SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPAJSK

)

MANUAL PENGGUNA BAGI GURU

Versi 1.0

1

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SENARAI KANDUNGAN
BIL 1 2 3 4 ISI KANDUNGAN Pengenalan Keperluan Sistem
Keterangan Umum SPAJSK Skrin Menu PAJSK

MUKA SURAT 4 4 4 4 5 5 5 7 8 9 9 13 13 16 24 24 31 32 35 36 39 39 42 43 45 47 48 2

4.1 4.2 4.3 4.3.1 5 5.1 5.2 6 7 8

Laman Utama Sistem Login Kemaskini Profil 4.3.1
Skrin Jika Kata Laluan Tidak Sepadan Untuk Kemaskini Profil

Laman Utama Guru Mata Pelajaran

Daftar Murid 5.1.1 Daftar Murid (Sukan) Batal Murid 5.2.1 Batal Murid (Sukan)

Pentaksiran Sukan Pentaksiran Kokurikulum 7.1 8.1 8.2 8.3 Pentasiran Sukan Dan Permainan Menu Senarai Pelajar Senarai Pelajar Tiada Markah Laporan Prestasi Rekod Pentaksiran Pencapaian Tertinggi Pentaksiran Keseluruhan Pencapaian Pentaksiran Laporan

9

Menu Cetakan 9.1 9.2 9.3

10 11

Daftar Pelajar SEGAK Pentaksiran SEGAK 11.1 Pentaksiran SEGAK – Kes Biasa

BIL 11.2 11.3 12

ISI KANDUNGAN Pentaksiran SEGAK – Tidak Melaksanakan Aktiviti Pentaksiran SEGAK – Dikecualikan Atau Belum Melaksanakan Aktiviti Menu Senarai Pelajar Dan Senarai Pelajar Tiada Markah Menu laporan Prestasi

MUKA SURAT 49 50 53 53 54 55 55 57

Laporan 12.1 12.2

13

Cetakan 13.1 Penyata Pelaporan SEGAK 13.2 Laporan Keseluruhan Pentaksiran SEGAK

3

1. PENGENALAN Sistem Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan Dan Kokurikulum (SPAJSK) dibangunkan bagi kemasukan prestasi berlandaskan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Sistem ini dibangunkan secara atas talian.Sistem terbahagi dua bahagian iaitu pentaksiran PAJSK dan pentaksiran SEGAK. 2. KEPERLUAN SISTEM SPAJSK boleh dicapai menerusi http://apps.moe.gov.my/sppbsm Keperluan perisian untuk mencapai sistem SPPBSM adalah: i. Pelayan web contoh a. Internet Explorer versi 7.0 keatas b. Mozilla Firefox Adobe Acrobat Reader (PDF reader)

ii.

3. KETERANGAN UMUM SPAJSK SPAJSK menyediakan skrin – skrin bagi melakukan proses – proses kerja yang diperlukan oleh Guru Mata Pelajaran . Skrin – Skrin tersebut dapat dicapai melalui menu yang boleh dipilih sebelah kiri skrin. Senarai menu tersebut ialah: a. Login b. Laman Utama c. Murid i. Daftar ii. Batal d. Pentaksiran Sukan e. Pentaksiran Kokurikulum i. Pentaksiran Sukan & Permainan ii. Pentaksiran/Kelab & Persatuan iii. Pentaksiran Badan Uniform iv. Pentaksiran Ekstrakurikulum f. Laporan i. Senarai Pelajar ii. Senarai Pelajar Tiada Markah iii. Laporan Prestasi g. Cetakan

4

4. SKRIN MENU SPPBS (PAJSK) 4.1 LAMAN UTAMA SISTEM Skrin ini akan dipaparkan pada permulaan sistem apabila memasuki laman web Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS). Pengguna Guru perlu klik pada menu Guru untuk ke laman seterusnya.

Klik untuk ke laman Guru

4.2 LOGIN Guru perlu memasukkan Nama Login dan Kata Laluan seperti yang terdapat dalam Surat Login Sekolah. Setelah itu, butang perlu diklik bagi tujuan pengesahan pengguna sistem.

5

Sekiranya Nama Login dan Kata Laluan tidak sepadan atau salah, satu mesej peringatan akan dipaparkan. Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan semula Nama Login dan Kata Laluan bagi tujuan pengesahan sekali lagi.

4.3 KEMASKINI PROFIL Bagi pengguna yang pertama kali login, perlu membuat kemaskini kata laluan yang baru. Ia bertujuan untuk keselamatan sistem serta melindungi data dalam sistem. Menu sistem yang dipaparkan pada bahagian kiri atas pada skrin di atas ialah |Laman Utama| dan |Keluar| sahaja.

6

4.3.1 Skrin jika kata laluan tidak sepadan untuk kemaskini profil. Sekiranya kata laluan tidak sepadan seperti yang diberikan, maka mesej seperti dibawah akan dipaparkan. Guru perlu mengulangi langkah memasukkan kata laluan lama, kata laluan baru dan ulangan kata laluan. Kata laluan baru dan ulangan kata laluan yang dimasukkan juga perlu sepadan. Perlu diingatkan SEMUA ruangan kosong pada skrin ini PERLU DIISI oleh pengguna.

Sekiranya kata laluan lama tidak sepadan seperti yang diberikan, maka skrin yang mempunyai mesej dibawah akan dipaparkan.

7

SUP perlu mengulangi langkah memasukkan kata laluan lama, kata laluan baru dan Ulangan kata laluan. Kata laluan baru dan Ulangan kata laluan yang dimasukkan juga perlu sepadan. Jika proses ini berjaya, pengguna akan dapat melihat mesej pengesahan penerimaan kemaskini kata laluan seperti skrin di bawah.

5 . LAMAN UTAMA GURU MATA PELAJARAN Skrin Laman Utama Guru Mata Pelajaran akan memaparkan maklumat mengenai pengguna Guru yang telah didaftarkan. Di sebelah kiri skrin pula memaparkan Menu Sistem yang boleh dicapai oleh Pengguna Guru.

8

5.1 DAFTAR MURID Guru perlu klik pada menu |Murid| dan kemudian klik pada submenu |Daftar|. Di bawah submenu |Daftar|, terdapat lima jenis pendaftaran murid iaitu Sukan, Sukan & Permainan, Kelab/ Persatuan, Badan Beruniform dan Ekstrakurikulum.

5.1.1 DAFTAR MURID (SUKAN) Skrin seperti di bawah akan dipaparkan apabila submenu Daftar>Sukan dipilih. Guru perlu memilih tahun taksiran,tingkatan dan kelas yang ingin didaftarkan ke atas muridnya. Kemudian, tekan butang .

9

Senarai murid yang berdaftar dalam tahun dan kelas yang dipilih akan dipaparkan seperti skrin dibawah. Setiap satu skrin akan memaparkan senarai sebanyak 25 orang murid sahaja. Guru perlu memilih murid yang diajarnya dari senarai murid tersebut dengan mengklik tanda √. Setelah pilihan murid dilakukan, tekan butang .

Tanda ' ' berwarna hitam bermaksud murid telah didaftarkan

10

Guru Mata Pelajaran perlu klik jika terdapat perubahan atau pertambahan murid baru yang diajar. Abaikan jika tiada perubahan

Jika terdapat tanda seperti , ini bermaksud murid tersebut belum didaftar atau bukan senarai pelajar yang diajar. Sila pilih murid yang diajar dengan klik tanda untuk didaftarkan. Murid yang telah berjaya didaftarkan dengan mata pelajaran yang diajar oleh guru akan bertukar daripada HIJAU kepada warna HITAM yang bermaksud murid telah didaftarkan. Sekiranya tidak mahu memilih murid tersebut, sila kosongkan tanda tersebut seperti ini . Jika tiada sebarang perubahan, tanda kekal berwarna hitam.

11

Skrin akan dipaparkan seperti di bawah sekiranya butang

diklik.

* Bagi pendaftaran Sukan & Permainan, Kelab/Persatuan, Badan Beruniform dan Ekstrakurikulum, sila rujuk manual Daftar Sukan.

12

5.2 BATAL MURID Guru perlu klik pada menu |Murid| dan kemudian klik pada submenu |Batal|. Di bawah submenu |Batal|, terdapat lima lagi submenu iaitu Sukan, Sukan & Permainan, Kelab/Persatuan, Badan Beruniform dan Ekstrakurikulum.

5.2.1 BATAL MURID (SUKAN) Skrin seperti di bawah akan dipaparkan apabila submenu Batal>Sukan dipilih. Guru perlu memilih tahun taksiran, tingkatan dan kelas yang ingin didaftarkan ke atas muridnya. Kemudian, tekan butang .

13

Senarai murid yang berdaftar dalam tahun dan kelas yang dipilih akan dipaparkan seperti skrin dibawah. Setiap satu skrin akan memaparkan senarai sebanyak 25 orang murid sahaja. Untuk batal murid, Guru perlu mengklik butang .

Sekiranya butang pasti hapus.

diklik, kotak mesej seperti di bawah akan terpapar. Klik butang

untuk

14

Mesej ‘Markah pelajar telah dihapuskan’ akan terpapar setelah butang diklik. Peringatan: Sekiranya proses |Batal| dilakukan, markah pentaksiran akan terhapus sekali.

* Bagi Batal Sukan & Permainan, Kelab/Persatuan, Badan Beruniform dan Ekstrakurikulum, sila rujuk manual Batal Sukan.

15

6. PENTAKSIRAN SUKAN Submenu |Pentaksiran Sukan| digunakan untuk melakukan pentaksiran markah pelajar sukan. Untuk membuat pentaksiran guru perlu mengisi maklumat tahun, tingkatan dan kelas yang berkenaan kemudian klik .

Skrin akan terpapar seperti di bawah. Maksimum paparan adalah 15 pelajar sahaja, untuk paparan yang berikutnya perlu klik , dan untuk kembali ke paparan sebelum klik pada . Guru perlu klik pada ikon untuk mentaksir pelajar .

16

Klik di sini

Satu paparan skrin seperti di bawah akan dikeluarkan. Nama, no. K/P dan jenis aktiviti pelajar akan dipaparkan. Guru perlu mengisi tarikh, bidang dan aktiviti.

17

Sambungan skrin:-

Sambungan skrin:-

Terdapat enam bahagian yang wajib diisi oleh guru iaitu : jawatan, peringkat, tahap pencapaian, komitmen, khidmat sumbangan dan kehadiran. Di bawah menu bidang, terdapat tiga jenis kategori iaitu Permainan Individu, Permainan Berpasukan dan Olahraga. Aktiviti akan dipaparkan mengikut pilihan Bidang.

18

Guru perlu klik pada atau untuk memilih penyataan yang berkenaan bagi setiap bahagian. Setiap penyataan telah disetkan dengan markah. Contohnya adalah seperti skrin dibawah. Markah akan dipaparkan di sudut atas setiap bahagian yang telah dipilih mengikut penyataan tertentu.

Paparan markah Penyataan dipilih
Bagi bahagian tahap pencapaian, ia bergantung kepada pilihan yang telah dibuat pada bahagian peringkat. Contohnya adalah seperti skrin di bawah sekiranya peringkat sekolah dipilih maka hanya tahap pencapaian peringkat sekolah sahaja yang dibenarkan untuk di klik.

19

Tahap pencapaian mengikut pilihan peringkat

Untuk penyataan yang mempunyai ruangan tetapi bagi penyataan ruangan

, pililhan boleh ditanda seberapa banyak yang mungkin

hanya satu pilihan sahaja dibenarkan. Contohnya seperti skrin berikut:

Setelah semu bahagian telah diisi, paparan markah keseluruhan akan dapat dilihat di bahagian bawah sebelah kanan skrin. Guru boleh menyimpan markah pelajar berkenaan dengan klik pilihan dipenuhkan. setelah semua

20

Setelah klik paparan seterusnya akan pergi kepada rekod seterusnya mengikut senarai paparan pelajar sebelum ini. Contohnya adalah seperti skrin di bawah:

21

Sambungan skrin:-

Guru boleh melihat rekod sebelum dan selepas dengan mengklik butang . Di bahagian atas skrin terdapat ruang carian yang membolehkan guru mencari paparan berdasarkan no. k/p atau no. pelajar. Contoh adalah seperti skrin di bawah.

22

Skrin di bawah akan terpapar apabila butang

diklik.

Sambungan skrin:-

23

Sambungan skrin:-

* Peringatan – Sekiranya rekod telah berjaya di simpan, proses

tidak boleh dilakukan lagi.

7. PENTAKSIRAN KOKURIKULUM Sub menu Pentaksiran Kokurikulum digunakan untuk melakukan pentaksiran markah pelajar kokurikulum. Ia terbahagi kepada Pentaksiran Sukan & Permainan, Pentaksiran Kelab & Persatuan, Pentaksiran Badan Beruniform dan Pentaksiran Ekstrakurikulum.

7.1 PENTAKSIRAN SUKAN DAN PERMAINAN Guru perlu mengisi maklumat Tahun, Tingkatan dan Kelas yang berkenaan kemudian klik

.

KLIK DI SINI

24

Skrin akan terpapar seperti di bawah. Maksimum paparan adalah 15 pelajar sahaja. Untuk paparan yang berikutnya perlu klik . Guru perlu klik pada ikon untuk mentaksir pelajar . , dan untuk kembali ke paparan sebelum klik pada

KLIK DI SINI

Satu paparan skrin seperti di bawah akan dikeluarkan. Nama ,No. KP/No.Pelajar dan Jenis Aktiviti Pelajar akan dipaparkan. Guru perlu mengisi Tarikh di dalam ruangan yang disediakan dan membuat pilihan Aktiviti.

MASUKKAN TARIKH

PILIHAN AKTIVITI

25

Sambungan skrin:

Sambungan skrin:

Terdapat enam bahagian yang wajib diisi oleh guru iaitu : JAWATAN, PERINGKAT, TAHAP PENCAPAIAN, KOMITMEN, KHIDMAT SUMBANGAN dan KEHADIRAN. Guru perlu klik pada atau untuk memilih penyataan yang berkenaan bagi setiap bahagian. Setiap penyataan telah disetkan dengan markah. Contohnya adalah seperti skrin dibawah. Markah akan dipaparkan di sudut atas setiap bahagian yang telah dipilih mengikut penyataan tertentu.
PAPARAN MARKAH

PENYATAAN DIPILIH

26

Bagi bahagian TAHAP PENCAPAIAN ia bergantung kepada pilihan yang telah dibuat pada bahagian PERINGKAT. Contohnya seperti skrin di bawah sekiranya peringkat sekolah dipilih maka hanya tahap pencapaian peringkat sekolah sahaja yang dibenarkan untuk di klik. TAHAP PENCAPAIAN MENGIKUT PERINGKAT

Untuk penyataan yang mempunyai ruangan , pililhan boleh ditanda seberapa banyak yang mungkin tetapi bagi penyataan ruangan hanya satu pilihan sahaja dibenarkan. Contohnya seperti skrin berikut:

Setelah semua bahagian telah diisi, paparan markah keseluruhan akan dapat dilihat di bahagian bawah sebelah kanan skrin. Guru boleh menyimpan markah pelajar berkenaan dengan klik diisi sepenuhnya seperti skrin di bawah: setelah markah

PAPARAN MARKAH KESELURUHAN KLIK SIMPAN

27

Setelah klik paparan skrin akan pergi kepada rekod seterusnya mengikut senarai paparan pelajar sebelum ini. Contohnya adalah seperti skrin di bawah:

REKOD SETERUSNYA

Sambungan skrin:

28

Sambungan skrin:

Guru boleh melihat rekod sebelum dan selepas dengan meggunakan

dan

.

Di bahagian atas skrin terdapat ruang carian yang membolehkan guru mencari paparan berdasarkan NO.KP/NO.PELAJAR contohnya adalah seperti skrin di bawah:

Masukkan no.kp atau no.pelajar dalam ruangan berkenaan dan klik MASUKKAN NO.KP/NO.PELAJAR KLIK DI SINI

29

Untuk melihat paparan pentaksiran pelajar yang telah di simpan sebelum ini. Guru perlu masuk semula ke PENTAKSIRAN SUKAN & PERMAINAN dan klik semula pada ikon

KLIK DI SINI

Satu paparan seperti skrin berikut akan terpapar. Skrin akan memaparkan aktiviti yang telah disimpan sebelum ini.

KLIK DI SINI

Untuk menambah aktiviti klik pada

untuk menambah aktiviti lain.

* Bagi Pentaksiran Kelab/Persatuan , Badan Beruniform, dan Ekstrakurikulum sila rujuk manual Pentaksiran Sukan & Permainan

30

8. LAPORAN

Menu Laporan terdiri dari perkara berikut:o Senarai Pelajar o Senarai Pelajar Tiada Markah o Laporan Prestasi

31

8.1 Menu Senarai Pelajar   Klik pada Senarai Pelajar skrin di bawah akan dipaparkan Sila buat pilihan setiap butang o Tahun o Tingkatan o Kelas o Jenis Aktiviti

32

Proses pilihan adalah seperti berikut:-

Tekan butang Cari

33

Senarai Pelajar dipaparkan seperti di bawah:-

 

Setiap skrin menyenaraikan 10 rekod pelajar Sekiranya rekod melebihi 10 rekod butang rekod selepas dipaparkan.

34

8.2 Senarai Pelajar Tiada Markah   Klik Senarai Pelajar Tiada Markah Klik butang Cari.

35

Skrin berikut akan dipaparkan.

8.3 Laporan Prestasi  Klik pada Laporan -> Laporan Prestasi

36

 

Pilih jenis aktiviti contoh: Sukan Sila masukan pilihan o Tahun o Tingkatan o Kelas

37

Klik butang Cari

 

Laporan prestasi pelajar akan dipaparkan. Proses carian boleh dilakukan pada skrin ini.

38

9. Menu Cetakan  Klik pada Cetakan senarai cetakan pajsk akan dipaparkan. o Rekod Pentaksiran o Pencapaian Tertinggi Pentaksiran o Keseluruhan Pencapaian Pentaksiran

9.1 Rekod Pentaksiran  Sila lakukan proses pilihan o Tahun o Tingkatan o Kelas o Jenis Aktiviti

39

Klik butang Cari

 

Senarai rekod pelajar dipaparkan. Sekiranya butang Cetak Semua diklik dipaparkan berdasarkan rekod pelajar yang disenaraikan.

semua cetakan akan

Apabila klik pada ikon PDF, cetakan dipaparkan mengikut rekod setiap pelajar.

40

Proses cetakan boleh dilakukan apabila klik ikon pencetak.

 

Cetakan ini boleh disimpan di dalam media lain. Klik pada ikon simpan untuk melakukan proses simpan.

41

9.2 Pencapaian Tertinggi Pentaksiran  Semua proses cetakan adalah sama seperti Rekod Pentaksiran.  Senarai Pencapaian Tertinggi Pentaksiran seperti skrin di bawah.

 Cetakan Pencapaian Tertinggi Pentaksiran.

42

9.3 Keseluruhan Pencapaian Pentaksiran  Semua proses cetakan adalah sama seperti Rekod Pentaksiran.  Senarai Keseluruhan Pencapaian Pentaksiran seperti skrin di bawah.

43

Cetakan Keseluruhan Pencapaian Pentaksiran

44

10. DAFTAR PELAJAR (SEGAK) Guru perlu klik pada menu |Pelajar|  |Daftar Pelajar| |Segak|.

Skrin seperti di bawah akan dipaparkan apabila submenu |Segak| dipilih. Guru perlu memilih tahun, tingkatan dan kelas pelajar yang ingin didaftarkan. Kemudian, tekan butang .

45

Senarai pelajar yang berdaftar dalam tahun, tingkatan dan kelas yang dipilih akan dipaparkan seperti skrin di bawah. Setiap satu skrin akan memaparkan sebanyak 25 orang pelajar sahaja. Guru perlu memilih pelajar yang diajarnya dari senarai murid tersebut dengan mengklik tanda Sekiranya tidak mahu memilih murid tersebut, sila kosongkan tanda tersebut seperti ini .

Setelah pilihan murid dilakukan klik butang

.

** Sambungan Skrin

Tanda berikutnya.

akan dipaparkan jika pelajar terbabit telah berjaya di daftarkan. Jika pelajar dalam kelas yang tersenarai melebihi 25 orang. Sila klik butang |Rekod Selepas|untuk mendaftar pelajar

46

11 . PENTAKSIRAN SEGAK Menu |Pentaksiran Segak| digunakan untuk melakukan pentaksiran markah segak. Untuk membuat pentaksiran, guru perlu mengisi maklumat tahun, tingkatan, kelas dan penggal yang berkenaan. Kemudian klik butang .

Hanya dibenarkan apabila semua pentaksiran segak pelajar penggal 1 telah dimasukkan.

Satu paparan skrin seperti di bawah akan dikeluarkan.

Pentaksiran untuk pelajar segak boleh dibahagikan kepada 3 kes iaitu : i) Kes biasa ii) Tidak melaksanakan aktiviti iii) Dikecualikan atau belum melaksanakan aktiviti

47

11.1 PENTAKSIRAN SEGAK – KES BIASA Terdapat 2 bahagian yang wajib di isi oleh guru iaitu bahagian Jisim Indeks Badan dan bahagian Norma Ujian Kecergasan Fizikal Murid. Untuk bahagian Jisim Indeks Badan, Guru perlu memasukkan ukuran tinggi dan tekan <kekunci tab> pada “keyboard” untuk memasukkan berat. BMI dan Taksiran bagi pelajar terbabit akan dipaparkan secara automatik.

Paparan Taksiran

Paparan BMI

Untuk bahagian Norma Ujian Kecergasan Fizikal Murid, Guru perlu memasukkan tarikh ujian dengan mengklik icon dan memilih tarikh ujian tersebut dijalankan melalui kalendar tersebut. Seterusnya, guru dikehendaki memasukkan dapatan pentaksiran bagi 4 jenis aktiviti yang dijalankan. Bermula dengan : Dapatan aktiviti naik turun bangku  tekan kekunci tab pada keyboard  Dapatan aktiviti tekan tubi  tekan kekunci tab pada keyboard  Dapatan aktiviti rengkuk tubi separa  tekan kekunci tab pada keyboard  Dapatan aktiviti jangkaun menonjol  tekan kekunci tab pada keyboard 

Paparan Pencapaian

Di paparkan secara automatik

Skor, jumlah skor, gred, pernyataan dan pencapaian akan dipaparkan secara automatik. Tunggu sehingga paparan pencapaian pelajar dan butang dikeluarkan. Klik butang untuk menyimpan pentaksiran pelajar tersebut. Setelah klik paparan rekod pelajar seterusnya akan dipaparkan.

48

11.2 PENTAKSIRAN SEGAK – TIDAK MELAKSANAKAN AKTIVITI Terdapat 2 bahagian yang wajib di isi oleh guru iaitu bahagian Jisim Indeks Badan dan bahagian Norma Ujian Kecergasan Fizikal Murid. Untuk bahagian Jisim Indeks Badan, Guru perlu masukkan tinggi dan tekan <kekunci tab> pada “keyboard” untuk memasukkan berat. BMI dan Taksiran bagi pelajar terbabit akan dipaparkan secara automatik.

Paparan Taksiran

Paparan BMI

Untuk bahagian Norma Ujian Kecergasan Fizikal Murid. Guru perlu memasukkan tarikh ujian dengan mengklik icon dan memilih tarikh ujian tersebut dijalankan melalui kalendar tersebut. Seterusnya, guru dikehendaki menandakan ruangan status T. Ruangan dapatan akan secara automatik memaparkan <T> yang bermaksud pelajar tersebut tidak melaksanakan aktiviti. Klik butang untuk menyimpan pentaksiran pelajar tersebut. Setelah klik paparan rekod pelajar seterusnya akan dipaparkan.

Ruangan Status T

Di paparkan sebaik sahaja sataus T ditekan ** Sebaik sahaja maklumat disimpan. Skor, jumlah skor, gred dan pencapaian akan disetkan kepada “T” manakala penyataan disetkan sebagai “tidak melaksanakan aktiviti”

49

11.3 PENTAKSIRAN SEGAK – DIKECUALIKAN ATAU BELUM MELAKSANAKAN AKTIVITI Terdapat 2 bahagian yang wajib di isi oleh guru iaitu bahagian Jisim Indeks Badan dan bahagian Norma Ujian Kecergasan Fizikal Murid. Untuk bahagian Jisim Indeks Badan, Guru perlu masukkan tinggi dan tekan <kekunci tab> pada “keyboard” untuk memasukkan berat. BMI dan Taksiran bagi pelajar terbabit akan dipaparkan secara automatik.

Paparan Taksiran

Paparan BMI

Untuk bahagian Norma Ujian Kecergasan Fizikal Murid. Guru perlu memasukkan tarikh ujian dengan mengklik icon dan memilih tarikh ujian tersebut dijalankan melalui kalendar tersebut. Seterusnya, guru dikehendaki menandakan ruangan status K. Guru perlu memilih OKU atau sakit kronik atau lain-lain. Sekiranya guru memilih lain-lain, guru perlu menyatakan ulasan bagi perkara tersebut. Ruangan dapatan akan secara automatik memaparkan <K> yang bermaksud pelajar tersebut dikecualikan atau belum melaksanakan aktiviti. Klik butang untuk menyimpan pentaksiran pelajar tersebut. Setelah klik paparan rekod pelajar seterusnya akan dipaparkan.

50

Ruangan Status K

Ruangan Kenyaatan

Di paparkan sebaik sahaja sataus K ditekan

** Sebaik sahaja maklumat disimpan. Skor, jumlah skor, gred dan pencapaian akan disetkan kepada “K” manakala penyataan disetkan sebagai “Dikecualikan atau belum melaksanakan aktiviti”

51

Guru boleh melihat rekod sebelum dan selepas dengan mengklik butang . Di bahagian atas skrin terdapat ruang carian yang membolehkan guru mencari paparan berdasarkan no. k/p atau no. pelajar. Contoh adalah seperti skrin di bawah.

Skrin di bawah akan terpapar apabila butang

diklik.

* Peringatan – Sekiranya rekod telah berjaya di simpan, proses kemaskini TIDAK BOLEH dilakukan lagi.

52

12. LAPORAN Guru perlu klik pada menu |Laporan|. Di bawah menu |Laporan|, terdapat tiga jenis perkara iaitu Senarai pelajar, Senarai Pelajar Tiada Markah dan Laporan Prestasi.

12.1 MENU SENARAI PELAJAR DAN SENARAI PELAJAR TIADA MARKAH

Skrin seperti di bawah akan dipaparkan apabila submenu Senarai pelajar/Senarai pelajar tiada markah dipilih. Guru perlu memilih tahun, penggal, tingkatan, kelas dan jenis aktiviti. Kemudian, tekan butang .

Bagi menu senarai pelajar, senarai semua pelajar yang berdaftar dalam tahun, tingkatan,penggal dan kelas yang dipilih akan dipaparkan seperti skrin dibawah. Manakala semua senarai pelajar yang tiada markah akan dipaparkan sebaik sahaja menu senarai pelajar tiada markah di pilih. Setiap satu skrin akan memaparkan senarai sebanyak 25 orang murid sahaja. Guru boleh melihat maklumat pentaksiran pelajar terbabit dengan mengklik icon .

53

12.2 MENU LAPORAN PRESTASI Skrin seperti di bawah akan dipaparkan apabila submenu |Laporan| |Laporan Prestasi||Segak| dipilih. Guru perlu memilih tahun, penggal, tingkatan, kelas dan jenis aktiviti. Kemudian, tekan butang .

Skrin di bawah akan terpapar apabila butang

diklik.

Skrin memaparkan keseluruhan maklumat pentaksiran pelajar. Guru boleh melihat rekod maklumat sebelum dan selepas dengan mengklik butang .

54

13. CETAKAN

Skrin seperti di bawah akan dipaparkan apabila menu |Cetakan| dipilih.

13.1 PENYATA PELAPORAN SEGAK Skrin seperti di bawah akan dipaparkan apabila Penyataan Pelaporan Segak dipilih. Guru perlu memilih tahun, penggal, tingkatan dan kelas. Kemudian, tekan butang .

Skrin seperti di bawah akan dikeluarkan sebaik sahaja butang cari ditekan. Hanya nama pelajar yang mempunyai markah sahaja akan dipaparkan. Klik pada ikon untuk cetak mengikut pilihan nama. Klik pada icon untuk mencetak semua pentaksiran pelajar yang disenaraikan.

55

Contoh Paparan Cetakan Penyata Pelaporan Segak

56

13.2 LAPORAN KESELURUHAN PENTAKSIRAN SEGAK Skrin seperti di bawah akan dipaparkan apabila Laporan Keseluruhan Pentaksiran Segak dipilih. Guru perlu memilih tahun, penggal, tingkatan dan kelas. Kemudian, tekan butang .

Skrin seperti di bawah akan dikeluarkan sebaik sahaja butang cari ditekan. Hanya nama pelajar yang mempunyai markah sahaja akan dipaparkan. Klik pada ikon untuk cetak mengikut pilihan nama. Klik pada icon untuk mencetak semua pentaksiran pelajar yang disenaraikan.

57

Contoh Paparan Cetakan Laporan Keseluruhan Pentaksiran Segak

58

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful