You are on page 1of 547

SotheSV

101101061102
101101061106
101101061107
101101061111
101101061112
101101061113
101101061125
101101061132
101101061146
101101061158
101101061166
101102061107
101102061110
101102061111
101102061113
101102061115
101102061119
101102061123
101102061149
101102061152
101102061156
101102061158
101102061159
101102061166
101103061108
101103061110
101103061111
101103061114
101103061117
101103061118
101103061119
101103061120
101103061125
101103061131
101103061143
101103061157
101103061162
101103061166
101104061105
101104061106
101104061114
101104061117
101104061122
101104061123
101104061125
101104061131
101104061132
101104061138
101104061144

Hoten
Kim Tin Anh
Trn Vn Cng
Nguyn Vn Dng
Ng Vn ng
Nguyn Minh c
Hong Xun Hi
L Vn Hu
Nguyn Vn M
H Trc Thnh
Trn Anh Tun
Nguyn c Th
Trn Cnh Diu
Nguyn Khc Gip
L Vit Hi
Nguyn Hng Hi
Bi Hiu
Trnh nh Hong
Trn Phc Lim
Nguyn Trng Thu
Phm Thanh Tn
Phan Minh Tun
Trn Xun T
Trng Quc Vn
Nguyn Vn Duy
Nguyn Khnh Dng
Nguyn Anh c
Nguyn Trng c
Trng Vn Hi
Phm c Hiu
Phm Vn Hiu
To Trung Hiu
Nguyn Xun Ha
Huznh Long
Cp Xun Minh
L Tin S
Nguyn c Ton
Nguyn Thanh Tng
Nguyn Hong V
Hong Huy Cnh
L{ Vn Chnh
Nguyn c Giang
Nguyn Trung Hiu
Nguyn Vn Hng
Trn Quc Hng
Trn Huy
Kim Thanh Long
Phm nh Li
Nguyn Hu Nht
Nguyn Vit Sn

Ngaysinh
Gioitinh Tenlop
2/20/1987
1 06C1A
2/12/1988
1 06C1A
5/21/1986
1 06C1A
8/14/1988
1 06C1A
5/22/1987
1 06C1A
11/22/1987
1 06C1A
2/16/1988
1 06C1A
1/20/1988
1 06C1A
3/1/1987
1 06C1A
2/17/1988
1 06C1A
3/11/1987
1 06C1A
9/2/1988
1 06C1B
8/5/1988
1 06C1B
7/4/1987
1 06C1B
6/16/1987
1 06C1B
7/17/1987
1 06C1B
1/1/1987
1 06C1B
1/15/1988
1 06C1B
7/2/1988
1 06C1B
11/18/1988
1 06C1B
12/22/1988
1 06C1B
2/2/1987
1 06C1B
2/8/1988
1 06C1B
11/30/1985
1 06C1B
12/11/1986
1 06C1C
10/31/1988
1 06C1C
5/10/1988
1 06C1C
9/15/1988
1 06C1C
3/2/1988
1 06C1C
3/23/1987
1 06C1C
3/23/1988
1 06C1C
7/1/1987
1 06C1C
8/15/1988
1 06C1C
6/18/1988
1 06C1C
12/12/1987
1 06C1C
2/24/1987
1 06C1C
11/26/1986
1 06C1C
10/18/1988
1 06C1C
9/24/1988
1 06C1D
2/9/1987
1 06C1D
7/12/1988
1 06C1D
10/19/1988
1 06C1D
4/30/1986
1 06C1D
3/28/1988
1 06C1D
8/18/1988
1 06C1D
3/9/1987
1 06C1D
2/2/1988
1 06C1D
4/10/1988
1 06C1D
12/2/1988
1 06C1D

Ghichu

TongTCTN
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0

101104061147
101104061153
101104061155
101104061162
101104061164
101104061167
103101061104
103101061106
103101061109
103101061112
103101061117
103101061129
103101061135
103101061137
103101061142
103101061149
103101061150
103101061151
103101061164
103101061167
103101061168
103101061171
103102061107
103102061108
103102061111
103102061116
103102061121
103102061122
103102061128
103102061130
103102061133
103102061134
103102061136
103102061138
103102061161
103102061164
101201061114
101201061119
101201061133
101201061145
101201061150
101201061153
101201061158
101201061160
101201061161
101201061162
101202061102
101202061117
101202061121
101202061124

Thi Don Thanh


Nguyn Lng Thn
Nguyn Hu Thc
Mai Quc Vit
Phm Mnh V
Phng Vn Hi
Huznh Minh Cnh
Dng Vn Cn
Huznh Quc Cng
inh Vn Du
on Mnh c
Xun Huy
Bi Vnh Minh
L c Nh
V i Qu
Nguyn Quang Thnh
Phm Vn Thc
Nguyn Thi Tnh
Nguyn Hu Phong
Trn Duy Hng
Phan Vn Thi
L Khc Chnh
Trng Duy
Trn Vin Dng
Phan H ip
on Thanh Hi
Kiu L Hong
Nguyn Thanh Hong
Phan Vn Khoa
Huznh Minh
Trn Vn Ngha
Trn Don Nht
Mai nh Phng
Nguyn Trng Quang
Huznh Ngc Hi
Tn Tht Minh Ph
Nguyn Xun Hip
Trng Cng Quc Hng
L Vnh Ngc
Phm Quc Thng
Bi Quc Ton
Trn Anh T
Nng Minh c
Huznh Vn Tn
V Tun Kit
Nguyn Quang Trung
Nguyn ng Bo
Nguyn Quc Hng
Nguyn Trung Kin
Trn Ngc Lm

3/5/1986
11/18/1988
9/18/1988
12/27/1988
11/21/1982
8/3/1986
5/25/1986
6/4/1983
10/10/1987
2/5/1987
8/11/1988
5/9/1988
4/12/1988
10/20/1987
8/16/1988
5/14/1984
2/12/1985
12/16/1988
12/20/1985
3/11/1986
2/22/1985
4/17/1987
2/6/1987
10/10/1986
9/2/1986
6/8/1986
5/9/1988
1/1/1988
10/20/1988
10/11/1988
2/2/1987
6/20/1987
6/9/1987
2/14/1987
7/20/1987
2/2/1987
4/1/1988
10/25/1987
7/6/1987
1/1/1988
11/21/1987
5/15/1988
9/14/1985
11/3/1986
4/14/1986
10/8/1987
1/1/1988
7/17/1988
9/3/1986
10/12/1988

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

06C1D
06C1D
06C1D
06C1D
06C1D
06C1D
06C4A
06C4A
06C4A
06C4A
06C4A
06C4A
06C4A
06C4A
06C4A
06C4A
06C4A
06C4A
06C4A
06C4A
06C4A
06C4A
06C4B
06C4B
06C4B
06C4B
06C4B
06C4B
06C4B
06C4B
06C4B
06C4B
06C4B
06C4B
06C4B
06C4B
06CDT1
06CDT1
06CDT1
06CDT1
06CDT1
06CDT1
06CDT1
06CDT1
06CDT1
06CDT1
06CDT2
06CDT2
06CDT2
06CDT2

208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
202.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
208.5
208.5
208.5
208.5
208.5
208.5
208.5
208.5
208.5
208.5
208.5
208.5
208.5
208.5

101202061141
107401061102
107401061117
107401061124
107401061126
107401061137
107401061146
107401061148
107401061149
107401061152
107401061154
105101061105
105101061124
105101061154
105101061166
105101061168
105101061169
105102061101
105102061103
105102061122
105103061101
105103061110
105103061130
105103061138
105103061150
105103061156
105103061158
105103061160
105103061163
105104061102
105104061112
105104061134
105104061139
105104061148
105104061154
105104061158
105105061104
105105061120
105105061128
105105061135
105105061137
105105061138
105105061145
105106061116
105106061122
105106061135
105106061136
105106061139
105106061153
106101061101

Phan Minh Tun


Phan Quang Cnh
Trng An Khnh
Nguyn Phm c Phng
Trn ng Quang
V Thin Ton
Nguyn Quyt Thng
Nguyn c Nhn
Trn Hng Vit
L Vn Mnh
Nguyn Xun Tun
L Ngc Cng
Bi Thnh Lun
V Hng Quc Vinh
Trn Nht
Nguyn nh Phc
Nguyn Khnh trnh
Phan Nht Anh
V Thanh Bnh
Nguyn Danh Lc
Phm V An
Trn Vn Cng
L Vnh Ph
Nguyn Vn Thng
on Vn Tun
Nguyn Minh Tng
Nguyn Minh Tun
Trn Quc nh
Huznh c Trung
Bi Nguyn Hong Anh
H Vit ng
Phetphanh Somphahak
Nguyn c Ti
H Mnh Tun
Khiemmanikhanxai Vixay
Nguyn Hu Thin
ng Quang Chin
Trnh Vn Hon
Huznh Minh Nht
Hoi Sn
Tng Hiu Tm
Cao c Thnh
Phm nh Trung
ng Phc Huy
Phan Xun Mnh
Ng Vn Tn
Trn Duy Tn
L Quang Anh Thi
Soukpasong Thappanya
Champakham Amphavanh

1/1/1975
2/21/1988
10/15/1988
4/3/1988
9/3/1987
8/22/1987
2/24/1986
4/20/1983
3/9/1987
9/17/1987
2/1/1986
8/1/1987
9/13/1987
3/8/1987
2/18/1987
4/28/1987
11/16/1985
10/5/1988
5/7/1987
9/22/1987
8/17/1987
3/25/1987
8/4/1987
4/9/1987
2/2/1988
11/8/1986
8/20/1987
10/26/1983
9/4/1986
7/7/1987
12/28/1988
4/29/1987
2/1/1987
12/7/1988
2/14/1986
6/4/1986
5/6/1987
2/16/1988
2/10/1988
5/17/1988
11/6/1988
10/1/1988
3/10/1987
6/1/1988
12/26/1987
1/23/1987
2/25/1984
1/1/1987
5/8/1987
12/29/1987

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

06CDT2
06CNVL
06CNVL
06CNVL
06CNVL
06CNVL
06CNVL
06CNVL
06CNVL
06CNVL
06CNVL
06D1
06D1
06D1
06D1
06D1
06D1
06D2
06D2
06D2
06D3
06D3
06D3
06D3
06D3
06D3
06D3
06D3
06D3
06D4
06D4
06D4
06D4
06D4
06D4
06D4
06D5
06D5
06D5
06D5
06D5
06D5
06D5
06D6
06D6
06D6
06D6
06D6
06D6
06DT1

208.5
182.5
182.5
184.5
182.5
182.5
182.5
182.5
182.5
184.5
182.5
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
192.0
192.0
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
192.0
205.0
205.0
192.0
192.0
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
203.0

106101061104
106101061105
106101061111
106101061114
106101061117
106101061126
106101061130
106101061133
106101061138
106102061107
106102061109
106102061117
106102061118
106102061120
106102061127
106102061132
106102061136
106102061138
106102061142
106102061143
106102061145
106102061147
106103061103
106103061105
106103061109
106103061112
106103061125
106103061149
106103061152
106104061101
106104061105
106104061106
106104061117
106104061121
106104061122
106104061129
106104061133
106104061134
107101061101
107101061108
107101061113
107101061117
107101061119
107101061146
107101061153
107102061126
107102061135
107102061146
107701061103
107701061111

T Quang D
Hong c Hi
Nguyn Mnh Hong
Nguyn Quc Hng
L Khnh Long
Sengsay Somsamay
Nguyn Ngc Thng
Trng Thanh Tin
Nguyn Quc Thnh Trung
Trn Anh c
T Gia Hiu
Trn Phan L
Tng ng Ln
Trn Quc Lun
Nguyn Nh Quang
Nguyn Huy Th
Trn nh Ton
L Cng T
Huznh Nguyn V
Nguyn Anh V
Trn Tun Anh
Nguyn Thanh Tng
Nguyn Hi Bng
V Long Bnh
Phm Tin Dut
Vn c
Nguyn nh Mo
L Quang Nguyn
Phan Qu{ Thng
Bi c Anh
L ng Dun
Huy Hi
Nguyn nh Minh
Phm Ph Ngc
Y Brk Ni
Hong Vn Thi
L Thanh Tun
T Vn Tng
H Hong Anh
Nguyn Th Hnh
Bi Duy Hong
Nguyn Ngc Khnh
L Phc Long
ng Ngc Tun
Manolinh Khamchansa
inh Thanh Phi Long
Trn Minh Quc
Nguyn Mnh Tun
Nguyn Vn Dn
Trng Th Linh

4/11/1987
10/1/1988
9/6/1987
12/29/1988
11/6/1987
1/9/1987
8/26/1987
11/5/1987
12/27/1988
11/6/1986
12/17/1988
11/6/1988
8/31/1986
9/16/1985
10/7/1987
2/1/1986
10/22/1987
6/19/1988
8/6/1988
2/21/1988
1/15/1984
5/1/1987
2/14/1988
11/2/1988
6/10/1987
3/10/1988
5/9/1986
3/9/1987
2/12/1984
7/31/1987
6/6/1988
5/1/1988
1/29/1988
9/18/1988
4/15/1985
10/9/1987
10/3/1987
9/25/1988
1/25/1987
8/10/1988
3/19/1988
9/9/1988
4/10/1986
12/9/1986
2/9/1988
5/24/1988
1/14/1987
9/29/1988
6/20/1986
6/18/1987

1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

06DT1
06DT1
06DT1
06DT1
06DT1
06DT1
06DT1
06DT1
06DT1
06DT2
06DT2
06DT2
06DT2
06DT2
06DT2
06DT2
06DT2
06DT2
06DT2
06DT2
06DT2
06DT2
06DT3
06DT3
06DT3
06DT3
06DT3
06DT3
06DT3
06DT4
06DT4
06DT4
06DT4
06DT4
06DT4
06DT4
06DT4
06DT4
06H2A
06H2A
06H2A
06H2A
06H2A
06H2A
06H2A
06H2B
06H2B
06H2B
06H5
06H5

203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
209.5
209.5
209.5
209.5
209.5
209.5
209.5
209.5
209.5
209.5
206.5
206.5

107701061132
107701061137
107701061140
107701061151
110201061101
110201061115
110201061124
110201061125
110201061137
110201061139
110201061150
110201061155
110201061157
110201061159
110201061163
110201061166
110201061167
110201061168
110201061172
111201061101
111201061104
111201061108
111201061120
111201061121
111201061128
111201061137
111201061145
111201061155
111201061157
111201061160
111201061162
111202061102
111202061104
111202061114
111202061131
111202061132
111202061140
111202061155
110301061102
110301061124
110301061127
110301061132
110301061135
110301061136
110301061137
110301061155
110301061156
104101061108
104101061111
104101061113

Hong Minh Tm
L Cao Ton
L Gia Trung
Nguyn Vn Thng
Hong L Anh
Trn nh Hiu
Lu Long Hng
Phm Nguyn Nam Hng
Chu Anh Quc
Huznh Vn Rc
Giang Vnh Ton
Trng Vnh Trng
Thi c Tun
Huznh Sn Tng
Nguyn Hu Ho
Ng Xun Thanh
L Vn c
L Vn Th
inh Tn Minh
L c Anh
H Vn Bng
Nguyn Mnh Cng
Huznh Tn Hng
Thi Quc Hng
A Mi
Cao Phng
Phm Vn Th
L Vn Trung
Thn Hong Tun
Nguyn Vn Linh
Phm Vn Tht
Phan Thanh Bnh
Nguyn Th Cng
P Loong Hng
inh Vn n
Nguyn c Ph
H Th Minh Thm
V Nguyn Tng
inh Vn Cung
H Th Nguyt
Trn Th Nhp
Nguyn Vn Phong
Cao Th Sen
Keo ounla Siphone
Soukhammala Sousakhone
Chu Kz Quang
Nguyn c Nam
Nguyn Mnh Cng
L Xun Dun
Ng Trung Dng

11/19/1987
12/20/1988
11/27/1986
10/1/1987
10/27/1988
3/8/1989
8/18/1983
11/18/1984
10/21/1987
10/11/1987
1/1/1975
1/27/1987
8/21/1987
8/13/1986
8/10/1983
1/3/1985
2/18/1985
8/28/1985
7/25/1987
11/17/1988
8/6/1981
1/2/1986
6/10/1988
8/12/1988
3/1/1985
9/12/1984
5/8/1985
9/19/1987
12/4/1988
11/7/1986
3/28/1985
7/7/1987
2/20/1988
5/27/1984
2/3/1986
12/3/1987
10/13/1987
4/29/1986
12/17/1985
6/9/1986
10/16/1983
2/6/1985
4/20/1987
7/18/1987
4/11/1989
6/10/1986
8/14/1986
11/29/1986
2/8/1986
1/1/1988

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1

06H5
06H5
06H5
06H5
06KT
06KT
06KT
06KT
06KT
06KT
06KT
06KT
06KT
06KT
06KT
06KT
06KT
06KT
06KT
06KX1
06KX1
06KX1
06KX1
06KX1
06KX1
06KX1
06KX1
06KX1
06KX1
06KX1
06KX1
06KX2
06KX2
06KX2
06KX2
06KX2
06KX2
06KX2
06MT
06MT
06MT
06MT
06MT
06MT
06MT
06MT
06MT
06N
06N
06N

206.5
206.5
206.5
206.5
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0

104101061117
104101061132
104101061152
104101061160
104101061168
104101061177
104101061184
104101061188
104101061193
104101061194
104101061197
104102061104
104102061105
104102061106
107201061101
107201061110
107201061117
107201061125
107201061151
107201061152
108301061108
108301061109
108301061114
108301061120
108301061124
108301061133
108301061135
108301061141
108301061142
108301061146
108301061149
108301061161
108301061162
108301061163
102101061103
102101061107
102101061117
102101061129
102101061134
102101061138
102101061142
102101061147
102101061152
102101061157
102101061158
102101061167
102102061108
102102061122
102102061129
102102061133

Nguyn Phc ng
Nguyn Vn Huy
Trng Cng Phong
Trn Nhn Tm
Trnh Thnh Trung
Phm Nht Tuyn
Hong Thng Xinh
Trn Anh Sn
Trnh Xun Dng
Phm Ngc Nam
Phm V Xun Trng
L Vit t
Trn Quc V
Phan B Huy
Don Tun Anh
L Th Hng
L Cng Huy
Phm Vn Minh
Sengphachanh Hatthavong
V Vn Thng
Phm Xun Dng
L Vn ip
Nguyn i Hi
Nguyn Hu Huy
L Ch Linh
Nguyn Trnh V Nguyn
Nguyn Thanh Nh
L Trung Thch
L c Thng
Nguyn Hong Tin
Trn L Thanh Tnh
L Tin Dng
Hong Ngc Trung
Cao Xun Hng
Nguyn Hong Duy
L nh D
Hong Kiu Hng
Nguyn Hng Nguyn
ng V Minh Qun
Trng Quang Thanh
Nguyn Hu Hn Thng
Hong Vit Triu
Nguyn Vn c Vit
ng Quang c
Nguyn Ph Khnh
Nguyn ng Quyn
Phm Hng Duy
L Xun Mo
L Vn Qu
Trn c Thnh

1/2/1987
11/1/1987
8/19/1986
8/17/1987
9/4/1988
10/31/1988
8/4/1986
5/9/1987
5/28/1985
10/15/1985
2/14/1987
3/10/1986
9/19/1987
8/27/1986
4/15/1988
5/3/1988
7/11/1987
4/7/1988
10/30/1987
11/29/1987
5/17/1988
8/7/1985
6/2/1987
12/22/1987
10/13/1984
9/21/1987
2/20/1986
8/10/1987
7/23/1988
9/21/1988
1/15/1987
6/13/1987
11/20/1986
7/24/1987
6/22/1987
1/27/1987
3/10/1988
4/21/1988
7/8/1988
2/2/1988
3/10/1988
7/27/1988
10/28/1987
2/21/1985
8/30/1986
7/31/1986
11/6/1988
9/3/1987
1/12/1988
1/4/1987

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

06N
06N
06N
06N
06N
06N
06N
06N
06N
06N
06N
06N2
06N2
06N2
06SH
06SH
06SH
06SH
06SH
06SH
06SK
06SK
06SK
06SK
06SK
06SK
06SK
06SK
06SK
06SK
06SK
06SK
06SK
06SK
06T1
06T1
06T1
06T1
06T1
06T1
06T1
06T1
06T1
06T1
06T1
06T1
06T2
06T2
06T2
06T2

205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
209.5
209.5
209.5
209.5
209.5
209.5
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0

102102061136
102102061144
102102061148
102102061152
102102061154
102102061156
102102061158
102103061101
102103061122
102103061123
102103061126
102103061130
102103061138
102103061139
102103061143
102103061149
102103061150
102103061151
102103061153
102103061156
102104061103
102104061105
102104061115
102104061117
102104061120
102104061137
102104061138
102104061139
102104061140
102104061148
102104061152
102104061156
102104061159
110101061106
110101061108
110101061112
110101061142
110101061143
110101061148
110101061152
110101061153
110101061154
110101061156
110102061102
110102061103
110102061105
110102061130
110102061138
110102061147
110102061155

Nguyn nh Thiu
Nguyn Vn Trng
Phan S Tun
Nguyn Hng Vit
ng Ngc Ton
Huznh Vn Hi
Nguyn Th T{
Trn Thin n
Ng Vn Long
Trn V Long
Nguyn Hoi Nhn
Nguyn Th Quc
Trn Hong Tho
Phm Ph Thn
Trn Hong Trung Tn
Trn Anh Tun
Mai Nam T
L Ngc Vnh
Nguyn Duy Long Vng
Singhathith Khammanivo
Vongnorkeo Chanthalai
Trng Vn Cng
Nguyn Vn Hng
Hong Xun Khnh
Trn Thin Khim
Trn Vn Ni
H L Vit Nin
V Hng Pht
H Thanh Phong
on Ngc Thuyt
V H Trung
Khingkham Vongsavath
Trn Minh Tuyn
Nguyn nh Chng
Phan Quc Cng
Chu Vn Gio
Nguyn Khnh Th
Nguyn Vn Thng
Nguyn Hong Hi
Nguyn H Th t
V Vn Thnh
Phan Phi Hng
H Phc Thnh
Nguyn c Anh
Nguyn Th Anh
Nguyn Duy Doanh
V Khc Nha
L Vn Tm
Nguyn Vn V
Sn

10/24/1986
3/8/1987
11/1/1988
6/23/1988
9/12/1986
2/27/1987
5/22/1985
7/24/1988
11/24/1985
2/21/1988
9/15/1988
1/28/1987
10/31/1988
9/26/1988
11/2/1987
8/9/1988
5/30/1988
4/4/1988
11/7/1988
8/31/1986
4/10/1984
12/1/1987
11/5/1988
9/15/1988
9/24/1988
5/20/1987
9/28/1988
3/22/1988
8/28/1988
9/2/1988
3/5/1987
10/9/1988
1/1/1975
10/25/1985
2/29/1984
10/27/1985
12/22/1988
7/30/1988
12/14/1988
3/2/1988
4/16/1985
11/3/1986
12/30/1988
3/10/1987
10/14/1986
4/1/1987
6/17/1987
5/12/1987
8/11/1985

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

06T2
06T2
06T2
06T2
06T2
06T2
06T2
06T3
06T3
06T3
06T3
06T3
06T3
06T3
06T3
06T3
06T3
06T3
06T3
06T3
06T4
06T4
06T4
06T4
06T4
06T4
06T4
06T4
06T4
06T4
06T4
06T4
06T4
06X1A
06X1A
06X1A
06X1A
06X1A
06X1A
06X1A
06X1A
06X1A
06X1A
06X1B
06X1B
06X1B
06X1B
06X1B
06X1B
06X1B

206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
205.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0

110103061102
110103061106
110103061107
110103061109
110103061117
110103061127
110103061131
110103061142
110103061145
110103061151
110103061152
110104061105
110104061106
110104061107
110104061109
110104061111
110104061113
110104061114
110104061120
110104061123
110104061127
110104061142
110104061143
110104061154
111101061109
111101061110
111101061112
111101061114
111101061117
111101061122
111101061125
111101061130
111101061137
111101061139
111101061143
111101061144
111101061153
111101061160
111101061166
111101061171
111102061103
111102061104
111102061109
111102061110
111102061111
111102061112
111102061114
111102061115
111102061120
111102061124

B i Ch
Nguyn Phng Din
H Vn Dng
Nguyn Vn ng
Nguyn Thanh Hin
H Hu Ngc
Trn Ngc Nht
L Bo Trung
Phan nh Trng
Hong Ngc Dng
Lng Vn Tun
Trn Hng Cng
Mai Vn Don
Huznh Minh Dut
Nguyn Tin Dng
inh Giang am
V Xun t
Trn Minh nh
Trn Ngc Hun
Nguyn Thanh Lm
inh Vnh Nam
Trn Ngc Tn
T Xun Thanh
Nguyn Vn Cng
Nguyn Hu Cng
Trn Qun Cng
V Quang
Trn Kim c
Nguyn Vn Hiu
Nguyn Trung Hun
V Phc Khi Hng
V Tr Li
Huznh Phong
Nguyn Duy Phng
Hong Thanh Tm
Nguyn Vn Thnh
Trn Duy Tr
Phm Vn Tun
Nguyn Phc Nim
Nguyn Trng Hi
Hong Thi Bnh
Nguyn Cng Bnh
H Vit Cng
Nguyn Mnh Cng
Trng Quc Cng
ng Hu Dn
Phan Vit Dng
Nguyn Trng Dng
Nguyn Trung Hiu
Nguyn Cnh Huy

2/23/1987
11/20/1986
3/2/1987
3/6/1987
4/26/1988
10/10/1988
10/26/1988
4/5/1988
7/4/1987
3/10/1985
10/28/1984
6/29/1987
6/10/1988
2/15/1987
5/19/1986
10/14/1986
8/8/1988
9/16/1987
3/10/1987
1/1/1988
8/6/1984
7/30/1987
9/2/1988
6/16/1985
4/25/1988
3/8/1987
4/15/1987
1/7/1988
5/22/1982
2/10/1986
3/10/1987
3/20/1987
4/13/1987
8/28/1988
12/5/1987
7/15/1988
8/12/1988
1/23/1988
5/28/1987
6/19/1986
10/18/1986
10/13/1987
9/6/1987
5/11/1985
9/10/1987
5/13/1988
4/17/1988
10/1/1987
9/11/1987
1/1/1987

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

06X1C
06X1C
06X1C
06X1C
06X1C
06X1C
06X1C
06X1C
06X1C
06X1C
06X1C
06X1D
06X1D
06X1D
06X1D
06X1D
06X1D
06X1D
06X1D
06X1D
06X1D
06X1D
06X1D
06X1D
06X2A
06X2A
06X2A
06X2A
06X2A
06X2A
06X2A
06X2A
06X2A
06X2A
06X2A
06X2A
06X2A
06X2A
06X2A
06X2A
06X2B
06X2B
06X2B
06X2B
06X2B
06X2B
06X2B
06X2B
06X2B
06X2B

207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
207.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0

111102061129
111102061131
111102061132
111102061143
111102061147
111102061149
111102061150
111102061151
111102061156
111102061160
111102061173
111102061174
111102061175
111102061179
109101061108
109101061112
109101061117
109101061118
109101061125
109101061130
109101061134
109101061136
109101061147
109101061148
109101061149
109102061102
109102061106
109102061109
109102061113
109102061118
109102061127
109102061128
109102061138
109102061145
109102061147
109102061152
109102061154
109103061101
109103061102
109103061103
109103061104
109103061110
109103061111
109103061112
109103061126
109103061134
109103061137
109103061139
109104061105
109104061107

Vongchanh Kongpadit
L Mnh Linh
L Minh Long
Phan Vn Phc
L Quang Thnh
V Ngc Thch
L Vn Thi
Hong Quc Thin
Dng Thanh Trang
inh Thnh Trung
V Vn Qu{
Nguyn Anh Tun
L Nguyn Vn
Phng Vn Mn
Cao Xun Hong
Nguyn Cng Hng
Nguyn L Xun Huy
Trn Ngc Lam
Nguyn Vit Nht
H Ch Quyt
inh Ngc Tn
on Cng Thnh
Nguyn Ngc T
Nguyn Quang Vinh
L{ Quc Vng
Phan Tr Cng
L Vn Dng
Nguyn Tt
Bi Vn Ho
Nguyn Hu Huy
inh Tin Nam
Nguyn Xun Phi
Nguyn Ngc Tn
Vn Tr
Trn Vn Triu
Nguyn Quang Tng
Trng V
Dng Vn Ba
Nguyn Ngc Bo
Trng Minh Cnh
Nguyn Trng Chnh
Nguyn Th Dng
Trng Vn Dng
H Thanh in
Trn Quang M
Ng nh Quc
Phm Don Thi
ng Vnh Ti
L Phc Cng
Cao nh Dng

5/18/1986
3/18/1985
4/3/1988
4/10/1988
9/1/1988
9/2/1988
4/15/1988
6/26/1987
7/20/1987
9/2/1987
9/30/1983
1/1/1985
8/7/1987
11/10/1986
2/4/1988
9/20/1986
1/1/1975
3/13/1988
12/1/1988
4/22/1987
5/8/1987
7/16/1988
10/19/1988
9/1/1988
5/1/1988
4/15/1987
7/1/1987
7/15/1987
10/18/1988
2/28/1988
9/17/1985
9/1/1986
10/20/1988
11/20/1987
12/1/1985
2/22/1987
10/17/1987
7/10/1987
3/17/1988
1/1/1975
8/20/1988
7/27/1988
1/12/1987
2/11/1988
6/24/1988
7/28/1987
2/14/1988
1/17/1988
11/15/1987
8/20/1986

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

06X2B
06X2B
06X2B
06X2B
06X2B
06X2B
06X2B
06X2B
06X2B
06X2B
06X2B
06X2B
06X2B
06X2B
06X3A
06X3A
06X3A
06X3A
06X3A
06X3A
06X3A
06X3A
06X3A
06X3A
06X3A
06X3B
06X3B
06X3B
06X3B
06X3B
06X3B
06X3B
06X3B
06X3B
06X3B
06X3B
06X3B
06X3C
06X3C
06X3C
06X3C
06X3C
06X3C
06X3C
06X3C
06X3C
06X3C
06X3C
06X3D
06X3D

209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5

109104061108
109104061109
109104061115
109104061116
109104061119
109104061122
109104061125
109104061134
109104061141
109104061142
109104061148
109104061150
109104061151
109104061153
109104061156
109104061158
109104061161
101111071103
101111071105
101111071107
101111071116
101111071118
101111071121
101111071125
101111071126
101111071137
101111071138
101111071139
101111071140
101111071141
101111071143
101111071148
101111071149
101111071156
101111071157
101111071158
101112071106
101112071108
101112071110
101112071115
101112071119
101112071120
101112071123
101112071124
101112071125
101112071126
101112071134
101112071136
101112071138
101112071153

H Thanh Dng
L Vn Dng
Nguyn Mnh t
Nguyn Danh c
Nguyn Xun Hi
Bi Danh Hiu
Mai nh Hc
Phm nh Nguyn
Nguyn Cng Thnh
Nguyn Th Thnh
Nguyn ch Tin
Trn nh Trng
Nguyn Thnh Trung
L Thanh Tun
inh Vn t
Vn Ph
Mai Quang Trung
Trn i
Nguyn Vn Bn
Hong Tin Chinh
Nguyn Vn Hip
L Vit Hoi
Thi Don Huy
Phan Cng Lc
Bi Vn Luyn
Nguyn Tin S
Dng Vn Tm
Phan Vn Tn
Nguyn Tng
Nguyn Vn Thn
Nguyn Thanh Thng
Ng Quc Ton
Nguyn Vn Trng
on Anh V
L nh V
Phan Quc Hng
V Vit Cng
Nguyn Vit Chung
ng Hu Doanh
V Quang Hng
Cao Xun Hong
Phan Nguyn Xun Huy
Trn Nht Linh
H Vn Long
Hong Tn Mn
Nguyn Duy Minh
Nguyn Huy Sn
Lm Xun Tnh
Bi Vn Tng
Vn Ph Vit

12/8/1988
9/2/1988
1/15/1988
9/11/1988
5/18/1988
10/10/1986
12/28/1987
1/10/1987
10/10/1987
2/21/1988
12/6/1988
3/26/1987
1/1/1975
8/15/1988
7/22/1987
2/3/1983
8/21/1987
12/27/1988
11/27/1988
2/10/1986
6/24/1989
10/10/1989
4/18/1989
5/13/1989
6/8/1987
3/28/1988
12/10/1989
1/12/1988
6/15/1988
6/19/1989
4/10/1987
4/11/1988
2/12/1986
3/17/1989
6/2/1987
12/2/1987
9/7/1988
1/10/1988
4/20/1988
9/21/1989
3/2/1988
9/10/1989
6/18/1987
9/13/1988
3/17/1989
9/9/1989
7/3/1989
6/20/1988
11/15/1987
12/28/1988

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

06X3D
06X3D
06X3D
06X3D
06X3D
06X3D
06X3D
06X3D
06X3D
06X3D
06X3D
06X3D
06X3D
06X3D
06X3D
06X3D
06X3D
07C1A
07C1A
07C1A
07C1A
07C1A
07C1A
07C1A
07C1A
07C1A
07C1A
07C1A
07C1A
07C1A
07C1A
07C1A
07C1A
07C1A
07C1A
07C1A
07C1B
07C1B
07C1B
07C1B
07C1B
07C1B
07C1B
07C1B
07C1B
07C1B
07C1B
07C1B
07C1B
07C1B

210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0

101113071105
101113071106
101113071110
101113071113
101113071114
101113071117
101113071129
101113071144
101113071145
101113071146
101113071147
101113071150
101113071152
101113071157
101113071160
101114071101
101114071105
101114071108
101114071113
101114071121
101114071122
101114071123
101114071127
101114071129
101114071137
101114071142
101114071143
101114071144
101114071145
101114071146
101114071147
101114071148
101114071149
101114071150
101114071151
101114071152
101114071153
101114071157
103111071101
103111071104
103111071105
103111071107
103111071108
103111071110
103111071115
103111071117
103111071122
103111071123
103111071124
103111071125

Nguyn nh Chng
Nguyn Hng Chng
o Danh Dng
ng Danh Hng
Hong Mnh Hng
Vn Ho
Nguyn Vn Nghim
Nguyn Vn Thi
Lm Vn Thu
Trng Cng Quc Thnh
Nguyn Hu Thun
H Vit Ton
Chu Quang Trung
D Vn Vinh
Vn c Tuyn
Phan Vn ng
L Vn Chinh
V Vn Dng
Minh Hng
Trng Bo Khnh
Nguyn Vn Kin
Phm Ph Lc
Nguyn Vn Nam
Nguyn on Trung Nhn
Thi Ngc S
L Mnh Thng
L Hng Thanh
Chu Hoi Thin
Vylayphon Thongvan
V Vn Thun
Dng Vn Tin
Bi Ngc T
Trnh c Ton
Trn c Trng
V Ngc Trung
Trng Thanh Tun
Trn Duy Tun
Ng Thnh V
Nguyn Th nh
Nguyn Duy Cng
Lu Quc Cng
V Hng Duy
Nguyn Tn Ho
Th Ch Hng
Trn Thng Khang
Mai Vn Minh
Nguyn Duy Mn
Nguyn Vit M
Phm Vn Ngc
ng Thnh Nhn

10/5/1989
4/21/1989
6/23/1989
7/6/1989
2/28/1988
10/20/1988
12/10/1987
6/2/1989
11/12/1986
4/6/1987
3/1/1988
2/6/1989
10/10/1989
9/4/1989
7/6/1987
6/9/1989
9/10/1988
6/2/1989
9/6/1988
7/9/1989
2/20/1989
1/11/1988
9/15/1989
1/12/1989
8/10/1989
7/16/1989
11/2/1989
2/3/1989
7/30/1984
1/20/1988
9/16/1989
9/6/1989
6/2/1988
5/17/1989
10/20/1988
11/19/1989
7/16/1987
9/24/1989
1/1/1989
7/8/1989
11/27/1987
8/14/1988
3/26/1988
9/3/1989
6/7/1987

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6/6/1987
2/10/1989
4/18/1989
9/27/1989

1
1
1
1

07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C4A
07C4A
07C4A
07C4A
07C4A
07C4A
07C4A
07C4A
07C4A
07C4A
07C4A
07C4A

192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0

103111071127
103111071129
103111071132
103111071134
103111071138
103111071139
103111071142
103111071143
103111071147
103111071148
103111071150
103111071151
103111071152
103111071153
103111071154
103111071160
103111071161
103111071162
103112071101
103112071102
103112071104
103112071107
103112071111
103112071113
103112071115
103112071117
103112071119
103112071121
103112071122
103112071123
103112071124
103112071129
103112071130
103112071131
103112071132
103112071133
103112071137
103112071140
103112071142
103112071146
103112071148
103112071151
103112071153
103112071159
103112071162
101211071101
101211071102
101211071104
101211071105
101211071107

Nguyn Quang Nht


on Th Phng
Nguyn nh Phc
Nguyn Vit Qun
H Xun Sn
Nguyn Trn Sn
Phan Ph Tn
Nguyn Vn Tng
L Ngc Thnh
Lu Vn Thnh
Trn Thanh Tng
Bi Nguyn Anh T
Hong Cng Trng
Nguyn Mnh Trng
Cao Vn Trung
ng Ngc V
Chu Huy Yn
Mai Hng Phc
Trn Vn ng
inh Vn Bnh
L Trng Dng
Phm Minh Hi
Nguyn Khc Hong
Nguyn Cng Khnh
Bi Vn Lc
Phan Kz Long
Cng Lun
Phan Thanh Minh
Phan Hi Nam
T Vn Nhn
Nguyn Vn Nht
Phm Chn Phc
Bi Quc Phong
Nguyn Thanh Phong
Trnh Hng Qun
Phan Minh Quang
Trn Ngc Sn
H Minh Ti
Nguyn Vn Thnh
Phm Vn Thnh
Nguyn c Thun
Phm Vn Trng
Phm Vn Tr
Phan Cng Vit
ng Trung Hiu
Nguyn Ngc nh
H c Anh
Phm Tn c
Thnh Bng
Trn Vn Bin

8/7/1989
7/17/1989
11/27/1988
10/21/1989
9/12/1989
3/22/1988
10/8/1989
8/20/1986
11/18/1989
11/19/1988
7/17/1989
10/12/1989
3/26/1988
1/20/1989
6/7/1989
1/2/1988
7/22/1989
11/29/1986
2/6/1985
8/20/1988
1/22/1989
4/28/1989
10/10/1989
11/10/1989
4/29/1989
6/15/1989
6/5/1987
10/23/1988
3/24/1989
2/2/1989
8/22/1989
9/15/1988
5/20/1988
10/24/1987
11/10/1982
1/5/1989
4/22/1989
1/1/1989
5/2/1988
5/20/1988
12/10/1989
5/10/1989
6/6/1989
11/8/1988
2/3/1985
9/4/1988
10/16/1989
1/10/1989
6/10/1989
1/24/1989

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

07C4A
07C4A
07C4A
07C4A
07C4A
07C4A
07C4A
07C4A
07C4A
07C4A
07C4A
07C4A
07C4A
07C4A
07C4A
07C4A
07C4A
07C4A
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1

192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5

101211071111
101211071114
101211071117
101211071120
101211071127
101211071129
101211071130
101211071132
101211071133
101211071134
101211071135
101211071141
101211071142
101211071143
101211071146
101211071148
101211071153
101211071157
101211071158
101211071159
101211071171
101211071173
101211071174
101211071178
101211071179
101212071102
101212071104
101212071106
101212071110
101212071112
101212071113
101212071115
101212071116
101212071118
101212071119
101212071121
101212071125
101212071127
101212071128
101212071130
101212071134
101212071141
101212071143
101212071145
101212071149
101212071154
101212071158
101212071159
101212071161
101212071164

Trn Th Cng
Nguyn S Ch
Nguyn Ngc Dng
Nguyn Tin Hu
Trn Duy Hng
Nguyn Ho
Phan Vn Hong
Trn Vn Khnh
Nguyn Hu Khoa
Hong Vn Kho
Nguyn Sn Lm
Nguyn Phc Ngha
Trn Vnh Nguyn
Nguyn Hu Nhn
Nguyn Minh Phng
Nguyn Ph
Trn Ch Quyt
H Vn Tn
Phan Vn Thn
L Trung Thnh
H nh Trung
L Vn Tun
Nguyn c Tnh
Trn Quc Vnh
L ng Quang
Trn Vn o
Huznh Phan c
Nguyn Huy Bnh
Dng Mnh Cng
Nguyn Quc Cng
Phm Bo Chu
Ng i Dng
ng Mnh Dng
L ng Huznh Duy
Nguyn Vn Giang
Trn i Hi
Nguyn Thc Hng
Nguyn Hu Hon
Huznh Tn Ha
L Nguyn Khi
Nguyn B Mnh
Nguyn H Ninh
H Quang Phc
Nguyn Hu Phc
Nguyn Thanh Quyn
Trn Mnh Tng
Huznh Vn Thanh
Nguyn Minh Th
Lng B Tng
Nguyn Vit Trai

1/21/1989
9/8/1989
8/15/1989
8/27/1988
4/10/1989
3/8/1989
10/12/1988
1/24/1989
10/10/1988
2/6/1988
8/27/1988
3/16/1989
12/11/1989
5/1/1989
3/5/1989
2/12/1989
10/13/1989
10/5/1989
2/26/1988
1/16/1989
6/10/1989
1/10/1989
11/1/1988
1/16/1988
7/10/1989
6/10/1984
2/11/1989
8/2/1989
11/27/1988
2/26/1988
12/13/1989
10/9/1989
12/13/1987
11/20/1989
3/23/1986
12/25/1987
2/3/1989
8/16/1989
6/12/1989
1/5/1989
9/15/1988
3/29/1989
5/22/1983
10/1/1989
9/26/1989
12/23/1988
4/14/1988
2/26/1989
7/5/1989
5/1/1989

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2

191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5

101212071165
101212071166
101212071168
101212071170
101212071172
101212071173
101212071178
107411071101
107411071111
107411071112
107411071115
107411071122
107411071129
107411071130
107411071137
107411071140
107411071142
107411071149
107411071150
107411071152
107411071153
107411071155
105111071103
105111071112
105111071115
105111071116
105111071118
105111071119
105111071124
105111071132
105111071138
105111071143
105111071149
105111071150
105112071102
105112071108
105112071112
105112071114
105112071117
105112071119
105112071120
105112071128
105112071139
105113071103
105113071108
105113071109
105113071111
105113071114
105113071118
105113071124

L Quang Trng
Ng Quang Trng
Phm Bo Trung
Nguyn Anh Tun
Huznh Thanh Vit
Phm Ngc V
Nguyn Xun Tng
Nguyn Tin t
Bi Thanh Duy
Trn Vn Hi
Nguyn Minh Hun
Phm Vn Miu
Phm Vn Quc
Thi Quang Sch
Dng Tnh Thng
Trnh Cng Thanh
Phm Vn Thnh
Nguyn Xun Tun
Vi Vn Tch
Nguyn Vn Vinh
Nguyn Vn V
Nguyn Vn Doanh
Ng Minh c
Nguyn Nh Hu
H Vn Hc
Phm Vn Hng
Nguyn Khnh Hng
Nguyn Vn Hon
V Vn Li
Dip nh Phc
L Ch Tt
Nguyn nh Thc
Phm Vn V
Mai Hong Thn
L Vn on
Phm Vn Chuyn
Nguyn Thanh Hi
Phm Vn Hiu
L Nht Hong
Trn Vit Huy
H Vn Khnh
Nguyn ng Ngc
H Vn Thng
Trn c Anh
Trn Hu Dng
Phm Vn Dng
V Ngha Hi
Mai Vn Hiu
H Vn Ky
Nguyn Vn Nam

11/10/1989
1/23/1988
4/27/1989
7/15/1988
12/23/1989
12/12/1989
10/16/1986
6/5/1988
1/25/1989
1/1/1989
11/10/1987
1/1/1975
8/21/1988
7/12/1989
1/10/1988
1/2/1989
2/10/1989
3/14/1989
8/11/1989
10/20/1987
5/13/1988
1/15/1985
4/24/1989
6/1/1989
7/15/1986
1/2/1989
12/14/1989
10/10/1989
3/28/1989
3/21/1989
12/22/1988
4/9/1989
9/10/1989
8/1/1987
10/13/1988
3/12/1988
10/20/1986
3/7/1989
7/13/1988
11/25/1988
2/19/1985
11/5/1989
5/30/1989
5/3/1989
3/7/1989
9/2/1989
4/6/1989
10/12/1988
6/15/1986
2/23/1989

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CNVL
07CNVL
07CNVL
07CNVL
07CNVL
07CNVL
07CNVL
07CNVL
07CNVL
07CNVL
07CNVL
07CNVL
07CNVL
07CNVL
07CNVL
07D1
07D1
07D1
07D1
07D1
07D1
07D1
07D1
07D1
07D1
07D1
07D1
07D2
07D2
07D2
07D2
07D2
07D2
07D2
07D2
07D2
07D3
07D3
07D3
07D3
07D3
07D3
07D3

191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
193.0
193.0
193.0
193.0
193.0
193.0
193.0
193.0
193.0
193.0
193.0
193.0
193.0
193.0
193.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0

105113071125
105113071127
105113071131
105113071132
105113071133
105113071134
105113071138
105113071139
105114071101
105114071106
105114071124
105114071128
105114071132
105114071133
105114071135
105114071137
105114071146
105114071147
105114071148
105114071149
105115071101
105115071107
105115071109
105115071111
105115071113
105115071118
105115071122
105115071123
105115071127
105115071131
105115071133
105115071139
105115071140
105116071114
105116071115
105116071117
105116071123
105116071130
105116071134
105116071136
105116071141
106111071102
106111071107
106111071108
106111071111
106111071112
106111071113
106111071115
106111071116
106111071119

L Duy Nghip
Trn Minh Phc
L Hong Sn
Trn Trung Sanh
H Vn Tn
Bi Xun Thi
Nguyn Ph L{ Tr
Phm Hng Trinh
Nguyn Vnh t
Nguyn Vn Cao
Pi Nng Ly
Phm Ngc Ngha
Nguyn i Phc
L Duy Quang
Nguyn Hng Sn
Trn Triu Tn
Nguyn B Vit
L c Hiu
B' Y Y Mc
Nguyn Thanh Chung
L Hong t
Phm Kin Cng
Nguyn Cnh Danh
H Tch Phi Gia
Trn Vn Hi
Phm Nht Hong
Nguyn Quang Linh
Phm Vn Lun
L Chiu Ngha
H S Ph
Trn Thi Quyt
Trn Quang Thnh
Nguyn Thanh Tng
Bi Quc Hng
Phan L c Hoi
Nguyn Tin Khnh
V Ngc
Nguyn c Quyt
Nguyn Hu Thin
Phm Ph Thnh
Trn nh Vn
Trnh Xun i
inh Th Bc
L Thc Cng
Nguyn Khc Duy
Hin Hn
Hong nh H
Trng Cng H
Nguyn Minh Hin
Hong B Ho

8/8/1989
2/6/1989
11/2/1988
10/18/1989
10/15/1985
2/4/1990
7/6/1989
10/10/1988
11/22/1989
10/10/1988
5/16/1985
5/19/1989
2/3/1989
1/1/1989
7/24/1989
3/16/1989
8/14/1988
7/24/1988
9/30/1980
12/30/1986
12/29/1988
5/19/1989
10/10/1988
3/5/1989
2/20/1988
9/8/1988
10/7/1989
12/2/1987
10/28/1988
9/6/1989
5/1/1988
9/26/1989
8/10/1988
11/24/1989
9/12/1989
5/3/1989

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7/20/1989
8/23/1989
11/8/1989
6/13/1988
8/14/1989
4/18/1987
2/15/1989
3/1/1989
5/1/1982
8/15/1989
9/11/1989
6/4/1989
3/8/1989

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

07D3
07D3
07D3
07D3
07D3
07D3
07D3
07D3
07D4
07D4
07D4
07D4
07D4
07D4
07D4
07D4
07D4
07D4
07D4
07D4
07D5
07D5
07D5
07D5
07D5
07D5
07D5
07D5
07D5
07D5
07D5
07D5
07D5
07D6
07D6
07D6
07D6
07D6
07D6
07D6
07D6
07DT1
07DT1
07DT1
07DT1
07DT1
07DT1
07DT1
07DT1
07DT1

191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0

106111071122
106111071123
106111071125
106111071126
106111071127
106111071129
106111071133
106111071134
106111071142
106111071143
106111071144
106111071145
106111071149
106111071150
106111071151
106111071152
106111071153
106111071154
106111071155
106112071102
106112071107
106112071108
106112071117
106112071118
106112071119
106112071120
106112071124
106112071125
106112071126
106112071136
106112071138
106112071139
106112071140
106112071142
106112071145
106112071149
106112071150
106112071153
106112071156
106113071105
106113071106
106113071107
106113071108
106113071110
106113071117
106113071118
106113071125
106113071127
106113071130
106113071131

Nguyn Thi Lm
Huznh Vn Li
L Tun Linh
inh Thnh Lun
Phm Ph Thnh Nhn
Nguyn Vit Phng
Trn Vit L Quang
Nay Ring
Nguyn Xun Thnh
Nguyn Vit Thin
H Vn Thun
H Minh Tin
L Trng Tuyn
Trn Thy Uyn
Ng Th Thu Vn
Trn Thanh Vin
Nguyn Hong V
Lu V Vy
Nguyn c Cng
V Trn Quc i
Nguyn B Bng
Bru Bnh
Nguyn Vn Hip
L Th Hoi
Nguyn Th Hoi
Nguyn Cng Hoan
Phan c Li
Dng Quang Linh
Nguyn Mnh Linh
inh Vn S
Trn Minh Ti
L Tn Thi
L Vn Thnh
Lng Mnh Th
Ng Nguyn Hong Tin
L Vn Trinh
Ng Phi Tun
L Quang Vinh
Nguyn Huy Hong
Nguyn nh
Trn Vn Bng
nh Bc
Bnch Bia
Pasithxai Chansouda
Bi Vn Hng
T Minh Hin
V Thanh Lim
Trn c Linh
Trn Phng Nam
Nguyn Nh Bo Nguyn

9/21/1989
10/24/1989
12/5/1988
11/4/1989
1/31/1988
6/1/1989
9/26/1989
10/10/1984
4/26/1989
11/21/1989
10/1/1988
10/6/1988
10/15/1989
2/19/1989
3/20/1987
5/5/1989
5/31/1989
11/24/1989
3/19/1987
1/4/1989
10/15/1988
8/9/1986
5/2/1989
11/10/1989
2/10/1987
9/10/1989
10/5/1987
9/23/1989
12/25/1988
12/28/1985
7/7/1989
2/3/1989
3/23/1989
10/20/1989
8/12/1989
4/8/1989
5/12/1989
3/10/1989
10/23/1987
5/5/1989
5/2/1989
10/26/1989
2/12/1983
8/30/1988
2/2/1988
8/30/1989
9/11/1989
3/21/1989
11/8/1988
7/21/1989

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

07DT1
07DT1
07DT1
07DT1
07DT1
07DT1
07DT1
07DT1
07DT1
07DT1
07DT1
07DT1
07DT1
07DT1
07DT1
07DT1
07DT1
07DT1
07DT1
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3

191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0

106113071132
106113071135
106113071138
106113071140
106113071141
106113071143
106113071145
106113071147
106113071150
106113071154
106113071155
106113071157
106114071104
106114071106
106114071110
106114071115
106114071123
106114071124
106114071127
106114071128
106114071129
106114071131
106114071134
106114071136
106114071144
106114071146
106114071147
106114071153
106114071156
107111071106
107111071109
107111071110
107111071112
107111071121
107111071123
107111071126
107111071138
107111071142
107111071147
107111071148
107111071149
107111071152
107112071101
107112071102
107112071103
107112071107
107112071108
107112071121
107112071124
107112071129

Phm Vn Nhn
Nguyn Trng Phc
Huznh Th Sn
Phm Nguyn ng Tm
V Vn Ti
Siu Thng
Nguyn Vn Thng
H Vn Thng
Trng Mnh Tin
Nguyn Bo Trung
Trn nh Tun
Trng Cng Ty
Phm Vn c
Hong Ngc Nht Anh
Phm Vn Cng
Phm Vn Hi
L ng Khoa
Phan Tun Kit
L Hu Hong Ngc
Nguyn ng Nhn
Nguyn V Hoi Nhn
Nguyn Vit Phc
inh Vn Rng
Nguyn Thanh Tm
Rah Lan Thuyng
L Vn Tin
Trn Cng T
Lng Th Tuyn
Bi Vn V
Cao Hu Bnh
Nguyn Cng C
Trn Minh Duy
Vn Th Cm H
L Quang Huy
Trn Duy Khnh
Nguyn Mu Linh
Trn Vn Sanh
Huznh Tn Th
Phan nh Tr
Nguyn c Trng
Phm Minh Trng
Nguyn Th Thanh Tuyn
Trn Phng ng
Phm c i
Trn nh c
Nguyn Vn Dng
Phan Quang Duy
Trn Cm Huy
L Nht Linh
Nguyn Th Minh Nguyt

2/20/1989
4/13/1989
7/17/1989
8/9/1988
2/1/1989
10/3/1985
2/6/1987
6/12/1989
6/16/1989
10/28/1989
1/14/1989
9/1/1989
8/15/1989
3/6/1988
12/20/1987
8/17/1987
1/9/1989
5/8/1989
3/12/1989
2/17/1988
10/19/1989
4/10/1987
10/12/1984
6/25/1988
12/14/1988
11/17/1989
3/9/1989
5/10/1988
4/23/1989
1/21/1986
11/10/1988
7/5/1988
11/5/1989
8/16/1987
8/31/1989
3/26/1989
11/8/1989
2/24/1988
3/11/1989
11/10/1988
4/27/1989
1/19/1988
7/25/1985
2/10/1988
5/9/1989
8/13/1986
8/24/1989
11/12/1989
2/10/1989
8/31/1988

1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0

07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07H2A
07H2A
07H2A
07H2A
07H2A
07H2A
07H2A
07H2A
07H2A
07H2A
07H2A
07H2A
07H2A
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B

191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0

107112071131
107112071133
107112071134
107112071136
107112071146
107112071149
107112071150
107711071102
107711071107
107711071108
107711071109
107711071113
107711071114
107711071116
107711071122
107711071127
107711071129
107711071131
107711071135
107711071137
107711071140
107711071144
107711071147
107711071149
107711071151
107711071153
107711071158
107711071163
107711071167
110211071104
110211071105
110211071106
110211071110
110211071112
110211071113
110211071116
110211071117
110211071119
110211071122
110211071124
110211071125
110211071126
110211071128
110211071129
110211071130
110211071132
110211071133
110211071134
110211071140
110211071141

L Th Phng
Hong Vn Phm
Tr Quang Quy
Trn c Sang
L Vn Trng
Trn Quang Tun
Nguyn Th Tuyn
Nguyn Minh c
Trng Vn Bnh
Nguyn Hu Bin
Hong Kim Cng
Cm Quang Chin
Chu Quc Chin
Nguyn Vn Dng
Nguyn Thanh Hng
Trn Thnh Khang
Trng Mnh Lng
Nguyn Vn Linh
Nguyn Vn Minh
L Ngc Nhn
Trn Hu Phng
Trn nh Qun
V Vn Qu{
Trn Tn Ti
T Quc Thnh
Nguyn Trng Tip
Cao Quc Tun
Nguyn Quc Vit
Trn nh n
Phan Vn A
L{ Bo Anh
Nguyn Vn Bc
Trn Ngc Chinh
Trnh Hong Hi
Trnh Th Hng
Ng Phi Hiu
Nguyn Vn Hiu
Nguyn Ngc H
V Mnh c Huy
Phm Tn Khng
T Hong Khoa
Phan Vn Lc
Hong Linh
Thi Th Hng Loan
Nguyn Thnh Lun
Trn Vn Mi
Nguyn Quang Minh
Phm Quang Minh
Trn Hng Phng
Huznh Cng Nh Phong

11/1/1989
12/5/1989
1/2/1988
2/20/1989
6/16/1989
6/2/1988
10/30/1988
6/25/1988
2/19/1989
6/16/1989
1/1/1989
8/15/1988
1/9/1988
2/1/1988
8/3/1989
1/10/1985
5/19/1989
11/27/1989
8/25/1989
2/5/1988
12/20/1989
9/9/1989
12/6/1988
11/8/1988
11/27/1989
4/20/1989
5/5/1989
6/2/1988
11/8/1984
4/6/1988
1/19/1986
10/2/1989
3/8/1987
12/3/1989
3/9/1988
11/10/1989
2/20/1988
11/11/1988
8/6/1988
2/20/1987
12/22/1988
1/10/1989
7/27/1988
3/28/1988
8/29/1987
3/24/1988
6/15/1985
7/8/1988
4/29/1988
11/1/1988

0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1

191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0

110211071146
110211071151
110211071153
110211071154
110211071156
110211071157
110211071160
110211071162
110211071163
110212071101
110212071102
110212071105
110212071106
110212071108
110212071109
110212071111
110212071115
110212071116
110212071117
110212071119
110212071123
110212071124
110212071125
110212071126
110212071129
110212071130
110212071132
110212071133
110212071135
110212071136
110212071137
110212071142
110212071143
110212071144
110212071146
110212071147
110212071150
110212071151
110212071152
110212071153
110212071156
110212071157
110212071159
110212071163
118101071109
118101071110
118101071114
118101071116
118101071121
118101071124

Trn Thi Sn
Huznh Ngc Thm
L Hy Th
V Quang Tng
Ng V Giang Trung
Trn V Vn
Nguyn Cng Vinh
L c Vnh
Trn Vn H
Trng Phc ng
Lu Vn Quc t
Nguyn Vn Bnh
ng c Bn
Nguyn Ch Cng
Hong Thin Chng
Nguyn Tin Dng
inh Quc Hip
Trn Tn Hiu
Nguyn Trng Hiu
Nguyn Hong Hun
Nguyn Cng Khnh
Ngc Khoa
Hong ng Khoa
L Khc Kim
Nguyn Thnh Long
Bi Quang Lun
H Minh Mn
L Thanh Minh
Dng c Ngha
L Tn Ngha
Nguyn Ngc Nguyn
Vn Ph Qun
Hong Minh Quang
ng Nguyn Quc
Phm Vn Sn
Nguyn Th Minh Sng
L Ngc Thch
Nguyn V Thanh
V Quc Thin
Nguyn nh Tin
V Phc Tr
Trn Ngc Tnh
Lm ng Vinh
Phm Trn Minh Yn
H Vn Cu
H Vn Dinh
Nguyn Xun H
Trn Th Hi
inh Th My Hon
L V Huy

9/11/1988
7/10/1989
7/12/1989
8/20/1987
5/1/1986
3/9/1989
6/21/1985
10/13/1989
10/23/1986
8/29/1986
8/29/1989
8/1/1985
5/2/1989
1/30/1988
3/27/1990
10/6/1989
10/10/1985
3/19/1988
5/21/1989
6/1/1989
7/15/1989
1/1/1989
5/31/1989
9/30/1988
5/30/1988
8/14/1988
5/26/1986
12/6/1987
3/17/1988
12/18/1989
1/26/1989
2/18/1989
4/30/1986
3/20/1989
5/22/1989
12/20/1987
5/27/1988
2/4/1988
10/10/1986
11/20/1986
8/10/1988
12/25/1987
11/16/1988
5/21/1989
7/12/1984
1/25/1988
12/8/1987
9/27/1988
9/9/1988

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1

07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1

196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0

118101071127
118101071140
118101071142
118101071148
118101071161
118101071162
118102071101
118102071105
118102071109
118102071110
118102071114
118102071117
118102071122
118102071137
118102071140
118102071141
118102071142
118102071148
118102071152
118102071155
118102071156
118102071159
118102071163
117101071102
117101071107
117101071109
117101071110
117101071113
117101071114
117101071117
117101071120
117101071124
117101071131
117101071137
117101071138
117101071140
117101071141
117101071143
117102071102
117102071104
117102071114
117102071116
117102071117
117102071120
117102071133
117102071135
117102071136
117102071137
117102071141
117102071143

inh Vn Kh
Lng Hu Phc
L Vn Tn
H Th Tho
L Kim Uyn
Nguyn Tun V
Nguyn Phng Hi ng
Huznh Thanh Bnh
A D
Mang D
L Th Thu H
Vn Thin Hng
Moong Vn Hoi
Nguyn Th Nhung
Nguyn Ph Qu{
H Vn Rng
Thnh Tm
Trnh Trng Th
inh Th Thu
Trn Th Khnh Trnh
ng Th Thu Tr
Trn Bnh Tr
L Tun V
Nguyn S t
Nguyn Tn Dng
V Th Lan Hng
Nguyn Hu Hi
Nguyn Vn Hiu
Bi Minh Hong
Phm Duy Khnh
Cao Th Lng
L i Minh
L Vn Sn
Nguyn Tt Thun
Trng Nguyn Ton
L Cng Trnh
Trn nh Tri
Nguyn Trng Tun
Thi Qu An
Cao Vn Cnh
H Xun Huy
Phm Vn Khang
Nguyn ng Kin
Trnh V Long
V Vn Thnh
L Vn Thc
on Thanh Tng
Nguyn Tin Trnh
L Vn Tun
L Ngc Uyn Uyn

10/1/1988
8/14/1989
4/27/1988
5/19/1986
12/9/1989
6/6/1989
8/14/1989
8/7/1988
5/15/1986
7/12/1988
3/20/1988
7/12/1989
10/6/1986
10/5/1988
1/12/1989
2/14/1985
12/29/1988
7/24/1989
10/10/1985
12/2/1989
3/16/1988
5/28/1985
9/9/1989
11/15/1989
5/23/1989
9/23/1987
8/4/1988
9/9/1989
3/29/1989
6/20/1988
10/10/1988
7/3/1988
9/29/1989
9/10/1989
3/19/1989
4/8/1989
5/8/1989
8/5/1989
10/14/1989
10/10/1985
4/21/1989
6/13/1989
11/12/1989
10/11/1989
5/5/1989
7/6/1988
1/1/1989
3/12/1989
10/7/1985
11/7/1989

1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07MT1
07MT1
07MT1
07MT1
07MT1
07MT1
07MT1
07MT1
07MT1
07MT1
07MT1
07MT1
07MT1
07MT1
07MT1
07MT2
07MT2
07MT2
07MT2
07MT2
07MT2
07MT2
07MT2
07MT2
07MT2
07MT2
07MT2

190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5

104111071101
104111071103
104111071104
104111071106
104111071107
104111071110
104111071112
104111071113
104111071118
104111071119
104111071121
104111071125
104111071128
104111071134
104111071135
104111071137
104111071140
104111071143
104111071144
104111071148
104111071151
104111071158
104111071164
104111071165
104111071166
104111071168
104112071106
104112071107
104112071109
104112071112
104112071114
104112071117
104112071118
104112071120
104112071121
104112071123
104112071127
104112071130
104112071131
104112071134
104112071136
104112071138
104112071139
104112071141
104112071143
104112071146
104112071153
104112071156
104112071158
104112071159

Nguyn i
Nguyn Quc Anh
Dng Ngc Bo
Phm Quc Cng
Trng Th Cng
Nguyn nh Chin
Trn Trng Dim
Nguyn Trng Quc Dng
Dip Kim Hi
Nguyn Hong Hi
Hong Trung Hiu
Nguyn Cao Hun
Nguyn Tin Khnh
Nguyn Vn Minh
Tn N Bo Minh
Nguyn Hong Nguyn
Nguyn Vn Nht
Phm Linh Phng
Phm Vn Quang
Nguyn Xun S
L Cng Thnh
Phm Anh Tun
Huznh Kim Vit
Chu Ngc Anh V
H Huy V
H S Ton
Huznh nh Cng
L Vit Cng
Nguyn T Thnh Chung
Trn Quang Duy
Phm Thanh Hi
Trn Quang Hip
Nguyn Quang Hiu
Nguyn Vn Hng
Nguyn Hong
Hong Nht Hoa
Phan Thanh Khoa
Huznh Vn Lnh
H Vn Mnh
Nguyn Nht Nguyn
Trn Nguyn Nht
Nguyn nh Phc
V nh Phong
Thi Huznh Ngc Qu{
Nguyn Honh Sn
C Duy Tn
Nguyn Cng Trang
Bi Anh Tun
Phng ng Tun
Trn Quang Tuyn

1/1/1987
3/10/1988
10/19/1989
5/19/1989
11/28/1988
9/16/1989
9/12/1989
1/8/1989
6/11/1989
5/3/1989
3/17/1989
2/9/1989
9/1/1989
10/8/1988
10/9/1989
12/17/1989
3/16/1989
1/20/1989
2/11/1988
5/30/1989
1/14/1988
5/24/1989
10/20/1986
7/13/1987
3/25/1989
3/3/1986
6/19/1988
12/4/1989
2/18/1989
9/1/1989
10/7/1989
4/8/1989
8/19/1989
11/26/1989
2/12/1989
12/9/1989
11/30/1989
2/2/1989
1/15/1988
2/1/1989
1/1/1986
8/26/1988
3/2/1988
9/17/1989
6/19/1987
1/22/1989
4/20/1989
2/23/1988
9/21/1989
10/3/1987

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2

191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0

104112071163
107211071101
107211071102
107211071104
107211071108
107211071109
107211071113
107211071120
107211071125
107211071140
107211071148
107211071157
107211071160
107211071165
108201071101
108201071102
108201071107
108201071110
108201071111
108201071113
108201071115
108201071117
108201071120
108201071121
108201071122
108201071124
108201071127
108201071129
108201071131
108201071132
108201071133
108201071137
108201071140
108201071141
108201071142
108201071143
108201071147
108201071149
108201071150
108201071152
108201071155
108201071156
108201071159
108201071161
108201071162
108201071163
108201071165
108201071167
102111071101
102111071102

Trn L c
Nguyn Ngc nh
Phm Phc n
Trn Quc t
Nguyn Tin Chung
Trng Th Ngc Dung
Nguyn Trng Giang
Nguyn Th Mng Hin
Nguyn Vn Li
V Hng Quang
Nguyn Vit Thi
Nguyn Thnh Trung
Lng Th Tng Vi
Trn Vn Thi Dng
Phan Tun t
Nguyn Thnh An
Phan Quc Bo
Tn Nguyn Lm Hng Chng
Bi c Chnh
Trng Minh Danh
Nguyn V Dng
Bi Trung Hi
Trng Hng Hi
Nguyn c Hnh
Chu Mnh Hng
L Nguyn Hng
Nguyn Xun Hun
V Nguyn Trung Kin
on Phc Li
L c Linh
Phm Vn Linh
Trng Vit Lnh
Trn Quang Ngc
Nguyn Trung Ngha
Trn Trng Ngha
Phan Anh Nguyn
V T Sn
Nguyn Thanh T
L Vn Tn
Cao B Thng
V Quang Thc
Nguyn Trng Thy
Trn L Hu Tun
Trn Hoi Tn
Nguyn c Vn
Phm Ngc Vn
Nguyn ng Vinh
Phm Quc Vit
Nguyn Cng t
Nguyn Minh c

4/5/1987
11/9/1988
2/27/1989
1/17/1989
8/25/1988
2/2/1989
9/3/1988
8/20/1988
10/28/1988
9/23/1989
8/14/1988
6/1/1989
8/6/1989
3/19/1985
11/16/1989
8/21/1989
6/22/1989
1/21/1989
1/2/1989
1/1/1975
11/9/1989
10/2/1989
1/8/1989
11/20/1988
10/2/1988
11/7/1989
5/12/1989
12/22/1989
1/1/1989
10/23/1989
6/21/1988
7/11/1988
8/7/1987
1/7/1989
6/25/1989
5/21/1989
2/22/1988
5/4/1988
5/15/1988
3/18/1989
5/10/1988
5/2/1985
7/21/1989
4/20/1988
2/27/1988
6/16/1989
10/3/1989
11/16/1988
12/28/1988
2/21/1988

1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

07N2
07SH
07SH
07SH
07SH
07SH
07SH
07SH
07SH
07SH
07SH
07SH
07SH
07SH
07SK
07SK
07SK
07SK
07SK
07SK
07SK
07SK
07SK
07SK
07SK
07SK
07SK
07SK
07SK
07SK
07SK
07SK
07SK
07SK
07SK
07SK
07SK
07SK
07SK
07SK
07SK
07SK
07SK
07SK
07SK
07SK
07SK
07SK
07T1
07T1

191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
176.5
176.5
176.5
176.5
176.5
176.5
176.5
176.5
176.5
176.5
176.5
176.5
176.5
176.5
176.5
176.5
176.5
176.5
176.5
176.5
176.5
176.5
176.5
176.5
176.5
176.5
176.5
176.5
176.5
176.5
176.5
176.5
176.5
176.5
191.0
191.0

102111071105
102111071106
102111071107
102111071108
102111071115
102111071116
102111071119
102111071120
102111071123
102111071125
102111071126
102111071129
102111071131
102111071136
102111071138
102111071141
102111071144
102111071145
102111071146
102111071147
102111071148
102111071150
102111071151
102111071152
102111071153
102111071154
102111071156
102111071157
102111071161
102111071164
102112071101
102112071102
102112071105
102112071111
102112071114
102112071116
102112071121
102112071123
102112071129
102112071133
102112071136
102112071139
102112071140
102112071141
102112071143
102112071145
102112071146
102112071147
102112071149
102112071159

Nguyn Vn Bnh
inh Gia Bo
Nguyn nh Cng
Nguyn B Cng
Phan Thanh Hi
L Minh Hng
V Xun Ha
Nguyn Vn Hu
inh V Khnh
Trn Minh Ln
Nguyn Thanh Lim
Nguyn Vn L{
Trn Tun Minh
Nguyn Ngc Nhn
Nguyn Vn Pht
Trn Vit Phong
Nguyn Quang Sng
V Hong San
Nguyn ng Tn
Huznh Kim Ti
Sm Vn Ti
H Anh Thng
Bi c Th
Phng Duy Thin
Trn Vn Thun
Hong Ngc Tin
Nguyn Thanh Trung
Phan Ngc Tun
H Phc Vit
Nguyn Trung Khoa
H Ngc o
V Vn c
Phan L ng Bnh
Phan Duy
Nguyn Phc Hi
L c Hin
Trn Quc Huy
Nguyn Vn Khoa
L Trng Nam
Nguyn Hu Nhn
Trn Thanh Phng
L V nh Phong
Nguyn Nam Quang
Nguyn c Qu{
Hong Anh Tm
Trn Quc Ti
L Thi Thnh
Trn Cm Thch
Trn Vn Thnh
Nguyn Thanh Xun

5/17/1988
9/16/1989
10/21/1988
2/27/1989
10/16/1989
6/1/1989
10/21/1989
10/25/1989
11/12/1989
2/27/1990
10/30/1989
2/5/1988
4/4/1988
3/17/1989
8/27/1989
10/8/1989
12/22/1989
12/14/1989
4/8/1989
11/20/1989
7/19/1988
2/25/1989
3/28/1986
8/28/1989
4/30/1989
1/10/1989
8/16/1988
5/26/1989
3/28/1989
4/25/1986
2/6/1989
8/8/1989
10/24/1989
6/12/1989
11/25/1988
1/9/1989
10/25/1989
1/4/1989
3/10/1989
3/16/1989
6/22/1989
4/7/1989
1/14/1989
10/31/1988
7/1/1985
10/13/1989
9/9/1989
4/3/1989
2/5/1988
1/8/1989

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2

191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0

102112071160
102113071106
102113071107
102113071108
102113071112
102113071115
102113071117
102113071119
102113071121
102113071122
102113071126
102113071131
102113071132
102113071133
102113071134
102113071136
102113071137
102113071144
102113071145
102113071148
102113071149
102113071154
102113071159
102113071161
102113071163
102114071102
102114071103
102114071104
102114071106
102114071114
102114071118
102114071122
102114071124
102114071125
102114071126
102114071127
102114071132
102114071133
102114071136
102114071137
102114071139
102114071141
102114071144
102114071148
102114071150
102114071151
102114071152
102114071156
102114071160
102114071162

Trn Quang Ho
Tiu Chnh Bnh
Nguyn Th Duy Cm
on Quc Cng
L Trung Dng
Phan Nguyn Minh Duy
Nguyn V Thy Giang
Nguyn Vn Hi
Trn Hiu
Nguyn Phc Hng
Trn Xun Huy
Nguyn Hu Mnh
Nguyn Bnh Minh
Thnh Duy M
Nguyn Vn Nam
Huznh Vn Nhn
Mai Xun Ph
Phan Vn Ty
Lu Quc Thi
Thi Vn Thi
Cao c Thu
Nguyn Anh Tun
Nguyn V
Nguyn c Hong Long
Nguyn Thanh Minh c
Nguyn ng c
Huznh Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Trn Ngc Bnh
Phan Nguyn c Duy
Nguyn Thanh H
V Hng Hng
L Tt Anh Huy
Phm Cao Khi
Trn Tin Lm
Huznh Tn Lc
Huznh Tng Minh
Nguyn Vn Minh
Nguyn Phng Nam
Vn Qu{ Ng
Phan Vnh Nguyn
Trn ng Php
Nguyn Phc Thin Ph
Nguyn Vit Quc
Hong Tin Sn
L Thanh Tn
Phm Minh Tn
Ng Hu Thnh
Nguyn ng Trung
Huznh Hng T

4/4/1986
11/20/1989
1/30/1988
2/12/1989
9/20/1987
9/18/1989
3/25/1989
7/7/1989
8/14/1989
8/10/1989
3/20/1989
7/27/1989
8/18/1988
7/4/1989
12/31/1989
11/6/1989
5/15/1988
7/21/1986
2/21/1989
4/7/1989
11/20/1985
4/6/1988
6/17/1989
8/22/1987
12/6/1987
3/1/1989
12/22/1989
7/2/1989
10/26/1989
3/11/1989
5/18/1989
7/7/1989
1/11/1989
12/2/1989
10/20/1984
10/10/1989
6/10/1989
11/10/1989
2/4/1989
1/28/1988
4/26/1989
10/30/1989
10/23/1989
10/24/1989
10/16/1988
8/19/1988
9/2/1989
12/8/1989
12/9/1989
9/30/1989

1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

07T2
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4

191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0

102114071164
102114071165
109201071101
109201071103
109201071105
109201071108
109201071114
109201071115
109201071116
109201071121
109201071122
109201071123
109201071124
109201071125
109201071126
109201071129
109201071132
109201071136
109201071137
109201071139
109201071141
109201071147
109201071149
109201071150
109201071152
109201071154
109201071156
109201071157
109201071158
109201071160
109201071162
109201071163
109201071171
109201071172
109201071176
109201071177
109201071181
110111071101
110111071104
110111071105
110111071110
110111071115
110111071117
110111071123
110111071127
110111071128
110111071131
110111071134
110111071135
110111071137

Nguyn Vit Vng


Huznh Quang Vinh
ng Vn nh
Trn Quang i
H Vn c
Nguyn Ngc Anh
L Don Cng
Nguyn c Cng
Trn Vn Cng
Trn Nguyn Dng
Phm Hong Duy
Hong S Giang
ng Hu Hng
Nguyn Minh Hng
T Nht Hin
Trn c Hng
L Minh Hong
L Anh Khoa
Nguyn Ngc Anh Khoa
Nguyn Duy Long
Phan Vit Ngn
Nguyn c Ph
Phan Nguyn Qun
Nguyn B Quang
Trn nh Qu{
L Phc Sn
Trng Nguyn Nguyn Sa
o Minh Sang
Nguyn Vit Sinh
Phm Tin S
Hong Th Anh Th
inh Vn Thng
Nguyn nh Thp
L Ph Thut
Nguyn Hong Tin Trnh
H Ngc Tr
Ng Vn Tun
Nguyn Vn ip
Nguyn Cng Bin
Bi Thanh Chung
Lu Vn Hng
Trn nh Ha
Nguyn Phc Lc
Nguyn Vit Phng
ng Minh Sang
Nguyn Vn S
L Xun Thi
ng Xun Thin
T inh Thun
L Quc Tin

2/4/1988
5/4/1989
8/3/1989
10/2/1989
1/27/1989
2/18/1989
4/20/1989
8/27/1989
1/1/1989
6/17/1989
7/22/1989
6/16/1985
9/21/1987
9/18/1989
1/1/1989
7/7/1988
11/18/1989
7/31/1989
3/17/1988
9/15/1989
10/10/1988
10/20/1988
10/17/1988
5/19/1989
7/7/1985
4/2/1989
10/2/1989
4/3/1989
1/2/1986
11/18/1988
8/10/1989
11/14/1988
9/10/1987
6/23/1988
10/20/1987
1/1/1989
3/18/1987
1/15/1989
1/1/1989
1/8/1989
9/20/1989
1/1/1989
4/19/1989
4/10/1989
5/18/1989
8/20/1989
1/12/1987
1/19/1989
4/7/1989
6/21/1989

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

07T4
07T4
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07X1A
07X1A
07X1A
07X1A
07X1A
07X1A
07X1A
07X1A
07X1A
07X1A
07X1A
07X1A
07X1A

191.0
191.0
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5

110111071144
110111071146
110111071151
110112071102
110112071104
110112071107
110112071108
110112071111
110112071115
110112071119
110112071122
110112071126
110112071127
110112071129
110112071133
110112071135
110112071137
110112071138
110112071143
110112071144
110112071145
110113071102
110113071104
110113071105
110113071107
110113071108
110113071110
110113071112
110113071116
110113071118
110113071123
110113071124
110113071129
110113071133
110113071140
110113071142
110113071146
110113071147
110113071152
110114071102
110114071104
110114071112
110114071114
110114071115
110114071123
110114071124
110114071125
110114071130
110114071135
110114071137

Nguyn Anh Tun


Nguyn Tn
Nguyn Duy Hon
Phm Ngc Anh
Nguyn Mnh Thng
Trn Ngc Chnh
L Hi Dng
H Vnh Hi
Nguyn Vn Hong
Nguyn Trung Kin
Trn Vn Mnh
H Vn Nhun
Phm Anh Pha
Lng Nguyn Hng Quang
Phm Th Ti
L Hi Thnh
Nguyn Quang Thun
Nguyn Vn Ti
Hong Vn Trung
Phan Vn Trung
Nguyn Xun Tnh
Trn Long An
Hong Vn Bo
Nguyn Vn Cng
Nguyn Tin Dng
Dng Quc Duy
Trn Xun Hi
Trn Kim Hin
Trn Ngc Hong
Nguyn Long Huy
V Vn Lc
ng Minh Mn
V Hc Phi
Hong Thanh Sn
Phan Hong Thao
L c Tin
Ng Quang Trng
Hong Minh Tun
Phan Qu Nhn
Phm Th Anh
L Vn C
Phm Hu Quang Hng
Nguyn S Ha
Trn Vn Huy
Mai Hu Ngha
Nguyn i Nhn
V Vn Nht
Hong Ngc Tm
on Quang Thun
Nguyn Ngc Tin

12/25/1989
8/20/1988
8/7/1985
10/1/1988
7/13/1987
12/5/1988
3/22/1989
9/8/1989
4/28/1988
10/23/1989
2/17/1988
3/10/1989
5/13/1989
6/1/1988
6/20/1989
6/20/1988
5/17/1989
6/15/1988
6/23/1988
2/17/1989
7/10/1989
10/15/1989
6/18/1988
3/11/1988
1/5/1989
9/2/1989
5/26/1989
4/14/1988
3/22/1988
6/8/1988
9/10/1989
12/8/1988
9/29/1989
12/3/1989
3/3/1989
8/14/1989
4/10/1989
8/12/1989
1/1/1987
8/12/1988
11/18/1989
6/22/1989
9/16/1989
3/10/1989
1/28/1989
10/27/1989
8/26/1989
9/19/1988
10/26/1988
1/19/1989

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

07X1A
07X1A
07X1A
07X1B
07X1B
07X1B
07X1B
07X1B
07X1B
07X1B
07X1B
07X1B
07X1B
07X1B
07X1B
07X1B
07X1B
07X1B
07X1B
07X1B
07X1B
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1D
07X1D
07X1D
07X1D
07X1D
07X1D
07X1D
07X1D
07X1D
07X1D
07X1D

190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5

110114071139
110114071142
110114071143
110114071148
110114071149
111111071104
111111071105
111111071115
111111071120
111111071121
111111071131
111111071136
111111071138
111111071142
111111071145
111111071146
111111071147
111111071149
111111071150
111111071152
111111071155
111111071156
111111071157
111111071158
111111071159
111111071161
111111071162
111111071163
111112071104
111112071106
111112071110
111112071114
111112071118
111112071120
111112071121
111112071124
111112071127
111112071128
111112071131
111112071134
111112071136
111112071143
111112071145
111112071146
111112071147
111112071151
111112071153
111112071157
109111071106
109111071109

Nguyn Cng Ton


Nguyn Thnh Trung
Bi Gia Truyn
Tng Tn a Vt
T Ngl Nhng
L Vn nh
Nguyn Duy Anh
Phm Quc Hi
on Trn Hon
V ng Huy
Nguyn Thnh Lun
Cao c Ph
Phan Bo Quc
Nguyn Mu Tn
Nguyn Vn Thnh
Phan Huy Thc
L Vn Thanh
Nguyn Trung Thin
L Vn Thch
Nguyn Vit T
Phan Thanh Tnh
on Minh Tun
L Vn Tun
V Anh Tun
Phan L Tn
Nguyn Thanh V
Nguyn Cng Minh
Phan Thanh Trc
Phm Vng Anh
Nguyn Thanh Bnh
Trn Trung Dng
Nguyn Trng Hng
Nguyn Nh Hiu
L Ngc Hong
L Vn Khnh
Phan c Anh Kin
c Long
H Hu Long
H Vn Minh
Trn Don Phc
Phan Thanh Sn
L Trng Thanh
Trn Ngc Thit
Thanh Tng
ng Trn Tin
L Anh Tun
V S Tun
H Xun c
L Vn Cng
inh Xun Dng

6/4/1988
10/10/1989
10/20/1989
11/27/1988
1/25/1984
9/9/1989
6/3/1988
7/15/1990
3/26/1988
11/11/1988
2/20/1987
11/22/1989
3/21/1989
2/15/1988
2/10/1986
10/20/1989
6/14/1988
6/1/1989
2/1/1989
12/23/1989
9/13/1988
6/16/1989
1/1/1986
10/12/1989
2/28/1988
9/4/1989
9/4/1986
11/23/1987
4/10/1987
4/8/1989
3/12/1989
11/2/1988
7/1/1988
8/17/1988
9/17/1989
4/14/1989
6/6/1989
5/30/1984
7/13/1988
12/26/1988
8/11/1988
4/2/1989
2/17/1989
6/23/1989
7/5/1989
12/6/1988
8/25/1988
6/22/1986
6/10/1988
6/20/1989

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1

07X1D
07X1D
07X1D
07X1D
07X1D
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X3A
07X3A

190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
191.0
191.0

109111071111
109111071114
109111071117
109111071118
109111071119
109111071125
109111071127
109111071128
109111071132
109111071133
109111071137
109111071138
109111071141
109111071142
109111071150
109111071151
109111071152
109111071154
109112071102
109112071103
109112071107
109112071108
109112071109
109112071110
109112071111
109112071112
109112071113
109112071114
109112071115
109112071116
109112071117
109112071121
109112071122
109112071123
109112071126
109112071128
109112071129
109112071133
109112071141
109112071142
109112071145
109112071146
109112071148
109112071150
109112071155
109113071105
109113071108
109113071109
109113071110
109113071112

H Phi Dng
Phan Anh Hng
Phan Vn Ho
Mai Trung Tin
Trn Vn Hong
L Bnh Linh
Trn nh L{
Bi B Mnh
L Hng Ngc
Phm Quang Ngha
Phm Ph Phc
L Quc Ph
H Quang Sm
L c S
Hong Xun Trng
inh Vit Trung
Chu i Truyn
Mai Quc Vit
Hong Ngc t
Trn Hu c
H Vit Cng
Thi Vnh Chng
Ng Th Chin
Nguyn nh Dng
Nguyn Tun Dng
Trn Quang Dng
Phm Hng Hi
Phm Thiu H
Nguyn Vn Hng
Thi V Hiu
on Minh Hng
L Quang Huy
Trn o Trng Khnh
Thi Quc Khng
Nguyn Vn L
Trn Hong Mnh
L T Quang Minh
V Anh Nguyn
Nguyn Phc Sn
Nguyn Hu Tnh
Duy Thi
Phan nh Th
H Vn T
Phan Quc Trung
Phm Dng Uyn Vy
Trn Danh Bo
L Minh Chung
Nguyn Anh Dng
Nguyn Hu H
ng Ngc Hu

8/2/1989
4/6/1989
7/15/1987
3/8/1984
2/16/1989
10/22/1989
4/29/1989
7/22/1988
6/10/1989
4/24/1989
9/3/1989
2/17/1989
10/24/1988
5/2/1988
8/9/1989
9/5/1988
2/10/1987
11/8/1988
7/10/1989
1/17/1988
11/30/1989
11/12/1989
4/10/1988
8/6/1989
10/10/1988
4/20/1988
12/7/1982
11/3/1989
2/3/1988
10/29/1988
10/20/1988
1/15/1989
6/6/1988
3/27/1986
3/3/1989
9/12/1989
5/6/1988
2/15/1989
1/20/1988
2/1/1989
12/18/1989
4/24/1987
10/12/1987
2/10/1988
8/29/1989
10/12/1989
5/3/1989
1/5/1989
2/20/1989
7/6/1989

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

07X3A
07X3A
07X3A
07X3A
07X3A
07X3A
07X3A
07X3A
07X3A
07X3A
07X3A
07X3A
07X3A
07X3A
07X3A
07X3A
07X3A
07X3A
07X3B
07X3B
07X3B
07X3B
07X3B
07X3B
07X3B
07X3B
07X3B
07X3B
07X3B
07X3B
07X3B
07X3B
07X3B
07X3B
07X3B
07X3B
07X3B
07X3B
07X3B
07X3B
07X3B
07X3B
07X3B
07X3B
07X3B
07X3C
07X3C
07X3C
07X3C
07X3C

191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0

109113071114
109113071115
109113071116
109113071117
109113071120
109113071122
109113071123
109113071124
109113071128
109113071129
109113071130
109113071131
109113071134
109113071136
109113071137
109113071138
109113071139
109113071141
109113071142
109113071144
109113071145
109113071147
109113071149
109113071150
109113071152
109113071154
109114071101
109114071102
109114071103
109114071107
109114071111
109114071116
109114071117
109114071118
109114071120
109114071122
109114071123
109114071126
109114071130
109114071135
109114071136
109114071137
109114071138
109114071140
109114071141
109114071148
109114071150
109114071151
109114071153
109114071156

Bi Vn Ho
Nguyn Trung Ho
Nguyn Duy Hong
Nguyn Xun Hong
L{ Vn Khoa
L T Bo Linh
L Vit Linh
Nguyn V Long
Bi Vn Minh
H Ngc Nam
Phm nh Nam
L Thanh Ngh
Huznh Vn Nht
L Vn Ph
Nguyn Vn Phc
Mai Vn Quang
L Qunh
ng Ngc Tm
L Vn Tt
T Vn Thin
T Vn Thun
Nguyn Ngc T
Phan Thanh Trung
Trn Vn Truyn
L Thanh Vit
Huznh Kim Yn
L Vn i
Phan Huy ng
Nguyn Vn nh
Nguyn c Cnh
L Minh Dng
Trn Thanh Hiu
Phan Kim Ho
Nguyn nh Hoi
Trng c Honh
Huznh Khc Huy
Trn Nht Khnh
ng Trn Linh
Chu Huy Mnh
Cao Hng Ngha
Phan Vn Ngha
Nguyn Hong Nht
Nguyn B Nhim
L Hng Ph
Nguyn Tm Phc
Nguyn Cng Thnh
Nguyn Tri Thin
Nguyn Mu Thun
Phm c Ton
Trng Hong Tun

6/15/1988
12/19/1989
7/9/1988
6/20/1989
10/3/1989
9/21/1987
11/13/1988
4/13/1988
2/19/1989
6/20/1988
11/4/1987
5/23/1989
2/20/1987
2/6/1988
4/26/1989
12/10/1989
6/2/1989
1/10/1988
6/20/1988
9/10/1988
5/19/1988
1/10/1984
8/18/1989
9/12/1988
5/18/1989
5/15/1988
10/12/1989
5/5/1989
1/15/1988
4/21/1989
1/25/1988
7/4/1987
3/20/1988
1/16/1989
3/6/1989
4/22/1989
11/3/1989
12/17/1988
2/16/1989
11/18/1987
12/9/1989
8/20/1989
7/26/1988
5/14/1988
4/27/1989
8/2/1988
11/22/1989
6/4/1989
10/20/1989
6/25/1989

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

07X3C
07X3C
07X3C
07X3C
07X3C
07X3C
07X3C
07X3C
07X3C
07X3C
07X3C
07X3C
07X3C
07X3C
07X3C
07X3C
07X3C
07X3C
07X3C
07X3C
07X3C
07X3C
07X3C
07X3C
07X3C
07X3C
07X3D
07X3D
07X3D
07X3D
07X3D
07X3D
07X3D
07X3D
07X3D
07X3D
07X3D
07X3D
07X3D
07X3D
07X3D
07X3D
07X3D
07X3D
07X3D
07X3D
07X3D
07X3D
07X3D
07X3D

191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0

109114071157
109114071158
109114071159
110115071102
110115071103
110115071109
110115071112
110115071113
110115071114
110115071118
110115071126
110115071127
110115071131
110115071132
110115071134
110115071135
110115071137
105123081150
101131091242
101131091273
103131091231
103131091253
103131091254
107801091208
107801091226
105131091219
105131091275
105131091211
105131091229
105131091234
105131091272
106131091201
106131091210
106131091220
106131091221
106131091245
106131091252
117131091209
117131091211
117131091232
104131091209
104131091215
104131091250
107231091201
107231091202
102131091206
102131091218
102131091250
102131091264
110131091204

Nguyn nh Vi
Nguyn Phng Vit
L Hong V
Phm Xun c
Hong Vn Bnh
Nguyn Ngc Dng
Trn Minh Hong
Phm Don Huyn
Trng Trn Ngc Khi
Cao Thanh Nm
Nguyn Nht Tn
on Hong Ti
Tn Tht Trung
ng Quang Tun
Nguyn Quc Tun
T Hu Tun
Bi Vn Tuyn
Bi Ngc Hi
Phan Liu
Phm Hng Vng
Mai Xun Phiu
L Din Ton
Huznh Vn Triu
L Vn Dng
Mai Thanh Sn
Phm Vn Hon
V nh Huy
Trn i Dng
Phm Ngc Loan
Li Th Nam
Huznh Vn V
Nguyn Ngc Anh
Phm Nht ng
Nguyn Minh Hong
Nguyn Phi Hng
Bi Xun Thin
Trn Vn Trang
Pham Th Thuz Duyn
Lng Hong Hi
L Th { Nhi
L i
Nguyn nh Ho
Phm c Uy
L Th Hng Cm
Nguyn Hng Chu
L Vn Chng
Phan Phc Hip
inh Hu c Th
Nguyn Anh Tun
Ph c Chnh

11/10/1988
7/30/1989
4/5/1988
9/4/1989
4/11/1987
9/16/1989
8/12/1989
2/8/1989
10/10/1989
9/30/1989
1/1/1989
8/20/1989
4/16/1988
4/19/1989
8/1/1988
5/5/1989
9/9/1989
5/10/1987
11/4/1982
3/2/1984
6/29/1985
10/28/1982
1/1/1981
6/20/1987
9/23/1984
5/19/1984
3/25/1987
8/15/1985
8/12/1985
11/19/1985
9/10/1983
9/25/1985
12/22/1985
1/2/1988
2/26/1986
3/10/1988
10/1/1984
2/24/1986
9/29/1987
11/9/1987
2/26/1986
8/10/1983
1/11/1985
7/18/1986
2/1/1986
5/26/1987
2/7/1988
10/10/1979
5/20/1987
8/8/1979

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

07X3D
07X3D
07X3D
07XJV
07XJV
07XJV
07XJV
07XJV
07XJV
07XJV
07XJV
07XJV
07XJV
07XJV
07XJV
07XJV
07XJV
08D3
09C1LT
09C1LT
09C4LT
09C4LT
09C4LT
09CNVLLT
09CNVLLT
09D1LT
09D1LT
09D2LT
09D2LT
09D2LT
09D2LT
09DTLT
09DTLT
09DTLT
09DTLT
09DTLT
09DTLT
09MTLT
09MTLT
09MTLT
09NLT
09NLT
09NLT
09SHLT
09SHLT
09TLT
09TLT
09TLT
09TLT
09X1LT

191.0
191.0
191.0
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
180.0
74.0
74.0
72.0
72.0
72.0
72.0
72.0
95.0
52.5
76.0
72.5
78.0
76.0
66.5
66.5
66.5
66.5
66.5
66.5
72.5
72.5
72.5
72.0
72.0
72.0
69.5
69.5
72.0
72.0
72.0
72.0
68.0

110131091206
110131091208
110131091216
110131091223
110131091227
110131091239
110131091253
110131091254
110131091260
110131091268
101151101203
101151101206
101151101207
101151101208
1.01151E+11
1.01151E+11
1.01151E+11
1.01151E+11
101151101239
1.01151E+11
101151101243
101151101255
1.01151E+11
101151101262
101151101263
1.01151E+11
1.01151E+11
1.01151E+11
101151101283
1.01151E+11
101151101289
1.01151E+11
103161101201
103161101204
103161101208
103161101209
103161101210
103161101216
103161101217
103161101218
103161101223
103161101227
103161101231
103161101234
103161101235
103161101236
103161101237
103161101238
103161101239
103161101240

H Vit Cng
T Vn Cng
Phan Minh ip
Trn Vn Hon
Phan Anh Hng
Phm V Ngc
Nguyn Hu Tn
Nguyn Hi Thanh
Nguyn Vn Thnh
Trn Hoi V
Nguyn Khc ip
Nguyn Thanh Cng
Nguyn Mu Cnh
Nguyn nh Cnh
Ng Th Gip
Lng Mn
Phm Kim Nghi
Ng Quc Nht
Trn Cnh Pht
Nguyn Hu Phc
L Xch Phong
V nh Thnh
L Cng Thch
ng Ngc Tin
Huznh Tn T
Hong ng Vinh
L Quang V
L Cao Nng
Phan Vn Thun
V Anh V
L Ch Ton
Cao Minh Thnh
Nguyn Th Anh
Ng Vn Cng
Phan Vn nh
Phan Cng nh
Nguyn Vit Quang H
Nguyn Hm Khnh
Ng Thanh Lin
Nguyn Duy Linh
Nguyn Th Nghip
Phan Vn Phc
Nguyn Hng Phong
Nguyn Minh Quang
Trnh Nguyn Nht Quang
Phm Ngc Qu{
Vn Ph Rng
Hong Sn
ng Quang Sn
Trng Vn Sang

4/20/1986
2/11/1987
7/29/1982
5/28/1984
1/24/1985
11/12/1983
4/2/1988
8/21/1985
10/5/1985
11/5/1987
12/13/1987
12/20/1988
4/2/1983
4/26/1985
8/10/1984
5/15/1985
11/25/1985
9/5/1987
11/14/1985
2/24/1987
4/30/1983
9/10/1989
5/15/1985
6/6/1987
6/5/1987
10/25/1985
10/4/1989
3/23/1988
4/14/1987
6/14/1988
12/25/1982
2/8/1987
1/23/1983
1/1/1987
3/20/1987
5/2/1986
3/16/1984
7/18/1987
2/11/1987
1/25/1988
4/28/1986
5/17/1989
2/23/1987
6/20/1989
12/29/1987
6/10/1985
8/26/1985
9/24/1985
6/11/1986

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

09X1LT
09X1LT
09X1LT
09X1LT
09X1LT
09X1LT
09X1LT
09X1LT
09X1LT
09X1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT

68.0
68.0
68.0
68.0
68.0
68.0
68.0
68.0
68.0
68.0
76.0
74.0
74.0
74.0
74
74
74
74
74.0
74
74.0
74.0
74
74.0
74.0
74
74
74
76.0
74
74.0
74
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0

103161101244
103161101256
103161101257
103161101261
1.03161E+11
103161101263
103161101264
103161101268
103161101276
103161101277
103161101281
101241101201
101241101202
101241101206
101241101207
101241101208
1.01241E+11
1.01241E+11
1.01241E+11
1.01241E+11
1.01241E+11
1.01241E+11
1.01241E+11
1.01241E+11
101241101223
1.01241E+11
101241101226
101241101227
101241101228
1.01241E+11
1.01241E+11
1.01241E+11
101241101235
101241101237
1.01241E+11
101241101239
101241101240
1.01241E+11
1.01241E+11
101241101243
1.01241E+11
1.01241E+11
101241101247
101241101249
1.01241E+11
1.01241E+11
107451101201
107451101203
107451101204
107451101205

Bi Duy Thnh
Bi Xun Trng
Trn Quang Trng
Phan Quang Trung
Nguyn Thnh Trung
Hong Minh Tun
Nguyn B Tuyn
Nguyn Vit
Trn Vn Sn
Nguyn Thnh Tn
Nguyn Hu Ton
Nguyn Th Anh
Nguyn nh Anh
Dng Hong Dng
Huznh Tin Dng
Trng Vn Dng
Nguyn nh Dng
Nguyn Vn Duyn
Hu t
Hng
Nguyn Trn Hu Hu
H Vn Hin
Bin Xun Hiu
Cao Nguyn Hong
Cao Minh Ha
Nguyn Thi Nht Huy
Nguyn Duy Long
Nguyn Hng Lnh
Chu Quang Lnh
Phng nh Sng
H Vit Sinh
L Minh S
H Vn Thi
Nguyn nh Thng
Vn Thc
Nguyn Kim T
Phan Anh Ton
Nguyn Duy Trung
Huznh Vn Trung
Phm Tun
Trn Vit Tun
Hong Qung Vn
ng Tun V
Phm nh Hi
Phm Ngc Tch
Nguyn Hu Quc Hng
V Th Bin
Bi Th Hng
Nguyn Th Thu Hng
T Th Bch Nga

7/15/1987
2/19/1987
8/6/1988
8/18/1984
2/17/1982
2/10/1984
7/6/1985
10/14/1989
4/2/1986
4/6/1987
1/21/1987
12/13/1987
11/6/1985
10/16/1988
1/17/1984
8/26/1988
3/7/1986
12/25/1988
4/29/1982
6/27/1987
10/6/1989
1/1/1989
6/20/1989
10/7/1989
9/10/1986
12/30/1988
11/15/1986
12/9/1985
11/20/1988
3/29/1988
3/13/1988
9/15/1987
9/12/1986
12/30/1987
7/7/1988
12/6/1986
5/15/1984
9/22/1989
10/20/1988
9/18/1987
7/27/1989
4/29/1989
3/2/1987
3/21/1985
6/19/1987
9/12/1988
11/3/1989
6/26/1990
1/24/1989
3/13/1988

1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0

10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CNVLLT-H1
10CNVLLT-H1
10CNVLLT-H1
10CNVLLT-H1

70.0
70.0
70.0
70.0
70
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
72.0
72.0
72.0
55.0
72.0
57
59
57
55
57
57
57
57
67.0
57
67.0
72.0
57.0
57
57
57
72.0
72.0
57
72.0
68.0
57
57
72.0
57
57
72.0
67.0
55
57
75.5
75.5
75.5
75.5

107451101206
107451101207
107451101209
107451101210
107451101211
107451101212
107441101201
107441101202
107441101203
107441101204
107441101205
107441101206
107441101207
107441101208
107441101209
107441101210
105151101201
105151101202
105151101203
105151101204
105151101205
105151101207
105151101209
105151101210
105151101211
105151101212
105151101213
105151101214
105151101215
105151101216
105151101217
105151101218
105151101219
105151101220
105151101221
1.05151E+11
105151101223
105151101224
105151101225
105151101226
105151101227
105151101228
105151101229
105151101230
105151101231
105151101232
105151101233
105151101234
105151101235
105151101236

Hong Th Hng Phng


Nguyn Th Thanh Tm
on Th Th
Trn Th Thy
Trn Th Kim Vi
Trn Vn Vnh
Tng Th Hoi Chu
Nguyn Th Dung
V Th Hin
ng Kim Hiu
ng Th Thy L
V Th Kiu Lin
inh Th Hng Nh
Trn Nguyt Mai Trang
Nguyn Linh Vn
Nguyn Ngc V
Nguyn c Anh
V Hu Bng
Nguyn Vn Bo
Phm Hu Cn
L Vit Cng
Lng Cng Cng
L Hi Chu
Ng Quang Chnh
Trng Quang Chnh
Phm Th Cc
V Vn Dn
Nguyn Duy Dinh
Dng Th Diu
Trn Vn Dng
V Duy Dng
L nh Dng
ng Th Thy Dung
Dng Thnh i
Trn Thanh Hi
Nguyn Vn Hi
Trnh Quang Hi
L Vn Ho
L Anh Hng
Huznh Anh Hng
Trnh Minh Hiu
Anh Hon
Ng Ngc Ha
ng Phm Anh Huy
Phm nh Huy
V Quc Huy
Nguyn Ngc Khi
Nguyn Duy Lm
Nguyn Phan Thanh Lm
Nguyn Danh Lc

6/21/1989
6/17/1989
3/1/1989
7/21/1988
3/12/1989
1/1/1988
3/26/1989
5/20/1988
2/2/1989
7/12/1984
10/18/1987
1/22/1989
8/24/1989
5/20/1989
7/14/1988
10/12/1989
9/26/1985
9/1/1989
7/20/1986
9/20/1985
11/27/1988
6/29/1989
9/2/1988
3/20/1989
10/22/1987
2/20/1989
12/6/1986
10/10/1989
6/1/1988
10/25/1988
7/2/1988
1/25/1986
2/2/1989
4/7/1988
4/18/1988
5/10/1986
10/14/1985
8/1/1989
5/15/1987
9/25/1988
5/1/1986
5/7/1986
8/8/1987
7/18/1984
3/30/1989
2/17/1989
4/27/1987
9/15/1987
8/19/1989
10/31/1982

0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

10CNVLLT-H1
10CNVLLT-H1
10CNVLLT-H1
10CNVLLT-H1
10CNVLLT-H1
10CNVLLT-H1
10CNVLLT-H4
10CNVLLT-H4
10CNVLLT-H4
10CNVLLT-H4
10CNVLLT-H4
10CNVLLT-H4
10CNVLLT-H4
10CNVLLT-H4
10CNVLLT-H4
10CNVLLT-H4
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT

75.5
75.5
75.5
75.5
75.5
75.5
74.5
74.5
74.5
74.5
74.5
74.5
74.5
74.5
74.5
74.5
77.0
78.0
77.0
82.5
74.5
78.0
74.5
74.5
78.0
74.5
100.5
74.5
78.0
78.0
78.0
62.5
74.5
74.5
78.0
78
62.5
74.5
73.0
74.5
78.0
79.0
77.0
62.5
78.0
78.0
78.0
78.0
74.5
73.0

105151101237
105151101238
105151101239
105151101240
105151101241
105151101242
105151101243
105151101244
1.05151E+11
105151101246
105151101247
105151101248
105151101249
105151101250
105151101251
105151101252
105151101253
105151101254
1.05151E+11
105151101256
105151101257
105151101258
105151101259
105151101260
105151101261
105151101262
105151101263
105151101264
105151101265
1.05151E+11
105151101267
105151101268
105151101269
105151101270
105151101271
105151101272
105151101273
105151101274
105151101275
105151101276
105151101278
105151101279
105151101280
105151101281
105151101282
105151101283
105151101284
105151101285
105151101286
105151101287

L N Nht Linh
ng Vn Ng
Nguyn Vn Nhm
Thn Phn
Phan Hng Qun
Nguyn Vn Qu{
Trng Vn Qu{
Trn Vit Qu{
V Vn Sang
Nguyn Tin S
Huznh Tn Tn
H Ph Min Tng
Nguyn Xun Thi
Ngc Th
Nguyn Tin Thng
L Cng Thng
H Cng Thnh
Nguyn t Thnh
Nguyn Tn Thch
L nh Thanh
Nguyn nh Thin
Phm Thin
Trnh Minh Th
Trng Vn Tin
Vn Anh Ton
Nguyn Vn Trng
Huznh Ngc Trng
Mai Nguyn Triu
Nguyn Bnh Ph.ng Triu
Trn Vit Tr
Bi Vn Trung
Nguyn Vn Trung
Thn Bo Trung
L Ngc Trung
Bi Gia Vn
Phan Vn Vit
Dng Quc Vit
Nguyn H Vit
Nguyn Oanh Vit
Nguyn Nh
Trn Phc Dng
H Cng Hi
Nguyn Hu Thi
Phm Cng Tn
V Thanh Khim
Ng Trng
Trn Vn Trung
L Vn Dng
Nguyn Hu Minh V
Nguyn Vn Nam

10/2/1989
5/13/1988
10/20/1982
2/1/1987
12/20/1986
3/8/1989
11/30/1989
6/4/1983
12/20/1986
4/20/1986
8/20/1982
4/3/1985
8/2/1986
6/19/1986
8/7/1988
6/3/1989
4/29/1988
9/23/1979
8/26/1986
10/16/1989
10/2/1986
11/2/1983
11/20/1985
3/29/1989
2/2/1989
12/9/1987
5/1/1989
3/20/1989
6/24/1987
9/15/1988
3/13/1987
3/1/1985
5/18/1988
9/12/1988
10/5/1983
4/4/1988
5/14/1987
11/27/1980
8/5/1988
7/6/1985
12/20/1987
5/16/1977
3/30/1989
9/16/1987
10/1/1987
3/28/1987
3/3/1983
9/10/1988
7/12/1987
2/15/1984

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT
10DLT

78.0
74.5
73.0
78.0
79.5
78.0
78.0
80.5
74.5
82.5
75.0
73.0
71.0
80.0
74.5
78.0
78.0
73.0
79.5
74.5
74.5
74.5
81.5
78.0
74.5
73.0
74.5
78.0
74.5
78
79.5
78.0
78.0
74.5
62.5
78.0
73.0
62.5
78.0
77.0
78.0
76.5
74.5
78.0
74.5
74.5
81.5
74.5
78.0
62.5

105151101288
105151101289
106151101201
106151101202
106151101204
106151101207
106151101209
106151101212
106151101213
106151101214
106151101217
106151101218
106151101219
106151101220
106151101224
106151101227
106151101228
106151101231
106151101232
106151101234
106151101236
106151101237
106151101238
106151101240
106151101241
1.06151E+11
106151101243
106151101244
106151101247
106151101248
106151101250
106151101251
106151101255
106151101256
106151101257
1.06151E+11
106151101260
106151101261
106151101262
106151101263
106151101265
106151101267
106151101270
106151101272
107151101203
107151101204
1.07151E+11
107151101226
107151101231
107151101238

ng Ngc Vinh
L nh Dng
Nguyn Phc nh
ng Vn Bo
Trnh Vn Cng
Trng Quz Anh Chiu
Nguyn Ngc Dng
L Th Hng Dung
Trn Anh Duy
L H ng
Nguyn Vn Vit H
Nguyn Minh H
Trn Hng
Trng Hin
V T Hong
L Th Thanh Loan
L Trn Cng L{
Trn Quc Nam
Phm nh Nga
Nguyn Phan Hu Ngha
Trng Thanh Nguyn
Huznh Ngc Nhn
Nguyn Th Thi Nhung
Cao Ph
Phm Tn Phc
Trng Minh Phc
Trn Quang Phong
Phan Hng Qun
Trn Vit Nguyn Quang
H Ngc Ry
L Vn Tnh
L Ngc Tnh
Phan Thanh Tng
Mai Xun T
L Xun T
Nguyn c Trng
m Nht Trng
T Mnh Trng
o Vn Tun
Nguyn Thanh Tun
Nguyn Quc Vng
Nguyn Vit V
Don Phc Lc
L Trng Khnh Hiu
Lng Th Ca
Hong Chin
Nguyn Th Nga
Trn Th Nghim
Nguyn c Ti
Trn Huy Thch

8/10/1986
1/31/1985
5/1/1988
11/6/1989
11/28/1989
11/16/1980
1/8/1989
5/21/1988
7/12/1981
3/26/1986
7/8/1985
5/14/1986
10/15/1989
8/16/1989
10/31/1989
3/20/1988
10/30/1988
4/9/1984
1/2/1987
1/1/1988
8/23/1983
10/22/1987
4/26/1985
5/9/1976
10/6/1981
3/2/1988
1/17/1989
8/16/1987
10/23/1988
1/10/1988
10/18/1985
6/5/1981
2/15/1978
1/14/1987
1/5/1986
11/23/1987
5/28/1985
2/7/1984
5/24/1989
2/3/1986
11/25/1988
12/24/1985
11/18/1987
10/6/1984
9/8/1986
12/29/1987
10/10/1988
2/3/1985
10/5/1988
11/24/1986

0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1

10DLT
10DLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT

73.0
84.5
71.5
71.5
71.5
73.5
71.5
71.5
71.5
71.5
71.5
71.5
65.5
71.5
71.5
71.5
71.5
71.5
81.5
71.5
81.5
71.5
79.5
82.5
71.5
71.5
71.5
71.5
71.5
71.5
71.5
71.5
71.5
71.5
71.5
71.5
74.5
71.5
71.5
88.5
71.5
71.5
71.5
71.5
80.5
76.0
74.5
80.5
74.5
73.0

1.07151E+11
1.07151E+11
117141101201
117141101203
117141101204
117141101207
117141101208
117141101209
117141101210
117141101211
117141101216
117141101217
117141101219
117141101224
117141101227
117141101230
117141101231
117141101233
117141101234
117141101235
117141101237
117141101238
117141101240
117141101241
117141101243
117141101244
117141101245
117141101246
117141101248
117141101251
104151101203
104151101204
1.04151E+11
104151101207
104151101213
104151101214
104151101222
104151101223
104151101224
104151101226
104151101227
104151101228
104151101229
1.04151E+11
104151101231
104151101236
104151101237
104151101244
107251101201
107251101204

Dip Th Thanh Tuyn


Nguyn Hi
V Th Tuyt Anh
L Vn Bnh
Trn nh Huy Ba
Phm Th Chung
V i Dng
Nguyn Hi ng
Trn Vn ng
H Th Ngc Dip
Bi Th Hng
Nguyn Tun Hin
ng Th Kim Hu
Nguyn Diu Huyn
Nguyn Th Nam
Trn Th Phng Sa
Trn Th Minh Tm
Phan Quc Thnh
inh Th Vnh Thnh
Trn Th Tho
Phan Th Tr
Nguyn Th Hng Tr
Trn Th Tuyt Trinh
Nguyn Khc Tr
Phm Th Thanh Yn
Hong Th Thanh Hin
Huznh Vn Tng
Phan Th Thy Linh
H Phng Dung
V Duy Tn
V Vn Anh
V ng Cnh
Dng Quang Ho
Nguyn Vn Hi
Nguyn Vn Hiu
Trnh Xun Hiu
Vng Cng Qun
on Vn Qu{
Nguyn Xun Sn
L Minh Tn
V Vn Ti
Phan Cng Ti
ng Xun Thi
H Vn Thn
Nguyn Vn Tho
Quang Tin
Nguyn Tn Sn Trng
Nguyn Duy Hng
V Th i
Ng Th Tr Giang

3/26/1988
4/10/1988
10/5/1989
6/26/1984
7/1/1988
7/14/1986
8/18/1989
10/6/1987
8/8/1986
3/2/1989
1/8/1988
5/18/1988
10/20/1988
9/4/1984
5/14/1988
11/15/1989
5/20/1987
4/8/1987
6/11/1989
4/28/1987
10/24/1988
10/10/1988
7/1/1988
1/4/1989
5/30/1989
4/2/1989
10/9/1989
10/10/1989
7/8/1987
4/29/1986
7/15/1981
2/10/1985
4/15/1987
12/22/1985
9/26/1986
5/8/1989
11/22/1987
10/11/1986
1/20/1989
8/20/1989
2/10/1988
11/30/1980
10/28/1983
6/19/1988
1/1/1976
6/24/1987
9/30/1988
5/28/1984
9/10/1988
6/14/1988

0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0

10H2LT
10H2LT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10NLT
10NLT
10NLT
10NLT
10NLT
10NLT
10NLT
10NLT
10NLT
10NLT
10NLT
10NLT
10NLT
10NLT
10NLT
10NLT
10NLT
10NLT
10SHLT
10SHLT

74.5
76
88.5
85.5
88.5
86.5
88.5
88.5
85.5
86.5
86.5
88.5
88.5
91.0
88.5
86.5
88.5
85.5
86.5
85.5
86.5
88.5
87.5
88.5
88.5
88.5
88.5
87.0
85.5
86.5
91.0
91.0
66
66.0
69.0
66.0
74.0
72.0
68.0
66.0
66.0
89.0
69.0
66
69.0
85.0
66.0
69.0
79.5
79.5

107251101209
107251101211
107251101216
1.07251E+11
107251101220
107251101229
107251101231
1.07251E+11
107251101234
107251101236
107251101237
107251101239
1.07251E+11
107251101242
107251101243
107251101246
107251101247
107251101248
102161101201
102161101206
1.02161E+11
1.02161E+11
102161101209
102161101210
102161101212
1.02161E+11
102161101215
102161101216
102161101217
102161101219
102161101220
1.02161E+11
102161101222
102161101223
102161101224
102161101226
1.02161E+11
1.02161E+11
1.02161E+11
102161101232
102161101234
1.02161E+11
102161101238
102161101240
102161101241
102161101242
102161101243
1.02161E+11
1.02161E+11
102161101247

Nguyn Trng Hn
ng Th Thanh Hin
Trn Dng Liu
V Th Xun Liu
L Vn Nam
Nguyn Th Phng Tho
Phan Th Thm
Nguyn Hng Thanh
Phm Th Thy Tin
Phan Th H Trc
Bi Vn Truyn
Nguyn Th L Tuyt
Chu Th Lm Uyn
Ng Th Vn
Nguyn Th M Vit
Nguyn Th Thy Nhn
H Dai Ml
Phm Thanh Hin
Nguyn Th n
Trng Minh o
L Vn Dc
V Minh ng
Phan Cng Duy
Hong c Duy
Huznh Th M Hnh
Ng Thin Hong
Hong Xun Hng
V Tin Hng
Nguyn Duy Hng
Nguyn Hng Linh
Nguyn nh Lnh
Bi Hong Lc
Nguyn Duy Lc
Dng Vn Lng
Phan Vn Ngc
Bi Th N
L c Phc
V Th Phng
Nguyn Th Lan Phng
Phan Thanh Sn
Nguyn Thnh
Phm Th Phng Tho
Phm Hng Tin
L Th Bch Trm
Trng V Thy Trang
Nguyn nh Tun
Trn Vn Tun
Dng Ch Tng
L Th Minh Tuyn
Trn Vit Vinh

10/5/1988
3/20/1988
9/12/1989
9/21/1988
10/10/1987
8/10/1989
12/9/1988
10/2/1987
11/10/1989
1/1/1988
9/9/1987
6/6/1989
1/1/1988
2/4/1989
8/12/1989
2/1/1987
8/30/1989
5/1/1987
12/26/1988
6/3/1988
12/19/1989
5/11/1988
7/1/1987
5/7/1988
6/10/1989
4/29/1988
2/1/1986
6/25/1988
12/14/1987
6/10/1988
7/1/1988
12/14/1986
4/27/1989
8/11/1987
1/1/1986
6/10/1989
4/2/1989
7/1/1987
2/10/1989
3/15/1987
12/28/1988
5/10/1989
4/8/1988
3/10/1989
7/18/1988
5/20/1987
9/18/1989
9/1/1985
11/21/1985
2/2/1989

1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
1

10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT

79.5
79.5
79.5
77.5
79.5
79.5
79.5
77.5
79.5
79.5
79.5
79.5
77.5
77.5
79.5
79.5
79.5
79.5
81.0
84.0
84
87
84.0
84.0
84.0
81
87.0
87.0
86.0
93.0
87.0
84
81.0
81.0
84.0
93.0
84
84
84
84.0
84.0
84
84.0
84.0
81.0
84.0
84.0
84
84
84.0

102161101248
1.02161E+11
102161101250
102161101251
102161101252
102161101253
1.02161E+11
102161101256
1.02161E+11
102161101258
102161101259
102162101202
102162101203
102162101204
102162101205
102162101209
1.02162E+11
102162101211
1.02162E+11
102162101214
102162101215
102162101216
1.02162E+11
102162101218
102162101222
102162101223
102162101224
102162101225
1.02162E+11
102162101227
102162101228
1.02162E+11
102162101231
102162101232
102162101233
102162101234
102162101236
102162101238
102162101239
102162101241
102162101242
102162101244
1.02162E+11
102162101247
102162101248
1.02162E+11
102162101251
1.02162E+11
102162101253
102162101254

ng Xun V
Phi V
Nguyn Ngc Thanh Vui
L Thanh Tun
Nguyn Th Mai
Lng Ngc Lin
L Hu Tin
Nguyn Minh Tr
L Ngc Vinh
Nguyn Vn Thin
Nguyn Tho Quyn
Hong Vng Cng
Nguyn Tin Danh
L Huy Dng
Hong Quang Duy
T Quang Ho
Huznh L Nh Hin
Nguyn nh Hiu
Trn Th Hoa
Trn Nguyn Vit Hng
Nguyn Vit Hng
Nguyn Hong Anh Khoa
H Th Lan
Nguyn Hng Linh
Trng Vn L{
Nguyn Cng Minh
Phm Ph Vinh Ngc
V ng Nht
Dng Th Phc
Ng Minh Phng
Huznh Th oan Phng
Phan Cng Quang
Nguyn Thanh Sn
L c Thng
ng Ngc Vi Thanh
Phan Quc Thnh
Nguyn Th Thng
Phm Th Thu Tin
L Vn Tn
S Minh Trin
Trn Vn Trung
Thn Trng Tun
ng Th M Vn
ng Khnh V
Nguyn Trn V
Phm Vn Hu
Huznh Th Thanh Sng
Trnh Quang Tn
Phm Vn Thng
Nguyn B Thnh

9/4/1989
2/12/1988
8/25/1989
11/3/1987
5/13/1987
6/14/1987
3/1/1985
1/18/1986
10/20/1989
7/12/1984
12/25/1985
4/26/1986
6/12/1989
1/1/1989
1/13/1989
11/24/1988
1/19/1988
11/17/1988
4/2/1988
5/12/1987
1/22/1985
10/16/1989
10/7/1988
11/30/1989
9/5/1984
1/12/1989
9/28/1988
10/15/1987
9/5/1989
10/10/1989
4/19/1987
3/7/1989
8/27/1989
1/5/1989
5/9/1987
12/25/1987
8/30/1986
10/17/1989
12/22/1985
10/16/1986
2/4/1986
8/3/1988
11/17/1988
3/30/1987
7/7/1989
8/10/1984
7/20/1988
9/14/1988
2/27/1989
10/25/1988

1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT

84.0
87
87.0
84.0
87.0
93.0
84
84.0
84
90.0
81.0
102.0
84.0
84.0
93.0
81.0
87
81.0
81
84.0
84.0
81.0
84
93.0
93.0
84.0
87.0
84.0
84
84.0
87.0
81
87.0
84.0
84.0
89.0
84.0
84.0
84.0
84.0
81.0
87.0
84
81.0
87.0
87
90.0
84
84.0
87.0

102162101255
102162101256
102162101257
102162101258
102162101259
110151101209
110151101212
110151101213
110151101218
110151101221
110151101222
110151101224
110151101226
110151101230
110151101231
110151101232
110151101233
110151101234
110151101237
110151101238
110151101239
1.10151E+11
110151101246
1.10151E+11
110151101253
109151101201
109151101202
109151101205
109151101210
1.09151E+11
109151101215
109151101219
1.09151E+11
109151101224
109151101226
1.09151E+11
109151101229
109151101231
109151101233
109151101235
109151101236
109151101241
109151101244
109151101245
109151101247
109151101252
109151101254
109151101263

inh Quang Tn
Trn nh Hin
Trn Vn Linh
Phan V Phng
Nguyn c Quang
V Dng
ng nh Ho
ng Vn Hng
Hong Cng Huy
L Duy Khnh
L{ Hu Khuyn
ng Thanh Lam
Phan Nht Long
Trng c Mo
Trng Vnh Phc
Phm Ngc Qun
Bi Thanh Sn
H Quang Sang
L Minh Trung
Trn Anh Tun
Trn Quc Tun
Trn Hong Tun
Phm V Thnh Tm
Nguyn Trng Tuyn
Ng Thanh M
V Hng Anh
Nguyn Minh nh
Phm Quc Bo
Phan Tin Dng
Phm Vn t
ng Vn c
Trng Hong Hi
L Hong Phi Ho
Nguyn Vn Hng
L Tn Hip
Phan Quc Huy
H Thanh Huynh
Nguyn Hong Khng
Vng Tn Mnh
Nguyn Hu Ph
Tn Tn Thnh
Trn Quang Trung
Vn Tun
Hu Tun
ng Cng Vin
inh Gip Hong
Trnh Vn Lnh
V Vn Vui

4/30/1985
8/3/1989
7/20/1988
7/17/1988
12/5/1989
1/4/1988
2/14/1989
5/24/1987
9/1/1988
7/13/1987
10/5/1987
6/8/1987
1/16/1989
8/20/1987
11/28/1984
1/26/1984
12/27/1987
2/7/1987
3/28/1989
11/1/1984
3/4/1983
1/5/1987
6/9/1987
7/8/1985
1/5/1988
7/30/1986
2/23/1987
10/22/1985
5/16/1988
10/10/1983
11/7/1987
1/26/1987
10/21/1986
2/1/1987
11/1/1984
12/7/1988
7/8/1982
8/15/1983
7/20/1989
2/5/1985
9/14/1987
9/28/1982
3/31/1989
2/3/1987
10/4/1986
8/4/1984
9/8/1987
3/20/1988

1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1

10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT

84.0
87.0
87.0
84.0
81.0
71.5
71.5
78.5
91.0
73.5
71.5
97.0
71.5
75.5
71.5
71.5
71.5
80.5
71.5
71.5
75.5
71.5
90.5
91
71.5
81.0
73.0
69.0
69.0
69
70.0
70.0
69
69.0
69.0
70
70.0
69.0
73.0
70.0
73.0
81.0
73.0
73.0
69.0
69.0
69.0
73.0

ThieuTCBB ThieuTCTC TN
17.0
0.0 0
25.0
0.0 0
18.0
0.0 0
18.0
0.0 0
12.0
0.0 0
2.0
0.0 0
2.5
0.0 0
4.0
0.0 0
15.0
0.0 0
3.0
0.0 0
6.0
0.0 0
0.0
0.0 0
12.0
0.0 0
54.0
0.0 0
66.0
0.0 0
59.5
0.0 0
18.0
0.0 0
5.0
0.0 0
2.0
0.0 0
20.0
0.0 0
21.0
0.0 0
2.0
0.0 0
2.0
0.0 0
14.0
0.0 0
37.5
0.0 0
35.5
0.0 0
43.0
0.0 0
16.0
0.0 0
5.0
0.0 0
45.0
0.0 0
4.0
0.0 0
18.0
0.0 0
17.0
0.0 0
12.0
0.0 0
21.0
0.0 0
32.5
0.0 0
17.0
0.0 0
23.5
0.0 0
64.0
0.0 0
48.0
0.0 0
30.0
0.0 0
2.5
0.0 0
41.5
0.0 0
23.0
0.0 0
4.5
0.0 0
15.0
0.0 0
1.0
0.0 0
37.5
0.0 0
2.0
0.0 0

NoteTN
tenkl
im TBC tch ly <2, My CNC (2), n Tt nghip C kh ch to (10), n My cng c (2), Anh vn
im TBC tch ly <2, H thng sn xut t ng (CIM) (2), Thit k dy chuyn sn xut (2), n Cng
Cng ngh CAD/CAM (1), Cng ngh Ch to my 2 (2), n TK HT iu khin t ng (2), n Tt n
im TBC tch ly <2, n C.Ngh CAD/CAM/CNC (2), n Tt nghip C kh ch to (10), Anh vn 3
n Cng ngh Ch to my (2), n Tt nghip C kh ch to (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im
Cng ngh Ch to my 2 (2), Thiu 2 tn ch bt buc
n C.Ngh CAD/CAM/CNC (2), Th nghim Sc bn vt liu (0.5), Thiu 2.5 tn ch bt buc
K thut o (4), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, n C.Ngh CAD/CAM/CNC (2), n Tt nghip C kh ch to (10), Th nghim
im TBC tch ly <2, Anh vn 3 (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
K thut o (4), Cng ngh kim loi 2 (2), Thiu 6 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, Cng ngh Ch to my 2 (2), n Tt nghip C kh ch to (10), Thiu 12 tn ch
im TBC tch ly <2, Thit k trn my tnh (2), TBCN & cp phi t ng (2), Cng ngh Ch to my 2
im TBC tch ly <2, Thc tp Cng nhn C kh (3), Nguyn l{ ct & dng c ct (3), My CNC (2), ROB
im TBC tch ly <2, Thc tp Cng nhn C kh (3), My CNC (2), TBCN & cp phi t ng (2), Cng n
im TBC tch ly <2, Cng ngh Ch to my 2 (2), n Tt nghip C kh ch to (10), Nguyn l{ my
im TBC tch ly <2, C l{ thuyt 2 (3), Sc bn vt liu 2 (2), Thiu 5 tn ch bt buc, Thiu chng ch N
Thit b nng chuyn (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC
im TBC tch ly <2, Cng ngh Ch to my 2 (2), n Cng ngh Ch to my (2), n Tt nghip
n Cng ngh Ch to my (2), n C.Ngh CAD/CAM/CNC (2), n Tt nghip C kh ch to (10
Cng ngh Ch to my 2 (2), Thiu 2 tn ch bt buc
TBCN & cp phi t ng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, Thc tp Nhn thc (CK) (1), Cng ngh CAD/CAM (1), n Cng ngh Ch to m
im TBC tch ly <2, Cng ngh Ch to my 2 (2), K thut o (4), Chuyn (My T ng CAM) (2),
Thit k trn my tnh (2), K thut iu khin t ng (3), ROBOT Cng nghip (2), TBCN & cp phi t
im TBC tch ly <2, Thit k trn my tnh (2), Thc tp Cng nhn C kh (3), Nguyn l{ ct & dng c
My CNC (2), n C.Ngh CAD/CAM/CNC (2), Truyn ng thu lc & kh nn (2), n Tt nghip C
Thit k trn my tnh (2), K thut in t 1 (3), Thiu 5 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, My CNC (2), H thng sn xut t ng (CIM) (2), TBCN & cp phi t ng (2),
K thut o (4), Thiu 4 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, Cng ngh Ch to my 2 (2), iu khin thu kh & L.Trnh PLC (2), n Tt nghi
Cng ngh CAD/CAM (1), n Tt nghip C kh ch to (10), Gii tch 1 (6), Thiu 17 tn ch bt buc,
im TBC tch ly <2, n C.Ngh CAD/CAM/CNC (2), n Tt nghip C kh ch to (10), Thiu 12 t
im TBC tch ly <2, n Cng ngh Ch to my (2), n Tt nghip C kh ch to (10), Thc hnh
Nguyn l{ ct & dng c ct (3), My CNC (2), Cng ngh CAD/CAM (1), ROBOT Cng nghip (2), TBCN &
im TBC tch ly <2, n Tt nghip C kh ch to (10), C l{ thuyt 1 (4), Anh vn CN C kh (3), Thi
im TBC tch ly <2, An ton lao ng (1), K thut o (4), n C.Ngh CAD/CAM/CNC (2), n Tt
im TBC tch ly <2, K thut iu khin t ng (3), Thc tp Cng nhn C kh (3), Nguyn l{ ct & d
im TBC tch ly <2, Thc tp Cng nhn C kh (3), My CNC (2), H thng sn xut t ng (CIM) (2),
im TBC tch ly <2, K thut o (4), Truyn ng thu lc & kh nn (2), n Tt nghip C kh ch t
Ch ngha X hi khoa hc (2.5), Thiu 2.5 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, Cng ngh CAD/CAM (1), n Cng ngh Ch to my (2), n Tt nghip C k
im TBC tch ly <2, Thc tp Cng nhn C kh (3), n Cng ngh Ch to my (2), n C.Ngh CA
K thut o (4), Thc hnh Nguyn l{ ct & D.c ct (0.5), Thiu 4.5 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, Cng ngh Ch to my 2 (2), n C.Ngh CAD/CAM/CNC (2), n Tt nghip C
Thc hnh T.ng T.lc & kh nn (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Cng ngh kim loi 1 (3), Cng ngh CAD/CAM (1), Lp trnh CNC (2), iu khin thu kh & L.Trnh PLC (2
K thut s ng dng (2), Thiu 2 tn ch bt buc

15.0
2.0
24.5
28.0
23.0
28.5
19.0
19.0
35.0
4.0
4.0
2.0
71.0
4.0
1.0
31.5
38.0
4.0
31.0
19.0
83.0
27.5
2.0
1.0
86.0
56.0
4.0
3.5
0.0
1.0
31.0
2.0
26.5
25.0
4.0
2.0
56.0
6.0
67.0
30.0
37.5
1.0
1.0
1.0
49.0
1.0
19.5
1.0
2.0
3.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.5
1.5
0.0
0.0
0.0
12.5
0.5
0.0
0.0
5.5
3.5
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5
0.0
0.0
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

im TBC tch ly <2, Truyn ng thu lc & kh nn (2), n Tt nghip C kh ch to (10), K thut
Truyn ng thu lc & kh nn (2), Thiu 2 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, Cng ngh kim loi 1 (3), H thng sn xut t ng (CIM) (2), Cng ngh Ch to
TBCN & cp phi t ng (2), Cng ngh Ch to my 2 (2), K thut o (4), n Cng ngh Ch to m
im TBC tch ly <2, Cng ngh Ch to my 2 (2), iu khin thu kh & L.Trnh PLC (2), n Tt nghi
TBCN & cp phi t ng (2), Cng ngh Ch to my 2 (2), K thut o (4), n TK HT iu khin t
Chn on k thut ng c (2), Kt cu tnh ton ng c t trong (3), L{ thuyt t & my cng trnh
im TBC tch ly <2, Vt liu k thut (3), Thc hnh Tin hc i cng (1), n Tt nghip (10), Th n
im TBC tch ly <2, Tin hc i cng (2), Thc hnh Tin hc i cng (1), Thu kh (3.5), L{ thuyt
Tin hc ng dng (3), Thc hnh Tin hc ng dng (1), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Tin hc ng dng (3), Thc hnh Tin hc ng dng (1), Thiu 4 tn ch bt buc
Truyn ng Thu kh ng lc (2), Thiu 2 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, Thc tp C kh (C4) (0.5), Tin hc ng dng (3), Chn on k thut ng c (2), M
L{ thuyt t & my cng trnh (4), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Thc hnh Tin hc ng dng (1), Thiu 1 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, Vt liu k thut (3), Trang b in & in t CT (3), Th nghim ng c (1),
im TBC tch ly <2, Tin hc ng dng (3), Chn on k thut ng c (2), Kt cu tnh ton ng c
L{ thuyt t & my cng trnh (4), Thiu 4 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, Vt liu k thut (3), Tin hc ng dng (3), Kt cu tnh ton ng c t trong (3),
Thu kh (3.5), L{ thuyt t & my cng trnh (4), n Tt nghip (10), Th nghim Thu kh (0.5), Th n
im TBC tch ly <2, K thut Ch to my (3), An ton lao ng (1), Thu kh (3.5), Tin hc ng dng (3
An ton lao ng (1), Thu kh (3.5), Trang b in & in t CT (3), n Thit k t (2), n Tt n
Truyn ng Thu kh ng lc (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Thc hnh Tin hc i cng (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, K thut Ch to my (3), Vt liu k thut (3), Thu kh (3.5), Tin hc ng dng (3)
im TBC tch ly <2, Tin hc i cng (2), Thc hnh Tin hc i cng (1), Nguyn l{ ng c t tro
L{ thuyt t & my cng trnh (4), Thiu 4 tn ch bt buc
Th nghim Thu kh (0.5), Thc hnh TB in & in t CT (1), V K thut 2A (2), Thiu 3.5 tn ch b
im TBC tch ly <2, Thiu chng ch NN
Thc hnh Tin hc ng dng (1), Thiu 1 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, Thc hnh Tin hc i cng (1), Thu kh (3.5), Trang b in & in t CT (3),
V K thut 2A (2), Thiu 2 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, Truyn ng Thu kh ng lc (2), Phng php phn t hu hn (3), n Tt n
im TBC tch ly <2, Chn on k thut ng c (2), Kt cu tnh ton ng c t trong (3), L{ thuyt
Truyn ng Thu kh ng lc (2), C s thit k my 2 (2), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu 1.5 tn ch t
Hnh ho (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, Cng ngh kim loi (2), n C.Ngh CAD/CAM/CNC (2), Thc tp Cng nhn 1 (2
in t ng dng (CDT) (2), Truyn ng c kh (4), Thiu 6 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC
Thit k trn my tnh (2), K thut iu khin t ng (3), An ton lao ng (1), Cng ngh CAD/CAM (1
im TBC tch ly <2, n Tt nghip C in t (10), Thc hnh T.ng T.lc & kh nn (1), Thy kh &
im TBC tch ly <2, n C.Ngh CAD/CAM/CNC (2), Truyn ng thu lc & kh nn (2), n H th
Thc tp Cng nhn 2 (CDT) (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Thc tp Cng nhn 2 (CDT) (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP,
Thc hnh T.ng T.lc & kh nn (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Thc hnh H thng c in t (1), ROBOT Cng nghip (2), n C.Ngh CAD/CAM/CNC (2), iu khi
Thc hnh T.ng T.lc & kh nn (1), Thiu 1 tn ch bt buc
n C.Ngh CAD/CAM/CNC (2), n H thng C in t (2), n Tt nghip C in t (10), Thc
Thc hnh H thng c in t (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Thit b nng chuyn (2), Thiu 2 tn ch bt buc
C l{ thuyt 2 (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC

6.0
3.5
81.5
12.0
96.5
48.5
124.5
70.5
118.5
47.0
60.5
28.5
20.0
19.5
4.5
5.0
3.0
56.5
62.0
2.0
3.0
1.0
2.5
0.0
72.5
3.5
45.0
6.0
30.5
31.0
2.5
127.0
22.5
39.0
137.5
24.5
47.5
2.0
0.5
2.5
17.0
1.5
33.0
27.5
2.0
18.0
38.0
30.0
3.0
6.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.0
6.0
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.0
0.0
3.0
0.0
0.0
12.0
0.0
12.0
0.0
0.0
8.0
2.0
12.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
5.0
0.0
0.0
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Thc hnh Thit k trn my tnh (1), in t ng dng (CDT) (2), Anh vn 3 (3), Thiu 6 tn ch bt buc
K thut in t (2), Th nghim Gia cng composite (0.5), Th nghim Ho hu c (1), Thiu 3.5 tn ch b
im TBC tch ly <2, Thc hnh Tin hc i cng (1), K thut in t (2), C s L{ thuyt ho hc (2)
n Tt nghip (10), Xc sut thng k (2), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt nghip di im
im TBC tch ly <2, Tin hc i cng (2), Thc hnh Tin hc i cng (1), K thut in t (2), Tinh
Ho hc cao phn t (2), Th nghim Ho hc cao phn t (1), Ho l{ Polime & Cao su (3), K thut Sn x
im TBC tch ly <2, K thut in (2), K thut in t (2), Quy hoch thc nghim (2), An ton lao
Thc hnh Tin hc i cng (1), An ton lao ng (1), n Tt nghip (10), K thut Ho hc hu c (
im TBC tch ly <2, Tin hc i cng (2), Thc hnh Tin hc i cng (1), K thut in t (2), Quy h
Quy hoch thc nghim (2), ng hc & Ho l{ H phn tn (2), An ton lao ng (1), Qu trnh & thit b
C s L{ thuyt ho hc (2), n Tt nghip (10), Ho hc cao phn t (2), Th nghim Ho hc cao ph
im TBC tch ly <2, L{ thuyt Mch in 1 (3), Ton chuyn ngnh (3), n Tt nghip (10), C hc
n Tt nghip (10), i s (4), Gii tch 2 (6), Thiu 20 tn ch bt buc, im n tt nghip di i
im TBC tch ly <2, n Tt nghip (10), Th nghim My in 2 (0.5), Th nghim Thit b in (0.5),
n My in (2), n Mng in (2), Th nghim L{ thuyt mch in 2 (0.5), Thiu 4.5 tn ch bt b
iu khin s (2), K thut cao p (3), Thiu 5 tn ch bt buc
L{ thuyt Mch in 1 (3), Thiu 3 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, K thut nhit (3), L{ thuyt Mch in 1 (3), My in 2 (3), Truyn ng in (3)
im TBC tch ly <2, Thu kh ng dng (3), L{ thuyt Mch in 2 (3), n My in (2), My in 2
im TBC tch ly <2, Cm bin (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu 3 tn ch t chn, Thiu chng ch GDT
Thu kh ng dng (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Thc hnh Tin hc i cng (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Ngn mch trong H thng in (2), Th nghim Cao p (0.5), Thiu 2.5 tn ch bt buc, Thiu chng ch
im TBC tch ly <2
im TBC tch ly <2, Tin hc i cng (2), Thc hnh Tin hc i cng (1), Thu kh ng dng (3), K
L{ thuyt iu khin t ng 1 (3), Th nghim Mng in (0.5), Thiu 3.5 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, K thut o lng (3), in t cng sut (3), Truyn ng in (3), iu khin s (2
Ton chuyn ngnh (3), K thut vi x l{ (3), Thiu 6 tn ch bt buc
K thut vi x l{ (3), n TK phn in trong trm BA (2), in cng nghip 1 (3), Thc tp Tt nghip (
im TBC tch ly <2, L{ thuyt Mch in 2 (3), Tin hc ng dng (2), Mng in (3), n TK phn i
Tin hc ng dng (2), Th nghim Mch in t (0.5), Thiu 2.5 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, T
im TBC tch ly <2, C kh i cng (2), Tin hc i cng (2), Thc hnh Tin hc i cng (1), Thu
im TBC tch ly <2, Tin hc ng dng (2), n TK phn in trong trm BA (2), iu khin logic (3), G
Thc hnh Tin hc i cng (1), iu khin s (2), K thut vi x l{ (3), n TK phn in trong trm B
im TBC tch ly <2, C kh i cng (2), Tin hc i cng (2), Thc hnh Tin hc i cng (1), Thu
Ngn mch trong H thng in (2), iu khin s (2), K thut vi x l{ (3), Phn in trong Trm bin p
im TBC tch ly <2, L{ thuyt Trng in t (2), My in 2 (3), n Mng in (2), Mng in (3),
Tin hc ng dng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Th nghim L{ thuyt mch in 2 (0.5), Thiu 0.5 tn ch bt buc
Tin hc ng dng (2), Th nghim Mng in (0.5), Thiu 2.5 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Tin hc ng dng (2), in t cng sut (3), CAD trong in cng nghip (2), n Tt nghip (10), Thi
Th nghim Mch in t (0.5), Th nghim Cao p (0.5), Th nghim Thit b in (0.5), Thiu 1.5 tn ch b
im TBC tch ly <2, K thut vi x l{ (3), n TK phn in trong trm BA (2), in cng nghip 1 (3),
im TBC tch ly <2, Tin hc i cng (2), Thc hnh Tin hc i cng (1), Ton chuyn ngnh (3),
Tin hc ng dng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
K thut nhit (3), My in 2 (3), T ng ho H thng in (2), n Tt nghip (10), Thiu 18 tn ch
im TBC tch ly <2, Thc hnh Tin hc i cng (1), Ngn mch trong H thng in (2), iu khin s
Thc hnh Tin hc i cng (1), L{ thuyt iu khin t ng 1 (3), n My in (2), n Mng i
Mng in (3), Thiu 3 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, C s iu khin t ng (SK,DT) (2), K thut Vi x l{ (3), Th nghim o lng i

52.0
1.0
3.0
5.0
17.0
2.0
2.0
91.0
4.0
28.0
53.5
29.5
19.0
17.0
15.5
5.0
17.0
1.0
3.0
5.0
3.0
26.0
2.0
17.5
5.0
3.0
3.0
1.0
6.0
16.0
23.0
3.0
4.0
10.0
17.0
3.0
39.5
55.5
104.0
4.0
16.0
17.0
2.0
6.0
136.0
32.0
75.0
0.0
2.0
4.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

im TBC tch ly <2, Cu kin in t (3), Th nghim Cu kin in t (1), L{ thuyt Mch in t 2 (3)
Th nghim o lng in t (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC
o lng in t (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC
Th nghim Cu kin in t (1), Thc hnh K thut lp trnh (1), Thc tp Cng nhn (3), Thiu 5 tn ch
im TBC tch ly <2, K thut s (4), K thut xung (2), Th nghim X l{ tn hiu s (1), n Tt nghi
C s iu khin t ng (SK,DT) (2), Thiu 2 tn ch bt buc
C s iu khin t ng (SK,DT) (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC
im TBC tch ly <2, Cu trc d liu (2), Phng php tnh (3), Tin hc i cng (2), C s iu khin
Trng in t (2), K thut Anten (2), Thiu 4 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, Th nghim K thut xung (1), Th nghim o lng in t (1), X l{ tn hiu s 1 (
C s iu khin t ng (SK,DT) (2), L{ thuyt Mch in t 2 (3), Trng in t (2), K thut xung (2)
Th nghim K thut in (0.5), Th nghim Cu kin in t (1), K thut Vi x l{ (3), Thc hnh K thut
Thc hnh K thut lp trnh (1), K thut Siu cao tn (3), n Tt nghip (10), Kinh t Chnh tr (5), Th
im TBC tch ly <2, K thut Vi x l{ (3), Thc hnh K thut lp trnh (1), Thc tp Cng nhn (3),
im TBC tch ly <2, Cu kin in t (3), n Tt nghip (10), Ch ngha X hi khoa hc (2.5), Thiu
o lng in t (3), K thut Chuyn mch (2), Thiu 5 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
K thut xung (2), Truyn sng (2), K thut Siu cao tn (3), n Tt nghip (10), Thiu 17 tn ch bt b
Th nghim o lng in t (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Th nghim T.T.s & Truyn s liu (1), Thng tin vi ba v tinh (2), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng c
L{ thuyt Mch in t 1 (3), Truyn sng (2), Thiu 5 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC
Cu trc my tnh (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, Thc hnh Tin hc i cng (1), C s iu khin t ng (SK,DT) (2), Th nghim
X l{ tn hiu s 2 (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Th nghim K thut in (0.5), K thut in (2), Thc hnh K thut lp trnh (1), o lng in t (3),
o lng in t (3), Mng my tnh (2), Thiu 5 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
K thut Siu cao tn (3), Thiu 3 tn ch bt buc
K thut Vi x l{ (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Thc hnh K thut lp trnh (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Cu trc d liu (2), o lng in t (3), Th nghim K thut xung (1), Thiu 6 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, n Tt nghip (10), Hnh ho (2), Ho hc i cng (4), Thiu 16 tn ch bt bu
im TBC tch ly <2, K thut Lp trnh (3), o lng in t (3), Th nghim o lng in t (1), Truy
o lng in t (3), Thiu 3 tn ch bt buc
K thut xung (2), Truyn sng (2), Thiu 4 tn ch bt buc
n Tt nghip (10), Thiu 10 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch
im TBC tch ly <2, in t thng tin (3), Thc tp Cng nhn (3), n Tt nghip (10), Th nghim S
K thut Truyn hnh (3), Thiu 3 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, Trng in t (2), K thut s (4), Cu trc my tnh (3), Thng tin si quang (2),
im TBC tch ly <2, Phng php tnh (3), C s iu khin t ng (SK,DT) (2), o lng in t (3),
im TBC tch ly <2, K thut in (2), ng hc & Ho l{ H phn tn (2), Qu trnh Thy lc & c hc
Anh vn 1 (4), Thiu 4 tn ch bt buc
ng hc & Ho l{ H phn tn (2), n Tt nghip (10), Ho hu c (4), Thiu 16 tn ch bt buc, i
n Tt nghip (10), Thc hnh D Tin hc trong CNTP (1), Trit hc Mc-Lnin (6), Thiu 17 tn ch b
C s L{ thuyt ho hc (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Th nghim Cng ngh ln men (1), CN Ch bin ng - bnh ko (2), Ho sinh thc phm (3), Thiu 6 t
im TBC tch ly <2, K thut in (2), K thut in t (2), C s Thit k nh my (2), An ton Lao n
ng hc & Ho l{ H phn tn (2), n Tt nghip (10), Thit b thc phm (3), M hnh TK & ti u h
im TBC tch ly <2, Tin hc i cng (2), Thc hnh Tin hc i cng (1), K thut in (2), K thut
im TBC tch ly <2
Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Quy hoch thc nghim (2), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC

116.5
25.0
6.0
3.0
2.0
1.0
5.0
2.0
6.0
1.0
3.0
2.0
46.0
26.0
6.0
30.0
22.0
27.0
3.0
19.5
133.0
3.0
3.0
2.0
64.5
142.5
78.5
1.0
83.0
5.0
27.0
4.0
3.0
78.0
25.0
131.0
0.5
28.0
61.5
0.0
0.0
18.0
21.0
142.5
47.0
24.5
2.0
2.0
3.5
2.5

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

im TBC tch ly <2, K thut in (2), K thut in t (2), Tinh th hc (2), Thit k m phng (2), n
im TBC tch ly <2, TN Qu trnh & TB CN ho hc (1), n Tt nghip (Ho du) (10), Hnh ho (2), C
Tin hc ng dng (2), Chng ct a cu t (2), Thiu 6 tn ch bt buc
Th nghim Vt l{ (1), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chn
Tin hc i cng (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC
Thc hnh V m thut 4 (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Vt liu xy dng (KT) (2), Ni tht (2), Thc hnh Ni tht (1), Thiu 5 tn ch bt buc
Kinh t xy dng (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC
Quy hoch th 2 (3), Kt cu cng trnh (KT) (3), Thiu 6 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Thc hnh Ni tht (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Kt cu cng trnh (KT) (3), Thiu 3 tn ch bt buc
K thut in (2), Thiu 2 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, K thut in (2), C l{ thuyt (KT) (2), Thc tp Trc a (1), L{ thuyt Chuyn
im TBC tch ly <2, C l{ thuyt (KT) (2), Ni tht (2), C hc cng trnh (3), Kt cu cng trnh (KT) (3)
C hc cng trnh (3), K thut T chc thi cng (KT) (3), Thiu 6 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC,
Vt liu xy dng (KT) (2), Lch s Ngh thut (2), Thc tp Cng nhn (KT) (3), Tham quan KT Dn dng
K thut in (2), C l{ thuyt (KT) (2), Mi trng (2), n Kin trc cng nghip 1 (2), n Quy ho
Hnh ho (2), L{ thuyt Chuyn 3 (2), n Quy hoch 1 (2), n Tng hp (3), n Tt nghip (K
n Kin trc cng nghip 1 (2), Thc hnh Ni tht (1), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC
im TBC tch ly <2, Cng trnh ng (3), n Cng trnh ng (1), Kt cu thp g 1 (2), Thu in
im TBC tch ly <2, Tin hc i cng (2), Thc hnh Tin hc i cng (1), K thut in (2), K thut
Thu in (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Tin hc ng dng (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Thu vn 1 (2), Thiu 2 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, K thut in (2), K thut in t 1 (3), Sc bn vt liu 1 (3), Th nghim Sc bn
im TBC tch ly <2, Tin hc i cng (2), Thc hnh Tin hc i cng (1), K thut in (2), K thut
im TBC tch ly <2, K thut in (2), K thut in t 1 (3), Sc bn vt liu 1 (3), Th nghim Sc bn
Thc hnh Tin hc ng dng (1), Thiu 1 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, K thut in t 1 (3), Hnh ho (2), V K thut 1 (3), V K thut Xy dng (1), Au
K thut thi cng & An ton lao ng (3), Ti chnh D.nghip xy dng (2), Thiu 5 tn ch bt buc, Thiu
im TBC tch ly <2, K thut in t 1 (3), Sc bn vt liu 1 (3), V K thut Xy dng (1), Cng trnh
n Kt cu btng ct thp 1 (1), Tin hc ng dng (3), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
K ton xy dng c bn (3), Thiu 3 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, K thut in (2), K thut in t 1 (3), Sc bn vt liu 1 (3), Th nghim Sc bn
im TBC tch ly <2, C t nn mng (3), n Cng trnh ng (1), Thu lc c s A (3), Tin hc n
im TBC tch ly <2, K thut in t 1 (3), Th nghim Sc bn vt liu (0.5), Vt liu xy dng (3), Cn
Th nghim Sc bn vt liu (0.5), Thiu 0.5 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Cng trnh Cu (3), Cng trnh ng (3), Th nghim Vt liu xy dng (0.5), n Cng trnh ng (1
im TBC tch ly <2, Thit b thu kh (2), K thut in t 1 (3), Thu lc c s A (3), Qun l{ Cht thi
im TBC tch ly <2
im TBC tch ly <2, Thiu chng ch NN
Thot nc th & Cng nghip (2), n X l{ nc cp (2), n X l{ kh thi (2), n Qun l{ ch
im TBC tch ly <2, Mng cp nc (2), Thot nc th & Cng nghip (2), n Qun l{ cht thi
Tin hc i cng (2), Thc hnh Tin hc i cng (1), Thit b thu kh (2), K thut nhit B (2), K thu
im TBC tch ly <2, Thit b thu kh (2), K thut in (2), Thit b o lng & T ng ho (3), Vi sinh
Thit b thu kh (2), K thut in t 1 (3), V K thut Xy dng (1), Thu lc c s A (3), Th nghim T
Thit b thu kh (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng
Thc hnh Tin hc i cng (1), Chuyn L hi (1), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC
Thu kh (N) (3), Th nghim K thut in (0.5), Thiu 3.5 tn ch bt buc
Bm qut my nn (2), Th nghim K thut in (0.5), Thiu 2.5 tn ch bt buc

16.0
18.0
3.0
12.0
22.0
3.0
3.0
4.0
73.0
23.5
1.0
14.0
21.0
3.0
38.0
1.0
10.0
46.0
25.0
55.5
38.0
44.0
97.5
28.0
110.5
1.0
1.0
4.0
4.0
0.5
35.0
1.0
1.0
18.0
78.5
2.0
18.0
4.0
6.0
3.0
3.0
78.5
78.0
1.0
31.0
4.0
6.0
89.0
1.0
2.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

im TBC tch ly <2, Tuc bin - nh my Nhit in 1 (3), n Tt nghip (10), Anh vn CN Nhit (3), T
im TBC tch ly <2, Thu kh (N) (3), n Tt nghip (10), Vt liu k thut nhit (1), C l{ thuyt 1 (4
Thu kh (N) (3), Thiu 3 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, n L hi (2), n Tt nghip (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt n
Nhit ng 1 (3), o lng nhit (4), T ng nhit (4), n Tt nghip (10), Vt liu k thut nhit (1)
Chuyn Lnh (1), Vt liu k thut nhit (1), Th nghim Vt l{ (1), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chn
Bm qut my nn (2), Vt liu k thut nhit (1), Thiu 3 tn ch bt buc
L hi 1 (3), Th nghim Vt l{ (1), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC
im TBC tch ly <2, Cng ngh kim loi (2), Tin hc i cng (2), Thc hnh Tin hc i cng (1), K
im TBC tch ly <2, Thit b trao i nhit (2), L hi 2 (2), n Tt nghip (10), Vt liu k thut nhi
Vt liu k thut nhit (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN
Chuyn Lnh (1), Chuyn ng nhit (1), n Tt nghip (10), V K thut trn my tnh (AutoCAD
Thu kh (N) (3), n Tt nghip (10), Vt liu k thut nhit (1), V K thut trn my tnh (AutoCAD) (
Thu kh (N) (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, ng hc & Ho l{ H phn tn (2), M hnh TK & ti u ho trong CNSH (2), KT Ph
TN Sinh hc bo v mi trng (1), Thiu 1 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, n Tt nghip (10), Thiu 10 tn ch bt buc, im n tt nghip di im
ng hc & Ho l{ H phn tn (2), K thut Sinh hc phn t (2), Thc tp Tt nghip (SH) (3), n T
im TBC tch ly <2, An ton Lao ng & v sinh CN (2), Qu trnh Thy lc & c hc (3), n Tt ngh
K thut in t (2), An ton Lao ng & v sinh CN (2), TN KT Phn tch trong CN sinh hc (1), Thc tp
im TBC tch ly <2, Thc hnh Tin hc i cng (1), Th nghim Cu kin in t (1), L{ thuyt Mch
im TBC tch ly <2, Ton chuyn ngnh (3), C s iu khin t ng (SK,DT) (2), L{ thuyt Mch in
im TBC tch ly <2, C kh i cng (2), Tin hc i cng (4), Lp trnh hng i tng (2), Thc h
im TBC tch ly <2, Thc hnh Tin hc i cng (1), Ton chuyn ngnh (3), Cu kin in t (3), L{ t
im TBC tch ly <2, Tin hc i cng (4), Thc hnh Tin hc i cng (1), K thut nhit (3), Ton ch
Thc hnh Tin hc i cng (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC
Thc hnh Tin hc i cng (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
o lng in t (3), Th nghim K thut mch in t (1), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch GD
o lng in t (3), Th nghim o lng in t (1), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, T
Th nghim K thut in (0.5), Thiu 0.5 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, Lp trnh hng i tng (2), Ton chuyn ngnh (3), K thut s (4), K thut xu
Thc hnh K thut lp trnh (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Thc hnh Tin hc i cng (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDQP
im TBC tch ly <2, Lp trnh hng i tng (2), Thc hnh Tin hc i cng (1), K thut xung (2),
Phng php tnh (3), X l{ tn hiu s 1 (3), n Cu trc D.liu & thut ton (2), Phn tch & thit k
C s d liu (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, Lp trnh hng i tng (2), n Tt nghip (10), Chuyn 3 (2), Thc hnh
Thc hnh Phn tch & TK thut ton (1), Anh vn 3 (3), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Gii tch 2 (6), Thiu 6 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC
K thut in t 1 (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Thc hnh Tin hc i cng (1), Thc hnh Chuyn 1 (1), Thc hnh LT hng i tng (1), Thiu
Chng trnh dch (2), n Cu trc D.liu & thut ton (2), Phn tch & thit k thut ton (2), Lp trn
im TBC tch ly <2, K thut Xung s (3), Ngn ng Hnh thc & tmat (2), X l{ tn hiu s 1 (3), C
Thc hnh Phn tch & TK thut ton (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng c
K thut Xung s (3), X l{ tn hiu s 1 (3), Nguyn l{ h iu hnh (3), n Lp trnh mng (2), n
Thc hnh Lp trnh mng (1), K thut nhit (3), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu c
Gii tch 2 (6), Thiu 6 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, K thut Xung s (3), X l{ tn hiu s 1 (3), C s d liu (2), Chng trnh dch (2
Thc hnh K thut xung s (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Chuyn 3 (2), Thiu 2 tn ch bt buc

18.0
6.0
21.0
6.0
4.0
3.0
20.0
26.0
12.0
6.0
23.0
6.0
85.5
4.0
5.0
18.0
37.0
34.0
4.0
106.5
31.5
4.0
37.0
3.0
1.0
5.0
3.0
2.0
18.0
1.0
76.5
40.0
26.0
24.0
13.0
10.0
39.5
3.0
4.0
0.5
36.5
5.0
2.0
18.0
18.0
0.0
3.0
101.5
19.5
17.5

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Phng php tnh (3), n Tt nghip (10), Thc hnh Ton ri rc (1), Thc hnh Chuyn 1 (1), An
C s d liu (2), Thc hnh PT&TK hng i tng (1), Thc hnh Giao tip ngi my (1), Thc hnh
Cng ngh phn mm (2), Mng my tnh (2), n Tt nghip (10), Thc hnh S.tho & T.by bo co (
Gii tch 2 (6), Thiu 6 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Ton chuyn (2), Thc hnh Chuyn 3 (1), Thc hnh Chuyn Mng (1), Thiu 4 tn ch bt bu
Phng php tnh (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu ch
Chuyn 1 (2), ha my tnh (2), n Tt nghip (10), Lp trnh h thng (2), Thc hnh K thut
K thut Xung s (3), n Tt nghip (10), Thc hnh Phn tch & TK thut ton (1), Thc hnh Cu tr
n Lp trnh mng (2), n Tt nghip (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt nghip di
Thc hnh Tin hc i cng (1), Thc tp nhn thc (1), Thc hnh Chuyn 3 (1), K thut nhit (3),
K thut Vi x l{ (2), Nguyn l{ h iu hnh (3), n Tt nghip (10), Thc hnh Cu trc my tnh (1)
Qun tr mng (2), Thc hnh Cu trc my tnh (1), Thc hnh Chuyn 3 (1), Thc hnh X l{ song so
im TBC tch ly <2, K thut Xung s (3), X l{ tn hiu s 1 (3), K thut Vi x l{ (2), Phn tch & thit k
K thut Xung s (3), Thc hnh Chuyn 1 (1), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu c
Nguyn l{ h iu hnh (3), Thc hnh Qun tr mng (1), Thc hnh X l{ song song (1), Thiu 5 tn ch
n Nguyn l{ h iu hnh (1), Phn tch & thit k h thng (2), n Tt nghip (10), Chuyn 3
im TBC tch ly <2, ha my tnh (2), Lp trnh hng i tng (2), n Nguyn l{ h iu hnh
Ton ri rc (2), n Nguyn l{ h iu hnh (1), n Lp trnh mng (2), Qun tr mng (2), n T
Thc hnh H phn tn (1), K thut in t 1 (3), Thiu 4 tn ch bt buc
Ton ri rc (2), Cu trc d liu (2), K thut Xung s (3), Ngn ng Hnh thc & tmat (2), Phng ph
im TBC tch ly <2, Ton ri rc (2), Phng php tnh (3), C s d liu (2), Phn tch & thit k h th
Vt l{ 1 (4), Thiu 4 tn ch bt buc
Chng trnh dch (2), n Nguyn l{ h iu hnh (1), n Tt nghip (10), Thc hnh Lp trnh h
Lp trnh hm & logic (2), Thc hnh Tin hc i cng (1), Thiu 3 tn ch bt buc
Thc hnh Chuyn 3 (1), Thiu 1 tn ch bt buc
K thut Truyn s liu (2), Thc tp Cng nhn (3), Thiu 5 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thi
Nguyn l{ h iu hnh (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Thc hnh Phn tch & TK thut ton (1), Thc hnh ho my tnh (1), Thiu 2 tn ch bt buc
Lp trnh hng i tng (2), n Tt nghip (10), Thc hnh Ton ri rc (1), Thc hnh Cng ngh
Thc hnh Chuyn 3 (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
K thut Xung s (3), X l{ tn hiu s 1 (3), K thut Vi x l{ (2), Cu trc my tnh (2), K thut Truyn s
K thut Truyn s liu (2), n Nguyn l{ h iu hnh (1), An ton Thng tin mng (2), H phn tn (
im TBC tch ly <2, K thut Truyn s liu (2), Son tho & trnh by bo co (1), An ton Thng tin m
im TBC tch ly <2, Trc a (3), C hc kt cu 2 (3), n Kt cu btng ct thp 2 (1), n Kt c
n Kt cu btng ct thp 2 (1), n Kt cu thp (2), n Tt nghip (10), Thiu 13 tn ch bt b
im TBC tch ly <2, n Tt nghip (10), Thiu 10 tn ch bt buc, im n tt nghip di im
a cht cng trnh (2), Th nghim Vt liu xy dng (0.5), Th nghim C hc t (0.5), Kin trc Cng n
Kt cu thp 2 + G (3), Thiu 3 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, C l{ thuyt 1 (4), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch
Th nghim C hc t (0.5), Thiu 0.5 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Th
K thut in t 1 (3), V K thut Xy dng (1), C hc t (3), Th nghim Vt liu xy dng (0.5), C h
K thut in t 1 (3), n Nn mng (1), Thc hnh Th nghim cng trnh (1), Thiu 5 tn ch bt bu
Chuyn 2: Kt cu thp (2), Thiu 2 tn ch bt buc
n Nn mng (1), n Kt cu btng ct thp 2 (1), n Kt cu thp (2), n T chc thi cng
C hc kt cu 1 (3), Kt cu btng ct thp 1 (3), n T chc thi cng (2), n Tt nghip (10), Th
im TBC tch ly <2
im TBC tch ly <2, C hc kt cu 2 (3), Thiu 3 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, Tin hc i cng (2), K thut in t 1 (3), C l{ thuyt 1 (4), Sc bn vt liu 1
im TBC tch ly <2, K thut in t 1 (3), Sc bn vt liu 1 (3), Thc tp a cht cng trnh (0.5), K
K thut in t 1 (3), Th nghim Vt liu xy dng (0.5), Th nghim C hc t (0.5), n T chc th

0.0
3.0
3.0
50.5
1.0
19.0
6.0
39.5
82.0
0.0
28.0
94.5
65.0
3.0
62.0
22.0
13.0
25.0
21.0
5.0
67.0
0.5
34.5
19.0
1.0
45.5
23.5
2.0
13.0
41.0
19.0
28.5
21.5
30.0
3.0
21.0
99.5
3.0
1.0
49.0
41.0
60.5
6.0
24.0
4.0
38.0
55.5
60.5
38.0
55.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

im TBC tch ly <2


Kin trc Cng nghip (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Anh vn CN Xy dng (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, n Nn mng (1), C hc kt cu 2 (3), Kin trc Cng nghip (3), Kt cu thp
n Nn mng (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, K thut in t 1 (3), Kt cu thp 2 + G (3), My xy dng (3), n Tt nghip
C hc kt cu 2 (3), K thut Thi cng 1 (3), Thiu 6 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC
im TBC tch ly <2, Thc tp Trc a (0.5), C hc t (3), Th nghim C hc t (0.5), C hc kt c
V K thut trn my tnh (AutoCAD) (2), C hc t (3), n Nn mng (1), Th nghim C hc t (0.
im TBC tch ly <2, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP
im TBC tch ly <2, K thut in t 1 (3), Th nghim C hc t (0.5), L{ thuyt n hi (2), Kt cu t
im TBC tch ly <2, V K thut trn my tnh (AutoCAD) (2), Thc tp a cht cng trnh (0.5), C h
im TBC tch ly <2, Thc hnh Tin hc i cng (1), V K thut trn my tnh (AutoCAD) (2), n N
C hc kt cu 2 (3), Thiu 3 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, V K thut trn my tnh (AutoCAD) (2), C hc t (3), Th nghim Vt liu xy d
im TBC tch ly <2, K thut in t 1 (3), C l{ thuyt 2 (3), Th nghim C hc t (0.5), Kt cu thp
n Tt nghip (10), Chuyn 2: Kt cu thp (2), n Kin trc dn dng (1), Thiu 13 tn ch bt b
im TBC tch ly <2, Thc hnh Tin hc i cng (1), C hc kt cu 1 (3), C hc kt cu 2 (3), K thu
Kt cu btng 2 + Gch (3), n Kt cu btng ct thp 2 (1), n Kt cu thp (2), n K th
K thut Thi cng 1 (3), n Kt cu thp (2), Thiu 5 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC
im TBC tch ly <2, C l{ thuyt 1 (4), Sc bn vt liu 1 (3), Sc bn vt liu 2 (2), Th nghim Sc bn
Th nghim K thut in (0.5), Thiu 0.5 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, C l{ thuyt 1 (4), Th nghim Vt liu xy dng (0.5), Kin trc Dn dng (3), L{ th
im TBC tch ly <2, Trc a (3), Kt cu thp 2 + G (3), Quy hoch th (2), n Tt nghip (10), T
Thc hnh Tin hc i cng (1), Thiu 1 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, Th nghim Vt liu xy dng (0.5), C hc kt cu 1 (3), C hc kt cu 2 (3), L{ th
im TBC tch ly <2, C hc kt cu 2 (3), Th nghim Thu lc c s (0.5), n Tt nghip (10), Ho h
im TBC tch ly <2, L{ thuyt n hi (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng
im TBC tch ly <2, Thi cng thu li 1 (3), n Tt nghip (10), Thiu 13 tn ch bt buc, im
im TBC tch ly <2, C l{ thuyt 1 (4), C l{ thuyt 2 (3), Sc bn vt liu 1 (3), Nn mng (3), C hc k
im TBC tch ly <2, V K thut trn my tnh (AutoCAD) (2), n Nn mng (1), C hc kt cu 1 (3)
im TBC tch ly <2, Th nghim K thut in (0.5), Sc bn vt liu 1 (3), n Nn mng (1), C hc
im TBC tch ly <2, C hc t (3), Th nghim C hc t (0.5), C hc kt cu 2 (3), L{ thuyt n h
im TBC tch ly <2, C hc kt cu 1 (3), C hc kt cu 2 (3), My xy dng (3), Thu in 2 (3), n
Thi cng thu li 1 (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
K thut in t 1 (3), n Nn mng (1), C hc kt cu 2 (3), n Thu in 2 (1), Thc hnh Tin h
im TBC tch ly <2, Tin hc i cng (2), Thc hnh Tin hc i cng (1), C l{ thuyt 1 (4), C l{ th
Thi cng thu li 1 (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Th nghim Vt l{ (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Th nghim Vt liu xy dng (0.5), Th nghim C hc t (0.5), Kt cu btng ct thp 1 (3), Kt cu th
im TBC tch ly <2, Hnh ho (2), V K thut 1 (3), Sc bn vt liu 2 (2), n Nn mng (1), C hc
im TBC tch ly <2, Th nghim K thut in (0.5), V K thut trn my tnh (AutoCAD) (2), Sc bn v
Gii tch 2 (6), Thiu 6 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, V K thut trn my tnh (AutoCAD) (2), n Kt cu btng ct thp 1 (1),
im TBC tch ly <2, Th nghim Sc bn vt liu (0.5), C hc kt cu 1 (3), Th nghim Thu lc cng t
im TBC tch ly <2, V K thut trn my tnh (AutoCAD) (2), Thc tp Trc a (0.5), Th nghim Vt li
im TBC tch ly <2, Th nghim K thut in (0.5), K thut in (2), C hc t (3), Kt cu thp 1 (2
im TBC tch ly <2, V K thut trn my tnh (AutoCAD) (2), Th nghim Sc bn vt liu (0.5), Thc t
im TBC tch ly <2, Th nghim K thut in (0.5), Th nghim Vt liu xy dng (0.5), C hc kt cu
im TBC tch ly <2, V K thut 1 (3), C l{ thuyt 2 (3), Sc bn vt liu 1 (3), Th nghim Sc bn vt

0.0
40.5
2.0
3.0
0.5
0.0
34.5
43.0
2.5
39.5
28.5
51.5
3.0
32.5
5.5
5.5
13.0
50.0
1.5
66.5
76.0
35.5
39.0
13.5
23.0
5.5
1.5
82.5
17.0
2.0
31.0
24.0
3.0
43.0
25.0
27.0
23.5
21.0
3.0
27.5
5.0
3.0
38.5
5.0
0.5
13.0
17.0
20.0
34.5
29.5

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

im TBC tch ly <2


im TBC tch ly <2, Thc tp Trc a (0.5), My xy dng (3), Kin trc Dn dng & CT nh CN (2),
im TBC tch ly <2, Thu in 1 (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
C hc kt cu 2 (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Th nghim C hc t (0.5), Thiu 0.5 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2
im TBC tch ly <2, Th nghim Sc bn vt liu (0.5), Thc tp Trc a (0.5), a cht cng trnh (2), T
im TBC tch ly <2, Th nghim C hc t (0.5), My xy dng (3), Thu lc c s A (3), Thc tp Thu
n Nn mng (1), Th nghim C hc t (0.5), n Kt cu btng ct thp 1 (1), Thiu 2.5 tn ch b
im TBC tch ly <2, Sc bn vt liu 2 (2), n Nn mng (1), Th nghim Vt liu xy dng (0.5), C
im TBC tch ly <2, C hc kt cu 2 (3), Kt cu btng ct thp 1 (3), Thu lc c s A (3), Th nghi
im TBC tch ly <2, Th nghim K thut in (0.5), K thut in (2), C l{ thuyt 2 (3), Thc tp Trc
Thi cng thu li 1 (3), Thiu 3 tn ch bt buc
n Nn mng (1), Kin trc Dn dng & CT nh CN (2), Thu lc Cng trnh (4), Th nghim Thu lc c
n Thit k ng t (1.5), n Nn ng (1.5), n Xy dng Mt ng t (1), Khai thc &
n Nn ng (1.5), n Xy dng Mt ng t (1), TK Hnh hc & KS TK ng t (3), Thiu 5
im TBC tch ly <2, Tin hc D trong Thit k cu (1), n Tt nghip (10), Thc hnh D Tin hc tro
im TBC tch ly <2, Thc tp a cht cng trnh (0.5), n Thit k ng t (1.5), Thit k Cu th
n Thit k cu btng CT (1.5), Thiu 1.5 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, ng lc hc Cng trnh (2), n nh cng trnh (2), Thc tp a cht cng trnh (0
im TBC tch ly <2, C l{ thuyt 2 (3), Trc a (3), n Thit k ng t (1.5), n Thit k cu
im TBC tch ly <2, Thc hnh Tin hc i cng (1), V K thut trn my tnh (AutoCAD) (2), C l{ th
im TBC tch ly <2, n nh cng trnh (2), M hc Cu ng (2), n Nn ng (1.5), Xy dng M
im TBC tch ly <2, n Nn ng (1.5), n Xy dng Mt ng t (1), n Tt nghip (10)
n Thit k ng t (1.5), n Thit k cu btng CT (1.5), n Thit k cu thp (1), Xy dn
n Nn ng (1.5), Tin hc D trong Thit k ng t (1), Tin hc D trong Thit k cu (1), Th
n Nn ng (1.5), Thiu 1.5 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, K thut in t 1 (3), Cc phng php s (X3) (2), n Thit k ng t (1.5
im TBC tch ly <2, Khai thc & Th nghim ng t (1), n Tt nghip (10), Anh vn 3 (3), Anh v
Xy dng Mt ng t (2), Thiu 2 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, n nh cng trnh (2), n Thit k cu btng CT (1.5), n Thit k cu thp
im TBC tch ly <2, Tin hc D trong Thit k ng t (1), Khai thc & Th nghim ng t (1),
Thc tp a cht cng trnh (0.5), n Thit k cu thp (1), n Nn ng (1.5), Thiu 3 tn ch b
im TBC tch ly <2, V K thut trn my tnh (AutoCAD) (2), C l{ thuyt 2 (3), Cc phng php s (X
im TBC tch ly <2, n Thit k ng t (1.5), n Thit k cu btng CT (1.5), n Nn
im TBC tch ly <2, n Thit k ng t (1.5), n Thit k cu btng CT (1.5), n Thit k
im TBC tch ly <2, Tin hc D trong Thit k cu (1), n Xy dng Mt ng t (1), n Xy d
im TBC tch ly <2, K thut in t 1 (3), n Xy dng Mt ng t (1), Khai thc & Th nghim
C hc kt cu 2 (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC
im TBC tch ly <2, C l{ thuyt 2 (3), n Thit k cu thp (1), Tin hc D trong Thit k ng t
C hc t (3), L{ thuyt n hi (2), Thiu 5 tn ch bt buc
My xy dng (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, K thut in t 1 (3), Cc phng php s (X3) (2), M hc Cu ng (2), Xy d
Vt l{ 2 (3), Ton chuyn (X3) (2), Thiu 5 tn ch bt buc
Th nghim Vt liu xy dng (0.5), Thiu 0.5 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, Xy dng Nn ng t (3), n Tt nghip (10), Thiu 13 tn ch bt buc, i
im TBC tch ly <2, Thit k Cu thp (3), Khai thc & Th nghim ng t (1), n Tt nghip (10
im TBC tch ly <2, Sc bn vt liu 1 (3), Xy dng Nn ng t (3), n Xy dng Mt ng t
im TBC tch ly <2, Thc hnh Tin hc i cng (1), n Thit k cu btng CT (1.5), n Thit k
im TBC tch ly <2, C l{ thuyt 2 (3), Thc tp Nhn thc (1), Tin hc D trong Thit k cu (1), n

65.0
3.0
42.0
70.5
29.5
17.0
18.5
44.0
18.0
28.0
0.5
65.5
35.0
4.5
41.5
56.5
84.5
4.0
42.5
17.0
2.0
17.0
19.0
59.5
63.0
109.0
12.0
31.5
40.0
19.0
2.0
14.0
22.0
5.0
104.0
60.0
12.0
68.5
3.0
27.0
15.0
49.0
14.0
83.5
10.0
33.0
2.0
1.0
6.0
12.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

im TBC tch ly <2, Thc hnh Tin hc i cng (1), Th nghim Sc bn vt liu (0.5), Cc phng ph
C l{ thuyt 2 (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, Thc hnh Tin hc i cng (1), Cc phng php s (X3) (2), M hc Cu ng
im TBC tch ly <2, Th nghim K thut in (0.5), K thut in (2), K thut in t 1 (3), ng lc h
im TBC tch ly <2, C l{ thuyt 2 (3), Tin hc D trong Thit k cu (1), Xy dng Mt ng t (2),
im TBC tch ly <2, n Tt nghip (10), L{ thuyt n hi (2), Ton chuyn (X3) (2), Anh vn CN
im TBC tch ly <2, Thc hnh Tin hc i cng (1), n Thit k cu btng CT (1.5), n Tt ng
Thc hnh Tin hc i cng (1), n Thit k ng t (1.5), n Thit k cu btng CT (1.5), Th
im TBC tch ly <2, n Tt nghip (10), My xy dng (3), Kinh t Chnh tr (5), Thiu 18 tn ch bt
im TBC tch ly <2, n Thit k ng t (1.5), n Thit k cu thp (1), Xy dng Nn ng
Th nghim Sc bn vt liu (0.5), Thiu 0.5 tn ch bt buc
ng lc hc Cng trnh (2), n Thit k ng t (1.5), Thit k Cu b tng CT (4), n Thit k
im TBC tch ly <2, n Nn mng (1), n Thit k cu btng CT (1.5), Xy dng Nn ng t
n Nn ng (1.5), Tin hc D trong Thit k cu (1), Thc hnh D Tin hc trong TK cu (1), Thc
im TBC tch ly <2, Thc tp a cht cng trnh (0.5), n Nn mng (1), n Thit k ng t
im TBC tch ly <2, K thut in t 1 (3), ng lc hc Cng trnh (2), Sc bn vt liu 1 (3), Th nghi
K thut in t 1 (3), n nh cng trnh (2), Cc phng php s (X3) (2), Thc tp Cng nhn (2),
Ton chuyn (2), Sc bn vt liu 2 (2), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, Thc tp Nhn thc (CK) (1), TBCN & cp phi t ng (2), Cng ngh Ch to my
im TBC tch ly <2, n Cng ngh Ch to my (2), Truyn ng thu lc & kh nn (2), iu khin t
V K thut c kh (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
My CNC (2), Thit k dy chuyn sn xut (2), Lp trnh CNC (2), n Tt nghip C kh ch to (10), T
Cng ngh CAD/CAM (1), TBCN & cp phi t ng (2), Cng ngh Ch to my 2 (2), n Cng ngh C
im TBC tch ly <2, Thit k trn my tnh (2), Cng ngh kim loi 1 (3), Cng ngh CAD/CAM (1), ROB
Cng ngh CAD/CAM (1), ROBOT Cng nghip (2), TBCN & cp phi t ng (2), Cng ngh Ch to my
im TBC tch ly <2, Thit k trn my tnh (2), K thut iu khin t ng (3), Thc tp Nhn thc (C
n Cng ngh Ch to my (2), n Tt nghip C kh ch to (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im
n TK HT iu khin t ng (2), n C.Ngh CAD/CAM/CNC (2), n Tt nghip C kh ch to (
Cng ngh CAD/CAM (1), H thng sn xut t ng (CIM) (2), TBCN & cp phi t ng (2), Cng ngh
Cng ngh Ch to my 2 (2), n TK HT iu khin t ng (2), n Tt nghip C kh ch to (10),
Thit b nng chuyn (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, n Cng ngh Ch to my (2), n Tt nghip C kh ch to (10), K thut
ROBOT Cng nghip (2), TBCN & cp phi t ng (2), Cng ngh Ch to my 2 (2), Chuyn (My T
Cng ngh Ch to my 2 (2), Thc tp Tt nghip (CKCT) (3), Thiu 5 tn ch bt buc, Thiu chng ch N
im TBC tch ly <2, K thut iu khin t ng (3), My CNC (2), Cng ngh CAD/CAM (1), ROBOT C
Cng ngh CAD/CAM (1), H thng sn xut t ng (CIM) (2), ROBOT Cng nghip (2), K thut o (4),
n Tt nghip C kh ch to (10), n My cng c (2), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt n
im TBC tch ly <2, Thc tp Cng nhn C kh (3), Cng ngh kim loi 1 (3), My CNC (2), Cng ngh C
Vt liu k thut (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
ROBOT Cng nghip (2), K thut o (4), n Cng ngh Ch to my (2), n C.Ngh CAD/CAM/CNC
n TK HT iu khin t ng (2), n Tt nghip C kh ch to (10), Vt liu k thut (3), Thiu 15
im TBC tch ly <2, Cng ngh kim loi 1 (3), My CNC (2), H thng sn xut t ng (CIM) (2), ROBO
n Cng ngh Ch to my (2), n TK HT iu khin t ng (2), n Tt nghip C kh ch to (
im TBC tch ly <2, Thit k trn my tnh (2), Cng ngh kim loi 1 (3), Cng ngh CAD/CAM (1), ROB
n Tt nghip C kh ch to (10), Thiu 10 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Th
Cng ngh CAD/CAM (1), TBCN & cp phi t ng (2), Cng ngh Ch to my 2 (2), K thut o (4), Ch
Thit b nng chuyn (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Thc hnh T.ng T.lc & kh nn (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Lp t & sa cha my (2), Cng ngh kim loi 2 (2), C s thit k my 2 (2), Thiu 6 tn ch bt buc
n C.Ngh CAD/CAM/CNC (2), n Tt nghip C kh ch to (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im

5.0
40.0
3.0
2.0
15.0
54.0
26.0
29.5
10.0
2.0
33.0
14.0
108.5
2.0
48.5
35.0
4.0
12.0
4.0
22.5
28.0
4.0
26.0
2.0
26.0
26.0
12.0
3.0
79.0
3.0
2.0
67.0
4.0
5.0
4.0
42.0
18.5
3.0
4.0
1.0
25.5
1.0
1.0
45.0
1.0
58.0
28.0
54.0
17.5
28.5

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.0
0.0
0.0
8.0
2.0
5.0
1.0
12.0
0.0
5.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

H thng sn xut t ng (CIM) (2), Anh vn CN C kh (3), Thiu 5 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Cng ngh CAD/CAM (1), K thut o (4), Thit k dy chuyn sn xut (2), Chuyn (My T ng CA
Nguyn l{ my (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Cng ngh Ch to my 2 (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Thit k dy chuyn sn xut (2), n Cng ngh Ch to my (2), n Tt nghip C kh ch to (10
im TBC tch ly <2, Thit k trn my tnh (2), Cng ngh kim loi 1 (3), ROBOT Cng nghip (2), Cng
im TBC tch ly <2, K thut o (4), Lp t & sa cha my (2), iu khin thu kh & L.Trnh PLC (2),
K thut o (4), Lp t & sa cha my (2), iu khin thu kh & L.Trnh PLC (2), n Tt nghip C k
n Tt nghip C kh ch to (10), Thiu 10 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Th
Thit b nng chuyn (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Cng ngh CAD/CAM (1), TBCN & cp phi t ng (2), Cng ngh Ch to my 2 (2), K thut o (4),
n Tt nghip C kh ch to (10), Thit b nng chuyn (2), T tng H Ch Minh (2), Thiu 14 tn ch
im TBC tch ly <2, Thit k trn my tnh (2), K thut iu khin t ng (3), An ton lao ng (1), T
Cng ngh Ch to my 2 (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Thit k trn my tnh (2), K thut iu khin t ng (3), Cng ngh CAD/CAM (1), Thit k dy chuy
im TBC tch ly <2, K thut iu khin t ng (3), H thng sn xut t ng (CIM) (2), ROBOT Cng
Lp t & sa cha my (2), Cng ngh kim loi 2 (2), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
n Tt nghip C kh ch to (10), n My cng c (2), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt n
ROBOT Cng nghip (2), Cng ngh kim loi 2 (2), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
n Cng ngh Ch to my (2), n TK HT iu khin t ng (2), n C.Ngh CAD/CAM/CNC (2)
H thng sn xut t ng (CIM) (2), n Cng ngh Ch to my (2), n C.Ngh CAD/CAM/CNC (2
Lp t & sa cha my (2), Cng ngh kim loi 2 (2), Thiu 4 tn ch bt buc
K thut o (4), Truyn ng thu lc & kh nn (2), Lp t & sa cha my (2), n Tt nghip C kh
Truyn ng thu lc & kh nn (2), Thiu 2 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, Cng ngh Ch to my 1 (3), K thut o (4), n Cng ngh Ch to my (2),
Cng ngh Ch to my 2 (2), n Cng ngh Ch to my (2), n Tt nghip C kh ch to (10), V
n Tt nghip C kh ch to (10), n My cng c (2), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt n
C s thit k my 1 (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, My CNC (2), Cng ngh CAD/CAM (1), TBCN & cp phi t ng (2), Cng ngh Ch
C s thit k my 1 (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Thit k dy chuyn sn xut (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, Thc tp Cng nhn C kh (3), Cng ngh CAD/CAM (1), TBCN & cp phi t ng
K thut o (4), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Nguyn l{ my (3), Thit b nng chuyn (2), Thiu 5 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chn
Cng ngh kim loi 2 (2), Thy kh & My thy kh (2), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Th
im TBC tch ly <2, H thng sn xut t ng (CIM) (2), K thut o (4), Thit k dy chuyn sn xut
An ton lao ng (1), Cng ngh Ch to my 2 (2), n Tt nghip C kh ch to (10), Thc hnh Rob
Ch ngha x hi khoa hc (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
L{ thuyt t & my cng trnh (4), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Thc hnh Tin hc ng dng (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
An ton lao ng (1), Chn on k thut ng c (2), Trang b in & in t CT (3), Truyn ng Th
Thc hnh Tin hc ng dng (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC
Thc hnh Tin hc ng dng (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, Chn on k thut ng c (2), Kt cu tnh ton ng c t trong (3), L{ thuyt
Thc hnh Tin hc ng dng (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu 2 tn ch t chn, Thiu chng ch NN
Thc hnh Tin hc i cng (1), Chn on k thut ng c (2), Trang b in & in t CT (3), Th
Vt liu k thut (3), L{ thuyt t & my cng trnh (4), Truyn ng Thu kh ng lc (2), n Thit
im TBC tch ly <2, Thu kh (4), Chn on k thut ng c (2), Kt cu tnh ton ng c t trong
Truyn ng Thu kh ng lc (2), n Tt nghip (10), n Truyn ng thu kh ng lc (1.5), Th
im TBC tch ly <2, Chn on k thut ng c (2), L{ thuyt t & my cng trnh (4), Trang b in

3.0
29.5
22.0
31.0
94.5
16.0
3.0
1.0
1.0
1.5
20.0
0.0
16.5
3.0
4.0
4.0
31.0
23.5
2.0
1.0
30.0
16.0
17.0
22.5
1.0
20.5
16.0
1.0
4.0
5.0
4.5
15.0
15.0
32.5
3.0
31.0
4.0
34.0
1.0
32.0
24.5
5.5
12.0
25.0
6.0
73.5
3.0
6.0
2.0
1.0

0.0
10.0
0.0
4.0
8.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
1.0
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
3.0
0.0
2.0
5.0
0.0
2.0
3.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
7.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Chn on k thut ng c (2), Thc hnh TB in & in t CT (1), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu c
im TBC tch ly <2, Chn on k thut ng c (2), Th nghim ng c (1), Phng php phn t h
L{ thuyt t & my cng trnh (4), Truyn ng Thu kh ng lc (2), n Tt nghip (10), Thc tp T
Vt liu k thut (3), Chn on k thut ng c (2), Th nghim ng c (1), Truyn ng Thu kh n
im TBC tch ly <2, Cng ngh kim loi (2), Thu kh (4), An ton lao ng (1), Chn on k thut n
L{ thuyt t & my cng trnh (4), n Thit k t (2), n Tt nghip (10), Thiu 16 tn ch bt bu
Nguyn l{ my (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Thc hnh Tin hc ng dng (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN
Thc hnh Tin hc ng dng (1), Thiu 1 tn ch bt buc
n in - in t ng lc (1.5), Thiu 1.5 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
K thut Ch to my (3), Chn on k thut ng c (2), Truyn ng Thu kh ng lc (2), n Tt
Thiu 1 tn ch t chn
Thu kh (4), n Tt nghip (10), Th nghim Thu kh (0.5), H thng truyn lc t (2), Thiu 16.5 tn
Chn on k thut ng c (2), Thc hnh TB in & in t CT (1), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu c
Chn on k thut ng c (2), Thc hnh Tin hc ng dng (1), Thc hnh TB in & in t CT (1)
L{ thuyt t & my cng trnh (4), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Chn on k thut ng c (2), L{ thuyt t & my cng trnh (4), Trang b in & in t CT (3),
L{ thuyt t & my cng trnh (4), Phng php phn t hu hn (3), n Tt nghip (10), Thc tp T
Tin hc ng dng (1), Thc hnh TN t & my cng trnh (1), Thiu 2 tn ch bt buc
Tin hc ng dng (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Chn on k thut ng c (2), Trang b in & in t CT (3), Th nghim ng c (1), n Thit k
n Thit k t (2), n Tt nghip (10), Thc hnh TB in & in t thn xe (1), Anh vn CN C k
im TBC tch ly <2, Thc hnh Tin hc i cng (1), n Thit k t (2), n Tt nghip (10), Tin
Chn on k thut ng c (2), Th nghim t & my cng trnh (1), Th nghim ng c (1), n Th
Tin hc ng dng (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Truyn ng Thu kh ng lc (2), n Tt nghip (10), Thc tp Tt nghip (3), n Truyn ng th
Trang b in & in t CT (3), Th nghim ng c (1), n Tt nghip (10), Thc hnh Tin hc ng
Tin hc ng dng (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Anh vn 1 (4), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC
Truyn ng Thu kh ng lc (2), Nguyn l{ my (3), Thiu 5 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, T
Trang b in & in t CT (3), Thc hnh TB in & in t CT (1), Th nghim K thut in (0.5),
Chn on k thut ng c (2), n Thit k t (2), n Tt nghip (10), Thc hnh TB in & in
Chn on k thut ng c (2), n Thit k t (2), n Tt nghip (10), Thc hnh TB in & in
Chn on k thut ng c (2), Kt cu tnh ton ng c t trong (3), Nguyn l{ ng c t trong (4
Phng php phn t hu hn (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQ
ROBOT Cng nghip (2), Chn on k thut ng c (2), Th nghim ng c (1), Truyn ng Thu kh
L{ thuyt t & my cng trnh (4), Thiu 4 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, Kt cu tnh ton ng c t trong (3), Nguyn l{ ng c t trong (4), n Th
Tin hc ng dng (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, ROBOT Cng nghip (2), Chn on k thut ng c (2), L{ thuyt t & my cn
Chn on k thut ng c (2), Trang b in & in t CT (3), Th nghim t & my cng trnh (1),
Thc hnh Tin hc ng dng (1), H thng truyn lc t (2), Thc hnh Chn on ng c (0.5), Kinh t
n Thit k t (2), n Tt nghip (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt nghip di im
Trang b in & in t CT (3), n Thit k t (2), n Tt nghip (10), Thc tp Tt nghip (3),
Phng php phn t hu hn (3), Thc hnh TB in & in t CT (1), V K thut c kh (2), Thiu
Thc hnh K thut o c kh (1), Thc hnh H thng c in t (1), ROBOT Cng nghip (2), Thit k m
Truyn ng thu lc & kh nn (2), Thc hnh T.ng T.lc & kh nn (1), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu
Lp trnh h thng (2), K thut Vi .khin & Ghp ni NV (4), Thiu 6 tn ch bt buc, Thiu chng ch N
Lp trnh h thng (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Thc hnh T.ng T.lc & kh nn (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN

19.0
16.5
18.0
3.0
4.0
3.0
22.0
2.0
2.0
3.0
2.0
48.0
5.0
13.0
2.0
2.0
2.0
19.0
32.0
2.0
5.0
33.0
15.0
2.0
1.0
2.0
39.0
2.0
2.0
2.0
97.5
22.0
17.0
27.0
40.0
4.0
3.0
2.0
1.0
34.5
16.0
28.0
2.0
1.0
1.0
2.0
1.0
4.0
6.0
1.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Thc hnh H thng c in t (1), n Tt nghip C in t (10), Thc hnh HT SX t ng (CIM) (1


Thc hnh H thng c in t (1), n H thng C in t (2), n Tt nghip C in t (10), Th
Thc hnh H thng c in t (1), n Tt nghip C in t (10), Thc hnh HT SX t ng (CIM) (1
Lp trnh h thng (2), Thc tp Cng nhn 2 (CDT) (1), Thiu 3 tn ch bt buc
K thut Vi .khin & Ghp ni NV (4), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Ch ngha x hi khoa hc (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Thc hnh H thng c in t (1), Thit k my (2), H thng C in t 1 (2), n H thng C in
Lp trnh h thng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Lp trnh h thng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
K thut xung s (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Thit b nng chuyn (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Thc hnh H thng c in t (1), An ton lao ng (1), ROBOT Cng nghip (2), n C.Ngh CAD/CA
Vt liu k thut (3), Lp trnh h thng (2), Thiu 5 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC
Thc hnh H thng c in t (1), n Tt nghip C in t (10), Thc hnh T.ng T.lc & kh nn
Lp trnh h thng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Lp trnh h thng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Lp trnh h thng (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
iu khin Logic (2), n Tt nghip C in t (10), K thut Vi .khin & Ghp ni NV (4), K thut x
iu khin Logic (2), Ti u ho ng dng (2), n Tt nghip C in t (10), Vt liu k thut (3), Lp
Mng my tnh (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
H thng C in t 2 (3), Thit b nng chuyn (2), Thiu 5 tn ch bt buc
ROBOT Cng nghip (2), n C.Ngh CAD/CAM/CNC (2), n H thng C in t (2), n Tt ngh
n Tt nghip C in t (10), Lp trnh h thng (2), Anh vn CN C in t (3), Thiu 15 tn ch bt
Lp trnh h thng (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Thc tp Cng nhn 2 (CDT) (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Kinh t qun l{ (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Thc hnh K thut o c kh (1), Thc hnh H thng c in t (1), n C.Ngh CAD/CAM/CNC (2), H
Lp trnh h thng (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Lp trnh h thng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Lp trnh h thng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Thc hnh H thng c in t (1), K thut iu khin t ng (3), ROBOT Cng nghip (2), n C.Ng
im TBC tch ly <2, n Tt nghip C in t (10), n Thit k my (2), Lp trnh h thng (2), Th
Thc hnh H thng c in t (1), n H thng C in t (2), n Tt nghip C in t (10), Th
K thut o c kh (2), n Tt nghip C in t (10), Lp trnh hng i tng (2), K thut Mch
Thc hnh K thut o c kh (1), Truyn ng thu lc & kh nn (2), n Tt nghip C in t (10),
K thut Vi .khin & Ghp ni NV (4), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Thc tp Cng nhn 2 (CDT) (1), Kinh t qun l{ (2), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC
Lp trnh h thng (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Thc tp Cng nhn 2 (CDT) (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Thc hnh K thut o c kh (1), Thc hnh H thng c in t (1), ROBOT Cng nghip (2), n Tt
n C.Ngh CAD/CAM/CNC (2), n H thng C in t (2), n Tt nghip C in t (10), Mn
n Tt nghip C in t (10), Vt liu k thut (3), Thc hnh T.ng T.lc & kh nn (1), Thc hnh
V K thut c kh (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Th nghim o lng in t (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Thc tp Cng nhn 2 (CDT) (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Lp trnh h thng (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Thc tp Cng nhn 2 (CDT) (1), Thiu 1 tn ch bt buc
K thut Vi .khin & Ghp ni NV (4), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Lp trnh h thng (2), K thut Vi .khin & Ghp ni NV (4), Thiu 6 tn ch bt buc, Thiu chng ch N
An ton lao ng (1), Thiu 1 tn ch bt buc

6.0
2.0
39.0
3.0
2.0
16.0
44.0
2.0
98.0
34.0
1.0
4.0
3.0
2.0
2.0
5.0
3.0
2.0
36.0
4.0
30.0
78.0
0.0
3.0
65.5
5.0
4.0
2.0
0.5
2.0
26.0
0.5
20.5
65.5
27.0
2.0
30.0
4.0
1.0
41.5
39.5
3.0
5.0
25.0
3.0
5.5
0.5
3.0
61.0
2.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.0
0.0
12.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
0.0
10.0
0.0
0.0
12.0
0.0
0.0
6.0
10.0
0.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Truyn ng thu lc & kh nn (2), Thc hnh T.ng T.lc & kh nn (1), Anh vn CN C in t (3), Th
H thng C in t 1 (2), Thiu 2 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, Thc hnh H thng c in t (1), ROBOT Cng nghip (2), n C.Ngh CAD/CA
Truyn ng thu lc & kh nn (2), Thc hnh T.ng T.lc & kh nn (1), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu
Lp trnh h thng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
n H thng C in t (2), n Tt nghip C in t (10), K thut Vi .khin & Ghp ni NV (4),
n C.Ngh CAD/CAM/CNC (2), Thit k my (2), Truyn ng thu lc & kh nn (2), n H thng C
Tin hc ng dng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Thc hnh Tin hc i cng (1), Th nghim K thut in (0.5), Quy hoch thc nghim (2), C s Thi
ng hc & Ho l{ H phn tn (2), K thut Thit b phn ng (3), n Tt nghip (10), K thut Ho h
Th nghim Vt l{ (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Anh vn 1 (4), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Thc hnh Tin hc i cng (1), Anh vn 2 (2), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Tin hc ng dng (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Cng ngh Keo dn (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
TN Cng ngh sn xut gm s (1), Anh vn 1 (4), Thiu 5 tn ch bt buc
C s Thit k nh my (2), Th nghim Ho v c (1), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Th
An ton Lao ng & v sinh CN (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Qu trnh & thit b truyn cht (3), TN Qu trnh & TB CN ho hc (1), n Tt nghip (10), K thut H
TN Qu trnh & TB CN ho hc (1), K thut Ho hc v c (3), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch N
C s Thit k nh my (2), C s L{ thuyt ho hc (2), n Tt nghip (10), K thut Ho hc hu c
Thc hnh Tin hc i cng (1), Tin hc i cng (3), Quy hoch thc nghim (2), C s Thit k nh
Thiu 4 tn ch t chn, Thiu chng ch NN
in cng nghip 1 (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, Thu kh ng dng (2), L{ thuyt Mch in 1 (3), Tin hc ng dng (2), My in 2
iu khin s (2), K thut cao p (3), Thiu 5 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Anh vn 1 (4), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
iu khin s (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Th nghim Truyn ng in (0.5), Thiu 0.5 tn ch bt buc
n iu khin logic (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, K thut nhit in (3), L{ thuyt Mch in 1 (3), L{ thuyt Mch in 2 (3), n
Th nghim Mng in (0.5), Thiu 0.5 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Ngn mch trong H thng in (2), n TK phn in trong trm BA (2), Phn in trong Trm bin
Thc hnh Tin hc i cng (1), Tin hc i cng (3), L{ thuyt iu khin t ng 1 (3), My in 1
im TBC tch ly <2, My in 2 (3), n in t cng sut (2), K thut cao p (3), Vn hnh H thn
Kinh t qun l{ (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Thc tp Tt nghip (3), n iu khin logic (2), T ng ho H thng in (2), Quy hoch pht trin
Thc hnh Tin hc i cng (1), L{ thuyt Mch in 1 (3), Thiu 4 tn ch bt buc
Thc hnh Tin hc i cng (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, Thc hnh Tin hc i cng (1), My in 2 (3), Mng in (3), n TK phn i
im TBC tch ly <2, Thu kh ng dng (2), My in 2 (3), Bo v rle trong H thng in (3), Thc t
L{ thuyt Mch in 1 (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
L{ thuyt Mch in 1 (3), T ng ho H thng in (2), Thiu 5 tn ch bt buc
C kh i cng (2), n iu khin logic (2), Quy hoch pht trin H thng in (2), n Tt nghi
in cng nghip 1 (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
iu khin s (2), K thut vi x l{ (3), Th nghim Mng in (0.5), Thiu 5.5 tn ch bt buc, Thiu ch
Th nghim Cao p (0.5), Thiu 0.5 tn ch bt buc
in cng nghip 1 (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, Thu kh ng dng (2), n My in (2), My in 2 (3), in t cng sut (3),
iu khin s (2), Thiu 2 tn ch bt buc

17.5
1.5
3.0
3.0
43.0
1.0
5.5
2.5
2.0
20.0
40.0
35.5
43.0
17.0
0.0
106.0
2.0
52.0
127.5
2.0
5.0
20.5
34.5
16.5
5.0
44.5
32.5
32.0
34.0
4.0
4.0
3.0
2.0
22.5
42.0
5.5
53.0
36.0
69.0
2.0
23.5
1.0
58.5
22.5
50.5
72.5
3.0
6.0
1.0
1.0

4.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8.0
6.0
8.0
0.0
2.0
10.0
0.0
0.0
12.0
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
0.0
4.0
12.0
12.0
6.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8.0
0.0
0.0
12.0
8.0
8.0
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

n iu khin logic (2), Gii tch mng in (3), n Tt nghip (10), Th nghim K thut o lng
Thc hnh Tin hc i cng (1), Th nghim My in 2 (0.5), Thiu 1.5 tn ch bt buc
Ch ngha x hi khoa hc (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
My in 1 (3), Thiu 3 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, Thu kh ng dng (2), Tin hc ng dng (2), Ngn mch trong H thng in (2),
Th nghim My in 2 (0.5), Th nghim Cao p (0.5), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Th
iu khin truyn ng in (2), K thut xung s (3), Th nghim My in 2 (0.5), Thiu 5.5 tn ch bt
Th nghim Mng in (0.5), Phn in trong Nh my in (2), Thiu 2.5 tn ch bt buc, Thiu chng c
Tin hc ng dng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Thc hnh Tin hc i cng (1), My in 2 (3), n Tt nghip (10), Th nghim L{ thuyt mch in
im TBC tch ly <2, Ngn mch trong H thng in (2), Bo v rle trong H thng in (3), Thc tp
Thu kh ng dng (2), L{ thuyt Mch in 2 (3), An ton in (2), My in 2 (3), Truyn ng in (3)
im TBC tch ly <2, Thu kh ng dng (2), L{ thuyt Mch in 1 (3), My in 2 (3), n Mng in
L{ thuyt Mch in 1 (3), T ng ho H thng in (2), n Tt nghip (10), Ton chuyn ngnh (2
Thiu 2 tn ch t chn
im TBC tch ly <2, Thu kh ng dng (2), L{ thuyt Mch in 1 (3), L{ thuyt Trng in t (2), L{
Thu kh ng dng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
An ton in (2), n My in (2), in t cng sut (3), n in t cng sut (2), Truyn ng i
im TBC tch ly <2, C kh i cng (2), Thc tp C kh (1), Thc hnh Tin hc i cng (1), Tin hc
Ngn mch trong H thng in (2), Thiu 2 tn ch bt buc
iu khin s (2), in cng nghip 1 (3), Thiu 5 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Thu kh ng dng (2), K thut cao p (3), n Tt nghip (10), Th nghim Mng in (0.5), Anh vn C
im TBC tch ly <2, My in 1 (3), Tin hc ng dng (2), My in 2 (3), n Mng in (2), Ngn m
n Tt nghip (10), Th nghim L{ thuyt mch in 1 (0.5), Th nghim My in 1 (0.5), Th nghim
My in 2 (3), iu khin s (2), Thiu 5 tn ch bt buc
Mng in (3), Bo v rle trong H thng in (3), iu khin logic (3), Thc tp Tt nghip (3), n
Ngn mch trong H thng in (2), Bo v rle trong H thng in (3), Thc tp Tt nghip (3), n
Thc hnh Tin hc i cng (1), Bo v rle trong H thng in (3), Thc tp Tt nghip (3), n i
Bo v rle trong H thng in (3), Thc tp Tt nghip (3), T ng ho H thng in (2), Quy hoch
Anh vn 1 (4), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Ngn mch trong H thng in (2), Vt l{ 2 (2), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
L{ thuyt Mch in 1 (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC
n TK phn in trong trm BA (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC
L{ thuyt Mch in 2 (3), My in 1 (3), Ngn mch trong H thng in (2), n TK phn in tron
im TBC tch ly <2, Tin hc i cng (3), My in 1 (3), An ton in (2), Truyn ng in (3), Ng
Ngn mch trong H thng in (2), in cng nghip 1 (3), Th nghim Mng in (0.5), Thiu 5.5 tn ch
im TBC tch ly <2, n My in (2), Truyn ng in (3), n Mng in (2), Ngn mch trong
Tin hc ng dng (2), iu khin s (2), n TK phn in trong trm BA (2), Phn in trong Trm bi
im TBC tch ly <2, Thu kh ng dng (2), L{ thuyt Trng in t (2), L{ thuyt Mch in 2 (3), M
Ngn mch trong H thng in (2), Thiu 2 tn ch bt buc
in cng nghip 1 (3), Thc tp Tt nghip (3), n iu khin logic (2), Mng T.thng C.nghip& h
Th nghim o lng in t (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, Trng in t (2), K thut xung (2), K thut Lp trnh (3), in t thng tin (3),
K thut Lp trnh (3), in t thng tin (3), Th nghim o lng in t (1), K thut Chuyn mch (2),
im TBC tch ly <2, C s iu khin t ng (SK,DT) (2), L{ thuyt Mch in t 2 (3), Thc hnh K t
im TBC tch ly <2, L{ thuyt Mch in t 2 (3), Trng in t (2), K thut s (4), K thut Lp trnh
o lng in t (3), Thiu 3 tn ch bt buc
o lng in t (3), K thut Siu cao tn (3), Thiu 6 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Th nghim o lng in t (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Th nghim o lng in t (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN

18.0
3.0
3.0
4.0
5.0
2.0
4.0
62.5
5.0
3.0
3.0
2.0
2.0
5.0
3.0
2.0
5.0
28.0
22.0
41.0
6.0
58.5
3.0
3.0
72.5
3.0
3.0
2.0
50.0
89.5
5.5
41.0
62.5
19.0
20.0
5.0
3.0
5.0
4.0
42.5
20.0
2.0
92.5
39.0
6.0
2.0
5.0
5.0
65.5
1.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K thut Lp trnh (3), Thc hnh K thut lp trnh (1), Th nghim o lng in t (1), Thc tp Cng
o lng in t (3), Thiu 3 tn ch bt buc
o lng in t (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
K thut Lp trnh (3), Th nghim o lng in t (1), Thiu 4 tn ch bt buc
Th nghim o lng in t (1), Truyn sng (2), X l{ tn hiu s 2 (2), Thiu 5 tn ch bt buc, Thiu c
Truyn sng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
K thut Chuyn mch (2), Chuyn (KTVT) (2), Thiu 4 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, L{ thuyt Mch in t 2 (3), K thut Vi x l{ (3), in t thng tin (3), Thng tin
Truyn sng (2), Thc tp Cng nhn (3), Thiu 5 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Thc tp Cng nhn (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Thc tp Cng nhn (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
C s iu khin t ng (SK,DT) (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Truyn sng (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Thng tin s (3), K thut in thoi (2), Thiu 5 tn ch bt buc
o lng in t (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC
Ton chuyn (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Thc tp Cng nhn (3), K thut in thoi (2), Thiu 5 tn ch bt buc
o lng in t (3), Th nghim o lng in t (1), Truyn sng (2), n Vi x l{ & My tnh (2), K
Th nghim K thut s (1), Thc hnh K thut lp trnh (1), o lng in t (3), Th nghim o lng
im TBC tch ly <2, L{ thuyt Mch in t 2 (3), K thut xung (2), Thc hnh K thut lp trnh (1), T
Th nghim o lng in t (1), Thc tp Cng nhn (3), K thut Chuyn mch (2), Thiu 6 tn ch bt b
im TBC tch ly <2, L{ thuyt Mch in t 2 (3), Th nghim L{ thuyt mch in t (1), K thut Lp
o lng in t (3), Thiu 3 tn ch bt buc
o lng in t (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, L{ thuyt Mch in t 2 (3), K thut xung (2), K thut Lp trnh (3), in t thn
Th nghim L{ thuyt mch in t (1), Truyn sng (2), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC,
o lng in t (3), Thiu 3 tn ch bt buc
K thut Chuyn mch (2), Thiu 2 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, K thut s (4), K thut xung (2), K thut Lp trnh (3), Cu trc my tnh (3), Th
im TBC tch ly <2, C s iu khin t ng (SK,DT) (2), L{ thuyt Mch in t 2 (3), K thut xung (
K thut in thoi (2), K thut Vi iu khin (2), n Chuyn ngnh vin thng (1.5), Thiu 5.5 tn ch
im TBC tch ly <2, L{ thuyt Mch in t 2 (3), K thut xung (2), Thc hnh K thut lp trnh (1), T
im TBC tch ly <2, Th nghim K thut in (0.5), L{ thuyt Mch in t 2 (3), Trng in t (2), K
im TBC tch ly <2, o lng in t (3), K thut Chuyn mch (2), K thut in thoi (2), n Tt
Thng tin s (3), o lng in t (3), Th nghim o lng in t (1), n Tt nghip (10), Vt l{ 1 (3
o lng in t (3), Ton chuyn (2), Thiu 5 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Thng tin s (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Thng tin s (3), K thut in thoi (2), Thiu 5 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC
C s iu khin t ng (SK,DT) (2), Hnh ho (2), Thiu 4 tn ch bt buc
C s iu khin t ng (SK,DT) (2), L{ thuyt Mch in t 2 (3), K thut xung (2), Thng tin s (3),
im TBC tch ly <2, Thc tp Cng nhn (3), n Tt nghip (10), C hc ng dng (3), Anh vn 1 (4)
Truyn sng (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, Tin hc i cng (3), C s iu khin t ng (SK,DT) (2), Trng in t (2), Th
im TBC tch ly <2, C s iu khin t ng (SK,DT) (2), L{ thuyt Mch in t 2 (3), Thc hnh K t
Trng in t (2), K thut Chuyn mch (2), K thut in thoi (2), Thiu 6 tn ch bt buc
Truyn sng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
K thut xung (2), K thut Vi iu khin (2), Th nghim K thut mch in t (1), Thiu 5 tn ch bt bu
K thut Lp trnh (3), K thut Chuyn mch (2), Thiu 5 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, C s iu khin t ng (SK,DT) (2), Trng in t (2), K thut Lp trnh (3), C
Th nghim T.T.s & Truyn s liu (1), Thiu 1 tn ch bt buc

3.0
19.0
1.0
3.0
3.0
48.5
4.0
3.0
4.0
17.0
3.0
5.0
2.0
118.5
84.5
19.0
109.5
3.0
33.0
5.0
22.0
61.5
67.5
4.0
65.5
39.5
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
16.0
22.5
3.0
1.0
118.5
26.0
2.0
1.0
2.0
19.0
18.0
3.5
3.0
3.0
25.5
6.0
36.0
2.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Thc tp Cng nhn (3), Thiu 3 tn ch bt buc


Truyn sng (2), K thut Siu cao tn (3), X l{ tn hiu s 2 (2), K thut Chuyn mch (2), n Tt ng
Th nghim o lng in t (1), Thiu 1 tn ch bt buc
K thut Lp trnh (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Th nghim o lng in t (1), Ton chuyn (2), Thiu 3 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, Trng in t (2), K thut xung (2), in t thng tin (3), Cu trc my tnh (3), T
K thut Chuyn mch (2), K thut in thoi (2), Thiu 4 tn ch bt buc
Thc tp Cng nhn (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
C s iu khin t ng (SK,DT) (2), K thut Chuyn mch (2), Thiu 4 tn ch bt buc
K thut Siu cao tn (3), K thut Chuyn mch (2), n Tt nghip (10), K thut Vi iu khin (2), Th
o lng in t (3), Thiu 3 tn ch bt buc
L{ thuyt Mch in t 2 (3), Ton chuyn (2), Thiu 5 tn ch bt buc
Truyn sng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, Thc hnh Tin hc i cng (1), C s iu khin t ng (SK,DT) (2), Th nghim
im TBC tch ly <2, C s iu khin t ng (SK,DT) (2), L{ thuyt Mch in t 2 (3), K thut s (4)
o lng in t (3), Th nghim o lng in t (1), K thut Siu cao tn (3), n Tt nghip (10), K
Thc hnh Tin hc i cng (1), C s iu khin t ng (SK,DT) (2), L{ thuyt Mch in t 2 (3), Tr
o lng in t (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Cu trc d liu (2), Tin hc i cng (3), L{ thuyt Mch in t 2 (3), in t thng tin (3), o lng
Truyn sng (2), Thc tp Cng nhn (3), Thiu 5 tn ch bt buc
L{ thuyt Mch in t 2 (3), X l{ tn hiu s 2 (2), Th nghim X l{ tn hiu s (1), K thut Anten (2), K
im TBC tch ly <2, C s iu khin t ng (SK,DT) (2), L{ thuyt Mch in t 2 (3), Thng tin s (3
im TBC tch ly <2, C s iu khin t ng (SK,DT) (2), L{ thuyt Mch in t 2 (3), Trng in t
Truyn sng (2), K thut Chuyn mch (2), Thiu 4 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, C s iu khin t ng (SK,DT) (2), Th nghim Cu kin in t (1), L{ thuyt M
Thng tin s (3), o lng in t (3), Th nghim o lng in t (1), n Vi x l{ & My tnh (2), Th
K thut in thoi (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
K thut Anten (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Truyn sng (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Qun l{ cht lng thc phm (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Sinh hc i cng (H2) (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
An ton lao ng (1), Th nghim Ho sinh thc phm (1), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
n Tt nghip (10), ng dng tin hc trong CNTP (2), Thc hnh D Tin hc trong CNTP (1), Ho sinh
Sinh hc phn t i cng (2), ng hc & Ho l{ H phn tn (2), n Tt nghip (10), TN CN ch bi
Ho sinh thc phm (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Th nghim Ho sinh thc phm (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, K thut in (2), C s Thit k nh my (2), Sinh hc phn t i cng (2), n
Sinh hc phn t i cng (2), n Tt nghip (10), Cng ngh Sinh hc Thc phm (3), Bo qun th
n Cng ngh 2 (TP) (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Thc hnh Tin hc i cng (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
V K thut (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
K thut in t (2), n Tt nghip (10), Dinh dng hc & An ton T.phm (2), Th nghim Ho sinh
n Tt nghip (10), Cng ngh Sinh hc Thc phm (3), Bo qun thc phm (2), Ho sinh thc phm
Cng ngh Sinh hc Thc phm (3), Th nghim Ho hc thc phm (0.5), Thiu 3.5 tn ch bt buc, Thi
Ho sinh thc phm (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Cng ngh Ln men (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Qu trnh Thy lc & c hc (3), Qu trnh & thit b truyn cht (3), n Tt nghip (10), Th nghim
Cng ngh Sinh hc Thc phm (3), Anh vn CN Ho (3), Thiu 6 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
n Tt nghip (10), Bo qun thc phm (2), Th nghim Cng ngh ln men (1), TN CN ch bin sa
Bo qun thc phm (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN

43.5
55.0
6.0
3.0
17.0
43.5
3.0
30.0
1.0
1.0
6.0
2.0
2.5
3.0
3.0
31.0
20.0
6.0
2.0
36.0
4.0
18.0
32.0
3.0
17.0
2.0
3.0
6.0
79.5
19.0
90.0
5.0
35.0
5.0
6.0
4.0
19.0
6.0
4.0
4.0
25.0
21.0
24.0
27.0
34.0
5.0
18.0
38.0
6.0
3.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

n Tt nghip (10), Cng ngh Sinh hc Thc phm (3), Bo qun thc phm (2), K thut Sy & Lnh
im TBC tch ly <2, Sinh hc phn t i cng (2), Qu trnh Thy lc & c hc (3), Qu trnh & thit
Cng ngh Sinh hc Thc phm (3), Bo qun thc phm (2), Th nghim Cng ngh ln men (1), Thiu 6
ng dng tin hc trong CNTP (2), Thc hnh D Tin hc trong CNTP (1), Thiu 3 tn ch bt buc
n Tt nghip (10), Bo qun thc phm (2), CN Ch bin ng - bnh ko (2), Ho sinh thc phm
im TBC tch ly <2, K thut in t (2), Sinh hc phn t i cng (2), An ton lao ng (1), Qu tr
Ho phn tch (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
K thut in t (2), Tinh th hc (2), K thut Ho hc hu c (3), Cng ngh Ch bin kh (3), Nhit
Th nghim Ho hu c (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Th nghim Cng ngh lc du (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Nhit ng hc ng dng (2), KT Phn tch du th & sn phm (3), Th nghim Ho hu c (1), Thiu 6 t
Th nghim Ho l{ (1), Th nghim in ho n mn (1), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Th nghim Ho hc du m (1.5), Th nghim in ho n mn (1), Thiu 2.5 tn ch bt buc, Thiu ch
K thut Ho hc hu c (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
K thut Ho hc hu c (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Quy hoch thc nghim (2), An ton Lao ng & v sinh CN (2), Th nghim Cng ngh ho du (1),
Quy hoch thc nghim (2), Qu trnh Thy lc & c hc (3), Nhit ng Ho hc (2), n Tt nghip (
Gii tch 1 (6), Thiu 6 tn ch bt buc
Nhit ng hc ng dng (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
K thut Ho hc hu c (3), K thut Ho hc v c (3), Qu trnh lc tch Vt l{ (3), Th nghim Cng n
Gii tch 2 (4), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Tinh th hc (2), K thut Ho hc hu c (3), n Tt nghip (Ho du) (10), Th nghim Ho hu c (
K thut Xc tc (2), Tin hc ng dng (2), Cng ngh Ch bin kh (3), Th nghim Cng ngh ch bin kh
Anh vn CN Ho (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
K thut Ho hc hu c (3), n Tt nghip (Ho du) (10), Mi trng (2), Kinh t qun l{ (2), Thiu
An ton Lao ng & v sinh CN (2), Thiu 2 tn ch bt buc
KT Phn tch du th & sn phm (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Thit k m phng (2), K thut Ho hc hu c (3), Th nghim Ho hu c (1), Thiu 6 tn ch bt buc
Thc hnh Tin hc i cng (1), Tin hc i cng (3), Quy hoch thc nghim (2), An ton Lao ng &
Vt liu xy dng (KT) (2), L{ thuyt Chuyn 2 (2), L{ thuyt Chuyn 3 (2), n Tt nghip (KT) (1
im TBC tch ly <2, Thc hnh V k thut & AutoCAD (1), Vt liu xy dng (KT) (2), C s kin trc 1
Vt liu xy dng (KT) (2), C hc cng trnh (3), Thiu 5 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, L{ thuyt Chuyn 2 (2), L{ thuyt Chuyn 3 (2), Lch s Ngh thut (2), Kin t
Thc hnh V k thut & AutoCAD (1), Thc tp Trc a (1), Kt cu cng trnh (KT) (3), Thiu 5 tn ch b
C hc cng trnh (3), Anh vn CN Kin trc (3), Thiu 6 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Thc tp Trc a (1), Anh vn CN Kin trc (3), Thiu 4 tn ch bt buc
L{ thuyt Chuyn 2 (2), C hc cng trnh (3), Tham quan KT Dn dng (1), n Tt nghip (KT) (10)
L{ thuyt Chuyn 2 (2), L{ thuyt Chuyn 3 (2), L{ thuyt Chuyn (2), Thiu 6 tn ch bt buc, T
V M thut 2 (1), Ch ngha x hi khoa hc (3), Thiu 4 tn ch bt buc
Ton B1 (4), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Thc tp Trc a (1), Thit k nhanh 4 (1), Thit k nhanh 3 (1), K thut th (2), Thit k nhanh 5 (1)
Kin trc Cng nghip 1 (KT) (4), Tham quan KT Cng nghip (1), K thut T chc thi cng (KT) (3),
n Kin trc dn dng 6 (2), n Kin trc cng nghip 1 (2), M hc (2), n Tng hp (3), C h
n Kin trc dn dng 8 (2), n Tng hp (3), C hc cng trnh (3), Thc tp Tt nghip (KT) (3),
im TBC tch ly <2, Vt liu xy dng (KT) (2), V M thut 4 (1), Kin trc Nh cng cng (3), Thit k
Lch s Ngh thut (2), Anh vn CN Kin trc (3), Thiu 5 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
K thut in (2), C hc cng trnh (3), n Tt nghip (KT) (10), Anh vn CN Kin trc (3), Thiu 18 t
Hnh ho (2), Thc hnh V k thut & AutoCAD (1), C t nn mng (KT) (2), Thit k nhanh 4 (1), Thi
K thut th (2), Vt l{ kin trc 1 (2), Vt l{ kin trc 2 (2), Thiu 6 tn ch bt buc, Thiu chng ch G
C hc cng trnh (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN

49.0
4.0
55.0
3.0
56.0
2.0
18.0
1.0
116.0
33.0
5.0
68.0
5.0
38.0
3.0
30.0
40.0
2.0
22.0
42.0
3.0
4.0
1.0
19.0
33.0
95.0
2.0
3.0
2.0
6.0
1.0
6.0
62.0
2.0
6.0
3.0
23.0
20.0
6.0
52.0
105.0
5.0
6.0
1.0
58.5
44.0
41.0
4.0
91.5
3.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Thc hnh Tin hc i cng (1), V ghi (1), n Kin trc dn dng 6 (2), n Kin trc cng nghip
Thit k nhanh 5 (1), Anh vn CN Kin trc (3), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, C l{ thuyt (KT) (2), Thc hnh V k thut & AutoCAD (1), Vt liu xy dng (KT)
Kt cu cng trnh (KT) (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
K thut in (2), Vt liu xy dng (KT) (2), L{ thuyt Chuyn 2 (2), L{ thuyt Chuyn 3 (2), n
C t nn mng (KT) (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Quy hoch th 2 (3), n Tt nghip (KT) (10), Anh vn CN Kin trc (3), Anh vn 3 (2), Thiu 18 tn c
Thit k nhanh 5 (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, Thc hnh Tin hc i cng (1), Tin hc i cng (3), Hnh ho (2), C l{ thuyt
im TBC tch ly <2, Thc hnh Tin hc i cng (1), n Kin trc dn dng 5 (2), Thit k nhanh 4
Kin trc Cng nghip 2 (KT) (2), C hc cng trnh (3), Thiu 5 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC
im TBC tch ly <2, Thc hnh Tin hc i cng (1), L{ thuyt Chuyn 2 (2), L{ thuyt Chuyn 3
V M thut 2 (1), V M thut 3 (1), Anh vn CN Kin trc (3), Thiu 5 tn ch bt buc, Thiu chng ch
im TBC tch ly <2, Trc a B (2), Thc tp Trc a (1), L{ thuyt Chuyn 3 (2), n Kin trc dn
K thut T chc thi cng (KT) (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Lch s Kin trc (3), n Kin trc cng nghip 2 (2), K thut th (2), M hc (2), n Tng hp
Thc hnh Tin hc i cng (1), Thc tp Trc a (1), L{ thuyt Chuyn 2 (2), L{ thuyt Chuyn 3
Cp thot nc (2), Thiu 2 tn ch bt buc
n Tt nghip (KT) (10), Vt l{ kin trc 2 (2), Ch ngha x hi khoa hc (3), Anh vn 1 (4), Anh vn C
im TBC tch ly <2, C l{ thuyt (KT) (2), Vt liu xy dng (KT) (2), C t nn mng (KT) (2), Thc tp
C hc cng trnh (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Anh vn 1 (4), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
V M thut 2 (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Thc hnh Tin hc i cng (1), n Tng hp (3), C hc cng trnh (3), n Tt nghip (KT) (10), M
im TBC tch ly <2, C l{ thuyt (KT) (2), n Kin trc dn dng 6 (2), Kin trc Cng nghip 2 (KT) (
im TBC tch ly <2, Thc hnh Tin hc i cng (1), K thut in (2), Trc a B (2), C t nn mn
K thut in (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
C hc cng trnh (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Anh vn 3 (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
C hc cng trnh (3), Anh vn CN Kin trc (3), Thiu 6 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Thc hnh V ghi (1), Thiu 1 tn ch bt buc
C hc cng trnh (3), Kt cu cng trnh (KT) (3), Thiu 6 tn ch bt buc
Trc a B (2), Vt liu xy dng (KT) (2), C t nn mng (KT) (2), Thc tp Trc a (1), L{ thuyt Chuy
Kinh t xy dng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Kt cu cng trnh (KT) (3), Anh vn CN Kin trc (3), Thiu 6 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Kt cu cng trnh (KT) (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
C t nn mng (KT) (2), Thc tp Trc a (1), Thc tp Cng nhn (KT) (3), Tham quan KT Dn dng (1
Thit k nhanh 4 (1), Lch s th (2), Thit k nhanh 3 (1), C hc cng trnh (3), n Tt nghip (KT)
Thc tp Trc a (1), C hc cng trnh (3), Vt l{ kin trc 2 (2), Thiu 6 tn ch bt buc, Thiu chng c
K thut in (2), Trc a B (2), Vt liu xy dng (KT) (2), C t nn mng (KT) (2), Thc tp Trc a (1
im TBC tch ly <2, Thc hnh Tin hc i cng (1), Hnh ho (2), Vt liu xy dng (KT) (2), Thc tp
C hc cng trnh (3), L{ thuyt Chuyn (2), Thiu 5 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu ch
Kt cu cng trnh (KT) (3), Anh vn CN Kin trc (3), Thiu 6 tn ch bt buc
V M thut 2 (1), Thiu 1 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, Sc bn vt liu 1 (3), Cng trnh ng (3), n Cng trnh ng (1), C hc k
im TBC tch ly <2, Cng trnh ng (3), n Cng trnh ng (1), C hc kt cu 1 (3), Kt cu th
C hc kt cu 1 (3), n Kt cu btng ct thp 1 (1), Kt cu thp g 1 (2), Thu lc c s A (3), Th
Tin hc ng dng (3), Thc hnh Tin hc ng dng (1), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Tin hc i cng (3), Hnh ho (2), C l{ thuyt 1 (3), Sc bn vt liu 1 (3), Th nghim Sc bn vt liu
Thu in (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN

44.0
36.0
14.0
18.0
2.0
5.0
20.0
3.0
30.0
113.0
3.0
2.0
96.0
1.0
22.0
117.0
3.0
3.0
4.0
1.0
2.0
33.0
1.0
12.0
24.0
26.0
31.0
34.0
15.0
49.0
48.5
18.5
40.0
4.0
21.0
16.0
2.0
24.0
31.0
24.0
111.0
0.5
6.0
5.5
38.0
15.0
24.0
3.0
14.0
69.5

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

im TBC tch ly <2, C t nn mng (3), C hc kt cu 1 (3), Kt cu btng ct thp 1 (3), Quy hoc
im TBC tch ly <2, Cng trnh ng (3), n Cng trnh ng (1), C hc kt cu 1 (3), Kt cu th
Thu in (3), Thc hnh Tin hc ng dng (1), n Tt nghip (10), Thiu 14 tn ch bt buc, im
im TBC tch ly <2, Vt liu xy dng (3), Kt cu thp g 1 (2), K ton xy dng c bn (3), n T
Kt cu thp g 1 (2), Thiu 2 tn ch bt buc
C hc kt cu 1 (3), Kt cu thp g 1 (2), Thiu 5 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
n Kinh t T & Qun tr d n (1), K ton xy dng c bn (3), Kinh t xy dng (3), Qun l{ & iu
Thu in (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, Cng trnh ng (3), C hc kt cu 1 (3), Kt cu btng ct thp 1 (3), Kt cu t
im TBC tch ly <2, V K thut (2), C l{ thuyt 1 (3), Sc bn vt liu 1 (3), Th nghim Sc bn vt li
Thu in (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Kt cu thp g 1 (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, Sc bn vt liu 1 (3), Cng trnh ng (3), n Cng trnh ng (1), C hc k
Thc hnh Tin hc ng dng (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
C hc kt cu 1 (3), Kt cu thp g 1 (2), Thu in (3), Tin hc ng dng (3), Thc hnh Tin hc ng d
im TBC tch ly <2, C l{ thuyt 1 (3), Sc bn vt liu 1 (3), Th nghim Sc bn vt liu (0.5), AutoCA
Thu in (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Thu in (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Tin hc ng dng (3), Thc hnh Tin hc ng dng (1), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Thc hnh Tin hc ng dng (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
K hoch v d bo (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC
im TBC tch ly <2, Th nghim Sc bn vt liu (0.5), Cng trnh ng (3), n Kt cu btng ct
Thc hnh Tin hc ng dng (1), Thiu 1 tn ch bt buc
n X l{ kh thi (2), n Tt nghip (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt nghip di i
im TBC tch ly <2, Ting n (2), Qun l{ Cht thi nguy hi (2), n X l{ nc thi (2), K thut X
V K thut (2), AutoCAD (1), n X l{ nc cp (2), n X l{ kh thi (2), n Qun l{ cht thi r
im TBC tch ly <2, K thut in t (2), Thot nc th & Cng nghip (2), K thut X l{ nc th
Thit b o lng & T ng ho (3), K thut in t (2), n Mng cp nc (2), K thut X l{ nc
K thut Thng gi (3), n X l{ nc thi (2), n Tt nghip (10), Thiu 15 tn ch bt buc, im
im TBC tch ly <2, C kh i cng (2), Thc hnh Tin hc i cng (1), Thit b thu kh (2), Qu tr
im TBC tch ly <2, Qu trnh chuyn khi 1 (3), Th nghim K thut in (0.5), Ho sinh (MT) (2), Qu
Th nghim K thut in (0.5), n X l{ nc cp (2), n X l{ nc thi (2), n X l{ kh thi (
Thit b thu kh (2), C hc ng dng (3), Thot nc th & Cng nghip (2), K thut X l{ nc th
c hc mi trng (2), Thot nc th & Cng nghip (2), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch
im TBC tch ly <2, C kh i cng (2), Thc hnh Tin hc i cng (1), K thut X l{ nc thi
K thut X l{ nc thi th (3), Thc tp Tt nghip (3), n Tt nghip (10), Thiu 16 tn ch bt b
Thit b thu kh (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Thu lc c s A (3), Qun l{ Cht thi nguy hi (2), K thut X l{ nc thi th (3), n X l{ n
Mng cp nc (2), Thot nc th & Cng nghip (2), K thut X l{ nc thi th (3), n X l{
im TBC tch ly <2, K thut in t (2), K thut X l{ nc thi th (3), Qun l{ Mi trng (2), Th
C kh i cng (2), Thc hnh Tin hc i cng (1), Thit b thu kh (2), Qu trnh chuyn khi 1 (3),
Th nghim K thut in (0.5), Thiu 0.5 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
K thut X l{ nc thi th (3), Qun l{ Mi trng (2), Chuyn 1 (1), Thiu 6 tn ch bt buc, Thi
Thit b thu kh (2), Th nghim K thut in (0.5), Thu lc c s A (3), Thiu 5.5 tn ch bt buc, Thi
Qu trnh chuyn khi 1 (3), Thit b o lng & T ng ho (3), K thut in t (2), Mi trng Vi kh
Qu trnh chuyn khi 2 (2), n X l{ kh thi (2), Chuyn 1 (1), n Tt nghip (10), Thiu 15 tn
Thu lc c s A (3), K thut X l{ nc thi th (3), n Tt nghip (10), Quy hoch thc nghim
C hc ng dng (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC
n X l{ nc cp (2), Qun l{ Mi trng (2), n Tt nghip (10), Thiu 14 tn ch bt buc, im
Thit b thu kh (2), An ton Lao ng & v sinh CN (2), Qu trnh chuyn khi 2 (2), Mng cp nc (2),

23.0
3.0
2.0
144.0
41.5
1.0
5.0
19.0
2.0
21.0
1.0
1.0
25.5
53.5
17.0
24.0
6.0
67.5
22.0
104.5
5.0
22.0
33.5
101.0
33.5
48.5
2.0
21.0
110.0
18.0
37.0
53.0
49.0
3.0
38.0
1.0
28.0
64.5
3.0
69.0
33.5
2.0
2.0
33.0
50.5
61.5
4.0
2.0
5.0
31.5

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

im TBC tch ly <2, Nhit ng 1 (3), Nhit ng 2 (3), K thut lnh 1 (3), Chuyn Lnh (1), n T
Nhit ng 1 (3), Thiu 3 tn ch bt buc
K thut lnh 2 (2), Thiu 2 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, Tin hc i cng (3), Bm qut my nn (2), Nhit ng 1 (3), Nhit ng 2 (3), C
Thu kh (N) (3), K thut sy 2 (3), T ng nhit (4), Thng gi & iu ho khng kh 2 (2), Tuc bin - nh
Chuyn Lnh (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
n L hi (2), Nguyn l{ my (3), Thiu 5 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, Thc tp C kh (1), K thut lnh 1 (3), K thut lnh 2 (2), Chuyn Lnh (1),
K thut s ng dng (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
K thut lnh 1 (3), Chuyn ng nhit (1), n Tt nghip (10), Nguyn l{ my (3), Anh vn 1 (4), Th
Vt liu k thut nhit (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Vt liu k thut nhit (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
T ng nhit (4), Thng gi & iu ho khng kh 2 (2), Tuc bin - nh my Nhit in 2 (2), Chuyn
im TBC tch ly <2, Bm qut my nn (2), Thu kh (N) (3), Nhit ng 1 (3), Nhit ng 2 (3), Thit b
Tin hc i cng (3), Tuc bin - nh my Nhit in 2 (2), n Tt nghip (10), T tng H Ch Minh
Thu kh (N) (3), Phng php tnh truyn nhit (2), Thit b trao i nhit (2), n Tt nghip (10), Ng
Nhit ng 1 (3), Nhit ng 2 (3), Thiu 6 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, Nhit ng 1 (3), Phng php tnh truyn nhit (2), Thit b trao i nhit (2), K
Thit b trao i nhit (2), K thut sy 2 (3), n Tt nghip (10), K thut in t (2), Kinh t Chnh tr
im TBC tch ly <2, Thu kh (N) (3), Nhit ng 1 (3), Nhit ng 2 (3), Phng php tnh truyn nhit
Bm qut my nn (2), Lch s ng Cng sn Vit Nam (3), Thiu 5 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, K thut lnh 1 (3), K thut lnh 2 (2), n Tt nghip (10), n Nh my nhi
Bm qut my nn (2), Chuyn Lnh (1), n L hi (2), T ng nhit (4), Tuc bin - nh my Nhi
im TBC tch ly <2, Bm qut my nn (2), Nhit ng 1 (3), Nhit ng 2 (3), C s truyn nhit 1 (3
L hi 1 (3), L hi 2 (2), o lng nhit (4), Chuyn Lnh (1), n L hi (2), T ng nhit (4), Th
im TBC tch ly <2, Cng ngh kim loi (2), Thc hnh Tin hc i cng (1), Tin hc i cng (3), C
K thut s ng dng (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
n L hi (2), n Thng gi & .ho khng kh (1), Thc tp Tt nghip (3), n Tt nghip (10),
im TBC tch ly <2, Cng ngh kim loi (2), Bm qut my nn (2), Nhit ng 2 (3), Phng php tnh
Thu kh (N) (3), Phng php tnh truyn nhit (2), K thut lnh 2 (2), Chuyn Lnh (1), n Tt n
Bm qut my nn (2), Thu kh (N) (3), Chuyn Lnh (1), n L hi (2), T ng nhit (4), Tuc bin
im TBC tch ly <2, Bm qut my nn (2), K thut lnh 2 (2), Mng nhit (2), Chuyn Lnh (1),
im TBC tch ly <2, Thu kh (N) (3), Phng php tnh truyn nhit (2), K thut lnh 1 (3), K thut l
C s thit k my 1 (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Chuyn Lnh (1), n L hi (2), T ng nhit (4), Tuc bin - nh my Nhit in 2 (2), Chuyn
An ton lao ng (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
n L hi (2), Tuc bin - nh my Nhit in 2 (2), Chuyn T ng nhit (1), Thc tp Tt nghip
im TBC tch ly <2, Bm qut my nn (2), Phng php tnh truyn nhit (2), Thit b trao i nhit (
Anh vn CN Nhit (3), Thiu 3 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, Bm qut my nn (2), Nhit ng 1 (3), Nhit ng 2 (3), Phng php tnh truy
im TBC tch ly <2, Bm qut my nn (2), n L hi (2), T ng nhit (4), Chuyn T ng nh
Bm qut my nn (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
K thut in t (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC
Tin hc i cng (3), n L hi (2), K thut sy 2 (3), T ng nhit (4), Chuyn T ng nhit (1
im TBC tch ly <2, Bm qut my nn (2), Thu kh (N) (3), K thut lnh 1 (3), Chuyn Lnh (1),
im TBC tch ly <2, Thu kh (N) (3), K thut lnh 1 (3), K thut lnh 2 (2), L hi 2 (2), Chuyn Ln
Nhit ng 1 (3), Vt liu k thut nhit (1), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Kinh t qun l{ (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
K thut lnh 2 (2), Chuyn Lnh (1), Chuyn T ng nhit (1), Chuyn ng nhit (1), Thiu 5 t
Chuyn Lnh (1), n L hi (2), K thut sy 2 (3), T ng nhit (4), Tuc bin - nh my Nhit in

41.5
47.0
21.0
20.0
1.0
1.0
5.0
3.0
6.0
42.0
35.0
5.0
1.0
123.5
49.0
48.5
50.5
3.0
4.0
3.0
26.0
13.0
27.0
22.5
14.0
22.5
37.0
27.0
3.0
3.0
56.0
2.0
69.0
1.0
51.0
1.0
42.5
4.0
24.5
67.5
2.0
3.0
46.0
1.0
2.0
1.0
2.0
6.0
54.0
52.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

im TBC tch ly <2, Thu kh (N) (3), T ng nhit (4), Thng gi & iu ho khng kh 2 (2), Tuc bin
im TBC tch ly <2, Thc tp Cng nhn (SH) (2), Thc tp Tt nghip (SH) (3), An ton lao ng (1), TN
im TBC tch ly <2, KT Phn tch trong CN sinh hc (2), Qu trnh & thit b truyn cht (3), n Tt
K thut in t (2), Qu trnh Thy lc & c hc (3), n Tt nghip (10), n Cng ngh 2 (SH) (2),
Th nghim Ho sinh 2 (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Th nghim Ho v c (1), Thiu 1 tn ch bt buc
KT Phn tch trong CN sinh hc (2), Ch ngha x hi khoa hc (3), Thiu 5 tn ch bt buc, Thiu chng c
CN Sinh hc bo v mi trng (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Qu trnh Thy lc & c hc (3), Cng ngh Enzym (3), Thiu 6 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, KT Phn tch trong CN sinh hc (2), Thc tp Cng nhn (SH) (2), Thc tp Tt nghi
im TBC tch ly <2, ng hc & Ho l{ H phn tn (2), KT Phn tch trong CN sinh hc (2), Thc tp C
Th nghim Ho sinh 2 (1), Cng ngh Sinh hc Chn nui (2), Nhit ng Ho hc (2), Thiu 5 tn ch bt
Th nghim Ho sinh 2 (1), Thiu 1 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, Thc hnh Tin hc i cng (1), Tin hc i cng (3), Th nghim K thut in (
im TBC tch ly <2, L{ thuyt Mch in 2 (3), L{ thuyt iu khin t ng 1 (3), Tin hc ng dng (2
im TBC tch ly <2, L{ thuyt Mch in 1 (3), L{ thuyt Trng in t (2), An ton in (2), Tin hc
im TBC tch ly <2, An ton in (2), Tin hc ng dng (2), Truyn ng in (3), Ngn mch trong H
K thut xung s (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Cu kin in t (4), Thiu 4 tn ch bt buc
Tin hc ng dng (2), Th nghim Cu kin in t (1), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Th
L{ thuyt iu khin t ng 1 (3), An ton in (2), Ngn mch trong H thng in (2), Mng in (3),
Tin hc ng dng (2), n Tt nghip (SK) (10), Th nghim K thut mch in t (1), Thiu 13 tn ch b
im TBC tch ly <2, L{ thuyt iu khin t ng 1 (3), in t cng sut (3), K thut xung s (3), Th
My in 1 (3), Tin hc ng dng (2), iu khin logic (3), Th nghim L{ thuyt mch in 2 (0.5), n
n Tt nghip (SK) (10), Cu kin in t (4), Thiu 14 tn ch bt buc, im n tt nghip di
im TBC tch ly <2, My in 2 (3), in cng nghip 1 (3), Th nghim L{ thuyt mch in 1 (0.5), Th
n My in (2), Ngn mch trong H thng in (2), Mng in (3), K thut xung s (3), Th nghim
im TBC tch ly <2, Tin hc ng dng (2), in cng nghip 1 (3), K thut xung s (3), Th nghim L{ th
K thut xung s (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Tin hc ng dng (2), Th nghim K thut mch in t (1), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Tin hc ng dng (2), My in 2 (3), Ngn mch trong H thng in (2), in cng nghip 1 (3), iu k
Tin hc ng dng (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, C kh i cng (2), L{ thuyt iu khin t ng 1 (3), Tin hc ng dng (2), M
Th nghim K thut mch in t (1), Thiu 1 tn ch bt buc
L{ thuyt iu khin t ng 1 (3), My in 1 (3), n My in (2), Tin hc ng dng (2), My in
Th nghim K thut mch in t (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
An ton in (2), n My in (2), Tin hc ng dng (2), My in 2 (3), Truyn ng in (3), Ngn m
Cu kin in t (4), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, Tin hc ng dng (2), Ngn mch trong H thng in (2), in cng nghip 1 (3),
im TBC tch ly <2, L{ thuyt iu khin t ng 1 (3), Tin hc ng dng (2), My in 2 (3), Truyn
Tin hc ng dng (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
L{ thuyt Mch in 2 (3), Thiu 3 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, My in 1 (3), Tin hc ng dng (2), in t cng sut (3), Ngn mch trong H t
Th nghim K thut mch in t (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Tin hc ng dng (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Th nghim K thut mch in t (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch N
Tin hc ng dng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Tin hc ng dng (2), K thut xung s (3), Th nghim Cu kin in t (1), Thiu 6 tn ch bt buc, Thi
Chng trnh dch (2), Thc hnh PT&TK hng i tng (1), Phn tch & T.k hng i tng (2), K
X l{ tn hiu s 1 (3), Thc hnh PT&TK hng i tng (1), Phn tch & T.k hng i tng (2),

26.0
1.0
1.0
3.0
1.0
59.0
4.0
2.0
41.0
1.0
17.0
3.0
57.0
1.0
80.0
2.0
3.0
1.0
2.0
2.0
96.0
1.0
56.0
3.0
23.0
1.0
25.0
51.0
3.0
2.0
108.0
5.0
5.0
1.0
1.0
1.0
5.0
23.0
3.0
1.0
1.0
1.0
2.0
23.0
2.0
20.0
4.0
72.0
1.0
1.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K thut Vi x l{ (2), H phn tn (2), Qun tr mng (2), X l{ song song (2), n Tt nghip (10), Thc
Thc hnh Chng trnh dch (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC
Thc hnh An ton Thng tin mng (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch
Thc hnh Chng trnh dch (1), Thc hnh ho my tnh (1), Thc hnh Lp trnh JAVA (1), Thiu 3
Thc hnh Phn tch & TK thut ton (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, Thc hnh PT&TK hng i tng (1), Chuyn 1 (2), Cu trc my tnh (2), Ph
Ton chuyn (2), Thc hnh Phn tch & TK thut ton (1), Thc hnh Cng ngh phn mm (1), Thi
Thc hnh Phng php tnh (1), Thc hnh ho my tnh (1), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng c
X l{ tn hiu s 1 (3), C s d liu (2), n Tt nghip (10), Lp trnh JAVA (2), Chuyn 2 (2), Thc
Thc hnh Phn tch & TK thut ton (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Thc hnh PT&TK hng i tng (1), n Tt nghip (10), Lp trnh JAVA (2), Thc hnh Lp trnh h
Thc tp Cng nhn (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
C s d liu (2), Thc hnh PT&TK hng i tng (1), Phn tch & T.k hng i tng (2), Lp trn
Thc hnh Tr tu nhn to (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Thc hnh PT&TK hng i tng (1), Chuyn 1 (2), Phn tch & T.k hng i tng (2), Nguyn
Thc hnh S.tho & T.by bo co (1), Thc hnh Chng trnh dch (1), Thiu 2 tn ch bt buc
Thc hnh Lp trnh h thng (1), Hnh ho (2), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Thc hnh C s d liu nng cao (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch N
Thc hnh LT hng i tng (1), Thc hnh C s d liu nng cao (1), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu
Thc hnh LT hng i tng (1), Thc hnh C s d liu nng cao (1), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu
Cu trc d liu (2), K thut Xung s (3), X l{ tn hiu s 1 (3), C s d liu (2), Chng trnh dch (2),
Thc hnh X l{ song song (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Thc hnh PT&TK hng i tng (1), Phn tch & T.k hng i tng (2), K thut Truyn s liu (2
Thc hnh Lp trnh h thng (1), Ton chuyn (2), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Thc tp Tt nghip (3), n Tt nghip (10), Chuyn 3 (2), Thc tp Cng nhn (3), Thc hnh Lp
Thc hnh Cng ngh phn mm (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch N
An ton Thng tin mng (2), n Tt nghip (10), Thc tp Cng nhn (3), Thc hnh S.tho & T.by b
Thc hnh PT&TK hng i tng (1), Cu trc my tnh (2), Phn tch & T.k hng i tng (2), Lp
Lch s ng Cng sn Vit Nam (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Thc hnh S.tho & T.by bo co (1), Thc hnh Phng php tnh (1), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu c
im TBC tch ly <2, Ton ri rc (2), Cu trc d liu (2), Ngn ng Hnh thc & tmat (2), X l{ tn h
Giao tip ngi my (2), Thc hnh Lp trnh h thng (1), Thc hnh Ton ri rc (1), Thc hnh C s
Thc hnh PT&TK hng i tng (1), Thc hnh K thut vi x l{ (1), Thc hnh Chuyn 2 (1), Th
Thc hnh Lp trnh h thng (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Thc hnh S.tho & T.by bo co (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Thc hnh C. CN phn mm (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Thc tp Cng nhn (3), Ton chuyn (2), Thiu 5 tn ch bt buc
Ton ri rc (2), Thc hnh PT&TK hng i tng (1), n Tt nghip (10), Lp trnh JAVA (2), Thc
Thc hnh PT&TK hng i tng (1), Thc hnh Phng php tnh (1), Thc hnh Kim th phn m
Thc hnh Phn tch & TK thut ton (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Thc hnh Chng trnh dch (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Thc hnh Qun tr DA phn mm (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Thc hnh Phn tch & TK thut ton (1), Thc hnh Cng ngh phn mm (1), Thiu 2 tn ch bt buc,
An ton Thng tin mng (2), n Tt nghip (10), Chuyn 3 (2), Thc tp Cng nhn (3), Thc hnh
Thc hnh Giao tip ngi my (1), Thc hnh C. CN phn mm (1), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu ch
K thut Xung s (3), Cu trc my tnh (2), n Tt nghip (10), Thc hnh Ton ri rc (1), Thc hnh
Lp trnh mng nng cao (2), Qun tr mng (2), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Cu trc d liu (2), K thut Vi x l{ (2), K thut Truyn s liu (2), Lp trnh hm & logic (2), Mng m
Thc hnh Phng php tnh (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Thc hnh Chng trnh dch (1), Thiu 1 tn ch bt buc

25.0
4.0
1.0
32.0
1.0
80.0
4.0
21.0
2.0
3.0
24.0
6.0
36.0
26.0
17.0
2.0
1.0
4.0
46.0
25.0
5.0
2.0
3.0
3.0
27.0
1.0
1.0
12.0
20.0
5.0
88.0
6.0
5.0
46.0
30.0
73.0
1.0
1.0
78.0
3.0
28.0
31.0
4.0
4.0
1.0
2.0
1.0
2.0
17.0
1.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Lp trnh hng i tng (2), n Tt nghip (10), Chuyn 3 (2), Thc hnh Tin hc i cng (1),
K thut Vi x l{ (2), C s d liu nng cao (2), Thiu 4 tn ch bt buc
Thc hnh Chuyn 3 (1), Thiu 1 tn ch bt buc
K thut Xung s (3), K thut Truyn s liu (2), Mng my tnh (2), Phn tch & thit k h thng (2), Ki
Thc hnh Phn tch & TK thut ton (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
K thut Xung s (3), Ngn ng Hnh thc & tmat (2), X l{ tn hiu s 1 (3), Chng trnh dch (2), C
Thc hnh Chuyn 1 (1), Thc hnh ho my tnh (1), Thc hnh Cng ngh phn mm (1), Thc
Cu trc my tnh (2), An ton Thng tin mng (2), n Tt nghip (10), Thc tp Cng nhn (3), Thc
C s d liu nng cao (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Lp trnh hng i tng (2), Thc hnh X l{ song song (1), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch G
n Cu trc D.liu & thut ton (2), n Tt nghip (10), Thc hnh Chuyn 3 (1), Ch ngha x h
K thut Vi x l{ (2), Chuyn 1 (2), Cu trc my tnh (2), Thiu 6 tn ch bt buc
Ngn ng Hnh thc & tmat (2), Chng trnh dch (2), Lp trnh hng i tng (2), n Tt nghi
C s d liu (2), Chng trnh dch (2), n Tt nghip (10), Ton chuyn (2), Thc hnh Cu trc
n Tt nghip (10), n Lp trnh h thng (1), Thc hnh Phng php tnh (1), Thc hnh ho
Thc hnh Lp trnh JAVA (1), Thc hnh C. CN phn mm (1), Thiu 2 tn ch bt buc
Thc hnh Chuyn 3 (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC
Thc hnh Tr tu nhn to (1), Lch s ng Cng sn Vit Nam (3), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chn
n Cu trc D.liu & thut ton (2), Phn tch & thit k thut ton (2), Lp trnh hng i tng (2)
K thut Xung s (3), C s d liu (2), K thut Truyn s liu (2), n Tt nghip (10), Thc tp Cng
Thc hnh Phng php tnh (1), Th nghim Vt l{ (1), Anh vn CN Cng ngh thng tin (3), Thiu 5 tn
Lp trnh hng i tng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Thc tp Cng nhn (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Thc hnh Ton ri rc (1), Thc hnh Tr tu nhn to (1), Thc hnh Lp trnh mng (1), Thiu 3 tn ch
K thut Xung s (3), Tr tu nhn to (2), Thc tp Tt nghip (3), n Tt nghip (10), Thc hnh To
Thc hnh Lp trnh JAVA (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Thc hnh C s d liu nng cao (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
n Nguyn l{ h iu hnh (1), Son tho & trnh by bo co (1), n Tt nghip (10), Thiu 12 tn
Ngn ng Hnh thc & tmat (2), C s d liu (2), Chng trnh dch (2), n Tt nghip (10), Trit
K thut Xung s (3), C s d liu nng cao (2), Thiu 5 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, Chng trnh dch (2), n Cu trc D.liu & thut ton (2), K thut Vi x l{ (2),
Son tho & trnh by bo co (1), Thc hnh Phng php tnh (1), Thc hnh K thut vi x l{ (1), Th
K thut Xung s (3), Thc hnh K thut vi x l{ (1), Thc hnh Giao tip ngi my (1), Thiu 5 tn ch
C s d liu (2), Chng trnh dch (2), Thc hnh PT&TK hng i tng (1), Lp trnh hm & logic (2
Chuyn 1 (2), Lp trnh hng i tng (2), Son tho & trnh by bo co (1), n Tt nghip (10
Cu trc d liu (2), K thut Xung s (3), K thut Vi x l{ (2), Chuyn 1 (2), Cu trc my tnh (2), K
Thc hnh Chuyn 2 (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Son tho & trnh by bo co (1), Thiu 1 tn ch bt buc
K thut Xung s (3), Ngn ng Hnh thc & tmat (2), X l{ tn hiu s 1 (3), Chng trnh dch (2), K
Thc hnh Phng php tnh (1), C s d liu nng cao (2), Thiu 3 tn ch bt buc
Ton ri rc (2), Ngn ng Hnh thc & tmat (2), C s d liu (2), Cu trc my tnh (2), n Tt ng
X l{ tn hiu s 1 (3), n Cu trc D.liu & thut ton (2), Lp trnh hng i tng (2), n Tt n
C s d liu (2), Chng trnh dch (2), Thiu 4 tn ch bt buc
Lp trnh JAVA (2), Thc hnh Cng ngh phn mm (1), Thc hnh Giao tip ngi my (1), Thiu 4 tn
Thc hnh C s d liu nng cao (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Thc hnh Phn tch & TK h thng (1), Thc hnh C. CN phn mm (1), Thiu 2 tn ch bt buc, Thi
Thc hnh Chuyn 2 (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Son tho & trnh by bo co (1), Thc hnh C s d liu nng cao (1), Thiu 2 tn ch bt buc
Lp trnh hng i tng (2), n Tt nghip (10), Thc hnh Cng ngh phn mm (1), Thc hnh L
Thc hnh C s d liu nng cao (1), Thiu 1 tn ch bt buc

1.0
18.0
19.0
20.0
2.0
2.0
30.5
62.0
1.0
127.0
82.0
35.0
2.0
1.0
72.0
107.0
65.0
4.0
66.0
44.0
1.0
26.0
80.5
18.0
25.5
2.0
3.0
28.0
5.0
1.0
4.0
25.0
23.5
19.0
58.5
16.0
22.0
20.0
2.0
3.0
38.0
11.5
20.0
3.0
2.0
14.0
17.0
54.5
5.0
12.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Thc hnh LT hng i tng (1), Thiu 1 tn ch bt buc


K thut Truyn s liu (2), Son tho & trnh by bo co (1), n Tt nghip (10), Thc hnh S.tho &
n Tt nghip (10), Kim nh & Th nghim cng trnh (2), K thut Thi cng 1 (3), Thu lc c s B
im TBC tch ly <2, n Tt nghip (10), n Cng ngh btng 2 (2), Gii tch 2 (4), Xc sut thn
n Nn mng (1), Cng ngh btng nha (1), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
L{ thuyt n hi (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, Thc tp a cht cng trnh (0.5), n Nn mng (1), n Tt nghip (10),
im TBC tch ly <2, Th nghim K thut in (0.5), K thut in (2), C l{ thuyt 1 (3), V K thut X
Cng ngh btng nha (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, Thc hnh Tin hc i cng (1), K thut in (2), C l{ thuyt 2 (2), Sc bn vt
im TBC tch ly <2, Sc bn vt liu 1 (3), Vt liu xy dng (3), n Nn mng (1), Thc tp Nhn th
im TBC tch ly <2, Thc hnh Tin hc i cng (1), n Nn mng (1), n Tt nghip (10), Ton
n My & Thit b sn xut VLXD (1), Cng ngh btng nha (1), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chn
n My & Thit b sn xut VLXD (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, Thc hnh Tin hc i cng (1), Tin hc i cng (3), Th nghim K thut in (
im TBC tch ly <2, Sc bn vt liu 1 (3), AutoCAD (1), Thc tp a cht cng trnh (0.5), Nn mng (
im TBC tch ly <2, C l{ thuyt 1 (3), C l{ thuyt 2 (2), Nn mng (3), n Nn mng (1), An ton
im TBC tch ly <2, n My & Thit b sn xut VLXD (1), C hc kt cu 2 (3), Thiu 4 tn ch bt bu
Sc bn vt liu 2 (2), Th nghim Sc bn vt liu (0.5), AutoCAD (1), n Nn mng (1), An ton lao
n Nn mng (1), An ton lao ng (2), n Tt nghip (10), Th nghim Vt liu xy dng (0.5), To
Cng ngh btng nha (1), Thiu 1 tn ch bt buc
C l{ thuyt 1 (3), C hc t (3), n Tt nghip (10), n My & Thit b sn xut VLXD (1), n
im TBC tch ly <2, Thc hnh Tin hc i cng (1), K thut in (2), C l{ thuyt 1 (3), Sc bn vt
n Nn mng (1), n Tt nghip (10), Cng ngh btng nha (1), C hc kt cu 1 (3), Anh vn C
im TBC tch ly <2, n Nn mng (1), An ton lao ng (2), n Tt nghip (10), Th nghim C h
n Cng ngh btng 2 (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
C hc kt cu 2 (3), Thiu 3 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, AutoCAD (1), n Nn mng (1), Ho l{ k thut (3), n Tt nghip (10), n
AutoCAD (1), L{ thuyt n hi (2), Anh vn 3 (2), Thiu 5 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Thc hnh Tin hc i cng (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
K thut nhit (2), Vt l{ 2 (2), Thiu 4 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, n Tt nghip (10), n My & Thit b sn xut VLXD (1), C hc kt cu 2 (3
im TBC tch ly <2, n Nn mng (1), n Tt nghip (10), Th nghim C hc t (0.5), n C
C l{ thuyt 2 (2), n Tt nghip (10), n My & Thit b sn xut VLXD (1), C hc kt cu 1 (3), C
im TBC tch ly <2, K thut in (2), C l{ thuyt 1 (3), C l{ thuyt 2 (2), n Nn mng (1), n
n Nn mng (1), n Tt nghip (10), K thut Thi cng 1 (3), Kinh t Ngnh Vt liu xy dng (2),
n Tt nghip (10), n My & Thit b sn xut VLXD (1), C hc kt cu 2 (3), Kt cu thp 1 (2),
im TBC tch ly <2, Kin trc Cng nghip (3), My xy dng (3), n T chc thi cng (2), n Tt
Chuyn 2: Kt cu thp (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Kin trc Cng nghip (3), Thiu 3 tn ch bt buc
n Nn mng (1), Thc tp Trc a (1), Kt cu thp 2 + G (3), Phng php s (2), T chc thi cng
n Kt cu btng ct thp 2 (1), n Tt nghip (10), Thc hnh Tin hc ng dng (0.5), Thiu 11.
n Nn mng (1), Kt cu thp 2 + G (3), Tin hc ng dng (2), n Kt cu thp (2), n Tt ngh
Kt cu thp 2 + G (3), Thiu 3 tn ch bt buc
C l{ thuyt 2 (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
n T chc thi cng (2), n Tt nghip (10), Chuyn 3: Thi cng (2), Thiu 14 tn ch bt buc,
Kt cu btng ct thp 1 (3), Tin hc ng dng (2), n T chc thi cng (2), n Tt nghip (10), T
im TBC tch ly <2, Thc tp a cht cng trnh (0.5), C hc t (3), Th nghim Vt liu xy dng (0.
K thut Thi cng 1 (3), Chuyn 2: Kt cu thp (2), Thiu 5 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
L{ thuyt n hi (2), n Tt nghip (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt nghip di im

39.0
16.0
38.0
21.5
7.0
50.5
2.0
3.0
15.0
32.5
18.0
2.0
2.0
2.0
2.0
16.5
4.0
2.0
2.0
2.0
6.0
18.0
68.0
4.0
2.0
3.0
3.0
6.0
20.0
30.5
4.0
2.0
1.5
2.0
3.0
18.0
2.0
58.5
0.5
38.0
0.5
2.0
14.0
21.0
6.0
3.0
6.0
3.0
27.0
2.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AutoCAD (1), Kin trc Cng nghip (3), Kt cu thp 2 + G (3), K thut Thi cng 1 (3), Kt cu btng c
Thc tp Trc a (1), C hc kt cu 1 (3), n Tt nghip (10), Chuyn 2: Kt cu thp (2), Thiu 1
Tin hc i cng (3), Hnh ho (2), Quy hoch th (2), Tin hc ng dng (2), n Tt nghip (10), K
im TBC tch ly <2, n Nn mng (1), Kt cu thp 2 + G (3), Phng php s (2), Tin hc ng dn
Tin hc i cng (3), Ho hc i cng (4), Thiu 7 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, Nn mng (3), n Nn mng (1), Th nghim C hc t (0.5), Phng php s
Tin hc ng dng (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
K thut Thi cng 1 (3), Thiu 3 tn ch bt buc
C hc kt cu 1 (3), n T chc thi cng (2), n Tt nghip (10), Thiu 15 tn ch bt buc, im
im TBC tch ly <2, n Nn mng (1), C hc kt cu 1 (3), C hc kt cu 2 (3), My xy dng (3),
L{ thuyt n hi (2), Tin hc ng dng (2), n T chc thi cng (2), n Tt nghip (10), Chuyn
Kt cu btng ct thp c bit (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Tin hc ng dng (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Chuyn 2: Kt cu thp (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Chuyn 2: Kt cu thp (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Phng php s (2), Kt cu btng ct thp c bit (2), n Tt nghip (10), Th nghim Cng trnh (
Phng php s (2), Kt cu btng ct thp c bit (2), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Chuyn 2: Kt cu thp (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Vt l{ kin trc (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Chuyn 2: Kt cu thp (2), Thiu 2 tn ch bt buc
C hc kt cu 2 (3), Lch s ng Cng sn Vit Nam (3), Thiu 6 tn ch bt buc
C hc kt cu 1 (3), Kt cu thp 2 + G (3), Tin hc ng dng (2), n Tt nghip (10), Thiu 18 tn ch
C l{ thuyt 2 (2), Sc bn vt liu 2 (2), Th nghim C hc t (0.5), Thc tp Trc a (1), C hc kt c
L{ thuyt n hi (2), Chuyn 2: Kt cu thp (2), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
L{ thuyt n hi (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Anh vn CN Xy dng (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC
Anh vn CN Xy dng (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Kt cu thp 2 + G (3), Anh vn CN Xy dng (3), Thiu 6 tn ch bt buc
Kt cu thp 2 + G (3), n Tt nghip (10), Chuyn 2: Kt cu thp (2), Thu lc c s B (2), Anh v
im TBC tch ly <2, C hc kt cu 1 (3), L{ thuyt n hi (2), Kt cu thp 2 + G (3), My xy dng (
Phng php s (2), Tin hc ng dng (2), Thiu 4 tn ch bt buc
Phng php s (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Th nghim K thut in (0.5), Thc tp Trc a (1), Thiu 1.5 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Thng gi (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Kt cu thp 2 + G (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
n Nn mng (1), T chc thi cng (3), n Kt cu thp (2), n T chc thi cng (2), n Tt n
Kt cu btng ct thp c bit (2), Thiu 2 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, Thc hnh Tin hc i cng (1), C hc kt cu 2 (3), Kt cu thp 2 + G (3), Ph
Th nghim Thu lc c s (0.5), Thiu 0.5 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
n Nn mng (1), L{ thuyt n hi (2), Kt cu thp 1 (2), Kt cu thp 2 + G (3), Kt cu btng c
Th nghim Thu lc c s (0.5), Thiu 0.5 tn ch bt buc
Vt l{ kin trc (2), Thiu 2 tn ch bt buc
C hc kt cu 2 (3), n K thut thi cng (1), n Tt nghip (10), Thiu 14 tn ch bt buc, im
C hc kt cu 2 (3), Phng php s (2), T chc thi cng (3), Tin hc ng dng (2), n Tt nghip (1
Sc bn vt liu 2 (2), Anh vn 1 (4), Thiu 6 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Kt cu btng 2 + Gch (3), Thiu 3 tn ch bt buc
C hc kt cu 2 (3), Kt cu thp 2 + G (3), Thiu 6 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
C hc kt cu 2 (3), Thiu 3 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, C l{ thuyt 2 (2), Vt liu xy dng (3), C hc kt cu 2 (3), L{ thuyt n hi (2)
Vt l{ kin trc (2), Thiu 2 tn ch bt buc

2.0
14.0
24.0
29.0
17.0
29.0
87.0
40.5
24.5
5.0
6.0
32.5
2.0
0.5
18.0
3.0
74.0
13.0
2.0
113.5
17.0
52.5
31.0
6.0
65.0
20.0
18.5
31.5
13.5
2.0
33.0
29.5
4.0
35.0
44.0
4.0
2.5
6.0
31.0
113.0
27.0
5.0
25.0
47.0
123.5
12.5
11.0
5.0
2.0
41.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Chuyn 2: Kt cu thp (2), Thiu 2 tn ch bt buc


n Kt cu thp (2), n Tt nghip (10), Thu lc c s B (2), Thiu 14 tn ch bt buc, im n
C hc kt cu 2 (3), L{ thuyt n hi (2), Kt cu btng 2 + Gch (3), Phng php s (2), Tin hc
im TBC tch ly <2, Kt cu btng 2 + Gch (3), K thut Thi cng 1 (3), T chc thi cng (3), Tin h
Phng php s (2), K thut Thi cng 1 (3), n Tt nghip (10), Chuyn 3: Thi cng (2), Thiu 17 t
n Nn mng (1), C hc kt cu 2 (3), n Thu cng 1 (1), n Chnh tr sng & CT ven bin (1)
im TBC tch ly <2, C l{ thuyt 1 (3), n Nn mng (1), C hc kt cu 1 (3), C hc kt cu 2 (3),
Th nghim K thut in (0.5), C hc t (3), Nn mng (3), Th nghim C hc t (0.5), C hc kt c
Th nghim K thut in (0.5), n Nn mng (1), L{ thuyt n hi (2), Quy hoch thit k H thng
n Kt cu btng ct thp 1 (1), Quy hoch thit k H thng thu li (4), Thiu 5 tn ch bt buc, T
Quy hoch thit k H thng thu li (4), Thu in 1 (2), Thiu 6 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC
im TBC tch ly <2, C l{ thuyt 1 (3), C l{ thuyt 2 (2), n Nn mng (1), Th nghim C hc t (
Kinh t xy dng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Th nghim Sc bn vt liu (0.5), Thiu 0.5 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, Thc hnh Tin hc i cng (1), Thu lc Cng trnh (4), Kinh t xy dng (2),
Thi cng thu li 1 (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, Thc hnh Tin hc i cng (1), Th nghim K thut in (0.5), C l{ thuyt 1 (3
Thu in 1 (2), n Trm bm & Cp thot nc (1), n Tt nghip (10), Thiu 13 tn ch bt buc,
Cc phng php s (X2) (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, Th nghim K thut in (0.5), K thut in (2), K thut in t (2), Hnh ho (2)
im TBC tch ly <2, Thc hnh Tin hc i cng (1), C hc kt cu 2 (3), n Thi cng thu li 2 (1
im TBC tch ly <2, Vt liu xy dng (3), Th nghim Vt liu xy dng (0.5), Thc tp Trc a (1), M
im TBC tch ly <2, K thut in t (2), n Nn mng (1), C hc kt cu 1 (3), C hc kt cu 2 (3
im TBC tch ly <2, C l{ thuyt 2 (2), n Nn mng (1), Thi cng thu li 1 (3), Thiu 6 tn ch bt b
n Nn mng (1), C hc kt cu 2 (3), My xy dng (3), n Kt cu btng ct thp 1 (1), Kin tr
C hc kt cu 2 (3), n Kt cu btng ct thp 1 (1), n Thu in 2 (1), n Trm bm & Cp
Thc tp Trc a (1), L{ thuyt n hi (2), Thu lc Cng trnh (4), Thc tp Thu vn Cng trnh (0.5),
im TBC tch ly <2, n Nn mng (1), Th nghim C hc t (0.5), L{ thuyt n hi (2), Thu lc C
im TBC tch ly <2, n Nn mng (1), n Kt cu btng ct thp 1 (1), Th nghim Thu lc cn
Kt cu thp 1 (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, K thut in t (2), C l{ thuyt 1 (3), C l{ thuyt 2 (2), Sc bn vt liu 2 (2), N
im TBC tch ly <2, Th nghim C hc t (0.5), Thc tp Trc a (1), C hc kt cu 1 (3), C hc kt
Thu lc Cng trnh (4), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC
im TBC tch ly <2, C l{ thuyt 2 (2), Vt liu xy dng (3), C hc kt cu 1 (3), Kt cu btng ct th
im TBC tch ly <2, Thc hnh Tin hc i cng (1), K thut in t (2), C l{ thuyt 2 (2), Vt liu x
Thc hnh Tin hc i cng (1), C hc kt cu 2 (3), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, T
Th nghim C hc t (0.5), Kt cu thp 1 (2), Thiu 2.5 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Thc tp Trc a (1), C hc kt cu 2 (3), Kinh t xy dng (2), Thiu 6 tn ch bt buc, Thiu chng ch
n Nn mng (1), C hc kt cu 2 (3), L{ thuyt n hi (2), Quy hoch thit k H thng thu li (4
im TBC tch ly <2, Thc hnh Tin hc i cng (1), K thut in t (2), ng lc hc Cng trnh (2)
C hc kt cu 1 (3), C hc kt cu 2 (3), L{ thuyt n hi (2), n Kt cu btng ct thp 1 (1), Kin
K thut in t (2), Thu lc c s A (3), Thiu 5 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, Sc bn vt liu 1 (3), C hc kt cu 2 (3), Kt cu thp 1 (2), Thi cng thu li 1 (
im TBC tch ly <2, C l{ thuyt 2 (2), C hc t (3), n Nn mng (1), C hc kt cu 2 (3), My x
im TBC tch ly <2, Th nghim K thut in (0.5), ng lc hc Cng trnh (2), C l{ thuyt 1 (3), Sc
Thc hnh Tin hc i cng (1), Th nghim Thu lc cng trnh (0.5), n Thi cng thu li 2 (1),
n Trm bm & Cp thot nc (1), n Tt nghip (10), Thiu 11 tn ch bt buc, im n tt
n Nn mng (1), Kinh t xy dng (2), Phng php tnh (2), Thiu 5 tn ch bt buc, Thiu chng c
Tin hc D trong Thit k ng t (1), Thc hnh Tin hc TK ng t (1), Thiu 2 tn ch bt buc, T
im TBC tch ly <2, n nh cng trnh (2), Thc tp a cht cng trnh (0.5), n Thit k cu btn

51.0
3.0
3.0
23.5
2.0
19.0
3.0
5.0
91.5
2.0
3.0
2.0
57.5
2.0
17.0
2.0
2.0
1.5
39.0
1.5
2.0
1.0
39.5
17.0
21.0
1.0
2.0
5.0
1.0
34.5
24.0
72.5
32.0
95.0
69.5
2.0
41.0
64.5
2.0
27.0
3.0
22.0
34.0
3.0
2.0
70.5
1.0
1.0
2.5
1.5

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

im TBC tch ly <2, Tin hc i cng (3), a cht cng trnh (2), n Thit k ng t (1.5),
Tin hc D trong Thit k ng t (1), Tin hc D trong Thit k cu (1), Thc hnh Tin hc TK ng
Kt cu btng ct thp 1 (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
n Nn mng (1), n Xy dng Cu (1.5), T chc Qun l{ thi cng (2), Thc tp Tt nghip (3),
Tin hc D trong Thit k ng t (1), Thc hnh Tin hc TK ng t (1), Thiu 2 tn ch bt buc
Tin hc D trong Thit k ng t (1), Xy dng Mt ng t (2), n Tt nghip (10), Thc hnh
Thit k Cu thp (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
n Xy dng Cu (1.5), T chc Qun l{ thi cng (2), Khai thc & Th nghim ng t (1), Th nghi
im TBC tch ly <2, Thc hnh Tin hc i cng (1), ng lc hc Cng trnh (2), n nh cng trnh (
Khai thc & Th nghim ng t (1), Thc hnh Khai thc & TN ng (1), Thiu 2 tn ch bt buc, Th
Kt cu btng ct thp 1 (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
T chc Qun l{ thi cng (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Thit k Cu b tng CT (4), n Thit k cu btng CT (1.5), M hc Cu ng (2), Thit k Cu thp
Tin hc D trong Thit k ng t (1), Thc hnh Tin hc TK ng t (1), Thiu 2 tn ch bt buc, T
Xy dng Nn ng t (3), Tin hc D trong Thit k ng t (1), Tin hc D trong Thit k cu (1)
Tin hc D trong Thit k ng t (1), Thc hnh Tin hc TK ng t (1), Thiu 2 tn ch bt buc
Tin hc D trong Thit k ng t (1), Thc hnh Tin hc TK ng t (1), Thiu 2 tn ch bt buc, T
Thc hnh Tin hc i cng (1), Th nghim K thut in (0.5), Thiu 1.5 tn ch bt buc, Thiu chng
im TBC tch ly <2, n Thit k ng t (1.5), n Thit k cu thp (1), Tin hc D trong Thi
n Nn ng (1.5), Thiu 1.5 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Tin hc D trong Thit k ng t (1), Thc hnh Tin hc TK ng t (1), Thiu 2 tn ch bt buc, T
Khai thc & Th nghim ng t (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
n Thit k ng t (1.5), n Thit k cu btng CT (1.5), n Thit k cu thp (1), Xy dn
im TBC tch ly <2, n Xy dng Mt ng t (1), n Tt nghip (10), C hc kt cu 1 (3), An
im TBC tch ly <2, C l{ thuyt 2 (2), n Tt nghip (10), C hc kt cu 1 (3), C hc kt cu 2 (3)
n Xy dng Mt ng t (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
T chc Qun l{ thi cng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Tin hc D trong Thit k ng t (1), Tin hc D trong Thit k cu (1), Khai thc & Th nghim
n Xy dng Mt ng t (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
n Nn ng (1.5), Tin hc D trong Thit k ng t (1), T chc Qun l{ thi cng (2), n T
Sc bn vt liu 2 (2), n Nn mng (1), n Thit k ng t (1.5), n Thit k cu btng CT
Thc hnh Tin hc i cng (1), Thc tp a cht cng trnh (0.5), n Nn mng (1), n Thit k
im TBC tch ly <2, Sc bn vt liu 2 (2), a cht cng trnh (2), Thc tp a cht cng trnh (0.5), C
im TBC tch ly <2, Thc hnh Tin hc i cng (1), ng lc hc Cng trnh (2), n nh cng trnh (
im TBC tch ly <2, n nh cng trnh (2), Sc bn vt liu 2 (2), C hc t (3), n Thit k ng
Tin hc D trong Thit k cu (1), Thc hnh D Tin hc trong TK cu (1), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu
im TBC tch ly <2, ng lc hc Cng trnh (2), C l{ thuyt 2 (2), n Nn mng (1), n Nn
n nh cng trnh (2), C l{ thuyt 2 (2), Thc tp a cht cng trnh (0.5), n Thit k ng t (1
Thc hnh Khai thc & TN Cu (1), Thc hnh D Tin hc trong TK cu (1), Thiu 2 tn ch bt buc, Thi
im TBC tch ly <2, Thc tp a cht cng trnh (0.5), n Thit k ng t (1.5), n Xy dng
Xy dng Nn ng t (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
im TBC tch ly <2, Thc tp a cht cng trnh (0.5), n Thit k cu thp (1), n Xy dng M
Hnh ho (2), n Thit k ng t (1.5), n Thit k cu btng CT (1.5), M hc Cu ng (2),
Xy dng Nn ng t (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Tin hc D trong Thit k ng t (1), Thc hnh Tin hc TK ng t (1), Thiu 2 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, n nh cng trnh (2), C l{ thuyt 1 (3), C l{ thuyt 2 (2), n Thit k ng
Thc hnh Khai thc & TN ng (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Thc hnh Khai thc & TN ng (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
n Thit k ng t (1.5), n Thit k cu thp (1), Thiu 2.5 tn ch bt buc, Thiu chng ch N
n Nn ng (1.5), Thiu 1.5 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN

55.0
21.0
19.5
4.0
81.0
5.0
2.0
18.0
5.5
29.0
28.0
22.0
2.0
1.5
1.0
1.0
35.0
3.0
3.0
1.0
41.5
2.0
18.0
24.5
2.0
1.5
2.5
5.5
3.0
109.5
54.5
33.0
1.0
6.0
2.0
3.5
81.0
2.0
41.5
34.5
1.5
80.0
2.0
3.5
85.5
30.5
22.0
46.0
3.0
18.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

im TBC tch ly <2, Cc phng php s (X3) (2), n Nn mng (1), n Thit k ng t (1.5),
Trc a (3), n Nn mng (1), n Thit k cu thp (1), n Xy dng Mt ng t (1), Thc
n Tt nghip (10), L{ thuyt n hi (2), Th nghim Thu lc c s (0.5), Thu lc c s B (2), Kinh t
Thc hnh Tin hc i cng (1), Xy dng Nn ng t (3), Thiu 4 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, Th nghim K thut in (0.5), K thut in (2), ng lc hc Cng trnh (2), n
Tin hc D trong Thit k ng t (1), Tin hc D trong Thit k cu (1), Thc hnh Khai thc & TN
Tin hc D trong Thit k cu (1), Thc hnh D Tin hc trong TK cu (1), Thiu 2 tn ch bt buc
Cc phng php s (X3) (2), n Xy dng Mt ng t (1), T chc Qun l{ thi cng (2), Chuyn
C l{ thuyt 1 (3), n Thit k cu thp (1), n Xy dng Cu (1.5), Thiu 5.5 tn ch bt buc, Thi
im TBC tch ly <2, n Thit k ng t (1.5), Tin hc D trong Thit k ng t (1), Tin hc
im TBC tch ly <2, n Thit k ng t (1.5), n Thit k cu btng CT (1.5), n Thit k
im TBC tch ly <2, n Nn mng (1), n Thit k cu btng CT (1.5), n Thit k cu thp (
Kt cu thp 1 (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
n Thit k cu btng CT (1.5), Thiu 1.5 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Khai thc & Th nghim ng t (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Thc tp Trc a (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
n Thit k ng t (1.5), M hc Cu ng (2), Xy dng Nn ng t (3), n Nn ng
Anh vn CN Cu ng (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Anh vn CN Cu ng (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Thc hnh D Tin hc trong TK cu (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Th nghim Sc bn vt liu (0.5), n Thit k cu btng CT (1.5), M hc Cu ng (2), Thit k C
Tin hc D trong Thit k cu (1), Thc hnh D Tin hc trong TK cu (1), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu
im TBC tch ly <2, Tin hc D trong Thit k ng t (1), n Tt nghip (10), Thc hnh Tin hc
im TBC tch ly <2, n Thit k ng t (1.5), n Thit k cu btng CT (1.5), Tin hc D tro
Tin hc D trong Thit k cu (1), Thc hnh D Tin hc trong TK cu (1), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu
n Xy dng Cu (1.5), Thiu 1.5 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
n Nn ng (1.5), n Xy dng Mt ng t (1), Thiu 2.5 tn ch bt buc, Thiu chng ch N
n Nn ng (1.5), n Xy dng Mt ng t (1), C hc kt cu 1 (3), Thiu 5.5 tn ch bt bu
n Xy dng Mt ng t (1), Chuyn ng & GT th (2), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu ch
im TBC tch ly <2, Thc hnh Tin hc i cng (1), ng lc hc Cng trnh (2), n nh cng trnh (
im TBC tch ly <2, n Nn mng (1), n Thit k ng t (1.5), Thit k Cu b tng CT (4),
im TBC tch ly <2, n Thit k ng t (1.5), Thit k Cu thp (3), Xy dng Nn ng t (3
Thc hnh Khai thc & TN ng (1), Thiu 1 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Sc bn vt liu 2 (2), Tin hc D trong Thit k ng t (1), Thc hnh Tin hc TK ng t (1), Kin
L{ thuyt n hi (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
C hc kt cu 1 (3), Th nghim Thu lc c s (0.5), Thiu 3.5 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, T
im TBC tch ly <2, Thc hnh Tin hc i cng (1), Hnh ho (2), Cc phng php s (X3) (2), Nn m
Tin hc D trong Thit k ng t (1), Thc hnh Tin hc TK ng t (1), Thiu 2 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, n Thit k ng t (1.5), n Nn ng (1.5), Tin hc D trong Thit k
M hc Cu ng (2), Xy dng Nn ng t (3), n Nn ng (1.5), Thc tp Nhn thc (1), Ti
n Xy dng Cu (1.5), Thiu 1.5 tn ch bt buc
ng lc hc Cng trnh (2), n Nn mng (1), Thc tp Cng nhn (2), n Thit k ng t (1.5
L{ thuyt n hi (2), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Tin hc D trong Thit k ng t (1), n Xy dng Cu (1.5), Thc hnh Tin hc TK ng t (1)
ng lc hc Cng trnh (2), n nh cng trnh (2), C hc t (3), Nn mng (3), Thc tp Cng nhn (
im TBC tch ly <2, Nn mng (3), n Thit k cu btng CT (1.5), n Thit k cu thp (1), Tin
im TBC tch ly <2, n Thit k cu btng CT (1.5), n Thit k cu thp (1), Thc tp Tt nghi
n Thit k ng t (1.5), n Thit k cu thp (1), Xy dng Nn ng t (3), n Nn
Anh vn CN Cu ng (3), Thiu 3 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN
Xy dng Nn ng t (3), Chuyn ng & GT th (2), n Tt nghip (10), C hc kt cu 1

3.0
44.5
5.0
2.0
17.0
43.0
5.5
20.0
3.0
2.0
2.0
2.0
21.5
2.0
2.0
28.5
3.0
44.0
2.0
10.0
3.0
14.0
13.0
10.0
13.0
2.0
10.0
14.0
5.0
2.0
19.5
12.0
18.5
2.0
17.0
10.0
2.0
2.0
1.0
19.0
3.0
2.0
0.0
2.0
2.0
2.0
5.0
29.0
1.0
5.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12.0
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-4.0
-6.0
-2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Xy dng Nn ng t (3), Thiu 3 tn ch bt buc


n Thit k cu btng CT (1.5), M hc Cu ng (2), Xy dng Nn ng t (3), n Nn
Tin hc D trong Thit k ng t (1), Thc hnh Tin hc TK ng t (1), My xy dng (3), Thiu 5
Tin hc ng dng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Vt liu xy dng (3), n T chc thi cng (2), n Tt nghip (10), Chuyn 2: Kt cu thp (2), T
Hnh ho (2), Trc a (3), n Nn mng (1), Th nghim Vt liu xy dng (0.5), Th nghim C hc
My xy dng (3), Tin hc ng dng (2), Thc hnh Tin hc ng dng (0.5), Thiu 5.5 tn ch bt buc, Th
n Nn mng (1), Kt cu btng ct thp 1 (3), Kt cu btng 2 + Gch (3), Kt cu thp 2 + G
Kt cu thp 2 + G (3), Thiu 3 tn ch bt buc
L{ thuyt n hi (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Tin hc ng dng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Phng php s (2), Thiu 2 tn ch bt buc
n Nn mng (1), T chc thi cng (3), Tin hc ng dng (2), n T chc thi cng (2), Thc tp Tt
L{ thuyt n hi (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Chuyn 2: Kt cu thp (2), Thiu 2 tn ch bt buc
C l{ thuyt 1 (3), n Nn mng (1), Kt cu btng 2 + Gch (3), Phng php s (2), Kt cu b
Kt cu btng 2 + Gch (3), Thiu 3 tn ch bt buc
iu khin thu kh (2), L{ thuyt iu khin t ng 1 (3), Ngn mch trong H thng in (2), iu khi
iu khin thu kh & L.Trnh PLC (2), Thiu 2 tn ch bt buc
n Tt nghip C kh ch to (10), Thiu 10 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
i s (3), Thiu 3 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, n Thit k t (2), n Tt nghip (10), n Thit k ng c t trong (2)
im TBC tch ly <2, n Tt nghip (10), i s (3), Thiu 13 tn ch bt buc, im n tt nghip
n Tt nghip (10), Thiu 10 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
n Tt nghip (10), Thit b nhit 2 (3), Thiu 13 tn ch bt buc, im n tt nghip di im s
Ngn mch trong H thng in (2), Thiu 2 tn ch bt buc
n Tt nghip (10), Thiu 10 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
im TBC tch ly <2, n iu khin logic (2), iu khin truyn ng in (2), n Tt nghip (10),
n My in (2), n TK phn in trong trm BA (2), Th nghim Mng in (LT) (1), Thiu 5 tn ch
C kh i cng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, n TK phn in trong trm BA (2), iu khin logic (3), n iu khin logic
im TBC tch ly <2, X l{ tn hiu s 2 (2), n Tt nghip (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im n
Truyn sng (2), K thut Siu cao tn (3), X l{ tn hiu s 2 (2), n Tt nghip (10), n Chuyn ng
Thng tin di ng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, Truyn sng (2), K thut Siu cao tn (3), n Tt nghip (10), Ton chuyn (
im TBC tch ly <2, n Tt nghip (10), Thiu 10 tn ch bt buc, im n tt nghip di im
Ton chuyn (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Thot nc th & Cng nghip (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Thc hnh V k thut & AutoCAD (1), Thiu 1 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, K thut Thng gi (3), n X l{ nc thi (2), n Qun l{ cht thi rn (2),
K thut lnh 1 (3), Thiu 3 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
im TBC tch ly <2, L hi 2 (2), Thiu 2 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2
KT Phn tch trong CN sinh hc (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Cng ngh Vi sinh vt thc phm (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Ton chuyn (2), Thiu 2 tn ch bt buc
K thut Vi x l{ (2), Thc tp Cng nhn (3), Thiu 5 tn ch bt buc
Chuyn 1 (2), H phn tn (2), Thc tp Tt nghip (3), n Tt nghip (10), Thc tp Cng nhn (3
Thc hnh Chuyn 3 (1), Thiu 1 tn ch bt buc
n Nn mng (1), n Kt cu thp (2), Chuyn Kt cu btng (2), Thiu 5 tn ch bt buc

2.0
0.0
2.0
15.0
27.0
20.0
2.0
2.0
16.0
20.0
12.0
12.0
12.0
12.0
2
1
2
2
14.0
2
4.0
4.0
2
20.0
14.0
2
2
2
3.0
2
23.0
2
12.0
12.0
14.0
2.0
2.0
4.0
16.0
15.0
12.0
2.0
12.0
16.5
12.0
12.0
12.0
15.0
12.0
12.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
0.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

L{ thuyt n hi (2), Thiu 2 tn ch bt buc


im TBC tch ly <2
Kt cu btng ct thp c bit (2), Thiu 2 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, T chc thi cng (3), n Kt cu thp (2), n Tt nghip (10), Thiu 15 tn ch
im TBC tch ly <2, n Nn mng (1), C hc kt cu 2 (3), L{ thuyt n hi (2), Kt cu thp 2 + G
L{ thuyt n hi (2), Kt cu btng 2 + Gch (3), n Kt cu btng ct thp 2 (1), n Kt cu
Chuyn Kt cu btng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
C l{ thuyt 2 (2), Thiu 2 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, Kt cu btng ct thp c bit (2), n Kt cu thp (2), n Tt nghip (10)
im TBC tch ly <2, L{ thuyt n hi (2), Kt cu btng 2 + Gch (3), n Kt cu thp (2),
n Tt nghip C kh ch to (10), n My cng c (2), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt n
n C.Ngh CAD/CAM/CNC (2), n Tt nghip C kh ch to (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im
n C.Ngh CAD/CAM/CNC (2), n Tt nghip C kh ch to (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im
im TBC tch ly <2, n C.Ngh CAD/CAM/CNC (2), n Tt nghip C kh ch to (10), Thiu 12 t
C s thit k my 2 (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Chuyn (1), Thiu 1 tn ch bt buc
TBCN & cp phi t ng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
iu khin thu kh & L.Trnh PLC (2), Thiu 2 tn ch bt buc
n C.Ngh CAD/CAM/CNC (2), n Tt nghip C kh ch to (10), Cng ngh kim loi 2 (2), Thiu 1
H thng sn xut t ng (CIM) (2), Thiu 2 tn ch bt buc
H thng sn xut t ng (CIM) (2), ROBOT Cng nghip (2), Thiu 4 tn ch bt buc
Ton chuyn (2), K thut in t (2), Thiu 4 tn ch bt buc
Ton chuyn (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Thit k trn my tnh (2), TBCN & cp phi t ng (2), iu khin thu kh & L.Trnh PLC (2), n Tt
H thng sn xut t ng (CIM) (2), n Tt nghip C kh ch to (10), n My cng c (2), Thiu
Ton chuyn (2), Thiu 2 tn ch bt buc
H thng sn xut t ng (CIM) (2), Thiu 2 tn ch bt buc
TBCN & cp phi t ng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Anh vn CN C kh (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Cng ngh kim loi 2 (2), Thiu 2 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, An ton lao ng (1), TBCN & cp phi t ng (2), n C.Ngh CAD/CAM/CNC (
Lp trnh CNC (2), Thiu 2 tn ch bt buc
n Thit k t (2), n Tt nghip (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt nghip di im
n Thit k t (2), n Tt nghip (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt nghip di im
n Thit k t (2), n Tt nghip (10), H thng truyn lc t (2), Thiu 14 tn ch bt buc, im
H thng truyn lc t (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Truyn ng Thu kh ng lc (2), Thiu 2 tn ch bt buc
L{ thuyt t & my cng trnh (4), Thiu 4 tn ch bt buc
L{ thuyt t & my cng trnh (4), n Thit k t (2), n Tt nghip (10), Thiu 16 tn ch bt bu
Kt cu tnh ton ng c t trong (3), n Thit k t (2), n Tt nghip (10), Thiu 15 tn ch b
n Thit k t (2), n Tt nghip (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt nghip di im
H thng truyn lc t (2), Thiu 2 tn ch bt buc
n Thit k t (2), n Tt nghip (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt nghip di im
im TBC tch ly <2, n Thit k t (2), n Tt nghip (10), Thc tp Tt nghip (3), n Truy
n Thit k t (2), n Tt nghip (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt nghip di im
n Thit k t (2), n Tt nghip (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt nghip di im
n Thit k t (2), n Tt nghip (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt nghip di im
im TBC tch ly <2, Truyn ng Thu kh ng lc (2), n Thit k t (2), n Tt nghip (10), T
n Thit k t (2), n Tt nghip (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt nghip di im
n Thit k t (2), n Tt nghip (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt nghip di im

12.0
2.0
2.0
12.0
1
12.0
12.0
3.0
15.0
14.0
12.0
17.0
17.5
5.0
15.0
5.0
2
2
2
2
2
2
2
2
17.0
2
17.0
5.0
4.0
2
2
2
5.0
17.0
2
5.0
19.0
2
2
5.0
2
2
5.0
17.0
2
2
3.0
3.0
3.0
3.0

-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

n Thit k t (2), n Tt nghip (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt nghip di im


H thng truyn lc t (2), Thiu 2 tn ch bt buc
C l{ thuyt 2 (2), Thiu 2 tn ch bt buc
n Thit k t (2), n Tt nghip (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt nghip di im
Thc hnh TN t & my cng trnh (1), Thiu 1 tn ch bt buc
n Thit k t (2), n Tt nghip (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt nghip di im
n Thit k t (2), n Tt nghip (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt nghip di im
Kt cu tnh ton ng c t trong (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Kt cu tnh ton ng c t trong (3), n Thit k t (2), n Tt nghip (10), Thiu 15 tn ch b
im TBC tch ly <2, n Thit k t (2), n Tt nghip (10), C l{ thuyt 2 (2), Thiu 14 tn ch b
n Thit k t (2), n Tt nghip (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt nghip di im
H thng C in t 1 (2), n Tt nghip C in t (10), Lp trnh h thng (2), Truyn ng in t
H thng C in t 1 (2), n Tt nghip C in t (10), Truyn ng in t ng (3), Trang b in
H thng C in t 1 (2), Truyn ng in t ng (3), Thiu 5 tn ch bt buc
Thc hnh K thut o c kh (1), n Tt nghip C in t (10), Thc hnh Robot cng nghip (1), Th
H thng C in t 1 (2), Truyn ng in t ng (3), Thiu 5 tn ch bt buc
Lp trnh h thng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Lp trnh h thng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
n Thit k my (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Lp trnh h thng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Lp trnh h thng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Lp trnh h thng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Lp trnh h thng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Lp trnh h thng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
H thng C in t 1 (2), n Tt nghip C in t (10), Lp trnh h thng (2), Truyn ng in t
Lp trnh h thng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
H thng C in t 1 (2), n Tt nghip C in t (10), Lp trnh h thng (2), Truyn ng in t
H thng C in t 1 (2), Truyn ng in t ng (3), Thiu 5 tn ch bt buc
K thut Vi .khin & Ghp ni NV (4), Thiu 4 tn ch bt buc
Lp trnh h thng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Lp trnh h thng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Lp trnh h thng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
H thng C in t 1 (2), Truyn ng in t ng (3), Thiu 5 tn ch bt buc
H thng C in t 1 (2), n Tt nghip C in t (10), Lp trnh h thng (2), Truyn ng in t
Lp trnh h thng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
H thng C in t 1 (2), Truyn ng in t ng (3), Thiu 5 tn ch bt buc
H thng C in t 1 (2), n Tt nghip C in t (10), Lp trnh h thng (2), Truyn ng in t
Lp trnh h thng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Lp trnh h thng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
H thng C in t 1 (2), Truyn ng in t ng (3), Thiu 5 tn ch bt buc
Lp trnh h thng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Lp trnh h thng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
H thng C in t 1 (2), Truyn ng in t ng (3), Thiu 5 tn ch bt buc
H thng C in t 1 (2), n Tt nghip C in t (10), Lp trnh h thng (2), Truyn ng in t
Thc hnh Robot cng nghip (1), Thc hnh HT SX t ng (CIM) (1), Thiu 2 tn ch bt buc
Lp trnh h thng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Xc sut thng k (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Xc sut thng k (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Xc sut thng k (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Xc sut thng k (3), Thiu 3 tn ch bt buc

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0
18.0
0.0
0.0
0.0
3.0
2.0
0.0
3.0
0.5
1
0.0
3.5
3.0
0.0
6.0
17.0
2.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
3.0
2.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-10.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-9.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Xc sut thng k (3), Thiu 3 tn ch bt buc


Xc sut thng k (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Xc sut thng k (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Xc sut thng k (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Xc sut thng k (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Xc sut thng k (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Gia cng Si ho hc (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Gia cng Si ho hc (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Gia cng Si ho hc (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Gia cng Si ho hc (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Gia cng Si ho hc (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Gia cng Si ho hc (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Gia cng Si ho hc (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Gia cng Si ho hc (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Gia cng Si ho hc (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Gia cng Si ho hc (2), Thiu 2 tn ch bt buc
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), in cng nghip 1 (3), Vt liu in (2), Mi trng (2), Thiu 5 tn ch bt buc
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), Vt liu in (2), Th nghim Cao p (0.5), Thiu 0.5 tn ch bt buc
An ton in (2), Vt liu in (2)
K thut o lng (3), L{ thuyt iu khin t ng 1 (3), An ton in (2), Tin hc ng dng (2), n T
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), Vn hnh H thng in (3), Vt liu in (2), Thiu 3 tn ch bt buc
An ton in (2), Ton chuyn ngnh (2), Vt liu in (2), Thiu 2 tn ch bt buc
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), in cng nghip 1 (3), Vt liu in (2), Thiu 3 tn ch bt buc
An ton in (2), Vt liu in (2), Th nghim Cao p (0.5), Thiu 0.5 tn ch bt buc
An ton in (2), Vt liu in (2), Th nghim Mng in (0.5), Th nghim Cao p (0.5), Thiu 1 tn ch b
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), Phn in trong Trm bin p (3), Vt liu in (2), Th nghim Truyn ng in (0.5),
An ton in (2), K thut cao p (3), Vt liu in (2), Thiu 3 tn ch bt buc
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), K thut cao p (3), Vn hnh H thng in (3), Vt liu in (2), Thiu 6 tn ch bt bu
An ton in (2), Tin hc ng dng (2), Phn in trong Trm bin p (3), n Tt nghip (10), Vt liu
An ton in (2), Tin hc ng dng (2), Vt liu in (2), Thiu 2 tn ch bt buc
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), K thut cao p (3), Vt liu in (2), Thiu 3 tn ch bt buc
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), in cng nghip 1 (3), Vt liu in (2), Thiu 3 tn ch bt buc
An ton in (2), n iu khin logic (2), Vt liu in (2), Thiu 2 tn ch bt buc

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.0
0.5
0.0
0.5
3.0
0.0
0.0
5.0
3.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
17.0
19.0
0.0
0.5
3.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.0
0.0
5.5
2.5
3.5
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.0
3.5
0.0

-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-9.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0
-11.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

An ton in (2), Vt liu in (2)


An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), Vn hnh H thng in (3), Vt liu in (2), Thiu 3 tn ch bt buc
An ton in (2), Vt liu in (2), Th nghim My in 2 (0.5), Thiu 0.5 tn ch bt buc
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), Vt liu in (2), Th nghim Mng in (0.5), Thiu 0.5 tn ch bt buc
An ton in (2), Vt liu in (2), Nhng nguyn l{ c bn ca CN Mac-Lnin 2 (3), Thiu 3 tn ch bt bu
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), Vt liu in (2)
L{ thuyt Trng in t (2), An ton in (2), in t cng sut (3), Vt liu in (2), Thiu 5 tn ch bt
An ton in (2), K thut xung s (3), Vt liu in (2), Thiu 3 tn ch bt buc
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), n TK phn in trong trm BA (2), Vt liu in (2), Thiu 2 tn ch bt buc
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), Vt liu in (2), Th nghim Mng in (0.5), Thiu 0.5 tn ch bt buc
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), Vt liu in (2)
L{ thuyt Mch in 2 (3), An ton in (2), n iu khin logic (2), n Tt nghip (10), Ton chuy
An ton in (2), My in 2 (3), Ngn mch trong H thng in (2), n TK phn in trong trm BA
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), Vt liu in (2), Th nghim Cao p (0.5), Thiu 0.5 tn ch bt buc
An ton in (2), My in 2 (3), Vt liu in (2), Th nghim Mng in (0.5), Thiu 3.5 tn ch bt buc
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), K thut xung s (3), Vt liu in (2), Thiu 3 tn ch bt buc
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), My in 2 (3), Ton chuyn ngnh (2), Vt liu in (2), Th nghim Mng in (0.5), T
An ton in (2), Tin hc ng dng (2), Vt liu in (2), Th nghim Mng in (0.5), Thiu 2.5 tn ch b
An ton in (2), Vn hnh H thng in (3), Vt liu in (2), Th nghim Mng in (0.5), Thiu 3.5 tn
An ton in (2), Vt liu in (2)
L{ thuyt Mch in 2 (3), An ton in (2), Vt liu in (2), Thiu 3 tn ch bt buc
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), Vt liu in (2)
An ton in (2), Vt liu in (2)
L{ thuyt Mch in 2 (3), An ton in (2), Vt liu in (2), Thiu 3 tn ch bt buc
An ton in (2), Phn in trong Trm bin p (3), Vt liu in (2), Th nghim Mng in (0.5), Thiu 3
An ton in (2), Vt liu in (2)

4.0
23.0
2.0
2.0
10.0
3.0
2.0
2.0
2.0
2.0
21.5
19.0
2.0
2.0
19.0
2.0
4.0
21.0
19.0
17.0
23.0
23.0
15.0
19.0
2.0
1.5
3.0
22.5
20.0
2.0
5.0
2.0
2.0
4.0
2.0
1
4.0
2.0
2.0
21.0
6.0
21.0
14.0
5.0
3.0
3.0
1
3.0
3.0
2.0

-11.0
-11.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

An ton in (2), Vt liu in (2), C s K thut thu in (2), Mi trng (2), Thiu 4 tn ch bt buc
L{ thuyt Mch in 2 (3), An ton in (2), Tin hc ng dng (2), in t cng sut (3), in cng nghi
K thut Vi iu khin (2), Thiu 2 tn ch bt buc
K thut Vi iu khin (2), Thiu 2 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, n Tt nghip (10), Thiu 10 tn ch bt buc, im n tt nghip di im
L{ thuyt Mch in t 2 (3), Thiu 3 tn ch bt buc
K thut Vi iu khin (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Ton chuyn (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Truyn sng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Truyn sng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, X l{ tn hiu s 1 (3), Truyn sng (2), Thc tp Cng nhn (3), n Tt nghip (
im TBC tch ly <2, Truyn sng (2), Thc tp Cng nhn (3), K thut Chuyn mch (2), n Tt ngh
Truyn sng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Thng tin si quang (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Trng in t (2), X l{ tn hiu s 1 (3), K thut Anten (2), n Tt nghip (10), Ton chuyn (2)
Ton chuyn (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Truyn sng (2), K thut Chuyn mch (2), Thiu 4 tn ch bt buc
Trng in t (2), Truyn sng (2), K thut Siu cao tn (3), K thut Anten (2), K thut Chuyn mch
im TBC tch ly <2, Truyn sng (2), K thut Chuyn mch (2), n Tt nghip (10), K thut Mch
Truyn sng (2), K thut Siu cao tn (3), n Tt nghip (10), K thut Vi iu khin (2), Thiu 17 tn
in t thng tin (3), Truyn sng (2), Thng tin si quang (2), K thut Chuyn mch (2), n Tt ngh
im TBC tch ly <2, X l{ tn hiu s 1 (3), Truyn sng (2), Th nghim T.T.s & Truyn s liu (1), K th
in t thng tin (3), n Tt nghip (10), n KT mch in t (2), Thiu 15 tn ch bt buc, im
K thut xung (2), in t thng tin (3), Thng tin si quang (2), K thut Chuyn mch (2), n Tt ng
Thng tin si quang (2), Thiu 2 tn ch bt buc
n Chuyn ngnh vin thng (1.5), Thiu 1.5 tn ch bt buc
X l{ tn hiu s 1 (3), Thiu 3 tn ch bt buc
X l{ tn hiu s 1 (3), Thng tin si quang (2), n Tt nghip (10), K thut Vi iu khin (2), n KT
Trng in t (2), Thc tp Nhn thc (1), Truyn sng (2), K thut Siu cao tn (3), K thut Anten (2
Truyn sng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Truyn sng (2), Thc tp Cng nhn (3), Thiu 5 tn ch bt buc
Truyn sng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
K thut Chuyn mch (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Thng tin si quang (2), Ton chuyn (2), Thiu 4 tn ch bt buc
Ton chuyn (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Thc tp Nhn thc (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Thng tin vi ba v tinh (2), K thut in thoi (2), Thiu 4 tn ch bt buc
Truyn sng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Truyn sng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
K thut xung (2), in t thng tin (3), o lng in t (3), Th nghim K thut xung (1), K thut Chu
Truyn sng (2), K thut Anten (2), K thut Vi iu khin (2), Thiu 6 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, Trng in t (2), X l{ tn hiu s 1 (3), Truyn sng (2), K thut Anten (2),
Truyn sng (2), n Tt nghip (10), n KT mch in t (2), Thiu 14 tn ch bt buc, im n
Th nghim X l{ tn hiu s (1), K thut Chuyn mch (2), K thut Vi iu khin (2), Thiu 5 tn ch bt
Qu trnh Thy lc & c hc (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Cng ngh Sinh hc Thc phm (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Th nghim Ho hu c (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Qu trnh Thy lc & c hc (3), Thiu 3 tn ch bt buc
i s (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Dinh dng hc & An ton T.phm (2), Thiu 2 tn ch bt buc

1
1
15.0
14.0
12.0
16.0
22.0
12.0
2.0
12.0
14.0
12.0
16.0
14.0
19.0
12.0
12.0
18.0
14.0
2.0
12.0
12.0
3.0
12.0
12.0
12.0
14.0
12.0
14.0
14.0
20.0
28.0
1
2.0
3.0
2.0
3.0
3.0
5.0
3.0
2.0
20.0
10.0
1
21.0
19.0
20.0
5.0
3.0
3.0

0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Th nghim Ho hu c (1), Thiu 1 tn ch bt buc


Th nghim Vi sinh thc phm (1), Thiu 1 tn ch bt buc
K thut X l{ kh thi (3), n X l{ kh thi (2), n Tt nghip (10), Thiu 15 tn ch bt buc, im
n X l{ nc thi (2), n Tt nghip (10), Ho hc Mi trng (2), Thiu 14 tn ch bt buc, im
n X l{ nc thi (2), n Tt nghip (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt nghip di
n X l{ nc cp (2), n X l{ nc thi (2), n X l{ kh thi (2), n Tt nghip (10), Thiu
im TBC tch ly <2, K thut Thng gi (3), n X l{ nc thi (2), K thut X l{ kh thi (3), Qun l
n X l{ kh thi (2), n Tt nghip (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt nghip di i
Ho hc Mi trng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
n X l{ nc thi (2), n Tt nghip (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt nghip di
n X l{ nc thi (2), n Tt nghip (10), Quy hoch thc nghim (2), Thiu 14 tn ch bt buc,
n X l{ kh thi (2), n Tt nghip (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt nghip di i
n X l{ nc thi (2), n X l{ kh thi (2), n Tt nghip (10), Quy hoch thc nghim (2), Th
n X l{ kh thi (2), n Tt nghip (10), Ho hc Mi trng (2), Thiu 14 tn ch bt buc, im
K thut Thng gi (3), n X l{ nc thi (2), n X l{ kh thi (2), n Qun l{ cht thi rn (2)
n Qun l{ cht thi rn (2), n Tt nghip (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt nghip d
n X l{ kh thi (2), n Tt nghip (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt nghip di i
n X l{ nc thi (2), n X l{ kh thi (2), n Qun l{ cht thi rn (2), n Tt nghip (10),
Mng cp nc (2), n X l{ nc thi (2), n Tt nghip (10), Thiu 14 tn ch bt buc, im
Ho hc Mi trng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
n X l{ kh thi (2), n Tt nghip (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt nghip di i
n Qun l{ cht thi rn (2), n Tt nghip (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt nghip d
Thc hnh Tin hc i cng (1), Ho sinh (MT) (2), Thiu 3 tn ch bt buc
n X l{ nc thi (2), n Tt nghip (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt nghip di
n X l{ kh thi (2), n Tt nghip (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt nghip di i
n X l{ nc thi (2), n Tt nghip (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt nghip di
n X l{ nc thi (2), n X l{ kh thi (2), n Tt nghip (10), Thiu 14 tn ch bt buc, im
n X l{ kh thi (2), n Tt nghip (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt nghip di i
n X l{ kh thi (2), n Tt nghip (10), Ho hc Mi trng (2), Thiu 14 tn ch bt buc, im
im TBC tch ly <2, n X l{ nc thi (2), n X l{ kh thi (2), n Tt nghip (10), Thiu 14
Thu kh (N) (3), L hi 1 (3), o lng nhit (4), n Tt nghip (10), Thiu 20 tn ch bt buc, im
Thu kh (N) (3), L hi 1 (3), o lng nhit (4), Thng gi & iu ho khng kh 1 (3), n Tt nghip
Chuyn ng nhit (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Kinh t qun l{ (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Anh vn CN Nhit (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Kinh t qun l{ (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Nguyn l{ my (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Nguyn l{ my (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Chuyn ng nhit (1), Mi trng (2), Kinh t qun l{ (2), Thiu 5 tn ch bt buc
K thut lnh 1 (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Kinh t qun l{ (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Thu kh (N) (3), L hi 1 (3), o lng nhit (4), n Tt nghip (10), Thiu 20 tn ch bt buc, im
im TBC tch ly <2, n Tt nghip (10), Thiu 10 tn ch bt buc, im n tt nghip di im
Chuyn ng nhit (1), Thiu 1 tn ch bt buc
K thut lnh 1 (3), Chuyn Lnh (1), Tuc bin - nh my Nhit in 1 (3), Chuyn ng nhit (1),
L hi 1 (3), o lng nhit (4), n Tt nghip (10), Kinh t qun l{ (2), Thiu 19 tn ch bt buc, im
im TBC tch ly <2, Tuc bin - nh my Nhit in 2 (2), Chuyn ng nhit (1), n Tt nghip (10
K thut lnh 1 (3), Xc sut thng k (2), Thiu 5 tn ch bt buc
Cng ngh Enzym (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Cng ngh Enzym (3), Thiu 3 tn ch bt buc

3.0
3.0
3.0
1
3.0
3.0
3.0
1
3.0
5.0
3.0
3.0
1
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
4.0
1
2
3.0
5.0
6.0
2
4.0
20.0
18.0
17.0
5.0
2
4.0
4.0
3.0
5.0
1
1
1
3.0
3.0
1
3.0
3.0
4.0
3.0
5.0
1
1
6.0

0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Cng ngh Enzym (3), Thiu 3 tn ch bt buc


Cng ngh Enzym (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Cng ngh Enzym (3), Thiu 3 tn ch bt buc
TN Qu trnh & TB CN ho hc (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Cng ngh Enzym (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Cng ngh Enzym (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Cng ngh Enzym (3), Thiu 3 tn ch bt buc
TN Qu trnh & TB CN ho hc (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Cng ngh Enzym (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Cng ngh Enzym (3), K thut & Dng c o lng (2), Thiu 5 tn ch bt buc
Cng ngh Enzym (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Cng ngh Enzym (3), Thiu 3 tn ch bt buc
TN Qu trnh & TB CN ho hc (1), Thiu 1 tn ch bt buc
TN Qu trnh & TB CN ho hc (1), K thut & Dng c o lng (2), Thiu 3 tn ch bt buc
Cng ngh Enzym (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Cng ngh Enzym (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Cng ngh Enzym (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Cng ngh Enzym (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Cng ngh phn mm (2), Thc hnh Cng ngh phn mm (1), Thiu 3 tn ch bt buc
K thut Vi x l{ (2), Thc hnh Chuyn 2 (1), Thc hnh X l{ nh (1), Thiu 4 tn ch bt buc
Thc hnh Chuyn 2 (1), Thiu 1 tn ch bt buc
K thut Vi x l{ (2), Thiu 2 tn ch bt buc
K thut Vi x l{ (2), Thc hnh Chuyn 2 (1), Thiu 3 tn ch bt buc
K thut Vi x l{ (2), Giao tip ngi my (2), Thc hnh Chuyn 2 (1), Thiu 5 tn ch bt buc
K thut Vi x l{ (2), H phn tn (2), Thc hnh Chuyn 2 (1), Thc hnh H phn tn (1), Thiu 6 tn
Kim th phn mm (2), Thiu 2 tn ch bt buc
K thut Vi x l{ (2), Giao tip ngi my (2), Thiu 4 tn ch bt buc
Cng ngh phn mm (2), Lp trnh mng (2), Kim th phn mm (2), Giao tip ngi my (2), n T
K thut Vi x l{ (2), Giao tip ngi my (2), n Tt nghip (10), Thc hnh Chuyn 2 (1), n C
Nguyn l{ h iu hnh (3), Lp trnh mng (2), n Tt nghip (10), Lp trnh JAVA (2), Thiu 17 tn ch
Cng ngh phn mm (2), Lp trnh mng (2), Thc hnh Cng ngh phn mm (1), Thiu 5 tn ch bt bu
K thut Vi x l{ (2), Thiu 2 tn ch bt buc
K thut Vi x l{ (2), Giao tip ngi my (2), Thiu 4 tn ch bt buc
Kim th phn mm (2), Thc hnh H phn tn (1), Thc hnh LT mng nng cao (1), Thiu 4 tn ch b
K thut Vi x l{ (2), Thc hnh Chuyn 2 (1), Thiu 3 tn ch bt buc
K thut Vi x l{ (2), Nguyn l{ h iu hnh (3), Thiu 5 tn ch bt buc
Thc hnh Chuyn 2 (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Thc hnh Chuyn 2 (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Thc hnh Chuyn 2 (1), Thiu 1 tn ch bt buc
K thut Vi x l{ (2), Thc hnh Chuyn 2 (1), Thiu 3 tn ch bt buc
K thut Vi x l{ (2), Thc hnh Chuyn 2 (1), Thiu 3 tn ch bt buc
Thc hnh Chuyn 2 (1), Thiu 1 tn ch bt buc
K thut Vi x l{ (2), Thc hnh Chuyn 2 (1), Thiu 3 tn ch bt buc
K thut Vi x l{ (2), Thc hnh Chuyn 2 (1), Thiu 3 tn ch bt buc
K thut Vi x l{ (2), Cng ngh phn mm (2), Thiu 4 tn ch bt buc
Thc hnh Giao tip ngi my (1), Thc hnh Qun tr DA phn mm (1), Thc hnh X l{ nh (1), Thi
K thut Vi x l{ (2), Chuyn 2 (2), Thc hnh Chuyn 2 (1), Thiu 5 tn ch bt buc
Thc hnh Chuyn 2 (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Thc hnh H phn tn (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Giao tip ngi my (2), Thc hnh Chuyn 2 (1), Thc hnh Kim th phn mm (1), Thc hnh Qu

4.0
1
4.0
3.0
3.0
3.0
1
4.0
1
3.0
4.0
19.0
5.0
3.0
6.0
5.0
1
29.0
2
3.0
4.0
4.0
1
20.0
17.0
6.0
2.0
2.0
1
3.0
6.0
1
2.0
4.0
2.0
2.0
3.0
3.0
2.0
8.0
2.0
25.0
1
5.0
4.0
1
19.0
1
4.0
20.0

0.0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K thut Vi x l{ (2), Thc hnh Chuyn 2 (1), Thc hnh LT mng nng cao (1), Thiu 4 tn ch bt bu
Thc hnh Chuyn 2 (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Cng ngh phn mm (2), Thc hnh Cng ngh phn mm (1), Thc hnh Lp trnh mng (1), Thiu 4 t
Giao tip ngi my (2), Thc hnh Chuyn 2 (1), Thiu 3 tn ch bt buc
K thut Vi x l{ (2), Thc hnh Chuyn 2 (1), Thiu 3 tn ch bt buc
Lp trnh hng i tng (2), Thc hnh LT hng i tng (1), Thiu 3 tn ch bt buc
Thc hnh Lp trnh mng (1), Thiu 1 tn ch bt buc
K thut Vi x l{ (2), Giao tip ngi my (2), Thiu 4 tn ch bt buc
Thc hnh Chuyn 2 (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Giao tip ngi my (2), Thc hnh X l{ nh (1), Thiu 3 tn ch bt buc
Giao tip ngi my (2), Thc hnh Chuyn 1 (1), Thc hnh Giao tip ngi my (1), Thiu 4 tn ch
Phn tch & thit k thut ton (2), Nguyn l{ h iu hnh (3), Lp trnh hng i tng (2), n Tt
K thut Vi x l{ (2), Chuyn 2 (2), Thc hnh Chuyn 2 (1), Thiu 5 tn ch bt buc
K thut Vi x l{ (2), Thc hnh Giao tip ngi my (1), Thiu 3 tn ch bt buc
Phn tch & thit k thut ton (2), Lp trnh hng i tng (2), Thc hnh Phn tch & TK thut ton
K thut Xung s (3), Kim th phn mm (2), Thiu 5 tn ch bt buc
Thc hnh X l{ nh (1), Thiu 1 tn ch bt buc
K thut Vi x l{ (2), K thut Truyn s liu (2), Cng ngh phn mm (2), Tr tu nhn to (2), Thc tp
Thc hnh Chuyn 1 (1), Thc hnh LT mng nng cao (1), Thiu 2 tn ch bt buc
K thut Vi x l{ (2), Thc hnh Chuyn 2 (1), Thiu 3 tn ch bt buc
K thut Vi x l{ (2), Giao tip ngi my (2), Thiu 4 tn ch bt buc
Cu trc my tnh (2), Thc hnh H phn tn (1), Thc hnh LT mng nng cao (1), Thiu 4 tn ch bt bu
Thc hnh Chuyn 2 (1), Thiu 1 tn ch bt buc
C s d liu (2), Phn tch & thit k thut ton (2), Lp trnh mng (2), Giao tip ngi my (2), n
Cng ngh phn mm (2), Tr tu nhn to (2), Kim th phn mm (2), n Tt nghip (10), Thc hn
K thut Vi x l{ (2), H phn tn (2), Thc hnh Chuyn 2 (1), Thc hnh H phn tn (1), Thiu 6 tn
Lp trnh mng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Thc hnh Chuyn 2 (1), Thc hnh H phn tn (1), Thiu 2 tn ch bt buc
Thc hnh Chuyn 2 (1), Thiu 1 tn ch bt buc
H phn tn (2), Thc hnh Chuyn 2 (1), Thiu 3 tn ch bt buc
K thut Vi x l{ (2), Lp trnh mng (2), Thc hnh Kim th phn mm (1), Thc hnh An ton Thng t
Thc hnh Qun tr DA phn mm (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Kim th phn mm (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Chuyn 2 (2), Thc hnh Chuyn 2 (1), Thc hnh LT mng nng cao (1), Thiu 4 tn ch bt buc
Lp trnh mng nng cao (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Cng ngh phn mm (2), Thiu 2 tn ch bt buc
K thut Vi x l{ (2), Thc hnh Chuyn 2 (1), Thiu 3 tn ch bt buc
Giao tip ngi my (2), Thc hnh Chuyn 2 (1), Thiu 3 tn ch bt buc
K thut Vi x l{ (2), Thiu 2 tn ch bt buc
K thut Vi x l{ (2), n Nguyn l{ h iu hnh (1), Giao tip ngi my (2), H phn tn (2), Thc h
K thut Vi x l{ (2), Thiu 2 tn ch bt buc
K thut Vi x l{ (2), Cng ngh phn mm (2), Mng my tnh (2), Tr tu nhn to (2), Lp trnh mng (2
Thc hnh Chuyn 2 (1), Thiu 1 tn ch bt buc
K thut Vi x l{ (2), Cng ngh phn mm (2), Thc hnh Chuyn 1 (1), Thiu 5 tn ch bt buc
Lp trnh mng (2), Giao tip ngi my (2), Thiu 4 tn ch bt buc
Thc hnh Chuyn 2 (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Chng trnh dch (2), K thut Vi x l{ (2), Cng ngh phn mm (2), Lp trnh mng (2), n Tt nghi
Thc hnh Giao tip ngi my (1), Thiu 1 tn ch bt buc
K thut Vi x l{ (2), Thc hnh Chuyn 2 (1), Thc hnh Giao tip ngi my (1), Thiu 4 tn ch bt b
K thut Vi x l{ (2), Cng ngh phn mm (2), Lp trnh mng (2), Kim th phn mm (2), Giao tip ng

2.0
4.0
18.0
6.0
21.0
12.0
3.0
2.0
18.0
2.0
15.0
33.5
4.0
2.0
2.0
12.0
2.0
2.0
3.0
17.5
2.0
0.5
16.0
1
2.0
3.0
3.0
3.0
3.5
1
2.0
14.0
1
2.0
3.0
1
4.0
2.0
2.0
16.5
4.0
15.0
2.0
13.0
2.0
2.0
2.0
3.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K thut Vi x l{ (2), Thiu 2 tn ch bt buc


Cng ngh phn mm (2), Lp trnh mng (2), Thiu 4 tn ch bt buc
K thut Vi x l{ (2), Lp trnh hng i tng (2), Lp trnh mng (2), n Tt nghip (10), Thc hnh
K thut Vi x l{ (2), Giao tip ngi my (2), Thc hnh Chuyn 1 (1), Thc hnh Chuyn 2 (1), T
K thut Vi x l{ (2), Cng ngh phn mm (2), Tr tu nhn to (2), Giao tip ngi my (2), n Tt n
n T chc thi cng (2), n Tt nghip (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt nghip di
Kt cu thp 2 + G (3), Thiu 3 tn ch bt buc
Thng gi (2), Thiu 2 tn ch bt buc
V K thut Xy dng (1), n T chc thi cng (2), n Tt nghip (10), n Kt cu btng 1 (X1)
An ton lao ng (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Phng php s (2), n Kt cu btng ct thp 2 (1), n Kt cu thp (2), n Tt nghip (10),
Th nghim Sc bn vt liu (0.5), Kin trc Dn dng (3), Kt cu btng ct thp 1 (3), Kt cu thp 1 (
L{ thuyt n hi (2), Phng php s (2), Thiu 4 tn ch bt buc
Vt l{ kin trc (2), Thiu 2 tn ch bt buc
L{ thuyt n hi (2), Thiu 2 tn ch bt buc
n T chc thi cng (2), n Tt nghip (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt nghip di
Vt l{ kin trc (2), Thiu 2 tn ch bt buc
n Kt cu thp (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Kt cu thp 2 + G (3), Thiu 3 tn ch bt buc
n Kin trc cng nghip (1), n Kt cu btng ct thp 2 (1), n Kt cu thp (2), n Tt n
Cp thot nc (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Thc hnh Tin hc ng dng (0.5), Thiu 0.5 tn ch bt buc
V K thut Xy dng (1), n Tt nghip (10), n Kt cu btng 1 (X1) (2), n Kin trc dn d
V K thut Xy dng (1), Thiu 1 tn ch bt buc
L{ thuyt n hi (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Anh vn CN Cu ng (3), Thiu 3 tn ch bt buc
n Thit k cu thp (1), Thu vn 1 (2), Thiu 3 tn ch bt buc
C hc kt cu 2 (3), Thiu 3 tn ch bt buc
n Thit k cu btng CT (1.5), L{ thuyt n hi (2), Thiu 3.5 tn ch bt buc
Khai thc & Th nghim ng t (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Tin hc D trong Thit k cu (1), Thc hnh D Tin hc trong TK cu (1), Thiu 2 tn ch bt buc
n Nn mng (1), n Thit k ng t (1.5), n Thit k cu btng CT (1.5), n Tt nghi
Tin hc D trong Thit k ng t (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Tin hc D trong Thit k cu (1), Thc hnh D Tin hc trong TK cu (1), Thiu 2 tn ch bt buc
Thc hnh Tin hc TK ng t (1), L{ thuyt n hi (2), Thiu 3 tn ch bt buc
Thc hnh Tin hc TK ng t (1), Thiu 1 tn ch bt buc
Tin hc D trong Thit k ng t (1), Thc hnh Tin hc TK ng t (1), L{ thuyt n hi (2), Thi
Tin hc D trong Thit k cu (1), Thc hnh D Tin hc trong TK cu (1), Thiu 2 tn ch bt buc
L{ thuyt n hi (2), Thiu 2 tn ch bt buc
n Nn mng (1), n Thit k ng t (1.5), n Thit k cu thp (1), n Tt nghip (10),
Xy dng Cu (4), Thiu 4 tn ch bt buc
im TBC tch ly <2, Xy dng Nn ng t (3), T chc Qun l{ thi cng (2), n Tt nghip (10),
L{ thuyt n hi (2), Thiu 2 tn ch bt buc
n Nn mng (1), n Xy dng Mt ng t (1), n Tt nghip (10), n Kt cu btng c
L{ thuyt n hi (2), Thiu 2 tn ch bt buc
L{ thuyt n hi (2), Thiu 2 tn ch bt buc
Tin hc D trong Thit k cu (1), Thc hnh D Tin hc trong TK cu (1), Thiu 2 tn ch bt buc
n Thit k cu thp (1), Tin hc D trong Thit k cu (1), Thc hnh D Tin hc trong TK cu (1), Th

Tinh

MG
38
29
28
28
29
28
29
39
34
29

29
29
31
28
29
28
29
30
34
33
31
33
AD/CAM (1), n Cng ngh Ch to my (2), n Tt nghip C kh ch to (10), Thiu 14 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, T
28
29
30
31
35
34
28
29
37
32
30
4
29
40
21
39
29
28
34
35
32
38
33
33
29

29
30
30
4
28
hut o (4), n TK HT iu khin t ng (2), Truyn ng thu lc & kh nn (2), n Tt nghip C kh ch to (10), Ton chuyn (2), Thc h
35
28
34
34
33
4
30
34
33
4
28
34
Kt cu tnh ton ng c t trong (3), Th nghim t & my cng trnh (1), Th nghim ng c (1), n Tt nghip (10), Th nghim Thu kh (0.5
hip (10), Th nghim Thu kh (0.5), Th nghim Vt l{ (1), Thiu 19 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu
g (1), Thu kh (3.5), Tin hc ng dng (3), Chn on k thut ng c (2), Kt cu tnh ton ng c t trong (3), L{ thuyt t & my cng trnh (4),
T (3), n Thit k t (2), n Tt nghip (10), Th nghim Thu kh (0.5), K thut Vi iu khin (3), n Thit k Vi iu khin (1.5), Thc hnh
4
32
34
31
30
4
34
4
32
28
28
30
u 4 tn ch bt buc, Thiu 1.5 tn ch t chn, Thiu chng ch GDQP
iu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN
38
34
34
32
34
31
hng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN

n C.Ngh CAD/CAM/CNC (2), iu khin Logic (2), n H thng C in t (2), n Tt nghip C in t (10), Vt liu k thut (3), Thc hnh Ro
4
32
36
34

4
34
29
34
29
34
y hoch thc nghim (2), An ton lao ng (1), Qu trnh Thy lc & c hc (3), n Qu trnh & Thit b (2), n Tt nghip (10), Tin hc ng dng
t nghip (10), K thut Ho hc hu c (3), K thut Ho hc v c (3), Ho hc cao phn t (2), Th nghim Ho hc cao phn t (1), Ho l{ Polime & C
i cng (1), K thut in t (2), Quy hoch thc nghim (2), C s L{ thuyt ho hc (2), ng hc & Ho l{ H phn tn (2), An ton lao ng (1), Q
An ton lao ng (1), Qu trnh & thit b truyn nhit (2), K thut Thit b phn ng (3), n Tt nghip (10), K thut Ho hc v c (3), Ho l{ Silic
phn t (2), Th nghim Ho hc cao phn t (1), Ho l{ Polime & Cao su (3), K thut Sn xut nha (3), TN K thut sn xut nha (1), Gia cng Comp
31
4
40
mch in 2 (0.5), Thiu 4.5 tn ch bt buc, Thiu chng ch NN

4
4
29
34
29
32
29
34

Thiu 3.5 tn ch bt buc


3), Truyn ng in (3), iu khin s (2), K thut vi x l{ (3), n TK phn in trong trm BA (2), in cng nghip 1 (3), Mng T.thng C.nghip&

cng nghip 1 (3), Thc tp Tt nghip (3), n iu khin logic (2), Mng T.thng C.nghip& h SCADA (2), iu khin truyn ng in (2), n T
34
4
0
5
32
29
0
5
vi x l{ (3), Phn in trong Trm bin p (3), n Tt nghip (10), Th nghim Mng in (0.5), Th nghim Cao p (0.5), Th nghim Thit b in (0.5)
30
28
33
28
4
29
34
4
29
34
29
40
0
5
0
5

4
32
4
4
33
0
20
4
33
31
4
4
4
4
29
28
29
34
34
4

u khin t ng (SK,DT) (2), Th nghim L{ thuyt mch in t (1), Thc hnh K thut lp trnh (1), o lng in t (3), Mng my tnh (2), n T
31
4
30
27
31

ung (1), Thiu 6 tn ch bt buc


25
28
28
4
4
40
28
34
28
29
28
29
31
34
33
0
40
34
28
31
32

40
34
4
GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN
4
4
35
4
38
33
4
42
4
4
tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN
nhn (KT) (3), Tham quan KT Dn dng (1), Tham quan KT Cng nghip (1), K thut T chc thi cng (KT) (3), n Tt nghip (KT) (10), Thc hnh V
n trc cng nghip 1 (2), n Quy hoch 2 (2), n Kin trc dn dng 8 (2), n Tt nghip (KT) (10), Thiu 22 tn ch bt buc, im n tt n
n Tng hp (3), n Tt nghip (KT) (10), Thc hnh V m thut 4 (1), Thc hnh V ghi (1), Cp thot nc (2), Ton B1 (4), Thiu 27 tn ch b
3 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP
34
32
6
29
34
30
36
6
31
6
35
6
4
4
dng (2), Thiu 5 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN
3), V K thut Xy dng (1), Cng trnh ng
6
(3), Kt cu thp g 1 (2), Thu in (3), Ti chnh D.nghip xy dng (2), n Tt nghip (10), Thiu 2
34
4
34
6
35
6
47
6
34
y dng (0.5), n Cng trnh ng (1), Th nghim Thu lc c s (0.5), Tin hc ng dng (3), Thc hnh Tin hc ng dng (1), n T chc thi cn
37
6
33
6
33
6
34
31
6
0
5
0
5
g (1), Thu lc c s A (3), Th nghim Thu lc c s (0.5), Thot nc th & Cng nghip (2), n Tt nghip (10), Th nghim Vt l{ (1), Th nghi
DTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN
4
25
3

32
4
33
32
28
4
28

(2), Thc hnh Tin hc i cng (1), K thut lnh 1 (3), L hi 1 (3), Chuyn Lnh (1), Chuyn ng nhit (1), n Tt nghip (10), Hnh ho (2)
n Tt nghip (10), Vt liu k thut nhit (1), K thut in t 1 (3), K thut s ng dng (2), Ch ngha X hi khoa hc (2.5), Th nghim Vt l{ (1), Th
ch GDQP, Thiu chng ch NN
(10), V K thut trn my tnh (AutoCAD) (2), Thiu 14 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch
), V K thut trn my tnh (AutoCAD) (2), Th nghim Vt l{ (1), Ho hc i cng (4), Thiu 21 tn ch bt buc, im n tt nghip di im s
Thiu chng ch NN
29
1
4
4
0
5
hn tch trong CN sinh hc (1), Thc tp Tt nghip (SH) (3), Qu trnh & thit b truyn cht (3), n Tt nghip (10), Qu trnh & Thit b CN Sinh h
32
11
29
6
31
4
11
31
6
4
11
34
11
35
11
31
11
34
11
34
11
11
11
Tin hc i cng (1), K thut xung (2),11
n Tt nghip (SK) (10), K thut Vi iu khin (2), Th nghim o lng in t (1), Thiu 18 tn ch bt bu
4
32
28
35
4
34
34
31
33
c, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN
nh (3), n Lp trnh mng (2), n Tt nghip (10), Thc hnh Cu trc my tnh (1), K thut in t 1 (3), V K thut 1 (3), Xc sut thng k (3
bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP
4
28
4
31

31
30
29
33
yn Mng (1), Thiu 4 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP
GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN
trnh h thng (2), Thc hnh K thut xung s (1), n Cng ngh phn mm (2), Thc hnh Chuyn 3 (1), Thiu 20 tn ch bt buc, im n
4
4
4
34
34
33
4
4
31
31
33

0
5
0
5
34
34
4
32
34
34
34
29
38
34
0
5
nh by bo co (1), An ton Thng tin mng (2), H phn tn (2), n Tt nghip (10), Thc hnh Cng ngh phn mm (1), Thc hnh An ton Thn
29
30
45
6
34
40
41
ng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN
Th nghim Vt liu xy dng (0.5), C hc kt cu 2 (3), L{ thuyt n hi (2), Kt cu thp 2 + G (3), K thut Thi cng 2 (3), n Kt cu thp (2),
m cng trnh (1), Thiu 5 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN

34
34
6
36
6
34
34
32
him C hc t (0.5), n T chc thi cng (2), n Tt nghip (10), Th nghim Thu lc c s (0.5), Th nghim Vt l{ (1), Thiu 17.5 tn ch bt b

45
30
32
25
34
29
33
32
33

t (0.5), L{ thuyt n hi (2), Kt cu thp


6 2 + G (3), n Tt nghip (10), Th nghim Cng trnh (1), Chuyn 2: Kt cu thp (2), Th nghim Thu
34
29
34
31
37
6
38
34
38
34
31
6
34
32
och th (2), n Tt nghip (10), Th nghim Vt l{ (1), Thiu 19 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
34
31
33
34
25
31
4
34
34
31
32
31
4
33

Kt cu btng ct thp 1 (3), Kt cu thp 1 (2), My xy dng (3), Kin trc Dn dng & CT nh CN (2), Th nghim Thu lc c s (0.5), Th nghim T
31
4
29
n Kt cu btng ct thp 1 (1), n Chnh tr sng & CT ven bin (1), n Tt nghip (10), Thu vn Cng trnh (3), Anh vn 1 (4), Anh vn 3 (3)
42
30
4
32
33
29

0
5
32
32
32
32
34
39
31
34
31
p 1 (3), Thu lc c s A (3), Th nghim Thu lc c s (0.5), n Quy hoch TK HT thy li (1), n Thu in 2 (1), n Tt nghip (10), Th ng
n (2), C l{ thuyt 2 (3), Thc tp Trc a (0.5), n Nn mng (1), Th nghim Vt liu xy dng (0.5), C hc kt cu 1 (3), C hc kt cu 2 (3), L{

c Cng trnh (4), Th nghim Thu lc cng trnh (0.5), n Thu cng 1 (1), n Quy hoch TK HT thy li (1), Thi cng thu li 1 (3), Thu cng 2 (
29
29
34
30
34
31
6
4
34
33
34
34
32
34
30
30
34
31
29
32
34
34
33
33
34
34
32
34
32
34
34
33
4
30
36
34
29

32
28
31
30
30
29
28
29
29
35
33
31
29
4
Nn mng (1), n Thit k ng t (1.5), Thit k Cu b tng CT (4), n Thit k cu btng CT (1.5), Thit k Cu thp (3), n Thit k cu
trnh (2), Sc bn vt liu 1 (3), Th nghim Sc bn vt liu (0.5), n Thit k cu btng CT (1.5), n Thit k cu thp (1), n Nn ng (1.5
s (X3) (2), Thc tp Cng nhn (2), n Thit k ng t (1.5), Thit k Cu b tng CT (4), n Thit k cu btng CT (1.5), M hc Cu ng
35
37
29
30
32
29
29
31
35
34
29
31
29
34
29
28
35
28
OBOT Cng nghip (2), K thut o (4), Thit k dy chuyn sn xut (2), n Cng ngh Ch to my (2), n TK HT iu khin t ng (2), n
4
29
30
32
29
34
30
31
32
28
30
30
30
34

33
35
29
30
30
28
32
28
99
34
33
99
29
4
ngh CAD/CAM (1), Thit k dy chuyn sn xut (2), Chuyn (My T ng CAM) (2), Lp trnh CNC (2), n Cng ngh Ch to my (2), n C
29
34
28
4
31
31
4
29
35
34
28
38
4
0
5
34
29
4
30
29
29
34
31
4
34
29
34
34
34
4
29
2), Trang b in & in t CT (3), Th nghim t & my cng trnh (1), Th nghim ng c (1), Truyn ng Thu kh ng lc (2), n Thit k t
33
32
28
34

32
34
30
32
40
34
39
40
34
4
4
34
33
31
34
34
40
n (3), n Tt nghip (10), Thc tp Tt nghip (3), Tin hc ng dng (1), Thc hnh Tin hc ng dng (1), Th nghim Thu kh (0.5), Thc hnh TN
28
34
34
4
30
4
34
32
28
29
29
34
33
34
34
4
4
4
25
34
32
31
31
29
34
34
CT (1), V K thut c kh (2), Thiu 6 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN
4
34
34
35
34

35
34
34
34
40
4
40
33
35
28
32
31
4
34
4
34
33
33
29
33
33
33
34
34
33
33
35
31
34
4
4
28
34
29
33
29
31
34
35
29
99
33
34
30
32
4
4
29
34

4
34
40
4
34
35
thu lc & kh nn (2), n H thng C in t (2), n Tt nghip C in t (10), Vt liu k thut (3), Thc hnh T.ng T.lc & kh nn (1), Th
4
34
38
31
23
4
30
32
34
31
29
29
30
33
ch thc nghim (2), C s Thit k nh my (2), C s L{ thuyt ho hc (2), n Qu trnh & Thit b (2), n Tt nghip (10), Tin hc ng dng (2
4
34
n 1 (3), Tin hc ng dng (2), My in 2 (3),
6 in t cng sut (3), Thc tp Nhn thc (1), Truyn ng in (3), Ngn mch trong H thng in (2),
31
32
28
4
34
31
4
4
t iu khin t ng 1 (3), My in 1 (3), n My in (2), Tin hc ng dng (2), n in t cng sut (2), n Mng in (2), Ngn mch tro
33
28
31
4
4
30
v rle trong H thng in (3), Thc tp6Tt nghip (3), n iu khin logic (2), T ng ho H thng in (2), Quy hoch pht trin H thng i
32
33
29
30
29
35
32
, My in 2 (3), in t cng sut (3), 6n Mng in (2), Ngn mch trong H thng in (2), Mng in (3), Bo v rle trong H thng in (3), K
4

38
63
33
33
2), Ngn mch trong H thng in (2), 6n TK phn in trong trm BA (2), Phn in trong Trm bin p (3), Bo v rle trong H thng in (3), Th
31
34
33
32
30
rle trong H thng in (3), Thc tp Tt
6 nghip (3), n iu khin logic (2), T ng ho H thng in (2), Quy hoch pht trin H thng in
34
32
4
4
4
29
n in t cng sut (2), Truyn ng in (3), n Mng in (2), Mng in (3), n TK phn in trong trm BA (2), Phn in trong Trm bin
Thc hnh Tin hc i cng (1), Tin hc i
6 cng (3), Thu kh ng dng (2), L{ thuyt Trng in t (2), L{ thuyt Mch in 2 (3), L{ thuyt iu k

31
30
29
4
28
32
33
31
31
29
30
4
4
29
32
30
32
29
30
34
30
28
hut Lp trnh (3), in t thng tin (3), Thng
6
tin s (3), o lng in t (3), Th nghim K thut xung (1), Th nghim o lng in t (1), X l{ tn h
29
35
t (2), K thut s (4), K thut Lp trnh 6(3), in t thng tin (3), Thng tin s (3), o lng in t (3), Th nghim o lng in t (1), X l{ tn hi
32
29
32
33

4
33
35
31
34
34
33
l{ (3), in t thng tin (3), Thng tin s6 (3), o lng in t (3), Th nghim o lng in t (1), X l{ tn hiu s 1 (3), Truyn sng (2), n Vi x
34
4
34
4
29
34
4
34
34
4
ng in t (3), Th nghim o lng in t (1), Truyn sng (2), Thng tin si quang (2), n Tt nghip (10), Hnh ho (2), Thiu 22 tn ch bt bu
4
4
{ thuyt mch in t (1), K thut Lp trnh
6 (3), Thng tin s (3), o lng in t (3), X l{ tn hiu s 1 (3), Truyn sng (2), Mng my tnh (2),
33
28
g (2), K thut Lp trnh (3), in t thng6tin (3), Thng tin s (3), o lng in t (3), Th nghim o lng in t (1), Thc tp Nhn thc (1), K th
34
30
32
29
huyt Mch in t 2 (3), K thut xung (2),
6 K thut Lp trnh (3), Thc hnh K thut lp trnh (1), Thng tin s (3), o lng in t (3), Th nghim K
37
4
4
28
33
34
34
4

4
28
26
ng (SK,DT) (2), Trng in t (2), Th 6nghim L{ thuyt mch in t (1), K thut xung (2), K thut Lp trnh (3), in t thng tin (3), Thng tin s
0
5
26
34
4
33
ng in t (2), K thut Lp trnh (3), Cu6trc my tnh (3), Th nghim o lng in t (1), K thut Truyn hnh (3), X l{ tn hiu s 1 (3), Truyn s
33

34
28
33
34
4
n t thng tin (3), Cu trc my tnh (3), Th
6 nghim K thut xung (1), Truyn sng (2), X l{ tn hiu s 2 (2), Th nghim X l{ tn hiu s (1), Thc tp C
31
29
32
29
34
34
34
4
huyt Mch in t 2 (3), K thut s (4), K
6 thut xung (2), K thut Lp trnh (3), in t thng tin (3), Thng tin s (3), o lng in t (3), Th nghi
34
33
34
38
33
34
30
huyt Mch in t 2 (3), Trng in t (2),
6 K thut Lp trnh (3), in t thng tin (3), Thng tin s (3), o lng in t (3), Th nghim o lng
4
nghim Cu kin in t (1), L{ thuyt Mch
6 in t 2 (3), Trng in t (2), K thut s (4), Thng tin s (3), o lng in t (3), Th nghim o l
34
34
6
34
33
4
34
34
40
34
31
4
34
37
35
4
34
31
29
33
4
4
32
32
34

33
28
34
37
34
26
34
30
35
33
34
32
28
34
4
35
33
39
29
34
32
30
35
34
41
34
32
35
ch thc nghim (2), An ton Lao ng & v sinh CN (2), Qu trnh Thy lc & c hc (3), n Qu trnh & Thit b (2), K thut Ho hc hu c (3), Th
29
35
30
4
4
29
34
31
33
4
35
4
4
31
4
29
35
4
4
4
34

31
4
4
32
4
32
4
34
i cng (3), Hnh ho (2), C l{ thuyt (KT) (2), Hnh ho kin trc (2), Thc hnh V k thut & AutoCAD (1), V K thut & AutoCAD (2), Trc a B (2
32
4
34
4
29
37
31
34
40
4
37
34
4
34
4
36
35
4
32
31
34
4
4
32
34
34
34
34
31
4
34
33
34
40
4
3), n Cng trnh ng (1), C hc kt6cu 1 (3), n Kt cu btng ct thp 1 (1), Kt cu thp g 1 (2), Thu lc c s A (3), Thu in (3), Thu
ng (1), C hc kt cu 1 (3), Kt cu thp
6 g 1 (2), Thu cng (3), n Thu in (1), Tin hc ng dng (3), Thc hnh Tin hc ng dng (1), Lut xy
30
26
vt liu 1 (3), Th nghim Sc bn vt liu 6(0.5), AutoCAD (1), a cht cng trnh (2), Vt liu xy dng (3), Cng trnh Cu (3), n Cng trnh ng (
4

Kt cu btng ct thp 1 (3), Quy hoch6 th (2), n Kt cu btng ct thp 1 (1), Kin trc (3), Kt cu thp g 1 (2), Thu lc c s A (3), Ph
34
4
), K ton xy dng c bn (3), n Tt nghip
6
(10), Thiu 18 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch NN
34
30
32
41
, Kt cu btng ct thp 1 (3), Kt cu thp
6 g 1 (2), Cp thot nc (2), Kinh t u t & Qun tr d n (3), n Tt nghip (10), Lut Kinh t (2), M
n vt liu 1 (3), Th nghim Sc bn vt liu
6 (0.5), V K thut Xy dng (1), Vt liu xy dng (3), C t nn mng (3), Cng trnh ng (3), n Cn
4
32
3), n Cng trnh ng (1), C hc kt6cu 1 (3), Kt cu btng ct thp 1 (3), n Kt cu btng ct thp 1 (1), Kt cu thp g 1 (2), Thu lc
34
31
h nghim Sc bn vt liu (0.5), AutoCAD6 (1), a cht cng trnh (2), C t nn mng (3), Cng trnh Cu (3), Cng trnh ng (3), Th nghim Vt li
35
34
n ch bt buc, Thiu chng ch NN
6
34
31
34
32
31
31
4
31
34
35
31
99
6
34
34
30
37
28
33
36
4
hi th (3), Qun l{ Mi trng (2), Thc tp Tt nghip (3), n Tt nghip (10), Gii tch 2 (4), Thiu 24 tn ch bt buc, im n tt nghip d
4
29
34
4
34
34
34
4
32
34

33
33
40
4
31
30
30
41
4
30
31
34
n - nh my Nhit in 2 (2), Chuyn T ng nhit (1), n Thng gi & .ho khng kh (1), Thc tp Tt nghip (3), n Tt nghip (10),
28
4
38
41
37
4
29
34
28
34
34
30
i cng (1), Tin hc i cng (3), C s truyn nhit 2 (3), Tuc bin - nh my Nhit in 2 (2), n Sy (2), Chuyn Sy (1), Nng lng mt tr
35
4
34
4
4
29
40
34
4
29
4
34
32
4
34
29
34
4
29
4
30
4
33
4

gi & iu ho khng kh 2 (2), Tuc bin - nh my Nhit in 2 (2), n Sy (2), Chuyn Sy (1), Chuyn T ng nhit (1), Thc tp Nhn thc
40
4
4
29
32
34
34
37
30
31
40
34
i cng (3), Th nghim K thut in (0.5), K thut in (2), K thut in t (2), Th nghim Ho sinh 1 (1), K thut Sinh hc phn t (2), KT Phn t
35
11
4
11
35
11
4
11
34
11
34
11
34
11
34
11
34
11
35
11
29
11
34
11
31
34
33
11
34
11
63
11
34
11
38
11
39
11
4
11
30
11
33
29
11
31
11
29
11
39
11
37
11
4
11
34
11
34
4
11
34
11
34
11
31
30

34
34
4
29
33
34
29
34
4
38
4
34
ch & T.k hng i tng (2), Lp trnh hm & logic (2), Phn tch & thit k h thng (2), n Lp trnh mng (2), Lp trnh mng (2), Kim th ph
34
4
30
30
34
4
34
C s d liu (2), Chng trnh dch (2), K thut Vi x l{ (2), Phn tch & thit k thut ton (2), Thc hnh PT&TK hng i tng (1), Chuyn 1 (
29
28
41
30
31
34
31
34
tnh (1), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN
4
35
36
33
32
33
4
4
31
4
33
34
34
34
34
34
31
33
29
34

3 (2), Thc hnh Tin hc i cng (1), Thc hnh Cu trc d liu (1), Thc hnh Phng php tnh (1), Thc hnh Phn tch & TK thut ton (1), Th
4
4
34
30
34
4
2
36
29
35
4
30
31
4
4
4
38
4
34
39
31
31
4
c hnh Lp trnh mng (1), Thiu 3 tn ch bt buc
3), n Tt nghip (10), Thc hnh Ton ri rc (1), Thc hnh K thut xung s (1), Thc hnh Chuyn 1 (1), Thc hnh Cng ngh phn mm (1),
29
34
38
4
34
28
28
4
4
29
4
33
34
4
34
4
4
4
32
31
32
37
28
4
34

34
4
4
32
35
30
31
32
34
29
4
29
29
4
34
32
33
34
4
4
34
34
31
31
32
33
34
34
34
32
4
29
29
28
32
32
28
29
34
28
34
34
34
31
4
31
30
34
39
29

32
30
c ng dng (2), n Tt nghip (10), Kinh t Chnh tr (5), Trit hc Mc-Lnin (4), Gii tch 1 (6), Anh vn 1 (4), Thiu 38 tn ch bt buc, im n
4
buc, Thiu chng ch NN
37
4
4
30
18
28
29
34
34
31
32
31
6
28
34
34
31
31
29
29
4
35
34
34
15
31
34
43
33
34
29
4
31
30
29
34
28
34
30
34
30
33
32
32

29
34
29
34
34
6
28
34
30
31
34
29
29
33
34
34
32
31
39
34
29
29
34
4
32
4
34
(4), Thc tp Thu vn Cng trnh (0.5), n Thi cng thu li 2 (1), n Tt nghip (10), Thiu 18.5 tn ch bt buc, im n tt nghip di i
t (0.5), L{ thuyt n hi (2), Thu lc Cng trnh (4), Quy hoch thit k H thng thu li (4), Kinh t xy dng (2), Thc hnh Tin hc ng dng (1),
30
30
33
31
29
33
30
36
40
29
33
29
29
40
31
28
34
32
32
), Thiu 5 tn ch bt buc, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN
35
32

29
30
30
thi cng (2), Thc tp Tt nghip (3), n Tt nghip (10), TK NM ng & LCHQKT ng t (3), Thc tp Trc a (1), L{ thuyt n hi (2), Thiu
31
29
33
30
34
34
33
31
29
34
29
30
ng t (1), Thiu 2 tn ch bt buc, Thiu
6 chng ch NN
34
33
30
29
39
32
30
31
30
29
34
30
30
34
28
34
32
32
29
4
34
34
29
34
29
29
34
34
30
31
34
37
32

31
29
32
30
35
33
34
30
33
31
30
32
34
32
4
34
32
4
34
37
34
21
32
30
36
34
29
30
32
29
g t (1.5), Thit k Cu b tng CT (4), n Thit k cu btng CT (1.5), M hc Cu ng (2), Thit k Cu thp (3), n Thit k cu thp (1), Th
35
33
32
32
34
32
4
29
34
34
34
30
4
4
31
4
31
34
34

34
30
34
4
31
32
37
34
34
41
4
32
33
30
32
29
28
mch trong H thng in (2), iu khin s (2), K thut vi x l{ (3), n TK phn in trong trm BA (2), Phn in trong Trm bin p (3), Bo v r

im n tt nghip di im sn

0), n Thit k ng c t trong (2), Thiu 14 tn ch bt buc, Thiu 2 tn ch t chn, im n tt nghip di im sn


tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
nghip di im sn
uc, im n tt nghip di im sn

nghip di im sn
n ng in (2), n Tt nghip (10), Thiu 14 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
ghim Mng in (LT) (1), Thiu 5 tn ch bt buc

u khin logic (3), n iu khin logic (2), n Tt nghip (10), Th nghim iu khin logic (0.5), Thu in (2), Thiu 19.5 tn ch bt buc, im
0), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
n Tt nghip (10), n Chuyn ngnh vin thng (1.5), Thiu 18.5 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

n Tt nghip (10), Ton chuyn (2), Thiu 17 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn


buc, im n tt nghip di im sn

hi (2), n Qun l{ cht thi rn (2), n Tt nghip (10), Quy hoch thc nghim (2), Thiu 19 tn ch bt buc, im n tt nghip di im s

Tt nghip (10), Thc tp Cng nhn (3), Thc hnh Lp trnh h thng (1), Ton chuyn (2), Thc hnh Chuyn 2 (1), Thc hnh X l{ nh (1), T

btng (2), Thiu 5 tn ch bt buc

2), n Tt nghip (10), Thiu 15 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn


L{ thuyt n hi (2), Kt cu thp 2 + G (3), n Kt cu thp (2), n T chc thi cng (2), n Tt nghip (10), Chuyn 2: Kt cu thp (2),
cu btng ct thp 2 (1), n Kt cu thp (2), n Tt nghip (10), Chuyn Kt cu btng (2), Thiu 20 tn ch bt buc, im n tt nghi

n Kt cu thp (2), n Tt nghip (10), Thng gi (2), Thiu 16 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn


Gch (3), n Kt cu thp (2), n Tt nghip (10), Thc hnh Th nghim cng trnh (1), Chuyn Kt cu btng (2), Thiu 20 tn ch bt bu
u 12 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
o (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
o (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
t nghip C kh ch to (10), Thiu 12 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

o (10), Cng ngh kim loi 2 (2), Thiu 14 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

hiu 4 tn ch bt buc

in thu kh & L.Trnh PLC (2), n Tt nghip C kh ch to (10), n My cng c (2), Kinh t qun l{ (2), Thiu 20 tn ch bt buc, im n t
to (10), n My cng c (2), Thiu 14 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

ng (2), n C.Ngh CAD/CAM/CNC (2), n Tt nghip C kh ch to (10), Ton chuyn (2), Cng ngh kim loi 2 (2), K thut s ng dng (2

t buc, im n tt nghip di im sn
t buc, im n tt nghip di im sn
c t (2), Thiu 14 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

Tt nghip (10), Thiu 16 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn


n Tt nghip (10), Thiu 15 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
t buc, im n tt nghip di im sn

t buc, im n tt nghip di im sn
0), Thc tp Tt nghip (3), n Truyn ng thu kh ng lc (1.5), Thiu 16.5 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
t buc, im n tt nghip di im sn
t buc, im n tt nghip di im sn
t buc, im n tt nghip di im sn
Thit k t (2), n Tt nghip (10), Thc hnh TN t & my cng trnh (1), Thiu 15 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
t buc, im n tt nghip di im sn
t buc, im n tt nghip di im sn

t buc, im n tt nghip di im sn

t buc, im n tt nghip di im sn

t buc, im n tt nghip di im sn
t buc, im n tt nghip di im sn

n Tt nghip (10), Thiu 15 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn


0), C l{ thuyt 2 (2), Thiu 14 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
t buc, im n tt nghip di im sn
trnh h thng (2), Truyn ng in t ng (3), Thiu 17 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
yn ng in t ng (3), Trang b in trong cng nghip (2), Thc hnh o lng in t (0.5), Thiu 17.5 tn ch bt buc, im n tt nghip d

10), Thc hnh Robot cng nghip (1), Thc hnh HT SX t ng (CIM) (1), n KT vi iu khin & GNNV (2), Thiu 15 tn ch bt buc, im n tt

trnh h thng (2), Truyn ng in t ng (3), Thiu 17 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn


trnh h thng (2), Truyn ng in t ng (3), Thiu 17 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

trnh h thng (2), Truyn ng in t ng (3), Thiu 17 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

trnh h thng (2), Truyn ng in t ng (3), Trang b in trong cng nghip (2), Thiu 19 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

trnh h thng (2), Truyn ng in t ng (3), Thiu 17 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn


M) (1), Thiu 2 tn ch bt buc

ng (2), Thiu 5 tn ch bt buc

u 0.5 tn ch bt buc

n in (2), Tin hc ng dng (2), n Tt nghip (10), Vt liu in (2), Thiu 18 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

hiu 3 tn ch bt buc

u 0.5 tn ch bt buc
Th nghim Cao p (0.5), Thiu 1 tn ch bt buc
(2), Th nghim Truyn ng in (0.5), Thiu 3.5 tn ch bt buc

), Vt liu in (2), Thiu 6 tn ch bt buc


n p (3), n Tt nghip (10), Vt liu in (2), Mi trng (2), Thiu 17 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

u 2 tn ch bt buc

hiu 3 tn ch bt buc
Thiu 0.5 tn ch bt buc

Thiu 0.5 tn ch bt buc


CN Mac-Lnin 2 (3), Thiu 3 tn ch bt buc

t (3), Vt liu in (2), Thiu 5 tn ch bt buc

in (2), Thiu 2 tn ch bt buc

Thiu 0.5 tn ch bt buc

gic (2), n Tt nghip (10), Ton chuyn ngnh (2), Vt liu in (2), Thiu 17 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
n (2), n TK phn in trong trm BA (2), n Tt nghip (10), Ton chuyn ngnh (2), Vt liu in (2), Thiu 19 tn ch bt buc, im n tt n

u 0.5 tn ch bt buc
ng in (0.5), Thiu 3.5 tn ch bt buc

u in (2), Th nghim Mng in (0.5), Thiu 5.5 tn ch bt buc


m Mng in (0.5), Thiu 2.5 tn ch bt buc
h nghim Mng in (0.5), Thiu 3.5 tn ch bt buc

u 3 tn ch bt buc

u 3 tn ch bt buc
(2), Th nghim Mng in (0.5), Thiu 3.5 tn ch bt buc

Mi trng (2), Thiu 4 tn ch bt buc


), in t cng sut (3), in cng nghip 1 (3), n Tt nghip (10), Vt liu in (2), T tng H Ch Minh (2), Thiu 23 tn ch bt buc, im

buc, im n tt nghip di im sn

c tp Cng nhn (3), n Tt nghip (10), K thut Vi iu khin (2), n Chuyn ngnh vin thng (1.5), Thiu 21.5 tn ch bt buc, im n t
K thut Chuyn mch (2), n Tt nghip (10), K thut Vi iu khin (2), Thiu 19 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

n Tt nghip (10), Ton chuyn (2), Thiu 19 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

thut Anten (2), K thut Chuyn mch (2), n Tt nghip (10), Thiu 21 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
), n Tt nghip (10), K thut Mch in t 2 (3), K thut Vi iu khin (2), Thiu 19 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
, K thut Vi iu khin (2), Thiu 17 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
thut Chuyn mch (2), n Tt nghip (10), Cu kin in t (4), Thiu 23 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
nghim T.T.s & Truyn s liu (1), K thut Anten (2), K thut Chuyn mch (2), n Tt nghip (10), Anh vn CN in t (3), Thiu 23 tn ch bt b
n t (2), Thiu 15 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
K thut Chuyn mch (2), n Tt nghip (10), Thiu 19 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

(10), K thut Vi iu khin (2), n KT mch in t (2), Ton chuyn (2), n Chuyn ngnh vin thng (1.5), Thiu 22.5 tn ch bt buc, im
thut Siu cao tn (3), K thut Anten (2), n Tt nghip (10), Thiu 20 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

nghim K thut xung (1), K thut Chuyn mch (2), n Tt nghip (10), Thiu 21 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
hiu 6 tn ch bt buc
Truyn sng (2), K thut Anten (2), n Tt nghip (10), K thut Vi iu khin (2), Thiu 21 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
2), Thiu 14 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
ut Vi iu khin (2), Thiu 5 tn ch bt buc

ip (10), Thiu 15 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn


ng (2), Thiu 14 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
bt buc, im n tt nghip di im sn
kh thi (2), n Tt nghip (10), Thiu 16 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
hi (2), K thut X l{ kh thi (3), Qun l{ Cht thi rn (2), n Qun l{ cht thi rn (2), n Tt nghip (10), Thiu 22 tn ch bt buc, im n
t buc, im n tt nghip di im sn

bt buc, im n tt nghip di im sn
c nghim (2), Thiu 14 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
t buc, im n tt nghip di im sn
ip (10), Quy hoch thc nghim (2), Thiu 16 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
ng (2), Thiu 14 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
thi (2), n Qun l{ cht thi rn (2), n Tt nghip (10), Thiu 19 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
t buc, im n tt nghip di im sn
cht thi rn (2), n Tt nghip (10), Ho hc Mi trng (2), Thiu 18 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
(10), Thiu 14 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

t buc, im n tt nghip di im sn
tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

bt buc, im n tt nghip di im sn
t buc, im n tt nghip di im sn
bt buc, im n tt nghip di im sn
ip (10), Thiu 14 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
t buc, im n tt nghip di im sn
ng (2), Thiu 14 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
hi (2), n Tt nghip (10), Thiu 14 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
p (10), Thiu 20 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
u ho khng kh 1 (3), n Tt nghip (10), Th nghim Nhit ng & T. nhit (1), Mi trng (2), Kinh t qun l{ (2), Thiu 28 tn ch bt buc, im

u 5 tn ch bt buc

p (10), Thiu 20 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn


buc, im n tt nghip di im sn

t in 1 (3), Chuyn ng nhit (1), n Tt nghip (10), Vt liu k thut nhit (1), Xc sut thng k (2), Thiu 21 tn ch bt buc, im n tt
un l{ (2), Thiu 19 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
n ng nhit (1), n Tt nghip (10), Mi trng (2), Kinh t qun l{ (2), Anh vn CN Nhit (3), Thiu 20 tn ch bt buc, im n tt nghip d

(2), Thiu 3 tn ch bt buc

Thiu 3 tn ch bt buc
{ nh (1), Thiu 4 tn ch bt buc

n 2 (1), Thiu 5 tn ch bt buc


), Thc hnh H phn tn (1), Thiu 6 tn ch bt buc

m (2), Giao tip ngi my (2), n Tt nghip (10), Thc hnh Giao tip ngi my (1), Thc hnh An ton Thng tin mng (1), Thiu 20 tn ch bt
(10), Thc hnh Chuyn 2 (1), n Cng ngh phn mm (2), Thc hnh LT mng nng cao (1), Thiu 18 tn ch bt buc, im n tt nghip d
p (10), Lp trnh JAVA (2), Thiu 17 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
gh phn mm (1), Thiu 5 tn ch bt buc

LT mng nng cao (1), Thiu 4 tn ch bt buc

n mm (1), Thc hnh X l{ nh (1), Thiu 3 tn ch bt buc


), Thiu 5 tn ch bt buc

Kim th phn mm (1), Thc hnh Qun tr DA phn mm (1), Thc hnh H phn tn (1), Thiu 6 tn ch bt buc

mng nng cao (1), Thiu 4 tn ch bt buc

Thc hnh Lp trnh mng (1), Thiu 4 tn ch bt buc

1), Thiu 3 tn ch bt buc

Giao tip ngi my (1), Thiu 4 tn ch bt buc


Lp trnh hng i tng (2), n Tt nghip (10), Thc hnh Phn tch & TK thut ton (1), Thc hnh LT hng i tng (1), Thiu 19 tn ch bt
), Thiu 5 tn ch bt buc

2), Thc hnh Phn tch & TK thut ton (1), Thc hnh LT hng i tng (1), Thiu 6 tn ch bt buc

n mm (2), Tr tu nhn to (2), Thc tp Tt nghip (3), n Tt nghip (10), Chuyn 3 (2), Thc tp Cng nhn (3), Thc hnh Cng ngh phn m
hiu 2 tn ch bt buc

mng nng cao (1), Thiu 4 tn ch bt buc

mng (2), Giao tip ngi my (2), n Tt nghip (10), Thc hnh C s d liu (1), Thc hnh Phn tch & TK thut ton (1), Thiu 20 tn ch bt bu
m (2), n Tt nghip (10), Thc hnh Chuyn 2 (1), Thiu 17 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
), Thc hnh H phn tn (1), Thiu 6 tn ch bt buc

n mm (1), Thc hnh An ton Thng tin mng (1), Thiu 6 tn ch bt buc

g nng cao (1), Thiu 4 tn ch bt buc

ngi my (2), H phn tn (2), Thc hnh H phn tn (1), Thiu 8 tn ch bt buc

2), Tr tu nhn to (2), Lp trnh mng (2), n Tt nghip (10), Thc hnh Cng ngh phn mm (1), Thc hnh Tr tu nhn to (1), Thc hnh Qu

n 1 (1), Thiu 5 tn ch bt buc

m (2), Lp trnh mng (2), n Tt nghip (10), Thc hnh Chuyn 1 (1), Thiu 19 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

o tip ngi my (1), Thiu 4 tn ch bt buc


2), Kim th phn mm (2), Giao tip ngi my (2), n Tt nghip (10), Thiu 20 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

ng (2), n Tt nghip (10), Thc hnh LT hng i tng (1), Thc hnh Giao tip ngi my (1), Thiu 18 tn ch bt buc, im n tt nghip
n 1 (1), Thc hnh Chuyn 2 (1), Thiu 6 tn ch bt buc
(2), Giao tip ngi my (2), n Tt nghip (10), Thc hnh Cng ngh phn mm (1), Thc hnh Tr tu nhn to (1), Thc hnh Giao tip ngi m
h bt buc, im n tt nghip di im sn

nghip (10), n Kt cu btng 1 (X1) (2), n Kin trc dn dng (1), Vt l{ kin trc (2), Thiu 18 tn ch bt buc, im n tt nghip di i

Kt cu thp (2), n Tt nghip (10), Thiu 15 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn


u btng ct thp 1 (3), Kt cu thp 1 (2), Kt cu thp 2 + G (3), An ton lao ng (2), n Kin trc cng nghip (1), n Kt cu thp (2), n
2

h bt buc, im n tt nghip di im sn

2 (1), n Kt cu thp (2), n Tt nghip (10), Thc hnh Tin hc ng dng (0.5), Thc hnh Th nghim cng trnh (1), Vt l{ kin trc (2), Thiu 1

btng 1 (X1) (2), n Kin trc dn dng (1), Vt l{ kin trc (2), Thiu 16 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

TK cu (1), Thiu 2 tn ch bt buc


t k cu btng CT (1.5), n Tt nghip (10), Thiu 14 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

TK cu (1), Thiu 2 tn ch bt buc

ng t (1), L{ thuyt n hi (2), Thiu 4 tn ch bt buc


TK cu (1), Thiu 2 tn ch bt buc

t k cu thp (1), n Tt nghip (10), TK Hnh hc & KS TK ng t (3), Thiu 16.5 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

n l{ thi cng (2), n Tt nghip (10), Thiu 15 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

Tt nghip (10), n Kt cu btng ct thp 1 (1), Thiu 13 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

TK cu (1), Thiu 2 tn ch bt buc


hc hnh D Tin hc trong TK cu (1), Thiu 3 tn ch bt buc

buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP

kh ch to (10), Ton chuyn (2), Thc hnh T.ng T.lc & kh nn (1), Thc hnh Nguyn l{ ct & D.c ct (0.5), Anh vn CN C kh (3), Thiu 28.

n Tt nghip (10), Th nghim Thu kh (0.5), n Thit k Vi iu khin (1.5), K thut in t 1 (3), C l{ thuyt 2 (3), V K thut 2A (2), Thiu 31
p di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP
trong (3), L{ thuyt t & my cng trnh (4), Nguyn l{ ng c t trong (4), Trang b in & in t CT (3), Th nghim ng c (1), Phng php
n Thit k Vi iu khin (1.5), Thc hnh TB in & in t CT (1), Thc hnh Th nghim ng c (1), Th nghim Vt l{ (1), Thiu 27.5 tn ch b

in t (10), Vt liu k thut (3), Thc hnh Robot cng nghip (1), Lp trnh CNC (1), Thc hnh Lp trnh CNC (1), TH Cng ngh CAD/CAM (1), Lp trn

(2), n Tt nghip (10), Tin hc ng dng (2), K thut Ho hc hu c (3), K thut Ho hc v c (3), Ho hc cao phn t (2), Th nghim Ho h
m Ho hc cao phn t (1), Ho l{ Polime & Cao su (3), K thut Sn xut nha (3), TN K thut sn xut nha (1), Gia cng Composite (2), K thut gia
Ho l{ H phn tn (2), An ton lao ng (1), Qu trnh & thit b truyn nhit (2), K thut Thit b phn ng (3), n Tt nghip (10), K thut Ho h
p (10), K thut Ho hc v c (3), Ho l{ Silicat 2 (3), Thit b nhit 1 (3), Chuyn btng (2), Th nghim Ho l{ (1), Th nghim CNSX Vt liu chu l
TN K thut sn xut nha (1), Gia cng Composite (2), K thut gia cng Cao su (3), TN K thut gia cng cao su (1), Cng ngh Sn, Vecni (3), Th nghi

n cng nghip 1 (3), Mng T.thng C.nghip& h SCADA (2), iu khin truyn ng in (2), n Tt nghip (10), K thut xung s (3), Th nghim L{

A (2), iu khin truyn ng in (2), n Tt nghip (10), Thit b in (3), Th nghim Thit b in (0.5), Thiu 30.5 tn ch bt buc, im n t

m Cao p (0.5), Th nghim Thit b in (0.5), Anh vn CN in (3), Thiu 24.5 tn ch bt buc, Thiu 2 tn ch t chn, im n tt nghip di i

lng in t (3), Mng my tnh (2), n Tt nghip (10), Kinh t Chnh tr (5), Th nghim Vt l{ (1), Thiu 26 tn ch bt buc, im n tt nghi

) (3), n Tt nghip (KT) (10), Thc hnh V m thut 4 (1), Thc hnh V ghi (1), Cp thot nc (2), Ton B1 (4), Thiu 30 tn ch bt buc, im
0), Thiu 22 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN
hot nc (2), Ton B1 (4), Thiu 27 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng

nh Tin hc ng dng (1), n T chc thi cng (1), n Tt nghip (10), Lut Kinh t (2), Th nghim Vt l{ (1), Quy hoch tuyn tnh (2), Thiu 28 tn

Tt nghip (10), Th nghim Vt l{ (1), Th nghim Ho phn tch (1), Th nghim Ho l{ ho keo (0.5), Th nghim Phn tch cng c (0.5), Thiu 24.5 tn

g nhit (1), n Tt nghip (10), Hnh ho (2), V K thut 1 (3), Mi trng (2), Trit hc Mc-Lnin (6), Kinh t Chnh tr (5), Lch s ng Cng sn V
X hi khoa hc (2.5), Th nghim Vt l{ (1), Thiu 23.5 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch G

m sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN


bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN

t nghip (10), Qu trnh & Thit b CN Sinh hc (3), Cng ngh Enzym (3), CN Sinh hc bo v mi trng (3), TN Sinh hc bo v mi trng (1), Cng

t 1 (3), V K thut 1 (3), Xc sut thng k (3), Thiu 31 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch

3 (1), Thiu 20 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN

ngh phn mm (1), Thc hnh An ton Thng tin mng (1), Thc hnh Qun tr mng (1), Thc hnh X l{ song song (1), Thc hnh Chuyn Mng

thut Thi cng 2 (3), n Kt cu thp (2), n T chc thi cng (2), n Tt nghip (10), n Kt cu btng 1 (X1) (2), n Kin trc dn d

, Th nghim Vt l{ (1), Thiu 17.5 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch NN

Th nghim Thu lc c s (0.5), Th nghim Thu lc cng trnh (0.5), Thu in 1 (2), Thc tp Nhn thc (1), Thu in 2 (3), n Thu in 2 (1), T

n Cng trnh (3), Anh vn 1 (4), Anh vn 3 (3), Thiu 24 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch

n Thu in 2 (1), n Tt nghip (10), Th nghim Vt l{ (1), Anh vn 3 (3), Anh vn CN Thu li Thy in (3), Thiu 28.5 tn ch bt buc, im n
), C hc kt cu 1 (3), C hc kt cu 2 (3), L{ thuyt n hi (2), Kt cu btng ct thp 1 (3), Th nghim Thu lc c s (0.5), Thu lc Cng trnh (4

y li (1), Thi cng thu li 1 (3), Thu cng 2 (3), Thu in 2 (3), n Thi cng thu li 2 (1), n Tt nghip (10), Trm bm & Cp thot nc (3),

1.5), Thit k Cu thp (3), n Thit k cu thp (1), n Nn ng (1.5), Xy dng Mt ng t (2), n Xy dng Mt ng t (1), n
n Thit k cu thp (1), n Nn ng (1.5), n Xy dng Mt ng t (1), n Xy dng Cu (1.5), T chc Qun l{ thi cng (2), Khai thc
hit k cu btng CT (1.5), M hc Cu ng (2), Thit k Cu thp (3), n Thit k cu thp (1), Xy dng Nn ng t (3), n Nn ng (1

2), n TK HT iu khin t ng (2), n C.Ngh CAD/CAM/CNC (2), Truyn ng thu lc & kh nn (2), iu khin thu kh & L.Trnh PLC (2), Th

(2), n Cng ngh Ch to my (2), n C.Ngh CAD/CAM/CNC (2), Lp t & sa cha my (2), Thc tp Tt nghip (CKCT) (3), n Tt nghip

n ng Thu kh ng lc (2), n Thit k t (2), n Tt nghip (10), Thc tp Nhn thc (0.5), Thc tp K thut 2 (1.5), Thc tp Tt nghip (3)

(1), Th nghim Thu kh (0.5), Thc hnh TN t & my cng trnh (1), Thiu 23.5 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng

Thiu chng ch NN

(3), Thc hnh T.ng T.lc & kh nn (1), Thc hnh Tin hc i cng (1), Lp trnh h thng (2), Truyn ng in t ng (3), in t ng dng (C

2), n Tt nghip (10), Tin hc ng dng (2), K thut Ho hc hu c (3), Phn tch Silicat (1), Nhit ng Ho hc (2), in ho n mn (2), Vt liu

g sut (2), n Mng in (2), Ngn mch trong H thng in (2), n TK phn in trong trm BA (2), Bo v rle trong H thng in (3), iu kh

ong trm BA (2), Phn in trong Trm bin p (3), K thut cao p (3), n iu khin logic (2), n Tt nghip (10), Th nghim K thut o lng

ghip (10), Hnh ho (2), Thiu 22 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch

& Thit b (2), K thut Ho hc hu c (3), Th nghim Ho hc du m (1.5), Cng ngh Lc du 1 (2), Th nghim Cng ngh lc du (1), Cng ngh C

D (1), V K thut & AutoCAD (2), Trc a B (2), Vt liu xy dng (KT) (2), C t nn mng (KT) (2), Thc tp Trc a (1), L{ thuyt Chuyn 2 (2), L{

u 24 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN

p Tt nghip (3), n Tt nghip (10), n Nh my nhit in (1), Vt liu k thut nhit (1), Th nghim Sy & iu ho K.kh (0.5), Thiu 25.5 tn

Sy (2), Chuyn Sy (1), Nng lng mt tri (2), Chuyn ng nhit (1), n Thng gi & .ho khng kh (1), Thc tp Tt nghip (3), n T

yn T ng nhit (1), Thc tp Nhn thc (1), Thc tp Tt nghip (3), n Tt nghip (10), n Nh my nhit in (1), Vt liu k thut nhit

1 (1), K thut Sinh hc phn t (2), KT Phn tch trong CN sinh hc (2), Thc tp Tt nghip (SH) (3), Qu trnh Thy lc & c hc (3), n Tt nghip

nh mng (2), Lp trnh mng (2), Kim th phn mm (2), Qun tr d n phn mm (2), Giao tip ngi my (2), Thc tp Tt nghip (3), n Tt n

nh PT&TK hng i tng (1), Chuyn 1 (2), Cu trc my tnh (2), Phn tch & T.k hng i tng (2), Lp trnh hng i tng (2), K thut T

, Thc hnh Phn tch & TK thut ton (1), Thc hnh Cng ngh phn mm (1), Thc hnh C s d liu nng cao (1), Trit hc Mc-Lnin (4), Th ngh

1 (1), Thc hnh Cng ngh phn mm (1), Thc hnh Lp trnh JAVA (1), Thc hnh Tr tu nhn to (1), C hc ng dng (3), Thiu 27 tn ch bt b

n 1 (4), Thiu 38 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN

n ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN
y dng (2), Thc hnh Tin hc ng dng (1), n Trm bm & Cp thot nc (1), Tin hc ng dng (2), n Tt nghip (10), Ho hc i cng (4

c tp Trc a (1), L{ thuyt n hi (2), Thiu 23.5 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQ

k Cu thp (3), n Thit k cu thp (1), Thc tp Nhn thc (1), Tin hc D trong Thit k cu (1), Xy dng Cu (4), n Xy dng Cu (1.5), Kha

(2), Phn in trong Trm bin p (3), Bo v rle trong H thng in (3), in cng nghip 1 (3), Thc tp Tt nghip (3), n iu khin logic (2), T

t nghip di im sn

in (2), Thiu 19.5 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

nghip di im sn

bt buc, im n tt nghip di im sn

nh Chuyn 2 (1), Thc hnh X l{ nh (1), Thc hnh H phn tn (1), Anh vn CN Cng ngh thng tin (3), Thiu 29 tn ch bt buc, im n tt

t nghip (10), Chuyn 2: Kt cu thp (2), Kinh t xy dng (2), Thiu 27 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn
Thiu 20 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

Kt cu btng (2), Thiu 20 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

{ (2), Thiu 20 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

ng ngh kim loi 2 (2), K thut s ng dng (2), C s thit k my 2 (2), Thiu 23 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

n tt nghip di im sn

im n tt nghip di im sn

17.5 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

V (2), Thiu 15 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

t buc, im n tt nghip di im sn

n tt nghip di im sn

t nghip di im sn

n tt nghip di im sn
2), Thiu 19 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

Minh (2), Thiu 23 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

1.5), Thiu 21.5 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn


m n tt nghip di im sn

tt nghip di im sn
im n tt nghip di im sn

n tt nghip di im sn
Anh vn CN in t (3), Thiu 23 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

thng (1.5), Thiu 22.5 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn


t nghip di im sn

im n tt nghip di im sn
buc, im n tt nghip di im sn

ip (10), Thiu 22 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

nghip di im sn

t nghip di im sn

qun l{ (2), Thiu 28 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

(2), Thiu 21 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

u 20 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

n ton Thng tin mng (1), Thiu 20 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn


u 18 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

h LT hng i tng (1), Thiu 19 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

Cng nhn (3), Thc hnh Cng ngh phn mm (1), Thc hnh Tr tu nhn to (1), Thc hnh Chuyn 3 (1), Thiu 29 tn ch bt buc, im n

h & TK thut ton (1), Thiu 20 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

hc hnh Tr tu nhn to (1), Thc hnh Qun tr DA phn mm (1), Thc hnh An ton Thng tin mng (1), Thc hnh LT mng nng cao (1), Thiu 25

m n tt nghip di im sn

m n tt nghip di im sn

u 18 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

u nhn to (1), Thc hnh Giao tip ngi my (1), Thiu 21 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

n ch bt buc, im n tt nghip di im sn

cng nghip (1), n Kt cu thp (2), n Tt nghip (10), n Kt cu btng 1 (X1) (2), n Kin trc dn dng (1), Cp thot nc (2), Kinh

him cng trnh (1), Vt l{ kin trc (2), Thiu 17.5 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

tt nghip di im sn

im n tt nghip di im sn

D.c ct (0.5), Anh vn CN C kh (3), Thiu 28.5 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, T

C l{ thuyt 2 (3), V K thut 2A (2), Thiu 31 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Th

CT (3), Th nghim ng c (1), Phng php phn t hu hn (3), n Thit k t (2), n Tt nghip (10), Thc tp K thut 1 (1.5), Thc tp K
(1), Th nghim Vt l{ (1), Thiu 27.5 tn ch bt buc, Thiu 0.5 tn ch t chn, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu ch

h CNC (1), TH Cng ngh CAD/CAM (1), Lp trnh hng i tng (2), Thy kh & My thy kh (2), n KT vi iu khin & GNNV (2), K thut Vi .kh

), Ho hc cao phn t (2), Th nghim Ho hc cao phn t (1), Ho l{ Polime & Cao su (3), K thut Sn xut nha (3), TN K thut sn xut nha (1),
nha (1), Gia cng Composite (2), K thut gia cng Cao su (3), TN K thut gia cng cao su (1), Cng ngh Sn, Vecni (3), Th nghim Cng ngh sn, ve
ng (3), n Tt nghip (10), K thut Ho hc hu c (3), K thut Ho hc v c (3), Ho hc cao phn t (2), Th nghim Ho hc cao phn t (1), H
m Ho l{ (1), Th nghim CNSX Vt liu chu la (1), Hnh ho (2), Kinh t qun l{ (2), Th nghim Vt l{ (1), Th nghim Ho v c (1), Ho phn tch (3)
cao su (1), Cng ngh Sn, Vecni (3), Th nghim Cng ngh sn, vecni (1), Phn tch Polymer (2), Gia cng Si ho hc (2), Cng ngh Keo dn (2), Th

nghip (10), K thut xung s (3), Th nghim L{ thuyt mch in 2 (0.5), Th nghim My in 1 (0.5), Th nghim K thut o lng (0.5), Th nghim

.5), Thiu 30.5 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN

tn ch t chn, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN

hiu 26 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN

Ton B1 (4), Thiu 30 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN
h GDQP, Thiu chng ch NN
ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN

t l{ (1), Quy hoch tuyn tnh (2), Thiu 28 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN

nghim Phn tch cng c (0.5), Thiu 24.5 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP

Kinh t Chnh tr (5), Lch s ng Cng sn Vit Nam (4), Vt l{ 1 (4), Th nghim Vt l{ (1), Ho hc i cng (4), Gii tch 1 (6), Gii tch 2 (6), Anh v
m sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN

(3), TN Sinh hc bo v mi trng (1), Cng ngh Sinh hc Chn nui (2), Cng ngh Sinh hc Trng trt (2), Cng ngh Vi sinh vt thc phm (2), TN

m sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP

ng ch GDQP, Thiu chng ch NN

l{ song song (1), Thc hnh Chuyn Mng (1), K thut in t 1 (3), Th nghim Vt l{ (1), Thiu 26 tn ch bt buc, im n tt nghip di i

cu btng 1 (X1) (2), n Kin trc dn dng (1), Th nghim Vt l{ (1), Thiu 36.5 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu ch

c (1), Thu in 2 (3), n Thu in 2 (1), Thc hnh Tin hc ng dng (1), n Trm bm & Cp thot nc (1), Thi cng thu li 2 (2), n Thi

m sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN

n (3), Thiu 28.5 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN
m Thu lc c s (0.5), Thu lc Cng trnh (4), Th nghim Thu lc cng trnh (0.5), Thu vn 1 (2), Quy hoch thit k H thng thu li (4), Thi cng

nghip (10), Trm bm & Cp thot nc (3), Thiu 32.5 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch

(2), n Xy dng Mt ng t (1), n Xy dng Cu (1.5), T chc Qun l{ thi cng (2), Khai thc & Th nghim ng t (1), Chuyn
(1.5), T chc Qun l{ thi cng (2), Khai thc & Th nghim ng t (1), Chuyn ng & GT th (2), n Tt nghip (10), Thc hnh Khai th
dng Nn ng t (3), n Nn ng (1.5), Thc tp Nhn thc (1), Tin hc D trong Thit k ng t (1), Tin hc D trong Thit k cu (1),

(2), iu khin thu kh & L.Trnh PLC (2), Thc tp Tt nghip (CKCT) (3), n Tt nghip C kh ch to (10), Thc hnh Robot cng nghip (1), Thc

c tp Tt nghip (CKCT) (3), n Tt nghip C kh ch to (10), Thc hnh Thit k trn my tnh (1), Ton chuyn (2), Thc hnh T.ng T.lc &

c tp K thut 2 (1.5), Thc tp Tt nghip (3), Thc hnh Tin hc ng dng (1), Th nghim Thu kh (0.5), K thut Vi iu khin (3), n Thit k Vi

n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN

n ng in t ng (3), in t ng dng (CDT) (2), Thc tp Cng nhn 2 (CDT) (1), K thut Vi .khin & Ghp ni NV (4), Thit b nng chuyn (2),

ng Ho hc (2), in ho n mn (2), Vt liu hc i cng (2), Hnh ho (2), V K thut (2), Mi trng (2), Kinh t qun l{ (2), Kinh t Chnh tr (5),

), Bo v rle trong H thng in (3), iu khin logic (3), Thc tp Tt nghip (3), n iu khin logic (2), T ng ho H thng in (2), Quy ho

Tt nghip (10), Th nghim K thut o lng (0.5), Th nghim in t cng sut (0.5), Mch in t (3), C hc ng dng (3), C s K thut thu i

GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN

h nghim Cng ngh lc du (1), Cng ngh Ch bin kh (3), Th nghim Cng ngh ch bin kh (1), ng c & nhim (3), Du nhn, m, ph gia (2

c tp Trc a (1), L{ thuyt Chuyn 2 (2), L{ thuyt Chuyn 3 (2), C s kin trc 1 (4), V M thut 1 (4), Kin trc Nh (2), Cu to nh dn d

him Sy & iu ho K.kh (0.5), Thiu 25.5 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

hng kh (1), Thc tp Tt nghip (3), n Tt nghip (10), Th nghim Lnh & L (1), Th nghim Sy & iu ho K.kh (0.5), Trang b in trong cng n

Nh my nhit in (1), Vt liu k thut nhit (1), Th nghim Sy & iu ho K.kh (0.5), Hnh ho (2), Nguyn l{ my (3), Xc sut thng k (2), Anh v

trnh Thy lc & c hc (3), n Tt nghip (10), Ho sinh 1 (3), CN Ch bin sa & S.phm t sa (2), Th nghim Cng ngh Enzym (1), TN CN nui

my (2), Thc tp Tt nghip (3), n Tt nghip (10), Chuyn 3 (2), Thc tp Cng nhn (3), Chuyn Cng ngh phn mm (2), Thc hnh Ph

(2), Lp trnh hng i tng (2), K thut Truyn s liu (2), Cng ngh phn mm (2), Mng my tnh (2), Phn tch & thit k h thng (2), Tr tu n

nng cao (1), Trit hc Mc-Lnin (4), Th nghim Vt l{ (1), Thiu 25 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Th

1), C hc ng dng (3), Thiu 27 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng c

ng ch GDQP, Thiu chng ch NN

), n Tt nghip (10), Ho hc i cng (4), Thiu 31.5 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng

n, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN

y dng Cu (4), n Xy dng Cu (1.5), Khai thc & Th nghim Cu (1), Chuyn Cu (2), Thc tp Tt nghip (3), n Tt nghip (10), TK NM

p Tt nghip (3), n iu khin logic (2), T ng ho H thng in (2), tin cy trong h thng in (2), Quy hoch pht trin H thng in (2

n (3), Thiu 29 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

tt nghip di im sn

n tt nghip di im sn

3 (1), Thiu 29 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

(1), Thc hnh LT mng nng cao (1), Thiu 25 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

n trc dn dng (1), Cp thot nc (2), Kinh t xy dng (2), Thiu 33.5 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn

hiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN

iu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN

ip (10), Thc tp K thut 1 (1.5), Thc tp K thut 2 (1.5), Thc tp Tt nghip (3), Thc hnh Tin hc ng dng (1), Th nghim Thu kh (0.5), n
i im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP

KT vi iu khin & GNNV (2), K thut Vi .khin & Ghp ni NV (4), AutoCAD (1), Mi trng (2), Th nghim Vt l{ (1), Gii tch 2 (6), Anh vn CN C

xut nha (3), TN K thut sn xut nha (1), Gia cng Composite (2), K thut gia cng Cao su (3), TN K thut gia cng cao su (1), Cng ngh Sn, Vec
Sn, Vecni (3), Th nghim Cng ngh sn, vecni (1), Phn tch Polymer (2), Gia cng Si ho hc (2), Cng ngh Keo dn (2), Th nghim Cng ngh ke
n t (2), Th nghim Ho hc cao phn t (1), Ho l{ Polime & Cao su (3), K thut Sn xut nha (3), TN K thut sn xut nha (1), Gia cng Composite
1), Th nghim Ho v c (1), Ho phn tch (3), Xc sut thng k (2), Anh vn CN Ho (3), Thiu 47 tn ch bt buc, im n tt nghip di im s
ng Si ho hc (2), Cng ngh Keo dn (2), Th nghim Cng ngh keo dn (1), n Cng ngh 1 (Polymer) (2), n Cng ngh 2 (Polymer) (2), n

nghim K thut o lng (0.5), Th nghim in t cng sut (0.5), Th nghim My in 2 (0.5), Thit b in (3), Th nghim Mng in (0.5), Th ng

g ch GDQP, Thiu chng ch NN

DQP, Thiu chng ch NN

u chng ch GDQP, Thiu chng ch NN

chng ch GDTC, Thiu chng ch NN

hng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP

cng (4), Gii tch 1 (6), Gii tch 2 (6), Anh vn 1 (4), Anh vn 2 (3), Thiu 73 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch G

t (2), Cng ngh Vi sinh vt thc phm (2), TN Cng ngh VS thc phm (1), Tin sinh hc (2), Th nghim Ho l{ (1), C l{ thuyt 1 (4), Kinh t qun l{ (2

n ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDQP

m n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN

ot nc (1), Thi cng thu li 2 (2), n Thi cng thu li 2 (1), Tin hc ng dng (2), Thc tp Tt nghip (3), n Tt nghip (10), Trm bm & C

ng ch GDQP, Thiu chng ch NN


hoch thit k H thng thu li (4), Thi cng thu li 1 (3), n Tt nghip (10), Thu vn Cng trnh (3), Kinh t xy dng (2), Th nghim Vt l{ (1),

m sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN

c & Th nghim ng t (1), Chuyn ng & GT th (2), n Tt nghip (10), Thc hnh Khai thc & TN ng (1), TK NM ng & LCHQKT
(2), n Tt nghip (10), Thc hnh Khai thc & TN Cu (1), Th nghim Vt liu xy dng (0.5), Th nghim C hc t (0.5), TK NM ng & LCHQK
ng t (1), Tin hc D trong Thit k cu (1), Xy dng Mt ng t (2), n Xy dng Mt ng t (1), Xy dng Cu (4), n Xy dng Cu

o (10), Thc hnh Robot cng nghip (1), Thc hnh T.ng T.lc & kh nn (1), n My cng c (2), TH Cng ngh CAD/CAM (1), Thc hnh Tin hc

Ton chuyn (2), Thc hnh T.ng T.lc & kh nn (1), Thc hnh K thut o (1), Thc hnh Nguyn l{ ct & D.c ct (0.5), Thc hnh My cng c

), K thut Vi iu khin (3), n Thit k Vi iu khin (1.5), n Truyn ng thu kh ng lc (1.5), Cm bin & K thut o (3), H thng truyn

n & Ghp ni NV (4), Thit b nng chuyn (2), AutoCAD (1), Kinh t qun l{ (2), Th nghim Vt l{ (1), Anh vn CN C in t (3), Thiu 44 tn ch bt bu

ng (2), Kinh t qun l{ (2), Kinh t Chnh tr (5), Trit hc Mc-Lnin (4), Lch s ng Cng sn Vit Nam (3), Vt l{ 2 (2), Th nghim Vt l{ (1), Th nghim

c (2), T ng ho H thng in (2), Quy hoch pht trin H thng in (2), Gii tch mng in (3), Vn hnh H thng in (3), n Tt nghip (10

, C hc ng dng (3), C s K thut thu in (2), Vt l{ 2 (2), Gii tch 2 (4), Thiu 52 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu ch

g c & nhim (3), Du nhn, m, ph gia (2), Thit b du kh (2), Ti u ho nh my lc du (2), Sn phm du m thng phm (2), n Cng ng

1 (4), Kin trc Nh (2), Cu to nh dn dng (3), n Kin trc dn dng 2 (2), Thit k nhanh 1 (1), V M thut 4 (1), Kin trc Nh cng cng (3

iu ho K.kh (0.5), Trang b in trong cng nghip (2), K thut in t (2), Hnh ho (2), n C s thit k my (2), AutoCAD (1), Kinh t qun l{ (

uyn l{ my (3), Xc sut thng k (2), Anh vn CN Nhit (3), Thiu 41.5 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC,

Th nghim Cng ngh Enzym (1), TN CN nui cy m & t bo (1), CN SX protein, axit amin, axit hu c (3), Cng ngh Dc phm (2), Cng ngh Sinh

n Cng ngh phn mm (2), Thc hnh Phng php tnh (1), Thc hnh Phn tch & TK h thng (1), n Cng ngh phn mm (2), Thc hnh C

(2), Phn tch & thit k h thng (2), Tr tu nhn to (2), Lp trnh mng (2), Kim th phn mm (2), Qun tr d n phn mm (2), Giao tip ngi m

hip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN

GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN

im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN

t nghip (3), n Tt nghip (10), TK NM ng & LCHQKT ng t (3), C hc kt cu 1 (3), Kt cu btng ct thp 1 (3), Kt cu thp 1 (2),

n (2), Quy hoch pht trin H thng in (2), Gii tch mng in (3), Vn hnh H thng in (3), n nh trong H thng in (2), Vi iu khin (2),

nghip di im sn

ng dng (1), Th nghim Thu kh (0.5), n Truyn ng thu kh ng lc (1.5), Cm bin & K thut o (3), H thng truyn lc t (2), n Thi

him Vt l{ (1), Gii tch 2 (6), Anh vn CN C in t (3), Thiu 49 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu

thut gia cng cao su (1), Cng ngh Sn, Vecni (3), Th nghim Cng ngh sn, vecni (1), Phn tch Polymer (2), Gia cng Si ho hc (2), Cng ngh K
ng ngh Keo dn (2), Th nghim Cng ngh keo dn (1), n Cng ngh 1 (Polymer) (2), n Cng ngh 2 (Polymer) (2), n Cng ngh 3 (Polyme
thut sn xut nha (1), Gia cng Composite (2), K thut gia cng Cao su (3), TN K thut gia cng cao su (1), Cng ngh Sn, Vecni (3), Th nghim C
bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN
er) (2), n Cng ngh 2 (Polymer) (2), n Cng ngh 3 (Polymer) (2), K thut Sn xut xenlulo & giy (2), Gia cng Nha nhit do (2), Ph gia tro

b in (3), Th nghim Mng in (0.5), Th nghim Cao p (0.5), T tng H Ch Minh (2.5), Thiu 45 tn ch bt buc, Thiu 3 tn ch t chn, im

n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN

Ho l{ (1), C l{ thuyt 1 (4), Kinh t qun l{ (2), T tng H Ch Minh (2.5), Th nghim Vt l{ (1), Th nghim Ho v c (1), Th nghim Ho phn tch

ip (3), n Tt nghip (10), Trm bm & Cp thot nc (3), D ton (TC2) (2), Qun l{ d n (TC1) (2), Kinh t xy dng (2), Th nghim Vt l{ (1), T

3), Kinh t xy dng (2), Th nghim Vt l{ (1), Anh vn CN Thu li Thy in (3), Thiu 51.5 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thi

hc & TN ng (1), TK NM ng & LCHQKT ng t (3), C hc kt cu 2 (3), Th nghim Vt l{ (1), Thiu 41.5 tn ch bt buc, im n tt ng
him C hc t (0.5), TK NM ng & LCHQKT ng t (3), C hc kt cu 1 (3), C hc kt cu 2 (3), L{ thuyt n hi (2), Kt cu thp 1 (2), My
t (1), Xy dng Cu (4), n Xy dng Cu (1.5), T chc Qun l{ thi cng (2), Khai thc & Th nghim ng t (1), Khai thc & Th nghim Cu (1)

H Cng ngh CAD/CAM (1), Thc hnh Tin hc i cng (1), ng c t trong (2), Trang b in trong cng nghip (2), K thut s ng dng (2), K th

l{ ct & D.c ct (0.5), Thc hnh My cng c (1), TH Cng ngh CAD/CAM (1), Thc hnh Tin hc i cng (1), Trang b in trong cng nghip (2), K

, Cm bin & K thut o (3), H thng truyn lc t (2), n Thit k ng c t trong (2), Thc hnh Chn on ng c (0.5), Thc hnh TB i

vn CN C in t (3), Thiu 44 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch

3), Vt l{ 2 (2), Th nghim Vt l{ (1), Th nghim Ho v c (1), Ho hc i cng (4), Gii tch 1 (6), Gii tch 2 (4), Anh vn 1 (4), Anh vn 2 (2), Thiu 7

n hnh H thng in (3), n Tt nghip (10), Th nghim L{ thuyt mch in 1 (0.5), Th nghim L{ thuyt mch in 2 (0.5), Th nghim My in

im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDQP

hm du m thng phm (2), n Cng ngh 1 (Ho du) (2), n Cng ngh 2 (Ho du) (2), Nhit ng Ho hc (2), KT Phn tch du th & sn

, V M thut 4 (1), Kin trc Nh cng cng (3), n Kin trc dn dng 3 (2), Kin trc Cng nghip 2 (KT) (2), n Kin trc cng nghip 1 (2),

hit k my (2), AutoCAD (1), Kinh t qun l{ (2), Th nghim Vt l{ (1), Ho hc i cng (4), Thiu 48.5 tn ch bt buc, im n tt nghip di

nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN

3), Cng ngh Dc phm (2), Cng ngh Sinh hc Chn nui (2), Cng ngh Sinh hc Trng trt (2), n Cng ngh 2 (SH) (2), Nhit ng Ho hc (2

n Cng ngh phn mm (2), Thc hnh Chuyn 3 (1), Thc hnh Giao tip ngi my (1), Thc hnh C. CN phn mm (1), C s d liu nng

un tr d n phn mm (2), Giao tip ngi my (2), Thc tp Tt nghip (3), n Tt nghip (10), Lp trnh JAVA (2), Chuyn 2 (2), Chuyn 3

u btng ct thp 1 (3), Kt cu thp 1 (2), n Kt cu btng ct thp 1 (1), Thu lc c s B (2), Vt l{ 1 (3), Thiu 54.5 tn ch bt buc, im

nh trong H thng in (2), Vi iu khin (2), in cng nghip 2 (2), iu khin & Ghp ni T.b ngoi vi (2), Mng T.thng C.nghip& h SCADA (2), H

o (3), H thng truyn lc t (2), n Thit k ng c t trong (2), Thc hnh Chn on ng c (0.5), Thc hnh TB in & in t CT (1), T

p di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN

mer (2), Gia cng Si ho hc (2), Cng ngh Keo dn (2), Th nghim Cng ngh keo dn (1), n Cng ngh 1 (Polymer) (2), n Cng ngh 2 (Polym
h 2 (Polymer) (2), n Cng ngh 3 (Polymer) (2), K thut Sn xut xenlulo & giy (2), Gia cng Nha nhit do (2), Ph gia trong cng ngh Polyme
su (1), Cng ngh Sn, Vecni (3), Th nghim Cng ngh sn, vecni (1), Phn tch Polymer (2), Gia cng Si ho hc (2), Cng ngh Keo dn (2), Th nghi

y (2), Gia cng Nha nhit do (2), Ph gia trong cng ngh Polymer (2), Th nghim Gia cng composite (0.5), Vt liu nano trong CN polymer (2), Khn

ch bt buc, Thiu 3 tn ch t chn, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN

him Ho v c (1), Th nghim Ho phn tch (1), Th nghim Ho hu c (1), Xc sut thng k (2), Thiu 55.5 tn ch bt buc, im n tt nghip

), Kinh t xy dng (2), Th nghim Vt l{ (1), Thiu 49 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch G

uc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN

Thiu 41.5 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
L{ thuyt n hi (2), Kt cu thp 1 (2), My xy dng (3), Th nghim Thu lc c s (0.5), Th nghim Vt l{ (1), Ho keo (2), Ton chuyn (X3) (2)
ng t (1), Khai thc & Th nghim Cu (1), Chuyn Cu (2), Chuyn ng & GT th (2), Thc tp Tt nghip (3), n Tt nghip (10), Th

ng nghip (2), K thut s ng dng (2), K thut in t (2), Thit b nng chuyn (2), C s thit k my 1 (3), Kinh t qun l{ (2), Th nghim Vt l{ (

ng (1), Trang b in trong cng nghip (2), K thut in t (2), C s thit k my 2 (2), Mi trng (2), Th nghim Vt l{ (1), Thiu 48.5 tn ch bt

h Chn on ng c (0.5), Thc hnh TB in & in t CT (1), Thc hnh Th nghim ng c (1), Trang b in & in t thn xe (2), Thc hnh T

GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN

tch 2 (4), Anh vn 1 (4), Anh vn 2 (2), Thiu 78 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP,

uyt mch in 2 (0.5), Th nghim My in 1 (0.5), Th nghim K thut o lng (0.5), Th nghim in t cng sut (0.5), Th nghim iu khin log

ng Ho hc (2), KT Phn tch du th & sn phm (3), Cng ngh Lc du 2 (3), Chng ct a cu t (2), Thc tp Cng nhn (ho du) (2), n Tt

(KT) (2), n Kin trc cng nghip 1 (2), n Kin trc dn dng 8 (2), M hc (2), n Tng hp (3), C hc cng trnh (3), Tham quan KT Dn d

tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN

n Cng ngh 2 (SH) (2), Nhit ng Ho hc (2), Cng ngh Vi sinh vt thc phm (2), Tin sinh hc (2), Th nghim Ho l{ (1), V K thut (2), C hc n

nh C. CN phn mm (1), C s d liu nng cao (2), Thc hnh C s d liu nng cao (1), Thc hnh Kim th phn mm (1), Thc hnh Qun tr D

p trnh JAVA (2), Chuyn 2 (2), Chuyn 3 (2), Chuyn Cng ngh phn mm (2), Thc hnh Lp trnh h thng (1), Thc hnh Cu trc d liu (1

l{ 1 (3), Thiu 54.5 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch NN

(2), Mng T.thng C.nghip& h SCADA (2), H thng thng tin o lng (2), iu khin truyn ng in (2), M hnh ho & M.phng HT .khin (2),

(0.5), Thc hnh TB in & in t CT (1), Thc hnh Th nghim ng c (1), Trang b in & in t thn xe (2), Thc hnh TB in & in t thn

ngh 1 (Polymer) (2), n Cng ngh 2 (Polymer) (2), n Cng ngh 3 (Polymer) (2), Th nghim Ho l{ (1), Th nghim in ho n mn (1), K thu
nhit do (2), Ph gia trong cng ngh Polymer (2), Th nghim Gia cng composite (0.5), Vt liu nano trong CN polymer (2), Khng ch & iu khin q
i ho hc (2), Cng ngh Keo dn (2), Th nghim Cng ngh keo dn (1), n Cng ngh 1 (Polymer) (2), n Cng ngh 2 (Polymer) (2), n Cn

(0.5), Vt liu nano trong CN polymer (2), Khng ch & iu khin qu trnh (2), Thc tp Cng nhn (polymer) (2), Thc tp Tt nghip (3), Thiu 60.5 t

u chng ch GDQP, Thiu chng ch NN

u 55.5 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN

sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN

Vt l{ (1), Ho keo (2), Ton chuyn (X3) (2), Anh vn CN Cu ng (3), Thiu 56.5 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu ch
c tp Tt nghip (3), n Tt nghip (10), Thc hnh Khai thc & TN ng (1), Thc hnh Khai thc & TN Cu (1), Th nghim Vt liu xy dng (0.5

y 1 (3), Kinh t qun l{ (2), Th nghim Vt l{ (1), Gii tch 2 (4), Thiu 60 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC,

2), Th nghim Vt l{ (1), Thiu 48.5 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng

rang b in & in t thn xe (2), Thc hnh TB in & in t thn xe (1), Thc hnh TN t & my cng trnh (1), n in - in t ng lc (1.5)

hiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN

n t cng sut (0.5), Th nghim iu khin logic (0.5), Th nghim Mch in t (0.5), Phn in trong Nh my in (2), Kinh t qun l{ (2), Th nghim

, Thc tp Cng nhn (ho du) (2), n Tt nghip (Ho du) (10), Thc tp Tt nghip (3), Kinh t qun l{ (2), Th nghim Vt l{ (1), Ho phn tch (3

), C hc cng trnh (3), Tham quan KT Dn dng (1), Tham quan KT Cng nghip (1), K thut T chc thi cng (KT) (3), n Tt nghip (KT) (10), C

nghim Ho l{ (1), V K thut (2), C hc ng dng (3), Mi trng (2), Kinh t Chnh tr (5), Trit hc Mc-Lnin (4), Lch s ng Cng sn Vit Nam

Kim th phn mm (1), Thc hnh Qun tr DA phn mm (1), Lch s ng Cng sn Vit Nam (3), Anh vn CN Cng ngh thng tin (3), Thiu 57 tn c

nh h thng (1), Thc hnh Cu trc d liu (1), Thc hnh K thut xung s (1), Thc hnh Chng trnh dch (1), Thc hnh K thut vi x l{ (1), Th

n (2), M hnh ho & M.phng HT .khin (2), K thut chiu sng (2), M hnh ho my in (2), Cung cp in x nghip C.nghip (3), Cm bin (2), CA

thn xe (2), Thc hnh TB in & in t thn xe (1), Thc hnh TN t & my cng trnh (1), n in - in t ng lc (1.5), Thc hnh Cm bin

l{ (1), Th nghim in ho n mn (1), K thut Sn xut xenlulo & giy (2), Gia cng Nha nhit do (2), Ph gia trong cng ngh Polymer (2), Th nghi
ong CN polymer (2), Khng ch & iu khin qu trnh (2), Thc tp Cng nhn (polymer) (2), Thc tp Tt nghip (3), Th nghim Vt l{ (1), Ho hc
), n Cng ngh 2 (Polymer) (2), n Cng ngh 3 (Polymer) (2), Nhit ng Ho hc (2), K thut Sn xut xenlulo & giy (2), Gia cng Nha nhit

ymer) (2), Thc tp Tt nghip (3), Thiu 60.5 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thi

QP, Thiu chng ch NN

m n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN


TN Cu (1), Th nghim Vt liu xy dng (0.5), Th nghim C hc t (0.5), TK Hnh hc & KS TK ng t (3), TK NM ng & LCHQKT ng t (3

nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN

h GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN

g trnh (1), n in - in t ng lc (1.5), Thc hnh Cm bin & K thut o (0.5), V K thut c kh (2), Kinh t qun l{ (2), Ch ngha x hi kho

my in (2), Kinh t qun l{ (2), Th nghim Vt l{ (1), Ho hc i cng (4), Thiu 65.5 tn ch bt buc, Thiu 10 tn ch t chn, im n tt ng

n l{ (2), Th nghim Vt l{ (1), Ho phn tch (3), Th nghim Ho phn tch (1), Th nghim Ho hu c (1), Ho hc i cng (4), i s (3), Thiu 79.5

i cng (KT) (3), n Tt nghip (KT) (10), C s kin trc 2 (2), V M thut 2 (1), Thc hnh V m thut 2 (1), Thc hnh V m thut 4 (1), V M th

c-Lnin (4), Lch s ng Cng sn Vit Nam (3), Ch ngha x hi khoa hc (3), Vt l{ 1 (3), Vt l{ 2 (2), Th nghim Vt l{ (1), Th nghim Ho v c (1

vn CN Cng ngh thng tin (3), Thiu 57 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch NN

h dch (1), Thc hnh K thut vi x l{ (1), Thc hnh Phn tch & TK thut ton (1), Thc hnh Chuyn 1 (1), Thc hnh Cu trc my tnh (1), Thc h

p in x nghip C.nghip (3), Cm bin (2), CAD trong in cng nghip (2), n Tt nghip (10), Rle s & ng dng (2), Vn hnh Nh my thu i

- in t ng lc (1.5), Thc hnh Cm bin & K thut o (0.5), K thut Mch in t 1 (3), Hnh ho (2), C s thit k

Ph gia trong cng ngh Polymer (2), Th nghim Gia cng composite (0.5), Vt liu nano trong CN polymer (2), Khng ch
t nghip (3), Th nghim Vt l{ (1), Ho hc i cng (3), Thiu 70.5 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn,
n xut xenlulo & giy (2), Gia cng Nha nhit do (2), Ph gia trong cng ngh Polymer (2), Th nghim Gia cng composite

u chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN

t (3), TK NM ng & LCHQKT ng t (3), Thc hnh D Tin hc trong TK cu (1), Thc hnh Tin hc TK ng t (1), L{ thuyt n

h (2), Kinh t qun l{ (2), Ch ngha x hi khoa hc (3), Th nghim Vt l{ (1), Thiu 58 tn ch bt buc, Thiu 5 tn ch

c, Thiu 10 tn ch t chn, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu c

), Ho hc i cng (4), i s (3), Thiu 79.5 tn ch bt buc, im n tt nghip di im sn, Thiu chng ch GDTC, Thi

t 2 (1), Thc hnh V m thut 4 (1), V M thut 3 (1), n Kin trc dn dng 1 (1), Kinh t Chnh tr (5),

Th nghim Vt l{ (1), Th nghim Ho v c (1), Ho phn tch (3), Th nghim Ho phn tch (1), Ho hu c (4)

1 (1), Thc hnh Cu trc my tnh (1), Thc hnh LT hng i tng (1), Thc hnh Phn tch & TK h thng (1), n

s & ng dng (2), Vn hnh Nh my thu in (2), Nng lng gi (2), Qun l{ d n Cng trnh in (2), Li in ph

hip di im sn,

c TK ng t (1), L{ thuyt n

iu chng ch GDTC, Thi

DANH SCH (D KIN) SINH VIN CH CN THIU CC CHNG CH C CNG NHN TT NGHIP
Ghi ch:
- Kt qu xt vi d liu gi nh: im n tt nghip: 10/10;
- Cha tnh n cc hnh thc k lut hon cng nhn tt nghip do vi phm quy ch o to;
SotheSV
Hoten
Ngaysinh
Gioitinh Tenlop Ghichu TongTCTN ThieuTCBB
101102061126 Nguyn Vn Lc
7/9/1987
1 06C1B
208.0
0.0
101102061144 Phm Quang Thch
9/12/1984
1 06C1B
208.0
0.0
103101061105 Nguyn Vn Cnh
12/12/1987
1 06C4A
207.0
0.0
101202061118 Phan Vit Hng
5/27/1988
1 06CDT2
208.5
0.0
107401061151 Tn Tn
12/10/1986
1 06CNVL
182.5
0.0
105104061126 Nguyn Minh Php
5/24/1987
1 06D4
205.0
0.0
105105061106 L nh T i
3/5/1988
1 06D5
205.0
0.0
105106061111 Hong Thanh Ho
5/1/1988
1 06D6
205.0
0.0
105106061129 V Cng Quang
1/20/1988
1 06D6
205.0
0.0
106101061147 Trng Bnh Nguyn
7/4/1987
1 06DT1
203.0
0.0
106102061144 Nguyn Xun Thng
5/11/1986
1 06DT2
203.0
0.0
106104061125 Chu Vn San
7/1/1988
1 06DT4
203.0
0.0
107102061154 Phm T Xuyn
1/2/1987
1 06H2B
209.5
0.0
110201061102 Nguyn H Anh
6/30/1987
1 06KT
203.0
0.0
110201061105 Nguyn Ngc Cng
1/20/1988
1 06KT
203.0
0.0
110201061170 Nguyn Trng Ton
1/6/1986
1 06KT
203.0
0.0
111202061146 Nguyn Th Mai Trang
2/4/1987
0 06KX2
208.0
0.0
104101061107 Dng nh Cng
1/20/1987
1 06N
205.0
0.0
104101061133 Cao Vn Huy
4/13/1986
1 06N
205.0
0.0
104101061142 Trn nh Nguyn Lc
2/25/1987
1 06N
205.0
0.0
104101061156 Mai c Sinh
2/18/1984
1 06N
205.0
0.0
104101061183 Trn Anh Vng
8/25/1987
1 06N
205.0
0.0
104101061195 Nguyn Tun Kit
2/22/1983
1 06N
205.0
0.0
104102061101 Trn Nguyn Khoa
10/20/1985
1 06N2
205.0
0.0
104102061108 on Quang V Anh
7/15/1987
1 06N2
205.0
0.0
107201061119 Trn Th Thu Hng
5/12/1987
0 06SH
209.5
0.0
108301061125 Phm V Lc
1/10/1987
1 06SK
191.0
0.0
102101061133 Trn Triu Phc
10/27/1988
1 06T1
206.0
0.0
102101061164 L Tun Dng
4/10/1981
1 06T1
206.0
0.0
102102061113 Nguyn ng Ho
8/10/1985
1 06T2
206.0
0.0
102102061141 Nguyn H Tin
2/9/1987
1 06T2
206.0
0.0
102102061160 Nguyn Nguyn Khoi
10/1/1985
1 06T2
206.0
0.0
102103061129 Huznh V Ngc Quang
9/1/1988
1 06T3
206.0
0.0
102103061152 Trng Vn Von
11/21/1988
1 06T3
206.0
0.0
102104061122 Phm ng Khoa
10/10/1987
1 06T4
206.0
0.0
110101061123 Trn Mnh Hng
11/20/1988
1 06X1A
207.0
0.0
110101061147 inh Lm Tng
9/22/1987
1 06X1A
207.0
0.0
110102061107 Nguyn Trng Giang
6/10/1987
1 06X1B
207.0
0.0
110102061113 Nguyn Trn Vn Hi
6/6/1987
1 06X1B
207.0
0.0
110102061121 Nguyn ng Khoa
1/4/1988
1 06X1B
207.0
0.0
110102061133 Nguyn Cng Ninh
6/16/1987
1 06X1B
207.0
0.0
110103061154 Trn Huy Tn Khoa
10/9/1985
1 06X1C
207.0
0.0
111101061106 Nguyn Ngc Bo
3/6/1988
1 06X2A
209.0
0.0

111101061128
111101061150
111101061152
111102061113
111102061122
111102061138
111102061140
111102061158
109101061138
109101061153
109103061105
109103061135
109104061136
101111071111
101111071113
101111071124
101111071131
101111071132
101111071134
101111071145
101111071147
101111071150
101111071155
101112071102
101112071103
101112071109
101112071111
101112071122
101112071127
101112071128
101112071129
101112071130
101112071135
101112071137
101112071140
101112071146
101112071151
101113071112
101113071115
101113071119
101113071122
101113071124
101113071125
101113071126
101113071130
101113071134
101113071135

Chu Vn Kin
Nguyn Vit Tin
Nguyn Phc Ton
H Hu Dn
Nguyn Mnh Hng
V Trng Minh
Nguyn Hu Pha
Lu Hi Triu
Hang Ngc Thnh
Nguyn c Tr
Trn Chung
Nguyn Hu Quc
H L Quang
ng Quc Dng
Nguyn Anh Ga
Trn Vn Long
Trnh Quang Phng
Huznh Ngc Quang
L Vit Quyn
Nguyn Vn Tin
Nguyn Vn Ton
Ninh Quc Trnh
Cao ng Vit
V nh t
Hong Bnh
Trn Vn Ch
Phan Ngc Dng
Nguyn Anh Khoa
Nguyn Vn Nghim
inh Xun Phng
V Nguyn Phng
Phm Hu Phc
Phan S
Nguyn Trng Ti
Nguyn Vn Thnh
L Vn Trc
Lng Vn Vn
Trn Vn Hi
Phm Thanh Hng
Nguyn Phc Hun
Vn Khoan
Nguyn Vn Linh
Mai Dng Lch
Phan Vn Mo
L Nguyn Php
Trn Ngc Quang
Nguyn Thanh Sn

2/11/1988
5/6/1986
10/28/1987
5/11/1987
2/20/1987
9/2/1988
4/1/1988
8/9/1986
7/16/1988
6/12/1987
4/20/1988
11/9/1988
7/7/1987
11/17/1988
9/27/1987
4/17/1989
5/16/1989
1/2/1989
5/1/1989
7/22/1989
6/6/1989
10/10/1986
4/9/1989
9/9/1989
3/6/1989
8/27/1989
11/25/1988
5/3/1988
9/5/1988
10/10/1989
2/3/1989
12/3/1989
5/24/1989
5/20/1988
10/15/1988
10/2/1988
2/10/1988
9/22/1988
3/30/1989
10/20/1989
2/21/1989
9/4/1989
12/10/1989
9/26/1988
12/2/1989
3/12/1989
3/2/1989

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

06X2A
06X2A
06X2A
06X2B
06X2B
06X2B
06X2B
06X2B
06X3A
06X3A
06X3C
06X3C
06X3D
07C1A
07C1A
07C1A
07C1A
07C1A
07C1A
07C1A
07C1A
07C1A
07C1A
07C1B
07C1B
07C1B
07C1B
07C1B
07C1B
07C1B
07C1B
07C1B
07C1B
07C1B
07C1B
07C1B
07C1B
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C

209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
210.5
210.5
210.5
210.5
210.5
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

101113071136
101113071138
101113071142
101113071151
101113071153
101114071106
101114071107
101114071109
101114071111
101114071112
101114071114
101114071118
101114071130
101114071132
101114071139
101114071140
101114071141
101114071154
101114071156
101114071158
103111071112
103111071114
103111071116
103111071126
103111071128
103111071130
103111071133
103111071136
103111071137
103111071141
103111071146
103111071149
103111071157
103112071103
103112071105
103112071106
103112071109
103112071112
103112071116
103112071126
103112071128
103112071134
103112071136
103112071138
103112071139
103112071143
103112071144

H Thanh Sinh
ng Hu Tm
T Cng Thng
Nguyn Cng Trnh
Duy T
Nguyn ng Chin
Nguyn Vn Chin
Quang Dng
Phm Tn Duy
ng Vn Hi
Phm Vn Hng
Phan Thanh Hong
Phm Cng Php
V Hng Phong
L Th Tn
Nguyn Vn Thng
Nguyn Khc Thnh
L Xun Tnh
ng Thnh Vinh
Vn V
Trng Vit Hng
Nguyn Th Khnh
Tu nh Ln
H Vit Nht
Nguyn Chnh Php
Nguyn Thi Phi
Huznh Minh Phong
Nguyn Bo Quc
Nguyn Hng Rin
Nguyn c S
o Vn Thanh
Nguyn Thanh Tng
Trn Hu Vng
Nguyn Tin Bin
Bi Thi Diu
Nguyn Vn Khnh Duy
Trn Vit Hng
V Quc Hong
L Thnh Long
inh Quc Phng
Trn Vit Ph
Trn Quang
Phan Vn Sn
Nguyn nh Sanh
Nguyn Vinh Tn
Hong Ngc Thng
Trn c Th

1/10/1989
4/16/1988
10/26/1989
12/18/1988
4/5/1989
9/3/1989
12/1/1988
1/1/1989
1/16/1988
8/5/1988
11/7/1987
10/20/1989
8/1/1989
7/11/1989
4/23/1988
1/14/1988
11/23/1988
6/6/1987
5/1/1987
7/24/1988
12/20/1989
4/1/1988
8/7/1989
12/14/1988
10/20/1989
6/10/1987
10/15/1988
1/1/1988
8/2/1989
7/26/1989
7/20/1989
7/5/1989
9/12/1988
5/15/1988
6/10/1988
10/5/1988
7/21/1988
7/25/1989
7/16/1988
5/13/1989
2/21/1989
8/31/1988
7/12/1989
9/7/1988
5/10/1989
10/24/1988
12/22/1989

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C4A
07C4A
07C4A
07C4A
07C4A
07C4A
07C4A
07C4A
07C4A
07C4A
07C4A
07C4A
07C4A
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B

192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

103112071147
103112071154
103112071155
103112071156
103112071157
103112071158
103112071160
103112071161
101211071103
101211071112
101211071115
101211071118
101211071122
101211071123
101211071125
101211071128
101211071136
101211071137
101211071145
101211071150
101211071152
101211071161
101211071162
101211071163
101211071164
101211071165
101211071166
101211071167
101211071172
101211071177
101212071101
101212071129
101212071138
101212071148
101212071152
101212071153
101212071155
101212071157
101212071175
101212071176
107411071106
107411071110
107411071113
107411071124
107411071127
107411071128
107411071131

V Duy Thnh
11/28/1989
Trn Quc Tun
4/15/1987
Mai Vn Tch
1/15/1989
Nguyn Vn Vn
12/31/1989
Bi Vn Vit
11/14/1989
Ng Uy Vit
10/20/1989
Nh
11/7/1989
Phm Hu Tun
10/3/1984
V Hng t
3/5/1987
Trn Ngc Chu
2/28/1989
Nguyn Thnh Dng
4/10/1988
Nguyn S Dng
2/13/1989
Bi c Hi
9/12/1989
L Qu{ Hi
2/9/1989
L T Hu
6/26/1988
Hong Trng Hiu
2/13/1988
Trn Minh Lc
1/1/1989
Trn Th Mai
10/9/1989
V Huznh Tn Pht
7/9/1989
L Hng Qun
7/26/1989
V Minh Quc
1/10/1989
L Minh Thin
3/14/1989
Ng c Thoi
2/18/1989
Phm Hng Thc
1/20/1988
Nguyn Cnh Thnh
3/24/1989
Ng Ngc Tng
12/2/1989
Nguyn Thanh T
3/5/1989
Huznh nh Ton
9/13/1988
Phan Nguyn Thnh Trung 10/30/1989
Trn Quang V
10/10/1988
Trn Lm Duy n
10/24/1989
Hong Hu Khnh
2/19/1989
Nguyn Xun Nghi
10/20/1988
Nguyn Quc
4/10/1989
V Anh Ti
4/21/1989
Nguyn ng Tn
4/7/1989
Trn Vn Thn
3/3/1989
Phan nh Thng
11/15/1989
Nguyn Tn Vnh
5/6/1989
Phan Thanh Xun
7/19/1989
ng Xun Cng
2/21/1989
Trn Quc Dng
7/22/1989
L Trng Hu
2/2/1988
L Cao Nam
3/14/1989
Nguyn Hng Qun
9/21/1989
L Vn Quang
3/8/1987
Nguyn Thnh Sm
2/2/1989

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CNVL
07CNVL
07CNVL
07CNVL
07CNVL
07CNVL
07CNVL

192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
193.0
193.0
193.0
193.0
193.0
193.0
193.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

107411071132
107411071134
107411071138
107411071146
107411071151
105111071104
105111071105
105111071108
105111071110
105111071111
105111071117
105111071120
105111071125
105111071128
105111071131
105111071136
105111071140
105111071142
105111071145
105111071147
105112071103
105112071104
105112071111
105112071113
105112071115
105112071121
105112071123
105112071125
105112071126
105112071135
105112071137
105112071144
105113071101
105113071104
105113071105
105113071113
105113071121
105113071122
105113071126
105113071128
105113071130
105113071136
105114071112
105114071117
105114071125
105114071129
105114071130

Trn nh Sn
Nguyn Th Sen
ng Cng Th
Nguyn Thnh Trung
Hong nh Tnh
Nguyn Vn An
Nguyn Ngc Tun Anh
Nguyn Mnh Cng
Hong Quc Doanh
L T Hong Dng
L c Hiu
u Xun Hong
Nguyn Hu Linh
Trn Vn M
Phan Thnh Pht
Nguyn Minh Tnh
Phm Quang Thng
Phan Xun Thc
Nguyn Vn Trng
Trn L Anh Tun
Phan Xun c
Nguyn Vn Anh
Phm Ngc Hn
V Nh Hnh
L nh Hng
Trn nh Khnh
Huznh Khc Linh
Trn Hu Mnh
Nguyn Quang Minh
Trng Quang Sanh
Trn Thng
Ch Vit Trinh
Phm Quang t
Trng Hu Triu Bn
Nguyn Ng Bc
Dng Mnh Hng
Hong Quang Long
Ng Th Thanh Mai
Bi Duy Nhn
Hong Gia Phc
Trng Cng Quy
Nguyn Vn Thc
Ng Thanh Hi
Nguyn Vn Hong
Nguyn Vn Mu
L Vnh Hoi Nhn
Thi Vn Phm

4/23/1989
6/16/1988
9/1/1989
12/22/1989
2/10/1988
2/20/1988
5/22/1989
10/21/1989
5/19/1988
2/15/1989
2/5/1989
7/15/1989
11/29/1989
6/10/1989
6/28/1988
6/6/1988
11/15/1989
10/7/1988
5/24/1989
3/26/1989
8/10/1989
1/2/1989
6/12/1989
12/20/1989
9/1/1989
10/24/1989
11/16/1988
7/6/1987
8/21/1989
10/26/1989
10/31/1989
9/11/1989
9/14/1988
8/25/1989
1/6/1989
10/3/1989
7/19/1988
3/27/1989
9/25/1989
2/11/1989
1/2/1989
9/18/1989
3/8/1989
1/31/1989
11/27/1989
11/22/1989
10/13/1989

1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

07CNVL
07CNVL
07CNVL
07CNVL
07CNVL
07D1
07D1
07D1
07D1
07D1
07D1
07D1
07D1
07D1
07D1
07D1
07D1
07D1
07D1
07D1
07D2
07D2
07D2
07D2
07D2
07D2
07D2
07D2
07D2
07D2
07D2
07D2
07D3
07D3
07D3
07D3
07D3
07D3
07D3
07D3
07D3
07D3
07D4
07D4
07D4
07D4
07D4

193.0
193.0
193.0
193.0
193.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

105114071144
105115071103
105115071108
105115071110
105115071114
105115071115
105115071117
105115071124
105115071125
105115071132
105115071136
105115071144
105116071102
105116071107
105116071110
105116071111
105116071112
105116071119
105116071127
105116071131
105116071132
105116071133
105116071135
105116071139
106111071118
106111071128
106111071140
106112071114
106112071121
106112071122
106112071137
106112071143
106112071151
106113071102
106113071111
106113071115
106113071119
106113071133
106113071137
106114071102
106114071117
106114071149
107111071101
107111071103
107111071104
107111071115
107111071119

Nguyn Thanh Tun


Trn Vn nh
Trn Vn Chinh
Nguyn Vit Dng
Nguyn Duy Hng
Nguyn Th Hin
L Thanh Ho
inh Cng Minh
Hong Kim Minh
L Minh Quang
Nguyn V nh Thng
ng Ngc Tun
Trn Trung c
Nguyn nh Chinh
u nh Giang
Phm Hng H
L Vn Hi
Bi Duy Lc
Nguyn Vit Ph
Huznh Minh T
Nguyn Tn Tng
Huznh Vn Thng
Nguyn Vn Th
Nguyn Thnh Trung
L Vn Hiu
L B Nhn
Dng Long Thnh
L Vit Hnh
Phan Thanh Huy
Trn Cng Khng
Nguyn Tn Tm
Huznh Thanh Thanh
Phm Thanh Tuyn
Huznh Tn t
Trn Ngc D
Cao Kz Hn
on Ngc Hng
Nguyn Nam Phng
Nguyn Th Quznh
Ng Th Vn t
Nguyn Mnh H
Trng Cng Trng
Nguyn Th Ngc nh
Huznh Nh i
Nguyn Minh c
Vn nh Hng
Phan Xun Hoi

2/2/1988
7/15/1989
8/12/1989
3/21/1988
9/20/1989
6/3/1989
3/11/1989
7/10/1989
1/27/1989
3/1/1989
8/20/1986
8/1/1989
10/3/1989
8/9/1988
3/2/1988
6/30/1988
4/20/1989
10/6/1989
10/27/1988
10/10/1989
9/25/1989
10/8/1989
2/6/1989
7/2/1988
3/5/1989
5/29/1989
4/2/1989
3/20/1989
3/9/1989
8/13/1989
5/3/1989
12/22/1989
5/12/1989
6/1/1989
9/16/1989
12/22/1989
11/20/1989
9/17/1989
3/5/1988
9/10/1989
3/15/1989
6/23/1989
12/29/1989
10/27/1988
8/2/1989
12/2/1988
5/17/1989

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1

07D4
07D5
07D5
07D5
07D5
07D5
07D5
07D5
07D5
07D5
07D5
07D5
07D6
07D6
07D6
07D6
07D6
07D6
07D6
07D6
07D6
07D6
07D6
07D6
07DT1
07DT1
07DT1
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT4
07DT4
07DT4
07H2A
07H2A
07H2A
07H2A
07H2A

191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

107111071125
107111071134
107111071139
107111071141
107111071145
107111071146
107111071153
107112071114
107112071118
107112071120
107112071123
107112071125
107112071128
107112071130
107112071139
107112071140
107112071142
107112071143
107112071148
107711071103
107711071112
107711071115
107711071141
107711071145
107711071146
107711071148
107711071150
107711071155
107711071156
107711071157
107711071162
110211071103
110211071107
110211071109
110211071111
110211071114
110211071120
110211071127
110211071137
110211071142
110211071158
110212071127
110212071128
110212071134
110212071140
110212071141
110212071145

Nguyn Ch Linh
Nguyn Hu Quang
Trn Quc Thi
Nguyn Th Thu Tho
Phm Vn T
Trn Th Thy Trm
Trn Th nh Tuyt
on Th Hng
Trn Minh Hong
Trnh Nguyn Khnh Ha
Nguyn Th Thy Lin
Dip Minh Hong Long
L Quc Ngha
Nguyn Th Hng Nhung
Nguyn Phc Thnh
Nguyn Thng
V Vn Thun
L Th Thu{
Nguyn Th Thu Trinh
Phm Vn c
Nguyn Hu Chinh
Ng Cng Chnh
L Nam Ph
Trn Vit Quc
Huznh Tn Qu
L Thc Quyn
Nguyn Quc Thi
Nguyn Th Trang
Nguyn Vn Trng
Phan Hi Trung
inh Tun Vit
Nguyn Thnh c
Trn Anh Bum
L Vn Ch
Hong Trung Dng
H Vn Hng
Nguyn c Huy
Trn c Li
Nguyn Th Thu Nguyt
Trn Ngc Qung
Thi Th Cm Vn
Ng Th Lin
Nguyn Th Diu Linh
Trng Hng My
Trn Anh Thin Phng
Nguyn Th Phng
Nguyn Nht Quznh

1/10/1989
5/21/1989
3/5/1988
7/26/1989
6/5/1989
6/10/1988
10/11/1989
8/20/1989
10/10/1989
10/7/1989
5/1/1987
9/28/1988
1/25/1989
10/25/1989
8/25/1987
6/12/1987
8/18/1989
8/15/1988
1/20/1989
11/18/1988
3/12/1989
2/20/1988
5/9/1989
12/22/1989
12/1/1987
7/19/1989
3/1/1989
11/20/1989
2/20/1988
7/13/1989
10/29/1989
5/2/1988
10/31/1988
8/11/1988
7/20/1987
4/4/1986
12/17/1988
5/20/1989
11/5/1989
8/3/1988
2/16/1989
6/1/1988
2/19/1988
6/10/1989
12/1/1989
2/15/1988
11/7/1987

1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1

07H2A
07H2A
07H2A
07H2A
07H2A
07H2A
07H2A
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2

191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

110212071148
110212071149
118101071103
118101071106
118101071108
118101071111
118101071112
118101071123
118101071128
118101071129
118101071131
118101071134
118101071147
118101071149
118101071150
118101071152
118101071163
118102071102
118102071106
118102071111
118102071120
118102071124
118102071125
118102071136
118102071143
118102071149
118102071150
118102071162
117101071101
117101071104
117101071108
117101071115
117101071119
117101071126
117101071127
117101071132
117101071139
117101071142
117101071145
117102071124
117102071126
117102071127
117102071131
104111071102
104111071114
104111071117
104111071120

Phan nh Thng
6/1/1989
Nguyn Cng Thnh
10/18/1987
L Thun on
10/3/1989
Phm Trng Bin
4/24/1988
Nguyn Th Cc
7/8/1989
Nguyn Th Giang
7/30/1988
Nguyn Th Kim Hn
4/12/1989
Huznh Th Hoa
10/5/1988
Nguyn Vn Lc
8/19/1989
Hong L Cm Linh
3/15/1989
Nguyn Th Loan
6/20/1989
H c Nguyn
6/17/1989
ng Ngc Th
1/8/1988
Nguyn Th Phng Thanh 1/1/1989
Trn Th Thy
11/16/1989
V Th T
8/6/1988
Phan Nh
3/19/1989
Nguyn Quc t
1/25/1989
Trn Vn Cnh
2/8/1986
Phm Nguyn Ngc Duy 12/28/1989
Nguyn Kim Hong
4/11/1989
Tin Th Thanh Huyn
2/1/1989
Trn Th Thanh Huyn
8/20/1989
L Thnh Nhn
8/26/1989
L Vit Thi
9/20/1989
Bi Th Hoi Thanh
11/2/1989
Nguyn Th Thy
6/8/1988
Phm Th L Uyn
6/15/1989
Trn Th Ngc nh
4/6/1989
Phm Tun Anh
8/30/1988
Nguyn Th L Hng
3/20/1989
Lng Ng Hong Hu
5/30/1989
Trn Trung Kin
7/6/1989
Nguyn Tn Ngha
6/20/1989
Nguyn Thanh Nguyt
10/10/1989
V Duy Ti
9/19/1989
Phan Th Trm
11/1/1989
Trn c Trung
4/9/1988
Nguyn T Yn
1/5/1989
Phm Th Bch Ngc
7/6/1989
Lu Th Nhn
11/1/1989
L Vit Php
9/28/1989
H Vn Thi
8/20/1988
Nguyn B Quznh Anh
4/24/1989
Phan Cng Dng
1/28/1989
inh Xun Hi
8/21/1989
Nguyn Ch Hng
9/29/1989

1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

07KT2
07KT2
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07MT1
07MT1
07MT1
07MT1
07MT1
07MT1
07MT1
07MT1
07MT1
07MT1
07MT1
07MT2
07MT2
07MT2
07MT2
07N1
07N1
07N1
07N1

196.0
196.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.0
191.0
191.0
191.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

104111071126
104111071132
104111071136
104111071146
104111071149
104111071154
104111071157
104111071162
104111071167
104112071104
104112071108
104112071110
104112071115
104112071124
104112071125
104112071132
104112071135
104112071140
104112071149
104112071150
104112071151
104112071154
104112071155
104112071160
104112071164
107211071105
107211071110
107211071114
107211071130
107211071135
107211071138
107211071149
107211071151
107211071154
107211071161
108201071103
108201071106
108201071109
108201071125
108201071144
108201071157
108201071166
102111071104
102111071109
102111071113
102111071114
102111071121

L Tn Huy
Nguyn Thnh Lun
Dng Vn Nm
V Xun Sn
Trn Ngc Tn
Nguyn Xun Thnh
Trn nh Trong
Nguyn Thanh Vn
Nguyn nh V
L Thin Cng
Dng Ngc Chinh
Phan Quc Din
Phan Tm Hi
Nguyn Vn Huznh
Trn Quang Huy
L Vn Minh
Trn i Nguyn
Trn Hi Quang
Huznh c Thng
on Ngc Thnh
Nguyn Trung Thu
L Quc Trng
V Quang Trung
Cao Kh Vinh
Huznh Thi Anh
L Th Thuz oan
Trn Th Dung
L Th M Hng
Trn Vn Mun
Trn Hoi Phng
Mai Hu Phc
Nguyn Th Hoi Thng
Mai Xun Thng
n Vn Tng
V L V
V Trng An
L Quang Bo
V Thnh Cng
Nguyn Vn Ho
Phan nh Nhn
Nguyn Vit Tip
Nguyn Hu Vinh
Nguyn Bn
Phan Vn Cng
V Quc Dng
L Vn Duyn
Nguyn Quang Huy

2/6/1989
10/10/1989
1/3/1989
3/5/1988
8/20/1989
10/14/1988
2/28/1989
1/10/1988
8/2/1989
6/25/1989
8/2/1988
10/28/1989
10/5/1987
3/18/1988
1/1/1989
8/6/1989
12/28/1989
10/10/1989
6/17/1989
2/14/1988
6/1/1988
1/16/1988
5/3/1988
10/18/1989
11/4/1987
1/1/1989
7/2/1989
8/6/1989
8/6/1988
10/28/1989
11/24/1987
10/10/1989
12/27/1989
1/1/1987
1/15/1989
5/15/1988
6/20/1989
8/24/1989
10/1/1989
10/29/1989
6/12/1987
2/1/1989
11/20/1989
9/2/1988
11/23/1989
7/20/1989
11/3/1989

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07SH
07SH
07SH
07SH
07SH
07SH
07SH
07SH
07SH
07SH
07SK
07SK
07SK
07SK
07SK
07SK
07SK
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1

191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
176.5
176.5
176.5
176.5
176.5
176.5
176.5
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

102111071122
102111071132
102111071133
102111071139
102111071140
102111071142
102111071155
102111071158
102111071162
102112071106
102112071108
102112071113
102112071118
102112071126
102112071128
102112071138
102112071142
102112071154
102112071161
102113071113
102113071120
102113071138
102113071151
102113071152
102114071111
102114071115
102114071116
102114071130
102114071146
102114071153
102114071154
102114071166
109201071104
109201071107
109201071110
109201071112
109201071118
109201071120
109201071128
109201071134
109201071135
109201071143
109201071145
109201071153
109201071155
109201071159
109201071167

V Vn Huy
V Vn Minh
Ng P Na
Nguyn Th Bch Phng
inh Vit Ph
Phm Hng Qun
ng Ton
Phan Vn Tun
L Nguyn Oanh V
Nguyn c Cng
Ma Vn Chin
V Th L Hng
Nguyn Th Hng
Trn c Long
L Vn Mn
Nguyn Quang Ph
Nguyn Thi Sn
on Minh Tun
Trn Vit Thin
Mai Vn Dng
Nguyn Quc Hng
H c Phc
on Thnh Trung
L Trung
Trng Thanh Chun
Trn Vn Duy
Phan Th Duyn
Nguyn Thanh Lun
Trn Nht Phong
Nguyn c Ti
L Vit Thng
Nguyn Ngc Vit
Phm Vn ng
V Hng nh
Trng Vit Bnh
Phm Vit Cnh
Nguyn Vn Chinh
Phm Vn Dng
L Hong Hip
V Duy Khnh
Phm Duy Khi
L Trung Ngha
L Vn Nht
Lm Quang Sn
Nguyn Phm nh Sn
L Tin S
Trn Quyt Thng

4/8/1988
12/24/1989
4/29/1989
10/2/1989
2/5/1989
11/9/1989
9/9/1989
9/6/1989
8/18/1989
8/20/1989
11/4/1988
10/7/1989
10/20/1987
7/3/1989
8/19/1989
11/22/1989
7/4/1989
6/12/1989
12/26/1984
3/11/1989
5/11/1989
12/8/1989
2/16/1989
1/1/1989
10/12/1988
2/12/1989
10/20/1989
7/10/1988
8/19/1989
9/13/1988
12/19/1989
4/29/1989
1/14/1989
11/5/1988
9/18/1988
10/20/1988
3/11/1989
9/14/1988
3/12/1989
6/19/1989
7/24/1979
9/20/1988
7/9/1988
1/1/1989
2/25/1989
9/18/1985
11/18/1987

1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD

191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

109201071168
109201071169
109201071175
109201071178
109201071179
109201071183
109201071185
109201071186
110111071106
110111071108
110111071111
110111071113
110111071118
110111071120
110111071122
110111071133
110111071148
110112071105
110112071106
110112071109
110112071110
110112071112
110112071117
110112071124
110112071140
110113071106
110113071109
110113071126
110113071130
110113071131
110113071143
110114071111
110114071116
110114071122
110114071145
111111071102
111111071103
111111071109
111111071111
111111071113
111111071114
111111071116
111111071118
111111071122
111111071123
111111071124
111111071125

Nguyn Cnh Hu Th
inh Vit Thanh
Trng T
Nguyn c Trung
L Vn Tr
Nguyn Mnh Tun
Trn Ngc Vn
V Quc Vit
Hong Quc Dng
Nguyn Ngc Dng
V nh Hi
Trn Hu Hng
L Quang Mnh
Trn Trng Ngha
L Anh Nhim
Nguyn Hu Th
L Dinh V
Nguyn Thnh Cng
Nguyn Chu
L Ph Duy
Nguyn Vn Ho
Nguyn Vn Hnh
Ng Quang Huy
Nguyn Vn Ng
Nguyn c Tin
Nguyn Vn Chng
Cao Vn Hi
ng Anh Ngc
Trn Vn Phong
Dng Vn Quang
Trn Vn T
Nguyn Vn Hiu
V Vn Khnh
L Hng Nam
Nguyn Thanh Vinh
Bi Vn
T Hu in
Bi Hong Chin
Phm Trng Giang
Nguyn Long Hi
Nguyn Vn Hnh
Nguyn Ngc Hu
L Hu Hng
Nguyn Duy Khnh
Bi Ut Khi
Nguyn Anh Khoa
Trn Thanh Kz

9/19/1989
6/12/1989
6/15/1988
10/20/1989
6/11/1988
10/10/1989
9/6/1989
2/4/1988
1/19/1989
8/2/1989
9/6/1989
6/13/1989
5/1/1988
6/3/1989
11/20/1987
1/25/1989
10/28/1989
10/18/1988
9/2/1989
7/27/1989
4/30/1989
7/5/1987
10/6/1989
12/7/1989
3/10/1989
5/14/1989
2/21/1989
7/14/1989
6/27/1989
6/20/1989
6/10/1988
5/4/1988
9/2/1988
1/1/1989
1/1/1989
11/20/1987
1/20/1989
10/10/1989
12/28/1989
6/5/1988
2/2/1987
5/11/1988
3/15/1987
10/1/1988
1/10/1989
4/15/1989
8/1/1988

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07X1A
07X1A
07X1A
07X1A
07X1A
07X1A
07X1A
07X1A
07X1A
07X1B
07X1B
07X1B
07X1B
07X1B
07X1B
07X1B
07X1B
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1D
07X1D
07X1D
07X1D
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A

191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

111111071126
111111071127
111111071128
111111071129
111111071132
111111071137
111111071139
111111071140
111111071141
111111071154
111111071160
111112071105
111112071108
111112071111
111112071113
111112071116
111112071122
111112071130
111112071135
111112071139
111112071149
111112071152
111112071154
109111071112
109111071116
109111071122
109111071123
109111071126
109111071131
109111071134
109111071135
109111071140
109111071144
109111071147
109111071148
109111071153
109112071104
109112071105
109112071119
109112071120
109112071125
109112071127
109112071132
109112071134
109112071136
109112071138
109112071139

Phm Vn Lc
H Vn Lng
H Ngc Long
Phm c Long
Trng Vn Minh
Nguyn Trng Quang
Hong Quyt
Nguyn Phc Sinh
Nguyn Thnh Tn
Trn Vn Trnh
Huznh Thanh V
Phan Thanh Bch
Trnh Nguyn Duy Cng
H Thch Hu
Nguyn T Hi
Nguyn Tun Hng
Nguyn Trng Khnh
Hong Hu L{
Nguyn Vn Quang
Ng Tnh Tng
Nguyn Phc Ton
L Anh Tun
Nguyn Cng Tu
L Hng Hi
Trn Ngc Hng
Nguyn Vn Huyn
Nguyn Hu K{
Nguyn Hng Long
Lng Quc Nam
Nguyn Vn Nguyn
Nguyn Cng Nht
Phm Trng Quznh
L c Thnh
Nguyn Anh Thy
L Trung Tin
Trn Vn Vng
Mai Thch Bnh An
Nguyn Nh Anh
Nguyn Mnh Hong
ng V Huznh
on Hiu Linh
Trn Xun Long
L Trng Ngha
Trn Quang Nht
H Phi Phng
Nguyn Duy Quang
Chu Si Quanh

9/10/1989
2/18/1989
3/8/1988
8/1/1988
6/2/1989
11/12/1989
5/30/1989
1/9/1989
12/3/1989
7/25/1987
1/1/1987
2/20/1988
10/9/1989
5/29/1989
10/22/1989
6/16/1988
1/1/1989
1/30/1989
2/4/1988
8/16/1989
8/28/1988
7/3/1988
1/5/1988
9/25/1987
11/8/1989
7/26/1989
10/15/1989
5/6/1989
6/20/1989
4/20/1988
2/10/1989
2/14/1989
6/14/1988
4/23/1989
11/12/1989
12/2/1989
1/28/1989
10/12/1989
11/23/1988
2/2/1989
3/17/1988
4/25/1989
9/28/1989
2/5/1989
11/1/1989
6/2/1989
11/19/1985

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X3A
07X3A
07X3A
07X3A
07X3A
07X3A
07X3A
07X3A
07X3A
07X3A
07X3A
07X3A
07X3A
07X3B
07X3B
07X3B
07X3B
07X3B
07X3B
07X3B
07X3B
07X3B
07X3B
07X3B

190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

109112071143
109112071144
109112071153
109112071154
109113071102
109113071103
109113071113
109113071121
109113071125
109113071126
109113071127
109113071132
109113071133
109113071143
109114071105
109114071110
109114071114
109114071115
109114071121
109114071124
109114071132
109114071133
109114071139
109114071145
109114071155
110115071101
110115071123
110115071124
110115071136

V Duy Tng
Nguyn Tin Thnh
V Cao Vin
Trng Hong Vit
Huznh Vn c
L Hong Anh
Nguyn Vn Hiu
L nh Lm
Trn Thanh Long
L c Lp
Ha Vn Mnh
V Trng Ngha
Nguyn V Nguyn
ng Xun Thnh
Phan Th Bng
Phm Vn Danh
L Cng Hng
Phm Ngc Hiu
H Long Huy
Trn Trung Kin
Trn Phng Minh
Trng nh Nam
Phan L Hong Phi
Nguyn Th Sang
Nguyn L Thnh Trung
Nguyn Vn ng
Bi Vn Qu{
L Vn Quyn
Trn Quang Tun

2/18/1988
9/29/1987
1/20/1987
10/1/1989
5/9/1989
11/20/1988
7/17/1989
5/10/1989
1/1/1989
12/28/1989
1/10/1988
8/23/1987
4/9/1987
8/10/1988
10/10/1989
5/24/1988
8/29/1989
9/1/1988
12/15/1989
4/27/1989
2/10/1989
12/1/1988
5/28/1989
8/4/1989
5/8/1989
3/23/1989
12/12/1988
3/22/1989
3/12/1989

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

07X3B
07X3B
07X3B
07X3B
07X3C
07X3C
07X3C
07X3C
07X3C
07X3C
07X3C
07X3C
07X3C
07X3C
07X3D
07X3D
07X3D
07X3D
07X3D
07X3D
07X3D
07X3D
07X3D
07X3D
07X3D
07XJV
07XJV
07XJV
07XJV

191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
190.5
190.5
190.5
190.5

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

ThieuTCTC TN NoteTN
0.0 0 Thiu chng ch NN
0.0 0 Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
0.0 0 Thiu chng ch GDTC
0.0 0 Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
0.0 0 Thiu chng ch NN
0.0 0 Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
0.0 0 Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
0.0 0 Thiu chng ch NN
0.0 0 Thiu chng ch NN
0.0 0 Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP
0.0 0 Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN
0.0 0 Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
0.0 0 Thiu chng ch NN
0.0 0 Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
0.0 0 Thiu chng ch GDTC
0.0 0 Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN
0.0 0 Thiu chng ch NN
0.0 0 Thiu chng ch NN
0.0 0 Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
0.0 0 Thiu chng ch NN
0.0 0 Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
0.0 0 Thiu chng ch GDTC
0.0 0 Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN
0.0 0 Thiu chng ch NN
0.0 0 Thiu chng ch GDTC
0.0 0 Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
0.0 0 Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN
0.0 0 Thiu chng ch GDTC
0.0 0 Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN
0.0 0 Thiu chng ch GDTC
0.0 0 Thiu chng ch NN
0.0 0 Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP
0.0 0 Thiu chng ch NN
0.0 0 Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
0.0 0 Thiu chng ch GDTC
0.0 0 Thiu chng ch NN
0.0 0 Thiu chng ch NN
0.0 0 Thiu chng ch NN
0.0 0 Thiu chng ch NN
0.0 0 Thiu chng ch NN
0.0 0 Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
0.0 0 Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP
0.0 0 Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN

tenkl Tinh MG
18
28
29
4
34
34
31
29

30
37
34
34
34
30
35
33
34
4

34
32
4
32
4
40
35
40
35
29
32
34
33
33
32

11

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC
Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDQP
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN

33
31
31
33
31
28
29
4
33
32
34
34
4
34
32
34
35
35
34
25
99
29
28
30
35
29
34
33
31
39
34
32
30
32
34
34
29
35
35
33
35
34
40
34
32
4

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC
Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN

35
34
29
35
31
29
28
33
34
30
34
34
29
25
28
34
33
32
35
28
34
34
35
34
34
34
4
34
34
34
34
40
4
34
29
32
4
34
32
34
33
34
33
34
34
4
28

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC
Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN

34
31
35
34
34
34
34
29
4
35
34
4
33
34
30
34
29
4
37
99
32
29
34
34
99
34
34
33
34
4
32
32
34
41
4
33
30
34
4
29
34
34
34
31
31
34

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDQP
Thiu chng ch GDTC

35
34
4
34
33
29
32
29
31
42
34
29
34
4
34
38
29
29
4
30
29
28
34
32
31
34
28
34
35
32
4
30
33
29
30
33
34
29
32
34
35
29
4
33
34
4

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC
Thiu chng ch GDTC
Thiu chng ch GDTC
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDQP
Thiu chng ch GDTC
Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN

31
29
29
4
32
37
34
34
32
33
34
31
30
35
30
4
34
29
31
34
34
34
29
29
28
33
37
4
4
4
34
34
4
34
34
35
34
4
28
34
31
34
34
32
34
33
4

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN


Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN

37
32
34
33
29
4
54
34
32
34
34
33
34
4
33
33
35
29
34
31
35
35
31
31
34
34
34
29
35
30
31
34
4
34
31
29
4
34
4
34
34
34
31
4
4
29
4

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Thiu chng ch GDTC


Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN

34
29
41
39
34
6
34
34
33
32
18
29
34
34
32
34
34
4
32
31
34
34
34
33
34
4
34
34
33
4
34
34
34
34
34
29
29
29
34
34
34
35
34
32
34
31
26

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC

35
31
31
29
33
38
32
33
34
32
34
30
33
31
4
33
4
35
4
34
34
29
29
28
40
39
34
33
32
32
30
34
34
34
99
35
99
34
34
30
37
33
30
34
28
33

11
11
11
11
11
11

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC
Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch GDQP
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN

40
35
35
35
31
4
35
37
34
34
4
34
31
30
34
34
35
32
31
33
34
30
33
37
35
33
34
31
31
34
32
28
35
33
34
31
34
34
31
33
37
4
34
34
30
29

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN

29
33
33
4
40
33
32
34
31
28
34
34
33
34
30
30
33
31
34
33
34
31
29
34
32
33
33
4
33
33
34
34
33
34
34
32
29
35
29
31
31
34
33
31
40
32
32

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDQP, Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN

29
28
29
25
30
30
30
32
34
30
34
33
37
29
35
32
34
32
32
34
34
31
33
30
34
28
30
29
30
40
34
33
31
34
34
29
34
29
28
33
35
34
21
33
29
29
4

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC, Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch GDTC
Thiu chng ch GDTC
Thiu chng ch NN
Thiu chng ch NN

35
31
34
32
34
34
30
33
40
4
34
28
31
29
32
34
34
4
35
31
33
34
33
32
32
4
32
32
32

TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278

279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325

326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372

373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419

420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466

467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513

514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560

561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589

DANH SCH D KIN SINH VIN IU KIN C CNG NHN TT NGHIP T THNG 7 NM 2012
Ghi ch:
- Kt qu xt vi d liu gi nh: im n tt nghip: 10/10;
- Cha tnh n cc hnh thc k lut hon cng nhn tt nghip do vi phm quy ch o to;
SotheSV
Hoten
Ngaysinh
Gioitinh Tenlop Ghichu
TongTCTN
101101061104 Nguyn Vn Bnh
12/22/1987
1 06C1A
208.0
101101061108 Trn Quang Dng
3/26/1988
1 06C1A
208.0
101101061124 Trng Quang Huy
4/21/1988
1 06C1A
208.0
101101061127 Trn Vn Kiu
1/20/1988
1 06C1A
208.0
101101061139 Phng Thi Quang
1/15/1988
1 06C1A
208.0
101101061143 Nguyn Cnh S
1/10/1987
1 06C1A
208.0
101101061144 Nguyn Vn Su
7/30/1987
1 06C1A
208.0
101102061128 Trn Ngc Ngn
1/3/1988
1 06C1B
208.0
101102061147 Ng Vn Thng
3/12/1987
1 06C1B
208.0
101102061148 Nguyn Hu Thng
8/25/1988
1 06C1B
208.0
101102061153 on Vn Trng
11/15/1987
1 06C1B
208.0
101102061161 Nguyn Thanh V
7/1/1987
1 06C1B
208.0
101102061165 Nguyn Quang Nht
8/4/1987
1 06C1B
208.0
101103061128 V Long
9/11/1988
1 06C1C
208.0
101103061130 Nguyn Thnh Lun
7/19/1988
1 06C1C
208.0
101103061151 on Xun Thng
10/10/1988
1 06C1C
208.0
101103061155 H Trung Tnh
12/2/1988
1 06C1C
208.0
101104061101 L nh Bo
3/18/1988
1 06C1D
208.0
101104061160 L Minh Tun
8/20/1984
1 06C1D
208.0
103102061125 inh Vn Khanh
7/4/1988
1 06C4B
207.0
103102061131 Nguyn Thnh Nam
8/20/1987
1 06C4B
207.0
101201061104 Nguyn c Bnh
3/15/1987
1 06CDT1
208.5
101202061114 Phan Quc Hong
9/12/1988
1 06CDT2
208.5
101202061122 Trng Nh Trung Kin
06CDT2
208.5
101202061125 Huznh Nht Minh
11/5/1988
1 06CDT2
208.5
101202061129 L Thanh T Nhn
5/16/1988
1 06CDT2
208.5
101202061131 Nguyn ng Quang
06CDT2
208.5
101202061132 Nguyn Vn Quznh
5/1/1988
1 06CDT2
208.5
101202061153 Trn Phc Xin
06CDT2
208.5
107401061105 u Khc ip
6/12/1986
1 06CNVL
184.5
107401061121 Trn Quang Minh
6/6/1988
1 06CNVL
182.5
107401061130 Thiu Khc S
12/1/1985
1 06CNVL
184.5
107401061150 Nguyn Vn Phng
7/22/1986
1 06CNVL
184.5
105101061102 Huznh S Bang
8/29/1988
1 06D1
205.0
105101061108 Ng Hu ip
7/2/1987
1 06D1
205.0
105101061109 Bi Hng Giang
8/4/1988
1 06D1
205.0
105101061126 Nguyn c Nht Minh
6/5/1987
1 06D1
192.0
105101061133 Nguyn ng Quang
4/11/1987
1 06D1
205.0
105101061165 Nguyn Thnh
7/18/1986
1 06D1
205.0
105101061170 Trn Quc Thin Vng
8/15/1986
1 06D1
205.0
105102061113 Nguyn Ph Hi
5/24/1988
1 06D2
205.0
105102061125 o c Nam
8/30/1988
1 06D2
205.0
105102061157 Nguyn Minh Tun
8/18/1986
1 06D2
205.0
105102061160 Nguyn Vit Trnh
5/12/1985
1 06D2
205.0
105104061103 Phan Vn Cnh
9/24/1986
1 06D4
205.0
105104061118 Nguyn Hu Hong
8/4/1985
1 06D4
192.0

105104061121
105105061109
105105061116
105106061101
105106061123
105106061134
105106061145
105106061154
106101061103
106101061109
106101061123
106102061106
106102061134
106103061108
106103061131
106103061135
106104061130
107101061118
110201061108
110201061131
111201061107
111202061123
110301061142
110301061147
104101061157
104101061165
104101061169
104101061182
107201061139
107201061144
108301061106
108301061107
108301061115
108301061119
108301061123
108301061126
108301061131
108301061145
102101061149
102102061105
102102061116
102103061125
102103061133
102103061144
102104061104
102104061114
102104061118
102104061127
110101061115
110101061144

Huznh Thanh Lm
Chu Hi ng
Nguyn Vn Hip
o Bnh An
L Trung Nam
H Thanh Tn
L Anh Tun
Sithong Phanmani
Trn L Duy
inh Xun Hong
ng Thanh Quang
Trn S ng
Nguyn Xun Tin
L Th Dim
inh Minh Phc
Quang Tm
Bng Th Thu
Nguyn Nht Linh
Trn ng Duy
Thi Thin Phong
Trn Duy Cnh
Phm Th Diu My
Phakhounthong Thanongxay
H Th Trang
Nguyn B Song
Ngc Tn
L Minh Trng
L Ph V
Nguyn Minh Thun
Cao Th Thy Trang
L Mnh Dng
Ng Duy Dng
V Th Diu Hnh
Trng ng Hiu
Nguyn Th Minh Hng
V Tin Mnh
Nguyn Vn Ngc
Trn Th Thu Thy
Trng Quc Tun
V Quc Cng
Ng Th Cm Lam
Hong c Nhn
H Thin S
H Don Tr
Phm Bnh Chu
Phm Vn Hng
Trng Vn Khnh
Cao nh H Long
L Cng Hiu
L Vn Tr Tn

6/13/1987
8/20/1987
3/3/1986
9/2/1987
10/23/1985
7/10/1988
11/3/1988
8/10/1986
12/25/1983
10/20/1988
4/7/1988
7/1/1987
3/17/1988
9/10/1987
3/26/1987
8/20/1988
6/20/1987
4/18/1988
9/11/1987
3/24/1988
11/8/1988
10/22/1987
12/13/1987
5/14/1988
12/1/1984
6/19/1988
6/9/1987
6/8/1988
4/18/1986
11/12/1987
12/29/1987
12/20/1988
7/31/1988
4/25/1988
10/8/1988
5/16/1986
6/20/1988
11/18/1987
6/15/1988
2/25/1987
4/4/1986
2/2/1988
4/7/1988
12/12/1988
11/30/1988
12/14/1987
10/18/1987
11/27/1988
3/29/1987
8/20/1988

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

06D4
06D5
06D5
06D6
06D6
06D6
06D6
06D6
06DT1
06DT1
06DT1
06DT2
06DT2
06DT3
06DT3
06DT3
06DT4
06H2A
06KT
06KT
06KX1
06KX2
06MT
06MT
06N
06N
06N
06N
06SH
06SH
06SK
06SK
06SK
06SK
06SK
06SK
06SK
06SK
06T1
06T2
06T2
06T3
06T3
06T3
06T4
06T4
06T4
06T4
06X1A
06X1A

Min 1 HP
Min 2 HP
Min 2 HP
Min 1 HP
Min 1 HP
Min 2 HP
Min 2 HP

205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
192.0
205.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
203.0
209.5
203.0
203.0
208.0
208.0
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
205.0
209.5
209.5
177.0
191.0
176.0
176.0
177.0
177.0
176.0
190.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
206.0
207.0
207.0

110102061104
110102061118
110103061110
110104061125
111101061105
111101061111
111101061116
111101061119
111101061124
111101061131
111101061132
111101061136
111102061101
111102061102
111102061105
111102061106
111102061107
111102061108
111102061116
111102061117
111102061176
109101061133
109101061150
109102061140
109102061141
110105061126
101111071101
101111071106
101111071110
101111071112
101111071114
101111071117
101111071119
101111071122
101111071123
101111071128
101111071130
101111071133
101111071142
101111071144
101111071146
101111071151
101111071152
101111071154
101112071101
101112071104
101112071105
101112071107
101112071113
101112071132

Trng Ngha n
Ng c Huy
L en
Dng Cng Lun
inh Vn Ba
Trn nh Duy
Hong Trung Hiu
L Ngc Ha
Nguyn Quc Huy
Nguyn Vn Minh
Phm Vn Minh
L Thnh Nhn
Nguyn Cu Ngc Bo
Nguyn Hn c Huy Bo
Syvankham Bounyang
Nguyn Cng Bn
Nguyn Xun Chung
Thnh Cng
L Duy o
inh B t
Trn Quc Bnh
Nguyn Vn Sn
Nguyn Quang Vng
Lu Chin Thng
V Song Thng
Hong Xun Qu
Nguyn Thi nh
Chu Vn Cnh
Nguyn Trng Dim
Nguyn S Dng
V Ninh Hng
Nguyn S Hiu
V Xun Hong
Cao Thanh Khnh
Trn Khng
Phan c Ngc
Nguyn Trng Nht
Nguyn Lng Quyn
Ha Vn Thanh
Nguyn H Thin
Nguyn Hu Tin
Nguyn Ngc Tr
Nguyn Trng Tn
Nguyn Thnh Vinh
Phan Thi n
inh S Bo
L S Cng
Chu Ch Chin
Thi Khc Gio
V Trng Sng

8/18/1986
10/4/1988
10/4/1988
1/26/1988
9/19/1988
1/4/1986
6/20/1988
11/11/1986
12/24/1988
3/3/1988
12/20/1988
6/5/1988
12/14/1988
12/28/1988
5/5/1986
4/12/1985
4/24/1988
5/19/1988
3/23/1988
2/28/1988
6/26/1986
9/26/1988
9/20/1988
4/14/1986
7/15/1988
6/11/1988
9/27/1988
10/5/1989
12/12/1989
4/1/1989
7/13/1987
12/15/1987
8/23/1989
1/1/1988
5/9/1989
9/7/1984
5/8/1989
5/5/1989
3/20/1988
2/20/1989
9/15/1989
10/22/1987
6/20/1989
9/20/1989
10/25/1989
9/10/1989
2/12/1989
8/23/1989
3/19/1989
7/17/1989

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

06X1B
06X1B
06X1C
06X1D
06X2A
06X2A
06X2A
06X2A
06X2A
06X2A
06X2A
06X2A
06X2B
06X2B
06X2B
06X2B
06X2B
06X2B
06X2B
06X2B
06X2B
06X3A
06X3A
06X3B
06X3B
06XJV
07C1A
07C1A
07C1A
07C1A
07C1A
07C1A
07C1A
07C1A
07C1A
07C1A
07C1A
07C1A
07C1A
07C1A
07C1A
07C1A
07C1A
07C1A
07C1B
07C1B
07C1B
07C1B
07C1B
07C1B

207.0
207.0
207.0
207.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
209.0
210.5
210.5
210.5
210.5
205.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0

101112071133
101112071139
101112071141
101112071142
101112071143
101112071145
101112071147
101112071149
101112071150
101112071152
101112071154
101113071101
101113071102
101113071103
101113071104
101113071107
101113071108
101113071111
101113071116
101113071118
101113071123
101113071127
101113071131
101113071132
101113071133
101113071137
101113071139
101113071140
101113071141
101113071143
101113071148
101113071149
101113071154
101113071155
101113071156
101113071158
101114071115
101114071116
101114071117
101114071120
101114071124
101114071125
101114071128
101114071131
101114071133
101114071134
101114071138
101114071155
103111071103
103111071109

Hong Kim Sn
Thnh
Nguyn Hu Th
L Huy Thanh
L Ch Thin
Phan Vn Toi
Nguyn B Trung
L T
L Thc Minh Tn
T Khc Vit
Nguyn Tn V
Bi nh ng
Trn nh
L Vn Thi Bnh
Nguyn Hu Ba
Cao Hu Chin
Nguyn ng Dng
Nguyn B Dng
L Thanh Hng
Dng Xun Hong
L Vn Lm
Cng Mng
H Kim Phng
Nguyn Vn Phc
L Cng Phong
Hong Ngc S
ng Vn Tn
Phan Thanh Thi
Nguyn Thi Thnh
Nguyn Hu Th
Huznh Ngc Tin
Nguyn T
Phan Quznh Duy Tun
Tng Thanh Tn
H nh Vn
L Quc V
Nguyn Minh Hip
Thi Hu Ho
Nguyn Trng Hong
Nguyn Th Huyn
Nguyn c Long
Kiu nh Lun
Trng Tun Ngha
Nguyn Tn Phc
V Vn Qun
Trn c Sn
Trn Minh Tm
Phan Phng Hoi Vin
L on Quc Bo
L Phc Hi

5/10/1989
9/26/1989
3/30/1989
12/11/1989
9/19/1989
4/1/1989
2/16/1988
7/1/1985
9/8/1989
9/2/1988
12/20/1989
11/14/1989
8/15/1989
1/31/1989
9/1/1987
12/12/1989
8/10/1988
12/15/1987
12/3/1989
12/23/1987
4/18/1988
2/10/1988
11/20/1989
1/31/1989
11/19/1989
6/18/1988
1/13/1989
8/10/1988
3/24/1989
3/12/1987
9/9/1988
8/14/1989
1/19/1989
11/21/1987
10/30/1988
1/1/1988
9/19/1989
3/15/1989
11/9/1988
3/27/1989
1/31/1989
10/23/1989
3/21/1989
6/27/1988
6/5/1989
3/8/1989
4/24/1989
10/22/1989
11/13/1988
11/29/1989

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

07C1B
07C1B
07C1B
07C1B
07C1B
07C1B
07C1B
07C1B
07C1B
07C1B
07C1B
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1C
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C1D
07C4A
07C4A

192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0

103111071111
103111071113
103111071131
103111071144
103111071145
103111071156
103112071108
103112071110
103112071118
103112071120
103112071125
101211071109
101211071110
101211071113
101211071116
101211071119
101211071121
101211071124
101211071138
101211071140
101211071149
101211071151
101211071154
101211071155
101211071156
101211071160
101211071168
101211071169
101211071170
101211071175
101211071176
101212071103
101212071105
101212071107
101212071108
101212071109
101212071111
101212071114
101212071117
101212071120
101212071122
101212071123
101212071124
101212071126
101212071131
101212071136
101212071137
101212071139
101212071142
101212071146

L Ngc Hip
Nguyn Huy
Hong Minh Phc
H Vn Th
L Hong Tho
Phm nh Tu
L Vn Hng
Trn Nh Hiu
Phan Thanh Lc
Phan Quang Minh
H Minh Nht
Nguyn Quc Cng
Phan Th Cng
Hong Trn Chng
Phan Thanh Don
Trn Phan Thin Giang
Nguyn Cng Hnh
ng Xun Hng
Trng Vn Minh
Phm Tn Hong Nam
Nguyn L Hng Phong
Trn Mu Quc
Trn Nh Nam Sn
Lm Ngc Tm
Diu c Ti
Tng Quyt Thng
Huznh Thanh Trng
Huznh Xun Trng
Trn Nguyn Trc
Nguyn Hong Vi
Nguyn Thanh Vit
Trn Thanh ip
Nguyn Quang An
L Vn By
on Minh Cng
Trn nh Cn
Nguyn Mnh Cng
Cao Vn Chung
Trn Quang Dng
Bi Thanh Hi
Nguyn c Hnh
Phan Vnh Hi
Phng Vn Hu
Phm c Ho
Phm L
V Thanh Minh
Nguyn Vn Nam
Th Nhn
Phng Xun Phng
Trn Quc Phng

4/4/1989
4/7/1988
11/18/1989
12/16/1988
7/4/1989
4/3/1989
9/18/1989
11/7/1989
2/6/1989
12/27/1988
3/13/1989
6/5/1988
9/22/1989
10/3/1988
6/15/1989
3/12/1987
8/1/1988
2/4/1989
7/24/1989
1/17/1989
8/6/1989
9/2/1989
12/18/1989
7/1/1989
10/31/1989
2/15/1989
9/20/1988
8/1/1989
5/14/1989
3/22/1989
4/2/1989
11/9/1989
4/23/1989
8/15/1986
11/26/1989
8/2/1989
9/24/1989
12/3/1989
2/4/1989
5/10/1988
9/3/1989
9/24/1989
10/1/1988
4/4/1989
8/10/1989
5/16/1989
2/3/1987
9/10/1989
2/13/1989
2/3/1989

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

07C4A
07C4A
07C4A
07C4A
07C4A
07C4A
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07C4B
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT1
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2

192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5

101212071160
101212071162
101212071163
101212071167
101212071169
101212071171
101212071174
107411071102
107411071104
107411071105
107411071114
107411071116
107411071117
107411071118
107411071119
107411071120
107411071123
107411071126
107411071135
107411071139
107411071143
107411071145
107411071148
107411071154
105111071101
105111071102
105111071106
105111071107
105111071109
105111071114
105111071121
105111071122
105111071123
105111071127
105111071129
105111071130
105111071133
105111071134
105111071135
105111071137
105111071139
105111071144
105111071146
105111071148
105112071105
105112071106
105112071107
105112071109
105112071110
105112071116

Ng Vn Thnh
inh Ngc T
Nguyn Cu Hong T
L Quang Trc
Ca Hong Minh Tun
L Vn Ty
Vng Nguyn V
Nguyn B u
Nguyn Hu Phc An
Nguyn Th Ngc Bch
Ng H Tun Hng
V Minh Hun
Nguyn Vn Ln
Bi Xun Lc
L Quang Lun
Nguyn Quang Lnh
Trn Vn M
Bi Th Phng
Cao c Tm
Nguyn L Th
ng Th Thun
Trn Anh Tin
Lng Ngc Tr
V Th Xun
o Quang o
H Vn Xun ip
Trn Xun Bo
Hong Vn Cng
Nguyn Vn Chung
Nguyn Th Huyn Ho
Nguyn Quang Huy
Nguyn Vn Khnh
Lng Tun Kit
H Nguyn Vn Minh
Trn Bnh Ngc
L Ph Nguyn
L Vn Ph
Trn Lu Bo Quc
Nguyn Ngc Sng
Mai Th Tm
Nguyn Cng Thnh
L Vnh Ton
Nguyn Vn Tun
L Vn Vng
Nguyn Vit Anh
Nguyn Vn Ch Cng
H Quang Chu
Nguyn Trung Dng
L Vn Dun
Huznh Hu Hong

7/12/1989
1/8/1988
9/13/1989
3/1/1988
4/30/1989
6/10/1989
11/29/1989
2/20/1988
9/9/1989
9/15/1988
10/5/1989
1/1/1989
8/16/1989
3/24/1989
9/18/1989
6/24/1989
7/30/1989
4/20/1988
11/10/1988
3/26/1988
4/11/1989
5/13/1988
4/21/1989
6/8/1989
8/10/1989
10/26/1989
4/10/1989
2/16/1989
3/16/1989
12/12/1989
2/10/1989
9/3/1987
8/2/1989
2/12/1988
7/6/1988
8/1/1989
12/29/1989
7/7/1988
12/15/1989
8/21/1989
5/16/1989
12/21/1989
8/8/1989
4/2/1989
4/22/1989
12/5/1988
11/15/1988
12/13/1989
12/19/1989
2/10/1989

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CDT2
07CNVL
07CNVL
07CNVL
07CNVL
07CNVL
07CNVL
07CNVL
07CNVL
07CNVL
07CNVL
07CNVL
07CNVL
07CNVL
07CNVL
07CNVL
07CNVL
07CNVL
07D1
07D1
07D1
07D1
07D1
07D1
07D1
07D1
07D1
07D1
07D1
07D1
07D1
07D1
07D1
07D1
07D1
07D1
07D1
07D1
07D2
07D2
07D2
07D2
07D2
07D2

191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
193.0
193.0
193.0
193.0
193.0
193.0
193.0
193.0
193.0
193.0
193.0
193.0
193.0
193.0
193.0
193.0
193.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0

105112071118
105112071122
105112071124
105112071127
105112071129
105112071130
105112071131
105112071132
105112071134
105112071136
105112071138
105112071140
105112071141
105112071142
105112071143
105112071146
105112071147
105112071148
105113071102
105113071107
105113071110
105113071115
105113071116
105113071117
105113071119
105113071120
105113071123
105113071129
105113071135
105113071137
105113071140
105113071141
105114071102
105114071103
105114071104
105114071105
105114071107
105114071109
105114071110
105114071111
105114071113
105114071114
105114071115
105114071116
105114071118
105114071119
105114071120
105114071121
105114071123
105114071127

Hong Thanh Huy


V Vn Lm
Trn Vn Linh
Ng Vn Nam
Ha Cng Nguyn
L Trng Phng
Nguyn Hng Phc
Mai Cng Phc
L Ngc Hong Sn
Nguyn Hu Tm
Nguyn Trng Thnh
Trn Vn Thin
L Vn Thc
Trn Thun
Ng Vit T
Nguyn Thanh Tun
Phan Quc Vng
Tng Th Khnh Vy
Nguyn Dng on
Huznh Ngc Chu
V nh Hn
Nguyn Thanh Hong
H Phng Huy
Nguyn Duy Khnh
V Lm
Lng Hong Linh
Nguyn Thanh Minh
Nguyn nh Quang
Nguyn nh Thnh
Trng Cng T
L Mnh Tun
Hong Quc Vit
Nguyn Minh c
Phng Tn c
Phan Hong Anh
H Thanh Bnh
Huznh Vn Chng
Phm Vn Dng
Hong Ngc Giu
Nguyn Minh Hn
Nguyn Phan Nh Hng
V Vn Hinh
Nguyn Thanh Hiu
L Vit Hng
u Minh Huy
V Hng Kng
L Quang Khnh
V Ngc Lm
Trn c Long
H Hi Nam

5/24/1989
2/7/1989
1/20/1989
6/20/1989
4/20/1989
7/28/1987
4/30/1989
11/1/1989
8/10/1989
12/22/1989
6/30/1989
4/10/1990
6/23/1989
1/15/1989
7/29/1989
12/8/1988
6/25/1989
11/23/1989
1/11/1989
2/17/1989
5/19/1988
5/12/1988
11/4/1989
8/4/1988
1/26/1988
8/20/1988
10/10/1988
6/1/1989
4/8/1989
4/6/1989
6/27/1989
8/9/1989
3/1/1989
11/20/1988
4/17/1988
5/3/1989
1/4/1988
10/1/1989
7/26/1989
12/31/1989
1/30/1989
7/20/1989
6/27/1988
1/15/1989
9/26/1989
6/3/1989
8/8/1989
9/29/1989
4/7/1989
12/15/1989

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

07D2
07D2
07D2
07D2
07D2
07D2
07D2
07D2
07D2
07D2
07D2
07D2
07D2
07D2
07D2
07D2
07D2
07D2
07D3
07D3
07D3
07D3
07D3
07D3
07D3
07D3
07D3
07D3
07D3
07D3
07D3
07D3
07D4
07D4
07D4
07D4
07D4
07D4
07D4
07D4
07D4
07D4
07D4
07D4
07D4
07D4
07D4
07D4
07D4
07D4

191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0

105114071131
105114071134
105114071136
105114071138
105114071140
105114071141
105114071142
105114071143
105114071145
105115071102
105115071104
105115071105
105115071106
105115071112
105115071116
105115071119
105115071120
105115071121
105115071126
105115071128
105115071130
105115071134
105115071138
105115071141
105115071142
105115071143
105115071145
105116071101
105116071103
105116071104
105116071105
105116071106
105116071108
105116071109
105116071116
105116071118
105116071120
105116071121
105116071122
105116071124
105116071125
105116071129
105116071137
105116071138
106111071103
106111071105
106111071110
106111071114
106111071117
106111071120

L Vn Phng
L Vn Qu{
ng Th S
Nguyn Vn Thi
L Vn Thng
on Trng Thnh
Tr Vit Ton
Phm Quc Trng
Trn Ngc Anh Tun
Hong c
V Xun Anh
L Thanh Bnh
Phm Vn Bnh
Nguyn Vn Hng
L Vn Hiu
Nguyn Ngc Khnh
Nguyn Duy Khng
L Lanh
L Nht Nam
Phm Qu{ Nhn
Nguyn nh Phc
Lng Duy Sn
Nguyn Quang Thiu
Trng Anh Ton
Nguyn Trng Trng
L Vn Tr
V Anh Tun
Ng Ph ip
Hong Ngc An
Nguyn Vn Anh
Mai Hong Bo
Huznh ng Cc
Trn Mai Don
Bi Vn Dng
Ng S Hong
ng Ngc Kin
L Ngc Linh
Nguyn c Minh
Trn Cng Minh
Nguyn Thng Nh
L Kim Phc
Phng Tn Quc
H ng Phi Ton
L Quc Trng
Nguyn Quang t
Trn Huznh c
Phm Anh Dng
H Ngc Hi
H Hu Hin
ng Chiu Hong

9/4/1988
4/27/1989
4/21/1989
11/28/1989
4/16/1989
2/28/1989
6/19/1989
10/22/1989
8/4/1989
5/20/1989
7/6/1989
3/30/1989
5/1/1989
8/26/1988
8/29/1988
2/11/1989
2/23/1989
11/3/1989
9/16/1988
10/27/1989
3/24/1989
3/26/1989
3/10/1989
7/14/1989
8/9/1989
2/2/1989
11/6/1989
12/9/1989
8/25/1989
10/3/1989
1/1/1989
7/25/1981
6/14/1989
10/16/1989
9/25/1989
5/10/1989
3/16/1989
9/5/1988
5/16/1989
1/4/1988
8/31/1989
7/2/1989
3/30/1989
9/20/1989
2/7/1989
5/16/1989
7/23/1989
2/4/1989
1/16/1989
9/3/1989

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

07D4
07D4
07D4
07D4
07D4
07D4
07D4
07D4
07D4
07D5
07D5
07D5
07D5
07D5
07D5
07D5
07D5
07D5
07D5
07D5
07D5
07D5
07D5
07D5
07D5
07D5
07D5
07D6
07D6
07D6
07D6
07D6
07D6
07D6
07D6
07D6
07D6
07D6
07D6
07D6
07D6
07D6
07D6
07D6
07DT1
07DT1
07DT1
07DT1
07DT1
07DT1

191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0

106111071121
106111071124
106111071130
106111071131
106111071132
106111071135
106111071137
106111071138
106111071139
106111071146
106111071147
106112071103
106112071105
106112071106
106112071109
106112071110
106112071111
106112071112
106112071113
106112071115
106112071123
106112071128
106112071129
106112071131
106112071132
106112071133
106112071135
106112071144
106112071146
106112071147
106112071152
106112071154
106112071155
106113071101
106113071103
106113071104
106113071112
106113071113
106113071114
106113071120
106113071121
106113071122
106113071123
106113071126
106113071128
106113071129
106113071134
106113071136
106113071139
106113071142

ng Ngc Khng
Trn Vn Lin
Trn Mnh Ph
V Hong Phc
Phan Quang
Nguyn Vn Sn
Dng Hin Tn
Hong Minh Thi
Nguyn Ngc Th
Nguyn Kim Tin
Trn Phc Trng
Phng Th t
Phm Minh c
Trn Tun Anh
Ng Vn Gia Chnh
Trn Nh Dim
Trn Th Kim Dung
Nguyn Th Ngc Duyn
Nguyn Th H
Trn c Hng
Phm Vn Khoa
Ng Tn Hong Nhn
Ng Tn Nht
L Thanh Ph
Nguyn Vn Phc
Phm Qu
Vng nh Sn
L Quang Thin
Phm Cng T
Tr Thanh Ton
T Tho Uyn
Phan Vn V
Trn Th Thanh Xun
L Th o
Phm Tin t
Trng Th Minh c
Huznh Minh Dng
Phan L Thi Duy
Nguyn Vn Ho
Nguyn Quang Hon
Trn Th Khnh Ha
H L Huy
Trn Ngc Khoa
V T Li
L Nht Long
Nguyn Bnh Nam
Trn Th H Phng
Trn Xun Phong
L Hng Sn
V Nh Thng

11/7/1989
10/3/1988
12/18/1989
7/18/1989
10/20/1989
7/12/1989
1/1/1989
8/15/1989
6/28/1989
3/2/1989
8/30/1989
11/7/1989
8/15/1988
1/6/1989
1/1/1989
5/30/1989
4/14/1989
5/14/1989
2/12/1989
11/20/1989
10/8/1989
12/27/1989
1/11/1989
8/15/1988
3/16/1989
6/12/1989
5/1/1989
6/6/1989
1/12/1989
5/3/1989
11/19/1989
9/2/1989
9/16/1989
1/20/1988
5/5/1989
6/18/1989
12/2/1989
12/13/1989
11/15/1989
9/20/1988
3/2/1989
8/24/1989
10/19/1989
7/20/1988
10/11/1989
11/13/1988
9/14/1989
11/6/1989
11/20/1989
5/31/1989

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1

07DT1
07DT1
07DT1
07DT1
07DT1
07DT1
07DT1
07DT1
07DT1
07DT1
07DT1
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT2
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3

191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0

106113071144
106113071146
106113071148
106113071149
106113071151
106113071153
106113071156
106113071158
106113071159
106113071160
106113071161
106114071101
106114071103
106114071105
106114071107
106114071108
106114071109
106114071112
106114071113
106114071114
106114071116
106114071118
106114071120
106114071122
106114071125
106114071130
106114071133
106114071135
106114071137
106114071138
106114071139
106114071140
106114071141
106114071142
106114071143
106114071145
106114071148
106114071150
106114071151
106114071152
106114071154
106114071155
107111071102
107111071111
107111071113
107111071116
107111071117
107111071120
107111071122
107111071124

Nguyn Th Thnh
Dng c Th
Nguyn c Thin
Nguyn Th Thu Thu
Phm Vn T
H Anh Trang
Lu Vn Tun
L Th Tuyt Vn
V Th Hin Vi
L Huy Vin
Nguyn ng V
Phm Vn ng
Phm Minh c
L Tr An
Tr Trung Anh
Trn L Nht Bnh
Phan Vn Bin
T Quang Dng
Nguyn Thi Duy
H Th Minh Hng
H Ngc H
Cao Mnh Hng
Phan Tun Hip
L Vit Khnh
Hong nh Lim
Lng Duy Ninh
Nguyn Xun Qung
Phan Thanh Sang
L o Anh Th
Nguyn Th Thng
Nguyn Tun Thnh
Nguyn Ngc Thch
Nguyn Vn Th
Nguyn Tn Thin
Trn Trng Thun
Nguyn Sn Tng
L B Trnh
Nguyn Vn Trung
L Anh Tun
Trn Anh Tun
L Th Cm Vn
Bi Th Huyn Vi
Nguyn Trng nh
Trn Ng Hong Hu
Nguyn Vn Ho
L Th Hin
Nguyn Th Hiu
Nguyn Th Thanh Hoa
Trn Th Thu Huyn
Nguyn Th Li

8/25/1989
2/27/1989
12/6/1989
12/31/1989
10/9/1989
5/16/1989
6/3/1988
6/16/1989
12/27/1989
9/21/1988
2/15/1989
4/14/1989
4/7/1989
5/10/1989
11/1/1989
9/1/1988
7/14/1989
4/2/1989
7/20/1989
7/18/1989
10/25/1989
12/2/1989
5/30/1989
9/2/1989
8/19/1989
5/17/1988
11/15/1988
6/28/1988
3/23/1989
4/30/1989
3/19/1988
3/9/1989
12/24/1989
9/26/1989
2/5/1989
11/20/1989
5/17/1988
2/1/1989
9/3/1989
4/3/1989
2/25/1988
5/30/1988
9/21/1989
9/1/1989
3/10/1989
10/20/1989
2/1/1989
2/25/1988
5/9/1989
10/6/1989

0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0

07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT3
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07DT4
07H2A
07H2A
07H2A
07H2A
07H2A
07H2A
07H2A
07H2A

191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0

107111071128
107111071130
107111071131
107111071132
107111071133
107111071135
107111071136
107111071137
107111071140
107111071143
107111071144
107111071150
107111071154
107112071104
107112071105
107112071106
107112071109
107112071110
107112071111
107112071112
107112071113
107112071115
107112071116
107112071117
107112071119
107112071126
107112071132
107112071135
107112071137
107112071138
107112071141
107112071144
107112071145
107112071147
107112071151
107112071152
107112071153
107112071154
107711071104
107711071105
107711071106
107711071110
107711071117
107711071118
107711071119
107711071121
107711071123
107711071124
107711071125
107711071128

Phan Th Tuyt Ngc


Phm Th Ngc Nh
L Vn Nh
Nguyn Th Phng
V Th Thuz Phng
Nguyn Hong Sm
Ng Th L Sng
Trn Th Tuyt Sng
Dng Th Thng
Phan Th Bo Thoa
Hong Th Thu{
Phm Th Kim T
Dng Th Hin Vi
Trn N Hong Anh
L Cng Bo
Thi Th Cnh
Nguyn Th M Duyn
Nguyn Th Thu Hng
V Th Khnh H
Phng Hong Hi
Nguyn Th Ngc Hnh
Nguyn Th Tm Hin
Trn Th Hin
m Minh Hng
Trn Trung Hong
Nguyn Th Minh
Trng Th Ngc Phng
Phan Th Sng
Nguyn Th Kim Son
Hong Th Hng Thng
Nguyn Th Vi Thoa
Bi Vit Ton
Trn Th nh Trang
Ung Th Trng
Lu Th nh Tuyt
V Kim Uyn
V Th Vinh
Trn Th Bch Yn
L Trng An
Phan Huy An
Mai Phc Bnh
Vn Cng Cng
L Trung Hu
Trn Mnh Hng
L Vn Hip
L Th Hiu
Nguyn Vn Hong
Nguyn Duy Huy
Nguyn Th Thanh Huyn
L Th Vn Kiu

1/20/1989
9/7/1989
8/15/1989
4/20/1989
10/27/1989
8/10/1989
5/10/1989
1/4/1989
12/8/1989
10/10/1989
2/17/1989
12/26/1989
4/28/1988
2/7/1989
4/30/1988
4/22/1989
9/10/1989
6/2/1989
10/20/1989
5/19/1989
6/14/1988
10/16/1988
1/20/1988
2/15/1989
5/20/1989
10/14/1988
9/4/1989
6/17/1989
8/22/1989
10/25/1989
2/14/1988
8/10/1989
8/2/1989
10/13/1989
9/14/1988
10/15/1989
2/5/1989
3/18/1989
8/5/1989
1/1/1989
3/8/1989
10/20/1989
9/26/1989
7/1/1989
4/14/1989
1/2/1989
7/8/1989
10/26/1989
6/12/1989
1/10/1989

0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0

07H2A
07H2A
07H2A
07H2A
07H2A
07H2A
07H2A
07H2A
07H2A
07H2A
07H2A
07H2A
07H2A
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H2B
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5

191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0

107711071132
107711071133
107711071134
107711071136
107711071139
107711071142
107711071143
107711071152
107711071154
107711071160
107711071164
107711071166
110211071108
110211071115
110211071118
110211071123
110211071131
110211071136
110211071138
110211071139
110211071143
110211071145
110211071147
110211071148
110211071149
110211071150
110211071152
110211071155
110211071161
110212071103
110212071104
110212071107
110212071110
110212071112
110212071114
110212071120
110212071121
110212071122
110212071131
110212071138
110212071139
110212071155
110212071158
110212071160
110212071161
110212071162
118101071101
118101071102
118101071104
118101071105

Trn Tng Linh


Nguyn L Long
Nguyn Th Thanh Min
Quznh My
Phan Diu Phng
Phm Vn Ph
m Duy Qun
Nguyn Vn Tin
Dng Th Bch Trm
Nguyn Minh Tun
Bi Hong V
L Th Bch Yn
Nguyn Thnh Cng
L Quang Hip
Nguyn Thanh Hng
Nguyn V Khnh
Thi Th Hng Ly
Phan nh Nguyn
Phan Vnh t
H Th Nht Phng
Nguyn Ngc Quang
Trn Hu Rin
Nguyn ng Tng
Phng L Hu Th
Nguyn Long Thnh
Dng Nguyn Tho
on Phng Thanh
Phm nh T
Nguyn Vn Minh V
Nguyn Hip nh
Nguyn Hu Tun Anh
ng Vn Thnh Cng
H Vn Dng
Nguyn Hong Gia
V Nguyn Tn Hng
L Hong Huy
L Thanh Huy
Nguyn Minh Huy
Phm Thnh Lun
V Quang Nht
Lng Lan Phng
Ng Th Bch Trm
L Quang Vin
Nguyn Anh V
Phan Thanh V
ng Khnh Vy
H Xun n
Huznh Phng ng
Nguyn Th Kim Anh
Phan Thanh Bnh

3/6/1989
9/12/1989
4/18/1988
9/28/1989
12/7/1989
5/25/1988
7/10/1989
2/15/1989
1/20/1989
7/4/1989
8/16/1989
3/20/1989
3/3/1987
6/8/1989
8/8/1989
6/30/1989
11/17/1989
4/16/1989
12/10/1989
1/1/1989
4/23/1989
1/1/1987
5/10/1989
5/24/1989
12/19/1988
10/17/1989
4/9/1989
5/8/1989
2/2/1989
1/27/1989
4/11/1988
1/1/1989
10/20/1988
11/12/1989
10/6/1988
7/6/1989
12/23/1989
9/1/1988
10/8/1989
11/21/1988
3/19/1989
12/28/1989
5/1/1987
1/16/1989
5/10/1989
10/13/1988
8/22/1988
1/24/1998
9/27/1989
10/19/1988

1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1

07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07H5
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT1
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KT2
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1

191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
196.0
190.0
190.0
190.0
190.0

118101071107
118101071113
118101071115
118101071117
118101071118
118101071119
118101071120
118101071122
118101071125
118101071126
118101071130
118101071133
118101071135
118101071136
118101071137
118101071138
118101071139
118101071141
118101071143
118101071144
118101071145
118101071146
118101071151
118101071153
118101071154
118101071155
118101071156
118101071158
118101071159
118101071160
118102071103
118102071104
118102071107
118102071108
118102071112
118102071113
118102071115
118102071116
118102071118
118102071119
118102071121
118102071126
118102071127
118102071128
118102071129
118102071130
118102071131
118102071132
118102071133
118102071134

Phm Tin Cm
Nguyn Th Thy Hng
L Th Hng Hi
Ng Th Hin
Phm Th Hin
Ng Th Hiu
Trng Th Xun Ho
Ng nh Hong
inh Khnh Huyn
Trn Th Thng Huyn
Nguyn Th Liu
Phan Kim Ngc
Trn Quc Nguyn
Bi Th Nguyt
L Cng Nh
Tng Th Yn Nhi
Nguyn Nh Oanh
Nguyn Quc Quyn
Trn Th Hoi Thng
Thanh Tho
Nguyn Th Tho
Nguyn Th Thu Tho
Nguyn Th Nh Thu
Nguyn c Ton
ng Th Bch Trm
Huznh Th Thy Trang
V Th Kim Trng
Chu Dng Ngc Tun
Phan Hu Tun
Nguyn c Tnh
Phan Thanh c
Bi Th Thy Anh
Cao Xun Cng
Nguyn Th Cc
H Th Giang
Nguyn Hi Minh Hng
Nguyn Hng Hnh
Phan Th Thu Hng
Dng Th Thanh Hin
H Thc Vnh Hng
Th Thanh Hoa
Bi Th Li
Phm Th Hng Lan
Ng Th Bch Lin
Nguyn Vn Linh
Nguyn Th Kim Loan
Nguyn Vn Kz Long
Trn Vit Ngh
Phan Th Tho Nguyn
on Th Nguyt

4/4/1988
1/13/1989
11/17/1988
1/4/1989
5/29/1989
4/4/1989
10/10/1989
2/6/1989
5/18/1989
12/7/1989
11/18/1988
2/20/1989
10/10/1989
1/2/1989
8/13/1989
9/2/1988
5/1/1987
6/26/1988
3/30/1989
12/30/1989
5/10/1988
4/3/1989
1/20/1989
3/16/1988
1/21/1989
8/4/1989
7/3/1989
2/27/1989
6/14/1989
10/10/1989
9/20/1989
5/1/1989
2/10/1989
2/11/1989
7/3/1989
7/21/1989
6/2/1989
2/5/1988
11/3/1989
4/12/1989
12/26/1989
8/10/1988
9/30/1989
12/5/1989
9/11/1989
4/25/1989
10/26/1988
9/20/1989
12/18/1989
11/15/1989

1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0

07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX1
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2

190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0

118102071135
118102071139
118102071144
118102071145
118102071146
118102071151
118102071153
118102071154
118102071157
118102071160
118102071161
118102071164
117101071103
117101071105
117101071112
117101071116
117101071118
117101071121
117101071122
117101071123
117101071125
117101071129
117101071130
117101071133
117101071134
117101071135
117101071136
117101071144
117102071101
117102071107
117102071108
117102071109
117102071110
117102071112
117102071113
117102071118
117102071119
117102071121
117102071123
117102071129
117102071134
117102071138
117102071139
117102071140
117102071142
117102071144
104111071105
104111071108
104111071109
104111071115

Phm Th Thu Nguyt


Ha Th Nh Phng
Nguyn Th Nht Thnh
Thi Th Phng Tho
Trn Th Phng Tho
Nguyn Th Xun Thnh
Huznh Minh T
L Thanh Ton
Nguyn Th Thuz Trang
Phm Quc Tun
Nguyn Th L Tuyt
Nguyn Th Tun V
Trng nh Thy An
Nguyn Phc Chu
Ng Th Minh Hin
Nguyn Vn Huy
Ng Trng ng Khoa
Nguyn Vn Linh
Ngc Luyn
Trn V Chi Mai
Nguyn Hng Ngc
L Th B Phng
Trng Th Thy Quznh
Trnh Th Thn
Phm Th Hoi Thng
Trn Th Thanh Tho
H Th Thanh Thy
Phm Anh Tun
Nguyn Minh o
Mai Hong Hu
Huznh Tn H
Nguyn Honh Hi
Nguyn Th Thanh Hu
Trn Anh Hoi
Bi Cng Hun
Phm Ph Lm
Nguyn c Linh
V Th L{
Phan Th Kim Ng
L Vn Sn
inh Vit Thng
Nguyn Th Thanh Tr
Nguyn Th Huyn Trang
ng Minh Trung
Nguyn Vn Tun
Phm Th Nh Yn
Nguyn Nh Cng
Nguyn Cng Chu
Phm Ngc Dng Chinh
Phan Quang Dng

5/19/1989
7/4/1989
4/3/1989
4/12/1989
4/22/1989
6/27/1989
1/8/1989
5/9/1987
4/5/1989
2/2/1989
2/12/1988
9/29/1989
1/6/1989
5/19/1989
6/11/1989
11/28/1989
3/30/1989
1/1/1989
10/25/1989
11/14/1989
8/12/1989
8/24/1989
12/30/1989
11/25/1988
3/19/1989
9/9/1989
2/6/1989
9/8/1988
12/1/1988
2/26/1989
1/4/1989
4/11/1988
12/17/1988
4/16/1989
6/18/1989
10/11/1989
10/26/1989
10/18/1989
6/10/1989
2/20/1989
8/1/1989
12/25/1989
12/27/1989
1/20/1989
9/19/1989
7/17/1989
10/26/1989
4/15/1989
3/3/1989
4/13/1988

0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1

07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07KX2
07MT1
07MT1
07MT1
07MT1
07MT1
07MT1
07MT1
07MT1
07MT1
07MT1
07MT1
07MT1
07MT1
07MT1
07MT1
07MT1
07MT2
07MT2
07MT2
07MT2
07MT2
07MT2
07MT2
07MT2
07MT2
07MT2
07MT2
07MT2
07MT2
07MT2
07MT2
07MT2
07MT2
07MT2
07N1
07N1
07N1
07N1

190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
190.0
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.0
191.0
191.0
191.0

104111071116
104111071122
104111071123
104111071124
104111071127
104111071131
104111071133
104111071138
104111071139
104111071141
104111071145
104111071147
104111071150
104111071153
104111071155
104111071156
104111071160
104111071163
104112071105
104112071113
104112071119
104112071126
104112071128
104112071129
104112071144
104112071147
104112071148
104112071157
104112071161
104112071162
107211071111
107211071112
107211071116
107211071117
107211071118
107211071119
107211071122
107211071123
107211071124
107211071126
107211071127
107211071128
107211071131
107211071133
107211071134
107211071136
107211071137
107211071139
107211071141
107211071143

L Hi Giang
Nguyn Vit Hng
Thi Tn Ho
Nguyn Xun Hong
Nguyn Khnh Huy
Trng Cung Liu
H Vn Ly
Nguyn Vn Nguyn
Mai c Nht
Nguyn Vit Phng
Minh Quyt
Nguyn Vn Sang
L Qu Thng
inh L Cng Quyt Thng
L Khc Quang Tin
H Xun Trng
Trnh Minh Tun
Phm Duy Vinh
Phm Hu Cm
Nguyn Vn Hi
Nguyn Trng Hiu
Nguyn Ngc Khi
Hong Vn Lim
Nguyn Phi Long
Trn Thanh Sang
Huznh Minh Thng
V Xun Thnh
L Anh Tun
ng Th Vin
Trng nh V
H Vit Duy
L Th Ngc Giang
Nguyn Th Hi H
Trn Th Thu H
Nguyn Phc Hi
L Th Hin
Trn Th Hoa
Hong Th Hu
Bi Th Lp
L Th Hong Linh
Nguyn Ngc Ly
Huznh Th Tuyt Mai
Nguyn Th Kiu Nga
Vn Thnh Nhn
Nguyn Hoi Phng
Nguyn Ngc Phi
Nguyn Hu Phc
Nguyn nh Phu
V Minh Quc
Huznh Th Ngc Quyn

7/23/1987
1/1/1975
1/2/1988
2/1/1989
5/4/1989
6/20/1989
1/14/1989
5/11/1989
2/12/1989
11/12/1989
10/7/1989
1/16/1989
5/2/1989
8/20/1989
8/16/1988
3/20/1989
3/2/1989
1/10/1988
7/22/1988
5/20/1989
1/7/1989
4/28/1989
7/17/1986
4/9/1989
6/8/1989
12/28/1989
2/13/1989
10/13/1989
10/9/1989
6/23/1989
2/2/1989
2/25/1989
12/2/1989
7/9/1989
8/17/1988
12/12/1989
7/2/1989
10/30/1989
7/8/1989
10/22/1989
12/25/1989
3/30/1989
5/14/1989
9/28/1989
4/3/1989
5/14/1989
10/15/1989
12/3/1989
11/15/1989
3/30/1989

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0

07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N1
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07N2
07SH
07SH
07SH
07SH
07SH
07SH
07SH
07SH
07SH
07SH
07SH
07SH
07SH
07SH
07SH
07SH
07SH
07SH
07SH
07SH

191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0

107211071144
107211071145
107211071147
107211071150
107211071152
107211071153
107211071155
107211071156
107211071158
107211071159
107211071162
107211071163
108201071112
102111071110
102111071112
102111071117
102111071118
102111071124
102111071127
102111071130
102111071134
102111071135
102111071137
102111071143
102111071149
102111071159
102111071160
102111071163
102112071104
102112071107
102112071109
102112071110
102112071115
102112071124
102112071125
102112071130
102112071131
102112071132
102112071134
102112071137
102112071144
102112071148
102112071150
102112071151
102112071152
102112071153
102112071155
102112071156
102112071157
102112071158

Nguyn Ngc Thi Sn


Nguyn nh Sng
Huznh Vn Tng
Trn Th Phng Tho
Lng Th Bch Thy
ng Th Chu Thu
Huznh Th Mai Trang
L Nguyn Khnh Trang
H Ngc Tun
Huznh Th Ngc Vang
Hong Vy
Nguyn Ngc Xanh
Hong L i Dng
Nguyn Vn Chng
Nguyn Trung Dng
Mai Trn Trung Hiu
Trng Cng Hng
Nguyn Th Khng
La Th M L
Nguyn Th Quznh Mai
Nguyn Hu Nam
Huznh Khnh Nguyn
Nguyn Th Hng Nhung
Tng Th Kim Quy
Nguyn Tin Thnh
Bi Th Thanh Tuyn
Huznh Vn Vng
Nguyn Dng V
Huznh Vn Bnh
L Cao Cng
inh N Dn
Nguyn T Dinh
Nguyn Trnh Anh Hu
Phm Th Lng
Trn Thanh Lim
Nguyn Tn Nam
Nguyn Th Ngc
L Thanh Nguyn
Ng Th Nhung
V Pho
Nguyn Qu{ Tm
inh Hng Thanh
Nguyn c Thun
L Phng Tin
Nh Trng
Phm Hong Trung
Nguyn Vn
Th Vin
Phan Hng Vit
L Thanh V

10/29/1989
10/26/1989
7/17/1989
5/23/1989
11/13/1988
2/26/1989
8/1/1989
12/13/1987
11/9/1989
3/24/1989
8/13/1988
3/2/1989
1/3/1989
1/16/1988
5/21/1988
2/10/1989
8/30/1988
9/10/1989
9/9/1988
3/23/1989
10/29/1989
12/20/1989
9/24/1989
8/11/1988
1/21/1989
10/17/1989
9/12/1989
4/11/1989
11/15/1989
1/1/1989
2/10/1989
9/29/1989
4/12/1989
3/3/1989
7/7/1989
12/16/1989
6/20/1989
5/23/1989
4/9/1989
2/8/1989
6/2/1988
1/1/1989
11/3/1988
7/22/1989
8/25/1989
5/11/1988
1/20/1989
3/30/1989
7/6/1989
8/14/1989

1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

07SH
07SH
07SH
07SH
07SH
07SH
07SH
07SH
07SH
07SH
07SH
07SH
07SK
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T1
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2
07T2

191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
176.5
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0

102113071102
102113071104
102113071110
102113071111
102113071116
102113071118
102113071125
102113071127
102113071128
102113071129
102113071135
102113071139
102113071140
102113071141
102113071143
102113071146
102113071147
102113071150
102113071153
102113071155
102113071156
102113071158
102113071162
102114071105
102114071107
102114071109
102114071110
102114071112
102114071113
102114071117
102114071119
102114071120
102114071121
102114071123
102114071128
102114071129
102114071138
102114071143
102114071145
102114071149
102114071157
102114071158
102114071159
102114071161
102114071163
109201071106
109201071113
109201071117
109201071119
109201071127

Nguyn Anh c
Tn Tht B
Nguyn Thanh Dng
H Tn Dc
Nguyn Vng H Giang
Phm Th Hng
Ng Quang Huy
Dng Minh Kit
L Trn Lam
Lng Thanh Phc Li
Nguyn Trng Nguyn
V ng Quang
Trn S Qu{
Nguyn Hong Sn
Trng Th Tm
Th Phng Tho
Nguyn Xun Thch
Trn Huznh Tin
Kiu Anh Tun
Ng Th Bch Vn
Vn Vit Vng
Nguyn Tn Vit
Nguyn Nam Hi
L B Bch
Nguyn Quc Bo
Nguyn Thanh Chu
Trn H Minh Chu
Phan Vn Dng
V Duy Dng
V Th Thu Giang
Nguyn Ngc Hi
Nguyn Vn Hng
Nguyn Trung Hiu
V Quang Ho
Huznh Tn Li
Phan Gia Long
Phm H Trng Nguyn
Nguyn Phan nh Phc
Trng Hng Phong
Vn Th Kim Quyn
Hong Trng T
Nguyn Trn nh Trng
Nguyn Xun Trng
ng Minh Tr
Nguyn Anh Tun
Nguyn Thanh c
L Vn Cn
Hong nh Chu
Nguyn Tin Dng
Huznh Thanh Hin

3/26/1989
11/12/1989
9/23/1988
12/23/1988
8/9/1989
3/20/1987
2/9/1989
8/5/1989
1/18/1989
1/3/1989
11/30/1989
11/14/1989
6/18/1989
10/17/1989
3/3/1989
9/10/1988
12/26/1989
9/5/1989
4/16/1989
4/25/1989
8/10/1988
8/21/1989
8/22/1984
2/13/1989
1/21/1989
1/9/1989
8/10/1989
2/24/1989
6/6/1989
7/1/1989
3/13/1989
6/17/1989
9/8/1989
8/1/1989
8/20/1989
2/26/1988
12/5/1989
11/10/1989
7/24/1989
7/24/1989
6/18/1989
1/5/1989
11/12/1989
1/12/1989
4/4/1989
5/17/1988
12/12/1989
1/26/1989
5/25/1988

1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T3
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07T4
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD

191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5

109201071133
109201071144
109201071148
109201071161
109201071164
109201071165
109201071170
109201071173
109201071174
109201071180
109201071182
110111071102
110111071103
110111071107
110111071109
110111071112
110111071114
110111071116
110111071119
110111071121
110111071124
110111071125
110111071126
110111071129
110111071130
110111071132
110111071136
110111071139
110111071140
110111071141
110111071145
110111071147
110111071149
110111071150
110112071101
110112071103
110112071113
110112071114
110112071118
110112071120
110112071121
110112071123
110112071125
110112071128
110112071130
110112071131
110112071132
110112071134
110112071139
110112071141

L Quang Huy
L Kim Nh
L Trn Khnh Phc
Nguyn Minh Tm
H Vn Tho
Nguyn Th Tho
Nguyn Thanh Thng
H Cng Tin
Nguyn nh Tin
V Hong Tr
Hong Nguyn Minh Tun
Nguyn nh An
H Quang Bo
B Vit Dng
Phm Tin Dng
Nguyn Ch Hi
Phm Thanh Hong
Nguyn Xun Kz
Nguyn Vn Minh
Nguyn Ngc Nhn
Nguyn L Phc
Nguyn c Quznh
H Minh Qu{
ng Ngc Tn
Nguyn Hu Ti
Mai Anh Thng
Nguyn Ch Tng
Nguyn nh Ton
L Vn Tri
Nguyn Hng Triu
T Minh Tuyn
Trng Xun Vinh
Hong Quang Vnh
on Mng Xanh
Trn Ngc ip
Trn Quang Bnh
Nguyn Trng Hng
Phan Thanh Hon
Nguyn Quc Huy
Mai i Lm
L Ngc Linh
Bi Ngc Minh
Nguyn Nht Nguyn
Trn Vn Phc
Phan Nguyn Quyt Qu{
Phan B Sang
Ng Thi Tnh
Trn Khc Thng
Hong Ngc Tin
H Vn Ton

10/24/1989
11/10/1988
6/23/1989
1/1/1989
4/4/1986
11/6/1988
10/10/1987
9/9/1989
4/24/1989
5/8/1989
5/19/1989
1/10/1989
1/1/1988
7/24/1987
7/30/1988
4/10/1989
4/4/1989
1/28/1989
8/8/1989
1/15/1989
10/12/1989
8/2/1989
2/6/1988
8/7/1989
10/18/1988
7/20/1989
8/3/1989
10/11/1988
7/2/1989
3/16/1989
3/22/1989
9/17/1989
2/13/1989
9/13/1989
12/27/1989
9/5/1989
4/3/1989
4/21/1987
5/25/1989
5/15/1989
1/15/1989
11/21/1988
9/29/1989
12/2/1989
7/28/1987
1/26/1989
3/8/1987
5/20/1989
8/13/1989
4/26/1989

1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07X1A
07X1A
07X1A
07X1A
07X1A
07X1A
07X1A
07X1A
07X1A
07X1A
07X1A
07X1A
07X1A
07X1A
07X1A
07X1A
07X1A
07X1A
07X1A
07X1A
07X1A
07X1A
07X1A
07X1B
07X1B
07X1B
07X1B
07X1B
07X1B
07X1B
07X1B
07X1B
07X1B
07X1B
07X1B
07X1B
07X1B
07X1B
07X1B

191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
191.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5

110112071142
110112071146
110112071148
110112071150
110112071151
110113071101
110113071111
110113071113
110113071114
110113071115
110113071119
110113071120
110113071121
110113071122
110113071125
110113071127
110113071128
110113071132
110113071134
110113071135
110113071136
110113071137
110113071138
110113071139
110113071141
110113071144
110113071145
110113071148
110113071149
110113071150
110114071101
110114071103
110114071105
110114071106
110114071107
110114071108
110114071109
110114071113
110114071117
110114071118
110114071120
110114071121
110114071126
110114071127
110114071129
110114071131
110114071132
110114071133
110114071134
110114071136

Hong Nht Trng


Trn Minh Tun
Phm c Tn
Nguyn Trn Duy V
Quang Vnh
Trn Hi ng
L Vn Ha
Nguyn Minh Hiu
Nguyn Mnh Hng
Tn Tht Hong
Nguyn B Kin
Nguyn Tin Lm
Trng Hong Lc
Nguyn Ngc Linh
Nguyn Cng Minh
Trn Quang Nht
Phan Vit Nht
Trng Qu{
Phm Ngn Sao
Nguyn Dng Khnh Tm
V Nh Tn
T Quang Ti
Trn Quc Thn
Trn Cng Thnh
ng Vn Tin
Nguyn Quc Ton
Nguyn Tn Ton
V H Tun
V Vn T{
L Thnh Vinh
Nguyn Trn Vnh An
Nguyn Chnh Bo
Phm Tin Dng
Phan Vnh Gip
Trng Quang Hi
Trnh Minh Hi
Trn Tn Hng
Nguyn Xun Hong
Trng S Thch Kim
H Vn Lng
Nguyn Cng Luyn
Trn Quc Minh
L Ngc Pht
H Vit Phong
Huznh Vn Sn
Nguyn Hu Tn
Ng c Thn
Nguyn Vn Tho
Trng nh Thng
Trnh Xun Tin

7/20/1989
4/14/1989
12/10/1989
6/2/1989
7/28/1989
6/2/1989
6/16/1989
12/12/1987
11/16/1989
12/15/1989
5/19/1989
12/9/1989
10/26/1989
3/12/1989
5/16/1989
4/23/1989
3/4/1989
2/18/1988
4/12/1989
9/2/1989
3/15/1989
10/28/1989
2/5/1989
12/25/1988
9/20/1989
4/19/1989
6/11/1989
7/5/1989
4/7/1989
2/20/1989
12/11/1989
5/24/1989
10/16/1989
1/26/1988
1/20/1989
4/26/1987
7/18/1988
2/8/1989
3/28/1988
8/10/1989
12/10/1989
1/4/1989
10/1/1989
1/15/1989
8/25/1989
1/4/1989
7/5/1989
11/17/1987
10/2/1989
12/20/1989

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

07X1B
07X1B
07X1B
07X1B
07X1B
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1C
07X1D
07X1D
07X1D
07X1D
07X1D
07X1D
07X1D
07X1D
07X1D
07X1D
07X1D
07X1D
07X1D
07X1D
07X1D
07X1D
07X1D
07X1D
07X1D
07X1D

190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5

110114071138
110114071140
110114071141
110114071144
110114071146
110114071147
111111071101
111111071106
111111071133
111111071134
111111071143
111111071151
111111071153
111112071101
111112071115
111112071119
111112071123
111112071125
111112071126
111112071132
111112071133
111112071137
111112071138
111112071140
111112071141
111112071142
111112071144
111112071150
111112071155
111112071156
109111071101
109111071103
109111071104
109111071107
109111071110
109111071121
109111071129
109111071130
109111071139
109111071145
109111071146
109111071155
109112071131
109112071135
109112071140
109112071149
109113071104
109113071106
109113071107
109113071118

V Vn T
Hong Xun Tr
Trng L Trim
Nguyn Vn Tch
Nguyn Trn Thin Vin
Mc Khc V
V Ngc n
Nguyn Quang Bnh
u Xun Nam
ng Minh Nht
L Phan Tng
V Thanh Tng
Mai Phng Ton
ng B t
L Trng Hu
ng Ngc Hoi
V Vn Khn
Nguyn Lam
Nguyn Vn Linh
Trng ng Ph Nguyn
Nguyn Tn Php
Bi Duy Tn
L Anh To
Nguyn Vn Thnh
Thi B Thng
Lng Vn Thnh
Chu Ngc Thin
Nguyn c Trng
Lu Duy V
Nguyn Vnh
H Nht nh
L Minh c
Ng c nh
Phng Duy Cng
Nguyn Ngc Danh
H Lu Huy
Trng Thanh Mu
Trn Minh
Trn nh Qun
V Khnh Thnh
Nguyn Hu Thanh
Trn Nguyn V
Nguyn Tng Ng
Nguyn Vn Tin Pht
Nguyn Cao Qu{
Nguyn Tn Trc
Trn Vn Anh
Anh Cnh
Hong Thanh Chng
Nguyn Gia Huznh

3/23/1989
7/19/1989
4/10/1989
7/24/1987
1/1/1989
5/26/1989
8/19/1989
6/22/1989
8/26/1988
4/2/1989
10/12/1988
7/20/1989
4/11/1989
10/17/1988
1/10/1989
3/1/1989
2/2/1989
1/4/1988
5/1/1989
8/20/1988
10/15/1988
1/3/1989
1/1/1989
1/10/1988
7/27/1987
8/15/1987
7/17/1988
4/9/1989
7/30/1989
1/16/1989
8/20/1989
12/3/1988
8/10/1989
3/12/1989
3/4/1989
5/21/1988
7/10/1989
2/10/1989
1/26/1989
12/31/1988
1/6/1989
3/21/1988
11/1/1989
11/1/1989
2/3/1989
12/14/1989
9/21/1989
9/1/1989
4/2/1987
4/10/1989

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

07X1D
07X1D
07X1D
07X1D
07X1D
07X1D
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2A
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X2B
07X3A
07X3A
07X3A
07X3A
07X3A
07X3A
07X3A
07X3A
07X3A
07X3A
07X3A
07X3A
07X3B
07X3B
07X3B
07X3B
07X3C
07X3C
07X3C
07X3C

190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0

109113071135
109113071153
109114071109
109114071113
109114071125
109114071127
109114071131
109114071146
109114071149
109114071152
109114071154
110115071104
110115071105
110115071106
110115071115
110115071116
110115071117
110115071119
110115071120
110115071121
110115071122
110115071125
110115071128
110115071130
110115071133
110115071139
101131091254
101131091255
101131091271
103131091221
103131091238
103131091259
105131091208
105131091228
105131091230
105131091243
105131091216
105131091223
105131091236
105131091256
106131091233
106131091234
106131091260
106131091262
117131091229
117131091236
117131091241
117131091243
117131091248
104131091240

Nguyn Ngc Phng


Nguyn Hng Vit
Phm c Chnh
Trn Hong Hi
M Vn Lc
Bch Thanh Linh
Nguyn Vn Mnh
Phan c Tm
Dng Ngc Thch
Phm Vn Tin
Nguyn Anh Trng
Nguyn Thanh Bnh
Phan Cng Bn
V Vn Bn
Nguyn m Khu
Ng Th Kiu Linh
Nguyn Ngc L
Phan Hong Nam
Trn Hu Nguyn
V Ngc Qun
Phm Ngc Quang
Nguyn Vn Sinh
Vn B Th
L Tn Trung
L Vn Tun
Nguyn Xun Vnh
Thi Vn Quang
Nguyn Nht Qung
Nguyn Ch Trung
Nguyn Lnh
L Trng Sn
V Nh Tng
Nguyn Mnh Dng
Trn Minh V L
Trn Ngc Mn
inh Bo Quc
Trn Vn ng
Nguyn nh Hng
H Nhn
Trn Vn Trng
Trn Vn Minh
Hu Trng Ngha
Huznh Th Yn
Mc Anh Huy
Nguyn Th Ngc
inh Th Kim Tm
Trn Th Bch Tho
Nguyn Giang L Thu
Thi L{ Truyn
Trn Ngc Sang

2/20/1989
1/20/1989
9/1/1989
10/1/1986
12/5/1989
6/27/1989
6/5/1989
10/11/1989
10/30/1988
10/2/1988
9/19/1989
4/14/1989
3/25/1989
2/1/1989
1/10/1989
5/1/1989
2/18/1989
8/27/1989
3/17/1989
1/28/1989
2/10/1989
3/30/1989
4/7/1989
1/1/1989
2/9/1989
7/1/1989
11/26/1987
7/22/1987
5/30/1985
5/1/1985
10/6/1983
3/12/1985

12/12/1984

6/7/1977
1/7/1985
6/26/1985
11/27/1987
11/18/1982
12/1/1988
5/31/1987
6/17/1988
7/6/1988
9/20/1984

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
0
1
0
0
0
0
1
1

07X3C
07X3C
07X3D
07X3D
07X3D
07X3D
07X3D
07X3D
07X3D
07X3D
07X3D
07XJV
07XJV
07XJV
07XJV
07XJV
07XJV
07XJV
07XJV
07XJV
07XJV
07XJV
07XJV
07XJV
07XJV
07XJV
09C1LT
09C1LT
09C1LT
09C4LT
09C4LT
09C4LT
09D1LT
09D1LT
09D1LT
09D1LT
09D2LT
09D2LT
09D2LT
09D2LT
09DTLT
09DTLT
09DTLT
09DTLT
09MTLT
09MTLT
09MTLT
09MTLT
09MTLT
09NLT

Min 41 HP
Min 38 HP
Min 43 HP
Min 50 HP
Min 45 HP
Min 43 HP
Min 39 HP

191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
191.0
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
74.0
74.0
74.0
72.0
72.0
72.0
89.0
92.0
77.5
68.5
63.0
72.5
77.5
83.5
66.5
66.5
62.5
66.5
72.5
72.5
72.5
72.5
72.5
72.0

110131091213
110131091231
110131091244
110131091255
110131091259
110131091262
101151101201
101151101202
101151101204
101151101205
101151101209
101151101210
101151101211
101151101212
101151101214
101151101215
101151101216
101151101217
101151101218
101151101219
101151101220
101151101221
101151101222
101151101223
101151101224
101151101225
101151101226
101151101227
101151101228
101151101230
101151101231
101151101232
101151101233
101151101235
101151101236
101151101238
101151101240
101151101241
101151101244
101151101245
101151101246
101151101247
101151101248
101151101249
101151101250
101151101251
101151101252
101151101253
101151101254
101151101257

L o Dng
Trn Hu Hu
Phan Vit Phc
Hong Vit Thnh
Nguyn Ch Thin
V Vn Thun
L Tn nh
Tng Vn i
Phm Cng Bng
L Vn Bo
Nguyn Thnh Dng
H Vn Dng
L Trung Dng
Huznh Quang Duy
L Vn Hu
H Sn Hi
Nguyn c Hng
Trng Quc Hng
Trn Mnh Hng
L nh Hng
Nguyn Cng Hoan
Nguyn Vn Ha
Minh Hun
Huznh Thanh Lm
L Minh Ln
L Vn Li
Phm Hu Li
Phan Xun Long
Mai S Mnh
Trn Thanh Minh
Nguyn Quang Minh
Nguyn Nhn Nam
Phm nh Nghi
o nh Nguyn
ng Quang Nht
L Vn Nht
Thi Phng
Nguyn Vin Phng
Nguyn Hoi Phong
Phan Trng Quang
V Vn Quang
Phm Tn Quc
Trng Bo Quc
Phan Quc
Nguyn Vn Quyn
Phan Hu Quyn
Lm Thin Sn
Xun Sinh
Phm Quang Thnh
ng Hoi Thc

5/9/1984
2/2/1976
5/19/1987
6/12/1987
2/14/1985
3/1/1984
12/19/1984
11/14/1985
2/8/1985
5/4/1989
5/2/1986
4/20/1987
1/12/1989
9/13/1989
6/12/1988
4/26/1987
10/20/1986
12/16/1985
3/14/1988
9/8/1984
12/12/1981
4/30/1988
8/17/1987
11/20/1986
5/10/1987
12/5/1988
12/20/1989
1/13/1988
8/20/1988
4/28/1989
4/4/1987
3/13/1989
10/20/1988
4/18/1987
11/11/1989
11/30/1989
12/3/1989
2/2/1988
12/4/1988
8/7/1985
5/17/1987
10/15/1988
5/20/1987
7/26/1988
9/4/1984
5/23/1988
2/5/1983
2/14/1987
12/10/1989
5/22/1986

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

09X1LT
09X1LT
09X1LT
09X1LT
09X1LT
09X1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT

68.0
68.0
68.0
68.0
68.0
68.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
76.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
76.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0

101151101259
101151101260
101151101264
101151101265
101151101266
101151101267
101151101268
101151101269
101151101270
101151101271
101151101273
101151101275
101151101276
101151101277
101151101279
101151101281
101151101282
101151101284
101151101285
101151101286
101151101287
101151101290
103161101202
103161101203
103161101205
103161101206
103161101207
103161101211
103161101212
103161101213
103161101214
103161101215
103161101219
103161101220
103161101221
103161101222
103161101224
103161101225
103161101226
103161101228
103161101229
103161101232
103161101233
103161101242
103161101243
103161101245
103161101246
103161101247
103161101248
103161101249

L V Thut
o Minh Tng
Phan Anh T
Hong Vn Ton
Trn Vn Tra
Trn nh Tr
Phng nh Tnh
Nguyn Ngc Vin
L Vn Vinh
Trn Vn Vinh
on Tng Vin
L Hoi V
Nguyn nh Vnh
Ng Quang nh
Nguyn Quang Huy
Phm Nh Thng
Nguyn Xun Thanh
Thy Chu Tm
Nguyn Trng Trn
Nguyn Vn Trnh
Trn Phc Tng
Gi Thuyt Lun
Nguyn Vn Bng
Trng Vn B
V Vn Chung
Trng Chung
V Trung ng
V Vn Hnh
Trng Hong H
Mai Cng Hoi
Phm Vn Hong
V Xun Hoanh
Phan V Long
Nguyn Vn Lnh
Nguyn Tn M
L{ Xun M
L c Trng Nguyn
Phan Minh Nht
V Xun Nht
Hong Xun Ph
Hong Ngc Phc
Ng c Quang
Trnh Vit Quang
Mai Phc Thnh Tm
L Nh Thnh
Nguyn Vn Th
Nguyn nh Thanh
Nguyn Vn Thi
Hong Ngc Thng
Trn Quang Thin

1/1/1989
1/24/1986
10/20/1985
6/15/1985
8/20/1988
3/7/1985
3/10/1985
1/1/1982
12/13/1988
5/3/1987
12/11/1987
10/24/1986
12/21/1987
11/9/1988
9/5/1986
9/15/1985
7/7/1987
2/5/1987
3/17/1989
3/30/1989
10/23/1988
5/4/1989
1/19/1983
2/28/1988
12/23/1981
4/26/1988
10/20/1981
1/2/1984
8/21/1989
5/19/1986
5/8/1989
1/14/1983
2/27/1988
9/22/1985
1/26/1989
2/22/1989
11/5/1986
5/27/1989
3/12/1988
3/21/1989
4/7/1987
12/30/1987
9/15/1989
9/29/1988
12/25/1980
11/19/1989
1/29/1987
8/17/1989
10/3/1987
4/24/1986

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C1LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT

74.0
74.0
76.0
76.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
76.0
76.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0

103161101250
103161101251
103161101252
103161101253
103161101254
103161101255
103161101258
103161101259
103161101260
103161101265
103161101266
103161101267
103161101269
103161101270
103161101271
103161101272
103161101273
103161101274
103161101275
103161101278
103161101279
103161101280
103161101282
103161101283
103161101284
103161101285
103161101286
101241101203
101241101204
101241101205
101241101214
101241101216
101241101217
101241101219
101241101221
101241101222
101241101225
101241101229
101241101230
101241101231
101241101236
101241101245
101241101248
101241101250
106151101203
106151101205
106151101206
106151101208
106151101210
106151101211

Nguyn Tn Thun
ng Vn Thun
Phan Vn Tin
L Vit Tip
Hong Trai
Lu Trng
Trn Thin Tri
Nguyn c Triu
Trn Quang Trung
Huznh Phc Vinh
Trn Quang Vinh
Chu Thanh Vinh
on Nht Vit
L Anh V
L Vn Chnh
Nguyn B Anh Ho
L Vn Ngha
Mai Vn Ng
Trng Quang Quc
Nguyn Vn Thnh
Nguyn nh Thi
Tng Cao T
Nguyn Cng Ton
Nguyn Vn Trng
Nguyn Vn T
Phm Thanh Tun
Nguyn nh Phng
Trn Thanh Bnh
Huznh L Thi Bnh
on Vn Cng
Huznh Minh Hng
Trn nh Hin
Trng Cng Hiu
Nguyn Hu Duy Hng
Trn Quc Hong
Phm Quc Hong
Trng Huynh
Trng Duy Phng
Nguyn V Phc
Nguyn nh Quc
Nguyn Minh Thi
Nguyn Vn Tun
Nguyn on
Huznh B Tn
Ng Cng Bng
Trn Vn Cu
L Th Kim Cm
Nguyn Tin Chun
Mai Th Xun Diu
Trng Th Diu

8/16/1989
8/12/1988
7/2/1989
5/5/1988
5/19/1986
12/12/1988
12/8/1980
1/1/1987
11/21/1987
4/6/1989
2/22/1988
3/10/1984
7/13/1987
6/4/1984
11/1/1988
2/2/1987
2/8/1984
1/6/1989
7/15/1982
4/1/1988
4/4/1987
6/6/1983
1/18/1986
4/14/1988
4/11/1983
4/16/1983
10/29/1989
8/25/1989
5/30/1989
3/22/1989
5/20/1986
9/2/1988
8/3/1987
7/12/1988
11/22/1989
6/29/1989
11/10/1989
2/3/1988
11/21/1988
9/20/1989
4/20/1986
5/29/1988
9/10/1987
5/16/1987
10/27/1989
2/25/1988
3/18/1988
11/3/1989
4/29/1988
8/13/1988

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0

10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10C4LT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10CDTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT

70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
57.0
57.0
57.0
55.0
57.0
57.0
57.0
57.0
57.0
57.0
57.0
57.0
57.0
57.0
57.0
55.0
55.0
71.5
71.5
71.5
71.5
69.5
71.5

106151101215
106151101221
106151101222
106151101223
106151101225
106151101226
106151101229
106151101230
106151101233
106151101235
106151101239
106151101245
106151101246
106151101249
106151101252
106151101253
106151101254
106151101258
106151101264
106151101266
106151101268
106151101269
106151101271
107151101201
107151101202
107151101205
107151101206
107151101207
107151101208
107151101210
107151101211
107151101212
107151101213
107151101214
107151101215
107151101216
107151101217
107151101218
107151101219
107151101220
107151101221
107151101222
107151101223
107151101224
107151101227
107151101228
107151101229
107151101230
107151101232
107151101233

Nguyn Hong Gip


Nguyn Hu Hip
Trn V Quang Hng
Trng nh Hng
Mai Xun Hong
Nguyn Mnh Khi
Thi Quang Minh
L Th Ni Na
V L Thin Ngc
Trn Trung Ngha
Nguyn Trung Phng
Nguyn Hng Qun
Nguyn Vn Quang
Trn Vit Sanh
V Vn Ti
H Minh Th
Phan Vn Thn
Trn Ngc Trng
o Th Hng Tuyt
Trn Anh V
Phan Tun V
H Vn Sng
Nguyn Thnh An
Nguyn Trn Thin An
Nguyn Th Ngc Bch
L Th Chung
Nguyn Th Kim Chung
Trn Th Cc
Vn Th Quznh Dim
Phm Th M Hng
Trng Th Thu H
Nguyn Vn Ho
ng Th Ngc Hnh
Bi Th Hay
Trn Th Hong Hin
L nh Hoa
Nguyn Th M Lan
L Th Hng Ln
Phm Th Xun Lc
Chu Th Lp
Mai Th Yn Linh
Thi Hong My
V Th nh Ngn
Trn Th Diu Nga
Nguyn Th Kim Nguyn
Nguyn Th i Nhi
H Th Kim Oanh
Nguyn Th Kim Phng
Nguyn Th Tm
Huznh Th M Tn

3/8/1988
9/4/1983
6/1/1988
10/10/1988
4/24/1987
4/14/1986
12/22/1988
3/17/1989
6/3/1989
2/25/1985
4/8/1985
3/24/1987
7/18/1986
11/25/1984
8/25/1989
1/24/1989
8/21/1989
5/13/1988
3/4/1984
12/10/1988
9/13/1989
2/20/1984
4/11/1989
8/11/1988
6/8/1988
5/24/1988
1/28/1989
5/20/1987
12/24/1989
10/11/1989
12/21/1988
6/30/1987
7/19/1989
6/20/1989
6/23/1989
11/20/1989
8/1/1989
10/10/1989
7/28/1989
5/25/1989
6/10/1989
8/24/1989
9/5/1989
5/29/1989
5/2/1989
3/12/1987
9/30/1989
12/26/1988
11/20/1988
11/3/1989

1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10DTLT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT

71.5
71.5
71.5
71.5
71.5
65.5
71.5
71.5
71.5
71.5
71.5
71.5
71.5
71.5
71.5
65.5
65.5
71.5
71.5
71.5
71.5
71.5
71.5
76.0
76.0
74.5
76.0
74.5
76.0
76.0
76.0
74.5
76.0
76.0
74.5
76.0
76.0
76.0
74.5
76.0
76.0
76.0
76.0
74.5
76.0
76.0
76.0
76.0
74.5
74.5

107151101234
107151101235
107151101236
107151101237
107151101239
107151101240
107151101241
107151101242
107151101243
107151101245
107151101246
107151101247
107151101248
107151101250
107151101251
117141101205
117141101206
117141101212
117141101213
117141101215
117141101218
117141101220
117141101221
117141101222
117141101223
117141101225
117141101226
117141101228
117141101229
117141101232
117141101236
117141101239
117141101242
117141101247
117141101249
104151101201
104151101202
104151101205
104151101208
104151101209
104151101210
104151101211
104151101212
104151101215
104151101216
104151101217
104151101218
104151101219
104151101220
104151101221

Nguyn Vn Tn
Dng Hng Thi
Phm Th Nht Thnh
Phan Th Tho
Phm Th Thoa
Nguyn Th Cm T
L Th Huyn Trang
inh Th Thy Trang
V Th Huyn Trang
L Th nh Tuyt
V Th Vn
Phan Th Thy Vang
Cao Yn Vin
Nguyn Th Lan
Nguyn Th Lin
Phm Quang Cng
Trn Th Kim Chi
Phm Th Thu Hng
H Th Hng Hnh
Nguyn Th Hi
Nguyn Th Hiu
Nguyn c Huznh
Trn L Quc Huy
Nguyn c Huy
Hong Th Tng Huynh
Nguyn Th Lin
Trn Th Lu
Nguyn Th Hng Nhung
Dng Kim Oanh
Nguyn Phng Thnh
Huznh Th Thanh Tng
Phan Th Kiu Trang
Nguyn Th Hng Vy
Nguyn Th Tuyt
Ng Th Xoan
Nguyn Trng An
Phan Vn Anh
Nguyn Ph Hu
Phm Vn Hi
V Phi Ho
Huznh Hnh
ng Quc Hi
H B Hiu
H Thanh Hong
on Ngc Anh Huy
Nguyn Thanh Kz
Trng Vn Li
H Quc Lng
inh Thnh Nht
Trn Sn Phc

8/7/1984
9/10/1989
10/1/1984
12/19/1989
12/15/1989
2/8/1988
9/13/1988
1/28/1988
11/18/1989
11/28/1989
4/21/1986
2/7/1988
2/6/1987
10/8/1988
5/1/1989
9/9/1989
9/15/1989
8/26/1989
7/7/1989
1/1/1988
8/5/1988
7/16/1987
11/6/1985
7/23/1988
4/22/1989
9/18/1989
1/20/1989
11/7/1989
3/26/1989
5/27/1989
4/25/1989
12/23/1989
11/6/1988
11/9/1988
8/20/1987
1/1/1989
8/14/1987
1/15/1989
10/5/1988
12/4/1988
6/14/1988
1/2/1987
12/1/1987
1/1/1988
7/7/1989
6/15/1985
2/12/1987
10/30/1989
9/21/1984
1/1/1987

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10H2LT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10MTLT
10NLT
10NLT
10NLT
10NLT
10NLT
10NLT
10NLT
10NLT
10NLT
10NLT
10NLT
10NLT
10NLT
10NLT
10NLT

74.5
76.0
74.5
76.0
74.5
74.5
74.5
76.0
74.5
76.0
76.0
76.0
74.5
76.0
76.0
88.5
88.5
88.5
87.0
86.5
88.5
88.5
86.5
88.5
88.5
88.5
86.5
86.5
86.5
88.5
86.5
88.5
84.5
87.0
83.5
66.0
66.0
66.0
66.0
66.0
66.0
66.0
69.0
66.0
66.0
69.0
66.0
66.0
66.0
66.0

104151101225
104151101232
104151101233
104151101234
104151101238
104151101239
104151101240
104151101241
104151101242
104151101243
107251101202
107251101205
107251101206
107251101207
107251101208
107251101210
107251101212
107251101213
107251101214
107251101215
107251101218
107251101219
107251101221
107251101222
107251101223
107251101224
107251101225
107251101226
107251101227
107251101228
107251101230
107251101233
107251101235
107251101238
107251101240
107251101244
107251101245
107251101249
102161101202
102161101203
102161101204
102161101205
102161101211
102161101213
102161101218
102161101225
102161101230
102161101233
102161101236
102161101237

Bi Thanh Sang
Nguyn Huy Thnh
Trnh Minh Thanh
Phan Minh Thanh
Dng Hin Trung
Nguyn nh Vit
Kim Huy H
H Vn c
Ng c Quang
Trn Vn Dng
L Trng Quznh Bch
Phan Th Giang
Nguyn Th Ngc Hnh
Trn Quc Hc
Mai Th M Hng
Nguyn Vn Hng
V Th Thu Hiu
Nguyn Th Hoa
V Th Huyn
Chu Th Lin
Trn Th M
Trng Th Tuyt Mai
Nguyn Th nh Nguyt
L Thnh Nhn
Trn Th Thanh Nh
Bi Th Thu Nhi
Vng Th Phi
Nguyn Th Anh Quyn
V Hng Sng
Nguyn Thanh Tn
Nguyn Th Thu Tho
Nguyn Minh Tht
Trn Th Thy Trang
Dng Vn Tun
Nguyn Hnh Minh Uyn
L Th Sng
Dng Vn Bng
Nguyn Lng Bng
Nguyn Ngc Bng
Trn Hong Cm
o Th M Chu
H Vn i
Phan Th Thu Hng
L Th Hoa
Huznh Vn Lm
Mai Hng Nht
Trn Th Hng Phng
V Ch Thnh
Nguyn on Thnh
Nguyn Ngc Thng

2/20/1986
4/19/1988
11/13/1987
3/27/1987
4/14/1988
3/4/1977
7/15/1987
6/11/1987
1/29/1987
11/18/1989
12/24/1989
8/25/1987
3/2/1983
11/16/1989
8/21/1987
4/23/1987
5/1/1989
8/17/1988
1/11/1989
9/10/1985
7/29/1988
10/18/1987
4/26/1989
1/18/1988
8/13/1988
2/20/1989
5/1/1988
8/13/1989
8/15/1989
10/8/1987
9/4/1989
12/12/1989
4/29/1989
8/29/1988
10/31/1988
9/13/1986
9/27/1988
1/30/1988
11/17/1987
10/20/1989
10/22/1987
5/16/1988
4/25/1987
8/2/1988
10/12/1989
5/4/1989
5/26/1987
8/12/1989
5/20/1989
2/16/1987

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1

10NLT
10NLT
10NLT
10NLT
10NLT
10NLT
10NLT
10NLT
10NLT
10NLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10SHLT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT
10T1LT

66.0
66.0
66.0
66.0
66.0
69.0
74.0
69.0
74.0
66.0
77.5
77.5
77.5
77.5
77.5
77.5
77.5
77.5
77.5
77.5
77.5
77.5
77.5
77.5
77.5
77.5
77.5
77.5
77.5
77.5
77.5
77.5
77.5
77.5
77.5
77.5
77.5
77.5
87.0
81.0
84.0
81.0
84.0
81.0
81.0
81.0
81.0
81.0
84.0
81.0

102161101246
102162101206
102162101207
102162101213
102162101219
102162101220
102162101221
102162101230
102162101235
102162101237
102162101240
102162101243
102162101245
102162101249
110151101201
110151101202
110151101203
110151101204
110151101205
110151101206
110151101207
110151101208
110151101210
110151101211
110151101214
110151101215
110151101216
110151101217
110151101219
110151101220
110151101223
110151101225
110151101227
110151101228
110151101229
110151101235
110151101236
110151101241
110151101242
110151101243
110151101244
110151101245
110151101248
110151101249
110151101250
110151101252
109151101203
109151101204
109151101206
109151101207

Cao Th Bo Vinh
L Nguyn Hnh Duyn
V Trn c
V Vit Hong
Th Kim Loan
Ng Tn Lc
Mai Xun Lng
Ci Th Nh Quznh
Nguyn Th Tho
Nguyn nh Tin
Nguyn Ngc Trai
Nguyn Thnh Trung
Huznh Thanh Tuyn
o Hong V
Trn Hoi Bo
Phan Vn Cm
Cao Vn Cng
L Trung Cng
Nguyn Trng Quc Dng
Phm Anh Dng
ng Dung
Trn nh Hng o
Nguyn nh c
Nguyn Vn Ho
Nguyn Tn Hng
Ng Vn Hng
Phm Xun Honh
Phm Ngc Huy
Mai Quc Ka
ng Vn Khnh
Lu Hong Ln
Cao Th La
Nguyn nh Lun
ng Vn Lc
Lng Quc Lut
Nguyn Minh Thi
Nguyn Vn Thun
Trn Minh Tun
L Anh Tun
Nguyn Vn Tu
Trng Cng Vinh
Huznh Phc Xun
Nguyn Sanh Vi Qun
Nguyn Vn Dng
Nguyn Cng Minh
Nguyn Vn Ton
L Thanh n
Lng Hng Bng
L Gia Bo
Nguyn Hu Bin

8/1/1988
3/6/1989
8/28/1989
1/21/1989
8/10/1988
9/23/1988
10/23/1989
6/24/1988
9/13/1989
5/29/1989
2/5/1986
3/16/1983
3/26/1988
7/5/1989
10/18/1989
7/2/1986
6/15/1982
8/6/1988
4/8/1985
6/17/1989
12/27/1987
5/16/1989
5/15/1985
4/14/1985
12/22/1988
5/29/1988
10/20/1988
12/24/1988
11/20/1989
4/20/1984
4/27/1988
6/13/1989
7/12/1988
1/19/1988
3/26/1988
11/28/1989
9/6/1989
4/22/1986
1/15/1989
7/20/1986
11/12/1984
11/6/1988
1/2/1989
5/13/1989
9/7/1986
6/7/1987
5/1/1987
4/5/1988
12/2/1986
10/30/1985

0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10T1LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10T2LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X1LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT

87.0
87.0
81.0
81.0
84.0
84.0
84.0
87.0
84.0
84.0
84.0
84.0
84.0
81.0
69.5
77.5
71.5
71.5
80.5
71.5
71.5
71.5
77.5
71.5
71.5
71.5
80.5
71.5
71.5
71.5
71.5
71.5
71.5
71.5
71.5
71.5
71.5
71.5
69.5
71.5
71.5
71.5
69.5
71.5
80.5
71.5
69.0
73.0
73.0
81.0

109151101208
109151101209
109151101211
109151101212
109151101213
109151101216
109151101217
109151101218
109151101220
109151101222
109151101223
109151101225
109151101227
109151101230
109151101232
109151101234
109151101237
109151101238
109151101239
109151101240
109151101242
109151101243
109151101246
109151101248
109151101249
109151101250
109151101251
109151101253
109151101255
109151101256
109151101257
109151101258
109151101259
109151101260
109151101261
109151101262

Nguyn Vn Cng
Xa Thanh Dn
H Anh Dng
Nguyn Th Duy
Nguyn Tn t
Nguyn Ngc nh Hn
Phan Xun H
L Ngc Hi
Nguyn Thanh Hi
Thanh Hn
Trn Vn Hi
Bi Vn Hng
Nguyn Thnh Hu
Trn Duy Khnh
Ng Ln
Trng Hu Ngh
Nguyn Phc Thng
Nguyn Vn Thin
Phm Vn Thun
Phm Thanh Trung
Nguyn Minh Tun
L ng Tun
Hng Vng
Nguyn Vn V
Nguyn Ngc Fari
Trn Trung Hiu
Trn Vn H
Nguyn Vn Hng
L Vn Php
Trng Vn Thi
Nguyn Vn Thng
Dng Vn Thun
Chu Vn Tun
L Cng Tun
Nguyn nh Tng
H i Vit

6/15/1988
8/4/1985
10/9/1988
9/7/1987
9/3/1989
7/3/1987
11/15/1988
11/5/1985
1/28/1987
10/10/1986
2/7/1983
10/5/1985
9/18/1982
1/6/1983
6/3/1986
1/8/1987
8/7/1987
6/11/1989
2/9/1988
4/1/1986
1/26/1989
2/14/1987
10/14/1984
1/18/1987
10/17/1984
1/2/1989
9/2/1987
9/23/1988
9/9/1985
7/8/1987
10/19/1988
3/10/1984
12/21/1985
4/10/1986
8/12/1982
4/16/1986

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT
10X3LT

69.0
69.0
73.0
69.0
73.0
69.0
69.0
69.0
89.5
73.0
70.0
81.0
69.0
69.0
69.0
73.0
69.0
73.0
69.0
70.0
73.0
69.0
69.0
69.0
70.0
73.0
81.0
73.0
70.0
69.0
73.0
81.0
81.0
69.0
69.0
70.0

THNG 7 NM 2012
phm quy ch o to;
ThieuTCBBThieuTCTC TN NoteTN tenkl Tinh MG TT
0.0
0.0 1
29
0.0
0.0 1
29
0.0
0.0 1
4
0.0
0.0 1
29
0.0
0.0 1
34
0.0
0.0 1
29
0.0
0.0 1
32
0.0
0.0 1
29
0.0
0.0 1
4
0.0
0.0 1
30
0.0
0.0 1
34
0.0
0.0 1
34
0.0
0.0 1
29
0.0
0.0 1
33
0.0
0.0 1
28
0.0
0.0 1
34
0.0
0.0 1
36
0.0
0.0 1
40
0.0
0.0 1
28
0.0
0.0 1
28
0.0
0.0 1
28
0.0
0.0 1
34
0.0
0.0 1
33
0.0
0.0 1
4
0.0
0.0 1
4
2
0.0
0.0 1
32
0.0
0.0 1
34
0.0
0.0 1
35
0.0
0.0 1
0.0
0.0 1
29
0.0
0.0 1
33
0.0
0.0 1
28
0.0
0.0 1
0.0
0.0 1
34
0.0
0.0 1
32
0.0
0.0 1
4
2
0.0
0.0 1
33
0.0
0.0 1
32
0.0
0.0 1
0.0
0.0 1
0.0
0.0 1
4
0.0
0.0 1
29
0.0
0.0 1
0.0
0.0 1
0.0
0.0 1
34
0.0
0.0 1
33

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-13.0
0.0
-13.0
-13.0
-13.0
-13.0
-13.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

34
29
4
32
34
29
4
0
35
29
4
30
31
34
38
28
18
33
34
4
34
34
0
4
30
37
4
28
34
31
4
31
34
4
34
15
28
40
32
34
34
31
4
34
4
4
32
4
31
34

6
11
11
11
11
11
11
11

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

40
32
33
4
29
34
31
35
31
28
33
32
33
34
0
31
30
28
28
35
36
28
30
40
33
29
34
29
32
29
30
34
29
29
31
34
34
35
34
40
33
32
29
30
30
35
29
29

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

30
28
40
28
33
29
29
33
33
29
34
32
35
34
29
32
28
30
28
29
30
34
35
34
28
34
35
34
4
33
34
34
37
32
28
34
99
29
40
25
29
30
34
34
29
29
34
34
4
34

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

34
33
29
32
32
34
34
34
4
33
30
29
33
4
31
34
34
99
4
34
34
4
33
35
4
34
99
34
34
4
34
35
34
32
32
37
34
33
34
34
41
34
40
34
34
32
40
34
4
33

197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

34
4
33
40
34
32
34
37
33
33
4
32
31
34
39
34
33
31
29
35
35
31
34
40
30
33
33
25
31
30
29
31
34
36
32
37
30
4
33
31
34
4
28
29
29
32
34
31
35
33

247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
29
38
4
34
28
4
37
4
34
29
29
32
31
39
32
34
4
33
34
34
30
29
32
32
34
34
35
4
31
4
34
4
34
29
31
34
34
33
35
38
32
31
34
29
34
36
34
29
32

297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

29
30
40
4
40
30
34
34
4
34
33
4
38
34
37
31
32
33
40
31
41
34
33
34
30
30
31
34
32
30
35
34
34
31
29
28
31
33
34
34
38
34
33
34
4
4
4
4
33
33

347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
4
4
34
34
34
34
31
31
32
4
39
34
33
34
34
32
32
34
31
25
4
4
33
4
31
31
32
34
34
4
31
33
29
30
40
34
4
4
32
4
33
34
30
4
4
33
30
4
4

397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

32
31
4
34
4
4
30
34
34
34
4
32
31
32
4
34
33
4
32
4
34
33
31
34
34
30
4
37
4
4
31
4
34
34
32
33
32
34
33
34
34
34
34
33
32
28
4
35
29
33

447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

33
33
34
40
33
34
34
34
34
35
31
34
34
34
33
34
34
34
34
34
40
34
29
4
29
34
4
33
39
31
34
34
34
40
31
37
4
35
4
34
4
33
34
31
35
32
4
29
32
35

497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

31
34
4
34
4
31
4
34
39
34
4
33
4
4
4
4
32
4
37
4
34
4
32
32
4
4
4
4
34
34
35
4
34
4
34
4
4
4
4
34
33
4
34
4
34
4
34
4
4
4

547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

30
4
29
33
34
34
40
31
31
32
35
34
34
34
31
34
6
34
4
34
34
34
34
4
4
34
34
34
31
32
34
34
29
4
30
33
31
6
4
33
4
4
31
33
34
4
4
31
34
29

597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

34
34
34
34
34
4
4
4
36
40
34
34
4
34
4
28
4
99
34
4
4
29
31
34
32
4
4
4
34
31
34
30
34
34
32
4
30
28
34
4
34
4
4
35
4
34
37
4
32
4

647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

34
4
38
32
4
34
34
29
31
4
35
29
34
35
4
34
37
34
34
34
32
4
31
29
33
4
38
32
35
38
4
31
4
4
33
34
28
31
4
34
33
4
4
4
4
4
4
34
34
34

697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
34
34
34
4
4
34
4
34
34
34
34
4
31
29
34
40
35

11

6
33
29
41
4
4
4
4
34
4
4
36
4
39
4
29
41
34
29
31
34
32
6
34
31
34
40
4
37
34
36
34

747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

30
4
28
34
31
27
4
34
4
33
41
4
29
34
29
33
4
4
4
33
33
4
33
4
4
31
34
31
34
30
33
34
31
35
33
4
4
32
38
4
34
28
24
4
31
34
32
4
34

797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

31
34
4
32
34
4
33
29
34
34
31
34
33
6
40
37
34
32
29
34
34
32
33
39
31
33
34
30
33
34
38
34
38
39
34
34
29
31
35
32
34
29
34
31
34
29
29
29
33
29

847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

32
34
37
4
32
34
32
33
29
33
28
32
4
34
30
33
34
34
34
33
4
32
29
30
37
33
34
34
31
40
34
34
30
34
34
32
34
29
40
34
33
33
34
33
34
33
30
35
29
39

897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

34
29
37
28
34
37
34
29
29
34
32
32
34
4
38
31
32
29
31
40
34
38
34
4
29
40
34
31
35
31
34
30
30
29
34
37
35
33
34
32
29
4
35
4
31
33
30
31
28
29

947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-2.0
-4.0
-2.0
-4.0
-4.0
-6.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

34
34
31
31
28
33
30
32
35
4
29
31
34
34
4
34
34
34
34
34
34
34
34
34
32
34

997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432

SotheSV

Hoten

Ngaysinh

Gioitinh Tenlop

Ghichu

TongTCTN

ThieuTCBB ThieuTCTC TN NoteTN

tenkl

Tinh

MG