UNDANG-UNDANG MALAYSIA

Akta 670
AKTA ANTIPEMERDAGANGAN ORANG 2007

UNDANG-CTNDANG MALAYSIA Akta 670 AKTA ANTIPEMERDAGANGAN ORANG 2007
SUSUNAN SEKSYEN

PERMULA AN Seksyen

1. 2.

Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa Tafsiran Ruang lingkup pemakaian Peluasan Akta kepada kesalahan luar wilayah Undang-undang yang terpakai

3.
4.

5.

MAJLIS BAG1 ANTIPEMERDAGANGAN ORANG

6.
7.

Majlis bagi Antipemerdagangan Orang Fungsi dan kuasa Majlis Kuasa Menteri untuk memberikan arahan Mesyuarat Majlis Penubuhan jawatankuasa Setiausaha Majlis dan pegawai-pegawai lain

8.
9.

10.
1I .

BAHAGIAN 111
KESALAHAN PEMERDAGANGAN ORANG, KEKEBALAN, DSB

12.
13.

Kesalahan pemerdagangan orang Kesalahan pemerdagangan orang dengan cara ancaman, kekerasan, dsb: Kesalahan pemerdagangan kanak-kanak

14.

Uridang-Undang Malaysia
Seksyerl

15.
16. 17.
18.

Kesalahan mendapatkan keuntungan daripada eksploitasi orang yang diperdagangkan Kerelaan orang yang diperdagangkan tidak relevan Kelakuan seksual lampau tidak relevan Dokumen perjalanan atau pengenalan diri fraud Merekrut orang Menyediakan kemudahan bagi membantu pemerdagangan orang Menyediakan perkhidmatan bagi maksud pemerdagangan orang Melindungi orang Obligasi pelnunya, operator atau nakhoda pengangkut Peninggalan sengaja untuk memberi maklumat Kekebalan daripada pendakwaan jenayah Perlindungan pemberi maklumat

19.

20.
21. 22. 23. 24. 25. 26.

PENGUATKUASAAN

Pegawai penguat kuasa Kuasa penyiasatan Kuasa penangkapan Penggeledahan dan penyitaan dengan waran Penggeledahan dan penyitaan tanpa waran Capaian kepada data berkomputer Senarai benda yang disita Kuasa untuk memeriksa orang Kebolehterimaan pernyataan Pelucuthakan pengangkut, harta alih, dsb. Kos lnemegang pengangkut, harta alih, dsb., yang disita Tiada kos atau ganti rugi yang berbangkit daripada kemasukan, penggeledahan atau penyitaan boleh didapatkan Halangan Pemberian maklumat Pemulaan pendakwaan

Antipemerdagangan Orang

JAGAAN DAN PERLINDUNGAN ORANG YANG DIPERDAGANGKAN

Seksyen

42. 43. 44. 45. 46.

Tempat perlindungan Pelantikan Pegawai Pelindung Mengambil orang ke dalam jagaan sementara Orang dalam jagaan sementara yang memerlukan pemeriksaan atau rawatan perubatan Pemeriksaan dan rawatan perubatan Kebenaran untuk dimasukkan ke hospital Kawalan ke atas orang yang dimasukkan ke hospital Langkah yang perlu diambil selepas pemeriksaan atau rawatan perubatan Tiada liabiliti ditanggung kerana memberikan kebenaran Penyiasatan, siasatan dan Perintah Perlindungan Perakaman keterangan orang yang diperdagangkan Permohonan oleh ibu atau bapa, penjaga atau saudara Pelepasan orang yang diperdagangkan Orang yang diperdagangkan yang melarikan diri atau dipindahkan dari tempat perlindungan Kesalahan memindahkan atau membantu orang yang diperdagangkan melarikan diri dari tempat perlindungan Kuasa Menteri untuk memindahkan orang yang diperdagangkan dari satu tempat perlindungan ke tempat perlindungan yang lain

47.
48. 49. 50. 5 1. 52. 53. 54. 55.
56.

57.

58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

Sekatan ke atas laporan dan penyiaran media Keterangan agent provocateur boleh diterima Kebolehterimaan keterangan dokumentar Kebolehterimaan terjemahan dokumen Tanggung rugi Penalti am Kesalahan oleh pertubuhan perbadanan

6
Seksyen

Undang- Undang Malaysia
65.
66. 67.
Kesalahan oleh pekerja atau ejen Peraturan-peraturan Pencegahan anomali

UNDANG-UNDANG MALAYSIA
Akta 670

AKTA ANTIPEMERDAGANGAN ORANG 2007
Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi kesalahan pemerdagangan orang, perlindungan dan bantuan orang yang diperdagangkan, penubuhan Majlis bagi Antipemerdagangan Orang, dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut:

PERMULA AN

Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa

1. ( I ) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Antipemerdagangan Orang 2007.
(2) Akta ini mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam Warta, dan Menteri boleh menetapkan tarikh yang berlainan bagi mula berkuat kuasanya peruntukan yang berlainan Akta ini.

Tafsiran 2. Dalam Akta ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain"Akta ini" termasuklah apa-apa perundangan subsidiari yang dibuat di bawah Akta ini; " ditetapkan" e r t i n y a d i t e t a p k a n o l e h M e n t e r i melalui peraturan-peraturan;

8

Undang-Undang Malaysia

A KT A 670

"dokumen perjalanan atau pengenalan diri fraud" ertinya sesuatu dokumen perjalanan atau pengenalan diri yang-

( a ) telah dibuat, atau diubah dalam bentuk yang material, oleh seseorang selain orang atau agensi yang diberi kuasa yang sah untuk membuat atau mengeluarkan dokumen perjalanan atau pengenalan diri bagi pihak sesebuah negara;
(b) telah dikeluarkan atau telah diperoleh melalui salah nyataan, rasuah atau dures atau dalam apa-apa cara lain yang menyalahi undang-undang; atau
(c) sedang digunakan dengan salah oleh seseorang selain

pemegang yang sah; "eksploitasi" termasuklah segala bentuk eksploitasi seks, kerja atau perkhidmatan paksa, perhambaan atau amalan yang menyerupai perhambaan, pengabdian, apa-apa aktiviti yang menyalahi undangundang atau pemindahan organ manusia; "kanak-kanak" ertinya seseorang yang di bawah umur lapan belas tahun; "Mahkamah" ertinya Mahkamah Sesyen; "Majlis" ertinya Majlis bagi Antipemerdagangan Orang yang ditubuhkan di bawah seksyen 6; "Menteri" ertinya Menteri yang dipertanggungkan dengan tanggungjawab bagi keselamatan dalam negeri; "negara penerima" ertinya mana-mana negara yang ke dalamnya orang yang diperdagangkan dibawa sebagai sebahagian daripada perbuatan pemerdagangan orang; "orang yang diperdagangkan" ertinya mana-mana orang yang menjadi mangsa atau objek perbuatan pemerdagangan orang; "paksaan" ertinya-

( a ) ancaman kecederaan berat kepada atau sekatan fizikal terhadap mana-mana orang;
(b) apa-apa skim, rancangan, atau corak yang diniatkan untuk menyebabkan seseorang untuk mempercayai bahawa

Antipemerdagangan Orang

9

kegagalan untuk menjalankan sesuatu perbuatan akan mengakibatkan kecederaan berat kepada atau sekatan fizikal terhadap mana-mana orang; atau

( c ) penyalahgunaan atau ancaman penyalahgunaan proses undang-undang ;
"pegawai Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia" mempunyai erti yang sama yang diberikan kepadanya oleh Akta Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia 2004 [Akta 6331; "pegawai imigresen" mempunyai erti yang sama yang diberikan kepadanya oleh Akta Imigresen 1959163 [Akta 1551; "Pegawai kastam" mempunyai erti yang sama yang diberikan kepadanya oleh Akta Kastam 1967 [Akta 23-51; "Pegawai Kebajikan Masyarakat" ertinya mana-mana Pegawai Kebajikan Masyarakat di kementerian atau jabatan y a n g bertanggungjawab bagi perkhidmatan kebajikan dan termasuklah mana-mana Pembantu Pegawai Kebajikan Masyarakat; "Pegawai Pelindung" ertinya mana-mana pegawai yang dilantik di bawah seksyen 43; "pegawai penguat kuasa" ertinya mana-mana pegawai yang dinyatakan dalam seksyen 27; "pegawai perubatan" ertinya pengamal perubatan berdaftar dalam perkhidmatan Kerajaan dan termasuklah seseorang pengamal perubatan berdaftar di mana-mana hospital pelatih perubatan sesuatu Universiti; "pemastautin tetap" mempunyai erti yang sama yang diberikan kepadanya oleh Akta Mahkamah Kehakiman 1964 [Akta 911; "pemerdagangan orang" atau "memperdagangkan orang" ertinya perekrutan, pengangkutan, pemindahan, pelindungan, penyediaan atau penerimaan seseorang bagi maksud eksploitasi; "pengangkut" ertinya mana-mana kenderaan, vesel, kapal, kapal udara, atau apa-apa cara pengangkutan lain sama ada melalui udara, laut atau darat;

10

Undang- Undang Malaysia

AKTA 670

"Perintah Perlindungan" ertinya suatu perintah yang dibuat oleh Majistret bagi jagaan dan perlindungan orang yang diperdagangkan di bawah perenggan 5 1 (3)(n); "premis" ertinya rumah, bangunan, kilang, tanah, tenemen, isernen mana-mana pemegangan, sama ada terbuka atau tertutup, sama ada dibina di dalamnya atau tidak, sama ada awam atau persendirian, dan sama ada disenggarakan atau tidak di bawah pihak berkuasa berkanun, dan termasuklah mana-mana kontena.

Ruang lingkup pemakaian
3. Kesalahan di bawah Akta ini terpakai, tidak kira sama ada perbuatan memnlakan kesalahan itu berlaku di dalam atau di luar Malaysia, dalam ha1 keadaan yang berikut:
( a ) jika Malaysia ialah negara penerima atau pengeksploitasian berlaku di dalam Malaysia; atau
(b) jika negara p e n e r i m a i a l a h n e g a r a a s i n g t e t a p i

pemerdagangan orang bermula di dalam Malaysia atau transit di Malaysia.

Peluasan Akta kepada kesalahan luar wilayah
4. Apa-apa kesalahan di bawah Akta ini yang dilakukan( a ) di laut lepas dalaln mana-mana kapal atau dalam manarnana kapal udara yang didaftarkan di Malaysia;
(b) oleh mana-mana warganegara atau pemastautin tetap Malaysia di laut lepas dalam mana-mana kapal atau dalarn tnana-mana kapal udara; atau

( c ) oleh seseorang warganegara atau seseorang pemastautin tetap di mana-mana ternpat di luar kawasan dan melewati Malaysia, boleh diuruskan seolah-olah telah dilakukan di mana-mana tempat di dalam Malaysia.

Undang-undang yang terpakai
5. (1) Peruntukan Akta ini hendaklah menjadi tambahan kepada, dan tidak mengurangkan, peruntukan mana-mana undang-undang hertulis lain yang berhubungan dengan pemerdagangan orang.

Antipemerdagangan Orang

11

(2) Sekiranya terdapat apa-apa percanggahan atau ketidakselarasan antara peruntukan Akta ini dengan peruntukan mana-mana undangundang bertulis lain, peruntukan Akta ini hendaklah terpakai dan peruntukan mana-mana undang-undang bertulis lain yang bercanggah atau tidak selaras itu hendaklah, setakat percanggahan atau ketidakselarasan itu, disifatkan digantikan.

MAJLIS BAG1 ANTIPEMERDAGANGAN ORANG

Majlis bagi Antipemerdagangan Orang
6. (1) S u a t u b a d a n y a n g d i k e n a l i s e b a g a i M a j l i s b a g i Antipemerdagangan Orang hendaklah ditubuhkan bagi maksud Akta ini.

(2) Majlis hendaklah terdiri daripada anggota yang berikut:
( a ) Ketua Setiausaha Kementerian yang bertanggungjawab bagi keselamatan dalam negeri, yang hendaklah menjadi Pengerusi; (b) Ketua Setiausaha Kementerian yang bertanggungjawab bagi ha1 ehwal luar negeri, atau wakilnya;
(c) Ketua Setiausaha Kementerian yang bertanggungjawab

bagi ha1 ehwal dalam negeri, atau wakilnya;

( d ) Ketua Setiausaha Kementerian yang bertanggungjawab bagi pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat, atau wakilnya;
(e) Ketua Setiausaha Kementerian yang bertanggungjawab bagi sumber manusia, atau wakilnya;
(f) Ketua Setiausaha Kementerian yang bertanggungjawab

bagi pengangkutan, atau wakilnya; (g) Ketua Setiausaha Kementerian yang bertanggungjawab bagi penerangan, atau wakilnya;
( h ) Peguam Negara Malaysia, atau wakilnya;

12

Undang- Undang Malaysia ( i ) Ketua Polis Negara, atau wakilnya;
(j) Ketua Pengarah Imigresen, atau wakilnya;

A KT A 670

(k) Ketua Pengarah Kastam, atau wakilnya;

( I ) Ketua Pengarah Penguatkuasaan Maritim Malaysia, atau wakilnya;
( m ) seorang wakil Kementerian yang bertanggungjawab bagi

keselamatan dalam negeri; dan

(n) tidak lebih daripada tiga orang daripada pertubuhan bukan kerajaan atau organisasi lain yang berkaitan yang mempunyai pengalaman, pengetahuan dan kepakaran yang sesuai dalam masalah dan tentang isu yang berhubungan dengan pemerdagangan orang termasuk perlindungan dan bantuan orang yang diperdagangkan, yang dilantik oleh Menteri. (3) Setiap anggota Majlis yang dilantik di bawah perenggan (2)(n) hendaklah, melainkan jika dia meletakkan jawatan terlebih dahulu, memegang jawatan selama suatu tempoh yang tidak melebihi dua tahun dan layak untuk dilantik semula.
(4) Mana-mana anggota Majlis yang dilantik di bawah perenggan ( 2 ) ( n )boleh, pada bila-bila masa meletakkan jawatannya, dengan memberi notis secara bertulis kepada Menteri.
( 5 ) Anggota Majlis yang dinyatakan di bawah subseksyen (2) boleh dibayar apa-apa elaun sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri.

Fungsi dan kuasa Majlis
7. (1) Majlis hendaklah menjalankan fungsi menyelaraskan pelaksanaan Akta ini, merumuskan dasar dan program bagi mencegah dan menghapus pemerdagangan orang termasuklah program dalam memberikan bantuan k e p a d a orang y a n g diperdagangkan, merumuskan program perlindungan bagi orang yang diperdagangkan dan memulakan program pendidikan untuk rneningkatkan kesedaran awam tentang sebab dan akibat perbuatan pemerdagangan orang.

Antipemerdagangan Orang

13

(2) Tanpa menjejaskan keluasan makna subseksyen (I), adalah menjadi tanggungjawab Majlis untuk( a ) merumus dan menyelia pelaksanaan pelan tindakan kebangsaan mengenai pencegahan dan penghapusan p e m e r d a g a n g a n o r a n g ternlasuklah b a n t u a n d a n perlindungan orang yang diperdagangkan; (b) membuat syor kepada Menteri tentang segala aspek pencegahan dan penghapusan pemerdagangan orang;

( c ) mengawasi corak imigrasi dan emigrasi di Malaysia bagi bukti pemerdagangan dan mendapatkan respons segera agensi atau badan kerajaan yang berkaitan, dan pertubuhan bukan kerajaan tentang masalah pemerdagangan orang yang dibawa kepada perhatian mereka;
(d) menyelaraskan p e r u m u s a n d a s a r d a n m e n g a w a s i pelaksanaannya ke atas isu-isu pemerdagangan orang dengan agensi atau badan kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan yang berkaitan; ( e ) merumuskan dan menyelaraskan langkah-langkah untuk memberitahu dan mendidik orang awam, termasuk orang yang berkemungkinan diperdagangkan, tentang sebab dan akibat pemerdagangan orang;
(f) bekerjasama dan menyelaras dengan badan antarabangsa

dan badan atau jawatankuasa serantau lain yang serupa berhubung dengan masalah dan isu pemerdagangan orang termasuk bantuan dan perlindungan bagi orang yang diperdagangkan;
( g ) menasihati kerajaan mengenai isu pemerdagangan orang termasuk perkembangan di peringkat antarabangsa terhadap perbuatan pemerdagangan orang; ( h ) mengumpul dan mengumpul semak data dan maklumat, dan memberi kuasa bagi penyelidikan, berhubung dengan pencegahan dan penghapusan pemerdagangan orang;

(i) melaksanakan apa-apa fungsi lain sebagaimana yang diarahkan oleh Menteri bagi pelaksanaan Akta ini dengan sewajarnya.

(3) Majlis hendaklah mempunyai segala kuasa sebagaimana yang perlu bagi, atau berkaitan, atau yang bersampingan dengan, pelaksanaan fungsinya di bawah Akta ini.

Kuasa Menteri untuk memberikan arahan
8. Menteri boleh, dari semasa ke semasa, memberikan Majlis arahan yang tidak berlawanan dengan Akta ini nlengenai pelaksanaan fungsi dan kuasa Majlis dan Majlis hendaklah melaksanakan arahan itu.

Mesyuarat Majlis

9. ( 1 ) Majlis hendaklah bermesyuarat dengan seberapa kerap yang perlu bagi pelaksanaan fungsinya pada masa dan di tempat sebagaimana yang ditentukan oleh Pengerusi.
(2) Tujuh orang anggota, termasuk Pengerusi, hendaklah membentuk kuorum suatu mesyuarat Majlis.
(3) Pengerusi hendaklah mempengerusikan semua mesyuarat Majlis.
(4) Jika Pengerusi tidak berupaya atas apa jua sebab untuk mempengerusikan mana-mana mesyuarat Majlis, mesyuarat itu hendaklah dipengerusikan oleh seorang anggota yang dipilih daripada kalangan anggota yang hadir.

(5) Majlis boleh mengundang mana-mana orang untuk menghadiri mana-mana mesyuarat atau pertimbangtelitian Majlis bagi maksud menasihatinya tentang apa-apa perkara yang dibincangkan. tetapi orang itu tidak berhak untuk mengundi pada mesyuarat itu.

(6) Dalam mana-mana mesyuarat Majlis, Pengerusi hendaklah mempunyai satu undi biasa dan hendaklah, sekiranya terdapat bilangan undi yang sama banyak, mempunyai undi pemutus.
(7) Mana-mana orang yang diundang di bawah subseksyen ( 5 ) boleh dibayar apa-apa elaun sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri.

Antipemerdugangan Orang

15

(8) Tertakluk kepada peruntukan Akta ini, Majlis boleh membuat kaedah untuk mengawal selia mesyuarat dan prosidingnya.
Penubuhan jawatankuasa 10. (1) Majlis boleh menubuhkan jawatankuasa yang difikirkannya perlu atau suai manfaat untuk mernbantunya melaksanakan fungsinya dan menjalankan kuasanya di bawah Akta ini.
(2) S u a t u j a w a t a n k u a s a y a n g d i t u b u h k a n d i b a w a h subseksyen(1)-

(a) hendaklah dipengerusikan oleh mana-mana anggota Majlis yang dinyatakan di bawah perenggan 6(2)(0) hingga (nz); (b) hendaklah mematuhi dan bertindak mengikut apa-apa arahan yang diberikan kepadanya oleh Majlis; dan

( c ) boleh menetapkan tatacaranya sendiri.
(3) A n g g o t a j a w a t a n k u a s a yang d i t u b u h k a n d i b a w a h subseksyen ( I ) boleh dilantik daripada kalangan anggota Majlis atau mana-mana orang lain sebagaimana yang difikirkan patut oleh Majlis.
(4) Kecuali bagi anggota jawatankuasa yang dilantik daripada kalangan anggota Majlis, mana-mana orang lain yang dilantik sebagai anggota jawatankuasa boleh dibayar apa-apa elaun sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri.

(5) Anggota sesuatu jawatankuasa hendaklah memegang jawatan selama apa-apa tempoh sebagaimana yang dinyatakan dalam surat pelantikannya dan layak untuk dilantik semula.
(6) Majlis boleh membatalkan pelantikan mana-mana anggota sesuatu jawatankuasa tanpa memberi apa-apa sebab bagi pembatalan itu.

(7) Anggota sesuatu jawatankuasa boleh, pada bila-bila masa, meletakkan jawatan dengan memberikan notis secara bertulis kepada pengerusi jawatankuasa itu.
(8) Majlis boleh, pada bila-bila masa, memberhentikan atau mengubah keanggotaan sesuatu jawatankuasa.

(9) Sesuatu jawatankuasa hendaklah mengadakan mesyuaratnya
pada masa dan di tempat sebagaimana yang ditentukan oleh pengerusi jawatankuasa.

16

Undang- Undang Malaysia

A KTA 670

(10) Sesuatu jawatankuasa boleh mengundang mana-mana orang untuk menghadiri mesyuarat jawatankuasa bagi maksud menasihatinya tentang apa-apa perkara yang dibincangkan tetapi orang itu tidak berhak untuk mengundi pada mesyuarat tersebut.
(1 1) Mana-mana orang yang diundang di bawah subseksyen (10) boleh dibayar apa-apa elaun sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri.

Setiausaha Majlis dan pegawai-pegawai lain 11. Menteri hendaklah melantik seorang pegawai awam sebagai Setiausaha Majlis dan pegawai awam lain sebagaimana yang perlu untuk membantu Majlis.

KESALAHAN PEMERDAGANGAN ORANG, KEKEBALAN, DSB.

Kesalahan pemerdagangan orang

12. Mana-mana orang, yang memperdagangkan orang yang bukan merupakan seorang kanak-kanak, bagi maksud eksploitasi, melakukan suatu kesalahan dan hendaklah, apabila disabitkan, dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak melebihi lima belas tahun, dan boleh juga didenda.
Kesalahan pemerdagangan orang dengan cara ancaman, kekerasan, dsb.
13. Mana-mana orang, yang memperdagangkan orang yang bukan merupakan seorang kanak-kanak, bagi maksud eksploitasi, dengan satu atau lebih cara yang berikut: (a) ancaman;
(b) penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan yang lain; (c) pemelarian;

(d) fraud;
(e) perday aan;

(f) penyalahgunaan kuasa;
(g) penyalahgunaan kedudukan orang yang mudah terdedah kepada bahaya perbuatan pemerdagangan orang; atau

Antipemerdagangan Orang

17

( h ) pemberian atau penerimaan bayaran atau faedah untuk memperoleh kerelaan seseorang yang mempunyai kawalan ke atas orang yang diperdagangkan,

melakukan suatu kesalahan dan hendaklah, apabila disabitkan, dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak kurang daripada tiga tahun tetapi tidak melebihi dua puluh tahun, dan boleh juga didenda.

Kesalahan pemerdagangan kanak-kanak

14. Mana-mana orang, yang memperdagangkan orang yang merupakan seorang kanak-kanak, bagi maksud eksploitasi, melakukan suatu kesalahan dan hendaklah, apabila disabitkan, dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak kurang daripada tiga tahun tetapi tidak melebihi dua puluh tahun, dan boleh juga didenda.
Kesalahan mendapatkan keuntungan daripada eksploitasi orang yang diperdagangkan 15. Mana-mana orang yang mendapatkan keuntungan daripada pengeksploitasian orang yang diperdagangkan melakukan suatu kesalahan dan hendaklah, apabila disabitkan, dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak melebihi lima belas tahun, dan boleh juga didenda tidak kurang daripada lima puluh ribu ringgit tetapi tidak melebihi lima ratus ribu ringgit. Kerelaan orang yang diperdagangkan tidak relevan
16. Dalam sesuatu pendakwaan bagi kesalahan di bawah seksyen 12, 13 atau 14, tidaklah menjadi suatu pembelaan bahawa orang yang diperdagangkan itu merelakan perbuatan pemerdagangan orang.

Kelakuan seksual lampau tidak relevan

17. Kelakuan seksual lampau orang yang diperdagangkan adalah tidak relevan dan tidak boleh diterima bagi maksud membuktikan bahawa orang yang diperdagangkan itu terlibat dengan kelakuan seksual lain atau untuk membuktikan kecenderungan seksual orang yang diperdagangkan itu.

18

Undauig- Undang kfalaysia

AKTA 670

Dokumen perjalanan atau pengenalan diri fraud

18. Mana-mana orang yang membuat, memperoleh, mernberi,
menjual atau rnemiliki suatu dokuinen perjalanan atau pengenalan diri fraud bagi maksud rnemudahkan suatu perbuatan pemerdagangan orang melakukan suatu kesalahan dan hendaklah, apabila disabitkan, djhukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak 1:ielebihi sepuluh tahun, dan boleh juga didenda tidak kurang daripada lima puluh ribu ringgit tetapi tidak melebihi lima ratus ribu ringgit.

Merekrut orang

19. Mana-mana orang yang dengan diketahuinya merekrut, atau bersetuju untuk merekrut, orang lain untuk meilyertai pelakuan suatu perbuatan pemerdagangan orang melakukan suatu kesalahan dan hendaklah, apabila disabitkan, dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun, dan boleh juga didenda.
Menyediakan kemudahan bagi membantu pemerdagangan orang
20. Mana-mana orang yang merupakan-( a ) pemunya, penghuni, penerima pajak atau orang yang bertanggungjawab ke atas mana-mana premis, bilik atau tempat, dengan diketahuinya membenarkan suatu mesyuarat diadakan di premis, bilik a t a ~ itempat itu ; atau
( b ) pemunya, penerima pajak atau orang y ang bertanggungjawab ke atas apa-apa kelengkapan atau kemudahan yang membolehkan perakaman, persidangan atau mesyuarat melalui teknologi, dengan diketahuinya membenarkan kelengkapan atau kemudahan itu digunakan,
bagi maksud melakukan apa-apa kesalahan di bawah Akta ini, melakukan suatu kesalahan dan hendaklah, apabila disabitkan, dihukum dengan pemenjaraan selarna ternpoh tidak melebihi sepuluh tahun, dan boleh juga didenda.

Antipemerdagangan Orang

19

Menyediakan perkhidmatan bagi maksud pemerdagangan orang
21. ( 1 ) Mana-mana orang yang, secara langsung atau tidak langsung, menyediakan atau mengadaka11 perkhidmatan atau kemudahan kewangan( a ) dengan niat bahawa perkhidmatan atau kemudahan itu akan digunakan, atau mengetahui atau mempunyai alasan yang munasabah untuk menlpercayai bahawa perkhidmatan atau kemudahan itu akan digunakan, secara keseluruhan atau sebahagian, bagi maksud melakukan atau memudahkan pelakuan suatu perbuatan pemerdagangan orang, atau bagi maksud memanfaatkan mana-mana orang yang melakukan atau memudahkan pelakuan suatu perbuatan pemerdagangan orang: atau
(b) dengan mengetahui atau mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa, secara keseluruhan atau sebahagian, perkhidmatan atau kemudahan itu akan digunakan oleh atau akan memanfaatkan mana-mana orang yang terlibat dalam suatu perbuatan pemerdagangan orang,
melakukan suatu kesalahan dan hendaklah, apabila disabitkan, dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun, dan boleh juga didenda. (2) Bagi maksud subseksyen ( 1 ), "perkhidmatan atau kemudahan kewangan" termasuklah perkhidmatan atau kemudahan yang ditawarkan oleh peguam atall akauntan yang bertindak sebagai penama atau ejen kepada klien mereka.

Melindungi orang

22. (1) Mana-mana orang yang( a ) melindungi seseorang; atau
( h ) menghalang, menggalang atau mengganggu penangkapan seseorang,
densan mengetahui atau mempunyai sebab yang munasabah untuk mempercayai bahawa orang itu telah melakukan atau sedang

20

Undang- Undang Malaysia

AKTA 670

merancang atau berkemungkinan untuk melakukan suatu perbuatan pemerdagangan orang, melakukan suatu kesalahan dan hendaklah, apabila disabitkan, dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun, dan boleh juga didenda. (2) Dalam seksyen ini, "melindung" ertinya memberi seseorang tempat berlindung, makanan, minuman, wang atau pakaian, senjata, amunisi atau pengangkut, atau membantu seseorang dengan apa-apa cara untuk mengelakkan daripada ditangkap.

Obligasi pemunya, operator atau nakhoda pengangkut 23. (1) Mana-mana orang yang merupakan pemunya, operator
atau nakhoda mana-mana pengangkut, yang mengambil bahagian dalam pengangkutan barang atau orang bagi keuntungan komersil hendaklah memastikan bahawa setiap orang yang menaiki pengangkut memiliki dokumen perjalanan bagi kemasukan sah orang itu ke dalam negara penerima.

(2) Mana-mana pemunya, operator atau nakhoda mana-mana pengangkut yang disebut dalam subseksyen ( I ) , yang(a) dengan diketahuinya membenarkan atau mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa pengangkut itu digunakan bagi maksud membawa seseorang ke dalam negara penerima tanpa dokumen perjalanan yang dikehendaki bagi kemasukan sah orang itu ke dalam negara penerima; atau ( b ) dengan diketahuinya membenarkan atau mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa pengangkut itu digunakan bagi maksud melakukan suatu perbuatan pemerdagangan orang,

melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan-

(A) jika orang itu seorang individu, didenda tidak melebihi dua ratus lima puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya; atau

(B) jika orang itu merupakan pertubuhan perbadanan, didenda
tidak kurang daripada lima puluh ribu ringgit tetapi tidak melebihi lima ratus ribu ringgit.

Antipemerdagangan Orang

21

(3) Dalam mana-mana prosiding bagi suatu kesalahan di bawah seksyen ini, adalah menjadi suatu pembelaan bagi pemunya, operator atau nakhoda itu untuk membuktikan bahawa( a ) dia mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa dokumen perjalanan orang yang menaiki pengangkut adalah dokumen perjalanan yang dikehendaki bagi kemasukan sah orang itu ke dalam negara penerima;
(b) orang yang menaiki pengangkut memiliki dokumen perjalanan yang dikehendaki bagi kemasukan sah ke negara penerima apabila orang itu menaiki, atau terakhir menaiki, pengangkut itu untuk perjalanan ke negara penerima; atau
( c ) kemasukan orang itu ke dalam negara peneri~na berlaku

semata-mata oleh sebab penyakit atau kecederaan pada orang itu, tekanan cuaca atau apa-apa keadaan lain yang di luar kawalan pemunya, operator atau nakhoda.

(4) Mana-mana orang yang disabitkan atas suatu kesalahan di bawah seksyen ini boleh dikehendaki membayar kos penahanan orang yang diperdagangkan di, dan pemindahan orang yang diperdagangkan dari, negara penerima.

Peninggalan sengaja untuk memberi maklumat

24. Mana-mana orang yang mengetahui atau mempunyai sebab
untuk mempercayai bahawa apa-apa kesalahan di bawah Akta ini telah atau akan dilakukan, dengan sengaja tidak memberi apa-apa maklumat berkenaan dengan kesalahan itu, melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi dua ratus lima puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun, atau kedua-duanya.

Kekebalan daripada pendakwaan jenayah 25. Orang yang diperdagangkan tidak boleh dikenakan pendakwaan jenayah berkenaan dengan( a ) kemasukan secara haram orang itu ke dalam negara penerima;

(b) tempoh pemastautinan orang itu yang tidak sah di negara penerima; atau

22

Undarzg-Undar~g Malaysia

A KTA 670

( c ) pemerolehan atau pemilikan apa-apa dokumen perjalanan atau pengenalan diri fraud yang diperolehnya, atau apa-apa dokumen perjalanan atau pengenalan diri fraud yang dibekalkan kepadanya, bagi maksud memasuki negara penerima, jika perbuatan sedemikian adalah akibat langsung daripada suatu perbuatan pemerdagangan orang yang dikatakan dilakukan atau telah dilakukan.

Perlindungan pemberi maklumat 26. ( 1 ) Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam seksyen ini, tiada aduan bagi suatu kesalahan di bawah Akta ini boleh diterima menjadi keterangan dalam mana-mana prosiding sivil atau jenayah, dan tiada saksi boleh dikehendaki atau dibenarkan untuk menzahirkan nama atau alamat mana-mana pemberi maklumat, atau nlenyatakan apa-apa perkara yang mungkin menyebabkan pernberi maklumat diketahui.
(2) Jika apa-apa buku, dokumen atau kertas yang menjadi keterangan atau yang boleh diperiksa dalam mana-mana prosiding sivil atau jenayah mengandungi apa-apa catatan yang dalamnya mana-mana pemberi maklumat dinamakan atau diperihalkan atau yang mungkin rnenyebabkan dia diketahui, mahkamah yang ke hadapannya prosiding itu diadakan hendaklah menyebabkan semua catatan sedemikian diti~tupdaripada penglihatan atau dipadam setakat yang perlu untuk melindungi pemberi maklumat itu daripada diketahui.
(3) Jika dalarn perbicaraan bagi apa-apa kesalahan di bawah Akta ini, Mahkarnah, selepas siasatan penuh tentang kes itu, berpendapat bahawa pemberi maklumat itu dengan sengaja membuat dalam aduannya suatu pernyataan material yang dia tahu atau percaya adalah palsu atau tidak percaya adalah benar, atau jika dalam apa-apa prosiding lain mahkamah berpendapat bahawa keadilan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya antara pihak-pihak dalam prosiding itu tanpa mengetahui siapa pemberi maklurnat itu, Mahkamah boleh menghendaki pengemukaan aduan asal, jika secara bertulis, dan membenarkan siasatan dan menghendaki penzahiran sepenuhnya tentang pemberi maklumat itu.
(4) Mana-mana orang yang memberikan apa-apa maklumat yang disebut dalam seksyen ini, sedangkan dia tahu bahawa maklumat itu adalah palsu, melakukan suatu kesalahan.

Arrtipenzerdagangan Orang

PENGUATKUASAAN

Pegawai penguat kuasa

27. (1) Pegawai yang berikut hendaklah menjadi pegawai penguat kuasa bagi maksud Akta ini dan bolehlah menjalankan segala kuasa penguatkuasaan ( a ) mana-mana pegawai polis;

(h) mana-mana pegawai imigresen;
( c ) mana-mana Pegawai kastam; dan (d) mana-mana pegawai Agensi Penguatkuasaan Maritirn Malaysia.

(2) Seseorang pegawai penguat kuasa apabila bertindak terhadap mana-mana orang di bawah Akta ini, hendaklah menyatakan jawatannya dan hendaklah mengemukakan kepada orang yang terhadapnya dia bertindak apa-apa kad kuasa yang telah dikeluarkan kepadanya.
Kuasa penyiasatan

28. Seseorang pegawai penguat kuasa hendaklah mempunyai segala kuasa yang perlu untuk menjalankan penyiasatan bagi apa-apa kesalahan di bawah Akta ini.
Kuasa penangkapan
29. (1) Seseorang pegawai penguat kuasa boleh menangkap tanpa waran mana-mana orang -

( a ) yang didapati melakukan atau cuba melakukan atau bersubahat dalam pelakuan suatu kesalahan di bawah Akta ini; atau
( b ) yang dengan semunasabahnya disyaki oleh pegawai penguat kuasa sebagai terlibat dalam melakukan atau cuba melakukan atau bersubahat dalam pelakuan suatu kesalahan di bawah Akta ini.

Undang- Undang Malavsia
(2) Seseorang pegawai penguat kuasa yang membuat penangkapan di bawah subseksyen ( I ) hendaklah, tanpa kelengahan yang tidak perlu, membawa orang yang ditangkap itu ke balai polis yang paling hampir, dan selepas itu, orang itu hendaklah diperlakukan mengikut undang-undang yang berhubungan dengan tatacara jenayah yang sedang berkuat kuasa.

Penggeledahan dan penyitaan dengan waran

30. (1) Jika seseorang Majistret mendapati, atas maklumat bertulis bersumpah dan selepas apa-apa siasatan sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Majistret itu, bahawa terdapat sebab yang munasabah untuk mempercayai bahawa(a) mana-mana premis atau pengangkut telah digunakan atau

akan digunakan bagi; atau

(b) ada di dalam mana-mana premis atau pengangkut keterangan yang perlu bagi menjalankan penyiasatan mengenai,
pelakuan suatu kesalahan di bawah Akta ini, Majistret boleh mengeluarkan suatu waran yang memberi kuasa kepada pegawai penguat kuasa yang dinamakan dalam waran itu, pada bila-bila rnasa yang munasabah, sama ada pada waktu siang atau malam, untuk memasuki prernis atau pengangkut itu.

(2) Waran yang dikeluarkan di bawah subseksyen (1) boleh memberi kuasa kepada pegawai penguat kuasa untuk(a) menggeledah premis atau pengangkut itu, dan untuk

menyita atau mengalihkan dari premis atau pengangkut itu, apa-apa harta alih, buku, rekod, laporan atau dokumen, atau apa-apa organ manusia, yang dengan semunasabahnya dipercayai dapat memberikan keterangan mengenai pelakuan kesalahan itu; dan

( h ) membuat salinan, atau mengambil cabutan daripada mana-mana buku, rekod, laporan atau dokumen yang dijumpai di premis atau pengangkut itu. (3) Seseorang pegawai penguat kuasa yang memasuki mana-mana premis atau pengangkut di bawah seksyen ini boleh membawa bersamanya mana-mana orang lain dan kelengkapan sebagaimana yang didapatinya perlu.

Arltipemerdagungan Orang

25

(4) Seseorang pegawai penguat kuasa boleh, pada menjalankan kuasanya di bawah seksyen ini, jika perlu(a) memecah buka mana-mana pintu luar atau dalam premis atau pengangkut itu atau apa-apa halangan kepada premis atau pengangkut itu untuk masuk ke dalam premis atau pengangkut itu;

(b) mengalihkan dengan kekerasan apa-apa halangan kepada kemasukan, penggeledahan, penyitaan atau pengalihan sebagaimana yang dia diberi kuasa untuk melaksanakan di bawah seksyen ini; dan

( c ) menahan mana-mana orang yang dijumpai di dalam premis atau pengangkut itu sehingga penggeledahan itu selesai. ( 5 ) Jika, oleh sebab jenis, saiz atau amaunnya, adalah tidak munasabah untuk mengalihkan apa-apa harta alih, buku, rekod, laporan atau dokumen atau apa-apa organ manusia yang disita di bawah seksyen ini, pegawai penguat kuasa itu hendaklah, dengan apa-apa cara, mengelak harta alih, buku, rekod, laporan atau dokumen atau apa-apa organ manusia itu dalam premis atau pengangkut yang di dalamnya ia dijumpai.
(6) S e s e o r a n g y a n g , t a n p a k u a s a s a h , m e m e c a h k a n , mengganggu atau merosakkan lak yang disebut dalam subseksyen (5) atau mengalihkan harta alih, buku, rekod, laporan atau dokumen atau apa-apa organ manusia yang dilak, atau cuba berbuat demikian, melakukan suatu kesalahan.

Penggeledahan dan penyitaan tanpa waran 31. (1) Jika seseorang pegawai penguat kuasa mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa oleh sebab kelengahan dalam memperoleh waran geledah di bawah seksyen 30, penyiasatan akan terjejas atau keterangan meilgenai pelakuan kesalahan itu mungkin diganggu, dialihkan, dirosakkan atau dimusnahkan, dia boleh, tanpa waran, dengan apa-apa bantuan dan kekerasan sebagaimana yang perlu( a ) memasuki dan menggeledah mana-mana premis;

( h ) memberhentikan dan rnemeriksa atau orang;

mana-maria

pengangkut

(c) menyita dan menahan pengangkut, harta alih, buku, rekod, laporan atair dokumen atau organ manusia; atau
(d) memeriksa, membuat salinan atau mengambil cabutan daripada apa-apa buku, rekod, laporan' atau dokumen yang dijumpai dalam premis atau pengangkut itu.

(2) Pada menjalankan kuasanya di bawah seksyen ini, seseorang pegawai penguat kuasa hendaklah mempunyai segala kuasa yang diberikan hepadanya di hawah subseksyen 30(3'). (4) dan ( 5 ) .
Capaian kepada data berkornputer

32. ( 1 ) Mana-mana pegawai penguat kuasa yang menjalankan penggeleciahan di bawah Akra ini hendaklah diberi capaian kepada data berkomputes sama ,icla yang distorkan dalam suatu komputer atau selainnya.
(2) Bagi maksud subseksyen ( I ) . pegawai penguat kuasa itu hendaklah diberihan kata laluan, kod penyulltan, kod penyahsulitan, perisian atau perkakasan yang perlu atau apa-apa cara lain yang dihehendaki untuk capaiannya bagi rnembolehkan pemahaman data berkomputer itu.

Senarai benda yang disita 33. ( 1 ) K e c u a l i s e b a g a i m a n a y a n g d i p e r u n t u k k a n d a l a m subseksyen ( 2 ) , jika apa-apa pengangkut, harta alih, buku, rekod. lapora!~ atau dokurnen atau apa-apa organ nlanusia d i s ~ t a bawah di Bahagian ini, pegawai penguat k u a u hendaklah menyediakan suatu senar-ai benda yang disita dan dcngan serta-merta menghantarserahkan satu salinan yang ditandatangani olehnya kepada penghuni prernis ztau pemunya pengangkut yang telah digeledah. atau kepada ejen a, atau pekerjan~ di p r e n l i ~aiau pengangkut itu.

(3) Jlka prernis it^^ tidak bespenghuni, pegawai penguat kuasa i t u hendaklah, biln-bila masa mungkin, rnenampalkan suatu ssnarai benda y,mg disita it11 di ternpal yang mudah dihihat pada atau di tempat a t w prernis itu.

Antipemerdagangan Orang

27

Kuasa untuk memeriksa orang

34. ( 1 ) Seseorang pegawai penguat kuasa boleh, rnelalui notis
secara bertulis. menghendaki mana-mana orang yang dipercayainya mengetahui fakta dan ha1 keadaan sesuatu kes itu untuk-

( a ) hadir di hadapannya bagi pemeriksaan;
( h ) mengemukakan ke hadapannya apa-apa harta alih, rekod, laporan atau dokumen; atau
(c) memberinya pernyataan bertulis yang dibuat dengan

bersumpah atau berikrar yang tnenyatalcan apa-apa maklumat sebagaimana yang dikehendakinya.

(2) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen ( 1 ) melakukan suatu kesalahan.
(3) Orang yang diperiksa di bawah subseksyen ( 1 ) hendaklah terikat di sisi undang-undang untuk menjawab semua soalarl yang berhubungan dengan kes itu yang diajukan kepadaliya oleh pegawai penguat kuasa, tetapi dia boleh enggan menjawab mana-mana soalan yang jawapannya berkecenderungan mendeclahkannya kepada suatu pertuduhan jenayah atau penalti atau pelucuthakan.
(4) Orang yang membuat pernyataan di bawah perenggan ( I)((*) hendaklah terikat di sisi undang-undang untuk rnenyatakan yang benar, sama ada atau tidak pernyataan itu dibuat kesemuanya atriu sebahagiannya dalam menjawab soalan pegawai penguat kuasa itu.

( 5 ) Seseorang pegawai penguat kuasa yang memeriksa seseorang di bawah subseksyen (1) hendaklah terlebih clafiulu memaklumkan orang itu mengenai peruntukan subseksyen (3) dan (4).

(6) Suatu pernyataan yang dibuat oleh mana-mana orang d i bawah subseksyen (3) atau (4) hendaklah dijadikan dalam bentuk bertulis dan ditandatangani oleh orang yang mernbuatnya atau dicapkan dengan cap ibu jarinya( a ) selepas pernyataan itu dibacakan kepadanya dalam bahasa dia membuatnya; dan
( h ) selepas dia diberi peluang untuk membuat apa-apa penlbetulan yang dia mahu.

28

Undang- Undang Malaysia

AKTA 670

Kebolehterimaan pernyataan 35. (1) Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam seksyen
ini, tiada pernyataan yang dibuat oleh mana-mana orang kepada seseorang pegawai penguat kuasa semasa penyiasatan dibuat di bawah Akta ini boleh digunakan dalam keterangan. (2) Apabila mana-mana saksi dipanggil bagi pendakwaan atau bagi pembelaan, selain tertuduh, Mahkamah hendaklah, atas permintaan tertuduh atau pendakwa, merujuk kepada mana-mana pernyataan yang dibuat oleh saksi itu kepada seseorang pegawai penguat kuasa semasa suatu penyiasatan di bawah Akta ini dan boleh kemudiannya, jika Mahkamah berpendapat patut demi kepentingan keadilan, mengarahkan tertuduh untuk diberi suatu salinan pernyataan itu dan pernyataan itu boleh digunakan untuk inencabar kebolehpercayaan saksi mengikut cara yang diperuntukkan oleh Akta Keterangan 1950 [Akta 561.

(3) Jika tertuduh telah membuat suatu pernyataan semasa penyiasatan, pernyataan itu boleh diterima sebagai keterangan bagi menyokong pembelaannya semasa perbicaraan.
(4) Tiada apa-apa jua dalam seksyen ini boleh disifatkan terpakai bagi mana-mana pernyataan yang dibuat semasa suatu perbarisan cam atau terangkum dalam seksyen 27 atau perenggan 32(l)(a), (i) dan (j) Akta Keterangan 1950. (5) Apabila mana-mana orang dipertuduh atas apa-apa kesalahan berhubung dengan (a) pembuatan; atau

( h ) kandungan,
apa-apa pernyataan yang dibuat olehnya kepada seseorang pegawai penguat kuasa semasa penyiasatan dibuat di bawah Akta ini, pernyataan itu boleh digunakan sebagai keterangan dalam kes pendakwaan.

Pelucuthakan pengangkut, harta alih, dsb.
36. ( 1 ) Semua pengangkut, harta alih, buku, rekod, laporan atau dukumen, atau mana-mana organ manusia yang disita pada menjalankan apa-apa kuasa yang diberikan di bawah Akta ini boleh dilucuthakkan.

Antipemerdagangan Orang

29

(2) Mahkamah yang membicarakan mana-mana orang yang dituduh atas suatu kesalahan di bawah Akta ini boleh pada akhir perbicaraan itu, sama ada dia disabitkan atau tidak, memerintahkan supaya pengangkut, harta alih, buku, rekod, laporan atau dokumen atau mana-mana organ manusia yang disita daripada orang itu dilucuthakkan.
( 3 ) Jika tiada pendakwaan berkenaan dengan apa-apa kesalahan di bawah Akta ini-

( a ) dalam ha1 organ manusia yang disita, organ manusia yang disita itu hendaklah disifatkan dilucuthakkan: dan
(b) dalam ha1 pengangkut, harta alih, buku, rekod, laporan atau dokumen yang disita, pegawai penguat kuasa hendaklah menyampaikan suatu notis secara bertulis ke alamat terakhir yang diketahui orang yang daripadanya pengangkut, harta alih, buku, rekod, laporan atau dokumen itu disita.

(4) Notis di bawah perenggan ( 3 ) ( b ) hendaklah menyatakan bahawa tiada pendakwaan berkenaan dengan pengangkut, harta alih, buku, rekod, laporan atau dokumen itu dan bahawa pengangkut, harta alih, buku, rekod, laporan atau dokumen itu akan dilucuthakkan apabila tamat tempoh satu bulan kalendar dari tarikh penyampaian notis melainkan jika suatu tuntutan dibuat oleh orang yang daripadanya pengangkut, harta alih, buku, rekod, laporan atau dokumen itu disita.
(5) Apabila notis yang dikeluarkan di bawah perenggan ( 3 ) ( b ) diterima, mana-mana orang yang menegaskan bahawa dia adalah pemunya mana-mana pengangkut, harta alih, buku, rekod, laporan atau dokumen yang disita di bawah Akta ini yang tidak boleh dilucuthakkan boleh, secara sendiri atau melalui ejennya yang diberi kuasa secara bertulis olehnya, memberikan notis bertulis kepada pengawai penguat kuasa yang dalam milikannya pengangkut, harta alih, buku, rekod, laporan atau dokumen itu dipegang.

(6) Apabila suatu notis di bawah subseksyen ( 5 ) diterima, pegawai penguat kuasa yang membuat penyitaan hendaklah merujuk perkara itu kepada Mahkamah bagi penentuannya.

(7) Mahkamah yang kepadanya perkara itu dirujuk hendaklah
mengeluarkan suatu saman menghendaki orang yang menegaskan bahawa dia ialah pemunya pengangkut, harta alih, buku, rekod,

laporan atau dokumen dan orang yang daripadanya ia disita hadir ke hadapan Mahkamah itu, dan apabila mereka hadir atau ingkar untuk hadir, dan penyampaian samari dengan sewajarnya telah dibuktikan, Mahkamah hendaklah meneruskan perneriksaan perkara itu. dan apabila terbukti bahawa pengangkut, harta alih, buku. rekod, laporan atau dokumen itu ialah ha1 perkara atau telah digunakan dalam pelakuan sesuatu kesalahan di bawah Akta ini, hendaklah memerintahkan supaya pengangkut, harta alih, buku, rekod, laporan atau dokumen itu dilucuthakkan atau boleh, semasa ket iadaan bukti sedemikian. memerintahkan pelepasan pengangkut, harta alih, buku. rekod, laporan atau dokumen itu kepada orang yang berhak kepadanya.
(8) Mana-mana pengangkut, harta alih, buku, rekod, laporan atail dokumen atau inana-mana organ manusia yang dilucuthakkan atau disifatkari dilucuthakkan hendaklah dilupuskan mengikut apa-apa cara sebagaimana yang difikirkan patut oleh pegawai penguat kuasa.

Kos memegang pengangkut, harta alih. dsb., yang disita
37. Jika apa-apa penpangkut. harta alih, rekod, laporan atau dokumen atau organ manusia yang disita di bawah Akta ini dipegang dalam jagaan pegawai penguat kuasa sementara menunggu penyelesaian apa-apa prosiding yang berkenaan dengan sesuatu kesalahan di bawah Akta ini, kos bagi memegang pengangkut, harta alih, rekod, laporan atau dokumen atau man:]-mana organ inanusia itu dalanl jagaan hendaklah, sekiranya mana-mana orang didapati bersalah atas suatu kesalahan, menjadi hutang sivil yang kena dibayar kepada Kesajaan oleh orang itu dan hendaklah diddpathan dengan sewajarnya.

Tiada kos atau ganti rugi yang berbangkit daripada kemasukan, penggeledahan atau penyitaan boleh didapatkan 38. Tiada seorang pun, berkenaan dengan mana-mana kemasukan atau penggeledahan, alau penyitaan mana-mana pengangkut, harta alih, rekod, laporan atau doku~nen atau mana-mana organ manusia, yang disita pada rnenjalankan apa-apa kuasa yang diberikan oleh Akta in], berhak kepada kos kemasukan, penggeledahan atau penyitaan itu atau kepada apa-apa ganti rugi atau relief lain melainkan jika kemasukan, penggeledahan atau penyitaan it11 dibuat tanpa sebab yang munasabah.

Halangan

39. Mana-mana orang yang menghalang, tnerintangi, mengganggu atau gaga1 untuk rnematuhi permintaan yang sah seseorang pegawai penguat kuasa dalam melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini melakukan suatu kesalahan.
Pemberian maklumat

40. (1 ) Mana-mana orang yang-( a ) mengetahui atau nxrnpunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki bahawa seseorang pegawai penguat kuasa sedang bertindak. atau bercadang untuk bertindak, berkaitan dengan suatu penyiasatan yang sedang, atau akan, dijalankan di bawah atau bagi maksud ,4kta ini dan menzahirkan kepada mana-mana orang lain maklumat atau apa-apa perkara lain yang mungkin akan rnenjejaskan penyiasatan itu atau penyiasatan yang dicadangkan itu; atau (b) mengetahui atau mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki bahawa suatu penzahiran telah dibuat kepada seorang pegawai penguat kuasa di bawah Akta ini dan menzahirkan kepada mana-mana orang lain niaklurnat atau apa-apa perkara lain yrzng mungkin menjejaskan apa-apa penyiasatan yang mungkin dijalankan berikutan dengan penzahiran itu,
melakukan suatu kesalahan. (2) Tiada apa-apa jua dalam subseksyen ( I ) menjadikan suatu kesalahan bagi seseorang peguam bela dan peguam cara atau pekerjanya untuk tnenzahirkan apa-apa maklumat atau perkara lain-

( a ) kepada kliennya atau wakil kliennya berkaitan dengan pemberian nasihat kepada klien i t u semasa dnn bagi maksud khidmat profesional peguam bela dan peguarn cara itu; atau

( h ) kepada mana-mana orang dalam menjangkakan, atau berkaitan dengan dan bagi maksud, apa-apa prosiding undang-undang.

32

Undang - Undang Mnlay.ria

A KT A 670

(3) Subseksyen ( 2 ) tidaklah terpakai berhubung dengan apa-apa maklumat atau perkara lain yang dizahirkan dengan tujuan untuk melaksanakan apa-apa maksud yang menyalahi undang-undang.

(4) Dalam prosiding terhadap seseorang bagi suatu kesalahan di bawah seksyen ini, adalah suatu pembelaan untuk membuktikan bahawa( a ) dia tidak mengetahui atau mengesyaki bahawa penzahiran yang dibuat di bawah perenggan (l)(b) berkemungkinan menjejaskan penyiasatan itu; atau
(b) dia mempunyai kuasa sah atau alasan munasabah untuk membuat penzahiran itu.

Pemulaan pendakwaan

41. Tiada pendakwaan bagi suatu kesalahan di bawah Akta ini boleh dimulakan kecuali oleh atau dengan keizinan bertulis Pendakwa Raya.

JAGAAN DAN PERLINDUNGAN ORANG YANG DIPERDAGANGKAN

Tempat perlindungan

42. (1) Menteri boleh, melalui pemberitahuan dalam Wnrta, mengisytiharkan mana-mana rumah, bangunan atau tempat, atau mana-mana bahagian rumah, bangunan atau tempat itu, menjadi tempat perlindungan bagi jagaan dan perlindungan orang yang diperdagangkan dan boleh, dengan cara yang sama, mengisytiharkan bahawa tempat perlindungan itu terhenti menjadi suatu tempat perlindungan. ( 2 ) Menteri boleh, dari semasa ke semasa, mengarahkan pengasingan kategori berlainan orang yang diperdagangkan, antara lain, mengikut umur dan jantina sama ada di tempat perlindungan yang sama atau di tempat perlindungan yang berlainan.

Antipemerdagangan Orang

33

Pelantikan Pegawai Pelindung 43. (1) M e n t e r i , s e l e p a s b e r u n d i n g d e n g a n M e n t e r i y a n g dipertanggungkan dengan tanggungjawab bagi pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat boleh, melalui pemberitahuan dalam Warta, melantik apa-apa bilangan Pegawai Kebajikan Masyarakat atau mana-mana pegawai awam lain untuk menjalankan kuasa dan melaksanakan kewajipan seorang Pegawai Pelindung di bawah Akta ini tertakluk kepada apa-apa syarat sebagaimana yang dinyatakan dalam pemberitahuan itu.
(2) Pegawai Pelindung hendaklah(a) mempunyai kawalan ke atas dan tanggungjawab bagi jagaan dan perlindungan orang yang diperdagangkan di tempat per1i ndungan;

(b) menjalankan siasatan dan menyebabkan supaya disediakan laporan mengenai orang yang diperdagangkan sebagaimana yang dikehendaki di bawah Akta ini;
(c) m e m p u n y a i k u a s a u n t u k m e n g a w a s i o r a n g y a n g

diperdagangkan apabila diperintahkan oleh Majistret atau diarahkan oleh Menteri; dan (d) mempunyai apa-apa kuasa, kewajipan dan fungsi lain sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri.

Mengambil orang ke dalam jagaan sementara
44. (1) Seseorang pegawai penguat kuasa boleh, atas syak yang munasabah bahawa orang yang dijumpai atau diselamatkan ialah orang yang diperdagangkan, mengambil orang itu ke dalam jagaan sementara dan mengemukakan orang itu ke hadapan Majistret dalam masa dua puluh empat jam, tidak termasuk masa yang perlu bagi perjalanan ke Mahkamah Majistret, bagi maksud memperoleh perintah perlindungan interim.

(2) Majistret boleh membuat perintah perlindungan interim bagi orang yang ditempatkan di tempat perlindungan selama tempoh empat belas hari bagi maksud menjalankan penyiasatan dan siasatan di bawah seksyen 51.
(3) Pegawai penguat kuasa hendaklah, apabila memperoleh perintah yang dikeluarkan di bawah subseksyen (2), menyerahkan

orang yang diperdagangkan itu kepada Pegawai Pelindung untuk menempatkan orang yang diperdagangkan itu di tempat perligrlungan yang dinyatakan dalarn perintah.

Orang dalam jagaan sementara yang memerlukan pe~neriksaan atau rawatan perubatan
45. (1) Jika seseorang pegawai penguat kuasa yang mengambil seseorang ke dalam jagaan sementara di bawah subseksyen 44(1) berpendapat bahawa orang itu memerlukan pemeriksaan atau rawatan perubatan, pegawai penguat kuasa boleh, daripada mengemukakan orang itu ke hadapan Majistret, membawanya kepada pegawai perubatan.

(2) Jika pada masa diambil ke dalam jagaan sementara, orang itu adalah pesakit di dalam hospital, pegawai penguat kuasa boleh meninggalkan orang itu di hospital itu.

Pemeriksaan dan sawatan perubatan

46. Seseorang pegawai perubatan yang di hadapannya seseorang dibawa di bawah seksyen 45( a ) hendaklah menjalankan atau menyebabkan dijalankan
suatu pemeriksaan ke atas orang itu;

( 6 ) boleh dalam rnenieriksa orang itu clan jika dibenarkan oleh pegawai penguat kuasa, rnen.jalankan atau menyebabkan dijalankan apa-apa tatncara dan ujian sebagaimana yang perlu untuk nlendiagnosis keadaan orang itu; atau
( c ) boleh memberikan atau rnenyebabkan diberikan apa-apa rawatan sebagaimana yang dirasakannya perlu hasil daripada diagnosis itu.

Kebenaran untuk dimasukkan kc hospital
47. Jika seseorang yang diambil ke d a l a n ~ jagaan semerltara di bawah subseksyen 44(1) ialah seorang kanak-kanak $an pegawai perubatan yang memeriksa orang itu berpendapat bahawa kemasukannya ke hospital adalah perlu bagi maksud jagaan atau rawatan perubatan, seseorang pegawai penguat kuasa boleh meinbenarkan orang itu vlntuk dimasukkan ke hospital.

Antipemerdagangan Orang

35

Kawalan ke atas orang yang dimasukkan ke hospital 48. Jika seseorang yang diambil ke dalam jagaan sementara di
bawah subseksyen 44( 1 ) dimasukkan ke hospital, pegawai penguat kuasa hendaklah mempunyai kawalan ke atas, dan tanggungjawab bagi keselamatan dan perlindungan orang itu.

Langkah yang perlu diambil selepas pemeriksaan atau rawatan perubatan 49. ( I ) Seseorang yang diambil ke dalanl jagaan sementara di
bawah subseksyen 44(1) dan diperiksa dari segi perubatan di bawah seksyen 46 hendaklah dibawa ke hadapan Majistret dalam masa dua puluh empat jam-

( a ) apabila selesai pemeriksaan atau rawatan itu; atau

(6) jika orang itu dimasukkan ke hospital, apabila dibenarkan keluar dari hospital.
(2) Jika adalah tidak mungkin untuk membawa orang itu ke hadapan Majistret dalam masa yang dinyatakan dalam subseksyen ( I ) , orang itu hendaklah ditempatkan di tempat perlindungan sehingga suatu masa orang itu boleh dibawa ke hadapan Majistret.

Tiada liabiliti ditanggung kerana memberikan kebenaran
50. (1) Jika seseorang yang diperiksa atau dirawat di bawah Bahagian ini -

( a ) pegawai penguat kuasa yang membenarkan pemeriksaan
atau rawatan itu;
(b) pegawai perubatrzn yang memeriksa atau merawat orang itu; dan

( c ) semua orang yang bertindak d a l a n ~membantu pegawai perubatan itu,

tidaklah menanggung apa-apa liabiliti di sisi undang-undang hanya oleh sebab seseorang telah diperiksa atau dirawat menurut Bahagian ini.

36

Undang- Undang Malaysia

A KT A 670

(2) Tiada apa-apa jua yang terkandung dalam subseksyen (1) melepaskan seseorang pegawai perubatan daripada liabiliti berkenaan dengan pemeriksaan atau rawatan orang yang diambil ke dalam jagaan sementara di bawah subseksyen 44(1), yang liabilitinya itu dia akan tertakiuk sekiranya pemeriksaan atau rawatan itu dijalankan atau diberikan dengan keizinan ibu atau bapa atau penjaga orang itu atau orang yang mempunyai kuasa untuk mengizinkan pemeriksaan atau rawatan itu.

Penyiasatan, siasatan dan Perintah Perlindungan

51. (1) Jika suatu perintah perlindungan interim dibuat di bawah subseksyen 44(2), dalam masa empat belas hari dari tarikh perintah itu( a ) seorang pegawai penguat kuasa hendaklah menyiasat keadaan kes orang itu bagi maksud menentukan sama ada orang itu adalah orang yang diperdagangkan di bawah Akta ini; dan
(b) seorang Pegawai Pelindung hendaklah menjalankan siasatan terhadap latar belakang orang itu.

(2) Apabila selesai sesuatu penyiasatan dan siasatan di bawah subseksyen ( I ) , pegawai penguat kuasa dan Pegawai Pelindung hendaklah menyediakan suatu laporan dan mengemukakan laporan itu bersama-sama dengan orang itu ke hadapan Mahkamah Majistret bagi maksud memuaskan hati Majistret bahawa orang itu adalah orang yang diperdagangkan di bawah Akta ini. (3) Jika Majistret, selepas membaca laporan yang dikemukakan di bawah subseksyen (2), berpuas hati bahawa orang yang dibawa ke hadapannya -

( a ) ialah orang yang diperdagangkan dan memerlukan jagaan dan perlindungan, Majistret boleh membuat suatu Perintah Perlindungan (i) dalam ha1 orang yang diperdagangkan ialah seorang warganegara atau pemastautin tetap Malaysia, memerintahkan orang yang diperdagangkan itu ditempatkan di tempat perlindungan selama tempoh tidak melebihi dua tahun dari tarikh perintah itu; atau

Antipemerdagavlgan Orang

37

(ii) dalam ha1 orang yang diperdagangkan ialah seorang warganegara asing, memerintahkan orang yang diperdagangkan itu ditempatkan di tempat perlindungan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan dari tarikh perintah itu, dan selepas itu melepaskannya kepada pegawai imigresen untuk tindakan yang perlu mengikut peruntukan Akta Imigresen 19.59163;
(b) bukan orang yang diperdagangkan, Majistret boleh-

(i) dalam ha1 seorang warganegara atau pemastautin tetap Malaysia, memerintahkan orang itu dilepaskan; atau (ii) dalam ha1 seorang warganegara asing, memerintahkan orang itu dilepaskan kepada pegawai imigresen untuk tindakan yang perlu mengikut peruntukan Akta Imigresen 1959163.

( . Majistret boleh pada bila-bila masa, atas permohonan 4) pegawai penguat kuasa atau Pegawai Pelindung, mengikut manamana yang berkenaan, melanjutkan atau membatalkan Perintah Perlindungan yang dibuat di bawah seksyen ini.
(5) Walau apa pun subseksyen (4), jika orang yang diperdagangkan itu ialah seorang warganegara asing, suatu pelanjutan Perintah Perlindungan boleh diberikan hanya bagi maksud lnenyelesaikan perakaman keterangan di bawah seksyen 52 atau bagi apa-apa keadaan luar biasa sebagaimana yang ditentukan oleh Majistret itu. Perakaman keterangan orang yang diperdagangkan 52. (1) Pada bila-bila masa semasa tempoh Perintah Perlindungan dibuat di bawah subperenggan Sl(?)(a)(ii), jika pendakwaan jenayah telah dimulakan terhadap mana-mana orang bagi suatu kesalahan di bawah Akta ini, pegawai penguat kuasa boleh membuat permohonan lisan bagi pengemukaan orang yang diperdagangkan itu ke hadapan Mahkamah Majistret bagi maksud merakamkan keterangan bersumpah orang yang diperdagangkan itu.

(2) Majistret boleh, atas permohonan itu, mengeluarkan saman atau perintah yang ditujukan kepada orang yang bertanggungjawab ke atas tempat perlindungan di mana orang yang diperdagangkan

38

Undang-Undcing Malaysia

A KTA 670

itu ditempatkan, menghendakinya untuk mengemukakan orang yang diperdagangkan itu pada tnasa dan di tempat yang dinyatakatl dalam saman atau perintah itu.

( 3 ) Majistret hendaklah merakamkan keterangan orang yang diperdagangkan itu dan menyelesaikan perakaman itu dalam masa tujuh hari dari tarikh pengemukaan orang yang diperdagangkan itu ke hadapannya.
(4) Semasa perakaman keterangan orang yang diperdagangkan itu, dia hendaklah diperiksa mengikut peruntukan Akta Keterangan 1950.

( 5 ) Majistret hendaklah menyebabkan keterangan yang diambil dijadikan daliim bentuk bertulis dan, padn akhir tulisan itu, hendaklah menandatangani keterangan itu.
(6) Walau apa pun apa-apa jua yang terkandung dalam Akta ini atau mana-mana undang-undang bertulis lain yang berlawanan, keterangan yang dirakam di bawah seksyen ini hendaklah boleh diterima sebagai keterangan dalam mana-mana prosiding di bawah Akta ini dan berat yang diletakkan pada keterangan itu hendaklah sama sebagaimana seorang saksi yang hadir dan memberi keterangan dalam suatu prosiding. Permohonan oleh ibu atau bapa, penjaga atau saudara

53. (1) Jika orang yang diperdagangkan yang ditempatkan di tempat perlindungan ialah seorang warganegara atau pemastautin tetap Malaysia, ibu atau bapa, penjaga atau saudara orang itu boleh, pada bila-bila masa, membuat suatu permohonan kepada Mahkamah Majistret untuk meletakkan orang itu ke dalam jagaan ibu atau bapa, penjaga atau saudara orang itu.

(2) Ibu atau bapa, penjaga atau saudara orang yang diperdagangkan itu hendaklah menyerahkan satu salinan permohonan itu kepada Pegawai Pelindung.
(3) Apabila menerima permohonan di bawah subseksyen (2), Pegawai Pelindung hendaklah menyebabkan suatu laporan disediakan berhubung dengan( a ) orang yang diperdagangkan itu:

( h ) status apa-apa penyiasatan atau pendakwaan bagi apa-apa kesalahan di bawah Akta ini yang berhubung dengan orang yang diperdagangkan itu;

Antipem~rdaga~zgan Orang

39

( c ) latar belakang orang yang diperdagangkan itu, ibu atau bapa, penjaga atau saudaranya; atau
(d) apa-apa perkara lain sebagaimana yang Pegawai Pelindung fikirkan berkaitan,

untuk membolehkan Majistret menentukan permohonan demi kepentingan terbaik orang yang diperdagangkan itu.

(4) Majistret hendaklah, apabila menerima permohonan itu, menetapkan tarikh untuk mendengar permohonan itu, dan hendaklah dengan notis bertulis, memaklumkan ibu atau bapa, penjaga atau saudara orang yang diperdagangkan itu, mengikut mana-maaa yang berkenaan, Pegawai Pelindung atau orang lain yang Majistret fikirkan patut, dan hendaklah menghendaki supaya orang yang diperdagangkan itu hadir ke hadapannya pada tarikh yang ditetapkan.
(5) Selepas mendengar permohonan dan membaca laporan Pegawai Pelindung, dan jika Majistret berpuas hati bahawa adalah demi kepentingan terbaik orang yang diperdagangkan itu, dia boleh -

( a ) meletakkan orang itu ke dalam jagaan dan perlindungan ibu atau bapa, penjaga atau saudara orang itu dengan syarat-syarat yang dia fikirkan patut untuk dikenakan;
(b) menghendaki ibu atau bapa, penjaga atau saudara orang itu untuk menandatangani bon; atau

( c ) menghendaki orang itu diletakkan di bawah pengawasan seorang Pegawai Pelindung,
untuk suatu tempoh yang akan ditetapkan oleh Majistret itu.

(6) Majistret boleh, pada bila-bila masa, rnembata'lkan perintall yang dibuat di bawah subseksyen ( 5 ) .

Pelepasan orang yang diperdagangkan
54. (1) Apabila sesuatu Perintah Perlindungan dibatalkan atau tamatnya tempoh yang dinyatakan dalam sesuatu Perintah Perlindungan, Pegawai Pelindung hendaklah( a ) dalarn ha1 orang yang diperdagangkan ialah seorang warganegara atau pemastautin tetap Malaysia, melepaskan orang itu; atau

40

Undang- Undang Malaysia

A KT A 670

( b ) dalam ha1 orang yang diperdagangkan ialah seorang warganegara asing, melepaskan orang itu kepada pegawai imigresen untuk tindakan yang perlu mengikut peruntukan Akta Imigresen 1959163.

(2) Pegawai imigresen itu hendaklah mengambil segala langkah yang perlu untuk menguruskan penghantaran balik orang itu ke negara asalnya tanpa kelengahan yang tidak perlu, dengan mengambil kira keselamatannya.
(3) Walau apa pun perenggan l ( a ) , mahkamah boleh, atas suatu permohonan yang dibuat oleh Pegawai Pelindung. dan setelah berpuas hati bahawa orang itu memerlukan jagaan dan perlindungan lanjut, meinbuat perintah supaya orang yang diperdagangkan itu ditempatkan di tempat perlindungan bagi apa-apa tempoh lanjut sebagaimana yang difikirkan patut oleh Majistret.

Orang yang diperdagangkan yang melarikan diri atau dipindahkan dari tempat perlindungan 55. Mana-mana orang yang diperdagangkan yang melarikan diri atau yang dipindahkan dari tempat perlindungan tanpa kuasa sah ( a ) boleh diambil ke dalam jagaan oleh mana-mana pegawai penguat kuasa dan hendaklah dibawa semula ke tempat perlindungan itu; dan (b) hendaklah ditempatkan untuk suatu tempoh yang sama dengan tempoh semasa dia bebas secara tidak sah dan untuk baki tempoh Perintah Perlindungannya yang belum habis yang asalnya dibuat oleh Majistret.

Kesalahan memindahkan atau membantu orang yang diperdagangkan melarikan diri dari tempat perlindungan 56. Mana-mana orang yang(a) memindahkan orang yang diperdagangkan dari tempat

perlindungan tanpa kuasa sah;
(b) dengan diketahuinya membantu atau mendorong, secara langsung atau tidak langsung, orang yang diperdagangkan untuk melarikan diri dari tempat perlindungan; atau

Antipernerdagangan Orang

41

( c ) dengan diketahuinya melindungi atau menyembunyikan orang yang diperdagangkan yang telah melarikan diri, atau menghalang orang itu daripada kembali ke tempat perlindungan, melakukan suatu kesalahan.

Kuasa Menteri untuk memindahkan orang yang diperdagangkan dari satu tempat perlindungan ke tempat perlindungan yang lain

57. Menteri boleh, pada bila-bila masa, atas sebab yang pada
hematnya mencukupi, dengan perintah secara bertulis mengarahkan pemindahan mana-mana orang yang diperdagangkan dari suatu tempat perlindungan ke tempat perlindungan yang lain sebagaimana yang dinyatakan dalam perintah itu.

PELBAGAI

Sekatan ke atas laporan dan penyiaran media 58. (1) Walau apa pun mana-mana undang-undang bertulis yang
berlawanan, apa-apa laporan media massa mengenai(a) apa-apa langkah yang diambil berhubung dengan orang

yang diperdagangkan dalam mana-mana prosiding sama ada pada peringkat sebelum perbicaraan, perbicaraan atau selepas perbicaraan;
(b) mana-mana orang yang diperdagangkan yang berkenaan dengannya jagaan atau perlindungan diberikan di bawah Bahagian V; atau
(c) apa-apa perkara lain di bawah Akta ini,

tidak boleh mendedahkan nama atau alamat, atau memasukkan apa-apa butiran yang dikira boleh membawa kepada pengenalpastian mana-mana orang yang diperdagangkan yang terlibat sedemikian sama ada sebagai orang yang diperdagangkan atau sebagai seorang saksi dalam mana-mana prosiding.

42 (2) Gambar-

Undang-Uizdang Malaysia

A KT A 670

( a ) mana-mana orang yang diperdagangkan dalam mana-mana perkara yang disebut dalam subseksyen ( I ) ; atau
(b) mana-mana orang, tempat atau benda lain yang mungkin membawa kepada pengenalpastian orang yang diperdagangkan,

tidak boleh disiarkan dalam mana-mana akhbar atau majalah atau disampaikan melalui apa-apa perantara elektronik.

(3) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) atau (2) melakukan suatu kesalahan.
Keterangan agent provocateur boleh diterima 59. ( 1 ) Walau apa pun mana-mana undang-undang atau rukun undang-undang yang berlawanan, dalam mana-mana prosiding terhadap mana-mana orang bagi suatu kesalahan di bawah Akta ini, tiada agent provocateur boleh dianggap tidak boleh dipercayai semata-mata kerana dia telah cuba melakukan atau bersubahat, atau telah bersubahat atau terlibat dalam konspirasi jenayah untuk melakukan, kesalahan itu jika tujuan utama percubaan, persubahatan atau penglibatan itu ialah untuk mendapatkan keterangan terhadap orang itu.
(2) Walau apa pun mana-mana undang-undang atau rukun undang-undang yang berlawanan, suatu sabitan bagi apa-apa kesalahan di bawah Akta ini yang berasaskan semata-mata pada keterangan tanpa sokongan mana-mana agent provocateur tidaklah menjadi tidak sah clan tiada sabitan sedemikian boleh diketepikan hanya kerana mahkamah yang membicarakan kes itu telah gaga1 untuk menyebut dalaln alasan penghakimannya keperluan supaya mengingatkan dirinya tentang bahayb membuat sabitan berdasarkan pada keterangan sedemikian.

Kebolehterimaan keterangan dokumentar
60. Jika mana-mana pegawai penguat kuasa telah memperoleh apa-apa dokumen atau keterangan lain dalam menjalankan kuasanya di bawah Akta ini, doklirnen atau salinan dokumen itu atau keterangan lain, mengikut mana-mana yang berkenaan,

Antipemerdagangan Orang

43

hendalclah diterima sebagai keterangan dalam mana-mana prosidirlg di bawah Akta ini, walau apa pun apa-apa jua yang berlawanan dalam mana-mana undang-undang bertulis.

Kebolehterimaan terjemahan dokumen

61. ( 1 ) Jika apa-apa dokumen yang hendak digunakan dalam
mana-mana prosiding terhadap mana-mana orang bagi sesuatu kesalahan di bawah Akta ini dalam suatu bahasa selain bahasa kebangsaan atau bahasa Jnggeris, terjemahan dokumen itu ke dalam bahasa kebangsan atau bahasa Inggeris hendaklah diterima sebagai keterangan jika terjemahan itu disertakan dengan perakuan orang yang menterjemahkan dokumen itu yang menyatakan bahawa terjemahan itu ialah ter.jemahan yang tepat, benar dan betul dan terjemahan itu telah dibuat oleh orang itu atas kehendak manamana pegawai penguat kuasa.

(2) Subseksyen (1) hendaklah terpakai bagi sesuatu dokumen yang diterjemahkan, tidak kira sama ada dokumen itu telah dibuat di dalam atau di luar Malaysia. atau sama ada terjemahan itu telah dibuat di dalam atau di luar Malaysia, atau sama ada milikan dokumen itu telah diperoleh oleh mana-mana pegawai penguat kuasa di dalam atau di luar Malaysia. Tanggung rugi

62. Tiada tindakan, guaman, pendakwaan atau prosiding lain boleh diambil atau dibawa, dimulakan, atau dikekalkan dalam mana-mana mahkamah atau di hadapan mana-mana pihak berkuasa yang lain terhadap( a ) mana-mana pegawai penguat kuasa;

(b) mana-mana Pegawai Pelindung; atau
(c) mana-mana orang yang bertindak menurut undang-undang

dalam mematuhi apa-apa arahan atau perintah seseorang pegawai penguat kuasa atau Pegawai Pelindung. b a l l atau oleh sebab, atau berkenaan dengan, apa-apa perbuatan yang dilakukan atau pernyataan yang dibuat atau d i t i ~ g g a l k a n daripada dilakukan atau dibuat, atau yang berupa sebagai dilakukan atau dibuat atau ditinggalkan daripada dilakukan atau dibuat,

44

Undang- Uildang Malaysia

A KT A 670

menurut atau dalam melaksanakan, atau yang diniatkan menurut atau untuk melaksanakan, Akta ini atau mana-mana perintah bertulis, arahan atau benda lain yang dikeluarkan di bawah Akta inj jika perbuatan atau pernyataan itu dilakukan atau dibuat, atau ditinggalkan daripada dilakukan atau dibuat, dengan suci hati.

Penalti am

63. Mana-mana orang yang melakukan suatu kesalahan di bawah Akta ini yang baginya tiada penalti diperuntukkan dengan nyata boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu ratus lima puluh ribu ringgit atau pemenjaraan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.
Kesalahan oleh pertubuhan perbadanan

64. Jika apa-apa kesalahan terhadap mana-mana peruntukan Akta ini telah dilakukan oleh suatu pertubuhan perbadanan, mana-mana orang yang pada masa pelakuan kesalahan itu ialah seorang pengarah, pengurus, setiausaha atau pegawai lain yang seurnpamanya bagi pertubuhan perbadanan itu, atau yang berupa sebagai bertindak dalam mana-mana kapasiti sedemikian, atau telah dalam apa-apa cara bertanggung-jawab bagi pengurusan apa-apa ha1 ehwal pertubuhan perbadanan itu, atau yang membantu dalam pengurusan sedemikian, juga melakukan kesalahan itu melainkan jika dia inembuktikan bahawa kesalahan itu telah dilakukan tanpa pengetahuan. persetujuan atau pembiarannya, dan bahawa dia telah menjalankan segala usaha yang wajar dilakukannya untuk mencegah pelakuan kesalahan itu sebagaimana yang dia patut jalankan, dengan mengambil kira jenis fungsinya dalam kapasiti itu dan segala ha1 keadaan.
Kesalahan oleh pekerja atau ejen
65. Jika mana-mana orang boleh di bawah Akta ini dikenakan hukuman atau penalti bagi apa-apa perbuatan, peninggalan, keabaian atau keingkaran, orang itu bolehlah dikenakan hukuman atau penalti yang sama bagi tiap-tiap perbuatan, peninggalan, keabaian atau keingkaran sedemikian oleh mana-mana pekerja atau ejennya atau ejen pekerja itu, jika perbuatan, peninggalan, keabaian atau keingkaran itu telah dilakukan oleh pekerja orang itu dalam masa

Antipemerdagurigan Ornng

45

penggajiannya, atau oleh ejen itu semasa bertindak bagi pihak orang itu, atau oleh pekerja ejen itu dalam masa penggajian pekerja itu oleh ejen itu, atau selainnya bagi pihak ejen itu.

66. (1) Menteri boleh, membuat apa-apa peraturan-peraturan yang perlu atau suai manfaat untuk memberikan kuat kuasa penuh, atau bagi menjalankan, peruntukan Akta ini. (2) Tanpa menjejaskan keluasan subseksyen ( I ) , peraturanperaturan boleh dibuat ( a ) untuk menetapkan fungsi atau perkara lain berhubung dengan Majlis;
(b) untuk mengadakan peruntukan bagi suatu kesalahan, apa-apa perbuatan atau peninggalan yang bertentangan dengan mana-mana peruntukan mana-mana peraturanperaturan;
(c) untuk mengadakan peruntukan bagi pengenaan penalti bagi kesalahan itu;
(d) untuk menetapkan langkah bagi jagaan dan perlindungan orang yang diperdagangkan di tempat perlindungan;

( e ) untuk menetapkan kuasa dan fungsi Pegawai Pelindung;
(f) untuk mengawal selia pengurusan, pentadbiran dan kawalan

tempat perlindungan, termasuk peruntukan bagi kuasa, kewajipan dan fungsi orang yang bertanggungjawab ke atas tempat perlindungan:
(g) untuk mengadakan peruntukan bagi apa-apa perkara yang,

di bawah Akta ini, adalah dikehendaki atau dibenarkan untuk ditetapkan atau yang perlu atau suai manfaat untuk ditetapkan.

Pencegahan anomali 67. (1) Menteri boleh, apabila pada hematnya perlu atau suai
manfaat berbuat sedemikian, sama ada bagi maksud menghapuskan kesulitan atau mencegah anomali yang berbangkit daripada pembuatan Akta ini, melalui perintah yang disiarkan dalam Warta membuat apa-apa ubah suaian kepada mana-mana peruntukan dalaln Akta

46

Undarzg- L'ndang Malaysiu

AKTA 670

ini sebagaimana yang difikirkannya patut, tetapi Menteri tidak boleh menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen ini selepas habis tempoh dua tahun dari tarikh jlang ditetapkan.

(2) Dalam seksyen ini, "ubah suaian" termasuklah pindaan, tambahan, pernotongan, penggantian, adaptasi, variasi, pengubahan, dan ketidakpakaian mana-mana peruntukan Akta ini.

LAWS OF MALAYSIA
Act 670
ANTI-TRAFFICKING IN PERSONS ACT 2007

LAWS OF MALAYSIA Act 670 ANTI-TRAFFICKING IN PERSONS ACT 2007
ARRANGEMENT OF SECTIONS P ART I
PRELIMINARY Section

1.

Short title and commencenient Interpretation Scope of application Extension of Act to extra territorial offences Prevailing law

2.
3.
4.

5.

COUNCIL FOR ANTI-TRAFFICKING IN PERSONS

Council for Anti-Trafficking in Persons Functions and powers of Council Power of Minister to issue directions Meetings of Council Establishment of committees Secretary of the Council and other officers

TRAFFICKING IN PERSONS OFFENCES, IMMUNITY, ETC.

Offence of trafficking in persons Offence of trafficking in persons by means of threat, force, etc.. Offence of trafficking in children Offence of profiting from exploitation of a trafficked person

4
Section

Laws of Malaysia
16.
17.
18.

Consent of trafficked person irrelevant Past sexual behaviour irrelevant Fraudulent travel or identity documents Recruitirlg persons Providing facilities in support of trafficking in persons Providing services for purposes of trafficking in persons Harbouring persons Obligation of owner, operator or master of conveyance Intentional omission to give information Immunity from criminal prosecution Protection of informers

19.
20.

21.
22. 23. 24.

25.
26.

ENFORCEMENT

27. 28. 29. 30. 31.

Enforcement officers Power of investigation Power of arrest Search and seizure with warrant Search and seizure without warrant Access to computerized data List of things seized Power to examine persons Admissibility of statement Forfeiture of conveyance, moveable property, etc. Cost of holding conveyance, n~oveableproperty, etc., seized No costs or damages arising from entry, search or seizure to be recoverable Obstruction Tipping-off Institution of prosecution

32.
33.

Anti-Trafficking in Persons

CARE AND PROTECTION OF TRAFFICKED PERSONS Section

42. 43.

Place of refuge Appointment of Protection Officers Taking a person into temporary custody Person in temporary custody in need of medical examination or treatment Medical examination and treatment Authorization for hospitalization Control over hospitalised person Steps to be taken after medical examination or treatment No liability incurred for giving authorization Investigation, enquiry and Protection Order Recording of evidence of trafficked person Application by parent, guardian or relative Release of trafficked person Trafficked person who escapes or is removed from place of refuge Offence of removing or helping a trafficked person to escape from place of refuge Power of Minister to remove trafficked person from one place of refuge to another P ART VI
MISCELLANEOUS

44.
45. 46. 47. 48.

58.

Restriction on media reporting and publication Evidence of agent provocateur admissible Admissibility of documentary evidence Admissibility of translation of documents Indemnity General penalty

59.
60.

61.
62.

63.

6
Section

Laws of Muluysia
64.

Offence by body corporate Offence by employee or agent Regulations Prevention of anomalies

65.

66.
67.

LAWS OF MALAYSIA Act 670 ANTI-TRAFFICKING IN PERSONS ACT 2007

An Act to provide for the offence of trafficking in persons, the protection and support of trafficked persons, the establishment of the Council for Anti-Trafficking in Persons, and for matters connected therewith.

ENACTED by the Parliament of Malaysia as follows:

PRELIMINARY

Short title and commencement
1. ( I ) This Act may be cited as the Anti-Trafficking in Persons Act 2007.
(2) This Act comes into operation on a date to be appointed by the Minister by notification in the Gazette, and the Minister may appoint different dates for the coming into operation of different provisions of this Act.

Interpretation

2. In this Act, unless the context otherwise requires"this Act" includes any subsidiary legislation made under this Act;

8

Laws of Malaysia

ACT 670

"prescribed" means prescribed by the Minister by regulations; "fraudulent travel or identity document" means a travel or identity document that( a ) has been made, or altered in a material way, by a person other than a person or agency lawfully authorised to make or issue the travel or identity document on behalf of a country; ( b ) has been issued or obtained through misrepresentation, corruption or duress or in any other unlawful manner; or
( c ) is being improperly used by a person other than the

rightful holder; "exploitation" means all forms of sexual exploitation, forced labour or services. slavery or practices similar to slavery, servitude, any illegal activity or the removal of human organs; "child" means a person who is under the age of eighteen years; "Court" means Sessions Court; "Council" means the Council for Anti-Trafficking in Persons established under section 6; "Minister" means the Minister charged with the responsibility for internal security; "receiving country" means any country into which a trafficked person is brought as part of an act of trafficking in persons; "trafficked person" means any person who is the victim or object of an act of trafficking in persons;
<<

coercion" means ( a ) threat of serious harm to or physical restraint against any person; ( b ) any scheme, plan, or pattern intended to cause a person to believe that failure to perform an act would result in

Anti-Traffickirzg in Persons

9

serious harm to or physical restraint against any person; or

( c ) the abuse or threatened abuse of the legal process;
"officer of the Malaysian Maritime Enforcement Agency" has the same meaning assigned to it by the Malaysian Maritime Enforcement Agency Act 2004 [Act 6331; "immigration officer" has the same meaning assigned to it by the Immigration Act 1959/63 [Act 1.551; "Officer of customs" has the same meaning assigned to it by the Customs Act 1967 [Act 23.51; "Social Welfare Officer" means any Social Welfare Officer in the ministry or department responsible for welfare services and includes any Assistant Social Welfare Officer; "Protection Officer" means any officer appointed under section 43; "enforcement officer" means any officer specified in section 27: "medical officer" means a registered medical practitioner in the service of the Government and includes a registered medical practitioner in any teaching hospital of a University; "permanent resident" has the same meaning assigned to it by the Courts of Judicature Act 1964 [Act 911; "trafficking in persons" or "traffics in persons" means the recruiting, transporting, transfering, harbouring, providing or receiving of a person for the purpose of exploitation; "conveyance" means any vehicle, vessel, ship, aircraft, or any other mode of transport whether by air, sea or land; "Protection Order" means an order made by a Magistrate for the care and protection of a trafficked person under paragraph 5 1(3)(a); "premises" means house, building, factory, land, tenement, easement of any tenure, whether open or enclosed,

whether built on or not, whether public or private, and whether maintained or not under statutory authority, and includes any container.

Scope of application
3. The offences under this Act apply, regardless of whether the conduct constituting the offence took place inside or outside Malaysia, in the following circumstances:
( a ) if Malaysia is the receiving country or the exploitation

occurs in Malaysia; or

(b) if the receiving country is a foreign country but the trafficking in persons starts in Malaysia or transits Malaysia.

Extension of Act to extra territorial offences

4. Any offence under this Act committed(a) on the high seas on board any ship or on any aircraft

registered in Malaysia;
( 6 ) by any citizen or permanent resident of Malaysia on the high seas on board any ship or on any aircraft: or
( c ) by any citizen or any permanent resident in any place

outside and beyond the limits of Malaysia, may be dealt with as if it had been con~nlittedat any place within Malaysia.

Prevailing law 5. (1) The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other written law relating to trafficking in persons. (2) In the event of any conflict or inconsistency between the provisions of this Act and those of any other written laws, the provisions of this Act shall prevail and the conflicting or inconsistent provisions of such other written laws shall, to the extent of the conflict or inconsistency, be deemed to be superseded.

COUNCIL FOR ANTI-TRAFFICKING; IN PERSONS

Council for Anti-Trafficking in Persons
6. ( 1 ) A body to be known as Council for Anti-Trafficking in Persons shall be established for the purpose of this Act.
(2) The Council shall consist of the following mernbers:
( a ) the Secretary General of the Ministry responsible for internal security, who shall be the Chairman;
( h ) the Secretary General of the Ministry responsible for foreign affairs, or his representative;
(c) the Secretary General of the Ministry responsible for

home affairs, or his representative; ((1) the Secretary General of the Ministry responsible for women, family and community development. or his representative; ( e ) the Secretary General of the Ministsy responsible for human resources, or his representative;
(f) the Secretary General of the Ministry responsible for

transport. or his representative;
( g ) the Secretary General of the Ministry responsible for

information, or his representative;
( h ) the Attorney General of Malaysia, or his representative;
(i) the Irlspector General of Police, or his representative;

(j) t h e D i r e c t o r - G e n e r a l of I m m i g r a t i o n . o r h i s representative;

(k) the Director-General of Customs, or his representative;

( I ) the Director-General of Malaysian Maritime Enforcement,
or his representative; ( m ) a representative of the Ministry responsible for internal security; and

12
(11)

Laws of Malaysia

A CT 670

not more than three persons from non-governmental organization or other relevant organizations having appropriate experience, knowledge and expertise in problems and on issues relating to trafficking in persons including the protection and support of trafficked persons, to be appointed by the Minister.

(3) Each member of the Council appointed under paragraph ( 2 ) ( n ) shall, unless he sooner resigns, hold office for a period not exceeding two years and is eligible for re-appointment.
(4) Any member of the Council appointed under paragraph ( 2 ) i n ) may, at any time resign his office, by giving notice in writing to the Minister.

( 5 ) The members of the Council specified under subsection (2) may be paid such allowances as the Minister may determine.
Functions and powers of Council

7. (1) The Cou!lcil shall perform the functions of coordinating the implementation of this Act, formulating policies and programmes to prevent and suppress trafficking in persons including programmes in rendering assistance to trafficked persons, formulating protective programnles for trafficked persons and initiating education programmes to increase public awareness of the causes and consequences of the act of trafficking in persons.
(2) Without prejudice to the generality of subsection ( l ) , it shall be the responsibility of the Council to(a) formulate and oversee the implementation of a national action plan on the prevention and suppression of trafficking in persons including the support and protection of trafficked persons;

( h ) make recomn~endations the Minister on all aspects of to prevention and suppression of trafficking in persons;
(c) monitor the immigration and emigration patterns in

Malaysia for evidence of trafficking and to secure the prompt response of the relevant government agencies or bodies, and non-governmental organizations to problems on trafficking in persons brought to their attention;

Anti-Trafficking in Persons

13

(d) coordinate in the formulation of policies and monitor its implementation on issues of trafficking in persons with relevant government agencies or bodies and non-governmental organizations;

( e ) formulate and coordinate measures to inform and educate the public, including potential trafficked persons, on the causes and consequences of trafficking in persons;
(f) cooperate and coordinate with international bodies and

other similar regional bodies or committees in relation to the problems and issues of trafficking in persons including support and protection of trafficked persons; (g) advise the government on the issues of trafficking in persons including developments at the international level against the act of trafficking in persons;

( h ) collect and collate data and information, and authorise research, in relation to the prevention and suppression of trafficking in persons;

(i) perform any other functions as directed by the Minister
for the proper implementation of this Act.

(3) The Council shall have all such powers as may be necessary for, or in connection with, or incidental to, the performance of its functions under this Act.

Power of Minister to issue directions
8. T h e Minister may, from time to time, give the Council directions not inconsistent with this Act as to the performance of the functions and powers of the Council and the Council shall give effect to such directions.

Meetings of Council
9. (1) The Council shall meet as often as may be necessary for the performance of its functions at such time and place as the Chairman may determine.
(2) Seven members, including the Chairman, shall form the quorum of a meeting of the Council.

(3) The Chairman shall preside over all its meetings. (4) If the Chairman is unable for any reason to preside any meeting of the Council, the meeting shall be presided by a member elected from amongst the members present. (5) The Council may invite any person to attend any meeting or deliberation of the Council for the purpose of advising it on any matter under discussion, but that person shall not be entitled to vote at the meeting.

(6) At any meeting of the Council, the Chairman shall have a deliberative vote and shall, in the event of an equality of votes, have a casting vote.

(7) Any person invited under subsection (5) may be paid such allowance as the Minister may determine.
(8) Subject to the provisions of this Act. the Council may make rules for regulating its meetings and proceedings.

Establishment of committees

10. ( I ) The Council may establish such committees as it deems necessary or expedient to assist it i n the performance of its functions and the exercise of its powers under this Act.
(2) A committee established under subsection (1)-

( a ) shall be chaired by any member of the Council specified under paragraphs 6 ( 2 ) ( b )to (m);
( h ) shall conform to and act in accordance with any direction given to it by the Council; and
(c) may determine its own procedure.

(3) M e m b e r s of t h e c o m m i t t e e s e s t a b l i s h e d u n d e r subsecticm ( I ) may be appointed from amongst members of the Council or such other persons as the Council thinks fit.

(4) Except for members of the committees appointed from amongst members of the Council, any other persons appointed as members of the comn~itteesniay be paid such allowance as the Minister may determine. ( 5 ) A member of a committee shall hold office for such term as may be specified in his letter of appointment and is eligible for reappointn~ent.

(6) The Council may revoke the appointment of any member of a committee without assigning any reason therefor.
(7) A member of a committee may, at any time, resign by giving notice in writing to the chairman of the cornmittee.
(8) The Council may, at any time. discontinue or alter the constitution of a committee.

(9) A committee shall hold its meetings at such times and places as the chairman of the committee may determine.
(10) A committee may invite any person to attend any meeting of the committee for the purpose of advising it on any matter under discussion but that person shall not be entitled to vote at the meeting.

(11) Any person invited under subsection (10) may be paid such allowance as the Minister may determine.

Secretary of the Council and other officers 11. The Minister shall appoint a public officer to be the Secretary of the Council and such other public officers as may be necessary to assist the Council.

TRAFFICKING IN PERSONS OFFENCES, IMMUNITY, ETC

Offence of trafficking in persons 12. Any person, who traffics in persons not being a child, for the purpose of exploitation, commits an offence and shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term not exceeding fifteen years, and shall also be liable to fine. Offence of trafficking in persons by means of threat, force, etc.

13. Any person, who traffics in persons not being a child, for the purpose of exploitation, by one or more of the following means:

( a ) threat;
(b) use of force or other forms of coercion;

( c ) abduction;
( d ) fraud; (e) deception:

(f) abuse of power;
( g ) abuse of the position of vulnerability of a person to an

act of trafficking in persons; or (k) the giving or receiving of payments or benefits to obtain the consent of a person having control over the trafficked person, comrnits an offence and shall, on conviction, be punished with imprisonnlent for a term not less than three years but not exceeding twenty years, and shall also be liable to fine.

Offence of trafficking in children 14. Any person, who traffics in persons being a child, for the purpose of exploitation, commits an offence and shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term not less than three years but not exceeding twenty years, and shall also be liable to fine. Offence of profiting from exploitation of a trafficked person
15. Any person who profits from the exploitation of a trafficked person commits an offence and shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term not exceeding fifteen years, and shall also be liable to a fine of not less than fifty thousand ringgit but not exceeding five hundred thousand ringgit.

Consent of trafficked person irrelevant 16. In a prosecution for an offence under section 12, 13 or 14, it shall not be a defence that the trafficked person consented to the act of trafficking in persons. Past sexual behaviour irrelevant

17. A trafficked person's past sexual behaviour is irrelevant and inadmissible for the purpose of proving that the trafficked person was engaged in other sexual behaviour or to prove the trafficked person's sexual predisposition.

Anti-7iafficking in Persons

Fraudulent travel or identity documents
18. Any person who makes, obtains, gives, sells or possesses a fraudulent travel or identity document for the purpose of facilitating an act of trafficking in persons commits an offence and shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term not exceeding ten years, and shall also be liable to a fine of not less than fifty thousand ringgit but not exceeding five hundred thousand ringgit.

Recruiting persons
19. Any person who knowingly recruits, or agrees to recruit, another person to participate in the commission of an act of trafficking in persons, commits an offence and shall, on conviction be punished, with imprisonment for a term not exceeding ten years, and shall also be liable to fine.

Providing facilities in support of trafficking in persons 20. Any person being(a) the owner, occupier, lessee or person in charge of any premises, room or place, knowingly permits a meeting to be held in that premises, room or place; or

(b) the owner, lessee or person in charge of any equipment or facility that allows for recording, conferencing or meetings via technology, knowingly permits that equipment or facility to be used, for the purpose of committing an offence under this Act, commits an offence and shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term not exceeding ten years, and shall also be liable to fine.

Providing services for purposes of trafficking in persons

21. (1) Any person who, directly or indirectly, provides or makes available financial services or facilities( a ) intending that the services or facilities will be used, or knowing or having reasonable grounds to believe that the services or facilities will be used, in whole or in

part. for the purpose of committing or facilitating the commission of an act of trafficking in persons, or for the purpose of benefiting any person who is committing or Eac;litating the commission of an act of trafficking in persons; or
( b ) knowing or having reasonable grounds to believe that, in whole or in any part, the services or facilities will be used by or will benefit any person involved in an act of trafficking in persons,

commits an offence and shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term not exceeding ten years, and shall also be liable to fine.

( 2 ) For the purpose of subsection ( I ) , "financial services or facilities" iilclude the services or facilities offered by lawyers or accountants acting as nominees or agents for their clients.

Harbouring persons

22. ( 1 ) Any person who( a ) harbours a person; or

( b ) prevents, hinders or interferes with the arrest of a person,

knowing or having reason to believe that such person has committed or is planning or is likely to commit an act of trafficking in persons, commits an offence and shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term not exceeding ten years, and shall also be liable to fine.

( 2 ) In this section, "harbour" means supplying a person with shelter, food, drink, money or clothes, arms, ammunition or ~neans conveyance, or assisting a person in any way to evade of apprehension.

Obligation of owner, operator or master of conveyance

23. ( I ) Any person being the owner, operator or master of any conveyance. that engages in the transportation of goods or people for commercial gain shall ensure that every person travelling on board is in possession of travel documents for lawful entry of that person into the receiving country.

Anti-Trafficking in Persons

19

(2) Any owner, operator or master of any conveyance mentioned in subsection ( I ) , who( a ) knowingly permits or has reasonable grounds to believe that such conveyance is used for the purpose of bringing a person into a receiving country without travel documents required for the lawful entry of that person into the receiving country; or ( h ) knowingly permits or has reasonable grounds to believe that such conveyance is being used for the purpose of committing an act of trafficking in persons,

commits an offence and shall, on conviction, be liable(A) where such person is an individual, to a fine not exceeding two hundred and fifty thousand ringgit or to imprisonment for a term not exceeding five years or to both; or

(B) where such person is a body corporate, to a fine not less than fifty thousand ringgit but not exceeding five hundred thousand ringgit.
(3) In any proceedings for an offence under this section, it shall be a defence for such owner, operator or master to prove that -

( a ) he has reasonable grounds to believe that the travel documents of the person travelling on board are travel documents required for lawful entry of that person into the receiving country; ( h ) the person travelling on board possessed travel documents required for lawful entry into the receiving country when that person boarded, or last boarded, the conveyance to travel to the receiving country; or ( c ) the entry of the person into the receiving country occurred only because of illness or injury to that person, stress of weather or any other circumstances beyond the control of such owner, operator or master.

(4) Any person convicted of an offence under this section shall be liable to pay the costs of the trafficked person's detention in, and removal from, the receiving country.

20

Laws of Malaysia

Intentional omission to give information

24. Any person who knowing or having reason to believe, that any offence under this Act has been or will be committed, inteniionally omits to give any information respecting that offence, commits an offence and shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding two hundred and fifty thousand ringgit or to imprisonn:ent for a term not exceeding five years, or to both.
Immunity from criminal prosecution

25. A trafficked person shall not be liable to criminal prosecution in respect of( a ) his illegal entry into the receiving country;
( h ) his period of unlawful residence in the receiving country; or

( c ) his procurement or possession of any fraudulent travel or identity document which he obtained, or with which he was supplied, for the purpose of entering the receiving country,
where such acts are the direct consequence of an act of trafficking in persons that is alleged to have been committed or was committed.

Protection of informers
26. (1) Except as provided in this section, no complaint as to an offence under this Act shall be admitted in evidence in any civil or criminal proceedings whatsoever, and no witness shall be obliged or permitted to disclose the name or address of any informer, or state any matter which might lead to his discovery.

(2) If any book. document or paper which is in evidence or liable to inspection in any civil or criminal proceedings whatsoever contains any entry in which any informer is named or described or which might lead to his discovery, the court before which the proceedings is had shall cause all such entries to be concealed from view or to be obliterated so far as is necessary to protect the informer from discovery.

Anti-Trafficking in Persons

21

(3) If in a trial for any offence under this Act, the Court, after full enquiry into the case, is of the opinion that the informer willfully made in his complaint a material statement which he knew or believe to be false or did not believe to be true, or if in any other proceedings the court is of the opinion that justice cannot be fully done between the parties without the discovery of the informer, the Court may require the production of the original complaint, if in writing, and permit enquiry and require full disclosure concerning the informer.
(4) Any person who gives the information referred to in this section, knowing that the information is false, commits an offence.

ENFORCEMENT

Enforcement officers
27. (1) The following officers shall be enforcement officers for the purpose of this Act and may exercise all powers of enforcement:

( a ) any police officer;
( 6 ) any immigration officer;

( c ) any Officer of customs; and
(d) any officer of the Malaysian Maritime Enforcement Agency.

(2) An enforcement officer when acting against any person under this Act, shall declare his office and shall produce to the person against whom he is acting any authority card which has been issued to him.

Power of investigation

28. An enforcement officer shall have all the powers necessary
to carry out an investigation for any offence under this Act.

Laws of Malaysia

Power of arrest 29. (1) An enforcement officer may arrest without warrant any person ( a ) found committing or attempting to commit or abetting the commission of an offence under this Act; or
(b) whom the enforcement officer reasonably suspects of being engaged in committing or attempting to commit or abetting the commission of an offence under this Act.

(2) An enforcement officer making an arrest under subsection ( I ) shall, without unnecessary delay, bring the person arrested to the nearest police station, and thereafter the person shall be dealt with in accordance with the law relating to criminal procedure for the time being in force.

Search and seizure with warrant

30. (1) If it appears to a Magistrate, upon written information on oath and after such enquiry as the Magistrate considers necessary, that there is reasonable cause to believe that( a ) any premises or conveyance has been used or is about to

be used for; or
(b) there is in any premises or conveyance evidence necessary to the conduct of an investigation into,

the commission of an offence under this Act, the Magistrate may issue a warrant authorizing any enforcement officer named therein, at any reasonable time, by day or by night, to enter the premises or conveyance.

(2) A warrant issued under subsection (1) may authorise the enforcement officer to ( a ) search the premises or conveyance for, and to seize or remove from the premises or conveyance, any moveable property, book, record, report or document, or any human organ that is reasonably believed to furnish evidence of the commission of such offence; and

Anti-Trafficking in Persons

23

( 6 ) make copies of, or take extracts from any book, record, report or document found in the premises or conveyance.
(3) An enforcement officer entering any premises or conveyance under this section may take with him such other persons or equipment as may appear to him to be necessary.

(4) An enforcement officer may, in the exercise of his powers under this section, if necessary( a ) break open any outer or inner door of the premises or conveyance or any obstruction to the premises or conveyance in order to effect entry into the premises or conveyance;
(b) remove by force any obstruction to entry, search, seizure or removal as he is empowered to effect under this section; and

( c ) detain any person found in the premises or conveyance until the search has been completed. (5) Where, by reason of its nature, size or amount, it is not practicable to remove any moveable property, book, record, report or document or any human organ seized under this section, the enforcement officer shall, by any means, seal such moveable property, book, record, report or document or any human organ in the premises or conveyance in which it is found.
(6) A person who, without lawful authority, breaks, tampers with or damages the seal referred to in subsection (5) or removes the moveable property, book, record, report or document or any human organ under seal, or attempts to do so, commits an offence.

Search and seizure without warrant

31. ( 1 ) Where an enforcement officer has reasonable grounds to believe that by reason of delay in obtaining a search warrant under section 30, the investigation would be adversely affected or evidence of the commission of an offence is likely to be tampered with, removed, damaged or destroyed, he may, without warrant, with such assistance and force as is necessary( a ) enter and search any premises;

( b ) stop and search any conveyance or person;

24

Laws of Malaysia

ACT 670

( c ) seize and detain such conveyance, moveable property, book, record, report or document or human organ; or
(d) inspect, make copies of or take extract from any book, record, report or document found in the premises or conveyance.

(2) In exercjsing his powers under this section, an enforcement officer shall have all the powers conferred upon him under subsections 30(3), (4) and ( 5 ) .

Access to computerized data
32. (1) Any enforcement officer conducting a search under this Act shall be given access to computerized data whether stored in a computer or otherwise.
(2) For the purpose of subsection ( I ) , the enforcement officer shall be provided with the necessary password, encryption code, decryption code, software or hardware or any other means required for his access to enable comprehension of the computerized data.

List of things seized
33. ( I ) Except as provided in subsection ( 2 ) , where any convevance, moveable property, book, record, report or document or any human organ is seized under this Part, the enforcement officer shall prepare a list of the things seized and immediately deliver a copy signed by him to the occupier of the premises or the owner of the conveyance which has been searched. or to his agent or servant, at the premises or conveyance.

(2) Where the premises is unoccupied, the enforcement officer shall, whenever possible, post a list of the ihings seized conspicuously at or on the place or premises.

Power to examine persons

34. (1) An enforcement officer may, by notice in writing, require any person whom he believes to be acquainted with the facts and circumstances of the case to-((I)

attend before him for examination;

Anti-Trafficking in Persons

25

(b) produce before him any moveable property, record, report or document; or
(c) furnish hiin a statement in writing made on oath or affirmation setting out such information as he may require.

(2) Any person who contravenes subsection (1) commits an offence.
(3) The person examined under subsection (1) shall be legally bound to answer all questions relating to such case put to him by the enforcement officer, but he may refuse to answer any question the answer to which would have a tendency to expose him to a criminal charge or penalty or forfeiture. (4) A person making a statement under paragraph (l)(c) shall be legally bound to state the truth, whether or not such statement is made wholly or partly in answer to the questions of the enforcement officer.

(5) An e n f o r c e m e n t officer e x a m i n i n g a person u n d e r subsection (1) shall first inform that person of the provisions of subsections (3) and (4).

(6) A statement made by any person under subsection (3) or (4) shall be reduced into writing and signed by the person making it or affixed with his thumb print( a ) after it has been read to him in the language in which he made it; and

(b) after he has been given an opportunity to make any correction he may wish.

Admissibility of statement

35. (1) Except as provided in this section, no statement made
by any person to an enforcement officer in the course of an investigation made under this Act shall be used in evidence.

(2) When any witness is called for the prosecution or for the defence, other than the accused, the Court shall, on the request of the accused or the prosecutor, refer to any statement made by that witness to an enforcement officer in the course of an

26

Laws o Malaysia f

ACT 670

investigation under this Act and may then, if the Court thinks fit in the interest of justice, direct the accused to be furnished n i t h a copy of it and the statement may be used to impeach the credit of the witness in the manner provided by the Evidence Act 1950 [Act 561.

(3) Where the accused had made a statement during the course of an investigation, such statement may be admitted in evidence in support of his defence during the course of the trial.
(4) Nothing in this section shall be deemed to apply to any statement made in the course of an identification parade or falling within section 27 or paragraphs 3 2 ( l ) ( u ) , (i) and ( j ) of the Evidence Act 1950.
( 5 ) When any person is charged with any offence in relation to ( a ) the making; or (b) the contents,
of any statement made by him to an enforcement officer in the course of an investigation made under this Act, that statement may be used as evidence in the prosecution's case.

Forfeiture of conveyance, moveable property, etc.
36. (1) All conveyance, moveable property, book, record, report or document, or any human organ seized in the exercise of any power conferred under this Act are liable to forfeiture.

(2) The Court trying any person accused of an offence under this Act may at the conclusion of the trial, whether he is convicted or not, order that the conveyance, moveable property, book, record, report or document or any human organ seized from that person be forfeited.
(3) Where there is no prosecution with regard to any offence under this Act( a ) in the case of human organ seized, it shall be deemed to be forfeited; and

Anti-Trafficking irz Persons

27

(b) in the case of the conveyance, moveable property, book, record, report or document seized, the enforcement officer shall serve a notice in writing to the last known address of the person from whom the conveyance, moveable property, book, record, report or document was seized.

(4) The notice in paragraph (3)(b) shall specify that there is no prosecution in respect of such conveyance, moveable property, book, record, report or document and that such conveyance, moveable property, book, record, report or document will be forfeited at the expiration of one calendar month from the date of service of the notice unless a claim is made by the person from whom the conveyance, moveable property, book, record, report or document was seized.
(5) Upon receipt of the notice issued under paragraph (3)(b), any person asserting that he is the owner of any conveyance, moveable property, book, record, report or document seized under this Act which is not liable to forfeiture may, personally or by his agent authorized in writing by him, give written notice to the enforcement officer in whose possession the conveyance, moveable property, book, record, report or document is held.

(6) Upon receipt of a notice under subsection (5), the enforcement officer who made the seizure shall refer the matter to the Court for its determination.
(7) The Court to which the matter is referred shall issue a summons requiring the person asserting that he is the owner of the conveyance, moveable property, book, record, report or document and the person from whom it was seized to appear before the Court, and upon their appearance or default to appear, due service of the summons being proved, the Court shall proceed to the examination of the matter, and on proof that such conveyance, moveable property, book, record, report or document was the subject matter of or was used in the commission of an offence under this Act, shall order the conveyance, moveable property, book, record, report or document to be forfeited or may, in the absence of such proof, order the release of such conveyance, moveable property, book, record, report or document to the person entitled to it.

28

Laws of Mnlaysia

ACT 670

(8) Any conveyance, moveable property, book, record, report or document or any human organ forfeited or deemed to be forfeited shall be disposed of in any manner as the enforcement officer deems fit.

Cost of holding conveyance, moveable property, etc., seized

37. Where any conveyance, moveable property, record, report
or document or human organ seized under this Act is held in the custody of the enforcement officer pending completion of any proceedings in respect of an offence under this Act, the cost of holding such conveyance, moveable property, record. report or document or any human organ in custody shall, in the event of any person being found guilty of an offence, be a civil debt due to the Government by such person and shall be recoverable accordingly.

No costs or damages arising from entry, search or seizure to be recoverable 38. No person shall, in respect of any entry or search, or seizure of any conveyance, moveable property, record, report or document or any human organ seized in the exercise of any power conferred by this Act, be entitled to the costs of such entry, search, or seizure or to any damages or other relief unless such entry, search or seizure was made without reasonable cause. Obstruction 39. Any person who obstructs, impedes, interferes or fails to comply with any lawful demand of an enforcement officer in the performance of his functions under this Act commits an offence. Tipping-off

40. (1) Any person who( a ) knows or has reasonable grounds to suspect that an
enforcement officer is acting, or is proposing to act, in connection with an investigation which is being, or is about to be, conducted under or for the purposes of

Anti-Trafficking in Persons

29

this Act and discloses to any other person information or any other matter which is likely to prejudice that investigation or proposed investigation; or

(bj knows or has reasonable grounds to suspect that a disclosure has been made to an enforcement officer under this Act and discloses to any other person information or any other matter which is likely to prejudice any investigation which might be conducted following the disclosure,
commits an offence. (2) Nothing in subsection (1) makes it an offence for an advocate and solicitor or his employee to disclose any information or other matter(a) to his client or the client's representative in connection with the giving of advice to the client in the course and for the purpose of the professional employment of the advocate and solicitor; or

( b ) to any person in contemplation of, or in connection with and for the purpose of, any legal proceedings.

(3) Subsection (2) does not apply in relation to any information or other matter which is disclosed with a view to furthering any illegal purpose.
(4) In a proceedings against a person for an offence under this

section, it is a defence to prove that-

( a ) he did not know or suspect that the disclosure made under paragraph (l)(b) was likely to prejudice the investigation; or
(b) he had lawful authority or reasonable excuse for making the disclosure.

Institution of prosecution
41. N o prosecution for an offence under this Act shall be instituted except by or with the written consent of the Public Prosecutor.

Laws of Malaysia

A C T 670

CARE AND PROTECTION O F TRAFFICKED PERSONS

Place of refuge
42. (1) The Minister may, by notification in the Gazette, declare any house, building or place, or any part thereof, to be a place of refuge for the care and protection of trafficked persons and may, in like manner, declare that such place of refuge ceases to be a place of refuge. (2) The Minister may, from time to time, direct the separation of different categories of trafficked persons, among others, according to age and gender either at the same place of refuge or at different places of refuge.

Appointment of Protection Officers

43. (1) The Minister, after consultation with the Minister charged with the responsibility for women, family and community development may, by notification in the Gazette, appoint such number of Social Welfare Officers or any other public officers to exercise the powers and perform the duties of a Protection Officer under this Act subject to any condition as may be specified in the notification.
(2) The Protection Officer shall(a) have control over and responsibility for the care and protection of the trafficked person at the place of refuge;
(b) carry out an enquiry and cause to be prepared a report of the trafficked person as required under this Act;

( c ) have the power to supervise the trafficked person upon order by the Magistrate or direction by the Minister; and
(d) have such other powers, duties and functions as the Minister may prescribe.

Anti-Traflicking in Persons Taking a person into temporary custody

31

44. (1) An enforcement officer may, on reasonable suspicion that any person who is found or rescued is a trafficked person, take that person into temporary custody and produce him before a Magistrate within twenty-four hours, exclusive of the time necessary for the journey to the Magistrate's Court, for the purpose of obtaining an interim protection order. (2) The Magistrate may make an interim protection order for the person to be placed at a place of refuge for .a period of fourteen days for the purpose of carrying out an investigation and enquiry under section 51.
(3) The enforcement officer shall, upon obtaining the order issued under subsection (2), surrender the trafficked person to a Protection Officer to place that trafficked person at the place of refuge specified in the order.
Person in temporary custody in need of medical examination or treatment

45. (1) Where an enforcement officer who takes a person into temporary custody under subsection 44(1) is of the opinion that the person is in need of medical examination or treatment, the enforcement officer may, instead of taking that person before a Magistrate, present him to a medical officer.
(2) If at the time of being taken into temporary custody, the person is a patient in a hospital, the enforcement officer may leave that person in the hospital.

Medical examination and treatment

46. A medical officer before whom a person is presented under section 45( a ) shall conduct or cause to be conducted an examination of the person;
(b) may in examining the person and if so authorised by an enforcement officer, administer or cause to be administered such procedures and tests as may be necessary to diagnose the person's condition; or

Laws of Malaysia ( c ) may provide or cause to be provided such treatment as he considers necessary as a result of the diagnosis. Authorization for hospitalization 47. Where a person taken into temporary custody under subsection 44(1) is a child and the medical officer who examines him is of the opinion that his hospitalization is necessary for the purpose of medical care or treatment, an enforcement officer may authorise that person to be hospitalised. Control over hospitalised person 48. Where the person taken into temporary custody under subsection 44(1) is hospitalised, the enforcement officer shall have control over, and responsibility for, the security and protection of that person. Steps to be taken after medical examination or treatment

49. (1) A person who is taken into temporary custody under subsection 44(1) and is medically examined under section 46 shall
be produced before a Magistrate within twenty-four hours( a ) of the completion of such examination or treatment; or

(b) if the person is hospitalised, on his discharge from the hospital.

(2) If it is not possible to bring that person before a Magistrate within the time specified in subsection ( I ) , that person shall be placed in a place of refuge until such time as he can be brought before a Magistrate.

No liability incurred for giving authorization

50. (1) If a person is examined or treated under this Part( a ) the enforcement officer who authorises such examination or treatment;
(b) the medical officer who examines or treats the person; and

Anti-Tmfficking in Persons (c) all persons acting in aid of the medical officer,

33

shall not incur any liability at law by reason only that a person is examined or treated pursuant to this Part. (2) Nothing contained in subsection (1) relieves a medical officer from liability in respect of the examination or treatment of the person taken into temporary custody under subsection 44(1). which liability he would have been subject to had the examination or treatment been carried out or administered with the consent of the parent or guardian of the person or person having authority to consent to the examination or treatment.

Investigation, enquiry and Protection Order

51. (1) Where an interim protection order is made under subsection
44(2), within fourteen days from the date of such order-

( a ) an enforcement officer shall investigate into the circumstances
of the person's case for the purpose of determining whether the person is a trafficked person under this Act; and

(b) a Protection Officer shall enquire into the background of that person.
(2) Upon completion of the investigation and enquiry under subsection ( I ) , the enforcement officer and the Protection Officer shall prepare a report and produce the report together with the person before a Magistrate's Court for the purpose of satisfying the Magistrate that such person is a trafficked person under this Act.

(3) Where the Magistrate, having read the report produced under subsection (2), is satisfied that the person brought before him -

( a ) is a trafficked person and in need of care and protection,
the Magistrate may make a Protection Order(i) in the case of a trafficked person who is a citizen or permanent resident of Malaysia, ordering that such trafficked person be placed in a place of refuge for a period not exceeding two years from the date of the order; or

34

Laws of Malaysia

ACT 670

(ii) in the case of a trafficked person who is a foreign national, ordering that such trafficked person be placed in a place of refuge for a period not exceeding three months from the date of the order, and thereafter to release him to an immigration officer for necessary action in accordance with the provisions of the Immigration Act 1959163,

(b) is not a trafficked person, the Magistrate may(i) in the case of a person who is a citizen or permanent resident of Malaysia, order that person to be released; or (ii) in the case of a person who is a foreign national, order that person to be released to an immigration officer for necessary action in accordance with the provisions of the Immigration Act 1959163. (4) The Magistrate may at any time, on the application of an enforcement officer or a Protection Officer, as the case may be, extend or revoke the Protection Order made under this section. (5) Notwithstanding subsection (4), where the trafficked person is a foreign national, an extension of the Protection Order may be granted only for the purpose of completing the recording of his evidence under section 52 or for any exceptional circumstances as determined by the Magistrate.

Recording of evidence of trafficked person

52. ( 1 ) At any time during the period of the Protection Order
made under subparagraph 5 1(3)(a)(ii), where a criminal prosecution has been instituted against any person for an offence under this Act, an enforcement officer may make an oral application for the production of the trafficked person before a Magistrate's Court for the purpose of recording that trafficked person's evidence on oath. (2) The Magistrate may, upon such application, issue a summons or order directed to the person in charge of the place of refuge where such trafficked person is placed, requiring him to produce the trafficked person at the time and place specified in the summons or order.

Anti- Trafficking in Persons

35

(3) The Magistrate shall record the evidence of the trafficked person and complete such recording within seven days from the date of the production of that trafficked person before him.
(4) In the course of the recording of evidence of the trafficked person, he shall be examined in accordance with the provisions of the Evidence Act 1950.
(5) The Magistrate shall cause the evidence taken by him to be reduced into writing and, at the end of that writing, shall sign the same.

(6) Notwithstanding anything contained in this Act or any other written laws to the contrary, the evidence recorded under this section shall be admissible in evidence in any proceedings under this Act and the weight to be attached to such evidence shall be the same as that of a witness who appears and gives evidence in the course of a proceeding.

Application by parent, guardian or relative 53. (1) Where a trafficked person placed in a place of refuge is
a citizen or permanent resident of Malaysia, the parent, guardian or relative of that person may, at any time, make an application to the Magistrate's Court to commit that person into the custody of the parent, guardian or relative. (2) The parent, guardian or relative of the trafficked person shall serve a copy of the application to the Protection Officer.

(3) Upon receipt of an application under subsection (2), the Protection Officer shall cause a report to be prepared in relation to (a) the trafficked person;

(b) the status of any investigation or prosecution for any offence under this Act in relation to the trafficked person;

( c ) the background of the trafficked person, his parent, guardian or relative; or

36

Laws o f Malaysia

ACT 670

(d) any other matter as the Protection Officer deems relevant.
to enable the Magistrate to determine the application in the best interest of the trafficked person.

(4) The Magistrate shall, upon receipt of the application, fix a date for the hearing of the application, and shall, by notice in writing, inform the parent, guardian or relative of the trafficked person, as the case may be, the Protection Officer or other person the Magistrate deems fit, and shall require the production of the trafficked person before hitn on the appointed date.
( 5 ) After hearing the application and having read the report of the Protection Officer, and if the Magistrate is satisfied that it is in the best interest of the trafficked person, he may-

( a ) commit the person into the care and protection of the parent, guardian or relative of the person, upon such conditions as he may deems fit t~ impose;
(b) require the parent, guardian or relative of the person to enter into a bond; or
(c) require the person to be placed under the supervision of

a Protection Officer, for a period to be determined by the Magistrate.

(6) The Magistrate may. at any time, revoke any order made under subsection ( 5 ) .

Release of trafficked person
54. (1) Upon revocation of a Protection Order or expiry of the period specified in a Protection Order, the Protection Officer shall (a) in the case of a trafficked person who is a citizen or permanent resident of Malaysia, release that person; or

(b) in the case of a trafficked person who is a foreign national, release that person to an immigration officer

Anti-Trafficking in Persons

37

for necessary action in accordance with the provisions of the Immigration Act 1959163.

(2) The immigration officer shall take all necessary steps to facilitate the return of that trafficked person to his country of origin without unnecessary delay, with due regard for his safety. ( 3 ) Notwithstanding paragraph ( l ) ( a ) ,the court may, upon an application made by the Protection Officer, and being satisfied that such person is in need of further care and protection, make an order that such trafficked person be placed in the place of refuge for any further period as the Magistrate tleenls fit.
Trafficked person who escapes or is removed from place of refuge

55. Any trafficked person who escapes or is removed from a
place of refuge without lawful authority-

( a ) may be taken into custody by any enforcement officer and shall be brought back to the place of refuge; and
(b) shall be placed for such period which is equal to the period during which he was unlawfully at large and for the unexpired residue of his term in the Protection Order originally made by the Magistrate.

Offence of removing or helping a trafficked person to escape from place of refuge 56. Any person who-

( a ) removes a trafficked person from a place of refuge without
lawful authority;

( b j knowingly assists or induces, directly or indirectly, a trafficked person to escape from a place of refuge; or ( c ) knowingly harbours or conceals a trafficked person who has so escaped, or prevents him from returning to the place of refuge,
commits an offence.

Laws of Malaysia Power of Minister to remove trafficked person from one place of refuge to another

57. The Minister may, at any time, for reasons which appear to
him to be sufficient, by order in writing direct the removal of any trafficked person from a place of refuge to any other place of refuge as may be specified in the order.

P ART VI
MISCELLANEOUS

Restriction on media reporting and publication

58. (1) Notwithstanding any written laws to the contrary, any
mass media report regarding (a) any step taken in relation to a trafficked person in any proceedings be it at the pre-trial, trial or post-trial stage;

(b) any trafficked person in respect of whom custody or protection is accorded under Part V; or
(c) any other matters under this Act,

shall not reveal the name or address, or include any particulars calculated to lead to the identification of any trafficked person so concerned either as being the trafficked person or as being a witness to any proceedings. (2) A picture of-

( a ) any trafficked person in any of the matters mentioned in subsection (1); or
(b) any other person, place or thing which may lead to the identification of the trafficked person,
shall not be published in any newspaper or magazine or transmitted through any electronic medium.

(3) Any person who contravenes subsection (1) or (2) commits an offence.

Anti-TrajfjCicking in Persons

39

Evidence of agent provocateur admissible

59. (1) Notwithstanding any law or rule of law to the contrary,
in any proceedings against any person for an offence under this Act, no agent provocateur shall be presumed to be unworthy of credit by reason only of his having attempted to commit or to abet, or having abetted or having been engaged in a criminal conspiracy to commit, such offence if the main purpose of such attempt, abetment or engagement was to secure evidence against such person. (2) Notwithstanding any law or rule of law to the contrary, a conviction for any offence under this Act solely on the uncorroborated evidence of any agent provocateur shall not be illegal and no such conviction shall be set aside merely because the court which tried the case has failed to refer in the grounds of its judgment to the need to warn itself against the danger of convicting on such evidence.

Admissibility of documentary evidence
60. Where any enforcement officer has obtained any document or other evidence in exercise of his powers under this Act, such document or copy of the document or other evidence, as the case may be, shall be admissible in evidence in any proceedings under this Act, notwithstanding anything to the contrary in any written laws.

Admissibility of translation of documents
61. ( 1 ) Where any document which is to be used in any proceeding against any person for an offence under this Act is in a language other than the national language or English language, a translation of such document into the national language or English language shall be admissible in evidence where the translation is accompanied by a certificate of the person who translated the document setting out that it is an accurate, faithful and true translation and the translation had been done by such person at the instance of any enforcement officer.
(2) Subsection (1) shall apply to a document which is translated, regardless of whether the document was made in or outside Malaysia, or whether the translation was done in or outside Malaysia, or whether possession of such document was obtained by any enforcement officer in or outside Malaysia.

40

Laws of Malaysia

A CT 670

Indemnity

62. No action, suit, prosecution or other proceedings shall lie or
be brought, instituted, or maintained in any court or before any other authority against-

( a ) any enforcement officer;
(b) any Protection Officer; or

( c ) any person lawfully acting in compliance with any direction or order of an enforcement officer or a Protection Officer,
for or on account of, or in respect of, any act done or statement made or omitted to be done or made, or purporting to be done or made or omitted to be done or made, in pursuance of or in execution of, or intended pursuance of or execution of, this Act or any order in writing, direction or other thing issued under this Act if such act or statement was done or made, or was omitted to be done or made, in good faith.

General penalty

63. Any person who commits an offence under this Act for which no penalty is expressly provided shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding one hundred and fifty thousand ringgit or to imprisonment for a term not exceeding three years or to both.
Offence by body corporate

63. Where any offence against any provision of this Act has been committed by a body corporate, any person who at the time of the commission of the offence was a director, manager, secretary or other similar officer of the body corporate, or was purporting to act in any such capacity, or was in any manner responsible for the management of any of the affairs of such body corporate, or was assisting in such management. shall also be guilty of that offence unless he proves that the offence was committed without his knowledge, consent or connivance, and that he exercised all such diligence to prevent the commission of the offence as he ought to have exercised, having regard to the nature of his functions in that capacity and to all the circumstances.

Anti-Trafficking in Persons

41

Offence by employee or agent 65. Where any person would be liable under this Act to any
punishment or penalty for any act, omission, neglect or default, such person shall be liable to the same punishment or penalty for every such act, omission, neglect or default of any employee or agent of his or of the employee of such agent, if such act, omission, neglect or default was committed by the person's employee in the course of his employment, or by the agent when acting on behalf of the person, or by the employee of such agent in the course of his employment by such agent, or otherwise on behalf of the agent.

Regulations
66. (1) The Minister may make such regulations as are necessary or expedient to give full effect to, or for carrying out, the provisions of this Act. (2) Without prejudice to the generality of subsection ( I ) , regulations may be rn- leuc
( a ) to prescribe the functions or any other matters in relation to the Council;

(b) to provide for an offence, any act or on~issionwhich contravenes any provision of any regulations;
( c ) to provide for the imposition of penalties for such offences;

(dj to prescribe measures for the care and protection of trafficked persons at the place of refuge;
( e ) to prescribe for the powers and functions of a Protection

Officer;
(f) to regulate the management, administration and control of place of refuge, including provisions for the powers, duties and functions of the person in charge of place of refuge;

(g) to provide for any matter which, under this Act, is required or permitted to be prescribed or which is necessary or expedient to be prescribed.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful