranje Za Demokratiju, - Aktivistički pokreti građana – „DOSTA“ i “REVOLT”, - neformalna mreža OCD “Sporazum +”..., - regionalne i lokalne koalicije ... 10. POJAM CIVILNO-POLITIČKI NVO (Paul Stubbs)?

Multietničke asocijacije Paul Stubbs označava kao civilno političke NVO, koji izražavaju forme i alternativne politike koje nemaju pravo glasa u zvaničnoj političkoj sferi. Neke od ovih organizacija imaju članove koje su na visokom položaju i koji su bili aktivni u građanskim inicijativama tokom 1980 god. U ovu grupaciju multietničkih subjekata takođe ulaze asocijacije baznog tipa nastale u socijalističkom periodu (profesionalna, hobistička, kulturna, sportska društva). U ovu grupu ulaze nezavisni sindikati.

1. koje su 4 osnovne funkcije CD po Wolfgang Merkel-u i Hans Joachim Luuthu-u 2. koji su predgrađanski oblici udruženja do 1878 godine 3. koje organizacije građana djeluju u vremenu od 1878 do 1914 u periodu A-U 4. DODATNE FUNKCIJE CD u AU periodu 5. što je potisnulo pobačeno CD 6. navesti primjere alternativnih mirovnih organizacija u predratnom vremenu 19851992 i ciljeve njihovog djelovanja 7. navesti osnovne oznake poratnog vremena koji spojni faktori su uticali na aktivizam tadašnjih nevladinih asocijacija 8. uzroci fenomena Eksplozije nevladinog sektora u BIH (1995- 2007) 9. navesti funkcije nevladinog sektora u BIH 10. RAZLIKA IZMEĐU MONITORINGA VLASTI i korekcijske vlasti ili participacije 11. pojam političke participacije 12. navesti 3 funkcije koje omogućavaju funkcioniranje političke participacije u BIH 13. objasniti ugovorni odnos vlasti u kontekst partnera 14. alternativni i autentični pokreti 15. kriza na autentičnost civilnih inicijativa 16. grozd 17.Definirati pojam javno zagovaranje 18.navesti tri formalno pravne pretpostavke za razvoj javnog zagovaranja 19. definirati medijaciju 20. dvije dimenzije u kojima se potvrđuju medijacijska funkcija u BIH 21. što je pedagogija mira 22. objasniti koncept trostruke prirode nasilja 23. model rekom-a 24. što znaci konsolidacija nevladinog sektora u empirijskoj ravni 25. objasniti pojam specijalizacije

26. navesti 4 organizacije koje se u BIH bave zaštitom ljudskih prava 27. pojam civilno-politički NVO 28. MISIJA I CILJEVI etničkih nevladinih organizacija 29. objasniti pojam kriza i legitimnost civilnih inicijativa u BIH 30. što je civilna kolonizacija 31. pojam projektizacije i civilni inžinjering

PREDMET: CIVILNO DRUŠTVO I DIO – NASTANAK I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 1. Povrtak civilnog društva i porijeklo pojma Politički sociolog Ralf Darendorf kaže kako pluralistička revolucija kojom se 1989 urušio socijalizam u istočno evropskim zemljama, nije donijela ni jednu novu opštu ideju, već povratak konceptu civilnog iotovrenog društva. Civilno društvo je posatlo jedan od najučestalijih pojmova društvene teorije, ali i do rječnika svakodnevnog praktičnog života. Prijeti mu opšta opsanost od pretjerane upotrebe. Postoji jedna sličnost između riječi i stvari; stalna i česta upotreba ih čini komotnim kao i svaka navika, ali se ponekad izližu od pretjeranog korištenja i dovode do zamora i zasićenja. Šeri Berman govori o naporu društvenih i političkih nauka da nađu odgovor na pitanje šta omogućava da demokratije budu uspješne i snažne. Ranije generacije naučnika su isticale ekonomske, političke ili institucionane faktore, za današnje naučnike u modi se pojavio termin kulturne varijable. Najčešća sintagma za tu vrstu varijabli predstavlja koncept civilnog društva. S obzirom na različitu praksu upotrebe termina civilno društvo i građansko društvo, neophodno je ovim terminima dati napomenu. Riječ jeste o sinonimima, a razlikuju se samo po porijeklu. Prvi pojam vuče porijeklo iz anglo –američke terminologije, a drugi je naš tradicionalni domaći prevod klasičnog njemačkog pojma. Stariji prevodi sa engleskog i njemačkog na srpsko – hrvatski jezik davali su prednost terminu građansko društvo, da bi se tek kasnije uveo termin civilno društvo. Ljubomir Tadić se opredjeljuje za pojam civilnog društva iz razloga jer civilno društvo u našem jeziku sadrži značenjsku dimenziju bitnu za koncept, a koja se odnosi na suprotnost vojnom. Civil je osoba koja nema uniformu i koja nije uključena u vojne i ratne aktvinosti. U marksističkoj konotaciji rječ građansko društvo upotrebljavalo se kao sinom za buržoasko društvo, što u osnovi nije tačno, jer pojam civilnog i građanskog društva mnogo su širi od buržoaskog. U našem jeziku riječ građanin i građansko ima značenje koje se odnosi na stanovnike grada. Termin civilno izjednačava građane urbanih i ruralnih područja. Pojmovi civilnog i građanskog društva obuhvataju sve građane jednog društva, bez obzira da li pripadaju urbanom ili ruralnom dijelu stanovništva. Kratka etimologija pojma Pojam civilnog društva dio je teorijske paradigme civilno društvo – politička država, koja je ustanovljena u evropskoj i anglosaksonskoj političkoj filozofiji i teoriji od polovine 18 –og do polovine 19 –og vijeka. Džon Ken za CD kaže kako ono predstavlja ključnu riječ evropske političke misli kroz čitav period. Njemački autor Manfred Ridel tvrdi da je termin civilno, odnosno građansko društvo doslovan prevod politike koinonia, što će se kasnije prevoditi u pojam societas civilis. Ridel s pravom smatra da je moderno značenje pojma civilno – građansko društvo , vrlo različito od antičkog. Prvi obrisi dihotomije između građanskog u smislu civilis i političkog u smislu politicus mogu se smatra Riedel dokumentovati kod Italijana Gravine 1708, a svoje širenje tokom 18 –og vijeka zahvaljujući utjecaju Monteskija. Po Pejnu društvo i država nisu samo različiti nego imaju i potpuno različite izvore. Društvo je proizvod naših želja, a država naših grešaka; društvo podstiče našu sreću pozitivno ujedinjavajući naše osjećaje, država negativno ograničavajući naše mane. Jedno ohrabruje druženje, drugo stvara razlike. Društvo štiti, država kažnjava. Privatni građanin je polazna tačka, ključna poluga i oslonac civilnog, građanskog društva. Otuda sloboda individue kao osobe i njena prava, među kojima vlasnička ili

svojinska imaju izuzetno važnu ulogu u nastojanjima da se precizira, često fluidni pojam civilnog društva. Središnja uloga svojinskih, odnosno vlasničkih odnosa vidi se u sljedećem stavu iz znamenite Rusoove „Rasprave o porijeklu nejednakosti među ljudima“. On je bio istinski osnivač građanskog društva. Može se zaključiti da je individualni građanin kao vlasnik svojine polazna tačka za klasično shvatanje pojma civilnog društva. 2. Klasične tradicije i modeli CD Koncepti i praktični modeli CD uspostavljali su se na idejama, nadahnućim i iskustvima koja potiču iz tri različita historijska korijena, odnosno iz tri specifična polja evropske političke kulture. Prva i najranija tradicija započinje u italijanskim gradovima – republikama i nju označavamo kao evro – mediteranska struja. Vezana je za oblik političkog uređenja ovih gradova kao sinjorije. Sinjorije su renesansi pandan antičkom polisu. Evro – mediteranska tradicija se javlja sa prvim zametcima CD u italijanskim republikama za vrijeme Renesanse. Ona je uslovljena razvojem prvih oblika trgovačkog i financijskog kapitala u sjevrnoitalijanskim gradovima, kao posljedica razmjene roba i informacija tadašnje ranokapitaslističke prekomorske trgovine. Ključnu ulogu u razvoju pojma i diskursa CD odigrali su humanisti, a u pogledu invencija civilnog rječnika najviše zasluga imao je Leonardo Bruni iz Firence. Druga struja u nastanku CD može se nazvati kontinentalno – evropskom i vezana je za novonastajuće države – nacije na evropskom kontinentu. Ona započinje sa Monteskjeom, a završava Hegelom. Ova struja uvažava potrebu nastajanja CD, ali ipak prednost daje državi. Predstavlja drugi važan historijski korijen za razvoj CD. Gildi su najraniji oblici udruživanja zanatlija, trgovaca. Gilde su bili prvi asocijativni oblik zaštite zanatlija i trgovaca, čiji su moderni ekvivalenti korporacije i sindikati, svojevrsna mješavina posebnih interesa i javnog duha. Sistem gildi ubrzao je razvoj tržišta, razmjene i kapitalizma uopšte. Među onima koji su doprinijeli uobličavanju teorijskog razlikovanja države i CD unutar germanskog kulturnog kruga su: Volf, Jung – Štiling, Kant, Fihte, Gros, Ril, Hegel. Treća struja vezana je za angloameričku tradiciju u kojoj individualna prava imaju primat, a CD se pojavljuje kao manje ili više ravnopravan partner države ili u najmanju ruku izuzetno autonoman u odnosu na državu. Ona započinje sa Lokom, a vrhunac dostiže kod Pejna i Tokvila. Predstavlja najznačajniji korijen nastanka CD. Temelje o ovoj tradiciji postavlja Džon Lok svojim idejama o konstitucionalnoj državi, koja počiva na vladavini prava, zagarantvoanoj imovini i slobodi. Od početka 19 –og vijeka razlikujemo dvije antietičke linije razvoja ideje o odnosu CD i države. Jedna linija doživljava kulminaciju sa Hegelom i Marksom. Hegel nastoji da pomiri liberalizam i ideju o svemogućoj, univerzalnoj državi. On nudi formulu po kojoj CD može da dosegne samo do neistinitog, neumnog uopšte, a jedino je država ta koja na umni ili istinit način doseže do opšteg interesa. Markosova kontradiktorna kritika Hegelove koncepcije odnosa CD i države više je, unijela zabunu nego što je rasvijetlila problem. Ta zabuna je dvostruke prirode. Marks je u svom metodskom stavu pretpostavio da je rješenje problema u ukidanju razlike između CD i države putem tzv. podruštvljavanja države i politike. Onoj e omogućilo da se država izjednači sa društvom u uslovima ukinutog CD, da se država predstavi kao jedini zastupnik i tumač društva. Država je potpuno prekrila društvo. Umjesto modela podruštvljavanja, nastao je model

podržavljenog društva. Druga vrsta zabune vezana je za sam pojam. Marks je izjednačio buržoasko sa građanskim, odnosno CD, što bitno sužava značenje ovog pojma. Druga dominantna linija razvoja koncepta CD, vuče korijene iz anglo –američke liberalne tradicije, težište stavlja na samoregulativnu funkciju CD, na CD kao najvažniju riznicu individualnih ljudskih prava i sloboda, na CD kao oblast i posljednju branu zaštite od najezde države. Loren fon Štajn konstatuje da karakter žicvota jednog naroda određuje neprestana borba između države i društva, a da načelo države stoji u direktnoj suprotnosti načelu društva. Jedna linija koja se oslanja na tradicije germanskog kruga evropske političke kulture, karakterišu primat političkog, apoteoza države, hipostaziranje moći, važnost institucionalnog poretka, kolektivistička orijentacija. To je ona struja koja koja naglasak stavlja na političko rušenje društvenih pitanja, a u redukovanoj varijanti na državu. Drugu liniju karakterišu: primat društvenog, apoteoza prava i sloboda, aocijativnost i samoorganizacija, individualistička vrenosna orijentacija. Drugim riječima to je ona linija koja daje prednost društvenom rješavanju društvenih pitanja, insistiraajući na individualizmu i građanskim pravima i slobodama. Glavna karakteristika lokove struje jeste elaboracija jednog sadržajnog shvatanja društva kao izvanpolitičke stvarnosti. 18 vijek donosi i ideju javnog mnijenja, kao i ideju civilizovanog društva koje pored ekonomije uključuje i mir, posvećenost, razvoj nauke, tehnike, umjetnosti. Ideja CD kod Monteskjea prisutna je na 2 načina: 1. Kao građansko stanje u kome se uspostavljaju i regulišu direktni odnosi među građanima, i koje se razlikuje od političkog stanja. 2. Kao mreža posredujućih moći i tijela, što je naročito važno za monrahiju. Lokova koncepcija je okrenuta ideji nepolitičke dimenzije društva i neotuđivom pravu ljudi na slobodu i vlasništvo. Pet modela odnosa CD i države Za razumijevanje geneze klasičnog pojma CD i njegove relacije prema državi vrlo je korisno i informativno upoznati pet različitih modela tog odnosa koje daje Džon Kin. 62- Prva verzija koju najbolje prezentuje Tomas Hops i njegovo djelo Levijatan, gleda na državu kao na radikalnu negaciju priodnog stanja u kome vlada rat svih protvi sviju i otuda država dobija legitimaciju ili mandat da to stanje učini miroljubivim i podnošljivim za sve stanovnike. CD nastalo kao rezultat tog procesa izjednačava se sa državom i njenim zakonima. Tom modelu državne moći odgovara – država sigurnosti. 63- Drugu verziju najbolje zastupa Džon Lok u svom djelu „ Dvije rasprave o vladi“. Lok matra da je očuvanje privatne svojine temelj građanskog društva i vlade. On pod svojinom ne podrazumijeva samo svojinu nad materijalnim dobrima, već pravo čovjeka na vlastiti život, imovinu i slobodu. Ovakvoj verziji u kojoj su privatna svojina i sloboda zagarantovane vladavinom prava jvalja se model – konstitucionalne države. 64- Treća verzija čini odlučujući korak u ograničavanju državne moći u korist CD. Taj model je evidentirao Tomas Pejn, koji razvija temu CD protiv države. Najsavršenije CD je ono koje samo reguliše svoje poslove, i samim tim ostaje manje mjesta za miješanje vlade. Država nije ništa drugo nego neophodno zlo delegirana društvena moć za zajedničko dobro i korist društva. Toj verziji odgovara model minimalne države. 65- Četvrta verzija – zadatak države je da sačuva, ali i trenscendira CD. Po hegelu, CD nije prirodni uslov slobode, već historijski izgrađen aranžaman etičkog života koji uključuje

ekonomiju, interesne društvene grupe i institucije odgovorne za administriranje civilnih zakona. Toj verziji odgovara model univerzalne države. 66- Peta verzija polazi od straha koji prijeti da uguši CD novim formama državne intervencije. On se poziva na značaj zaštite i obnove CD, shvaćenog kao oblast samorganizacije sfere koja je pravno zaštićena i nije direktno zavisna od države. Najznačajniji reprezenti ove verzije su Džon Stjuart Mil i Aleksis de Tokvil. Mil u svojoj knjizi „ O slobodi“ raspravlja o prirodi i granicama vlasti koje društvio treba da ima nad pojedincem , ističući u prvi plan građansku društvenu odnosno individualnu slobodu. Za ovaj koncept građanskog društva značajno je i Tokvilovo upozorenje iz knjige „ O demokratiji u Americi“ u kojoj skreće pažnju na mogućnost tiranije većine nad manjinom. Petoj verziji CD odgovara liberalno – demokratska država. Ferguson, Hegel, i Marks o CD Djelo Adama Fergusona „ Esej o historiji CD“ ima jednu od odlzučujuih zasluga za teritorijsko uobličavanje pojma CD. To je najznačajnija rasparava o CD u vremenu prije prvih demokratskih revolucija. U svojim raspravama Ferguson je zauzeo nepristrasan i hladnokrvni pogled u odnosu na obje strane medalje koja je oličavala modernu civilizaciju. Polazna Fergusonova humanistička i moralistička pozicija je prihvatanje Aristotelove ideje o čovjeku kao društvenoj životinji. Za razliku od Hobsa on je smatrao da svaki čovjek kao individua ima prirodnu tendenciju da se udružuje i okuplja u šire ljudske asocijacije u kojima uživa društvo drugih. Uživanje u miru kao i mogućnosti razmjene robe jedna za drugu, doveli su do transformacije lovaca i ratnika u trgovce i poslovne ljude. Ferguson je stavljao važnost komunikativne dimenzije smatrajući da lingvistička razmjena i komunikacija ima centralnu ulogu u povezivanju među ljudima. Nedostatak civilne komunikacije Ferguson vidi kao veću opasnost koja dolazi do izražaja sa razvojem trgovačke države koja svojom pojavom uvećava podjelu rada ali i umanjuje koheziju društva. Ferguson zaključuje da je prisustvo komunikatvinih tokova između različitih individua uslov postojanja slobodnog CD. Ferguson je naglašpavao i civlizirajuću dimenziuu u pojmu CD. CD je Ferguson pridao značenje civilizovanog društva, društva koji se svojom politikom i vladavinom prava, svojom kulturom i uljudnošću razlikuje od divljačkog društva. Hegel je uspio da pojam CD , odnosno GD postane jedan od osnovnih koncepata političke filozofije i političke sociologije. Hegelov doprinos političkoj filozofiji, političkoj sociologiji i političkoj teoriji po Ridelu je ravan Bodenovoj koncepciji suvereniteta i Rusovoj ideji opšte volje. GD, odnosno CD nije pridoni uslov slobode, već historijski proizvedena sfera etičkog života. Ta sfera je u Hegelovom sistemu smještena između patrijarhalne familije i univerzalne države. Rezultat Hegelovog sistemskog reza u poimanju pojma građansko i CD ja u novom značenju pridjeva „građanski“ koji dobija socijalni upotrebni smisao i koji označava društveni položaj individue koji je u državi privatiziran. CD postaje sfera građanskih privatnih ljudi koji su međusobno povezani svojom posebnošću. Konkretna osoba koja je sebi svrha kao posebna, kao cjelina potreba i pomiješanost prirodne nužnosti i proizvoljnosti, jedan je princip GD. Drugi princip je princip poveznaosti i zavisnoti posebnih osoba sa drugim osobama, pa se osniva sistem svestrane zavisnosti tako da su subzistencija i dobrobit pojedinca, samo u toj povezanosti zbiljski osigurani. Razlikovanje posebnih i opštih interesa i sagledavanje njihove dijalektičke veze i međuslovljenosti je prva bitnka karakteristika Hegelovog shvatanja odnosa CD i političke države. Razlikujemo dvije bitne karakteristike razlikovanja CD i države kod Hegela to je prvi nivo ili način uspostavljanja opšosti kod GD. Njega određuje povezanost članova društva kao samostalnih pojedinaca . drugi vid ili nivo uspostavljanja opštosti je država. Država je zbiljnost konkretne slobode, a konkretna sloboda sastoji se utome da osobna pojedinačnost i njeni interesi

isto tako imaju svoj potpuni razvoj i priznanje svog prava. U pokušaju da se osamostali u odnosu na svog velikog prethodnika Hegela. Marks uvažava Hegelovu distinkciju pa i sam govori o svjetovnom rascjepu između političke države i građanskog društva, o sukobu između općeg i privatnog interesa ili o općoj svjetskoj protivrječnosti između političke države i GD. Marks nastoji da pokaže da se ispod teorije o slobodi, jednakosti i harmoniji interesa u buržoaskom društvu skrivaju opravdavanja za stvarnu nejednakost i eksploataciju. Odnos uzajamnosti među ljudima za Marksa predstavlja apstrakciju buržoaskog odnosa razmjene, u kome uvijek gubi onaj koji na tržištu jedino može da ponudi i prodaje sebe tj. svoju radnu snagu. Za Marksa nije samo rješavanje problema posredovanja ili proturječnosti između GD i države, nego i pitanje autonomije shvaćenog kao buržoaskog. Rješenje tog pitanja on traži u političkoj ekonomiji i u otkrivanju mehanizama viška vrijednosti i eksploatacije radničke klase. GD se ne izjednačava nužno buržoaskim društvom, već predstavlja model izbora između različitih obrazaca i dimenzija u pluralitetu tipova CD.

II DIO SAVREMENI KONCEPT CIVILNOG DRUŠTVA 3. Savremene inovacije pojma CD Razlikujemo 3 teorije inovacije: 1. Gramšijeva inovacija koncepta CD Prvu inovaciju unio je Antonio Gramši, naglašavajući značaj kulturne dimenzije CD i ulogu koju ima hegemonija u integraciji društva. Gramši je bio prvi među marksisitima koji je napustio poziciju redukovanja CD na ekonomsku dimenziju i insistirao na autonomiji CD u odnosu na državu i političko polje. Njegov model počiva na dva osnovna principa: principu hegemonije i principu dominacije. Za hegemoniju je bitan pristanak nad onima nad kojima se vlada. Ona se ostvaruje putem kulturnih sadržaja i asocijativnih formi CD. Dok se dominacija realizuje uz podršku prisile i ostvaruje se putem prava, birokratskog, političkog i ojnog prava države. CD po Gramšiju se sastoji iz dva elementa: kulturno vrijednosnih sadržaja, normi i značenja te mreže institucija i građanskih asocijacija. Gramši na CD gleda kao na najvažniji društveni teren u kome se vodi rovovska borba za novi poredak. Koncept CD se stvara u polju vladajućih i podređenih klasa. On je smatrao da je moć vladajuće klase najranjivija u kulturnoj sferi društva, pa se klasni rat mora dobiti intelektualnim sredstvima. Ono što je trajno ostalo od Gramšijevog doprinosa modernoj teoriji CD može se sumirati u dvije poente. Prva se odnosi na civilnu i političku relevantnost kulturnog polja CD, unutar kjeg se proizvodi hegemonija i bori za nju. A druga, da nema koncepcije CD koja bi bila politički neutralna. Svaki koncept CD dio je šireg projekta oblikovanja društvenih odnosa, kulturnih formi, i načina mišljenja o društvu. U tom smislu, Gramši je pokazao da su diskurs i kultura CD istovremeno i mnogostruki i politički relevantni. 2. Doprinos evropskih teoretičara društvenih pokreta. Drugi značajan pomak u modernom shvatanju CD došao je iz kruga teoretičara koji su se u 70 – tim i 80 – tim godinama 20 –tog vijeka razvili teoriju društvenih pokreta. To su teoretičari poput

Alena Turena, Klausa Ofea, Džona Kina i Alberta Melučija, koji su fenomen novih ili alternativnih društvenih pokreta stavili u središte svoje analize. Njihov naglasak je na dinamičnoj, kreativnoj i osporavajućoj strani CD kao neformalne mreže društvenih pokreta i građanskih inicijativa koje se razlikuju kako od tradicionalnih više formalizovanih dobrovoljnih udruženja i institucija, tako i od klasnih organizacija. Društveni pokreti su najšira i njznačajnija poluga CD. CD je rodno mjesto društvenih pokreta, ali su njihove ideje i akcije usmjerene u oba pravca; kako prema državi kao političkoj zajednici, tako i prema društvu u cjelini, kao društvenoj zajednici. Glavna motivaciona snaga društvenih pokreta leži u njihovom bazičnom odnosu prema promjenama. Društveni pokreti nastaju onda kada građani žele nešto da promjene u društvu. Najčešće su to promjene na bolje, i u tom smislu društveni pokreti su najznačniji nosioci progresivnih promjena u modreno doba. Društveni piokreti su izraz pluraliteta CD. Oni istovremeno iskazuju razlike i koflikte u ideološkim orijentacijama i interesima, koje egzistiraju u CD. Zajedno sa ostalim dimenzijama CD društveni pokreti dijele sljedeće zajedničke karakteristike i obilježja: dobrovoljnost, javnost, autonomnost, spontanost, kolektvnost, solidarnost. Kako svi društveni pokreti u mnajoj ili većoj mjeri, sadrže utopijske dimenzije, oni sikazuju normativnu ili projektnu stranu CD. U drugoj polovini 20 –tog vijeka uvedena je i teorijska i praktična podjela na klasične ili stare i alternativne ili nove društvene pokrete. Za paradigmu klasičnih ili starih pokreta smatra se radnički pokret iz druge polovine 19 – tog vijeka i prve polovine 20 –tog vijeka; a za paradigmu alternativnih ili novih pokreta smatra se ekološki pokret koji u širem obliku nastaje tek u drugoj polovini 20 –tog vijeka. Postoje i pokreti poput feminističkog, koji imaju zapaženu ulogu i u jednom i u drugom periodu i koji pripadaju i starim i novim pokretima. U klasičnoj teoriji društvenih pokreta u SAD-u je tokom većeg dijela 20 – tog vijeka dominirala bihejvioristička teorijska i metodološka postavka, a u Evropi, pod utjecajem marksizma, klasna teorija i pristup. 3. Javnost građanskog odnosno CD Sljedeći veliki doprinos razvoju savremenog koncepta CD nastao je u okviru proučavanja i razvoja teorije javne sfere. Posebno značajan udio i ulogu u obličavanju komunikativne deliberativne sfere javnosti i javnog mnijenja ima Jirgen Habermas. Javnost i javno mnijenje su po svojoj funkciji građanskog liberalnog porijekla. Javnost u antičkom smislu je javni život. Reprezentativna javnost srednjevjekovnog doba je obilježeje statusa i vezano je za atribute ličnosti koju prate insignije ( grbovi i oružje), maniri ( način ponašanja i pozdravljanja) i formalizovana retorika. Po Karlu Šmitu reprezentativnu javnost karakteriše forma, a građansku diskusija. Osnovno, početno i najšire značenje javnosti prema Habermasu upućuje na javno ili opšte dobro svih građana. Opšti pojam javnosti sadrži oba značenja: ono koje je upućeno državi kao javnoj vlasti i ono koje je upućeno u smislu javnog mnjenja. Moderno shvatanje javnosti kao zasebna sfera uspostavlja se tek razdvajanjem privatnog domena naspram koga stoji javni. Proces konstituisanja tako shvaćene javnosti završava se tek u 18 –om vijeku sa konačnim uobličavanjem građanskog društva i i uspostavljanjem dihotomije država – civlino društvo. Prvi oblici uspostavljanja građanske javnosti su aristokratski saloni koji u 18 –om vijeku preuzimaju mnoge kulturne funkcije dvora i koji omogućavaju susrete i slobodne diskusije predstavnika različitih društvenih slojeva i staleža. Veliki trgovački gradovi preuzimaju mnoge kulturne funkcije CD u povoju. Oni su ne samo najvažniji privredni centri, već i centri za razmjenu informacija. Sa uspostavljanjem prvih privrednih sajmova i berzi uspostavlja se i pošta kao oblik redovne komunikacije. U 17-om vijeku pojavljuju se nedjeljne tj. političke novine, a počev od sredine topga vijeka javlja se i redovna dnevne štampa. Krajem ovog vijeka kao dopuna štampi javljaju se prvi časopisi. U

drugoj polovini 17-og i 18 –og vijeka cvjetaju kafane, kao oblici uspostavljanja građanske javnosti. Čaj, čokolada i kafa postaju uz ostala pića popularni napitci kod imućnijih slojeva građanskog stanovništva. Za razliku od francuskih salona u kojima su dominirale žene, engleske i njemačke kafane su za muškarce.l Kultura i CD Sa uspostavljanjem građanske javnosti i procesom formiranja građanina u modernom smislu te riječi, odvijao se još jedan izuzetno važan proces za uspostavljanje i razumijevanje savremenog CD. Riječ je o razvoju kulture koja sadrži nekoliko bitnih dimenzija ta tematiku CD. Prvo, sa uspostavljanjem modernog društva započinje proces civilizovanja u smislu kulture kao kultiviranja i odgajanja lijepog i uljudnog ponašanja u svakodnevnom životu. Svjedočanstva otoj dimenziji uspostavljanja građanskog društva i manira građanskog odnosno civilizovanog ponašanja, a posebno promjena ponašanja u gornjim društvenim slojevima na Zapadu, mogu se naći u kapitalnom djelu Norberta elijasa „ Proces civilizacije“. Drugo, sa uspostavljanjem i razvojem građanskog društva započinje proces premošćavanja jaza između elitne i masovne kulture. Čitav novovjekovni razvoj kulture može se metaforički predstaviti kao seljenje kulture i kulturnog stvaralaštva sa vrha države u CD. To se najbolje vidi na primjeru pojave romana i lijepe književnosti sredinom 18 –og vijeka. U isto vrijeme javljaju se i prve knjižnice i klubovi čitalaca, definitivno kao kulturne institucije građanskog, odnosno, CD. Treće, sa razvojem građanskog društva širi se prostor za kulturno stvaralaštvo. Kultura postaje važna sfera CD. Četvrto, ratzvoj CD omogućio je prelat sa kulture mase na masovne oblike kulturnog stvaralaštva, a na osnovu širokog procesa obrazovanja. Pored književnosti, pozorišta, muzike i slikarstva u naše vrijeme javljaju se novi vidovi umjetnosti, a prije svega film, koji ima značajnu masovnu kulturnu funkciju u savremenom društvu. Peto, građansko društvo se pojavljuje ne samo kao glavni proizvođač kulture uopšte, nego i kao producent jednog specifičnog oblika kulture koji je od bitnog značaja za međusobni odnos CD i države. Riječ je o političkoj kulturi koja predstavlja jedan od preduslova za uspješno funkcionisanje političkog polja i političkih institucija. U prvom peridou razvoja GD glavni teret u stvaranju materijalnih pretpostavki za razvoj građanske kulture pada na trgovce, preduzetnike i onaj dio klasičnih srednjih slojeva koji se naziva sitna buržoazija. Daljim razvoje GD stvaraju se novi profesionalni društveni slojevi, a unutar CD uspostavlja se kulturna elita koja ima određenu civilnu društvenu misiju. U prostoru između neobrazovanog dijela stanovništva i vladajućih bogatih klasa uspostavlja osoben društveni sloj koji se naziva inteligencija i koji u CD ima ključnu ulogu u obrazovanju i kulturnoj produkciji. Prema Habermasu masovna kultura ističe i svoje problemsko ime tako što podpada pod utjecaj logike tržišta, a znatni dijelovi kulturnog stvaralaštva i produkcije odgovaraju na tražnju ili stvaraju tražnju kulturnog tržišta prilagođavajući se potrebama opuštanja i razonode potrošačkih grupa sa relativno niskim nivoima obrazovanja i kulture.

CD i nove demokratije Značajne inovacije u raspravama o CD došle su iz polja novih demokratija, i u praktičnom i teorijskom smislu. Huan Linc i Alfred Stepan naglašavaju značaj CD. Navodeći pet osnovnih

uslova za razvoj demokratije oni na prvo mjesto stavljaju živo i aktivno CD. Ostalih pet arena za konsolidaciju demokratije su: političko društvo, vladavina prava, državna birokratija, i ekonomsko društvo sa slobodnim tržištem. Najpoznatije su ideje Adama Mihnika o novom evolucionizmu i Jackea Kuronja o samo ograničavajućoj revoluciji. Čehoslovačko iskustvo pokazuje značaj i snagu disidentskog kulturnog kruga koji je kreirao i tiho ali uporno i neizdrživo izveo tzv. Plišanu revoluciju ili revoluciju karanfila. Iskustvo Mađarske je značajno po programu tzv. Radikalnog minimalizma kao i po konstruktivnoj ulozi reformistički orijentisane komunisitčke partije u prelasku na novi tip vlasti. U dalekim i od nas kulturno udaljenim zemljama Južne Amerike, prije svega zbog činjenice da je riječ o drušptvima koja su se suočavala sa diktaturama jakim autoritarnim režimima. Za koncepte revitalizacije CD u ovim zemljama značajna je evoluciona strategija tzv. Gradualizma i socijalne dekompresije. Ta strategioja se zalagala za liberalizaciju omekšavnja autoritarnog režima, zatim za slobodu pa tek onda za punu demokratizaciju. U mnogima od ovih zemalja, istina i crkva je odigrala važnu ulogu u buđenju CD i njegovom oslobađanju od diktatura ( teologija oslobođenja). Jedno od glavnih iskustava latinoameričkih diktatura je da samo depolitizovano društvo može da preživi autoritarni režim – kao što, u fazi mobilizacije i promjena CD nužno postaje politizovano. Ka globalnom CD Prve zapažene teorijske priloge na temu globalnog CD ponudili su Džon Kin i Meri Kaldor, a veliki broj vrijednih analitičkih priloga, i faktografskih uvida sadržai Godišnjak globalnog CD koji je počpeo da izlazi od 2001 godine. Ono što može da se naznači kao osnovni pristup toj temi može da s eformuliše u obliku pitanja: Da li će nadvladati demokratskim ili autoritarni lik globalizacije, i kakva je uloga snaga globalnog CD za ishod tog sukoba? Za historiju o globalnom CD važan je i mezo nivo, onaj nivo koji se pojavljuje između nacionalne države i globalnog svijeta. Tako se za Evropu i njene integracione procese postavlja kao izuzetno važno pitanje da li se i kao formira Evropsko CD. To je pitanje koje ima značajno praktičnu dimenziju, a postaje sve više i predmet teorijskog interesovanja naučnog istraživanja. 4. Šta je CD i kako ga odrediti Konraverze oko upotrebe pojma CD Prekomjerna, i neadekvatna upotreba nekog pojma, može da dovede do konfuzija i nesporazuma. Tomas Hobs govori o civitas, latinskom nazivu za engleski commonwealth, što je sve za njega sinonim za državu, koja je bitno različita od prirodnog stanja. Kod Loka pojam CD će biti podveden pod širui pojam političkog društva, koje proizvodi državu. U drugoj polovini 18 –og stolejća nakon Loka, termin CD počinje da se upotrebljava za označavanje sfere života koja je institucionalno odvojena od države i poltičkog polja. Kao što demokratija nije svuda ista, tako se i pojam CD u svom značenjskom smislu razlukje između, evropskog i američkog iskustva i konceptualnog poimanja. Drugi dio nesporazuma proističe, kao Džon Kin, primjećuje, iz tri različita nivoa upotrebe pojma CD, odnosno 3 različite najmene njegovog korištenja. Neki autori koriste ovaj pojam u empirisjko analitičke i deskriptivne svrhe, da bi opisali, analizirali i interpretirali različite relane odnose između države i onog dijela društva koje nazivaju civilni. Drugi autori pristupaju pojmu CD ka normativno – mobilizatorskom konceptu. Njih najviše interesuju pragmatična pitanja društvenih promjena i formulisanja društvenih i političkih strategija ili akcionih programa. Treći imaju u vidu vrijednosnu i etičku dimenziju CD i njegove

prednosti u tom smislu nad druge tipove režima. Razlike postoje s obzirom na različite uloge i funkcije koje se pridaju CD. Tako Bob Edvards i Majkl Foli sumiraju tri osnovna stanovišta u savremenim debatama o CD. Prvo, danas jaka i utjecajna neotokvilovska struja naglašava funkcije socijalizacije; udruženja CD imaju glavnu ulogu u obrazovanju građanskih sposobnosti i motivisanju građana za učešće u demokratskom životu. - Drugo, značajan dio literature od tzv trećem ili dobrovoljnom sektoru, sdmatra da CD ima izvjesne komplementarne javne i kvazijavne funkcije, u pomaganju siromašnim, hendikepiranim i marginalizovanim društvenim grupama. - Treće, tradicije koje su više u skaldu sa Evropskim i latinoameričkim sikustvom i upotrebom pojma CD, naglaššavaju funkcije predstavljanja ili borbenog zalaganja, društvenih organizacija van države i u odnosu na državu. Na drugoj strani poznati kanadski teoretičar Čarls Tejlor razlikuje tri nivoa značenja pojma CD: U minimalnom značenju, građansko društvo postoji tamo gdje oostoje slobodna udurženja koja nisu pod tutorstvom državne vlasti. - U strožijem značenju, GD postoji tamo gdje društvo kao cjelina može sebe da struktuira i koordinira svoje aktivnosti kroz slobodna udruženja. - Kao laternativa ili dodatak drugom značenju, o GD možemo govoriti tamo gdje bi udruženja, u zajedničkom nastupu značajno mogla da odrede državnu politiku ili da utječu na njen smjer. Prvu dimenziju CD po Jiregneu Koki karakterišu: orijentacija ka konfliktima, raspravama i dogovorima u javnosti, naglasak na individualne nezavisnoti i kolektivne samorganizacije, nenasilje, priznavanje pluralizma i razlika kao legitimnih i orijentacije ka opštim brigama koje nadilaze partikularisitčke interese i iskustva. Druga dimenzija ili mogućmnos značenja odnosi se na društvenu sferu ili društveni prostor koji je pojam CD obilježen. U tom značenju CD obuhvata mnogo inicijativa, mreža, udruženja i pokreta. CD se odnosi istovremeno razlikuje od države ali isto tako od biznisa ( tržišta) kao i od privatne sfere. Treća dimenzija značenja CD je normativno –mobilizatorska, u njoj je sačuvan onaj dio utpopijskog povjerenja koji pojam CD duguje svom prosvjetiteljskom naslijeđu i porijeklu. U tom značenju ideja CD je nikad neispunjeni, ali uvijek prisutna projekat razvoja i poželjnog stanja društva. Svojevrsnu sintezu različitih mogućih pogleda na CD daje Meri Kaldor u svojoj knjizi „ Globalno CD“, odgovor ratu. Ona nudi pet različitih verzija koncepta CD od kojih su prva dva bila dominantna u prošlosti, a naredna tri su savremene verzije, koje sadrže eho klasične upotrebe ovog pojma. Prva verzija je CD kao societas civilis, koja označava vladavinu prava i političke zajednice koja je mirnodopski uređena na osnovu eksplicitnog ili implicitnog poristanka pojedinaca. Bitna odlika jeste postojanje zone civilnosti, ali shvaćene u smislu uljudnog ponašanja i dobrih običaja. Takvao CD iziskuje državu, sa javnim monopolom ligitimnog nasilja. Prema ovoj definiciji CD nije moguće odvojiti od države. CD shvaćeno kao buržoasko društvo je naredna verzija ovog koncepta. Najaslužniji za teorijsku elaboraciju ove verzije su Hegel i Marks, po kojima je GD arena etičkog života izmešu države i porodice. CD je po njima historijski proizveden fenomen povezan sa pojavom i razvojem kapitalizma. Hegelova i Marksova koncepcija se oslanja na uvide škotskih prosvjetitelja, naročito Adama Smita i Adama Fergusona, koji su dokazivali kako je napredak komercijalnog društva kreirao individue koje su bile neophodan uslov za CD. Za Hegela je CD shvaćeno kao buržoasko društvo, bilo „ postignuće modernog doba“, a za Markasa “ pozornica historije“. U posljednim decenijama 20 –og vijeka a naročito tokom 70 –tih i 80 – tih -

godina pojavila se u istočnoj Evropi, po Mer Kaldor aktivistička verzija CD. To je koncept kojeg ona opisuje kao post- marksističku i utopijsku viziju CD. Jedna od posljedica radiklanih promjena iz 1989 godine bilo je, nastojanje da se nametne neoliberalna verzija CD kakva postoji na Zapadu, a posebno u SAD-u. Ova verzija se može opisati kao jedna vrsta slobodnog tržišta u politici. CD se sastoji iz građanskih asocijacija koje sačinjavaju neprofitni – treći sektor. Uloga CD nije samo u ograničavanju moći države, već i u obezbjeđivanju zamjene za mnoge funkcije koje su pripadale državi. Posljednju verziju CD Meri Kaldor naziva post - modernom koncepcijom. To je pristup CD koji napušta univerzalizam aktivističkog i neoliberalnog shvatanja, ova verzija iziskuje univerzalan pristup – princip tolerancije. Po post - modernom shvatanju CD je arena pluralizma, borbe, i osporavanja, izvor necivilnosti, kao i civiliteta. Konceptualno određenje CD CD spada u onu grupu pojmova sociološke i političke teorije ( slobode, pravde, jednakosti, demokratije) koji emituje značenje usmjereno istovremeno i ka polju teorije i ka polju praktičnog društvenog života. Lako se uočavaju i razlikuju najmanje dvije specifične dimenzije ili odovjene funkcije pojma CD: Teorijsko – analitička – pojam CD se koristi kao teorijska kategorija za analizu i objašnjenje onih dimenzija društvenog života koji postoji u realnosti. CD je agregatni pojam kojim se označava specifičan skup društvenih komunikacija i socijalnih veza, socijalnih institucija i društvenih vrijednosti, čiji su glavni akteri građani sa svojim civilnim pravima, građanske ( nepolitičke i nevladine) organizacije, udruženja, društveni piokreti i građanske institucije. Normativno – mobilizatorska – pojam CD ima status normativnog koncepta, koji služi i pomaže da se motivišu i mobilišu građani i ostali socijalni akteri kako bi ustanovili i razvili različite sadržaje i oblike civilnih aktivnosti. U ovoj funkciji pojam CD posebno dolazi do izražaja u periodu tranzicije iz više ili manje autoritarnih u manje ili više demokratska društva ili politička uređenja. Definicija CD koju nam nudi Leri Dajmond je: „ CD se shvata kao područje odnosno domen organizovanog društvenog života, koje dobrovoljno, samo generišuće ( uglavnom ) samo- izdržavano autonomno od države i u okvirima legalnog poretka ili skupa zajedničkih pravila. Zmajerke civilno društvu su: a) Iako je tačno da ekonomija u smislu proizvodnih i uslužnih aktivnosti ne ulazi u pojam CD; postoje neke dimenzije ekonomskog života, bez kojih je pojam CD nepotpun, tu se misli na svojinske ili vlasničke odnose, na društveno uspostavljeni sisteem potreba i potrošnje, na problem samsotalnosti ekonomije i sl; b) Povezana sa ovim je i primjedba da predložena definicija ne pokriva oblast autonomnog sindikalnog organizovanja i polje koje se naziva industrijski odnos i industrijska demokrastija; c) Polje civilnih vrijednosti, civilne kulture kao bitna dimenzija CD nije jasno identifikovano i pokriveno navedenom definicijom; d) Fenomeni građanske neposlušnosti kao unačajna karakteristika modrenog civilčnog života teško bi mogli da se podvedu pod pojam CD; e) Mada je duhovno – spiritualni život, smješten u sferu potpune provatnosti, teško se može negirati da jednom dimenzijom svoga djelovanja crkva ne predstavlja i

-

dio CD; ( posebno u sferi razvoja i učvršćivanja etičkih principa na kojima CD počiva) Filip Šmiter definiše CD: „ CD se može definisati kao skup ili sitem samo organizovanih grupa za posredovanje, odnosno povezivanje, koje su: 47. Relativno nezavisne, kako od javnih vlasti, tako i od privatnih jedinica produkcije ( firmi) i reprodukcije ( porodice); 48. Sposobne da promišljaju ali i preuzimaju akcije u odbranu ili promociji svojih interesa ili strasti; 49. Koje ne nastoje da zamjene ni državu ni privatne jedinice produkcije da bi preuzela odgovornost za upravljanje političkom zajednicom u cjelini; 50. Saglasan da djeluju u okviru prethodno ustanovljenih pravila civilne prirode, tj. iskzaujući obostrano uvažavanje. Tako određeno CD po Šmiteru počiva na 4 pretpostavke, odnosno norme ponašanja: - Dualna anomija; - Kolektivna akcija; - Neuzurpacija; - Uljudnost; Po Vojislavu Stanovčiću suštinski elementa CD je vladavina prava. To što je važilo u klasično vrijeme nastajanja i ranog CD važi i danas. Polazna tačka koncepta CD je građanin sa svojim individualnim civilnim pravima, a u njegovom središtu su građanske organizacije i udruženja. Pozitivni principi na kojima počiva koncept CD su: a) Autonomija ( u odnosu na politiku i državu); b) Asocijativnost ( ne političko udruživanje i organizovanje); c) Kontraktualnost ( ima dvije ravni globačnu ideju društvenog ugovora, kao osnova ne samo političkog autoriteta nego i društvenog poretka i konkretnu ravan ugovornih odnosa u komercijalnom i drugom društvenom saobraćanju među građanima kao individuama); d) Pluralizam ( društveni i interesni); e) Individualitet i samoinicijativa; f) Solidarnost; g) Samoorganizacija i dobrovoljnost; h) Javnost; i) Humnost i humanitarnost; j) Samopomoć; Aspekt CD sa negativnim predznakom su: a) Kompetitivnost; b) Egoističnost; c) Partikularizam; d) Posesivnost; e) Separatizam; f) Lokalizam; CD djeulje prvenstveno kao horizontalna socijalna mreža koju karakterišu: a) Neposredna ( face to face ) komunikacija; b) Međususjedska i lokalna solidarnost i uzajamna podrška;

c) Sposobnost i samoniklost, građanska inicijativa; d) Nepolitički i ne kalsno zasnovaqna kolektivna akcija; CD je i agregatni pojam kojim se označava specifičan skup društvenih komunikacija i socijalnih veza, socijalnih institucija i društvenih vrijednosti, čija je polazna tačka i glavni akter ličnost kao građanin. Tamko se unutar GD analitički razlikuju tri nivoa: a) Građani kao pojedinci, individue; b) Udruženja odnosno asocijacije građana, društveni pokreti i građanske ustanove; c) Javnost; Najvažniji kolketivni akteri CD su: - Građanska udruženja ( asocijacije) - Građanske ustanove ( institucije) - Društveni pokreti Institucije koje su manje više u direktnom odnosu sa CD su porodice crkva, dobrotvorna udruženja, privatni fondovi, obrazovni sistem i univerziteti, slobodna štampa i nezavisni medij. CD i princip građanstva Savremeni koncept građanstva podrazumijeva ukupnost sloboda, prava i dužnosti koje pojedinac kao ličnost odnosno individua i subjekt svojih građanskih prava uživa u okviru određenog društva. Za koncept CD je bitno ono značenje u pojmu građanin koje naglašava afirmaciju ličnosti i njenu autonomiju u pravcu razvoja individualiteta. Habermas pokazuje da su procesi formiranja građanske javnosti i formiranja građanina kao društvene figure dva usko povezana procesa. Ugovorni odnos, proistekao iz odnosa razmjene pokazuje se kao centralni odnos GD. Sa druge strane javnost zauzima centralno mjesto kao organizacioni princip pravnih država posebno onih sa parlamentarnim oblikom vladavine. Pojedinac se kao građanin više ne definiše po rodu ili društvenom položaju, već po svojim univerzalnim civilnim opravima. Status slobode, građanski status i porodični status ustupaju mjesto jednom jedinom prirodnom statusu koji se pripisuje svim pravnim subjektima. Jedna grupa osnovnih prava odnosi se na sferu publike koja rezonuje sloboda mišljenja i govora, sloboda štampe, sloboda okupljanja i udruživanja itd. Druga grupa osnovnih prava opdnosi se na slobodni status pojedinca zasnovan u intimnoj sferi patrijarhalne i uže porodice. Treća grupa osnovnih prava opdnosi se na saobraćaj privatnih vlasnika u sferi građanskog društva ( jednakost pred zakonom) zaštita privatne svojine. Osnovna prava garantuju: sfere javnosti i privatnosti: institucije instrumentne publike i osnovu privatne autonomije. Osnovno jezgro iz kojeg se razvija moderni princip građanstva su prirodna prava, u čijem su središtu lična ili civilna prava. Drugu generaciju građanskih prava koju su afirimisale i potvrdile građanske revolucije predstavljaju politička prava građana. Treću generaciju tih prava čine ekonomska i socijalna prava koja su razvijena pod utjecajem radničkog pokreta, kao i koncepcija socijalne države ili države blagostanja. Nova ili četvrta generacija ljudskih prava uključuje daljni razvoj nekih ranijih individualnih prava ( prava žena) kao i uvođenje nekih potpuno novih kolektivnih prava poput manjinskih, kulturnih i drugih prava. Najnovija ili peta generacija prava uključuje prava na slobodnu seksualnu preferenciju ( bračna i porodična prava partnera ), ekološka prava ( prava životinja), prava na eutanaziju i sl. Prema Dejvidu Heldu danas je građanstvo shvaćeno kao puno članstvo u zajednici koja obuhvata pravo da se participaciojm aktivno učestvuje u određivanju uslova zajednice i osiguranju jednakog statusa pojedinaca ili grupa.

Demokratski potencijali CD CD i demokratija su prirodni saveznici. Demokratske funkcije CD su mnogobrojne. Najznačajnija je ona kojom CD, izgrađujući i podižući nivo demokratske i političke kulture i razvijajući odgovarajuće demokratske vrijednosti, stvara pretpostavke za demokratsko funkcionisanje institucija državne vlasti. CD predstavlja svojevrsni i najširi konttroloni i socijalni monitoring i ograničenje u odnosu na način vršenja vlasti od strane države. Mobilizacija CD jedan je od glavnih sredstava za razotkrivanje zloupotreba legitimeta nedemokratskih režima. Drugo značajno obilježje pojma CD je antietatističko značenje. Treća bitna odlika CD je njegova relativna autonomnsot u odnosu na državu i političku sferu. Četvrto obilježje CD je pluralizam. On ima dva značenja: • • Pluralizam ( diverzitet) je unutrašnje svojstvo CD, odlika po kojoj se civilni život odvija u mnoštvu raznovrsnih oblika i formi ( građanska udruženja i aocijacije, građanske ustanove, građanske inicijative); Šire značenje i odnosi se na realno sinhronijsko i dijahornijsko postojanje različitih oblika ili modela CD, kako u odnosu na različita historijska društva,

III DIO CIVILNO DRUŠTVO I DRŽAVA Natanak modernog pojma države Termini CD i država ne samo da nemaju tako dugu historiju nego i nastaju zajedno. Etimologija riječi država pokazuje da je to termin koji je u mnogim evropskim jezicima nastao derivaciojm iz latinske riječi status ( riječ sa mnogo zančenja stajanje, stanje, položaj, način života, ustav, zakon) u smislu određenog, ugovorenog i stabilnog stanja ili poretka. Danas se u političkoj teoriji smatra da je rođenje ove riječi jedan od poznih produkata Renesanse, a Ernest Keesireji decidirano tvrdi da je Makijaveli prvi upotrijebio riječ država u današnjem smislu, tj. u značenju od javne moći koja djeluje na obje strane kako od vladara, tako i od onih kojima se vlada i koja konstituiše centralni lokus institucionalizirane moći. Kako ograničiti političku moć države? Pojam civilno društvo je korelativan pojmu moderne države, mada je malđi od nje. Pojmovni par moderna država CD ulazi, kako kaže Norberto Bobio u porodicu velikh dihotomija savremenog svijeta. Ona nastaje tek sa uspostavljanjem moderne države, u procesima koji su započeli u poznoj Renesansi. Ono što povezuje modernu političku teoriju i antičku političku smisao i poltičku filozofiju je tema o obimu i granicama poltičke moći države. Stari Grci su znali da politička moć ima jedno neobično svojstvo, svojstvo da se širi. Oni koji posjeduju političku moć, uvijek su je željni još više. Tu neprestanu glad ili neutoljivu žeđ za što više i više moći, antički Grci su nazvali PLEONEKSIJA. A protiv otrov tom porivu vidjeli su se u umjerenosti koju su označavali SOFROSINE. Stari Grci uveli su nekoliko lijekova protiv te boljke:

1. Prvi lijek, poznat još od Soluna u Atini i Likurga u Sparti, bili su dobri ustavi. 2. Drugi lijek bio je u razvijanju ustanova i modela neposredne demokratije. 3. Treći u stvaranju političkog etosa kojim su se gajile političke vrline, među kojima je vrlina umjerensoti jedna od najvažnijih. 4. Četvrta vrsta lijeka su bile praktične i drakonske mjere, od ostrakizma do tiranicida. PREMA Loku ideja vladavine prava i pravne države, oslanja se na stare teorije o prirodnim pravima. Monteskje nudi model podjele vlasti na zakonodavnu, sudsku i izvršnu. Najširi društveni oblik limitiranja vlasti države i kontorle nad njom, predstavljena je ideja i praksa CD. Današnji pojam CD se mnogo razlikuje od klasičnog pojma. U doba eksplozivnog razvojua medija, izuzetan značaj dobija ona dimenzijas CD koja se naziva javno mnjenje ili javna sfera. Formiranje javnog mnjenja ili javne sfere započeo je sa Gutembergovim izumom štamparstva, širenjem knjiga i pojavom novina. Dihotomna paradigma država / CD Distinkcija CD / država ulazi u krug velikih dihotomija savremene društvene i političke teorije. Oznaku velike dihotomije uveo je talijanski sociolog politike Norberto Bobio za one teorijske podjele koje ispunjavaju sljdeća četiri uslova: Da dijele svijet ili neki teorijski prostor na dvije sfere koje su zajedno iscrpne i obuhvatne da pokriju svaki elemenat tog svijeta. - Da su za oznaku podjele dovoljna dva pojma, pa je distinkcija dihotomna i nema mjesta za treću dimenziju podjele; - Da su pojmovi međusobno i uzajamno isključivi u smislu da bilo koji elemenat pokriven prvim terminom ne može istovremeno biti pokriven i drugim; - Da je tako uspostavljena podjela ne samo sveobuhvatna, nego i dominantna u odnosu na druge podjele u toj sferi; Sličan status i ulogu velikih dihotomija imaju u društvenoj i političkoj teoriji dihotomni parovi: poredak, pokret, stabilnost, promjena, saradnja, konflikt. Razvoj države ograničava i smanjuje prostor za CD, kao i obrnuto, da razvoj CD umanjuje prostor i potrebu za državom. Moguće je da se sa razvojem države povećava i prostor za CD, kao i suprotna pojava, da se sa usponom CD razvija i država. Rezime o eksplanatornim i evaluativnim kapacitetima paradigme CD / država Kada je riječ o eksplanatornima kapacitetima dihotomije CD/ država, u njihovim međusobnim odnosima moguće su sljedeće 4 relacije: 1. Relativno jako CD, zasnovano na ekonomiji slobodnog tržišta, i uz minimalnu ulogu države, u ulozi noćnog čuvara. 2. Potpuna dominacija države uz slabo ili ugušeno CD; 3. Razvijena država, uz relativno razvijeno CD; 4. Slabo CD uz slabu i konfuznu državu Drugi krug zaključaka odnosi se na evaluativne mogućnosti: 1. Da se državi da isključivo negativna, a društvu predominantno pozitivna vrijednost; -

2. Da se CD shvaćenom kao carstvu individualnih sloboda, također da predominatna pozitivna vrijednost, a da se na državu gleda kao na neutralnog čuvara pravila igre ili kao na nužno zlo. 3. da se državi da pozitivna, a CD negativna karakteristika 4. da se CD i državi da pozitivno vrijednosno značenje i treći krug zaključaka odnosi se na metodološki pristup definisanju: 1. definisanje svakog termina u dihotomnom paru odvojeno jedno od drugog; 2. definisanje jednog termina, pa u odnosu na njega, određenje drugog tj. slabog i zavisnog termina; 3. zajedničko i istovremeno definisanje oba termina u njihovoj dihotomnoj relaciji CD i kriza savremene države Rasprave o odnosu društva i države rasplamsavaju se uvijek kada dođe do ozbiljnih kriza države. A do takvih kriza je dolazilo, onda kada su: očekivanja i mogućnosti društva znatno premašili sposobnosti postojećih institucija države i politike da na adekvatan način odgovore zahtjevima svojih građana; - ili kad su pretenzije države da sebi podčini društvo dovodile do erozije legitimnosti postojećih državnih institucija. Razbuktava se i diskusija o CD i političke države. To su situacije u kojima: društveno polje u toj mjeri bogatije od političkog da postojeće institucije države, koje bi po definiciji trebalo da budu dovoljno politički reprezentativne, jednostavno to više nisu; - ili kada autorima država mnoge svoje funkcije vrši na rigidan ili represivan način i time izaziva opravdano nezadovoljstvo i otpor svojih građana. Kriza savremene države postala je jako uočljiva od kraja 60 –tih godina na Zapadu i Istoku. Država blagostanja na Zapadu postala je predmetom ozbiljnih kritika. Na drugoj strani, model države na Istoku kumulirao je u posljednim decenijama toliko slabosti da je pad etatističkog tipa organizacije društva dobio oblike kraha i katastrofe. Najprije na Zapadu je došlo do oživljavanja teorijskog interesa za temu o CD, što se ogledalo na dva načina: a) pojavom novih društvenih pokreta, koji su svoj vrhunac doživjeli krajem 60 - - tih i u 70 –tim godinama, a kojisu nastali i kao odgovor na sve jače pretenzije države da, kako kaže Habermas kolonizira svijet života, odnosno da pod svoju kontrolu stavi CD; b) zamorom i preopterećenošću države blagostanja koja počinje da trpi sve veće kritike i sa teorijske desnice. I na Istoku se mogu izdvojiti 2 najvažnija reda uzroka: a) jedan red uzroka može se smatrati svi pokušaji demokratizacije tzv. Socijalističkih društava, koji su podsticaje imali iz društva, a ne reforme koje su dolazile od vrha socijalističke države, koje su za cilj imale očuvanje postojećeg poretka vlasti i amortizaciju društvenih pritisaka iz osnove društva. b) Drugi red uzroka vezan je za iskušenja prvih koraka pluralističke demokratije u post – socijalističkim društvima. Država je najbolji čuvar društva i socijalizma u njemu. -

IV DIO DEMOKRATIJA I CD OTVORENO I RIZIČNO DRUŠTVO

IV OTVORENO I RIZIČNO DRUŠTVO 1. O otvorenom društvu Pojam otvorenog društva je jedan od sociološko – filozofskih koncepata koji je u posljednje dvije dekade 20. vijeka na izrazit način prisutan kako u društvenoj teoriji tako i u praktičkim strategijama promjene u post – socijalističkim društvima. Civilno društvo je po svom suštinskom određenju otvoreno društvo. Koncept otvorenog društva ima ulogu neke vrste sestrinskog pojma u odnosu na ideju civilnog društva. Istina, ideja otvorenog društva je u odnosu na koncept civilnog društva vrlo nova i nastale je u tridesetim i čestdesetim godinama 20. vijeka. Dva su autora posebno značajna za uvođenje pojma otvorenog društva u riječnik savremene teorije – Anri Bergson i Karl Poper. Termin otvoreno društvo prvi je u širu upotrebu uveo francuski filozof Anri Bergson u knjizi „Dva izvora morala i religije“. Bergson razlikuje dvije osnovne strukture društva koje naziva otvorenim društvom. Za njega je otvoreno društvo ono koje je otrgnuto iz ruku prirode. Po Bergsonu, zatvoreno društvo je tradicionalističko, hijerarhizovano, socijalno nepokretno i autokratsko društvo. Otvoreno društvo je ono u kome preovladavaju socijalne mobilnosti, postoje sve vrste društvenim i ljudskih komunikacija, nema iluzija o savršenosti institucija i ideja, društvo tolerancije i slobode kretanja ljudi i ideja. U osnovi Bergsonovog razlikovanja zatvorenog i otvorenog društva je komparacija dva tipa društva: korporativnog feudalnog društva i liberalnog buržoaskog društva. Ideja i pojam otvorenog društva dobiva punu afirmaciju tek sa djelom Karl Popera „Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji“. Nakon Popera koncept otvorenog društva doživljava svoju punu teorijsku legitimaciju i ulazi u širu upotrebu. Poper suprostavlja ideje otvorenog i zatvorenog društva na jednom širem filozofskom planu. On nudi racionalnu distinkciju između otvorenog i zatvorenog društva, ali sa stanovišta preovladavanja svake vrste tribalizma, kao i sa stanovišta oslabađanja čovjekovih kritičkih moći. Poper nalazi protivnike liberalnih i demokratskih ideja. Poper je racionalista koji ne prihvata stanovište nemoći razuma da se izgradi demokratsko i slobodno, otvoreno društvo. Za njega je otvoreno društvo antipod svakom kolektivističkom, tribalom, hijerarhizovanom i autoritativnom modelu zatvorenog društva. Otvoreno društvo je tip neorganske društvene zajednice u kojoj vlada načelo racionalne odgovornosti za lične odluke. To je tip apstraktnog društva koje funkcioniše na principima individualizma i opštih odnosa razmjene.

Suprostavljajući se zatvorenom društvu ideju otvorenog društva, poper kritikuje one vrste društvene filozofije, i na njima zatvorene političke projekte, kojima se rasprostiru predrasude o nemogućnosti demokratskih reformi. Pod geslom „Budućnost zavisi od nas, a mi ne zavisimo ni od koje istorijske nužnosti“, Poper analizira demokratska načela i odbacije one tipove filozofije koje naziva istoricizmom i po kojima je ovaj „ili onaj oblik totalitarizma naizbježan“ a „demokratijs, da bi mogla de se bori protiv totalitarizma, ponuđena je da kopira njegove metode i tako sama postane totalitarna“. Za svako društvo od ključnog je značaja utvrditi u kojoj mjeri ima odlike otvorenog društva, a koliko pak postoje ili jačaju neke karakteristike i trendovi koji odlikuju zatvoreno društvo. Otvorenost se iskazuje kao mogućnost da se slobodno izraze različiti interesi pojedinaca i društvenih grupa. Pluralizam interesa je socijalna osnova otvorenog društva. Druga bitna karakteristika otvorenog društva je vezana za stanje individualnih prava i sloboda. Društvo koje ograničava ili guši ljudska prava i slobode nije otvoreno. Treća karakteristika otvorenog društva je sloboda kretanja ljudi i ideja, otvorenost prema okruženju i svijetu. Ksenofobično društvo gaji mržnju prema drugima, društvo koje je neracionalizovano i netolerantno ne može pripadati otvorenom društvu. Osnovna razlika između otvorenog i zatvorenog društva, kako je Poper vidi, je u sljedećem: U odnosu na zatvoreno društvo koje je kolektivističko, otvoreno društvo je ono u kojem je pojedinac suočen sa ličnim odlukama. To je društvo koje umjesto na logici tribalizma počiva na ideji humanizma. Za razliku od zatvorenog društva koje je zasnovano na kolektivističkoj tradiciji, otvoreno društvo je zasnovano na nečelima razumne odgovornosti za lične odluke. Otvoreno društvo ne pripada tipu organske zajednice u kojoj su društveni statusi i uloge nezamjenjivi, a klase ili kaste nepovredive, već modelu „apstraktnog društva“ koje počiva na novom individualizmu i funkcioniše kroz apstraktne odnose razmjene ili koperacije. Humanizam i univerzalizam predstavljaju nove vrijednosti otvorenog društva. Koncept otvorenog društva je jedan od ključnih dimenzija postojanja CD i jedan od najvažnijih karakteristika socijalnog okvira modernih demokratskih institucija. Sa tog stanovišta možemo da kažemo da je idejom otvorenog društva razvoj Moderne, započet projektom Prosvjetiteljstva, doživio svoj vrhunac. Ideja otvorenog društva je po Poperu plud žudnje ljudi da sebe i svoj duh oslobode tutorstva autoriteta i predrasuda. Poperove ideje su značajne za razumijevanje onoga što se desilo i što se dešava na prostorima druge Jugoslavije. Mora se uzeti u obzir da njegovo upozorenje da nas ideja novog kolektivizma i stare tribalističke logike drže zakovanim u okovima zatvorenog društva, društva zasnovanog na ideji organske zajednice, čija je danas osnova u slučaju svih bivših jugoslovenskih zajednica isključivo nacija. Da bi paradoks bio veći, zaustavljanje ekonomske i kulturne razmjene sa susjedima i svijetom, uzrokovano ratom i sankcijama međunarodne zajednice, gurnulo je treću Jugoslaviju još dalje od modela otvorenog društva i ubrzalo rastuću spiralu formiranja zatvorenog društva. Ideja otvorenog društva, kao i civilnog, ima dvostruku funkciju:

a. Kritičko – eksplanatornu i b. Normativno – mobilizatorsku 2. Kompleksno i rizično društvo. Savremeni koncept civilnog društva, ima nekoliko zajedničkih bitnih elemenata. a) Prvo, model savremenog demokratskog društva podrazumijeva da je to otvoreno društvo. b) Drugo, savremeno društvo djeluje složeno, kompleksno društvo. c) I treće. Savremeno društvo kasne moderne ili poznog kapitalizma je rizično društvo. Moderno demokratsko društvo je kompleksno društvo, u kojem je autonomna pozicija nekih segmenata conditio sine qua non za uspješno funkcionisanje društvene zajednice. Kompleksnost je posljedica dva rada činilaca: 1. Prvi red tiče se kvantitativnog i teritorijalnog uvećanja modernih društava i političkih zajednica, odnosno država, koje su i po obimu i po broju stanovnika mnogo veće od, primjer, natičkog polisa. 2. Usložnjavanje društvenog živpta i društvenih funkcija. Među savremenim teoretičarima značajan je Niklas Luman koji objašnjava i brani ideju socijalne, odnosno društvene kompleksnosti. On smatra da je društvena evolucija najprije prošla kroz fazu segmentarne diferencijacije, zatim kroz fazu diferencijacije putem stratifikacije, da bi u modernom svijetu nastupila treća faza funkcionalne diferencijacije koja je nastala kao rezultat porasta različitih podsistema u svakom društvenom sistemu. U središu razumijevanja ideje o kompleksnom društvu je stav da podsistemi (ekonomski, politički, naučni, kulturni i dr) razvijaju mnogo specifičnije uloge nego što su postojale u sistemu iz kojeg su ti podsistemi izvorno diferencirali. Smisao diferencijacije i novih specifičnih uloga je po Danielu Zolu u kreiranju novih organizacionih struktura i sopstvenom oblikovanju po kriterijumu „funkcionalnog koda“ koji otvara put ka autonomnoj specijalizaciji svake te oblasti. Neophodno je uočiti da se teorija kompleksnosti dodiruje i presjeca u dvjema tačkama sa teorijom CD: a. U dijagnozi o realnoj empirijskoj kompeksnosti savrenenih društava (interesnoj i socijalnoj) i b. U ocjeni o posebnoj logci koja važi sa određenja, autonomns područja društvenog života. Za razliku od starih društava moderna kompleksna društva su mnogo transparentnija. Njihova je organizacija složena, a putevi da građani ubace svoje ideje, zahtjeve i interese u javni prostor i političko polje, su vrlo zamršeni i neprohodni. I dok je moderna egzistencija povezana sa industrijskim društvom, nova ili refleksivna moderna je suštinski povezana sa rizičnim društvom, kako ga naziva Urlih Bek, odnosno sa post-tradicionalnim društvom kako ga imenije A. Gidens. Otvoreno društvo je po definiciji društvo rizika ili rizično društvo u smislu da članovi društva kao individue, odnosno građani, preuzimaju rizik i odgovornosti za svoje djelovanje.

Rrlih Bek pod rizičnim društvom podrazumijeva nešto drugo. Prizino društvo je po njeu društvo na višem stupnju modernosti kada je društvena produkcija bogastva sistematski praćena društvenom produkcijom rizika. Dok je u klasičnom industrijskom društvu logika proizvodnje dominirala nad logikom proizvodnje rizika, u rizičnom društvu ovaj odnos je obrnut: logika proizvodnje rizika dominira nad logikom proizvodnje bogastva. U Marksovom i Veberovom konceptu klasičnog industrijskog društva ili klasnog društva okretao se oko dvije centralne ose: kako da se proizvede što više društvenog bogastva, na jednoj strani, i kako to bogastvo da se distribuira na drugoj strani. Rana modernizacija je rastočila strukturu feudalnog društva stvaranjem industrijskog društva. Industrijsko društvo je jedan tip društva sa ugrađenim mehanizmima intenzivnih promjena. U tom smislu industrijsko društvo je otvoreno društvo za razvoj i promjene. Neki kažu da je industrijsko društvo – revolucionarno društvo. Beck: „Sve bitno u industrijskom društvu se mjenja – porodica, profesija, fabrike, klase, radna snaga, nauka – ali istovremeno sve ove stvari u principu postaju iste, ne mjenjaju se. Poslje svake industrijske revolucije ono što ostaje i preživljava je industrijsko društvo, koje je samo malo više industrijsko". Glavna poenta Bekove analize je ocjena da je u razvoju indistrijskog društva nastupila jedna vrsta preloma kada se iz kontura klasičnog industrijskog društva rađa nova forma industrijskog društva koje on naziva rizično društvo. Period pojave rizičnog društva Bek situira u kontekst onog što imenije terminom refleksivna modernizacija. Taj moment nastupa onda kada globalni utjecaj modernosti dolazi u suprotnost sa ograničenjima i rigidnostima u projektu samog industrijskog društva. On pravi razliku i između klasične i refleksivne modernizacije. Refleksivna modernizacija označava da se skepticizam proširuje do osnova, a hazardi naučnog rada i nauke su s toga generalizovani i demistifikovani. Modernizacija postaje refleksivna onda kada samu sebe počne da preispituje. Pojam refleksivne modernizacije podrazumijeva i samokritiku modernizacije. Industrijsko društvo je ambivalentno u odnosu na modernizacijski proces. Ono je, s jedne strane, personifikacija modernizacije i društvena osnova za aranžmane i forme parlamentarne demokracije. S druge strane, industrijsko društvo je u svom konceptu polu – moderno društvo i to u smislu da su u njega ugrađeni protiv – moderni elementi.bek kaže za te elemente da su oni konstrukt i produkt same industrijske epohe. Čini se da je njegov ključni argument za ovu tezu da se univerzalni princip modernosti kao i ekskluzivna struktura njegovih institucija, takvi da se u njima mogu realizovati samo na parcijalnoj sektorskoj i selektivnoj osnovi. Sličnu ideju je iznjeo i Klaus Ofe u knizi „Protivurečnosti države blagostanja“. On je u toj knjizi tvdio da sistematski, kumulativno, i ireverzibilno proizvodi socijalne fenomene i strukturne elemente koji su funkcionalno irelevantni i koji nemaju vrijednost za kontinuitet kapitalističkog razvoja“. Početak refleksivne modernizacije Bek vezuje za moment kada se temelji nekih komponenti tradicionalizma počnu da se krune i dezintegrišu. U procesu modernizacije oslobađa se sve više destruktivnih i razularenih proizvodnih snaga pred kojima ljudska mašta ostaje nama.

Bek ukazuje da je koncept rizika direktno vezan sa konceptom refleksivne modernizacije. „Rizik se može definisati kao sistematski način bavljenja opasnostima i nesigurnostima uzrokovanim i uvedenim samom modernizacijom“. Rizici, kao suprotna strana opasnostima, su posljedice koje se odnose na preteće snage modernizacije i njihovu globalizaciju nezavisnosti. Oni su politički refleksivni. Oslanjajući se na Bekove analize, mogu se pokazati sljedeće razlike: PRVO, Raniji rizici su bili lični i pogađali su manje grupe ljudi. Rizici u rizičnom društvu postaju društveni i opšti. DRUGO, Rizici starog tipa su po pravilu bili lokalni i ugrožavali su mikro nivo društvenog života. Savremeni rizici su globalni, makro – rizici. TREĆE, rizici u pred – rižičnom društvu su bili kratkotrajni i prolazni. Rizici u rizičnom društvu su dugotrajni i ne mogu se otklonuti generacijama. ČETVRTO, nekadašnji rizicu su po pravilu bili vidljivi i lako uočljivi, novi rizici su po pravilu teško vidljivi ili nevidljivi. PETO, Rizici starog tipa su po pravilu cjeloviti i pojedinačni, odjednom i u cjelini se razlikuju njihivi efekti. Novi rizici su kumulativni a njihovi efekti se ispoljavaju na disperzan i fragmentiran način. ŠESTO, Ranije je bilo lakše predvidjeti rizike, a svakako je laške izračunati prednosti i loše strane poduzetih rizika. Sa rastučim kapacitetima tehničkih opcija raste i nekalkulabilnost njihovih rizika i posljedica. SEDMO, posljedice ranije poduzimanih rizika po pravilu su mogle da budu sanirane i otklonjene. Rizici rizičnog društva su vrlo često po svojoj prirodi sa ireverzibilnim posljedicama. OSMO, raniji su rizici često bili stvar opcija i različito motivisanih izbora. Današnji su rizici sistematski i strukturno intenzivirani razvojem destruktivnih proizvodnih snaga. DEVETO, u ranijim periodima riječ rizika je imala notu hrabrosti i avanture. Njeno današnje značenje je izmjenjeno i u krajnjoj liniji redukovano na destrukciju i samodestrukciju čitavog života na Zemlji. Urlih Bek svoju koncepciju rizičnog društva razvija u teorijskoj diskusiji u kojoj centralne argumente postavlja u obliku pet ključnih teza: 1. Rizici kakvi se produkuju u kasnoj modernosti razlikuju bitno od bogastva. Pod rizikom podrazumijevamo radioaktivnost koja kompletno ugrožava buduće ljudske sposobnosti ali isto tako i polutante u vazduhu, vodi, hrani. Proizvođenje sistematskih, a često i ireverzibilnih povreda, generalno nevidljivih, bazirano je na kauzalnoj interpretaciji i otuda inicijalno samo postoji u terminima znanja o tome. Otud mogu biti izmjenjeni, uveličani, dramatizovani ili minimalizirani u okviru znanja, i u tom stepenu su naručito otvoreni za socijalno određenje i konstrukciju. 2. Neki ljudi su više pogođeni od drugih u distribuciji i rastu rizika tj stvaranju se društvene pozicije rizika. Rizici modernizacije pogađaju i one koji ih proizvode ili profitiraju od njih. One

sadrže bumerang efekt koji razbija matricu klasnog ili nacionalnog društva. Rizično društvo je u svakom smislu svjetsko rizično društvo. 3. Rasprostranjenost i komercijalizacija rizika nije sasvim prekinula sa logikom kapitalističkog razvoja, ali umjesto toga ga je podigla na viši stupanj. Rizici modernizacije su sa stanovišta dobitnka jedan veliki biznis. Oni su neutaživi zahtjevi za kojima su ekonomisti dugo tragali. Glad se može utažiti , potrebe se mogu zadovoljiti ali civilizacijski rizici su kao bure bez dna. 4. Čovjek može posjedovati bogastvo, ali od rizika može samo da trpi. Oni su pripisani uz civilizaciju i uzrokovani njome. Znanje zadobija novi politički značaj. Stoga, politički potencijal rizičnog društva mora biti elaboriran i analizira u sociološkoj teoriji porijekla i rasprostiranja znanja o rizicima. 5. Društveno priznati rizici sadrže specifičan politički eksploziv: ono što je do sada smatrano nepolitičkim postaje političko – eleminacija uzroka u samom procesu industrijalizacije. Ono što niče u rizičnom društvu je politički potencijal katastrofa. Sprečavajući ovo ili upravljati njime mora da uključi reorganizaciju moći i vlasti. Rizično društvo je katastrofično društvo. Zaključak o otvorenom i rizičnom društvu Pojam otvorenog društva, sam za sebe, kao i u odnosu na njemu suprostavljeni pojam zatvorenog društva, ima značajnu kritičko – eksplanatornu i normativno – mobilizacijsku funkciju. Prvo, Koncepr OD1je istovremeno upotrebljiv kako za kritiku predhodnog režima socijalističkog društva, tako i kao podsticanje normativnih pogleda za za uspješno upravljanje post – scojalističkim društvom. Drugo, pojam OD omogućava kritičko preispitivanje dostignuća, ali i retrogradnih tendencija u post – socijalističkim društvima ili društvima u tranziciji. Treće, pojam OD je nužan ali ne i dovoljan koncept za razumijevanje razvijenih industrijskih društava zapada, koja u fazi refleksivne modernizacije spadaju u tzv rizično društvo, društvo nesigurnosti, neizvjesnoti i konflikata. V DEMOKRATIJA I CIVILNOST 1. Demokratija i CD Demokratija je mnogo starija od CD. Atenski model demokratije je bio model direktne ili participativne demokratije. Savremene demokratske države su prvenstveno uređene po modelu predstavničke ili reprezentativne demokratije. Treći glavi model demokratije, o kojem govori Dajvid Held u svojoj knjizi „Modeli demokratije“, karakterizirala je bivša socijalistička država i bio je poznat pod nazivom narodne ili jednopartijske demokratije. Danas možemo primjetiti razlike između američkog predsjedničkog sistema i britanskog tzv vestminsterskog oblika parlamentarne demokratije. Glavne odlike i prednosti modela direktne ili participativne demokratije su bile: neprestano učešće građana u donošenju odluka od zajedničkog interesa i upravljanju javnim poslovima; jednakost među građanima; politička sloboda; i poštivanje pravde i zakona. Ali u tom modelu nije postojala razlika između države i društva, političke države i civilnog društva. Privatni život u domačinstvu – oikos bio je potpuno pšodređen u odnosu na javni život – polis. I kako je
1

OD – Otvoreno društvo; RD – rizično društvo, CD – Civilno društvo; GD – građansko društvo

to uočio Benžamen Konstan antički model demokratije je obezbjeđivao pozitivnu slobodu za razliku od modernih država u kojima je negativna sloboda dobila primat. Od Američke revolucije preovladavao je koncept liberalne predstavničke demokratije. Dejms Medison je bio poznat kao izraziti kritičar koncepta neposredne demokratije. Po njemu, čiste neposredne demokratije u malim državama su uvijek netolerantne, nepravedne i nestabilne. Njegova pozicija, kao i pozicija američkog ustava, označava pomak tržišta sa klasičnih republikanskih ideja o civilnoj vrlini i javnom prostoru – res publica, ka minimalnoj i reprezentativnoj državi. Džeremi Bentam će teorijski podržati reprezentativnu državu kao referentni okvir za CD i takmičenje individualnih interesa. Za njega politički pluralizam sa slobodnim izborima i kapitalistička ekonomija sa slobodnim tržištem imaju ključnu vrijednost za reprezentativnu demokratiju. Džejms Mil će utvrditi da je reprezentativna demokratija veliko otkriće modernog vremena koja omogučava da se pronađu riješenja za sve teškoće. Civilno društvo je nužan ali ne i dovoljan uslov za demojratiju. Robert Dal smatra da političke partije i demokratski izbori nisu dovoljni da sami obezbjede neophodnu ravnotežu u demokratskim državama. Mnoštvo različitih društvenih grupa i organizacija su neophodni da bi se ograničila mogućnost permanentne dominacije samo jedne grupe. Za razliku od elitističko – plebiscitarnih oblika demokratije, plutalistička demokratija uključuje permanentno prisustvo civilnog društva. Demokratija se, dakle, na završava samo na izborima, nego podrazumijeva aktivnu ulogu građana u CD, koje je sposobno da provjerava državu i da brani autonomiju demokratskih institucija od prevelike intervencije države i politike. Dejvid Bičem sumira različite antitetičke varijacije obrazaca demokratije koje figuriraju u teorijskim diskursima posljednjih decenija: - Demokratija kao deskriptivni ili perspektivni koncept; - Dekokratija kao institucionalna procedura ili kao normativni ideal; - Direktan versus reprezentativna demokratija; Elitistička versus participatorna demokratija, - Liberalna versus neliberalna demokratija; - Deliberativna vs. Mas – demokratija; - Politička vs. Socijalna demokratija; - Većinska vs. Koncesualna; - Demokratija kao individualno pravo - Kolektivno dobro; - Demokratija kao realizacija jednakosti ili kao pregovaranje o rizicima. Asocijativna demokratija Glavna vrijednost asocijativne demokratije su individualne slobode, društvena pravda i politička participacija građana. Predstavnici ove pozicije Hirst, Koen, Rodžers smatraju da se asocijativni obzarac demokratije razlikuje od neo – liberalnog vjerovanja u tržište, kao i od socijal – demokratskog povjerenja u državu blagostanja. Dakle, asocijativna demokratija se ne oslanja na tržište a ni na državu. Ona insistira na decentralizaciji moći države, prebacivanju mnogih postojećih državnih funkcija na neposredne organe građana i proširivanju demokratije na nepolitičke sfere. Asocijativna demokratija se

oslanja na rane liberalne ideje kao i neke izvore socijalističke ideje. Ovaj obrazac demokratije stavlja tržište na civilno društvo kao na jednog ključnog aktera u demokratskim procesima i centralnu instituciju vladavine.asocijativna demokratija nastoji da prevaziđe podjelu na ljevicu i desnicu, braneći individualnu i manjinsku slobodu i podržavajući veću društvenu jednakost. Predstavnici asocijativne demokratije su kritični kako u odnosu na iskustvo realnog socijalizma tako i u odnosu na stanje u zapadnim demokratijama ocjenjujući da su liberalne demokratije i njihove socijal – demokratske alternacije pokazale nesposobnost da zaštite slobodu i društvenu autonomiju. . Hirstov glavni argument protiv deliberalne demokratije sastoji se u ocjeni da tzv zajednice u koje nas gura sudbina – communities of fate-, kao što su rasne, etničke, religijske, ne mogu putem politike individualnih prava da izbjegnu opresiju reprezentativne većinske demokratije. Asocijativna demokratija je jedna vrsta sinteze realne demokratije i društvene demokratije.njena strategija nije usmjerena na osvajanje vlasti na izborima i implementacija u praksi putem zakonskog nadmetanja, već se mora izgrađivati iz osnove društva, putem mnoštva dobrovoljnih inicjativa.

Deliberativna demokratija Deliberativna demokratija polazi od stava da se demokratski ideal sastoji iz dva osnovna elementa: prvi je jednak distribuciji moći u donošenju kolektivnih odluka, i drugi jednaka participacija u kolektivnom rasuđivanju. Dakle, ono što razlikuje koncept deliberativne demokratije od drugih demokratskih obrazaca je stav da demokratija ne zahtjeva samo jednakost u glasanju, već isto tako jednaku i efektivnu mogućnost učestvovanja u procesu kolektivnog rasuđivanja o ključnim pitanjima političke zajednice. Jedan od najpoznatijih zastupnika ove teorije je Jirgen Habermas. Model deliberativne demokratije on smješta unutar trougla koji čine država, tržište i civilno društvo. Po njemu, moderna društva se diferenciraju s obzirom na tri različita medijuma koordinacije centrirana na institucije države; novac je glavni mediji tržišta; solidarnost je najvažniji medijum koordinacije CD. Dakle, integrativna i pokretačka snaga – driving force – države je moć, tržišta novac a civilnog društva – solidarnost. Po Habermasu, sva politička i društvena pitanja pojavljuju se u kontekstu moći i konflikta te demokratske institucije i procedure treba da strukturiraju donošenje odluka na način na koji blokira utjecaj moći i novca (bogastva) na odlučivanje. Jedini preostali resurs koji može da natjera učesnike da ubjede jedan drugog i dođu do odluke je utjecaj komunikacije (communicative influence). Pojam uticaj (influence) je najširi i najopštiji medijum društvene razmjene. On se sastoji u sposobnosti da se dođe do željene odluke drugih bez direktne ponude vrjednosne razmjene (quid pro qou), uz podsticaj ili pretnju štetnim posljedicama. Sljedeća je kategorija komunikacije, koja se sastojiu raspravljanju, osporavanju, dokazivanju, simbolizaciji i pregovaranju. Najzad, deliberativni proces je specifičan komunikacijski proces u kojem se daju i uzimaju u obzir razlozi , razmjenjuju dokazi za i protiv, dobiva razumijevanje i poštivanje drugih i za poziciju protivničke strane, bez obzira da li se sa njom slažemo ili ne. Po Habermasu postoje tri svijeta kroz koja se razlikujemo: 1. Svijet empirijskih uslova, o kojima su moguća faktualna stanovišta i iskazi; 2. Svijet društvenih pravila o kojima su moguća normativna stanovišta; i

3. Svijet unutrašnjih osjećaja, želja i misli o kojima su moguća ekspresivna stanovišta i iskazi. Tri glavna ishoda deliberativne demokratije su: 1. Saglasnost o proceduri koja dozvoljava fer i ravnopravno pregovaranje i kompromis, kao promišljenjo (deliberativno) traganje za konzensusom; 2. Priznavanje drugih i poštivanje njihovih argumenata, čak i u slučaju nepremostivog moralnog neslaganja; i 3. Konzensus, kada se očigledno pokaže da, uprkos ponašanjima i obrazloženjima, razvoj zajedničkog ili bar koincidirajućeg interesa nije moguć. Koncept deliberativne demokratije se razlikuje od preovladavajuće liberalno – reprezentativne pluralističke u nekoliko tačaka. 6. Prvo, na demokratsku proceduru se ne gleda samo kao na neutralan okvir za miroljubivo pregovaranje o konfliktnim interesima, već i procedura ima uticajan i substantivan značaj u procesu političkog odlučivanja. 7. Drugo, deliberativna demokratija nudi mogućnost riješavanja i pitanja koja sadrže moralne dileme i konflikte. 8. Treće, deliberativna demokratija je radikalno egalitarna u smislu da rasuđivanje i briga o ključnim društvenim pitanjima ne može da bude ograničena samo na političke predstavnike, sudije, medije, eksperte već mora da nadahne i prožima čitavo društvo, strukturirano tako da osigurava trajan proces formiranja javnom mišljenja i rasuđivanja. NEPRIJATELJI DEMOKRATIJE I CIVILNOG DRUŠTVA Civilno društvo i ugrožavanje demokratije Sajmon Čembers upozorava da „veliki dio savremene teorije, međutim, propušta da vidi opasnosti koje CD može da postavi demokratiji“. Slićno kaže i Majkl Foli i Bob Edvards: „Ako je CD dovoljno bezbjedan mostobran upotrebljavan da bi se pomrsili računi tiranskim režimima, šta sprečava da bude upotrebljeno za podkopavanje demokratskih vlada?“. CD se u praksi pokazuje kao rodno mjesto mnogih građanskih inicjativa koje su motivisane visokim stepenom netolerancije, nepovjerenja, ksenofobije, mržnje i spremnosti na upotrebu nasilja. Sajmon Čembers takvu situaciju naziva „rđavo civilno društvo“ (bad civil society). Kit Vitington trvdi da „CD može za demokratske institucije da predstavlja pretnju, koliko i podršku“. Dobro uređen i uspješan demokratski poredak na zavisi samo od društvenih odnosa koji se uspostavljaju u CD, nego i od ustavnog aranžmana i djelovanja političkih i pravnih institucija. Demokracija u cilju svog valjanog funkcionisanja zahtjeva nešto više od CD. Ona također zahtjeva valjan ustavni poredak u cilju strukturisanja i integracije društvenih i političkih institucija. Nivo političke institucionalizacije je važan parametar za procjenu razvijenosti i stabilnosti jednog demokratskog poretka. Građanske inicjative, udruženja građana, društveni pokreti, sindikati i druge organizacije, ustanove i djelatnosti civilnog društva pozitivno doprinose vitalnosti demokratskog političkog sistema. Taj doprinos se sastoji u uspostavljanju odnosa uzajamnosti i povjerenja, zainteresiranosti za pitanja od zajedničkog i opšteg interesa, podizanju nivoa tolerancije, jednom riječju – u formiranju demokratske političke kulture.

Pod izvjesnim okolnostima, aktivno i snažno CD ne mora da ima korisne učinke. Naprotiv, može svojom masovnom podrškom da pomogne urušavanju demokratije. Jedan od postulata demokratske političke teorije glasi da je diverzifikovano CD najbolji čuvar demokratije. Odgovor na savremeni komunitarizam je nešto kompleksni od liberalizma. Majkl Walzer istiće da svi akteri su motivisani da uđu u civilno polje društva, a za to su motivisani: interesima ili uvjerenjima ili kulturnim i religijskim identitetima. Neki od tih aktera teže za bogastvom; neki žele moć; drugi spasenje; neki imaju cilj da unaprijede neka specifična dobra i slićno. Kako Volcer kaže: „ civilno društvo je uistinu škola civilnosti, to jest kompetitivne koegzistencije i tolerancije. Naravno, ono je istovremeno škola neprijateljstava i fanatičnosti“. Zbog toga on naglašava potrebu „prijateljske države“, koja u uslovima inperfektnog CD ima ulogu regulacije, distribucija a ponekad i intervencije. Po Volcerovom mišljenju samo u idealnoj projekciji CD je polje slobodnog izbora, zajedništva i participacije.

Neprijatelji civilnog društva Najpoznatiji neprijatelj CD je despotizam. Od Monteskjea i Tokvila znamo da je despotizam u savremenim vremenima bio i ostao najveći protivnik CD. Despotizam nastoji da uguši CD u korijenu i svim mogućim sredstvima. Sljedeći veliki neprijatelj CD je rat. Rat je po CD još opasniji od despotizma, mada je najčešće povezan sa njim. Već objava rata i uvođenje vanrednog stanja označava ukidanje ili suspenziva svih civilnih građanskih prava. umjesto civilnog, društvo postaje ratničko. Zatvoreno društvo je naredni veliki neprijatelj CD. Zatvoreno društvo je ne samo nepovoljan nego i teško prihvatljiv okvir za CD. Zatvoreno društvo je neprijatelj CD, kao što za druge strane civilno društvo otvara i razara tradicionalno zatvorena društva. Siromaštvo je naredni veliki neprijatelj CD. Najopsanije po CD je ono siromaštvo kome doprinosi sama država. Siromaštvo velikih razmjera ubija javni duh, drastično smanjuje uslove za bilo kakav kolektivni civilni angažman, i prosto primorava većinu stanovništva da birnu kako će bukvalno da prežive. Postoji jedna vrsta ofanzivnog nacionalizma koji ozbiljno ugrožava CD. Riječ je o etno – nacionalizmu, koji se sa novim poletom javlja u istočno – evropskim državama u toku tzv. tranzicionih promjena, a koji je dobio posebno militantne i violentne oblike na prostorima druge Jugoslavije. Etno – nacionalizam je krajnje isključiv i netolerantan. Njegova je glavna težnja stvaranje etnički čiste i homogene nacionalne države, što nije nimalo povoljno tlo za nastanak i razvoj CD. Etnička eskluzivnost koja je čak povezana sa socijalnom homogenošću može da vodi u nastanak neciviliziranosti u društvu. Nastanak etno – nacionalizma je rezultat dvostrukog dejstva: etno – nacionalne orjentacije političkih elita i podrške koju pripadnici pojednih etničkih grupa daju svojim elitama. Sljedeći veliki protivnik CD je korupcija. Korupcija kvari svako društvo a civilno pogotovu. Nastanak korupcije velikog obima je uvijek podpomognut od strane države i politike. Svaki autoritarni politički

poredak ide na ruku i podspješuje korupciju. Korupcija se hrani slabostima autoritarne vladavine, a odsustvo norni CD je klima koja pogoduje njenom razvoju. Društva sa visokim nivoom korupcije su bolesna društva. Naredni značajan protiovnik CD ima dva različita i međusobno suprostavljena vida. Na jednoj strani je kolektivizam ideološke i svake druge vrste koji vrši opresiju nad ličnostima građana nastojeći da stvori od društva jedan tip organske zajednice u kojoj malo mjesta ima za individualne interese, slobode i osobenosti. Na drugoj strani je ekstermni individualizam koji dovodi do fragmentacije i automatizacije CD i povlačenja civilne energije građana u privatnu sferu. To je situacija u kojoj u CD vlada nečelo: „da svako pametan brine svoju brigu“, a najgorima ostaje da brinu opštu brigu svih. Džon Hal navodi još tri neprijatelja CD. Jedan je sadržan u poznom razvoju kapitalizma i može se označiti kao koncentracija državne moći, kojoj se masivna ekonomska i politička moć stavlja u ruke države. Drugi je u različitim divergentnim kulturnim tradicijama i kulturama kojima je ideja CD daleka ili teško prihvatljiva zbog kastinskih podjela ili religijskih uvjerenja. Treći je u razvoju republikanskih civilnih vrlina kojima se uspostavlja primat kolektivnog nad individualnim i grupnim interesima. Džon Kin: necivilizovanost je bila i ostala stalni neprijatelj CD. Civilno i necivilno društvo CD kreiraju građani i njihove autonomne asocijacije. Ono predstavlja zagarantovana individualna prava i standarde civiliziranosti u društvenom ponašanju i komunikaciji. CD na svoj neposredan način doprinosi stavaranju povoljnih uslova za političku slobodu i demokratiju. Unutar CD postoje i djeluju asocijacije koje nisu neprijateljski raspoložene ni prema slobodi ni prema autonomiji, ne prema demokratiji i toleranciji. Unutar CD postoje institucije i aktivnosti koje uništavaju civilnost i koje se neprijateljski odnose prema svemu što određujemo kao pozitivne civilne vrijednosti. Sve militarne i paramilitarne organizacije su isključene iz pojma CD jer prihvataju vojne principe organizovanja i metode djelovanja koje su suprotne CD. Sve tajne organizacije su isključive iz polja CD jer je za Cd bitna javnost. Edvard Šils pod civilnošću podrazumijeva brigu za interese cijelog društva i stanje za zajedničko dobro. Od vremena kada je Erazmo Roterdamski prvi uveo pojam CD, započeo je dugi proces civilizovanja o kojem je govorio Norberto Elijas: „Putovanje ka civilizacijiposmatra se kao spora ali istrajna eleminacija nasilja iz ljudskih odnosa“.problem je međutim što nasilje nije eleminisano nego u našoj epohi dobija zastrašujuće razmjere. Džon Kin smatra da „sve poznate oblike civilnog društva muče engogeni izvori neciviliziranosti“ u toj mjeri da je to prosto hronično svojstvo CD. Visokorazvijeno društvo može da ima i obično sadrži u sebi nasilne tendencije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful