రంగు


ి

ాదపట

ావ ాళ

ా నుష ం ా ౖ

పట మ

ంచవచు

ా ,

ాకళ ల నూ, అంగళ ముం ట , బ
చూ ి

ావ ాల! ఒక

, పజల

మసల క వడం

గర క బ
త ంట
కాక లౖ ే

ఈ ఊ

ర గు
తం.

ాత

పల
ంద

తమ

ాళ క

అర గుల

ఊరక క ల

, ను

కసుర క వ .

ౖతం,

ౖ ా అల

ట పరప క జ

క ముఖ కారణం
న బం ారప

ాత

ి

ా ఏట

దు ా ఎ

ాదపట

క మకాం మ

ప క

ిందంట,

ే మ ను.

రగ

ముందుక

డల .

ి

ఎండల అ

ందంట, ముక

ావ ాళ క

ళ పల

చూ ింత ా త క

గ ంచుక గ


ిసుం . ఊ

ాయంసంధ

అట వంట సమయ ల ఊ ా నుక
స , ఈ

ంచుక న

ావ .

టకంత మక వ కలగ

డల అందం వర

టల

ందరల క

ఊ ంచలం. ఇళ

తల టర .

ప రం గ ళ ల నూ ... ఎట

ఎం న

ా ఏ

ీచందనప ప త

ాత

ం .

దన ల ఓ ి ా భ

లక ం

రవ చూ , అస దం

అల ాటౖ

ాదపట ం ౖప

అంట ర .

ావ ాళ

ద ప స ాక లర క ంట న

ావ ాళ

క లౖ వలస వ

క క కడ క ంట

ంటక ప ల

డ కథ

ంక ల ౖ , గు

ాట

ాపం కాం

ావ ర
యల

ందంట, అల

సుమంత రసత ం

లద ఈస ంప ల ఖ యం.
ఒకప డ

ా వ ం ే . ఆ గు
వ ం ే ార . ఎ
వరసల

జగ

డ న జగ

గు వ న

ాదపట

కటం న ాజవం క ల ఆ పక

త ాల బట
థు

థ ా

రథం

బ గుల
లబటన
1

కప న

ండంతసుల భవం ల

చూసుక ంట

ద క టమ , దూర ాం

ర. ఆ

గు

సందర

రం వ ే

య క ల క సం సతమ , అర క క ట ంబం వ ం ే మండ

ాక ప జ ద ా

దుకాణ ల , ప ల క ట

త సమ రం ా వ ం ే . అ ా ల ప
పలకల

వసూ త ం ే .

పదర క ల

పరంపరల
కల

ార

ం . క ల వడ

కాదు, ెడ ర

ెడ ర క సుబ

ండంతసుల

క త

ేశంల క

రగ

ర ల

భ ంచగ

ం ించడం
గురప ాలల

, ఆయన

దల

ాభ ా

యన ఆత

ె ా

ాడ

కా ాడ క ాల

క త రంట పంచ ాణ ల . ఆ

ం ర

మల ప

అందంల

ాజ ా

ాడ కాదు. కాస క ర

సుబ

, స

ిక

కావడం

టడ. పరడ

ఎదురవ


బట

దప నక

ళకఆ

త ంసలల ంట

ఊ ంచలక య డ . ఆగ
వ తక ట డ . ఈడ క

వ ే సుంద
దగు ై

ాలళ

అత

ెర క
2

ఆ ం డ.
ంటసుక
టల

ఊ క

మరణం ం . సహజమరణ

వ ండక లదు. కా , తన మ ట
నక

ను

న మంత ా క ఆ


క క త

ం ే ాడ . ఆ నూ నతను భ ంచలక ఆ

ెల సుక

వ ిద

ె యదు. అప ట కా క త ర పడ త న బ ధల సుబ

ౖల కాలక

బలవన రణ

.

ర గు ం .

వ ంట ం . ఆయన ఆత

నట క

ా ల

కారణమ

మనవ ా

రగ

ప ల పడ త

ిం . ణుకా ే

ాజ

మనసున

పక న ఎప డూ మ ి

క కార ల ,

ఒక ట మ ట.

యక ఆ

జనం మ ట. ఒకప డ ఆయనక
ేసుక ం .

క కారణం ఈ మనవ ాల అంట ర . బ కవ ండ ా

ద అందగ ె. ఒక

ణుకా ే

కా ాడ క లక య డ ,

చూసు

ే ఇదం

ాజభవం ల కంద అంతసుల
ంకా అక

ే ా

ెరల

ెచు క ం .

ా క

అంతసుల ఆయన మనవ ాల
కం

నం ౖ దూర

చూ ిం ే ార . అ

ంట నూ ఆ

న ర ల , పట జ

ా ల ఆ

ా న
ై
సుబ

...

ా,

,
ార

ఫ త

ల శవం వసుంద

అతణ స వం ా


ట,

మనవ ా

నక

ె ే సుక

డ.

ప టక అక డ

ెర క

పంట కాపం

ేదు ా వ ంట ంద అంట ర .
మనవ ాల
చూ ాకా, ఆ
సుబ

ణుకా ే

ను క

బయట

క ల కం ే

రవ

పపం

ం ే ార .

క ర

దసమ నం మ

ో రథసప

ఎదుగుత ండటం

ేసుక ాలనుక

ె యదు.

ాడ . ఎప

కల

క పణం ా

బ కాడ . అ

ద ా

పటంచుక వడం మ

రల క త

బయట పపం

ార . తన

ఆయన మ

ముమ

డ. ద

షపడలదు
ల ఆ

మనవ ా

లల

కలక

క ఊ

ల బ కా

వ ల ాడ .

గు

రవజసుక

త వ ం ే బయట అర గుల

ావ ాళక నూకల చల ాడ . ాల బయటక

ేయ

ంట

ద పడక

న కా ి పనుల

ే ి ట ార .
ణుకా ే

యుకవయసు క ే స క ఆయన చ

బయటక ాక తప ద
అ ే

శబ

ాళ

తల

. అవ

ఊరం

ం ే

కాదు. ఎక

దట ఆ ముఖం
ెంప తనం ఊ
ిదం ఏ
భవం
తల
బదుర

మల ప

ఓభ

లదన


డ.

కా వ న సంగ ేద
కళ

ఊగు ం ", "
కాసుం " ...

న ా ంద

ె న

ర.

ాల
రంట

ం ే . అ ఎప

ో ా

ౖప చూసూ క

ిం ే .

వర

ాహ ించ

క డ క పద ం డ . ఈ పపంచంల తన మగత
ాయం

ఒక డ


ి

ాబట ల వ

ంగ కార క ంట , క

,

జ ఖ

నుక ఏ
. ఆ

ముఖం క

ో ఏట కావల

ర గల ాడ కావడం

లప క

శ బం

ప కార ా ప రమయ

చూ అప డప డూ కటక దగర ఆ

కందక చూసూ క

క ఆ

ాదపట ం ఎదుర చూ ిం . ఎవర బయటక ాలదు. భవం

య తథం ా క న ా ం ం . ఆ

ఊ ంచబ

యడ.

క కళ

ఫల పయ

ర ము

", "క క ంత గండ

దృ ా ల

టక

డ . అతణం

రవ త , "ఖ

బ కవ

3

ఎత అర గుల

ా ై బయటక వ
ాళ

పరస రం సంబంధం ల

ె ం

ే ార .

ఊయల బల
మ కాపల
మర

సుక

వణక య డ . ఈ సంఘటన ఊ
ర ి ం భవం

ాకట ముగుల

కా ఏ పయత మ

ాళక క పం

శబ

మ కాయల
దట

మగ ాయుళ

అనుక

టఊ

ంప ల న

కా ఎక , అక ణం
చు ల

ముందు గుంప ల ా

కారడం క

ఒక ఎత ల వ ం ే భవం

చూ ార . ఆ

ఏ దుషశక ప

ఆఖర


ం ర. ఆ

బ గు

బధ

సుం ోన

అన ట తల ల
కడ క

ప బమ ల

ి,

కల

సంఘటనల వల ాజ
ధమ ట
తటల
ఎం

సుక

పట క

.

ే ార .
ల సందడం

క న బడ ా
ం . ఊ క అట

మ ం . ఏట

డ న ాజ

ట ర క ము

, కబ

నుదురమ ట రకం
ిం . క

న ాళ

క అ ే

ఎవ క ఏ

కాలదు.

ే న , ఆ


కాద

పటంచుక ంట న ట
ార .

పసుప

ం .
డల

ా ార .
మ ా ద మ తం

ప ల క ట పండగక తప

ాదపట
ౖప ఎ

పటంచుక వడం మ

రథం

కటక తల ప

ట ర . కా

జ క వ

భవం

ే ార . ఒక

దక అరటపళ

చు త

ను

చుటల

జనం భయప ర . ఆ క ాళ

క కారణం సుబ

త క

కటక

తల పట క

కం ల

ి ె క

ళక అం

దూ న ఓ

టకల

ే, క ంతమం దుడ క క ాళ

ి ార . కటక ఊచల ం

ం ర.

ర జనం. ఆ

కాల సూ గుసగుస ా మ ట ే ార . అమ లక ల కటక ప

రథసప

ం .

ణుకా ే
భవం

ే భ త ౖదు

ట ప జల క

భంగపరచలక

న అన ా క కారణం

ిం ర . ఆ క

ె ి ం ం . క ంద

ాట

ప డ

గజ

ం . ఒకప డ ఆ

ద పడక ం
ిన

డల

ం . గు క వ ే

ెరవటం లదు. సతం
నఈ

త ల
అల

యర.

ాళ

ాడ బట ార . అప ట కా

ీ పక క ట యబ ం . ఊర మ

వర గ య రసంభం వ న దుకాణ ల క డ
మ తం ఓ

ల ాడ ా

4

నక

ం .

న బడ ా

ల గడ సు
ె యదు. ఆ
ావ ాళ

ావ ాల

అంగళ ల

ం ప

ాల

ాణల

ి న

ం ే . అ

టక

ెల ప రంగు

ంత

వవ

ాల చక

బ మ లసుక

. వ

. ఒక ా ఈ

ెల

ాడ క ంట

ావ రం ము
ణుకా ే

డ,

బమ

ర చుక

ఆవ ంచుక న ట
ే క

ళక ఆ


దరంగు

వసూ వ

ావ రం క

కలం కా

కా తం

క.
,

కటక ఊచల మధ నుం
తన గ ట

ప చు క

ద ఒంటకా

న ఆకృ

ల ప ేక

లబట
కట కాశంల

తన

క చు టకల

చ దనం తన గ ట క

త ిం ే . ఆ
మనసు

ౖప త ం వల. ఒక డ ఆ
ణుకా ే

స ర

వం ే .

ేషల పద ం ల


ెల

.

తడ ముత న ట , ఆ

కాక

డక అ కం న ఆ బ మ చూ ినప డల

దగర తనక దక ం

ఎప డూ

ిన ాణ! ఈ బ

అట

ి, వ

ావ రం అంట బ ా మ

ే, ఆ

ావ ా

ిం .

క బౖటక

ఒక

ప ల ,

. ఒక ళ ఈ

అంచులమ ట కలం కదుప త

న తం ా

ట క ఆడ క

దుక వ

ాణ అ

.

ట క క,

నట ం ే గ డ

తం

త లక

ాదపట ం

క ా ం ా కనప ే .

ఎవ క
న,

ప రక ,

సుక

డ చుక

ార .

ంచడ

. మ రవ

అ మ తం ఎక వ కటక దగ గ
లప క

నూకల

కబుర , క ాల ,

ఒక

మ తం ఎవ క

యనుక

ొం

వం ే . ఆ

ంటల నూ ఆ

నవ

డత

కటక చుట

ఏకర వ

ావ ాళ

వసరవసువ ల క

ావ ాల కటకటల డ త

లల గడ సు

ావ కార

క తగట ఆ భవం
ావ ాళక

ణుకా ే

.


మనసు

కాదు. ఆ

భళ న గుక డ రకం కక ం .
5

ి

మృదు ౖం ే ో
భద

ం ే ో చుట

క మ ంత ము ొ ే

ల ఎప డూ పవ ం ే

ం .

అర
ావ రప

ెల సు.

కాదు.

ావ రం వల కాదు, మ


ెల

లవన
వళ ం

ావ రం ౖ
రక

ా నం

ే ినట

ం . అ

ర గుత

చుట

కందక దూకం . ణుకా ే

దక జ

. ఎవ క ఏ


, అసల ఏద

ావడం త

. ఆ

ెం నట ఆ
కా

ెల

క డటం చూ ి,

కాక వ

ద వడంల

అట

రవ వ న

స క, ణుకా ే
తల

అలసట ా న

భుజం పక క
చూ ిం .

క వక వల ం . ఆ

కా

కటక దగరక వ

దబ ా

.

ంచుక


ె కా తం

ావ ా

ఊ ి

నవ త

ావ ా

, ఈ

ర ం పట

స యం ా

ీల క

గుంప ా

ం .అ క

,

ంత క ంట

ప త

ఆసక ా

ేందుక

ేత ల క

బయట

ెల ావ రం ల ప క

దఏ ో

హప

లక కటక

ావ ాళ

తల చకచకా వంకర
ను

ఎక వ ా

,

బమ

కాక

ఆద ాబ ద ా ా త ి ంచుక ,

ే ం . ఆ

అరం

వన

ం . కటక దగరక

ావ రం క
లట

సుక

ానంల

ావ ాల ఏం

ెల

క లల ం

ఎం న రకం మరకల

ం . ముదు ట క ం . త ా త అప ట కా
రం

ావ ా

ఊచల సందుల ం

కాళక కటం .

ాల క వ

6

క.

ముర త ంద . ఆ

గడ ప

రవ ఎల గ ల

ళ క డద

ాట

ెల ావ ా

ం , తన

మసల క ంట ం . ఒక ట ఉదయం కటక దగర
గు

ెల రగట ఎప టక

. ముఖ ం ా

గ ం ల , తను ల

లప క

ట కళవళం ా

వరకట వ ండటదు. వ

ావ ా

ం .లప కవ ే

ను కనుక
రమ

రం ా న

మంచం

దగ చక ర క డ త

తలల ల ప క

ం .

ా , ఆ

ఎక వ సమయం పం

క లల ర క ంట

వ క

లదు. ణుకా ే

ే ం

ావ రము

లదు.

ావ ాళక

వరకట మ

మరడ

ావ ాల

ాల

తనంతట ను ా స ృహల క వ
త ా

కడ ప పట క

ొర ా ం . ావ రం బంబల

ం ం . కటక ఊచల ం

అరవ ా ా

బధ

ం .


ిన

ో ిట ఎత క

ావ ాళ

క ంత

దూరం క త హలం
దగరక


ఎగరడ

దగర

నక ఎ

చుట

ేఎ

ా , ావ ా క ఎట
దక న ఉ

పలక ం న

ర క ంట , ఏర

లల

టఉ

ట క ంట

కమ

గు

హం ా

వంట
చుట

చుట పక ల ,

కసుర క వడం
గ టం

న ,

ల కం! క మ

నక

క ల

ావ ాళ

కం ార ప

ాడ తన కాళ క న
ాడ

సుక

కళ కంప ా సర క
7

ావ రం

క ! ...

ంతల

ాడ క ంప

త క

గ ట

ి ఏద

డ. స

ా అప

ప ం . అ

ను క మ
సుక ంట

ావ ా

హం

ట పక క

అవత క

కా తం చుట

కా తం


హం

క చూ ం .

ావ ా క అ ో క త ల కంల వ ం .
ాడ గు సం

త ా

ేత ల

అ ో

అ ేమంత ఉ

గ ట దగరక ప

ంట ావ రం క

ిం

ాటల అంద

కాదు. కా


డ.

క ,

న కమ

ెల ావ రం స ాస

క స ృహ లదు.
టడ.

గు ంట

ంత ా ం . కా

. ఈ గల ట అం

ంకా గ ట

ేత ల వ

దలట

టబ న

ిగులక ం

వన

ా ం ే

ం .

వంట ౖ రకప మరకల చూ ి

ెల ావ రం అంత త ర ా

ఓ గు

క ం ేట వ ం . ఎగుర త న

క డంల ము

ెల ప ,

ఊళ

ావ ాల సంద

ా ం . అనుక న ట అక డ న

కట వ ం .

చూ ించలదు స క ,

ం .ఎ

ెక గ ట

ెట

ెర ప

లం మధ నున

ాసన మద

ాడ అడ సు

ావ ా క క క

గద వ

ా న కర

ంట ావ ాల

ెక గ ట

ణుకా ే

పడవల

వర

క ల జ ర త ం , ఆ గ ట ౖప

ఉబల టం ా వ

ం .

కటక

ె యలదు. కా

జ ఖ ౖప

ట ఊ

ాకట

అ . కమ

ంట ావ ర

పటంచుక క ం ,

ం . ఒక

ిం ం . ముఖ ం ా
ావ రం కా ా

కసుర క వడం

హం ఎట ఎగరమంట ం . వ దగర ా

ిట

ఆక ం ం . ఆ గు

ా , అ

.

ాత

కమ ల ందక

మక అను ౖన క త బం ార
డ . చుట

ద క బదుల

రంగురంగుల అ
దటం ా
ెలట

ణ క ండల

ాకవ

. గు

గల కక

ఓ పదతంట
ావ ాల

ి

ంట మ

ేసుక

ప భ

ావ రం!

మ అ

చూ ిం

ాకట ఓ మ ల ఆవం

, గు

ాకట

సున ట

లబటన

ెల ావ ా క, తన ల
చుట

పట

వన ఈ

దుల క ం . ఓ పక క మ
గు

గుమ ంల క చు

డ . ఇ ే అదను ా మ

ెల ావ రం. కా

ే ల కంల ఆడజ

.

. ఆ గ టల

ంట ావ రమ , లక

ా చూసు

ాదుల

ల ల ఆవ ం

క న బురద కాళ

ఏక

ంట ావ ర

.

అరం కాలదు. ఆల ంచలక తల

దక ఎగుర

ర గు ం .
పచ

చుట

క మధ ల వ న

పం ిన బ మ

దక గుమ

ఈ అం ల

ాణల ా తన

అప ట కా అడ సు

ణుకా ే

ట ే చుట
ినట న

ముల క ా

అందమ అన
ాడ

ాక

లక ం

ఈ అం

డ . గు

చూర కంద

ం .

ావ ాల గ ట

ర క

ౖన అ

ఓ ా గ ట

ంకా

రసన అం

ేసూ

తన కళ ల

టక

చూ ం . ెల ావ రం మ తం ఆ రసనను ద ా పటంచుక లదు. ణుకా ే
ావ ాల

ంట

కాద

ద బ లడ భ
తనక

ెప క

పయ

ిం . అ
,మ

నక
దగర వ

ఈకమ

స ా ాల

వ ండడ . కాబట అ

అడ సు

,

క త

ఆవంల కాల త

చూప ల

పయ

ంల, అప టక కాక

రయం

నఉ

ం .


ాలడ

క ఒకటర

, ఎంత హ

హం

ే, మ

త న క ల
పయ

ప ల వ

ం ,

ణుకా ే

మట

పం

ంట ావ రం

ా క పటంచు

ా ెక డ ంట అక డ

, క ండలక

8

ాలంట ఎల గ

ను గ ట దూ

ే ి ,కమ

కమ

ప త

శక

ి కాళక కట పం ించడం, ెల ావ రం

ాలడం.

ంక ా ఎంత

క మ ా ట నుం

నప ే ,ఆత ా త

,అ

క తన ఆకట క

ేఅ

ణుకా ే ఏ ో బ మ

.

ా ఈ గు

బమ ల

ే ినప ట నుం ,

ం లమ నుక ం . ఈ

దలయ

ావ ే

ద ల

కడ త

స , అ

సల

ాల .

ాడ

, బన

వ ల ి

ావ రం

దగరక వ ే

ాడ .

ావ రం కా క కటవ న కా తం

చూసూ క చు

ాడ . ఈ పర

ైతక ల ఆ
కమ
క త న

ంద
శ ర

పణ

న కద కల

ప లకల

ఆనం

క ండల

సంతృ ి

అక రక సుం
ాకట

ఈ ఖ

అడ ాదడ ా

చుట

క ంత భ

. బ
ేల

ౖ మటముద

ీ కక

ై

మ తం,

వరకట

ల వంకర

ఆ పం

ాఫల

ప కట ి గు
గుం ె

బంకల

ావ ా

ావ రం

ర గుత

అతణ

వశపర క లక త

గు ం

.

ఆల ం ే ాడ . అవ
ిన

ెట ,

అతణ

ెర పల
ేవగ

ెల ...

ర ప ల

ంత ా వ ం ే

గుల వ ం ే , కా

ందర వ ం ే . బ మ ల


తల ఏ ో అంద

అప పక త వ ం ే . అ అత క బ ా న
ాళ కల

ెసున

ణుగుర ల , పక న

డల , టలక అంటన ప

ంచబ న ఈ సంక ల

ౖన న త ఖ త ఆకాశమ ,

ం .

బ మ ల నూ ఏ ో తర ముక సున

తప త

క, మ త

ప ట గడవ

ా ే. ా

బ మ ల . ఒక బ మ ల ఆ దం వ ం ే , ఒక బ మ ల

ఎవ క

టన

ద క ల చక ర క డ త న బు

క ల లదు. అ

. ఈమధ

దరంగు

ినట

ౖన

ల అతణ ఆవ ంచుక

న బమ

పయ ణసూన

మనసు శద ట

క ంత పల

ాణం. ఎల గ

పడ క న ప డ

...

అంచుల

క ండ తయ ల నూ ప ే క

పనంట అత క

ోఆ

ెల ావ రం

భుజ ల , అడ సు

ే ి , అంచు దగర క త ా

ాల క

గుడగుడల

ఆకట క
ధుల

ేటప డ

అత క ప

త లన న

పడ క న ప డల

ప త న

ా ,

కాబట కా , లదంట ఎదుర డ

అంట క న ఖ తన

ావ ాళ

ార

ం ే . అత

నులకమంచం

బమ ల

క ం

క స ం ంచడంల , మనసు మ తం ి గ

ి న వం

,

ల సుక ం .

ళ మట

క ండ ా మ

బ నల

ద కత ా

, ఓ మ లక

అనుక లం ా మ ర క

ంట ావ ా

ాడ యువక డ . ఎ
కాళ

ప క

ం . కా

ావ రం కామ పక పం కారణం ా
ె యజ ా ల క మ
9

ా క

ిం

కాదు.

ావ రం

నక

ళ న పడ

చదువ

ాదు.

ౖ ా బ లడంత క త హలం

కమ

క ాగబు . ఒక డ

జగ

థ ా

రథం వ

అలల సున
ఊ ంచగ

ర గుట ాల ఏద
ావ రం ె

ాదపట

,

ాదపట ం
కా

కండ

క ఏర

కాల క

ాడ . ఒక

ంద ,

త ంట కా ప
డ . చంకల వ న

థ ా

,మ

ి,

డ గు

ము ల

ే బ వ ండద ,

పటంచుక
య ారం

ెవలటద

ాక ఉము

ె ేయ

ానల జగ

టకం ర

థ ా

గు

డూ అల

లకం

తం కథం

...

ాదపట ంల

ాడ

ాళ

ాన

పట క న

ి ా జర గు ంద , ఈ

ాటం లద ,
ఆద ాబ ద ా ా

బమ ల న

ాడ .

ాడ పడవ ాణ.

అజ పజ

క మ ం నట క ర సున
దల

ె ేసున పడవ ాడ

ంట

ంద

పడవ అమ కా క బరం
వ పట

డ.

ంప ఎల జ

జనం

సున

వసు

ె ేయడం ఆ ి క మ

డూ ముంగట ఏడ క

రణ లక

ట కంత

, గు

ోప క

క మ ట కలపక

జగ

ట . పడవల వ న ంత ప

డ గుల వ

డ రథంవ

ఏట క ఊ ి, ప

కమ

ాదు ా ,

క పయ ణమయ డ .

ాల మడత ట చంకల

డ గుల దూ

టర

దృశ ం చూ ాక, ఈ బ మ లక ణం

టక చుట మ టమ టక ఆ
కమ

ం . చదు ౖ ే

ాడ . క ంభవృ ి ా వరం క ర సున ఓ

ేతపట క

మంట అత క

న బ మ ల కటక ఊచల ం

ంప ,

ద గద వ న

ా ి పంప

యర ,

చూస

ెప క

న ,

, చుట

య డ . ఏనుగు

ం ల

ప రం

ించడం

ల ా క

టం .
వల

కాలదు. ఎందుకంట
కటకల ం

ౖక న
ావ రం

కనప లంట అ

ండంతసుల న భవం
చూ ాడ . కా దళస

క అత క

ాజ భవం

వ బమ

ండంతసుల భవం

పకారం రథం

అ ొక ట.

ఎదుట

ాన ెర వల ఏ

స షం ా కనపడలదు.
10

లబ

ఆన ాల పటడం కషం

కా ప

వం

ట ర కమ
. ఆ

ౖ అంతసు కటక


ౖప

వ క ఎత అర గుల

టక ,

డ గు అర గు

పలకలదు.

ల ప చూ ి చూ ి

తం అం

ాడ
. ఎక

లపబు

ద ఆరబట, ల ప క

లర . ఒక

వం

న ముఖం

యడ.

దగర ఆనుక

ాడ

ద మధ ల ఓ

వ న కత మ

ిక

దల క జ ర క ం . ఆ

కమ

న నవ

దల ంత ా త

కళ

ంట

మ తం కా పల

,

ద ఒకా

ం .

లబ

యడ.

చూడలదు. చూసూ
ల తన గుమ ం

గమన ట , పలక ంప ా న
ి , ఆ

ముఖం
ా ల

నవ క ప

ా ం . ప

కనపరచలదు.
ం ా

,

ౖ అంతసుక

అత

డ.

న ణుకా ే ,

తన కలల

క న ా ంప ల ా పలక ంప ా న
ి

ెక

క ఆనుక

కలల

ా కళ

డ . ఎవర

లప క

మంచం

గుమ

అ వరక

ి

జంక త

ట పచ

డ . ల పల గ ల పం

కాలదు. ల ే కా వ ం ంల అ

అంత అంద

చూసూ

క ల భం లద

ఎవర

ౖక

ం కట

క ర

నవ క

, ల క రమ

ం .
కమ

అణక వ ా ల క వ

తప త న సంగ
కాదన ట

ాట

పయ ణం బ

ె ి ,
సుక

ంద

అత క

మం

ఓ ా

క ఎదుర
వంట

ెల సుక ర త ంద

అ ే

ంద , సంజ
కటక

ఊచల

షయం

ం . అతను

షయం

ర గు

ీ ా ఏ ో

దల

టడ.

మం .

షయం ౖ ఆసక చూ ించక ం , కటక దగర న క

గు ంచనట
దట

క అం ం డ . ఆ

డ . ఉత ాల

ట ిం . పయ ణం సంగ

ావల ివ

మునగ సుక వణుక త న
పం

ేసుక

ె ి , తనక చదువ ానందువల

ల క ంట న ప డ

అ ే

ాట
పక న

ట ాల పంపలక స యం ా

తనను ప చయం

లక

దగర

ానల

తడవక ం

ెల ావ రం కనప ం . ముదు ా పలక ం డ
ముకస

సుక
ాచ కప

ా క వక వమ

క ర

న కం

క, ణుకా ే

ి తనబ ట

తను అనుక ంట

ో ఆ వ ాల
11

అత

ా ,

ం . క
వ ాల అ
తం నుం

ె ా డ . తన క మ

ం .

గు ం , తను తయ ర

ే సర క రకాల గు ం , ఈ మధ

గు ం , తమ వంశంల మం
తల సూ

ం . కా

ాళ గు ం

ాక ఎల వ ందన

...

కా పటక ఒకట గమ ం డ . ఆ

ెప క

డ. ఆ

షయ ల

దక

ెప డంల మ టవరస ా అడ ాదడ ా ొ తన మనసుక న
ఎక వ ఆసక చూ ి ం . అ
అనరమ

ిం ే

ే క

డ.త


ింత ా త వ

అచ ం ా క ం ేట తలకాయల
ా ర క
క ండల
ము

. అల

తల

ి

ావ ాల
నచు

ం . అతను

కలల

ంటక మ టల ఏ

కా ప

బ ింపట

షశయను ైన

ె ం .

ఆశ ర


ే సు

వడ

లమ

ణుకా ే


ాట

ాత ళ

బౖటక
చు ,

ాగనంప త

కా ప

ల తలగడ

కల ప త

ఎంత
ంట

క వ

గం

ా క త

ంత

ం . తన కటక దగర క

,

ర.

ం . బయట వరం

ె ి

ల గు చూడ
డ. ఆ
కందక

ి య రంట,

కా ప

ంట ం . తనక
సంగత ల

ే ావంట నమ ను!

ల ఎదుట ా

ల పల ప

ల ే ి,

ందుక ర క ంట వ
గంటల

మంచం

ఒక

ఊర క క ం , నువ ల
ను

కళ

తన గు

, ఊ కడ త

జ పడడ

ా కాల

కాళ

వ ల ి
న క ండ

ె ి నప డ

కక

, అబ అం కా వ

అతణ

ేల

అల

ె ి ం . తనక న ే మ ట ఏ

ఒక క కర

ెల ావ రం తల ప క
కట ళ అ

ద మటముద ా క

ల బ ే ివ ంట ంద
మ టల

షయం

జంక వ ల ాడ . ఎప డూ

ెప క ంట న ప డ మ కర

క ం ేల వ

చూ

ెంపల

సుక

ష మ

ర గుత న


ంద

ాళ దగర ప ా ం ేందుక

ి ,

ద , తన

ే అల ంట అల

న షయ ల పట


వ ందన

ెప ంట, ఆ

ొ ో బం ప ల

లల

ట ఊళ

షయ ల .

షయ ల . ఒక ా

ఊ క క కసుంట,

అల

,

ఎగ ోయడ

స ందన

,

స ంతం

ం ే ార . కటక దగర

సుక ంట ం .
రంత ాయం ా క ర

ల ిం . అత క
12

ం . త ా త

లదు. అసల ముందూ

ళ వ
నకలం

పటడం లదు. అత

పపంచమం

మ హర

సలకాల లక
చముర

ప వంల చకత

గుసూ వదులవ త

అ త

పప

కట

న ంల

ల గువలయంల

చూ ిసూంట భుజం

దర
ెంప

సంచ సు

ఒక క టౖ
ాడల ఆ

ముందు బ మ ల చూడమం . అతను అప టక కా
లక

డ.

ె య

కం ార ల ప డ . మ

తడమలదు అదుముక లదు.
వం

శ రం.

, స ా ం ాల

ఆస ా అంద

ే కన


ాణ

భయంల

మసల క ం .

అతను

సు

ట క ంట న

అం సున ట

దువ క ంట ,
ప క ంట

టక

ం డ.

ందుక

అతను ఆ

చూ ిసూంట

కా మృతశ రంల

ా క అనుబంధ

యడ.
ణల

త ా

టకం న

చంప త న

ఆస ా

దువ క ంట ం ో అల ఆ

ఎల అను ౖన భం మలక ప క ంట ం ో అల ఆ

క ఆ

కలదు

ముర త న ట వ ం .

ల పట


ంట

ేర వ ా

ేయ ల

మట ముద క

ం . అత
తత ం

ను వ

డ . త ా త ఏం

క త స ందన

నట

ా జలద ం

పన

ాలౖ

ల , ఆ

గత

ై ఆ

త ాలౖనట మరల న

ే ఎదుర బ దుర ఒ

ిసున ఒక

అం క ం

పడ క

మ ల గులౖ
అత

షయ లను, అ
నవ లౖ
ంట కల

13

ెమటల

ం .
చముర

ఒకర చూసుక ంట , ఊ క ఒక

ాక ా మధ మధ ల అల

దు, ఉ

ెంప ఆ ంచక ం
డ. ఆ

చుక న ప ఎదను

వరక చ

ల ప

ల గుల మస ా క
తడ ముక

ళ మధ న

తన బ మ

ఎన డూ అంత

తన పంజ ల ఎంత దగర ా

ద మయ

ఎద ౖ స త వ ా ా

ీ క ం ం . బుజ సూ

పరచుక

దుబ

ప క ంట అట

ాణం

ప ా

అతను ఎట

కానక

ెంపలక

అనునయం ా

ణల

. మనసు

ల గు ం .

క ర న పడ

ం చూసున

వ ండలక య డ . అత

పజ

వం .

పం
కర

కవలం మ టల
ణుక ంట ,

ముర త ంట, ఒ క

ఒళ

కాక ం

ాతం


ల , అత

క వక వల

పహరణ

ా ా

.అ

మ క క క త కథల
ను గు

సుక

కా ప

ఉర ముల

ాలన

,

వం ే , ఈ

ణల

మణక

క పయ

తం

ావ ాళ

రలదు. ఒక కబురల

అత ల

అత

సూ,

గుల

ఆశ. మ టల

దలవ ా ం .
జంట ా

ం ే ాడ . ఆ ప ావన వ

నప డ

అవలం ం ే . అతను కా ప అనునయం ా బుజ ం ే ాడ ,

అసహనం ా

మడత టడ

క పక

ెల ం . ఆ త ా

. కా

కళ క కటంచ

ఎప డూ శ బ

థు

ఒక శ రం ౖ ఒక క త
ిసూ

భ ష త ను ఆ

దక జ

,

ం సూండ ా ఎప టక సు రం ా

కాక

డక

ాడ . ఆ

ద తల

తల

యడ

ంచుక

ప కణ అంచు

ేసూం ే . ఆ

ఎప డూ పసుతంల

అన ట పవ ం ే . ఎందుక స

ట క ాల అత క

ె యదు.
ఒక డ

ణుకా ే

పవరన

ంత ా వ ం . చంచల

తం

కం ార ా వ ం .

అత క ట వ ం లనట వ ం . మునుపట ణం వరక ఎంత స
మర సట
ా ా

అంత పర

క ేర క
శంక

ావ రం

.ఏ

స రం

డ.

ను

చూ మనుక

కబురంపమ

క సం ఆగమ


గం

సుక

తన

టక గ ల క వ

ేయ ా ాడ . బ

ం .

దల క

పడ

ంప లక

14

తల ంచుక ం .

సుర ా గడప ట చరచ ా

మంక తనం
బయటక

గుల త ం ో తలచుక ంట
తన అంతరంగ
ద క పం వ ే

ను దూ ించ ా ాడ . తర
ాడ . అ

ి బతకదల క ంట

మ ట డక ం

ే తనక

లబట ఆ

అసహనం

అసం

న , తన

ాట అనుక న ప డల మ నం

ల పల

గుల

సుగు ప ట ం . ముందు నకల

అడక వడం చూ ి

ం . అత ల

ె ి క లడ. ఆ


ిం .

ేల
మయం

ాడ . కందక వ ే స క
గుబుల వ ే

నం ానూ పవ

తం ా వ ం ో,

కక


ిం . అ ే

చూ ిసూ ఆ పణల
ి ఖ

త ా త,

ఉపదవంల

క రక

య ో అర

సుక ం . అ
చ క

ి

క ఏడ

ా ాడ . ఆ

అతణ వ

మయం ా ఆ

ముదు ట క
షయం గుర వ
పర ప

కళ ల క

ననట అతణ

త ముఖ
మర సట

దర . లక అతణ అత
అత క

ె యదు. ఆ

సంద

ే ా

.

గతం ా అ
కటక

తమ

ఉప ట క

ట కళ
డ. ఆ

మంచం

అత


ఏ ో

ౖప న

ే క

,
ం .

ను మ ర ర పం

త ంద , త ా త ఆ మ న ర
ె ి ం . అత క ఆ
ఎవ

ల కం

దపటలదు.

ా దన ట

గు

. అదం

ేర క ల

ల. వ న ట ం

15

.

ళ లక

ే ిం . అతను

దూరం ా,

ద ద ా ఉద
ావ ాళ
అక

,

మునుపట

చూసూ క ర

ం . ప రచందుడ ఏట

ావ ాళ

ఒకట ముదు

గుబుల గుం ెల ఆ

దూరం ా వ ం ే

కటక దగర

ెల ావ ా

ిం రబ ినట
గ ళక

ా ే

దుబ న మనసు

తన గుం ెల

యడం

ం ం . ా కా వ

యడ.

ాన

, క ండల

కా పటక బయటం

వట క

ల కంల వ ండ య డం క సం ఆ

ణుకా ే

ె ి ం , తనక

లబడ న

. ఉదయమం

మ తం గ ల ఓ మ ల
అత క తన గు

డ.ఆ

ా క వ ాన

చూసూ వ ం

దర

దగర ండటం ముఖ మ

డ . అడం

ాన , మృత వ గుర పటలక
ప ర ర

నువ

ద దబ

నప డ ఈ దబ నం

సుక

లక

మన ా

యడ.

ించుక ల ం . పం

ఒక

అతణ క

ముర త

ాణ

ంచనంత ా

న ఆ

న ం ా చూ ాడ .

ా వ న

తల

సూ క గ ంచుక

ౖక , అక డ న

మృత వ వ

తన

ఒకటన , కా

ను న

డ.

ేత ల క
క సుక

ా ి ట వ ంద , మృత వ

ె ి ం . అతను తల


గ ఢ

స త వ ా ఆ

యర.ఆ

క ా

క తన

వసుంద , అప డ ఎక డ

క ాలనంత ా,

న ా ై

వ ల ినట

దక ఒ

,

ంత

డ.

ం డ.

ఒక కట ా
డత న

ెల ావ ా
అతను

బుజ ం

ేత ల

పం

పం ిం ే ిం . అత

రమ ంట

గుల ా

ంచలదు. కటకల ం

ద కటక ఊచల స
గ టల క ఆగంతక
ల ప ఒ

రబ ట ా అ

గడం

ము ల కంద నుం

గుం ె సవ

ామ

అవ త ందన ా ఆ
ద చ

జ గుత
క న

చూసు
ెక

ౖ ముదు

గట ా
కప

నట అర

చుక

డ అట

మంచం

మ సుక

రవ

కటక దగరక

అం

కట ఆ
నక నుం

ల ల డటం కా ప

ఆక ల


కలయ
16

గుం ెల

ిం . త ా త

చూ స క పక

గున ల

క ర

ా న అ క

క గ ంచుక

కటక దగరక

డ. అ ే

ిం ం .

డ.

ట కంత

ం చూ ం . అతను దబ

డ . కా

ా క

కళ

ి క మధ

సుం . అతను ల

నుంచు

పడవల

ావడం

ం . కళ

తల ట

డ.

ఏ ో నల ా ఎగుర క ంట

దబ

శ రం

పడమట

ం ం . అతను

ద గద ఊచల ం
ప త

ి ం . అత క ఉన ట ం

ద ఎక ఆ

శ ర స ర లక ం

ం . ల

ౖప చూ ాడ . మసక

ట డ . కళ

కటకక ఎదు

సున ట

పం

.

ేట ఊళ

ల పలకల క

క ల ఒక

కటల

డ.

క ట క ంట

సమయ క కటక దగర క ల చప డూ, ఏ ో

ై ా

వల

ౖన ా ఏట అవత

కందక దూక త

ాకం . బయట

ఒడ క ి

డ. క ట ఆ

హ ాత ా ఆ

ద ముదు

మ ల మసక

ించుక ల ం .

గం ా పం

.

మంచం

. ఎక ణం

ం ం . పక క

దర

కగ

జ ఖక

ం . అర ా

మరకల

గలగల డ త

ం .

ల ా గ యల గద ం గుబుల ా గ

అత

.

చముర

ల గు స

ేత ల కట దగరక ల క

పడ క ం . అత క సమయం ఆసన
వంట

ల పలక అత క పమ దకరం ా, తమ

ిం ం .

ర . అత

ం . మ లనున

క చుం . ఎవర

ముద ా పడ త న

పర చుక న

క చు

ం .ఆ

ౖప

నక

మ తం అతనక డ ల లడన ట
ం . ఎవర

ంచక

స క

అసహనం ా అత
నక

ౖప చూ ి

ం . అ

జ ఖ ౖ

చుక

ంచుక

చముర

పం

వ ంట ం . కప

వణక
ి

ం ం .ఆ
క లక

ెవ ల

కం , గ

వరక

వ న ల
ిసు

ాదపట
బస ాళ క

టల

ల జ

ట ార .

అట మ

ేల న

దక

డ . పం

ను

కాక

ా ం . అతను
కాడ .
కప

త క

డ గుం ెల
పడవల

ర . జనం
ా మ

చూ
17

బకబకల క సం

ిక మ
ల క

గయ ర .

ల ఏడ సూ.

ఒకడ

దల వ

ర . కాస

ాణ వ ల ార . ఎవ పనుల

ే ార . ప ణ
.అ

. కాస

ి క

ణ బురదగుంటల దబ నం పట క

ెల ావ రం అతణ జ

అక డ ఒక ట కాదు, వందల

త కత న

ి

తం ా

లక

కప ల క బ ాల

ం . ాణ కప ల డ

ే. ఆ

కాడ . ఏట ఒడ న బురదల ం

దక

ంత ా త సంగ అర

మనసుల

ియుణన స ృహ

క ఏ

ంగుక

డ . కా

త ప ల

ాణ పట క

య ర . కాలక

క అల ాటౖ

కాడ .

. హ ాత ా అత

ెల ం . ఏట
బురద

కనప డ . బస ాళ

మ లమ లల నూ

పం వణక

ా నుష

. అట ప

లకల

దూ ాన వంట ం

లదు.

ే. త ప డ ఆ

ే ల

లబ

ాడ . ఎక

ి ావన ప డ

ఏడ ప కంఠంల

డ.

కప ల బకబకల

ట,

ావటం లద

గుం ెల కంద అంతసు గదుల

వసున

మ క

కలయ

ట మసకను త డ చుక ంట అం

బకబకల

అన ం

క మ

ే. అత

క ం

ల గుల క

మంచం

ట, ఏర

ాడ కటక దగ

ే వం , అ

ా వ న ప డ వ ండక

డ.

ాళ

కమ

క సం గదం

టంచుక ంట

ెర పల

వ ండడం చూ ి ఆం ోళన ా

ా ాడ . జ ర

డ ా

ంత వరక

ం డ . కప త కాళ ముదల క

ఒక అనుమ నం ప

ం . క

ట, పడవల

ల ప అక

తల ప సందు ఓర ా ె
ట ప

ెట

క, అప డ కప

పం

న అర ప అ

ా మ

చూ ాడ . త ా త క

కృత

అత

ాలకం

క అప డప డూ ి
ొ కన

ం ే ో అత

భుజం ౖ చనువ ా
ఒక

కాలం తన
తడవక ం

ట కం య

ంచుక
క ల ౖ

ాడ . ఆ
ణుకా ే

క పయ

ం ే . ఒక

ావ రం త ా త
రకప మరకల

జ గత ప ే .

18


కం

ాడ ,

బ కం . బ కనంత
వ ంట క

ానల

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful