You are on page 1of 7

Dr

A \'00

SUCESKA,

Pravm

fakuttet,

S;rajevo

D.". LI SU SAn-.~.TEvSI{I Posljedujih

JEVRE,)[

lULl

MU

AFf

, ~ ..

t::

_.

l

.

:~-

,._"

•I

godlna cbjavljeno je kod nas uckoliko radcva ko[I se ocncse M problem muafijeta (mu 5fiyet)1), gredskog stanovni8t.,,·~. Odl't05M oslcbcdenja tog stancvrdswa od pcsebnth dreavrrih nameta za vrijeme osmanskc vlasu ko]l SLl se zvali avane-t divaniye I tekalif-i orHye"). Pttanjcm reanttjeta snrajevskog stunovnistva najvise se bavtc Muhamed Hadtijahic. U svcjoj opiii.'noj studiji ~S.mJjevska muafuamae on je ua jednom mjestu, jemeeu ostalcg, konstatovao du je osmunska viust "d~"ala tmanctjske povlesttcc sumo rrrushmanskom stanov1.\i~iVU"'). Zu ova] svc] :.I.akljuCllk ncsac je uPQriitc u uvodnom dijelu serajcvske maulname 17. L701. godinc ria o:mO'IU kcje je naptseo spomecutu taspruvu. U uvcdnom dijelu tc muafname optsan je tstorljat nastanka muafijeta u Snrajevu, gdje je, lzmcdu ostalog, receno da je muafijet Sarajlfjnma podijelic Mehmed Fa~!h (Osv!ljac) aato sto su »rnuslimanl koji su stanovan 1.1. kadiluku BOSn!lS;lTaj putern opeeg ustanka (rcoblttzactje-nenr-t am) pokazal! pretjeranu pogrtvoveuost (tkdam-i tam) ~ u cdhranl ncke tvrI) UPQl" IladZijilhic Mulucneod: &In..jevllk:J muafnamn, Gcdl~alr. r:1natVQ Lstol'io':nra BUI, gooma xIV, Sarejcvo 191H. str. 1!1-11g; H.ad~JuhlC: M: !'kkl PD\lIII~t=:th gf.(Jdl;lll'3 u turskom fcudalizmu, Obl.Qjf!o pravo i semcuprave i II. !Nsednim

n:a f.!:u!kanu
&kih

lif'Clvi

f'!ud • .I3E,'Vili.keruru:: in d.m 8Wdten aosurens und eer Hetv.:gow1.n,-. W1!.;!r <1"11O~mltl'Lo:m (1463-1.1118), Si1d"~letu'l;lml;-J~hrbll~h, 8:rn{i ~, Ml1nch<!n H1Il8,sir. 84-99. !) 0 tlm l1sme11nKI o;lSirnije sueeskR A: DJof'! .;ntwicklurlg !lcr DMll'\Jc-rF Relet> wa~rH! des U, uud 18. Jfthrhund~Ui:. SQcios-t-!.u'!;chUD,gen. Band XXVU, Milill:.h{!n i.968, IiItr. 89-130, ·U nauct Je do ":.Id~ obH'ino raapruvljano c OV<lrn n.l,I(ltijctu M bl R- ~ Iljemu tn<;lGit,l govQt'Ui 0 mU¥fije.tu U u.tem smtstu rijeo,';i, ili 0 n;>jkSfe pnlkttkovanQlT1 muattjeru, Nedavno [.. Ric:id!l~ A. u malo~ eruraeem ra(lu poka=o da je 11 neldm 'l\l~jevlmH mutlrljet irni!O I ~Iri ZllflC:aj, fer 5" odno~lo 1J:t ~iri kru!: porf-5[<;ili ClbaV~" oc1 kojih j.g osiQbaolano tnU~\i_ 111lUl5k:O $taDOvnittvtl It gradoVlrna I iln".: avrataveoc u Ii!d slobcdnjh gradana. cdncsnc oslOba-dllll.o od :tajirulkog statasa (Vid .• "'-. &ndB.t, Z~¢aj muafijetnl. "l H;o,dtljehic M'. 1lP. cu. atr. lt~.
~11'l6 dll.n;:li die Avlltiz-i d'v.'l.niye UilQ die '1'ekitli[-i Orliyc illl O~m;\nischen

'3j

Dr

Avdo

Sutcsko

•,
I I

vtma clttranc muatname, to jest u dijclovicoa koji se cdncse na ken, kretan s-adl.-;;:af muafljeta u Sarajevu, govcrt se same 0 semcvetstvu, i to u nekirn dijelcvirna same 0 gra&:kom stanovntstvu Sarajeva, a U nekim 0 cjelckupnom stanovniswu serajevskog kadiluka, prj cernu se ne n.agLaian posebnc vtceska pl'"ipadnost tog stanovntswe. S ttm u veal PQstavl~;l sc pitanje da Jj ttl posto]t UE'kR protlvurjeenlJst~ svoju rnspravu, mislim ria se .oOVO pravtu.
Z~~valjl1jI.lCi (':~njenici da danas ra~.polaiemo sa podeteka 0 muaflJ~tu u Sueejevu od stanja U vnjcme kada je Hadiijahil: pisac pi:l,anje m~zc sada uspjesnije res-

dave

u Bosanskom

kmjiktu

(serhatu)').

Medutim,

u cstalim

dljelo.,

. nest, kao sto
.riz&),

jc: gore navedeno. karel~ci') •. nr!zl\Q) i dzcl.bl~).

oslobOdeni (mu
Taka glasi

it!) od nameta evacarska z.~povijest {Ier-

I man), Posto su ptE"docHi prepis dertera koga irnaju. a kojim 81). 0:>Icbodent, kada mtrt wiranj (z.:1povjednici) Beane ncgdje krcnc da odbf]u opasnost od nevjemtka neka mu se prtdruac stanovract spomemrte kasobe pod cruajem konjantc! i. .,.jfl.Saci, n.... \'r~ besprljeka
kornc svoju duznosf, Pi'! C~ knc stc je napnjed navedeno ua -o!mOV1J
j

~s~

iadatlh casnih zapcvijedl biti oslobodeni uemeta ,]v~.l:t-i dtvaniye tckialU-i otuye. 'I'ako je zavedeno i u nnvi carskl defter").

biljez~~V~ i~~:r:~n~~il!;ct:eta~ ~~r:~~ j~:~ie~p~~~::jC;~'t;:~
~os.mskog san~i~~a kaji. je_ sestnvden

•I I
I
f

!a btljeska
jevc)

~~1~~1~fit~~n~~~:;~:a::l~3 1J~8 :~l~~:~g I:US~~~:~O~~:o~~sj~V;,
11

p058(lC

1I)68_

gqdine~)4 To

je

sloh_oonOnJprjj~vod~,l gfost: spcmcnutt
(.mah~e-i meabnre kenari

~~j:S~~ltj~ ~~p~~kl~n~n:1:l~n~?;l:I:!~;cJ~~~aj!~ICo~.O~~: ~~~~~~ i mirt-miram]
ad

je. ~a gr~icl

grad (tj. sereolupe), 0. cnt "'"U ui.

!
I

Kadn se OV<i!druga biljeska. cporedt Sit sadclajf"m sat-uj uvsk~ rnuafname lz 1701. godinc, uoeava se da [e ona gotovc doslnvno ponovljena u [edncm dljelu ta rnuernemc, I to u njenom gtavnom, sre~jsnjem dijelu. To mjcstc u muetnemt iz 1701. godtnc glasl: »Samo Sarajevo (Bosna-Sar~j) Ima devedeset mahaja. Keko spcrnenuta kusalm prlpuda mome pcbjedonosncm serbatu (krajini}, te stunovnistvo spcmeeute hasabe, jos ad carskog osvajanja pa ave do ovog vremena II slucajevimu kada z. povjeduiet (~mil·i-sandf.aci - Bosne a idu na neku strenu (kraj] da hi odbrll opasncst [mujl-

nemeta av-llmH divu.niye tako je zavedeno

i

u nevi

deHel~

Mnogo opstrnije, ooredcnja i sadrz..':Ijni.jnbiljeska c muafijetu u Serajevu n:daz:i !;c u jeduom pcpisnom deitcrLI Bosenskog san~lzaka koji je ~astavIjc" ~ocetkom .xVI1 stDljtX:u Tekst OVo> biljCskc nalaz! se cmedu POP1S3. musltmenskm mahala j I"Iu.\slimanskog
i).

ret) od

nepnjctcha, idu na vujnu, i to oni koji su u konjf ma i s" potpunom ratrtom spremom, a slrcmesnt

rnoguenm:U no
pjei;;k~ i "bcs-

pr-ijekcr-no stofe "U .sluibi earn. Stanovntct spomenutc kasaoe su zauctfije, <t neki live' od sttne rrgovrne (baf"~i tudiarllir) Ranije SLlJm sultani, da ill Bog pomilujc, izdali uzv~ne Icrmane; take Im je i u doba rnojth valtklh djcdova, du lm Bog esvjet'la grobove, podijeljen uz~ni carski Jerman, datlrun dotumom od
&;I.

stanovntstva te spis!ta sarajevskih Jevreja i hrtseena. U slobodnom ~:rijevodu gJasi: gore spomecnts kasabu [e r1::1 gr.nnki; jos od ret], a ({Isl'ujenjo Bos.ne) pc sve do danas kadn su god zapcvjednici Bosne

njeni rmrt-t '11.i,rani oiazfli bile na koju strann, do. hi su.zbili cpasp
nest, stanovmd sromenutc kasabe iSll su u boj,
j ::J._

i to koji

su bill

u

14. dana . reblel

ahtra

9aOI~).

stanju isH S1J kac konjanid. i s rutnom ?pre!;l1oID o.stal.i kao pje.\iaci. ( Oni susvcju dumcst bcspdjekornc vrSUi. Ncki stanovnicl spornenutc davali zapovijcdi pa je i sad~nji cas vladar svojom carslccc» voljom izdao hukmi humayun L5 Rebia I 986 godlne (22. maia 1578. godine) po kome su. oni, sve dotie dok b'-ldu besprijekorno v~ili svoju dut4)Isto,stl".1l6. a) Ft)wkopjje <lyogdetterQ nalaze
')Isto.

kasabe

bave

se zanetstvom,

a nekl

trgovinom.

I raniji

suttant

au Iz-

Na csnovu togo izdat jc Iermen, kojim se nareeujc de budu oalobosent od tereta avariz, kurokCi, neal, di.elb, a neka besprijekornc vrSc svoju slusbu. 'l
0

om

. ijed.l
I!:@

U Orlicntalnom

i~iwtu

u Saraj~,

lJbanza rllJe da dlljfl: oored-enl broJ veruara .tiP iurgktl galijl!. bavez.a ndt! d~ lUnlko' vojsd j tut~"'im vojno-ul'lrll\lnim fun~~i.on~hranu I prMOCme. min diclb nlie do sad:! u uanel kaJ.,(") I("cb.~ ohJdnjell... Nll!e. j~ d[l lc tu rijee 0 namt"rtu kojl It! mog40 bill slii::an tlllmetu _ponost: bi oni putovMi
kraj drave (U_f.I()r. Ta.ranovski, rMltiriju srpsk(lg ell 91). MOciili"lllgU br. pravEi U Dertmnji{:~ br.oI11).

,t!

1) Sa1)a.novic mUli d.a jE' ovaJ detter Qapisanlliljvjeravatnijc 11102. godin" (Upor. Sahn.rlovtc Ha_~j",: T<!rltnrUalrJo !lirenJe 1 gradE'VUi ra:tVoj Snrojeva u ;;1 ~Iletu, Rudovi (\a;uCnos: dru5tva BlR, XXVl, knJ. 9, Sar-ajl!Vo Hl85, 5tr. je b10 n;;unel kojl ~e ;'i>l'itojuou ob~ve::o;i oje da u~elllV1Jj~u r ~t(!-lla, ovravd I IZlV""adrIii mo~tovfl 1 Wn1liVll, u davanJo radnib usluga za potrl':{re vojeke- I dr.
~O;~ArI%

kJVz

koj dr!aVi. I dell, :Beograd UI.31.IOU.26, 27.
U} Allkal"1l Tapu VI): Ka.D..:l.&lro Urnurnu

ncki

Fow.kopije II Orijc.nLalnom instiluru u S8.n1jevu u s()J"jj\(!eft.er-ll br. 2\13 I~} To je~ 24.. VIl1 lti12. godine..

11 {!;tan

,.,

.::G=od::::"::,nJc::"":_P:,,:~,,-':::~':::.:..:'=-'k-,ul,,-te:..: .. ;_

(4~

(5)

res

. Prcma spisima od rantje U njihovjm rukama (n;:tl-azl se) koplja deftera da su cslobodent: kad su ih po~a7.ali {u njima je stajalo): kada U vcjnim pohodima bosanski miri-rnlran krene na neku stranu cia bi oS€" slH;bila opasncst od ncprljatelje, neka stancvntct 'spcmenute kasnbe, kcnjunlci i pjesaet, sa potpunom ratncm spremom podu fill vojnu l neka besprtjekomo Vf&C svo]u slusbu. Buduei da foe !!" obziromna sve In izdFlt u;wlser:d carski ferman da sc u 1I0Y! carski defter upilc Uti mnrglnl, i da ae 03 izlo:i:eni naCin ponovo ada carska munfnama de su oni u srnislu carskih naredaba ostobodent ad. avartal divanljc i tekalifi urfije za njih je dosla do i:r.raiajn prekomierna rnnja cerske mtlost, pa i m punovo izdajern cvu muafnamu sretnog caea ko]a jc zavcdena u defter muafnama od 3. dana rebi u1 ahira J 113. godtnc . ~") S obairorn na tnko Irapantnu sltcnost, mogJo bi ae ~!lk reel podudarnosr ovlh dV<lju Iekatuva, kac i s obtirom na ~injenicu da se ostali din teksta muetname iz 1701. godine uneknhko razlikuje ad eitinmog dijeln, .. 0 cttirani die le~t~~izv"Mdnk-su 05 . , nja muafn,\rne iz 1'(01 ranijE': Na"1o""1l.CIroc'iCo- upucuju dvije ,t<l,llm dljelcvirns tuualnume 12 1701. godlne. dijelu koji prethodi i, dije1u ko~i se nataz: tza citiranog teksta, drukCijc je rtjesene pttenje korisnika rnuafijeta, to jent U tim dtjefovlma [e receeo dn $" muufJjc.t odncst n,;l stanovnlke kesabe Sarajevo i stanovntke .sar(Ljev,skog kadJ.lub stQ ntje bic prvobltno slu1l.aj. Drugo, U ovim dijelcvlma prosiren je obirn muailjela, jet je U7. raruju Iormulu 0 oeloboacnju od nemeta avnrtz kci, neal i dzell). jo~ eocene dn S1) spomenuti stanovnlci usloboa~n1 jos i ad »komore i svake drove tekaltf-I urnye i tekaflfl saki!i«l~J.

~at:kc repu_!!like), p:'l kad god 2Ilttt!ha ani se nesebtcno z<uai!u da pomognu pobjedonosnoj cerskol votsct i evim sredslvirnJl cine usluge ea srecu vjerc i drtavc (DugCIri din ve devlete"}. Slil:na neredba i.7.data [n 22, [una L:i95. godlne u kojc] [e, Izrnedu ostalog, reeenc da [c sve stanovnisbvo Bosne (raja i beraja] cetcbodeuo (mu at) od averlskih nameta, I t:Q ad nemete neal, kurekei f dr, jer se ono SUPfQtstevfje neprijato"!Jju !;vim sredstvima kado on napada rta grantee HDsn~11)_

va-

xure-

Postavlja se pitnnje kako su i la~to nestulc ave kasnije interpclecrjet Prvu inte:rpoh.dju, prema kojoj je muafij~t protegnut i na slan.ovni!\';tvo s.ariljt:vskog k.adilaka tl:"eba dovesti u vczu sa. praksorn povremenog, ill mozda cak slalnog Qslobadanja (rnu ii.liyet) svih bosansklll Muslimana od dri:3v.nih. I:llJ.rncta avsT'6,:o:-i divan rye i te~llf-l orfi,ye l.bog njihovog u~e!i-e:a u ra~nim pohodima bosansltlh stmd:Za.kI beg,;l, kasnije bosanskih hE'gle,r'bega (,,-alija. vema), Ta praksa je vrIo stara, 0 &!mu !o'Vj~o&o podaci turskih lzvora iz XVI stolj~. Prvj nama p07.'!lati sp.t>wcu to~ illualIjeta nala1.imo u jednoj zapovijedi (hulrum) sultana Selima II :b: 1572. godine, kojn jc te godine upueena bosaru;;koln begu (sand!akbegu). U loj zapovijedi je, izm~u o"ta.1QC, re.ce-no da se stanovnistvo bOii8.nSkog vlh.jeta. ooaVllo (.mudde-t.:i :me~Udenc) ne apterel:uje name.tima tekJill-l,6~~yej, da sc kra.jevi u ko-jima ani Zlve nal(l7..e u bl.i.zl..ni granica Budima, Hrvatske i mora (Mle-

U citirnnom cckumentu iz ]572. godine narcsitc je pctrebno 1.io~iti tinjCl'l.iCu dot sc muarij~t za eve bosaaske Muslimane pcaktlkuje oduvuo (pcdvukao A. So), sto je moglo da maci jos cd csvojenja Besne, ali isto take i nosto kasnlje. Ova PQsljednje ~p. biti vj~rovatnije, je.r Z."3. prvi 51u~Qj Iurski ixvor-l upotrebljaveiu terrnin ,,[cU.l.i hek§ni"d~n", sto waci »od osvcjenjae. Osim toga, to biti vjerovetnljc i zbog ctejeruce ria su bosaeskt Muslim:mi mogli mescvntie da ucestvuju u vojnlm pchodima OS!n:1nlija tek nakon poodmaklog procesa iStamizac:ije, sto [e moglo da sc desi tek mosda u prvoj polovlni XV I stuljeea. Bilo kako mu drago, 'injenica je ~~ su svi bosenski ..¥~11Ii:!ani, bez obzlre da Ii su bili ~'h;Je.) ili gradani, ii~i\ril1i muafijet"~). 'I!Jffic..i (0. zit" \>rlfcrnc kridilsu ·utc.rtv~ya~C·4 Y.:,oj.nJ,i:ii. poWrui 1113. [ofanal vnirn Ili. defanzlvnim] Oamanllja. A kako su li pohodi, 1ak:ci"reCi, !)eITna.neillno praktjkcvani tokcrn XvI i XVTI stoljeca, a vrlo cesto .l u xvnr stcljeeu, to je pr!lldi~no i spumemrti muanjet bio stalun. Kakc je, rneduttm, u nekim hosanskirn gradovtma bio stnrijt, nartoto u Sarajevu u kojem je oeigledno vaiio jo.s od osvojenja Boone ( ..Iethi ill:d·:&nld!m~), to su se prvcbitue oprosnoC! povelje (mu'oHname) ugra.ni¢.avale snmo na gradskc stanovrustvo Sarajeva. TO.ne znac:ida m' jact diluka nteu vee rano poS1¥i...m.U~C t"t S~ru:i5C~.J1):itsRl1e-

.

co

I

1
I

1\·J'uslima.ne BosnC!. sa Sar:;.j1ij31Tlllj vrlo nlnn po~infe da. builll vee 011 po~etku XVIT :iloljccs, prOLiv <:10upotreba organa osmanske vlasti. koji 8U pokuSsvali d~ ill protivza~ kooito opterecuju nekim nillllcnma1.). S obzi['QIJ) na sve istaknute 0kolnosti. njje niknkvo qudo ~lo je, U osobenim us!ovirna st'lmenim tl ....velikim ['starn (166:3-1699.), u kojem je .'itrll.dala djela Bosna i njcno :otanovnb~Q, a Sarajevo bilo do temelj3 spaljeno u pohodu
t8

pl;aks~ bill,

.~~

sve

ame;-vec'Po

op:::tem

:~~ ~:=!~b~:~;k:~~~~:edW~~Q~: ;~~.:~~~k ~25.
~N1~kog ~tep~nll
U) To je mOiatl da bl'de Jedan sn:rfuih pod. ..i""'j" dtllioj fsltlmlzadll . si:tmQvl'iUtl'i!I u Bosnl ~ Rereego\'ini, ;1,11!stOIlN!m~nlJ i 'I:'lol( visokt,lg do tacLa (I~tve.nme Isl.B.rmu.clje.

od

"I

HadiiJll.bi~

M, op. dt.

str.

ll'1'-ll1!L

161fiad~Bblc:M,

L&to,ltr.

liS.

LTpor.Sufesk.a A: Selja&e bune u :SOsoi u XVU i XVlIr stol'~u. GodMnJ ..'" o.Jl.". IrtoriC"B.I"\1 ill, glldil1!l. XVI!, SU1Ilevo IH\i9. str. 167-173. B
If)

tsu

d"di§njIlR

Pnlvtlog

f[lkult(l~

____

tllJ

r'fj
n.um~i io~r~~~ti lekfillf-l

Dr Avdo .sueeska

<"'~·~E!\d'f. :'~"3;~
vnjezae
uaatanka muatijet_;i,·&;_.'·t\.r

.. ·i~'··>~

• • • • •• • • .'
••
I

SflvojskOg:~), saraievskom muafnamcm ia..1701.godine obubv:)~~no pored gr .. dskog-starlDvi~tva.SfLr.]iev.l i ostalc satafev.slOO,g kednuka. Do takvog kcrnpcnovanja mua,fnanfC ii 1701: io'3in~ 'moglo [e doei I zbog toga ito su, gotovo u nemogueim ustovtma aivota, nas\.aHm s(radanjcm u spcmenutom ratu, potplsnlci predstavke (nrzu mahza.r) sultanu taka trsstn, pohneci od op~Leg stanju u kojern su $C n.Jiazili svl Muslimani Sarajevo i njegovog kadiluka kac i od [:injenice da SlJ svi joo od ranije uziv:;Ili muafijet. Na osnovu svega tog~ mlsllm da sa rnoze objasntti 7.(lsto je tek u ovoj muainaml, a ne i u rft.njjim, jstaknurc de jr- onn prvobitno, navodlJ9, imala .zfLE9vQ:d-sl6 su tuda .. to jest u vrtjemePctba, .musliffi1iiiYkoji.;iu stanovelt u+kadiluku "Bosna-Sa,;]j putem ope-eg_ uStanka (mobiliudjc-nefir-i am") pokazali pretjeranu poertvovanost (~~€({O~~ tam) da odbULI opas-; nest Imuziret, s~etu) odncprijalelja, ~a je abog toga kao I::'!:otu."!~lllga (revans, mukahale) u nj'ihovu ruke milcstivo i dcbrcsetvc podljeljeno vlastorucnc pismo (h:lt-i humayue) sretnog cara s tim da cjelekupno stanovnlstvo &pomenut.(>g kadiluka bude oprosteno i oslobcdenc od unbidajenih I leiikih narneta (t~kI1IH-i urfiye i ~a_kk;:i~~tJ_

sta;;--ovnist\'o

~~p~~!\a~~:

ij_9.q_qg_ni~,-!.nl POfltOj.(l.Ji u

~~sata~O~~k nL!~~j~b~~:~i

p~:~:.fE~.;'-:
1j_~'

jama osmanske drZUVtl- u drugcj polovlni XVI stctjeca, a u nektm, kao npr . u Bosanskom padaluku, tek kencern XVI, a natuc:ito u loku XVII stcljeca. 1 to eloupctrebom crgann csmanske prcvincijske i lokalnc vtesu koji su pod razaim naxivima (devir, qanan bahasi, zahlre ba-

~~~~S~l"C;:~~~\q~i, a::;!'vnq~~:si,alt~ifeth:;:~i.,
ycmekhk, o..sr-i dlyet, qapu har'gi, pelikeii, pokton

t:~~~g~!z~~~j~~~r~!7~~~~ir~~i o:~V;;!~~l:~~:~a;r~_~~,to~~,
:ilo je acbracs ubiranja i ovih nameta n~ln mjesto U seruievskcj mu~:uni 12 1701. godine I sto je time mauttjet u Sarajevu upotpunjen .:;.::o.glasml potrebama vrcmena . Ova] nesto opsirniji csvrt na mltafijet u Sarajevo i ne prcbJerri sarujevske mautneme 1-;: 1'101. gcdine ucinjen je radi toga da bi se, analizom raauettth tek.'it~va, ornedavanjern prvobttnog -,t~ksla i nJegovim r.isb:njcm od kasnijih nasJ.lga, stvo.rlJa osncva za b.ksC! l':FIZrnetranjs u uaslovu ovcg rada postavlienog pitanja ..DOlIi su sarajevsk! J-evr~ji bili mu 5.f?G. Pcstavfjanje cvog pitanja inspirisano je jr-nnitu ucdevno otkrlvcnim turskim dokumentom koji daje mogucnest da ~p Q njemu moae -'i!gl,ll:nije ncgo do sada rasprnvljatl. H.ijei': je 0 jednoj nnredbi (emri S<.>ril! sultana Selima In od 22. muharremu l2~2 {I. IV 1807. kcia]e tada bija upueena oosaru;kom valin i SI3n.)ev!;ko U"l, <I knja jc !2d,llta na (J,_~~OVlf ptedSbl,vke [an) sere }e vs - :.drolj!i, hri~~an,j, i Juvreja. U toj narcdbi je navedeno: d.J sc i;: spcmenote predstavke mote :;>;akljuciti da do facia grad Sarajevo mje optereeivan IIi najmanjim dije10m nerneta lcldtlif-i orfiye, lzuecv ito SO:! n:iphcuje ad prekc csemdesct kucil (graClii Sarajevo) lean dle kojlm je zaduzen navedeui kndiluk na trne nemeta menall i ostallh lckalifa. Medutim, kada god janjicarski aablt u Sarajevu treba da prenese· neka nnrcdenja po selima, on sa izgovara de Ide na vojnu j tjnl povodom bf!_!;Jlravno naplacuje .po 1d-~e1Lrl.kcse noveR na Ime qomor-b.!l['gir .aq~e Cimc irn priCinjava neprOlvdu i iz8ziva ogorcenje_ ObjasnivSi t!l.nova. zapovijed) to, ani oSU 7..amolili da se kojom soe z.abraniti

nttc ubirnll od stauovmstvo dazbille u svoju kcrisf!"). Jedna od takvih d.a.bina bija jc Lqcrnor aqeesl. Kako je centralna vlast te da:tbiD.e

i dr.) protivzako-

~ili~~; H~::

~¥~k!l~~u nvr:t;i_~!lt:e_~~J~~~;~_~e o~~~:_::m~t~af!j::~i~~~~;n~
"~k'~lli~-~ii,"~·rli~·Y~.=' ~kO~j,~· ~ Iz I _groine.,k', 1 kasmJc sa osrobodenje od nameta tekalif-i
U

U sar.1j~vskoj

mualnami

ix 1701. godine

aalazirnc

tntcrpolact]u

'~"~'~"~'~''''~·.~t iItim,umlLamamiIJd~ko~n~kc~e~ti~w:va~n~iiC .cno
oriiye

tekstcvlma, spcnunje i lc:kilif-~ Sfiqqa. sao i j~(ian konkretan novt eemet pod nealvcm qomor ekcest. Novo U cvoi mua!nami U odncsu na prvohitne tekstovc serajevskcg muafijeta je upravc spominjan]e riameta tekiiliI.j soqqa, odncsnc konkretnog nameta 'la-mnr akdesl. Pcstnvlfa S~ pi tanje kakn [e nastula ova interpotacfju i zusto 11UliJt:': nisu cbuhvaeeni muafijetcm nameu tek5-U-l s5.qqa? Na DSnQVU vlasttub istraiivanjH 0 nastanku i. razvoju nameta :lvariz-i di\1'anlYc i tck:Uii-i orfiye i tek8.lU-j saqqn, utvrdio sam da
.to) 0 tim 'JY'.odanUm.ll !aeuvale :su se potreme vIjcsti U {lQlq,lmentlma slinjevskog sidi:i}" koji ~ rndn.tl u "l'ur.tk.om jstorijskom dro~tvu ~ (Till'lr, Tilrlh Kurumu), I':lje. Sf' !1)l.okolpijl'!' i r.,g",sUl OQlru;e u AkndemiJ1 I uml~t"'QI;li aiR n Sar-aJevu. Joolin broj'i:ih (lolnJMM~t.a Q'b)lIV"L(J _je In-alclk HIlIiI u r~dLl: Sara,. Booni' !io:ciye sicilll!rinc gore Vlyana bOLgUnundan UlI1'r. ~i harb yilladndB·Boana, . TarIh veslkalar-l. sayle 9, CUt Jl, :itr_ 173-l1S'i t Sayi: II, n. str. 3'12-334.. 0 prodoru Savojskolt u SanJevo vld. Tagi':hul:'b des Pril:u:;ln Eug-en von SavCly!n fiber -:len strcl1z;ug naeh Sll.l'aj("vo im Jahre IG~. MlI~ekm IlltL Hll.uptmann Zil;l;erMUe,r, .MIU.ellunl';et\ des K. ,:"d Krieg~ jt"dn0i AnlmM nauk:3.

em

an:hlvs,
Savojski

drit~
u

Folgo£';vru Band. W.if'n 1014; Dr J091p Mah.:iOvlt: Pnn.e Evgen!J
16'19, Narodna starina, "v. 1-4_ Z~b 1929, str.

nameta..

ec

izda

emri ~rif (co.sm~ suln.o.piacivanje spomenutog

SlI.rajl!'VU

911-1011. !~} lJpor. Suc."lta A: Die EntwJillung <J~f B~telJj::n.wg ,.slr_ lOO-J~CI; Suce:>lku. A: Tabit. {p-rUtlg ~?\l¢avlJniu clHt.biruilm·g 5In""'[1 U n!l51m ~mJjflm'l pod tur;r.kem ",1;,;,',('), Godiknj(lk Ptallfiog fRkulteta
Il.

til Oval h:rmtn 51;!srete tek kamljo'l u osman.sldm izvOrilllil, i to Il ][1l1I r J~ ~ u XVI!J 5toJje.t~. Ra:z.log I;m.'le hcba t.raliti Il finjen.!cL OJ! je ,r!!ODI~(" probham rJ!Ui~nj8 U osmansko;l drf;avl,rj.wavan poglavlw pQsredstvom kw,.-LM,h osm..m"tdh vOJnlh ustQnova (Umanlkil' 1 Janjibr:ske organ1zadl~ J M_l_ ft) HadZijlltuc M. op. cil slr. WI.

1960, str. 33t1---l62. Vldjt'liioXi Ak:dli MU$Uafa: Tfirkl,)'e taMh!. <:. II (l453-1559}, Ankara lQ11, $1:1'_ 22, 2211.

Sarsjevu VIll, nin i.ktis~di

sarajevo
\-'e

ictimaI

"'1

.1,

'::c"=--

eodllnjak

pravnog filirultela

,"

:~

t>, nadu za to neb
alif-i srniju orfiye_ budo cslobcdeni ncmeta avarts-I divani,Yc i tekNa mar-gini [e uvedenc i 10 da se od njih ne naplaeuje aqcest niti bila kekve druge tassc te da sa- time! nc uZI1emirIlV:lti'~).

I I I I I I I

Kadn fC tim pcvodor» tzvreen uvtd u carske dertere, ustanovIjcno je: da se kasaba Sarajevo, koja se nalnzl u bcsanskom saneaejcu
nalalI na samoj granid carswa: lOS od Fetha (od csvojenja) pa sve do tade l.adgod sc zapovjednid Bosne i mir-i mirant polaz.ili na bila koju stranu cia se bore sa neprj jabeljem, stancvnici spomenute kascbe IOUs njirna iSli nn konftma: nekl stanovnici te kasabe Zlve od

names qcmor

zanata, a ncki ad trgcvlne: 0 tom" SLljzri::lUahkami .serifi (casne zapovljadi] od atrane tanijih sultana, pa so i :,,8. strane sadanjcg sultana izd;;ije ernri humayun (carska naredba] suene naredbi Izdatcj IS. rebiul-evvela 9117 (12 V 1571i'.). Prema toj uaredbi, sve done dok oni (tj. stanovnici Sarajeva] budu bespnjckcme vr.!iili SVQju dU.Z.[105t~k;aQ stc je naprtjed izlozenQ, neka budu oslobodcni emu ii.fJ tid nameta

OV<Ijdokumenat j{l viscstruko iIltercsanl.an. On Pl'uZa rnogucnest da se uspjcsnc raspravl nekoliko~il.tmja. Prvo, i iz Il.jegovug
GSIlOI{J1og sadriajl:l alname. S(! nsxtre prvobnn! moguCi gctovc Iekst, sarajevske doslovno unesen muonaj Kan.k1eristil':l"Io jc de je. i o\'dje

~:"iL"'.z, kU1·ckci,neal I dgelh. Tako glasi carskt Jerman.
Posla su cslobodenl su oni }J!'c-docili prepis sve dDi1e dok god naredbe stauovntct
nil

koju

posjeduju

i kojcm

kesebe budu prcuv neprrjafelju kao konjanict i pie£tici i na taj nacin budu l::inili usluge vojsct, oru su u smtstu ahkumi He-rUIl usloboscnt od nameta av!l..riz-i divanrye i te'k:!lllf-i orfiye ;itO jc eabtljosenc i u novom corskom deftert •.

nevedece

iSli s mirt-miramma

J3~T1ebel' ovi oodu

koju stranu

isti tckst kcji je zabtljcien u de(tcru bcsanskog sand±a.!tu sa pocotke XV1I stotjeea, 1-:0)1 je oi:lgiedno dcstcvnc prepisan iz cerskcg Iermana ladatog 086. (1578.) godtne, kae sto [e, opet; ova] prepisan Iz carskog Ietrnana izd~tog 987. (1579.) godtne, pr-l eemu je najvjerovatnije taka" prvt Ierman (muernama) i.zd.ilt U vnjeme navcdenn u mual_..g~ it: 1101. g~ine, tQ._~~L.4. l:ebiul-ahiru_ .~30: g_,?ding ! ..(2:t,_yIJ! ~. To zuk1jui:uiemD na QSl:lOVU anrev~m~_~.~ice_._}f~e~_u nama powafim p.riJ-il]erc.irnaSacuvll.nlh sal"aj~·ySkib...m!i.uPEma ni II jeclllOj
sa ne spominjC hniji datum. O$im Log", u_ ctefteru kofiJe sastavljE:n

Prtpadruka vjersac cpstine Jevreja (die-moila!i Jchudiyan) II samom Sarujevu tma cetiri neferu, Prema defter! muressalu on! su 1l:tdutc-ni ad C8!6kc blflg;~fn~ de daju na Imc daebtnc ciW'), bermea"), mudii.clTed'S}, diinum'l), is'pendi:e:!t;) I mahlut:>9j 1:<:00s: cd cevedesct i cc-t.iri hiljadc Posto ti~u vllejeta vrse bale i 5est stotina :lkti. su bosaoske valije Beene, sve eve cvlastene u svim pitanj'ima koja se se na navcdenom mjesLu rijesiti .po-

~o1(Qgo)dine-1]i-IlCitOm.iIo ~ i:-aS:nij(> spcmtnjc se rnuafijet Sar-ajl::'v~so.svim krntko. DOl. tada postcjao eekst koji se kasnjje take Jc 1I1--l01TlO pnnavlja slgumo bi bin uuescn ] 1.1 ovuj defter. Sve tu uavcdl / na zakljueak da je _!E}!-afijet Sarajev¥(!fi.nilivnQ izgrartrn 'i "p;~;::no furlllulisan carskom nared.bom i;r,.datom iek _l572,_ gOdine., Hj] je osncvni tekst tada vjerovatno zapisan na warglni heka~ nesacuvanQg
po-pisno[:" denera bosenskcg sandsaka. Tu preclatranje [e nlCJglQ
JlW-

J:l
..)

1...

cc-

srodswcm vulije I UIl scglasncst, suda. K::tdfl stanovnici Sarajeva Izduznost kOj3. jc uvedena na margtnt deftcre, kada budc lo trei kako [e proptseno, odnosno kada ucine uslugu vojaci, u nak-

,.

••l Rc:rm.i oWl: j...:rajlllski por1!Z no tcmiju kOla su p~&lI m~l'nl .Eeljaci, i to U i<,-'lQSu 22. ak1!>;: a diell fttluk, oon03110 1,2 ak~1 :;!"..I! pollt i!.illuka. od z Ie) nennak jo rajin.&ki ~z koga SlI pl'.'-Call Dt~jenl slmm...s.u wiaei musli~ni !HI malo :-.emljc, odollsnCl beuclnlja§l,. a lztl(lJ;'Q je II U~ e ak1'l. '"I Mudferred J~ l'ajinski po~ [IS 're,nllu kop !W vl,aCalf neorenj .....'

tau kac pcstjedica moguL-ih »ejasneea 'LI pcgledu sadrzaja muufljeta, iz 1568. cod:ine izrafen u uo~lenoJ tonnl avdria-i divani'ye-cl.en mu ftf«). da bi tek kesnije bic preciztran, kakc U svcm opstezn vidu bo oslcbcdenjc Sa_rajliju cd nameta av.fi:rlz-idtvantye j tek4lif-i orfiyc, odnosno konkretnu od nnme:t!i~av.iriz, kurekci, ne%l i dZelb. Na o.5JlOVU sv~ga §to je llaprijed reee,ho, mi.slim. da smo uspjeli dokazati da se od pocetka do kraja, poeev od 1572. godine, odci1:lu jed.rm prvobitni I£kst so.rajev5ke muafname, kojem SU kasniie dodavane odredcne pojedinost:!, Zi3vlsnu00 toga koji su .sLanovnici Saraieva i zaSto tt-afili polvrdu muaIname,
jer jc Or'! u biljc!id divdmye (~nvGriz-i odJ~Q.mo zavisn'o povrijedena, iz 1701. i ad toga Clja su praya. u konkretnom sluc<lju bila 0 6emu ilustr-~timc primjer2 HIO'7. goP-toe.

~ ~P.O~~~j~n~dr!~~oTIj~j~~nf~~pl!J,;,,~~~:'povrlini p

tem1j~.

predstavljll,ju maufname

H) r~.nd~~ j~ UfnJ 'Mv~ni po~ kog~ ~ p]:.bill ne.:nus1Jm.an1-. rrooslO le- 2S aj{~ a plaCali SIJ (:"iI kako mari~ma domst:1MtWl tako istO I drug. til rao ~o~l:lbnI nm~ka"cl '" ism clo;>matlmlvu. ~) l\iahh.!t je Tenta koja Je 4binmo Qc! faje til ra:movr:;nc flu-ricc ne kol,; je- abil:nll uz.tmanp d(!:s:':Unn (u.!iur).

7f1-n

""l l.EloJ:lbul :S'l~bald'lnllk Artlvl, MlIliye tle1icrri ND 8555. fotokopiie u Akademlli Ilauica 1 ull1jelfiOsIl EiH.

br.

-!
"'_'_. CoxlJJ!tlj:;,k Pn\"nOl lal-".Jlu>t~ pl) U slueaju Jcvreja pcstuvlja muafijet? Mislim da muafijet Jev naseljavenja ne na k . u Snr.ljcvu") se pttanjc . od kada SI) out uzivali od pol:etka njihovcg gcd., r:lakl~ ad godiDrugo vaino pltanje kaje objainjavil muafnama iz 180'1. godtne [cste pitanjc na koji die stauovntstva Sarajeva sec cdnosto mualijet ~ao 5tO smo \';djcli u toj muabaaml, kojc jc lzdata Po predstave! sa rajevskfh (L.d:ri~ana i Jevreje, muafijct sc OOnO:<llQ ~ne sumo ne muslimane vee i na Jevreje, a vjcrovetoo i na hriM::ane_ Nas, naravno, uvdje interesujc pitanje muaf'ijeta Jevreja, [er se citlrani Jerman odnest prvcnstveno [) Jovrejima. ria I"I;jih. posto u drugom svoma dijeiu go\!ori same

¢nlog, zapi~
~am l!). rebtut-evveta goIDn:l kasnije od nama naj-

seno da fe jedna ad s 987. {12. V la'l9, !Jodine-), to jest a.fnama. davani

raetje pnZn.ltog tcksta mualname WI koji se poziva surajevaka mu~~. grine. S obatrorn n~Cinjcnicu da SLl Iakvi akti izn mo bu <1l'zuhal) aetnteresovantb Iica, s mnogo vjerovatde je muafnama ta l579. gcdme Izdata ria moljcvrejskog stancvulstva SllJ'ajcv~'lJ kcje [e tcda (poetalc .i ostalc mu .At) ad. narneta Sarujllje,

•I • •I
I

muafijcta Jevreja, on je, keo 5tOsmo vidjcli, naCin na kuji je objasnjcn muu[ijet SHT.ajp'l{skJh muslfmana u muafnami Iz 170:1, godlnc, [ec je csnov t-og 05Icbcdcnja JUl.uell u lstcvrsncm tekstu prvobitne sarejevske mueroame, a to je onaj centralnl tekst koji se nalazl \1 svim sacuvanfm prrm[erclma serajcvske muajname Upornc ponavljanje Istog tcksta u setm

Sto se lice samog obja.~njen nn sttcan

»cee prctpostavljamo bu Iada rnalobrcjncg mHoSCU sultana niye i lekaliI-i

oslobodeno jjrr.iyc kao

.(I.variz-i

dlvit.-

p

sluccjevfma

navod]

.

ne

zakljur.lilk

.

da

le prvobitno

precieirana

am esni.cima isf ca licno kCl:>n;je"' Mi:liTI10 i neposrednc ualmati da

u vri "erne nw--. U u'>'001l muajnamq iz. 180-7. godinc je Jpak spomenuto obavcxama da je
l1l.

~"'-i g~

prel.::o odncsno

osnmdeset rnenztla,

kUl"li u gradu postanskih kac i ostzdim

Sarejevu
stantca tckalifima

optereecnc

mcrali 'sanskim • knko koliko rajfije nalaelli

Bitno je tu de su Sardjlije bili
namjesntcima mcdusobnirn tacnc ntsu me cdrcdeni ce oni bili [eSerelevc zadllga xamjertu odredenl

~J(:e~ce u i2:vr~vanju te obavcee. dut.ni da stave no. rcspclaganje boboraca,
,il

podlzanje

i lzdrfuvanje

I poster n (tetere, koje su obaveze

utah),
spartale

broj

koji

ee to beret pitanje Iica. bogat.iji,

biti i je-

to [c bila. [edno trot'ba.11;!da dade

tl:lktirno

koje Znalc

rje~J.vanlJ·u

docovorimo. aaintcrcsovanih
boracc, su, narocltc
I)

se

uti sigurno

eve Sazu scbc

~I) NI! ana w tClCaI:l. datwn li()se!jav:anjCl Jevreje II Sarajevo, all fiOslo se olll. u n.C:uvac[m tur.<:kiM lzvnelma 3p<:1IDin,lU vee 15115. gc:Jdine, I.>lJi¢no ae mtsu da njitwvo do:reUnv.a.cjl! zapofinje negdje pol.wioom. XV] .'j""Jij~" (UJll1r. -ezersxe okupadJ<:, Serafevn ian. ~tr_ OJ'!l 0 r~"n:i11l piWnjim~ iz poUU(:ke, dl'U~tv~.e I kulh.rm<;! is(Clrij(.' J·cvr~Ja \l. Ilosl:ll I Herce!lo\1nl I Sarafevu vldjetl prilo;g:(' grupr< autcra U kn~izl sSpomeJli~"l 41l(l godlna od dclask. ... Jt1v.r~l!l. u DrIsnu i Heeceecvtnue, SEirajl!VlJ 1900. -." tz.slcda da ae na pCl&".ku u Sarajevu na.!:l.zlo sasvlm mall broj J(!_vre;a. To zaklj1,1ful,;.mo nn Q!Il]!lVU (injcniCll da 5U \1 deIl.l!I"U1:.. 1002. godlne Z<iIpi'l<l'1'l lomu trl jl!vrej;si!:8 (loma~ln$Lva (A+lkllrll 1'~V!l ve xeuostrc Uruumu MUdUrHlgu Ilr. Ll, iot"k:op.ljc u DtlJetn.lnom Inalltutu u s-erljl. certera Dr. 2113) Kan.lI.L~rtJlI~o je da se u mutl~Mmi lz nQ1. godtee spcmmiu same &tirl Jevn.J~ka dQrrnI&1s"lva inefera). To Ie vjuo'mtno pe in~ljl·tur.;k(!_ :uimLniIllf;;_dje pn:!plsano Lz nekog stareg uertera koji Ic last..avljoJ Joi u XV[ ~loljetu. Jl:lil!;e, wrua je s~o u SIU·&jevu bllo o;tI"'eod hilla!l ... .J~rejll, j~ Ih le prern.a prvom austro·ugatijkon; popl.:m :i::r.. .lB79. god.ine "1)110 2.071. Vld" Kru!evac Tod.or: DI""U.titv(!!lc promjoC:nl! "kod b05~ru:1tlh J~j ... Z(I. -IHistro-ugllr.skol': ,-",:emE'nll. Svotn..mc,a,etr.'1E1.
Skaric "'1.11diJ;lav~ 5:Jraj(!vO i njJ;:govll okolioa ad n~irta:rijlb. vremeaa do austrc-

u rat.

Pojedinct

.' •
I

edell, to jest IDoogi 8U So"grad·ani svojim novbanfm olkupom placeolm bede1ima oslobadnli ave aveze. su na takav na& ispunjavali svoju -cbeveeu na prvcm mjestu nemuslimani, ali i bogatiji Musliroani Sarajeva. 'I'a praksa je najvjerovatnijc hila slalna, 5 tim sto su svt bosanskl Muslirnanl, pa prema tome I S~ajlije, narodito poEev ad kraja xv.u stoljel:a, morali da vde vojne usluge Carstvu, bez obzica na muafijet, a t<t je obaveza ostvarivana putem. op~ ~obi..liz;acije kaju osmanski izvori naj~este upotrE!za bljavllju t.errn1n nefir-i Am.

• • • • •
Ii'

perlcdu

~") 0 katcgQrUClIU(\ vid. Il.Vestl,) nn

Uta ...

!ita

koja su uiiv:;:L, Dr .....' &Jfija,

mu ...fljo!t 1900, sir.

u xrasteccm 1~2 i clulje

osrn~n!:..kom

~Il 0 n'l;~hmk\1 i znafaju tfh n.lm-e±::I vlej. Su~t~k ... A: D!e Entl'!iclrlu;1g: del" nesreuerung ••• , str. nO---I~jJ, k:w I S,,';r:s.lq~ A; Novi r,n;.d"ci r} 'n1!.,~t"lJlnJ I rul1LL l:.U.I!..:;llu u ,Ull~n~, Prilozl Instltuh an iJ;t-orlju, Iii~in$ X/II, S~r:l-jevo J9'N·, lOn, sri". 1:55-l54.

er.

J~} Kadll fe ta~no ll5t.;Hlolvll~ " .... l n:.m<':t Il~ Z'tl(lll\rl, SIElur.tlll Je da "'"' a on I:e>;t[) pTIlktjlcO"~1:l u XVUl ~llllJl"::U i da jc PIl~~UO ,~lc1u.n nu;:;'ill l!lXlr~"I!i"~uJu

IlOOUW.kaza pott;ah.; po;!tan~k~ ;;lufb" Im""",l)
Ijeea. 0 <tv<Jm .. oMirnlje: HIlOldija: M. CUgll.Lil.y HilIlDVi i itaravansarajl,

II drl.ll!tl,1 pa.!llvinl XVIII 510VI)

da Eskiyalik ve hil[k hank(':tier!, ls~bul
~vIJ;.kovic

Ulur,:I!.Y,

Ul!i5,JQ". 3'\--38, 39, 50, HIli, 46-~1; f 2
Sarajevo 1057, IItr11;1 r;laU"; j

la

HI yUzyl1l~rd:.

S:iruh(ln

Sueeska A: Aj:ml (prtloi [2;ull:lVa[]jl) lokalue uprave U Ildlm zaD.1jal'llP. za vrtjeme TUfiJ.ka), Silrnj~VO-, 1965, litt. 111-11.3. ~ 0 t'i.tll.ldmll I tWuf!i!llju Il Bosni vldjoU radove $UCeSka A: 0 n"'~lanku

I:tr.

lC Sllrl!jrwu ~utaV~'30

~!~;~"~~~~l~ut::I~l;;~~ ~~~~I~~.I1~~~1a':p;!~e~~~~
XXI, Sarajevo 1~~3.

ei!luka 3~-5'l;

Pr.,.~ pollUbj

U Il:Illm

'l.emljam~,

rei1J-ll8:.nja :.g.-aT!lii). OOnoSi1. BIH u xrx u

GOOi!iDJak

druljlva

\$t;or:iean.

:Bill

XVl!1IHI5,

!'wlj~u.

11) Na oacovu
spisak

vearreve
lI~iI

bujTUlo;J.jjeIw.dlj~ ill
koja eu pojeliinao!nO

II I

"RT!Jetn. Takuv dett-er :naz::lva'!"l. J .. ;oi .... mat ddten .. Viie t;Jkvi:h uertera. u ecjrmn su. un~(!na trnena j llekib II5I1Ijevskih .revt'ela (lj!loblldelll.S od t~ta. 5ilCIlVWO se IJ &ldi'.ilima praje\l'~k(lg kadlJe 11: druge rcrcviee XVIll strJli.xa (Gazl Busrevbegova blblioteka u SarnjC'-'lI).

(deU~r)

1.1 svom srotoketu Wd.lllu) bUa. o:s1C1bail:aIlIi :'!pmnenutih