Godina VIII, broj 192

- 01.07.2012. - www.kakanjske.com - cijena 1 KM

(bez PDV-a)

Zbog zloupotrebe službenog položaja ili ovlasti i neizvršavanja sudske odluke

Nije prihvaćen rebalans Budžeta za 2012. godinu

IZBORI SE BLIŽE, SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA SVE DUŽE
RAZNOVRSNI SADRŽAJI PONOVO ODUŠEVILI NAJMLAĐE KAKANJCE
Održani 11. “Dani otvorenih vrata” Tvornice cementa Kakanj

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE PODNIJELA KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV NAČELNIKA SURIJA

Među 24 najbrža na Evropskom atletskom prvenstvu u Helsinkiju

Amel Tuka, mladi kakanjski atletičar

Promovisana knjiga „Osnovi kulturne politike“, peta publikovana knjiga dr. Esada Delibašića

UVODNIK

KAKANJSKE NOVINE
Informativni list općine Kakanj www.kakanjske.com
„Kakanjske novine“ su za veliki doprinos u njegovanju slobode govora i razvoju štampanih medija na području općine Kakanj, kao i široj promociji općine Kakanj, 15. aprila 2011. godine, na Dan općine Kakanj, dobile općinsko priznanje “Plaketa sa diplomom” Izdavač: Kakanjske novine doo Kakanj Direktor: Fikret Kadrić Glavni i odgovorni urednik: Faris Sikirić Redakcija: Eldin Omeragić Azerin Salihbegović Emerin Ahmetašević Amina Kulović Alma Kahvedžić Saradnici: Ivica Pekić Adib Zekić Maid Goralija Almir Imamović Sanela Smajić Abdurahman Zukan Emina Dedić Nađa Kovačević Ahmed Kovač Darko Jurić Nedžma Bjelopoljak Mirsad Mujagić Hamid Hadžić List izlazi svakih 15 dana. Adresa redakcije: Šehida br. 5 Kakanj Telefon/fax: 032 554-878 E-mail: kakanjske@gmail.com Fotografije: Redakcija Grafička obrada i DTP: “Labirint” d.o.o. Zenica Štampa: “Labirint” d.o.o. Zenica (labirintzenica@gmail.com) Rukopisi, fotografije i diskete se ne vraćaju. List je 08.07.2004. godine, u skladu sa Zakonom o informisanju, a na osnovu rješenja broj 10-40-14367/04 upisan u evidenciju javnih glasila Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 41. Na osnovu mišljenja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke broj 05-15-2859/04 od 02.07.2004. godine “Kakanjske novine” su proizvod na koji se ne plaća porez na promet proizvoda. Žiro račun: 134-020-0000083244 kod IK banke Zenica

Informativni policije Pripadnici Federalne upravelist opæine Kakanj www.kakanjske.com podnijeli su Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Kantonalnom tužilaštvu u ZeIzdavaè: nici protiv M.J. zbog postojanjadoo Kakanj osnova Kakanjske novine Direktor: sumnje da je počinio krivično djelo ”ZloFikret Kadriæ upotreba službenog položaja ili ovlasti” Glavni i odgovorni urednik: Faris Sikiriæ (čl. 383, st. 1 KZFBiH) Redakcija: i krivično djelo ”Neizvršavanje sudske Ivica Pekiæ odluke” (čl. 351, Eldin Omeragiæ Azerin st. 3 u vezi sa st. 1 KZFBiH).Salihbegoviæ Darko Juriæ Naime, istražitelji su utvrdili osnov Amel Deliæ sumnje da je prijavljeni, Emerin Ahmetaševiæ funkobavljajući Saradnici: Adib Zekiæ ciju odgovornog lica u Općini Kakanj, kao Almir Imamoviæ Sanela Smajiæ prvostepeni organ u postupku odlučivanja Hamid Hadžiæ Emina Dediæ o izboru najpovoljnije ponude po javnom Naða Kovaèeviæ konkursu za dodjelu jednog neizgrađenog List izlazi svakih 15 dana. Adresa redakcije: gradskog građevinskog zemljišta u svrhu Šehida br. 5 Kakanj izgradnje trgovačkog centra, počinio bitne Telefon/fax: 032 554-878 povrede odredbi Zakona o upravnom

PRIJAVLJEN ZBOG ZLOUPOTREBE SLUŽBENOG POLOŽAJA I NEIZVRŠAVANJA SUDSKE ODLUKE 27.06.2012. godine
UVODNIK

KAKANJSKE NOVINE

Nezapamæen skandal u Kaknju

IZGRADNJA TRGOVAÈKOG CENTRA NA NELEGALNO DODIJELJENOM ZEMLJIŠTU
Presudom Kantonalnog suda Zenica obznanjeno niz nepravilnosti od strane Opæine Kakanj kod dodjele zemljišta bivšeg „Partizana“

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je Rješenje kojim se odbacuje Zahtjev Opæinskog vijeæa Kakanj i Opæinskog pravobranilaštva za vanredno preispitivanje presude Kantonalnog suda u Zenici, a tièe se izbora napovoljnije ponude za dodjelu graðevinskog zemljišta DTV Parizan u strogom centru Kaknja. Podsjeæanja radi, preduzeæe „Gradus“ iz Sarajeva pokrenulo je upravni spor protiv Opæinskog vijeæa Kakanj i naèelnika Opæine. Opæinsko vijeæe Kakanj prihvatilo je ponudu preduzeæa ‘’K-B’’ iz Busovaèe na jednoj od svojih maratonskih sjednica i tada poèinju zakulisane radnje oko ovog sluèaja. Preduzeæe „Gradus“ ulaže prigovor organu, odnosno Opæini Kakanj koja bez argumeneta odbija isti smatrajuæi ga neosnovanim. Ostaje nejasno kako se moglo desiti da se gradi objekat kada je Sud poništio Odluku o dodjeli zemljišta!? Ko je dao saglasnost za izgradnju na spornom zemljištu? Šteta koja æe se morati nadoknaditi iz džepova poreznih obveznika, odnosno iz Budžeta mogla bi ugroziti funkcionisanje Opæine Kakanj.

Kršenjem zakona do povjerenja i simpatija graðana
U zadnjem broju Naše rijeèi, na pitanje novinarke: „Što je po Vašem mišljenju bilo presudno da opet zadobijete simpatije i povjerenje graðana Kaknja?”, naèelnik Jašarspahiæ je, izmeðu ostalog, rekao: “Pokazao sam kao naèelnik puno brige da se uredi urbano gradsko podruèje. U minulom mandatu zapoèela je intenzivna gradnja stambeno-poslovnih objekata, zakopali smo na lokaciji nekadašnjeg Partizana i temelje velikog poslovnog City One Centra…” U Presudi stoji da je Opæina Kakanj u postupku odluèivanja o izboru najpovoljnije ponude za dodjelu gradskog graðevinskog zemljišta ‘’Partizan’’ u svrhu izgradnje trgovaèkog centra prekršila zakon jer nije postupila po odredbama èlana 183. stav 3. Zakona o upravnom postupku. Treba dodati da je uz angažovanje stalnog sudskog vještaka graðevinske struke Nedeljka Aleksiæa iz Banja Luke radi davanja mišljenja takoðer prekršila Zakon o upravnom postupku. Iako su u poèetku ovog spora ukazivali na niz nepravilnosti i u samom bodovanju jer su na vrijeme dostavili svu potrebnu dokumentaciju, sve to nije bilo dovoljno da uposlenici „Gradusa“ budu dio izgradnje velelijepog objekta èija investicija premašuje 15 miliona KM. Prema presudi, Opæina Kakanj æe po svemu sudeæi morati nadoknaditi štetu u vansudskoj nagodbi. Skandal koji ne pamte ni najstariji stanovnici rudarskog grada, a ovih dana objekat zvanièno treba da otvori vrata svojim buduæim kupcima. Preporuèujemo èitaocima da pogledaju i proèitaju sadržaj duplerice naših novina na kojoj objavljujemo Presudu Kantonalnog suda u Zenici u vezi sa ovim oèitim kriminalom koji dolazi iz naše Opæine. Az.S. Muslimanima opæine Kakanj

Kakanjske novine su jedan od rijetkih medija, možda čak i jedini koji je od samog početka ukazivao na brojne nepravilnosti i kršenja zakonskih propisa od strane čelnih ljudi Općine Kakanj u pogledu dodjele zemljišta na lokalitetu bivšeg Partizana za gradnju trgovačkog centra. Da smo bili u pravu, potvrđeno je tek ovih dana: 3 i po godine poslije. Glavna tema 107. broja Kakanjskih novina, od 15.12.2008. godine, bila je upravo sporna dodjela zemljišta, a na naslovnoj stranici smo objavili: Skandalozno: Trgovački centar izgrađen na ne2 legalno dodijeljenom zemljištvu. U istom broju objavili smo i tekst presude Kantonalnog suda u Zenici, kojeg, podsjećanja radi, objavljujemo (i preporučujemo) i u ovom broju, na 14. i 15. str.

E-mail: kakanjskenovine@yahoo.com Fotografije: Redakcija Tehnièki urednik: Fuad Dediæ Grafièka obrada i DTP: Grafièki studio Štampa: Štamparija Rukopisi, fotografije i diskete se ne vraæaju. List je 08.07.2004. godine, u skladu sa Zakonom o informisanju, a na osnovu rješenja broj 10-40-14367/04 upisan u evidenciju javnih glasila Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 41. Na osnovu mišljenja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke broj 05-15-2859/04 od 02.07.2004. godine "Kakanjske novine" su proizvod na koji se ne plaæa porez na promet proizvoda. Žiro raèun: 134-020-00000083244 kod IK banke Zenica

Bajram šerif mubarek olsun Sretan 15. decembar, Dan Tvornice cementa Kakanj Sretan 21. decembar, Dan rudara

Radnicima Cementare

Rudarima

Redakcija Kakanjskih novina

Novoizgraðeni trgovaèki centar: od opæinskog ponosa do bruke i sramote
broj 107, 15.12.2008.

Uvodnik iz 107. broja Kakanjskih novina od 15.12.2008. godine

2

Tekst objavljen u Dnevnom avazu dana 28.06.2012. godine

postupku. Prijavljeni je donio Zaključak o rezultatu konkursa kojim je prihvaćena ponuda jednog preduzeća iz Busovače, čime su teže povrijeđena prava drugog ponuđača iz Sarajeva. Naime, ponuda ponuđača iz Sarajeva je prilikom ocjenjivanja dostavljenih ponuda imala veći broj bodova prema kriterijima predviđenim u tenderskoj dokumentaciji. Preduzeće iz Sarajeva je blagovremeno na navedeni zaključak izjavilo prigovor Općinskom vijeću Kakanj, koje je donijelo rješenje kojim se prigovor odbija. Protiv tog rješenja je preduzeće iz Sarajeva pokrenulo upravni spor pred Kantonalnim sudom u Zenici, koji je donio presudu kojom je osporeno rješenje Općinskog vijeća Kakanj, te poništeni rezultati konkursa, uz naredbu da se predmet vraća prvostepenom organu na ponovni postupak. Prema navedenoj presudi Kantonalnog suda u Zenici, prijavljeni kao odgovorno lice u Općini Kakanj do danas nije postupio, niti je ponovljeni postupak do danas okončan. Preduzeće iz Busovače, u međuvremenu, izgradilo je objekat na spornom zemljištu.  FEDERALNAUPRAVAPOLICIJE broj 192, 01.07.2012.

KAKANJSKE NOVINE

AKTUELNO

Izbori se bliže, sjednice Općinskog vijeća sve duže
Nije prihvaćen rebalans Budžeta za 2012. godinu
mljišta bio je otvoren od 24. aprila do 7. maja, međutim, nije bilo zainteresiranih investitora. Zbog toga je predloženo da se smanji početna cijena sa 8 na 1 KM po metru kvadratnom, uz pripadajuće naknade. Iz Kluba vijećnika SDA izražena je bojazan jer se ovakvim raspisivanjem konkursa otvara mogućnost malverzacija. Sa 14 glasova za i 8 uzdržanih glasova tačka nije dobila podršku vijećnika. Prjedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa za prodaju i dodjelu zemljišta na lokaciji Poduzetničke zone Vrtlište predlagač je, zbog ishoda prethodnog glasanja, povukao sa dnevnog reda. U nastavku je jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje janog konkursa za dodjelu zemljišta u Kaknju. Riječ je o lokaciji iznad katoličke crkve u Kaknju koja je pogodna za izgradnju stambeno-poslovnog objekta. Davanje saglasnosti na Aneks ugovora o utvrđivanju prava i obaveza na implementaciju projekta „Centar za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama“ u Zenici, Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prioritetnim programima i projektima mjesnih zajednica iz okruženja Termoelektrane Kakanj i Prijedlog izmjena i dopuna odluke o stipendiranju učenika sa područja općine Kakanj tačke su koje su jednoglasno i bez rasprave usvojene. Za prvorođeno dijete 150, a za svako naredno po 200 KM Prijedlog Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za porođaj i opremu novorođenog djeteta usvojen je uz zaključak da se iz Budžeta izdvoji po 150 KM za svako prvorođeno dijete, a za svako naredno dijete po 200 KM uz predočenje propisane dokumentacije Centru za socijalni rad Kakanj u roku od 60 dana od dana porođaja. Ovo pravo, također, mogu koristiti i djeca rođena od 1. januara 2012. godine, a zahtjev mogu podnijeti u roku od 60 dana od dana stupanja ove Odluke na snagu. Nešto duža rasprava vodila se na Prijedlog Programa utroška sredstava iz Budžeta za podsticaje u poljoprivredi u 2012. godini. Ukupna vrijednost Programa po raznim pozicijama iznosi 90.000 KM, a namijenjena su za animalnu i biljnu proizvodnju, kapitalna ulaganja, sufinansiranje projekata, otkup poljoprivrednih proizvoda, pomoć udruženjima, te organizovanje skupova od značaja za sektor poljoprivrede i ruralni razvoj. Korisnici sredstava su poljoprivredni proizvođači, zadruge i udruženja pojoprivrednih proizvođača. O ovoj tačci dnevnog reda vijećnici će se izjašnjaU četvrtak, 28. juna 2012. godine, održana je 46. sjednica Općinskog vijeća (OV) Kakanj. Na početku rada 46. sjednice otvorila se duga rasprava o dnevnom redu. Prijedloge za izmjene dnevnog reda imali su općinski načelnik i klubovi vijećnika SDA, K1, HDZ-a, Stranke za BiH i SDP-a, nakon čega je data pauza na kojoj je usvojen prošireni dnevni red od 27 tačaka uz zaključak da se održi posebna, tematska sjednica OV-a, na kojoj će se razmatrati kreditno zaduženje Općine Kakanj s ciljem rješavanja određenih infrastrukturnih problema. Odbijen i vraćen na doradu rebalans Budžeta Općine Prva tačka dnevnog reda bio je Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Kakanj za 2012. godinu. Uvodne napomene iznio je šef Službe za finansije Džihad Berbić, koji je naglasio kako punjenje Budžeta ne ide planiranom dinamikom. U četveromjesečnom periodu prihodi su umanjeni za 4%, dok će to na godišnjem nivou iznositi 12%, odnosno za cirka 644.000 KM. Shodno ovome, neophodno je bilo izvršiti i izmjene u rashodovnom dijelu Budžeta. Predviđene izmjene i dopune Budžeta za 2012. godinu u ukupnom su iznosu od 12.910.996,60 KM. U nastavku je mnogo rasprave bilo oko rashodovne strane Budžeta od strane svih klubova vijećnika koji participiraju u Vijeću. Bilo je čak i komentara kako je predlagač Budžeta veoma neozbiljno umanjio pojedine stavke u rashodovnoj strani, dok su, s druge strane, pojedine stavke povećane. Najviše komentara je bilo na umanjenje predviđenih sredstava za socijalno ugrožene kategorije stanovnika u stanju socijalne potrebe, finansiranje Merhametove narodne kuhinje, transfer za vjerske zajednice, te podsticaj za poljoprivrednike, voćare i stočare. Nakon pauze, dogovoreno je da se ova tačka dnevnog reda, zajedno sa Prijedlogom Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Budžeta vrate na doradu uz uvažavanje svih iznesenih komentara. U nastavku se raspravljalo o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu. Ovaj Prijedlog je usvojen uz uvažavanje dostavljenih prijedloga, sugestija i izmjena. Bit će izgradnje novih stambenoposlovnih objekata u Kaknju, ali zainteresiranih za izgradnju u Poduzetničkoj zoni još uvijek nema Četvrta tačka dnevnog reda bio je Prijedlog izmjena kriterija o uslovima i načinu dodjele neizgrađenog građevinskog zemljišta na lokaciji Poduzetničke zone Vrtlište. Naime, javni poziv o dodjeli zebroj 192, 01.07.2012. vati na nastavku rada 46. sjednice OV-a u srijedu 4. jula, a da se do tada pripreme spiskovi svih podsticaja za poljoprivredne proizvođače sa područja Kaknja sa kantonalnog i federalnig nivoa, što je bio zaključak Kluba vijećnika HDZ-a. Nakon kraće rasprave usvojen je i Prijedlog izmjena i dopuna programa utroška sredstava od koncesija za 2012. godinu. Problemi oko imenovanja Komisije Jednoglasno je usvojen i Prijedlog kriterija za dodjelu novčane pomoći u građevinskom materijalu i drugih vidova pomoći za potporu povratku. U Komisiju za dodjelu novčane pomoći, pomoći u građevinskom materijalu i drugih vidova pomoći za potporu povratku predloženo je 6 članova. Klubovi vijećnika SDP-a, SDA i Stranke za BiH predložili su da se ovaj sastav proširi sa članovima iz ovih stranaka nakon čega je data pauza, a zatim još jedna pauza od sat vremena. Nakon pauza dogovoreno je da Mijo Aždajić iz SDP-a zamijeni Alisu Bečirhodžić, te da zauzme mjesto predsjednika ove Komisije, umjesto dosadanjeg predsjednika Ivice Petrovića. HDZ je predložio da umjesto Marijana Tomičića član Komisije bude Slaven Katičić. Ponovo je došlo do polemike i nove pauze. Nakon pauze vijećnici su prihvatili slideći sastav Komisije: Mijo Aždajićpredsjednik, Ivica Petrović-zamjenik predsjednika, članovi Marijana Tomičić, Mubera Omeragić i Ivo Kovačević, te Adisa Šehagić sekretar Komisije. U nastavku je utvrđeno pravo vlasništva u korist Ivana Bajeca iz Kaknja na gradskom građevinskom zemljištu u ulici 309. brdske brigade. Usvojen je i Izvještaj o finansijskom poslovanju JU za predškolski odgoj i obrazovanje Mladost za 2011. godinu, kao i Prijedlog finansijskog plana za tekuću godinu. Prihvaćen je i Izvještaj o stanju i spovođenju mjera zaštite životne okoline na području općine Kakanj za 2011. godinu i prvi kvartal 2012. godine. U nastavku je razmatran Izvještaj o radu Općinskog suda u Kaknju za 2011. godinu. Izvještaj je prezentirao zamjenik predsjednika Suda Perica Krišto koji od ponedjeljka (2. jula 2012.) obnaša funkciju predsjednika Suda u Kaknju. Izneseno je da je u radu Suda bilo ukupno 24.463 predmeta, od čega je riješeno 14.411, dok je neriješeno ostalo 10.052 predmeta. Usvajanjem ovog izvještaja završen je rad prvog dijela 46. sjednice OV-a, a nastavak je zakazan za srijedu, 4. jula sa početkom u 12 sati. M.G. 3

Održana 46. sjednica OV-a Kakanj

KAKANJSKE NOVINE

AKTUELNOSTI

Prekategorizacija lokalnog puta u regionalni
Ovih dana ponovo je aktuelizirana problematika, kao i način rješavanja pitanja putne komunikacije KakanjTršće. I nedavno smo pisali o istom problemu. Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća, predlagano je da Općina Kakanj ide u kreditno zaduženje za rješavanje pitanja ove putne komunikacije. Ako bi se vijećnici izjašnjavali o ovom kreditu, onda bi u ‘paketu’ s rješavanjem ovog puta uvrštena i sanacija Doma kulture, toplifikacija grijanja za Kakanj II, kao i putna komunikacija prema Brnjicu. Po nekima bi to bilo najbolje rješenje, a neki su veliki skeptici kada se spomene ovaj višemilionski kredit. A investicijska vrijednost rekonstrukcije lokalnog puta Kakanj - Tršće procijenjena je na 2.488.664 KM. U tekstu o ovoj problematici, koji smo objavili prije nekoliko mjeseci, spomenuli smo i upit koji je Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK uputio zastupnik u Skupštini ZDK, Kakanjac Almedin Aliefendić. Kao odgovor na pitanje, rečeno mu je da su općinski organi nadležni za rekon-

Još jedno obećanje mještanima Tršća

Faksimil dopune odgovora na poslaničko pitanje Almedina Aliefendića strukciju, održavanje i zaštitu s obzirom da je ovaj put svrstan u lokalne puteve. Navedeno je još i da je prijedlog za prekategorizaciju ovog puta u regionalni put dostavljen Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Ali, u međuvremenu smo dobili jedan obećavajući dokument. Naime, poslaniku Aliefendiću je dostavljena i dopuna odgovora na poslaničko pitanje u kojem je navedeno da će Kantonalno ministarstvo u postupku prekategorizacije javnih cesta u nadležnosti Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, dati saglasnost za prekategorizaciju predmetnog puta u regionalni put. Znači, kantonalni ministar dostavio je Federalnom ministarstvu prijedlog prekategorizacije lokalnog puta Kakanj-Tršće u regionalni put. Dakle, ministar u Vladi ZDK Raif Seferović je mještanima Tršća, naselja Albanija, ali i svim drugim Kakanjcima koji koriste ovaj put, dao obećanje. Da li će nam trebati kredit ili će nova vlast zaista donijeti promjene ostaje da vidimo. Posmatrajući sveukupnu političku situaciju, koja je dosta labilna, i ovo obećanje je na staklenim nogama. Samo, nesporna je činjenica da su Kakanjci imali najveće koristi u rješavanju pitanja infrastrukture, kada je na čelu ovog ministarstva bio Kakanjac Nermin Mandra. Al.K.

Kolektivni ugovori „gase“ radna mjesta i cijela preduzeća
Zenica, 27. 06. 2012. – Danas je u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona premijer Fikret Plevljak održao sastanak sa menadžmentom i predstavnicima Sindikata preduzeća „Centrotrans Kakanj“ na kome se razgovaralo o situaciji nastaloj u ovom preduzeću nakon izvršenja sudskih presuda po osnovu tužbi bivših uposlenika. Kako su u razgovoru s premijerom istakli Sulejman Bitić, direktor, Ibrahim Kerla, predsjednik Nadzornog odbora i Sinan Gačić, predsjednik sindikata izvršenjem sudske odluke o zapljeni jednog autobusa kako bi se namirila dugovanja po kolektivnom ugovoru za

Premijer Plevljak kazao je da ovo nije prvi, a vjerovatno, neće biti, nažalost, ni zadnji slučaj tužbi po osnovu kolektivnih ugovora koji su višestruko štetni za uposlene radnike kojima se na ovaj način oduzima dio imovine i sredstava. Predstavnici Centrotransa Kakanj kazali su da namjeravaju uložiti pritužbu protiv nadležnog suda koji je donio ovakvu Predstavnici Centrotransa kod premijera ZDK odluku. Isto tako, kazali tri bivša radnika, preduze- ipak odlučili na tužbe su da će i svojim životima, će je dovedeno u izuzetno kako bi naplatili i novac ako zatreba, braniti imotežak položaj. Naime, ia- po osnovu kolektivnog vinu od daljeg raspačavako su ovi radnici zbrinuti ugovora. Ovim je znatno nja, jer se time oduzimaju i povezan im radni staž te otežano poslovanje pre- radna mjesta za preostala im se pomoglo da prona- duzeća, kazali su premi- 34 radnika uposlena u đu radna mjesta u dru- jeru predstavnici“ Cen- ovom preduzeću. PressslužbaZDK gom preduzeću, oni su se trotransa Kakanj“.
broj 192, 01.07.2012.

KAKANJSKE NOVINE

4

AKTUELNOSTI

Počela izgradnja Sportskog centra?!
U ponedjeljak 18.juna tekuće godine, u MZ Povezice, na lokaciji Ade predviđenoj za izgradnju kakanjskog Sportsko-rekreacionog centra, počeli su radovi. Mnogo se do sada u kakanjskim medijima pisalo i govorilo o izgradnji reprezentativnog sportsko-rekreacionog centra. Prije desetak godina je odlučeno da će lokacija za izradu tog kompleksa biti u mjesnoj zajednici Povezice na mjestu Ade koja pruža ogromno prostorno bogatstvo gdje bi se moglo izgraditi nekoliko sportskih terena, gradski bazeni, sportski kompleksi. U toku dana smo dobili informaciju da su na ovom prostoru počeli

U MZ Povezice

Početna faza izgradnje nekoliko terena bi iznosila cca 200.000 KM
radovi. U to smo se i uvjerili. Međutim, iza ovog kompletnog projekta ne stoji Općina Kakanj, nego udruženje pod nazivom “Zeleni mir”. Predsjednik ovog udruženja je Haris Džafić, inače i član Savjeta MZ Povezice. Općinu smo čekali godinama, nisu ništa uradili “Godinama smo čekali da Općina poduzme konkretne korake na izgradnji sportsko-rekreacionog centra u središtu Kaknja. Nismo to nikad dočekali i pitanje je hoćemo li. Preko udruženja “Zeleni mir” sam pokrenuo ovu akciju izgradnje jednog dijela centra koji će sadržavati neke od sportskih terena na kojima će se moći održavati sportske aktivnosti. Planiramo na prostoru od 4.000 metara kvadratnih napraviti dva malonogometna terena sa umjetnom travom, košarkaško i odbojkaško igralište, teren za bočanje i ploču gdje će se igrati šah” - rekao je predsjednik udruženja “Zeleni mir” i pokretač akcije, Haris Džafić. On dodaje i to da će se radovi vršiti etapno, odnosno da trenutno ne postoje finalna sredstva, nego da će sve

Haris Džafić, predsjednik udruženja „Zeleni mir“

Lokacija predviđena za izgradnju igrališta

zavisiti od raspoloženja i donacije lokalnih firmi. Smatra se da će izvođenje radova koštati cca 200.000 KM. “U Opštini su godinama imali mogućnost da naprave i da krenu u realizaciju nečeg sličnog. Inžinjeri su bili plaćeni za to a nikada nisu uradili svoj posao. Sramota je da Kakanj nema centralno mjesto za bavljenje sportovima, da naša djeca nemaju poligona i igrališta u centru grada nego moraju ići u Doboj i Čatiće” - dodao je na kraju Džafić, te izrazio nadu da će se naći partneri koji će pomoći ovaj projekat kako bi Kakanj koliko-toliko dobio pristojnu sportsko-rekreativnu infrastrukturu. EmerinAhmetašević

Predato na upotrebu Beko košarkaško igralište OŠ “Hamdija Kreševljaković“
Projekat „Beko - navijač novih generacija, 10 godina, 10 gradova, 10 škola“ realiziran je u Sarajevu i Kaknju. Iako je bilo predviđeno da program predaje na upotrebu novog košarkaškog igrališta i tehničkih proizvoda Beko završe u 14,30 sati, oni su tek tada počeli. Međutim, niko od oko 200 prisutnih organizatorima nije prigovorio. Beko ekipa je kasnila iz Sarajeva, jer su imali saobraćajku, na putu prema Kaknju, od doma na Bjelavama, gdje su poklonima obradovali štićenike i upravu ove ustanove. U Kaknju je na upotrebu učenicima i upravi OŠ “Hamdija Kreševljaković“ predato košarkaško igralište i Beko

Deset godina Beka

proizvodi: veš mašina, TV LCD i usisavač. Pored toga, više od 100 mališana obradovano je majicama, bocama za vodu i košarkaškim loptama. Izgradnju igrališta, zemljane radove i pripremu podloge finansirao je DSM Kakanj. Beko i Omega Živinice darovali su košarkaške table i koš konstrukcije. Svoje učešće dali su i iz kakanjskog Trgošpeda. U okviru ovog projekta sa mališanima se družio i Nenad Marković. - Ovo je jedan od najboljih načina da se košarka zavoli. Na ovaj način približiti košarku budućim igračima znači početi sportski košarkaški put od zabave do igrača profesionalca.

Beko nije slučajno izabrao Kakanj. Ovdašnji košarkaški klub je ponovo član najelitnije domaće košarkaške lige, tako da ovaj poklon: košarkaško igralište, stiže u pravo vrijeme i u pravu sredinu, kaže Marković. Az.S.
5

broj 192, 01.07.2012.

KAKANJSKE NOVINE

Izgradnja igrališta realizirana u okviru projekta „Beko - navijač novih generacija, 10 godina, 10 gradova, 10 škola“

AKTUELNOSTI

Svake godine, na spomeniku žrtvama antifašističke borbe iz Drugog svjetskog rata i žrtvama oslobodilačkog rata 1992.-1995., postrojavaju se heroji Trećeg manevarskog bataljona i evociraju uspomene na saborce koji su život ugradili u patriotske ideale i na ratni put ove elitne jedinice. Uradili su to i ove godine. Prvi put su se na Ponijerima postrojili u ranu jesen 1994., tačno prije 18 godina, i to prilikom formiranja Trećeg manevarskog bataljona. Tada je pukovnik i komandant Operativne grupe Bosna, Fadil Hasanagić, kazao: - Ja sam ponosan što stojim pred najboljim i najhrabrijim sinovima Kaknja. Mnogi od vas su od prvih dana agresije na BiH u prvim redovima njene odbrane. Neki su već imali priliku da ih vodi nadkapetan Elvedin Šehagić, sada komandant ovog manevarskog bataljona. Tako već godinama borci Trećeg manevarskog se okupljaju. Sastav nije isti. Broj takođe. Ali niko ne bude zaboravljen. Saborci se svakog imena sjete. Svake borbe, svake dogodovštine. Umjesto ondašnjeg nadkapetana Elvedina Šehagića manevracima se

Saborci se svakog imena sjete, svake borbe, svake dogodovštine

Borci i starješine Trećeg manevarskog bataljona, tradicionalno, svake godine okupljaju se na Ponijerima

U tri škole planiran upis 500 učenika

Upis u srednje škole u Kaknju

Gimnazija upisuje 125 učenika Manevarci na ovogodišnjem okupljanju na Ponijerima obrati major Šehagić. Bila je to još jedna vojnička prozivka, doduše slobodarska, u kojoj svako živi neku svoju svakodnevnu muku, i na ovaj dan je zaboravi. Jer kada se napusti spomen obilježje onda uz vatre za roštilj i kotliće počne druženje i bijeg od svakodnevnice. Na kraju ovog druženja dogovoreno je da se ratni, pisani i video materijal „manevra“ kompletira, snimi i podijeli pripadnicima jedinice. To će biti još jedan od načina na koji će borci i starješine Trećeg manevarskog bataljona čuvati od zaborava ulogu i značaj ove jedinice u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992.-1995. godine. Az.S.
Gimnazija „Muhsin Rizvić“ ove godine upisuje 125 učenika koji će biti raspoređeni u pet odjeljenja. - U toku dana u Gimnaziju je dokumente predalo deset Lopo: Teško je učenika, tako da odbiti učenika se ovdje tek u narednim danima očekuje masovnija predaja dokumenata, kaže direktorica Aida Šišić Hakulija. Srednja tehnička škola „Kemal Kapetanović“ upisuje 100 učenika i to po 25 ekonomskih tehničara, elektrotehničara energetike, mašinskih tehničara i tehničara drumskog saobraćaja. Za ovu školu, prema riječima direktora Amira Lope, daleko je veće interesovanje. - Resorno kantonalno ministarstvo je ograničilo upis na 100 učenika. Mi smo planirali dva odjeljenja ekonomskog smjera, međutim odobreno je jedno. Teško je odbiti učenika, ali smo prošle godine na to bili prinuđeni, tako da nas očekuje isto stanje i kod ovog prijema. Prilikom prošlogodišnjeg upisa imali smo prijavljenih 338, a primili smo 130 učenika. Dakle, iste nas teškoće čekaju i kod ovogodišnjeg upisa, ističe Lopo. Srednja stručna škola prima 275 učenika u jedanaest odjeljenja i to po 25 za: vozača motornih vozila, metalostrugara, automehaničara, zavarivača, bravara, elektroenergetičara, prodavača, kuhara, frizera, zidara i stolara. Konkurs je za Gimnaziju i Srednju tehničku školu bio otvoren do 19. juna, a za Srednju stručnu školu do 26. juna ove godine. Az.S.
broj 192, 01.07.2012.

Sjećanje na poginule borce Semizovačkog ratišta
U Semizovcu je 21. juna tekuće godine, održano tradicionalno sjećanje na poginule borce Trećeg manevarskog bataljona. Na spomen obilježju, podignutom u znak zahvalnosti poginulim borcima kakanjskog Trećeg manevarskog bataljona u borbama za deblokadu Sarajeva, okupili su se članovi njihovih porodica, saborci, prijatelji, te brojni građani Kaknja položili cvijeće i proučili Fatihu. Slovo o borcima, na spomen obilježju u Semizovcu, govorio je ratni komandant Trećeg manevarskog bataljona Elvedin Šehagić. On je istakao da ovi heroji Sarajevskog ratišta i svih ratišta u Bosni i Hercegovini nikada neće biti zaboravljeni, a da danas nakon 17 godina posjećujemo mjesto njihovog stradanja. Glumac Mirza Mušija govorio je

Kakanjci ne zaboravljaju svoje heroje

Zlatni ljiljani odaju počast svojim poginulim saborcima stihove o domovini, a o svakom poginulom borcu na ovom ratištu njihove osobine i vrline ratnika. U ime Općine Kakanj prisutnima se obratio Rešad Zaimović, a imami Medžlisa IZ Kakanj proučili su Jasin i Fatihu za sve šehide Semizovačkog ratišta. Az.S.

KAKANJSKE NOVINE

6

ODRŽAN SASTANAK MJESNOG ODBORA BPS-SEFER HALILOVIĆ U TRŠĆU
Bosanskohercegovačka patriotska stranka –Sefer Halilović započela je pripreme za predstojeće oktobarske lokalne izbore i tim povodom održan je prošireni sastanak Mjesnog odbora ove stranke u Tršću kojem su prisustvovali i predsjednik Općinskog odbora Memnun Goga-Nune i primarijus dr.Harun Drljević, poslanik u Skupštini Ze-do kantona i zamjenik predsjednika ove stranke na nivou države. Na ovom sastanku istaknuti su osnovni pravci aktivnosti mjesnog odbora BPS-a Tršće, kao i osnovni problemi koji već niz godina muče ove nekada najaktivnije mještane naše općine. Zajednički zaključak je da će BPS-Sefer Halilović dati punu podršku realizaciji projekata za ovu mjesnu zajednica medju kojima će sigurno prioritet biti rekonstrukcija nekoliko kilometara puta do ovog područja koji je u veoma kritičnom stanju i koji već odavno predstavlja veliki minus za aktuelnu zakonodavnu i izvršnu vlast kakanjske općine, pa i Ze-do kantona. Na ovom skupu predstavljen je i nosi-

AKTUELNOSTI

Kandidatima za OV podijeljene majice sa natpisom BPS-a
lac liste BPS-a na području ove općine Memnun Goga-Nune, kao i kandidat za Općinsko vijeće ispred ovog mjesnog odbora Derviš Kubat. Predsjednik Općinske organizacije Memnun Goga-Nune je uz ostalo rekao: - Bosanskohercegovačka patriotska stranka-Sefer Halilović je i u dosadašnjim aktivnostima pokazala da je spremna uložiti napore na rješavanju svih vitalnih pitanja u ovoj, ali i drugim mjesnim zajed-

nicama kako bi život u ruralnim područjima bio lagodniji. Ti napori neće biti ništa manji ni u narednom periodu, ali uz podršku birača i izborom naših predstavnika u Općinsko vijeće možemo garantovati da će najaktuelniji projekti za ovo područje biti realizovani. Zahvaljujući se na ukazanom povjerenju kandidat za Općinsko vijeće Derviš Kubat je rekao: - Mještani Tršća su dugi niz godina prednjačili u brojnim akcijama od zajedničkog interesa, a zadnjih godina njihove probleme niko ne želi rješavati što se svakako negativno odražava na sveukupno stanje u ovoj mjesnoj zajednici. Osnovni problemi mještana Tršća će sigurno biti u programu aktivnosti BPS-a i na njihovom realizovanju će se maksimalno založiti članstvo ove stranke. Nakon sastanka upriličeno je stranačko druženje na kojem su kandidati za Općinsko vijeće dobili na poklon i majice sa natpisom BPS-a. (Press BPS-a Kakanj, 24.6.2012. godine)

Promocija vode proizvedene u BiH
Cilj je potaknuti građanstvo za kupovinu domaćih proizvoda
Savjet mladih „Stranke za Bosnu i Hercegovinu“ OO Kakanj je u subotu 23.6.2012. godine, ispred Gradske pošte, održao promociju vode proizvedene u Bosni i Hercegovini. Razlog ove promocije koja je trajala od 8 do 12 h je širenje svijesti građanima Kaknja o važnosti i kupovini domaće vode i domaćih proizvoda. Razlog više je i to što se u BiH u prva četiri mjeseca ove godine uvezlo vode u vrijednosti 5.000.000 konvertibilnih maraka, što je za zemlju bogatu vodom krajnje alarmantno. „Savjet mladih „Stranke za Bosnu i Hercegovinu“ OO Kakanj je prepoznao problem enormnog uvoza vode u BiH. Činjenica da je vode u prva četiri mjeseca u BiH uvezeno u vrijednosti 5.000.000 konvertibilnih maraka je krajnje alarmantna. Ovom promocijom želimo dići naš glas kako bi se svijest naših građana povećala i kako bi oni tražili da se na policama u marketima nalazi voda proizvođača iz BiH,

Akcija Savjeta mladih Stranke za Bosnu i Hercegovinu OO Kakanj

OTVARANJE MULTIMEDIJALNE SALE

Aktivnost Asocijacije mladih SDA Kakanj

Mirza i Deni pripremili prigodan program Podijeljeno oko 1.000 boca vode proizvedene u BiH
U srijedu, 20.06.2012. godine, Asocijacija mladih SDA Kakanj je u prostorijama stranke organizirala druženje sa Mirzom Mušijom i Denijem – pobjednikom Talent Show-a Kakanj 2012. Povod druženju bilo je otvaranje Multimedijalne sale za sve mlade SDA Kakanj. Sala je opremljena sa dva računara i internet konekcijom, laptopom, projektorom i klimom, a sve s ciljem pružanja boljeg ambijenta za druženje i korisno iskorištavanje slobodnog vremena. Za ovu priliku Mirza Mušija je pripremio prigodan muzičko-zabavni sadržaj u sklopu kojeg je Deni izveo nekoliko pjesama uz gitaru, dok je Mirza u stilu velikog profesionalca citirao dijelove govora Alije Izetbegovića i drugih poznatih ličnosti, a zatim davao svoje komentare na izrečene misli. Pred sami kraj zvaničnog programa izvedena je i pjesma Da te nije Alija koju je otpjevao Alen Čišija, inače vokal hora Bostan, uz pomoć Mirze Mušije i pratnju Denija. Druženje je nastavljeno uz zakusku i osvježenje josš puni sat vremena. Al.K.

te na kraju jačamo firme iz naše zemlje, jačamo njihova radna mjesta a samim tim utičemo na nova zaposlenja i jačanje BiH. Danas je podijeljeno oko 1.000 boca voda od 0.33, 0.5 i 1 litar“ – rekao je za naše novine Emir Delić, predsjednik Savjeta mladih Stranke za BiH OO Kakanj. U narednom periodu Savjet mladih planira organizovati projekcije utakmica u mjesnim zajednicama zajedno sa roštiljem sa domaćim proizvodima i igrankom kako bi se skupila omladina i stvarala harmonija. EmerinAhmetašević

broj 192, 01.07.2012.

7

KAKANJSKE NOVINE

KULTURA

Promovisana knjiga „Osnovi kulturne politike“
Autoru dr. Esadu Delibašiću ovo je peta publikovana knjiga
U maloj sali Doma kulture, u četvrtak 28. juna, održana je promocija knjige pod nazivom „Osnovi kulturne politike“ autora dr. Esada Delibašića. Uz definiranje pojma, knjiga se bavi modelima, ciljevima i instrumentima kulturne politike, značaju međunarodne kulturne saradnje i protivrječnostima savremene bh. kulturne politike. Autoru dr. Esadu Delibašiću je ovo peta publikovana knjiga. U uvodnim govorima su se obratili direktor JU za kulturu i obrazovanje Kakanj i organizator promocije Izet Fejzović, dekan Filozofskog fakulteta u Zenici i inače recenzent dr. Damir Kukić te direktor Muzeja Zenica Adnadin Jašarević. Svaki od uvodničara je na svojstven način pokušao animirati posjetioce o pojmu kojeg „kulturna politka“ nosi sa sobom. Tako je u uvodnoj riječi dr .Damir Kukić, možemo reći, hvalio hrabar poduponajviše uticala činjenica da sam jedanaest godina pomoćnik ministra za kulturu i obrazovanje u Ministarstvu za kulturu i sport ZDK, ali i to što se kao čovjek bavim kulturom. Kulturnu politiku primjenjuje društvo u njenoj oblasti. Nju treba da provode državno ministarstvo za kulturu kojeg nemamo, onda kantonalna ministarstva koja slabo rade posao. Nju provode pozorišta, biblioteke, kina, muzeji itd. Naša država je čudo od zemlje jer nemamo državno ministarstvo za kulturu a nijedan kanton nema strategiju kulturne politike. Opšte gledano, imamo dva modela kulturne politike: totalitarni kojeg finansiraju oni koji žele da se upliću i dirigiraju rad kulture, i demokratski tip gdje se izdvajaju sredstva za kulturu bez uplitanja u njen rad“- rekao je na promociji autor dr.Esad Delibašić. EmerinAhmetašević

Fejzović, Delibašić, Jašarević i Kukić na promociji hvat dr. Delibašića, da se stvarima skoro niko ne piše. uhvati u koštac s vremenom Dodaje i to da postoje autoi piše o kulturi i kulturnoj ri koji nagomilaju dosta politici u vremenu kada je „knjižurina“ i iz svake uzkultura spala na niske grane mu po nešto i izdaju knjigu. i kada se o kulturi ne govori U tom kontekstu hvali pomnogo, a pogotovo ništa duhvat dr. Delibašića koji konkretno ne radi. Također, zahvaljujući svom intelektu govori i o tome kako se za- i poznavanju materije, uspihvaljujući kulturnoj politici u jeva izdati vlastitu knjigu sa nekim zemljama puni budžet vlastitom mišlju. Naposljetku prijatne i za 10% te se tako ostvari jak GDP i kao takva jača umno- opuštene večeri, sam autor gome ekonomski faktor i je istakao razlog pisanja ekonomsku ulogu. knjige i otkriva šta se u njoj Adnadin Jašarević, di- nalazi i koje teme obrađuju. rektor Muzeja Zenica je „Na pisanje knjige „Osistakao kako o ovakvim novi kulturne politike“ je

Solistički nastup“Sarajevo guitar quarteta“
Nastup pred oko stotinu posjetilaca
koncert su ostvarili članovi „Sarajevo guitar quarteta“ kojeg čine akademski muzičari: Mirza Redžepagić, Ornela Dukić, Dušan Erak i Enes Ibričević. te mlade Kakanjke koje čine „Kakanj kamerni trio“: Melika Buza, Hana Huskić i Ajna Balešić. Također je govorena i poezija, tako da je večer bila potpuna. „U okviru „Tvornice kulture Kakanj“ mi smo prikazali građanima Kaknja muzičko-poetsku večer sa solističkim koncertom „Sarajevo quitar quartetom“. Uvijek kada to radimo obavezno mladima Kaknja dajemo mogućnost i ističemo ih tako da će mlade djevojke iz „Kakanj kamernog Oko stotinu posjetilaca je prisustvovalo još jednoj u nizu muzičko-poetskih večeri u okviru projekta „Tvornica kulture“ JU Gradske biblioteke čiji je sponzor Tvornica cementa Kakanj. Ovog puta, svoj solistički

Muzičko-poetska večer

Nastup Sarajevo Guitar Quarteta

KAKANJSKE NOVINE

„Kakanj kamerni trio“: Melika Buza, Hana Huskić i Ajna Balešić
8

tria“ koje su dobile nagradu na federalnom takmičenju. Mi ispunjavamo našu misiju prema našim građanima dajući im kulturu i ljepotu“ – istakao je Senad N. Čišija, direktor JU Gradska biblioteka Kakanj.  EmerinAhmetašević
broj 192, 01.07.2012.

KULTURA

ONI KOJI NAM ŽELE DUG ŽIVOT Smrt Omera i Merime pred 400 posjetilaca ISPOLJAVAJU I DRUGE OBLIKE SADIZMA! Piše: Alen Zečević u Novom Travniku U korist vlastite štete stoji i podatak Kakanj je mala sredina, ne
Predstava koja je do sada najviše izvođena

„Dani Ajvatovice“

Detalj z predstave u Novom Travniku U okviru ovogodišnje manifestacije “Dani Ajvatovice”, članovi Dramskog studija iz Kaknja su odigrali do sada najigraniju predstavu ovog studija, a radi se tradicionalnoj bošnjačkoj priči “Smrt Omera i Merime”. Predstava je odigrana u Domu kulture u Novom travniku u petak 15. juna 2012. godine, pred oko četiri stotine posjetilaca. Organizator ispred udruženja “Preporod” iz Novog Travnika nije krio zadovoljstvo gostovanjem predstave koja je na velika vrata ušla u tradicionalno obilježavanja i uveličavanje manifestacije “Dana Ajvatovice” kada su prošle godine nastupali u Gornjem Vakufu. Režiser predstave Mirza Mušija također nije krio zadovoljstvo, prije svega okupljanjem stare ekipe koja je prije godinu dana zadnji put igrala ovu predstavu upravo na “Danima Ajvatovice”. EmerinAhmetašević

Preko 400 posjetilaca Uloge u predstavi Irnis Bišćo - Omer; Nedžma Bjelopoljak - Merima; Azra Mušija - Ismeta (Omerova majka); Merima Ibranović - Esma (Merimina majka); Emerin Ahmetašević - lađar Idriz; Harisa Bjelopoljak Fata Atlagića; Aida Veispahić - muzička podloga; Režija - Mirza Mušija; Producent - Izet Fejzović; Tehnika - Nijaz Neimarlija, Kemal Hadžić, Amina Ljubović, Sabina Čelebić.
broj 192, 01.07.2012.

može se mjeriti sa drugim ve- da se na projektima uređenja javnih ć i m g r a d o v i m , a l i n j e g o va površina nalaze ljudi koji nisu kompeveličina ne proizilazi iz njego- tentni. U osviješćenim društvima takvi ve tijesne geografije već iz poslovi bi za njih bili ravni neriješivim njegove bogate kulturno-histo- izazovima koji zahtijevaju nadljudske rijske tradicije. Upravo iz tog napore. Međutim, to ne treba da čudi razloga najveća šteta bi bilo s obzirom da se na položaje postavljaKakanj pretvarati u sredinu ju ljudi koji su ‘’odabrani’’ prema nekoja će postajati utočište ma- kim ‘’nečuvenim’’ kriterijima. No, uprkos svemu, treba da raduje istina lograđanskoj svijesti i od njega da još uvijek u našem društvu ima stvarati pogodno mjesto za ljudi koji su se izgrađivali na priznatim afirmaciju svekolikog amatefakultetima i akedemijama, čija naorizma. Pomenuti amaterizam brazba nije sputavana ‘’suženim poje najveći problem s kojim se gledima širokih masa’’. Kao čovjeku susreće kakanjsko društvo u koji sa strane svjedoči sve prisutnijoj cjelini, ali isto to društvo sno- dekadenciji, zbog svoje zadaće koju mi si i najveću odgovornost daju- nalaže poziv intelektualca odlučio sam ći mu bezrezervnu podršku, podijeliti sa javnošću idejno riješenje čime postaje u cilju ‘’spašavanja ‘’saučesnik’’ u obraza Kaknja’’. To urušavanju sispašavanje ne mostema vrijedže doći u skorije vrijeme, ali izgrađinosti. U stručvanje svijesti o lijenoj literaturi pome mora da se taj problem je vrši na primjereniji označen terminačin. Pogrešno tunom – kič; nimačenje da kvantiskovrijedno tet gipasnih figura stvaralaštvo s znači dojam da je Samo urbano, urbano! umjetničkim pretenzijama i ciljem dostu- grad lijep ili ekonomsko snažniji, nepnosti što širem krugu ljudi. ma uporišta u logici. Baš suprotno – do sada postavljeni labudovi i konji neNajčešće podilazi nerazvijemaju nikakvu vrijednost, osim one nom ukusu i izvjesnim potremizerne materijalne. U Kaknju ima bama ljudi, koje su na granici nekoliko ‘’ekstremnih primjera’’ obezvrijednosne i moralne nepri- vrijeđivanja kakanjske sredine: već hvatljivosti. Već duže vrijeme navedeni primjeri postavljanja labupotencira se na uređenju grad- dova po zelenim površinama, donošeske zone a čini se sve da bi ona nje i postavljanje stećaka na javne povrizgledala krajnje neprimjereno šine u gradskoj sredini i mnoge druge. i estetski nesređeno. To ilu- Takav način postupanja prema stećcima, struje činjenica da su zelene tim bosanskim srednjovjekovnim gropovršine uz neposrednu blizi- bovima, u najmanju ruku predstavlja nu ceste svakim danom sve nedoličan odnos prema sopstvenoj hiviše nakićene gipasnim konji- storiji i kulturi, a onda i prema samima ma, slabim kopijama divljih sebi. I dok neki naš grad drže u naraživotinja i labudovima koji stućoj agoniji, sa druge strane čekaju svojom besmislenom prisutno- u neizvijesnosti Dom kulture, stara šću stvar čine dodatno smiješ- džamija u Kraljevoj Sutjesci, samostan i kraljevski grad Bobovac. nijom.
9

KAKANJSKE NOVINE

INTERVJU

Povod za intervju sa gospodinom Bjelopoljakom je uvijek aktuelna tema o krivičnom djelu „Pranje novca“ kao jednom od najtežih oblika organizovanog kriminala na koju je u junu 2011. godine, na Katedri za krivično pravo Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, odbranio magistarski rad pod nazivom: „Sumnjive transakcije i Off shore zone sa aspekta krivičnog djela „Pranje novca“. GospodineBjelopoljak,Vistemožda jedanodrijetkih,akoneiprviijedinigrađaninKaknjakojitrenutnoživiuKaknju, a koji je magistar pravnih nauka, pogotovo uoblastikrivičnogprava.Interesantnojei to da je Vaš sin stekao zvanje magistra pravanajednomodnajprestižnijihuniverzitetausvijetu,aradiseoColumbiaUniverzitetu u New Yorku - SAD. - Moguće je da je to tako. Nisam istraživao o tome da li sam prvi i jedini, ali znam da naravno ima mlađih kolega pravnika koji su po novom Bolonjskom procesu obrazovanja stekli zvanje magistra prava-masters na pravnim fakultetima. Tačno je to da je moj sin nakon završetka Pravnog fakulteta u Sarajevu 2005. godine, završio i Pravni fakultet u SAD-u, te magistarski studij na jednom od najprestižnijih univerziteta u svijetu, a to je Columbia univerzitet u New Yorku i stekao zvanje magistra prava 2007. godine. Poslije toga je položio pravosudni ispit i trenutno je advokat u New Yorku. Zašto je Vas baš ova tema o pranju novca toliko privukla da biste je izabrali kao Vaš magistarski rad? - Ja sam skoro čitav radni vijek bio vezan za oblast krivičnog prava, počev od vremena kad sam postao tržišni inspektor u Skupštini opštine Kakanj, poslije kroz rad u OSUP-u Kakanj na poziciji načelnika Odjeljenja kriminalističke policije, preko načelnika Policijske uprave Kakanj i Visoko, pa do jednog od šefova u Finansijsko-obavještajnom odjelu (FOO) Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA). Gdjestetrenutnoangažovani? - Od početka ljetnog semestra akademske 2011/2012. godine angažovan sam kao Viši asistent na Pravnom fakultetu Internacionalnog univerziteta u Travniku (IUT). DasadapređemonatemuVašegmagistarskog rada te da nas upoznate sa pojmom „Pranja novca“. Šta je, ustvari, pranje novca i koja mu je osnovna karakteristika? - Pranje novca je, rekao bih, hit tema i hit problem oblasti organizovanog kriminaliteta u cijelom svijetu pa i u BiH. Naravno, prostor i vrijeme nam ne dozvoljavaju da 10

PRANJE NOVCA - UVIJEK AKTUELNA PROBLEMATIKA I OBLIK ORGANIZOVANOG KRIMINALA

Mr. sc. Ahmed Bjelopoljak, Viši asistent na Pravnom fakultetu Internacionalnog univerziteta u Travniku

Mr. sc. Ahmed Bjelopoljak na odbrani magistarskog rada
šire govorimo o ovom teškom obliku organizovanog kriminaliteta. Postoji mnogo definicija pranja novca koje su suštinski vrlo slične, jer pranje novca naravno ne znači fizički čist novac. Ja ću dati vrlo pojednostavljenu i rekao bih radnu definiciju pranja novca: “Pranje novca je pretvaranje ilegalno stečenog novca u legalni novac“. Put od prljavog novca do čistog je dug i skup te za kriminalce vrlo rizičan pogotovo u prvoj fazi pranja jer podrazumijeva niz rizičnih, skrivenih i sofisticiranih finansijskih transakcija i činjenje niz protuzakonitih radnji. S druge strane, njegovo otkrivanje i procesuiranje od strane agencija za sprovođenje zakona i tužilaštava podrazumijeva obrazovan i vrlo visoko obučen kadar, sofisticiranu opremu, kvalitetan obavještajni rad, razmjenu podataka kako na državnom tako i na međunarodnom planu. Napominjem da prljav novac nije samo nezakonito stečen novac nego je to svaka dobit ili profit ili određena sredstva koja mogu biti u novcu ili imovini koja su proizišla iz nezakonitih aktivnosti, a to opet znači da pranja novca nema bez prethodne kriminalne aktivnosti odnosno bez takozvanog predikatnog-prethodnog ili osnovnog krivičnog djela. Osnovna karakteristika prljavog novca, osim što je stečen na nezakonit način, je njegova prikrivenost jer kako reče jedan američki kriminolog, čovjek na ulici jednostavno ne osjeća ugriz pranja novca. Iz ovog proizilazi i jedna od njegovih glavnih karakteristika, a to je da se radi o organizovanoj odbrani od državne represije zasnovanoj na neotkrivanju počinilaca. Problematika pranja novca je prisutna u nacionalnim i međunarodnim razmjerama i zna-

čajno je izražena u onim društvima gdje perači novca nastoje da legaliziraju kriminalom zarađenu dobit i da je infiltriraju u privredu i finansijske tokove, s ciljem da kontrolišu određene ekonomske i političke procese. UnaslovuVašegradasamprimijetio inazivOffshorezone.ŠtasuzapravoOff shore zone? - Mnoge kad pitaš da objasne ovaj pojam kao i pojam pranja novca, reći će vam da znaju, ali ustvari tu se može primijeniti divna misao Avgustina koja kaže: “Si nemo exme quaerat scio: si quarenti explicare velim, nescio – Ako me neko ne pita, znam, a ako hoću da objasnim onome koji me pita, ne znam“. Ovaj pojam često srećemo u sredstvima javnog informisanja, često se spominje i u TV serijama, filmovima, srećemo ga u kriminalnim krugovima, velikim naučnim skupovima pravnika i ekonomista, odnosno tamo gdje se govori o pranju novca. Kratko i pojednostavljeno, to u geografskom smislu znači daleke zemlje, ostrva, priobalna područja, a znači i finansijske centre, poznate kao porezna utočišta, porezne luke ili porezni rajevi što podrazumijeva zone bez poreza ili niskim stopama poreza i određeni stepen bankarske tajnosti. Kosepojavljujekaoklijentelauprocesu pranja novca? - Pranje novca kao međunarodni fenomen ima različitu klijentelu. To su dileri sa milionima novca različitih novčanih valuta u gotovini svaki dan, poštovani i poslovni ljudi koji izbjegavaju plaćanje poreza, multinacionalne kompanije sa skrivenim novcem koji im često služi za potkupljivanje i mito, “obične ljude“ koji pokušavaju da prikriju svoj kapital, kriminalce raznih kalibara itd… Da li se u Kaknju pere novac? - Na to pitanje valjan odgovor mogu dati u prvom redu policijske i druge državne agencije za sprovođenje zakona, a ja s obzirom na to čime se sada bavim mogao bih dati odgovor sa dva aspekta: jedan je da mogu iznositi svoj lični stav kao „obični građanin“ i stanovnik Kaknja i o tome imam svoje mišljenje, ali bez pretenzija da to i iznosim i donosim neki sud i tvrdnje ima li ili nema u Kaknju pranja novca. Drugi aspekt je stav čovjeka koji s naučne strane izučava ovu vrstu kriminaliteta, što podrazumijeva da svako ko želi da njegova hipoteza o bilo čemu ima naučni karakter za nju na kraju mora imat dokaze i naučnu podlogu, a ja se s naučnog aspekta nisam bavio pitanjem i istraživanjem ima li ili nema pranja novca u Kaknju, pa samim tim na to pitanje i ne mogu dati direktan odgovor.  Razgovarao:EmerinAhmetašević broj 192, 01.07.2012.

KAKANJSKE NOVINE

INTERVJU

ŠKOLSKU GODINU OBILJEŽILI RAZNI PROJEKTI OD KOJIH JE NAJZNAČAJNIJI POTPUNA REKONSTRUKCIJA PŠ KRŠEVAC
Dobra saradnja sa lokalnom zajednicom i nevladinim organizacijama
- Naši učenici su protekle nastavne godine učestvovali na mnogobrojnim takmičenjima i postigli zapažene rezultate. I ove smo godine, kao i prethodne, u suradnji sa Vijećem učenika škole kojeg vodi profesorica Sandra Dedić te ekološke sekcije, aplicirali projekat prema TC Kakanj povodom „Dana otvorenih vrata“ koje se tiče rješavanja ekološke problematike prisutne u našoj školi, ali i široj društvenoj zajednici. Obilježeni značajni datumi U drugoj polovini maja i prvoj sedmici mjeseca juna, naši učenici su zajedno sa svojim nastavnicima vrijedno radili kako bismo na prigodan način obilježili tri značajna događaja. Naime, 18. maja ove godine upriličili smo završnu Mirovnu svečanost povodom Mirovne sedmice koja se, kao što znate, obilježava u svim školama u ZDK. Zatim smo 29. maja tekuće godine priredili prigodan kulturno-umjetnički program povodom svečanog otvaranja rekonstruisane PŠ Krševac. I na kraju, 2. juna smo svečano i dostojanstveno obilježili Dan škole, dan kada je prva generacija maturanata naše škole završila svoje osmogodišnje školovanje. Kakvi su uslovi rada u školi? Da li se ulagalo u poboljšanje uslova u proteklom periodu? - U proteklom periodu menadžment škole je iznalazio načine da poboljša školsku infrastrukturu koja je bila u veoma lošem stanju kao i da poboljša kvalitet nastavnog procesa nabavkom učila. U tome smo u dobroj mjeri i uspjeli. Naime, od 01.09.2011. do 31.05.2012. godine u školu (centralnu i dvije područne) je uloženo cca 189.500,00 KM po osnovu realizacije sljedećih projekata: potpuna obnova i rekonstrukcija objekta PŠ Krševac, opremanje multimedijalne učionice i biblioteke, zamjena stolarije na sportskoj sali, kompletno opremanje učionice za predškolski odgoj namještajem i učilima, nabavka sportskih rekvizita i opreme za sportsku salu, opremanje kabineta biologije neophodnim naU 2011/12. školskoj godini nastavu u OŠ „Rešad Kadić“ Brnjic je pohađalo 367 učenika i to 196 dječaka i 171 djevojčica. Ovaj broj se konstantno iz godine u godinu smanjuje, što zbog manjeg broja upisanih učenika, što zbog stalnog iseljavanja stanovništva sa područja Brnjica. U ovoj školskoj godini u školi su uposlena 32 nastavnika/profesora, 14 radnika iz reda nenastavnog osoblja te dva volontera. Ova škola 2. juna obilježava svoj rođendan. Tim povodom u školi su provedene različite aktivnosti, koje su krunisane priredbom i ispraćajem maturanata osnovaca. O tome i o aktuelnostima u ovoj školi razgovarali smo sa direktoricom škole gospođom Azrom Piljug. Koliko je malih maturanata ove školske godine završilo svoje osmogodišnje obrazovanje? Kakve su rezultate postigli? - Iz klupa naše škole ove godine izašlo je 48 maturanata koji su postigli srednju ocjenu 3,96 te 100% primjerno vladanje. Nadamo se da će ovi učenici u nastavku svog školovanja opravdati ovaj uspjeh. Priveli ste kraju prvi upisni rok za prijem prvačića. Koliko ih se ove školske godine upisalo? - U prvom upisnom roku upisali smo 37 učenika - prvačića. Oni će biti raspoređeni u dva redovna (po jedno u Centralnoj i PŠ Krševac) i 3 učenika će biti upisana u kombinovano odjeljenje u PŠ Dubovo Brdo. Iza vas je još jedna školska godina. Možete li se osvrnuti na značajnije rezultate koje su učenici postigli u nastavnim i vannastavnim aktivnostima?

Azra Piljug, direktorica OŠ „Rešad Kadić“ Brnjic

broj 192, 01.07.2012.

Rekonstruisana škola Krševac

Direktorica Azra Piljug stavnim sredstvima i pomagalima, zamjena podova u centralnoj školi i PŠ Dubovo Brdo, zamjena dijela krova u PŠ Dubovo Brdo te nabavka parkovskih kanti za otpad u dvorištima centralne i područnih škola. Kakva je saradnja škole sa lokalnom zajednicom? Da li ste zadovoljni njihovim odnosom prema školi? - Što se tiče saradnje sa lokalnom zajednicom, ona je stalna i veoma korektna. Napomenut ću samo projekat koji je upravo u fazi realizacije. Projekat realizira Savjet MZ Krševac, a finansira HO „World Vision“. Radi se o pravljenju sportskog igrališta i natkrivenog prostora (šadrvana) za potrebe školske djece (slobodne aktivnosti, izleti, škola u prirodi i sl.), a nalazi se u blizini PŠ Krševac u prelijepom prirodnom ambijentu. Direktor sarajevskog ureda World Vision-a Hans Bederski sa uposlenicima WV ureda u Zenici, posjetili su našu školu i družili se sa učenicima i uposlenicima škole. Posjeta je upriličena 16.05.2012. godine, gdje je dogovorena saradnja i realizacija pomenutog projekta. Učenici su kraj školske godine obilježili odlaskom na jednodnevne izlete sa svojim nastavnicima i učiteljima. Đačke knjižice su već podijeljenje i slijedi zasluženi raspust. I za nastavnike se školska godina već bliži kraju. Njima, kao i ostalim uposlenicima škole želimo da provedu ugodan ljetni raspust, te spremi uđu u novu školsku godinu i u nove radne pobjede.  RazgovaralaAminaKulović
11

KAKANJSKE NOVINE

REPORTAŽA

RAZNOVRSNI SADRŽAJI PONOVO ODUŠEVILI
Tradicionalni program “Dan otvorenih vrata Tvornice Program je obilovao i sportskim aktivnostima, uključujući cementa Kakanj” ove godine održan je jedanaesti put u turnire u odbojci na pijesku, street basketu, mini nogometu subotu 30. juna. Program se sastojao od sportskog i revii badmintonu, dok su se učesnici kros i biciklističke utrke jalnog dijela, kao i jedinstvenog programa za djecu. takmičili na ruti koja prolazi kroz cijeli tvornički krug. Svoje U subotu u krugu TC Kakanj priređen je nesvakivještine pokazali su i radnici Tvornice koji su se nadmetali dašnji ugođaj i doživljaj za naše najmlađe. Oni su od u radničkim igrama. ranih jutarnjih sati mogli da uživaju u raznim proNTV IC Kakanj je ovu manifestaciju direktno prenosila za gramima pripremljenih samo za njih. U posebno gledaoce širom Bosne i Hercegovine. adaptiranom gumenom gradu mališani su uživali u voziću za djecu, mini golfu, autićima na daljinski, u osvoje i nagrade. I ove godine lica mnogih mališana raznim igrama kao što su sumo hrvanje, potezanje krasili su razni crteži (face painting), a ni ove godine konopca i slični, a oni najspretniji su imali priliku da nisu bili uskraćeni za balone raznih oblika (modeli-

Održani 11. “Dani otvorenih vrata” TC Kakanj

Brojni posjetioci

Trka beba

Crtanje po licu i tijelu

Show taekwondo kluba

Vozić za najmlađe

Gumeni grad

KAKANJSKE NOVINE

Sumo hrvači
12

Brojni pokloni za najmlađe

Izložba meda
broj 192, 01.07.2012.

10.000 KM za NAJMLAĐE KAKANJCE ekološke projekte
ranje balona). Posebna atrakcija ove godine bile su lopte za hodanje po vodi. U revijalnom dijelu programa posjetioci su uživali u showu taekvondo kluba. Posebno su zanimljiva bila takmičenja trka beba starosti do 18 mjeseci, kao i trka u vrećama za djecu različitih uzrasta. I ove godine manifestaciju su podržali UG “Duga” koji su u krugu tvornice organizovali likovnu koloniju i mini izložbu slika. Za sve posjetioce organizator je obezbijedio osvježenje (sokove, sladoled), dok su učesnici sportskih i revijalnih programa nagrađeni vrijednim poklonima.  PripremiliAminaKulovićiAzerinSalihbegović

REPORTAŽA

Izložba slika i likovna kolonija

Lopte za hodanje po vodi

Mini golf
broj 192, 01.07.2012.

U cilju unapređenja života u lokalnoj zajednici, a povodom manifestacije Dan otvorenih vrata, koja se ove godine održava 30. juna, Tvornica cementa Kakanj je 25. maja 2012. godine objavila konkurs za prijavu projekata na temu zaštite okoliša. Cilj konkursa je jačanje ekološke svijesti građana, očuvanje okoliša, zaštita prirode i promocija održivog razvoja uz pomoć građana i građanskih inicijativa. Škole, udruženja građana i nevladine organizacije su bili pozvani da prijave svoje projekte za čiju je podršku uprkos veoma teškim uslovima poslovanja, Tvornica cementa Kakanj i ove godine izdvojila 10.000 KM. Zainteresovanost za ovakav vid podrške ne jenjava, pa su do 14.06., do kada je bio otvoren konkurs prijavljena 23 projekta, te je Upravi TCK i ove godine bilo teško donijeti odluku. Odlučeno je da se podrži pet projekata koji na najbolji način služe na polju zaštite okoliša: • Projekat osnovne škole „Mula Mustafa Bašeskija“ pod nazivom „Staklena bašta“ • Projekat mjesne zajednice Doboj pod nazivom „Sanacija i rekonstruckija izvorišta ‹Studenac› • Projekat UG Bagrem pod nazivom „Zaštita zdravlja pčela eko tretiranjem pomoću Beevitala“ • Projekat planinarskog društva Bobovac pod nazivom „Trim staza Bočica“ • Projekat Resursnog ekološkog centra Kakanj pod nazivom „Selektivno prikupljanje i reciklaža otpada u odgojno obrazovnim institucijama II faza“. Uprava Tvornice cementa se zahvaljuje svim aplikantima na prijavljenim projektima uz obećanje da će i dalje aktivno raditi na unapređenju održivog razvoja u zajednici, te se nada da će u tome i dalje imati punu podršku lokalnih udruženja i obrazovnih i kulturnih institucija. Članovi uprave ističu da iskreno vjeruju da će ova novčana podrška u ukupnom iznosu od 10.000 KM biti značajan doprinos unapređenju života u našoj općini i bitno doprinijeti jačanju odnosa sa lokalnom zajednicom i Općinom Kakanj. Press TC Kakanj
13

KAKANJSKE NOVINE

DOKUMENTI

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO DOBOJSKI KANTON KANTONALNI SUD U ZENICI BROJ: 004-0-U-07-000 319 Zenica, 19.05.2008. godine
Kantonalni sud u Zenici po sudiji Ahmetović Hilmi, uz sudjelovanje zapisničara Behlić Edbera u upravnom sporu tužitelja “Gradus” D.O.O. Sarajevo, ulica Behdžeta Mutevelića broj 2 B, zastupan po punomoćniku advokatu Muratović Jasmiru iz Sarajeva, ulica Skenderija broj 44, protiv rješenja tuženog Općinskog vijeća općine Kakanj broj 0-01/1119/07 od 13.07.2007. godine, u predmetu izbora najpovoljnije ponude za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta “Partizan” u svrhu izgradnje trgovačkog centra sa sportskim sadržajima u Kaknju, odlučujući o tužbi od 22.08.2007. godine, nakon održane usmene nejavne rasprave na dan 19.05.2008. godine, na osnovu čl. 36. st. 2. u vezi sa čl. 28. st. 4. Zakona o upravnim sporovima, donio je dana 19.05.2008. godine sljedeću:

PRESUDU

TUŽBA SE UVAŽAVA, osporeni akt tuženog Općinskog vijeća općine Kakanj broj 0-01/1-119/07 od 13.07.2007. godine I zaključak o rezultatu konkursa Općinskog načelnika općine Kakanj 0-02/1-840/07 od 29.06.2007. godine SE PONIŠTAVAJU, te se predmet vraća prvostepenom organu na ponovni postupak. Obrazloženje Tužitelj “Gradus” D.O.O. Sarajevo, ulica Behdžeta Mutevelića broj 2 B, zastupan po punomoćniku advokatu Muratović Jasmiru iz Sarajeva, ulica Skenderija broj 44, podnio je dana 22.08.2007. godine Kantonalnom sudu Zenica tužbu kojom pokreće upravni spor protiv rješenja tuženog Općinskog vijeća općine Kakanj broj 0-01/1-119/07 od 13.07.2007. godine kojim rješenjem je tuženi organ odbio kao neosnovan prigovor tužitelja izjavljen protiv zaključka Općinskog načelnika općine Kakanj broj 0-02/1840/07 od 29.06.2007. godine, a kojim zaključkom je prvostepeni organ prihvatio ponudu “K-B” D.O.O. Busovača, podružnica Kakanj za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta “Partizan” u svrhu izgradnje trgovačkog centra sa sportskim sadržajem na parceli k.č.br. 998. U svojoj tužbi tužitelj ističe da je na osnovu raspisanog javnog natječaja za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta pribavio potrebnu dokumentaciju koju je dostavio nadležnom organu za provođenja javnog natječaja nakon čega je zaključkom broj 0-02/1-840/07 od 29.06.2007. godine prihvaćena ponuda drugog ponuđača dok ponuda tužitelja nije prihvaćena pa je tužitelj na navedeni zaključak izjavio prigovor tuženom organu koji svojim rješenjem od 13.07.2007. godine prigovor odbija kao neosnovan. Nadalje, tužitelj ističe da akt tuženog organa osporava iz razloga predviđenih čl.12. tačka 1. 2. 4. i 5. Zakona o upravnim sporovima nalazeći da osporeni akt sadrži nedostatke koji sprečavaju njegove zakonitosti zatim što u aktu nije primijenjen zakon i što činjenično stanje nije pravilno i potpuno utvrđeno, navodeći da je osporeni akt potvrdio razloge prvostepenog organa i njegove stavove koji su nezakoniti, proizvoljni, izvan granica razumnog, tendenciozni, matematički nedokazivi I derogiraju sami sebe ističući kako je tužitelj ponudio veću ci14

jenu od drugog ponuđača, kraći rok izgradnje zbog čega smatra da je trebao osvojiti 98 bodova, a drugi ponuđač 93 boda, međutim, tužitelj ističe da je prvostepeni organ angažirao stalnog sudskog vještaka građevinske struke Aleksić Nedeljka iz Banja Luke radi davanja mišljenja o “ljepoti” idejnog rješenja ponuđača kao i ocjene roka izgradnje planiranog objekta, zatim tužitelj ukazuje na povredu prava intelektualnog vlasništva zbog kopiranja idejnog rješenja koje je ponudio tužitelj, zatim tužitelj ukazuje na povredu čl. 8. I 133. Zakona o upravnom postupku iz razloga što prvostepeni ogran tužitelju predmetni nalaz vještaka građevinske struke nije dostavio radi izjašnjavanja čime je povrijedio pravo tužitelja na raspravljanje i izjašnjavanje što predstavlja povredu iz čl.12. tačka 2. Zakona o upravnim sporovima te povredu čl.6. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, te na kraju tužitelj ukazuje da naznačeni vještak nema ni temeljne spoznaje o tehnologiji izvođenja radova koja se trenutno primjenjuju kao i o vrstama materijala, zatim tužitelj ukazuje i na postupak imenovanja vještaka čija uloga konkursom nije bila predviđena, pa zbog svega navedenog tužitelj predlaže sudu da nakon održane rasprave donese presudu kojom će njegovu tužbu uvažiti, osporeni akt tuženog organa i prvostepeno rješenje poništiti te meritorno riješiti ovu upravnu stvar ili predmet vratiti na ponovni postupak. Na usmenoj nejavnoj raspravi održanoj dana 19.05.2008. godine punomoćnik tužitelja je u cjelosti ostao kod navoda iz predmetne tužbe kao i prijedloga iz iste. Punomoćnik tuženog organa koji je punomoć za zastupanje dostavio na raspravi održanoj dana 19.05.2008. godine izjavio je da nije posjedovao nikakvu dokumentaciju za održanu raspravu osim poziva, da tužbu nikada nije dobio i da se ne može očitovati o istoj, te da ističe prigovor pasivne legitimacije iz razloga što je tuženi organ zakonodavni odnosno predstavnički organ jedinice lokalne samouprave i nema pravni subjektivitet. Tuženi organ je prije održavanja usmene nejavne rasprave sudu dostavio sve spise koji se odnose na ovaj predmet radi broj 192, 01.07.2012.

KAKANJSKE NOVINE

DOKUMENTI
odlučivanja o predmetnoj tužbi. U postupku ocjene pravilnosti i zakonitosti osporenog akta tuženog organa, kao i akta prvostepenog organa jer tužitelj osporava pravilnost i zakonitost i navedenog akta, sve u granicama zahtjeva iz tužbe sukladno odredbama čl.34.st.1. Zakona o upravnim sporovima, sud nalazi da je akt tuženog organa, kao i zaključak prvostepenog organa nepravilni i nezakoniti s obzirom na činjenicu da su isti donešeni na bazi nepravilno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, te na bazi povreda načela saslušanja stranke u postupku, odnosno sud nalazi da su i prvostepeni a i tuženi organ svoju odluku donijeli nakon što su počinili povrede načela materijalne istine I povrede načela saslušanja stranke u postupku, kao i povredu postupka imenovanja vještaka postupajući suprotno čl.183.st.3. ZUP-a, a koja načela su sadržana u čl.7. i 8. u vezi sa čl.133. i 141. Zakona o upravnom postupku, koje povrede jesu bitne povrede odredaba Zakona o upravnom postupku, zbog kojih su oba upravna organa pogrešno primijenila odredbe materijalnog prava, iz kojih razloga se oba upravna akta pokazuju kao nepravilni i nezakoniti, te je isti valjalo poništiti uz odluku da se kompletan predmet vrati prvostepenom organu na ponovni postupak. Odlučujući o predmetnoj tužbi od 22.08.2007. godine sud nalazi da je ista u cjelosti osnovana, pa je na osnovu čl.36.st.2. u vezi sa čl.28.st.4. Zakona o upravnim sporovima i odlučeno kao u izreci ove presude, a iz sljedećih razloga: Naime, analizirajući stanje spisa dostavljenih ovom sudu proizilazi da je Općinski načelnik općine Kakanj u postupku odlučivanja o izboru najpovoljnije ponude za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta “Partizan” u svrhu izgradnje trgovačkog centra sa sportskim sadržajima na parceli kč.br. 998 postupio suprotno odredbama čl.183. Zakona o upravnom postupku kada je radi donošenja odluke o dostavljenim ponudama u ovom upravnom predmetu angažirao stalnog sudskog vještaka građevinske struke Aleksić Nedeljka iz Banja Luke pri čemu je propustio da o tome obavezno sukladno odredbama čl.183.st.3. Zakona o upravnom postupku sasluša tužitelja ili njegovog punomoćnika čime je počinio bitnu povredu odredaba Zakona o upravnom postupku. Nadalje, sud nalazi da prvostepeni organ nije postupio u skladu sa odredbama čl.8. u vezi sa čl.141. Zakona o upravnom postupku, a iz razloga jer je nakon pribavljanja izvještaja o provedenom vještačenju na okolnosti ocjene idejnih rješenja i roka izgradnje sačinjenog od strane naznačenog stalnog sudskog vještaka, propustio navedeni izvještaj sukladno odredbama čl.8. u vezi sa čl.141. ZUP-a, poštujući načelo saslušanja stranke u postupku te poštujući čl.6. Evropske konvencije o zaštiti osnovnim ljudskih prava i temeljnih sloboda, dostaviti tužitelju ili njegovom punomoćniku radi davanja mogućnosti da se isti izjasni o svim činjenicama i okolnostima navedenim u predmetnom izvještaju, jer je očigledno da je prvostepeni organ svoj zaključak o rezultatu konkursa temeljio na predmetnom izvještaju, pa obzirom da se radilo o osnovnom odnosno temeljnom dokazu na kojemu je prvostepeni organ zasnovao svoje rješenje, očigledno je da se radi o naročito važnim okolnostima odnosno dokazu koji je sukladno navedenim zakonskim odredbama valjalo neophodno dostaviti tužitelju radi njegovog izjašnjavanja u vezi sa istim, pa kako je prvostepeni organ propustio postupiti na ovaj način to je počinio bitnu povredu odredaba Zakona o upravnom postupku, odnosno povredu načela saslušanja stranke u postupku sadrbroj 192, 01.07.2012. žanu u čl.8. u vezi sa čl.141. Zakona o upravnom postupku. Kao rezultat ovog postupanja prvostepenog organa, sud nalazi da je činjenično stanje u ovom upravnom predmetu ostalo nepravilno i nepotpuno utvrđeno jer je tužitelj onemogućen da predlaže izvođenje novih činjenica i novih dokaza na osnovu kojih bi se činjenično stanje pravilno I potpuno utvrdilo, na koji način je prvostepeni organ počinio I drugu bitnu povredu odredaba Zakona o upravnom postupku sadržanu u čl.7. u vezi sa čl.133. Zakona o upravnom postupku. Na kraju, sud nalazi da je zbog svih navedeni počinjenih bitnih nepravdi odredaba Zakona o upravnom postupku prvostepeni organ pogrešno primijenio odredbe materijalnog prava, iz kojih razloga se zaključak prvostepenog organa pokazuje kao nepravilan i nezakonit, te je isti kao takav valjalo poništiti i predmet vratiti istom ogranu na ponovni postupak. U pogledu ocjene pravilnosti i zakonitosti osporenog akta tuženog organa sud nalazi da je i tuženi organ donio nepravilno i nezakonito rješenje zbog činjenice da je u istom rješenju propustio prvostepenom organu ukazati na sve počinjene bitne povrede odredaba Zakona o upravnom postupku na koje je tužitelj osnovano ukazivao u svom prigovoru od 05.07.2007. godine, pa kako je tuženi organ propustio da u postupku odlučivanja po prigovoru tužitelja prvostepeni zaključak kao nezakonit poništi, to je i tuženi organ počinio identične bitne povrede odredaba Zakona o upravnom postupku koje osporeni akt tuženog čine nepravilnim i nezakonitim, pa je i taj akt sud poništio i predmet vratio prvostepenom organu na ponovni postupak. Imajući u vidu činjenicu da i tužitelj u svojoj tužbi od 22.08.2007. godine, a i na usmenoj nejavnoj raspravi održanoj 19.05.2008. godine osnovano ukazuje na sve bitne povrede odredaba Zakona o upravnom postupku kao i na pogrešnu primjenu materijalnog prava, sud je tužbu uvažio, te osporeni akt tuženog kao i prvostepeni zaključak poništio i predmet vratio prvostepenom organu na ponovni postupak sukladno odredbama čl.36.st.2. u vezi sa čl.28. st.4. Zakona o upravnim sporovima, cijeneći pri tome da će prvostepeni organ s obzirom na složenost provođenja ovog upravnog postupka, isti brže i efikasnije sprovesti i donijeti pravilnu i na zakonu zasnovanu odluku u vezi sa konkursom za dodjelu predmetnog građevinskog zemljišta. U ponovljenom postupku prvostepeni organ je dužan pridržavajući se principa obaveznosti presude sadržanog u čl.57. Zakona o upravnom sporovima, poštujući upute i pravna shvatanja iznijete u ovoj presudi, provesti ponovni upravni postupak u okviru kojega će predmetni izvještaj o provedenom vještačenju stalnog sudskog vještaka Aleksić Nedeljka dostaviti tužitelju radi njegovog izjašnjavanja, predhodno će pozvati tužitelja radi njegovog izjašnjavanja u vezi sa postavljenjem naznačenog sudskog vještaka, zatim će nakon pribavljanja mišljenja tužitelja u vezi sa navedenim nalazom provesti i druge dokaze koji se ukažu nužnim radi pravilnog I potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja, te nakon toga donijeti pravilnu i na zakonu zasnovanu odluku u vezi sa predmetom ovog upravnog postupka. Zapisničar Behlić Edbera Sudija Ahmetović Hilmo PRAVNA PORUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena žalba 15

KAKANJSKE NOVINE

VAŠA STRANA

Lijep pozdrav cijenjenoj Redakciji i čiteteljima Kakanjskih novina! Volio bih pokrenuti debatu pred lokalne izbore ne favorizirajući nijednu opciju. Danas sam na internetskoj stranici Općine Kakanj pročitao već usvojeni općinski budžet za 2012. godinu i poželio nešto napisati Vijeću, ali komentari nisu bili omogućeni. Zato pišem Vama u nadi da ćete objaviti ovaj tekst. Ja sam po ocu Kakanjac i bivši kakanjski gimnazijalac, a od prije desetak godina i diplomirani inžinjer informatike zaposlen u Ericssonu u Švedskoj. Od 2002. sam član Vijeća sjevernog gradskog distrikta polumilionskog Geteborga, potom Zavoda za parkove i urbanizam, te Zavoda za obrazovanje starijih - i ovom bih prilikom želio iz ugla švedskog lokalnog političara komentirati budžet grada kojeg volim. Počet ću s njegovim pozitivnim stranama: Ako smo svjesni da je i izborna, a i godina recesije, treba priznati da je Vijeće hrabro napravilo neophodan korak smanjujući plaće i naknade uposlenima, te izdatke za materijal, usluge i reprezentaciju. Jedina pogreška je što plaće nisu svima jednako rezane. Služba za financije i Zavod za urbanizam ostali su netaknuti, a općinski pravobranitelji su čak dobili osjetne povišice. Znači, sindikat nije uradio svoj dio posla. • Također sam primijetio da gradonačelnik ove godine ima skučene mogućnosti za svoju promociju preko budžeta, što jasno pokazuje da Suri više nije zainteresiran za mjesto načelnika, ali i da njegova politička opcija nije imala većinu za svoj budžet u Općinskom vijeću. • Projekt financiranja rekonstrukcije daljinskog grijanja je vrlo dobra stvar. Nadam se da će se mreža korisnika proširiti i da će se loženje uglja u zimskim mjesecima smanjiti. Kad bi se još spojili na plinovod, koji ionako prolazi tik pored Kaknja, bilo bi to odlično. • Iako vam je Elektroprivreda za 267.000 KM umanjila podršku kroz “Program prijateljskog okruženja”, općinska se je vlast odvažila povećati podršku zaštiti okoline za cijelih 100.000 KM, što je za svaku pohvalu. Ako ćemo nekoga kritizirati onda su to građani koji su, vjerojatno neinformirani, propustili demonstrirati svoje nezadovoljstvo potezom najvećeg kakanjskog zagađivača. • A sada negativne strane budžeta: • Iznos od milion KM pozajmice planiran za financiranje budžetskog deficita je

Politička debata: Budžet Kaknja kao osnovni dokument za rad općine
• • rizičan za Kakanj. Nadam se da sam dobro shvatio da će ta stredstva biti posuđena? Inače je budžet nejasno sročen. Kakvi li su uvjeti otplate? Nisam primijetio nikakve razvojne projekte u suradnji sa kantonom, entitetom ili EU, što vidim kao veliki promašaj! Gdje su kontakti sa SIDA-om, US Aid-om, i sl.? Stagnirat ćete i iduću godinu ako izađete iz takta. Izdvajate mrvice za kulturu, a trebalo bi mnogo više i za sport za mlađe uzraste, posebice djevojčice. Olakšavajuća je okolnost što mnogi svoju djecu šalju u džamiju ili crkvu, te ona nisu na ulici. “Otplata” upropaštene mladosti dolazi po pravilu sa kamatom višestruko većom od glavnice. Pomoć održivom povratku niste prioritirali. Grad koji želi rasti i prosperirati mora privući što više ljudi k sebi, osobito privrednike i ljude koji su vidjeli svijet i misle stvaralački, drugačije. Socijalna izdavanja su ogromna i opterećuju razvoj. Naravno, ljudi koji trebaju pomoć trebaju je radi mira u kući dobiti, ali nasumična izdavanja za borce, kirije, te subvencije čak i onima koji nisu u potrebi su ludost. Federacija je dužna voditi brigu o boračkoj populaciji, a ne Općina Kakanj koja novac treba preusmjeriti u manjkavu infrastrukturu, obrazovanje i brigu o starijima i nemoćnima. Stambeno zbrinjavanje Roma nije dužnost Općine Kakanj. Sredstva su trebala biti obezbijeđena iz budžeta viših nivoa vlasti. Stvora se začarani krug iz koga će poslije teško biti izaći. Izdatak za azil za pse nije u budžetu, što bi trebalo zabrinuti građane. Izdaci za stimulaciju nataliteta bi mogli biti i veći. To jeste obaveza kantona, ali Kakanj nije grad masovnog iseljavanja i svaka marka uložena u djecu će biti mnogostruko vraćena. Koliko god je to neophodno podsticaj razvoju poljoprivrede i sela nije u nadležnosti Općine Kakanj, nego FBiH. Smatram da će 90.000 KM biti pogrešno uloženo i da je rizik da će sredstva biti nepravično raspodijeljena iznimno velik. Nije mi jasno zašto je umnogostručen utrošak sredstava za “Program zaštite i spašavanja” i zašto Općina planira izgubiti 120.000 KM na ime sudskih presuda i neplaćenih poreza. • • • •

• •

KAKANJSKE NOVINE

Zašto ne radite na prijeko potrebnoj urbanizaciji središta općine? Sve renovirane zgrade urađene su mimo europskih standarda. Gdje je moderna arhitektura, estetika, kultura, kvalitet? Nije Kakanj privremeno rudarsko naselje u dalekom Sibiru, nego grad s europskom budućnošću. Zašto ne učinite javne ustanove pristupačnima i za osobe sa otežanim kretanjem? Zakoni postoje. Zašto ne proširite kapacitete gradskih ulica i poboljšate sigurnost pješaka u prometu? Možda je vrijeme planirati izmještanje autobusne stanice pored željezničke, a plato današnje autobusne pretvoriti u veliki gradski trg? Neophodna komunikacija između željezničke i autobusne stanice je u svakom slučaju nepostojeća. Svaki pravi grad ima gradski trg. Novaca nemate, ali zašto ne biste dali pogodan dio u centru grada pod koncesiju na 20 godina onome ko će izgraditi reprezentativan trg, podzemni parking i dodatne sadržaje? Gdje su vam projekti koji će podstaknuti djecu i omladinu, pa i odrasle, da više čitaju? Pokrenite večernje škole za cijelu porodicu. Uvjeren sam da će vam pomoći švedski SIDA i ABF, ako im se obratite. Proputovao sam ravno pola svijeta - od Amerike i Europe do Arabije i Kine - ali uvijek poželim kupanje i roštilj pored Ribnice. Danas je to neko uništio. Jeste li svjesni da su rijeke na kakanjskoj općini, a posebno rijeka Bosna, veliki neiskorišteni potencijal. Zašto ne raspišete konkurs za najbolje ideje kako taj potencijal iskoristiti? Dajte banje pod koncesiju, razvijajte turizam i ribogojstvo. Za kraj želim napomenuti da mnogo vaših sugrađana ima respektabilne sume novca, recimo od 10.000 do 100.000 KM - ali koje često nisu dovoljne za isplativ biznis. Zašto ne napravite joint venture poduzeće u zajedničkom općinskom i vlasništvu građana zainteresiranih da svoj novac ulože u radove na gradskoj infrastrukturi, da bi nešto zaradili, a svojim kapitalnim udjelom, recimo, dobili i prednost pri zapošljavanju u istom preduzeću? Mislite stvaralački, napravite čudo.

16

Kao šlag na tortu postavio bih nekoliko pitanja našim vijećnicima:

Toliko od mene. Želim blagostanje svome Kaknju i njegovim dobrim ljudima.  DženanČišija

broj 192, 01.07.2012.

OGLASI

BESPLATNI MALI OGLASI
Besplatne male oglase možete poslati sms porukom: 061/362-654 i na e-mail: kakanjske@gmail.com
• Prodajem dvije kuće sa okućnicom od 822 kvadrata u ulici 311. lahke brigade. Sve informacije na broj telefona 061/410-349; • Veoma povoljno prodajem tepihe, dimenzija: 3 x 4 m.- 1 kom., 2 x 3 m.- 1 kom., 1,5 x 2 m.-1 kom., i dvije staze 0,80 x 2 m. Kontakt telefon: 061/805-796; • Prodajem dvije parcele u Dumancu pogodne za izgradnju kuće. Tel: 062-706837; • Pravim željezne i inox ograde. Tel: 063043-434; • Prodajem 3 duluma zemlje u Kaknju kod Željezničke stanice. Tel: 056-373-012; • Prodajem 335 kvadrata zemlje u naselju Doboj. Tel: 061-390-094; • Prodajem Audi 80 1,6 TDI, model 1989., registrovan do 15.11.2012. Tel: 061-994694; • Kupujem 10 metara grabovih drva. Ponude slati na tel: 032-559-216 od 16:00 do 22:00 sata; • Povoljno prodajem 70 komada polovnih lesonit tabla. Tel: 032-553-433 ili 061615-279; • Prodajem VW Vento 1,9 TDI, model 1995., boja plava, dobro očuvan. Cijena po dogovoru. Tel: 061-162-397; • Elektroenergetičar: izrada novih i popravka starih elektro instalacija, montaža automatskih osigurača, popravka el.uređaja. Veoma povoljno. Tel: 062891-548; • Prodajem motokultivator Labin 14 i kosilicu dizel. Tel: 062-984-430; • Vršim unutrašnje uređenje stanova sve od regipsa, moleraja, gletovanja i lami-

• •

• •

• •

• • •

nata. Vrlo povoljno i kvalitetno. Tel: 061842-965; Otkupljujem sve vrste katalizatora od auta po povoljnim cijenama. Tel: 063952-422; Prodajem Golf 4 TDI 66 KW, model 2000., karavan tek uvezen, ABS, klima, plaćeno sve do registracije. Cijena 7600 KM. Tel: 061-763-487; Prodaja i dostava svih vrsta frakcija, savskog pijeska, pijeska za estrih. Prodajem dječija kolica marke Graco skoro novaženska. Tel: 061-153-442; Prodajem Fiat Tipo, neregistrovan. Tel: 062-442-172; Prodajem WV Passat 1.9 dizel SDI limuzina, model 1992., bordo-metalik, registrovan. Cijena 3.300 KM. Tel: 061-162382; Prodajem Volvo S40, 1,9 TD, boja sivametalik, model 1999., atomatska klima, centralna brava, registrovan, odlično stanje. Cijena 7.300 KM. Tel: 061-864-784; Izdajem poslovni prostor u novogradnji, potpuno i savremeno opremljen, pogodan za sve vrste zanimanja. Tel: 061-462055; Prodajem Jetu 2 1,6 dizel, model 1986., boja metalik plava, registrovana do 18.01.2013. Tel: 061-302-394; Pokretna islamska knjižara nudi vam: serdžade, hamajlije, tespihe svih vrsta, ilmihale, audio i video kasete, suru „Bekaru“ na kasetama i CD-u, surme, mevlude, „Veliki tumač snova“, mirise, razne zbirke dova, privjeske, Kur‘an na transkripciji – kućna dostava na području Kaknja. Tel: 061-750-142; Traže se majstori sa iskustvom rada na građevini u svim poslovima. Hrvatska. Tel: +385921258420; Traže se majstori za kamen, iskustvo, znanje. Hrvatska – Rijeka. Tel: +385921258420; Vršimo usluge ručnog malterisanja kvaliTrgošped d.o.o. Kakanj tel: 00387 61 772100, fax: 00387 32 559045 www.trgosped.com.ba, e-mail: trgosped@bih.net.ba

tetno i povoljno. Tel: 061-362-609; • Pravim sve vrste namještaja tapaciranog, popravljam sve vrste starog namještaja i montiram sve vrste pločastog namještaja. Tel: 062-944-747; • Povoljno prodajem novoizgrađenu vikendicu na 280 m2 zemlje sa svim priključcima, lokacija Vrhevlje uz glavnu cestu. Tel: 062-942-082; • Prodajem Škodu Oktaviu dizel 1.9 TDI 74 KW, model 2007/2008., full oprema. Cijena 13.700 KM. Tel: 061-565-458; • Brušenje, postavljanje i lakiranje svih vrsta podova. Tel: 061-756-861; • Prodajem Renault 19 1.4 benzin, model 1996., nove gume. Tel: 061-358-602; • Passat 5 limuzina TDI 74 KW, model 2001. Cijena 10.700 KM. Tel: 062-521281; • Prodajem Kadet Opel 1.3 benzin, model 1989., registrovan do 09.2012. godine. Tel: 062-771-373 ili 032-777-680; • Prodajem polovan dobro očuvan crijep marke Kanjiža 1.100 komada. Tel: 063121-463; • Prodajem stan u Kr.Sutjesci 38 kvadrata, vlasništvi 1/1, može zamjena za isti ili manji stan u Kaknju ili kuću u dolini rijeke Trstionice. Tel: 062-512-592; • Vršim unutrašnje uređenje stanova sve od regipsa, moleraja, gletovanja i laminata. Tel: 061-842-965; • Prodajem: manji usisivač, tepih vuneni, fotelju. Tel: 062-271-140; • Izdajem poslovni prostor 40 kvadrata, posjeduje centralno grijanje, parking prostor. Tel: 062-235-942; • Prodajem zemljište 1.000 kvadrata u Tičićima-Polje. Tel: 061-492-081; • Prodajem Passat 5 limuzina TDI, 74 KW, model 2001., tek uvezen i registrovan. Cijena 10.500 KM. Tel: 062-521-281; • Povoljno prodajem šlep štangu za šlepanje auta i kamiona, duga 2,5 metara. Tel: 032-558-056 ili 062-950-769.

Novo: Građevinski materijali
Popust na gotovinsko plaćanje 3% Besplatan prijevoz kupljene robe

Ako želite uspješno poslovanje na polju transporta, trgovine, izgradnje, proizvodnje betona i asfalta, nazovite prihvatljivog i povjerljivog poslovnog partnera
broj 192, 01.07.2012. 17

KAKANJSKE NOVINE

Iz ponude izdvajamo: • sve za vrt • boje i lakovi • mašine i alati • vodomaterijal • centralno grijanje • keramika i sanitarija • građevinski materijali

ZABAVA

KAKANJSKE NOVINE 18

broj 192, 01.07.2012.

SPORTSKI PREGLED IZMEĐU DVA BROJA

SPORT
Uređuje: Eldin Omeragić Foto: Mirsad Mujagić

Sjajan uspijeh boraca iz Kaknja

Kick box klub „Fight“ ubilježio sjajne rezultate na 4. Europskom kupu u Tešnju
O vlastitom trošku promovirali grad i donijeli nova sjajna odličja
Dana 16.06.2012. godine, u Tešnju se održao 4. Kicboxing Europski kup. Na ovom turniru učestvovalo je preko 550 takmičara iz ukupno 72 kluba, iz 13 zemalja širom Evrope. Pored takmičara iz BIH, Srbije, Hrvatske, učestvovali su još takmičari iz Makedonije, Rumunije, Bugarske, Turske, Mađarske, Poljske, Njemačke itd. Svoje učešće na ovom turniru uzeo je i Kick box klub „Fight“ iz Kaknja sa 6 svojih takmičara. Sa ovog turnira pomenuti klub se tako vratio sa 6 osvojenim medalja, i to 2 zlatne i 4 bronzane medalje. Najveći uspjeh ostvario je u juniorskoj konkurenciji, Elmin Softić u light kontaktu do 84 kg, koji je u finalnoj borbi za zlatnu medalju savladao Benjamina Krušku iz Kick box kluba „Fighter“ iz Doboja, te na taj način osvojio zlatnu medalju. U konkurenciji juniorki došao je i drugi najbolji rezultat a to je zlatna medalja Adise Husagić u full kontaktu za žene, u kategoriji do 60 kg. Bronzane medalje (sve tri u kategoriji starijih kadeta, u light kontaktu) osvojili su: Vunić Aldin u kategoriji do 63,5kg, Merdić Esed u kategoriji do 67kg, te Šabanović Dino u kategoriji do 71 kg. Jedinu medalju u seniorskoj konkurenciji osvojio ne Nerdin Fejzović i to u low kicku do 67 kg. On je, naime, u polufinalnoj borbi poražen od Makedonca Adema Ademija.

Trener Selver Mujagić sa dobitnicima medalja sa Eurokupa u Tešnju
Za ovu priliku posjetili smo članove ovog kluba na jednom od treninga u sali Osnovne škole „Hamdija Kreševljaković“ gdje smo zatekli 26 članova, te osvajače medalja na ovom Europskom kupu, koji je, usput rečeno, jedan od dva ovakava kick box turnira koji se nalaze u kalendaru Kick box federacije WAKO, a dolaze sa područja BIH. Za ovu priliku razgovarali smo sa svim osvajačima medalja koji su za naš medij istakli kako su zadovoljni sa onim što su pokazali na ovom turniru, te su istakli kako će im jedan ovakav turnir zasigurno dati podstreka da u nastavku karijere se još više potrude i donesu svome klubu, ali i gradu još mnogo uspjeha. Za kraj razgovora pričali smo i sa predsjednikom ovog kluba Selverom Mujagićem a on je za naše novine ovom prilikom izjavio sljedeće: „Naš klub u proteklom periodu propustio je nekoliko državnih prvenstava. Da ne bude zabune, radi se o tome da su prvenstva održavana po kategorijama. Mi zbog nedostatka novca nismo bili u stanju da učestvujemo niti na jednom, ali jedan ovakav turnir koji se nalazi u kalendaru Svjetske kickboxing federacije WAKO, naprosto nismo željeli da propustimo. U vlastitoj režiji, te uz pomoć MGM Apoteka i kluba Boem, uspjeli smo da odemo na ovaj Kup. Ispostavilo se na kraju da nismo pogriješili, jer medalje na ovom prestižnom turniru najbolji su dokaz za takvo što. Kao i svaki trener, mogu reći da sam zadovoljan

postignutim rezultatima, ali moram reći i to da moji borci mogu još i više, na što ćemo se posebno bazirati u narednom periodu. Na žalost, osim pomenutih sponzora koji su nam pomogli prilikom odlaska na ovaj Kup, mogu izraziti veliko žaljenje zbog nedostatka sluha u našoj Općini, ali i u kompletnom gradu kada je ovaj plemeniti sport u pitanju. O nedostatku sluha onih koji bi trebali da se pozabave ovakvom situacijom dalo bi se polemisati danima, u ovom gradu odavno se neke stvari ne rade po rezultatima, već po poznanstvima. Odavno ljudi koji nemaju blage veze sa sportom rade o glavama sportista. Ipak, bilo kako bilo, nadamo se da ukoliko će se već poštivati vrednovanje rezultata prilikom dodjele sredstava za sport, da se onda uzme u obzir jačina jednog ovakvog turnira, te osvojena odličja na istom. Što se pak narednih aktivnosti tiče, Kick box klub „Figt“ već je počeo sa planiranjem organizacije treće po redu kickboxing revije u Kaknju. Ipak, do toga ima još par mjeseci, pa se i nadamo da ćemo uspjeti sve da sredimo na vrijeme, te da će ova manifestacija nastaviti sa svojom tradicijom održavanja u našem gradu“. Za sam kraj, iskoristit ćemo priliku te čestitati ovim mladim brocima na osvojenim odličjima na ovom izuzetno prestižnom turniru.

broj 192, 01.07.2012.

19

KAKANJSKE NOVINE

SPORT

Mladi kakanjski atletičar među 24 najbrža na Evropskom prvenstvu u atletici u Helsinkiju
Mladi kakanjski atletičar koji svoju karijeru gradi u Atletskom klubu Čelik iz Zenice, jedan je od četiri predstavnika BIH na Evropskom atletskom prvenstvu, koje se ove godine održava u Helsinkiju. Ovaj Kakanjac je već napravio fantastičan rezultat već prvog dana ovog Evropskog prvenstva. Naime, u kvalifikacijama na 800 metara za muškarce Amel Tuka je postavio svoj najbolji rezultat karijere u ovoj disciplini sa rezultatom 1 min. 48 sec. 31 stot., a time se približio državnom rekordu koji drži Jasmin Salihović sa 1.48.10. Ovim rezultatom Tuka je uspio da izbori i plasman među 24 najbrža Evropljanina u ovoj disciplini. Ipak, već 28. Juna, Tuka je imao priliku da izbori plasman u finalnu utrku na 800 metara, ali nije uspio da ponovi vrijeme od prethodnog dana, pa je u trećoj skupini polufinala trčao zaDanac Bube, dok je bronzanu medalju odnio Pierre Ambrosie iz Francuske. O kakvom uspjehu mladog Amela Tuke se radi na ovom prvenstvu dokazuje i podatak da je u kvalifikacijama, kada je oborio lični rekord, trčao bolje od osvajača zlatne medalje Borzakovskog, kojemu je za zlato bilo potrebno vrijeme od 1.48.61, dok je Tuka kako smo već istakli prvog dana u kvalifikacijama trčao 1.48.31. Ovom prilikom redakcija Kakanjskih novina čestita ovom mladom atletičaru iz Kaknja na sjajnom uspjehu u svojoj karijeri, sa nadom da će uskoro biti još bolji, te da ćemo ga u budućnosti imati priliku vidjeti i na Olimpijskim igrama kao drugog Kakanjca, nakon Saše Palamarevića, rođenog Kakanjca, koji je 2008. godine nastupao za kanadsku vaterpolo reprezentaciju.

Amel Tuka sa jednog od treninga na Kamberovića polju jedno sa pobjednikom Dancem Andreasom Bubeom, te jednim od favorita ovog takmičenja Robertom Lathouwersom. Na kraju utrke Amel Tuka zauzeo je posljednje mjesto sa vremenom 1.51.14. Vrijedi još istaknuti i to da je na kraju zlatnu medalju u ovoj disciplini odnio Rus Borzakovsky, srebreni je bio

Mladi rukometaši RK Kakanj na turniru u španskom Granolleresu
Dana 24.06.2012. godine, ispred Sahat kule u Kaknju, krenula je ekspedicija kadetske ekipe RK Kakanj, koja će ove godine imati priliku za nastup na najvećem svjetskom turniru za mlade rukometaše u španskog Granolleresu. Na ovom turniru nastupit će 255 klubova u raznim starosnim kategorijama, a na samom turniru nastupit će ekipe iz 16 zemalja, te sa tri svjetska kontinenta. RK Kakanj po prvi puta nastupa na ovom turniru, a nakon nastupa Akademije Mladost na Gothia Kupu u Švedskoj, ovo je drugi nastup ekipa mladih uzrasta iz Kaknja, na jednom evropskom turniru. Pored trenera kadetske ekipe RK

Ekspedicija ekipe RK Kakanj pred polazak u Španiju
20

Kakanj Nedžada Zaimovića, na ovo putovanje otišli su još i golman ekipe RK Kakanj Selmir Šestović, te trener ekipe RK Kakanj Almir Amitović, te službeni predstavnik kluba Ismar Avdispahić. Igrački kadar koji je otišao putem Španije sačinjavaju igrači uzrasta 1996/1997. godište a oni su: Mevludin Čehajić, Admir Bjelopoljak, Nihad Begović, Adnan Čobo, Dino Hadrović, Amar Kulović, Adin Spahić, Zlatan Spahić, Semir Sikira, Ahmed Talić, Salih Delić, Armin Zaimović, te trojica igrača rođenih 2000.: Amar Amitović, Denijal Sikira i Dino Šehić, koji će kao gosti nastupati u ekipi visočke Bosne, koju predvodi poznati stručnjak Zdenko Antović. Ekipa RK Kakanj već je odigrala dvije utakmice na ovom turniru, a u obe su ostvarili pobjede i to nad domaćom ekipom Los-Frankues rezultatom 23:14, te nad ekipom Sil/Tindlunda(2) iz Norveške, u kojoj su izabranici Nedžada Zaimovića slavili rezultatom 17:13. Ekipa RK Kakanj ima odigrati još 3 utakmice i to protiv ekipa Camerooun, BM.Ca-

Otvaranje rukometnog turnira u Granolleresu

stellon, H.Espluggues a ukoliko u grupi E ostane na prvoj poziciji, onda ih čeka plasman na završni turnir. O kakvom se turniru radi najbolji dokaz ostavljamo za kraj, sam turnir otvorili su jedan od najboljih svjetskih golmana te golman reprezentacije Španije Javier Hombrados i Begoña Fernandez, reprezentativka Španije u rukometu te jedna od igračica koja je najviše doprinijela srebrenoj medalji reprezentacije Španije na svjetskom prvenstvu u Makedoniji 2008. godine kada je proglašena za najboljeg pivota ovog prvenstva. Zajedno sa njima otvorenju turnira prisustvovali su i kapiten ekipe BM Granolleres koja se takmiči u jednoj od najjačih rukometnih liga (Španija), Raul Kampos, te kapiten ženske ekipe istoimenog kluba Anna Pi.
broj 192, 01.07.2012.

KAKANJSKE NOVINE

Na terenima Mladosti festival fudbala za najmlađe
Na terenu FK Mladost iz Doboja održan je turnir za najmlađe fudbalere i to prvenstveno za one, za koje NS ZDK ne organizuje takmičarsko prvenstvo. Na ovom turniru su se tako takmičile tri kategorije dječaka i to uzrasta: 1999/2000., 2001/2002., te 2003/2004. godište. Na ovom turniru pored domaćina, ekipe Akademije Mladost, nastupile su još ekipe Rudara iz Kaknja, Unisa iz Vogošće te Tempo sporta iz Visokog. U kategoriji 1999/2000. godište

SPORT

‘01/’02. godišta najbolji su bili dječaci ekipe Rudara iz Kaknja, ispred Unisa iz Vogošće, te ekipe Akademije Mladost. U najmlađoj kategoriji koja je umjesto na travnatom terenu stadiona u Doboju, svoje snage odmjerila na terenu sa umjetnom podlogom, najbolji su bili dječaci FK Rudar koja je prvo mjesto osvojila ispred ekipe Unisa iz Mlade nade ekipe Mladosti najbolja je bila ekipa Tempo sporta Vogošće te ekipe Akademije Mlaiz Visokog, FK Rudar bio je drugi, dost. Za najboljeg igrača turnira dok su treći bili predstavnici Aka- proglašen je Sedan Subašić iz ekipe demije Mladost. U Kategoriji FK Rudar.

Značajna podrška Odbojkaškog Pregršt medalja na turniru u Bugojnu saveza BIH Malim olimpijskim igrama
Dana 23.06.2012. godine, u Bugojnu je održan 2. Memorijalni međunarodni taekwondo turnir “Tarik Ljubuškić-Tare”. Na turniru je nastupilo 18 klubova iz BiH i Hrvatske, sa preko 220 takmičara. Turnir se održava u znak sjećanja na poginulog policajca Tarika Ljubuškića. Kakanjski taekwondo klub «Nur» uzeo je učešće na turniru sa 18 takmičara osvojivši 14 medalja, od toga: 10 zlatnih, 2 srebrene i 2 bronzane medalje. Zlatnim medaljama su se okitili: Haris Mušija, Evelin Piljug, Mirzet Delibašić, Nedim Penjo, Muhamed Ganibegović, Šejla Vehab, Merjema Fejzić, Mubina Mrkonjić, Amir Abaz, te Amila Ademi. Srebrom su se okitili Amila Abaz i Ademi Zejneb, dok su bronzane medalje osvojili Almin Merdić te Fatima Ademi. Na kraju turnira klub je zasluženo osvojio i 3 pehara i to: mlađe kadetkinje za osvojeno prvo mjesto, kadeti za osvojeno drugo mjesto te sveukupno drugo mjesto u poretku klubova. Turnir je sudila Sumeja Mujić, članica ovog kluba, dok su takmičare predvodili treneri Halim Fejzić, Adnan Kozlo i Haris Mušija.
Na osnovu aplikacije Odbojkaškog saveza BIH, Svjetska odbojkaška federacija (FIVB) odobrila je OS BIH razvojni projekat pod nazivom “Male olimpijske igre BIH“. Na osnovu toga OS BIH će u narednom periodu nabavljati i dijeliti odbojkašku opremu učesnicima Malih olmpijskih igara na prostoru BIH. Protekle godine oprema je dodijeljena učesnicima MOI u Republici Srpskoj, dok će ove godine ista biti dodijeljena učesnicima MOI u Federaciji BIH i to odbojkaške lopte i mreže. Na osnovu prikupljenih podataka od Sportskog saveza BIH, prvom tranšom opreme bit će obuhvaćene prvoplasirane, drugoplasirane i trećeplasirane ekipe učenika i učenica osnovnih i srednjih škola iz slijedećih 6 kantona: Unsko - sanski kanton, Kanton Sarajevo, Bosansko - podrinjski kanton, Grad Mostar, Tuzlanski kanton i Zeničko-dobojski kanton koji je i upriličio svečanu dodjelu pomenute sportske odbojkaške opreme. Učenici STŠ “Kemal Kapetanović” Kakanj i učenice Gimnazije “Muhsin Rizvić” Kakanj kao prvoplasirani na kantonalnom natjecanju ZDK dobili su lopte i mreže za odbojku, a učenici OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”Kakanj su kao drugoplasirani dobili odbojkaške lopte. Opremu su preuzeli profesori i nastavnici pomenutih škola, koji su izrazili veliku zahvalnost i zadovoljstvo te ujedno pohvalili rad OS BIH i njihov razvojni projekat “Male olimpijske igre BIH”. Nakon svečanog uručenja odbojkaške opreme, članovi Saveza društava/udruga pedagoga fizičke/tjelesne kulture ZDK kolektivno su krenuli na jednodnevno sportsko druženje u Kiseljak kod Tešnja. Ovo sportsko družnje imalo je i radni karakter. U radnom dijelu razgovaralo se o netom završenim Malim olimpijskim igrama učenika i učenica FBIH i BIH, uspjehu i nedostacima koji se u idućoj godini moraju otkloniti. Potenciran

Taekwondo klub “Nur” Kakanj

Učesnicima Malih olimpijskih igara u Federaciji BIH dodjeljena odbojkaška oprema

Zajednička fotografija svih dobitnika lopti i mreža
je značaj učešća u organizaciji i sportskom natjecanju na Sportskim igrama mladih BIH za 2012. god. koje slijede u ovom i narednom mjesecu. Zatim je naglašeno da Savez društava/udruga pedagoga fizičke/tjelesne kulture ZDK trebaju da postanu kolektivni članovi Saveza za sportsku rekreaciju BIH čiji je predsjednik bio prisutan na ovom lijepom druženju. Po završetku radnog dijela, učesnici ovog lijepog skupa, odmjerili su međusobno sportsko znanje u malom nogonetu, košarci i odbojci, da bi se u “trećem poluvremenu” opustili uz pjesmu, šalu i specijalitete sa roštilja. Ovo druženje postaje tradicija, zahvaljujući mlađim kolegama profesorima i nastavnicima koji su preuzeli kompletnu organizaciju ovog skupa čije je održavanje predviđeno da se održava svake godine u drugom gradu. Ujedno je upućena ozbiljna zamjerka kolegama koji su svojim radom bili vrlo aktivni učesnici u realizaciji MOI ZDK i dobri aktivisti u svojim DPTK, a nisu se ovog puta odazvali da prisustvuju ovom skupu. Inače, druženje je organizirano na izvorištu kiseljaka, svjetski poznate tešanjske vode po nadaleko poznatom imenu “OAZA” i na istoimenom sportskom centru koji je dosta zapušten iako ima dovoljno potencijala da bi bio u mnogo boljem stanju od onog u kojem se trenutno nalazi. (IvicaPekić)

broj 192, 01.07.2012.

21

KAKANJSKE NOVINE

SPORT

50.000 KM vrijedno rizika izbacivanja iz premier liga u rukometu, odbojci, košarci
Općina Kakanj, i osobe koje upravljaju njome javno su se, i u lice, nasmijali svim sportistima, svim zaljubljenicima u isti, svim normalnim građanima uopšte. Premda je i laiku jasno da je sport jedna od najzdravijih pedagoških metoda za razvoj osobe uopšte, te da su sportisti diljem svijeta u većini slučajeva uzorni građani, premda je i poznato koliko se u svijetu ulaže u sport, i razna sportska takmičenja koja u našem gradu vjerovatno nikada nećemo imati prilike vidjeti, niti infrastrukture za baviti se istima, premda je opće poznato da se diljem svijeta, pa čak i u siromašnim dijelovima Afrike ulaže u razvoj sportske infrastrukture, u Kaknju je sve zapelo na 50 hiljada KM. Ne znam za ostale građane, ali ja nisam „progutao“ priču da će Općina Kakanj uložiti milion maraka u saniranje urušenog Doma kulture, niti sam jedan od onih koji li odustajanje od takmičenja u premier ligama BIH za rukometaše i košarkaše, ŽOK Kakanj mogući prelazak u Visoko, itd. Dinamika punjenja budžeta može biti isprika za stopiranje planiranih radova, ali cifra od 50 hiljada maraka to ne bi smjela da bude. Općina Kakanj u sportske objekte u poslijeratno vrijeme gotovo da nije ulagala, a što se Dvorane u Kaknju tiče, ta ulaganja, ukoliko ih je ikako i bilo, mogla bi se nazvati smiješnima. Sve ono što nas čeka u narednom periodu činit će ovo ljeto uzbudljivim, ali ukoliko dođe do istupanja klubova iz takmičenja, siguran sam da bi građani u takvoj situaciji trebali tražiti i zakonska rješenja za kažnjavanje odgovornih za, eventualno, tako nastalu situaciju. Ovom temom bavit ćemo se više u narednom periodu, a iskreno se nadamo da će se ipak pronaći sredstva za završetak radova koji su već počeli.

Bruka i sramota

Radovi u Dvorani obustavljeni

kažu da će Kakanj uložiti, poput Gradačca, 2 miliona KM u izgradnju stadiona. Više sam realista, onaj koji zna da nema poligona „od mosta do mosta“, da nam je načelnik ukrao i ono „malo“ SD Partizana zarad svojih ličnih interesa, ali nikada nisam bio toliki realista da bih rekao da će našem gradu faliti 50.000 KM za saniranje parketa u Dvorani u Kaknju. Ferman koji je iz Opštine stigao na adresu JP Kakanj-sport u kojem se nalaže obustava radova na parketu Dvorane u Kaknju, kao laika me pogodio u srce, ujeo za dušu, i na-

pravio konfuziju u mom mozgu. U vremenu izborne godine, kada potencijalni vijećnici po gradu sabiraju imena osoba koja će glasati za njih, kada bi za jedan ovakav projekat trebalo da se nađe ne 50, već 100 hiljada KM, te u vremenu kada je kakanjski sport u procvatu, zaustaviti radove koji bi klubovima, koji su ionako u finansijskim problemima, donio dodatni teret, te bi im ovakav rasplet situacije značio i odustajanja od takmičarskih sezona, uraditi jedan ovakav potez graničilo bi se sa ludilom. Iz RK Kakanj i KK Kakanj već su najavi-

Poziv neafirmisanim bendovima za učešće na Kakanj Demo Fest
Neformalna grupa mladih Općine Kakanj poziva sve mlade, neafirmisane, demo bendove da se prijave na otvoreni konkurs za sudjelovanje na muzičkom festivalu “Kakanj Demo Fest”. Kroz ovaj festival nastojimo da podržimo muzičko stvaralaštvo mladih u svim alternativnim područjima muzike, uključujući elektronsku muziku. Posebnu pažnju posvećujemo bendovima sa autorskim radovima. Kakanj Demo Fest je festival koji se organizuje prvi put na prostoru Općine Kakanj, tačnije na lokalitetu Bočica, u blizini planinarskog doma Bočica, udaljenog od Kaknja 10 km, na nadmorskoj visini od 920 m. Festival će se održati 25.08.2012. godine, a konkurs ostaje otvoren do 20.07.2012. godine. Broj izvođača je ograničen. Za sve učesnike osigurana je hrana, prenoćište i troškovi prevoza. Prijave slati na e-mail adresu: kakanjdemofest@gmail.com. Sve informacije na broj telefona: 061/361-759 (Anel) ili 061/447-346 (Eldin) ili putem naše FB grupe Kakanj Demo Fest.
22 broj 192, 01.07.2012.

KAKANJSKE NOVINE

PZU “MGM APOTEKE“
Ulica A.Izetbegovića 63 Tel: 032 557-360; 557-361 Ulica 311. Lahke brigade bb Tel: 032 558-970

broj 192, 01.07.2012.

23

KAKANJSKE NOVINE

I ovoga ljeta poseban ugođaj očekuje Vas u ćevabdžinicama S&M-P i S&M-P 20. Pored nesvakidašnjeg enterijera, tople i prijatne atmosfere, u vrućim ljetnim danima potražite odmor u našim ljetnim baštama. Očekuju Vas jela sa roštilja, sladoled, kafa i kolači. Uživajmo zajedno u ovom ljetu.

Vaše ćevabdžinice S&M-P i S&M-P 20

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful