GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTARiRE
din ~_~_~ nr. _ _

Chisinau

Cu privire la modificarea Hotiririi Guvemului nr, 945 din 20 august 2007
In temeiul art. 6 al Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea ~i deetatizarea proprietatiipublice (Monitorul Oficial a1 Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, artAOl), eu modificarile ~i completarile ulterioare, Guvemul

HOTAA.ASTE:
Hotarirea Guvernului nr. 945 din 20 august 2007 eu privire la masurile de realizare a Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea ~i deetatizarea proprietatii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.131-135, art.98 1), eu modificarile ~i completarile ulterioare, se modifies dupa cum

urmeaza: I) in tot textul hotaririi, sintagma ,,Ministerul Economiei ~i Comertului" se
substituie eu sintagma "Ministerul Economiei", la eazul gramatical corespunzator; 2) la punctul3, alineatul trei se exclude; 3) la punctul 5: primul alineat va avea urmatorul cuprins: "Se recomanda autoritatilor administratiei publice locale al doilea alineat se exclude; 4) punctu16 se exclude; 5) anexele nr.2 ~i nr.3 vor avea urmatorul cuprins:

sa asigure:";

,,Anexa nr.2 1aHotarirea Guvernului nr.945 din 20 august 2007 LISTA bunurilor proprietate de stat supuse privatizirii
Nr.

dlo

Denumirea bunului supus privatizlrii

Ad res a

IDNO

Cspltalul social Oei)

1

2 iIIiIodustriei Alimentare nr.49

3

4

5

I

Pretol oomioal (lei) 6

Cota statului % or. de actiuoi

7

8

Ministerul Agriculturii l.
2.

SA "Bana AIM" SA "Aroma" SA "Viorica-Cosmetic" S,A "Fabrica de Fermentare a Tutunului din Orhei" SA .Fabrica de Fermentare a Tutunului din Soldanest!" SA "Tutun-CTC" S.A "Chirsova" SA "Vinuri Ialoveni" SA pentru deservirea biologica $1 agrochimicii II. complexului agroindustrial "Fertilitatea-M!ircule$i" SA "Mapamond" SA "Complex" S.A. "ClMS-73" S.A. "Glass Container Company" SA .,Cereale.Cahul" SA. de reparatle ~i deservire a tehnicii din Cantemir S,A. "Fabrics de conserve din Glodeni" S.A. "GiiinU$3-"

mun.B41'~ str.Victoriei,

10036020 14168

132(lS2000

100,00

1l1(l52(l

100,00

Ciorba, nr.38

mun.Chisinau, str.Toma

1002600031892

680~8()0

100,00

68<l988

100,00

3. 4. 5. 6. 7.

mun.Chisinau,
str.Mesager, nr.l

10026000 33793

19S24SS7

11,00

1701362

95,SS

or.Orhei, str.Negruzzi, nr.99 A or.~oldWle~ti, str.Regiei, nr,77 mun.Chisinau, str .Ismail, nr.l16 UTA GAgl1uzia, s.Chirsova or.Ialoveni, str.Alexandru eel Bun, nr.4 r-nul Floresti, s.Mlircu lesti, str.Sovhozului, nr.20 or.Glodeni, str.Mihai Eminescu, nr.6 or.Taraclia, str.Voczalinaia, nr.I8 mun.Chisinau, sos.Muncesti, nr.123a mun.Chisinau, str.Uzinelor, nr.20J or.Cahul, zona industriala r-nul Cantemir, s.Cania, str.31 August, nr.38 or.Glodeni, str.Stefan eel Mare, nr.l r-nul Slngerei, s.Bilicenil Vechi

1003606014502

18486116

20,00

878737

95,07

1003606002482

13225603

2e1,00

603213

91,22

1002600005141

111!l20414

21),00

SI)76982

90,81

1(0)611003337

9255003

8,00

804353

69,53

8. 9.

1(1)36000937 SS

671980()

10,00

4059611

60,41

44170

1316242

1,00

342552

52,05

10.

101160200546(1 1(1)36100006&3

910215

1.00

407133

41,96

II.
12,

3300611)

10,00

131862

39,95

1004 600023512

1151922

6,00

70622

36,78

13.
14. 15, 16. 17.

1002600028650

243546864

4U,OO

1')11081

31,42

101)3603006%1 10M603003887

9571100 675118

10,00 10,00

187133 18946

30,00 28,06

\OM 602000443

20521320

10,00

591746

28,84

1003602026370

7786050

5,00

354518

22,71

lanea E:\Doc_2011\HotariniMod_945_doclll_()6.2012

2

I 18. 19.

1

3
or.Nisporeni,

4
I oo36090lM III 893270

5

6
W,OO

7
17598

8
19,70

SA "Fabrica de produse
lactate din Nisporeni"

str.Jndustria1i!, nr.79 mun.Bli.lti. str.$tefan eel Mare. nr.137 mun.Chisinau, str.Mihail Sadoveanu, nr.2212 r-nul Ungeni, s.Pirlita r-nul Edinet, or.Cupcinl, str.Renasterii, nr.3 or.Causeni, ~os.Tighina, nr.IO or.Ungheni, str.Ungureanu, nr.12 r-nul Anenii Noi, s.Bulboaea or.Briceni, str.Uzinei,
nrJO
IOO}602(lOO402 313.w5 1,00 54261 17,31

S.A. .Auto-Real" S.A. "Lapte-Agro" SA •.Autoservice din Plrlita" S.A pentru producerea zahArului "CupciniCrista!" Intreprinderea mixtli. .Fabindlapte" SA SA "UnprodJact" S,A, ..Intreprinderea de Colectare ~ Desfacere AneniiNoi" SA "Nord-Zahlli" S.A. de aehiziti] ~i desfacere a productiei ~eole .Livada" S.A. "Agromec-Zabriceni" S.A. pentru aprovizionare ~i desfacere
.Aeroindservice"

20. 21. 22. 23. 24. 25.

1003600 113920 27493

1647190

10,00

164M

9,96 7,36

23~19S

5,00

3462
1'M3S2

61122

29214200

10,00

6,65

1002600006595

5645360

2a,OO

18019

6.38

1002 6<l9000806

4547900

5a,no

3!184

4,27

100060 I 0003 ()2

733900

20,00

1287

3.51

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Hmfi04005353

68761410

IO,oa

168464

2,45

or.Orhei, str.Boris Glavan, nr.IO r-nul Edinet, s.zabriceni or.Nisporen], str.Toma Ciorba, nr.2 or. Taraclla, str.Voczal.inaia, nr.65 mun.Chlslnau, str.Uzinelor, nr.2 mun.Chi~inau, bd.Decebal, nr.82 or.Clll~i, str.Alexandru eel Bun, 244 r-nul Telenesti, s.Negureni r-nul Edlnet, s.Cupcini, str. Chi~inaului, nr.45
or.Hlncesti, str.Industriala,

32376

?1676()

20,Oa

268

0.75

336&511

312430

10,00

29

0,08

1Oa46090029S2

220300

10.00

14

0,06

S.A. ..Fabrica de unt din Taraclia" SA "Combinatul de Produse Cerealiere din Chism" SA "Cereale-proiect" SA "F erti IitateaCa~i" S.A. ,,Natur _ Telecon" SA •Jnlac" SA lntreprinderea mixta moldo-americana "Fabrica de produse lactate din Htnce3li" SA "Fabrica de conserve din Cosnite" i'ntreprinderea agricola. de stat "Flori" Intreprinderea agricolA de stilt "Dumbrava Vest" I.S. "Combinalul de Produse Alimentare din

I0036 1000()7()S

693444a

20,00

341
318261~

0,10

Ioa36OO I09909

115925238

29,00

79/12

IOO4600()21.w7

9980

2,00

2~IS

56,41

IOO46C19oo0280

1673883

9,Oa

57131

30,n

100660600542~

3339930

10,00

~644

16,96

10026Moo()225

23422100

5,00

101976

2,25

36.

1003600a37628

4801700

25,00

2563

1,33

nr.lO r-nul Dubilsar~ s.Cosnita, str.Paci], nr.1 mun.Chisinan, or.Singera, str.FloriJor, nr.26 mun.Chi~n!u. str.Uzinelor, nr.209/1
1003601000195 24295700 11,00
970"3

37. 38.

0,44

1003600097668

1227156

39,
40. 41.

I OOS60002322 I

S84400
41649500

mun.BaIti. str.Kiev, nr.1l4
mun.Chisinau, str.Tudor Vladimireseu, nr.3

10026()200 I 099

BtW"

Intreprinderea agricola de Stat ,.,Vivaflora"

10036(01)72971

1443'M9

tanea E:\Doc _20 I2\Hotari ri\Mod _94S.doc18.06.2012

3

1

42.

2 I.S "Centrol Republican de Infonnatie iii Calcul pentru Preluerarea ~i Coleetarea Cerealelor"

3 mun.Chislnau, str.Uzinelor, nr.4

4
10016001 I 859() 452490

5

6

7

B

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

I.s. "Intreprinderea de
Reparare iii Exploatare

Auto" I.S. ,]ntreprinderea iitiintifico-tehnologicA ,,A2l'Oindsistem" I.S. ,,Asociaj:ia Agroindustrial!
"Victoria"

mun.Chisinau, str.Burebista, nr.17
mun.Chisinau,

1003600008286

3374065

10036001 111130

23670

str.Cosmonautilor.nr.e mun.Chisinliu, bd.Stefan eel Mare, nr.73 or.Edinet, str.V.Cupcea. nr.6 r-nul Basarabeasca,
s.Abaclia
1003600002 734 13800

ts. "Sovhozul Apicol de Reproductie "Nectar"

10036040]1220

2760

Reproducere a PasirilorAbaclia" tS. "Centrol de Reproducere a Pi\s8rilor HirbovAt" tS. "Centrul de Reproducere a Pasarilor Brinzenii Noi"

I.S. "Centrul de

1004605(104291

1318247

r-nul Anenli Noi, s.HirbovAl r-nul Telenesti, s.Brinzenii Noi UTA Gagauzia. or. Ceadtr-Lunga, str.Lenin, nr.91 mun.Chi~au, str.Testlmitaau, nr.18

1003600111052

13725457

1004606003844

5469S54

50. 51.

l.s. Fenna de crq;tere 8.

100461 10(11!il49

600700

caller de rasA "AT-Prolin"

t.s. experimentala
Ministerul

pentru cresterea legumelor ~ semintelor ..Tera" Eeonomlel

l00S600023S31

9184819

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

SA ..Coraert-Petrol" S.A. "Armo-Beton" SA ..ForjaCom" SA ..Uzina de maslni de salubritate din F!i.le~ti" SA "Institutul de eereetari ~tiilltifice "RifAcvaaparat"

mun.Chisinau, str.Columna, nr.90 mun.Chisinau, s.Bacioi, str.Uzinelor, nr.8 mun.Chlsinau, str.Columna. nr.170 or.Fit1e~i, str.Eminescu, nr.61 or.BMp. str.Decebal, nr.9 mun.Chislnau, str.Columna, nr.170 mun.Chisinau, bd.~tefan eel Mare si Stint. nr.8 mun.Chi~in!u, str. V.Alec sandri, nr.78 or.B!llp, str.Decebal, nr.13 or. Edinet, str.Independeute],

1003600 136369

775960

10,00

77596

100,00

100360005 113.4

5221020

10.00

522101

100,00

1003600 1068&3

7516813

23,00

310167

94,1l1

1002602003026

15435775

1,00

14~2874&

94,11

1002602000519

1920695

S,OO

356396

92.91

S.A.Tntreprinderea de construetie "Zidarul-S.V." S.A. ,,Magazinul Universal Central "UNIC" SA "Combustibil solid" SA "RAnt" S.A. "Aproma~" SA Biroul specializat de constructie a tehnicii .Blcotra" S.A. ,,Floare-Carpet"

1005600035363

3627260

14.00

234170

90,38

]002600026999 1002600000227

9174930 3359652

115,00 6,00

6.Il174 436924

85.45 78.03

59.
60. 61. 62. 63.

1002~00612

49326009

7.00

5392106

16.52

100361)4151777

8459320

10,00

604057

71,41

m.JOI
1003600134077 63Z700 20,00 19340 61.14

mun.Cbisinau, str.Columna, nr.170 mun.Chi~nAu. str.GrII.dina Botanica, Dr. 15

IOO36000U549

60862090

10.00

3620460

59,49

tanea E:\Doc_20 I 2\Hotariri\Mod_945.doc

19.06.20 12

4

1
64.

2 SA ,,ALIMENT~"

3

4
Hl02600049280

5
24356540

6
10,00

7
732728

8
30,08

mun.Chi~na.u, str.Mesteml Manole, nr.12 rnun.Chisinau, str.Columna, nr.90, of.406 mun.Chlsinau, str.Perovlarllor, or. I , bLl mun.Chisinau, str.A1ba-IuJia, nr.7S/G, of.904 mun,B1I.ili, str.~tefim eel Mare, nr.195 mun.Chlsinau, str.Alba Iulia, nr.75 mun.Chisinau, str.Sarmizegetusa, nr,16 mun.Chisinau, bd.lurii Gagarin, nr.l 0 mun.Chisinau, str.Otovasca, nr.!
mun.Chislnsu,

65, 66.

SA "COMPLECONS"
SA pentru achiziti], prelucrarea ~i livrarea metalelor teroase ~i neferoase "Metalferos" Centrul pentru productivitale ~i eompetitivitate din Moldova ..ARIA" SA I.S. Firma oomerciala intermediarA .,Meridian"

1007600025757

3911610

Hl.OO

391161

100,00

1002600025822

3590420

10,00

28]065

18.28

67.

1007600031331

2000000

100,00

20000

100,00

6S. 69. 70. 71. 72. 73. 74.

100360202185 8

1500000

I.S. Firma ~tiinlifid de productie "A1co-N"

10036001 51852

425500

Ts. Uzina de bijutcrii din
Chisinau ,.Giuvaier"

1002600012668

17053700

Ts, "Vibropribor" Ts. pentru
reparatia utilajului energetic ii" ,,Ene ts, ,,Fabrica de sticillidin Chi~in!i.u" i.S. "Centrul de elaborare a sistemelor industriale de
diriiare"

1002600030378

36113400

10036000 95 594

8625920

100250000M24

388373785

str.Transnlstrla, nr.20 mun.Chislnau, nr.l6 ,i Infrastructurii sir .Belgrad,
I 00360(l(l{) 1324 6300

Ministerul Transporturilor 75. 76. 77. 7S. 79. 80. 81.
82.

Drumurilor
10026000104" 1(1)26000 I 04 80 1'0000 1360000 150,00 1000 100,00

SA "Acroport Catering" SA .,J\eroport Handling" S.A."Drum" S.A. .Parcul de autobuze din BaI?,'

mun.Chislnau, bd.Dacia, nr. SO/3 mun.Chismau, bd. Dacia, nr.8OI3 or.Causenl, sir. Alba-Julia, nr.33 or.Balt], str.Dragomir, nrA mun.Chisinau, Aeroport Odesa, r-nul Dnestrovsk, Sergheevka or.Basarabeasca, str.Gllrii, nr.120 mun.Chisinau, sos, Hlncesti, nr.230 Drumul MI Chi~in!luLeusenl - fr.cu Romania, km IS+SOO (r-nullaloveni,.
s.Suruceni)

11),01)

135000

100,00

1003608003139

1860700

11),00

121460

65,28

1002602003105

4596nCl

[1),00

55664

12,10

r.s. "Compania Aerian1l. .,Air Moldova"
LS. "Tabara de insan!to:jire pentru copii "Autodorojnik" I.s. ,.P ita Servi 00" LS. "Servicii Transport Auto" Complex de bunuri imobile

1002600001118

7187162(lS

24175711

5404400

[l)CHi60500316O

167319

10()460005 4888

1000

83.

84.

Complex de bunuri imobile

Drumul MI Chi~in!luLeuseni - fr.cu Romania, km65+000 (r-nul Nisporeni, s.lurceni)

tanea E:IDoc_20 12\HotarinlMod_945.docl

9. 06.20 12

5

1

2

3

4

5

6

7

8

85.

Complex de bunuri imobile

Drumui M14 BrestBricenl-ChisinauTiraspol-Odesa, km642+670
(r-nul Briceni, s.Halahora de Sus)

86.

Complex de bunuri imobile Casli de Iinie

87.

88.

Bloc administrativ

Drumul RI Chi~inll.uUnghenl-Sculenl, Ion 127+300 (r-nul Ungheni, s.Seuleni) OrumuJ R13 B61p~ldane~ti-Ribnita. km 76+500 Drumul R15 BAltiGlodeni, km3+400 (r-nul Rtscani, s.Corlateni) Drumul R17 Fil~tiPlrlita,

89.

Constructle

km 30+5()() (r-nul Ungheni, s.Pfrlita)
90.

Complex de bunuri imobile

Drumul R20 RezinaOrhei-ClI~i, km8+900 (r-nul Rezina, s.Cini~euti) Drumul R38 VulcAnCfl:iCahul- Taraclia, Ion 51+900 (r-nul Cahul, s.Moscovei) Drumul 136 LlpcaniDuruitoarea Noua, km 17+000 (r-nul Briceni, s.Tetcanf) Drumul L376 ComesdBoghenii Noi - Rlkleni Hogine~ti, km 32+500 (r-nul QJ~i, s. Dereneu) Drumul 1376 CornestiBoghenii Noi - Hogine~ti, km 1+000 (r-nul Ungheni, s.Comesti) mun.Chislnau, str.Columna, 01.115 mun.Chisinau, str.lsmail,
nr.33
IOO}60000254\1 llT.HMOO 5,00 13n243&

91.

Complex de bunuri imobile

92.

Complex de bunuri imobile

93.

Complex de bunuri
irnobile

94.

Complex de bunuri imobile

Ministerul Finantelor

95.
96. 97.

S.A. •.Banca de Economii" S.A. ,,EuroCreditBank" SA Banca Comercialll. pentru Industrie ::Ii

56,13
21,02

lO02600()200S6

lO8()()(JOO()

10.00
J(lO,OI)

221<lOOO

mun.Chi~in!u. str.Armeneasca, nr.38

IO{lU()(l{)28096

496119400:

3120

0.06

Constructli
Mlnisterul 98.

.Moldfndconbank"

De~oltirii

Regionale IIiConstruCliilor or. Taracl ia, str.Zavodskaia, nr.3
I00261000012S 18472200 W,OI) S5S 926 6(),19

SA ,.Ceramica-T'

tenea E:\Doc _ 20 I2\Hotariri\Mod _ 94S.doc19.06.2012

6

1
99.

2
Cariem de pietris ~i nisip

3

4

5

6

7

8

or.Cemaup
Ucraina, r-nul Pervomaisk, s.Konetpoll

din Cemlu\i 100. 101.
Cariera de piatt! concasata din granit

Cora-parte din bunul
separat cu nr. cadastral 0100424.224.01

mun.Chi~au. str.Dumitru ru~canu, nr.IS

20,00

Ministerul Sinititii 102.
103. 104.

SA .Parmaco" LS. .Farmacia nr.419"
LS.lntreprinderea RepublicanA de Productie ~iComer] .Molda"

mun.Chlslnau, str.VaduI lui Voda.ru-.2 mun.B!llti. str.Bucovinei
mun.Chisinsu,

I 00360003 S<lS9

24035199 12359
3000

37.00

514641

94,61

1003600011974
1004600019281

str.Grenohle, nr.161a rnun.Chisinau, str, Munc~t~ nr.4 mun.Chisinau, bd.StefWl eel Mare ~i Stint, nr.l90
l0026000S4976 300400

105.
106.

I.S. .Direetia de Repurutii ~i ConstruCf.i j" Complex de bunuri
hnoblle, eu teren aferent-

101.

2.8465 ha Complex

de

bunuri

imobile, cu teren aferent
- 2,0485 ba Ministerul Culturii

mun.Chisinau, bd.Stefan eel Mare ~i Sflnt, nr.163

108. S.A. "Circul din Chisinau" 109. S.A. "Moldcinema" 110.
Ill.

I.S. "Combinatui Poligrafic"
loS. Fiona Editorial-

mun.Chisinau, str.Renasterii, nr.33 mun.Chisinau, sos.Muncesti, nr.11l mun.Chisinau, str .Petru

1003600019826
1003600040239

69775810

10,00

51113481
591300

83,32

5913030 39517800
244616~8

10.00

100.00

1002600002449
IOOl60010~901

Movil1i, nr.35 '

Poligrafica "Tipografia
CentraJ!"

mun.Chisinau, str.Florilor, nr.1
or.Glodeni, str, $tefim

112. 113. 114. 115.
116.

Cinematograful Cinematograful ..Luceafarul" Cinematograful "Luceafarur' Cinematograful "Victoria"
Cinematograful

"Pace"

eel Mare, nr.22 or.Stefan Vodl, str. Stefan eel Mare, nr,4l1a or.Edinet, str .lndependentei, nr .39 or.Rezina, str. 27 August. nr.34
or.Leova,

.Patria"

117.
118.

Cinematograful "Ildiz"

str.Independentei, nr.20 or.Vulcanesti, str.Lenin,
nr.IOI or.Telenesti, str.Ion

Cinematograful
"L uceafaru I" Ministerul Educatlei I.S. HoteJul.,zarea" Ministerul Tebuologiei S,A. ,,Elirj"

Necuice, nr.3 '

119.

mun.Chisinau, str.Anton Pann, nr.4
Informat:iei ,I Comunicatlilor

1003600080200

4105900

120.

mun.Chisinau, str.Miron
Costin, or.s

1002600038293

3482640

10,01>

221286

63,&3

tenea E;\Doc_20 12\HotarinIMod_945.doc

I9.06.20 12

7

I

2

3

4
100260004883 6

S
98419]95(l

6
10,00

7
9841939~

8
100.00

Agen1ia Proprletltii Publlee 121. S.A. "Moldtelecom" mun.Chisinau, bd.Stefan eel Mare, nr.1 0 122. Fabriea de unt ~i brinzll. or. Vulcanest], din Vulcll~ti "Inlav" str.Komsomolskaia, nr,42 SA 123. SA ,,Hotelul mun.Chisinau, str.Negruzzi, nr.? "Chi (Jin!1.u" 124. S.A. "Construetorul" or.Telenesti, str.lon Vodll eel Cumplit, nr.25 125. S.A ... Artizana-Folc" or .Soroca, str.Cosauti, nr.S 126. S.A... Locuinta" or.Soroca, str. $tefan eel Mare, nr.134 127. S.A... Fabrica de Vinuri r-nul Telenesti, S!cMeii Vechi" s.SAratenii Vechi or.Brieeni, 128. S.A. ,,Briscco" str.Cosmonautilor, nr.l r-nul Drochia, 129. S.R.L. "Jana" s.Nicoreni or.Anenii Noi, 130. Intreprinderea de reparatie a mijloacelor str.Chisinaului, nr.2 de uz casnic ,.Rembittehnica" 131. Complex de bunuri reg.Nicolaev, r-nul Berezanski, s.Koblevo, imobile Pensionatul ,,Jemciujina", blocul str.Morskaia, nr.15S b or.3 reg.Nicolaev, r-nul 132. Complex de bunuri
imobile Pensionaml Berezanskii, s.Koblevo,

1004611002186

1626600

~O,OO

4337

13.33

100360002(1395

I44939(J

3,00

29(J74,

00,18

1003606150660

914nO

11).00

1259

1.34

10056070(10559

635880 35]860

21),01)

148

0,46

I0036070 10741

10,01)

Il3

0.32

1003600008473

1739821)

10.00

340

0,20

1004604002773 1000 00715060 I
515737

1220110 16758 84%

3'.01)

376

1,08 64.64

33.33

00,00

133. 134. 135. 136.

..Struguras", blocul nr.3, bd.Kurortnii, nr.213 nr.I3 Agentia "Apele Moldovei" or.Taraclia, SA. .Amelioratorul" str.Vokzalnaia, nr.91 or.Cahul, baza Rosu S.A. "Aqua-Prot" I.S. "Sectarul de reparatie a fintinilor arteziene din Chi~iniiu" ls. Institutul de
proieetare a sistemelor

100361 000180S

18S1260

10,00

183987

99.38

101)360300S520 1(l0360007 8434

1928853 12&240

9,00

163962

76.SO

or.Cricova,

str.Chisinaului, nr.94A
1003600089164 2384010

mun.Cbisinau, str, Alecu Russo, nr.1

de gospodarie a apelor "Acva Proiect" C",nceJarla de Stat 137. Intreprinderea afiliata ..s anatoriu l-Moldova" cu investitii strline 100% 138. Intreprinderea afiliata cu investitii straine 1000/0..SanstoriulS1ln8.tate" 139. Intreprinderea afiliata cu investitii strline 1000A. Sanatoriul" Moldova"

or.Truscavet,
str.Gorodisce, nr.12 r-nul BelgorodDnestrovsk, or. Serghe evka, str.Lenin, nr.S or.Odesa, str.Posmitnogo, 2

tanea E:\Doc _ 2()12IHotariri\Moo_94S,doc19,06,2012

8

1

2

3

4

5

6

7

8

140.

Aeronava YAK-40 Agentia Turismului

nr. de circulatie 87970, or. de uzina 98314581
mun.Chisinau, str.Maria Cibotari, or,31
1002600035131 24636920 46310,00 lU 34,96

141. 142.

lntreprinderea mixta ~Jolly-Alon" S.A.

Agentia Rezerve Materiale r-nul Floresti, s.Gura S.A. Combinatul de

10036070028ICl

18016250

10.00

1508913

83,15

produse cerealiere Camencii "Cerea1e-Fluor" Alte bunuri proprietate publici a statu lui 143. Complexul de bunuri SVC "Trasa", LTUS imobile din gestiunea "Tiraspol" economica a S.A. "Telecomrut" 144. Baza de odihn! or.V adullui Vod!
"ImpuIs"

145. 146.

Baza de "S1ilcioara"

odihna or.Vadul lui Vod!i mun.Chisinau, bd.Stefan eel Mare, 200
48.03

Cota-parte din bunul separat cu nr. cadastral 0100518.157.02

Nota. fi actualizate.

In momentul

expunerii la privatizare, datele privind bunurile incluse in lista vor

Anexanr.3

la Hotiiri:rea Guvernului nr.94S din 20 august 2007 Lista obiectelor nefinaJizate supuse privatizilrii
Nr. dlo

Denumirea obi«tului

Loeul amplasirii

Costul

de
devjz, mii lei

Asimilarea mij10 aeelor binc';Iti pinA la
eonservare,

Gradul
de

Inceputul
eenstruetie],

finalizare,
%

anul

Anul eonserv.lirii

miilei
1 I.

2. 3.
4.

:1 Grndinitlt de oopii Ambulatoriu Club Club cu rete le ingineresti Ambulatoriu Ambulatoriu Ambulatoriu Gr!idinitli de copii

3 r-nul Soldrm~ti, s.CobUea r-nul Glodeni, s.Sturzovca r-nul Orbei, s.Camencea r-nul Ci1I~i, s.Horodiste
r-nul C!ll1ra~i,

4

5

6

7

0,66 0,63 0,73 1,42 2,03 1,68 1,1 0,85

0,2 0,12 0,22 0,71 0,57 0,73
0,78

38 18 39 65 32 45 55 21

1990

8 1994

1992 1992 1993 1989 1991 1990 1992

1993 1994 1994 1996 1993 1995 1994

5. 6.

7.
8.

s.Valcine] r-nul CiilAr~i. s.Sipoteni r-nul Straseni, s.Codreanca r-nul Ri~cani, s.Plrjota

0,12

IlIIlea E:1Doc _20 12\Hotariri\Mod_945,d(Jc18,06,20

12

9

1 9. 10. 11.

1

Scoala Cas! de wlturA
Gmdinif! de

3 r-nul Nisporeni, s.Drojdieni
r-nul Drochia, s.Petreni r-nul Edinet, s.Gordinesti

4
3,96 1,64 1,47

5
3,52 0,44 1,22

6 88 14 83

7 1992 1990 1990

8
1995 1994 1994

12.

copii pentru 320 de locuri Bloc chirurgical
al spitalului nr.4

mun. Cbisinau, str.N. Costin,
nr.44fl

2,17

1,8

74

1990

1995

13. 14.
15. 16. 17. 18.

- oonstructii accesorii Cinematograf Cladirea primariei Complex
sportiv Club Centro

or.Taraclia r-nul Anenii Noi, s.~rpenJ or.Edinet r-nul Singerei s.Mihailovca r-nul Comrat,
s.Dezghingea

1,04 0,06 1,13 1,28 1,87 26584,0 0

-0,4 0,04 0,58 1,1 0,93 10815,00

38 75 76 86 60 53

1981 1988 1989 1990 1981 1987

1991 1990 1995 1999 1991 1994

comercial Blocul administrativ al
Institutului de

mun.Chisinau,
bd.Dacia, nr.59

Microbiologie §:i Virusologie, ell teren 111 aferent

NotA: Gradul de fmalizare va fi concretizat in momentul evaluarii constructiilor."

Prim-ministru

VLADIMIR FILAT