Liceul de Artă ”I.Şt.

Paulian” Drobeta Turnu Severin TEMATICA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL - ANUL ŞCOLAR 2011 - 2012 TEMATICA TERM EN 1 S E M E S T R U L . 1. Anunţarea structurii anului şcolar. 2. Anunţarea învăţătorilor şi a diriginţilor. 3. Aprobarea componenţei nominale a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învăţământ 4. Alegerea membrilor Consiliului de administraţie în conformitate cu noile reglementări. 5. Prezentarea încadrării personalului didactic.
6. Prezentarea schemei orare.

Cine răspun de Director

Septe mbrie 2011

7. Analiza şi dezbaterea raportului de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară pentru anul şcolar 2010-2011. 8. Dezbaterea şi avizarea planului managerial pentru anul şcolar în curs. 9. Alegerea comisiilor de lucru. 10. 11. Dezbatere ROI Prezentare metodologii examene

I S E M

admitere şi bacalaureat. 12. E Dezbaterea şi avizarea regulamentul

intern al unităţii de învăţământ

TEMATICA

TERM EN

Cine răspun de

S T 2 R U L I 3

13.

Transmiterea informațiilor de la

şedinţele cu directorii. 1. Dezbatere pregătire pentru olimpiade școlare 2. Dezbatere pregătire examene de admitere și bacalaureat. 3. Transmiterea informațiilor de la şedinţele cu directorii. Octom brie 2011 director

1. Dezbatere pregătire examene de admitere și bacalaureat. 2. Transmiterea informațiilor de la şedinţele cu directorii

Noiem brie 2011

director

4

1. Dezbatere propuneri cadre didactice pentru Săptămâna Școala Altfel
2. analiză rapoarte pe clase (efective elevi, număr

Decem director brie 2011

elevi promovați/ corigenți/ medii la purtare sub 7) 3. analiză rapoarte autoevaluare cadre didactice/ diriginte
4. Dezbatere program activități Săptămâna

ȘCOALA ALTFEL (se stabilesc tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată, durata acestora, modalitățile de organizare și responsabilitățile ) 5. Transmiterea informațiilor de la şedinţele cu

TEMATICA

TERM EN

Cine răspun de

directorii.

S E M E S T R U L II

1.Prezentarea Raportului asupra activităţii instructiv-educative desfăşurate în semestrul I. 2.Dezbaterea şi avizarea planului managerial pentru semestrul al II-lea. 2.Discutarea şi aprobarea Proiectului de şcolarizare pentru anul şcolar următor 3. Stabilirea şi aprobarea posturilor şi catedrelor pentru anul şcolar următor 4. Stabilirea opţionalelor pentru anul şcolar următor şi popularizarea ofertei cu opţionale în rândul elevilor şi părinţilor; 5.Transmiterea informațiilor de la şedinţele cu directorii 6. Pregătirea examenelor de atestat, examenelor finale la secţia muzică 1. Dezbatere modalități de promovare a ofertei

Ianua rie 2012

director

Febr. 2012

director

S E

școlii 2. Transmiterea informațiilor de la şedinţa cu

TEMATICA

TERM EN

Cine răspun de

M E S

directorii. 1. Aprecierea Consiliului profesoral privind cererile de gradaţii de merit;
2. Transmiterea informațiilor de la şedinţa cu

Martie 2012

director

T R U L II

directorii.
1. Analiza calității activităților organizate în

Aprilie 2012

director

săptămâna ȘCOALA ALTFEL, rezultatele educaționale ale acestora, precum și modalitățile de ameliorare a planificării și organizării programului ”Școala altfel” (vor participa şi reprezentanţi ai elevilor şi părinților care vor prezenta puncte de vedere asupra activităţilor derulate în program) 2. prezentare raport de monitorizare a calităţii activităţilor planificate în Săptămâna ȘCOALA ALTFEL 3. Transmiterea informațiilor de la şedinţa cu directorii.
1. Dezbatere organizare activități 1 iunie.

mai 2012

2. Transmiterea informațiilor de la şedinţa cu directorii 1. analiză rapoarte pe clase (efective elevi, număr elevi promovați/ corigenți/ medii la purtare sub 7) 2. analiză rapoarte autoevaluare cadre

Iunie 2012

director

TEMATICA

TERM EN

Cine răspun de

didactice/ diriginte 3. Aprobarea propunerilor pentru acordarea titlului “Profesorul anului”; 4. Dezbaterea Raportului anual de evaluare internă a calităţii educaţiei 2011-2012;

Director: IONIȚĂ IONEL Director adjunct: Monica Turea

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful