П Р А Ш А Њ А

ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ОПШТИОТ И ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ
ЗА ЈАВЕН СЛУЖБЕНИК
Област I Основни правни поими
1.
Правната норма ја донесува:
а) државата
б) општеството
в) судот
2. Уставот на Република Македонија е задолжителен акт кој се
однесува на:
а) уставните судии
б) сите граѓани
в) Уставниот суд на Република Македонија
3.
Уставот на Република Македонија го афирмира:
а) граѓанскиот суверенитет
б) индивидуалниот концепт
в) концептот на групи и заедници
4.
Согласно Уставот на Република Македонија
а)
во Република Македонија е слободно сe што со Уставот не е
забрането
б)
во Република Македонија е слободно сe што е пропишано со закон
в)
забрането е сe што е пропишано со закон дека е забрането
5.
е:
а)
б)
в)

Една од темелните вредности на Уставот на Република Македонија
владеење на правото
владеење над човекот
владеење над индивидуата

6.
Структурата на Уставот на Република Македонија се состои од:
а) декларација и нормативен дел
б) преамбула и декларација
в) преамбула и нормативен текст
7.
Уставното право на слобода на човекот може да биде ограничено
со:
а) судска одлука и во случаи и постапка утврдена со закон
б) активност на Министерството за внатрешни работи
в) активност на Државното обвинителство

8. Државјанин на Република Македонија:
а) не може да биде протеран од Република Македонија
б) може да биде протеран од Република Македонија доколку стори
кривично дело
в) може да биде протеран од Република Македонија доколку не ги
исполнува своите граѓански обврски
9.
Во Република Македонија со Уставот е воспоставен:
а) политички монизам
б) политички плурализам
в) политички дуализам
10.
Политичка партија во Република Македонија може да се формира
со најмалку:
а) 200 полнолетни граѓани – државјани на Република Македонија
б) 300 полнолетни граѓани – државјани на Република Македонија
в) 500 полнолетни граѓани – државјани на Република Македонија
11. Кој изборен модел е застапен во Република Македонија во
актуелниот период:
а) мнозински
б) мешовит
в) пропорционален
12. Највисок орган за спроведување на изборите во Република
Македонија е:
а) Управниот суд
б) Уставниот суд на Република Македонија
в) Државната изборна комисија
13. Кои се основните три вида власт:
а) законодавна, локална и републичка
б) извршна, законодавна и судска
в) локална, републичка и судска
14. По Уставот, според својата правна сила, во хиерархиската скала на
правните акти во една држава, се наоѓаат:
а) законите
б) уредбите на Владата
в) колективните договори
15. Уставот, како највисок политичко - правен документ ги обврзува:
а) сите субјекти во државата
б) органите на државната власт
в) органите на државната и локалната власт

16.
Уставот на Република Македонија е донесен:
а) 25.01.1991 година
б) 08.09.1991 година
в) 17.11.1991 година
17.
Суверенитетот, во Уставот на Република Македонија, се
определува како битна карактеристика на македонската држава на:
а) внатрешен план (внатрешен суверенитет)
б) меѓународен план (меѓународен суверенитет)
в) внатрешен план и на меѓународен план
18. Презумпцијата на невиност, како едно од правата содржано во
Уставот на Република Македонија, значи дека:
а) лицето кое што е обвинето за казниво дело ќе се смета за невино се
додека неговата вина не биде утврдена со правосилна судска одлука
б) лицето кое што е обвинето за казниво дело автоматски ќе се смета за
виновно, се додека неговата невиност не биде утврдена со правосилна
судска одлука
в) лицето кое што е обвинето за казниво дело ќе се смета за невино,
доколку јавниот обвинител го утврди тоа во обвинителниот акт
19. Правото на државјанство е лично право кое:
а) може да му биде одземено на одредени државјани на Република
Македонија
б) не може да му биде одземено на ниту еден државјанин на Република
Македонија
в) може да му биде одземено на секој државјанин на Република
Македонија, под одредени услови утврдени во законот
20.

21.
a)
б)
в)

Правото на социјално осигурување значи:
а) право на здравствено осигурување
б) право на инвалидско и пензиско осигурување
в) право на здравствено и инвалидско и пензиско осигурување
Општество без одговорност е:
анархија
демократија
тиранија

22. Судот за човекови права при Советот на Европа, се наоѓа во:
a) Стразбур
б) Брисел
в) Атина
23. Претставничка демократија значи:
а) владеење на народот преку претставници
б) владеење на самиот народ

24. Според Законот за политичките партии во Република Македонија,
политичките партии се:
а) организирани групи граѓани кои се залагаат за учество во власта
б) организирани групи граѓани кои припаѓаат на мнозинскиот народ
во земјата
в) групи на граѓани организирани заради заедничко стопанисување и
настап на пазарот
25.
a)
б)
в)

Во Република Македонија постои:
еднопартиски систем
двопартиски систем
повеќе партиски систем

26. Избирачко право е:
а) право да избираш претставници и право да бидеш избран за
претставник на граѓаните
б) право да избираш претставници
в) право да бидеш избран за претставник на граѓаните
27. Избирачкото тело во Република Македонија го сочинуваат:
а) државјаните на Република Македонија, кои наполниле 18 години и
кои се деловно способни
б) сите кои живеат во Република Македонија, кои наполниле 18 години
и кои се деловно способни
в) сите полнолетни државјани на Република Македонија
28. Еднакво избирачко право значи дека:
а) гласот на секој избирач, без оглед на неговата половата
припадност, нивото на образовани и социјалната положба - има иста
вредност
б) сите во државата имаат право на глас
в) сите гласаат под исти услови
29.
a)
б)
в)

Кандидирањето значи:
предлагање кандидати за изборните функции
збор на предложените кандидати за изборните функции
договарање за поделба на изборните функции

30. Изборна единица е:
а) место на кое се гласа за предложените кандидати за изборните
функции
б) дел од државната територија на која не се спроведуваат изборните
активности
в) дел од државната територија на која се избираат претставници

31.
a)
б)
в)

Современите политички системи применуваат два изборни модела:
мешовит и пропорционален
мнозински и пропорционален
Донтов и пропорционален

32. Слободата на политичко здржување спаѓа во групата на :
a) личните слободи и права
б) политичките слободи и права
в) економски и социјални слободи и права
Област II
Организација на власта во Република Македонија
(со органите)
1. Врз основа на кој принцип се уредуваат односите меѓу органите на
државната власт во Република Македонија ?
a) начело на единство на власта
б) начело на поделба на власта
2. Носител на извршната власт во Република Македонија е:
а) Собранието на Република Македонија
б) Владата на Република Македонија
в) Претседателот на Република Македонија и Владата на Република
Македонија
3.
а)
б)
в)

Начелото на единство на власта е основа на:
собранискиот систем
мешовитиот систем
парламентарниот систем

4. Според начелото на поделбата на власта, највисок орган на
законодавната власт во Република Македонија е:
а)
Уставниот суд на Република Македонија
б)
Собранието на Република Македонија
в)
Собранието на Република Македонија и Претседателот на
Република Македонија
5. Собранието на Република Македонија ги ратификува меѓународните
договори склучени од страна на извршната власт?
a) да
б) не
в) зависи од договорот
6. Ратификуваните меѓународни договори, согласно Уставот на
Република Македонија, стануваат дел од внатрешниот правен поредок?
a) да
б) не
в) понекогаш

7. Пратеничките прашања се:
a) средство за отповикување на Претседателот на државата
б) прашања кои пратениците им ги поставуваат на членовите на
Владата
в) начин на кој пратениците во Собранието се обраќаат до
претседателот на Собранието на Република Македонија
8. Собранието може да основа:
a) постојани работни тела
б) повремени работни тека
в) постојани и повремени работни тела
9. Колку трае мандатот на пратениците во Собранието на Република
Македонија?
а) 8 години
б) 5 години
в) 4 години
10. Кој го верификува мандатот на пратениците во Собранието на
Република Македонија?
a) Собранието на Република Македонија
б) Уставниот суд на Република Македонија
в) Владата на Република Македонија
11. Мандатот на пратениците може да се продолжи:
a) кога претседателот на Собранието на Република Македонија ќе
најде дека е тоа потребно поради зголемен обем на работа
б) кога за тоа ќе одлучат самите пратеници
в) во случај на воена или вонредна состојба
12. Уставот на Република Македонија го определува Претседателот на
Република Македонија како орган кој е/ја :
а)
носител на законодавната власт во Република Македонија
б)
претставува Република Македонија
в)
претставува Република Македонија и како врховен командата на
оружените сили на Република Македонија
13. Едно лице може да биде избрано за претседател на Република
Македонија најмногу:
а)
два пати
б)
еден мандат, без можност за реизбор
в)
неограничен број пати

14. Претседателот на Република Македонија се избира:
а)
на референдум
б)
на општи и непосредни избори, со тајно гласање
в)
од страна на Собранието на Република Македонија
15. Кој одлучува за одговорноста на Претседателот на Република
Македонија?
а)
Собранието на Република Македонија
б)
граѓаните на референдум
в)
Уставниот суд на Република Македонија
16.
а)
б)
в)

Владата на Република Македонија ја сочинуваат:
министри
пратеници
претседател и министри

17. За разрешување на член на Владата на Република Македонија
одлучува:
а) Претседателот на Владата на Република Македонија
б) Владата на Република Македонија во полн состав
в) Собранието на Република Македонија
18. Кохабитација постои кога:
а) Претседателот и премиерот потекнуваат од различна политичка
партија или коалиција
б) Претседателот и премиерот потекнуваат од иста политичка
партија или коалиција
19. Кој воспоставува дипломатски и конзуларни односи со други
држави?
а)
Собранието на Република Македонија
б)
Претседателот на Република Македонија
в)
Владата на Република Македонија
г)
Министерот за надворешни работи
20.
а)
б)
в)

Органите на државната управа се:
дел од извршната власт во Република Македонија
носители на судската власт во Република Македонија
самостојни органи надвор од законодавната, извршна и судска власт

21. Внатрешни организациони единици во органите на државната
управа се :
а) служби, архиви и инспекторат
б) бироа, служби и архиви
в) сектори и одделенија
г)
служба, сектор и одделение

22.
а)
б)
в)

Со работата на министерствата раководат министри избрани од:
Претседателот на Владата на Република Македонија
Собранието на Република Македонија
Владата на Република Македонија

23. Со органот во состав на министерството раководи директор кој го
именува и разрешува:
а)
Владата на Република Македонија
б)
Министерот на ресорното министерство
в) Собранието на Република Македонија
24. Со работата на самостојниот орган на државната управа раководи
директор кој го именува и разрешува:
а) Претседателот на Владата на Република Македонија
б) Владата на Република Македонија
в) Собранието на Република Македонија
25. Во единствениот судски систем на Република Македонија, судската
власт ја вршат:
а) основните судови, апелационите судови, Управниот суд, Вишиот
управен суд и Врховниот суд на Република Македонија
б) основните судови, вишите судови и Врховниот суд на Република
Македонија
в) основните судови, апелационите судови, Врховниот суд на
Република Македонија и Уставниот суд на Република Македонија
26.
а)
б)
в)
27.
е:
а)
б)
в)
28.
а)
б)
в)

Судиите се избираат со мандат од:
4 години
8 години
без ограничување на траење на мандатот
Бројот на членовите на Судскиот совет на Република Македонија
10
12
15
Одлуките на Уставниот суд на Република Македонија се:
необврзувачки
конечни и извршни
зависи од карактерот на одлуката

29. Народниот правобранител нема овластување непосредно да се
меша во работата на органите на управата или на организации, во
смисла на тоа да може да ги менува, укинува или да ги поништува
нивните акти
а)
точно
б)
неточно
30. Најважен европски правен документ (столб) од областа на
локалната самоуправа е:
a) Резолуцијата на Советот на Европа за локална самоуправа
б) Препораката на Советот на Европа за локална самоуправа
в) Европската повелба за локална самоуправа од Советот на Европа
31.
а)
б)
в)

Органи на општината се:
Советот на општината и Градоначалникот
Општинската администрација
Собир на граѓаните на општината

32.
а)
б)
в)

Собранието на Република Македонија е:
претставнички орган на граѓаните
претставнички орган на партиите
претставнички орган на пратениците

33. Собранието на Република Македонија е носител на:
а)
извршната власт
б)
законодавната власт
в)
пратеничката власт
34. Во актуелниот период во Собранието на Република Македонија се
избираат:
а)
85 пратеници
б)
120 пратеници
в)
123 пратеници
35. Пратениците во Република Македонија се избираат со мандатен
период од:
а)
2 години
б)
3 години
в)
4 години
36. Собранието на Република Македонија се распушта ако така
одлучи:
а) Претседателот на Република Македонија
б) Претседателот на Владата на Република Македонија
в) мнозинството од вкупниот број пратеници

37.
а)
б)
в)

Владата на Република Македонија ја избира:
Собранието на Република Македонија
Претседателот на Република Македонија
Претседателот на Владата на Република Македонија

38.
а)
б)
в)

Судиите на Уставниот суд на Република Македонија ги избира:
Судскиот совет на Република Македонија
Претседателот на Република Македонија
Собранието на Република Македонија

39.
а)
б)
в)

Народниот правобранител на Република Македонија го избира:
Државното правобранителство на Република Македонија
граѓаните на Република Македонија
Собранието на Република Македонија

40.
а)
б)
в)

Контрола над извршната власт врши:
Државниот завод за ревизија
Врховниот суд на Република Македонија
Собранието на Република Македонија

41. Пратенички прашања може да поставуваат:
а)
граѓаните на Република Македонија
б)
пратениците
в)
министрите
42.
а)
б)
в)

Референдум може да распише:
Претседателот на Република Македонија
Уставниот суд на Република Македонија
Собранието на Република Македонија

43. Законите ги донесува:
а)
Собранието на Република Македонија
б)
Владата на Република Македонија
в)
Претседателот на Владата на Република Македонија
44. Указот за прогласување на закон го потпишуваат:
а) Претседателот на Република Македонија и пратениците
б) Претседателот на Собранието на Република Македонија и
пратениците
в) Претседателот на Република Македонија и Претседателот на
Собранието на Република Македонија

45. Согласно со Уставот на Република Македонија, Претседателот на
Република Македонија го избира:
а) Собранието на Република Македонија
б) граѓаните на Република Македонија на општи и непосредни избори
в) Владата на Република Македонија
46.
Мандатот на Претседателот на Република Македонија трае:
а)
4 год.
б)
5 год.
в)
7 год.
47. Претседателот на Република Македонија се смета за избран во
првиот круг гласање до колку за него гласале најмалку:
а)
2/3 од вкупниот број избирачи
б)
мнозинството избирачи
в)
квалификуваното мнозинство избирачи
48.
Врховен командант на вооружените сили на Република
Македонија е:
а)
министерот за одбрана
б)
Претседателот на Владата на Република Македонија
в)
Претседателот на Република Македонија
49.
Законот кој е донесен во Собранието на Република Македонија
мора да биде објавен во:
а)
најмалку 2 дневни весника, од кои еден на албански јазик
б)
Регистарот на закони
в)
Службен весник на Република Македонија
50. За одговорност на Претседателот на Република Македонија
одлучува:
а)
Собранието на Република Македонија
б)
Врховниот суд на Република Македонија
в)
Уставниот суд на Република Македонија
51.
Актуелната Влада на Република Македонија е:
а)
коалициона влада
б)
еднопартиска влада
в)
експертска влада
52.
а)
б)
в)

Министрите ги избира:
Претседателот на Владата на Република Македонија
политичките партии
Собранието на Република Македонија

53.
а)
б)
в)

Владата на Република Македонија ги:
извршува законите
донесува законите
објавува законите

54. Амбасадори на Република Македонија во странство именува:
а)
Претседателот на Република Македонија
б)
Претседателот на Владата на Република Македонија
в)
Министерот за надворешни работи
55. Амбасадорите на Република Македонија се именуваат врз основа на
предлог од:
а)
Собранието на Република Македонија
б)
Владата на Република Македонија
в)
Министерот за надворешни работи
56.
а)
б)
в)

Министерствата се дел од:
законодавната власт
извршната власт
локалната власт

57.
Составот на Владата го предлага:
а)
Претседателот на Република Македонија
б)
Собранието на Република Македонија
в)
Мандатарот
58.
а)
б)
в)
59.
а)
б)
в)

Владата на Република Македонија ја избира:
Претседателот на Владата на Република Македонија
Претседателот на Република Македонија
Собранието на Република Македонија
Разрешување на министри предлага:
Претседателот на Република Македонија
Претседателот на Собранието на Република Македонија
Претседателот на Владата на Република Македонија

60.
За доверба на Владата одлучува:
а)
Претседателот на Владата на Република Македонија
б)
Собранието на Република Македонија
в)
Претседателот на Република Македонија
61.
а)
б)
в)

Политичкото организирање во органите на државната управа е:
дозволено
делумно дозволено
забрането

62.
Делокругот на работа на министерствата се регулира со:
а) акт кој го донесува Министерот
б)
акт кој го донесува Владата на Република Македонија
в)
Законот за организација и работа на органите на државната управа

70. Општите управни акти ги донесува:
а)
Владата на Република Македонија
б)
Собранието на Република Македонија
в)
функционерот кој раководи со органот на државната управа

63.
а)
б)
в)

71. Решенијата кои се донесуваат во име на органите на државната
управа се:
а)
конкретни управни акти
б)
општи управни акти
в)
материјални управни акти

Министерства се основаат врз основа на:
Закон за основање министерства
одлука на Владата на Република Македонија
Закон за организација и работа на органите на државната управа

64.
Со самостојните органи на државната управа раководи:
а)
директор
б)
управник
в)
раководител
65.
а)
б)
в)

Со државните органи во состав на министерствата раководи:
министерот
државниот секретар
директор

66. Во самостојните органи на државната управа како организациони
единици се образуваат:
а)
сектори и одделенија
б)
сектори и управи
в)
сектори и организации
67. Во државните органи во состав на министерствата како
организациони единици се образуваат:
а)
министерски совети
б)
сектори и одделенија
в)
сектори и управи
68. Подрачните одделенија се:
а)
дел од органот на државната управа надвор од седиштето на
органот
б)
дел од единиците на локалната самоуправа
в)
дел од заедницата на единиците на локалната самоуправа
69. Директорите на самостојните органи на државната управа и на
државните органи во состав на министерствата ги именува и ги
разрешува:
а)
Министерот
б)
министерствата
в)
Владата на Република Македонија

72. Видовите, надлежноста, основањето, укинувањето,организацијата
и составот на судовите во Република Македонија е регулирана со:
а)
Закон за судската власт
б)
Правила за судската власт
в)
Закон за судовите
73.
а)
б)
в)

Вонредните судови во Република Македонија се:
дозволени
делумно дозволени
забранети

74. Основните судови во Република Македонија како надлежни судови
одлучуваат по:
а) тужби
б) жалби
в) приговори
75. Основните судови во Република Македонија како надлежни судови
одлучуваат во:
а) прв степен
б) втор степен
в) трет степен
76. Апелационите судови во Република Македонија се основаат за
подрачје на:
а) регионална целина
б) региони
в) повеќе основни судови
77. Мандатот на судиите трае:
а) 4 години
б) 5 години
в) без временско ограничување

78. Претседателот на Судскиот совет на Република Македонија го
избира:
а)
Претседателот на Република Македонија
б)
Претседателот на Врховниот суд на Република Македонија
в)
Судскиот совет на РМ од редот на своите членови
79. Судскиот совет на Република Македонија е:
а) највисок суд во Република Македонија
б) самостоен и независен државен орган со делокруг определен со
Уставот на Република Македонија
в) самостоен и независен државен орган со делокруг определен од
Претседателот на Република Македонија
80. Јавното обвинителство на Република Македонија е:
а)
дел од основните и апелационите судови
б)
дел од Врховниот суд на РМ
в)
самостоен орган
81.
а)
б)
в)
82.
а)
б)
в)

Уставниот суд на Република Македонија ги штити:
носителите на државната власт
уставноста и законитоста
носителите на извршната власт

Уставниот суд на Република Македонија е:
највисок судски орган во рамките на редовното судство
највисок судски орган
посебен и самостоен орган во уставниот систем на РМ

83. Мандатот на судиите на Уставниот суд на Република Македонија
трае:
а) 5 години
б) 7 години
в) 9 години
84. Претседателот на Уставниот суд на Република Македонија го избира:
а) Претседателот на Република Македонија
б) Претседателот на Собранието на Република Македонија
в) Уставниот суд на Република Македонија од редот на избраните
уставни судии

85. Одлуките на Уставниот суд на Република Македонија се доставуваат
до:
а) учесниците во постапката и се објавуваат во најмалку 2 дневни
весника, од кои едниот на албански јазик
б) Собранието на Република Македонија и се објавуваат во „Службен
весник на Република Македонија “
в) учесниците во постапката и се објавуваат во „Службен весник на
Република Македонија “
86. Уставниот суд на Република Македонија донесува:
а) одлуки, решенија и заклучоци
б) одлуки, решенија и правила
в) решенија, заклучоци и правила
87. Кога со одлука на Уставниот суд на Република Македонија некој
одреден акт се укинува, тоа значи дека:
а) тој акт не е веќе во сила и не се применува од моментот на
објавување на одлуката на Уставниот суд во „Службен весник на РМ“
б) тој акт не е веќе во сила и не се применува од моментот на
објавување на одлуката на Уставниот суд во службеното гласило на
Уставниот суд на РМ
в) тој акт не е веќе во сила и не се применува од моментот на
објавување на одлуката на Уставниот суд во најмалку 2 дневни весника,
од кои едниот на албански јазик
88. Кога со одлука на Уставниот суд на РМ некој одреден акт се
поништува, тоа значи дека правните последици кои настанале од
поништениот акт имаат ефект:
а) од моментот кога одлуката на Уставниот суд на РМ е донесена
б) од моментот кога одлуката на Уставниот суд на РМ е објавена
в) како тој акт воопшто да не постоел
89. Одлуките на Уставниот суд на РМ ги донесуваат судиите:
а) едногласно
б) со мнозинство гласови
в) со двотретинско мнозинство гласови
90.
а)
б)
в)

Одлуките на Уставниот суд на Република Македонија се:
со право на жалба
со право на тужба
конечни и извршни

91. Народниот правобранител на Република Македонија е независна
институција која ги штити уставните и законските права на:
а) граѓаните кога уставните и законските права им се повредени од
орган на државната управа и од други органи и организации кои имаат
јавни овластувања
б) правните субјекти кога уставните и законските права им се
повредени од орган на државната управа и од други органи и
организации кои имаат јавни овластувања
в) другите институции кога уставните и законските права им се
повредени од орган на државната управа и од други органи и
организации кои имаат јавни овластувања

98. Народниот правобранител на Република Македонија поведува
постапка по:
а) претставка од граѓаните и по сопствена иницијатива
б) претставка од граѓаните и по налог на Владата на Република
Македонија
в) претставка од граѓаните и по налог на Државното правобранителство
на Република Македонија

92. Народниот правобранител на Република Македонија го избира:
а)
Владата на Република Македонија
б)
највисокиот суд на Република Македонија
в)
Собранието на Република Македонија

99. Во своето постапување Народниот правобранител на Република
Македонија презема мерки со кои:
а) може непосредно да се меша во работата на органите на управата и
на јавните институции
б) бара или сугерира преземање определени дејства во органите на
управата или институциите
в) укинува или поништува акти на органите на управата или
институциите

93. Мандатот на Народниот правобранител на Република Македонија
трае:
а) 5 години
б) 7 години
в) 8 години

100. Дали Народниот правобранител на Република Македонија може да
врши надзор над работата на судовите:
а) да
б) не
в) во определени случаи

94. Пред стапување на функција, Народниот правобранител на
Република Македонија дава свечена изјава пред:
а)
Претседателот на Република Македонија
б)
Владата на Република Македонија
в)
Собранието на Република Македонија

101. Комитетот за односи меѓу заедниците го основа:
а) Претседателот на Република Македонија
б) Владата на Република Македонија
в) Собранието на Република Македонија

95. Замениците на Народниот правобранител на Република
Македонија ги избира:
а)
Народниот правобранител на Република Македонија
б)
Државното правобранителство на Република Македонија
в)
Собранието на Република Македонија
96. Мандатот на замениците на Народниот правобранител на Република
Македонија трае:
а)
5 години
б)
7 години
в)
8 години
97. Мандатот на Народниот правобранител на Република Македонија и
на замениците на Народниот правобранител на Република Македонија е:
а) со временски неограничено траење
б) на 8 години со право на уште еден избор
в) на 8 години без право на уште еден избор

102. Претседателот на Собранието на Република Македонија е член на
Комитетот за односи меѓу заедниците:
а) да
б) не
в) зависно од прашањето кое се разгледува
103. Со Советот за безбедност на Република Македонија раководи:
а) Претседателот на Владата на Република Македонија
б) Претседателот на Собранието на Република Македонија
в) Претседателот на Република Македонија
Нови прашања од оваа област!!!
1) Државниот службеник има право на дневен одмор во текот на 24 часа
од најмалку...
a) 8 часа
b) 12 часа
c) 10 часа

2) Државен службеник кој прв пат се вработува, се стекнува со правото
на цел годишен одмор кога ќе оствари непрекината работа од најмалку...
a) 12 месеци
b) 3 месеци
c) 6 месеци
3) Државен службеник кој работи со пократко работно време од најмалку
четири часа дневно, ...
a) има право на пауза во времетраење од 15 минути
b) има право на пауза во времетраење од 30 минути
c) нема право на пауза
4) Годишниот одмор на државниот службеник може да се користи и во
два дела, со тоа што првиот дел мора да трае најмалку ...
a) 15 работни дена
b) 12 работни дена
c) 10 работни дена
5) Државниот службеник има право на платен одмор, заради лични и
семејни околности (склучување на брак, раѓање на дете и сл.) во една
календарска година до ...
a) 3 работни дена
b) 7 работни дена
c) 5 работни дена
6) Државниот службеник има право на платен годишен одмор, во траење
од најмалку ...
a) 20 работни дена
b) 10 работни дена
c) 12 работни дена
7) Државниот службеник може да користи неплатено отсуство во текот на
една календарска година најдолго....
a) 3 месеци
b) 1 месец
c) 6 месеци
8) Државна службеничка која го дои детето, по изминувањето на
породилното отсуство и по започнувањето со работа, има право на
платена пауза во текот на работното време во траење од 90 минути до
наполнета една година возраст на детето.
a) точно
b) неточно

9) Кој одлучува за прашања од областа на работните односи во втор
степен за вработените во Агенцијата за администрација?
a) Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од
работен однос во втор степен
b) Комисија на Владата на Република Македонија за решавање на
прашања од областа на работни односи во втор степен
c) Министерот за информатичко општество и администрација
10) Во случај на времена неспособност за работа на државниот
службеник поради боледување до седум дена, истиот има право на плата
во износ од ....
a) 70%
b) 80%
c) 90%
11) Државна службеничка која ќе роди повеќе деца одеднаш има право
на платено отсуство во траење од...
a) 18 месеци
b) 12 месеци
c) 9 месеци
12) Повозрасен државен службеник, инвалид, државен службеник кој
негува и чува дете со телесен или душевен недостаток има право на
продолжување на годишен одмор во траење од...
a) 7 дена
b) 5 дена
c) 3 дена
13) Правата на одмор и отсуства од работа, државниот службеник ги
остварува согласно...
a) Законот за јавните службеници
b) Законот за работните односи
c) Општиот колективен договор во стопанството во Република Македонија
14) За селидба на семејството во друго место, државниот службеник има
право на платен одмор во траење од ...
a) 1 ден
b) 2 дена
c) 3 дена
15) За полагање на стручен испит за потребите на државниот орган или
за сопствени потреби, државниот службеник во текот на годината има
право на платен одмор во траење од ...
a) 7 дена
b) 3 дена
c) 1 ден

16) За стапување во брак, државниот службеник има право на платен
одмор во траење од ...
a) 3 дена
b) 5 дена
c) 7 дена
17) На крајот од пробната работа, избраниот кандидат за државен
службеник, односно државниот службеник...
a) се оценува со оцените „задоволува“ или „незадоволува“
b) се интервјуира
c) не се оценува
18) Државниот службеник за својата работа...
a) се оценува два пати годишно
b) се оценува еднаш годишно
c) не се оценува
19) Надзор над примената на Законот за државните службеници врши....
a) Државниот управен инспекторат
b) Агенцијата за администрација
c) Министерството за правда
20) Државниот службеник кој не е задоволен од оценувањето има право
на приговор до....
a) Комисијата за преиспитување на оценката, формирана во органот во
кој е вработен
b) Агенцијата за администрација
c) Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од
работен однос во втор степен
21) Уставно право на државниот службеник е да учествува во партиски
активносто во текот на работното време
a) неточно
b) точно
22) Учеството на државниот службеник како член на изборен орган е...
a) негова должност
b) негово право
c) е по слободен избор
23) Изразувањето и застапувањето на политичко уверување во вршењето
на службените задачи од страна на државниот службеник е...
a) дисциплински престап
b) дисциплинска неуредност
c) кривично дело

24) Кои се посебни услови за вработување на државен службеник?
a) да има соодветно образование;да има потребно работно искуство во
струката и други услови утврдени во актот за систематизација на
работните места
b) да е државјанин на РМ;да е полнолетен;да има општа здравстена
состојба
c) да е државјанин на РМ и да има соодветно образование
25) За време на суспензија, на државниот службеник му се исплатува
плата во висина од
a) 50% од последната исплатена плата во месецот пред покренување на
дисциплинската постапка
b) 60% од последната исплатена плата во месецот пред покренување на
дисциплинската постапка
c) 70% од последната исплатена плата во месецот пред покренување на
дисциплинската постапка
26) Со колку бода му се вреднува основната плата на државен службеник
со средно образование?
a) 100 бода
b) 150 бода
c) 200 бода
27) Податоците што се внесуваат во Регистарот за државните службеници
се ...
a) класифицирани информации со степен на тајност определен согласно
закон
b) лични податоци
c) достапни на јавноста
28) Вработените кои вршат работи од јавен интерес во дејностите
образование, наука, труд и социјални работи, социјална заштита и
заштита на детето, установите, фондовите, агенциите, јавните
претпријатија основани од Република Македонија се (се заменува
прашањето бр. 3 од Област 3 ) ...
a) јавни службеници
b) државни службеници
c) локални службеници

29) За дисциплински престап на државен службеник му се изрекува една
од следните дисциплински мерки:
a) парична казна од 30% од едномесечниот износ на нето платата
исплатена на државниот службеник во месецот пред извршувањето на
дисциплинскиот престап во траење од еден до шест месеци;
распоредување на работно место во непосредно пониско звање и
престанок на вработувањето
b) парична казна од 10% до 20% од едномесечниот износ на нето
платата исплатена на државниот службеник во месецот пред
извршувањето на дисциплинскиот престап во траење од три месеци
c) парична казна од 20% до 30% од едномесечниот износ на нето платата
исплатена на државниот службеник во месецот пред извршувањето на
дисциплинскиот престап во траење од шест месеци
30) Државните секретари во министерствата немаат статус на државни
службеници
a) точно
b) неточно
Област III
Јавна администрација
1. Каков е соодносот на државната администрација и јавната
администрација?
a) државната администрација е централно јадро на јавната
администрација
б) двете администрации се едно исто
в) не постои никаков сооднос помеѓу тие две администрации
2.
Работното искуство во струката
а) е времетраењето на работниот стаж или искуството стекнато во
соодветната струка по завршувањето на соодветно образование на
јавниот службеник
б) е времетраењето на работниот стаж или искуството стекнато во
струката од започнувањето со работниот однос на јавниот службеник
в) е времетраењето на работниот стаж, волонтерскиот стаж, стажот
стекнат по договор на дело, или стажот стекнат по какви било други
основи на јавниот службеник
3. Вработените кои вршат работи од јавен интерес во дејностите:
образование, култура, наука, труд и социјални работи социјална заштита
и заштита на детето, установите, фондовите, агенциите, јавните
претпријатија основани од Република Македонија, а што не се опфатени
со Законот за државни службеници се?
a) јавна администрација
б) државна администрација
в) републичка администрација

4. Јавните службеници извршуваат работи и работни задачи од јавен
интерес врз основа на ...
а)
Устав, Закон и ратификувани меѓународни договори
б)
Закон, Правилник и Деловник за работа
в)
Устав, Закон, Правилник, Деловник и Статут за работа
5. Вработувањето на јавните службеници се спроведува низ
транспарентна постапка врз основа на...
а) критериумите на стручност и компетентност и примена на начелото
на соодветна правична застапеност на припадниците на заедниците
б) критериумите на стручност и компетентност базирани на мерит
системот
в) критериумите на стручност и компетентност базирани на споил
системот
6. Кој го врши оценувањето на јавните службеници?
a) Непосредно претпоставениот јавен службеник, односно раководното
лице на институцијата
б) Генералниот секретар на јавната институција, односно раководниот
јавен службеник
в) Директорот на јавната институција
7. Формата и содржината на образецот за оценување на јавните
службеници со акт ја пропишува:
a) Министерството за информатичко општество и администрација
б) Агенцијата за администрација
в) Централниот регистар
8. На јавниот службеник му престанува вработувањето:
а) - по спогодба;
- на негово барање;
- по сила на закон; и
- и во други случаи утврдени со Законот за јавните службеници
б) - на барање на непосредно раководниот јавен службеник;
- по сила на закон;
- на барање на јавниот службеник;
- според Законот за работни односи
в) - по изречена дисциплинска мерка (дисциплинска неуредност);
- на лично барање од јавниот службеник;
- на барање од непосредно раководниот јавен службеник
9.
a)
б)
в)

Кој го води Регистарот на јавни службеници
Министерството за информатичко општество и администрација
Агенцијата за администрација
Централниот регистар

10. Кој подготвува годишен извештај за податоците од Регистарот на
јавните службеници?
a) Министерството за информатичко општество и администрација
б) Агенцијата за администрација
в) Централниот регистар
11. Што значи правото на двостепеност за јавните службеници?
a) Тоа е право на жалба против поединечни акти со кои се одлучува за
вработувањето, правата и должностите, одговорноста, оценувањето и
престанокот на вработувањето
б) Тоа е право на тужба до повисоката истанца
в) Тоа е право на напредување во повисок степен во јавната служба
12. Пополнувањето на слободно работно место во јавна служба се
врши преку:
a) јавен оглас, интерен оглас, преземање на јавен службеник од друга
институција и распределување на јавен службеник од истата институција
на друго работно место
б) исклучиво преку јавен оглас
в) преземање на службеник од друг или од истиот орган со исто звање
13. Кои се општите услови за вработување на јавен службеник?
a)
да е државјанин на Република Македонија, да е полнолетен, да
има општа здравствена состојба и да не му е изречена казна со
правосилна судска пресуда
б)
да има соодветно образование, потребно работно искуство во
струката и други услови утврдени во актот за систематизација на
работните места
в)
да има соодветно образование, да познава еден странски јазик и
да има познавања од компјутери
14. Кој го објавува јавниот оглас за вработување на јавен службеник?
a) Агенцијата за администрација
б) Министерството за информатичко општество и администарција
в) Агенцијата за вработување
г)
Институцијата каде што се вработува јавниот службеник
15.
a)
б)
в)
г)

Кој формира комисија за селекција на јавен службеник?
Агенцијата за администрација
Министерството за информатичко општество и администарција
Агенцијата за вработување
Институцијата каде што се вработува јавниот службеник

16. Од што се состои испитот за јавен службеник?
a) од општ и практичен дел
б) од општ и посебен дел
в) од испит за јавен службеник и практичен испит за јавен службеник

17. Дали јавните службеници имаат право на штрајк?
а) Јавните службеници имаат право на штрајк организиран во
согласност со закон
б) Јавните службеници немаат право на штрајк
18. Дисциплински престап е...
a) потешка значителна повреда на службената должност
б) полесна незначителна повреда на службената должност
19. Кој го врши оценувањето на јавните службеници?
a) непосредно претпоставениот раководен јавен службеник односно
раководното лице на институцијата
б) генералниот или државниот секретар на институцијата
в) раководителот на сектор
20.
На колку време се оценуваат јавните службеници?
a) на секои шест месеци
б) еднаш годишно
в) на секои две години
21. Кој донесува решение за престанок на вработување на јавен
службеник?
a) раководното лице на институцијата
б) раководителот на сектор
в) непосредно претпоставениот раководител
Извор: - Прирачник за полагање испит
- Закон за јавните службеници („Службен весник на Република
Македонија “ бр. 52/10 и 36/11)
Нови прашања од оваа област!!!
1) Државниот службеник има право на дневен одмор во текот на 24 часа
од најмалку...
a) 8 часа
b) 12 часа
c) 10 часа
извор - Закон за работните односи
2) Државен службеник кој прв пат се вработува, се стекнува со правото
на цел годишен одмор кога ќе оствари непрекината работа од најмалку...
a) 12 месеци
b) 3 месеци
c) 6 месеци
извор - Закон за работните односи

3) Државен службеник кој работи со пократко работно време од најмалку
четири часа дневно, ...
a) има право на пауза во времетраење од 15 минути
b) има право на пауза во времетраење од 30 минути
c) нема право на пауза
извор - Закон за работните односи
4) Годишниот одмор на државниот службеник може да се користи и во
два дела, со тоа што првиот дел мора да трае најмалку ...
a) 15 работни дена
b) 12 работни дена
c) 10 работни дена
извор - Закон за работните односи
5) Државниот службеник има право на платен одмор, заради лични и
семејни околности (склучување на брак, раѓање на дете и сл.) во една
календарска година до ...
a) 3 работни дена
b) 7 работни дена
c) 5 работни дена
извор - Општ колективен договор за јавниот сектор во РМ
6) Државниот службеник има право на платен годишен одмор, во траење
од најмалку ...
a) 20 работни дена
b) 10 работни дена
c) 12 работни дена
извор - Закон за работните односи
7) Државниот службеник може да користи неплатено отсуство во текот на
една календарска година најдолго....
a) 3 месеци
b) 1 месец
c) 6 месеци
извор - Закон за работните односи
8) Државна службеничка која го дои детето, по изминувањето на
породилното отсуство и по започнувањето со работа, има право на
платена пауза во текот на работното време во траење од 90 минути до
наполнета една година возраст на детето.
a) точно
b) неточно
извор - Закон за работните односи

9) Кој одлучува за прашања од областа на работните односи во втор
степен за вработените во Агенцијата за администрација?
a) Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од
работен однос во втор степен
b) Комисија на Владата на Република Македонија за решавање на
прашања од областа на работни односи во втор степен
c) Министерот за информатичко општество и администрација
извор - Закон за државните службеници
10) Во случај на времена неспособност за работа на државниот
службеник поради боледување до седум дена, истиот има право на плата
во износ од ....
a) 70%
b) 80%
c) 90%
извор - Закон за државните службеници
11) Државна службеничка која ќе роди повеќе деца одеднаш има право
на платено отсуство во траење од...
a) 18 месеци
b) 12 месеци
c) 9 месеци
извор - Закон за работните односи
12) Повозрасен државен службеник, инвалид, државен службеник кој
негува и чува дете со телесен или душевен недостаток има право на
продолжување на годишен одмор во траење од...
a) 7 дена
b) 5 дена
c) 3 дена
извор - Закон за работните односи
13) Правата на одмор и отсуства од работа, државниот службеник ги
остварува согласно...
a) Законот за јавните службеници
b) Законот за работните односи
c) Општиот колективен договор во стопанството во Република Македонија
извор - Закон за државните службеници
14) За селидба на семејството во друго место, државниот службеник има
право на платен одмор во траење од ...
a) 1 ден
b) 2 дена
c) 3 дена
извор - Општ колективен договор за јавниот сектор во РМ

15) За полагање на стручен испит за потребите на државниот орган или
за сопствени потреби, државниот службеник во текот на годината има
право на платен одмор во траење од ...
a) 7 дена
b) 3 дена
c) 1 ден
извор - Општ колективен договор за јавниот сектор во РМ
16) За стапување во брак, државниот службеник има право на платен
одмор во траење од ...
a) 3 дена
b) 5 дена
c) 7 дена
извор - Општ колективен договор за јавниот сектор во РМ
17) На крајот од пробната работа, избраниот кандидат за државен
службеник, односно државниот службеник...
a) се оценува со оцените „задоволува“ или „незадоволува“
b) се интервјуира
c) не се оценува
извор - Закон за државните службеници
18) Државниот службеник за својата работа...
a) се оценува два пати годишно
b) се оценува еднаш годишно
c) не се оценува
извор - Закон за државните службеници
19) Надзор над примената на Законот за државните службеници врши....
a) Државниот управен инспекторат
b) Агенцијата за администрација
c) Министерството за правда
извор - Закон за државните службеници
20) Државниот службеник кој не е задоволен од оценувањето има право
на приговор до....
a) Комисијата за преиспитување на оценката, формирана во органот во
кој е вработен
b) Агенцијата за администрација
c) Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од
работен однос во втор степен
извор - Закон за државните службеници

21) Уставно право на државниот службеник е да учествува во партиски
активносто во текот на работното време
a) неточно
b) точно
извор - Закон за државните службеници
22) Учеството на државниот службеник како член на изборен орган е...
a) негова должност
b) негово право
c) е по слободен избор
извор - Закон за државните службеници
23) Изразувањето и застапувањето на политичко уверување во вршењето
на службените задачи од страна на државниот службеник е...
a) дисциплински престап
b) дисциплинска неуредност
c) кривично дело
извор - Закон за државните службеници
24) Кои се посебни услови за вработување на државен службеник?
a) да има соодветно образование;да има потребно работно искуство во
струката и други услови утврдени во актот за систематизација на
работните места
b) да е државјанин на РМ;да е полнолетен;да има општа здравстена
состојба
c) да е државјанин на РМ и да има соодветно образование
извор - Закон за државните службеници
25) За време на суспензија, на државниот службеник му се исплатува
плата во висина од
a) 50% од последната исплатена плата во месецот пред покренување на
дисциплинската постапка
b) 60% од последната исплатена плата во месецот пред покренување на
дисциплинската постапка
c) 70% од последната исплатена плата во месецот пред покренување на
дисциплинската постапка
извор - Закон за државните службеници
26) Со колку бода му се вреднува основната плата на државен службеник
со средно образование?
a) 100 бода
b) 150 бода
c) 200 бода
извор - Закон за државните службеници

27) Податоците што се внесуваат во Регистарот за државните службеници 2. Правилата на управната постапка се применуваат:
се ...
а) при донесувањето на општите управни акти
a) класифицирани информации со степен на тајност определен согласно
б) кога во управните работи се решава за правата, обврските и
закон
интересите на граѓаните, правните лица и други странки
b) лични податоци
в) при одлучување во работните спорови
c) достапни на јавноста
извор - Закон за државните службеници
3. Крајна цел на управната постапка е:
а) донесување на законито и правилно решение во еден конкретен
28) Вработените кои вршат работи од јавен интерес во дејностите
предмет
образование, наука, труд и социјални работи, социјална заштита и
б) донесување на конкретни решенија кои во иднина ќе користат како
заштита на детето, установите, фондовите, агенциите, јавните
начелен став за решавање на такви предмети
претпријатија основани од Република Македонија се (се заменува
в) донесување на општи управни акти во законска процедура
прашањето бр. 3 од Област 3 ) ...
a) јавни службеници
4. Систематизирани правила за општата управна постапка се содржани
b) државни службеници
во:
c) локални службеници
а) Законот за организација и работа на органите на државната управа
извор - Закон за јавните службеници
б) Законот за јавните службеници
в) Законот за општата управна постапка
29) За дисциплински престап на државен службеник му се изрекува една
од следните дисциплински мерки:
5. Двостепеноста на управната постапка значи:
a) парична казна од 30% од едномесечниот износ на нето платата
а) Право на тужба против решението донесено во втор степен
исплатена на државниот службеник во месецот пред извршувањето на
б) Право на жалба против решението донесено во прв степен
дисциплинскиот престап во траење од еден до шест месеци;
в) Конечност и извршност на првостепените одлуки, без право на
распоредување на работно место во непосредно пониско звање и
жалба
престанок на вработувањето
b) парична казна од 10% до 20% од едномесечниот износ на нето
6. Редовно правно средство против првостепено решение на орган на
платата исплатена на државниот службеник во месецот пред
државна управа е:
извршувањето на дисциплинскиот престап во траење од три месеци
а) тужба
c) парична казна од 20% до 30% од едномесечниот износ на нето платата б) ревизија
исплатена на државниот службеник во месецот пред извршувањето на
в) жалба
дисциплинскиот престап во траење од шест месеци
извор - Закон за државните службеници
7. Странки на управниот спор се:
а) од една страна органите на управата и другите субјекти кои во
30) Државните секретари во министерствата немаат статус на државни
вршењето на доверените јавни овластувања решаваат во управни
службеници
предмети за правата, обврските и правните интереси на граѓаните и
a) точно
другите правни лица, кои пак се јавуваат како другата страна во спорот
b) неточно
б) физичките и правни лица, од една страна и министерствата, како
извор - Закон за Владата на Република Македонија
другата страна во спорот
в) физичките и правни лица, од една страна и јавното обвинителство,
Област IV
Управна постапка
како другата страна во спорот
1. Конкретни управни акти се :
а) решенија
8. Управните спорови се водат пред:
б) наредби
а) управните судови
в) правилници
б) редовните судови
в) Уставниот суд на Република Македонија

9. Предмет на управен спор е:
а) правосилна судска пресуда
б) општ управен акт
в) конечен, конкретен управен акт
10. Управен спор се поведува со:
а) жалба
б) тужба
в) известување
Извор : Прирачник за полагање испит
Нови прашања од оваа област
1) Против решението донесено во управна постапка, вo втор степен не
е допуштаена жалба.
a) точно
b) неточно
извор - Закон за општа управна постапка
2) Против првостепеното решението донесено во управна постапка,
странката има право на жалба во рок од ...
a) 30 дена
b) 15 дена, ако со закон поинаку не е определено
c) 7 дена
3) Решението против кое не е изјавена жалба во управната постапка, или
жалбата е искористена, а со кое странката се стекнала со некое право,
односно со кое на странката и е определена некаква обврска...
a) станува конечно во рок од 15 дена од денот на врачувањето
b) е конечно во упрaвна постапка
c) не е конечно во управната постапка
4) Решението станува правосилно доколку странката...
a) се откаже од правото на жалба
b) поднесе тужба до Врховниот суд на РМ и поведе управен спор
c) поднесе жалба до надлежниот второстепен орган
5) Управните акти се сите оние акти и дејствија...
a) со кои што се решава за правата, обврските и интересите на странките
во судската постапка
b) со кои што се решава за правата, обврските и итересите на странките
во управната постапка
c) кои ги донесува или презема Управниот суд на РМ

6) Странка во управната постапка е...
a) лице по чие барање е поведена постапка пред Врховен суд на РМ
b) лице по чие барање е поведена постапката или против кое се води
постапката, или кое заради заштита на своите права и интереси има
право да учествува во постапката
c) лице кое има поведена постапката,заради заштита на своите права и
интереси пред надлежен Основен суд
7) Доставувањето на писменото(поканата, решението, заклучоците и на
другите службени списи) се врши...
a) со предавање по пошта
b) со предавање од страна на органот, по пошта и со јавна објава
c) со предавање од страна на органот
8) Писменото решение во управната постапка ги содржи следните
делови:
a) увод, диспозитив, образложение, упатство за правно средство, назив
на органот, број и датум, потпис на службеното лице и печат на органот
b) увод, диспозитив, образложение, назив на органот,број и датум,потпис
на службеното лице и печат на органот
c) увод, диспозитив, и упатство за правно средство, назив на органот,
број и датум, попис на службеното лице и печат на органот
9) Органот што го донел решението, односно службеното лице што го
потпишало или издало решението...
a) грешките во имињата или броевите, пишувањето или сметањето, како
и други очигледни неточности во решението или неговите заверени
преписи ги исправа со решение
b) може во секое време да ги исправи грешките во имињата или
броевите, пишувањето или сметањето, како и други очигледни неточнсти
во решението или неговите заверени преписи, со заклучок
c) не може да врши исправки на грешките
10) Со каков акт органот на државната управа одлучува за прашања што
се однесуваат на управната постапка
a) со упатство
b) со заклучок
c) со решение
11) За усна расправа или за друго поважно дејствие во управната
постапка, како и за поважни усни изјави на странките или на трети лица
во постапката ...
a) се составува записник
b) се составува службена белешка
c) се потготвува решение

12) По жалбата на решение донесено на управна постапка,
второстепениот орган мора да се произнесе...
a) најдоцна во рок од еден месец сметајќи од денот на предавањето на
жалбата, ако со посебен пропис не е определен пократок рок
b) најдоцна во рок од два месеци сметајќи од денот на предавањето на
жалбата, ако со посебен пропис не е определен пократок рок
c) најдоцна во рок од 15 дена сметајќи од денот на предавањето на
жалбата, ако со посебен пропис не е определен пократок рок
13) Со поништувањето на решението донесено во управна постапка...
a) не се поништуваат правните последици што ги произвело таквото
решение
b) се поништуваат и правните последици што ги произвело таквото
решение
c) правните последици што ги произвело таквото решение остануваат
14) Со укинување на решението донесено во управна постапка...
a) се поништуваат правните последици што решението веќе ги
произвело, и се оневозможува натамошно произведување на правни
последици од решението
b) се поништуваат правните последици што решението веќе ги
произвело, и се овозможува натамошно произведување на правни
последици од укинатото решение
c) не се поништуваат правните последици што решението веќе ги
произвело, но се оневозможува натамошно произведување на правни
последици од укинатото решение
15) Управниот спор се поведува во рок …
a) во рок од 6 месеци од денот на доставувањето на управниот акт до
странката
b) од 30 дена од денот на доставувањето на управнито акт до странката
c) од 60 дена од денот на доставувањето на управниот акт до странката
16) Инспекциските надзори во управната постапка се вршат...
a) по службена должност и поднесени преставки, предлози и иницијативи
од граѓаните
b) само по службена должност
c) само по претставки, предлози и иницијативи поднеси од граѓаните
17) Упраниот спор може да се поведе против управниот акт донесен...
a) во прв степен
b) во втор степен кој станал правосилен
c) во втор степен, како и против првостепен управен акт, против кој нема
место за жалба во управната постапка

18) За извршениот инспекциски надзор на управната постапка советникот
инспектор составува...
a) записник со наод за утврдената состојба, со предлог мерки за
отстранувањето на недостатоците во работата на органот
b) записник со наод за утврдената состојба, а отстранувањето на
недостатоците во работата на органот го наредува со решение во кое се
утврдени роковите за нивното отстранување
c) записник со наод за утврдената состојба а за отстранувањето на
надостатоците во работата на органот донесува упаство
19) По жалба против првостепено решение на орган во состав на органот
на државната управа
a) решава државниот секретар на органот на државната управа
b) решава функционерот кој раководи со органот на државаната управа
c) решава Комисија за решавање во управна постапка при Владата на
Република Македонија
20) Државниот управен инспекторат е...
a) орган во составот на Министерството за информатичко општество и
администрација, без својство на правно лице
b) самостоен државен орган
c) орган во состав на Министерството за правда, со својство на правно
лице
Област V
Буџетски и даначен систем
1. Буџетот на Република Македонија го донесува :
а) Владата на Република Македонија
б) Министерството за финансии
в) Собранието на Република Македонија
2. Буџетот на Република Македонија по правило се донесува најдоцна
до:
а) крајот на месец јануари во тековната година со важност за тековната
година
б) крајот на тековната година со важност за наредната година
в) крајот на месец ноември во тековната година со важност за
наредната година
3.
Што претставува буџетски дефицит :
а) негативна разлика меѓу планираните буџетски приходи и
планираните буџетски расходи
б) негативна разлика меѓу тековните приходи и тековните расходи
в) негативна разлика меѓу капиталните приходи и капиталните
расходи

4. Што претставува буџетски суфицит:
а) позитивна разлика меѓу тековните буџетски приходи и вкупните
буџетски расходи
б) позитивна разлика меѓу планираните буџетски приходи и
планираните буџетски расходи
в) позитивна разлика меѓу приливите на средства од странство и
обврските за враќање кредити од странство
5. Народната банка на Република Македонија е институција која
работи и функционира како:
а) дел од Министерството за финансии
б) заедничка банкарска институција
в) независна и самостојна централна банкарска институција
6. Ревизијата на законодавната власт над извршната власт ја врши:
а) Министерството за финансии
б) Државниот завод за ревизија
в) Управата за јавни приходи на РМ
7.

а)
б)
в)

Со Државниот завод за ревизија раководи:
Директор на Државниот завод за ревизија
Министерот за финансии
Главниот државен ревизор

8. Персоналниот данок на доход е:
а) директен данок
б) индиректен данок
в) нето данок на личните примања
9.
Даночниот период за кој се утврдува обврската за плаќање данок
е:
а) тримесечно
б) полугодишно
в) годишно
10. Основицата за пресметување на данокот на добивка е:
а) разликата меѓу вкупните приходи и вкупните расходи
б) разликата меѓу вкупните уплати и вкупните исплати
в) разликата меѓу фактурираните приходи и наплатените приходи
11. Актуелната стапка на персоналниот данок изнесува:
а) 15%
б) 12%
в) 10%

12. Општата стапка на данокот на додадена вредност во актуелниот
период изнесува:
а) 21%
б) 5%
в) 18%
13. Повластената стапка на данокот на додадена вредност во
актуелниот период изнесува:
а) 1%
б) 5%
в) 10%
14. Со данок на додадена вредност се оданочува:
а) прометот на добра и услуги во земјата и увозот на добра
б) секоја наредна фаза на производствениот процес
в) секоја купопродажба
15.
а)
б)
в)
16.
а)
б)
в)
17.
а)
б)
в)
18.
а)
б)
в)

Данокот на додадена вредност е приход на:
Буџетот на Република Македонија
Управата за јавни приходи на Република Македонија
Владата на Република Македонија
Царината е приход на :
Министерството за финансии
Буџетот на Република Македонија
Царинската управа на Република Македонија
Акцизата е приход на :
Министерството за финансии
Буџетот на Република Македонија
Акцизната управа на Република Македонија
Буџетот на единицата на локалната самоуправа го донесува:
Градоначалникот
Советот на единицата на локалната самоуправа
Секретарот за финансии на единицата на локалната самоуправа

19. Во Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Република
Македонија за секој вработен се уплатува:
а) данок пресметан на исплатената плата
б) данок на пресметаната плата
в) придонес пресметан на исплатената плата

21. Кој ја врши уплатата на средства во Фондот за пензиското и
инвалидското осигурување:
а) работодавачот
б) вработениот
в) директорот
22. Придонесот за пензиското и инвалидското осигурување е приход на:
а) Министерството за труд и социјална политика
б) Министерството за финансии
в) Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Република
Македонија
Извор : - Прирачник за полагање испит
Област VI Заштита на личните податоци и транспарентност на
податоците од јавен интерес
1. Условите, начинот и постапката за остварувањето на правото за
слободен пристап до информациите од јавен карактер се уредуваат со :
а) Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер
б) Законот за заштита на личните податоци
в) Закон за класифицирани информации
2.
Кој располага со информациите од јавен карактер:
а)
само органите на државната власт
б)
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до
информациите од јавен карактер
в) органите на државната власт и други органи и организации
утврдени со закон, органите на општините, Градот Скопје и општините
во Градот Скопје, установите и јавните служби, јавните претпријатија,
физичките и правни лица што вршат јавни овластувања, утврдени со
закон – “иматели на информации“

4. Тест на штетност е:
а) Задолжителен тест што го полага подносителот на барањето за
пристап до информациите од јавен карактер
б) Задолжителна постапка која ја спроведува имателот на
информацијата, при разгледувањето на барањето за пристап до
информацијата од јавен карактер, со која ги проверува последиците врз
интересот кој се заштитува, односно јавниот интерес што би се
постигнал со објавување на информацијата
в) Задолжителна постапка што ја спроведува Комисијата за заштита на
правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, при
разгледувањето на барањето за пристап до информацијата од јавен
карактер
5.
а)
б)
в)
6.
а)
б)
в)

Кој може да биде барател на информација?
секое физичко и правно лице
само правните лица
само физичките и правни лива што вршат јавни овластувања
Слободен пристап до информации од јавен карактер имаат:
сите физички и правни лица без дискриминација
само правните лица
само физичките и правни лива што вршат јавни овластувања

7. Слободен пристап до информации од јавен карактер имаат и:
a) само странски физички лица
б) само странски правни лица
в) странски физички и правни лица во согласност со Законот
слободен пристап до информациите од јавен карактер и друг закон
8. Слободен пристап до информации од јавен карактер имаат и
странски физички и правни лица во согласност со Законот за слободен
пристап до информациите од јавен карактер и друг закон
а) да
б) не

3. Информација од јавен карактер е:
а) информација во писмена форма што ја создал или со која располага
имателот на информацијата согласно со неговите надлежности
б) информација во која било форма што ја создал или со која
9. Која ја објавува годишната листа на иматели на информации од јавен
располага имателот на информацијата согласно со неговите надлежности карактер:
в) информација што ја создал имателот на информацијата согласно со
а) Комисијата за заштита на личните податоци
неговите надлежности
б) Министерството за информатичко општество и администрација
в) Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до
информациите од јавен карактер

10. Годишната листа на иматели на информации од јавен карактер се
објавува:
а) на веб локацијата на Комисијата за заштита на правото за слободен
пристап до информации од јавен карактер
б) во службен билтен што се издава еднаш годишно
в) во средствата за јавно информирање, билтен, интернет локација

17. Личен податок е...
а) секоја информација која се однесува на идентификувано физичко
лице или физичко лице кое може да се идентификува
б) Единствениот матичен број на граѓанинот
в) името и презимето, единствениот матичен број на граѓанинот и
бројот на личната карта

11. При остварувањето на правото за слободен пристап до информациите
од јавен карактер, кој посредува помеѓу имателот на информации и
барателот на информацијата?
а)
никој
б)
службено лице на имателот на информации
в)
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до
информациите од јавен карактер

18. Кои податоци се сметаат за „посебни категории на лични
податоци“?
а) Личните податоци кои го откриваат расното и етничкото потекло,
политичко, верско или друго уверување, членството во синдикална
организација и податоци што се однесуваат на здравствената состојба и
сексуалниот живот
б) Личните податоци кои го откриваат политичкото и верското
уверување, како и податоците кои го откриваат единствениот матичен
број на граѓанинот и домашната адреса
в) Личните податоци кои го откриваат единствениот матичен број на
граѓанинот, домашната адреса и работното место

12. Кој го определува службеното лице за посредување при остварување
на правото на слободен пристап до информации?
a)
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до
информациите од јавен карактер
б)
имателот на информации
в)
имателот на информации, на иницијатива на барателот
на информацијата
13. Барањето за пристап до информации го поднесува барателот на
информација до:
а)
имателот на информации
б)
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до
информациите од јавен карактер
14. Барателот пристап до информација може да бара:
а)
само по електронски пат
б)
само писмено или во електронски запис
в)
устно, писмено или во електронски запис
15. Против решението со кое имателот на информации го одбил
барањето, барателот на информацијата има право на жалба до:
а) Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до
информациите од јавен карактер
б) Управниот суд
в) Имателот на информации
16.
а)
б)
в)

Кој ги гарантира сигурноста и тајноста на личните податоци?
Уставот на Република Македонија
Законот за заштита на личните податоци
Законот за внатрешни работи

19.
Кога може да се врши обработка на личните податоци?
а) по претходно добиена писмена согласност на субјектот на лични
податоци
б) врз основа на налог од Министерството за внатрешни работи
в) во секое време, кога има потреба за ажурирање регистарот на
податоци за граѓаните
20. Единствениот матичен број на граѓанинот...
а) може да се обработува само по претходна писмена согласност на
субјектот на лични податоци или под услови утврдени со закон
б) не може да се обработува, бидејќи единствениот матичен број е
единствен и траен
в) може да се обработува по барање на Министерството за внатрешни
работи
21. Како може да се изврши пренос на лични податоци во други
држави?
а) доколку другата држава обезбеди соодветен степен на заштита на
лични податоци
б) не може да се изврши пренос на лични податоци во други држави
в) доколку субјектот на личните податоци ја овласти државата да ги
пренесе податоците

22. Заради вршење надзор над законитоста на преземените активности
при обработување на лични податоци и нивната заштита, на
територијата на Република Македонија се основа:
а) Дирекција за заштита на личните податоци, како самостоен и
независен државен орган со својство на правно лице
б) Агенција за заштита на личните податоци, како самостоен орган на
државна управа, со својство на правно лице
в) Дирекција за заштита на личните податоци, во состав на
Министерството за внатрешни работи
23. Физичко или правно лице, орган на државната власт или друго
тело, кое самостојно или заедно со други ги утврдува целите и начинот
на обработка на личните податоци се нарекува:
а) контролор на збирка на лични податоци (контролор)
б) субјект на лични податоци
в) корисник
24.
а)
б)
в)

Физичкото лице на кое се однесуваат обработените податоци е:
субјект на лични податоци
корисник
трето лице

25. Надзор над законитоста на преземените активности при
обработување на личните податоци и нивната заштита на територијата
на Република Македонија врши:
а) Агенцијата за заштита на личните податоци
б) Дирекцијата за заштита на личните податоци
в) Државниот управен инспекторат
26. За прекршоците утврдени во Законот за заштита на личните
податоци прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува:
а) Управниот суд на Република Македонија
б) Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од
работен однос во втор степен
в) Дирекцијата за заштита на личните податоци (Прекршочна комисија)
27. За вршење на видео надзор во едно станбени и повеќе станбени
објекти задолжително е потребна:
а) писмена изјава за согласност од сите сопственици односно закупци
на становите
б) писмена изјава за согласност од мнозинството сопственици односно
закупци на станови
в) не е потребна писмена изјава за согласност

28. Електронски Централен Регистар на збирки на лични податоци
води:
а) Министерството за правда
б) Агенцијата за лични податоци
в) Дирекцијата за заштита на личните податоци
Извор : - Прирачник за полагање испит
- Закон за слободен пристап до информациите од јавен карактер
(„Службен весник на Република Македонија “ бр. 13/06, 86/08 и 6/10)
- Закон за заштита на личните податоци („Службен весник на Република
Македонија “ бр. 7/05, 103/08 и 124/10)
Нови прашања од оваа област
1) Финансирањето на Дирекцијата за заштита на личните податоци се
обезбедува од ...
a) ИПА програма
b) Буџетот на Република Македонија
c) сопствени приходи
извор - Закон за заштита на личните податоци
2) Кој врши инспекциски надзор на примената на Законот за заштита на
личните податоци и прописите донесени врз основа на истиот?
a) Државниот управен инспекторат
b) Дирекцијата за заштита на лични податоци преку инспекторите за
заштита на лични податоци
c) Министерството за правда
3) Инспекцискиот надзор на Дирекцијата за заштита на личните податоци
може да биде ...
a) периодичен
b) редовен, вонреден или контролен
c) годишен
4) Кој го избира директорот на Дирекцијата за заштита на личните
податоци?
a) Владата на Република Македонија
b) Собранието на Република Македонија
c) Управниот одбор на Дирекцијата за заштита на личните податоци

5) Во кој рок физичките и правните лица кои вршат обработка на личните
податоци треба да го усогласат своето работење со Законот за заштита
на личните податоци?
a) Во рок од шест месеци откако директорот на Дирекцијата за заштита
на личните податоци ќе ги донесе подзаконските акти предвидени со
Законот за заштита на личните податоци
b) Во рок од две години откако директорот на Дирекцијата за заштита на
личните податоци ќе ги донесе подзаконските акти предвидени со
Законот за заштита на личните податоци
c) Во рок од една година откако директорот на Дирекцијата за заштита на
личните податоци ќе ги донесе подзаконските акти предвидени со
Законот за заштита на личните податоци
6) Физичко лице, ако смета дека му е повредено некое право
загарантирано со Законот за заштита на лични податоци, од страна на
контролор или обработувач, може да поднесе...
a) тужба до Управниот суд
b) барање за утврдување на повреда на правото до Дирекцијата за
заштита на личните податоци
c) жалба до Дирекцијата за заштита на личните податоци
7) За повреда на право на физичко лице загарантирано со Законот за
заштита на лични податоци, од страна на контролор или обработувач,
Дирекцијата за заштита на личните податоци донесува
a) заклучок
b) решение
c) одговор на барање
8) Кој е субјект на лични податоци?
a) секое физичко лице на кое се однесуваат обработените податоци
b) секое физичко и правно лице
c) органот кој ги обработува личните податоци
9) Субјектот на личните податоци има право во секое време, бесплатно и
со користење на едноставни средства да ја повлече согласноста за
обработка на неговите лични податоци за цели на директен маркетинг.
a) точно
b) неточно
Област VII
1.
а)
б)
в)

Европска унија

Кога е формирана Европската заедница за јаглен и челик?
1950
1951
1952

2.
а)
б)
в)
3.
а
б)
в)
4.
на
а)
б)
в)

Од кои земји е формирана Европската заедница за јаглен и челик?
Франција, Германија, Италија, Холандија, Луксембург и Белгија
Франција, Германија, Шпанија,Италија, Холандија и Луксембург и
Франција, Германија, Италија, Шведска, Норвешка и Данска
Кога е формирана Европската унија?
1951
1981
1992
Која институција е извршното тело и иницијатор на законодавството
Европската унија:
Советот на Европската унија
Европската комисија
Европскиот парламент

5. Европскиот парламент е:
а) најголемиот мултинационален парламент на светот составен од
директно избрани парламентарци
б) најголемиот мултинационален парламент на светот составен од
парламентарци на земјите - членки
в) најголемиот мултинационален парламент на светот составен од
министри на земјите членки
6. Колку често се состанува Европскиот совет:
а) еднаш на шест месеци
б) еднаш годишно
в) два пати годишно
7. Колку комесари има во Европската комисија?
а) 18
б) 20
в) 22
8. Колкав е бројот на Генерални директорати во Европската Комисија?
а) 25
б) 30
в) 35
9.
а)
б)
в)

Кога е воведена единствената европска валута - еврото?
на 1 јануари 1999 година
на 1 јануари 2000 година
на 1 јануари 2001 година

10. Која година Република Македонија доби статус на земја - кандидат за
членство во ЕУ?
а) 2004 година
б) 2005 година
в) 2006 година

18. Од што се состои Acquis communataire?
а) примарно законодавство, секундарно законодавство, судски одлуки,
договори склучени со трети земји и конвенции помеѓу земјите членки
б) договори и директиви
в) примарно и секундарно законодавство

11. Како се нарекува меѓуминистерското оперативно тело во Владата на
Република Македонија, одговорно за евроинтеграциите во Република
Македонија ?
а) Работен комитет за европска интеграција
б) Секретаријат за европски прашања
в) Совет за евроинтеграции

19. Од колку поглавја се состои Acquis communataire, согласно screening
структурата?
а) 35
б) 27
в) 21

12.
а)
б)
в)

Кој го одобрува Буџетот на Европската унија?
Советот на Европската унија и Европската комисија
Европската комисија и Европскиот парламент
Европскиот парламент и Советот на Европската унија

13.
а)
б)
в)

Претседателствувањето со Европската унија се менува:
на шест месеци
еднаш годишно
на две години

14. Како се нарекува судот кој решава случаи покренати од земјите
членки или институциите на Европската унија?
а) Европски суд за човекови права
б) Европски суд за правдата
в) Европски суд за ревизори
15.
а)
б)
в)

Кој од овие акти не е примарно законодавство на Европската унија:
договорите
судската практика на Европскиот суд на правдата
регулативите

16. Кој од овие акти не е секундарно законодавство на Европската
унија:
а) договорите
б) директивите
в) регулативите
17.
а)
б)
в)

Што е Acquis communataire ?
сите важечки договори и правни акти на Европската унија
договорите и директивите
регулативите и директивите

20. Европската Унија е основана со:
а) Уставот на ЕУ
б) Acquis communataire
в) Договорот од Мастрихт
21. Советот на Европската Унија уште се нарекува:
а) Европски совет
б) Совет на министри
в) КОРЕПЕР
22. Советот на Европската Унија:
а) му поднесува предлог-буџет на Европскиот парламент, кој има
овластување за донесување Буџет на Европската Унија
б) нема овластување да донесува акти
в) е централно одлучувачко тело на Европската унија
23. Четирите слободи на кои се темели економската интеграција се:
а) слободно движење на капиталот, стоките, услугите и слободата на
движење на превозниците
б) слободно движење на луѓето, стоките, услугите и капиталот
в) слободно движење на капиталот и услугите, на капиталот на
банките и на лицата кои вршат банкарски трансакции
24. Европски административен простор:
а) претставува дефинирана територија во рамки на Европската унија
б) е синоним за Acquis communataire
в) претставува група на заеднички принципи и стандарди на сите земји
членки на Европската Унија за дејствување на јавната администрација
25.
а)
б)
в)

Со договорот од Мастрихт од 1992/1993 г. е формирана:
Европската унија
Европската економска заедница
Европските заедници

26.
а)
б)
в)

Кратенката ЕП означува:
европско право
европска политика
Европски парламент

27. Кратенката ЕМУ означува:
а) европски механизам за унификација
б) европски можности за унапредување
в) Економска и монетарна унија
28.
а)
б)
в)

ЕУ во актуелниот период вклучува:
25 држави
26 држави
27 држави

29. Претседателството со Советот на ЕУ се презема/менува од страна на
земјите членки на ЕУ:
а) на секои 3 месеци
б) на секои 6 месеци
в) годишно

35.
а)
б)
в)

Седиштето на Европскиот суд на правдата е во:
Луксембург
Брисел
Париз

36. Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу РМ и ЕУ е
потпишана во:
а) април 2001 г. во Луксембург
б) март 2003 г. во Брисел
в) ноември 2000 г. во Загреб
37. Со Комитетот за Евро-Атлански интеграции на Република
Македонија претседава:
а) Министерот за надворешни работи
б) Министерот кој раководи со Секретаријатот за европски прашања
в) Претседателот на Владата на Република Македонија
Извор : - Прирачник за полагање испит
- Европа од А до Ш
Област VIII

Канцелариско и архивско работење

30. Советот на ЕУ по правило се состанува во:
а) Брисел и Луксембург
б) Брисел и Париз
в) Брисел и Хаг

1. Заштитата, чувањето и користењето на архивската граѓа е дејност од:
а) национален интерес
б) државен интерес
в) јавен интерес

31.
а)
б)
в)

2. Распоредувањето на документарниот материјал се врши според:
а) Планот на архивските знаци
б) Листа на архивска граѓа
в) Листа на документарен материјал

32.
а)
б)
в)

За прием на нови членки, Советот на ЕУ одлучува:
со просто мнозинство гласови
со квалификувано мнозинство гласови
едногласно
Европскиот парламент го сочинуваат:
директно избрани парламентарци
индиректно избрани парламентарци
посредно избрани парламентарци

33.
а)
б)
в)

Буџетот на ЕУ го:
донесува Европскиот парламент
потврдува Европскиот парламент
потврдува Европската комисија

34.
а)
б)
в)

Седиштето на Европската комисија е во:
Луксембург
Брисел
Париз

3. Документарниот материјал и архивската граѓа создадени во работата
на државните органи, јавните служби, јавните претпријатија и органите
на локалната самоуправа се сопственост на:
а) Државен архив на Република Македонија
б) Република Македонија
в) Министерството за правда
4. Начинот на работа и правилата на постапување со документарниот
материјал и архивската граѓа во канцелариското и архивското работење
се уредуваат со:
а) Статут
б) Упатство за канцелариско и архивско работење
в) Уредба за канцелариско и архивско работење

5. Приемот и отворањето на актите во канцелариското работење се
врши преку:
а) архивата
б) писарницата
в) пријавница
6. Основна евиденција на актите се води во:
а) Деловодникот на органот односно институцијата
б) Деловникот на органот односно институцијата
в) Основна книга за евиденција на документарен материјал
7. Решените акти, предмети и книги за евиденција на крајот од годината
се предаваат во:
а) Архива
б) писарница
в) Секторот за нормативно - правни работи
8. Архивската граѓа станува достапна за користење по истекот на
утврдени рокови, а најдоцна по истекот на:
а) 15 години од нејзиното создавање
б) 20 години од нејзиното создавање
в) 30 години од нејзиното создавање
9. Инспекциски надзор над работата на имателите на документарен
материјал и архивска граѓа и врз канцелариското работење на
државните органи, институции и други правни лица врши:
а) Државниот управен инспекторат
б) Министерство за правда
в) Државен архив на Република Македонија
10. Архивската граѓа може привремено да се изнесува во странство,
заради излагање, експертиза и во други оправдани случаи, со одобрение
на:
а) Собранието на Република Македонија
б) Министерството за правда
в) Владата на Република Македонија
Извор : - Закон за архивската граѓа „Службен весник на Република
Македонија“ бр. 36/90, 39/95 и 86/08
Нови прашања од оваа област
1) Печатот на државните органи е со пречник од ....
a) 25 мм
b) 32 мм
c) 50 мм

извор - Правилник за формата, големината и содржината на печатите,
начинот на нивното чување и употреба, како и за штембилите на
државните органи
2) Штембилот на државните органи се става во…
a) во средината на заглавието на актот
b) заглавието на актот, од неговата лева страна или може да биде
отпечатен во заглавието на актот
c) заглавието на актот, од неговата десна страна
извор - Закон за печатот на Република Македонија и печатите на
државните органи во Република Македонија
3) Печатот на државните органи се става на актите ...
a) од левата страна на потписот на овластеното лице за потпишување
b) на долниот дел од актот во десниот агол
c) во средината на долниот дел од актот
извор - Правилник за формата, големината и содржината на печатите,
начинот на нивното чување и употреба, како и за штембилите на
државните органи
4) Текстот на печатот на државните органи се пишува на ...
a) македонски јазик и албански јазик
b) македонски јазик и неговото кирилски писмо
c) македонски јазик и јазикот на заедниците што се застапени со повеќе
од 20% во Република Македонија
извор - Закон за печатот на Република Македонија и печатите на
државните органи во Република Македонија
5) Печатот на Република Македонија се чува во…
a) Собранието на Република Македонија
b) Кабинетот на Претседателот на Република Македонија
c) Владата на Република Македонија
извор - Закон за печатот на Република Македонија и печатите на
државните органи во РепубликаМакедонија
6) Ако печатот на државниот орган е изгубен или одземен, тогаш...
a) се прогласува за неважечки и се објавува во два дневни весника
b) се објавува во „Службен весник на РМ“
c) државниот орган, со записник го става вон сила изгубениот односно
одземениот печат
извор - Закон за печатот на Република Македонија и печатите на
државните органи во Република Македонија

7) Ако државниот орган има повеќе примероци од печатот, тие се
разликуваат по...
a) по обликот во кој се изработени
b) редниот број испишан со римски број
c) по писмото на кое се испишани
извор - Закон за печатот на Република Македонија и печатите на
државните органи во Република Македонија
8) Што е деловодник?
a) Книга за водење основ на евиденција на актите
b) Поединечен акт кој го донесува функционерот кој раководи со органот
c) Книга во која се води евиденција за прием на странки
извор - Уредба за канцелариско и архивско работење
9) Што е архивска граѓа?
a) Изворен и репродуциран материјал и книги кои настанале во работата
на државните органи
b) Одбран документиран материјал од трајна вредност од значење за
државата, науката, културата идр.
c) Збир на повеќе предмети или досиеја кои се чуваат во исти корици
извор - Уредба за канцелариско и архивско работење
10) Решените предмети и акти, службените лица се должни да ги вратат
во писарница, најдоцна во рок од ...
a) 30 дена од денот на нивното завршување
b) 5 дена од денот на нивното завршување
c) 15 дена од денот на нивното завршување
извор - Уредба за канцелариско и архивско работење
11) Кој државен орган дава согласност за уништување на документарниот
материјал?
a) Владата на Република Македонија
b) Министерството за внатрешни работи
c) Државниот архив на РМ
извор - Уредба за канцелариско и архивско работење
12) Органите на државната управа …
a) можат да го уништат документарниот материјал по истекот на рокот за
чување и по добиената согласност од Државниот архив на РМ
b) можат да го уништат документарниот материјал по истекот на рокот за
чување
c) не можат да го уништат документарниот материјал
извор - Уредба за канцелариско и архивско работење

Област X

Информатичко-комуникациски технологии

1. Во кој дел од централната единица на компјутерот главно се
складирани информациите (директориумите и датотеките)?
a)
b)
c)
d)

Хард диск;
РАМ Меморија;
Процесор;
Дискета;

2. Која од следниве видови мрежи е локална компјутерска мрежа која се
користи во рамки на еден стан, делови од училиште, компанија и др.?
a)
MAN;
b)
LAN;
c)
WAN;
d) GAN;
3. Кој од следниве капацитети за мерење на информацијата е најмала
количински?
a)
1 MB (мегабајт);
b)
1 KB (килобајт);
c)
1 GB (гигабајт);
d) 1 TB (терабајт);
4. Што е Open source ?
a)
Алатка која помага за инсталирање на компјутерска мрежа
b)
Софтвер за отворање и-мејл адреси;
c)
Метода на софтвер кој овозможува бесплатно да се добие изворен
код на програми за јавно користење;
d)
Софтвер за наоѓање на нелиценцирани програми;
5. Што е лиценца за користење на софтвер?
a)
Копирање на лиценцирани поддршки на програми за инсталација и
дистрибуција;
b)
Договор помеѓу сопственикот на авторското право и корисникот, за
користење на софтверот;
c)
Инсталирање на нова верзија од некоја програма;
6. Видовите на програми кои можат да се симнат бесплатно од интернет,
а потребна е само регистрација на копијата инсталирана на компјутерот
се познати под името:
a)
Freeware Програми;
b)
Shareware Програми;
c)
Demo Програми;
d) Abandonware Програми;

7. Стандардните периферни уреди на еден компјутер се:
a)
ЦД РОМ, графична картичка, мрежна картичка, звучна картичка;
b)
Тастатура, глушец, монитор, печатач;
c)
Процесор, матична плоча, РАМ меморија;
8. Според меѓусебното комуницирањето на компјутерите, принтерите,
серверите итн., кој од следната компјутерска мрежа не се квалификува
како мрежна архитектура (структура)?
a)
Internet мрежа;
b)
Клиент-сервер мрежа;
c)
(P2P) мрежа од точка до точка;
9. Кои од следните комуникациски системи за пренесување на податоци
преку мрежа користи безжична технологија?
a)
ADSL;
b)
UTP технологија;
c)
WIMAX;
d) ISDN;
10. Која од следниве видови мрежи е метрополска мрежа која опфаќа
област на една локација или град?;
a)
LAN;
b)
WAN;
c)
MAN;
d)
GAN;
11. Која од следниве видови мрежи е отворена мрежа која покрива
поголема област на една земја или цел континент?
a)
WAN;
b)
LAN;
c)
MAN;
d)
GAN;
12. Која од следниве видови мрежи е глобална мрежа која ја покрива
целиот Свет, најдобар пример е интернетот?
a)
LAN;
b)
MAN;
c)
WAN;
d)
GAN;

13. Што е интернет?
a)
Локална поврзана компјутерска мрежа која овозможува пристап до
информации и други ресурси;
b)
Глобална поврзана компјутерска мрежа која овозможува пристап
до информации и други ресурси;
c)
Компјутерска мрежа која покрива област на еден град или една
земја и која овозможува пристап до информации и други ресурси преку
Wi-Fi безжичната технологија ;
d)
Компјутерска мрежа која ги поврзува периферните единици на
еден компјутер;
14. Каква мрежа е интранет мрежата?
a)
Приватна мрежа во рамките на една компанија или институција
која овозможува пренос на документи, пристап до базата на податоци
идр.;
b)
Надворешна мрежа која има за цел поврзување на повеќе
компании или институции меѓусебе и овозможува пренос на документи и
пристап на други ресурси преку интернет;
c)
Персонална мрежа која овозможува комуникација на централната
единица со периферните единици на еден компјутер;
15. Кој од следниве искази е точен?
a)
Секоја датотека се чува во папка или директориум;
b)
Секој директориум се чува во датотека;
c)
Секоја папка се чува во повеќе датотеки;
d) Секоја РАМ меморија се чува во една датотека;
16. Кои податоци во одреден момент не се користат и се зачувани
посебно со цел да се ослободи место на дискот ?
a)
Остаточни податоци;
b)
Архивираните податоци;
c)
Активните податоци;
17. Остаточните податоци...:
a)
Може да бидат повратени доколку претходно се избришани од
системот;
b)
Не може да бидат повратени доколку претходно се избришани од
системот;
c)
Се архивирани податоци кој во секој било момент може да бидат
повратени;
18. Како се викаат податоците кои се креираат преку оперативниот
систем во текот на една работна сесија?
a)
Привремени податоци;
b)
Трајни податоци;
c)
Остаточни податоци;

19. Кој од следниве капацитети за мерење на информацијата е поголема
количински?
a)
1 Бајт;
b) 1 Бит;
20. Која количина на зачувување на информацијата има една обична
магнетна дискета (floppy дискета) ?
a)
1.44 ТБ (терабајт);
b)
1.44 КБ (килобајт);
c)
1.44 ГБ (гигабајт);
d)
1.44 МБ (мегабајт);
21. Што не е оперативен систем?
a)
Microsoft Office;
b)
Windows;
c)
Linux;
d)
Apple Macintosh;
e)
Unix;
22. За уредување на текст (пишување на писма, извештаи, молби,
барања...) ја користиме софтверската програма:
a)
Microsoft Word/Open office Writer;
b)
Microsoft Excel/Open Office Calc;
c)
Windows; Paint;

26. Кој од следните формати претставува формат на датотека изработен
во апликацијата за уредување на текст Microsoft Word;
a)
.xls;
b)
.cdr;
c)
.psd;
d)
.doc;
e)
.pdf;
27. Кој од следните формати претставува формат на датотека изработен
во апликацијата за табеларно пресметување (изготвување на
графикони/дијаграми) Microsoft Excel:
a)
.xls;
b)
.doc;
c)
.cdr;
d)
.psd;
e)
.pdf;
28. Како се врши снимање на документ изработен во програмскиот пакет
Microsoft Office?:
a)
File --> Open;
b)
Edit --Copy;
c)
Edit --> Paste;
d)
File --> Save;

23. За табеларно пресметување (изготвување на графикони/дијаграми) ја
користиме софтверската програма:
a)
Microsoft Excel/Open Office Calc;
b)
Windows;
c)
Microsoft Word/Open Office Writer;
d) Paint;

29. Кога работиме на нов документ во Microsoft Word при првото снимање
на документот се поjавува:
a)
диjалог прозорецот Save As;
b)
диjалог прозорецот Save All;
c)
My computer за да се одреди фолдерот во коj ќе се сними
документот;
d)
ниту еден од наведените одговори не е точен;

24. За изготвување на презентации ја користиме софтверската програма:
a)
Microsoft Excel/Open Office Calc;
b)
Microsoft Word/Open Office Writer;
c)
Microsoft Power Point/Open Office Impress;
d) Paint;

30. Табела во документ во Word може да се вметне преку наредбата:
a)
Insert-->Object-->Table;
b)
Insert-->Table;
c)
Table-->Insert Table;
d) Table-->Show Gridlines;

25. Која од следните И-маил адреси е коректна и-меил адреса;
a)
http://www.ime@mail.com;
b)
ime@mail.com;
c)
http://ime@mail.com;

31. Инициjално при активирањето на Excel, во него се отвора празна
работна книга (Workbook) коjа се состои од неколку работни листови
(Worksheet):
a)
3 работни листови;
b)
ниту еден од наведените одговори не е точен;
c)
1 работен лист;
d)
0 работни листови;

32. Доколку сакаме да вметнеме динамички ефекти (анимации на
слајдовите) при изготвување на презентација во Power Point потребно е
да ја извршиме следната наредба:
a)
Insert --> New Slide;
b)
Slide Show --> Custom animation;
c)
Insert --> Movies & Sounds;
33. Какви последици може да постојат ако постојано се складираат
големи документи (слики, музика, филмови итн) во канцелариските
компјутери?
a)
Блокирање на компјутерската меморија до граница за да
програмите неопходни за канцелариска работа не можат да работат под
оптимални параметри;
b)
Може да настане самостојно форматирање на хард дискот до
граница за да се избришат сите податоци од компјутерот.;
c)
Уништување на делови од хардверот;
34. Каков вид на пораки се "спам" пораките?
a)
Несакани електронски пораки со комерцијален карактер;
b)
Многу важни електронски пораки којшто бараат најбрз можен
одговор од Ваша страна;
c)
Алатки кои имаат улога на сигурност и заштита на Вашата
Електронска пошта;
35. Да се направи "backup" (бек-ап) на податоците, значи:
a)
Бришење на старите податоците и форматирање на хард дискот за
да се обезбеди место за нови податоци;
b)
Податоците од хард дискот да се архивираат во посебен медиум
којшто овозможува зачувување на податоците;
c)
Скенирање на хард дискот и бришење на непотребните податоци;
36. Како ќе дознаете дека вашата испратена електронска порака не е
стигната до примателот, поради погрешно внесената адреса на
примателот?
a)
Ќе добиете електронска порака која ќе ви укаже дека серверот на
примателот не постои или примателот во тој сервер не постои;
b) Никогаш не може да се дознае дека не е примена пораката или дека
сте ја напишале адресата на примачот погрешно;
37. Каква улога имаат компјутерските вируси во повеќето случаи?
a)
Архивирање на постарите податоците во посебен медиум и
зачувување на истите;
b)
Штетни активности кои можат да доведат до модификација или
бришење на документи;
c)
Дефрагментирање на хард дискот за да се обезбеди простор за
инсталирање на нови програми;

38. За што се користат програмите за заштитен ѕид (Firewall)?
a)
За да го заштитат компјутерот од неовластени инфилтрирања и од
вируси;
b)
За бесплатно превземање на софтверски програми од интернет;
c)
За скенирање на хард дискот;
39. Трите столба на процесот е-влада се:
a)
G2E, G2G, G2H;
b)
G2C, G2B, G2E;
c)
G2G, G2C, G2B;
d) G2B, G2H, G2E;
40. Е-влада е:
a)
Систематско воведување и користење на ИКТ во Владата заради
промовирање на развојните цели;
b)
Обезбедување на компјутер за секој вработен во
администрацијата;
c)
Обезбедување на интернет за секој вработен во
администрацијата;
41. Четвртата фаза во градењето на е-Владините решенија е:
a)
Поставување на информациите online; Еднонасочна интеракција;
b) Двонасочна интеракција;
c)
Целосни online трансакции вклучувајки испорака и плаќање;
42. Со Законот за податоци во електронски облик и електронски потпис
се овозможува:
a)
Изедначување на правната важност на електронски потпишаниот
документ со документот во писмена форма;
b)
Прифаќање на документи потпишани со скениран потпис;
c)
Прифаќање на сите електронски документи;
43. Со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер се
уредува:
a)
Условите, начинот и постапката за остварување на слободен
пристап до информации од јавен карактер со кои располагаат органите
на државна и локална власт и други институции, установи и
претпријатија;
b)
Слободен пристап до сите информации со кои располага
државата;
c)
Објавување на информациите со кои располага државата во
медиуми;

44. Процесот на безбедносна акредитација опфаќа:
a)
Акредитација и сертификација;
b)
Акредитација и евалуација;
c)
Акредитација, сертификација и евалуација;
d)
Безбедносна проверка и акредитација;

52. Што значи (user name), корисничко име?
a)
Уникатно име на корисникот што е регистрирано во компјутерот;
b)
Името на сопственикот на компјутерот;
c)
Името што корисникот на компјутерот го смислил додека се
инсталирал оперативниот систем;

45. Кој од следниве капацитети за мерење на информацијата е најголема
количински?:
a)
1 KB (килобајт);
b)
1 MB (мегабајт);
c)
1 TB (терабајт);
d) 1 GB (гигабајт);

53. Со која команда во Word се врши порамнување на текстот од двете
страни (justified)?
a)
Ctrl+Alt+J;
b)
Ctrl+J;
c)
Ctrl+D;

47. Како се креира нов работен лист во Excel?;
a)
File - New;
b)
File - Save;
c)
Insert - New;

54. Електронски потпис е ...;
a)
е низа на податоци во електронски облик кои се содржани или се
логично поврзани со други податоци во електронски облик и е наменет за
автентичноста на податоците и за утврдување на идентитетот на
потписникот;
b)
е низа на податоци во електронски облик кои се содржани или се
логично поврзани со други податоци во електронски облик наменети за
автентичноста на податоците ;
c)
податоци во електронски облик за утврдување на идентитетот на
потписникот;

48. Во Word, која е кратенката за отворање на нов документ?
a)
Ctrl+S;
b)
Alt+N;
c)
Ctrl+Alt+N;
d)
Ctrl+N;

55. Како се делат компјутерските мрежи според просторот на кој се
наоѓаат компјутерите?
a)
канцелариски и школски;
b)
локални и глобални;
c)
надворешни и внатрешни;

49. Во програмскиот пакет на Microsoft Office, како се врши снимање на
постоечки документ со ново име?
a)
Со командата File - Save as;
b)
Со командата File - Save;
c)
Со командата Insert - New, па потоа File - Save.;

56. На која интернет локација се аплицира за вработување како државен
службеник?
a)
www.aа.mk;
b)
www.ads.com.mk;
c)
www.ads.gov;

50. Кои копчиња треба да се притиснат за да се повика Task Manager-от?
a)
Ctrl+Alt+Del;
b)
Alt+F4;
c)
Start - Shut Down+L;
d)
Ctrl+Alt+L;

57. Кои се периферни уреди?
a)
тастатура, глушец, монитор и принтер;
b)
куќиште, модем, звучници и камера;
c)
USB - флеш меморија, CD или DVD ROM;

46. Која е наставката кога ќе се изврши зачувување на документ во Excel?
a)
.xls;
b)
.docx;
c)
.cdr;

51. Што е Windows?
a)
Системска апликација;
b)
Работен програм;
c)
Оперативен систем;

58. Според видот на целните корисници постојат три категории на
компјутерски мрежи, кои се тие?
a)
Интернет, Windows и Office;
b)
Интранет, Интернет и Екстранет;
c)
LAN, WAN и MAN;

59. Да се направи "backup" (бек-ап) на податоците, значи:
a)
Податоците од хард дискот да се архивираат во посебен медиум
којшто овозможува зачувување на податоците;
b)
Бришење на старите податоците и форматирање на хард дискот за
да се обезбеди место за нови податоци;
c)
Скенирање на хард дискот и бришење на непотребните податоци;