Ljubodrag Simonovi , Beograd, Srbija, E-mail: comrade@sezampro.

rs

MANIFEST EGZISTENCIJALNOG HUMANIZMA
Najva niji zadatak humanisti ke inteligencije je da izgradi takvu samosvest savremenog oveka koja pru a mogu nost ove anstvu da opstane. Ona treba da uka e na sve dramati nije posledice razvoja kapitalizma kao destruktivnog poretka i na postoje e objektivne mogu nosti za stvaranje novog sveta. Istovremeno, ona treba da izgradi politi ku strategiju koja e postati polazi te za stvaranje takvih globalnih oblika politi ke borbe koji e spre iti uni tenje ivota na planeti i stvoriti novi svet. Kritika kapitalizma treba da po tuje dva metodolo ka postulata. Prvi: priroda odre ene dru tvene (istorijske) pojave odre uje se na osnovu tendencije njenog razvoja ± ta ona postaje. Drugi: priroda dru tvene pojave uslovljava prirodu njene kritike. Priroda kapitalizma, to zna i tendencija njegovog razvoja kao destruktivnog poretka, uslovljava kako prirodu kritike kapitalizma, tako i politi ku strategiju borbe protiv kapitalizma. Ne radi se o stvaranju uniformnog na ina mi ljenja, ve o na inu mi ljenja koji nastoji da postavlja pitanja koja imaju egzistencijalni i esencijalni karakter. Takav na in mi ljenja je suprotnost vladaju oj ideologiji, koja se pojavljuje u vidu Äkoka-kola kulture³, koja nastoji da marginalizuje su tinsko, da bi marginalnom dala spektakularnu dimenziju - to je savremeni reklamni oblik u kojem se pojavljuju vladaju i principi kapitalizma. Specifi nost savremenog istorijskog trenutka, to zna i specifi nost kapitalizma kao poretka destrukcije, uslovljava i specifi ni odnos prema pro losti. Vladaju a ideologija sterili e slobodarsko-menjala ki naboj filozofske misli i svodi je na be ivotnu Äistoriju filozofije³ koja postaje sredstvo za uni tavanje slobodarske i ivotvorne snage uma. Kriti ka teorija, koja se zasniva na egzistencijalnom humanizmu, treba da stvori mogu nost da stvarala ki i slobodarski duh predaka Äo ivi³ tako to e biti uklju en u borbu za opstanak ivota i za stvaranje novog sveta. U borbi za opstanak ove anstva misao pro losti treba da realizuje svoj humanisti ki - egzistencijalni i slobodarski potencijal. Sve dublja kriza egzistencije primorava oveka da se usresredi na osnovna egzistencijalna pitanja i da u tom kontekstu sa me slobodarsko i kulturno nasle e ove anstva - da ga li i Ärepova³ koji samo razvodnjavaju borbu i odvla e um na stranputicu. ÄPuno a ljudskog³, to zna i sagledavanje oveka iz istorijske perspektive, uslovljena je sve dramati nijim egzistencijalnim izazovima. Slobodarska pro lost treba da postane izvori te ivotvorne snage oveka u borbi za opstanak ove anstva. Odlazak u mitolo ku pro lost opravdan je jedino ukoliko podrazumeva o ivljavanje slobodarskih i ivotvornih mitova. U protivnom, on se svodi na odvla enje uma na stranputicu i, nezavisno od li nih motiva, ima anti-egzistencijalni karakter. Konkretna kritika kapitalizma ne mo e da se zasniva samo na esencijalnom, ve pre svega na egzistencijalnom humanizmu. Ideali Francuske gra anske revolucije - Liberté, Egalité, Fraternité - jesu nu ni, ali ne i dovoljni uslov budu nosti. Borba za o uvanje ivota na planeti i za pove anje izvesnosti opstanka oveka kao kulturnog (dru tvenog) i biolo kog (prirodnog) bi a predstavljaju conditio sine qua non borbe za budu nost. Umesto Marksovog pojma Äotu enje³ (Entfremdung) osnovni pojam u kritici kapitalizma treba da bude destrukcija. Marksov revolucionarni humanizam pojavljuje se u odnosu prema kapitalizmu kao poretku neslobode, nepravde, ne-uma - i zala e se za slobodu, dru tvenu pravdu, za umni svet, to zna i da se nalazi u esencijalnoj sferi. Egzistencijalni humanizam pojavljuje se u

odnosu prema kapitalizmu kao destruktivnom poretku koji uni tava prirodu i oveka kao biolo ko i ljudsko bi e - i u pravi plan stavlja borbu za opstanak ivoga sveta, to zna i da se nalazi u egzistencijalnoj sferi. Tvrdnja da je ovek stvarala ko-slobodarsko bi e odgovor je svetu u kome je ovek otu en od sebe kao stvarala kog i slobodarskog bi a. Tvrdnja da je ovek ivotvorno bi e odgovor je svetu koji se zasniva na uni tenju ivota: borba za slobodu postaje borba za opstanak. to se ti e borbe za umni svet, to nije samo esencijalni, ve osnovni egzistencijalni izazov. Istovremeno, Hegelova (Marksova) dijalektika mo e samo uslovno da bude prihva ena kao polazi te za razvoj kritike kapitalizma budu i da se njena istorijska piramida slobode zasniva na egzistencijalnoj izvesnosti. U Ätradicionalnom³ marksizmu kritika kapitalizma s aspekta onoga to jo nije a to mo e da bude (Blohovo noch-nicht-Sein) ima apstraktni karakter. Konkretna priroda kapitalisti kog pozitiviteta uslovljava i prirodu negativnog, to zna i kriti ke svesti i politi ke prakse koja se na njoj zasniva. Savremeni ovek ne mo e da stekne odgovaraju u istorijsku samosvest polaze i od apsolutizovanog i idealizovanog antropolo kog modela oveka kao univerzalnog stvarala kog bi a slobode, ve polaze i od egzistencijalnih izazova koje kapitalizam kao destruktivni poredak name e oveku. Postajanje oveka ovekom (onim to on u svojoj biti jeste ± totalizuju e slobodarsko-stvarala ko- ivotvorno bi e) i postajanje sveta ljudskim svetom uslovljeno je postajanjem kapitalizma kapitalizmom, to zna i postajanjem kapitalizma onim to u svojoj biti jeste - totalitarnim destruktivnim poretkom. Konkretna budu nost ne zasniva se na onome to ovek eli da u ini polaze i od svojih istinskih ljudskih potreba, ve na onome ta ovek mora da u ini da bi ove anstvo opstalo. Esencijalna ravan budu nosti neposredno je uslovljena egzistencijalnim izazovima. Razvoj kapitalizma doveo je do toga da budu nost vi e nije mogu a kao proizvod slobodne (vizionarske) stvarala ke prakse oveka (Blohova Äotvorenost³), ve je uslovljena posledicama koje stvara kapitalizam kao destruktivni poredak. Objektivne mogu nosti za stvaranje novog sveta i mogu nost realizovanja oveka kao univerzalnog stvarala kog bi a slobode uslovljeno je razvojnim mogu nostima kapitalizma kao destruktivnog poretka. To je osnov konkretne dijalektike budu nosti. Desetkovana priroda, osaka eni ovek, nagomilane destruktivne mo i kapitalizma sa kojima ove anstvo momentalno mo e biti uni teno ± to je isto tako objektivno stanje koje neminovno uslovljava mogu nost budu nosti i njeno planiranje. Ne postavlja ovek pred sebe one zadatke koje mo e da re i, kao to to tvrdi Marks, ve je kapitalizam taj koji name e oveku sudbinski zadatak: da o uva ivot na planeti i spase ove anstvo od uni tenja. Biti na nivou istorijskog zadatka koji oveku postavlja kapitalizam zna i su eljiti se s kapitalizmom kao poretkom koji uni tava ivot. Na nuklearnim ubri tima ne mo e se stvoriti humani svet. Za marksisti ke teoreti are osnovni egzistencijalni pokreta oveka je prazan stomak. Tipi an je Blohov stav da Äu osnovi planiranja le e: glad, oskudica i nema tina³. Kapitalizam puni stomake svojih podanika tako to uni tava prirodu i degeneri e oveka kao prirodno i ljudsko bi e stvaraju i od njega kontejner u kome nestaju sve otrovniji surogati Äpotro a ke³ civilizacije. to se ti e uro ene agresivnosti oveka kao ivog bi a, kapitalizam preobra ava ivotnu agresivnost oveka u destruktivnu mo . Potencijalno menjala ka energija ljudi, koja proisti e iz njihovog sve ve eg nezadovoljstva, posredstvom kapitalisti ke ivotne i ideolo ke sfere postaje spiritus movens kapitalizma. Potreba za ivotom pretvara se u potrebu za uni tavanjem. Kritikuju i Hegela, Bloh sa pravom ukazuje na to da nije svaka negacija u istoriji istovremeno pomak unapred. Me utim, on ne uvi a da kapitalisti ka negacija vodi

uni tenju sveta. Nema re i o kapitalizmu kao destruktivnom poretku i u tom kontekstu o svesti o mogu nosti uni tenja ivota kao bitnom sadr aju revolucionarne svesti. Anticipacija budu nosti kao konkretna anticipacija konkretne budu nosti mora da anticipira razvoj kapitalizma, to zna i posledice koje stvara kapitalizam kao destruktivni poredak koje neminovno uslovljavaju slobodu oveka, a samim tim i mogu nost budu nosti i njenu konkretnu prirodu. Postoje dva istorijska osnova povezivanja ljudi: spontani, to zna i potreba oveka za ovekom (erotska priroda oveka, simboli no kao Äljubav³), i represivni, pre svega obezbe ivanje neposredne egzistencije (rad i sve ono to on uslovljava, simboli no kao Ädu nost³). U dosada njim istorijskim periodima zadovoljavanje represivnog osnova povezivanja ljudi i lo je na u trb humanog povezivanja. Postaju i homo faber ovek je potiskivao i gubio svoje autenti ne ljudske osobine (erotsku prirodu), to je do vrhunca dovedeno u kapitalisti kom dru tvu koje je postalo Ätehni ka civilizacija³ u kojoj je do lo ne samo do dehumanizovanja, ve i do denaturalizovanja oveka. Kao totalitarni i globalni poredak destrukcije kapitalizam je na novi i daleko dramati niji na in postavio pitanje nu nosti i slobode. Nije vi e rad kao takav, ve je borba za o uvanje ivota (i njemu odgovaraju i rad) postala najva nija egzistencijalna obaveza oveka. Borba za opstanak postaje savremeno "carstvo nu nosti" i na njenom temelju razvi e se ovek kao totalizuju e ivotvorno bi e. Savremeni kapitalizam "ujedinio" je egzistencijalnu sa esencijalnom sferom: borba za slobodu postaje egzistencijalna nu nost, a borba za opstanak osnovni slobodarski izazov. Nisu vi e sfere rada, umetnosti, igre - polazi te slobodarske prakse, ve je to ovek kao totalizuju e ivotvorno bi e koje itav svoj ivot sagledava u egzistencijalno-esencijalnoj ravni, to zna i u kontekstu borbe protiv kapitalizma koji je pretvorio zakone prirode, dru tvene institucije i oveka u sredstvo za uni tavanje ivota. U tom kontekstu rad, kojim se realizuju stvarala ke ( ivotvorne) mo i oveka i stvara istinski ljudski svet, postaje osnovna esencijalna delatnost. Kao to je danas proizvo enje dobara (robe) istovremeno uni tavanje ivota, tako e u budu em dru tvu proizvo enje dobara istovremeno biti proizvo enje zdravih ivotnih uslova (oplemenjene prirode) i stvaranje zdravog (oplemenjenog) oveka. Osnovni zadatak ove anstva u budu nosti bi e da nanovo uspostavi ekolo ku ravnote u i na taj na in ivotne uslove u kojima ovek mo e da opstane. Tome e biti podre en razvoj proizvodnih snaga, sami radni procesi, aktivnosti u slobodnom vremenu, prakti no - itav ivot. U tim uslovima takmi enje koje se svodi na borbu za pobedu postizanjem ve eg rezultata (rekorda), kao to je to u sportu, bi e samo deo praistorije ove anstva. Ono to treba da ini novi kvalitet povezivanja ljudi na osnovama borbe za o uvanje ivota na planeti je to to ono treba da pru i podstrek za razvoj humanih osnova povezivanja ljudi, to zna i da treba da bude uslovljeno potrebom oveka za ovekom. Radi se o tome da je kapitalizam pretvorio sve dru tvene institucije, kao i itav ivot, u sredstvo za oplodnju kapitala, to zna i za uni tavanje ivota. Da bi opstao, ovek nema kome da se obrati za pomo osim drugom oveku: dru tvenost je egzistencijalni imperativ. U dijalekti kom smislu, ovek kao realizovano dru tveno bi e postaje totalizuju e ivotvorno bi e ± u odnosu prema kapitalizmu kao totalizuju em poretku destrukcije. U tom kontekstu mogli bismo da preformuli emo jednu od osnovnih Marksovih teza iz ÄKomunisti kog manifesta³, da je Äsloboda svakog osnovni uslov za slobodu svih³. Polaze i od toga da je ove anstvo ugro eno tako to je ugro en ivot svakog oveka, mo e se do i do stava da je opstanak svakog osnovni uslov za opstanak svih.

Kapitalisti ki totalitarizam je najpogubniji oblik totalitarizma koji je stvoren u istoriji. On se zasniva na totalnom komercijalizovanju prirode i dru tva. Svaki deo planete i svaki segment dru tvenog i individualnog ivota postao je sastavni deo mehanizma destruktivne kapitalisti ke reprodukcije. Sam ivot postaje totalizuju a mo koja formira karakter ljudi, njihovu svest, me uljudske odnose, odnos prema prirodi... Istorijski oblici totalitarizma pojavljuju se u odnosu prema ideji pro losti, odre enoj transcendentalnoj ideji, ili prema ideji budu nosti ± to otvara mogu nost za njihovu kritiku. Savremeni kapitalisti ki totalitarizam zasniva se na destruktivnom nihilizmu: on uni tava kako ideju transcendencije, tako i ideju budu nosti (pro losti) i samim tim mogu nost za uspostavljanje kriti ke distance prema postoje em svetu. Dok je kapitalizam bio u fazi nastajanja on je proizvodio vizionarsku svest koja nije samo otvarala prostor za razvoj kapitalizma, ve i za njegovo prevazila enje (Mor, Kampanela, Hobs, Bekon, Oven, Furije...). Postaju i totalitarnim destruktivnim poretkom kapitalizam se obra unava s vizionarskom sve u i stvara totalitarnu pozitivisti ku svest ± kojoj odgovara ideja o Äkraju istorije³ i Äposlednjem oveku³ (Fukujama). Kapitalizam ukida istoriju pretvaraju i istorijsko vreme u mehanizovano doga anje, to zna i u pozitivno ni ta. Istovremeno, kapitalisti ko vremenovanje nema samo anti-istorijski, ve anti-egzistencijalni karakter. Kapitalizam uni tava samu mogu nost budu nosti: ona se pojavljuje kao na kapitalisti ki na in degenerisani u-topos. Kapitalisti ki razvoj proizvodnih snaga ne pove ava izvesnost ljudskog opstanka, kao to tvrdi Marks, ve ga sve dramati nije dovodi u pitanje. Otuda, umesto da stvara optimizam, kapitalisti ki Äprogres³ proizvodi strah od budu nosti. Najpogubnija karakteristika kapitalizma je da od posledica uni tavanja ivota stvara izvore profita i na taj na in osnov za svoj dalji razvoj, pri emu stvarala ke mo i oveka postaju sredstvo za razvoj destruktivnih mo i kapitalizma i za ubrzanje procesa destrukcije. Kapitalizam je postao samoreprodukuju i mehanizam destrukcije koji je za ivi svet ono to je maligni tumor za organizam: on produ ava sebi ivot tako to pro dire sve ono to pru a mogu nost ove anstvu da opstane. Ne radi se samo o sistematskom, ve o definitivnom uni tenju ivota na planeti. Savremeni ovek ne su eljava se samo sa ideolo kim, vojnim i policijskim terorom vladaju eg poretka, kao to je to bilo u pro losti, ve sa nagomilanim destruktivnim mo ima kapitalizma. U kapitalizmu dominira duh destruktivnog varvarizma i on uslovljava aktivnosti vladaju e klase i njenu odbranbenu strategiju. Upotreba atomskih, hidrogenskih i neutronskih bombi, smrtonosnih virusa, izgladnjivanje stanovni tva, zaga ivanje i uni tavanje izvora vode i tsl. (sa ime e biti usmr ene stotine miliona ljudi i nepopravljivo kontaminirana ivotna sredina) predstavlja za na kapitalisti ki na in degenerisanu svetsku plutokratsku Äelitu³ - Äopravdanu meru³ ukoliko e se na taj na in produ iti opstanak kapitalizma. Da bi spre ili propast kapitalizma, fanatici kapitalizma spremni su da uni te ove anstvo i ivot na planeti. NATO agresija na Srbiju u prole e 1999, sa kojom je Srbija primorana da postane deo ameri kog Änovog svetskog poretka³, ukazuje na pravu prirodu kapitalizma. Na Srbiju je ba eno preko 32 000 uranijumskih projektila ime je izvr ena kontaminacija ivotne sredine koja odgovara dejstvu preko 470 atomskih bombi koje su ba ene na Hiro imu i Nagasaki. Sedam godina nakon bombardovanja broj obolelih od raka u Srbiji pove an je za 40% sa tendencijom dramati nog uve avanja broja obolelih i umrlih. Slede ih 500 godina ivot ljudi koji budu iveli na bombardovanom prostoru neposredno e biti uslovljen posledicama koje izaziva nuklearna kontaminacija zemlji ta, vode, vazduha, ljudi, ivotinja, biljaka... To to se

desilo gra anima Srbije de ava se ljudima irom planete. Njihova budu nost predodre ena je posledicama koje stvara destruktivni kapitalisti ki varvarizam koji ima globalni i totalitarni karakter. Kapitalizam uni tava emancipatorsko nasle e gra anskog dru tva i ideju novum-a i stvara Änovi³ fa izam. Nosioci savremenog fa izma nisu grupe mladih koje se Äkite³ nacisti kim simbolima, ve kapitalisti ke korporacije koje, stvaraju i sve dublju egzistencijalnu i na toj osnovi op tu dru tvenu krizu, proizvode fa isti ku ideologiju. Vladaju i princip monopolisti kog kapitalizma ÄUni ti konkurenciju!³ je generator savremene fa isti ke prakse kako u ekonomskoj, tako i u politi koj sferi. Kapitalisti ka destrukcija prirode i oveka kao kulturnog i biolo kog bi a uslovljava nastanak i ja anje najreakcionarnijih politi kih snaga. U krilu kapitalizma ne stvara se samo mogu nost za novo dru tvo, ve za novi (ekocidni, destruktivni) varvarizam. U samom kapitalizmu uspostavljena je borba izme u ove dve tendencije. To je osnov i okvir savremene klasne borbe koja nije samo borba za socijalnu pravdu i slobodu, ve i za opstanak. Na mogu nost uspostavljanja (dugog) perioda kapitalisti kog varvarizma (kao i na mogu nost zajedni ke propasti vladaju e i radni ke klase) ukazuje i sam Marks, ali taj stav nema takvu te inu u njegovoj teoriji (i time obavezuju i karakter) da Marks na osnovu njega razra uje mogu e oblike razvoja kapitalizma i mogu e oblike politi ke borbe protiv njega. Istovremeno, mogu i kapitalisti ki varvarizam nema, po njemu, destruktivnu, ve anti-slobodarsku prirodu. Marks previ a da je kapitalizam u svojoj biti ekocidni varvarizam, koji ima tehni ki oblik, i da su kapitalisti ekocidni varvari. Bespo tedni odnos kapitala prema prirodi i ove anstvu generator je bespo tednog odnosa oveka prema oveku. Gonjen ekocidnom pomamom kapitala prose ni (malo)gra anin Zapada ima sve manje sluha za patnju i "ljudska prava" drugih naroda. Ekocidni odnos kapitalisti kog sistema prema prirodi proizvodi genocidni odnos najmo nijih kapitalisti kih dr ava prema narodima Ätre eg sveta³. Upravo oni koji stotinama puta prema uju potro nju koju ostvaruje prose ni gra anin nerazvijenog sveta; oni koji na svoje "ku ne ljubimce" potro e daleko vi e hrane i energije nego to potro e milijarde ljudi u zemljama "tre eg sveta"; oni koji stotinama godina uni tavaju ivot na planeti i koji su na sistematskom istrebljivanju "primitivnih naroda" gradili svoj "progres"; oni koji svake godine ula u sve ve e sume u spaljivanje brda hrane, dok milioni dece irom sveta umiru od gladi; oni koji koriste itarice za proizvodnju energenata; oni koji raspiruju potro a ku euforiju u svojim sredinama i blokiraju proizvodnju hrane u nerazvijenim zemljama da bi ih naterali da kupuju njihove vi kove ita i da bi im jo vi e zategli oko vrata du ni ku om u - seju strah od "ugro enosti planete zbog prenaseljenosti". Teza o "prenaseljenosti planete" postaje na in da se pribavi legitimnost uni tavanju itavih naroda da bi se najmo nije kapitalisti ke korporacije dokopale sirovinskih i energetskih resursa. Vode e Zapadne TV stanice danima izve tavaju o spa avanju nasukanog kita, u ta se ula u milioni dolara - da bi se impresionirala svetska javnost njihovom "brigom za ivi svet" - ali im ne pada na pamet da poka u stravi ne razmere bede i sirotinje u zemljama "tre eg sveta", to je neposredna posledica ekonomskog fa izma kojem su te zemlje izlo ene. Te scene "nisu interesantne" za njihove gledaoce. I to je ta no. Pre drani i idiotizovani malogra anin "slobodnog sveta" ne eli da zna kakve posledice izaziva njegova nezaja ljiva glad za tro enjem i uni tavanjem, isto onako kao to prose ni nema ki malogra anin nije eleo (a ni sada ne eli) da zna o stravi nim zlo inima koje je, u Drugom svetskom ratu, inila nema ka

soldateska, pogotovu za "logore smrti" u kojima su na monstruozni na in ubijeni milioni dece, ena, starih... Alarmantna je istina da je za dana njeg nema kog malogra anina Hitler napravio samo jednu Ägre ku³: nije pobedio. A to shvatanje nije zaostatak pro losti, ve je proizvod razvoja kapitalizma koji je do te mere osiroma io i uni tio prirodnu sredinu u Nema koj da se ideja o osvajanju " ivotnog prostora" (Lebensraum) sve dramati nije name e kao osnovno egzistencijalno pitanje. Ekocidni kapital je taj koji o ivljava nacisti ke aveti pro losti guraju i im nanovo u ruke nema ku mlade koja, idiotizovana "koka-kola kulturom" i zaslepljena potro a kim fanatizmom, ponovo treba da poslu i kao oru e za uni tavanje "ni ih rasa", ili kako to voli da ka e dana nja desni arska propaganda Zapada, "naroda bez kulture" (a to su svi oni narodi koji stoje na putu ostvarivanja neo-kolonijalnih interesa Zapada). Ne treba zaboraviti da se razvoj kapitalizma zasniva na jednom od najmonstruoznijih zlo ina koji je u injen u istoriji: na istrebljenju severnoameri kih Indijanaca. Ono to daje posebnu dimenziju tom zlo inu je to to su ameri ki kapitalisti od uni tenja Indijanaca napravili "biznis" vredan milijarde dolara. Nije bilo dovoljno to to su na najsvirepiji na in uni teni severnoameri ki starosedeoci, ve su, svedeni na "gnusne ubice", postali "zvezde" holivudske filmske industrije. Indijanci, rtve najve eg genocida u ljudskoj istoriji, postali su simboli zla, dok su oni koji su pobili milione indijanske dece postali oli enje hrabrosti i dobrote. Uni tenje Indijanaca simboli no je uni tenje ivota u kome je ovek iveo u jedinstvu sa prirodom. "Heroji" "divljeg Zapada", poput Bufalo Bila, su otelotvorenje ekocidnog duha kapitalizma: monstruozno ubijanje bizona postaje legendarna "zabava" koja e postati neprikosnoveni obrazac za pona anje mladih u SAD i Evropi. ÄKriza levice³ kao organizovanog politi kog pokreta rezultat je obra una kapitalizma s emancipatorskim nasle em gra anskog dru tva pri emu se degeneri u i uni tavaju svi oni politi ki pokreti i ideje koje otvaraju mogu nost za stvaranje novog sveta. ÄKriza levice³ je zapravo kriza politi kih institucija gra anskog dru tva, budu i da je kapitalizam, kao totalitarni poredak, uvukao u svoju interesnu orbitu itavu Äjavnu sferu³ i na taj na in instrumentalizovao proces stvaranja i dono enja politi kih odluka. Politika je postala jedna od tehni kih sfera kapitalizma i kao takva business ± kao i sve druge oblasti dru tvenog ivota. Kapitalizam je od politi ke sfere stvorio politi ko tr i te na kome svaka partija nastoji da to bolje proda svoj politi ki program (politi ku robu) i da unov i svoj uticaj u dru tvu polaze i od interesa birokratizovanih i korumpiranih partijskih oligarhija. Politi ke partije postale su privatna svojina Ävo stva³, kao to je to slu aj i sa mnogim sindikatima i drugim organizacijama koje pru aju samo formalnu mogu nost okupljnja gra ana radi za tite njihovih ljudskih i gra anskih prava. Neposredna posledica korumpiranja (nominalno) Älevi arskih³ partija je stvaranje sve ireg anti-kapitalisti kog pokreta koji ne prihvata dominaciju partija koje pripadaju politi kom establi mentu. Izvorna levi arska misao, ona koja insistira na slobodi i socijalnoj pravdi, najprisutnija je me u obespravljenim radnim slojevima i mladima - me u onima koji su ivotno zainteresovani da izvorne ideje levice budu realizovane. Zbog toga se ini sve da se potla eni isklju e iz javne sfere i depolitizuju, a da se od njihove dece na stadionima, na koncertima pop-zvezda, u disco-klubovima, putem holivudske industrije zabave - stvore zombiji, narkomani, kriminalaci, fa isti... Kapitalizam nastoji da uni ti oveka kao dru tveno bi e i u tom kontekstu sve autenti ne oblike politi kog (dru tvenog) organizovanja gra ana i da stvori od oveka atomizovanog radno-potro a kog zombija koji e se u svom pona anju

rukovoditi Älogikom³ destruktivnog iracionalizma. Konfuziju oko toga ta je Älevica³ stvara i bur oazija koja nastoji da se obra una s radni kim pokretom tako to preuzima ideje levice i pretvara ih u demago ke slogane sa kojima nastoji da se prika e kao Äborac za radni ka prava³ i na taj na in oslabi istinsku levicu. Tipi an primer levi arske demagogije predstavlja Hitlerova politi ka kampanja u vreme Vajmarske republike. Istom politi kom logikom rukovodi se savremena bur oazija. Levi arska demagogija treba da Äpremosti³ sve ve i jaz koji deli bur oaziju od radnih slojeva, kao i da stvori konfuziju u kojoj e se izgubiti ideja budu nosti. Levi arska misao je sve prisutnija na univerzitetima na Zapadu, ali je getoizovana i postala je sredstvo za obra un s politi kom borbom potla enih. Ona preobra ava osnovna egzistencijalna i esencijalna pitanja u Äfilozofska³ i Äteorijska³ pitanja i na taj na in ih li ava konkretne dru tvene i istorijske su tine. Borbu za opstanak i slobodu zamenjuju Äteorijske rasprave³ i beskrajni Ädijalozi³ sa kojima se sakati kriti ka svest i spre ava menjala ka praksa. Politi ka borba protiv kapitalizma degeneri e se u obliku Änau nih projekata³, Äfilozofskih skupova³, Äseminara³ - gde se svako u svojoj oblasti bavi posledicama koje stvara kapitalizam ne diraju i u njegove osnove. Um se izvla i iz konkretne dru tvene realnosti i getoizuje se na fakultetima, u institutima, na seminarima i kongresima... Konkretna egzistencijalna i esencijalna pitanja postaju predmet teorijskih rasprava i kao takva, putem specifi nog jezi kog izraza, privilegija Äintelektualaca³. Filozofska misao postaje formalisti ka misao, svojevrsna tehnika mi ljenja koja ima pozitivisti ki i samim tim antislobodarski i anti-egzistencijalni karakter. ÄIntelektualna sfera³ postaje institucionalni oblik li avanja gra ana umnosti i prava na umnost ± i kao takva osnovni na in njihovog duhovnog i time svakog drugog porobljavanja. ÄPotro a ko dru tvo³ je poslednji juri kapitalizma koji nagove tava njegov potpuni i definitivni raspad. Ono produ ava ivot kapitalizmu tako to uni tava oveka kao kulturno i biolo ko bi e, kao i prirodu. To je ono to odre uje specifi nost savremene levice: pitanje pobede levice postalo je pitanje opstanka ove anstva. to se ti e ideje o umnom svetu, to nije puka humanisti ka elja, ve egzistencijalni imperativ. Samo umni ovek mo e da uni ti kapitalizam i stvori novi svet. Otuda obra un s ovekom kao umnim bi em predstavlja jedan od najva nijih zadataka vladaju eg poretka. U tom kontekstu, kapitalizam se obra unava s humanisti kim obrazovanjem i s humanisti kom inteligencijom. Kapitalizam stvara, sa jedne strane, Äbele kragne³ - tehni ku inteligenciju, vode u snagu u uni tavanju planete, koja je svedena na fah-idiote, i sa druge strane Äplave kragne³ - manipulativnu radnu snagu koja je li ena elementarnog obrazovanja. Posledice su sve vidljivije. Nakon toliko godina ivljenja u kapitalisti koj civilizaciji i nakon takvog "progresa" koji je u njemu ostvaren, sve ve i broj ljudi postaje rtva najmra nijih ideologija koje po svojoj morbidnosti prevazilaze sve to je do sada vi eno u istoriji. Samo u Sjedinjenim Ameri kim Dr avama deluje na hiljade "satanisti kih", i njima sli nih, sekti to je neposredna posledica nemilosrdnog uni tavanja duhovnog integriteta ljudi. "Potro a ko dru tvo" baca oveka u provaliju duhovnog bezna a gde ga do ekuju sile mraka koje mu nude "zadovoljenje potreba" koriste i se sredstvima manipulacije kojim kapital od njega stvara bezumnog "potro a a". Za oveka izgubljenog u mraku i loma a je izvor svetlosti i putokaz. Svi oni simboli putem kojih je ovek nekada mogao da prepozna svoj ljudski lik i da dopre, makar i delimi no, do svoje ljudskosti, unaka eni su od strane kapitalisti ke propagandne

ma inerije. Reklamna poruka "Koka-kola, to je ono pravo!" dobija status najvi eg filozofskog stava; odse ena svinjska glava smeje se mame i oveka da kupi delove Änjenog³ tela; WC olje se reklamiraju uz pratnju najvi ih umetni kih ostvarenja; ampionski sportski timovi postaju reklamni panoi za proizvo a e duvana i alkoholnih pi a; najve i umetnici koriste se kao sredstvo za saop tavanje reklamnih poruka; nago ensko telo u poni avaju em polo aju nezaobilazni je deo Äuspe ne reklamne kampanje³; deca od najni eg uzrasta izlo ena su najodvratnijim oblicima reklamne manipulacije... Sve ono to ima ili mo e da ima ljudsku (kulturnu) vrednost postaje sredstvo za obezvre ivanje oveka. Privatizuju i javna medija kapital nudi gra anima "demokratiju" u obliku "sobe sa krivim ogledalima": u jednom ogledalu, ovek vidi "sebe" u obliku sumanutog "potro a a"; u drugom, u obliku podivljalog "gledaoca"; u tre em, kao manijakalnog "ubicu"; u etvrtom, kao robotizovanog " ampiona"... ini se sve da se spre i da ovek ugleda svoj istinski, slobodarsko-stvarala ki lik. Sa razvojem krize egzistencije, vladaju i re im stvara sve agresivniju Äindustriju zabave³ putem koje nastoji da odr i oveka u "dobrom raspolo enju" (po principu "Don¶t worry, be happy!"), da bi ga spre io da na ljudski na in do ivi svoje ljudsko bitisanje, da se suo i sa svojom nesre om i potra i na ine da se izbavi iz nje. Radi se o "sindromu Titanik": brod tone - muzika je sve ja a. Vladaju i mediji nastoje, ne biraju i sredstva, da zagnjure oveka u baru tinu "koka-kola kulture", jer tek kada ovek postavi pitanje o budu nosti, kada postane svestan razmera uni tavanja sveta - postaje jasna sva pogubnost uspostavljenog "progresa". Nije slu ajno to su novi nara taji, po prvi put u istoriji, lo ije obrazovani nego njihovi roditelji. U najrazvijenijoj kapitalisti koj zemlji sveta, SAD, preko sto miliona ljudi nije u stanju da se slu i zvani nim pismom. Istovremeno, sve nehumaniji i agresivniji reklamni spotovi postaju osnovna "duhovna hrana" za ljude. "Prose ni" gra anin SAD dnevno "primi" preko 3 000 reklamnih poruka. kolski sistem, kao obrazovna institucija, sve je u ve oj krizi. Ugro eno je celokupno kulturno nasle e Zapadne civilizacije, kao i humanisti ka dostignu a drugih civilizacija. U pitanju je razvoj koji diktira vladaju i poredak da bi intelektualni (obrazovni) nivo gra anina prilagodio svojim egzistencijalnim interesima i predupredio razvoj kriti kog uma koji je svestan kako pogubnosti kapitalizma, tako i novih mogu nosti razvoja koje su stvorene u okrilju gra anskog dru tva. Radi se, naime, o tome da je ovek do te mere razvio proizvodne snage i u toj meri postao sposoban (stru an) da u svoje ruke uzme ne samo upravljanje procesima proizvodnje, ve i upravljanje ukupnom dru tvenom egzistencijom, da kona no osloba anje oveka od tla enja i egzistencijalne neizvesnosti nije vi e ma tarija, nego realna mogu nost. Osnovni cilj industrije zabave je da spre i da se uspostavi delatno-menjala ka veza izme u uspostavljenog nau nog i tehni kog razvoja i nastojanja oveka da ih usmeri ka zadovoljavanju njegovih istinskih potreba i obezbe ivanju izvesnije budu nosti. Sve bespo tedniji nasrtaji kapitalisti kih medija na kriti ki um odgovor je kapitalizma na sve ve u pusto koju stvara, i na ve stvorene objektivne mogu nosti da ovek iskora i iz kapitalisti kog sveta u civilizaciju slobode. Mafija ki gangovi, "kraljevi" podzemlja, vo e "satanisti kih" sekti i fa isti kih klanova, vlasnici industrije zabave (u kojoj sport zauzima najva nije mesto), prodavci narkotika, vladaju e religiozne organizacije, sastavlja i horoskopa i drugi Ävidovnjaci³ i vra are - svi oni koji u estvuju u uni tavanju uma koji je u stanju da se su elji sa uspostavljenim procesima destrukcije - "prirodni" su saveznici kapitalizma. Metafizi ki misticizam i

religiozni fanatizam su druga strana Ätehni ke civilizacije³ koja je li ila ivot smisla i od oveka stvorila sredstvo za reprodukovanje kapitala. U savremenom kapitalizmu pozivanje na boga zapravo je jedan od na ina na koji malogra anin li ava sebe odgovornosti za uni tavanje sveta. Vladaju e religije postale su sredstvo za obra un s emancipatorskim nasle em gra anskog dru tva i s verom da je mogu e stvoriti pravedni svet - ukoliko se budemo borili za njega. Kapital nastoji da od oveka stvori potro a a-destruktora razvijanjem njegovih "normalnih" potreba do patolo kog (samodestruktivnog) nivoa, kao i proizvo enjem "novih potreba" radi pro irivanja tr i ta (polja uni tavanja). Manijakalno-destruktivni hedonizam postao je spiritus movens dru tvenog ivota. Brzina i intenzitet "zadovoljavanja potreba" diktirani su potrebama kapitala, u krajnjem, dinamikom njegovog obrta. Po Alenu Blumu, autoru ÄSumraka ameri kog uma³, Ä ivot je pretvoren u neprekidnu, komercijalno prigotovljenu masturbacionu ma ineriju³. Radi se o takvom "zadovoljavanju potreba" koje dovodi do degeneracije i destrukcije oveka. Na delu je genetsko izobli avanje oveka koje treba da dovede do takvih mutacija koje e omogu iti dobijanje "idealnog gra anina" koji je "prilago en" zahtevima vladaju eg poretka destrukcije. Degenerisane "potrebe" oveka postaju motorna snaga u razvoju kapitalizma. Pri tome, sve je ve i broj posredovanja u njihovom zadovoljavanju koja, naravno, imaju komercijalni karakter. Sam na in zadovoljavanja potreba se tehnizira to samo ukazuje na injenicu da sam ovek poima sebe sve vi e kao robotizovano, a sve manje kao prirodno i humano bi e. Model "uspe nog seksualnog odnosa" tipi an je primer kapitalisti kog degenerisanja nagona i uni tavanja oveka kao dru tvenog bi a. "Seksualni odnos" svodi se na tehniku "vo enja ljubavi" pri emu telo "patrnera" postaje oru e za izazivanje orgazma - uz upotrebu (posredovanje) sve ve eg broja "pomagala". "Uspe ni seks" u "potro a kom dru tvu" podrazumeva: odgovaraju a svetla, ogledala, krevet, du ek, jastuke, presvlake, prostirke, zavese, TV, video, kameru za snimanje, porno-filmove, seksi rublje, odgovaraju a pi a, specijalnu hranu, posude, muzi ki stub, CD-ove i kasete, odgovaraju e kupatilo, pe kire, sapune, kozmetiku, klima ure aje, sredstva za kontracepciju i priru nike za njihovu upotrebu, sredstva za otklanjanje posledica koje ona izazivaju, sredstva za stimulisanje seksualne potencije i pomagala u vidu proteza i ve ta kih penisa (u raznim dimenzijama, bojama i s raznim brzinama), kaji e, lance, lisice, perike, bi eve, ve ta ke zube, pumpu za grudi (najnoviji "hit" s obzirom na sve e u ugradnju ve ta kih grudi), mera pritiska, slabe i jake droge i, naravno, odgovaraju eg "partnera". Kako je sve siroma niji svet istinske ljubavi i me uljudskog po tovanja, tako je sve bogatiji, od kapitala stvoreni, "svet seksualne fantazije". Sterilisanje ivotvorne (rodne) snage ivih bi a postao je univerzalni princip kapitalisti kog razvoja. Kapitalizam uni tava oveka kao biolo ko bi e tako to ga li ava sposobnosti da bude rodno bi e. Mu karci i ene imaju sve manje organskih sastojaka koji omogu avaju da budu rodna bi a. Zaga ena ivotna sredina, zatrovana voda i hrana, uni tenje biolo kog ritma rada organizma, sve ve a egzistencijalna neizvesnost koja neprestano dr i oveka u stanju stresa - dovode do sve te ih telesnih i mentalnih o te enja. Obnavljanje ivotvorne sposobnosti oveka kao rodnog ( ivotvornog) bi a predstavlja jedan od najva nijih zadataka koje kapitalizam postavlja pred oveka. Bespo tedno razaranje dru tvenog tkiva predstavlja jo jednu bitnu karakteristiku kapitalizma. Sve ve i broj ljudi ivi samo (u velikim gradovima najrazvijenijih zapadno-

evropskih zemalja gotovo polovina gra ana ivi u "doma instvu sa jednim lanom"), dok ose anje usamljenosti, koje uslovljava nastanak najgorih oblika dru tvene patologije, poprima razmere epidemije. U nekim oblastima proizvodnje do lo je do skra ivanja radnog dana, ali je istovremeno pove ana potreba za "mobilnom" radnom snagom, to zna i da prednost u zapo ljavanju imaju osobe koje su u stanju da u svakom trenutku budu na raspolaganju svojim gazdama. A to su oni koji su "oslobo eni" svih dru tvenih, pogotovu porodi nih obaveza. Sve ve i broj ena podvrgava se "dobrovoljnoj" sterilizaciji da bi "stekle poverenje poslodavaca" - i dobile posao. Zvani na du ina radnog vremena sve je vi e neobavezna forma. Podre ivanje celokupnog ivota sve br em ritmu reprodukovanja kapitala jedan je od glavnih uzroka dramati nog pada nataliteta u razvijenim kapitalisti kim zemljama. Kada je re o porodici, kapital uni tava biolo ku vezu izme u roditelja i dece. Ta nije, u sve ve em broju slu ajeva ne mo e se govoriti o roditeljima budu i da se o instvo, kao i materinstvo, sti e robno-nov anom operacijom: osoba koja pretenduje da postane "otac" kupuje na tr i tu "materijal" od kojeg se "dobijaju deca" (uz obaveznu "garanciju o kvalitetu robe"), iznajmi (naj e e preko oglasa) matericu i za devet meseci "dobije" dete. Tradicionalni odnosi u porodici uni tavaju se i promenom pola roditelja, kao i ostalih uku ana. Zahvaljuju i "napretku" medicine, hirur kom intervencijom majka postaje mu karac, a otac ena; brat postaje devojka, a sestra de ak. Istovremeno, "magi nim skalpelom" baba dobija izgled erke, ova izgled unuke, a unuka izgled prababe - iz mla ih dana. "Progresu" nikad kraja. Uskoro e medicina biti u stanju da oveku koji se "ose a kao pas" pru i mogu nost da izgleda kao pas (ili kao konj, svinja, nosorog...). To e biti jedan od najvi ih dometa "slobode" koji e kapitalizam, jezde i na valu nau nog i tehni kog "progresa", pru iti svojim gra anima. Koje se tu samo mogu nosti otvaraju. Zamislimo ragbi utakmicu izme u ljudi-buldoga i ljudi-veprova: kakav spektakl! Mit o "svemo i nauke i tehnike" je omiljeno sredstvo sa kojim vladaju i re im nastoji da o uva, ve prili no poljuljanu, veru u "progresivnu snagu" kapitalizma. Poput Hitlerove propagandne ma inerije u vreme agonije nacisti kog re ima, dana nja propagandna ma inerija kapitalizma nastoji da uveri svet da e nau na i tehnolo ka " uda" spasiti svet od propasti. Do ju e su nuklearne elektrane bile simbol "progresa". Danas su, kao aveti smrti, postale simbol destruktivne prirode kapitalizma. Sablasni tovari kru e "slobodnim svetom", stotine hiljada kontejnera punih najotrovnijeg nuklearnog otpada do sada su ba ena u okeane. Planeta se zagreva, otopljavaju se lednici, raste nivo mora, nestaje ozonski omota , klima se menja, zemlji te je sve zaga enije, ume umiru, pija a voda postaje "strate ka sirovina"... Pokazalo se da su i najstra nije prirodne katastrofe samo bezazlene pojave u pore enju sa ekocidnim terorizmom kojem je priroda od strane kapitala svakodnevno izlo ena. Kada se imaju u vidu razmere uni tenja do kojih e do i daljim razvojem kapitalizma mo e se zaklju iti da su i najprimitivnije ljudske zajednice superiorne u odnosu prema kapitalizmu. Obra un s iluzijom da je mogu e spe iti globalnu apokalipsu u okviru kapitalisti kog poretka putem nauke i tehnike i Äekolo kih projekata³ predstavlja jedan od najva nijih zadataka humanisti ke inteligencije. Markuzeova ideja o Äoslobodila koj tansformaciji prirode³ dobija konkretnu istorijsku dimenziju tek u odnosu prema procesu destruktivne kapitalisti ke Ätransformacije³ prirode. U kapitalizmu duh (Geist) putem koga priroda sti e samosvest (Hegel) ukinut je tehnikom koja nema samo anti-duhovni (anti-umni), ve i anti-egzistencijalni karakter. Ona je oblik u kome su sile prirode instrumentalizovane na kapitalisti ki na in i postale anti-prirodna mo .

"Oslobodila ka transformacija prirode" nema samo slobodarski, ve pre svega egzistencijalni karakter. Osnovni nedostatak puke prirode nije taj to je neumna, ve to ne mo e da spre i uni tenje ivota na zemlji. Spre avanje da prirodne sile budu instrumentalizovane radi uni tenja ivota i o uvanje ivota na zemlji o uvanjem prirode kao ivotvorne celine njenim oplemenjivanjem - to je sudbinski zadatak ove anstva. Nije oslobo enje oveka od prirode, ve je oslobo enje oveka i prirode od kapitalizma osnovni uslov kako slobode, tako i opstanka. Istorijski gledano, ovek je postajao ovekom pre svega su eljavaju i se s egzistencijalnim izazovima. Priroda tih izazova uslovljavala je na in njihovog re avanja i na taj na in je neposredno uticala na razvoj oveka. Egzistencijalni izazov koji kapitalizam name e oveku najve i je i najdramati niji izazov pred kojim se ovek na ao. Nikada u istoriji ovek nije stajao pred zadatkom da sa uva ivot na planeti i spre i uni tenje ove anstva. To je izazov koji prevazilazi klasi nu humanisti ku antropolo ku definiciju oveka kao univerzalnog stvarala kog bi a slobode. Specifi nost kapitalizma kao poretka destrukcije uslovljava kako specifi nu prirodu oveka koji ga brani, tako i specifi nu prirodu oveka koji nastoji da mu se suprotstavi. Kapitalizam proizvodi destruktivnog oveka koji je postao sredstvo za razvoj kapitalizma, to zna i za uni tenje ivota. Istovremeno, kapitalizam proizvodi sve militantnijeg anti-kapitalisti kog oveka koji u uni tenju kapitalizma i o uvanju ivota na zemlji, stvaranjem novog sveta, pronalazi smisao ivota. Sve intenzivnije uni tavanje ivota uslovljava sve bespo tedniji sukob izme u ova dva tipa ljudi, koji zapravo predstavljaju savremenu klasnu podelu sveta: klasa destruktivnih fanatika kapitalizma i klasa umnih i beskompromisnih boraca za opstanak ove anstva. Postajanje kapitalizma totalitarnim destruktivnim poretkom uslovljava postajanje oveka totalizuju im ivotvornim bi em ± za koga je emancipatorsko (slobodarsko, kulturno) nasle e ove anstva osnov kriti ke samosvesti i delatne ( ivotvorne) volje. U borbi za o uvanje ivota i za stvaranje novog sveta ovek e postati istinski ovek. To nije mitolo ki ovek koji e, kao savremeni Feniks, uzleteti iz kapitalisti kog pepela neo te enih krila. To je konkretni ovek koji e itavim svojim bi em ose ati posledice uni tavanja prirode, jer je on njen organski deo. Otuda stvaranje novog sveta podrazumeva (samo) pro i avanje i (samo) izgra ivanje oveka ± postajanje oveka oplemenjinim prirodnim ( ivotvornim) bi em. Umesto kosmi ke energije (Ni e), koja je samo metafori ki prikaz ivotne mo i monopolisti kog kapitalizma, u oveku e pote i ivotvorna snaga ove anstva. ÄVolja za mo ³ posta e volja za slobodu i opstanak. U borbi za o uvanje ivota na zemlji stvaranjem novog sveta do i e do takvog ujedinjenja ove anstva u kome e biti prevazi eni svi oblici posredovanja koji udaljuju oveka od oveka i koji od njega stvaraju oru e Änadljudskih³ sila za postizanje anti-ljudskih ciljeva. Umesto moralnih principa na osnovu kojih se gradi represivna normativna svest koja slu i za o uvanje vladaju eg poretka, esencijalna i egzistencijalna potreba oveka za ovekom posta e osnov ljudskog povezivanja. ÄAnti-globalisti ki pokret³ ima istorijski i egzistencijalni smisao jedino ukoliko je sastavni deo svetskog anti-kapitalisti kog pokreta. On se ne oslanja samo na jedan dru tveni subjekt promene, kao to je to bio industrijski proletarijat kod Marksa, ve na iroki dru tveni pokret koji u sebe uklju uje sve obespravljene i one koji su svesni da kapitalizam vodi ove anstvo u propast. Pokreti za emancipaciju ena, stotine miliona usamljenih ljudi kojima je kapitalizam upropastio ivot ± sve su to potencijalni u esnici pokreta koji e se obra unati s

kapitalizmom. Istovremeno, propadanje Ädr ave blagostanja³ nanovo e rasplamsati klasni rat u razvijenim kapitalisti kim zemljama. Neposredno u estvovanje u politi kom organizovanju savremenog proletarijata i drugih slojeva i grupa koje kapitalizam ugro ava ± to je jedan od najva nijih zadataka pokreta. Svetski anti-kapitalisti ki pokret treba da ujedini sve one politi ke snage i politi ke pokrete u svetu koji se suprotstavljaju savremenom imperijalizmu koji nema samo genocidni, ve i ekocidni karakter. Istovremeno, on treba da ima kriti ki odnos prema razvojnim programima u bilo kom delu sveta koji se zasnivaju na uni tavanju prirode i koji razvijaju potro a ki mentalitet. Ne radi se o stvaranju svojevrsne intelektualne Äelite³ koja e proglasiti sebe za Äsavest³ ove anstva i na taj na in postati od Äobi nih³ ljudi otu ena grupacija, ve o ljudima koji su svesni destruktivne prirode kapitalizma i koji su spremni da svoj ivot posvete borbi za o uvanje ivota i za slobodu ove anstva. Istinska humanisti ka inteligencija treba da osvetli put koji vodi u budu nost. Sa sve dramati nijom egzistencijalnom krizom koju kapitalizam stvara ona treba da postane svetionik koji e svetliti sve ja im sjajem kako mrak koji stvara kapitalizam postaje sve gu i. Prometejski princip postao je osnovni egzistencijalni princip. Zato je od prvorazrednog zna aja ne praviti kompromise i ne prilago avati se trenutnoj politi koj situaciji. Kompromis zna i gubitak sposobnosti stvaranja svetlosti - bez koje e ove anstvo nestati u mraku destruktivnog kapitalisti kog ni tavila.
xxx

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful