Le Présent - Thời hiện tại

Forme - Động từ nhóm 1 ( động từ có đuôi là "er" ) : - Bỏ đuôi "er" của động từ , - Thêm vào sau đó các đuôi tương ứng với các ngôi : J___________ e , Tu__________ es , Il/Elle_______ e , Nous________ ons , Vous________ez , Ils/Elles_____ ent. - Động từ nhóm 2 ( động từ có đuôi là "ir" ) : - Bỏ đuôi "ir" của động từ , - Thêm vào sau đó các đuôi tương ứng với các ngôi : J___________ is , Tu__________ is , Il/Elle_______ it , Nous________ issons , Vous________ issez , Ils/Elles_____ issent . - Động từ nhóm 3 ( các động từ còn lại ) : Các động từ nhóm 3 hầu hết là các động từ bất quy tắc . Vì vậy có nhiều cách chia . Trong phần này , bonjour chỉ giới thiệu về các thì trong tiếng Pháp , không đi sâu vào chia động từ . Usage: Động từ chia ở thì hiện tại nhằm diễn tả : - Hành động , sự việc xảy ra tại thời điểm nói. VD : Nous mangeons de la tarte. ( Chúng tôi đang ăn bánh mứt. ) - Thói quen , sự lặp lại trong hiện tại . VD : Je me lève vers 5h. ( Tôi thường thức dậy vào khoảng 5h. ) - Hành động , sự việc vừa mới xảy ra (passé récent) hoặc sắp diễn ra (futur imminent) : VD : Il pleut. - Một chân lí : VD : L'eau boullit en 100ºC. - Khi thuật chuyện về quá khứ người ta dùng thì hiện tại của trực thuyết cách có nghĩa rằng mô tả luôn đúng hoặc luôn xảy ra ở thời điểm diễn tả : VD : Elle chaussa des galoches et avala les quatre lieues qui séparent pont-l'Évêque d'Honfleur. Các trạng từ thường gặp : maintenant aujourd'hui de nos jours le/la tout/toute + từ chỉ thời gian tous + từ chỉ thời gian comme d'habitude

Le Passé Simple : Quá khứ đơn
Forme: - Động từ nhóm 1 : - Bỏ đuôi "er" của động từ , - Thêm vào sau đó các đuôi tương ứng với các ngôi : Je___________ ai Tu____________ as Il/Elle_________ a Nous__________ âmes Vous__________ âtes Ils/Elles_______ èrent. - Động từ nhóm 2 : - Bỏ đuôi "ir" của động từ , - Thêm vào sau đó các đuôi tương ứng với các ngôi : Je__________ is Tu____________ is Il/Elle_________ it Nous__________ îmes Vous__________ îtes Ils/Elles_______ irent. - Động từ nhóm 3 ( các đuôi ire , re , oir ) : - Hầu hết lấy quá khứ phân từ sau đó cộng thêm vào các đuôi tương ứng với các ngôi : Je__________ s Tu____________ s Il/Elle_________ t Nous__________ mes Vous__________ tes Ils/Elles_______ rent. Ngoài ra, còn có một số (thực ra là rất nhiều) động từ có kiểu chia khác, các bạn có thể xem thêm ở [Hãy đăng kí thành viên hay đăng nhập để xem liên kết này.]và [Hãy đăng kí thành viên hay đăng nhập để xem liên kết này.] . Usage: Động từ chia ở thời quá khứ đơn nhằm diễn tả : - Sự việc , hành động đã xảy ra và hoàn thành vào 1 thời điểm xác định trong quá khứ. VD : L'année dernière , le 15 juin , j'allai à HCM_ville avec ma mère. - Sự việc , hành động ngắn , nhanh, liên tiếp xảy ra và kết thúc ngay trong quá khứ. VD : hier, je reçus une lettre , je l'ouvris puis je la lus et puis je la fettai dans une poubelle. - Sự việc bất thình lình xảy ra và kết thúc trong quá khứ. Các trạng từ thường gặp: puis et ouis ensuit après tout à coup soudain brusquement

Hầu hết các động từ đều được chia với AVOIR, những động từ chia với ÊTRE là:

• Những động từ phản thân (những động từ có dạng nguyên mẫu : SE + verbe) Ex : se présenter : tự giới thiệu, se réveiller : thức dậy… • Những nội động từ sau : aller, venir, revenir, entrer, sortir, arriver, partir, retourner, rentrer, montrer, descenbre, tomber, passer, rester, devenir, naître, mourir

Le Passé antérieur
Cách chia: Lấy Passé simple của trợ động từ (Avoir hoặc Être) cộng với phân từ quá khứ của động từ cần chia. Ví dụ: Động từ Manger (trợ động từ Avoir): j'eus mangé tu eus mangé il eut mangé nous eûmes mangé vous eûtes mangé ils eurent mangé Cách dùng: Dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ chia ở thì quá khứ đơn (Passé simple). Vd: Quand Jérémy eut embrassé sa petite amie, il courut prendre son train en lui faisant un signe de la main.

Le Passé Composé : Quá khứ kép
Forme : S + être / avoir (au présent de l'indicatif) + participe passé Chia động từ ở thì quá khứ kép là việc chia trợ động từ être hoặc avoir ở thời hiện tại ở trực thuyết cách , sau đó cộng thêm quá khứ phân từ của động từ đó. Lưu ý : Những động từ nào chia kèm với trợ động từ être thì phải hợp giống , hợp số ở quá khứ phân từ. Những động từ nào chia kèm với avoir mà có bổ ngữ trực tiếp thì phải hợp giống,số ở quá khứ phân từ. - Những động từ chia với être : là những động từ chuyển động và động từ phản thân. - Những động từ chia với avoir : là những động từ còn lại. Usage : Động từ chia ở thì quá khứ kép nhằm diễn tả : - Hành động , sự việc xảy ra và kết thúc tại một thời điểm xác định trong quá khứ. VD : Hier , je suis allé(e) à la gare. - Sự lặp lại của hành động, sự việc ,số lần lặp lại : VD : Je suis allé 4 fois au cinéma. - Các hành động , sự việc nối tiếp xảy ra và kết thúc trong quá khứ : VD : Je suis allé à la plage, j'ai rencontré Stéphane, on est retourné dans un café, ... Các trạng từ thường gặp: hier avant hier

le lendemain il y a ... ... dernier(e) autre fois __________________

L'imparfait : Quá khứ chưa hoàn thành
Forme : - Động từ chia ở thời hiện tại ngôi Nous - Bỏ đuôi ons - Thêm vào các ngôi các đuôi tương ứng : Je ______ ais Tu______ ais Il/Elle______ ait Nous______ ions Vous_________ iez Ils/Elles______ aient. Luật trừ: động từ 'être': j'étais, tu étais, il était,... Usage : Động từ chia ở thời quá khứ chưa hoàn thành nhằm diễn tả : - Một thói quen trong quá khứ : VD : À l'enfance , une fois par semaine , Paul allait à la piscine avec ses amis. - Mô tả sự việc trong quá khứ : VD : Il faisait beau, le ciel était bleu et le soleil brillait; les enfants jouaient dans le jardin avec le chien. - Hành động , sự việc xảy ra trong quá khứ , kéo dài và có khả năng liên quan đến hiện tại : VD : Autre fois, tous les jour, il dormait une heure après le déjeuner. - Một hành động, sự việc xảy ra trước hành động hay sự việc khác trong quá khứ : VD : J'étais dans mon bureau quand ma mère est entrée - Dùng trong mệnh đề phụ của câu điều kiện loại II : Câu điều kiện loại II : Si + imparfait => conditionnel VD : Si je parlais allemand, je pourrais m'exliquer. Các trạng từ thường gặp : Il y a ... ... dernier(e) autre fois à l'enfance comme d'habitude Theo kinh nghiệm làm bài thì imparfait sẽ dùng khi diễn tả 1 thói quen trong quá khứ, hoặc những hành động ko xác định được thời gian cụ thể, có thể đã bắt đầu trong quá khứ nhưng chưa kết thúc, còn passé composé thì hành động đã kết thúc trong quá khứ ! tớ có cái này để phân biệt imparfait vs passé quả thực hay nhầm lẫn nhưng làm vào bài thì .... Imparfait : -diễn tả hành động xảy ra hok rõ thời điểm kết thúc đọc lý thuyết thì hiểu

còn passé -diễn tả 1 hay nhiều sự kiện hành động bắt đầu và kết thúc trong quá khứ Impar : 1 thói quen hoặc hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ còn passé : 1 sự kiện đơn lẻ Imparfait : miêu tả về trạng thái,tinh thần ,thể trạng ,tình cảm... còn passé : thay đổi trạng thai,tinh thần ,thể chất vào 1 thời điểm xác định hoặc 1 nguyên nhân đặp biệt nào đó những từ ngữ thường đi kèm vs 2 thời này : Imparfait : d'habitude , de temps en temps ,autres fois,avant , tous les jours...v...vv..v Passé composé : une /deux fois ,plusieur fois ,soudainement,un jour ,tout d'un coup...v..vv..v

Le Plus_que_parfait : Quá khứ hoàn thành
Forme : Là một thì kép nên khi chia động từ ở plus-que-parfait , ta phải chia kèm với avoir hoặc être . - Trợ động từ avoir và être chia ở thời imparfait. - Sau đó cộng với quá khứ phân từ của động từ . Lưu ý : Giống với phần "lưu ý" trong cách chia của passé composé. Usage : Động từ chia ở thời plus-que-parfait nhằm diễn tả 1 hành động , sự việc đã xảy ra và hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ. Hành động khác có thể chia ở passé composé hoặc imparfait hoặc passé simple : VD : Elle a mis la robe qu'elle avait achetée.

Le Futur Simple : Tương lai đơn
Forme : - Động từ nhóm 1 và 2 : - Giữ nguyên dạng của động từ , - Thêm vào các ngôi với các đuôi tương ứng : Je ______________ ai Tu _______________as Il/Elle _____________a Nous _____________ons Vous ______________ez Ils/Elles ___________ont. - Động từ nhóm 3 : - Bở đuôi "e" của động từ , - Sau đó thêm vào các ngôi với các đuôi tương ứng như đối với động từ nhóm 1 và 2. Ngoài ra, có một sô động từ bất quy tắc ở thì này cần chú ý, các bạn có thể xem thêm ở [Hãy đăng kí thành viên hay đăng nhập để xem liên kết này.] . Usage : Động từ chia ở thời futur sipmle nhằm diễn tả :

- Hành động, sự việc sắp xảy ra trong tương lai một cách chắc chắn : VD : Demain matin , j'allai à Hanoi avec ma soeur. - Một mệnh lệnh nhẹ nhàng , một lời giáo huấn thông thường, một bổn phận luân lý : VD : Tu ne tueras point. - Một ý định đơn giản : VD : Je reviserai ma leçon après diner. - Một tương lai ở quá khứ [ tương lai tiền lịch sử ] : VD : le Président ne terminera pas son mendat : il mourra cinq ans après son élection. - Tình cảm nào đó : VD : Elle aura encore raison ! - Một sự thật vĩnh cửu : VD : Paris sera toujours Paris. - Dùng trong câu điều kiện loại I : Câu điều kiện loại I : Si + présent => futur simple VD : S'il y a du solei, nous irons pique-nique cet après-midi. Các trạng từ thường gặp : demain après demain dans ... ... prochain(e) dans l'avenir dans un instant

Le Futur Proche : Tương lai gần
Forme : Chia động từ ở Tương lai gần bao gồm việc chia bán trợ động từ aller sau đó cộng với động từ nguyên thể . Usage : Động từ chia ở tương lai gần nhằm diễn tả 1 biến cố phải xảy ra trong một tương lai gần hoặc gần kề với thời điểm mà người ta nói : Elle va se marier.

Le passé récent
Cách chia: Lấy thì hiện tại của động từ Venir cộng với giới từ 'de' rồi cộng thể nguyên mẫu của động từ cần chia. Ví dụ: Động từ 'Parler' : je viens de parler, tu viens de parler, il vient de parler,... Cách dùng: Dùng để chỉ một hành động chỉ vừa mới xảy ra so với thời điểm nói. Vd: Je viens de voir ce beau film. Il vient de sortir de la salle du sport.

Le présent continu
Cách chia: SUJET + ÊTRE (conjugué au présent) + EN TRAIN DE + VERBE (INFINITIF). Cách dùng: Dùng để chỉ một hành động vẫn còn xảy ra, chưa kết thúc ở thời điểm nói. Vd: Je suis en train de lire un livre tu es en train de faire les devoirs il, elle est en train d’étudier la leçon

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful