Α.Τ.Ε.Ι.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
2011-2012
ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ EXCEL

ΚΥΡΜΑΝΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΚΟΝΤΗ ΕΡΜΙΟΝΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Excel είναι το πρόγραμμα χειρισμού λογιστικών φύλλων στην
οικογένεια προγραμμάτων Microsoft Office. Τι σημαίνει όμως λογιστικά
φύλλα; Με τον όρο λογιστικό φύλλο εννοούμε ένα έγγραφο το οποίο είναι
εξαρχής διαμορφωμένο ως πίνακας, με στήλες και γραμμές. Έτσι, τα δεδομένα
που καταχωρίζουμε στο Excel δεν τοποθετούναται διάσπαρτα (όπως στο
Word), αλλά έχουν εξαρχής μια συγκεκριμένη θέση που καθορίζεται από τη
θέση του λογιστικού φύλλου όπου τα τοποθετούμε.

Αφού το Excel είναι εξαρχής διαμορφωμένο ως πίνακας, αυτό σημαίνει ότι
στο Excel τα πάντα καταχωρούνται μέσα σε κελιά του πίνακα αυτού. Στο Excel τα κελιά είναι τα σημαντικότερα στοιχεία και με βάση αυτά εκτελούνται
όλες οι ενέργειές.
Με το Excel μπορείτε να πραγματοποιείτε εργασίες όπως η καταχώριση
αριθμητικών δεδομένων, η επεξεργασία αυτών των δεδομένων, και η εκτέλεση
πράξεων με αυτά. Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιείτε σαν πρόγραμμα
βάσεις δεδομένων, όπου καταχωρίζετε δεδομένα τα οποία στη συνέχεια
αναλύετε, τα φιλτράρετε, ή τα συνοψίζετε. Τέλος, μπορείτε να χρησιμοποιείτε
το Excel σαν πρόγραμμα δημιουργίας γραφημάτων, με το οποίο θα
δημιουργείτε τα ωραιότερα γραφήματα που θα στολίζουν τις παρουσιάσεις ή
τα υπόλοιπα έγγραφά σας.

2

Εισαγωγή στους τύπους του excel
Οι τύποι είναι ουσιαστικά εξισώσεις υπολογισμού, με τις οποίες ζητάτε
από το Excel να υπολογίσει ένα αποτέλεσμα με βάση κάποια άλλα υπάρχοντα
δεδομένα.
Οι τύποι στο Excel αρχίζουν πάντα με το σύμβολο = και
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους γνωστούς αριθμητικούς
τελεστές +, -, * και / για τις αριθμητικές πράξεις και να κάνουμε
και λογικές συγκρίσεις με τους τελεστές σύγκρισης =, >, <, >=,
<= και <>. Αν ένα κελί περιέχει μια λογική πράξη, π.χ.
=A1>20000, τότε το αποτέλεσμα στο φύλλο εργασίας θα είναι
TRUE ή FALSE, ανάλογα αν ο αριθμός που περιέχει το κελί A1
είναι μεγαλύτερος από το 20000 ή όχι.
Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι τύποι εμφανίζονται στη γραμμή τύπων του κελιού
όπως τους γράφουμε και μέσα στο φύλλο εργασίας εμφανίζεται το αποτέλεσμα της πράξης.
Για να διορθώσουμε έναν τύπο, επιλέγουμε το αντίστοιχο κελί και κάνουμε τις διορθώσεις
από τη γραμμή τύπων.
Για να καταλάβει το Excel ποια κελιά του φύλλου εργασίας θέλουμε να συμπεριλάβει
σ’έναν τύπο, υπάρχουν οι τελεστές αναφορών. Ο ένας είναι ο τελεστής περιοχής (:) με τον
οποίο αναφερόμαστε σε μια περιοχή κελιών, δίνοντας τη διεύθυνση του πρώτου πάνω
αριστερά κελιού και τη διεύθυνση του τελευταίου κάτω δεξιά κελιού. Για παράδειγμα, το
A1:D4 ” αντιστοιχεί στην περιοχή από το κελί Α1 μέχρι το κελί D4.
Ο τελεστής ένωσης (,) ενώνει δύο ή περισσότερες αναφορές κελιών ή περιοχών. Για
παράδειγμα, το A1, D4 σημαίνει το κελί A1 και το κελί D4, ενώ το A1:D4,F1:H4 σημαίνει
την περιοχή A1:D4 και την περιοχή F1:H4.
Για να καταχωρίσουμε έναν τύπο σ’ ένα κελί, επιλέγουμε το κελί, γράφουμε το = και ή
γράφουμε μόνοι μας την αναφορά των κελιών ή επιλέγουμε με το ποντίκι την περιοχή των
κελιών, οπότε το Excel εμφανίζει ένα κινητό περίγραμμα γύρω από την περιοχή και εμφανίζει
τη διεύθυνση της περιοχής στη γραμμή τύπων του κελιού.
Αν δεν έχουμε γράψει σωστά έναν τύπο και το Excel δεν μπορεί να κάνει υπολογισμούς,
βγάζει το μήνυμα #ΤΙΜΗ! μέσα στο κελί. Τα μηνύματα λάθους στο Excel εμφανίζονται
μέσα στα κελιά που υπάρχει το λάθος και περιέχουν το σύμβολο # και μια περιγραφή του
λάθους.
Στο Excel ισχύει η αυτόματη ενημέρωση, αν δηλαδή αλλάξουμε τις τιμές σε κάποια
κελιά, τα οποία συμμετέχουν σε κάποιους τύπους, τότε θα ενημερωθούν αυτόματα οι τύποι
και θα εμφανιστούν οι νέες τιμές.

3

Ονόματα κελιών
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ετικέτες στηλών και γραμμών σε ένα φύλλο εργασίας, για
να αναφερθείτε σε κελιά μέσα σε εκείνες τις στήλες και τις γραμμές. Ή μπορείτε να
δημιουργήσετε περιγραφικά ονόματα για την αναπαράσταση κελιών, περιοχών κελιών, τύπων
ή σταθερών τιμών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε τύπους ετικέτες, οι οποίες αναφέρονται
σε δεδομένα του ίδιου φύλλου εργασίας. Εάν θέλετε να αναπαρασταθεί μια περιοχή σε άλλο
φύλλο εργασίας, χρησιμοποιήστε ένα όνομα.

Εισαγωγή ενός τύπου
Κάντε κλικ στο κελί στο οποίο θέλετε να εισάγετε τον τύπο.
Πληκτρολογήστε = (το σύμβολο ισότητας).
(Εάν κάνετε κλικ στο
, το Microsoft Excel εισάγει ένα σύμβολο ισότητας για εσάς.)
Εισάγετε τον τύπο.
Πιέστε το πλήκτρο ENTER.
• Μπορείτε να εισάγετε τον ίδιο τύπο σε μια περιοχή κελιών επιλέγοντας την περιοχή
πρώτα, πληκτρολογώντας τον τύπο και πιέζοντας τα πλήκτρα CTRL και ENTER.
• Μπορείτε επίσης να εισάγετε έναν τύπο σε μια περιοχή από κελιά αντιγράφοντας έναν
τύπο από άλλο κελί.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΥΠΩΝ
Αναλυτικά στο Excel υπάρχουν 4 κατηγορίες τύπων.

1.

Αριθμητικοί τύποι:

Συνδυάζουν αριθμούς και διευθύνσεις κελιών με μαθηματικούς τελεστές
Τελεστής
Ονομασία
Ονομασία
Αποτελέσματα
+
Πρόσθεση
=1+2
3
Αφαίρεση
=5-2
3
*
Πολλαπλασιασμός
=2*3
6
/
Διαίρεση
=10/2
5
Αρνητικό πρόσιμο
=-2
-2
^
Ανύψωση σε δύναμη 10^3
1000(*10*10*10)
%
Ποσοστό
=10%
0,1
=5%
0,05

2.

Συγκριτικοί τύποι:

Συγκρίνουν δύο ή περισσότερους αριθμούς, περιεχόμενα κελιών ή τμήματα κειμένου. Αν η
δήλωση ισχύει, τότε ο τύπος επιστρέφει τη λογική τιμή TRUE, διαφορετικά επιστρέφει την
τιμή FALSE.
Τελεστής

Ονομασία

Ονομασία
4

Αποτελέσματα

=
>
<
>=
<=
<>

Ίσο με
Μεγαλύτερο
Μικρότερο
Μεγαλύτερο ή ίσο
Μικρότερο ή ίσο
Διάφορο

3.

=3=4
=100>1
=100<1
=>10>20
=3<=4
=”Α”<>”B”

FALSE
TRUE
FALSE
FALSE
TRUE
TRUE

Τύποι κειμένου:

Οι τύποι κειμένου χρησιμοποιούν τον τελεστή σύνδεσης & προκειμένου να συνδέσουν κελιά
με κείμενο. Στο παρακάτω παράδειγμα φαίνεται ο τύπος στη γραμμή κειμένου.

Στον παραπάνω τύπο τα δύο διπλά εισαγωγικά “ ” περικλείουν έναν κενό χαρακτήρα (πατάμε μία φορά το
Space Bar) και ορίζουν ένα κενό διάστημα μεταξύ των δύολέξεων οι οποίες συνενώνονται.

4. Τύποι αναφοράς:
Ο κυριότερος τελεστής είναι η άνω και κάτω τελεία ( : ) με τον οποίο μπορούμε να ορίσουμε
μία περιοχή κελιών. Για παράδειγμα ο τύπος Α1:D3 δημιουργεί μία περιοχή κελιών από το
κελί Α1 έως το κελί D3.

Προτεραιότητα τελεστών
Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τη σειρά με την οποία υπολογίζει το Excel έναν
τύπο. Για παράδειγμα το τύπος 3+3*2 δίνει αποτέλεσμα 9 και όχι 12, επειδή το Excel πρώτα
κάνει τον πολλαπλασιασμό 3*2 και μετά ότι βρίσκει το προσθέσει με το 3. Εάν θέλουμε
πρώτα να υπολογίσει το άθροισμα 3+3, θα πρέπει να το τοποθετήσουμε σε παρενθέσεις
(3+3)*2. Η σειρά προτεραιότητας των διαφόρων τελεστών είναι η εξής:
Σειρά
1
2

3
4
5
6
7

Τελεστής
:
%
()
^
* και /
+ και &

Λειτουργία
Περιοχή
Ποσοστό
Παρενθέσεις
Ύψωση σε δύναμη
Πολλαπλασιασμός και Διαίρεση
Πρόσθεση και Αφαίρεση
Συνένωση

5

8

=, <,>,<=,>=,<>

Σύγκριση

6

Αντιγραφή τύπων με σχετικές αναφορές
Όταν αντιγράφουμε έναν τύπο με σχετικές αναφορές το Excel ρυθμίζει αυτόματα στον τύπο
τις διευθύνσεις των κελιών ή περιοχών.
Παράδειγμα:

Αντιγραφή τύπων με απόλυτες αναφορές
Όταν όμως θέλουμε κάποιος τύπος ακόμα και όταν αντιγράφεται, να αναφέρεται πάντα στο
ίδιο κελί, θα πρέπει να μετατρέψουμε τις αναφορές κελιού από σχετικές σε απόλυτες. Για να
γίνει αυτό θα πρέπει να τοποθετήσουμε πριν από κάθε στοιχείο της αναφοράς το $,δηλαδή
πριν από το δείκτη του φύλλου εργασίας, το δείκτη στήλης και γραμμής. Η αλλαγή από
σχετική σε απόλυτη αναφορά ενός τύπου μπορεί να γίνει και με το πλήκτρο F4 κάνοντας
διπλό κλικ στο κελί με τον τύπο ή επιλέγοντας τη γραμμή των τύπων και πιέζοντας διαδοχικά
το F4.
Παράδειγμα:

Αντιγραφή τύπων με μικτές αναφορές
Μερικές φορές στη διάρκεια μετακίνησης ή αντιγραφής ενός τύπου, ίσως χρειαστεί ένα μέρος
της αναφοράς να διατηρηθεί το ίδιο στο νέο τύπο και ένα μέρος να αλλάξει. Τότε θα πρέπει
να χρησιμοποιήσουμε μία μικτή αναφορά. Πρόκειται για την πλέον προχωρημένη περίπτωση
αναφοράς. Έστω ότι θέλουμε το γράμμα της στήλης να παραμένει σταθερό, ενώ ο αριθμός
γραμμής να αλλάζει. Για να γίνει αυτό τοποθετούμε το $ πριν από το γράμμα της στήλης (π.χ.
=$Α2+Β2).

7

Λίστες
Μια λίστα του Microsoft Excel παρέχει δυνατότητες που έχουν σχεδιαστεί για να
διευκολύνουν τη διαχείριση και την ανάλυση ομάδων δεδομένων που σχετίζονται μεταξύ
τους σε ένα φύλλο εργασίας του Excel. Όταν καθορίζετε μια περιοχή ως λίστα, μπορείτε να
διαχειριστείτε και να αναλύσετε τα δεδομένα της λίστας ανεξάρτητα από τα δεδομένα που
βρίσκονται έξω από τη λίστα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας μόνο τα δεδομένα που
περιέχονται στη λίστα, μπορείτε να φιλτράρετε στήλες, να προσθέσετε γραμμή για
αθροίσματα και να δημιουργήσετε ακόμα και αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα,
χρησιμοποιώντας μόνο τα δεδομένα που περιέχονται μέσα στη λίστα.
Μπορείτε να έχετε πολλές λίστες μέσα στο φύλλο εργασίας σας οι οποίες δίνουν μεγάλη
ευελιξία όσον αφορά το διαχωρισμό των δεδομένων σε διακριτά, διαχειρίσιμα σύνολα,
σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Οι λίστες του Excel διευκολύνουν την κοινή χρήση δεδομένων με άλλους χρήστες μέσω
ενοποίησης με το Microsoft Windows SharePoint Services. Μόλις αποκτήσετε τη διεύθυνση
Web και τα δικαιώματα συντάκτη μιας τοποθεσίας SharePoint, μπορείτε να κάνετε κοινή
χρήση της λίστας σας με άλλα πρόσωπα, έτσι ώστε να μπορείτε να προβάλετε, να
επεξεργάζεστε και να ενημερώνετε τη λίστα. Αν επιλέξετε τη σύνδεση της λίστας του Excel
με μια λίστα τοποθεσίας SharePoint, μπορείτε να συγχρονίσετε τις αλλαγές με την τοποθεσία
SharePoint έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης των άλλων χρηστών σχετικά με τις
ενημερώσεις των δεδομένων.
Όταν δημιουργείτε μια λίστα στο Excel, οι δυνατότητες της λίστας και τα ορατά στοιχεία που
έχουν σχεδιαστεί για τη βελτίωση αυτών των δυνατοτήτων, διευκολύνουν την αναγνώριση
και την τροποποίηση των περιεχομένων της λίστας.

Κάθε στήλη της λίστας έχει ενεργοποιημένο από προεπιλογή το Αυτόματο
φίλτρο στη γραμμή κεφαλίδας. Το Αυτόματο φίλτρο δίνει τη δυνατότητα
γρήγορου φιλτραρίσματος ή ταξινόμησης των δεδομένων.

Το σκούρο μπλε περίγραμμα γύρω από τη λίστα διαχωρίζει ξεκάθαρα την
περιοχή κελιών που συγκροτούν τη λίστα.

Η γραμμή που περιέχει έναν αστερίσκο ονομάζεται γραμμή εισαγωγής. Αν
πληκτρολογήσετε πληροφορίες σε αυτή τη γραμμή αθ προσθέσετε αυτόματα
δεδομένα στη λίστα και θα επεκτείνετε το περίγραμμά της.
8

Μπορείτε να προσθέσετε στη λίστα σας μια γραμμή αθροίσματος. Όταν
κάνετε κλικ σε ένα κελί μια γραμμή αθροίσματος, αποκτάτε πρόσβαση σε μια
αναπτυσσόμενη λίστα αθροιστικών συναρτήσεων.

Μπορείτε να τροποποιήσετε το μέγεθος της λίστας σύροντας τη λαβή αλλαγής
μεγέθους που βρίσκεται στην κάτω γωνία του περιγράμματος της λίστας.

9

Χρησιμοποιώντας το πακέτο εργαλείων ανάλυσης
Το "Πακέτο εργαλείων ανάλυσης" είναι ένα πρόσθετο πρόγραμμα του Microsoft Office Excel
που είναι διαθέσιμο κατά την εγκατάσταση του Microsoft Office ή του Excel. Ωστόσο, για να
το χρησιμοποιήσετε στο Excel, πρέπει πρώτα να το φορτώσετε.
1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office
Επιλογές του Excel.

και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί

2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Πρόσθετα και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο Διαχείριση,
επιλέξτε το στοιχείο Πρόσθετα του Excel.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί Μετάβαση.
4. Στο πλαίσιο Διαθέσιμα πρόσθετα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Πακέτο εργαλείων
ανάλυσης και μετά κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Συμβουλή Στην περίπτωση που το Πακέτο εργαλείων ανάλυσης δεν παρατίθεται στο
πλαίσιο Διαθέσιμα πρόσθετα, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για να το
εντοπίσετε.
Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι το "Πακέτο εργαλείων ανάλυσης"
δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να το
εγκαταστήσετε.
5. Αφού φορτώσετε το "Πακέτο εργαλείων ανάλυσης", η εντολή Ανάλυση δεδομένων
είναι διαθέσιμη στην ομάδα Ανάλυση της καρτέλας Δεδομένα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να συμπεριλάβετε λειτουργίες της Visual Basic for Applications (VBA) στο
"Πακέτο εργαλείων ανάλυσης", μπορείτε φορτώνετε το πρόσθετο "Πακέτο εργαλείων
ανάλυσης - VBA" με τον ίδιο τρόπο που φορτώσατε το "Πακέτο εργαλείων ανάλυσης". Στο
πλαίσιο Διαθέσιμα πρόσθετα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή Πακέτο
Εργαλείων Ανάλυσης - VBA και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

10

Ορθογραφικός έλεγχος λαθών
Ίσως να αναζητάτε έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο για
να εντοπίζετε και να διορθώνετε ορθογραφικά λάθη στο έγγραφό
σας; Εναλλακτικά, μπορεί να μην θέλετε να βλέπετε τις
κόκκινες, κυματιστές γραμμές που εμφανίζει στο έγγραφό σας το
πρόγραμμα του Microsoft Office. Αυτή η ενότητα επεξηγεί τον
τρόπο λειτουργίας του αυτόματου ορθογραφικού και
γραμματικού ελέγχου, καθώς και τον τρόπο ενεργοποίησης και
απενεργοποίησής τους.
Όταν κάνετε αυτόματο ορθογραφικό έλεγχο κατά την
πληκτρολόγηση, έχετε τη σιγουριά ότι δεν θα χρειαστεί να
διορθώσετε μεγάλο αριθμό ορθογραφικών λαθών προκειμένου
να παραδώσετε το έγγραφό σας. Το πρόγραμμα του Microsoft
Office θα επισημάνει τις λανθασμένες λέξεις ενώ εργάζεστε έτσι, ώστε να τις εντοπίζετε
εύκολα, όπως στο ακόλουθο παράδειγμα.
Μπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ επάνω στη λανθασμένη λέξη για να δείτε τις
προτεινόμενες διορθώσεις.

Ανάλογα με το πρόγραμμα του Microsoft Office που χρησιμοποιείτε, το δεξιό κλικ σε
μια ενδέχεται να σας εμφανίζει και άλλες επιλογές, όπως την προσθήκη της λέξης στο
προσαρμοσμένο λεξικό σας.

11

Μορφοποίηση κελιών
Εμφάνιση πληροφοριών στα κύτταρα του φύλλου μπορούν να
τροποποιηθούν είτε από τη χρήση Μορφοποίηση κελιών. Κατά την
έναρξη αυτής της εντολής εμφανίζεται στην οθόνη το παράθυρο διαλόγου
Μορφοποίηση κελιών

Περιεχόμενα συσκευασίας διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο κουμπί στο πάνω μέρος του
παραθύρου. Οι επιλογές είναι:
• Αριθμός - να αλλάξετε τη μορφή αριθμού
• Ευθυγράμμιση - να αλλάξετε τη στοίχιση του τύπου κυττάρου
• Είναι - για την αλλαγή γραμματοσειρών
• Σύνορα - για την προσθήκη περιγράμματα γύρω από τα κύτταρα
• Μοτίβα - για τον καθορισμό του χρώματος του φόντου στο κελί
• Προστασία - την προστασία των πληροφοριών από το κελί
Αλλαγή της μορφής αριθμών
Excel προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών φόρμα, τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω:
Κατά τον προσδιορισμό των κατάλληλων αριθμητική μορφή, Τα παρακάτω βήματα
εκτελούνται:
1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών ή κελιών που περιέχει τις τιμές που πρέπει να διαμορφωθεί.
2. Εντολή ισχύει Μορφή, Κύτταρα. Η οθόνη θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου
Μορφοποίηση κελιών.
3. Απλά με ένα κλικ στη Αριθμός.
12

4. Αυτή η λίστα Κατηγορία, επιλέξετε τη μορφή αριθμού που πρέπει να χρησιμοποιούνται.
5. Στη δεξιά πλευρά του κουτιού γίνεται επιθυμητές αλλαγές στην επιλεγμένη μορφή. Για
παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που θα εμφανίζονται
(στη λίστα Δεκαδικά ψηφία), ή πώς εμφάνισης των αρνητικών αριθμών (στη λίστα Οι
αρνητικοί αριθμοί).
6. Ακριβώς ένα κλικ στο ΟΚ, ή Τύπου Εισάγετε. Excel θα διαμορφώσετε τα επιλεγμένα
κελιά, σύμφωνα με επιλογές που.
Εάν εισάγετε μια ημερομηνία σε ένα κελί έχει μορφοποιηθεί με τη μορφή Αριθμός,
ημερομηνία θα εμφανιστεί ο αριθμός (αύξοντα αριθμό της ημερομηνίας). Για να λυθεί το
πρόβλημα, αλλάξετε τη μορφή των κυττάρων Αριθμός σε Ημερομηνία.
Εξάλειψη της αριθμητική μορφή ενός κελιού ή περιοχής κελιών επιτυγχάνεται με την
εφαρμογή μορφή Γενικός.

Στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση περιέχει πολλά κουμπιά για τον καθορισμό
αριθμητικές μορφές. Για να χρησιμοποιήσετε ένα από αυτά τα κουμπιά, επιλέξτε το κελί ή
την περιοχή που πρόκειται να διαμορφωθεί, Στη συνέχεια εφαρμόζεται κάντε κλικ στο
επιθυμητό πλήκτρο.

13

Από την επιλογή Προστασία το παράθυρο Μορφοποίηση κελιών επιτρέπει στον επιλεγμένο
μπλοκ των κυττάρων, αυτό μπορεί να ισχύσει μόνο εάν εξασφαλισμένο το κελί φύλλου
προστατεύεται. Αυτό γίνεται με τη μετάβαση στο Προστασία του Εργαλεία.

Προστασία επιλογές είναι πολλαπλές: τρέχον φύλλο μπορεί να προστατεύσει τον υπολογιστή
(Φύλλο), ολόκληρο το αρχείο Excel (Βιβλίο εργασίας)μεμονωμένα δικαιώματα σε
συγκεκριμένους χρήστες ή για επιλεκτική προστασία.

14

Μετατρέποντας τα αποτελέσματα τύπων σε τιμές
Μπορείτε να "σταθεροποιήσετε" έναν τύπο, ώστε να μην υπολογιστεί ξανά, αντικαθιστώντας
έναν τύπο με την υπολογισμένη τιμή του. Εάν θέλετε να σταθεροποιήσετε μόνο ένα μέρος
ενός τύπου, μπορείτε να αντικαταστήσετε μόνο το τμήμα που δεν θέλετε να υπολογίσετε
ξανά. Η αντικατάσταση ενός τύπου με το αποτέλεσμά του μπορεί να φανεί χρήσιμη όταν
υπάρχουν πολλοί ή πολύπλοκοι τύποι στο βιβλίο εργασίας και θέλετε να βελτιώσετε τις
επιδόσεις δημιουργώντας στατικά δεδομένα.
Όταν αντικαθιστάτε έναν τύπο με το αποτέλεσμά του, το Microsoft Excel καταργεί οριστικά
τον τύπο. Εάν αντικαταστήσετε κατά λάθος έναν τύπο με μια τιμή και θέλετε να επαναφέρετε
τον τύπο, κάντε κλικ στο κουμπί Αναίρεση
αμέσως μετά την εισαγωγή ή την επικόλληση
της τιμής.
1.
Επιλέξτε το κελί που περιέχει τον τύπο.
Εάν ο τύπος είναι ένας τύπος πίνακα, επιλέξτε την περιοχή που περιέχει τον τύπο
πίνακα.
Τρόπος επιλογής μιας περιοχής που περιέχει τον τύπο πίνακα
Κάντε κλικ σε ένα κελί του τύπου πίνακα.
Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο στοιχείο Εύρεση
&amp; επιλογή και κατόπιν στο στοιχείο Μετάβαση στην.
Κάντε κλικ στο κουμπί Ειδικά σε.
Κάντε κλικ στην επιλογή Τρέχων πίνακας.
2.
Κάντε κλικ στο κουμπί Αντιγραφή
.
3.
Κάντε κλικ στο κουμπί Επικόλληση
.
4.
Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το κουμπί Επιλογές επικόλλησης
και, στη συνέχεια,
κάντε κλικ στην επιλογή Μόνο Τιμές.

15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ..............................................................................................................................2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΥΠΩΝ EXCEL................................................................................................3
ΛΙΣΤΕΣ....................................................................................................................................7
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ..................................9
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΑΘΩΝ..............................................................................10
ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΛΙΩΝ..................................................................................................11
ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΥΠΩΝ ΣΕ ΤΙΜΕΣ.................................14

16

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Πλήρης οδηγός του Ελληνικού Office XP
 WINDOWS XP Office XP ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ H/Y ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΤΟ INTERNET
 www.office.Microsoft.com.gr
 www.docs.google.com
 www.referati.bg
 www.ms-office.gr

17