ตอนที่ 1 แปลอ ังกฤษเปนไทย ็ “Passive voice” 1.

The construction of a mass transit electric train system in Bangkok will be started soon. 2. Mr. Smith was chosen the boss of the year. 3. The new shopping plaza was built next to the hospital. 4. He was asked to organize a special meeting for the new staff members. 5. The new project for youth counseling is carried out by Peace Corps volunteers. 6. Business and casual wear will be shown at the Hilton International Bangkok. “Connectives” 7. His wife gave him a long shopping list so that he would not forget anything. 8. A blast of wind shattered the windows as it tore through the house. 9. In Southern Europe the weather is really hot; in contrast, in Northern Europe the weather tends to be much colder. 10. Christmas was approaching. Although I bought gifts and decorated the tree, my heart wasn’t in it. “It” 11. It is a seven-mile round trip to the lake. 12. It was early one afternoon last October that the accident happened. 13. I think it’s a good idea to go swimming. “Tense” 14. Now exercising at a local sports club has become a favorite pastime. 15. If you’re washing the car, let your child scrub the tires. 16. The Russian-born ballet star, Nureyev, died in Paris on the sixth of January, 1993 at the age of 54. “Indefinite pronouns” 17. Peace is not God’s gift to his creatures. It is our gift to each other.

18. We cannot become what we need to be by remaining what we are. 19. One always trusts oneself and looks down upon the others. 20. Everything looks impossible for people who never try anything. 21. As far as I know, nothing serious ever happens. ั การแปลคาศพท์ทมความหมายหลายน ัย ี่ ี 22. That little girl had showed no ill effects from eating her food. 23. There used to be trams running on this line; lately, they’ve been using buses instead. 24. We will not talk about this issue anymore since you aren’t trying to understand the problem at all. 25. Traiphob is a famous talk show host. 26. If a man has common sense, he has all the sense there is. 27. Because of her industrious effort, she passed her final examination. 28. Militant workers gathered in front of Government House. สานวน 29. He has been down in the dumps since he saw an old beggar. 30. You have to keep an eye on those students; they will surely cheat. 31. She always finds fault with everything her husband does. 32. If we have to work overtime, I will give you a lift. 33. I have been as busy as a bee trying to finish my homework. 34. They felt as if they were walking on air. 35. He had no idea; he was led by the nose. ตอนที่ 2 แปลไทยเปนอ ังกฤษ ็ “Passive voice” ี 36. กล่าวกันว่าเขาเป็ นดาราภาพยนตร์ทมชอเสยงทีสด ี่ ี ื่ ่ ุ ั้ ่ 37. ไม่มเรืองสนเรืองไหนได ้รับการคัดเลือก ี ่

้ 38. น้ าเต ้าหู ้ขายหมดตังแต่เชา ้ ื่ ั 39. นักการเมืองผู ้นีได ้รับยกย่องมากในเรืองความซอสตย์ของเขา ้ ่ “Article” 40. เพือนบ ้านฉั นไปโบสถ์ทกวันอาทิตย์ ่ ุ 41. ผักทีร ้านนีไม่สด ่ ้ 42. ดอยอินทนนท์เป็ นภูเขาทีสงทีสดในประเทศไทย ่ ู ่ ุ ้ การเลือกคาให้เหมาะก ับเนือความ 43. เธอโกรธทีสามีไม่แนะนาเธอกับเพือน ๆ ของเขา ่ ่ 44. กระเป๋ าบอกผู ้โดยสารว่ารถไม่จอดป้ ายหน ้า 45. เธอปฏิเสธทีจะไปเป็ นเพือนเขาในงานแต่งงาน ่ ่ 46. เขาแนะนาให ้เธอเขียนจดหมายเป็ นภาษาอังกฤษ คาทีเปนปัญหาในการแปล ่ ็ 47. มีคนบอกว่าเขาร่ารวยมาก ื 48. เธอไม่ให ้เพือนยืมหนังสอ ่ 49. คุณเคยอ่านนวนิยายเรืองนีไหม ่ ้ ื่ 50. ลูกควรจะเชอฟั งพ่อแม่

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful