PROCEDURA DE EVALUARE PROFESIONALĂ A SALARIA ILOR Preambul: Obliga ia salariatului de a se supune obiectivelor de performan ă individuale impuse, precum și criteriilor

de evaluare a realizării acestora precum și obliga ia angajatorulu i de a evalua salariatul numai dupa obiectivele de performan ă individuale impuse, p recum și dupa criteriile de evaluare a realizării acestora sunt prevăzute în Contractul individual de muncă.

1. Obiective de performan ă și criterii de evaluare Art. 1 – (1) Evaluarea performan elor profesionale individuale are ca scop apreciere a obiectivă a activita ii salaria ilor, prin compararea gradului de îndeplinire a obiect ivelor de performan ă cu rezultatele ob inute in mod efectiv, compara ie care se face pe baza criteriilor de evaluare stabilite. (2) Obiectivul evaluării nu este acela de acordare de calificative pentru salaria i, ci de a îmbunătăţi nivelul de performanţă al salaria ilor, al compartimentelor şi al întregi me. Art. 2. - (1) Obiectivele de performan ă specifice se stabilesc prin Contractul indi vidual de muncă și au caracter individual, fiind special adaptate unui anumit salari at și sarcinilor acestuia. (2) Obiectivele de performanta specifice se stabilesc numai pentru acea categori e de salariati în cazul carora Fisa postului permite includerea unor astfel de obi ective. (3) Salaria ii cărora li s-au stabilit obiective de performantă specifice vor fi evalu a i sub două aspecte: - din punctul de vedere al obiectivelor de performan ă specifice; - din punctul de vedere al obiectivelor de performan ă profesională cu caracter genera l. Art. 3. - (1) Obiectivele de performan ă individuală cu caracter general sunt aplicabi le tuturor salaria ilor. (2) Aceste obiective rezultă din corecta și deplina îndeplinire a obliga iilor asumate d e salariat prin Contractul individual de muncă și Regulamentul intern cât și a atribu iilo r care revin salariatului conform Fișei postului. (3) Obiectivele de performan ă individuală cu caracter general sunt: - creșterea productivită ii și eficien ei activită ii; - creșterea calită ii muncii; - ridicarea nivelului pregătirii profesionale. Art. 4. Criteriile de evaluare a realizării obiectivelor de performan ă cu caracter ge neral sunt: Productivitatea și eficien a activită ii: 1. Calitatea lucrărilor executate; 2. Eficien a (randamentul muncii); 3. Interesul pentru resursele alocate. Comportament: 4. Conduita în timpul serviciului 5. Dișciplina; Respectarea procedurilor, regulilor și instruc iunilor: 6. Respectarea procedurilor de lucru; 7. Respectarea procedurilor de 8. Respectarea instruc iunilor privind sănătatea și securitatea în muncă; 9. Respectarea instruc iunilor privind prevenirea și stingerea incendiilor. Pregătirea profesională: 10. Nivelul de pregătire / autorizare; 11. Competen a (cunostin e pentru exercitarea atribu iilor postului); 12. Capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite 2. Evaluarea performan elor profesionale ale salaria ilor Art. 5. - Procedura de evaluare a performan elor profesionale se aplică fiecarui sal ariat, în raport cu cerin ele postului. Cu această specificare, obiectivele de perform

an ă si criteriile de evaluare a acestora, indicatorii de performan ă, standardele de pe rforman ă si scalele de evaluare, stabilite ini ial cu caracter general capătă un con inut și un caracter individual, specific unui anumit salariat sau unei anumite categorii de salaria i. Art. 6. - (1) Activitatea salariatului este exprimată cantitativ sau calitativ pri n indicatorii de performan ă atașa i criteriilor de evaluare. (2) Pentru corecta aplicare a metodei de evaluare de către evaluator, pentru corec ta în elegere a rezultatelor evaluării de către salariatul evaluat, cât și pentru a se ob ine o diferen iere a rezultatelor relevantă pentru sesizarea tendin elor de evolu ie, se uti lizează scale de evaluare. (3) Scalele de evaluare apreciază în trepte conven ionale, prin note, valorile indicat orilor de performan ă, valori care sunt explicitate și în forma lor cantitativă sau calita tativa. (4) Semnifica ia notelor prevazute la alin. (3) este urmatoarea: nota 1 - nivel mi nim si nota 5 - nivel maxim. Art. 7. - (1) Standardele de performan ă, ca elemente de referin ă în aprecierea rezultate lor, reprezintă valorile indicatorilor de performan ă care corespund nivelului dorit a l performantelor (nivelul de atingere al obiectivelor de performan ă). (2) Standardele de peforman ă sunt stabilite de la începutul perioadei evaluate, astfe l încat to i cei implica i să știe ce se așteaptă de la ei. (3) Standardele de performan ă se pot modifica de la o perioadă evaluată la alta, urmând s pirala așcendentă specifică managementului prin obiective. (4) Standardele de performan ă se înscriu în scalele de evaluare la nota 3. Art. 8. - (1) Modificarea scalelor de evaluare se face cu cu consultarea salaria i lor conform Procedurii de consultare a salaria ilor cuprinsă în Regulamentul intern. (2) Scalele de evaluare se stabilesc prin decizia directorului firmei într-un inte rval de timp de maxim 15 zile de la finalizarea evaluării pentru perioada anterioa ră. (3) Modificarea scalelor de evaluare presupune modificarea Fișei de evaluare profe sională a salariatului, prezentată în anexă. Această modificare se înregistrează ca o revizie a prezentei proceduri și se aduce la cunoștin a salaria ilor conform Procedurii de infor mare a salaria ilor, sec iunea Informarea colectivă, din cadrul Regulamentul intern. Art. 9 - (1) Evaluarea performan elor profesionale individuale se face anual. (2) Perioada evaluată este cuprinsa între 1 ianuarie și 31 decembrie din anul pentru c are se face evaluarea. (3) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 și 31 ianuarie din anul următor perioadei evaluate. Art. 10 - (1) Pot fi supuși evaluării anuale salaria ii care au desfășurat activitate cel putin 6 luni în cursul perioadei evaluate. (2) Sunt exceptate de la evaluarea anuală urmatoarele categorii de salaria i: a) persoanele nou angajate, care nu îndeplinesc condi ia de la alin (3); b) persoanele angajate al caror contract individual de munca este suspendat, în co ndi iile legii; c) persoanele angajate care, în timpul perioadei evaluate, nu au prestat o activit ate care cumulat să reprezinte minim 6 luni, fiind în concediu medical sau în concediu fără plată, acordat în condi iile legii; (3) Pentru cazurile prezentate la alin (4), evaluarea se face la următoarea perioa dă de evaluare. Art. 11 - În mod excep ional, evaluarea performan elor profesionale individuale ale sa laria ilor se face și in cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri: a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate contractul individual de muncă al sal ariatului evaluat incetează sau se modifică, în condi iile legii. În acest caz, salariatul va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea sau modificarea raporturilor de mu ncă; b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de muncă al evaluatorului înce tează, se suspendă sau se modifică, în condi iile legii. În acestă situa ie și dacă acest luc posibil, evaluatorul, înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilo r de muncă va face evaluarea performan elor profesionale individuale ale salaria ilor din subordine. Dacă acest lucru nu este posibil, evaluarea va fi făcută de șeful ierarhi c superior sau de directorul societă ii. Calificativul acordat se va lua în considerar

e la evaluarea anuală a performan elor profesionale individuale ale acestora. Art. 12 – (1) Salaria ii care exercită, cu caracter temporar, o func ie de conducere vor fi evalua i pentru perioada exercitării temporare, pe baza criteriilor de evaluare stabilite pentru func ia de conducere respectivă. (2) În cazul cumulului de func ii, salariatul respectiv va fi evaluat o singură dată pen tru ansamblul func iilor exercitate. Art. 13. – (1) Documentul pe care se înregistrează evaluarea este Fisa de evaluare pro fesională a salariatului. Documentul este prezentat în anexă. (2) Fișa de evaluare profesională a salariatului se redactează și se completează într-un sin gur exemplar și are caracter confiden ial. Art. 14. - Evaluarea performan elor profesionale ale salaria ilor presupune parcurge rea următoarelor etape: a) Evaluarea in ială - completarea fisei de evaluare de catre evaluator; b) Interviul; c) Evaluarea finală – aprobarea și înregistrarea rezultatului evaluării. Art. 15. - (1) Evaluatorul este persoana din cadrul societa ii care cunoaște în detali u activitatea salariatului evaluat. (2) În sensul prezentei proceduri, are calitatea de evaluator: a) persoana aflată in func ia de conducere care coordonează compartimentul în cadrul cărui a își desfășoară activitatea salariatul aflat într-o func ie de execu ie; b) directorul firmei pentru salariatul aflat într-o func ie de conducere sau pentru salariatul a cărui activitate este coordonată direct de către directorul firmei. Art. 16. - Evaluatorul completează fișele de evaluare, dupa cum urmează: a) stabilește criteriile de evaluare aplicabile în cazul salariatului și le elimină pe c ele lipsite de relevan ă prin bararea rubricii “Apreciere” de la criteriul respectiv; b) stabilește valorile indicatorilor de performan ă atașa i criteriilor de evaluare prin u tilizarea scalelor de evaluare și prin raportare la atribu iile stabilite prin fișa po stului; c) calculează nota finală; d) stabilește calificativul final de evaluare a performantelor profesionale indivi duale; e) consemnează, după caz, rezultatele deosebite ale salariatului, dificultă ile obiectiv e întampinate de acesta în perioada evaluată și orice alte observa ii pe care le consideră r elevante; f) propune eventualele necesită i de formare profesională sau alte măsuri pe care le con sideră utile în legătură cu performan ele profesionale ale salariatului. Art. 17. – (1) Nota finală este raportul dintre suma punctajelor ob inute pentru fieca re criteriu de evaluare și suma ponderilor acestor criterii. Sunt luate în calcul nu mai criteriile de evaluare aplicabile. Nota finală = Suma punajelor ob inute pentru fiecare criteriu / Suma ponderii criter ilor (2) Pentru evaluările ce se fac în după o evaluare par ială, în condi iile art. 11 lit. b) sa art. 12 alin. (1), Nota finală se calculează cu formula prezentată la art. 20 alin.(4 ). Art. 18. - Calificativul final al evaluarii se stabilește pe baza notei finale, du pă cum urmează: a) intervalul 1,00 - 2,00 - nesatisfacator. Performan a este cu mult sub standard. În acest caz, se va evalua perspectiva dacă salariatul respectiv mai poate fi men inu t pe post; b) intervalul 2,01 - 3,00 - satisfacator. Performan a este la nivelul minim al sta ndardelor sau pu in deasupra lor. Acesta este nivelul minim acceptabil al performa n elor ce trebuie atins și de salaria ii mai pu in competen i sau lipsi i de experien a; c) intervalul 3,01 - 4,00 - bine. Performan a se situează în limitele superioare ale s tandardelor și ale performan elor realizate de către ceilal i salaria i; d) intervalul 4,01 - 5,00 - foarte bine. Persoana necesită o apreciere specială întrucât performan ele sale se situează peste limitele superioare ale standardelor și performa n elor celorlal i salaria i. Art. 19. -(1) Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informa ii care are loc între evaluator și salariatul evaluat, în cadrul căruia: a) se aduc la cunoștin a salariatului evaluat notările și consemnările făcute de evaluator în

fișa de evaluare; b) se semnează și se datează fișa de evaluare de către evaluator și de către salariatul evalu t. (2) În cazul în care între salariatul evaluat și evaluator există diferen e de opinie asupra notărilor și consemnărilor făcute, salariatul evaluat va consemna în fișa de evaluare obser va iile sale. (3) Evaluatorul este singurul care poate decide dacă modifică sau nu fișa de evaluare. În cazul în care fișa de evaluare nu se modifică, după interviu, evaluatorul va consemna în fișa de evaluare argumentele care au stat la baza acestei decizii. Art. 20. - Evaluarea finală este făcută de directorul firmei. Acesta poate să aprobe eva luarea, cu nota finală și calificativul final ob inut, sau poate dispune refacerea eva luării. Art. 21. -(1) Directorul firmei poate dispune refacerea evaluării profesionale, în u rmătoarele cazuri: a) aprecierile consemnate nu corespund realita ii; b) între evaluator și salariatul evaluat există diferen e de opinie care nu au putut fi solu ionate de comun acord. (2) Pentru refacerea evaluării, directorul firmei numește un alt evaluator. Art. 22. – (1) Fișa de evaluare profesională aprobată de directorul firmei se înregistrează î Registrul intern de eviden ă a documentelor și se anexează la Dosarul de personal al sa lariatului. (2) O copie a Fișei de evaluare profesională se transmite salariatului conform Proce durii de informare a salaria ilor, sec iunea Informarea individuală, din cadrul Regula mentului intern al firmei. (3) Pentru evaluările care se fac annual, în condi iile de la art. 9 alin. (1) sau art . 12 alin. (2), rezultatele aprecierilor, nota finală și calificativul final ob inut s e înscriu în Raportul de evaluare profesională a salaria ilor, document de lucru pentru conducerea firmei. Modelul documentului este prezentat în anexă. (4) Pentru evaluările care se fac pentru o perioadă par ială, în condi iile art. 11 lit. b) sau art. 12 alin. (1), rezultatele aprecierilor, nota finală și calificativul final ob inut sunt preluate de evaluator la evaluarea periodică la rubrica “Observa iile evalu atorului”. Nota finală pentru intreaga perioadă se calculează ca medie ponderată a celor d ouă note, ponderea fiind dată de perioadele de timp evaluate separat. Nota finală = [(Nota 1 x Perioada 1) + (Nota 2 x Perioada 2)] / (Perioada 1 + Per ioada 2) Art. 23. - Salaria ii nemul umi i de rezultatul evaluării profesionale pot sa îl conteste conform Procedurii de solu ionare a cererilor și reclama iilor individuale ale salaria i lor din cadrul Regulamentului intern al firmei. SC xxxx SRL Nr. inregistrare in Registrul Comertului: J Cod Fiscal: Registrul intern de evidenta a documentelor Nr. inregistrare: _______ din ______________

FIȘĂ DE EVALUARE PROFESIONALĂ a salariatului: Nume / Prenume: ____________________________________ Func ia: ____________________________________ Locul de muncă: ____________________________________ Evaluator: Perioada evaluată: Nume / Prenume: _________________________________ ____________ de la: ______

Func ia: _________________________________ Locul de muncă: _________________________________ Etalonarea scalelor de evaluare

până la: __________________ Obiectiv:

Evaluarea se face în conformitate cu Procedura de evaluare profesională a salaria ilor Redactarea 1, Revizia 0, din cadrul Regulamentului intern al firmei. Scalele de evaluare au fost luate la cunostin ă de salariatul evaluat conform Proced urii de informare a salaria ilor, sec iunea Informarea colectivă, din cadrul Regulamen tului intern al firmei. Un exemplar (copie) se transmite salariatului conform Procedurii de informare a salaria ilor, sec iunea Informarea individuală, din cadrul Regulamentului intern al fi rmei. Rezultatul prezentei evaluări poate fi contestat de salariat conform Procedurii de solu ionare a cererilor și reclama iilor individuale ale salaria ilor din cadrul Regula mentului intern al firmei.

Nr. Crt. Criterii de evaluare Indicatori de performan ă (Scale de apreciere) Apreciere Punctaj 1 Calitatea lucrărilor executate; 1. Orice lucrare executată necesită remedier i. 2 .Face greșeli frecvente 3. Corect. Face din când in când greșeli. 4. Corect.Greșește foarte rar. 5. Este exact și precis. Calitatea lucrarilor este permanent buna. Pondere 2 2 Eficien a (randamentul muncii); 1. Nu termină niciodată lucrările la timp. 2. Uneori își termină lucrările la timp dar alteori necesita ajutor. 3. De cele mai multe ori își termină lucrările la timp. 4. Execută întotdeauna lucrările în timpul alocat (la termen). 5. Execută lucrările în timpul alocat iar uneori în avans. Pondere 1 3 Interesul pentru resursele alocate. 1. Nu manifesta interes pentru r esursele alocate. 2. Interesul pentru utilizarea eficienta a resursele alocate este redus. 3. Utilizeaza corect resursele alocate. 4. Manifesta interes pentru utilizarea eficienta a resursele alocate. 5. Interesul pentru utilizarea resursele alocate este major. Face propuneri conc rete privind eficienta. Pondere 2 4 Conduita în timpul serviciului 1. Comportament criticabil. 2. Comportament nesatisfăcător. 3. Comportament bun. 4. Comportament adecvat. 5. Comportament desăvârşit. Pondere 1 5 Dișciplina 1. Abateri frecvente şi grave. Absentează şi întârzie frecvent 2. Aten ionat frecvent. Manifestă atitutdini neglijente faţă de prezenţa la lucru. 3. Rareori atenţionat pentru abateri minore. Prezent cu regularitate la muncă 4. Disciplinat. Prezent la timp. 5. Nivel ridicat de disciplină. Întotdeauna prezent la timp. Pondere 2 6 Respectarea procedurilor de lucru; 1. Criticabil. Abateri frecvente şi grave de la procedurile de lucru. 2. Neglijenţă. Abateri de la procedurile de lucru. 3. Conformare bună. Rareori atenţionat pentru nerespectarea procedurilor de lucru. 4. Conformare adecvată. Respectă procedurile de lucru. 5. Conformare desăvârşită. Respectă întru totul procedurile de lucru.

Pondere 2 Respectarea procedurilor de AQ 1. Criticabil. Abateri frecvente şi grave la procedurile de AQ. Neglijenţă. Abateri de la procedurile de AQ. Conformare bună. Rareori atenţionat pentru nerespectarea procedurilor de AQ. Conformare adecvată. Respectă procedurile de AQ. Conformare desăvârşită. Respectă întru totul procedurile de AQ. Pondere 1 8 Respectarea instruc iunilor privind sănătatea și securitatea în muncă; 1. Criti cabil. Abateri frecvente şi grave de la instruc iunile de SSM. 2. Neglijenţă. Abateri de la instruc iunile de SSM. 3. Conformare bună. Rareori atenţionat pentru nerespectarea instruc iunior de SSM. 4. Conformare adecvată. Respectă instruc iunile de SSM. 5. Conformare desăvârşită. Respectă întru totul instruc iunile de SSM. Pondere 2 9 Respectarea instruc iunilor privind prevenirea și stingerea incendiilor. 1. Criticabil. Abateri frecvente şi grave de la instruc iunile de PSI. 2. Neglijenţă. Abateri de la instruc iunile de PSI. 3. Conformare bună. Rareori atenţionat pentru nerespectarea instruc iunior de PSI. 4. Conformare adecvată. Respectă instruc iunile de PSI. 5. Conformare desăvârşită. Respectă întru totul instruc iunile de PSI. Pondere 1 10 Nivelul de pregătire / autorizare; 1. Nivelul de pregătire slab. 2. Nivelul de pregătire bun. Nivelul de autorizare insuficient. 3. Nivelul de pregătire bun. Nivelul de autorizare suficient. 4. Nivelul de pregătire superior. Nivelul autorizare suficient. 5. Nivelul de pregătire și autorizare superior. Pondere 2 11 Competen a (cunostin e pentru exercitarea atribu iilor postului); 1. Prea multe erori. Fre cvent sub obiectivele şi cerinţele postului 2. Face erori. De cele mai multe ori nu atinge obiectivele şi cerinţele postului. 3. Erori ocazionale. Atinge în mod constant obiectivele şi cerinţele postului 4. Nu face erori aproape niciodată. Depăşeşte ocazional obiectivele şi cerinţele postului 5. Nu face erori niciodată. Depăşeşte obiectivele şi cerinţele postului Pondere 3 12 Capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite 1. Nu este preocupat de autoperfec ionare. 2. Ritmul de acumulare a cunoștin elor este redus. Interesul pentru autoperfec ionare este formal sau discontinuu. 3. Acumulează experien ă practică dar nu o angrenează în amsamblul cunoștin elor de specialit . Înva ă șabloane. 4. Acumulează experien ă și manifestă interes pentru autoperfec ionare. 5. Autoperfec ionarea și creșterea competen ei profesionale este o preocupare continuuă. Pondere 1 7 de 2. 3. 4. 5. Pg Punctaj general Suma punctajelor pentru criteriile de evaluare aplicabil e Sp Suma ponderilor Suma coeficien ilor de pondere pentru criteriile de evalua re aplicabile N = Nota finală Rezultatul evaluării: N=Pg / Sp= /

Observa ii ale evaluatorului asupra activită ii profesionale a salariatului: ________________________________________________________________________________ _ ________________________________________________________________________________ _

________________________________________________________________________________ _ ________________________________________________________________________________ _ Propuneri ale evaluatorului: ________________________________________________________________________________ _ ________________________________________________________________________________ _ ________________________________________________________________________________ _ (dacă nu sunt observa ii sau daca nu sunt propuneri se consemnează acest lucru) REZULTATELE EVALUARII: Nota finală: Calificativul final: Performan a este cu mult sub standard. În acest caz, se va evalua perspectiva dacă sal ariatul respectiv mai poate fi men inut pe post. 1,00 – 2,00 nesatisfăcător Performan a este la nivelul minim al standardelor. Acesta este nivelul minim acceptabil al performan elor ce trebuie atins și de salari a ii mai pu in competen i sau lipsi i de experien a. 2,01 – 3,00 satisfăcător Performan a se situează în limitele superioare ale standardelor și ale performan elor real izate de către ceilal i salaria i. 3,01 – 4,00 bine Salariatul necesită o apreciere specială întrucât performan ele sale se situează peste limit ele superioare ale standardelor și performan elor celorlal i salaria i. 4,01 – 5,0 0 foarte bine

Salariat: __________________________ __________________________ data:________________ Observa ii asupra aprecierilor făcute: (Criteriu de evaluare / Observa ii) ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ (dacă nu sunt observa ii, se specifică acest lucru) Evaluator: __________________________ __________________________ data:________________ Răspuns la observa iile făcute de salariat: (Criteriu de evaluare / Răspuns) ______________________________________________ ______________________________________________

______________________________________________ ______________________________________________ Director SC xxxx SRL __________________________ Dispun refacerea evaluarii in condi iile prevăzute de Procedura de evaluare a salaria ilor de catre: ______________________________________________

data:________________ Aprob evaluarea și dispun inregistrarea ei cu: Nota finală: ______ Calificativul final:______________

Observa ii: ______________________________________ ______________________________________

SC xxxx SRL Nr. inregistrare in Registrul Comertului: J Cod Fiscal: Obiectiv: Etalonarea scalelor de evaluare RAPORT DE EVALUARE PROFESIONALĂ A SALARIA ILOR Perioada evaluată: de la: __________________ până la: __________________ Criterii de evaluare / Ponderea criteriului Calitatea lucrărilor executate Eficien a (randamentul muncii) Interesul pentru resursele alocate Conduita în timpul serviciului Dișciplina Respectarea procedurilor de lucru Respecta rea procedurilor de AQ Respectarea instruc iunilor SSM Respectarea instruc iunilo r PSI Nivelul de pregătire / autorizare Competen a Capacitatea de autoperfe cţionare x2 x1 x2 x1 x2 x2 x1 x2 x1 x2 x3 x1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nr. Crt. Salariat: Nume / Prenume Nota: Calificativ Aprecier e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 Responsabil Resurse umane, ________________________ ________________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful