You are on page 1of 7

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI PERDANA LEBUHRAYA SULTANAH BAHIYAH, 05350 ALOR SETAR, KEDAH

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 5

Pilih satu soalan sahaja • Kertas lukisan disediakan oleh pihak sekolah : Menggambar : Alam Lautan : Krayon atau pensel warna atau warna air dan berus lukisan.

1. Bidang Tajuk Bahan/Alatan

Arahan : Murid dikehendaki melukis satu pemandangan dalam laut, kemudian warnakan lukisan tersebut.

2. Bidang Tajuk Bahan /alatan

: Membuat corak dan rekaan : Kad Ucapan Selamat Hari Guru : Kertas warna, gam, gunting ,pensel warna atau krayon.

Arahan : Murid dikehendaki menghasilkan kad ucapan kepada guru menggunakan kertas lukisan yang disediakan dan bahan-bahan yang dibawa menggunakan kreativiti masing-masing.

3. Bidang Tajuk Bahan/Alatan

: Mengenal kraf tradisional : Anyaman Tikar : Kertas warna, gam, gunting, pembaris

Arahan : Murid dikehendaki menghasilkan anyaman tikar dengan menggunakan teknik anyaman. Kertas dasarnya menggunakan kertas lukisan yang disediakan. Murid boleh menyediakan potongan kertas warna di rumah.

4. Bidang Tajuk

: Membentuk dan Membuat Binaan : Penanda Buku

Bahan /Alatan difikirkan perlu.

: Kertas warna atau majalah, gunting, reben atau renda, bahan hiasan yang

Arahan : Murid dikehendaki menghasilkan satu penanda buku dengan menggunakan teknik anyaman. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEKOLAH KEBANGSAAN SERI PERDANA LEBUHRAYA SULTANAH BAHIYAH, 05350 ALOR SETAR, KEDAH

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 5

Pilih satu soalan sahaja • Kertas lukisan disediakan oleh pihak sekolah : Menggambar : Alam Lautan : Krayon atau pensel warna atau warna air dan berus lukisan.

1. Bidang Tajuk Bahan/Alatan

Arahan : Murid dikehendaki melukis satu pemandangan dalam laut, kemudian warnakan lukisan tersebut.

2. Bidang Tajuk Bahan /alatan

: Membuat corak dan rekaan : Kad Ucapan Selamat Hari Guru : Kertas warna, gam, gunting ,pensel warna atau krayon.

Arahan : Murid dikehendaki menghasilkan kad ucapan kepada guru menggunakan kertas lukisan yang disediakan dan bahan-bahan yang dibawa menggunakan kreativiti masing-masing.

3. Bidang Tajuk Bahan/Alatan

: Mengenal kraf tradisional : Anyaman Tikar : Kertas warna, gam, gunting, pembaris

Arahan : Murid dikehendaki menghasilkan anyaman tikar dengan menggunakan teknik anyaman. Kertas dasarnya menggunakan kertas lukisan yang disediakan. Murid boleh menyediakan potongan kertas warna di rumah.

4. Bidang Tajuk Bahan /Alatan difikirkan perlu.

: Membentuk dan Membuat Binaan : Penanda Buku : Kertas warna atau majalah, gunting, reben atau renda, bahan hiasan yang

Arahan : Murid dikehendaki menghasilkan satu penanda buku dengan menggunakan teknik anyaman.

5. Bidang

: Membentuk dan Membuat Binaan : Bingkai gambar

Tajuk

Bahan /Alatan : Foto diri atau foto keluarga, gam, gunting, kertas warna, reben dan lain-lain bahan yang difikirkan perlu. Arahan : Murid dikehendaki menghasilkan satu bingkai gambar dan

menghiaskannya mengikut kreativiti masing-masing.

Disediakanoleh,

Disahkanoleh,

SEKOLAH KEBANGSAAN GOMBAK SETIA UJIAN SELARAS SATU 2012 PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4 Pilihsatusoalansahaja

1. Bidang

: Menggambar : Buah-BuahanTempatan

Tajuk

Bahan/alatan: Kertaslukisan, krayon atau pensel warna atau warna air. Arahan : Murid dikehendaki melukis gambar buah-buahan tempatan dengan teknik catan ,kemudian warnakan lukisan tersebut dengan cantik dan kemas.

2. Bidang

: MembuatCorak Dan Rekaan ; Pembalut Hadiah

Tajuk

Bahan/alatan :Kertas lukisan, pensel warna atau krayon atau warna air. Arahan : Murid dikehendaki menghasilkan satu pembalut hadiah dengan teknik corak ulangan dengan cantik dan kemas.

3. Bidang

: MengenalKrafTradisional : Batik

Tajuk

Bahan/alatan :kertas lukisan, alat tulis , warna air, lilin atau krayon. Arahan : Murid di kehendaki menghasilkan satu corak batik dengan menggunakan teknik resis dengan cantik dan menarik.

4. Bidang

: Membentuk Dan membuatBinaan : Tabung Duit Saya

Tajuk

Bahan/Alatan: botol air mineral, kertas warna, gam ,gunting,reben dan bahan-bahan lain yang difikirkan perlu. Arahan : Hasilkan satu tabung duit dengan cantik danmenarik.

Disediakanoleh,

Disahkanoleh,

SEKOLAH KEBANGSAAN GOMBAK SETIA UJIAN SELARAS SATU 2012 PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6 PilihSatusoalansahaja

1. Bidang

:Menggambar

Tajuk

: poster DadahMusuh Negara

Bahan/Alatan: Kertaslukisan, warnapenselataukrayonataupenselwarna. Arahan : Muriddikehendakimenghasilkansatu poster yang bertajukDadahMusuh

Negara denganteknikcatan.
2. Bidang

: MembuatcorakdanRekaan : PembalutBuku

Tajuk

Bahan/Alatan: kertaslukisan, warnapenselatauwarna air atauwarnakrayon. Arahan : Muriddikehendakimenghasilkansatupembalutbukudenganteknikcorakulangan.

3. Bidang

: MengenalKraftradisional : Corak Batik Flora

Tajuk

Bahan/Alatan: krayonataulilindanwarna air Arahan : Muriddikehendakimenghasilkansatucorak batik lukisbermotifkan flora atau

tumbuh-tumbuhandenganteknikresis.
4. Bidang

: Membentuk Dan MembuatBinaan : Beg KertasSaya

Tajuk

Bahan/Alatan: Tali, gam,kertaswarna @kertasbercorak,peralatanmewarna,penebuklubang Arahan menarik. Disediakanoleh, Disahkanoleh, : Muriddikehendakimenghasilkansatu beg kertasdengancantik ,kemasdan

SEKOLAH KEBANGSAAN GOMBAK SETIA UJIAN SELARAS SATU 2012 PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6 PilihSatusoalansahaja
1. Bidang

: Menggambar

Tajuk:Rumahsaya Bahan/Alatan :kertaslukisan, warnakrayonataupenselwarna, alattulis Arahan:Muriddikehendakimenghasilkansatulukisanrumahmenggunakanteknikcata n ,kemudianwarnakannyadengancantikdankemas.

2. Bidang

:Membuatcorak Dan Rekaan :CorakTindanan

Tajuk

Bahan/Alatan :Kertaswarna, kertaslukisan , gam dangunting Arahan: Muriddikehendakimenghasilkansatucoraktindanandengantekniktampalan denganmenggunakanpelbagaikertaswarna.

3. Bidang

:MengenalKrafTradisional

Tajuk:KerisWarisan Bahan/Alatan :kertasmajalah, gam , gunting , dankertaslukisan. Arahan: hasilkankertaslukisanmenggunakanteknikkolaj.

4. Bidang

:Membentuk Dan MembuatBinaan

Tajuk:MobailBuah-Buahan Bahan/Alatan :kad manila, gunting, benang,warna pastel ataukrayon ,penyangkutbaju Arahan: Hasilkansatumobailbuah-buahandengancantikdanmenarik.

Disediakanoleh,

Disahkan oleh,