EarI Mindell

GYÓGYFÜVEK BIBLIÁJA

*% "4ft 1% .*'

Kitűnő útmutató a gyógynövényeken alapuló gyógymódokhoz Az öngyógyítás általánosan elismert vezérelve manap­ ság, hogy azok, akik gyógynövényeket alkalmaznak, ha­ marabb meggyógyulnak, tovább élnek és jobban néznek ki. Ebben a könyvben Mindell doktor, aki a táplálko­ zástudomány és a természetes gyógymódok egyik leg­ avatottabb szakértője a világon, eloszlatja a gyógynövé­ nyeket körüllengő titokzatosságot és megmutatja, ho­ gyan válasszunk a „100 legfontosabb gyógynövény" és más hatékony gyógyfű közül, hogy enyhítsük a fejfájást: az őszi aranyvirág az esetek 85 százalékában megszünteti a migrént a terhesek reggeli hányingerét: a gyömbérgyökér-tea enyhíti az émelygést anélkül, hogy ártana a babának a májbántalmat: elősegíti az alkoholabusus, vagy máj­ gyulladás következtében károsodott máj regenerálódá­ sát a magas vérnyomást: a fokhagyma-kapszula elősegíti a vérnyomás, a vér zsír- és koleszterinszintjének mérsék­ lődését a menstruációs panaszokat: a dong quai hagyományos kínai orvosság, ameíy hatásosan enyhíti a görcsöket és az un. premenstruációs szindrómát A kereskedelmi forgalomban kapható gyógynövény-ké­ szítmények, amelyek nem tartalmaznak gyárilag szinte­ tikusan előállított kémiai anyagokat, megvédenek a kü­ lönböző betegségektől, elősegítik az egészségünk meg­ őrzését és alkalmasak speciális női és férfi panaszok ke­ zelésére. Ez a megbízható, könnyen felhasználható és áttekinthető mű nem hiányozhat egyetlen család házipatikájáből, vagy könyvtárából. EARL MINDELL

GYÓGYFÜVEK BIBLIÁJA

EARL MINDELL

Gyógyfüvek bibliája
Kitűnő útmutató a gyógynövényeken alapuló új és hagyományos gyógymódokhoz, valamint annak megértéséhez, hogyan javíthatják ezek munkaképességünket, alvásunkat, közérzetünket és általában az egészségünket.

$.ca\A.\A,td hu "JM^_"

'

A könyv eredeti címe: Earl Mindell's Herb Bible © 1992 by Earl Mindell, R.Ph., Ph.D., Carol Coiman Fordította: dr. MÁNYAI SÁNDOR Címlapterv: JAMES B. KRAUS Magyar kiadás © Glória Kiadó, 1999
m & m h o z z á k e z d e h h e z a k ö n y v h ö z

TARTALOMJEGYZÉK
9

Mi a gyógyfű, gyógynövény? A „Száz csúcstermék" A régi idők kedvencei Gyógyfüvek a világ minden tájáról Az otthoni gyógyfüves fiók A női szervezet A férfi szervezet Gyógyfüvek a megelőző orvoslás
Felelős kiadó: |FÓT1 EDITlés BODNÁR JÁNOS szolgálatában

21 41 213 231 257 271 285
293

1053 S í e ^ K e í S S u. 6.
Telefon: 266-0393; Fax: 266-0394 E-mail: glopub@mail.matav.hu ISBN 963 7495 77 0 Készült a Kinizsi Nyomdában Felelői; vezető: Bördős János

A jó megjelenésünk érdekében
. , . Aromaterápia

303
„„ J1J

Irodalom
„,

321 323

Tárgymutató

Ezt a könyvet Gailnek, Alannahnek, Evannek, a szüleimnek és családomnak, barátaimnak és társaimnak, valamint mindenütt az emberek boldogságára és egészségére ajánlom.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Mély és el nem múló elismerésemet szeretném ki­ fejezni barátaimnak és munkatársaimnak, akik se­ gítettek ennek a könyvnek az elkészítésében. Külö­ nösen szeretném J. Kenney, Ph.D.; Linus Pauling, Ph.D.; Harold Segal, Ph.D.; Bemard Bubman, R.Ph.; Mel Rich, R.Ph.; Sal Messineo, Pharm.D., R.Ph.; Arnold Fox, M.D.; Dennis Huddleson, M.D.; Stcwart Fisher, M.D.; a néhai Róbert Mendelsohn, M.D.; Gershon Lesser, M.D.; Dávid Veíkoff, M.D.; Rory Jaffee, M.D.; Vicki Hufnagel, M.D.; Donald Cruden, O.D.; Joel Strom, D.D.S.; Nathan Sperlíng, D.D.S. nevét megemlíteni. Külön hálás vagyok Rob McCalebnek a Gyógynövény Ku­ tató Alapítványnál a közreműködésért. Ugyancsak köszönetemet fejezem ki Carol Colman Gerbernek és a szerkesztőmnek, Tóni Sciarranak, akik se­ gítették tervem megvalósítását. Külön említést ér­ demel ügynököm, Richárd Curtis, aki éveken át tá­ mogatott. Végül mély hálámat fejezem ki a Dominion Gyógynövény Kollégiumnak, ahol 1984. jú­ lius 30-án okleveles gyógynövényszakértői képe­ sítést szereztem.

A MAGYAR KIADÁSHOZ

A tengerentúlon a betegellátás rendszere, a gyógy­ szerek engedélyezésének és forgalmazásának sza­ bályozása, az orvosok gyógyszerrendelési és a la­ kosság (ön)gyógyszerelési szokásai nagyon eltér­ nek az európai és így a magyarországi viszonyok­ tól. Az utóbbi években nálunk is népszerűvé vált, hogy az emberek természetes anyagokból, elsősor­ ban növényekből nyerhető orvosságokat szednek, gyógynövényekből készíthető teákat alkalmaznak. Az országban egyre több gyógynövény-szaküzlet nyílt meg, ahol gyógyszernek nem minősülő gyógy­ hatású termékek szabadon beszerezhetők. A kí­ nált termékek és az azokból előállított készítmé­ nyek köre szinte napról napra bővül. Az eddig ismert gyógynövényeken kívül megje­ lentek a Távol-Kelet és az amerikai földrész hagyo­ mányos népi gyógyászatában alkalmazott szerek is. Az országhatárok megnyitása elősegítette, hogy az emberek utaznak szerte a világban és eközben egé­ szen más gyógyító eljárásokat, orvosságokat ismer­ hetnek meg. Indokolt tehát, hogy a magyar olvasó­ közönség olyan gyógynövényekről is tájékozódjék,

8 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája amelyek nálunk esetleg (még) nem kaphatók. Ugyanakkor a könyv tartalmát a hazai viszonyok­ nak megfelelően ki kellett egészíteni. A VII. Ma­ gyar Gyógyszerkönyvben hivatalos drogként sze­ replő gyógynövényeket, valamint a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékeket a szöveg­ ben keretes-árnyékolással tüntettem fel. Ugyan­ ilyen módon jelölve utaltam azokra a kiszerelési formákra (kapszula, tabletta, oldat, kivonat, tea stb.), amelyekben hatóanyagként felhasználásra kerülnek.

MIELŐTT HOZZÁKEZD EHHEZ A KÖNYVHÖZ
Amikor 1958-ban elkezdtem gyógyszerészi tanul­ mányaimat, még éppen csak a hajnalán voltunk a nagy gyógyszerszedesi korszaknak. Amikor meg­ szereztem a diplomámat és dolgozni kezdtem a patikában, bármi baja volt valakinek, mindenre le­ hetett valamilyen szert kapni. Ha fáj a torka, ve­ gyen be antibiotikumot. Ha úgy érzi, hogy kezd fájni a feje, csak nyúljon az aszpirin után. Ha le szeretne fogyni néhány kilogrammot, vagy egy ki­ csit „fel akar dobódni", akkor próbálja ki.... Nem, ma már nem merem leírni, hogy mit ajánlottunk. Ugyanígy nem merem bevallani, hogy mit javasol­ tunk annak, aki csak „békés nyugalmat, puha, ró­ zsaszínű felhőket" akart maga körül. Ma ezekért a tanácsokért jogosan dutyiba csukhatnának. Akkor kezdődött az űrkorszak is. Az Amerikai Egyesült Államok arra készült, hogy rakétával embert küld a Holdra. Egészen természetes volt, hogy azt hit­ tük, késleltetett kioldódású kapszulákkal hamaro­ san meg fogjuk tudni szüntetni a náthát, kigyógyít­ juk az embereket az influenzából, elfújjuk a serdü­ lő ifjúság bőréről a pattanásokat és kiírtjuk a világ­ ból a különböző katasztrofális betegségeket. Azt a

10 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája gondolatot, hogy az életmód, az étrend, vagy a testmozgás esetleg befolyásolhatja az emberek egészségét, tudománytalannak, alapvetően osto­ bának tartottuk. „Tudományos" orvosságokat azonban nem volt nehéz találni. Ezeket éjjel-nap­ pal hirdették, látványosan csomagolt dobozokban, üvegekben, vagy hólyagcsomagolásban ott voltak a patikák polcain. A természetes orvosságokat, ami­ ket nagyanyáink és dédanyáink használtak, mint egyszerű hókusz-pókuszokat elutasítottuk. Azt hittük, hogy semmi sincs a természetben, amit mi ne tudnánk jobban megcsinálni, Ebben a környezetben nem csoda, hogy vona­ kodva, nagyon kelletlenül vettem fel az egyetemi stúdiumaim közé a farmakognóziát, a gyógyszeris­ meret, a növényekből nyert hatóanyagokkal fog­ lalkozó tudományt. Évfolyamtársaim és jómagam is egyszerűen csak a „gyomok és magok" tanfolya­ mának neveztük és teljesen érthetetlennek tartot­ tuk. Kötelező kirándulásokon vettünk részt, ahol ismert gyógyhatású növényeket gyűjtöttünk. Saját kezemmel szedtem, majd szárítottam őket, utána régi módi mozsárban mozsártörővel elporítva ké­ szítettem belőlük felhasználható drogokat. Lassan alábbhagyott a szkepticizmusom az úgynevezett természetes orvosságokkal szemben és kezdtem az ide vonatkozó irodalmat tanulmányozni. Megle­ pődve fedeztem föi, hogy az emberiség évezredek óta használja a természetes orvosságokat a legkü­ lönbözőbb, a gyomorégéstől a szívbajig terjedő be­ tegségek - eredményes - gyógyítására. Valóban a II. világháború előtt az U.S. Pharmacopeia, az Egyesült Államok gyógyszerkönyve egymás mel­ lett sorolta föl a kémiai úton előállított és a gyógy-

Mielőtt hozzákezd ehhez a könyvhöz * 11 füvekből nyert, hivatalosan elismert gyógyszere­ ket. Ma is, az általában használt és rendelt több ezer gyógyszernek közel a fele növényi eredetű, vagy a növényekben található vegyületek utánzása. íme a meggyőző lista: A digitáliszt, a hatásos szívgyógyszert a piros gyű­ szűvirágból állítják elő. Az aszpirin, a fehér fűzfa kérgében lévő szalicin kémiai utánzata. A vérnyomáscsökkentő rezerpin, valójában egy ősi indiai orvosság, amit egy ázsiai cserjéből nyertek. Az efedrin és a pszeudoefedrin, ami sok recept nél­ kül kapható meghűlés elleni orvosságban megta­ lálható, az ephedra növénynek ma már szinteti­ kusan is előállított hatóanyaga, amit Kínában több mint 5000 éve használnak hűléses bántal­ mak kezelésére. A malária ellen használt híres kinint, valamint a szívarritmia gyógyítására szolgáló kinidint egy­ aránt a cinchona fa kérgéből állították elő. Avincristin és a vinblastin, a két igen hatásos rák­ ellenes szerünk a Madagaszkár déli részén ős­ honos meténgből (Vinca minor) származik. Az ebből a növényből előállított gyógyszer sok ezer leukémiás gyermek életét mentette meg. A penicilint, az antibiotikumok Ősét, valójában egy primitív növény, egy gomba termelte.

12 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A most már életem végéig tartó érdeklődésemet a gyógyfüveken alapuló természetes orvosságok iránt az egyetemi farmakognózia előadásoknak és gyakorlatoknak köszönhetem. A diplomám meg­ szerzése után antik füves könyveket kezdtem gyűj­ teni. Gyűjteményem egyik-másik értékesebb da­ rabja több mint 200 éves. Ezeket a füves könyveket azonban sohasem vittem be magammal a patikába, mert akkoriban a gyógynövényeket elavultnak tar­ tották. Valóban, nem sokkal azután, hogy egyetemi tanulmányaimat befejeztem, a farmakognóziát tö­ rölték sok amerikai egyetem gyógyszerészeti kará­ nak kötelező tanulmányai sorából. (A sors iróniája, hogy azóta sok egyetemen ismét kötelezővé tették ezt a tantárgyat, másokon most mérlegelik a far­ makognózia kötelezővé tételét). A gyógynövények iránti érdeklődés csökkenését nem ezek hatásossága, hanem a gazdaságossága iránti kétely okozta. A gyógyfüvek nem gazdaságo­ sak. Az Egyesült Államokban a legtöbb gyógyfüvet nem ismerik cl drogként, vagy gyógyszerértékű ter­ mékként. Inkább az élelmiszerek, vagy az élelmi­ szeradalékok közé sorolják őket. Egy gyógynö­ vényt, még ha tudott is róla, hogy orvosságként jó hatású, mindaddig nem lehetrdrogként árusítani, amíg a FDA-tól, az Egyesült Államok Élelmiszer­ es Gyógyszerhivatalátóí meg nem kapja a hivatalos pecsétet. Ez az engedélyezés azonban hosszú ideig tartó, nem könnyű és nem olcsó eljárás. Ami az új gyógyszerek bevezetését illeti, az Egyesült Államok a világ egyik legszigorúbban korlátozó országa, (A szigorúság tekintetében szerencsére Magyarország sem marad el). A hivatalos gyógyszer státuszának eléréséhez - vagyis annak igazolására, hogy a szer

Mielőtt hozzákezd ehhez a könyvhöz • 13 biztonságos és hatásos - kiterjedt vizsgálatokra van szükség, ami több tíz millió dollárba kerül és leg­ alább 10 évig tart. (Ez a magyarázata annak, hogy a receptre kapható gyógyszerek dollárban kifeje­ zett ára 1950 óta megtízszereződött!). További probléma, hogy a természetes anyago­ kat nem lehet szabadalmaztatni. Ha egy gyógy­ szergyár egy új gyógyszert fejleszt ki, a gyárnak 17 évig kizárólagos joga van a forgalmazására és így visszanyerheti a kutatási és fejlesztési költségeket. Ha a gyógyszergyár egyszerűen csak becsomagol e gy gyógyfüvet, nem kap ilyen piacvédelmet. így tehát kevés az indítéka arra, hogy időt és pénzt fordítson egy gyógynövény esetleges kedvező hatá­ sának tanulmányozására, amit az emberek maguk is növeszthetnek, termeszthetnek a kertjükben és a konkurrancia szabadon árusíthatja. Nem megle­ pő tehát, hogy sok gyógyszergyár elvesztette az ér­ deklődését a növényi drogok iránt és helyette a kutatását új szintetikus gyógyszerek előállítására összpontosítja. Az érdeklődés eltolódása a szinte­ tikus készítmények felé azzal a kedvezőtlen követ­ kezménnyel járt, hogy sok korábban nagyra tartott természetes orvosság háttérbe szorult és sokat el is felejtettek. Ma azonban azt tapasztaljuk, hogy egyre nő az érdeklődés a gyógyfüvekkel való orvoslás iránt. Nemcsak az egész világon teret hódító természet­ gyógyászok, hanem megfontolt gyakorló orvosok is foglalkoznak ezzel a régi-új gyógymóddal. En­ nek egyik oka az, hogy felismerték, bár a szinteti­ kus gyógyszerek kétségtelenül sok csodát művel­ tek és rengeteg ember életét mentették meg, még­ sem váltották be mindig és mindenben a farmako-

14 " Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája lógusok reményeit. Gyakrolatílag mindegyik gyógyszerkészítménynek jól ismert mellékhatásai vannak, amelyek az enyhe kellemetlenségtől akár végzetes, halálos kimenetelig terjedhetnek. Sok esetben hatástalanok a gyógyszerek. Az antibioti­ kumok például, noha képesek a baktériumok által okozott fertőzéseket leküzdeni, teljesen hatástala­ nok a vírusokkal szemben. Sok betegség, amely manapság gyötör bennünket, - a sanghaji influen­ zától az AIDS-ig, vagy a krónikus fáradtság-szind­ rómáig - vírusbetegség. A másik ok, amiért az emberek egyre inkább ér­ deklődnek a gyógyfüvekkel történő orvoslás iránt az, hogy tudjuk, számos recept nélkül kapható gyógyszer alkalmazása veszélyeket rejt magában. Például sokan áttértek a paracetamol, mint az acetilszalicilsav „biztonságos alternatívájának" szedésére, mert attól félnek, hogy utóbbi irritál­ hatja a gyomornyálkahártyát, vagy gyermekeknél Reye-szindrómát okozhat. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a paracetamol sem mentes a mellékhatásoktól. Terápiás adagban ugyan a paracetamol ritkán okoz mellékhatásokat. Érzékeny egyéneken azonban túlérzékenységi re­ akciók alakulhatnak ki. Tartós és/vagy túl magas adagok alkalmazása esetén máj- és vesekárosító hatás, továbbá vérképelváltozások jelentkezhet­ nek. A gyomorégés ellen szedett antacidumok, amelyek a leggyakrabban vásárolt recept nélkül kapható szerek közé tartoznak, gyomorirritációt okozhatnak. Mindenki, aki különféle allergiában szenved, tudja, hogy a népszerű antihisztaminok szedése után bágyadtak, álmosak lesznek. Ez az antihisztaminok jellegzetes mellékhatása.

Mielőtt hozzákezd ehhez a könyvhöz * 15 Az a megújuló érdeklődés, ami sok embert a gyógyfüvek felé fordít, talán leginkább annak tulaj­ donítható, hogy egyre többen ismerik föl, mennyi­ re fontos a megelőző, a preventív orvoslás. Ma már tudjuk, hogy az életmód és a táplálkozás fontos szerepet játszik a betegségek megelőzésében és el­ hárításában. Eközben egyre gyűlnek arról is ada­ tok, hogy a gyógynövények a jóllétünk szempontjá­ ból döntő fontosságúak lehetnek. Gyógyszerek he­ lyett sok gyógynövényt fehet „tonikum"-ként hasz­ nálni és a vitaminokhoz hasonlóan elsősorban az egészségünk megőrzése céljából alkalmazni. Vizs­ gálatok igazolták, hogy vannak olyan gyógyfüvek, amelyek csökkenthetik a vér koleszterinszintjét, ja­ vítják a vérkeringést és egyeseknek rákmegelőző hatást is tulajdonítanak. Egyes gyógynövényekről kimutatták, hogy fokozzák az immunrendszer mű­ ködését és így segítik a szervezetet a betegségek le­ küzdésében. Nem vitás, hogy közülünk legtöbben szívesebben alkalmaznak valamilyen gyógynövénykiyonatot, amely segít megőrizni az egészségünket, mintsem hogy gyógyszert szedjenek, ha betegek. Miközben az Egyesült Államok lakossága egyre messzebb került a természetes gyógymódoktól és orvosságoktól, a világ többi országában egyre in­ kább tanulmányozták és használták széles körben sikeresen a gyógynövényeket. A külföldi orvosi fo­ lyóiratokban számos közlemény található, amely­ ben arról számolnak be, hogy növényi eredetű gyógyszereket alkalmaztak különböző súlyos be­ tegségek ellen. Angliában, Németországban, Fran­ ciaországban, Kínában és Japánban a gyógynövé­ nyeket valódi orvosságoknak ismerik el és gyakran részét képezik a hagyományos orvosi kezelésnek.

16 • Earl M'mdell: Gyógyfüvek bibliája Németországban például, az orvos enyhe szoron­ gás esetén esetleg macskagyökér-teát, vagy macskagyökér-kivonatot tartalmazó készítményt javasol a betegnek és az erélyes hatású klórpromazinkészítményeket csak súlyos szorongásos állapotok­ ban rendeli. Európában általában egymás mellett árusítják a nem-receptköteles gyógyszereket és a gyógynövény-készítményeket. Egy megfázástól szenvedő angol választhat egy csomag meghűlés el­ leni gyógynövény-készítmény, vagy a hagyományos meghűlés elleni kapszula, vagy tabletta között. Az Egyesült Államokban most kezdenek megje­ lenni a bio-élelmiszerboltokban, a gyógynövény szaküzletekben, sőt a patikákban az előre csoma­ golt gyógynövény-alapú orvosságok, amint ez meg­ szokott dolog Európában. Menjen be Európában egy patikába, vagy gyógynövényboltba, a meghűlés elleni készítmények és a vitaminpreparátumok mellett valószínűleg talál majd gingko kapszulákat, vagy gingko kivonatot tartalmazó dobozokat. Az Egyesült Államokban azonban a gyógyfüveket nem ismerik el gyógyszerként és a gyártó, illetve forgal­ mazó cégek nem hirdethetik termékeik gyógyszerhatásait. Ezért ezeken a termékeken a címkék szö­ vege nagyon bizonytalan, határozatlan. Azoknak, akik tisztában vannak a különböző gyógynövények hatásaival, nem okoz ez gondot, azonban a lakos­ ság nagy része e tekintetben tájékozatlan. Sajnos nagyon kevés helyen kaphatnak az emberek felvilá­ gosítást. Az európai, pláne a magyarországi gyógy­ szertárakban a nem-receptköteles gyógyszerkészít­ mények (és így a gyógynövények) hatásairól köte­ les a gyógyszerész a beteget felvilágosítani és egye­ temi tanulmányai alapján ehhez megvan a szüksé-

Mielőtt hozzákezd ehhez a könyvhöz "17 ges szakmai felkészültsége is. Mint már említet­ tem, nem minden amerikai gyógyszerész tanult farmakognóziát, gyógynövényismeretet az egyete­ men, így nem várható el tőle, hogy a különböző gyógynövények és azokon alapuló készítmények hatásairól tájékoztatni tudja a beteget. Sok orvos is csak keveset tud a gyógyfüvekről. A szó szoros értelmében vett gyógynövény-szak­ könyvek általában eléggé részletesek és eklektiku­ sak, mert olyan embereknek írták, akiknek van idejük és helyük arra, hogy gyűjtsék, esetleg ter­ messzék, betakarítsák és szárítsák a maguk gyógy­ növény-orvosságait. Azért szántam el magam en­ nek a Gyógyfüvek bibliája c. könyvnek a megírásá­ ra, hogy pótoljam az emberek szakszerű tájékozta­ tásában mutatkozó hiányt. Meg kell itt jegyeznem, hogy évek óta foglalkozom azzal, hogy az embere­ ket az alternatív orvoslásra oktassam. 1979-ben ír­ tam meg a Vitamin biblia című könyvemet, amit még ma is széles körben olvasnak és ami jelentő­ sen hozzájárult az Egyesült Államokban a vitami­ nok népszerűsítéséhez. Úgy gondolom, hogy a gyógynövények általános elfogadottsága ma kb. ott tart, mint a vitaminoké tíz évvel ezelőtt. A Gyógyfüvek bibliája ugyanazt a célt szolgálja, mint a Vitamin biblia. Olyanok számára írtam, aki kezdők ezen a területen és szeretnék megismerni a gyógynövények világát. Olyan gyógyfüvekről írok ebben a könyvben, amelyek a legtöbb gyógynö­ vényboltban könnyen beszerezhetők és könnyen felhasználhatók. Az első fejezetben pontosan megmagyarázom, hogy mit értünk gyógynövényeken, hogyan hatnak és hol és mire vigyázva kell őket megvásárolni. A

18 • Earl Mindéit Gyógyfüvek bibliája 2. fejezetben összeállítottam az Egyesült Államok­ ban leginkább alkalmazott 100 gyógynövény jegy­ zékét és „A 100 csúcstermék"-nek neveztem el. Ezek a gyógyfüvek egyre népszerűbbekké válnak, mert különösen alkalmasak arra, hogy a mai em­ ber mindennapos egészségügyi problémáin segít­ senek. Pontosan leírom, hogy milyen hatást fejte­ nek ki az egyes gyógynövények és hogyan kell őket használni. „A régi idők kedvencei" c. 3. fejezetben olyan gyógyfüves orvosságokat válogattam össze, ame­ lyek sohasem hiányoztak nagyanyáink háztartásá­ ból és még ma is népszerűek. A 4. fejezetnek a „Gyógyfüvek a világ minden tájáról" címet adtam. Ebből a gyűjteményből Kína, India, Dél-Amerika, valamint az amerikai őslakosok hajdani, de sok he­ lyen még ma is használt orvosságait, gyógymódjait ismerheti meg. „Az otthoni gyógyfüves fiók" című 5. fejezetben azokat a gyógynövényeket soroltam föl, amelyeknek minden házipatikában ott kell lenniük. A 6. fejezet, amelynek „A női szervezet" a címe, elsősorban a nőket érintő problémákkal foglalko­ zik és abban ad tanácsot, hogyan lehet ezeket gyógynövények segítségével jelentős mértékben csökkenteni. „A férfi szervezet" című 7. fejezet különböző gyógyfüvek alkalmazását javasolja a férfiak életét gyakran megkeserítő, a korai kopa­ szodástól a prosztatabántalmakig terjedő gondok enyhítésére. A „Gyógyfüvek a megelőző orvoslás szolgálatá­ ban" címet adtam a 8. fejezetnek, amelyben arról írtam, hogyan lehet különböző gyógynövényeket (több-kevesebb sikerrel) a szívbaj, a daganatos be-

Mi a gyógyfű, gyógynövény? * 19 tegségek és más bántalmak megelőzésére felhasz­ nálni. „A jó megjelenésünk érdekében" a címe a 9. fejezetnek. Ebben néhány növényi eredetű szép­ ségápolási cikket szedtem össze, amit nők és férfi­ ak egyaránt felhasználhatnak. A 10. fejezetet az egyre jobban terjedő „Aromaterápiá"-nak szentel­ tem, amely illóolajokat alkalmaz gyógyításra. A gyógynövények nem alkalmasak minden nya­ valyánk meggyógyítására. Az egészséges életmódot semmi sem helyettesíti. A megelőzés a legjobb gyógymód és - véleményem szerint - az is marad mindig. Vannak olyan állapotok, amelyekben a ha­ gyományos gyógyszerek nélkülözhetetlenek. Bárki, akinek valaha szintetikus antibiotikummal meg­ szüntették a streptococcus-fertőzését és ezáltal megakadályozták, hogy idővel reumás láz fejlőd­ jön ki nála, vagy akinek kemoterápia segítségével sikeresen leküzdötték a rákját, az mindig hálával fog azokra a gyógyszerkutatókra és gyárakra gon­ dolni, akik, amelyek ezeket a gyógyszereket kifej­ lesztették. Mindezt nem akarom kétségbe vonni. Vannak azonban olyan, kevésbé súlyos kóros álla­ potok, amelyek megelőzésében, megszüntetésében a szintetikus gyógyszerek mellett a növényi erede­ tű készítményeknek is helyük, szerepük lehet. A könyvemmel nem az a célom, hogy olvasói­ mat az öndiagnosztizálásra és az öngyógyításra buzdítsam. A súlyos beteg forduljon orvoshoz, aki majd megállapítja a baját, megfelelő gyógyszere­ ket rendéi és a gyógyulását rendszeres viziteken el­ lenőrzi. Sokszor állhat elő azonban olyan helyzet, amely nem igényel orvosi beavatkozást, amit a tü­ netek és a saját korábbi tapasztalata alapján Ön is diagnosztizálni tud. Kevesen fordulnak orvoshoz,

20 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája ha fáj a fejük, ha megfáztak, ha elrontották a gyomrukat, ha menstruációs görcsök gyötrik, vagy ha enyhe ízületi fájdalmak nehezítik meg a mun­ kájukat, vagy a mozgásukat. Ilyen esetben a leg­ több ember valamilyen nem-receptköteles készít­ ményhez nyúl, hogy enyhítse a nem kibírhatatlan panaszait. Ez a könyv abban nyújt Önnek segítsé­ get, hogy ki tudja választani az alkalmas természe­ tes, gyógynövényi eredetű orvosságot e mindenna­ pos problémák kezelésére. Azonban ha az állapo­ ta súlyosbodik, vagy a panaszai egy hétnél tovább tartanak, mindenképpen forduljon az orvosához. Fontos: Ha bármilyen gyógyszert szed - legyen az nem-receptköteles, vagy receptre felírt készít­ mény - vagy bármilyen bántalma, vagy orvosi problémája van, mielőtt gyógyfüves orvosságot kezdene használni, ajánlatos, hogy olyan orvos­ sal konzultáljon, aki járatos a különféle gyógy­ növények és gyógyszerek közötti kölcsönhatá­ sokban és ismeri ezek potenciálisan veszélyes mellékhatásait.

1. FEJEZET MI A GYÓGYFŰ, GYÓGYNÖVÉNY?
Aherba (= gyógynövény) kifejezést általában min­ den olyan növény, vagy növényi rész megjelölésé­ re használják, amelyet gyógyászati hatása, aromá­ ja, vagy illatanyagai miatt hasznosítanak. Ebben a könyvben a gyógynövény elsődlegesen a gyó­ gyászati célból felhasznált növényeket jelenti. Közel 380 000 növényfajt azonosítottak eddig a Földön és több százezerre tehető azok száma, amelyek még a felfedezésükre várnak. (Jelenleg is sok kutató próbálja kétségbeesetten katalogi­ zálni az Amazonas esőerdeiben előforduló növé­ nyeket. Abban a hitben teszik ezt, hogy több ezer, eddig még fel nem fedezett gyógyhatású növény lehet ezek között, amely a fejlesztés és a kímélet­ len erdőírtás következtében gyorsan és véglegesen el fog tűnni). Az ismert növények közül kb. 260 000-et magasabb rendű növényként osztályoz­ tak, vagyis ezek klorofilt tartalmaznak és ezáltal fotoszintézisre képesek. A fotoszintézis során a nö­ vény a Nap energiáját használja föl, hogy szén-di­ oxidból és vízből szénhidrátokat állítson elő. Tulaj-

22 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája donképpen minden magasabb rendű növénynek lehet kedvező gyógyhatása, de a növényeknek csak kb. 10%-át vizsgálták meg, tanulmányozták ebből a szempontból. A Gyógyfüvek bibliájá-b&n minden növény két nevét adom meg: az általában ismert elnevezését és a latin botanikai nevét. Utóbbi két szóból áll, az első a növény nemzetségét (genus), a második a faját (species) adja meg. Bár egy adott nemzetséghez (genus) tartozó nö­ vények nem azonosak, bizonyos sajátságaik azon­ ban egyezők, vagy hasonlók. A faj (species) ponto­ sabban határozza meg a kérdéses növény eltérő jellemzőit. A vöröshagyma, a fokhagyma és a me­ télőhagyma egyaránt az Allium nemzetség tagjai, mégis különböző fajhoz tartoznak. A gyógyításra felhasznált gyógynövény, az egész növény, vagy egyes részének (szárának, kérgének, levelének, virágjának, gyökerének, gumójának síb.) megszárított, esetleg felap­ rított, elporított formájának drog a neve. A könyv magyar fordításában igyekeztünk a drog nevét is feltüntetni, amit a drogot szol­ gáltató növényfaj és növényrész latin, vagy legismertebb magyar nevével jelölnek. Az el­ ső helyen a növény latin nevének birtokos esete, a második helyen a növény használatos szervének elfogadott tudományos neve alany­ esetben szerepel.

Mi a gyógyfű, gyógynövény? * 23

Hogyan hatnak a gyógynövények?
Az élő növényi sejtek apró kémiai laboratóriu­ mokhoz, vegyiművekhez hasonlítanak. Nyersanya­ gokat - szén-dioxidot, vizet és napenergiát - vesz­ nek föl és azokat hasznos tápanyagokká alakítják át. Az oxigén ennek a folyamatnak a melléktermé­ ke. Sok növény igen gazdag olyan vegyületekben, amelyek farmakológiailag aktívak, mélyrehatóan befolyásolják az állati szöveteket és szerveket Ezeket gyógynövényeknek nevezik és betegségek kezelésére, gyógyítására, megelőzésére használ­ hatják. A gyógyhatású vegyületek, a hatóanyagok a növény különböző részeiben, a levelében, a gyö­ kerében, a termésében, a virágjában, a kérgében, a szárában, vagy a magjában fordulhatnak elő. Ugyanazon növény különféle része esetleg más és más hatóanyagot tartalmaz. A gyógynövényekkel történő orvoslás igen szer­ te ágazó. Egyes drogok bizonyos szervrendszerek­ re hatnak, mások általános tonikumként az általá­ nos egészséget javítják. Vannak gyógyfüvek, ame­ lyek a fájdalmat enyhítik, a gyulladást csökkentik, mások az izomgörcsök oldására alkalmasak. Egyes drogoknak stimuláló, serkentő hatásuk van, má­ sok éppen ellenkezőleg csillapító, elernyesztő ha­ tást fejtenek ki. Vannak olyan drogok, amelyek el­ ölik a baktériumokat, mások a szervezet immun­ rendszerének aktivitását fokozzák és ezáltal segí­ tik elő a szervezetbe bejutott mikroorganizmusok elpusztítását. Évezredekkel ezelőtt, amikor az emberek elő­ ször kezdtek gyógyfüveket használni, fogalmuk sem volt arról, hogy azok hogyan hatnak. Csak

24 * Eari Mindell: Gyógyfüvek bibliája annyit tudtak, hogy bizonyos növények elfogyasz­ tásával, vagy egyéb alkalmazásával egy kívánt ha­ tást el tudnak érni. Amikor elődeink először hasz­ náltak piros gyűszűvirágot a szívbajos betegek ke­ zelésére, nem tudták még, hogy a gyönyörű színű növény egy glikozidot, egy cukorszerű vegyületet tartalmaz, amely serkenti a szívizomsejtek műkö­ dését. Amikor a középkorban az anyák a gyerme­ keik lehorzsolt térdét fekete nadálytő levelével dörzsölték be, nem tudták, hogy a növény levele összehúzó (adsztringens) hatású csersavakat tar­ talmaz, amelyek védő bevonatot képeztek a seben és ezáltal elősegítették annak begyógyul ásat. Ami­ kor a kínai gyógyászok édesgyökeret rendeltek az ízületi gyulladásos rohamok ellen, nem tudták, hogy az a gyulladásgátló szteroid hormonokhoz hasonló szaponinokban gazdag. Amikor az ősi egyiptomiak fokhagymát etettek a rabszolgáikkal, hogy egészségesek maradjanak, nem tudták, hogy az a fertőzéseket meggátló illóolajokat tartalmaz. A modern laboratóriumi módszereknek kö­ szönhetően mi már ismerjük, hogyan hatnak ezek a gyógynövények. Ki tudjuk vonni a növényekből a hatóanyagokat, tisztán elő tudjuk azokat állítani és fel tudjuk deríteni a molekuláris szerkezetüket. Bár sokkal többet tudunk egyes gyógynövények­ ről, mint amennyit elődeink tudtak, mégis sok ku­ tatás van még előttünk. Furcsa, de be kell vallani, hogy sok gyógynövény esetén, a tudományos ada­ tok hiányában még mindig a népszokásokra, a ré­ gi gyógyfüves kalendáriumokra és a szájhagyo­ mányra vagyunk utalva.

Mi a gyógy fű, gyógynövény? * 25 Vigyázat! Noha a gyógynövények, a drogok a természetben előforduló képződmények, anyagok, nem lehet vá­ logatás nélkül felhasználni őket. A drogok erős gyógyszerek lehetnek. Mielőtt egy gyógyfüvet alkal­ mazna, győződjék meg arról, hogy tudja, hogy az miként hat, hogyan kell használni és ismeri az eset­ leges mejlékhatásait. Soha ne lépje túl a javasolt adagot. Általános szabály, hogy a növényi orvossá­ gok elfogyasztása ritkán okoz orvosi problémát, de mindig fennáll az allergiás, vagy toxikus (mérgező) reakció lehetősége. Jó, ha tudja, hogy a növények 1 százaléka mérgező hatású. Ezért ne engedje, hogy valaki saját maga gyűjtse a gyógyfüveit, hacsak nem képzett botanikus. Terhes nők csak a kezelő orvos, vagy a bába javaslatára és állandó felügyelete mel­ lett fogyasszanak gyógynövényből készített teát, vagy egyéb kivonatot. A szülők konzultáljanak egy képzett egészscggondozóval, mielőtt gyermekük­ nek valamilyen gyógynövényi kivonatot adnak. AZ ELSŐ „CSODAGYÓGYSZER" A Georg Ebers egyiptológusról elnevezett Ebers- 1 papirusban, amit i.e. kb. 1600-ban írtak, több i mint hétszáz növényi orvosságról tesznek emií- i test, köztük a borsos mentáról, a mirrháról és a ri- | cinusolajról. Ez az ősi orvosi szöveg azt javasolja, 1 hogy egy darab kenyeret tegyenek a nyiit sebre. I Évezredekkel később, 1928-ban, Sir Alexander 1 Fleming teljesen véletlenül észlelte, hogy a ke- I nyérpenész hatásos antibiotikum. Ez a megfigyelése vezetett a penicillin felfedezéséhez és nyitót- ! ta meg a „csodagyógyszerek" korszakát.

I I I | I I I I I I

26 • Earí Mindéit Gyógyfüvek bibliája Hogyan vegyünk gyógynövényt? A múltban, ha növényi orvosságot akart használni, két választása volt: vagy saját maga termesztette otthon a^ kertjében, vagy megpróbált gyűjteni az er­ dőben. És ez még csak a kezdete volt a munkájá­ nak. Ha megtalálta a keresett gyógynövényt, le kel­ lett szedni, majd meg kellett szárítani, utána fel kellett aprítani, vagy meg kellett őrölni, azután meg kellett főzni, vagy Össze kellett keverni alko­ hollal, hogy hatásos kivonatot, orvosságot nyerjen belőle. Mondanom sem kell, hogy nagyon időt rab­ ló folyamat volt. A változó éghajlati viszonyok és a növény eltérő növekedése miatt sohasem lehett teljesen biztos abban, hogy az Ön által leszedett növényben elég hatóanyag van-e és éppen a megfe­ lelő időpontban és helyesen dolgozza-e föl. Manapság nem kell, hogy kertész, vagy vegyész legyen ahhoz, hogy a gyógynövényeket biztonságo­ san és eredményesen használja. A vitaminokhoz hasonlóan, a gyógynövények széles körben besze­ rezhetők a gyógynövényboltokban, a bio-élelmiszerboltokban és a patikákban. Könnyen felhasz­ nálható alakban csomagolják a különböző drogo­ kat, ami fölöslegessé teszi az előbb felsorolt mun­ kákat. Számos vállalatnak, amely évek óta forgal­ maz vitaminokat, most saját gyógynövénykészítmé­ nyei vannak és standardizált, garantált hatékonysá­ gú termékeket kínál. Ez azt jelenti, hogy az ezen és más jó hírű vállalat által forgalmazott gyógynö­ vénykészítmények mindig azonos mennyiségű hatóanyago(ka)t tartalmaz(nak). Nem minden gyógynövényt lehet ilyen kiszerelésben kapni, de érzésem szerint ezeket előnyben kell részesíteni a

Mi a gyógyfü, gyógynövény? • 27 nem-standardizált hatóanyagtartalmű termékekkel szemben. Néhány vállalat újabban friss, fagyasztva szárított (liofilezett) gyógynövényeket hoz forga­ lomba: az így feldolgozott gyógynövények több ha­ tóanyagot tartalmazhatnak, mint a hagyományosan szárított termékek. Némely esetben azt szoktam ajánlani, hogy ha kapható, ilyen fagyasztva szárított gyógynövényt használjanak. Amerikában jogosan tehetik föl azt a kérdést, hogy hol érdemesebb a gyógynövényt beszerezni: a gyógynövényboltban, vagy a bio-élelmiszerüzletben. A válasz attól függ, hogy milyen gyógynövényt keres az ember. A gyógynövényboltok általában nagyobb választékot kínálnak a szárított gyógynö­ vényekből és teákból, ide számítva sok exotikus változatot is. Bár egy gyógynövénybolt meglátoga­ tása kitűnő délutáni időtöltés lehet, egy jól ellátott bio-élelmiszerüzlet aktuálisan az elkészített növé­ nyi orvosságok nagyobb választékát nyújthatja. Ha a lakása közelében nincs gyógynövény szaküzlet, vagy nincs ideje a vásárlásra, postai úton is meg­ rendelheti a kívánt készítményt. Sok gyártó cég, a növényvédőszerek és a feldol­ gozási technikák miatt, általuk termesztett, be nem sugárzott termékeket kínálnak. Magyarországon a gyógynövények forgalom­ ba hozatalát szigorú laboratóriumi vizsgálat után a Gyógvnövénykutató Intézet engedélye­ zi. Az előzetes minősítő vizsgálat a drog külső jellemzőin kívül a hatóanyagtartalom minő­ ségi és mennyiségi megállapítására, továbbá ■ a szermaradványok (peszticidek) esetleges je;■

28 • Earl Mindéit Gyógyfüvek bibliája lenlétéuck ellenőrzésére terjed ki. így a ha­ zánkban a szaküzletekbén kapható gyógy­ növényeket nyugodtan megvásárolhatjuk és felhasználhatjuk. A gyógynövény-készítmé­ nyek, valamint a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek forgalmazását az Or­ szágos Gyógyszerészeti Intézet engedélyezi. Alábbiakban a gyógynövény-készítmények külön­ böző kiszerelését és csomagolását foglaljuk össze. A felsoroltak elsősorban az Egyesült Államokban szokásos módozatokat jelentik. Magyarországon nem mindegyik kiszerelést forgalmazzák. A külföldre irányuló egyre nö­ vekvő turistaforgalomra és a Magyarorszá­ gon egyre bővülő gyógynövénykínálatra való tekintettel nem érdektelen, ha az olvasó részletes tájékoztatást kap. 1. Kapszulák és tabletták. A népszerűbb gyógynö­ vények közül manapság sokat különböző erősségű (= különböző mennyiségű hatóanyagot tartalma­ zó) kapszulák, vagy tabletták alakjában hozzák forgalomba. Ezek szokásos adagja, a gyógynö­ vénytől függően, naponta 2-3-szor 2-3 kapszula, vagy tabletta. Mindig kövesse a címkén feltünte­ tett, vagy a csomagban mellékelt tájékoztatóban megadott adagolási utasítást. 2, Kivonatok (extraktumok) és tinktúrák. Az extrák tumok és a tinktúrák folyékony gyógynövényter-

Mi a gyógyfü, gyógynövény? • 29 mékek, amelyeket alkoholos oldatban történő áztatással nyernek. A cukorbetegekre, terhes nőkre, gyermekekre, valamint olyan személyekre való te­ kintettel, akiknek minden alkoholfogyasztást ke­ rülni kell, manapság már alkoholmentes gyógynö­ vénykivonatok is forgalomban vannak. A szokásos adag, a gyógynövénytől függően, általában napon­ ta 2-3-szor 10-30 csepp. Mindig kövesse a címkén feltünetett, vagy a csomagban mellékelt tájékozta­ tóban megadott adagolási utasítást. 3. Porok. Némelyik gyógynövényt por alakjában hozzák forgalomba. A szükséges mennyiséget víz­ zel, vagy gyümölcslével elkeverve kell bevenni. Ha keserű a drog, néhány csepp mézzel lehet édesíte­ ni. Egyesek ilyen esetben a kapszulákat részesítik előnyben. Egyes országokban (Magyarországon nem) üres kapszulákat is lehet kapni, amelybe 400-450 mg gyógynövénypor fér bele. Kóser, zselatinmenr.es kapszulák is kaphatók olyanok részére, akik vegetáriánusok, vagy vallási okokból igényel­ nek ilyent. 4. Szárított gyógynövények. A szárított gyógynövé­ nyeket kimérve zacskókban, vagy üvegekben áru­ sítják. Otthon ezeket jól záródó edényekben, a közvetlen napfénytől védve kell eltartani. Szük­ ség esetén a szárított gyógynövényeket kapszulák­ ba lehet tölteni, ehelyett azonban inkább teát szoktak belőlük főzni. Könnyen kezelhetők. Egy­ szerűen tegyen 1 evőkanálnyi gyógynövényt egy teatojásba és merítse egy csésze forró vízbe. 10-15 percig tartó áztatás után vegye ki és igya meg for­ rón a teát. Ha megkétszerezi az adagot, a fenn-

30 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája maradó teát hűtőszekrényben tárolhatja, majd új­ ra felmelegítve elfogyaszthatja. (Ha nem használ teatojást, közvetlenül a forró folyadékba szórhat­ ja a gyógynövényt. Ilyen esetben a megivása előtt szűrje le a teát). 5. Zacskós teák. Manapság sok gyógynövényt zacs­ kós tea alakjában árulnak. Ezeket csak a mellékelt utasítás szerint használja. 6. Levek. Némelyik gyógynövényt lé alakjában for­ galmazzák. Ezeket a mellékelt utasítás szerint kell használni. 7. Kombinált gyógynövény-készítmények. A növényi orvosságok széles köre két, vagy több gyógynövény kombinációjából áll kapszula, tea, vagy kivonat alakjában kiszerelve. így például több különböző, a szivet erősítő, vagy az immunrendszer működé­ sét serkentő gyógynövény összekeverésévet, kom­ binációjával könnyen felhasználható terméket állí­ tanak elő. Mindig kövesse a címkén feltüntetett, vagy a csomagban mellékelt tájékoztatóban meg­ adott adagolási utasítást. 8. Krémek és kenőcsök. Számos, külsőleg alkalma­ zott gyógynövényt krém, vagy kenőcs alakjában árulnak. Ezek a készítmények erélyes hatóanyagot tartalmazhatnak, ezért mindig kövesse a címkén feltünetett, vagy a csomagban mellékelt tájékozta­ tóban megadott használati utasítást. 9. Illóolajok. Ezeket elsősorban mint fürdőolajokat, parfümök alkotórészét, masszázs-olajokat, il-

Mi

a gyógyfó, gyógynövény? ■ 31

tetve az aromaterápia keretében használják Álta­ lában az elernyedést és az általánosan jó közérze­ tet segítik elő. Kizárólag külsőleg használhatók. 10. Testápolószerek. Némely testápolószer termék­ család tisztán csak gyógynövény eredetű hatóanya­ got tartalmaz és nincs benne szintetikusan előál­ lított alkotórész. Gyógynövény samponok, arc­ tisztítók, dezodoránsok, hidratálok, fogpaszták sot szájvizek tartoznak ebbe a csoportba Vannak gyógynövény kozmetikumok is. Ezek a sok kémiai anyagot tartalmazó és ezért gyakran irritáló, sok embernél allergiát okozó kozmetikumok kitűnő alternatívái. Számos ilyen kozmetikumot úgy is szoktak reklámozni, hogy „kegyetlenkedéstől mentesek , vagyis a kifejlesztésük, illetve enge­ délyeztetésük során nem végeztek velük (egyesek által kifogásolt) állatkísérleteket. (Kérdés persze hogy ilyen esetben az esetleges szem-, vagy bőrirritáló, illetve allergizáló hatás hiányát hogyan igazolták). ** A gyógynövények lejárati ideje A szárított gyógynövények legyenek olyan frissek, amilyenek csak lehetnek. Ilyen terméket igyekez­ zek nagy forgalmú üzletben vásárolni. A csoma­ golt gyógynövény-készítmények címkéjére általá­ ban rányomtatják a lejárati dátumot, amelynél ké­ sőbbi időpontban nem szabad már felhasználni. A fel nem nyitott tartályban lévő tabletták és kapszu­ lák általában két évig használhatók fel. A felbon­ tásuk után rendszerint egy évig jók még.

32 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Legyen óvatos fogyasztó

Mi a gyógyfű, gyógynövény? * 33

Sajnos vannak kellemetlen történetek, amelyek gátlástalan gyártó cégekről, vagy viszontelárusítókról szólnak, akik meghamisítják az igazi gyógy­ növényeket és a készítményben nem a címkén fel­ tüntetett minőséget és/vagy mennyiséget forgal­ mazzák. Ennek elkerülése érdekében csak jó hím, a gyógynövények terén már legalább 10 éves múlt­ ra visszatekintő cég termékeit vásárolja. (Magyarországon csak a Gyógynövénykuta­ tó Intézet, illetve az Országos Gyógyszeré­ szeti Intézet érvényes forgalomba hozatali engedélyével ellátott terméket vegye meg). Ha egy adott gyógynövény-készítménnyel kapcso­ latban kérdése van, forduljon a forgalmazó cég­ hez, vagy a Gyógynövénykutató Intézethez, illetve az Országos Gyógyszerészeti Intézethez. A meg­ bízható cégek szívesen veszik a fogyasztó érdeklő­ dését. Ismerkedjék meg a helyi gyógynövény szak­ üzlet tulajdonosával, vagy vezetőjével és forduljon bizalommal hozzá a kérdéseivel. Ha szabadon ki­ mért, nem előre csomagolt gyógynövényt vásárol, érdeklődje meg, hogy melyik cég szállít az üzlet­ nek. Ha nem érti, hogy egy adott termék milyen al­ kotórészeket tartalmaz, kérjen az eladótól magya­ rázatot. A legtöbb elárusító helyen szívesen meg­ osztják Önnel az információikat.

HIPPOKRATÉSZ: AZ ORVOSLÁS ATYJA A történészek meglepően keveset tudnak arról a férfiről, akit az „orvoslás atyjá"-nak neveznek. Valójában sem a születése, sem a halála pontos dátumát nem ismerjük. Amit tudunk róla, mind­ össze annyi, hogy Hippokratész valamikor az i.e. negyedik században született Kosz görög szige­ ten. I.e. 370 körül halt meg. Élete során nagyon elismert orvos és tanító volt. Hippokratész elve­ tette az akkor vallott nézetet, amely szerint az ör­ dögi szellemek felelősek a betegségekért. Ehe­ lyett azt a radikális elméletet hangoztatta, hogy a betegség a négy testnedv (amit ő „négy humor"nak nevezett) - a vér, a genny, a sárga epe és a fe­ kete epe helytelen egyensúlyának az eredménye. Hippokratész szerint a valódi bűnös a helytelen étrend, ami „maradványok"-at hagy vissza a szer­ vezetben. Az orvoslás atyja diéta alkalmazását és növényi orvosságok használatát hirdette a beteg­ ség megelőzése és a beteg ember meggyógyítása érdekében. A hippokratészi esküt, amit még ma is tesznek az orvosok, valószínűleg a követői fogal­ mazták meg a harmadik században.

A helyes adagot szedje
Az a mennyiség, amelyet a kívánt hatás elérése céljából egy gyógynövényből, vagy kivonatából be kell szedni, egyénenként változik és számos ténye­ zőtől függ. Egy kövér embernek például nagyobb adagra van szüksége, mint egy soványnak. Az idő­ sebb ember rendszerint kisebb adagot igényel,

34 * Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája mint a fiatalabb. A kortól, vagy testsúlytól függet­ lenül, a gyógyszerekre erősen reagáló személyek­ nek csak kis mennyiségű gyógynövényt kell szedni. E külünbségekhez alkalmazkodva, a napi adagot általában némi rugalmassággal szokták meghatá­ rozni. „A száz csúcstermék" című fejezetben pél­ dául azt ajánlom, hogy 10-től 30-ig terjedő cseppszámú gyógynövény-kivonatot keverjen egy pohár folyadékba, de először a legkisebb adaggal kezdje, hogy ellenőrizze, nem lép-e föl valamilyen nemkí­ vánatos reakció. Ha a szervezete elfogadja, jól re­ agál, fokozatosan, akár a legnagyobb adagig növel­ heti a beszedett mennyiséget. Ha azonban valami­ lyen panasza, pl. ízületi fájdalmak ellen szedett gyógynövény-készítménynek kis adagban alig van hatása, nincs értelme az adagját növelni. Legyen elővigyázatos és ne lépje túl a címkén feltüntetett javasolt adagot. Azt se feledje, hogy egyes gyógy­ növényeket csak rövid ideig szabad egy adott pa­ nasz ellen szedni, mert tartós alkalmazásuk nem biztonságos. Igyekezzék lehetőleg minél többet megtudni a használni kívánt gyógynövényről, mi­ előtt szedni kezdené.

Mi a gyógyfü, gyógynövény? • 35 gyen be álmosító hatású gyógynövény-készítményt, ha járművet akar vezetni, vagy munkába indul.

A gyógynövényekkel történő gyógyítás rövid története
A gyógynövényekkel való orvoslás valószínűleg megelőzte az ember megjelenését. Az állatok ma­ gatartását vizsgáló kutatók figyelték meg, hogy sok állat, ha beteg, ösztönösen bizonyos növényeket keres. Mindenki, aki kutyát tart, tudja, hogy ha a kutya füvet legel, az valószínűleg azt jelenti, hogy fáj a gyomra. Az ősemberek feltehetően úgy is­ merték meg a növények gyógyító erejét, hogy az állatoknak ezt a magatartását utánozták. Az első „gyógynövény útmutató" ötezer évre te­ kint vissza a sumérek korába, akik növényeket, pl. köményt és kakukkfüvet használtak gyógyításra. Az ayurveda, a hagyományos indiai orvoslás, amit ma is művelnek, valószínűleg még régebbi. Az ősi egyiptomi papiruszokon hieroglifákkal írt gyógy­ növény-recepteket, előírásokat találtak. A hagyma és a fokhagyma kedvelt orvosságaik voltak. Az el­ ső kínai gyógynövénykönyvet, a Wu Shi Er Bing Fang-ot (az Ötvenkét betegség elleni receptek-ét.) va­ lamikor i.e.1065 és 711 között állították össze. Eb­ ben megtaláljuk az édesgyökeret, a gyömbért és az asztragaluszt (valamennyit felsoroltam a „Száz csúcstermék" között!). A Biblia tele van gyógynö­ vényekre, pl. az áloéra, a mirrhára és a tömjénre történő utalásokkal. A híres görög orvos, Hippokratész (i.e. 460?377?), akiről azt tartják, hogy az első gyakorló or­ vos volt, 300-400 gyógynövény-orvosságot jegyzett

Mikor legjobb beszedni a gyógynövénykészítményt?
Egyesek émelyegnek, ha a gyógynövény-készít­ ményt éhgyomorra veszik be. Ha naponta szedi a készítményt, étkezés után tegye azt. Ha valamilyen speciális panasz, pl. menstruációs görcsök, vagy fej­ fájás ellen alkalmazza, vegye be szükség szerint. Általános szabály: ne szedjen este stimuláló, élénkítő drogot, ha éjszaka pihenni szeretne. Ne ve-

36 • Earl Mindeil: Gyógyfüvek bibliája föl írásaiban. Az első században egy másik görög orvos, Dioszkoridesz ötszáz növényi orvosságot so­ rolt föl a De Matéria Medica című gyógynövény­ könyvében, amit egészen a 17. századig használtak. A híres orvos, Galenusz (i.u.137), aki egy római császárt és a gladiátorait kezelte, gyógyfüvek és mágia keverékét használta a betegei gyógyítására. A középkor idején nemzedékről nemzedékre öröklődött az ősi gyógyfüves orvosságok ismerete, azonban egységes gyógymód nem létezett. A női bántahnakban szenvedő asszonyok a falu „bölcs asszonyánál" kereshettek segítséget, aki a gyógy­ növényekkel való orvoslás művészetét más asszo­ nyoktól tanulta meg. Több, eredményesebb segít­ séget remélhettek az emberek az olyan orvosoktól, akik maguk készítették otthon különféle növényi és állati részekből főzött orvosságaikat. Bár az egy­ ház hangsúlyozta, hogy a hit minden más gyógy­ módnál hatásosabb, a kolostorok szerzetesei sok ókori görög és római orvosi szöveget őriztek meg. Sok monostor lakói gyógynövényeket termesztet­ tek és ezekkel kezelték az egyházközséghez tarto­ zó híveket. A 15. században felfedezett könyvnyomtatás le­ hetővé tette, hogy az információk szélesebb kör­ ben és gyorsabban terjedjenek el. John Gerard, a Tudor család orvosa 1597-ben adta közre a The Herball or Generál Historie of Plantes (A gyógynövény-konyv, vagy a növények általános története) című művét, amely az egyik első angol füveskönyv. Gyorsan követte ezt Nicholas Culpeper könyve The English Physician Enlarged (Az angol orvos bővített kiadása) címmel, ami a folklór, az asztro­ lógia és az orvosi botanika érdekes egyvelege volt.

Mi a gyógyfu, gyógynövény? •" 37 Mindkét könyv rendkívül népszerűvé vált és a herbalisták még ma is idézik. f Amikor az angol kivándorlók megérkeztek az Új Világba, magukkal hozták a gyógyfüves gyógyí­ tási tudományukat is, amit azután megosztottak az amerikai őslakosokkal. Utóbbiak viszont sok helyi gyógynövénnyel ismertették meg a telepeseket, amit azután elhoztak Európába. Az 1800-as években a nyugati orvostudomány kezdett a kémiai vegyületekkel történő gyógyítás felé fordulni, higannyal, arzénnel, kénnel kezeltek betegeket. A gyógynövények használata azonban továbbra is fennmaradt a nép között, akik vagy nem tudták megfizetni az új módi orvosi kezelést, vagy inkább ragaszkodtak a jégi természetes gyógymódokhoz. Az Egyesült Államokban az or­ vosok egy csoportja, az eklektikusok, egészen az 1930-as évekig alkalmazták a praxisukban a gyógy­ növényeket, lassan azonban ők is kihaltak. Csak a homeopátiát művelő orvosok, akik a 18. századi német orvos, Sámuel Hahnemann tanításait kö­ vették, valamint a „holisztikus" praxist folytató or­ vosok alkalmazták továbbra is a növényekből, vagy állatokból nyert gyógyszereket. A gyógynövényekkel való orvoslás manapság a világ lakosságának 80%-a számára jelenti az elsőd­ leges egészségügyi ellátást. Ahogyan a nyugati em­ berek egyre jobban felismerik, hogy saját jóléti tár­ sadalmukon kívül sok más állam, népközösség is létezik, egyre fokozódik az érdeklődésük más nemzetek hagyományos gyógymódjai iránt.

38 • Earl Mindeli: Gyógyfüvek bibliája

Mi a gyógyfű, gyógynövény? • 39

NICHOLAS CULPEPER: AZ EGYIK LEGNAGYOBB HERBALISTA Nicholas Culpeper (1616-1654) az angol orvosi testület haragját vívta ki maga ellen, amikor meg­ jelentette két művét, a The English Physician-X (Az angol orvos-t), egy „népi gyógynövény-könyvet" és a Latin Phannacopeia (a Latin Gyógyszerkönyv) angol fordítását, amely egészen addig a nyilvános­ ság számára nem volt hozzáférhető. 1640-ben Cul­ peper patikát nyitott, ahol olcsó növényi orvossá­ gokat árult. Az a tekintéiyromboló mód, ahogyan Culpeper az orvostudományhoz nyúlt és azzal (el)bánt, valamint az a szándéka, hogy ismereteit megosztja az emberekkel, nagyon népszerűvé tet­ te az embertársai között, de orvosi körökben ezért teljesen semmibe vették őt. A kritika Culpepert gyorsan sarlatánnak minő­ sítette, mert a gyógynövény-könyvébe belevette az asztrológia segítségével történő gyógyítást. Culpeper ismeretei a növényi orvosságokról és azok alkalmazásáról, a bizarr asztrológiai hivat­ kozások ellenére, sokat elárultak a kora álokoskodásából. Culpeper a parlamentiek oldalán har­ colt az angol polgárháborúban és súlyos mellsebet kapott, ami kétségtelenül hozzájárult a korai halálához. Culpepert még mindig Anglia népi hősének tartják. 1927-ben C.F. Leyel asszony, a londoni Herbalisták Társasága megalapítója, Culpeper 's néven, a nagy herbalista emlékére üzletet nyitott. Az volt a célja, hogy „újraélessze az egészséges ter­ mészetes gyógyszereket, a tiszta kozmetikumokat

és a gyógynövények használatát a főzésben, hogy ezzel ellensúlyozza az erős szintetikus illat­ szerek modern hóbortját". Ma a Culpeper's ta­ lán a legismertebb gyógynövény szaküzlet a vilá­ gon. Közel négy évszázad elteltével a Culpeperféle gyügyfüves-könyvet még mindig sikerrel árusítják.

r

2. FEJEZET A „SZÁZ CSÚCSTERMÉK"
Azt mondhatjuk, hogy több ezer gyógynövényt használnak a világon, túl sokat ahhoz, hogy egyet­ len könyvben felsoroljuk őket. Ebben a fejezetben a „Száz csúcstermék"-re szűkítettem le ezek jegy­ zékét, azokra a gyógynövényekre, amelyekről úgy vélem, hogy potenciálisan a legnagyobb mérték­ ben járulnak hozzá az életünkhöz. ABC sorrend­ ben soroltam fel őket, amelyek közül sok gyógynö­ vény a manapság leggyakoribb bántalmaink keze­ lésére kínál orvosságot. Lehet, hogy némelyiket Ön is ismeri, mások talán a konyhai fűszeres fiók­ jában, vagy polcán találhatók meg. Ismét mások eleinte talán kissé idegennek tűnnek, de ha jobban megismeri őket, nem lesznek már annyira exotikusak, mint bármelyik modern patika polcain egymás mellett sorakozó rengeteg szintetikusan előállított gyógyszer. Mindezeket a gyógynövénye­ ket megtalálja a gyógynövényboltokban, vagy a bio-élelmiszer üzletekben könnyen felhasználható kiszerelésben. Ha elolvasta ezt a fejezetet, látni fogja, hogy milyen könnyen beépíthetők a gyógy­ növények az életmódjába.

42 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája

A „száz csúcstermék" * 43 orvossal történt konzultáció után adjanak gyógynö­ vény-készítményt a gyermekeiknek. Terhes nők ne szedjenek gyógynövény-készítményt a szülész szak­ orvosuk megkérdezése nélkül. ALMA (Pyrus malus)
ATÉNYEK

Hogyan használja a „száz csúcstermék"-et?
Minden egyes, a „Száz csúcstermék"-ben felsorolt gyógynövény számára speciális használati utasítást mellékeltem. Egy adott gyógynövény-készítmény esetén a kapszula, vagy a tabletta nagysága, vagy erőssége gyártónként változhat. Ezért, ha olyan ké­ szítményt vásárol, amelynek más az adagolása, tart­ sa magát a címke, vagy a csomagban mellékelt tájé­ koztató adagolási utasításához. Ha másként nem említik, a gyógynövény-kivonatokat és porokat gyümölcslevekbe, vízbe, vagy teába keverve, illetve teát készítve belőlük lehet beszedni. (A gyógynövény­ tea elkészítésének módjáról a 29. oldalon talál tájé­ koztatót), Az ízüktől függően, mézzel, vagy cukor­ ral meg lehet édesíteni. Lehetőleg meleg italokat válasszon meghűlés, köhögés, menstruációs gör­ csök esetén, valamint este lefekvéskor. A „Személyes tanácsom" című bekezdésekben az adott gyógynövénnyel kapcsolatban esetleg szerzett személyes tapasztalataimat, vagy más talá­ ló megjegyzéseket írtam le.

Vigyázat!
A „Száz csúcstermék" némelyikéről azt tartják, hogy rákellenes hatása van, sőt a rák bizonyos for­ máinak kezelésére használják az Egyesült Álla­ mokban és más országokban. Aki rákellenes keze­ lésben részesül, ne szakítsa félbe a hagyományos terápiát és ne használjon egyidejűleg bármilyen gyógynövényt az onkológus szakorvos tudta és uta­ sítása nélkül. A szülők csak gyermekgyógyász szak-

Valószínűleg nagyon igaz ez a mondás: „Naponta egy alma távoltartja az orvost". A második század­ ban Galenusz, a császárok és a gladiátorok híres udvari orvosa csaknem minden betegség gyógyítá­ sára almabort rendelt. Úgy gondolom, nem me­ gyek túl messzire ennek a gyümölcsnek (vagy a bo­ rának) támogatásában, ha azt mondom, hogy egy alma a napi étrendjének fontos részét kell hogy képezze. Egyrészt jót tesz az emésztésének. Attól függően, hogy hogyan használja, mind a székreke­ dést, mind a hasmenést enyhítheti. Másrészt az al­ mában sok az oldható rost, egy olyan anyag, amely segít a vércukorszint szabályozásában, mert meg­ akadályozza a szérumban a cukorszint hirtelen emelkedését, vagy csökkenését. Az almában talál­ ható oldható rostanyagot, a pektint később nagy érdeklődés övezte, mert csökkenteni képes a vér koleszterinszintjét és ezáltal mérsékli a szívbeteg­ ség kockázatát. Az alma a reumás megbetegedés­ nek is hagyományos orvossága.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Segít a normális bélműködés szabályozásában. Segít megakadályozni mind a székrekedést, mind a hasmenést.

44 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Csökkenti a koleszterinszintet és normalizálja a vércukorkoncentrációl. A reumás ízületi fájdalmak és merevségek ha­ gyományos orvossága. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

A „száz csúcstermék" * 45 féle betegség kezelésére kiválóan alkalmas. Kleo­ pátra az áloé gélt a fiatalság forrásának tekintette és ezzel védte a bőrét az egyiptomi napsugarak égető hatása ellen. Az egyiptomiak valószínűleg aloét használtak a halottaik bebalzsamozásához is. A Biblia tele van az áloéra történő utalásokkal és Afrikában még ma is kiterjedten alkalmazzák égé­ sek és sebek gyógyítására. Az Egyesült Államok­ ban eredményesen használták az aloe vera-t a bőr radioaktív sugárkárosodása ellen. Az egyik, & Jour­ nal of Dermatological Surgery and Oncology (Bőr­ gyógyászati sebészeti és onkológiai folyóirat) című szaklapban nem régen megjelent tanulmányban arról számoltak be, hogy az aloe vera jelentősen meggyorsította a bőrhegek megszüntetése céljából facialis dermabrasio-n (az arcbőr felső rétegének eltávolításán) átesett betegek sebgyógyulását.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Hasmenés ellen fogyasszon el egy meghámozott, felszeletelt almát. A meleg vízben párolt száraz al­ mahéj segít az emésztése szabályozásában. Leg­ előnyösebb, ha naponta megeszik 1-2 közepes mé­ retű almát. ÁLOÉ (Aloe barbadense, Aloe ferox) „Beillatoztam ágyamat mirhával, áloessel és fahéjjal". (Péld 7,17)
A TÉNYEK

A természetgyógyászok és az orvosok több mint 3500 éve kutatják ennek az illatos sivatagi liliom­ nak a kedvező hatásait. Körülbelül 200 faja isme­ retes, de az aloe vera, ami latinul „igazi áloé"-t je­ lent bizonyult a leghatásosabb orvosságnak. Az áloé levele speciális gélt, vagy emollienst (lágyító anyagot) tartalmaz, amit a különféle kozmetiku­ mokban és bőrkrémekben használnak föl. Az áloé gél az egyik legjobb természetes nedvesítő, hidra­ táló szer. Az áloé leveléből kivont keserű nedvet belsőleg emésztőszervi bántalmak ellen adják. Kétezer évvel ezelőtt a görög orvos, Dioszkoridesz írta le, hogy az áloé a székrekedéstől kezdve az égéseken át egészen a vesebántalmakig minden-

Meggyorsítja és elősegíti a napégések és más ki­ sebb fokú égési sebek gyógyulását. Enyhíti a rovarcsípések és enyhe bőrirritációk fájdalmát. Lágyítja és rugalmassá teszi a bőrt. Belsőleg szedve hatásos hashajtó és elősegíti az általános gyógyulást. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Kapszulák: Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen, Lé, vagy gél: Naponta legfeljebb 3-szor 1 evőkanálnyit szedjen.

46 • Earl Mindéit Gyógyfüvek bibliája
KÜLSŐLEG

A „száz csúcstermék" • 47 AMERIKAI GINZENG (Panax quinquefolius)
ATÉNYEK

Gél: Az aloe vera gélt szükség szerint szabadon lehet használni.
VIGYÁZAT

Terhes nő ne szedjen belsőleg aloét. Ugyancsak ne adjon aloét belsőleg gyermeknek és idős embernek.
SZEMÉLYES TANÁCSOM

Sok olyan aloe vera készítmény van forgalomban, amely csak nagyon keveset tartalmaz ebből a cso­ dálatos növényből. Némelyikben csak nyomokban található áloé; mások „áloé kivonatot" tartalmaz­ nak, vagy a víztelenített áloé-perparátum vízzel ki­ egészített formája van bennük, amik nem olyan hatásosak, mint az igazi áloé gél. A valódi áloé-készítmény címkéjén az aloe vera-t mint főalkotórészt, az első, vagy második helyen említik az öszszetevők listáján, vagy közlik, hogy 97-99%-ban tiszta aloe vera-t tartalmaz. A VTI. Magyar gyógyszerkönyv a tövises áloé {Aloe ferox Mill.) levágott leveleiből kicsur­ gatott, vagy más eljárással kinyert és beszá­ rított sejtnedvet hivatalos drognak (Aloe) is­ meri el. A drog és a kivonata (Aloes extractum) svédcseppek, svédkeserö kapszulák, va­ lamint emésztést elősegítő tabletták egyik al­ kotórésze,

Lehet, hogy ha Wisconsin állani nevét hallja, a sajtkészítő forma jut az eszébe. Tudni illik pedig, hogy egy másik export-termék, nevezetesen a ginzeng miatt is nemzetközileg elismert híre van. A Wisconsin-ban termesztett ginzenget igen nagy­ ra értékelik az egész Távol-Keleten. Bár nagyon hasonlít a Panax ginseng- (kínai, koreai ginzeng)hez és utóbbival sok közös kedvező sajátsága van, a kínai herbalisták valamivel enyhébb és talán ke­ vésbé serkentő hatásúnak tartják. A kínai termé­ szetgyógyászok gyakran rendelik az amerikai ginzenget akut stressz esetén, valamint hosszú be­ tegségek utáni állapotokban. Az őshonos amerikai indiánok e növény gyökerét hányás- és émelygés­ csillapításra használták. Egyes törzsek tagjai a sze­ relmi képességeik fokozására alkalmazták. Az amerikai telepesek az 1700-as évek elején kezdték a ginzenget használni. Az eklektikusok, a növényi orvosságokat előnyben részesítő és a szintetikus gyógyszereket elutasító 19. századi amerikai orvo­ sok, az amerikai ginzenget serkentőként és afrodiziákumként (nemi aktivitást fokozó szer­ ként) ajánlották a pácienseiknek.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Elősegíti, hogy a szervezet alkalmazkodjék a stresszhez. Normalizálja a szervezet működését. Enyhe serkentőként hat. Fokozza a fizikai és a szellemi teljesítőképeséget.

48 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Csökkenti a vér koleszterinszintjét. Esetleg csökkentheti a rákos daganatok növeke­ dését. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

A „száz csúcstermék" • 49 herbahsta, Culpeper feljegyezte, hogy jó hatású volt mellhartyagyulladásban és más tüdő- és mellkasi megbetegedésekben. Az angyalgyökér kellemesen melegíti a testet. Elősegíti a végtagok vérkeringését es hagyományosan adták olyan betegeknek, akik­ nek vérszegénységük következtében állandóan hi­ deg volt a keze és a lába. A nők a fájdalmas menst­ ruációs görcsök enyhítésére szedték. Külsőleg al­ kalmazva enyhítheti a reumás eredetű ízületi fájdal­ makat és duzzanatokat. Eredményes alkalmazták tetvek ellen is, mert csökkentette a kínzó viszketést.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Kapszulák: Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen. Por: Naponta 1-2 teáskanátnyit keverjen el meleg fo­ lyadékban. Tea: Naponta 1 csészével igyék. A ginzeng Magyarországon gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termék. A ki­ vonata (Ginseng extractum) a szellemi és fizi­ kai teljesítőképességet elősegítő, valamint az agyi funkciókat serkentő kapszula egyik alkotórésze.

Asztma és hörghurut esetén csökkenti a váladék képződését és a köpetürítést. Görcsoldó hatása alapján mérsékli a fájdalmas menstruációs görcsöket. Hatásos szer a tervek ellen. Enyhíti a reumás bántalmakat. Jó hatású olyan emberek számára, akik könnyen meghűlnek. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

ANGYALGYÖKÉR (Angelica archangelica)
A TÉNYEK

A növény Rafael arkangyalról kapta a nevét, aki egy 10. századból származó francia legenda szerint egy pestisjárvány idején egy szerzetesnek felfedte e gyógynövény titkát. Az angyalgyökér a természet legsokoldalúbban használt terméke. A herbalisták emésztési bántalmakban, valamint gyomorrontás ellen ajánlják. Kitűnő köptetőszer is. A híres angol

Kivonat: Naponta 3-szor keverjen el 10-30 csepp kivonatot folyadékban és igya meg.
KÜLSŐLEG

Kivonat: Az érintett területet közvetlenül dörzsölje be a fo­ lyadékkal.

50 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája
VIGYÁZAT

A „száz csúcstennék" • 51 végzett kísérletben kiderült, hogy az ánizsolajjal megpermetezett tehenek több tejet adtak, mint azok, amelyeket egyébb illatanyagokkal kezeltek.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Terhesség alatt ne használja. Nagy adagok befolyá­ solhatták a vérnyomást, a szívműködést és a lég­ zést. Ezek elkerülése érdekében ne lépje túl a ja­ vasolt adagot. Mind a gyökértörzs, mind a belőle előállított olaj (Aetlteroleum angelicae) több külföldi gyógyszerkönyvben hivatalos drog, Magyar­ országon nem. Az angyalgyökér (Angelicae radix), valamint a gyökér és a gyökértörzs együtt (Angelicae radix et rftizoima) az emész­ tési zavarok elleni, illetve étvágygerjesztő svédcseppek, svédkeserű, szirup, továbbá a dohányzásról való leszokást megkönnyítő tabletta egyik alkotórésze.

Elősegíti a bélgázok távozását a szervezetből. Fokozza az emésztést. Enyhíti az émelygést és a hasi fájdalmakat. Csillapítja a köhögést és elősegíti a köpetürítést. Szoptató anyák tejképződését serkenti. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Magok: Porítsa el a magokat. Keverjen 1 teáskanálnyi port 1 csésze forró vízbe. Naponta legfeljebb 3-szor ké­ szítse ezt el és igya meg. A VII. Magyar Gyógyszerkönyv szerint az ánizstermés (Anisi vulgáris jructus), az egyéves növény érett ikeraszattermése hivatalos drog. Az ánizstermés (Anisi vulgáris Jructus) más drogokkal kombinálva az anyatejelválasztást elősegítő, köhögéscsillapító, koptető, nyugta­ tó, valamint szélhajtó, illetve gyermekteakev­ erékek alkotórésze. A drogból készüli tinktúrát (Anisi vulgáris fructi tinctura) gyermekek felsőlégúti hurutja elleni köhögéscsillapító, köptető hatású szirupban használják. Az ánizsmagolaj (Aetfieroleum anisi) köhögést csillapító, illetve köptető instant teakeveré­ kek, valamint orrkenőcs egyik hatóanyaga.

ÁNIZS (Pimpinella anisum) A TÉNYEK Már az ősi egyiptomiak is fűszerként és népszerű or­ vosságként használták az édes ízű ánizsmagot. A megőrölt magokból főzött tea az emésztőszervi bán­ talmakat és görcsöket enyhíti. Elősegíti a légútakban nyálka leválását és oldódását, így jó hatással van meghűlés és köhögés esetén. A herbalisták ánizst szoktak ajánlani csecsemők kólikájának csillapításá­ ra. A középkor óta isszák a szoptatós anyák az ánizsteát, hogy több legyen a tejük. Úgy tűnik, hogy ez az idős asszonyok szájról szájra adott tanácsa valóban megalapozott. Az Auburn Egyetemen nem régen

52 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája ÁRNIKA (Amica montana)
A TÉNYEK

A „száz csúcstermék" * 53 semmiképpen sem ajánlható, hogy valaki saját ma­ ga készítsen magának árnika-kenocsöt.
VIGYÁZAT

A természetgyógyászok a növény virágát, levelét és gyökerét használják fájdalomcsillapítóként, köptetőként és serkentőként. A modern herbalisták azonban azt tartják, hogy az árnika hatóanyaga (arnicin) nagyon erős szer, ezért belsőleg csak or­ vos felügyelete mellett szabad szedni, A túladago­ lása végzetes lehet. Azonban külsőleg alkalmazva, a bőrbe bedörzsölve az árnika kitűnően gyógyítja a sebeket, horzsolásokat és egyéb bőrirritációkat. Az árnikát tartalmazó kenőcsöt izomfájdalmak, vagy ízületi gyulladásos panaszok enyhítésére, valamint helyi hatású perifériás értágítóként is alkalmazzák. Az árntka-tinktúra és -tea zúzódások külsőleges kezelésére, illetve sebek mosására alkalmas.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Sohase tegye az árnika-készítményt közvetlenül a sebre. Ha további bőrirritáció lépne föí, hagyja ab­ ba a használatát. Csak az orvos tudtával, az ő fel­ ügyelete mellett szedjen belsőleg árnikát. Magyarországon az árnika gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású terméknek minősük A herbája kivonata (Arnicae herbae extractum) sebgyógyulást elősegítő cseppek alakjában van forgalomban. A virágja kivonata (Arnicae floris extractum) más drogokkal kombinálva enyhe szív- és keringési panaszok enyhítésére szolgáló tonikum alkotórésze. Ugyancsak más drogokkal együtt, emulzió alakjában ide­ ges eredetű „szívdobogás" ellen aján^ák. Az árníkatinktúra (Arnicae Hnctura) reumás fáj­ dalmak ellen javasolt gél, izomlazító krém, valamint bőrsebek gyógyulását elősegítő ke­ nőcs alakjában van forgalomban.

Elősegíti a bőrsebek gyógyulását és a bőrirritációk megszűnését. Enyhíti az izomgörcs és az ízületi gyulladás okozta fájdalmakat. Belsőleg adva csillapítja a köhögést, elősegíti a köpetürítést. Hogyan kell használni?
KÜLSŐLEG

ARTICSÓKA (Cynara scolymus)
A TÉNYEK

A szaküzletekben különböző árnika-tartalmú ke­ nőcsöt és balzsamot lehet kapni, amit a használati utasítás betartásával biztonságosan alkalmazni le­ het. A túl erős (túl sok hatóanyagot tartalmazó) készítmény további bőrirritációt okozhat. Ezért

Az articsóka virágja, vagy feje - amit gyakran a nö­ vény szívének is neveznek - afrodiziákum (nemi vágyat fokozó hatású) hírében áll, bár ezt tudomá­ nyosan sohasem bizonyították be. Még ha ez a

54 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája népszerű zöldségféle nem is befolyásolja kedvező­ en a szívügyeket, a szívre magára kétségtelenül jó hatású. Világszerte éveken át végzett különböző vizsgálatokból kiderült, hogy az emberek vérének koleszterinszintje csökkent articsóka fogyasztása után. Valóban egy cynara-nak nevezett, koleszte­ rinszint-csökkentő hatóanyagot vontak ki az arti­ csókából. Egy 1940-ben Japánban folytatott kísér­ let eredménye azt mutatta, hogy az articsóka nem­ csak a vér koleszterinszintjét csökkentette, hanem fokozta a májban az epetermelődést és jó vizelet­ hajtó hatása is volt.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

A „száz csúcstermék" • 55 ;'■ Magyarországon az articsóka nyers állapot­ ban, vagy konzerv alakjában kapható á nagy élelmiszerboltokban. Articsóka-levelet (Cynarae folium) tartalmazó gyógykeserű mint gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású /termék van a gyógyszertárakban és a gyógy­ növényboltokban forgalomban.

ASZTRAGALUSZ (Astmgalus membranaceus, A. verus, A. gummifer)
A TÉNYEK

Mérsékli a szervezetben a víz felhalmozódását. A vér koleszterinszintjének csökkentése révén védi a szív egészségét. Fokozza a májműködést. Talán fokozza a nemi vágyat. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Készítsen ízletes, a szív egészségére kedvező hatá­ sú ételt az articsókából: Dörzsölje be az articsóka leveleit olívaolajjal és tűzzön a levelekbe néhány gerezd fokhagymát. Ezután párolja 30-40 percen át. Ne feledje, hogy az articsóka elveszti a kedvező hatását, ha olvadt vajat kever hozzá, amelyben na­ gyon sok a telített zsírsav, illetve ha margarinnal próbálja ízletesebbé tenni, mert utóbbi túl sok ka­ lóriát tartalmaz.

A Kínában (és másutt is honos) növényt a távol-ke­ leti herbalisták évszázadok óta használják külön­ böző betegségek, pl. cukorbetegség, szívbaj, magas vérnyomás ellen. A nyugati kollégáik azonban csak mostanában kezdik a kedvező hatásait megismer­ ni. Vezető kínai orvosi folyóiratokban megjelent újabb cikkek arra utalnak, hogy az asztragalusz elő­ segítheti a szervezet immunrendszerének aktiváló­ dását és ezáltal fokozhatja a szervezet természetes védekező képességét a betegségek ellen. Az asztra­ galusz ilyen módon esetleg megakadályozhatja, vagy legalább is gátolhatja a rosszindulatú dagana­ tok szétterjedését, áttétek képződését. Dr. G. Mavligit a houstoni Texas Egyetem kutatója azt fi­ gyelte meg, hogy az asztragalusz növényből készült kivonat elősegítette egy elégtelen immunitású rá­ kos betegnél a normális immunműködés helyreál­ lását. Tény, hogy egyes herbalisták rendszeresen adnak asztragalusz-készítményt a kemoterápiában

56 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája és besugárzásban részesült betegeknek. Jelenleg több kutatás folyik ezen ősi gyógynövény teljes gyó­ gyító potenciáljának felderítésére.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

ni „száz csúcstermék" * 51

Növeli a szervezet ellenátlóképességét a betegsé­ gekkel szemben. Enyhén serkentő hatású. A vizelethajtó hatása következtében csökkent­ heti a vérnyomást. Úgy tűnik, hogy elősegíti a normális immunmű­ ködés helyreállását a rákos betegeknél. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Kapszulák: Naponta 1-3 (400 mg) kapszulát szedjen.
VIGYÁZAT

Ha kemoterápiában részesül, ne szedjen asztragaluszt, vagy más orvosságot mielőtt olyan orvos­ sal konzultálna, aki jól ismeri ezt a gyógynövényt. A SZÍVET GYÓGYÍTÓ NÖVÉNY Wiiliam Withering angol orvos 1775-ben egy be­ tegénél kongesztív (tolulásos, pangásos) szívbajt állapított meg és tekintettel a reménytelen álla­ potára, hazabocsátotta, hogy otthon haljon meg. Rövid idővel ezután azt hallotta a helyi népi gyógyásztól, hogy az meggyógyította a betegét egy titokzatos virágcsokorral. Withering kíván­

csiságát felcsigázta ez a rejtélyes gyógyulás és vizsgálni kezdte a népi gyógyász által használt nö­ vényeket. Végül is kiderítette, hogy a piros gyű­ szűvirág (Digitális purpurea) volt a hatásos nö­ vény. Számos kísérlet elvégzése után rájött, hogy ez a gyönyörű színű virágokat hozó növény hatá­ sos kardiotonikum (a szív erejét fokozó hatású), amely növeli a szív pumpáló erejét. A javuló vér­ keringés következtében a szervezet megszabadul az elégtelen szívműködés miatt pangó folyadék­ tól. Withering a kísérletei során azt is megtapasz­ talta, hogy a gyűszűvirág helytelenül adagolva ha­ lált is okozhat, mert végzetes arritmiát, szabályta­ lan szívverést válthat ki. Az elkövetkező évtize­ dekben Withering nagy számú kísérletet végzett annak megállapítására, hogy a szívbaj eredmé­ nyes kezeléséhez pontosan mekkora adag gyű­ szűvirágot kell adni. Eredményeit 1785-ben hoz­ ta nyilvánosságra, tájékoztatva orvostársait az érdekes új kezelésmódról. Manapság a digitálisz, a gyűszűvirágból nyert hatóanyag, a szívelégte­ lenség legelismertebb gyógyszere. Ezt a gyógy­ szert, tekintettel a szívre kifejtett előre meg nem jósolható hatása miatt, csak szigorú orvosi fel­ ügyelet mellett szabad szedni.

58 • Earl Mindéit Gyógyfüvek bibliája BENEDEKFŰ (Cnicus benedictus)
A TÉNYEK VIGYÁZAT

A „száz csúcstermék" • 59

Terhes nő ne szedje. A VII. Magyar Gyógyszerkönyvben a bene­ dekfű virágzás kezdetén gyűjtött és megszá­ rított föld feletti hajtása, a Cardui bendecti herba hivatalos drog. Más drogokkal kombi­ nálva epebántalmak elleni, gyomor- és svédeseppek, gyógykeserű, továbbá étvágyger­ jesztő, illetve hashajtó teakeverékek alkotó­ része. A herba kivonata (Cardui benedicti herbae extractum) emésztést elősegítő csep­ pek egyik komponense.

Ez a növény az egyik legrégebbi népi orvosság, amit az amenorrhoeának, a menstruációs vérzés hiányá­ nak kezelésére használtak, A benedekfű az epe ter­ melődését is serkenti a májban és a népi gyógyászok gyakran alkalmazták májbántalmak gyógyítására. Ez a növény jó étvágygerjesztő hírében áll, javítja továbbá a vérkeringést és az emlékezőképességet. A herbalisták a benedekfüvet a véralvadékok felol­ dására és vérzéscsillapításra is használják. A menstruációs problémák kezelése céljából a benedekfüvet rendszerint más gyógynövénnyel, pl. gyömbérrel, kányabangitával kombinálják. A kü­ lönféle női teakeverékeknek gyakran alkotórésze a benedekfű.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

BORÓKABOGYÓ (Juniperus communis) A TÉNYEK Az 1500-as években egy holland patikus borókabo­ gyókból egy új, olcsó vizelethajtót készített, amit gin-nek nevezett el. Ez az ital egyéb okokból is igen elterjedt és manapság a borokóbogyó csak egyike e kedvelt ital számos alkotórészeinek. A borokóbo­ gyó évszázadokon át elterjedt népi orvosság volt húgyúti problémák, például vizeletretenció, továb­ bá epckőbctcgscg gyógyítására. Eredményesen használták a köszvény kezelésére is, ami a vér ma­ gas húgysavszintje miatt az ízületekben lerakódó húgysavkristályok következtében kialakuló nagyon fájdalmas duzzanat. A borókabogyó jő hatással van az emésztésre és segít abban, hogy gázok távozza­ nak a belekből és így megszűnjenek a bélgörcsök.

Segít a menstruációs ciklust rendezni. Májártalmak kezelésére használják. Javítja az étvágyat, Lázcsökkentő hatású. Vérzéscsillapító hatású. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Kapszulák: Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen. Kivonat: Naponta 10-20 cseppet keverjen el folyadékban és igya meg.

60 • Earl Mindéit Gyógyfüvek bibliája
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

A „száz csúcstermék" * 61 BORSOSMENTA (Mentha piperita)
A TÉNYEK

Enyhíti a húgyúti problémákat. A köszvény kezelésének nagyon régi módja. Javítja az emésztést. Elősegíti, hogy a szervezet a fölösleges folya­ déktól megszabaduljon. Hogyan kell használni? SZÁJON ÁT Kivonat: Naponta 10-20 cseppet keverjen el folyadékban és igya meg. Tea: Naponta legfeljebb 3-szor igyék 1 csészével.
VIGYÁZAT

A borsosmenta az egyik legrégebbi és legjobb ízű házi orvosság a gyomorrontás és az emésztési zava­ rok ellen. Tudományos vizsgálatokkal igazolták, hogy a borsosmenta a gyomor nyálkahártyájának serkentésével megrövidíti azt az időt, ameddig az étel a gyomorban tartózkodik. Elernyeszti a gyomor izomzatát és elősegíti a böfögést is. A borsosmenta kitűnő szer a gyomorégés és a gyomorfájás ellen. Hatásos az émelygés és a hányás ellen is. A migré­ nes fejfájást, amit gyakran kísér hányinger, gyakran enyhíti a borsosmenta. Ez a növény nyugtató hatás­ sal van a szervezetre és enyhíti a kínzó köhögést is.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Terhes nő ne szedje.
, . . , . ■ ■ ~ ~ ~ . ; ~

; AVTI. Magyar Gyógyszerkönyvben ajuniperi Jructus, a boróka (Juniperus communis ~L.) áltermése (tobozbogyőja) hivatalos drog. Más drogokkal kombinálva a légutak nyálkahár­ tyáját megnyugtató cseppek, svédcseppek, emésztést elősegítő, enyhe hashajtő hatású granulátum, roboráló, diétás, illetve epe-tea­ keverék alktőrészét képezi. Az illóolaja (Aeteroleum juniperi) vízhajtó hatású kap: szulák, valamint orrdugulást csökkentő orrkenőcs egyik hatóanyaga.

Görcsoldó hatású, egyaránt csillapítja a gyomorfá­ jást és -görcsöket. Mérsékli a belekben a gázképződést. Elősegíti az emésztést. Csökkentheti a migrénes fejfájásra jellemző ál­ talános betegségérzést. Segíthet az álmatlanságot megszüntetni. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Tea: Igyék meg naponta 1 csészével. Sokféle bor­ sosmenta tea-készítmény van forgalomban.
SZEMÉLYES TANÁCSOM

A borsosmenta fogyasztása kitűnően helyettesíti a rendszeres kávé- és teaivást, azonkívül jobb az íze

62 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája is Fejfájás ellen igyék meg egy csésze erős borsos­ menta-teát, majd feküdjék le 15-20 percre. Ugy vélem, hogy hatásosabb, mint az aszpirin, vagy a paracetamol. Ha figyelembe vesszük, hogy a bor­ sosmenta mennyi mindenre jó, egyetlen háztartás gyógyszeres fiókjából sem hiányozhat. Cseppek alakjában évszázadok óta adják csecsemők kólikájának enyhítésére és folyadék formájában az idő­ sebb gyermekeknek ugyanilyen céllal. Konzultál­ jon a gyermekorvosával, mielőtt ezt, vagy bármi­ lyen más gyógynövényt adna a gyermekének. A VII. Magyar Gyógyszerkönyvben a hibrid és több nemesített változatban termesztett évelő növény, a borsosmenta (Metttha piperüa L.J közvetlenül a virágzás előtt gyűjtött, megszá­ rított lomblevele (Menthae piperitae folium) a hivatalos drog. A borsosmenta kivonata (Menthae piperitae extractum) instant gyomortea egyik összetevője. A levél (Menthae piperi­ tae folium) számos étvágyat, illetve emésztést elősegítő, elhízás, illetve dohányzás elleni, köptető, köhögéscsillapító, epehajtó, nyugta­ tó, vizelethajtó, szélhajtó teakeverék, továbbá gyermektea alkotórésze. Megtalálható svédcsepp, szájvíz, fogkrém hatóanyagai között is. A borsosmentalevél kivonatát (Menthae pi­ peritae Jolii extractum) gyomorcseppekben, gyomorbántalmak elleni instant teában, vala­ mint a szellemi és fizikai teljesítőképességet fokozó teakeverékben forgalmazzák. A bor­ sosmenta illóolaját (Aetheroleum menthae pi­ peritae) más drogokkal kombinálva gyomor-,

A „száz csúcstermék" * 63 illetve máj- és epebántalmak elleni instant teák, gyomor- és epecseppek, légzést könnyí­ tő krém, reuma elleni tapasz és kenőcs, to­ vábbá a székrekedést megszüntető granulá­ tum egyik alkotórésze.

BRAZIL GINZENG (Pfaffta paniculata)
A TÉNYEK

A brazil indián törzsek fedezték fel először, hogy az általuk suma-nak nevezett növény „pára todo", vagyis mindenre használható orvosság. A suma a ginzeng délamerikai változata. Főleg tonikumként alkalmazzák. Észak-Amerikában általában a sú­ lyos vírusos megbetegedések, pí. az Epstein-Barrvírussal történt fertőzés után fellépő kimerültség, vagy a rejtélyes krónikus fáradtság-szindróma ese­ tén szokták adni.
Ml VÁRHATÓ TŐLE?

Energizáló hatás. A fáradtság leküzdése. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Kapszulák, vagy tabletták: Naponta legfeljebb 3-szor 1, vagy 2 (maximálisan napi 6) kapszulát, vagy tablettát szedjen.

64 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája
SZEMÉLYES TANÁCSOM

A „száz csúcstermék" • 65 Kivonat: 10-30 cseppet keverjen el gyümölcslében, vagy víz­ ben és igya meg.
VIGYÁZAT

A brazil ginzeng felélénkítheti az influenza után lábadozókat és mindazokat, akikből hiányzik az energia, az életerő és az állóképesség. BUKU (Barosma betulina)
A TÉNYEK

Közel 400 évvel ezelőtt a hottentották, Dél-Afrika egyik őslakos törzsének tagjai ismerték föl ennek a kellemes illatú olajat tartalmazó bokornak a gyó­ gyító hatását. A „Száz csúcstermék" közé tartozó medveszőllővel kombinálva, a buku az ismert leg­ jobb növényi orvosság különböző húgyúti bántal­ mak, fertőzések, hólyaggyulladás gyógyítására, va­ lamint a prosztatával összefüggő panaszok enyhí­ tésére. Eredményesen mérsékli a premenstruációs feszültséget és kellemetlenségeket. Csökkenti a fel­ fúvódást. Vizelethajtó hatása következtében előse­ gíti, hogy a szervezet megszabaduljon a felhalmo­ zódott fölösleges víztől. Fokozza az izzadást.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Vesefertőzés, vagy bármilyen más vesebántalom esetén ne használja, mert a buku irritálhatja a ve­ sét. A vesefertőzés azonnali orvosi kezelést igé­ nyel. Ha vizelés közben fájdalmat érez, vagy a vi­ zeletében vér van, azonnal forduljon orvoshoz. CASCARA SAGRADA (Rhamnus purshiana)
A TÉNYEK

A kaliforniai kutyabengének is nevezett sagrada a belek nyálkahártyáját stimulálja és ezáltal elősegí­ ti a normális bélműködést. Enyhe természetes hashajtó, amely különösen krónikus székrekedés esetén jótékony hatású.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Este beszedve, másnapra megszünteti a székre­ kedést. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Jól használható húgyúti fertőzések esetén. Jó vizelethajtó. Serkentőleg hat a szervezetre. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Kapszulák, vagy tabletták: Naponta 1-3 kapszulát, vagy tablettát szedjen.
VIGYÁZAT

Kapszulák: Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen.

Túl nagy adagokban szedve görcsöket és hasme­ nést okozhat.

66 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája
SZEMÉLYES TANÁCSOM

A „száz csúcstermék" * 67 nulmány szerint a magas cayeni-bors-tartalmú tá­ pon tartott patkányok vérében jelentősen lecsök­ kent a trigliceridek és kis-sűrűségű lipoproteinek (LDL), vagyis a „rossz" koleszterin koncentráció­ ja. Az ugyancsak a cayeni-borsban található kapszaicin, amely e fűszer csípős ízét adja, gyulladás­ gátló hatású. Ujabban eredményesen kezelnek ún. „cluster"-fej fájásban szenvedő betegeket cayenibors készítménnyel. Erre a hirtelen kezdődő, álta­ lában 2 óránál rövidebb ideig tartó fejfájásra külö­ nös periodicitás jellemző. A fájdalom gyakran na­ ponta, közel azonos órában tér vissza. A „cluster" rohamok napokig, hetekig tartanak, majd megszű­ nésük után hónapok, esetleg évek múltán jelent­ keznek ismét. A caycni-bors kivonatát tartalmazó kenőccsel a reumás és gyulladásos ízületek fájdal­ mát és merevségét lehet csillapítani,
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Sok éves gyógyszerészi pályafutásom során azt ta­ pasztaltam, hogy a kaliforniai kutyabenge (cascara sagrada) kérge az ismert egyik leghatásosabb has­ hajtó. Jól bevált epekőbetegség és májbántalmak esetén is. CAYENI-BORS (Capsicum frutescens)
A TÉNYEK

A közhiedelemmel ellentétben, a csípős, fűszeres, pl. cayeni-borsot tartalmazó ételek esetenként jót tehetnek az egészségének. A cayeni-borsot általá­ nos emésztésjavítóként szokták használni. Serken­ ti a gyomornedv-elválasztást, fokozza az anyagcse­ rét, sőt a bélgázok távozását is megkönnyíti. Mind­ ezeken felül a cayeni-bors nagyon tápláló. A kü­ lönböző borsok általában több C-vitamint tartal­ maznak, mint a narancs. Sok bennük továbbá a vas, a kalcium, a foszfor és a B-vitaminkomplex. A cayeni-borssal bőségesen fűszerezett étel enyhén serkentő hatással van az egész szervezetre. A losangelesi California Egyetem orvosi karán dolgozó Dr. Irwin Ziment megállapítása szerint a csüibors szétrágása után fellépő forró, csípős érzés az agy­ ban endorfinok felszabadulását váltja ki. Az endorfinok a szervezet saját fájdalomcsillapítói, amelyek akár enyhe eufóriát, a morfinhatásához hasonló, jóleső bódulatot is elő tudnak idézni. A cayeni-tea kitűnő szer megfázás és hidegrázás esetén. A cayeni-bors jótékonyan hat a vérzsírok­ ra is. A Journal of Bioscience (Az élettudományok folyóirata) című szaklapban 1987-ben közölt ta-

Megszünteti az emésztési zavarokat. Csökkenti a meghűlés okozta kellemetlen köz­ érzetet. Fokozza az étvágyat. Csökkenti a gyulladást. Enyhe serkentő és tonizáló hatást fejt ki. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Kapszulák: Naponta 1-3 kapszulát szedjen. Tea: Naponta egy csészényi teát ihat meg gyomorgör­ csök, vagy meghűlés ellen. Kaphatók tea-készít­ mények, vagy elkészíthető a szárított növényből.

68 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája
KÜLSŐLEG

el „száz csúcstermék" • 69 szert. A vénák és a kapillárisok erősítése révén ja­ vítja a szervezet véráramlását. Eredményesen al­ kalmazták vénagyulladás, lábikragörcs, alsó végta­ gi ödéma (vizenyő), illetve lábzsibbadás kezelésé­ re. Különösen a nem mozgó, a betegségük miatt tartósan ágyban fekvő személyeknél értek el vele jó hatást. A centella propagálói azt vallják, hogy a vérkeringés javítása révén kedvezően befolyásolja az emlékezőképességet és egyéb agyi funkciókat. Ez a gyógynövény fontos szerepet játszik a szülé­ szetben is. Eredményesen felhasználták az episiotomia (a szülés alatti gátmetszés) sebének gyorsabb begyógyítására. Egy francia orvosi folyóiratban 1966-ban megjelent cikk szerint, a centellával kezelt asszonyok hamarabb elhagyhatták a szülészeti osz­ tályt, mint a szabvány ellátásban részesült társaik.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Kenőcs: Dörzsölje be a kenőccsel az érintett területet.
VIGYÁZAT

A cayeni-bors irritálhatja az aranyeres csomókat. Akinek gyomor-, vagy nyombélfekélye van, ne szedje. Sohase tegye a cayeni-borsot tartalmazó kenőcsöt a sebes bőrre. A tartós alkalmazása bőr­ irritációt okozhat. Ha szájon át szedi, ne lépje túl a javasolt adagot, mert a túladagolás gastroenteritist (gyomor-bélhurutot) és vesekárosodást ered­ ményezhet. CENTELLA (Centella asiatica)
A TÉNYEK

A gotu kólának is nevezett gyógynövényt valószínű­ leg Indiában használták először, ahol az ayurvedikus gyógymód részét képezi. A Kínában kb. 2000 évvel ezelőtt összeállított Shennong gyógynövénykönyvben is megemlítik. Újabban Nyugaton is népszerűvé vált az idegekre ható tonikumként a relaxáció (elernye­ dés) elősegítése és az emlékezőképesség fokozása céljából. Az indiai természetgyógyászok bőrgyulla­ dások kezelésére és mint enyhe vizelethajtót adták a betegeiknek. A keleti gyógyászok a gotu kóla alkal­ mazásától hangulati betegségek, pl. depresszió meg­ szűnését várták. Használták lázcsillapításra, vala­ mint meghűlés és felső légúti fertőzések következté­ ben fellépő pangás mérséklésére is. Az újabb vizsgálatok azt mutatták, hogy a cen­ tella előnyösen befolyásolja a vérkeringési rend­

Javíthatja az emlékezőképességet. Nyugtató hatást fejt ki az egész szervezetre. Jó köptető, megszüntetheti a meghűlés okozta pangást. Meggyorsítja a szülés utáni sebgyógyulást. Javítja a vérkeringést. Mérsékli a vénagyulladás miatti fájdalmat és ödémát. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Kapszulák: Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen. Kivonat: Keverjen el 5-10 cseppet folyadékban. Naponta 3-szor szedje.

70 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája
VIGYÁZAT

A „száz csúcstermék" • 71
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Terhes nő ne szedje. Az egyik forgalmazó cég arra hívja föl a figyelmet, hogy ne szedje az, akinek fo­ kozott a pajzsmirigyműködése. CSÍPŐS CSALÁN (Urtica dioica)
ATÉNYEK

Enyhíti az orrdugulást és a könnyezést, valamint a szénanátha egyéb kellemetlen tünetét. Segít a hüvelyfertőzéseket meggyógyítani. Elősegíti a menstruációs vérzés normalizáló­ dását. Csökkenti a vércukorszintet. Vasat szolgáltat a vörösvértestek képződéséhez. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

A csípős csalán, vagy nagy csalán jól ismert népi orvosság a szénanátha és más allergiás betegség el­ len. Enyhíti az allergiás reakció által okozott gyul­ ladást és megszünteti az orrban és a mellkasban a pangást. Az amerikai Természetgyógyászok Nem­ zeti Kollégiuma által újabban elvégzett vizsgálat szerint a kísérletes vizsgálaton végig résztvett 69 beteg 57%-ánál a csalán hatására mérsékelttől igen hatásosig terjedő mértékben enyhültek az al­ lergiás tünetek. E csoport fele a csalánkezelést legalább olyan jónak, vagy jobbnak ítélte, mint a korábban kapott egyéb szénanátha elleni szereket. A csalán eredményesen alkalmazható női bántal­ mak enyhítésére is. Használták hüvelyfertőzések, pl. Candida-fertőzés ellen, valamint a nagy mérté­ kű menstruációs vérzés mérséklésére. A csalán sok vasat és C-vitamint tartalmaz, ezért a csalán étel­ ként történő fogyasztása hozzájárulhat az anémia megelőzéséhez. A csalán növeli a szoptató anyák tejét. A frissen gyűjtött növényből hajvizet készíte­ nek. Állatkísérletek tanúsága szerint csökkenti a vércukorszintet és segíthet a cukorbetegséget megakadályozni.

Kapszulák: Szénanátha ellen naponta legfeljebb 4-szer 1-2 (összesen napi 8) kapszulát szedjen. Szárított növény: 1 evőkanálnyit keverjen el 4 dl meleg vízben. Arany­ érbántalmak ellen naponta 1 csésze teát igyék. Kivonat: Naponta 5-10 cseppet keverjen el folyadékban és igya meg.
VIGYÁZAT

Ne egyen nyers, meg nem főzött csalánt, mert vese­ károsodást és mérgezést okozhat. Óvatosan bánjon a növénnyel. A csalánszőrökben lévő hisztamin a bőrön égető érzést és hólyagképződést vált ki. Magyarországon a csalán (Urticae herba), a levele (Urticaefolium), a gyökere (Urticae radix) és a magja (Urticae semen) gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékként kü­ lönböző készítményekben kerül forgalom­ ba. Magyarországon' á csalán (Urticae herba),

72 • Earl Mináell: Gyógyfüvek bibliája a levele (Urticaefolium), a gyökere (Vrticaeru.dix) és a magja (Urticae semeit) gyógyszernek* , nem minősülő gyógyhatású termékként kü­ lönböző készítményekben kerül forgalomba. A herba elhízás elleni, valamint fogyasztó te-; ák, ill. cseppek alkotórésze. A levél reuma el­ leni, vizelethajtó, valamint tejelválasztást elő­ segítő teakeverékekben fordul elő. A gyökér­ ből prosztata-bántálmak elleni cseppek, tinktúrák készülnek. A csalánmag-elixirt általá­ nos erősítő, élénkítő szerként forgalmazzák.

A „száz csúcstermék" • 73 Célszerű mindjárt a meghűlés kezdetén szedni. Megindítja a menstruációt. Enyhíti a premenstruációs panaszokat és a menstruációs görcsöket. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Szárított növény: 1 evőkanálnyit keverjen el 4 dl meleg vízben. Aranyérbántalmak ellen naponta 1 csésze teát igyék. Kivonat: A tünetek megszüntetése céljából naponta 20-60 cseppet keverjen el folyadékban és igya meg.
VIGYÁZAT

CSOMBORMENTA (Hedeoma pulegiodes)
A TÉNYEK

Gyakran tüdőmentának is nevezik, mert ezt a gyógynövényt meghűlés és köhögés ellen adták. A meleg forrázatának izzasztó hatása van, ezáltal elősegíti a láz csökkenését is. A teája görcsoldó, szélhajtó, epekiválasztást serkentő hatású. Az ame­ rikai indián asszonyok a menstruációs görcsök eny­ hítésére használták a csombormentát. A herbalisták manapság a menstruáció megindítására és a prementruációs problémák, a felfúvódás, a mellfe­ szülés mérséklésérc javasolják. A növényből nyert illóolajat asztma ellen inhalálásra, reumás fájdal­ mak elleni bedörzsölök készítésére használják.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Abban az időben, amikor a terhességmegszakítás teljesen törvénytelen volt, ezt a növényt használ­ ták az abortusz megindítására. Esetenként azon­ ban vérzést és súlyos szövődményeket vont maga után. Ezért ebből a célból sohasem szabad alkal­ mazni. Manapság a csombormenta az egyik olyan gyógynövény, amit a herbalisták a vajúdás és a szü­ lés elősegítésére javasolnak. Természetesen csak tapasztalt gyógyász szigorú felügyelete mellett sza­ bad használni. Ha használja ezt a gyógynövényt, sohase lépje túl az ajánlott adagot és egyfolytában egy hétnél hosszabb ideig ne szedje.
SZEMÉLYES TANÁCSOM

A csombormenta-olaj kitűnő rovarűző szer háziál­ latok számára. Tegyen néhány csepp olajat közvet­ lenül az állatra.

Elősegíti a „produktív" (köpetürítéssel járó) köhö­ gést.

74 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája CSUCSÓKA (Scutellaría laterifíora)
A TÉNYEK A TÉNYEK

A „száz csúcstermék" • 75 DAMIANA (Turnéra aphrodisiaca) Amint a botanikai neve utal rá, a damiana a nemi vágyat serkentő afrodiziákum, az impotencia ré­ gen ismert népi orvossága. Egyaránt használják nők és férfiak szexuális aktivitásának fokozására. A herbalisták hashajtóként, valamint tonikumkent ajánlják a szervezet működésének általános javítá­ sa céljából. Egyesek szorongást oldó hatást is tu­ lajdonítanak ennek a növénynek és ezáltal az em­ ber jó közérzetét segíti elő.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Ez a gyógynövény régóta használt népi orvosság az álmatlanság és a feszültség ellen. Megnyugtatja az egész szervezetet. Görcsoldó hatása miatt a menst­ ruációs görcsök enyhítésére és a stressz okozta izomfeszülés mérséklésére alkalmazzák. Szokták elvonókúrán lévő alkoholistáknak is adni a megvo­ nási tünetek csökkentésére. Egy régi gyógyfüves könyv „a tanítók gyakori vizeléssel kísért robbanó fejfájása" ellen ajánlotta. Egy másikban az olvasha­ tó, hogy megszünteti a túlságosan erős nemi vágyat (ezt a könyvet valószínűleg akkor írták, amikor ezt - sok idővel a szexuális forradalom előtt - még problémának tekintették!),
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Fokozhatja a nemi aktivitást. Mérsékli a székrekedést. Jó közérzetet teremthet. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Segít csökkenteni az idegfeszültséget. Hatásos álmatlanság ellen. Mérsékli az izomfeszülést. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Kapszulák: Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen. Szárított növény: 1 evőkanálnyit keverjen el 4 dl meleg vízben. Na­ ponta 1 csésze teát igyék. Kivonat: Naponta 3-12 cseppet keverjen el folyadékban és igya meg.

Kapszulák: Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát vegyen be étkezés előtt. Kivonat: Naponta 10-30 cseppet keverjen el folyadékban és igya meg. ÉDESGYÖKÉR (Glycyrrhiza glabra)
A TÉNYEK

Évszázadokon át közkedvelt csemege volt az édes­ gyökér kivonatával ízesített cukorka és sütemény.

76 • Earl Mindell; Gyógyfüvek bibliája A növény gyökere és tarackja azonban értékes gyógyhatású anyagokat is tartalmaz, A kínai Shennong gyógynövénykönyv, amelyben körülbelül 2000 évvel ezelőtt több 360 növényi orvosságot so­ roltak fö!, az édesgyökeret „kiváló" orvosságnak minősíti, ami a könyv osztályozása szerint azt je­ lenti, hogy hosszú időn át minden mérgező hatás nélkül szedni lehet. Culpeper a füveskönyvében a „rekedtség elleni kitűnő szernek" nevezi. Az újabb kori vizsgálatok kiderítették, hogy az édesgyökér fő hatóanyaga, a glicirrhizin, egy a szaponinok csoportjába tartozó vegyület, amely gyul­ ladáscsökkentő, nyálkaoldó, emésztést serkentő hatású. Az édesgyökér kivonata enyhíti az allergi­ ás tüneteket, a gyomorfekély okozta panaszokat, a hólyag- és vesebántalmakat. Gyulladáscsökkentő hatása következtében régóta használják reumás bántalmak elleni orvosságként: ma már ismeretes, hogy serkenti két gyulladásgátló szteroid, a kortizon és az aldoszteron képződését a szervezetben. Japán kutatók azt vizsgálják, hogy mennyiben le­ hetne az édesgyökérben található glicerrhetinsavat a rák kezelésében felhasználni. Hasonló céllal folynak az Egyesült Államokban is kutatások, ahol az édesgyökér egyes vegyületeinek a ráksejtek nö­ vekedésére kifejtett gátló hatását tanulmányozzák. Más vizsgálatokban a fogszuvasodás elleni hatásos anyagokat keresnek az édesgyökérben.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

A „száz csúcstermék" • 77 Megszünteti a torokfájást és a rekedtséget. Csillapítja az ízületi gyulladással járó ízületi me­ revséget és fájdalmat. Talán csökkenti a rákos sejtek szaporodását. Esetleg megakadályozza a fogszuvasodást. Gyógyszerekben és teakeverékekben jó ízjavítóként használják. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Kapszulák: Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen,
VIGYÁZAT

Ne szedjen édesgyökér-készítményt, ha magas a vérnyomása, A fokozott aldoszteronképződés vérnyomásemelkedést okozhat. Nagy adagokban, illetve hosszú időn át szedett édesgyökér-készít­ mény a szervezet túlzott káliumveszlését eredmé­ nyezheti, ami veszélyes. A VII. Magyar Gyógyszerkönyv az édesgyö­ kér, a Glycyrrhiza glabra L. hámozott, vagy ?; hámoza t km, megszárított gyökerét és tarack, ját hivatalos drogként ismerj el. A hámozatlan drog csak kivonat készítésére és állat­ gyógyászati célokra használható. Az édesgyökér besűrített vizes kivonata a medvecukor (Succus Uquiritiae). Az édesgyökér szárított kivonata (Glycir~ rhizae glabrae sicc. exíractum) hashajtó lek­ vár egyik hatóanyaga.

Mérsékli a gyomorfekély okozta fájdalmat. Enyhíti a húgyúti bántalmakat. Jó nyálkaoldó és köptető hatása következtében csökkenti a meghűlés okozta légúti pangást.

78 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibiiája ÉDESKÖMÉNY (Foeniculum vulgare)
A TÉNYEK

A „száz csúcstermék" • 79 Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Az édeskömény sok konyhában megtalálható, ked­ velt fűszer. Nem tévesztendő össze a konyhakö­ ménnyel, a konyhában ugyancsak nélkülözhetetlen „köménymaggal". Az édesköményt évszázadokon át használták mint szélhajtó és étvágyjavító népi orvosságot. Ma is állandó alkotórésze a nyálkaol­ dó, emésztést elősegítő, görcsoldó, vizelethajtó teakeverékeknek. Az édeskömény-teát csecsemők­ nek is lehet szélhajtásra adni. Szoptató anyák bő­ vebb tejtermelés reményében szokták a teát inni. A teát felhasználják toroköblögetésre és szemboro­ gatásra is. Az édeskömény termése (magja) akár 4%-ot is elérő mennyiségben illóolajat tartalmaz. Ez az illóolaj egyébként a növény többi részeiben is megtalálható. A meleg vízbe kevert édeskömény­ olajat, kevés mézzel édesítve adták nagyanyáink és dédanyáink meghűlés esetén a köhögés csillapítá­ sára. Az édesköményolaj külsőleg alkalmazva az ízületi gyulladással járó fájdalmak csillapítására szolgált. Az illóolaj görcsoldó, emésztést serkentő, ízjavító, vizelethajtó hatását ma is felhasználják a különböző gyógyszerkészítményekben. A fogkré­ mek, fogporok, szájvizek kedveit ízesítője.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Kivonat: Naponta 10-20 cseppet keverjen el egy csésze me­ leg vízben, tegyen hozzá egy teaskanalnyi mézet és igya meg.
KÜLSŐLEG

Az ízületi gyulladás által okozott, vagy reumás fáj­ dalmak enyhítése céljából az olajat szükség szerint be lehet dörzsölni az érintett testrész bőrébe. A VII. Magyar Gyógyszerkönyv szerint az édeskömény (Foeniculum vulgare) érett, meg­ szárított ikeraszattermése, az édeskömény­ termés (Foeniculi fructus) hivatalos drog. Az érett, száraz, összezúzott termésből vízgozdesztilláEással előállított, finomított édeskö­ ményolaj (Aetheroleum foeniculi) szintén hi­ vatalos drog. Az édes köménytermés (Foeniculifructus) el­ hízás elleni, emésztést, anyatejelváiasztást, étvágygerjesztő, köhögéscsillapító, köptető, hashajtő, szélhajtó teakeverékek, valamint emésztést elősegítő cseppek, gyógykeserű, to­ vábbá hashajtó granulátum, illetve lekvár egyik alkotórésze. Gyermekeknek ajánlott instant teakeverékben is forgalmazzák. A ter­ més kivonata (Foeniculi fructi extractum) gör­ csökkel és puffadással járó gyomor- és bélpa­ naszok elleni cseppek egyik hatóanyaga. Az édesköményolaj (Aetheroleum foeniculi) enyhe

Elősegíti az emésztést és oldja a szélgörcsöket. ^ Meghűlés esetén jó köptető és köhögéscsillapító. Javítja az étvágyat. Mérsékli a gyulladásos ízületek merevségét és fájdalmát.

80 • Earl Mindéit Gyógyfüvek bibliája hashajtó hatású tabletta, valamint hólyag- és vesebántalmak elleni instant gyógytea, köhö­ géscsillapító és köptető hatású instant tea, epebántalraak elleni granulátum, az orrdugu­ lást csillapító orrkenőcs, valamint reumás panaszokat enyhítő kenőcs egyik hatóanyaga. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

A „száz csúcstermék" • 81

Kivonat: Naponta, ha szükséges, 15-60 cseppet keverjen el folyadékban és igya meg.
VIGYÁZAT

ÉSZAKI GOLGOTAVIRÁG (Passiflora incarnata)
A TÉNYEK

A golgotavirág kivonata egyeseket elálmosít, ezért járművezetés, vagy munkába menetel előtt ne szedje. Terhes nők ne használják. Magyarországon a golgotavirág herbáját (Passiflorae herba) gyógyszernek nem minő­ sülő gyógyhatású termékként, más drogok­ kal kombinálva, öregkori és neurotikus ere­ detű keringési panaszok enyhítésére javasolt oldat alkotórészeként használják föl. A her­ ba kivonata (Passiflorae herbae extractum) nyugtató hatású drazsé, a herba szárított vi­ zes kivonata (Passiflorae herba aquosum sicc. extractum) nyugtató, elalvást elősegítő kap­ szula egyik hatóanyaga.

Ez a gyógynövény a természet legjobb szorongás el­ leni orvossága. Enyhíti az izomfeszülést és a nagyfo­ kú szorongás egyéb tüneteit. Különösen jó hatású az „ideges" álmatlanság ellen, amikor valaki a haj­ nali órákig ébren, töprengve hánykolódik az ágyá­ ban. Amerikában különösen akkor vált népszerűvé, amikor a depresszió ellen annak idején alkalmazott triptofán (egy esszenciális (= nélkülözhetetlen ami­ nosav)) néhány szennyezett sarzsa következtében halálesetek fordultak elő. Ekkor a betegek inkább a természetes szorongás elleni orvosság felé fordul­ lak. A herbalisták gyakran ajánlják a golgotavirágot rendkívüli idegrendszeri zavarokban, végletes ér­ zelmi, hangulati állapotokban.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

EUKALIPTUSZ (Eucalyptus globulus)
A TÉNYEK

Nyugtató hatású. Csillapíthatja az idegfeszültség miatti fejfájást. Enyhíti a szorongás által okozott izomfeszülést.

Amíg a koala-medvéknek az eukaliptuszlevél a ki­ zárólagos táplálékuk, addig mi a jellegzetes, kissé kámforra emlékeztető szagú levelek illóolaját és tinktúráját gyomor-bélhurutok, hólyagbántalmak

82 * Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája ellen, toroköblítők alkotórészeként használjuk. Az illóolaj inhalálva jó hatású meghűlés és nátha ese­ tén. Csak néhány szippantás az eukaliptuszolajat tartalmazó gőzből és ismét szelel az ember eldu­ gult orra. A bőrbe dörzsölt eukaliptuszolaj enyhíti az ízületi gyulladásos fájdalmakat, megnöveli a be­ dörzsölt terület vérellátását és meleg érzetét kelti.
A LEHETSÉGES ELÓNYÖK

A „száz csúcstermék" • 83 A VII. Magyar Gyógyszerkönyvben az euka: Hptuszfa (Eucalyptus globulus L.) friss levele­ iből vízgőzdesztülálással előállított, finomí­ tott illóolaj, az eukaliptuszolaj (Aetheroleum eucalypti) hivatalos drog. Az eukaliptuszolaj (Aetheroleum eucalypti) felső légúti gyulladások, meghűlések esetén gyulladásgátló és köptető hatású balzsam, inhalátum, cseppek, inhaláló olaj, tabletta, kapszula, továbbá gyermekeknek, illetve fel­ nőtteknek való légzést könnyítő krém egyik hatóanyaga.

Enyhíti a meghűlés és a nátha által okozott légzési nehézségeket. Jó köptető. Antiszeptikus hatású. Enyhíti az ízületi gyulladás okozta ízületmerev­ séget és fájdalmat. Hogyan kell használni?
KÜLSŐLEG

FEHÉR FŰZ
(Salix álba)
A TÉNYEK

1-5 cseppet tegyen forró vízbe és inhaláljon. Ha szükséges, kenőcs alakjában bedörzsölésre használja.
VIGYÁZAT

A sebes bőrre ne tegyen eukaliptuszolajat tartal­ mazó készítményt.
SZEMÉLYES TANÁCSOM

Nagyon hirdetik az eukaliptuszolaj és menta kom­ binációját tartalmazó bedörzsölő szert ízületi gyul­ ladásos és reumás fájdalmak enyhítésére.

A fehér fűz kérgének főzetét évszázadok óta hasz­ nálták lázcsillapításra, a fejfájás megszüntetésére, valamint a gyulladásos ízületek duzzanatának és fájdalmának mérséklésére. A hatóanyag szalicin kémiai vizsgálata vezette el a Bayer gyógyszergyár kutatóit a szintetikusan előállított acetilszalicilsav felfedezéséhez, amit Asptrin néven tabletta alakjá­ ban forgalmaznak. Az acetilszalicilsav kellemetlen mellékhatása lehet a gyomornyálkahártya irritációja, A fehér fűz kérgének a főzete, a benne lévő tannin védő hatása következtében nem okoz gyo­ morpanaszokat.

84 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

A „száz csúcstermék" • 85 erősítették, hogy a fekete áfonya valóban élesebbé teszi a látást. Francia kutatók állapították meg, hogy a fekete áfonya - sajnos csak rövid ideig tartóan — javítja a szemnek az erős fényhatás után a sötétséghez való alkalmazkodását. Mindezek elle­ nére ez a gyógynövény nem talált érdeklődésre az Egyesült Államokban. A fekete áfonya termésén kívül a hosszú leveles hajtásai is tartalmaznak biológiailag aktív anyago­ kat. A termés gyümölcssavakat, cukrot, pektint, cseranyagot, A-, B- és C-vitamint és antociánglikozidokat tartalmaz. Utóbbi meggyorsítja a lá­ tóbíbor regenerációját. A levélben arbutin, cser­ anyag, glikozidok és fiavonok találhatók.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Csökkenti a gyulladást. Enyhíti, megszünteti a fájdalmat. Különösen jól hat idegbántalom okozta fájda­ lom ellen. Mérsékli a gyulladásos ízületek duzzanatát. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Kapszulák: Ha szükséges, 2-3 óránként szedjen be 2 kapszulát.
SZEMÉLYES TANÁCSOM

A fehér fűz kérgének kivonata kitűnően helyette­ síti, pótolja az acetilszalicilsavat. Magyarországon a fehér fűz kérge (Salicis cortex) gyógyszernek nem minősülő gyógyha­ tású termékként mint reumakezelést kiegé­ szítő teakeverék, valamint vizelethajtó tinktúra egyik alkotórésze kerül forgalomba. FEKETE ÁFONYA (Vaccinium myrtillus)
A TÉNYEK

Elősegíti az éleslátást és esetleg megvéd a szemká­ rosodás ellen. Különösen jó hatású a szembántalmakban szen­ vedő és rosszul látó embereknél. Hasznos lehet azoknak, akiknek éjszaka kell jár­ művet vezetniük. Kedvező hatású lehet rövidlátók számára. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

A népi gyógyászok évszázadok óta használják a fe­ kete áfonyát szembántalmak, különösen a farkas­ vakság kezelésére. AII. világháború alatt a Brit Ki­ rályi Légierő pilótái, akik az éjszakai bevetéseik előtt fekete áfonya-lekvárral kent szendvicset maj­ szoltak, arról számoltak be, hogy a lekvár javította a látásukat. Később tárgyilagos vizsgálatokkal meg-

Kapszulák: Naponta legfeljebb 3-szor szedjen 1 kapszulát. Kivonat: Naponta 3-szor keverjen 15-40 cseppet vízbe, vagy gyümölcslébe és igya meg.

86 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája
VIGYÁZAT

A „száz csúcstermék" * 87 Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

A levél kivonata hosszú időn át, nagy adagokban szedve mérgező hatású lehet. Ezért a biztonsága érdekében tartsa be a címkén feltüntetett, vagy a csomagoláshoz mellékelt adagolási utasítást. FEKETE DIÓ (Juglans nigra)
A TÉNYEK

Kivonat: Naponta keverjen el 10-20 cseppet vízben, vagy gyümölcslében és igya meg.
KÜLSŐLEG

Naponta 2-szer dörzsölje a kivonatot a bőrbe. Magyarországon a fekete dió levelét'(Juglandis folium) gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékként az emésztőnedvek elválasztását és a bélműkódést serkentő, puffadást gátló teakeverékek alkotórésze­ ként használják,

A fekete dió termése, levele és kérge tartalmazza a népi gyógyászok által alkalmazott orvosságot. A termése belsőleg szedve jó hatású székrekedés el­ len, de nem hanyagolható el általános erősítő, táp­ láló hatása sem. Ajánlják máj- és vesebántalmak ellen is. A fa kérge, levele és a termésének burka gomba- és parazita-ellenes hatású anyagokat tar­ talmaz. A levelek és a termésburok forrázatát, bel­ sőleg és külsőleg egyaránt adva, számos bőrbeteg­ ség, pl. pikkelysömör, ekcéma, herpesz kezelésére, illetve bőrparaziták kiirtására használják. Alkal­ mazásával vírus-okozta szemölcsöket is sikerült megszüntetni. A fekete dió levele diétás teakeve­ rékek alkotórésze, amelyeket emésztési rendelle­ nességek kezelésére használnak.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

FEKETE NADÁLYTŐ (Symphytum officinák)
A TÉNYEK

Jó gombaellenes hatása van. Antiszeptikus sajátsága következtében hat kü­ lönféle baktériumos fertőzések ellen. Eredményesen használható paraziták (élőskö­ dők) ellen. Elősegíti a szabályos bélműködést.

Természetgyógyászok sok generációja használta a fekete nadálytövet bőrbántalmak kezelésére anél­ kül, hogy tudta volna, miért olyan hatásos ez a nö­ vény, Ma már tudjuk, hogy a nadálytő allantoint, egy a sejtek képződését, növekedését serkentő anyagot tartalmaz, ezért használják sok kozmeti­ kai termékben. A kereskedelemben kapható nadálytő-krémek és kenetek jól hatnak mindenféle bőrirritációk ellen, ide értve a horzsolasokat és a rovarcsípéseket is. Külsőleg bedörzsölve elősegíti az ín- és szalagbántalmak gyógyulását.

88 • Earl Mindéit Gyógyfüvek bibliája Régen a fekete nadálytövet belsőleg is alkalmaz­ ták gyomor- és nyombélfekély, valamint az un. irritábüis bél szindróma kezelésére. Utóbbi a nega­ tívumok betegsége, de a gasztroenterológiai osztá­ lyok leggyakrabban felállított diagnózisa. A beteg ismételten kiújuló hasi fájdalmakra, váltakozóan hasmenésre és székrekedésre, általában a gyakori kis, elégtelennek érzett székletürítésekre panasz­ kodik. A betegségnek nincs elfogadott definíciója, nem kísérik egyértelmű szerkezeti elváltozások, nincs diagnosztikai vizsgálata - és ezek után nem szabad csodálkozni azon, hogy nincs belőle gyó­ gyulás sem. Manapság már tudjuk, hogy a fekete nadálytő hosszú időn át tartó belsőleges szedése nem veszélytelen, a benne található pirrolizidin al­ kaloidok májkárosodást okoznak. Az Egyesült Ál­ lamok Nemzeti Rákkutató Intézete 1978-ban szá­ molt be arról, hogy a patkányok tápjába kevert nadálytőlevél májrák kialakulásához vezetett. 1980ban két orvosi folyóirat, az amerikai Gastroentewlogy (Gasztroenterológia) és az Egyesült Királyság­ ban megjelenő British Medical Journal (Brit Orvosi Folyóirat) közölt két olyan esetet, amelyben a bete­ geknél májkárosodás fejlődött ki a gyomorbéí-panaszok ellen gyakran szedett nadálytő-pepszin tab­ letták következtében. Kanadában betiltották az orosz fekete nadálytövet, amely nagy koncentrá­ cióban tartalmazza a káros hatásért felelős alkaloi­ dokat. A kevesebb pirrolizidin alkaloidot tartalma­ zó közönséges nadálytő még forgalomban van. Az Egyesült Államokban a Nemzeti Élelmiszer­ es Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) vizsgálja az ottani hazai fekete nadálytő pirrolizidin alkaloida tartal­ mát. A lehetséges rákkeltő hatásának veszélye mi-

A „száz csúcstermék" * 89 att megoszlik a herbalisták véleménye e gyógynö­ vény belsőleges szedéséről. Egyesek azt vallják, hogy sohasem szabad szájon át szedni. Mások azonban úgy vélekednek, hogy más anyagokkal összehasonlítva, veszélytelen. A hívei egy a Science (Tudomány) című tekintélyes tudományos hetilap­ ban közölt cikkre hivatkoznak, amelyben a poten­ ciális veszélyük alapján rangsorolják a rákkeltő anyagokat. A California Egyetemen tevékenykedő és a rákkeltő anyagok kérdésében szaktekintélynek számító Bruce Ames véleménye szerint egy csésze fekete nadálytő tea elfogyasztása körülbelül olyan veszélyes, mintha valaki egy földi mogyoró-pasztá­ val megkent szendvicset eszik meg, ami ösztragol, egy természetes rákkeltő anyag nyomait tartalmaz­ za. Mivel ennyire vitatott a belsőleg alkalmazott fe­ kete nadálytő biztonságossága, azt ajánlom, hogy ne szedjék szájon át. Már csak azért sem, mert he­ lyette más, biztonságosabb gyógynövények, pl. bor­ sosmenta, citromfű és gyömbér is használhatók.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Elősegíti a bőrsebek gyógyulását. Megszünteti a bőrirritációt. Enyhíti a fekélyes panaszokat. Hogyan kell használni?
KÜLSŐLEG

Gyári készítésű kenőcsöt, vagy kivonatot használ­ jon a bőrsebek, rovarcsípések, horzsolások, illetve más irritációk kezelésére.

90 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája
SZEMÉLYES TANÁCSOM

A „száz csúcstermék" • 91 fokhagyma valóban elölt számos kellemetlen batérÍLimot. Az 1950-es években Albert Schweitzer afrikai missziós munkája során fokhagymával kezelt kole­ rában, tífuszban és amőbás vérhasban szenvedő be­ tegeket. Mindkét világháború alatt, amíg az antibio­ tikumok még nem álltak rendelkezésre, fokhagy­ mát használtak a harctéren a sebek fertőtlenítésére és az üszkösödés megakadályozására. A szovjet hadsereg olyan nagy mértékben alkalmazta a fok­ hagymát, hogy el is nevezték „orosz penicillin"-nek. A fokhagymát véralvadásgátlóként is használják a friss véralvadékok feloldására. Kimutatták róla, hogy csökkenti a vér koleszterinszintjét, ugyanak­ kor megnöveli a jótékony hatású HDL-ek (nagy sűrűségű lipoproteinek), az ún. jó koleszterin kon­ centrációját. A fokhagyma a vérnyomást is csök­ kenti. Valóban, azAtherosclerosis (Ateroszklerózis) című orvosi folyóiratban közölt tanulmány adatai szerint a hyperlipoproteinaemiában (a vér magas zsírfehérje-szintjével járó betegségben) szenvedő betegeknek alacsonyabb lett a vérnyomása és ezzel együtt csökkent a vérben az LDL (kis sűrűségű hpoprotein) és fibrinogén (a vérplazma alvadásra képes fehérjéje) koncentrációja, ha rendszeresen fokhagymát ettek. A kezelés további előnye az volt, hogy nőtt a vérben az alvadás elleni faktor mennyi­ sége, ami csökkentette a véralvadékok keletkezé­ sének kockázatát. Bizonyíték van arra, hogy a fokhagyma befolyá­ solni képes a szívinfarktust kapott betegek halálo­ zási arányát. 432 olyan beteget monitoroztak (el­ lenőriztek utólag folyamatosan), akik túlélték a szívinfarktust. A betegcsoport egyik fele naponta

Egyes nadályto-krémeket különösen ajánlanak a szoptató anyák kisebesedett mellbimbójának ke­ zelésére. Mivel a nadálytő hatóanyaga(i)t a csecse­ mőnek nem szabad lenyelnie, semmiképpen sem javaslom az ilyen célból történő alkalmazásukat Magyarországon á fekete nadálytőlevél (Symphüifolium) mint gyógyszernek nem minősü­ lő, gyógyhatású termék, ízületi és izomfáj­ dalmak enyhítésére, zúzódások, ficamok, rándulások által okozott duzzanat enyhítésé­ rejavasolt kenőcs egyik alkotórésze

FOKHAGYMA (Aliium sativum) A TÉNYEK A fokhagyma talán a gyógynövényvilág csodasze­ re. Az ősi egyiptomiak nemcsak bálványozták a fokhagymát, hanem - nem önzetlenül - a rabszol­ gáikat is azzal etették, hogy egészségesek legye­ nek. Ez a különös gyógynövény úgyszólván min­ denre alkalmas, a fülfertőzések kezelésétől kezdve a szívbajok gyógyításán át egészen a rákos megbe­ tegedések esetleges kiegészítő kezeléséig. Még a tüdőbaj kezelésére is használták, nem is sikertele­ nül. Louis Pasteur annak idején néhány gerezd fokhagymát tett a baktériumtenyészetet tartalma­ zó Petri csészébe (a baktériumok tenyésztésére használt lapos, kerek, egymásba illeszkedő üveg­ tálka). Nagy meglepetésére azt tapasztalta, hogy a

92 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája 6-10 gerezd fokhagyma kipréselt levét itta meg. A többi beteg placebot kapott. A fokhagymát evők körében 32%-kal kevesebb ismételt szívinfarktus fordult elő és 45%-kal kevesebben haltak meg. Hippokráteszről azt tartották, hogy fokhagymát használt a méhrák kezelésére. Ma már tudjuk, hogy a fokhagyma bizonyos ráksejtekre toxikus hatású és jelenleg az amerikai Nemzeti Rákkutató Intézetben vizsgálják a fokhagyma esetleges rákot gátló hatását. Az Intézet Olaszország és Kína 4000 lakosán végzett újabb felmérése szerint, azok kö­ rében, akik sok fokhagymában és más hagymafé­ lékben dús ételt fogyasztanak, kisebb volt a gyo­ morrák előfordulásának az aránya, mint azoknál, akik távol tartják maguktól ezeket az illatos növé­ nyeket. A fokhagymaolaj enyhítheti a fejfájást és jó hatással lehet enyhébb bőrbántalmakra. Mind­ ezeken felül a fokhagyma jót tesz az emésztésnek. A fokhagyma kb. 0,1%-nyi illóolajat tartalmaz, amelynek jellegzetes szaga csak állás, illetve az előállítása során a desztillálás alatt alakul ki. Az alliin-nek nevezett, szagtalan prekurzor (előanyag) egy enzim (allináz) hatására alakul át baktericid, baktériumokat ölő allicín-né. Az allicin nagy hígításban is alkalmas különböző baktériu­ mok elpusztítására. Ezeket a készítményeket akut és toxikus bélfertőzések kezelésére használják.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

A „száz csúcstermék" • 93 Elősegíti a bélgázok csökkenését és megkönnyí­ ti a távozásukat a szervezetből. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT:

Kapszulák: A kapszulákban érett, szagtalan fokhagymát szok­ tak felhasználni. Naponta legfeljebb 3-szor 1 kap­ szulát szedjen. Gerezdek: A gerezdek néhány perces kevergetés közben tör­ ténő pörkölése segít megszabadulni a fokhagyma szagától és utóízétől. Naponta 2-3 gerezd főtt fok­ hagyma elfogyasztása maximális hatást fejt ki.
KÜLSŐLEG

Olaj: Fülfájás ellen cseppentsen néhány csepp fokhagy­ maolajat a fülbe. Rándulás, fájdalmak és enyhébb bőrbántalmak esetén naponta többször dörzsölje be közvetlenül az érintett területet fokbagymaolajjal.
VIGYÁZAT

Naponta több mint 10 gerezd fokhagyma elfo­ gyasztása mérgező hatású lehet és allergiás reak­ ciót válthat ki. Szoptató anya ne egyen fokhagy­ mát, mert a hatóanyagai átjutnak az anyatejbe és a csecsemőnél kólikát okoznak.
SZEMÉLYES TANÁCSOM

A vérnyomás és a vérlipidszint csökkentése révén védelmet nyújthat a szívinfarktus ellen. Hozzásegít a fertőzések leküzdéséhez. Bizonyos típusú ráksejteket el tud pusztítani. Kitűnő emésztést javító szer.

Megjósolom, hogy amint nyilvánosságra kerülnek a fokhagymával kapcsolatos kutatási eredmények, a szagtalan, fokhagymával dúsított cereálíák és ita­ lok nagyon népszerűekké fognak válni.

94 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Magyarországon a fokhagyma gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékként más növényi drogokkal kombinálva enyhe has­ hajtó, bélrenyheséget és székrekedést meg­ szüntető készítmények, továbbá vérnyomást csökkentő, érelmeszesedést megelőző, vérke­ ringést javító tabletták, kapszulák alakjában van forgalomban,

A „száz csúcstermék" • 95 FÜRÉSZES TÖRPEPÁLMA (Serenoa serrulata)
ATÉNYEK

S í ? tP á ' m á n a k a t e ""ését meghűlés, asztma, ^ i S 1 1 ™ 1 , ^ 0 2 ' 3 k Ö h ö § é s csillapítására raindkét nem e S K t t r f "H-rí3 Jára ^ eseten fmint afrodiziakum és' tonikum hat, a nemi S & Í & F & S e r k e n t i - A herbalisták a „mé­ zeshetek holyagburutja", a fokozott szexuális akti­ vitás által okozott irritáció kezelésére ajánlják Bár az amerikai Nemzeti Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal a torpepálma termését nem ismeri el haté­ kony drogként, Németországban recept nélkül kapható készítmény a férfiak főleg éjszaka jelent-

A FOKHAGYMA NAGY REJTÉLYE A nagy pestisjárványok idején a herbalisták az­ zal próbálták elkerülni a halálos kórt, hogy sok fokhagymát ettek és a nyakukban fokhagymafű­ zért viseltek. Ma már nem tudjuk eldönteni, hogy e növény antibiotikus hatása védte-e meg őket a pestistől, vagy a fokhagyma átható illata tartotta elég távol tőlük a betegeket és ezért nem fertőződtek meg. Magyarországon a piaci zöldségárustól, il­ letve a szupermarketekben megvásárolható zöldségen, élelmiszeren kívül, a fokhagyma (AUium sativi bulbus) mint gyógyszernek nem minősillő gyógyhatású termék enyhe hashaj­ tó, emésztést elősegítő hatású tabletta, vala­ mint az érelmeszesedést megelőző kapszula, drazsé, gyöngy egyik alkotórésze, hatóanya­ gaként kerül forgalomba.

sssaRS?
SZÁJON ÁT

v,zeiési i grt neé
a Ié

** p~

A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

íadékTóT0' m e g S z a b a d f t J a

g^akat a pangó vá-

Fokozza a nemi szervek aktivitását A jóindulatú prosztatamegnagyobbodás okozta tokozott vizelési ingert enyhítheti. Hogyan kell használni? Kivonat: fm°mla
30 6

" ° CSCPPet kCVerjen

d

fol adékba

y

n

^

VIGYÁZAT

Akinek megduzzadt és fájdalmas a prosztatája vagy vizelési nehézségei vannak, vagy aki véres vi-

96 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája zeletet ürít, okvetlenül vizsgáltassa meg magát az orvosával. Magyarországon a fűrészes törpepálma ter­ mését (Serrulatae fructus) gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékként más nö­ vényi drogokkal kombinálva, prosztatabántalmak és vizelési panaszok elleni cseppek alakjában van forgalom.

A „száz csúcstermék" • 97 szív ntmuszavarait. Ertágító hatást fejt ki a szív sa­ ját ereire, ezáltal több vér és ezzel együtt több oxi­ gén jut el a szívhez, növeli a szív erejét. A galago­ nyának vizelethajtó hatása is van, amivel elősegíti, hogy a szervezet a fölösleges mennyiségű sótól és víztől megszabaduljon, ezzel is könnyíti a szív munkáját. Ujabban ismerték fel, hogy a galagonya különösen a levele és a virágzó ágvége szedatív' nyugtató hatású is.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

GALAGONYA (Crataegus oxyacantha, Crataegus monogyna)
A TÉNYEK

Javítja a szív-keringési rendszer működését. Kedvezően befolyásolja az egész vérkeringést. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Az emésztési bántalmak és álmatlanság ellen rég­ óta használták már a galagonyalevélből és virág­ ból főzött teát, amikor a 19. század végén rájöttek arra, hogy az eddig ismert teán kívül a galagonya­ bokor termése is kitűnő szívgyógyszer. Mindkét drog nagy mennyiségben tartalmaz különböző bioffavonoidokat. A galagonya főleg szívizomde­ generáció, koszorúér-elmeszesedés esetén, vala­ mint ezekkel összefüggő bántalmakban fejt ki ked­ vező hatást. Bár nincs közvetlen vérnyomáscsök­ kentő hatása, közvetve azonban képes a változó vérnyomásviszonyokat normalizálni és így csök­ kenti azt a munkát, amit a szívnek ahhoz kell vé­ geznie, hogy a vért a szervezet minden részébe el­ juttassa. Ezért szokták a galagonyát vérnyomás­ csökkentő szerekkel kombinálni. Eredményesen alkalmazható szívizomgyengeség esetén, például fertőző betegségek után. Kedvezően befolyásolja a

Kapszulák: Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen.
VIGYÁZAT

Ügyeljen arra, hogy csak ellenőrzött készítményt vásároljon és azt is csak orvosi ellenőrzés mellett használja. A VH. Magyar Gyógyszerkönyv az egybibés galagonya (Crataegus monogyna Jacq.; és a cseregalagonya (Crataegus oxyacantha L.); valamint ezek keverékfajainak a virágzás kezdetén gyűjtött és szárított virágos, leveles hajtásvégeit (Crataegi summitas) hivatalos drognak tekinti. A légutak nyálkahártyáját nyugtató cseppek, szívcseppek, elhízás elle­ ni, fogyasztó, nyugtató, valamint érelmesze-

98 • Earl Mindéit Gyógyfüvek bibliája sedés elleni teakeverékek, nyugtató tabletta egyik alkotórészé. A hajtásvégek kivonatát (Crataegi summitatis éxtractum) a szívkoszo­ rúerek vérellátásának és a szívizom anyag­ cseréjének fokozására javasolt cseppek egyik hatóanyagaként használják fel és forgalmaz­ zák. A galagonya termése (Crataegi fructus) időskori szívpanaszokat késleltető, a szív­ működést és a vérkeringést javító oldat, tonikum egyik hatóanyaga. A galagonya termésének kivonatát gyógy­ hatású termékként más drogokkal kombi­ nálva cseppek és balzsam alakjában szív- és érrendszeri panaszok ellen adják.

A „száz csúcstermék" * 99 ginkgo-kivonat fokozza az agyban és az alsó vég­ tagokban a vérkeringést. Feltehetően a jobb agyi vérellátásnak köszönhetően javítja az emlékezőké­ pességet és csökkenti a szenilitás jeleit. Segít a véralvadékok, vérrögök keletkezését megakadályozni és eredményesen mérsékli a nem kielégítő vérke­ ringéssel összefüggő problémákat, pl. a vénagyul­ ladást, valamint a cukorbetegek perifériás érbán­ talmait. Más vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a belső fül vérellátásának javítása révén drámai ja­ vulás érhető el a ginkgo kivonatával a szédülés, fülcsengés, fülzúgás miatt panaszkodó betegeknél. Arra is rájöttek, hogy a ginkgo antioxidáns hatású, ami azt jelenti, hogy lassítja, gátolja az ún. szabad gyökök képződését, amit a korai öregedésért, a rá­ kok keletkezéséért és más betegségekért tesznek felelőssé. A ginkgofa diója kitűnő köptető és eny­ hítést nyújt az asztmás és allergiás betegeknek. Elias Corey a Harvard Egyetem kémiaprofesszora 1988-ban szintetikusan előállított egy ginkgo-vegyületet, amit ginkgolid B-nek nevezett el. Ezzel megnövelte az esélyét annak, hogy e gyógynövény hatóanyagából az Egyesült Államokban gyógyszer válhasson. Többek között azt vizsgálják, mennyi­ ben képes ez a vegyület az átültetett szerv kilökő­ dését megakadályozni. A kutatók remélik, hogy egy napon az asztma és a toxikus sokk elleni új gyógyszert nyernek.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

GINKGOFA (Ginkgo biloba)
A TÉNYEK

A ginkgofa, amely a jégkorszakot megelőző korból származik, az egyik legellenállóbb, legszívósabb fa, amit ismerünk. Néhány példánya akár 4000 évig él! Bár a ginkgo gyökerét évszázadokon át használta a keleti gyógyászat, az európai kutatók csak az 1970es években kezdték a ginkgo levelét tanulmányozni és gyógyászati értékét felismerni. Ma a ginkgo a vi­ lág legjobban vizsgált gyógynövénye. A legtöbb ku­ tatást Franciaországban végezték és a ginkgo a töb­ bi európai országban is általánosan rendelt drog. A ginkgo kedvező hatást fejt ki a szervezet ér­ rendszerére, amely a különböző szerveket vérrel és oxigénnel látja el. Az újabb vizsgálatok szerint a

Javítja az egész szervezet vérellátását. Javítja a mentális funkciókat és a koncentráló képességet.

100 « Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Enyhíti a fülzúgást és a szédülést. Talán lassítja az öregedést. Esetleg megakadályozhatja a rák kialakulását. Talán hatásosan mérsékelheti az Alzheimer-kór tüneteit. Európában eredményesen alkalmazzák arany­ ércsomók kezelésére. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

A „száz csúcstermék" • 101 emberi test alakjára hasonlít. Az elmúlt két évti­ zed óta a ginzenget „csodaszerének tartják. Sok atléta arra esküszik, hogy a ginzeng hatására rendkívüli teljesítményre képes. A nők azért iszszák a ginzeng-teát, hogy a menopauzával kapcso­ latos panaszaikat enyhítsék. Sok millió ember mint serkentő szert, vagy mint toníkumot használ­ ja. Valójában a ginzenget övező tisztelet már a bo­ tanikai nevében, &panax szóban is benne van, ami a görög panacea-ból (= csodaszer, mindent gyó­ gyító szer) ered. Bár azt hihetnénk, hogy mi fedeztük föl a ginzenget, valójában azonban a kínaiak már több mint 5000 éve használják. A ginzenget az i.e. második és első század között összeállított Shennong gyógynövénykönyv „kiváló" orvosságnak mi­ nősíti, ami a könyv osztályozása szerint azt jelenti, hogy hosszú időn át minden mérgező hatás nélkül lehet szedni. Többféle ginzenget ismerünk. A ná­ lunk is forgalomba kerülő ginzenggyökeret főleg a Kínában és Koreában honos, vadon termő Panax ginseng szolgáltatja. Kínában az amerikai ginzeng (Panax quinquefolius) (lásd a 47.-oldalon) is na­ gyon népszerű. A szibériai ginzengnek nevezett Eleutherococcus senticosus (lásd a 187. oldalon) technikailag egyáltalán nem ginzeng, de sok a ginzengéhez hasonló sajátsága van és ezért alkal­ mazzák ugyanúgy. Bár a ginzeng valamennyi for­ mája hasonlít egymáshoz, finom eltérések külön­ böztetik meg őket egymástól. A Nyugat az 1960-as években kezdett a ginzeng iránt érdeklődni, amikor a kutatók Kínában, a Szovjetunióban, Japánban és különböző európai országokban komolyan kezdték ezt a gyógynö-

KAPSZULÁK, VAGY TABLETTÁK: Naponta 3-szor szedjen egy 40 mg-os kapszulát, vagy tablettát.
SZEMÉLYES TANÁCSOM

Úgy vélem, hogy a tartós szedése biztonságos. Ed­ dig nem számoltak be semmilyen súlyos mellék­ hatásról. Magyarországon gyógyszernek nem minősü­ lő gyógyhatású termékként a száraz ginkgokivonatot (Ginkgo extractum siccum) kapszu­ lában, illetve drazséban az agyi funkciók ser­ kentése, az agyi keringés javítása céljára for­ galmazzák.

GINZENG (Panax ginseng)
A TÉNYEK

A ginzeng jelentése „férfi gyökér" , a nevét onnan kapta, hogy e növény gyökere néha valóban az

102 • Earí Mindell: Gyógyfüvek bibliája vényt tanulmányozni. 1969-ben egy szovjet kutató, I. I. Brekhman, Ph.D. arról számolt be, hogy a ginzeng-kivonatot kapott szovjet katonák gyorsab­ ban futották végig a 3 kilométeres távolságot, mint a placebot szedett társaik. Brekhman doktor volt az első, aki a ginzenget adaptogénnek nevezte. Adaptogénnek minősítenek általában minden olyan anyagot, amely a szervezetet képessé teszi arra, hogy a stressznek jobban ellenálljon. Brekh­ man doktor szerint egy adaptogénnek az a külö­ nös, egyedülálló képessége, hogy normalizálni tudja a szervezet funkcióit. Ha például a vér cukorszintje túlságosan alacsony értékre csökken, vagy ha a vérnyomás nagyon magasra szökik, az adaptogén mindkettőt a normális szintre viszi viszsza. Brekhman doktor azt is megfigyelte, hogy az adaptogének legjobban az olyan egyénekre hat­ nak, akiknek az egészségi állapota sem nagyon jó, sem nagyon rossz. A két véglet közötti állapotban lévő embereken érvényesül leginkább az adap­ togének hatása. Japán kutatók vizsgálatai azt mutatták, hogy a ginzenges táppal etetett egerek gyorsabban meg­ tanulták bizonyos feladatok elvégzését és közben kevesebb hibát követtek el, mint a kontroll állatok. 1970-ben japán kutatók azt figyelték meg, hogy a magas koleszterintartalmú tápon tartott patká­ nyok vérében ginzeng adása után hirtelen lecsök­ kent a koleszterin, különösen az LDL, vagy „rossz" koleszterin szintje és megnőtt a jó hatású HDL-koleszterin koncentrációja. Az indiai Delhi­ ben a védelmi minisztérium élettani intézetében folyt vizsgálat során azt állapították meg, hogy a ginzenget kapott patkányok jobban viselték el a

A „száz csúcstermék" * 103 nagy magaslatok és a hideg hőmérsékletek terhelő hatását, mint a kezeletlen kontroll állatok. A japán Kanazawa Egyetemen egy másik vizsgálatban azt tapasztalták, hogy a panax ginsengből előllított, tisztítatlan szaponinok nemcsak meggátolták a ráksejtek szaporodását, hanem normális sejtekké alakították át őket. Nem kétséges, hogy további vizsgálatokat kell végezni annak kiderítésére, hogy a ginzeng valamelyik formáját fel lehet-e a rák ke­ zelésére használni, Az Egyesült Államokban a ginzenggel nagyon kevés vizsgálatot folytattak. Egy híres negatív köz­ lemény a Journal of the American Meáical Association (Az amerikai orvosegyesület folyóira­ ta) című lapban az ún. „ginzeng-abúzus szindrómá"-val foglalkozott. A cikkben az olvasható, hogy a ginzenget használóknál, többek között, magas vérnyomás alakult ki, idegességben, álmatlanság­ ban szenvedtek. A tanulmány azonban olyan sze­ mélyeket is bevont a vizsgálatba, akik a ginzeng mindenféle formáját, a gyökerét, a porát, a kivo­ natát szedték, valamint azok is szerepeltek a vizs­ gáltak között, akik intravénásán fecskendezték be maguknak a ginzeng kivonatát. A cikk nem tett különbséget a koffeint használók és nem haszná­ lók között, a koffein ugyanis a ginzenghez hasonló hatásokat válthat ki. Régen azelőtt, hogy a tudósok ezt a gyógynö­ vényt tanulmányozni kezdték volna, a kínai népi gyógyászok már alkalmazták a ginzenget többek között a vérnyomás rendezésére, a vérkeringés ja­ vítására, a szívbetegségek megelőzésére. A ginzenget évszázadokon át afrodiziákumnak te­ kintették, noha ezt a hatását komolyan sohasem

104 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája vizsgálták meg. Sokan, akik a ginzenget szedik, azt tapasztalják, hogy serkentőleg hat a szervezetükre, növeli az energiájukat és az állóképességüket. Azt tartják, hogy a ginzeng növeli a nőknél az ösztrogénszintet és ezért gyakran javasolják az ösztrogénkoncentráció lecsökkenése miatt fennál­ ló menopauzás panaszok enyhítésére. A ginzeng fő hatóanyagait ginzenoidoknak nevezik. Minél nagyobb a növény ginzenoidtartalma, annál jobb minőségű.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK VIGYÁZAT

A „száz csúcstermék" * 105

Növeli a testi és mentális állóképességet. Segít abban, hogy a szervezet a stresszhelyzetek­ nek ellenálljon. Rendezi a szervezet különböző funkcióit. Csökkenti a koleszterinszintet. Növeli az energiát. Mérsékelheti a menopauzával járó panaszokat. Esetleg gátolja a rákos daganat növekedését. Talán fokozza a nemi vágyat. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Egyesek azt tapasztalhatják, hogy rájuk a panax gin­ zeng túl erősen serkentőleg hat, különösen ha este lefekvés előtt veszik be. Ezért lehetőleg a kora dél­ előtti órákban szedje. Nagy adagok nyugtalanná, idegessé tehetik. Ne lépje túl a napi 5-10 grammos adagot. Ritka esetben egyesek fejfájást kapnak, vagy magas lesz a vérnyomásuk a panax ginzengtől. Ha magas a vérnyomása, ellenőriztesse magát, mie­ lőtt szedni kezdené ezt a terméket. A ginzenget ál­ talában egy órával az étkezés előtt, vagy után vegye be. A C-vitamin befolyásolhatja a ginzeng felszívó­ dását. Ha rendszeresen C-vitamint szed, várjon a ginzeng bevétele előtt, vagy után két órát és akkor vegye be a C-vitamint. A ginzeng menopauzában lévő nőknél ritkán hüvelyi vérzést okozhat, ami nem veszélyes, de a méhrák tünetével téveszthető össze. Ha hüvelyi vérzést észlel, ne feledje el meg­ mondani az orvosnak, hogy ginzenget szed,
SZEMÉLYES TANÁCSOM

KAPSZULÁK: Naponta legfeljebb 3-szor szedjen 1 kapszulát. Tea: Naponta egy csészével igyék. Por. Naponta 5-10 gramm port keverjen el folyadékban és igya meg.

A ginzengnek két típusa van, az egyik vörös, a má­ sik fehér, ami a gyökér feldolgozása közötti különb­ séget tükrözi. A fehér ginzenget egyszerűen csak megtisztítják és megszárítják, így megtartja az ere­ deti fehér színét. A vörös ginzenget növénykivona­ tokkal pácolják, gőzölik és jobb minőségűnek tart­ ják. Számos közlemény foglalkozik a hígított, vagy hamisított ginzeng-készítményekkel. Legjobb, ha megbízható cégtől vásárol szabvány, garantált hatá­ sú ginzenget. Azt se feledje el, hogy az élelmiszer­ boltokban árusított, ginzenggel ízesített üdítő italok nem nyújtják a valódi ginzeng jótékony hatásait.

106 • Earl Mindelh Gyógyfüvek bibliája Magyarországon a ginzeng- ki vonatot (Giniséng extractum) mint gyógyszernek nem minő­ sülő gyógyhatású terméket ginkgo-kivonattal, vágy különböző vitaminokkal és ásványi anyagokkal kombinálva kapszulában forgal­ mazzák a fizikai eV szellemi teljesítőképesség fokozására, az emlékezőképesség növelésére, I valamint a betegség utáni leromlott állapot megszüntetésére, GUMÓS SELYEMKÓRÓ (Asclepias tuberosa)
A TÉNYEK VIGYÁZAT

A „száz csúcstermék" • 107

A friss gyökér veszélyes lehet. Csak kereskedésbeli készítményt használjon. GYERMEKLÁNCFŰ (Taraxacum officináié)
A TÉNYEK

A felső légúti és tüdőbántalmak ellen alkalmazzák a növény gyökerének kivonatát, főzetét. Jó hatású emésztési zavarok, vastagbélpanaszok és az ún. „gázos gyomor" ellen. Az amerikai őslakosok hörghurut, tüdőgyulladás és hasmenés kezelésére használták.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Elősegíti légútakból a váladék ürülését. Jó emésztést biztosít. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

A gyermekláncfű gyökere, a levele, valamint a gyökere a rajta hagyott levelekkel együtt termé­ szetes vizelethajtó és emésztést elősegítő szer. Ma­ gas ásványi anyagtartalma folytán megakadályoz­ hatja a vashiányos anémia kialakulását. Jó vérnyo­ máscsökkentő szer, amit a vizelethajtó hatása ma­ gyaráz. A gyermekláncfűben sok kálium található, amely a nátriummal együtt a szervezet vízháztartá­ sát szabályozza cs normalizálja a szívritmust. Ezek az életfontosságú elemek gyakran túlzott mérték­ ben ürülnek ki a szervezetből a különféle szinteti­ kusan előállított vizelethajtó gyógyszerek hatásá­ ra. A gyermekláncfű fokozza a máj és az epehólyag működését. A természetgyógyászok hagyo­ mányosan alkalmazzák májbántalmak, sárgaság kezelésére. A gyermekláncfű sok lecitint tartal­ maz, amiről azt tartják, hogy védi a májat a cirrózis (zsugorodás) ellen.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Szárított herba; 1 evőkanyálnyi szárított növényt kerverjen eí 4 dl meleg vízben. Naponta igyék meg egy csészével. Kivonat: A tünetek enyhítése céljából 3 óránként keverjen el 5-40 cseppet folyadékban és igya meg.

Elősegíti, hogy a szervezet megszabaduljon a fö­ lösleg víztől és sótól. Csökkentheti a vérnyomást, mert kihajtva a fo­ lyadékfölösleget a szervezetből, a szívnek keve­ sebb vért kell pumpálnia.

108 • Earl Mindéit Gyógyfüvek bibliája Javítja az emésztést. Véd a máj- és epehólyagbántalmak ellen. Meggátolhatja a vashiányos anémia kialakulását. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

A „száz csúcstermék" • 109 ezt. A gyömbér a gyomorrontás, az emésztési zava­ rok és bélgörcsök régóta bevált háziorvossága. A kínaiak több mint 2000 éve használják a gyöm­ bért. Japánban gyömbérszeleteket adnak az étke­ zés egyes fogásai között a szájpad megtisztítása és az emésztés javítása céljából, A hajmosás előtt a fejbőrre kent, olívaolajban elkevert gyömbcrreszelék régimódi, de hatásos ellenszere a korpásodás­ nak. Dr. Albert Leung, a gyógynövények és a kínai orvoslás elismert szakértője a gyömbérgyökér új al­ kalmazásáról számolt be a Journal of New Chinese Medkine (Új kínai orvosi folyóirat) cím. lapban. Eszerint a frissen összetört gyömbérgyökér kitűnő­ en alkalmas enyhébb égések és bőrgyulladások ke­ zelésérc. A gyömbér gyökeréből illóolajat, cser­ anyagot, különféle glikozidokat lehet kivonni.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Kapszulák: Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen. Kivonat: Naponta 10-30 cseppet keverjen el gyümölcslében, vagy vízben és igya meg. Magyarországon a gyermekláncfű gyökerét (Taraxaci radix) és a gyökerét a herbával (Taraxaci radix cum herba) mint gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású terméket epe- és vizelethajtó, illetve emésztést elősegítő és dié­ tás, valamint reumaellenes teakeverékekben, kivonatokban és tablettákban forgalmazzák. A gyökér és herba együtteséből készült kivo­ natot (Taraxaci radtcis cum herbae sicc. extractum) instant máj- és epetea egyik alkotórésze­ ként használják fel. A gyermekláncfű herbája (Taraxaci herba) májvédő és a máj méregtele­ nítő működését, valamint epetermelését foko­ zó gyógykeserű egyik lényeges hatóanyaga. GYÖMBÉR (Zingiber officinák)
A TÉNYEK

Enyhíti a gyomorrontás tüneteit. Biztonságos orvossága a terhes nők legalább 50%-át gyötrő reggeli rosszullétnek. (Más gyógy­ szert ne használjanak, mert a méhlepényen átjutva a magzatot károsíthatja). Csillapítja a meghűléses panaszokat. Elősegíti az enyhébb égések és bőrgyulladások gyógyulását. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Kapszulák: A panaszok enyhítésére naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen.

Amikor nagyanyáink gyömbérsört adtak annak, aki émelygésre panaszkodott, tudták, hogy miért teszik

110 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Kivonat: 15 cseppet keverjen el meleg vízben. Az így elkészí­ tett italt naponta legfeljebb 3-szor fogyaszthatja.
A TÉNYEK KÜLSŐLEG

A „száz csúcstermék" • 111 HEGYIBALZSAM (Eriodyction califomicum) Az amerikai indiánok ennek a növénynek a levelét rágták, vagy pipában szívták az asztma kezelésére. Fanatikus herbalisták még ma is ajánlják, illetve alkalmazzák légúti pangás, asztma és szénanátha ellen,
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Keverjen el 15 csepp kivonatot egy csésze meleg növényi olajban és kenje be vele a gyulladt bőrterületet. Frissen reszelt gyömbérgyökeret gézen, vagy kendőn átpréselve, a nedvét kenje a gyulladá­ sos bőrterületre.
SZEMÉLYES TANÁCSOM

Egy Los Angeles-i talk show-ban egyszer arról vi­ tatkoztunk, hogy milyen természetes anyagokat le­ hetne a hosszú reggeli autóvezetés közben gyakran fellépő utazási betegség tünetei (hányinger, émely­ gés, szédülés) ellen használni. Akkor azt javasol­ tam, hogy próbáljuk meg a gyömbérkapszulát. Ha­ tott! Azóta rendszeresen ajánlom, hogy utazási (tengeri) betegség ellen szedjen gyömbérkapszulát. Magyarországon a gyömbér gyökértörzsét (Zingiberis rhizoma) mint gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású terméket más drogok­ kal kombinálva kivonatok (cseppek) és kap­ szulákalakjában forgalmazzák étvágyjavító­ ként, enyhe hashajtöként, emésztési zavarok megszüntetésére, betegségek utáni lábadozás időszakában az általános erőnlét fokozá­ sára és a közérzet javítására. A kivonatok külsőleg borogatás formájában alkalmazva fájdalomcsillapító hatásúak,

Csillapítja a kínzó köhögést. Elősegíti a köpetürítést. Enyhíti az allergiás panaszokat. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Szárított herba: Keverjen el 1 evőkanyálnyi herbát 4 dl meleg víz­ ben, Naponta igyék meg 1 csészével. Kivonat: Naponta 10-20 csepp kivonatot keverjen el folya­ dékban és igya meg, JÁZMIN (Jasminum officinák)
A TÉNYEK

A jázmin virágjából főzött teát évszázadokon át it­ ták, nemcsak mert ízletes, hanem mert nyugató, elernyesztő hatású is. Manapság a kereskedelem­ ben sokféle jázmintea kapható. A néphit szerint a bőrbe dörzsölt jázminolaj fokozza a nemi vágyat.

112 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

A „száz csúcstermék" * 113 lát téve a hajmosó vízbe, fokozza a szőke haj ara­ nyos fényét és ragyogogását. Egy csésze kamillatea a legtökéletesebb alvás előtt ital.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Megnyugtat. Kitűnő ebéd utáni ital. Esetleg fokozza a nemi vágyat. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Tea: Naponta igyék 1 csészével. KAMILLAVIRÁG, ORVOSISZÉKFŰ-VIRÁG (Matricaria recuita, Matricaria chamomilla, Chamomilla vulgáris)
A TÉNYEK

Jót tesz az emésztésnek, Az egész testet elernyeszti. A reumás panaszok hagyományos orvossága, Enyhíti a derék- és hátfájást. Csillapítja, megszünteti a bőrirritációkat. Jól csillapítja a napégést. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

A régi időkben, amikor az asszonyok gyakran be­ tegedtek meg az akkor még nem érteti, titokzatos hóbortosságban (amit ma neuraszténiának, vagy hisztériának neveznénk), a javasasszonyok gyak­ ran egy csésze kamillatea megitatásával igyekeztek rajtuk segíteni, A sima izmokra kifejtett ismert nyugtató hatása alapján, a kamilla még ma is na­ gyon közkedvelt orvosság az ideges gyomorbántalmak, a menstruációs görcsök és más, a stresszel összefüggő panaszok enyhítésére. Az európaiak kb. 1600 óta használják a kamillát az álmatlanság, az idegbántalmak, a hát- és derékfájás, valamint a reumás fájdalmak ellen. Nem ők voltak azok, akik először felfedezték, már az ősi egyiptomiak gyógy­ növénytárában megtalálható. Külsőleg használva a kamillatea jó hatású a bőrgyulladások és az arany­ eres csomók fájdalma ellen. Szájöblítőként hasz­ nálva a fogfájást és az ínygyulladást enyhíti. Kamil-

Kapszulák: Naponta legfeljebb 3-sor 1 kapszulát szedjen. Kivonat: Naponta legfeljebb 3-szor keverjen el 10-20 csep­ pet vízben és igya meg, Tea: Naponta igyék 1 csészével
KÜLSŐLEG

Szükség szerint kenje be a kivonattal a bőrirritáci­ ót. Az aranyeres panaszok enyhítésére cseppent­ sen a kivonatból az ülófürdő vizébe.
VIGYÁZAT

A kamilla a fészkesvirágzatúak családjába tarto­ zik. Aki e család valamelyik tagjára, pl. a parlagfű­ re allergiás, tartsa távol magát ettől a gyógynö­ vénytől. Ha bizonytalan az allergiája dolgában, konzultáljon allergiológus szakorvossal.

114 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája
SZEMÉLYES TANÁCSOM

A „száz csúcstermék" * 115 enyhe hashajtó hatása is van. Mint üdítő ital is közkedvelt. A bodza frissen szedett terméséből lekvárt és szörpöt, sőt erjesztve bodzabort is szok­ tak készíteni. A bodzabogyó sok A-, B- és C-vita­ mint tartalmaz. A megszárított termésből főzött tea enyhe hashajtó, valamint izzasztó és vizelethaj­ tó hatású. A bodzacserje levelének teáját reumás bántalmak ellen, valamint izzasztónak, lázcsillapí­ tónak használják. A középkorban a bodzabokrot különféle miszti­ kus hiedelem lengte körül. Azt tartották róla, hogy ház mellé ültetett bodzabokor távol tartja a beteg­ ségeket és a gonosz szellemeket a háztól és a lakó­ itól. Állítólag Júdás egy bodzabokorra akasztotta föl magát Jézsus elárulása után.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Esténként az elalvás megkönnyítése céljából rend­ szeresen megiszom egy csésze kamillateát. A VII. Magyar Gyógyszerkönyv az orvp- ; siszékfű (Matricariá recutita L.), egyéves riö-; vénynek megszárított fészekvirágzatát (Chamomiüae anthodium) hivatalos drogként is­ meri el. Emésztést elősegítő tcakeverék, kö­ högést csillapító, hurutoldó, köptető tea, szél-, illetve vizelethajtó teakeverék egyik ha­ tóanyaga. Más drogokkal kombinálva svédcseppek, görcsoldó cseppek, görcsös hasi fáj­ dalmak elleni cseppek alkotórésze. A fogíny­ gyulladást mérséklésére javasolt fogkrém és szájvíz egyik hatóanyaga. A kamillavirág ki­ vonata (Chamomiüae floris extractum) gör­ csökkel, puffadással járó gyomor- és bélpa­ naszok megelőzésérc, illetve enyhítésére ajánlott cseppekben fejti ki hatását. A ka­ milla herbájának kivonatát (Chamornillae herbae extractum) aranyér ellent kenőcsben, visszér krémben használják fel.

Izzasztó hatása révén jól enyhíti a meghűléses pa­ naszokat. Enyhe hashajtó és vizelethajtó hatású. Küisőleg jól alkalmazható égések, kiütések ke­ zelésére. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

KANADAI FEKETE BODZA (Sambuccua canadensis nigra)
A TÉNYEK

A bodza virágjából főzött teát mézzel, vagy cukor­ ral édesítve tetszés szerint fogyaszthatja. Hasonló­ képpen készíthet a szárított bodzabogyóból is teát. A friss bodzabogyóból főzzön lekvárt.
KÜLSŐLEG

A fekete bodza virágja és termése évszázadok óta ismert és közkedvelt népi orvosság. A virágból ké­ szült teát izzasztóként használják meghűléses be­ tegségekben. Vizelethajtó, köhögéscsilíapító és

A bodzabogyó-kenőcsöt a száraz bőr ellen hasz­ nálják.

116 • Earí Mindéit Gyógyfüvek bibliája
VIGYÁZAT

A „száz csúcstermék" * 117 mérséklésére, valamint a nyálkahártyák gyulladá­ sának csökkentésére alkalmazzák. Kitűnő hashajtó hatása is van és enyhítheti az aranyeres csomók irritációját. Rutinszerűen alkalmazzák női panaszok, pl. hüvelygyulladás enyhítésére. Jó eredményt ér­ tek el vele gomba- (élesztő-) fertőzések (Candidafertőzések) kezelésében. A bőrbe dörzsölt hidrasztisz-tea számos bőrbántalom, pl. ekcéma, ótvar és különféle bőrgyulladások közkedvelt népi orvossá­ ga. Külsőleg kitűnő fertőtlenítő szerként is hasz­ nálják. Mirrhával kombinálva gyomorfekély keze­ lésére is alkalmazzák.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

A bodza nyers magjai mérgező hatásúak, ezért a bodzabogyót nyersen ne, csak megfőzve fogyassza. A kereskedelmi bodzakészítmények (teák, kenő­ csök) teljesen biztonságosak. A V1L Magyar Gyógyszerkönyv a fekete bod­ za (Sambucus nigra L.) bogernyő virágzatá­ ról lemorzsolt megszárított virágját, a bod­ zavirágot (Sambuci flos) hivatalos drognak ismeri el. Svédcseppek, elhízás elleni, has­ hajtó, reumakezelést kiegészítő, roboráló, il­ letve görcsoldó epeteák egyik hatóanyaga, Enyhe hashajtó hatású granulátum, illetve lekvár egyik alkotórésze. Megtalálható a do­ hányzásról való leszokást megkönnyítő tab­ lettában is.

KANADAI HIDRASZTISZ (Hydrastis canadensis)
A TÉNYEK

A növény gyökértörzse az egyik legrégebben hasz­ nált, rendkívül népszerű, széles spektrumú népi or­ vosság. A gyógyító hatását állítólag először ÉszakAusztrália őslakosai fedezték fel. Észak-Ameriká­ ban és Kanadában erdei aljnövényként szabadon nő, a kontinens nyugati felében termesztik. Régen az antibiotikumok felfedezése előtt használták már ezt a növényt a gonorrhoea és a syphilis kezelésére. Manapság a hidrasztiszgyökér főzetét, vagy kivona­ tát meghűléses tünetek enyhítésére, a légúti pangás

Gyulladásgátló hatása folytán enyhíti a nyálkahár­ tya irritációját. Csillapítja a meghűléses panaszokat. Jót tesz az emésztésnek és megszünteti a székre­ kedést. Enyhíti a bőrgyulladásokat, ekcémát. Szájvízként alkalmazva meggátolja a fogínybe­ tegségeket. Hüvelygyulladás esetén jó Öblítőszer. Mirrhával együtt alkalmazva enyhíti a gyomor­ fekély tüneteit. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Kapszulák: Naponta legfeljebb 3-szor 1-2 kapszulát szedjen, Kivonat: Naponta legfeljebb 3-szor 5-10 cseppet keverjen el folyadékban és igya meg.

118 ■ Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Por: 1 teáskanyálnyi port oldjon fel 0,5 1 forró vízben. Hagyja kihűlni. Naponta 3-6-szor vegyen be 1-2 te­ áskanálnyit az oldatból.
KÜLSŐLEG

A „száz csúcstermék" • 119 influenza kiegészítő kezelésére, a szervezet ellen­ álló képességének növelésére adják. Az echinacea iránt akkor kezdtek Amerikában ismét érdeklődni, amikor kiderült, hogy kedvező hatást fejt ki a szervezet immunrendszerére. Szá­ mos vizsgálat igazolta, hogy az echinacea gátolja a hialuronidáz enzim képződését. Ez az enzim tönk­ reteszi az egészséges szervezet és nemkívánatos kórokozó közötti természetes gátat. Az echinacea tehát elősegíti, hogy a szervezet fenntartsa védeke­ ző képessegét a betolakodó kórokozók, különösen a vírusok ellen. 1972-ben a Journal of Medical Chemistry (Orvosi-kémiai folyóirat) című szaklap­ ban egy tanulmány jelent meg, amely szerint az echinacea-kivonat patkányokban meggátolta a da­ ganatok növekedését. A Plánta Medica (Gyógynö­ vények) című folyóirat 1978-ban közölt cikkében arról számoltak be, hogy az echinacea gyökerének kivonata mind a herpesz, mind influenza vírusát el­ pusztította. Klinikai megfigyelések szerint az echi­ nacea elősegíti, hogy a kemoterápiában részesülő betegek immunrendszere ismét normalizálódjék, Néhány tanulmány arról ad hírt, hogy az echi­ nacea enyhíti a nátha és az influenza súlyosságát és meggyorsítja a beteg gyógyulását. Az echinaceaát eredményesen alkalmazták makacs Candida-fertőzések kezelésére. Azt tapasztalták, hogy az echinacea-kivonatot tartalmazó krémmel kezelt betegeknél ritkábban újult ki a fertőzés, mint a hagyományos gombaellenes krémeket használt betegeknél. Más vizsgálatok szerint jó eredményt értek el az echinaceával a pikkelysö­ mör és az ekcéma tüneteinek enyhítésében.

Hüvelyöblítő: Oldjon fel 1 evőkanálnyi port meleg vízben. Hagy­ ja kihűlni. Végezzen hüvelyöblítést 3 naponként 2 héten át.
VIGYÁZAT

A hidrasztisz megnövelheti a vérnyomást, ezért ne használja az, akinek az anamnézisében magas vér­ nyomás szerepel. Terhes nő ne használja. Két hét­ nél hosszabb időn át ne alkalmazza egyfolytában. A friss gyökér elfogyasztása az emésztőcsatorna nyálkahártyájának gyulladását okozhatja. KANSASI KÍGYÓGYÖKÉR (KASVTRÁG) (Echinacea angustifolia)
A TÉNYEK

A kansasi kígyógyökeret az amerikai őslakos indi­ ánok használták először kígyómarás és más bőrsé­ rülések gyógyítására. A gyökeret rágva fog- és to­ rokfájásuk enyhítésére is alkalmazták. Különös, hogy az eredetileg Amerikából származó gyógynö­ vény echinacea néven Európában aratott igazán sikert és az egyik legalaposabban kutatott és igen széles körben alkalmazott népi orvosság lett belő­ le. Manapság a főleg a növény gyökeréből és a le­ veléből előállított készítményeket meghűlések,

120 • EarlMindell: Gyógyfüvek bibliája
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

A „száz csúcstermék" * 121 készítenek tablettákat, cseppeket. Valamenynyi készítményt a szervezet ellenálló képessé­ gének fokozására szánják. KAPOR (Anethum graveolens)
A TÉNYEK

Aktiválja az immunrendszer működését. Elősegíti a bőrsebek gyógyulását. Segít a baktérium- és vírusfertőzések leküzdésé­ ben. Megrövidíti a nátha és az influenza időtartamát. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Kapszulák: Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen. Kivonat: 3 óránként keverjen el 15-30 cseppet fo­ lyadékban és igya meg.
SZEMÉLYES TANÁCSOM

Az echinaceában lévő hatóanyagok a feldolgozás során könnyen tönkremehetnek. A fagyasztva szá­ rítás (liofilezés) a leghatásosabb módja annak, hogy megőrizzék a növény gyógybatását. A telje­ sen hatásos echinacea-készítménynek enyhén csí­ pős íze van. Ha nem érzi, akkor valamilyen alkotó­ rész hiányzik belőle. Magyarországon az Echinacea angustifolia herbája, tinktúrája (Echinacea angustifoliae tinctura), mint gyógyszernek nem minősülő gyógytermék, teakeverék, valamint cseppek alkotórészeként van forgalomban. Az Edúnacea purpurea herbájából, kivonatából (Echinaceae purpureae extractum) és tinktúrájából (Echinaceae purpureae tinctura), vala­ mint gyökerének száraz kivonatából (Echi­ naceae purpureae radicis siccum extractum) is

A kaprot a bibliai idők óta termesztik illatos mag­ ja miatt. A közismert fűszernövény virágos hajtá­ sából emésztést serkentő, szélhajtó és féregűző te­ át lehet főzni. Szoptató anyák a bővebb tejterme­ lés érdekében isszák a kaporteát. A kapormagot a rossz szájszag megszüntetése céljából szokták rág­ ni. A növény levele és termése egyaránt jelentős mennyiségű, jó illatú illóolajat tartalmaz.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Megszünteti a gyomorrontást és az emésztési za­ varokat. Javítja az étvágyat. A szoptató anyák tejtermelést fokozza. Elősegíti a bélgázok eltávozását a szervezetből. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Áztasson 2 teáskanálnyi kapormagot 1 csésze víz­ ben 10-15 percen át, majd szűrje le. Naponta 2-3szor igyék meg fél csészényi szűrletet,

122 • Earí Mindeli: Gyógyfüvek bibliája KÁVA KÁVA, ALTATÓBORS (Piper methysticum) A TÉNYEK A káva káva felfedezése James Cook kapitány ne­ véhez fűződik, aki „mérgező bors"-nak nevezte el. A polinéziai szigeteken igen népszerű e növény gyökeréből készített, külsőre nem túlságosan biza­ lomgerjesztő ital, amelynek elfogyasztása jó általá­ nos közérzetet, álmosságot, majd bódultságot okoz. Innen az altatóbors elnevezése. A szigetek gyógy­ ászai hagyományosan idegesség és álmatlanság ke­ zelésére alkalmazzák. Izomgörcsök enyhítésére is alkalmas, valamint enyhe vizelethajtó hatása van. A LEHETSÉGES ELŐNYÖK Kellemes éjszakai alvást biztosít. Elősegíti a szervezet elernyedését. Elősegíti a szervezetben felhalmozódott víz ki­ ürítését. Hogyan kell hasznábu? SZÁJON ÁT Kivonat: Keverjen el 10-30 cseppet gyümölcslében, vagy vízben és igya meg. VIGYÁZAT Csak esetenként használja stressz állapotok okoz­ ta álmatlanság megszüntetésére. A tartós haszná­ lata májkárosodáshoz vezethet.

A „száz csúcstermék" * 123 KERTI BAZSALIKOM (Ocimum basalicum) A TÉNYEK A basilicum elnevezés görög szóból ered, ami ki­ rályt jelent. Ez arra utal, hogy az ókori gyógyászok nagy tiszeteletben tartották ezt a gyógynövényt. Ma ha a bazsalikomot említik, arra az őrölt fűszerre gondolunk, amit a paradicsomszószra, vagy a sültre szórunk. A friss bazsalikomlevél finom ízű, de hatá­ sos orvosság is különféle emésztési zavarok, többek között gyomorgörcs, hányás és székrekedés ellen. A LEHETSÉGES ELŐNYÖK Csökkenti a hányingert és a gyomorgörcsöket. Szélhajtó hatású. Elősegíti a bélműködést. Javítja az emésztést. Hogyan kell használni? SZÁJON ÁT Szárított herba: Keverjen el 1 teáskanálnyi szárított herbát fél csé­ sze vízben. Szűrje meg. Szükség szerint naponta 12 csészével igyék a szűrletből. Magyarországon a kerti bazsalikom (Oci­ mum basalicum) herbája mint gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termék, anyate­ jelválasztást elősegítő teakeverék, valamint puffadást, görcsös hasi fájdalmakkal járó : emésztési zavarok elleni cseppek, illetve svédcseppek egyik alkotórésze.

124 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája KERTI IZSÓP (Hyssopus officinalis)
A TÉNYEK

A „száz csúcstermék" * 125 Magyarországon az izsópfii lierbája (Hyssopi herba) mint gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termék, köhögés elleni teakeve­ rék egyik alkotórészeként van forgalomban.

Ez a gyógynövény eredményesen használható erős nátha, köhögés, meghűlés és orrdugulás ellen. Se­ gít enyhíteni azt a kellemetlen érzést,^ hogy tele van az embernek a feje és a mellkasa. Újabb vizs­ gálatok eredményei arra utalnak, hogy víruselle­ nes hatása van és eredményesen alkalmazható a herpes labiális (náthakiütés) ellen. Emésztési za­ varok enyhítésére is alkalmas.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

KERTI KÖRÖMVIRÁG (Calendula officinalis)
A TÉNYEK

Nátha és meghűlés esetén jó nyálkaoldó és köptető. Elősegíti a bélgázok távozását a szervezetből. Javítja az étvágyat. Torokfájás esetén jó toroköblögető. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Szárított herba: Naponta legfeljebb 3-szor keverjen el 1 teáskanálnyi szárított herbát fél csésze meleg vízben. Szűrje meg és köhögés ellen igya meg. Torokfájás és nát­ hakiütés ellen naponta 3-szor gargarizáljon a fenti szürlettcl.
VIGYÁZAT

A karotint, glikozidokat, illóolajat, és színanyago­ kat tartalmazó, fészkes virágzatú körömvirág gyogyhatását széles körben használják. A virág forrázata belsőleg gyomorfekély ellen, menstruá­ ciós görcsök enyhítésére, lázcsillapítóként alkal­ mazható. Külsőleg használva lábszárfekélyek, ne­ hezen gyógyuló sebek borogatására, az övsömör okozta fájdalmak enyhítésére, a kiütések gyorsabb elmulasztására szolgálhat. Elősegíti a bőrégések gyógyulását. A körömvirág-olaj jól csillapítja a fül­ fájást. A növény színanyagai a gyógyszer- és élel­ miszeriparban festékként találnak felhasználásra,
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Az égések és bőrsebek okozta fájdalmat enyhíti és elősegíti a gyógyulásukat. Lázcsillapító hatású. Enyhíti a fekélyes panaszokat. Mérsékli a menstruációs görcsöket.

Ne használja két hétnél tovább anélkül, hogy fel­ keresné az orvost.

126 • Eari Mindell: Gyógyfüvek bibliája Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

A „száz csúcstermék" • 127 KESERŰ MANDULA (Prunus amygdalus)
ATÉNYEK

Szárított herba: 1 tetézett evőkanálnyi szárított herbából készítsen teát. Naponta igyék meg egy csészével. Kivonat: Naponta keverjen el 10-30 cseppet folyadékban és igya meg.
KÜLSŐLEG

A kereskedésbeli körömvirág-olajjal, vagy más ké­ szítménnyel naponta kenje be az érintett területet. Fülfájás ellen, cseppentsen kis vattacsomóra kevés körömvirág-olajat és helyezze a külső hallójáratba.
VIGYÁZAT

Terhes nő ne használja. : Magyarországon a körömvirág (Cakndula officinatis) nyeles virágait (Cakndulae flos), jóval értékesebb karima-, vagy sugárvirágait, más néven fészkes virágzatát (Cakndulae flos cum caUcibus), a virág kivonatát (Cakndulae floris extractum) és tinktúráját (Cakndulae tinctura) mint gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású terméket roboráló és gyógytea, visszér, illetve aranyér elleni kenőcs alakjá­ ban, továbbá reuma elleni gyógyolaj, fogkrém és szájvíz alkotórészeként forgalmazzák. A körömvirág-olaj (Aetherokum cakndulae) gyulladáscsökkentő, vérömleny felszívódását elősegítő, hámosító krém egyik alkotórésze.

A mandula említésére sok embernek a marcipán íze jut az eszébe. A mandulában azonban értékes olaj is található, amit kipréselve a kozmetikai ipar­ ban hasznosítanak. A legjobb minőségű arcszap­ panok és arctisztítók mandulaolaj felhasználásával készülnek. A mandula forrázata a zsíros, pattaná­ sos bőr ellen leghatásosabb arcmosó folyadékot adja. A mandulaolaj kitűnő bőrlágyító. Régebben az olaj kisajtolása után visszamaradt mandulapo­ gácsából készített vizes kivonatot (keserűman­ dulavíz) szívbántalmak megelőzésére, kezelésére használták. Az újabb vizsgálatok, így pl. a Los Altos-Í Egészségkutató központban végzett kísér­ letek is azt mutatják, hogy a mandulaolaj csökken­ ti azon betegek szérumában a koleszterinszintet, akik az ételeikben a telített zsírok helyett ezt fo­ gyasztják. Az összehasonlító vizsgálatok szerint a mandulaolaj sokkal hatásosabban csökkenti a ko­ leszterinszintet, mint az olívaolaj. Nyilvánvalóan még sok további kutatásra van szükség ahhoz, hogy eldöntsük, mennyiben legyen a mandulaolaj az egészséges életmódunknak állandó része. A dióhoz, mogyoróhoz hasonlóan, a mandulát is szokták gyomorsavtúltengésben szenvedő embe­ reknek ajánlani. Naponta 2-3 szem keserű mandula elrágása enyhíti a gyomorégést. Sok mandula elfo­ gyasztása, a benne található amigdalinból felszaba­ duló ciánhidrogén következtében mérgezést okoz­ hat! 10 szem keserű mandula elfogyasztása gyer­ meknél, 50 szem megevése felnőttnél halálos lehet.

128 • Earl Mindéit Gyógyfüvek bibliája
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

A „száz csúcstermék" • 129 se megakadályozhatja a vérszegénységet. Nők és férfiak egyaránt használhatják álmatlanság és ma­ gas vérnyomás ellen.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

A mandulából készült arctisztítók elősegítik a bőr­ ről a szennyeződés és a fölösleges zsír eltávolítását. A mandulaolaj nedvesíti és lágyítja a bőrt. A mandula hatásos koleszterinszint-csökkentő szernek ígérkezik. Hogyan kell használni?
KÜLSŐLEG

Mandula, mint étel: , Egy maréknyi mandula elfogyasztása jó arctisztító hatású. Dörzsölje be az olajjal közvetlenül a kéz és a láb érdes bőrfelületeit. KÍNAI ANGYALGYÖKÉR (DONG QUAI) (Angelica sinensis)
ATÉNYEK

A női reprodukciós rendszer számára általános tonikumként szolgál. Normalizálja a rendszertelen menstruációs ciklust. Csökkenti a premenstruációs szindróma kelle­ metlenségeit. Enyhíti a menopauza tüneteit. Megvédhet az anémia ellen. Csökkenti a magas vérnyomást. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Kapszulák: Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen.
VIGYÁZAT

A kínai angyalgyökeret joggal nevezik „noi gmzeng"-nek, mert széles körben alkalmazzák a különféle női bántalmak kezelésére. A kínai nők a menstruációs ciklus rendezésére, a mchkontrakciók által okozott fájdalmas menstruációs görcsök csökkentésére, a premenstruációs szindróma kel­ lemetlenségeinek enyhítésére használják. A dong quai jó hatású a menopauza idején a hormonválto­ zások által kiváltott hőhullámok és más panaszok ellen. A kínai angyalgyökér igen sok vitamint, köz­ tük főleg A, B 12 és E-vitamint tartalmaz és gazdag különféle ásványi anyagokban. A dong quai szedé-

Terhes nő ne szedje. Ugyancsak ne használja a menstruáció alatt, különösen ha erős a vérzése. KÍNAI CSIKÓFARK (Ephedra sinica)
A TÉNYEK

Több mint 4000 éve használják Kínában a Belső Mongóliában honos kínai csikófark, kínai nevén ma huang, ágait és hajtásait az asztma és különféle felső légúti megbetegedések kezelésére. Ameriká­ ban a száraz, sziklás, homokos vidékeken termesz-

130 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája tik a csikófarkot. Két fontos hatóanyaga, az efedrin és pszeudoefedrin, ezek számos meghűlés és aszt­ ma elleni gyógyszerkészítmény fő hatóanyagai. Az amerikai csikófarkból főzött ún. „mormon-tea" fel­ fedezése a korai telepesek nevéhez fűződik, akik asztma ellen itták. Csillapítja a fejfájást, csökkenti a lázat és enyhíti a szénanátha tüneteit is.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

A „száz csúcstermék" * 131 A VII. Magyar Gyógyszerkönyvben a csikó- ; fark két hatóanyaga, az efedrin (Ephedrínium chloratum) és a pszeudoefedrin (Pseudoephedrinium sulfiiricum) hivatalos, erős hatású ké­ miai gyógyszeranyagként szerepel.

Mérsékli az orrdugulást, a könnyezést és a meghű­ lés, illetve az allergia egyéb tüneteit. Csökkentheti a fejfájást. Tartósan serkentő hatású, a hatása akár 24 órán át tarthat. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

KÍNAI KESERŰFŰ (FO-TI) (Polygonutn multijorme)
A TÉNYEK

Kapszulák: A tünetek enyhítése céljából naponta legfeljebb 3szor 1 kapszulát szedjen.
VIGYÁZAT

A csikófark mindkét hatóanyaga erős hatású ve­ gyület. Ne, vagy csak orvosi felügyelet mellett használja, ha magas a vérnyomása, ha szívbeteg­ ségben, cukorbajban, vagy pajzsmirigy-megbete­ gedésben szenved. Ne lépje túl a javasolt adagot. Terhes nők, illetve szoptató anyák csak orvosi ja­ vallatra szedjék.

A Kínában ho shou wu néven ismert növény gyö­ kerét elsősorban fiatalító tomkumként alkalmaz­ zák. A kínaiak azt tartják, hogy megakadályozza a haj őszülését és a korai megöregedés egyéb jeleit. Termékenységet növelő hatást is tulajdonítanak a gyökeréből készült főzetnek, illetve kivonatnak. Rendszeres szedésétől az életerő fokozódását, de legalább is fennmaradást remélik. Állatkísérletek eredményei alapján feltételezik, hogy daganat-el­ lenes hatása lehet. A véralvadékok képződésének megakadályozása és a vérnyomás csökkentése ré­ vén hozzájárulhat a szívinfarktus kialakulásának megelőzéséhez.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Késleltetheti a korai öregedés tüneteinek megjele­ nését. Altalános tonikumként alkalmazható az egész­ ség megőrzése és az életerő megtartása céljából. Jót tesz a szív egészségének.

132 • Earl Mindéit Gyógyfüvek bibliája Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

A „száz csúcstermék" * 133 Száraz herba: Naponta keverjen el 1 teaskanalnyi száraz herbát fél csésze meleg vízben, majd szűrés után igya meg. Magyarországon a komlót (Humulus lupu­ lus) és a komlókivonatot (Extractum humuli lupuli siccum) mint gyógyszernek nem minő­ sülő gyógyhatású terméket egyéb drogokkal kombinálva drazsé alakjában forgalmazzák. Ideges eredetű közérzetzavarok, szorongás, kimerültség okozta vegetatív zavarok esetén, valamint a menOpauzával járó tünetek eny­ hítésére javasolják KÖMÉNY (Carum carvi)
A TÉNYEK

Kapszulák: Napjában legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen. KOMLÓ (Humulus lupulus)
A TÉNYEK

A komló tobozszerűen egymásra boruló murvale­ velekkel takart virágzatán, majd a termésén talál­ ható mirigyszőrök keserűanyagokat és illóolajat tartalmaznak. A még nem teljesen érett, megszárí­ tott termésből főzött tea, illetve a termés kivonata nyugtató, enyhén altató hatású. Megszünteti az izomgörcsöket. Étvágyat növelő hatása is van. A komlót eredetileg a sör ízesítésére és tartósítására használták. A régi időkben úgy is alkalmazták ál­ matlanság ellen, hogy a komlót alkohollal meg­ hintve a párnahuzatba tették, majd azon aludtak.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Nyugtató hatású. Régi időkből származó fájdalomcsillapító. Mérsékli az emésztési zavarokat. Jó ebéd utáni ital. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Az konyhában sem nélkülözhető konyhakömény magja nemcsak élvezetes fűszer, hanem hatásos orvosság is. Mindenek előtt megakadályozza a bélgázok képződését és felhalmozódását, meg­ könnyíti azok távozását a szervezetből. Jó étvágy­ gerjesztő és emésztést elősegítő hatása van. Teát főzve belőle, a meleg folyadék kedvező hatású meghűlés és nátha esetén. A bábák évszázadok óta ajánlják a köménymagteát az anyák tejtermelésé­ nek fokozására és a csecsemők kólikájának mér­ séklésére.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Kapszulák: Napjában legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen.

Kitűnően segíti az emésztést. Elősegíti a bélgázok távozását a szervezetből.

134 • EarlMindell: Gyógyfüvek bibliája Mérsékli az émelygést. Javítja az étvágyat. A szoptató anyák tejtermelést fokozza. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

A „száz csúcstermék" * 135 maellenes kenőcs egyik alkotórésze. A kö­ ménymag természetesen fűszerként minden élelmiszerboltban kapható. KÖZÖNSÉGES PALÁSTFŰ (Alchemilla vulgáris)
A TÉNYEK

Kivonat: Naponta 3-4-szer keverjen el 3-4 csepp kivonatot folyadékban. Kólika ellen 1-2 cseppet keverjen a csecsemő 2 etetésének tápszerébe. (Konzultáljon a gyermek­ orvosával, mielőtt a csecsemőnek ezt, vagy bármi­ lyen más gyógynövénykészítményt adna). Magok: Naponta 3-4 alkalommal rágjon el egy kevés kö­ ménymagot. (Hintse meg a vajaskenyeret kömény­ maggal, nagyon ízletes!).
VIGYÁZAT

Csecsemőnek, vagy kisgyermeknek sohase adjon köménymagot, ragaszkodjon a kivonathoz! Magyarországon a köménytermés (mag) (Carvi fructus) és a köménymag kivonata (Carvi fructi extractum) mint gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termék, más dro­ gokkal kombinálva, görcsoldó, emésztést elősegítő, májra és epére ható cseppek és tabletták alakjában van forgalomban. A kö­ mény magolaj (Aetheroleum carvi) székreke­ dést mcggátló granulátum, hashajtó kapszu­ la, illetve instant tea, emésztési zavarok pa­ naszait megszüntető tabletta, valamint reu-

A növény botanikai neve az alkémia szóra utal, mert csodálatos gyógyulást reméltek e növénycsa­ ládtól. Az arab országokban azt tartják a nők, hogy ennek a rózsafélék családjába tartozó növénynek a segítségével megőrzik a fiatalságukat és a szépsé­ güket. Fölösleges indokolni, miért annyira népsze­ rű ezekben az országokban. A palástfű főzetét a nyugati herbalisták helyileg alkalmazva sebek vér­ zésének csillapítására és gyógyulásának előse­ gítésére alkalmazzák. Eredményesen használják hüvelyöblítésre, valamint irritált aranyeres cso­ mók borogatására. Belsőleg szedve szabályozza a menstruációt és jó étvágygyerjesztő hatású.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Elősegíti a véralvadást és csillapítja a vérzést. Normalizálja a rendszertelen menstruációt. Javítja az étvágyat. Csökkenti a hüvelyirritációt. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Tea: Naponta 1 evőkanálnyi száraz herbát tegyen egy csésze forró vízbe, majd szűrés után igya meg.

136 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája
KÜLSŐLEG

A „száz csúcstermék" • 137 herbalisták ezért ízületi gyulladásos fájdalmak és duzzanatok enyhítésére ajánlják.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Kivonat: 5-10 csepp kivonatot oldjon fel 0,5 1 vízben és vé­ gezzen vele liüvelyöblítést. Ugyanilyen oldatot használhat a sebek öblögetésére is. KURKUMA (SÁFRÁNYGYÖKÉR) (Curcuma longa)
A TÉNYEK

Segít megakadályozni, hogy a vörösvértestek öszszecsapódjanak és veszélyes vérrögök keletkezze­ nek belőlük. Jó hatással van a máj működésére. Megvéd az epehólyag-betegségek ellen. Enyhíti az ízületi gyulladás tüneteit. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

A kurkuma nagyanyáink konyhájában mindig megtalálható fűszer volt, újabban más fűszerekkel, pl. cayeni borssal, fokhagymával, köménnyel, hagymával kombinálva számos fűszerkeverék ál­ landó alkotórészeként ismét divatba jött. A hűtő­ szekrények és a fagyasztva tárolás általános elter­ jedése előtti időkben, a baktériumellenes hatásá­ nak köszönhetően az ételek tartósítására használ­ ták. Az indiai gyógyászok több mint 3000 évvel ez­ előtt az elhízás kezelésére használták a kurkumát. A kurkuma gyökértörzsének őrleményét, vagy forrázatát bevéve, kedvező hatást fejt ki a májra, elő­ segíti az epeelválasztást és az étrendi zsírok lebon­ tását. Ázsiában a kurkumát gyomorbántalmak, menstruációs rendellenességek, májbántalmak, sárgaság kezelésére alkalmazzák. A főleg Néme­ tországban és Indiában végzett modern kutatások azt igazolták, hogy a kurkuma megvéd az epehólyag betegségei ellen és eredményesen használha­ tó ezek gyógyítására. Azt is bebizonyították, hogy ez a gyógynövény a vérrögök képződését is gátol­ ja. A kurkuma hatásos gyulladáscsökkentő, a

Kapszulák: Naponta legfeljebb 3-szor 1 (300 mg-os) kapszulát szedjen.
SZEMÉLYES TANÁCSOM

A legegyszerűbb módja annak, hogy az ételébe több kurkuma kerüljön, az, ha több curry-t használ az ízesítéshez. A curry egyik alkotórésze a kurku­ ma. A koleszterinszint csökkentése és a vérrög­ képződés megakadályozása révén segít megvédeni a szívizom infarktus és a szélütés ellen. Magyarországon a kurkuma gyökértörzse (Curcumae rhizoma) és annak kivonata (Curcumae longae rhizomae extractum) mint gyógy­ szernek nem minősülő gyógyhatású termék más drogokkal kombinálva, máj- és epebántalmak elleni instant teapor, illetve tabletta és gyógykeserű alakjában van forgalomban.

138 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája KUTVABENGE (Frangula alnus)
A TÉNYEK
■ :.. ■ -. ■ ~ ~ '■ ~ ~ ~

A „száz csúcstermék" * 139
' I ,■•■■■■■■...

A kutyabenge legalább hüvelykujjnyi vastagságú ágairól lehántott kéreg tea, vagy kivonat alakjában hashajtó hatású. Gyakran képezi étvágyjavító, emésztést elősegítő, hashajtó, máj- és epebántalmak elleni teakeverékek alkotórészét.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

■ illetve lekvár egyik alkotórésze. A kutyaben­ ge-kéreg kivonata (Frangulae corticis extractum) hashajtó hatású instant tea egyik fon­ tos hatóanyaga. LEPKESZEG (GÖRÖG SZÉNA) (Trigonella graecum)
A TÉNYEK

Enyhe hashajtó. Élősegíti az emésztést. Jó hatású máj- és cpebántalmak elten. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Kapszulák: Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen. Teakeverék: Kövesse a címkén megadott, vagy a csomagolás­ ban mellékelt alkalmazási utasítást. A VII. Magyar Gyógyszerkönyv a kutyabenge (Frangula alnus Mill.) kérgét, amelyet hasz­ nálat előtt legalább egy évig raktáron kell tartani, vagy 100 °Oon legalább 120 percen át szárítani, kutyabenge-kéreg (Frangulae cortex) néven hivatalos drognak ismeri el. Elhízás elleni, fogyasztó, illetve étvágyger­ jesztő, hashajtó, epehajtó teakeverékek, va­ lamint májra és epére ható tabletta, továbbá gyomörcseppek, hashajtó granulátumok,

Az egyik legrégebben ismert és használt gyógynö­ vény. A lepkeszeg, más néven görögszéna használa­ ta az ősi Egyiptom és Hippokratész korából szár­ mazik. A közkedvelt népi orvosságot, a lepkeszeg magjának főzetét torokfájás és meghűlés ellen al­ kalmazták. Afrodiziákum, tehát nemi vágyat ser­ kentő szer hírében is állt. Hasznos lehet cukorbe­ tegségben, Indiában kis inzulinadagokat igénylő, in­ zulinfüggő cukorbetegeken végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy a lepkeszeg elporított magját szedő betegeknél csökkent a vércukorszint és a veszélyes vérzsír(koleszterin)-koncentráció. A vizsgálatot ve­ zető kutató véleménye szerint előnyös lenne az ilyen betegek étrendjét lepkeszegmaggal kiegészíte­ ni. A lepkeszeg magjának őrleménye külsőleg alkal­ mazva csökkentheti a bőrirritációkat és enyhítheti a neuralgiás (idcgbántalomtól eredő) fájdalmakat.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Meghűlés esetén jó köptető hatású. Tbroköblögetőként enyhíti a torokfájást. Csillapítja a bőrirritációkat és más gyulladásokat. Csökkenti a vércukorszintet.

140 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Hogyan kell használni?
SZÁJON Á T

Kapszulák: Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen. Toroköblögető: 1 evőkanálnyi magőrleményt keverjen el 4 dl forró vízben. 10 perc állás után szűrje le. Naponta 3-4 óránként garagarizáljon a szűrlettel a torokfájás csillapítása céljából.
KÜLSŐLEG

fertőzések kezelésére. Ez a sokoldalú gyógynö­ vény az izületi gyulladásnak is népi orvossága és elismerten kitűnő étvágyjavító és általános tonikum Sajnos, Nyugaton sokan inkább szarvas­ marha-takarmánynak tartják és ritkán használják ki ennek a közönséges növénynek az előnyeit.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Az elporított magból pépes borogatást lehet készí­ teni a fájdalmas testrész számára. Keverjen el anynyi magőrleményt 0,5 I meleg vízben, hogy sűrű pasztát adjon. Tegye a pasztát közvetlenül az érin­ tett területre. LUCERNA (Medicago sativa)
A TÉNYEK

Jó hatású hólyaggyulladás ellen. Kitűnő étvágyat csinál. Csökkenti a felfúvódást és mérsékli a víz vissza­ tartását a szervezetben. Kitűnő tápanyagforrás. Mérsékli a székrekedést

fájdaSr^ ^
SZÁJON ÁT

ÍZÜiCt6k rCUmáS duzzanatat é

*

Hogyan kell használni? Kapszulák, vagy tabletták: Naponta 3-6 kapszulát, vagy tablettát szedjen Szántott herba: Keverjen el 1 evőkanálnyi szárított herbát 4 dl meleg: vízben. Naponta igyék 1 csésze otthon készített teát. Friss növény: Készítsen friss lucernahajtásból salátát.
VIGYÁZAT

A lucerna gyógyító hatását az arabok fedezték fel először, akik „minden élelmiszer atyjá"-nak ne­ vezték a lucerna ásványi és tápanyagokban gazdag leveleit. Különösen sok kalciumot, magnéziumot, káliumot és béta-karotint tartalmaznak. Az ango' herbalista, John Gerard (1597) a lucernát gyomorbántalmak ellen ajánlotta. Frank Bouer fedezte föl, hogy a lucerna levelei nyolc esszenciális ami­ nosavat tartalmaz (amit az emberi szervezet nem képes előállítani). A lucerna jó hashajtó és termé­ szetes vizelethajtó. Gyakran alkalmazzák húgyúti

Ismeretes hogy a lucerna súlyosbítja a lupust (borfarkas) es mas auíoimmun betegséget Ha va­ lamilyen autoimmun betegségben szenved, kerülje

142 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája
SZEMÉLYES TANÁCSOM

A reumás ízületi gyulladás panaszainak enyhítésé­ re szedjen naponta 9-18 lucerna-tablettát. Magyarországon a lucernalevél kivonatát (Extracíum medicaginis sativae Jolii), mint gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású terméket tabletta, illetve más droggal kom­ binálva, por alakjában a szervezet koleszte­ rinszintjének csökkentésére javasolva for­ galmazzák.

LYUKASLEVELŰ ORBÁNCFŰ (Hypericum perforatum)
A TÉNYEK

Ha szétdörzsöli az ujjai között e növény virágjának szirmait, vöröses barnára festi a bőrét. Talán ez az alapja annak a középkori legendának, amely sze­ rint ez a növény a lefejezett Keresztelő János véré­ ből szökött szárba. Az évek során enyhe nyugtató­ nak, depresszió és álmatlanság kezelésére használ­ ták ezt a gyógynövényt. Az újabb vizsgálatok való­ ban bebizonyították, hogy az orbáncfű virágzó szá­ rából készült tea jól használható szorongások és egyéb emocionális problémák kezelésére. A szin­ tetikus pszichotróp gyógyszerekkel ellentétben, az orbáncfű alkalmazása után a betegek nem panasz­ kodnak nemkívánt mellékhatások miatt. Az or­ báncfűnek izomlazító, görcsoldó hatása is van, ezért menstruációs görcsök enyhítésére használ­ ják. Jó köptető is.

Európában is nagyon elterjedt, közkedvelt néni £ f e %? en f S2tÓ ' ZervÍ betegségek, pl. gyomorfeS í - f i i e " ; A t e ^ a t ' va §y Vonatát külsőleg mint fertőtlenítőt es fájdalomcsillapítót égések és bőirntaciok kezelesere alkalmazzák. Kenőcsökben is használjak reumás és ischiászos fájdalmak, vala™ ! ? M ~? k ~ £ S h á t f á j á s e j t é s é r e . Újabban nagy érdeklődés övezi ezt a növényt, amióta két neves orvosi intézményben, a New York Egyetemen és az izraeli Weizman Intézetben megállapították, hogy az orbáncfű hatóanyagának két fő kompo­ nense a hypericin és a pszeudohypericin állatkífS^rT £f T ?! ta - a retr °vírusok, köztük az AlDS-t okozó HIV-virus szaporodását. Bár ígére­ tesek e kísérletek eredményei, a hypericin szinteti­ kus formájának hatását jelenleg vizsgálják HIVfertozott embereken. Sok kutatásra van még szük­ ség annak megállapításához, hogy ez a növény hasznos lehet-e az ASIDS ellen.

A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Jó hatású szorongás ellen. Nyugtatja a szervezetet. Enyhíti a méhgörcsöket. Elősegíti a bőrsebek gyógyulását. délébe" SCSÍt a S Z e r v e z e t n e k a vírusfertőzés leküzHogyan keU használni?
SZÁJON ÁT

Kivonat: Naponta keverjen el 10-15 csepp kivonatot folya­ dékban es igya meg.

144 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája
VIGYÁZAT

A „száz csúcstermék" • 145 MACSKAGYÖKÉR (Valeriána officinalis)
A TÉNYEK

Bár nincs olyan közlemény, amely szerint az or­ báncfű embernél problémát okozott volna, a szar­ vasmarha számára mérgező lehet. Fényérzékeny­ séget is okoz, vagyis ha orbáncfű-készítményt szed, kerülje a közvetlen napfényt.
SZEMÉLYES TANÁCSOM

Nem ajánlanám e növény tartós használatát, de úgy vélem, hogy rövid ideig alkalmazva biztonsá­ gos lehet. Bár sok esetben biztonságosabb, mint néhány szorongás-elleni, illetve emocionális prob­ lémák miatt általánosan rendelt gyógyszer, mégis az a legjobb, ha orvosi felügyelet mellett szedi az orbáncfű-készítményt. Magyarországon az orbáncfű megszárított virágzó szára (Hyperici herba), az orbáncfű kivonat (Hyperici extractum) és tinktúra (Hy­ perici tinctura) mint gyógyszernek nem minő­ sülő gyógyhatású termék epe-, illetve vizelet­ hajtó tea, gyomortea, idegnyugtató tabletta, granulátum, kapszula, illetve oldat, továbbá nehezen gyógyuló sebek kezelésére szolgáló kenőcs alkotórészeként van forgalomban. Áz orbáncfű-olajat (Oleum hyperici) felületes bőrégések külsőleges kezelésére, belsőleg kapszula alakjában szorongás és félelemér­ zet csökkentésére forgalmazzák,

A macskagyökeret, amit a „19. századi Valium*"nak neveztek, világszerte ismerték és elismerték a szervezetre kifejtett nyugtató hatása miatt. Főzetet, kivonatát és a belőle előállított készítménye­ ket Európában gyakran rendelik szorongás ellen. Sok, csak receptre kapható, kémiai szintézis útján gyártott gyógyszerrel (amilyen pl. a Valium is) el­ lentétben, a macskagyökérnek csak kevés kelle­ metlen mellékhatása van és a betegek nem szok­ nak hozzá. Más eiőnyc is van a macskagyökérnek a Vahummal szemben. A Valium az alkohollal együtt szinergista hatást fejt. Ez annyit jelent, hogy ha két szert egyszerre veszünk be, azok egymás ha­ tását nagy mértékben felerősítik a szervezetben. Ez a szinergizmus nemcsak a két szerrel való viszszaélésre (abúzusra) csábít, hanem súlyos mellék­ hatások léphetnek fel a két szer együttes bevétele után. A herbalisták évszázadokon át a lehetséges orvosságok közül elsőként a macskagyökeret vá­ lasztották az idegfeszültség és a ma pánikbeteg­ ségnek nevezett állapot gyógyítására. Eredménye­ sen alkalmazták a stresszel Összefüggő izomgör­ csök, valamint a menstruációs görcsök csillapításáA Valium a diazepamnak, egy erős hatású pszichofarmakonnak, egyik külföldön törzskönyvezett (Magyarországon nem forgalmazott) készítménye. Magyarországon a diazepam icduxen nevén van forgalomban. Huzamos alkalmazása hozzá­ szokáshoz vezethet. A szedésének: hirtelen abbahagyása elvo­ nási tüneteket vonhat maga után. Alkalmazásának ideje alatt szeszes italt fogyasztani szigorúan tilos.

146 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája ra, illetve a premenstruációs panaszok enyhítésé­ re. Bár a macskagyökér hatását széles körben ta­ nulmányozták, még mindig nem tudják pontosan, hogy a hatását hogyan fejti ki.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK
■ ■ '

A „száz csúcstermék" • 147 (Valeriánáé rhizoma et radix) és tinktúrája (Valeriánáé radix tinctura) különféle nyugtató hatású készítmények (drazsé, tabletta, csep­ pek, teakeverék) alakjában vény nélkül be­ szerezhető.
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ : • ■ ■ . ' ' ■ ;

-

-

,

:

:

'

.

*

.

.

.

.

,

'

.

.

;

-

.

:

.

-

.

Nyugtató hatást fejt ki. Enyhíti, megszünteti az álmatlanságot. Mérsékli az izomfeszülést, Jó hatású a végletes emocionális stressz idősza­ kában. Csökkenti a gyomorgörcsöket és a bélgázok ál­ tal okozott fájdalmakat. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

MACSKAMENTA (Nepeta cataria)
A TÉNYEK

Kapszulák: Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen a tünetek megszüntetése céljából. Kivonat: Naponta 10 csepp kivonatot keverjen el folyadék­ ban és igya meg.
VIGYÁZAT

Ez a gyöngymentának is nevezett növény jól ismert arról, hogy a macskákat az őrületbe kergeti. Az emberre éppen ellenkező hatást fejt ki. A macska­ menta enyhe nyugtató szer, ami jól használható görcsök és gyomorbántalmak ellen. Európában a hörghurut és a hasmenés kedveit népi orvossága. Elősegíti az izzadást és kimelegíti a szervezetet.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Túlságosan nagy adagokban a macskagyökér bé­ nulást és szívverés gyengülését okozhatja. Ne lép­ je túl a javasolt adagot. A VTX Magyar Gyógyszerkönyv a macskagyö­ kér (Valeriána qfficinalis h.) és alfajai gyökér­ törzsét és gyökereit (Valeriánáé rhizoma et radix) hivatalos drognak ismeri el. A macska­ gyökér(Valeriánáé radix), illetve gyökértörzse

Segít abban, hogy megnyugodjék, elernyedjen. Elősegíti az emésztést és a bélgázok távozását a szervezetből. Enyhítheti a hörghuruttal járó kellemetlen tü­ neteket. Megszünteti a hasmenést. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Kapszulák: Naponta 3-szor 1 kapszulát szedjen. KivonatFél, vagy 1 evőkanálnyi kivonatot keverjen el fél csésze meleg vízben és teaként igya meg.

148 * EarlMindell: Gyógyfüvek bibliája MÁLNALEVÉL (Rubus idaeus) A TÉNYEK A régi időkben, amikor a nők elsődleges egészség­ ügyi ellátása kizárólag a bábák feladata volt és amikor az „otthoni természetes" szülés volt a gyer­ mek világra jövetelének egyetlen módja, a málna­ bokrok levele az elsőkéént választott gyógynövény volt. A terhes nők rendszeresen teát főztek a mál­ nalevelekből és ezt itták a terhességük utolsó két hónapja aiatt, hogy erősítsék, felkészítsék a méhük izomzatát a vajúdásra és a szülésre. A szülés után néhány héten át tovább itták a málnalevél-teát, hogy a méhük minél eíőbb visszanyerje eredeti nagyágát. Kitűnő hatású a menstruációs görcsök ellen is. A meleg málnalevél-tea megszünteti a meghűlés okozta torokkaparást és a lázkiütést, va­ lamint csökkenti a hasmenést. A LEHETSÉGES ELŐNYÖK Felkészíti a méhet a szülésre és meggyorsíthatja a gyermek megszületését. Hatásos a torokfájás és a lázkiütések ellen. Mérsékli a menstruációs görcsöket. Hogyan kell használni? SZÁJON ÁT Szárított herba: Naponta keverjen el 1 teáskanálnyi szárított herbát 1 csésze meleg vízben és szűrés után igya meg.

A „száz csúcstermék" * 149 Kivonat: Naponta 3-szor keverjen el 15-30 csepp kivonatot egy csésze meleg vízben és lehetőleg melegen igya meg. Tea: Naponta igyék meg egy csésze teát. VIGYÁZAT A terhessége alatt csak az utolsó két hónapban használja és akkor is csak orvos, vagy hozzáértő egészséggondozó felügyelete mellett. MEDVESZŐLŐ (Arctostaphylos uva ursi) A TÉNYEK A medveszőlő levele a húgyúti fertőzések ismert népi orvossága, amiről a modern kutatások is iga­ zolták, hogy eredményesen gyógyítja a hólyag- és vese- és epekőbántalmakat. A LEHETSÉGES ELŐNYÖK Enyhíti a hólyag- és vesemedencegyulladással járó fájdalmakat. Elősegíti a szervezetben felhalmozódott víz ki­ ürülését. Hogyan kell használni? SZÁJON ÁT Kapszulák: Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen a tünetek enyhítése céljából.

150 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Szárított herba: Naponta keverjen el 1 evőkanálnyi szárított herbát 4 dl meleg vízben, szűrje le, majd igya meg. A 'VII. Magyar Gyógyszerkönyv a medvesző­ lő (Arctostaphylos uva ursi) megszárított leve­ lét (Uvae ursifolium) hivatalos drogként is­ meri el. A medveszőlőlevél és a kivonata (Uvae ursi Jolii extractum) instant hólyag- és veseíea, cseppek és tinktúra alkotórészeként is forgalomban van.

A „száz csúcstermék" * 151
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Jót tesz az emésztésnek. Segít megelőzni a vashiányos anémiát. Hogyan keü használni?
SZÁJON ÁT

Vágja apróra és szórja a salátára, vagy az ételre. Próbálja meg a vajaskenyeret metélőhagymával meghinteni. Nagyon finom!
SZEMÉLYES TANÁCSOM

A maximális hatás elérése érdekében a metélő­ hagymát frissen kell fogyasztani. Termessze tehát otthon! MEZEI ZSURLÓ (Equisetum arvense)
A TÉNYEK

METÉLŐHAGYMA (Allium schoenoprasum)
A TÉNYEK

Ezt a sok C-vitamint és vasat tartalmazó növényt könnyen lehet az ablakba tett cserépben termesz­ teni, vagy bármikor megvehetjük a piaci zöldséges kofánál, vagy a szupermarketben. Jó étvágyger­ jesztő és elősegíti az emésztést. A nagy vastartal­ ma következtében hasznos lehet a vashiányos vér­ szegénység megelőzésében. Először 5000 éwei ez­ előtt Kínában fedezték föl. Európában nemcsak a kellemes illata és íze miatt vált népszerűvé, hanem mert széles körben elterjedt az a hiedelem, hogy a fűszerű levelei az ördög szellemét és a betegsége­ ket távol tudják tartani. Gyakran lehet még ma is egyes helyeken a mennyezetre erősített, vagy az ágy fölött lógó összekötözött metélőhagymát látni.

Régóta használják az európai és a kínai természet­ gyógyászok ezt a kovasavban és különböző táp­ anyagokban igen gazdag növényt. A megszárított meddőhajtásaiból főzött tea vizelethajtó, izzasztó, vérzéscsillapító hatású. Elősegíti, hogy a szervezet kalciumot vegyen föl, arai jót tesz a körmöknek, a bőrnek, a hajnak, a csontoknak és a kötőszövetek­ nek. Elősegíti a fölösleges zsír eltávolítását a bőr­ ről ^és a hajról. Úgy tartják, hogy az egyes hajszálakat erősebbé, vastagabbá és rugalmasabbá teszi.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

A körmök és a haj jó kondicionálója. Elősegíti a fehér foltok eltűnését a körmökről.

152 • Earl Mindéit Gyógyfüvek bibliája Megszabadítja a bőrt a fölösleges zsírtól. Segít erősíteni a csontokat. Hogyan kell használni? SZÁJON ÁT Kapszulák, vagy tabletták: Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát, vagy tablet­ tát szedjen.
KÜLSŐLEG ATÉNYEK

A „száz csúcstermék" • 153

A zsurló számos növényi bőr-, köröm- és hajápoló készítmény alkotórésze. A VII. Magyar Gyógyszerkönyv a mezei zsur­ ló (Equlsetum arvense LJ megszárított, med­ dő hajtását (Equiseti herba) hivatalos drog­ ként ismeri el. A herba epe-, vizelethajtó, re­ uma-el ie ni te a keverék, emésztést elősegítő és hashajtó granulátum alkotórészeként, a herba kivonata (Equiseti herbae extractum) vízhajtó cseppek hatóanyagaként is forga­ lomban van.

Ősi idők óta használják az Arábiában és Afrikában honos mirhafa kérgében keletkező és onnan a bemetszések helyén kicsurgó mézgagyantát szájmosó folyadékban száj- és torokfájás kezelésére. Ered­ ményesen enyhíti a fogínygyulladással járó fájdal­ mat. A megszárított kéregből készült tea belsőleg alkalmazva, jól mérsékli a felső légutak fertőzésé­ vel járó köhögést és elősegíti a köpetürítést. A mirha nemcsak megnyugtatja a hörgők izgalom­ ban lévő nyálkahártyáját, hanem serkenti a szerve­ zet immunrendszerét is, fokozza ezáltal a fertőzés­ sel szembeni ellenállását. A Biblia sok helyen em­ líti a mirhát: Olívaolajjal elegyítve drága illatszer­ ként használták (Észt 2,12), különböző tárgyakat, ruhát (Zsolt 45,9),^ ágyat (Péld 7,17) illatosítottak vele. Az Énekek Éneke a menyasszony, illetve a vőlegény szépségének dicséretére használja a mir­ ha kifejezést (Én 1,13; 3,6; 4,6; 5,13). A halott Jé­ zus testét mirhából és áloéból való kenettel kenték be (Jn 19,39).
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

MIRHA (Commiphora myirha) „És bemenvén a házba, ott találók a gyermeket anyjával, Máriával; és leborulván, tisztességet tőnek néki; és kincseiket kitárván, ajándékokat adónak néki: aranyat, tömjént és mirhát." (Máté 2:11)

Kitűnő szájfertőtíenítő. Elősegíti a szájsebek gyógyulását Meggyorsítja a fogínygyulladás megszűnését. Jó hatású meghűlés és nátha esetén. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Szárított herba: 1 evőkanálnyi szárított herbát keverjen el 4 dl me­ leg vízben, majd szűrje le. Megfázás esetén napon­ ta igyék 1 csésze teát.

154 • Earl Mindéit Gyógyfüvek bibliája Kivonat: 2-5 csepp kivonatot tegyen a fogmosó vízbe.
VIGYÁZAT

A „száz csúcstermék" • 155 Fokozza a vizeletürítést és serkenti az izzadást. Külsőleg különféle bőrbetegségek, ekcéma, sö­ mör, ótvar kezelésére használják. Jó hatást értek el az aranyeres csomók megszüntetése terén is. Számos hajápolószer alkotórésze.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

A mirha nagyon nagy adagokban hosszú időn át használva veszélyes lehet, ezért ne lépje túl az ajánlott adagot. Terhes nők és vesebántaiomban szenvedők ne használják. Magyarországon a mirhát (Myrrha) mint ■gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású terméket svédcseppek alkotórészeként, valamínt mirha-tinktúra, illetve kapszula alak­ íjában forgalmazzák-

Elősegíti, hogy a szevezetet a fölösleges víztől megszabaduljon. Enyhíti a bőrbántalmakat. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

NAGY BOJTORJÁN (Arcíium lappá)
A TÉNYEK

Kapszulák: Naponta 3-szor 1 kapszulát szedjen. Kivonat: Naponta 10-25 csepp kivonatot keverjen el vízben és igya meg.
KÜLSŐLEG

A lapu, bogáncs, ragadvány néven is ismert nö­ vényt a természetgyógyászok a természet legjobb „vértisztító"-jának tekintették. Azt tartották róla, hogy a gyökeréből, leveléből készült főzet hatásá­ ra a vér megszabadul a veszélyes anyagoktól. Ma­ napság a „vértisztítás"-nak ez a módja már erősen vitatott fogalom. Az ókori herbalisták kígyómarás ellen is használták a bojtorjánt, Nicholas Culpeper, a híres 17. századi herbalista orvos azt írta róla, hogy „segített azon, akit a veszett kutya mart meg". (Ezt az állítást ma fejcsóválással két­ ségbe kell vonnunk). A mai természetgyógyászok a bojtorjánt vizelethajtó hatása miatt javasolják.

Szükség szerint helyileg alkalmazza a gyulladásos területen. Magyarországon a nagy bojtorján (Arctium lappá ~L.) gyökerét (Bardanae radix) mint gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású terméket más drogokkal kombinálva epehaj­ tó tea és psoriasis kezelésére ajánlott kenőcs alakjában forgalmazzák,

156 • Earl Minded: Gyógyfüvek bibliája OLAJFA (Olea europea)
A TÉNYEK

A „száz csúcstermék" * 157
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Az olajfa ága a bibliai idők óta a béke és a jólét jel­ képe, de rendkívül hasznos gyógynövény is. A le­ veleiből készített teát lázcsillapítónak és enyhe nyugtatónak használják. A levelekből vérnyomást csökkentő teát is lehet készíteni, ilyenkor azonban nem szabad a leveleket leforrázni, hanem csak lan­ gyos vízben kell 6-8 órán át áztatni. A növény ter­ méséből sajtolt olaj (olívaolaj) nemcsak a legjobb étkezési olaj, hanem belsőleg alkalmazva enyhe hashajtó és epekiválasztó hatása is van. Külsőleg rovarcsípések és viszketés ellen, valamint horzso­ lások kezelésére alkalmas. A gyógyászatban vivő­ anyagként is hasznosítják. A meleg olívaolaj a szá­ raz fejbőr és a törékeny haj legjobb orvossága. Az olívaolaj sok egyszeresen telítetlen zsírsavat tartalmaz. Ujabban azért figyeltek fel erre, mert csökkenteni tudja a vér „rossz" LDL-koleszterinszintjét anélkül, hogy a „jó" HDL-koleszterin kon­ centrációja is kisebb lenne. Nagy számú emberen végzett vizsgálatok eredményei szerint, azok köré­ ben, akik sok olívaolajat tartalmazó ételeket fo­ gyasztanak kisebb a szívinfarktus előfordulásának az aránya, mint azok körében, akjk másféle zsírok­ ban gazdag étrenden élnek. A táplálkozástudomá­ nyi szakemberek azt ajánlják, hogy a szívbetegség megelőzése érdekében csökkentse 30%-ra a na­ ponta felvett összes kalóriában a zsírokból szár­ mazó kalória arányát és 10-15%-a egyszeresen telítelen zsírokból, például olívaolajból álljon.

Enyhíti a székrekedést és elősegíti a béimozgást. Jó hatású a bőrirritációkra. Csökkenti a vér koleszterinszintjét. A száraj haj és fejbőr kitűnő orvossága. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Olaj: Hashajtás céljából igyék meg 1-2 evőkanálnyi olajat. A koleszterinszint csökkentése érdekében a fő­ zésnél, vagy a saláta elkészítésénél naponta 1-2 evőkanálnyi olívaolajjal helyettesítse az egyéb zsí­ rokat.
KÜLSŐLEG

Kenje be olívaolajjal az érintett területet.
VIGYÁZAT

Terhes nő ne használjon hashajtóként olívaolajat. ORVOSI PEMETEFŰ (Matrubium vulgare)
A TÉNYEK

Tartsa kéznél ezt a gyógynövényt. Ha nagyon meg­ hűlt, erősen köhög, a pemetefű teája nemcsak kitű­ nő köptető, de jó izzasztó szer is. A lázat is csökken­ ti. Enyhe serkentő hatása révén a meghűléssel járó rossz közérzetén is javítani tud. Jót tesz az emészté­ sének is. Gyógycukorkák kedvelt alkotórésze.

158 • Earl Mindell Gyógyfüvek bibliája
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

A „száz csúcstermék" * 159 és tejesítményének fokozója lett belőle. Egyes herba listák azí vallották, hogy a növény szaponinglikozidja, egy a szteroidokhoz hasonló vegyület­ nek van nemi hormonhatása. Ezt azonban soha­ sem bizonyították be, bár ezek a vegyületek általá­ ban fokozzák a szervezet anyagcserefolyamatait. A szarszaparilla elősegíti a vizeletürítést és fokoz­ za a verejtékezést, ezért a régi herbalisták a vita­ tott „vértisztító" hatást tulajdonították a gyökér főzetének, mondván, hogy a vizelettel és az izzadt­ sággal a szervezetben felhalmozódott mérgező anyagok is kiürülnek, Ujabban a szarszaparillát mint „férfi herbá"-t árulják, amely ugyanúgy megnöveli az izmok tö­ megét, mint az ún. testépítő szteroidok. Semmi tárgyilagos bizonyíték sincs azonban, amivel ezt az állítást alá lehetne támasztani. A századforduló idején hasonlóképpen csodaszerként hirdették, amely minden betegség gyógyítására alkalmas. (Manapság általában egyre inkább az a nézet ural­ kodik, hogy a mindenható, mindenre ható szerek valójában semmire sem, legfeljebb a képzelt be­ tegségekre hatnak). A szarszaparilla cselében az alapos tudományos vizsgálatok hiányában, nehéz a tényeket a fikcióktól elválasztani. Egyedül csak azt tudjuk, hogy ezt a növényt évszázadokon keresztül különböző népek, kultúrák, meglepő módon ugyanúgy használták. Európában például, a szarszaparillát mint gyulladáscsökkentő szert reumás megbetegedések, ízületi gyulladások, vala­ mint húgyúti bántalmak kezelésére alkalmazták. Ugyanilyen betegségek ellen alkalmazták a kínai­ ak is. Az amerikai őslakosok szintén húgyúti prob­ lémák és ízületi bántalmak megszüntetésére, vala-

Enyhíti a meghűléses tüneteket és panaszokat. Izzasztó hatása folytán megszabadítja a fölösle­ ges víztől és lehűti a testét. Hogyan kell liasvtálni?
SZÁJON ÁT

Kivonat: A meghűlés ellen 10-40 csepp kivonatot keverjen el meleg vízben. Naponta 3-szor igyék ilyen „teát". Magyarországon az orvosi pemetefű (Marribium vulgare), megszárított, zsenge leveles, illetve virágzó hajtásait (Marrubii herba) mint gyógyszernek nem minősülő gyógyhatá­ sú terméket más drogokkal kombinálva cseppek, teakeverékek, tabletták alakjában forgalmazzák az emésztés elősegítésére, epe­ bajtóként, köhögés elleni szerként, továbbá görcsoldóként és általános roboráló szer­ ként javasolva.

ORVOSI SZÁRCSAGYÖKÉR (SZARSZAPARILLA)
(Smilax officinalis)
A TÉNYEK

Amióta a spanyol utazók az 1600-as években az Uj Világból elhozták Európába ezt a különös nö­ vényt, rejtélyes hiedelmek lengték körül. A szarszaparillát eredetileg a szifilisz gyógyítására használták, de hamarosan a férfiak nemi vágyának

160 • Earl Mindéit Gyógyfüvek bibliája mint fiatalító tonikumként alkalmazták. 1950-ig a szarszaprilla hivatalos drogként szerepelt az Egye­ sült Államok gyógyszerkönyvében és a másodlagos szifilisz kezelésére ajánlották. Tonikumként még ma is sokan használják.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

A „száz csúcstermék" * 161
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

A szemvidítőfűbői készült szemmosó folyadék megszüntetheti, de legalább is enyhítheti a begyul­ ladt szem irritációját. Belsőleg szedve javítja az éleslátást. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Vizelethajtó hatású - fokozza a vizeletürítést és a verejtékezést. Jó hatása van húgyúti bántalmak ellen. Mérsékli a reumás és ízületi gyulladásos fájdal­ makat. Esetleg növeli a fizikai teljesítőképességet. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Kapszulák: Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen. Kivonat: 3-4 óránként 15-40 cseppet keverjen el folyadék­ ban és igya meg.
KÜLSŐLEG

Kapszulák: Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen. Kivonat: Naponta 10-30 cseppet keverjen el folyadékban és igya meg, (Ha lázas, meleg folyadékban vegye be). ORVOSI SZEMVIDÍTÓFŰ (Euphrasia officinalis)
A TÉNYEK

Szemmosó folyadék: A szemmosó folyadék a szemvidítófű gyökerén kí­ vül más gyógynövények, így a hidrasztisz-gyökér, a viaszbokorkéreg, a málnalevél és a cayeni bors ki­ vonatát is tartalmazza. Naponta 3-4-szer töltse meg a folyadékkal a szemmosó poharat és öblítse le a szemét.
SZEMÉLYES TANÁCSOM

A szénanáthában szenvedők ezt a gyógynövényt használhatják az „allergiás szem" kezelésére. ORVOSI TÜDŐFŰ (Pulmonaria officinalis)
A TÉNYEK

A szemvidítófű forrázatát a középkor óta hasz­ nálják mint összehúzó (adsztringes) szert és mint tonikumot. Különösen a szem megerőltetése (az ún. „szemgyengeség"), szemgyulladás és más szembántalmak kezelésére vált be. Jól enyhíti nátha és allergia esetén a könnyezést és a szem viszke­ tését.

Amint a neve is elárulja, a tüdőfű leveleiből készí­ tett tea meghűlés, rekedtség és felső légúti gyulla-

162 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája dás enyhítésére használható. Hasmenés ellen is hatásos, ezért ezt a gyógynövényt kell elsőként vá­ lasztani vírusos légúti fertőzésekhez társuló gyomor-bélbántalmak esetén.
A TÉNYEK A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

A „száz csúcstermék" * 163 ORVOSI ZILIZ (FEHÉR MÁLYVA) (Althaea officinalis) Nagy Károly (742-814) német-római császárról azt tartják, hogy ragaszkodott ahhoz, hogy ezt a nö­ vényt - a bőséges ellátása érdekében - a birodal­ ma egész területén termesszék. Valószínűleg fekélye lehetett, vagy vastagbélgyulladásban szenved­ hetett és az orvosi ziliz már abban a korban is a gyomor-bélbáníalmak kitűnő orvossága volt. A ziEiz gyökere közel 30% nyálkaanyagot (mucilago) tartalmaz, amely vízzel gél halmazállapotú maszszává alakul. Ez a nyálkaanyag megnyugtatja az ir­ ritált nyálkahártyát. Közel 800 évvel Nagy Károly császár halála után Culpeper írta le, hogy a fia „véres hasmenés"-ben szenvedett, amit később az Orvosok Kollégiuma bélpestisnek nevezett. Culpeper „tejben és italban főzött zúzott ziliz"-t adott a beteg fiának, aki két nap múíva meggyógyult. Ma a herbalisták fekélyek és vastagbélgyulladás (colitis) kezelésére használ­ ják. Gyakran nagyon ajánlják a hörghurut és a kö­ högés következtében a torokban és a mellkasban fellépő irritáció, kaparó érzés csillapítására.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Jó köptető, megszünteti a légúti váladékpangást. Csökkenti a torok irritációját. Segít megszüntetni a hasmenést. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Szárított herba: 1 evőkanálnyi szárított herbát keverjen el 1 csésze forró vízben. Naponta igyék meg 1 csésze teát.
VIGYÁZAT

Ha a meghűlése, köhögése két hétnél tovább tart, ne próbálja tovább önmagát gyógyítani, menjen el az orvoshoz.

r

Magyarországon az orvosi tüdőfö (Puhnonaria officinalis) szárított tőlevelei (Pulmonariae herba) mint gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termék egyéb drogokkal kombi­ nálva gél és ecsetelő oldat alkotórészeként van forgalomban kizárólag herpes simplex által okozott száj- és orrkörüli kiütések, hólyagok helyi kezelésére. A szem környékén előforduló fertőzés esetén nem használható.

Csillapítja a fekély, a vékony- és vastagbélgyulladás által okozott fájdalmat. Nyugtató hatást fejt ki a szervezetre. Jó köptető. Megszünteti a megfázás és a köhögés által oko­ zott irritációt a torokban és a mellkasban.

164 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

A „száz csúcstermék" • 165 szünteti a légútakban a váladék pangását és csilla­ pítja a légutak nyálkahártyájának irritációját. Eny­ híti a gyomorgörcsöt és segít a hasmenést meg­ szüntetni.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Kapszulák: Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen a tünetek enyhítésére. Szárított herba: 1 evőkanálnyi szárított herbát keverjen el 4 dl for­ rásban lévő vízben. Szűrje le. Naponta igyék meg legfeljebb 3 csésze teát a tünetek enyhítésére. A VII. Magyar Gyógyszerkönyv az orvosi zi­ liz (Althaea ojficinalis) virágzás előtt, vagy vi­ rágzás kezdetén gyűjtött, megszárított leve­ tet (Althaeae folium) hivatalos drognak isme­ ri el. Az orvosi ziliz levél ezen kívül más dro­ gokkal kombinálva gyomorégés elleni, hu­ rutoldó, köptető, szélhajtó teakeverékek al­ kotórészeként van forgalomban. Az orvosi ziliz gyökere (Altlmeae radix) egyéb drogok­ kal kombinálva svédcseppek, emésztést elő­ segítő, étvágygerjesztő, hurutoldó, köptető, valamint dohányzás elleni teakeverékek, to­ vábbá epepangást gátló tabletta alkotórésze­ ként is forgalomban van. ÖKÖRFARKKÓRÓ (Verabscum thapsiforme)
A TÉNYEK

Csökkenti a köhögés és a hörghurut által okozott irritációt. Segít a gyomor-bélcsatorna stressz-állapotát enyhíteni. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Szárított herba: Keverjen el 1 evőkanálnyi szárított herbát 4 dl me­ leg vízben, majd szűrje le. Naponta 1-2 csésze teát igyék meg. Kivonat: Naponta 3-4-szer keverjen el 25-40 csepp kivonatot folyadékban és igya meg a köhögés csillapítására.
SZEMÉLYES TANÁCSOM

Gyomorgörcsökkel kísért meghűlés esetén jó, ha kéznél van ez a gyógynövény. Tegyen néhány ökör­ farkkóró-levelet forrásban lévő vízbe és inhalálja a gőzöket. Kitűnően enyhíti a kínzó köhögést és csil­ lapítja a váladékpangást. A VII. Magyar Gyógyszerkönyv a szöszös ökörfarkkóró (Verbascum phlomoides L.) és a dúsvirágú Ökörfarkkóró (Verbascum densiflorum Bért., szinonimája: Verbascum thapsi­ forme Schrad.,) csésze nélkül gyűjtött párta-

Ez a növény a hörghurut és a száraz köhögés régi, jól bevált orvossága. A leveléből készült tea jó nyálkaoldó, köptető, izzasztó és vizelethajtó. Meg-

166 • EarlMindell: Gyógyfüvek bibliája ját, mint ökörfarkkóró virágot (Verhasci flos) hivatalos drogként ismeri el. Ezen kívül más drogokkal kombinálva kőptető teakeverék, svédcsepp, légutakat nyugtató cseppek, do­ hányzásról való leszokást segítő kapszula, ízületi és izomfájdalmakat enyhítő kenőcs al­ kotórészeként van forgalomban.

A „száz csúcstermék" • 167 45 napra tudtta növeli a szúnyogok átlagos élettar­ tamát. Ez a növény segíti a szervezetet abban, hogy távoltartsa a fertőzéseket, hatásosan küzdi le a parazitákat és eredményesen használható a húgyúti fertőzések és a hasmenés kezelésére. Gyulladásgátló hatása révén enyhíti az ízületi gyul­ ladás okozta fájdalmat és duzzanatot. Külsőleg közvetlenül alkalmazható a sebekre.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

ÖRÖKZÖLD TÖRPETÖLGY (Larrea tridentata)
A TÉNYEK

Az amerikai őslakosok ismertették meg a beván­ dorlókkal ennek az ország délnyugati részén ho­ nos bokornak a gyógyhatásaival. A bokor levele erélyes antioxidáns hatású nordihidro-guajarénsavat tartalmaz. Az antioxídánsok a szabad gyökök­ nek nevezett, a sejtek normális működését lehetet­ lenné tevő, veszélyes molekulák keletkezését aka­ dályozzák meg a szervezetben. A szabad gyökök véletlenszerűen kapcsolódnak az egészéges sejtek különféle alkotórészeihez és - többek között - a sejtek normális növekedését, szaporodását gátol­ ják meg. Úgy vélik, hogy a szabad gyökök felelősek bizonyos típusú rákos daganatok kialakulásáért és a korai öregedésért. Az antioxídánsok megakadá­ lyozzák a szabad gyökök kártékony hatását, ezáltal meglassíthatják a daganatok növekedését és talán az öregedés folyamatát is. Egy Louisville-i bioké­ mikus, aki a norhidro-guajarénsav hatásait vizsgál­ ta nőstény szúnyogokon, arról számolt be, hogy ez­ zel a vegyülettel csaknem a kétszeresére, 29 napról

Segíti a szervezetet a fertőzések leküzdésében. Segít a parazitás fertőzéseket megakadályozni. Megszabadítja a szervezetet a fölösleges víztől. Bizonyos rákos daganatok növekedését gátolja, Csökkenti a gyulladást. Segít megszüntetni a hasmenést. A szabad gyökök képződésének megakadályo­ zása révén meglassíthatja az öregedést. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Kapszulák: Naponta 3-szor 1 kapszulát szedjen. Kivonat: Naponta 3-szor keverjen el 10-30 csepp kivonatot folyadékban és igya meg.
KÜLSŐLEG

Közvetlenül alkalmazza a sérült bőrön.

168 * Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája ŐSZBOGÁNCS (Cardus marianus)
A TÉNYEK

A „száz csúcstermék" • 169 Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

A máriatövisnek is nevezett növény Európában rendkívül népszerű étvágygerjesztő, emésztést elő­ segítő, a máj működését fokozó, epehajtó hatású népi orvosság. Egyik fő hatóanyaga, a flavonoid szilimarin, közvetlenül a májsejtekre hat. (A P-vitaminként is ismert flavonoidok, növényekben elő­ forduló vegyületek, amelyek általában a C-vita­ minnal együtt fejtik ki a hatásukat). A máj, a szer­ vezet „vegyi laboratóriuma" fontos szerepet ját­ szik az ember egészségének fenntartásában. A máj termeli az epét, amely a zsírok lebontásához szük­ séges. A máj méregteleníti azokat a toxikus anya­ gokat, amelyek kívülről kerülnek be a szervezetbe, vagy különböző anyagok lebontása során a szerve­ zetben keletkeznek. így a máj gondoskodik a ni­ kotin, az alkohol, különböző légszennyeződések mérgező hatásának megakadályozásáról. A máj az a hely, ahol bizonyos vitaminok, például az A, 1), E és K-vitamín tárolódnak. Számos európai vizsgá­ lat igazolta, hogy az őszbogáncs a máj általános működését fokozza, valamint új máj sejtek képző­ dését, tehát a máj regenerálódását serkenti.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Kapszulák: Naponta 3-szor 1 kapszulát szedjen.
SZEMÉLYES TANÁCSOM

Ez a gyógynövény olyanoknál lehet jó hatású, akik májgyulladásban (hepatitisz) szenvednek. Ugyan­ csak hasznos lehet a túlzott alkoholfogyasztás mi­ att kialakult májcirrózis (májzsugorodás) esetén. Javasolni szoktam a dohányzóknak, valamint azoknak is, akik a munkahelyükön erős levegő­ szennyeződésnek vannak kitéve. Magyarországon a máriatövis (Cardus ma­ rianus) szárított herbáját (Cardui mariae herba), a herba kivonatát (Cardui mariae herbae extractum) , termé s é n e k kivonatát. (Cardui • mariae frucü extractum) mint gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású terméket más drogokkal kombinálva cseppek, tabletta alakjában forgalmazzák máj-, epe- és gyomorbántalmak ellen. ŐSZI ARANYVIRÁG (Chrysanthemum parthenium
A TÉNYEK

Regenerálja a májat. Fokozza a zsírok lebontásához szükséges epe kép­ ződését.

A legenda szerint ez a növény megmentette vala­ kinek az életét, aki elesett a Parthenonban, az ókori görögök híres templomában. Azóta a herbalisták a legkülönbözőbb bajok ellen használják.

170 • Earl Mindéit Gyógyfüvek bibliája Dioszkoridesz, a görögök egyik neves orvosa, való­ színűleg ízületi gyulladást kezelt az aranyvirág főzetével. 1649-ben Culpeper „a méhük általános erősítésére" javasolta az asszonyoknak és azt is fel­ jegyezte, hogy „nagyon hatásos mindenféle fejfá­ jás ellen". 1772-ben egy másik híres angol herbalista, John Hill írta, hogy „a nagyon erős fejfájás esetén ez a gyógynövény minden más ismert szer hatását felülmúlja". Az őszi aranyvirágot csaknem teljesen elfelejtet­ ték, amíg 1978-ban egy brit újság arról számolt be, hogy egy asszony aranyvirág levél segítségével sza­ badult meg a migrénjétől. A cikk komoly kutató orvosok érdeklődését keltette föl, akik elhatároz­ ták, hogy tovább vizsgálják ezt a jelenséget. 1985ban az igen elismert brit orvosi folyóiratban, a Lanceí-ben közölt cikk hírül adta, hogy az őszi aranyvirág kivonata meggátolta két ún. gyulladás­ anyagnak, a szerotoninnak a vérlemezkékből és a prosztaglandinnak a fehér vérsejtekből történő felszabadulását. Mindkét vegyületről ismert, hogy közreműködik a migrén-roham kialakulásában és talán a reumás ízületi gyulladásban is szerepet ját­ szik. 1988-ban a Lancet egy gondosan megterve­ zett vizsgálatról is beszámolt, amely beigazolta azt, amit a herbalisták évszázadok óta tudtak: az őszi aranyvirág segíthet megakadályozni a migrénes fejfájást, vagy csökkentheti a súlyosságát.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

A „száz csúcstermék" • 171 Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Kapszulák: Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen.
SZEMÉLYES TANÁCSOM

Néhány hónap is eltelhet, amíg a migrénben szen­ vedők az őszi aranyvirág hatására javulást tapasz­ tanak, de érdemes kivárni. Úgy tűnik, hogy az ese­ tek 80%-ánál a migrént sikeresen meg lehet a se­ gítségével előzni.
VIGYÁZAT

Egyeseknél az őszi aranyvirág hatására szájfekélyek alakultak ki. Ha ilyen előfordul, hagyja abba a szedését. Magyarországon az őszi aranyvirág (Chrysanthemumparihenium) kivonata (Chrysanthe~ miim parthenii extractum) mint gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termék migrén elleni kapszula alakjában van forgalomban.

PÁLMALILIOM (JUKKA) (Yucca liliaceac)
A TÉNYEK

Igen nagy segítséget jelenthet a migrénben szenve­ dőknek a fejfájások számának csökkentésével. Csökkentheti a migrénes tünetek, beleértve a hányinger, a hányás és a fejfájás súlyosságát.

Délnyugat-India lakosai évszázadokon át használ­ ták ezt a növényt az ízületi gyulladásos, valamint reumás fájdalmak kezelésére.

172 • Earí Mindell: Gyógyfüvek bibliája
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

A „száz csúcstermék" • 173 gíti az emésztést. Tudom, hogy nagyon könnyen, recept nélkül be lehet szerezni a papaya alternatí­ váját, az antacidumot, de utóbbi biztosan nem jobb. Éppen ellenkezőleg, rosszabb. Ha antacidu­ mot szed, kiteszi magát az ún. „rebound effektus"nak. Ez a jelenség sok gyógyszerrel kapcsolatban előfordul. Abból áll, hogy ha bizonyos ideig tartó eredményes szedés után abbahagyja a gyógyszer szedését, a gyógyszer szedése előttinél roszszabb állapot következik be. Ha például valaki vérnyo­ máscsökkentő gyógyszer szedésével normalizálja a magas vérnyomását, majd hirtelen abbahagyja a szer szedését, előfordul, hogy utána sokkal maga­ sabbra szökik fel a vérnyomása, mint amilyen a gyógyszer szedése előtt volt. Ugyanilyen jelenség az anatacidum alkalmazásának abbahagyása után is felléphet: utána sokkal erősebben fogja a gyom­ rát a nagyobb mértékben termelődő gyomorsav marni. Ha papayalevet fogyaszt, vagy tabletta alakjában szedi, ilyen hatás nem következik be. Azonkívül a papaya nagyon ízletes és (ahol terem) nagyon népszerű.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Gyulladáscsökkentő. Enyhíti az ízületi gyulladásos és a reumás fájdal­ makat. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Kapszulák, vagy tabletták: Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen a tünetek enyhítésére. Kivonat: Naponta legfeljebb 3-szor keverjen el 10-30 csep­ pet folyadékban és igya meg.
VIGYÁZAT

A tartós használata lassíthatja a zsírban oldódó (A, D, E és K) vitaminok felszívódását. Ellenőriz­ tesse az orvosával, hogy a jukka-kezelés ideje alatt kell-e ezeknek a vitaminoknak a pótlásáról gon­ doskodni. PAPAYA (DINNYEFA) (Carica papaya)
A TÉNYEK

Ha egyetlen napja sem telik el anélkül, hogy két­ szer, háromszor valamilyen antacidumot (gyomor­ égés elleni szert) kelljen bekapnia, akkor ez az Ön gyógynövénye. A trópusokon honos dinnyefa termésében kép­ ződő tej nedvben egy enzim, papáin, termelődik, amely a pepszinhez hasonlóan a fehérjéket bontja. így tehát biztonságosan és természetes módon se-

Elősegíti a fehérjék lebontását és anyagcseréjét. Enyhíti az emésztési zavarokat. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Lé: Szükség szerint 1 teás- vagy evőkanállal vegyen be. Tabletták: Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen a tünetek enyhítésére.

174 * Earl Mindéit Gyógyfüvek bibiiája
SZEMÉLYES TANÁCSOM

A „száz csúcstermék" • 175 vossága. A British Journal of Dermatology (Brit bőrgyógyászati újság) című folyóiratban 1987-ban megjelent tanulmányban arról számoltak be, hogy a ligetszépe-olajjal történt kezeléssel jelentős javu­ lást értek el az ekcémás betegeknél és csökkente­ ni tudták a szteroidoktól való függőségüket.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

A papaya nagyon ízletes, rágótablettában lehet kapni. A szárított papaya-szeletek is kitűnően al­ kalmasak a kedvező hatás eléréséhez. PARLAGI LIGETSZÉPE (Oenothera biennis)
A TÉNYEK

A parlagi ligetszépe amerikai gyógynövény, amely a 17. században került át Európába. Az amerikai őslakosok a leveléből készített főzetet fájdalom­ csillapítóként és az asztma kezelésére használták. A növény magjában lévő olaj nagyon sok gammalinolensavat, egy esszenciális (nélkülözhetetlen, az emberi szervezet által elő nem állítható) többszö­ rösen telítetlen zsírsavat tartalmaz. Ebből a zsír­ savból képződnek a prosztaglandinok, a szervezet számos funkciójához szükséges hormonok. Vizsgálatokkal igazolták, hogy a ligetszépe-oíaj elősegítheti a vér koleszterinszintjének csökkené­ sét. Egy kanadai kísérletben a naponta 4 g liget­ szépeolaj-készítményt szedett betegeknél három hónapig tartó kúra után 31,5%-kal csökkent a ko­ leszterin koncentrációja a vérben. Egy másik vizs­ gálat során az derült ki, hogy a ligetszépe-olaj a vérnyomást is csökkenti. A ligetszépe-olajat gyakran használják a premenstruációs tünetek, így az ingerlékenység, a fej­ fájás, a mellfeszülés, a felfúvódás kezelésére. Jó eredménnyel alkalmazzák szorongásos állapotok mérséklésére, oldására. A ligetszépe a csecsemők ekcémájának, az ún. koszmónak régóta ismert or-

Mérsékli a premenstruációs tüneteket. Csökkenti a szorongást. A magas vérnyomás és koleszterinszint csök­ kentése révén segít megvédeni a szívbetegségtől és a szélütéstől. Hozzásegít az egészséges bőr fenntartásához. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Kapszulák Naponta legfeljebb 3-szor szedjen egy 250 mg-os kapszulát. A premenstruációs tünetek ellen 2-3 nappal a tünetek fellépése előtt elkezdve, egészen a menstruáció bekövetkezéséig szedje a ligetszé­ pe-olajat. PETREZSELYEM (Petroselinum sativum)
A TÉNYEK

Nagyanyám minden este a vacsora után egy csésze petrezselyemteát ivott. Mindig volt a tányérja mel­ lett néhány leveles petrezselyemszár, amit néhány perce forró vízbe mártott, majd lassan megitta a teát. Amikor megkérdeztem őt, hogy miért teszi, azt válaszolta, hogy neki is a nagyanyja ajánlotta.

176 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A nagyanyja tudta, hogy mit tesz. A petrezselyem egy természetes görcsoldó, más szóval jót tesz az emésztésnek. Megkönnyíti a bélgázok távozását a szervezetből és természetes vizelethajtó is. A pet­ rezselyemnek mind a gyökeréből, mind a leveléből lehet vizelethajtó, étvágyjavító, vesekőhajtó és hóIyaghurut elleni teát készíteni. Jó köptetó' hatású is és eredményesen használható köhögés és asztma ellen. A petrezselyem terméséből (magjából) ké­ szített teát a herbalisták vizelethajtóként, valamint a menstruáció szabályozására használták. Igen ve­ szélyes drog, mert vesevérzést, terheseknél abor­ tuszt okozhat. Utóbbi hatását a múltban meg is kí­ sérelték abortusz kiváltására felhasználni. A fej bőrébe dörzsölve a petrezselyem mag olaját, állí­ tólag elősegíti a hajnövést.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK SZEMÉLYES TANÁCSOM

A „száz csúcstermék" * 177

A petrezselyem az egyik olyan zöldség, amit a tá­ nyérról nyersen lehet enni. A természetes fris­ sítőnek, a klorofillnak csodálatos forrása. Próbálja ki hagyma, vagy fokhagyma evése után, A piacon a zöldséges kofánál, vagy a szuper­ marketben megvásárolható gyökéren kívül, a petrezselyemgyökér (Petroselini radix) mint gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termék más drogokkal kombinálva erősítő, roboráló, továbbá vizeleíhajtó teakeverék, illetve ízületi és izomfájdalmak enyhítésére, ficamok, zúzódások, rándulások által oko­ zott duzzanatok mérséklésére szolgáló ke­ nőcs alkotórészeként van forgalomban. POLOSKAFŰ (Cimicifuga racemosa)
A TÉNYEK

„Megnyugtatja" a gyomrot az étkezés után. Meghűlésnél és köhögésnél elősegíti a köpetürí­ tést. Enyhíti az asztmás köhögést Megindíthatja a menstruációt. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Egye nyersen, vagy áztassa a letépett, apróra vágott leveleit forró vízben. Naponta igya az így készült teát.
VIGYÁZAT

Terhes nők ne igyanak petrezselyemteát és ne használjanak petrezselyem olajat.

Az ameikai őslakosok fájdalomcsillapításra és az ízületi gyulladások tüneteinek enyhítésére, vala­ mint számos „nói panasz" ellen használták, A poloskafű hagyományosan a menstruáció megindítá­ sára, a menstruációs görcsök enyhítésére, valamint a vajúdás és a szülés elősegítésére szolgáló gyógy­ növény. A csucsókával, a kanadai kakastaréjjal, az északi golgotavirággal és a macskagyökérrel kom­ binálva enyhe nyugtató, szorongást oldó hatása van. A herbalisták a tartós asztmás, hörghurutos köhögés csillapítására, valamint a szamárköhögés mérséklésére is használlak a poloskafű főzetét.

178 • Earl Mindéit Gyógyfüvek bibliája
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

A „száz csúcstermék" • 179 PSYLLIUM (Plantago psyliium)
A TÉNYEK

Enyhíti a jellegzetes reumás fájdalmakat és duzza­ natokat. Hozzásegít a szervezet elernyedéséhez. Mérsékli az izomgörcsöt. Enyhíti az idegbántalmaktól származó fájdalmat. Elősegíti a hörgők nyálkahártyájának megnyug­ vását és ezzel csökkenti a köhögési ingert. Elősegíti a vajúdást és megkönnyíti a szülést. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Kapszulák: Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen. Kivonat: Naponta keverjen el 10-30 cseppet folyadékban és igya meg.
VIGYÁZAT

A vezető cereália-forgaimazók nemrég fedezték föl azt, amit a herbalisták már évtizedek óta tud­ nak, hogy a psyliium növény megőrölt magvai tar­ talmazzák bármelyik élelmiszer közül a legtöbb rostanyagot. A psylliumot évszázadokon át hasz­ nálták gyomor-bélfekélyek, vastagbélgyulladás és székrekedés kezelésére. Ma azt is tudjuk róla, csökkenti a vér koleszterinszintjét, elősegíti, hogy a szervezet megszabaduljon a koleszterintől, ugyanakkor növelheti a jő hatású LDL-koleszterin koncentrációját a vérben. Ma már azt tartják erről növényről, hogy megvéd a szívbetegség ellen,
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

A poloskafű nagy adagokban mérgező hatású. A terhesség alatt a vajúdás megindulásáig ne hasz­ nálja és akkor is csak orvosi felügyelet mellett. Magyarországon a poloskafű (Cimicifuga racemosa) gyökértörzse (Cimicifugae rhizoma), valamint a gyökértörzse és gyökere (Cimicifugae rhizoma et radix) mint gyógy­ szernek nem minősülő gyógyhatású termék más drogokkal kombinálva svédcseppek al­ kotórészeként van forgalomban.

Kitűnő hashajtó, amely megnyugtatja az irritált aranyeret. Megvédhet a szívbetegség elten. Jó mindenféle gyomor-bélirritáció ellen. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Megőrölt magvak, vagy por: Naponta 2-3-szor keverjen el 1 teáskanálnyi őrölt magot, vagy port 1 csésze folyadékban és igya meg.
VIGYÁZAT

A psyliium a vele szemben túlérzékeny emberek­ ben allergiás reakciókat válthat ki. Ha On sok más anyagra is túlérzékeny, azt ajánlom, kerülje a psyl­ liumot, vagy biztosan ellenőriztesse az allergioló-

180 • Eart Mindell: Gyógyfüvek bibliája gusával, mielőtt szedni kezdené. Ha be szeretné il­ leszteni a psylliumot az étrendjébe, lassan kezdje ezt eJ, hogy a szervezetének elég ideje legyen ah­ hoz, hogy hozzászokjon a nagyobb mennyiségű rosthoz. Legyen türelmes. Két-három hét múlva menni fog. Ha egyszerre túl sok rost kerül a gyom­ rába, gázok képződnek és halmozódnak föl és el­ rontja a gyomrát. Ahhoz, hogy növelje a psyllium hatékonyságát, fontos, hogy naponta 8-10 pohár vizet igyék. Ha allergiás reakciók fejlődnének ki Önnél, azonnal hagyja abba a szedését. Ne hasz­ náljon psylliumot fekély, vagy vastagbélgyulladás kezelésére anélkül, hogy előzőleg az orvosával konzultálna. SÁRGARÉPA (KAROTTA) (Daucas carota)
A TÉNYEK

A „száz csúcstennék" • 181 közi egység), azonban a rákkutatók azt vallják, hogy a rák rizikójának drámai csökkentéséhez körülbelül napi 12.500 NE felvételére van szükség. (Ezt tulaj­ donképpen nem nehéz elérni, mert egy nagyobb méretű, reszelt, nyers sárgarépa kb. 13.500 egység karotint tartalmaz). Régen ismert már, hogy a karo­ tin nagyon jót tesz a szemnek. Lehetővé teszi a lá­ tóbíbor keletkezését a szemben és így megakadá­ lyozza a farkasvakságot és a gyenge látást. Naponta nagy mennyiségű karotin evése a vér koleszterin­ szintjét is csökkenti, ezáltal mérsékli a koszorúér­ betegség, a szívinfarktus egyik legfőbb okának ki­ alakulását. A sárgarépa jót tesz a hasmenés ellen, azonkívül megkönnyíti a bélgázok távozását a szer­ vezetből és csillapítja a gyomorégést.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

A sárgarépában nagyon sok karotin, ún. A-provitamin, található, amiről azt tartják, hogy véd bizo­ nyos fajta daganatos megbetegedések ellen. Világ­ szerte számos vizsgálat, közöttük olyanok is, ame­ lyeket az Egyesült Államok Nemzeti Rákkutató Intézete szponzorál, megerősítik, hogy azoknál az embereknél, akik sok sárgarépát, vagy más karo­ tinban gazdag ételt esznek, a bizonyos típusú rák ritkábban fordul elő, mint azok körében, akik ezt nem teszik. Úgy tűnik, hogy még azokat is védi a sok karotin fogyasztása, akik speciális rákkeltő ha­ tásoknak, például nikotinnak, vagy ultraibolya su­ gárzásnak fokozottan ki vannak téve. A karotin javasolt napi adagja 5000 NE (nemzet-

Hozzájárul, hogy a szeme egészséges maradjon. Talán véd bizonyos rákok llen. Csökkenti a vér koleszterinszintjét. Enyhíti az emésztési zavarokat. Megszünteti a hasmenést. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Lé: Naponta igyék meg 1-2 csésze (ha van mixelő gé­ pe) otthon készített, vagy kereskedésbeli sárgaré­ palevet. Leves: Vízben főzzön sűrűre 0,5 kg reszelt sárgarépát a leveleivel együtt, majd szűrje meg.

182 * Earl Mindéit Gyógyfüvek bibliája
SZEMÉLYES TANÁCSOM

A „száz csúcstermék" • 183
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Minél frissebb a sárgarépa, annál jobb. Attól a perctől kezdve, hogy kihúzták a földből, fokozato­ san csökken a sárgarépa értéke. Igyekezzék köz­ vetlenül a termelőtől vásárolni és kerülje a mű­ anyag zacskóba csomagolt sárgarépát, A lehető leggyorsabban használja föl, fogyassza el. Magyarországon a piacon, illetve a szuper­ marketekben zöldségként árusított sárgaré­ pán kívül, a sárgarépa (Dauci caratae radix) mint gyógyszernek nem minősülő gyógyhatá­ sú termék, egyéb drogokkal kombinálva, vashiány megakadályozására javasolt szirup alkotórészeként, valamint a sárgarépa-karotinkoncentráíum (Dauci carotae caroünum concentratum) a szervezet ellenálló képessé­ gének fokozására ajánlott drazsé és kapszu­ la hatóanyagaként van forgalomban.

Lázcsillapító. Enyhíti az influenza tüneteit. Nyugtató hatást fejt ki a szervezetre. Melegen fogyasztva kitűnő köptető. Hidegen fogyasztva enyhe hashajtó. Hogyan kell használni? SZÁJON ÁT Kivonat: Naponta keverjen el 10-40 csepp kivonatot folya­ dékban és igya meg. Magyarországon a megszárított sédfü (Eupatoriae herba) mint gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termék más drogok­ kal kombinálva roboráló gyógytea, illetve hashajtó granulátum alkotórészeként van forgalomban.

SÉDFÜ (Eupatorium perfoliatum)
A TÉNYEK A TÉNYEK

SHIITAKE GOMBA (Lentinus adodes) Ez a gomba egy lentinan-n'dk nevezett poliszaharidot (összetett cukrot) tartalmaz, amely állatkísér­ letekben gátolta a rákos daganatok növekedését. Az eddigi vizsgálatok arra utalnak, hogy a lentinan esetleg a szervezet immunrendszerét serkentve fejti ki ezt a hatását, viszont ezáltal a fertőzések megakadályozását is elősegítheti. Japánban és Kí­ nában kiegészítő szerként használják a rák elleni

Az amerikai őslakosok ismertették meg az Új Vi­ lágba bevándorlókat ezzel a gyógynövénnyel. Különösen erős meghűlés esetén használható jól a teája íázcsökkentésre. izzasztásra. Mini hatásos nyálkaoldó és köptető, megkönnyíti a váladék ki­ ürülését és szabaddá teszi az orrjáratokat és a fel­ ső légutakat. Enyhe hashajtó és jelentős nyugtató hatása is van.

184 • EarlMindell: Gyógyfüvek bibliája terápiában. A shiitake gomba a vér koleszterin­ szintjét is csökkenti és ezáltal a szívbetegség meg­ akadályozásában is hatásos lehet.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

A „száz csúcstermék" * 185 sek, hiedelmek. A spárga gyökere szteroid glikozidokat tartalmaz, amelyek közvetlenül hatnak a hormonok képződésére és ezáltal befolyásolhatják az érzelmeket. Nem vitatott viszont a spárga kitűnő vizelethaj­ tó hatása, azonkívül nagyon tápláló étel. Sok folsavat tartalmaz, ami nélkülözhetetlen a vörösvér­ testek keletkezéséhez. Sok természetgyógyász, a szteroid glikozidok gyuliadásgátló hatása alapján, a reumás fájdalmak csillapítására ajánlja. A spár­ ga elporított magja jót tesz a gyomorrontás ellen.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Serkenti az immunrendszer működését, Csökkenti a vér koleszterinszintjét. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Kapszula: Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen.
VIGYÁZAT

Orvosával konzultáljon, mielőtt ezt a szert, vagy bármilyen más rákellenesnek mondott készít­ ményt használna. SPÁRGA (Asparagus officinalis)
A TÉNYEK

Stimulálja a hormontermelést. Megszabadítja a szervezetet a fölösleges víztől és sóktól. Segít a folsavhiányos anémiát megakadályozni. Csillapítja a begyulladt ízületek duzzanatát és fájdalmát. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

A spárga világszerte elterjedt és elfogadott gyógy­ növény. Különösen a kínai hcrbalisták tartják nagy becsben és a spárgagyökér legszebb példányait családjuk és barátaik számára tartják fenn, mert hitük szerint növeli a szeretet és az összetartozás érzését. Indiában a termékenység fokozására, a menstruációs görcsök csillapítására, valamint a szoptató anyák tejtermelésének növelésére alkal­ mazzák. Nyugaton afrodiziákumnak, a nemi vá­ gyat és teljesítőképességet erősítő szernek tartják. A növény ezen sajátságai azonban csak feltéteíezé-

Fiatal spárgagyökeret és magot fogyasszon. A mag több országban por alakjában kapható. Naponta 1 teáskanálnyi port keverjen el gyümölcslében és igya meg.
VIGYÁZAT

Vesegyulladás esetén ne használja.

186 • Earl Minded: Gyógyfüvek bibliája SZEGFŰSZEG (Syzigium aromaticum L., Cariophylíus aromaticus L.)
A TÉNYEK

A „száz csúcstermék" • 187 A VII. Magyar Gyógyszerkönyv a szegfűszegfa (Syzigium aromaticum L., szinonimája: Cariophylíus aromaticus L.) szárított virág­ bimbóját (Caryophylli flos) hivatalos drog­ nak ismeri el. Más drogokkal kombinálva megtalálható fogkrémekben, szájvizekben, valamint svédcseppekben.

A legenda szerint Kínában több mint 2000 éve használják a szegfűszeget a szerelmi vágy fokozása reményében. Csakhogy semmilyen tárgyilagos bi­ zonyítéka sincs annak, hogy ez az igen jellegzetes, kellemes illatú fűszer valóban afrodiziákum lenne. Tény viszont, hogy a szegfűszegfa virágbimbója je­ lentős mennyiségű illóolajat tartalmaz. Ennek ér­ zéstelenítő és fertőtlenítő hatását a fogászatban egyrészt a fogpulpa kezelése, érzéstelenítése so­ rán, másrészt szájvizekben használják fel. A szeg­ fűszeg a fogfájásnak évszázadok óta ismert és al­ kalmazott háziorvossága. A szegfűszegolaj meg­ nyugtatja az emésztőcsatorna izomzatát, ezáltal csillapítja a hányingert. Más fűszerekhez hasonló­ an, a szegfűszeg is jót tesz az emésztésnek,
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

SZIBÉRIAI GINZENG (Eleutherococcus senücosus)
A TÉNYEK

Enyhíti a fogfájást. Csillapítja a hányást. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Olaj: Fogfájás ellen kenje be az érintett területet. Hány­ inger ellen keverjen el 2 csepp olajat egy csésze vízben és igya meg.

Ha a keleti (kínai és koreai) és az amerikai gin­ zenget egymás első fokú unokatestvéreinek tekint­ jük, akkor a szibériai ginzeng kissé távolabbi ro­ konnak számít, bár tulajdonságaiban, hatásaiban jelentős mértékben hasonlít az előbbiekhez. A ha­ tóanyagait, az eleuterozidokat a gyökerének kér­ géből lehet kivonni. A Szibériában honos növény­ ről azt tartják, hogy a gyökerének főzete enyhíti a fizikai és mentális stresszt, jó hatású továbbá a hörghurutra és az idült tüdőmegbetegedésekre. A valódi ginzenghez hasonlóan rendezi á magas vér­ nyomást és csökkenti a vér koleszterinszintjét. Dr. I. I. Brekhman vizsgálatai szerint a szibériai gin­ zeng, akárcsak a panax család tagjai, növelhetik a fizikai állóképességet. Valóban, az orosz atlétákat rendszesen kezelték szibériai ginzenggel.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Segít, hogy a szervezet a stressznek ellenálljon. Javítja a mentális éberséget.

188 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Elősegíti a gyógyulást a meghűlésekből és a fer­ tőzésekből. Javítja az általános egészségi állapotot. A vérkoleszterin-szint és a vérnyomás a csök­ kentésévet védi a szervezetet a szívbetegség ellen. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

A „száz csúcstermék" • 189
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Nyákkal vonja be a légutakat és a nyelőcsövet. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Kapszulák: Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen. Kivonat: Naponta keverjen el 5-10 cseppet meleg folyadék­ ban és igya meg. Folyadék: Naponta legfeljebb 3-szor 1 teáskanálnyit szedjen.
SZEMÉLYES TANÁCSOM

Tea: 1-3 teáskanálnyi elporított szilfakérget forraljon 15 percen át 3 dl vízben, majd szűrje meg. Napon­ ta legfeljebb 3 csésze teát igyék, SZÚRÓS CSODABOGYÓ (Ruscus aduteatus)
A TÉNYEK

A kínai természetgyógyászok úgy vélik, hogy a szi­ bériai ginzeng az álmatlanság egyik legjobb elienszere. SZILFA (Ulmus fúlva, Ulmus campestris)
A TÉNYEK

A szilfa fiatalabb ágairól lefejtett kéreg jelentős mennyiségű nyákanyagot tartalmaz. Ezért a kéreg főzetével végzett gargarizálás nagyon jól csillapítja a torokfájást és száj nyálkahártyájának gyulladá­ sát, iritációját. Ülőfürdőben alkalmazva jó hatású a fájdalmas aranyeres csomókra. Belsőleg adva vizeiethajtó hatása van, de használják vesekövek el­ távolítására, kihajtására is. Egyes herbalisták a gyomorfekélyes fájdalmak enyhítésére is ajánlják.

Az európai természetgyógyászok évszázadok óta megbíztak ebben a gyógynövényben és az elégte­ len szívműködés és vérkeringés által okozott pan­ gás és ödéma csökkentésére használták. Manap­ ság főleg a nők körében nagyon népszerű, akik az alsó végtag nem kielégítő vérkeringése miatti pa­ naszok, pl. az un. „nyugtalan láb" megszüntetésé­ re, vagy legalább is enyhítésére alkalmazzák. Fran­ cia kutatók állapították meg, hogy a növény szte­ roid-típusú vegyületeket tartalmaz, amelyek szűkí­ tik a vénákat és csökkentik a gyulladást. Utóbbi hatásuk az ízületi gyulladás okozta duzzanat és fáj­ dalom enyhítésében is megnyilvánul. Kenőcs alak­ jában alkalmazva kitűnően megnyugtatja a begyul­ ladt aranyeres csomókat.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Javítja a kéz és a láb vérkeringését. Csökkenti az alsó végtag ödémáját.

190 • Earl Mindéit Gyógyfüvek bibliája Gyuíladásgátió hatása révén mérsékli az ízüle­ tek gyulladásos duzzanatát. Csökkenti az aranyeres csomók által okozott fájdalmat. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

A „száz csúcstermék" • 191 a kéregből, háncsból készült kivonat, az ún. lapachol, bizonyos daganatos betegségek ellen hatásos anyago(ka)t tartalmaz, amit a délamerikai orszá­ gokban pl. leukémia kezelésére ki is próbáltak. Ugy tűnik azonban, hogy a lapacholból aligha lesz használható rákellenes gyógyszer, mert, amint azt az Egyesült Államok Nemzeti Rákkutató Intézeté­ ben embereken végzett vizsgálatokkai megállapí­ tották, a szer nagy adagjai sok nemkívánatos mel­ lékhatást okoznak. A marylandi Bethesdában a Haditengerészeti Orvosi Kutató Intézet munkatár­ sai 1974 azt találták, hogy a lapachol eléggé hatá­ sos parazitás fertőzések ellen. Más vizsgálatok sze­ rint a háncs kivonata csökkenti a vércukorszintet, amit esetleg a cukorbetegség kezelésében lehet hasznosítani. Mindezen hatásokon túl, a tabebuia háncsának kivonata jót tesz az emésztésnek is.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Kapszulák: Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen. Kivonat: Naponta keverjen el 10-20 cseppet folyadékban és igya meg.
KÜLSŐLEG

Kenőcs: Kis mennyiségű kenőcsöt tegyen az aranyeres cso­ mókra, amíg a panaszai el nem múlnak.
SZEMÉLYES TANÁCSOM

Különösen azokkal tesz jót ez a gyógynövény, akik egész napon talpon vannak - eladók, tanítók, or­ vosok - és estére megdagad a lábuk. TABEBUIA (Tabebuia impetiginosa)
A TÉNYEK

Segít a gombás fertőzéseket megszüntetni. Segíí a parazitás fertőzéseket leküzdeni. Elősegíti az emésztést, Csökkenti a vércukorszintet. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Ennek a Brazília és Argentína oserdeiben honos, pau d'arco, illetve lapacho néven is ismert fa kér­ gének, háncsának főzetét régóta használják külön­ böző gombás bőrbetegségek (candida, atlétaláb) kezelésére. A Dél-Amerikában és az Egyesült Ál­ lamokban végzett kutatások megállapították, hogy

Kapszulák: Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen. Kivonat: Naponta legfeljebb 3-szor keverjen el 25-40 csep­ pet folyadékban és igya meg. Tea: Naponta legfeljebb 3-szor készítsen 1 evőkanálnyi háncsból 1 csészényi vízben teát és igya meg.

192 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája TORMA (Armomcia lapathifolia)
A TÉNYEK VIGYÁZAT

A „száz csúcstermék" * 193

Ne fogyasszon egyszerre nagy mennyiséget, mert hasmenést és erős izzadást válthat ki.
SZEMÉLYES TANÁCSOM

A tormagyökérnek annyira keserű az íze, hogy könnyeket csal az ember szemébe. Ez az oka an­ nak, hogy a hagyományos zsidó húsvéti vacsora ételei között szerepel a fáraók törvényei alatt síny­ lődött elődeik emiékére. Kitűnő vizelethajtó és jót tesz az emésztésnek is. A herbalisták a mézzel ke­ vert tormát köhögés és asztma ellen ajánlják. Kül­ sőleg a reumás fájdalmak és ízületi merevségek enyhítésére használható.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Legjobb, ha friss terméket használ, amit a terme­ lőtől, vagy a zöldséges boltban vásárol meg. TŐZEGÁFONYA (Vaccinium macrocarpon)
A TÉNYEK

Jó köptető és megszünteti a légzési nehézségeket. A gyulladásos izületek vérkeringésének javítása révén enyhítheti a reumás panaszokat. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Reszelt gyökér: Keverjen Össze reszelt tormát mézzel és meleg víz­ zel. Naponta fogyassza kínzó köhögés ellen. (Le­ het, hogy nem nagyon jó ízű, de nagyon hatásos). Tabletták: Naponta legfeljebb 3-szor 1 tablettát szedjen.
KÜLSŐLEG

A friss tormareszelékből kukoricakeményítő hoz­ záadásával borogatást lehet készíteni, amit gézkö­ tésben tegyen az érintett területre.

Az amerikaiak évente körülbelül 60 millió liter tő­ zegáfonya-szószt/levet fogyasztanak el, a legtöbb­ jét novemberben és decemberben. De nem kell a Hálaadás napjáig várni, a közönséges áfonya a ter­ mészettől kapott legjobb fegyver a hólyaghurut és a húgyúti fertőzések ellen. Az orvosok évek óta ru­ tinszerűen javasolják a betegeknek, hogy igyanak tőzegáfonyalevet a húgyúti fertőzések megelőzése céljából. Valóban, az U.S. Pharmacopeia, az Egye­ sült Államok gyógyszerkönyve, amely az ország hi­ vatalos gyógyszereinek a jegyzéke, e probléma ha­ tásos orvosságaként szintén említi. Régen azt hit­ ték a kutatók, hogy a tőzegáfonya megsavanyítja a vizeletet és emiatt pusztulnak el a behatoló, fertő­ zést okozó baktériumok. Újabban azonban Dr. Anthony Sabota, az ohioi Youngstown Állami Egyetem munkatársa más lehetséges magyarázat­ tal szolgált. Az ő vizsgálatának eredményei arra utalnak, hogy a tőzegáfonya megakadályozza, hogy a baktériumok megtapadjanak a hólyag falán és így kisodródnak a szervezetből a vizelettel, még

194 * Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája mielőtt kártékony hatásukat kifejthetnék. Ma még nem tudjuk, hogy a tőzegáfonya pontosan hogyan hat, abban azonban mindenki egyetért, hogy való­ ban hat. Sajnos a kereskedésbeli afonyalevek gyakran nagyon sok cukrot és ennek következté­ ben igen sok kalóriát tartalmaznak. Némely bioélelmiszerboltban tőzegáfonya-kivonatot lehet kapni, amely nemcsak hatékonyabb, de kevesebb kalóriát is tartalmaz.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

A „száz csúcstermék" * 195 VADGESZTENYE (Aesculus hippocastus)
A TÉNYEK

Megakadályozza, hogy a baktériumos fertőzés szétterjedjen a húgyútakban. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Kapszulák: Naponta legfeljebb 3-szór 1 kapszulát szedjen.
VIGYÁZAT

Ha az a gyanúja, hogy húgyúti fertőzése van, rögtön forduljon az orvosához. Ha nem kezeli, elhanyagol­ ja a ferzőzést, súlyos szövődményekhez vezethet.
SZEMÉLYES TANÁCSOM

Az élelmiszerboltokban kapható tőzegáfonya-leveket a feldolgozás során nagyon megédesítik. Ha­ tározottan állítom, hogy nem ezeket a termékeket szoktam az embereknek ajánlani. Keressen édesítetlen termékeket a bio-élelmiszerboltokban. A valódi tőzegáfonyalé nagyon fanyar ízű, de igen hatásos. Szokták a természetes tőzegáfonyalevet almalével is kombinálni. Ez mindaddig rendben van, amíg meg nem cukrozzák.

A vadgesztenye, bár hagyományosan lázcsillapító­ ként, valamint meghűlés ellen háziszerként hasz­ nálták, Európában újabban a reneszánszát éii. En­ nek talán az a magyarázata, hogy a virágja, a leve­ le, a termése magja és a fa kérge egyaránt gyógy­ hatású anyagokat tartamaz. Általában a forrázatukat, teájukat szokták orvosságként használni. A vadgesztenyevirágnak összehúzó, gyomor- és bél­ görcsoldó, trombózist megelőző hatása van. A le­ vélből készült teát háziszerként belsőleg bélhurut, valamint belső vérzések ellen, külsőleg pattanásos arcbőr lemosására használják. A vadgesztenye magjának az érrendszert erősítő, az erek átjárha­ tóságát elősegítő, a véralvadást gátló hatása van. Visszérgyulladás, lábszárfekély kezelésére hasz­ nálják. A magból finom textilárúkhoz használható mosószert, valamint ragasztószert lehet házilag előállítani. A fa kérgének hatóanyagai fényvédő kenőcsök, napolajok alkotórészei. Sok herbalista vallja és jósolja, hogy amint a baby-boom gyermekei középkorúak lesznek, a vadgesztenye ismét népszerűvé válik az Egyesült Államokban.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Erősíti és tónusossá teszi a vénákat. Enyhíti avisszeres fájdalmakat, Izzasztó hatású, csökkentheti a lázat.

196 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Hogyan kell használni?
KÜLSŐLEG

A „száz csúcstermék" * 197 VIASZBOKOR (Myrica cerifera)
A TÉNYEK

Európában számos külsőleg használt, vadgeszte­ nye-készítmény van - rendszerint por alakjában forgalomban, amiket a csomaghoz mellékelt hasz­ nálati utasítás szerint alkalmaznak. Amerikába ezek nehezen jutnak be.
BELSŐLEG

Európa egyes országaiban (pl. Németországban), belsőleg (pl. vénabántalmak ellen) alkalmazandó vadgesztenye-drogok kaphatók többnyire filmtab­ letták, ill. drazsé alakjában. Adagolásuk: naponta 1-3-szor 1 tabletta, vagy drazsé. Magyarországon a vadgesztenye (Aesculus hippocastus) levelének kivonata (Hippocas­ tani folti extractum) érelmeszesedés megelő­ zése, valamint érelmeszesedés okozta szív­ es érrendszeri panaszok csökkentésére aján­ lott oldat egyik hatóanyaga. A vadgesztenye magjának porkivonata (Hippocastani semensipulvis extractum), valamint folyékony kivo­ nata (Hippocastani semenis fluidum extrac­ tum) aranyér elleni kenőcsök, valamint visszérkrém egyik alkotórésze.

A természetgyógyászok nagyon nagy becsben tart­ ják ezt az Amerikában honos növényt. A viaszbo­ kor ágainak porrá tört kérgéből készített forró te­ át, mint kitűnő köptetőt, rendelték meghűlés, kö­ högés, vagy influenza esetén. Erős izzasztó hatása következtében a lázat is csillapította. A beteg kép­ letesen szólva „kiizzadta a betegségét". Nagy adagban bevéve hánytató hatású, ami miatt régen főleg mérgezések esetén alkalmazták. Kitűnő száj­ víz készíthető belőle, főleg érzékeny, vagy fájdal­ mas fogíny kezelésére. A kivonatát a bőrbe dör­ zsölve csökkenti a visszerek által okozott panaszo­ kat. Az egyik legrégebbi orvosság az aranyeres csomók kezelésére.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Elősegíti a meghűlés miatt a légútakban pangó vá­ ladék kiürülését. Enyhe serkentő hatása van. Jó összehúzó (adsztringens) szer. Enyhíti a vénagyulladás okozta panaszokat. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Kapszulák: Ha szükséges, naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszu­ lát szedjen. Kivonat: 10-20 cseppet keverjen el folyadékban és igya meg.

198 • Earí Mináell: Gyógyfüvek bibliája Szájvíz: Ha szükséges, gargarizáljon a porból, vagy a kivo­ natból készített folyadékkal. Por: 1/2-1 teáskanálnyi port keverjen el 1 csésze meleg vízben és igya meg.
KÜLSŐLEG

A „száz csúcstermék" • 199 len. Naponta 2-3-szor bedörzsölve a bőrbe, meg­ gyógyítja az atiétalábat. 1-2 evőkanálnyi hagymáié és 1 teáskanálnyi ecet elegyével esetleg sikerül a májfoltokat elhalványítani. A naponta elfogyasztott vöröshagyma fölös­ legessé teheti, hogy kardiológushoz kelljen men­ nie. Több vizsgálattal igazolták, hogy azok vé­ rében, akik naponta egy közepes nagyságú fej vö­ röshagymát ettek, csökkent az összes koleszterin koncentrációja és ugyanakkor megnőtt a „jó" HDL-koleszterin szintje. A vöröshagyma a vér­ nyomást is csökkenti és megakadályozza a vér­ rögök képződését. Az Egyesült Államok Nemzeti Rákkutató Intézetében újabban végzett vizsgála­ tok azt mutatták, hogy azok körében, akiknek az étrendjében sok allium-zöldség (vöröshagyma és fokhagyma) szerepelt, ritkábban, kisebb arányban fordult elő gyomorrák, mint azok között, akik csak kevés hagymafélét fogyasztottak. A népi babona szerint a vöröshagyma segít megőrizni a nemi ké­ pességet.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Szükség szerint kenje be a folyékony kivonattal a visszereket és az aranyeres csomókat. VÖRÖSHAGYMA (Allium cepa)
A TÉNYEK

A köznapi vöröshagyma az egyik legtöbb betegség ellen és legrégibb idő óta alkalmazott orvosság. Már régen azelőtt, hogy a különböző meghűlés el­ leni (gyári) készítmények forgalomba kerültek vol­ na, a herbalisták hagymaléből és mézből készült szirupot adták a légúti váladékpangás csökkenté­ sére. Culpeper „a makacs köhögés ellen és a szívós váladék kiköhogésére" ajánlja. Magam is kipró­ báltam és megállapíthattam, hogy valóban hat, de a recept nélkül kapható meghűlés elleni gyógysze­ rek mellékhatásai, pl. szédülés, vagy idegesség nél­ kül. A hagyma az emésztésnek is jót tesz. A pirított hagymát fülfájás elleni borogatásra használták. Egyesek úgy tartják, hogy naponta egy fej vöröshagyma elfogyasztása megakadályozza a hajhullást. A hagyma nedvét közvetlenül a bőrre kenve, vagy bedörzsölve, speciális gyógyhatást fejt ki. A sózott hagyma hatásos lehet a szemölcsök el-

Jó köptető. Enyhíti a meghűléses panaszokat. Megkönnyíti a bélgázok távozását a szervezetből. Elősegíti a szívbetegség elleni védekezést. Gomba ellenes hatása van. Jól hat a szemölcsök ellen. Jó fertőtlenítő.

200 * Earl Mindeü: Gyógyfüvek bibliája Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

A „száz csúcstermék" * 201 VÖRÖS LÓHERE (Trifolium pratense)
A TÉNYEK

Lé: Naponta 3-4-szer 1 teáskanálnyi hagymalevet nyeljen le. A lé elkészítése céljából konyhai mixelőben homogenizáljon ei egy fej nyers hagymát, majd tüllkendőn szűrje át. Hűtőszekrényben tárol­ hatja. Meghűlés ellen keverjen el a meleg lében 2 evőkanálnyi mézet. Friss növény: A vöröshagymát nyersen is eheti.
KÜLSŐLEG

Kenje be a szemölcsöt, vagy atlétaláb esetén, a lá­ ba ujjai közét hagymalével. Fertőtlenítőként a bőr­ sebekre is kenheti.
VIGYÁZAT

Amikor hagymát szeletel, óvakodjék a szemirritációtól. Ha szoptató anya, ne fogyasszon hagymát, mert a csecsemőjénél kólikát okozhat.
SZEMÉLYES TANÁCSOM

A „hagymás lehelet" ellen próbáljon egy kis petre­ zselyem zöldjét enni. Klorofill-tabletták ugyancsak segíthetnek a hagymaszagot megszüntetni.

A lóhere virágjából főzött teát hagyományosan máj- és epebantalmak, ízületi és reumás panaszok enyhítésére fogyasztották. Fürdővízhez adva reu­ ma és ízületi bántalmak enyhítésére használták. Izomlazító és köptető hatást is tulajdonítanak neki. A lóherevirágot - akárcsak sok más növényt egyéb drogokkal kombinálva különböző daganatos betegségek kezelésére is megpróbálták felhasznál­ ni. Az 1940-es években a híres-hirhedt Hoxsey-féle „vörös lóhere kombináció" gyakran került az Ame­ rikai Orvostársaság kritikájának kereszttüzébe. Abban az időben a rákos daganatok hivatalosan engedélyezett kezelése csak a műtét, vagy a sugár­ terápia volt, Az orvostársadalom Hoxseyt sarlatánnak minősítette. A „vörös lóhere kombináció" va­ lóban a ráknak nem mindenható orvossága, azon­ ban vitathatatlanul Hoxsey nevéhez fűződnek az első lépések a népi kezeiési módoknak, a különbö­ ző növényekből kivont anyagoknak a daganatok modern terápiájában történő alkalmazása felé. (Gondoljunk csak a Magyarországon is jól ismert és alkalmazott vinblasztin, illetve vinkrisztin alka­ loidokra, ezeket is növényekből állítják elő).
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Kedvező hatású máj- és epebantalmak ellen. Enyhíti a reumás és más ízületi gyulladásos pa­ naszokat. Esetleg gátolja bizonyos daganatok növekedését.

202 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

A „száz csúcstermék" • 203
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Kapszulák: Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen. Kivonat: Naponta keverjen el 10-30 cseppet meleg folya­ dékban és igya meg.
VIGYÁZAT

Jót tesz gyomorpanaszok ellen és elősegíti a bélgá­ zok távozását a szervezetből. A koleszterinszint csökkentése révén véd a szív­ betegség kialakulása ellen. Jó B-vitamin-forrás. Jót tesz az aranyeres csomóknak és a bőrnek. A kivonata nyugtatóként hat. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Ezt és bármely más gyógynövényt csak az orvosá­ val történt konzultáció után használja daganatos betegségek esetén. ZABROST (Avena sativa)
A TÉNYEK

Egyen sok zabrostban gazdag ételt. Kivonat: Gyomorrontás, emésztési zavarok esetén naponta legfeljebb 3-szor 10-20 cseppet vegyen be a tüne­ tek enyhítése céljából.
KÜLSŐLEG

A reggeli nem mindig jelentette a cukorral bőven meghintett cereáliák fogyasztását, mint manapság. „Kevésbé felvilágosult" elődeink - lehet, hogy anyagi kényszerből - zabkását reggeliztek. Ma már tudjuk, hogy a zab nemcsak tápláló, hanem más célt is szolgál. A zabkorpa egy beta-glukánnak ne­ vezett anyagot tartalmaz, amely erélyesen csök­ kenti a vérszérum koleszerinszintjét. A bétaglukán az oldható rost egyik alakja. A zab jót tesz az emésztésnek, a zabkivonat pedig természetes hashajtó. A zabnövénynek egyetlen része sem vész kárba: a megszárított zabszalmából készített für­ dővíz csillapítja az aranyeres fájdalmakat és fel­ frissíti a fáradt, fájó lábakat.

A szalmáját külsőleges készítmények alakjában fürdők, aranyeres csomók kezelésére szolgáló ülofürdők, valamint lábfürdők elkészítéséhez hasz­ nálja.
SZEMÉLYES TANÁCSOM

A zabkorpa mennyiségét fokozatosan növelje az étrendjében, hogy a szervezetének ideje legyen az étrendváltozáshoz hozzászokni. Ha egyszerre túl sok zabkorpát fogyaszt el, az görcsöket és felfúvó­ dást okozhat. Magyarországon az étkezési céira árusított zabkorpán kívül a zabot (Avena sativa) gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású

204 • Earl Mindéit: Gyógyfüvek bibliája termékként más drogokkal kombinálva a do­ hányzásról való leszokást elősegítő kapszula alkotórészeként is forgalmazzák. ZELLER (Apium graveolens)
A TÉNYEK

A „száz csúcstermék" • 205 Olaj: Naponta 2-szer keverjen el 6-8 csepp zellerolaiat vízben és igya meg.
VIGYÁZAT

A zellerlevet és -olajat a terhesség alatt nem sza­ bad használni. Magyarországon a zöldségként árusított zeliergyökéren kívül a zellerlevelet (Apüfolium) mint gyógyszernek nem minősülő gyógyhatá­ sú terméket más drogokkal kombinálva ro­ boráló teakeverék alkotórészeként is forgal­ mazzák.
t

Azt hihetné, hogy a zeller nem egyéb, mint a hús­ levesbe belefőzött, vagy a krumpli salátába vágott zöldség. Pedig a zeller gyökerének, levelének és magjának egyaránt gyógyhatása is van. A zeller le­ ve és a zellermag kivonata kitűnő vizelethajtó. A zeller gyökér nyugtató hatást fejt ki az emésztő rendszerre, megszünteti a gyomorrontást és előse­ gíti a gázok távozását a szervezetből. Reumás és köszvényes panaszok enyhítésére is alkalmasnak tartják. A zeileríé közkedvelt népi orvosság, ami­ nek megivásától a menstruáció bekövetkezését remélték.
A LEHETSÉGES ELŐNYÖK

Néhány hamarosan népszerűvé váló gyógynövény
Bár az alábbi gyógynövények nem érték még el a „Száz csúcstermék" státuszát, az Egyesült Álla­ mokban egyre nő a népszerűségük és egyre többen kezdik alkalmazni őket. OSHA (Ligusticum porteri)
A TÉNYEK

Természetes vizelethajtó. Jót tesz az emésztésnek és növeli az étvágyat. Enyhítheti a reumás és a köszvényes fájdalmakat. A zellerlé és -olaj kiválthatja a menstruációt. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT

Lé: Naponta 2-3-szor vegyen be 1 evőkanálnyi zeller­ levet.

Ezt a növényt eredetiieg az amerikai földrész nyu­ gati jészén élő őslakosok használták meghűlés és telso^ légúti fertőzések kezelésére. Manapság azt tartják róla, hogy serkenti az immunrendszer mű­ ködését, segítve ezzel a szervezet védekezését - töb-

206 • Eari Mindéit Gyógyfüvek bibliája bek között - a vírusfertőzések ellen. Manapság a lomatuum-gyökérrel, egy másik immunstimuláiö szerrel kombinálva kapszulákban árulják az indiá­ nok. Amilyen mértékben terjed a köztudatban az osha-nak az immunrendszerre kifejtett kedvező ha­ tása, úgy válik majd ugyanolyan népszerűvé, mint az cchinacea (kansasi kígyógyökér), az asztragálusz és más jól ismert növényi immunserkentők. Hogyan kell használni? Naponta legfeljebb 3-szor egy kapszulát szedjen. Naponta legfeljebb 3-szor 20-30 cseppet kever­ jen el folyadékban és igya meg. SZÖZBOKOR, vagy BARÁTCSERJE (Agnus castus)
A TÉNYEK

A „száz csúcstermék" • 207 Hogyan kell használni? Naponta legfeljebb 3-szor egy kapszulát szedjen Naponta legfeljebb 3-szor 10-30 cseppet kever­ jen el folyadékban és igya meg. REISHI GOMBA (Ganoderma lucidum)
A TÉNYEK

A szűzbokor, vagy barátcserje rendkívül népszerű Európában, ahol a premenstruációs tünetek, vala­ mint a menopauzával járó néhány nagyon kelle­ metlen panasz enyhítésére használják. Évszázad­ okon át a mértéktelen nemi vágyak csökkentésére használták, azonban semmi bizonyítéka sincs an­ nak, hogy a barátcserjének bármilyen hatása lenne a libidóra. Az európai herbalisták elsősorban női bántalmak ellen ajánlják. Az amerikai kollégáik azt vallják, hogy amint a baby-boom gyermekei kö­ zépkorúak lesznek, a barátcserjét, mint az ösztrogénpótló terápia alternatíváját ismét fel fog­ ják az Egyesült Államokban fedezni.

Az újabb vizsgálatok, amiket ezzel a Távol-Kele­ ten nagyon népszerű ínyencségnek számító gom­ bával végeztek, azt mutatták, hogy egerekben meg tudta állítani a rákos daganatok növekedését. Ter­ mészetesen nagyon sok kutatásra van még szükség ahhoz, hogy eldönthessék, vájjon emberben is ha­ sonló hatást fejt ki. Más vizsgálatok szerint ennek a gombának nagyon erős antihisztamin-hatása van, amivel meg lehet szüntetni, vagy legalább is enyhíteni lehet az allergiás tüneteket. A shiitake gombához hasonlóan, a reishi gomba is képes a szérum koleszterinszintjét csökkenteni és a vérrö­ gök képződését megakadályozni. Hogyan kell használni? Naponta legfeljebb 3-szor egy kapszulát szedjen.

208 • Earl Mindeli: Gyógyfüvek bibliája

A „száz csúcstermék" • 209

GYÓGYNÖVÉNY! EAK ÉS ALKALMAZÁSUK Kétféle teát különböztetünk meg: az egyiket el­ sődlegesen a kávé, vagy a tea helyett, azok alter­ natívájaként isszuk, a másikat gyógyhatásai miatt fogyasztjuk. Az előbbieket a szupermarketekben árulják és ezekben a teákban a gyógynövények, vagy azok kivonatai csak ízesítőként fordulnak elő. Aránylag gyenge és általában veszélytelen te­ ák, de nem fejtik ki azokat az előnyös hatásokat, amiket a valódi gyógyteák esetén tapasztalunk. Az igazi gyógyteákat szabadon kimérve, vagy elő­ re csomagoltan, illetve zacskós teaként kiszerelve patikákban, gyógynövényboltokban, illetve bioélelmiszerboltokban iehet megvásárolni. Altalá­ nos szabály, hogy ezek a gyógy növény készítmé­ nyek sokkal hatékonyabbak, mint a közönséges teák és ezért körültekintően kel) velük bánni. Mi­ előtt bármilyen gyógyteát használna, igyekezzék minél többet megtudni róla. Ha terhes, vagy ma­ gas a vérnyomása, konzultáljon előbb az orvosá­ val, mielőtt bármilyen gyógy növény teát kezdene fogyasztani. Ne ígyék serkentő hatású teát (pl. csi­ kófark-teát) este, vagy elernyesztő, bódító hatásút (pl. kamillateát) nap közben, amikor ébren kell lennie. Egyes forgalmazók koffeint tehetnek a csomagolt gyógyteáikba. Ha el akarja kerülni ezt a szert, nagyon gondosan olvassa el a tea címké­ jét. Legjobb, ha „koffein-mentes" felirattal ellá­ tott gyógyteát vesz. A gyógyteát nagyon egyszerű elkészíteni. For­ raljon vizet. Tegyen 1 evőkanálnyi gyógyteát (herbát) a teatojásba és merítse azt 1 csészényi forró

vízbe. Körülbelül 5-10 percig hagyja ázni. Ezután vegye ki a teatojást és igya meg a teát. Ha nem kí­ ván teatojást használni, egyszerűen szórja a herbát a forró vízbe és 10 perc elteltével szűrje le. Több csészényi tea elkészítéséhez üveg-, vagy ke­ rámia teáskannát használjon. Minden egyes csé­ szére 1 evőkanálnyi herbát számítson. Az otthon elkészített teáját cukorral, vagy mézzel édesítheti. Meleg időben jégkockákat tehet az elkészített teához, így jeges teát ihat. Az alma-, a borosmen­ ta-, a kamilla-, az áfonya, a málnalevél- és a na­ rancsvirágtea különösen jó lehűtve. Körítse cit­ romszelettel, vagy friss leveles mentaággal. Az alábbi jegyzékben a népszerű gyógynövény­ teákat és röviden az alkalmazásukat soroltam feí. Angyaigyökér-tea Ánizsmag-tea Bazsalikom- és borvirág-tea Bodzavirág-tea Bojtorjángyökér-tea Borókabogyó-te a Borsos menta-tea Borvirág-tea Enyhe görcsoldó és elő­ segíti az emésztést Az orr és a melléküre­ gek duzzadását csök­ kenti Tonikum Fokozza az immun­ rendszer működését Jót tesz ischias és reumás ízületi gyulladás esetén Jót tesz hólyaghurut el­ len Megkönnyíti a bélgá­ zok távozását Búskomorság ellen

210 • Earl Mindéit Gyógyfüvek bibliája

A „száz csúcstermék" • 211

Buku-tea Cickafark-tea Cikória-tea (katángkóró-tea) Csalánlevél-tea Csipkebogyó-tea Édesgyokér-tea Édeskömény-tea Fa héj-te a Fekete áfonya-te a Fekete bodza­ virág-tea Fekete ribiszke-tea Fodormenta-tea Galagonyabogyó-tea Ginzeng-tea Gyermekláncfű-tea (pitypang-tea) Gyömbér-tea Hidrasztiszgyökér-tea Jázmin-tea Kakukkfű-te a

Természetes vizelet haj­ tó (nagy mennyiségben fogyasztva veszélyes) Általános tonikum Étvágygerjesztő, javít­ ja a máj működését Növeli a vérnyomást (kerülje, ha magas a vérnyomása) Kellemes ital, különö­ sen meghűlés esetén Jó hashaslő Jót tesz a hasnyálmi­ rigynek „Tisztítja" az agyat Segíti a vérkeringést Fokozza az immun­ rendszer működését Serkenti az ízlelőbimbókat Elősegíti a bélgázok tá­ vozását Idős emberek erőnlétét növeli Természetes tonikum Javítja a máj- és a ve­ seműködést Visszaszerzi az étvágyat Belső detergens (kerül­ je, ha magas a vérnyo­ mása) Enyhe idegnyugtató "Torokfájás és meghűlés ellen

Kamillavirág-tea Komló-te a Kukorica haj-te a Lepkeszeg-tea (görögszén a-tea) Lucerna-tea Macskagyökér-tea Macskamenta-tea (gy öngy m ent a -tea) Málnalevél-tea Maté-tea Narancsvirág-tea Pemetefű-tea Petrezselyem-tea Szárcsagyökér-tea (szarszaparilla-tea) Szennalevél-tea Szilfa kéreg-tea Szúrós csoda­ bogyó-tea Tarackbúza-te a Tőzeg áfonya-te a Vörös ló herevirág-tea Zsálya-tea

Megnyugtatja a túl ak­ tív gyermeket; különö­ sen jó lefekvés előtt Nyugtató Csökkenti a húgyúti fertőzésekkel járó fáj­ dalmat Meghűlés ellen Elősegíti az emésztést Természetes nyugtató Elernyesztő, enyhe nyugtató Erősíti, ionizálja a mé­ het Fokozza az izomtónust Enyhe altató Elősegíti a szívós légúti váladék kiürülését Vizelet haj tő Hashajtó; a hormon­ egyensúlyt szabályozza (rendszeresen nem sza­ bad fogyasztani) Jő hashajtó Fájdalomcsillapító Jó vizelethajtó Erősíti a hőlyagzáró iz­ mot, jó vizelethajtó Kellemes étkezés előtti ital Belső tisztító Összehúzó hatású

3. FEJEZET A RÉGI IDŐK KEDVENCEI
Ezeket a régi gyógynövényeket évszázadokon át eredményesen használták. Talán ma már nem felel­ nek meg a „Száz csúcstermék" követelményeinek, a hagyományos természetgyógyászok közül azonban még sokan ma is alkalmazzák. Érdekes, hogy meny­ nyire eltér az amerikai és az európai felfogás a nö­ vényi eredetű gyógyhatású szerekről: a VII. Magyar Gyógyszerkönyvben az alább ismertetett gyógynö­ vények közül több hivatalos drogként szerepel. BORVIRÁG (Borago ofpcinalis)
A TÉNYEK

A középkorban borvirág-teát adtak a lovagi tor­ nák vetélkedőinek, mint morális stimuláló szert. Culpeper azt jegyezte föl erről a növényről, hogy :,megnöveli a tejet a nők mellében". Igen alkalmas volt arra, hogy a légútakból a pangó váladékot el­ távolítsa. Az évek során a herbalisták nagyon sok­ féle betegség ellen használták, kezdve a fekélytől egészen az idegkimerültségig. Kitűnően alkalmaz­ ható a premenstruációs tünetek ellen.

214 • Earl Mindéit Gyógyfüvek bibliája Hogyan használják ma? Borvirág-készítmény kivonat és kapszulák alakjá­ ban kapható. Naponta legfeljebb 3 kapszulát szed­ jen. A kivonatból naponta 1 teáskanálnyit kever­ jen el gyümölcslében és igya meg. FRANCIA LEVENDULA (Lavandula offtcinalis)
A TÉNYEK

A régi idők kedvencei * 215 mint ízületi fájdalmak enyhítésére ajánlott kenőcs alkotórészeként is forgalomban van. A levendula-olaj (Aeíheroleum lavandulae) fel­ ső légúti megbetegedések tüneteit csökkentő csepp, illetve oldat, valamint reumaellenes fürdőolaj, masszázsolaj, illetve orrdugulást mérséklő orrkenőcs egyik hatóanyaga. GYÖNGYAJAKFŰ (Leononts cardiaca)
A TÉNYEK

Ez a menták családjába tartozó növény nagyon népszerű és parfümök, szappanok és illatszeres zacskók gyártásánál használják föl. Már a rómaiak levendula-virággal illatosították a nyilvános fürdő­ iket. A növény neve is a latin lavare ( - mosni) szó­ ból származik. Az aromaterápiában a levendula­ olajat az elernyedés elősegítésére és a fejfájás ke­ zelésére alkalmazzák. A levendula-tea a „gázos gyomor" hagyományos orvossága, azonkívül a szo­ rongás oldására, enyhítésére használják. Hogyan használják ma ? Keverjen 5 csepp levendulaolajat a nyugtató fürdő vizébe. A VII. Magyar Gyógyszerkönyv a valódi le­ vendula (Lavandula angustifolia Mii!., szino­ nimája: Lavandula ojficinalis) félcserjének a teljes kinyílás előtt gyűjtött virágait levenduiavirág (Lavandulae flos) néven hivatalos drognak ismeri el. Egyéb drogokkal kombi­ nálva tonikum, nyugtató teakeverék, vaia-

Ősi idők óta használták ezt a növényt „női bajok" kezelésére és mint a szivet erősítő orvosságot. A görögök a szülési fájdalom enyhítésére és mint nyugtatót alkalmazták. Culpeper azt írta róla, hogy „nincs nála jobb gyógynövény a szívből a bús­ komorság eltávolítására és a szív erősítésére". A modern herbalisták a premenstruációs tüne­ tek kezelésére használják a gyöngyajakfüvet. Azt tartják, hogy egyéb „női gyógyfüvek"-kel, pl. málnalevéllel kombinálva, segít a méhet a vajúdásra és a szülésre felkészíteni. Hogyan használják ma? Naponta legfeljebb 3-szor keverjen el 10-15 csepp kivonatot meleg folyadékban és igya meg. A meg­ szárított növényből naponta készítsen teát és igyon meg 1 csészével.
VIGYÁZAT

A terhesség alatt ne, csak közvetlenül a szülés előtt használja.

216 • EarlMindelh Gyógyfüvek bibliája GYŰRŰFA (Hamamelís virginiana)
A TÉNYEK

A régi idők kedvencei * 217 högés, bélbántalmak, sőt a világ egyes részein a tü­ dőbaj kezelésére is használják. Nagy jódtartalma miatt pajzsmirigy-túitengés elleni gyógyszer. Hogyan használják ma? Készítsen teát a megszárított zuzmóból. Naponta 1 teáskanálnyi herbát keverjen el fél csésze forró vízben, majd szűrés után lassan szürcsölgetve igya meg. Két hétnél tovább ne használja egyfolytában. KAPCSOS KORPAFŰ (Lycopodium davatum)
A TÉNYEK

Először az északamerikai indiánok használták a búbájdiónak is nevezett gyógynövényt. A leveléből, valamint az ágai kérgéből készített főzet, illetve ki­ vonat gyulladáscsökkentő hatású, jól alkalmazható kisebb horzsolások, vágások, zúzódások külsőleges kezelésére. Jó hatású az aranyeres és visszeres bán­ talmak ellen. A kivonat arclemosó folyadék alkotó­ részeként a bőr revitalizálására és a fölösleges zsír eltávolítására alkalmas. A teáját belsőleg izzasztásra, valamint bélhurut ellen használják. Hogyan használják ma ? Gyárilag desztillált kivonatot használjon az irritált területek naponta többszöri kezelésére. Magyarországon a gyűrűfa kérgét (Hamamelidis cortex) mint gyógyszernek nem minő­ sülő gyógyhatású terméket, prosztatagyulladások esetén fellépő szubjektív panaszok csökkentésére javasolt cseppek egyik ható­ anyagként forgalmazzák.

Az amerikai indiánok a növény spóráit a sebre szór­ ták a vérzés csillapítása, megállítása céljából. A ke­ vés vízzel elkevert spórákat lenyelve, vizelethajtó­ ként és makacs, idült székrekedés ellen használják, Hogyan használják ma? A gyógynövényboltokban árusított porával (spórá­ jával) kisebb bőrsebeket hintsen be. KARDAMON (Élettana cardamomum)
ATÉNYEK

IZLANDI ZUZMÓ (Centraria islandica, Lichen islandicus)
A TÉNYEK

Az északi területeken táplálkozásra is alkalmas le­ mezes zuzmót, népi orvosságként hörghurut, kö-

Az Indiában honos növény áthatóan illatos magvai nagy mennyiségű illóolajat tartalmaznak, amit már az ókorban étvágygerjesztőnek, az emésztés előse­ gítésére, valamint afrodiziákumként használtak. A curry mindenkori alkotórésze.

218 * Eari Mindell: Gyógyfüvek bibliája Hogyan használják ma? Étvágytalanság, emésztési panaszok esetén kever­ jen el 15 elporított magot fél csésze forró vízben. Adjon hozzá két evőkanálnyi friss gyömbérgyöke­ ret és egy kis darab fahéjat. Lassú tűzön főzze 15 percen át. Ekkor adjon hozzá fél csésze tejet és főzze további 10 percen át lassú tűzön. Tegyen hozzá kevés vaníliát, majd édesítse meg mézzel. Naponta igyon meg belőle 1-2 csészével. Magyarországon a kardamom termése (Cardamonifructus),mint gyógyszernek nem mi­ nősülő gyógyhatású termék más drogokkal kombinálva svédcseppek, gyomorcseppek al­ kotórészeként van forgalomban. KERTI KAKUKKFŰ (Thymus vulgáris)
A TÉNYEK

A régi idők kedvencei • 219 Atlétaláb kezelésére naponta kenje be a kivonatá­ val a lába ujjai között. A kivonata tetű és rüh ellen is alkalmazható. Naponta használja. A VII. Magyar Gyógyszerkönyv a kerti ka­ kukkfű (Thymus vulgáris h.) fásodé félcserje virágzó ágvégét (Thymi vulgáris herba) hiva­ talos drognak ismeri el. A virágzó, friss ágvégekből vízgőzdesztiHálással előállított, fino­ mított illóolaj, a kakukkfű olaj (Aetheroleum thymi) ugyancsak hivatalos. A növény herbája (Thymi herba) más drogokkal kombinálva fogkrém, szájvíz, ecsetelő, gél és tabletta al­ kotórészeként van forgalomban. A folyékony kivonata (Thymifluidumextractum) köhögés elleni szirupban és cseppekben fordul elő. A növény kivonata (Thymi herbae extractum) köhögés elleni cseppek, oldat, köhögéscsilla­ pító instant tea, illetve zselé egyik alkotóré­ sze. A kakukkfű-tinktúra (Thymi tinctura) gyulladáscsökkentő és a letapadt légúti vála­ dék kiürítését elősegítő cseppek, elixír, vala­ mint az égési sebek hámosodását elősegítő kenőcs egyik alkotórésze. A kakukkfűolaj (Aetheroleum thymi) a légzést megkönnyítő inhalátum, cseppek, krém, orrkenőcs, illetve tabletta egyik alkotórésze.

A középkorban azt tartották a kakukkfűről, hogy növeli a bátorságot: A nők kakukkfűvet adtak a lo­ vagjuknak, mielőtt elmentek a csatába. Culpeper az írta e növényről, hogy a „tüdőt erősíti" és „bel­ sőleg alkalmazva megnyugtatja a gyomrot és ki­ hajtja a szeleket". Az évek során a kakukkfűvet köptetőként, fertőtlenítőként használták és gom­ baellenes szerként is ismerték. Torokfájás esetén a teája alkalmas gargarizálásra. Hogyan használják ma? Készítsen teát a megszárított növényből. Naponta legfeljebb 3-szor igya, vagy gargarizáljon a teával.

220 * Earl Mindeli: Gyógyfüvek bibliája MUSTÁR (FEHÉR ÉS FEKETE) (Brassica hirta) (Bmssica nigra)
A TÉNYEK

A régi idők kedvencei • 221 mint gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású ter­ méket, ideges eredetű szívpanaszok, ún. „ideges szívdobogás" ellen külsőleges alkalmazásra aján­ lott emulzió egyik hatóanyagát forgalmazzák. ORVOSI CITROMFŰ (Melissa ojficinalis)
A TÉNYEK

Mindkét mustárnövény tulajdonságai hasonlók egymáshoz, bár a fekete mustárt erősebb hatású­ nak tartják. Culpeper a mustárt külsőleg ízületi fájdalmak és derékfájás kezelésére javasolta, míg mézzel összekeverve szájon át szedve a köhögés csillapítására ajánlotta. Az évek során a herbalisták nagyrészt követték Culpeper útmutatását, ma­ napság azonban már csak külsőleg alkalmazzák a mustár gyógyhatását. Hogyan használják ma? Alkohollal hígított mustárolajat dörzsölve a bőrbe, fokozni lehet az ízületi gyulladás területének vérel­ látását. Sohase használjon a bedörzsöléshez hígítatlan mustárolajat, mert nagyon irritáló lehet. Gyer­ mekkoromban, valahányszor nagyon meghűltem, az édesanyám mustártapaszt tett a mellemre. Na­ gyon jó nyugtató hatású volt a kimelegedést okozó mustár. A tapaszt mustárlisztből (a mustármagok őrleményéből) könnyen el lehet készíteni. Keverje Össze a mustárlísztet hideg vízzel, hogy sűrű paszta legyen belőle. Térítse szét a pasztát egy tiszta ken­ dőre és tegyen egy gézréteget a mustár fölé. Az így elkészített mustártapaszt helyezze a mellkasra, vagy a gyulladásos ízületre. Tíz perc elteltével távolítsa el a tapaszt. Ha hosszabb ideig a bőrön hagyja, irritáció léphet föl. A fehér mustár leveleit saláták ízesí­ tésre lehet használni, nagyon jó ízűek. Magyarországon a mustárolajat (Oleum sinapis)

Az eredetileg Távol-Keleten honos növényt arab kereskedők juttatták el Spanyolországba. Később bencés szerzetesek vitték magukkal Németország­ ba. Az Európában még mindig népszerű orvosi cit­ romfű ma már az Egyesült Államok egyes részein is no. Mint a mentacsalád egyik tagja, illóolajokat tartalmaz, amelyek kellemes citromillatúak. Az or­ vosi citromfű régóta használt népi orvosság bélfel­ fúvódás és kólika ellen. A 17. század híres herbalistája, Culpeper, annyira hitt az orvosi citromfű gyógyító hatásában, hogy a következőket írta: „Készítsenek a nedvéből cukorral szirupot... és minden előkelő hölgy házában legyen belőle anynyi, hogy jusson a szegény és beteg szomszédok gyenge gyomrának és beteg testének gyógyítására is". A herbaiisták még mindig rendelik ezt a gyógy­ füvet gyomorrontás, idegfeszültség és álmatlanság ellen. A melegen fogyasztott teája izzasztó hatású, Az izzadás lehűti a testet és csökkenti a lázat. Hogyan használják ma? Az orvosi citromfű sokfelé tea, száraz tea és kivo­ nat alakjában kapható. Naponta legfeljebb 3-szor 1/2-1 teáskanáinyi kivonatot keverjen el folyadék-

222 • Emi Mindell: Gyógyfüvek bibliája ban. Naponta készítsen a szárított herbából teát, vagy igyon meg 1 csészényi csomagolt teát. A VII. Magyar Gyógyszerkönyvben a citromfű (Melissa officinalis h.) virágzáskor gyűjtött és megszárított lomblevele, mint citromfűlevél (Meíissaefolium) hivatalos drogként szerepel. A citromfűlevél (Melissae folium) számos nyugtató, görcsoldó hatású csepp, teakeverék, epetea, gyomorcsepp, drazsé, továbbá a szájhigiénét javító fogkrém, szájvíz, valamint kizárólag a szájon és a környékén jelentkező herpes simplex kezelésére ajánlott ecsetelő és gél egyik alkotórésze. A citromfű herbája (Melissae herba) roboráló, nyugtató, valamint epetea, továbbá tonikum egyik alkotórésze­ ként is forgalomba kerül. A citromfű tinktúrája (Melissae tinctura), illetve a citromfűiével kivonata (Melissae Jolii extractum) gyomorbántalmak elleni cseppek, illetve nyugtató ha­ tású drazsé és teakeverék egyik alkotórésze.

A régi idők kedvencei * 223 javasolják azoknak, akik nagyon erősen izzadnak. Culpeper azt ajánlotta, hogy zsályateával öblöges­ se a száját az, akinek az ínyc fáj. A tea egyébként gyomorgörcsök és felfúvódás csillapítására is al­ kalmas, valamint jót tesz az emésztésnek. A zsálya kedvelt konyhai fűszer. Hogyan használják ma? Készítsen a megszárított herbából teát. Naponta igyék. Naponta legalább 3-szor gargarizáljon a zsá­ lyateával az ínyfájdalmak enyhítése céljából. A VII. Magyar Gyógyszerkönyv az orvosi zsálya (Salvia officinalis L.) félcserje virágzás előtt és virágzáskor gyűjtött megszárított le­ velét , mint orvosi zsályalevelet (Salviae folium), hivatalos drogként ismeri el. A drog görcsoldó epetea, köhögéscsillapító és köptető tea, májra és epére ható növényi tabletta, valamint a svédcsepp egyik alkotórésze. Az orvosi zsályalevél kivonata (Salviae folii extractum) más drogokkal kombinálva gyulladásgátlő, fertőtlenítő cseppben, öblögetőben, illetve gélben is for­ galomban van. A zsályalevél illóolaja (Aetherokúm salviae) a székrekedés megszüntetésére javasolt granulátum, a felsőlégúti megbete­ gedések tüneteit csökkentő cseppek, fájda­ lomcsillapító reumatapasz, valamint ízületi és izomfájdalmak enyhítésére ajánlott ke­ nőcs egyik alkotórésze.

ORVOSI ZSÁLYA (Salvia officinalis)
A TÉNYEK

Ennek a gyógyfűnek a botanikai neve a latin saívere (= megőrizni) szóból ered, ami arra utal, hogy a zsályáról azt tartották, hogy minden betegséget gyógyít. A középkorban a zsályát használták a tu­ berkulózisban szenvedő betegekre annyira jellem­ ző éjszakai izzadás ellen. A herbalisták még ma is

224 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája ÖRVÉNYGYÖKÉR (Jnula helenium)
A TÉNYEK

A régi idők kedvencei * 225 RÉTI LEGYEZŐFŰ (Filipendula ulmaria)
A TÉNYEK

Ez a gyógyfű a légúti fertőzések és az emésztési rendellenességek hagyományos népi orvossága. Nemcsak jó köptető, hanem illóolaj- és nagy nyáktartalma folytán védőréteget képez a légutak nyálkahártyáján és ezáltal nyugtató hatást fejt ki. Culpeper meggyőződéssel állította az örvénygyö­ kérről: „Ha minden más orvosság hatástalan, a gyermekek szamárköhögése ellen a legjobb szer". Valamikor az orvostársadalom nagy becsben tar­ totta az örvénygyökeret, ezért felvette az U.S. Pharmacopeia, az Egyesült Államok gyógyszer­ könyvének jegyzékébe. Az örvénygyökér az amenorrhoea, a menstruáció hiányának is népi orvossága volt. (Ezt és minden olyan gyógynö­ vényt, amely menstruáció megindulását válthatja ki, a terhesség ideje alatt nem szabad szedni). Hogyan használják ma? Készítsen a szárított herbából teát. Naponta igyék meg 1 csészével. Naponta legfeljebb 3-szor keverjen el 10-30 csepp kivonatot folyadékban és igya meg. Magyarországon az örvénygyökér (Inula helenium) gyökere (Inulae radix) mint gyógy­ szernek nem minősülő gyógyhatású termék más drogokkal kombinálva a légutak nyál­ kahártyáját nyugtató cseppek egyik alkotó­ részeként van forgalomban.

Ez a gyógynövény I. Erzsébet angol királynő ked­ vence volt átható édeskés illata miatt. A meghűlés, az influenza, a láz és az ízületi gyulladás régóta használt orvossága, mert az illóolajon kívül ugyan­ azt a szalicint tartalmazza, ami a fehér fűzfa kérgé­ ben is megtalálható. A legyezőfű teája kitűnő víz­ hajtó is. Hogyan használják ma? Készítsen teát a szárított herbából. Naponta igyék egy csészével. Magyarországon a réti legyezőfű herbája (Filipendulae herba) mint gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termék, vizelethajtó teakeverék egyik alkotórészeként van forga­ lomban.

SZAGOS ROZMARING (Rosmarinus officinalis)
A TÉNYEK

Culpeper szédülés ellen javasolta a rozmaringból készített teát. A herbalisták még ma is alkalmaz­ zák a belső fül rendellenessége miatt fellépő szé­ dülés csillapítására. Éveken át azt tartották a roz­ maringról, hogy javítja az emlékezőképességet. A rozmaring olaját a halánték bőrébe dörzsölve eny-

226 * Earl Mindellj Gyógyfüvek bibliája hítheti akár a migrénes fejfájást is. Az olívaolajba tett rozmaringlevél, vagy hozzákevert néhány csepp rozmaringolaj népszerű hajápolószer a korpásodás ellen és egyes herbalisták úgy vélik, hogy a haj növekedését is serkenti. A lassan, szürcsölgetetve fogyasztott rozmaring tea jót tesz az ideg­ feszültség ellen és különösen jó, ha tenziós fejfájá­ sa ellen valamilyen természetes szert kíván hasz­ nálni. A rozmaring kedvelt konyhai fűszer.
HAMLET A GYÓGYNÖVÉNYEKRŐL

A régi idők kedvencei • 227 maringoiajat más drogokkal kombinálva fájdalomcsillapító reumatapasz, reuma elle­ ni fürdőolaj, krém, masszázsolaj, kenőcs, va­ lamint a szellemi és fizikai teljesítőképesség fokozására ajánlott teakeverék alkotórésze­ ként is forgalmazzák,

TYÚKHÚR (Stellaría média)
A TÉNYEK

i A rozmaring régi népi orvosság az emlékezőké- | 1 pesség javítására. Shakespeare ezeket mondatja j I a Hamletben Opheliával: 1 „Itt egy rozmannszál, az emlékezetre; I kérlek, édes rózsám, hogy jussak eszedbe; í itt meg háromszín ibolya, ez való a gondolatra ". 1 (Arany János fordítása). 1

Culpeper azt írta erről a gyógyfűrol, hogy „sertés­ zsírban főzve, majd így alkalmazva segít a görcsö­ kön, rángógörcsökön és bénulásokon". A népi gyógyászatban a tyúkhúrt köptetőként és antacidumként (gyomorsav-túltengés elleni szerként) használták. Kenőcs alakjában külsőleg alkalmazva jól bevált horzsolások, irritációk, ekcéma és más bőrbántalmak kezelésére. Hogyan használják ma? Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen. A kenőcsöt szükség szerint alkalmazza. UBORKA (Cucumis sativus)
A TÉNYEK

Hogyan használják ma? A rozmaringolajat az aromaterápiában használják (lásd 314, oldalon). Készítsen a szárított herbából teát. Naponta igyék belőle. A VII. Magyar Gyógyszerkönyvben a szagos rozmaring (ítosmarinus officinalis L.,) virágzó friss ágvégeibőt vízgőzdesztillálással előállí­ tott, finomított olaj, a rozmaringolaj (Aetheroleum rosmarini) hivatalos illóolaj. A r o z "

Az uborka levét ősidők óta használják arctisztító­ ként és a bőrirritációk kezelésére. Kleopátra arról volt híres, hogy uborkát használt a szép bőre meg-

228 • Earl Mlndell: Gyógyfüvek bibliája őrzésére. Culpeper napégés ellen javasolja az uborkát. A nyersen elfogyasztott uborkának jó vi­ zelethajtó hatása van és a székrekedést is megaka­ dályozza. A kutatók jelenleg egy uborkakivonatot vizsgálnak, amely esetleg mint „koleszterinszint­ csökkentő" fog majd beválni. Hogyan használják ma? Tegyen uborkaszeleteket az irritált bőrterületre. Fogyasszon nyers uborkát. Az uborkalevet számos bőrápoló készítményben használják. VAD OREGONSZŐLŐ (Mahonia aquifohum) A TÉNYEK Ez az Amerikában honos növény Európában mint a vitatott „vértisztító" hatású orvosság vált népsze­ rűvé. Azt tartják a vad orgeonszőlőről, hogy fo­ kozza a májműködést és ezért a sárgaság, májgyul­ ladás és más májbántalom kezelésére használják. Jó hatásúnak tartják ekcéma és pikkelysömör el­ len is. Vízhajtóként is alkalmazzák. Kivonat és szá­ rított herba alakjában kapható. Hogyan használják ma? Készítsen teát a szárított herbából. Naponta igyék. Naponta keverjen el 10-30 csepp kivonatot folya­ dékban és igya meg.

A régi idők kedvencei * 229

GYÓGYNÖVÉNYEK A BIBLIÁBAN „Azután monda az Isten: Hajtson a föld gyenge füvet, maglíozó füvet, gyümölcsfát, amely gyümölcsöt hoz­ zon az ő neme szerint, amelyben legyen néki magva e földön. És úgy lén." (Ter 1,11) A Bibliában, az Ószövetségben és az Újszövetség­ ben - az édenkerttől az evangéliumokig egyaránt sokszor történik említés (mai fogalmaink szerint) gyógynövényekről, amiket a bibliai időkben hasz­ náltak. A Teremtés bölcsője tele volt gyümölcs­ fákkal, bokrokkal, trópusi növényzettel. Ádám­ nak kertje volt, egyik fia, Káin a földet művelte, a másik, Ábel az állatokat pásztorolta. Elődeink képletesen szólva - a földből éltek és ezért nagy becsben tartották a természetet. A régi zsidók a természetet Isten ajándékának tekintették és ezt a teremtményt nagyon nagy tisztelettel övezték. Mózes III. könyvében több törvény tiltja a termé­ szet oktalan kizsákmányolását, a fák elpusztítását. A Bibliában gyakran találkozunk gyógynövé­ nyekkel, mint például a mirhával, a tömjénnel, a nárdusszal, a fahéjjal, a gránátalmával, az áloéval, a szegfűszeggel, illetve a sáfránynyal (például En 1,13; 3,6; 4,6.14; 5,5; 6,4.8; 7,12) . Említés törté­ nik a fokhagymáról, a hagymáról is. Legalább is egy esetben egy növény fontos szerepet játszik egy bibliai történetben. A Teremtés könyve szerint Já­ kob két felesége, Lea és Ráchel, állandóan ver­ sengtek Jákob kegyeiért. Lea több fiat szült Já­ kobnak, Ráchel azonban meddő volt. Lea egyik fia, Ruben a mezőn mandrágóra-bogyókat talált

230 • Earl Mindéit Gyógyfüvek bibliája (Jer 30,14-16), amit az anyjának adott. Ráchel kért Leától a mandragóra-bogyókból és ellenszol­ gáltatásul megengedte, hogy Jákob Leával háljon, aki azonnal fiat fogant. Isten végül meghallgatta Ráchelt és „megnyitá az ő méhét" és ő is szült fi­ at Jákobnak. A Bibliában történik először említés egy növényről, amit később a „szerelem almájá­ nak neveztek és amit ma is nagyra értékelnek fel­ tételezett nemi vágyat gerjesztő hatásáért. A régi zsidók úgy látszik nagy tisztelettel övez­ ték a gyógyító hatású növényeket. A Sirák fia könyvében olvasható: „A gyógyszereket a földből adja az Úr, és az okos ember nem veti meg őket" (Sir 38,4).

4. FEJEZET GYÓGYFÜVEK A VILÁG MINDEN TÁJÁRÓL
Csaknem minden kultúra kialakította a maga sajá­ tos gyógyítási módszereit, a gyógynövények jelleg­ zetes használatát. A Föld egymástól távol eső ré­ szein élő népek esetleg ugyanazon gyógyfüvek se­ gítségével próbálják a betegeiket gyógyítani, még­ is népenként más és más lehet az a betegség, ami ellen egy adott gyógynövényt használnak. A mo­ dern orvostudomány nyelvén megfogalmazva: a különböző népeknél ugyanazok gyógynövénynek eltérő lehet az indikációja, más lehet a szer alkal­ mazási területe. Különbség fedezhető fel azonban az egyes népek között abban a tekintetben is, hogy ugyanazon megbetegedés ellen milyen gyógynö­ vénytől várnak gyógyulást. Ebben - érthető mó­ don - a hagyományokon kívül döntő szerepet ját­ szanak az eltérő növényföldrajzi és éghajlati viszo­ nyok. Nem szorul külön magyarázatra, hogy más és más földrészen, éghajlati zónában, eltérő ma­ gaslati viszonyok között nagyon különböző növé­ nyek találhatók. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a különböző népek körében leginkább elő­ forduló betegségek is eltérők lehetnek.

232 • Earl Mindelí: Gyógyfüvek bibliája A modernizáció, a közlekedés rohamos fejlődé­ se mindezeket a különbségeket lassan eitünteti. Ennek egyik kevésbé kívánatos következménye, hogy az egyes betegségek gyorsabban terjednek el, olyan területeken, azoknál a népeknél is fellépnek, ahol, illetve akik ezeket a bajokat korábban nem ismerték. A hírközlés fejlődése, a kereskedelem bővülése és nem utolsó sorban az emberek utazá­ sa a világban (akár gazdasági kényszerből, munka­ keresés céljából, a jobb megélhetés érdekében, akár turisztikai céllal történik) más országokkal is megismerteti az egyes népek jellegzetes gyógy­ módjait, gyógynövényeit. Ez utóbbi cél vezetett, amikor az alábbi fejezetben négy olyan jeiiegzetes gyógyfüves orvoslási gyakorlatot foglaltam össze, amely jelentősen befolyásolta a mai herbalisták működését. Ezek: a kínai rendszer, a délamerikai népi gyógyászat, India hagyományos ayuervédikus gyógyítási eljárásai, valamint az amerikai Őslako­ sok gyógymódjai. Megjegyzés: Azokat a gyógynövényeket, ame­ lyek a „Száz csúcstermék" között is szerepelnek, csillaggal (*) jelöltem meg.

Gyógyfüvek a világ minden tájáról • 233 különböző bőrfekélyek és szemölcsök ellen össze­ sen 283 receptet foglal magában. Kína első gyógy­ füves könyve, a Shen Nong Ben Cao Jing mintegy 2000 éves. Több mint 5000 olyan növényt ismertet, amit gyógyításra lehet használni. A növényi drogo­ kat három csoportba sorolta. Az első csoportot a kitűnő drogok alkották, vagyis azok a növények, amelyekről azt tartották, hogy nem mérgezők és ezért a belőlük főzött teát naponta biztonságosan ihatták a jó általános erőnlétük érdekében - ma úgy mondanók - tonikumként. A második cso­ portba az ún. közepes drogok tartoztak, amelyek­ ről úgy vélekedtek, hogy alapjában véve jóindu­ latúak, de bizonyos körülmények között mérgezők lehetnek. A harmadik csoport az ún. alsóbb rendű, rossz drogokból tevődött össze. Ezeket mérgezők­ nek minősítették és csak rövid ideig alkalmazták, különleges bajok, problémák kezelésére. Valaho­ gyan úgy, ahogyan mi manapság az antibiotikumo­ kat használjuk. A Shen Nong gyógyfüves-könyvben felsorolt növények közül egyeseket még ma is ugyanolyan módon alkalmaznak a kínai orvosok. A modern kínai orvosok körülbelül 5000 növé­ nyi és állati eredetű anyagot használnak fel a gyó­ gyításra. Ezen orvosságok közül eddig alig tucat­ nyit vizsgáltak meg komolyan. A kínai orvoslás hagyományosan egészen más módon közelíti meg a feladatát, mint azt Nyugaton teszik. A nyugati felfogással ellentétben, Kínában nem a betegség megszüntetésén, kiirtásán van a hangsúly, hanem az egészség megőrzésén, megtar­ tásának elősegítésén. Kínában például sok gyógy­ növényt tonikumként, vagyis a fizikai és mentális jólétük fokozása céljából használnak, nem pedig

A kínai gyógynövény-hagyomány
A Nyugat az 1970-es években, az Egyesült Államok és Kína közötti diplomáciai kapcsolat rendeződése után kezdte a kínaiak hagyományos gyógymódjait megismerni, amelyek több mint 4000 éves múltra tekintenek vissza. Az első ismert kínai orvosi köny­ vet, Wu Shi ErBinge Fang (Receptek ötvenkét be­ tegségre) címen körülbelül 3000 évvel ezelőtt állí­ tották össze. Ötvenkét betegség, köztük a malária,

234 * Earl Mindéit Gyógyfüvek bibliája egy adott betegség kezelésére. Nyugaton orvossá­ got, gyógyszert csak betegnek rendelnek. A másik nagy különbség, hogy Nyugaton a gyó­ gyítást tisztán tudománynak tartják. Nem így van Keleten. A kínai orvoslás a filozófia és a gyógyítás érdekes ötvözete. A gyógyítónak, az orvosnak az a célja, hogy helyreállítsa a szervezet egyensúlyát és harmóniáját. A hagyományos kínai orvsolás alap­ ját képező filozófia nagyon összetett és lehetelen néhány fejezetben értékelni. Azonban a „yin és yang törvénye" - ami a kínaiak számára „A nagy elv"-et jelenti - némi fényt deríthet a kínai gondol­ kodásmódra. A kínaiak azt vallják, hogy a termé­ szet két egymással szemben álló ciklusra, a yin-re és a yang-ra oszlik. A yang jelenti a cselekvést, vagy az energiát fogyasztó aktivitást. A yin inkább szemlélődő, nyugalommal teii fázist jelent, ami alatt pótlódik az energia. A kínaiak hite szerint a yin és a yang megfelelő egyensúlyának fenntartása elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember jó egész­ ségben maradjon. A kínai orvoslás „holisztikusán" közelíti meg, fogja föl a gyógyítást: az egészség mind szellemi (spirituális), mind fizikai fogalom. Nyugaton mi csak most kezdjük a test és az el­ me, értelem, szellem közötti összefüggést felderí­ teni és ebben a tekintetben fényévekkel vagyunk a kínaiak mögött. Az elmúlt években kezdtük a kí­ nai orvoslást komolyan tanulmányozni és ez az új gyógyszerek és kezelési módok terén Ígéretes eredményeket hozott. Alábbiakban azt a 31 legnépszerűbb kínai gyógynövényt ismertetem, amit az Egyesült Álla­ mokban be lehet szerezni. Ezek közül némelyik annyira népszerű, hogy a „Száz csúcstermék" közé

Gyógyfüvek a világ minden tájáról • 235 is bekerült. Ezek használatával kapcsolatban a „Száz csúcstermék" című fejezet tájékoztat. Bár az ismertebb kínai gyógynövények közül sokat meg lehet a bio-élelmiszerboltokban és gyógynövény­ üzletekben találni, néhány exotikusabbat azonban csak a keleti gyógynövényboltokban lehet megven­ ni, amelyek általában a városok kínai negyedében találhatók. E gyógyfüvek használata speciális elő­ készületet, vagy elkészítést igényel. Ezért, ha ki szeretne próbálni egy különösen exotikus gyógy­ növényt, konzultáljon előbb egy kínai természet­ gyógyásszal. Az ebben a fejezetben tárgyait gyógynövények közül némelyiknek - a változatos tájszólás miatt többféle kínai neve van. Nem minden gyógyfüvet ismernek a nyugatiak, nincs is mindegyiknek an­ gol, pláne magyar neve. Az alábbi felsorolásban az angol elnevezésüket a:, a magyar nevüket m: jelöli. A harminc legfontosabb kínai gyógynövény (a magyar nevük kezdőbetűjének ABC-sorrendjében) LUHUI (a: Aloe vera*, m: áloé)
A TÉNYEK

A kínaiak legalább 2000 éve használják az aloét. Belsőleg hashajtóként szedték, valamint a gyomor, a máj és a lép bántalmainak gyógyítására alkal­ mazták. Külsőleg gél formájában égések kezelésé­ re használták. Manapság Kínában az áloé-géllel a sugárzás és hő által okozott égéseket, a kirepede-

236 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája zett, kiszáradt bőrt, a lábszárfekélyeket és különfé­ le egyéb bőrbántalmakat gyógyítanak. HUANG CHI (a: astragalus*, m: aszíragalusz)
A TÉNYEK A TÉNYEK

Gyógyfüvek a világ minden tájáról * 237 adagja alig 100 kalóriát tartalmaz, viszont kb. 6% fehérje van benne. LUOLE (a: basil*, m: bazsalikom) A bazsalikomot hat évszázada használják a vérke­ ringés javítására és az emésztés elősegítésére. Kül­ sőleg a szem bevérzésének enyhítésére és a méhcsípés okozta fájdalom csillapítására alkalmazzák. FAN JIA (a: hotpepper*, m: cayeni bors)
A TÉNYEK

Jelenleg ez a növény a kínaiak kedvence, különö­ sen a fizikailag aktív emberek körében népszerű. Tönikumként használják a szervezetnek a betegsé­ gekkel szembeni ellenállásának fokozása céljából. Altalános erősítőnek tartják. Az asztragalusznak jó vizelethajtó hatása is van és elősegíti az emész­ tést is. Ez a gyógynövény a legtöbb bio-élelmiszerboltban és gyógynövényüzletben megtalálható. DOU FU-TOFU (a: bean curd, m: babtúró (tofu))
A TÉNYEK

Ez a gyógynövény a 16. századból származó orvos­ ság a gyomorrontás és a székrekedés ellen. Mind a mai napig még mindig a legjobb szer. DON SEN, vagy TANG SHEN
A TÉNYEK

A tófűből i.e. 200 óta levest főznek a meghűlésben szenvedő betegek számára. A mi csirkelevesünk­ nek felel meg. Külsőleg alkalmazva, elősegíti a lábszárfekélyek gyógyulását. Amióta sok élelmi­ szerboltban is árulják, a tofu mint húspótló vált népszerűvé. A tofut legfeljebb öt napig lehet a hű­ tőszekrényben tárolni. Annak érdekében, hogy megőrizze a frissességét, vízbe merítve tartsa el a tofut és naponta cserélje a rajta lévő vizet. A tofut rendszerint nyersen teszik a forró leveshez és a többi zöídséggel együtt fogyasztható. Nagyon ke­ vés kalória van benne, de nagyon tápláló: 2,5 dl-es

Ez a növény a ginzeng enyhébb mít és tönikumként és általános nálják. Jót tesz az emésztésnek gyomorégést. Rendszerint csak vényboltokban szerezhető be.

változatának szá­ erősítőként hasz­ is és csillapítja a a kínai gyógynö­

238 * Earl Mindéit Gyógyfüvek bibliája GAN CAO (a: licorice*, m: édesgyökér)
ATÉNYEK

Gyógyfüvek a világ minden tájáról • 239 akadályozását és mindkét nem esetén a szaporodó képesség, illetve termékenység fokozódását remé­ lik a hatásától. Kínai kutatások szerint e növény kivonatának daganatgátló hatása van. A kínaiak hiszik, hogy meggátolja a vérrögök képződését és erősíti a szivet. Széles körben kapható kapszula és kivonat alakjában a bio-clelmiszerboltokban és a gyogynövényüzietekben. REN SHEN (a: glnseng*, m: ginzeng)
A TÉNYEK

A kínaiak több mint 5000 éve használják ezt a nö­ vényt! Csökkenti a lázat és a gyuiladást, elősegíti a sebgyógyulást és jót tesz a torokfájás és a köhögés ellen. Az édesgyökér fokozza a máj epceiválasztását és enyhíti a gyomorbantalmakat, különösen a fekélyek okozta panaszokat. Ma már tudjuk, hogy ez a növény csökkenti a vér koleszterinszintjét. HUSUAN (a: gaiiic*, m: fokhagyma)
A TÉNYEK

A kínaiak a 6. század kezdetétől használták a fok­ hagymát antibiotikumként és gyulladáscsökkentő­ ként. Még ma is rendkívül népszerű orvosságnak számít egész Kínában és az amöbás dizentéria (amöbák által okozott vérhas), élesztőfertőzések és középfülgyulladások kezelésére használják. Külsőieg orrvérzés, valamint kígyómarás és rovar­ csípés ellen alkalmazzák. HO SHOU WU, vagy FO-TI
A TÉNYEK

Számos könyvet írtak erről a csodálatos növényről amit joggal a „tonikumok királyának" tartanak. A kínaiak nagy becsben tartják a ginzenget. Egy kínai herbahsta a legjobbakat állította róla, amikor i.e 200 körül azt írta, hogy „élettel tölti el az öt szervet megnyugtatja az idegeket, megszünteti az ijdetsée okozta szívdobogást, élessé teszi a látást, növeli az értelmet es tartósan használva meghosszabbítja az eletet és az ember fiatalnak érzi magát." PU GONG YING (a: dandelion*, m: gyermekláncfű)
A TÉNYEK

A ho shou wu-t Kínában a hosszú élet titkának tartják. A kínaiak úgy vélik, hogy megfiatalító gyógynövény, amellyel megőrizhetik az ifjúságuk életkedvét és energiáját. A haj őszülésének meg-

A kínaiak a 7. század óta ismerték e virág nedvének baktériumellenes hatását. A gyermekláncfű-tea népszerű orvosság a felső légúti fertőzések ellen. Sok bio-élelmiszerboltban és gyógynövényüzletben árusítják. Naponta igyék meg egy csésze teát.

240 • EarJ Mindell: Gyógyfüvek bibliája GAN JIANG (a: ginger*, m: gyömbér)
ATÉNYEK

Gyógyfüvek a világ minden tájáról • 241 esetén csökkenti a magas vérnyomást és hatásosan alkalmazzák álmatlanság ellen is. Terhesség alatt sohasem szabad használni. A kínai angyaigyökér a legtöbb bio-élelmiszerboltban és gyógynövényüz­ letben beszerezhető. CH AIHU (a: buplerum, m: kínai buvákfü)
A TÉNYEK

Két évezred óta használják a kínaiak ezt a gyógy­ növényt émelygés, hányás és szédülés ellen. Még ma is a legjobb szer az ilyen bántalmak enyhítésé­ re. Egyes élelmiszerüzletekben lehet friss gyöm­ bérgyökeret kapni. A kereskedelmi készítményeit rendszerint a bio-élelmiszerboltokban és a gyógy­ növényüzletekben lehet beszerezni. DAT'SAO (aijujube daie, mijujube datolya)
ATÉNYEK

Ezt a növényt láz- és fájdalomcsillapításra használ­ ják. Ugy vélik, hogy a szorongás csökkentésére is alkalmas, valamint enyhíti a hányingert. MA HUANG (a: ephedra*, m: kínai csikófark)
A TÉNYEK

Ez a gyógynövény nyugtató hatású a szervezetre és álmatlanság, valamint szédülés ellen használják. A jujube datolya a kínai gyógynövényboltokban sze­ rezhető be. DONG QUAI, vagy TANG KUEI (a: dongauai*, m: kínai angyalgyökér)
A TÉNYEK

Ezt a növényt Keleten igen nagy becsben tartják és bár „női ginzeng"-nek is hívják, úgy tartják, hogy mindkét nem képviselőinek jót tesz. A kínai nők évszázadok óta használják nőgyógyászati problé­ máik orvoslására, például a menstruációs görcsök csökkentésére és a premenstraációs tünetek eny­ hítésére. A kínai angyalgyökér mindkét nembeliek

A kínaiak hagyományosan az asztma kezelésére használták. Manapság már e növény hatóanyaga, az efedrin és a pszudoefedrin számos asztma­ gyógyszerben megtalálható és ilyen javallat esetén e gyógyszerek vény nélkül kaphatók. A kínai csikó­ farknak hosszan tartó stimuláló hatása van, magas vérnyomásban szenvedő betegek ne használják. Az amerikai ephedra, más néven mormon tea, vagy sivatagi tea, a kínai változaténál enyhébb ha­ tású, egyébként ugyanúgy használják. A ma huang számos, meghűlés elleni természetes orvosság al­ kotórésze.

242 * Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája GAY GEE (a: fycü*, ni: kínai ördögcéma)
A TÉNYEK

Gyógyfüvek a világ minden tájáról • 243 és gyógynövényüzletekben kapszula és kivonat alakjában lehet kapni. Kövesse a készítményhez mellékelt használati útmutatást. YEJU (a: chrysanthemum, m: krizantém)
A TÉNYEK

Azt tartják erről a növényről, hogy hosszú életet biztosít és megelégedetté, vidámmá teszi az em­ bert. A kínai orvosok a magas vérnyomás, vesebe­ tegségek és a rák bizonyos formái ellen használják. A kínai ördögcérnát a legtöbb kínai gyógynövény­ boltban meg lehet találni. KÍNAI SCHIZANDRA
A TÉNYEK

A kínai nők nagyra értékelik: a nemi vágyak fokozójának tartják és mint fiatalító tonikumot is hasz­ nálják. Megőrzi a szépséget és enyhe nyugtató ha­ tása van. A férfiak szexuális teljesítőképességét is növeli. Korábban nagyon ritka és aránylag drága volt ez a növény. A kínai császárság korában az előkelő és gazdag emberek jutottak csak hozzá. A schizandrát - a ginzenghez hasonlóan - az adaptogének közé sorolják. Mint ilyen fokozza a fizikai állóképességet és csökkenti a fáradtságérzetet. Egyesek antidepresszáns hatást is tulajdonítanak a schizandrának. Az újabb tudományos vizsgálatok eredményei, úgy látszik, alátámasztják a schizandra ezen hatásait. A Phytotherapy Research (Fitoterápiás kutatások) című folyóiratban 1989ben megjelent közlemény szerint a lovaspóló lovai jobb teljesítményt nyújtottak és stresszre is jobban reagáltak, ha schizandrát kevertek az abrakukba. Manapság a schizandrát bio-élelmiszerboltokban

E növény virágjából házilag készített „teáját" kötőhártyagyuíladás és különféle bőrbántalmak kezelésére használják. Belsőleg szedve jó vérnyo­ máscsökkentő. Kínában a szárított krizantémvirág a hosszú élet jelképe. Egy csésze tea felszínére tett virágszir­ mokkal kívánnak a vendégnek hosszú életet. MUXU, vagy ZIMU (a: alfalfa*, m: lucerna)
ATÉNYEK

A 6. századból származik az első kinai adat a lu­ cerna ottani gyógyászati alkalmazásáról. A kínai orvosok vesekövek kezelésére, valamint a vizenyő, a folyadékfelhalmozódás megszüntetésére alkal­ mazták. BA DAN XING REN (a: abnond*, m: keserű mandula)
A TÉNYEK

A kínaiak már i.e. 200 körül helyi érzéstelenítésre és izomlazításra használták a keserű mandula olaját.

244 * Earl Mindéit Gyógyfüvek bibliája JIE ENG (a: platycodon, m: óriási harangvirág)
ATÉNYEK

Gyógyfüvek a világ minden tájáról • 245 SOK DAY SANG DAY (a: rehmannia, m: rehmannia)
A TÉNYEK

Ezt a növényt légzőszervi betegségek, például asztma, köhögés, vagy hörghurut kezelésére hasz­ nálták. Alkalmazták torok- és tüdőbántalmak el­ len is. Az óriási harangvirágot csaknem minden kí­ nai gyógynövényboltban meg lehet találni. PAISHU
A TÉNYEK

Ezt a növényt vérszegénység, fáradtság kezelésére és a csontsérülések gyógyulásának elősegítésére használják. Kínai gyógynövényboltokban tehet be­ szerezni. MIE DIE XIANG (a: rosemary, m: rozmaring)
A TÉNYEK

Ezt a növényt vizelethaj tóként ismerik és sok kínai gyógynövényboltban meg lehet találni. FAN MU GUA (a: papaya*, m:papája)
A TÉNYEK

A kínaiak a 3. század óta használják ezt az illatos növényt fej- és gyomorfájás ellen. Azt tartják róla, hogy megnyugtatja az idegrendszert. DANG SHEN (a: salvia, m: zsálya)
A TÉNYEK

Ez a növény a gyomorbántalmaknak és a székre­ kedésnek a 17. századból származó orvossága. Még ma is az egyik legjobb szer. KOKÉN (a: pueraria, m: pueraria)
A TÉNYEK

A kínai nők a rendszeres menstruáció elősegítésé­ re alkalmazzák ezt a növényt. A kínai üzletekben kapható. LU RONG (a: deerantier, m: szarvasagancs)
A TÉNYEK

A kínai népi gyógyászok ezt a növényt meghűlés, influenza és gyomor-bélrendszeri panaszok keze­ lésére használják. A kínai negyedek üzleteiben le­ het beszerezni.

A népi gyógyászok ősidők óta gyűjtik a szarvasok évente elhullajtott agancsát és különféle formában tonikumként használják föl. Azt tartják, hogy a

246 • Earl Mináell: Gyógyfüvek bibliája szarvas agancs hím nemi hormonokat tartalmaz, ami megmagyarázza, hogy miért az a híre, hogy a nemi vágyat serkenti. A szarvasagancs számos kí­ nai népi orvosság alkotórésze. Kapszulák alakjá­ ban kaphatók a kínai gyógynövényboltokban és némelyik bio-élelmiszerboltban. Kövesse készít­ ményhez mellékelt használati útmutatást. ANG FENG (a: sileris, m: szilerisz)
A TÉNYEK

Gyógyfüvek a világ minden tájáról * 247 háztartási nevek, mások - meggyőződésem szerint - hamarosan azokká válnak. Bár némelyik neve szerepel a „Száz csúcstermék" tagjai között, egyes, eléggé bizonytalan, „sötét" dél-amerikai növénye­ ket az eredeti állapotukban árusítják és a felhasz­ nálásuk előtt további elkészítést, feldolgozást igé­ nyelnek. Mielőtt ilyen szokatlan, ismeretlen nö­ vényt használna, ellenőriztesse egy jól képzett gyógynövény-szakemberrel. CAYENI-BORS* (Capsicum annuum, vagy Capsicum frutescens)
A TÉNYEK

Izomgörcsök oldására, enyhítésére használják. Ujabb vélemények szerint hatásosan fokozza az immunrendszer működését. A kínai gyógynövény­ boltokban szerezhető be. Dél-amerikai gyógynövények Amióta az első európai felfedezők az Új Világ földjére tették a lábukat, Dél-Amerika a növényi orvosságok bőséges forrása lett. A legtöbb dél­ amerikai nép még ma is az ősi gyógyfüvek^ hatásá­ ban bízik. Az Észak-Amerikai Egyesült Államok azon településem, ahol nagy hispán közösségek él­ nek, a gyógynövénybolt komoly üzleti versenytár­ sat jelent a helyi patika számára. Sok olyan gyógy­ növény, amit az Egyesült Államokban már elter­ jedten használnak, eredetileg Dél-Amerikából származik. Ugyanakkor sok más gyógynövény még nem jutott el az Egyesült Államokba. Az alábbi is­ mertetés a legfontosabb dél-amerikai gyógynövé­ nyeket foglalja magában. Egyesek már jól ismert

Dél-Amerika észak-keleti partjának őslakosai i.e. 7000 (!) óta használták ezt a növényt népi orvos­ ságként. GUARANÁ (Paulina cupana)
A TÉNYEK

E növény magvai akár 5% koffeint tartalmaznak és jól ismert a serkentő hatásuk. A guaraná fokoz­ za a szellemi éberséget és csökkenti a fáradtság ér­ zetét. Braziliában üdítő italként fogyasztják. Az Egyesült Államokban kapszula alakjában forgal­ mazzák önmagában, vagy más gyógynövényekkel kombinálva. Kövesse a készítményhez mellékelt használati útmutatást, vagy konzultáljon egy gyógynövény szakemberrel.

248 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája IPEKAKUÁNA (Cephaelis ipecacuanhae)
A TÉNYEK

Gyógyfüvek a világ minden tájáról • 249 mint a C-vitaminon kívül A- és B-komplex vita­ mint tartalmaz. Argentinában a matét tonikumnak és erősítőnek tekintik.Valóban annyira népszerű, hogy az argentinok átlagosan fejenként kb. 6 kg matét fogyasztanak el évente. MUIRA PUAMA (Ptychopetalum olacoides)
ATÉNYEK

Ez a hánytató gyökérnek is hívott, Braziliában ho­ nos növény hánytató hatású és ezért népszerű or­ vosság az étel- és egyéb mérgezések ellen. Az ipekakuána-szirupot az Egyesült Államok Nemzeti Élel­ miszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) gyógy­ szerként jóváhagyta. A növény maga nagyon mér­ gező, csak szirup formájában hígítva használható. A hánytató hatása miatt a bulimiában szenvedő tizen­ éves leányok gyakran visszaélnek ezzel a szerrel.
VIGYÁZAT

Nem minden esetben célszerű a mérgezettet meg­ hánytatni. Az orvosától, vagy a toxikológiai tájé­ koztató szolgálattól kérjen telefonon tanácsot, mi­ előtt bármilyen gyógyszert adna a mérgezettnek. A VII. Magyar Gyógyszerkönyv a Cephaelis ipecacuanhae és a Cephaelis acuminata örök­ zöld cserje megszárított gyökerét és gyökér­ törzsét (Ipecacuanhae radix et rhizoma) hiva­ talos drogként tartja nyitván, MÁTÉ (Ilex pamguariensis)
A TÉNYEK

A brazilok a muira-puama kérgét és gyökerét, mint serkentő hatású, gyomor-erősítő és reuma­ ellenes hatású orvosságot igen nagyra értékelik. Egyesek szerint mint afrodiziákum is alkalmazha­ tó. Bár Braziliában nagyon népszerű ez a növény, az Egyesült Államokban nem nagyon használják. TABEBUIA* (Tabebuia impetiginosa)
A TÉNYEK

Ez a taheebo, lapacho, pao d'arco, illetve ipe roxo néven is ismert növény Braziliában gombás fertő­ zések és bizonyos daganatos megbetegedések el­ len alkalmazott népi orvosság. A vizsgálatok azt mutatták, hogy a növénynek valóban van gombaés daganat-ellenes hatása. Az Egyesült Államokbam kapszula és kivonat alakjában kapható.

Az egykor a skorbut ellen használt orvosságot ma Argentína nemzeti italaként fogyasztják a maté le­ veléből készült főzetet. A matélevél koffeint, vala-

250 * Earl Mindéit Gyógyfüvek bibliája SZARSZAPAJEIILLA (Smilax officinalis)
A TÉNYEK

Gyógyfüvek a világ minden tájáról • 251 évtizedben eléri a menopauzát, a brazil ginzeng és más, a menopauzás panaszokat mérséklő gyógy­ növény népszerűsége nagyon meg fog nőni az Egyesült Államokban. BUGÁS JAMSZGYÖKÉR (Díosorea mexicana, illetve Diosorea composita)
A TÉNYEK

Ez a Közép-Amerikában honos növény a század­ forduló idején az üdítő italok népszerű aromája volt. Jelenleg az Egyesült Államokban a testépítők nemszteroid módszerként az izmaik tömegének növelésére használják. Egyesek szerint mint afrodiziákum is hatásos. A növény vegyi elemzése azonban a tesztoszteronnak (hím nemi hormon­ nak) nyomát sem tudta kimutatni. STEVTA (Stevia rebaudiana)
A TÉNYEK

Mivel az őslakos nők a terhesség és az abortusz megelőzésére használták, orális fogamzásgátló anyagokat próbálnak belőle előállítani. Az Egye­ sült Államokban egyes női herbalisták a növény ki­ vonatát fogamzásgátlóként alkalmazzák. Nem ja­ vaslom sem ennek, sem más növénynek fogamzás­ gátló szerként való használatát.

Ez az eredetileg Paraguay-ból származó növény kétszázszor édesebb a cukornál. Japánban kalória­ mentes édesítő anyagként használják, az Egyesült Államokban azonban erre a célra nem engedé­ lyezték. Szárított stevia-levelek a gyógynövénybol­ tokban kaphatók (Amerikában). BRAZIL GINZENG* (Pfaffia paniculata)
A TÉNYEK

Ayurveda: a hagyományos orvoslás Indiában
Több mint 5000 éves a hagyományos, gyógynövé­ nyekkel történő, indiai orvoslás, ami valószínűleg a gyógyítás legrégebbi módja a világon. Az ayerveda két szanszkrit szóból ered: az ayu életet jelent, a veda jelentése a tudás. Az indiai néphit szerint ez a fontos és pontos tudás Brahmától a Teremtőtől származik. A gyógyítás ókori görög és római elmé­ leteihez hasonlóan, az Ayurveda a gyógynövénye­ ket öt elem: a föld, a víz, a tűz, a levegő és az éter szerint csoportosítja. Ezenkívül a gyógyfüveket öt íz szerint is osztályozza: édes, savanyú, sós, csípős és összehúzó. Akárcsak a kínai gyógynövény-ha­ gyomány, az Ayurveda is a betegség megelőzésére

Ez a növény Braziliában rendkívül népszerű tonikum. A nők a menopauzával járó kellemetlen tü­ neteik enyhítésére is használják. Megjósolom, hogy amint a baby-boom nemzedéke a következő

252 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája helyezi a hangsúlyt a fizikai, mentális és spirituális (szellemi) egészség támogatásával. Az Ayurveda sok tekintetben megelőzte a korát: Nagyobb fontosságot tulajdonított az étrendnek és az életmódnak, mint a gyógyszeres kezelésnek. Ezt a filozófiát a 20. század orvosai most kezdik végre megérteni. Az Ayurvedát ma is művelik Indiában. Az Ayur­ veda üzenetét a legegyszerűbben és legjobban a következő indiai mondással foglathatjuk össze: „Mindenki legyen boldog. Mindenki legyen egész­ séges. Mindenki szent legyen. Ne legyen sehol so­ ha semmilyen diszharmónia." Az Ayuerveda által alkalmazott gyógynövények közül sok Nyugaton is népszerű, pl. a lucerna, az áloé, az echinacea, a hidrasztisz, az édesgyökér, az édeskömény, a lepkeszeg és a kurkuma a „Száz csúcstermék" között is megtalálható. Az Ayurveda néhány exotikus növényt is felhasznál, amit csak most kezdenek Nyugaton felfedezni. Alábbiakban a gyakrabban alkalmazott ayurvedikus gyógynövé­ nyeket foglaltam össze. Mivel ezeket Nyugaton nem tanulmányozták, nem vizsgálták, nem aján­ lom, hogy e növényekben jártas orvos felügyelet nélkül használja őket. A népszerű ayurvedikus gyógynövények AMALAKI (Phyllanthus emblica)
A TÉNYEK A TÉNYEK

Gyógyfüvek a világ minden tájáról * 253 ködés normalizálására. Bőrbetegségek és dagana­ tok ellen is alkalmazzák. ASHWAGANGHA (Withania somniforal)
A TÉNYEK

Ezt a növényt csonttörések gyógyulásának elősegí­ tésére alkalmazzák. A szervezetre nyugató hatást fejt ki. BRAHMI (Hydrocotyle asiatica)
A TÉNYEK

A brahmit a szorongás csökkentésére, valamint az epilepszia és a lepra kezelésére használják, GUDUCHI (Tinosphora cordifoiia)
A TÉNYEK

A cujkorbaj és a fekélyek hagyományos népi or­ vossága. (Erős hatású orvosság hírében áll, amit orvosi felügyelet nélkül nem szabad használni). SHANKA PUSPI (Convolvulus mycrophyllus) Ezt a növényt a szorongás oldásásra, kezelésére használják. Enyhe fájdalomcsillapító hatása is van,

Négyezer éve használják ezt a növényt köhögés és emésztési rendellenességek kezelésére, a bélmű-

254 • Earl Mindeíl: Gyógyfüvek bibliája VACHA (Acorus calamus)
A TÉNYEK

Gyógyfüvek a világ minden tájáról * 255 lejtettünk és ma már nehezen lehet beszerezni. Tu­ dom, hogy nem fogja a helyi gyógynövényboltok­ ban megtalálni, mégis egy jegyzékbe foglaltam az amerikai őslakosok által a leggyakoribb betegsé­ gek ellen használt gyógynövényeket, hogy megmu­ tassam, mennyire bonyolultan kifinomult volt va­ lójában ez az ún. primitív kultúra.
MEGHŰLÉS

Ez a növény nyugtató hatást fejt ki a szervezetre. Afrodiziákum hírében is áll.

A2 amerikai őslakosság gyógynövényei
Amikor az első telepesek megérkeztek a mai Egyesült Államok területére, több mint 2000 ősla­ kos törzs élt ott. Minden egyes törzs a saját hagyo­ mánya és tapasztalata alapján gyógyította a bete­ geit különféle növényekkel. Ezek a módszerek sok tekintetben messze felülmúlták az úttörők által al­ kalmazott eljárásokat, szokásokat A telepesek sokszor megcsodálták az indiánokat, akik olyan sérülésekből gyógyultak meg, amelyek a telepesek halálát okozták volna. Egy szemtanú meg is je­ gyezte: „Sok olyan indiánt láttam, akinek négy, vagy öt golyó, vagy nyíl járta át a gyomrát, mégis tökéletesen meggyógyult anélkül, hogy bármilyen kellemetlensége maradt volna utána. Növények is­ merete révén, amit az atyáiktól örököltek, olyan kezet, kart, vagy lábat gyógyítottak meg, amit a mi legjobb sebészeink nem haboztak volna levágni." A jellegzetes törzsi javas ember (medicine man) olyan jól fel volt szerelve minden szükséges orvos­ sággal, kezdve a meghűlés elleni szertől a fogam­ zásgátlóig, mint bármelyik modern gyógyszertár. Bár az amerikai őslakosok számos gyógynövényeit felhasználtuk a saját gyógynövény-hagyománya­ inkhoz - sőt, némelyik a „Száz csúcstermék" kö­ zött is megtalálható - valójában nagyon sokat elfe-

Wungobe Nakadonup Ya-Tombe Aqui he binga Töza Taba emui Töya bawana Batipi
SZEMBÁNTALMAK

balzsam-fenyő hajdina kreozot bokor indián balzsam parlagi rozs vadmenta vadbazsarózsa akác

Apos-ipoco So yaits Pah oh pimb Sebu mogoonobu
TOROKFÁJÁS

Ax six sixie Pakitoki Quit chemboo Pooy sonib A sat chiot sake Poku erop Kube Sammapo

keserűgyökér kettős hólyaghüvely édcsgyökér*

VESE- ÉS HÓLYAGBÁNTALMAK

nőszirom zsálya, bimbó boróka bogyó*

256 • Earl Mindéit Gyógyfüvek bibliája
HASHAJTÓK

Bossowey Ae buchoko Kosi tsube
REUMÁS BÁNTALMAK

édes ánizs* cascarakéreg* fűzfa boróka* üröm vadrózsa nőszirom cickafark csalán kőmagvú gyöngyköles borókabogyó* sivatagi gummifa jukka, pálmaliliom* szappangyökér

Wapi Pennikinni Yano
FOGFÁJÁS

5. FEJEZET AZ OTTHONI GYÓGYFÜVES FIÓK
Évszázadokkal ezelőtt az elődeinknek nem voltak drága gyógyszerekkel teli fiókjaik. Ha a családban valaki beteg lett, a növényvilág szolgáltatta a gyó­ gyító orvosságot. A nők, a férfiak, a gyermekek va­ lamennyi bajára - a láztól a fáradtságig - minden­ re tudtak valamilyen szert - és közülük sok, meg­ lepő módon hatott is. Ebben a fejezetben a néhány házi orvosságot gyűjtöttem össze, amelyek nem hi­ ányozhatnak a gyógyszeres fiókból. Gyermeknek ne adjon semmilyen gyógynövényt, előbb konzul­ táljon az orvosával. Megjegyzés: A „Száz csúcstermék" között tár­ gyalt gyógynövényeket csillaggal (*) jelöltem meg. Az ezekkel kapcsolatos tájékoztatást a „Száz csúcstermék" bevezetőjében találja meg. A legjobb gyógynövények a meghűlés, a köhögés és az influenza ellen A kínai csikófark* (ma huang) tea, vagy meghűlés elleni készítmény enyhíti a légúti váladékpangást.

Poku erop Pannonzia Segumogoonbu
FOGAMZÁSGÁTLÁS

Notmisha Sammapo
RÁGÓGUMI

Wahanane
HAJMOSÓ

Datil or viemp Amole Indián

Ha nem lennének a növények, mi sem lennénk itt. Mi azt lélegezzük be, amit ők kilélegeznek. így tanúlünk tőlük. Keetwuah, egy híres cherokee javas ember

258 • Earl Mindéit Gyógyfüvek bibliája (A csikófarkban lévő hatóanyag, az efedrin és^ a pszeudoefedrin tartós hatású serkentő szerek, ezért este és magas vérnyomásban szenvedő beteg ne szedje. Ugyancsak kerülje a terhesség alatt). Köves­ se a készítményhez mellékelt használati utasítást. 1-5 csepp eukaliptusz-olajat* tegyen egy porlasz­ tóba és az így létrehozott spray elősegíti az eldu­ gult orrjáratok kitisztulását. A cayeni* tea csökkenti a meghűlés okozta kelle­ metlen közérzetet és segít a szervezetet melegen tartani. Hidegrázás esetén ezt használja. A cayeni bors száraz herba és teakészítmény alakjában kap­ ható. A tea elkészítéséhez 1 teáskanálnyi szárított herbát tegyen 1 csésze forró vízbe. A lepkeszeg* tea jó köptető és enyhíti a torokfájást is. A lepkeszeget szárított herba és kivonat alakjá­ ban lehet kapni. A tea elkészítéséhez 1 teáskanál­ nyi szárított herbát tegyen 1 csésze forró vízbe. 10-20 csepp kivonatot használjon meleg vízben. Te­ gyen 1 evőkanálnyi mézet a csillapító italhoz. A hidrasztisz* por meleg vízben elkeverve enyhíti a váladékpangást és csökkenti a nyálkahártya gyulla­ dását. 1 teáskanálnyi hidrasztisz pori tegyen 0,5 1 forró vízhez, majd hagyja kihűlni. Ha szükséges, naponta legfeljebb 6-szor 1-2 teáskanálnyit vegyen be belőle. Vagy keverjen el 5-10 csepp kivonatot fo­ lyadékban és szedje be naponta legfeljebb 3-szor. Az orvosi tüdofű* tea jó a felső légúti bántalmak és a rekedtség ellen. A tüdőfű szárított herba alak-

Az otthoni gyógyfüves fiók * 259 jában kapható. A teához 1 teáskanálnyi herbát te­ gyen 1 csésze forró vízbe. Naponta 1 csésze teát igyon meg. Az ökörfarkkóró* tea csodálatosan hat a száraz, kínzó köhögés ellen. 1 evőkanálnyi szárított herbát tegyen 1 csésze forró vízbe. Naponta legfeljebb 1 csésze teát igyék a tünetek enyhítése érdekében. A legjobb gyógynövények torokfájás ellen A lepkeszeg* gargarizáló folyadék kitűnő hatású a fájó, irritált torokra. 20 csepp kivonatot tegyen 1 csésze vízbe. Naponta 3-szor gargarizáljon ezzel az oldattal. A szilfakéreg* cukorka enyhíti a torokfájást. Az orvosi ziliz* gyökérből készült tea nagyon jól csillapítja a torokkaparást és -viszketést. 1 teáska­ nálnyi szárított herbát tegyen 1 csésze forró vízbe. Naponta legfeljebb 3 csésze teát igyék. A málna* tea enyhíti a torokfájdalmakat. Málna­ tea szárított herba és kereskedelmi készítmény alakjában szerezhető be. 1 teáskanálnyi szárított herbát tegyen 1 csésze forró vízbe. Naponta 1 csé­ sze teát igyék.

260 • Earl Mindéit Gyógyfüvek bibliája

Az otthoni gyógyfüves fiók * 261 Allergia elleni gyógynövények A kínai csikófark* mérsékli a szénaláz okozta nyálkahártya-duzzanatot. Naponta 1-3 kapszulát szedjen a tünetek enyhítésére. Ennek a növénynek tartós stimuláló hatása van. Magas vérnyomás ese­ tén ne használja. A csalán* enyhíteni képes az allergiás tüneteket, pl. a könnyezést és az orrfolyást. Naponta legfel­ jebb 4-szer 1-2 tablettát szedjen, szükség szerint. Magas vérnyomás esetén kerülje ezt a növényt. Az orvosi szemvidítófűből* készült szemmosó fo­ lyadék jót tesz az „allergiás" szemviszketésnek. 1 evőkanálnyi herbát tegyen 1 csésze forró vízbe, majd hagyja kihűlni. Szükség szerint Öblögesse ve­ le a szemét. Gyógynövények a bélgázok és az emésztési panaszok ellen A bazsalikom* jót tesz a gázos gyomornak. 1 evőka­ nálnyi herbát tegyen fél csésze meleg vízbe, majd ál­ lás után szűrje meg. Naponta 1-2 csésze teát igyék. A köménymag* a gyomorrontás olyan orvossága, amit az idő igazolt. Naponta 3-4-szer 3-4 csepp ki­ vonatot kerverjen el folyadékban és igya meg. A macskamenta (gyöngymenta)* görcsoldó hatása révén jól enyhíti a gyomorgörcsöket és hozzásegíti Önt az annyira óhajtott nyugalomhoz. Naponta 12-szer keverjen el fél - 1 teáskanálnyi kivonatot 1 csésze folyadékban és igya meg.

„ZSIDÓ PENICILLIN"? NEM ARTHAT 12. században Maimonides. a nagy orvos és filo­ zófus gyógynövény-fürdőt és csirkelevest írt elő meghűlés elleni orvosságként. Az anyák - leg­ alább is arai a csirkelevest illeti - követték a taná­ csát. Több mint 800 évvel később a New England Journal of Mediám (A New England-i orvosi he­ tilap) megerősítette, hogy Maimonidesnek igaza volt. A kutatók megállapították, hogy a csirkele­ vesnek enyhe antibiotikus és pangást csökkentő hatása van. Eddig egyedül a csirkeleves az az or­ vosság, amely meghűlés ellen hatásosnak bizo­ nyult. A kínai természetgyógyászok szintén csir­ kelevessel kezelik a meghűlést, de ők egy kevés ginzenget is tesznek bele. A láz csillapítására szolgáló gyógynövények A fehér fűzfakéreg* segít letörni a lázat. Ha szük­ séges, 3 óránként 2 kapszulát szedjen. Az őszi aranyvirág* régi időkből ránk maradt orvos­ ság a láz csillapítására, 1-3 kapszulát szedjen mind­ addig, amíg a testhőmérséklete normalizálódik. A viaszbokor kérge elősegíti az izzadást és ezzel a test lehűlését. Naponta Uegfeljebb 3-szor 3-7 csepp kivonatot keverjen el fél csésze vízben és igya meg.

262 * Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A kamillatea* jót tesz a gyomorrontás ellen és megnyugtatja a szervezetet. Esténként igyon meg egy csészével. A kapor* kitűnő a gázképződés és a gyomorrontás ellen. 2 teáskanálnyi kapormagot áztasson 10-15 percen át 1 csésze meleg vízben, majd szűrje le. Naponta legfeljebb 3-szor igyon meg fél csészével a szűri étből. Az édeskömény* enyhítheti a gázképződést és az ezzel járó görcsöket. 10-20 csepp kivonatot kever­ jen el 1 csésze meleg vízben. Naponta 2-3 csészé­ vel igyon meg. Ha szükséges, mézzel édesítse. A papája* tabletta enyhítheti a gyomorrontás tüne­ teit. Naponta legfeljebb 3-szor 1 tablettát szedjen. Hányinger és hányás elleni növényi orvosságok Egy csésze gyömbérgyökér* tea enyhítheti a há­ nyingert. A borsosmenta* tea megszünteti a gyomorgörcsöt és a hányingert. Ha 2-5 csepp szegfűszeg* olajat fél csésze vízben elkeverve elfogyaszt, elmúlik a hányingere. A fahéj kitűnő hatású gyomorrontás, gázképződés és hasmenés ellen. Néhény csepp fahéj olajat te­ gyen meleg vízbe és igya meg, ha szükséges.

Az otthoni gyógyfüves fiók * 263 Székrekedés elleni gyógynövények A cascarakéreg* kitűnő hashajtó. Kapszula alakjá­ ban forgalmazzák. Ne lépje túl az ajánlott adagot. Ha psyllium*-mal egészíti ki a diétáját, segít ab­ ban, hogy rendszeres legyen a székletürítése. Na­ ponta 2-3-szor 1 teáskanálnyit tegyen 1 csésze víz­ be, vagy gyümölcslébe és igya meg. Legalább 8 po­ hár vizet igyék meg a nap folyamán. A görcsös hasmenés megszüntetésére szolgáló gyógynövények A reszelt, nyers alma* (a héjával együtt) jót tesz a hasmenés ellen. A macskamenta (gyöngymenta) * tea segít meg­ szüntetni a hasmenést. 1 evőkanálnyi szárított herbát keverjen el 0,5 1 forró vízben. A nyílgyökér jó a gyomorrontás ellen. Naponta 2szer 2 teáskanálnyit tegyen 2 csésze meleg vízbe és igya meg. Mézzel, vagy fahéjjal ízesítheti. Ha megeszik 3 reszelt sárgarépát, elmúlik a has­ menése. A vízvisszatartás és felfúvódás elleni gyógynövények (vizelethajtók) A lucerna* (tea, vagy tabletta) enyhe vizelethajtó hatású, amit bárki használhat.

264 • Earl Mindéit Gyógyfüvek bibliája A boróka* bogyója kitűnő vizelethajtó. Naponta 2-3-szor 10-20 csepp kivonatot keverjen el 1 csésze vízben és igya meg, ha szükséges. Gyógynövények fogfájás ellen 2-4 csepp szegfűszeg* olajat cseppentsen a fájó te­ rületre és menjen el a fogorvoshoz, Gyógynövény-szájmosó folyadék A viaszbokor*-kéreg erősíti a gyenge fogínyt. Ke­ verjen el 3-7 csepp kivonatot fél csésze vízben. Na­ ponta 3-szor öblögesse az ínyét. A hidrasztisz*-porból és vízből készített szájmosó folyadék kitűnően enyhíti a fogíny fájdalmát és megelőzi, megakadályozza az ínybetegségeket. A mirrhát* a bibliai idők óta használják a gyulla­ dásos, fertőzött fogíny kezelésére. 2-5 csepp mirrha kivonatot keverjen el fél csésze vízben és szük­ ség szerint öblögessen vele. Növényi hidratálok (bőmedvesítők) Az áloé* gél a legjobb. Szükség szerint használja. A keserű mandula* olaj jó a druva bőr ellen. Szűkség szerint használja.

Az otthoni gyógyfüves fiók • 265 Napégés elleni gyógynövények Gyengéden kenje be a leégett területet az alábbi készítményekkel: Hideg kamilla* tea Áloé* gél Gyűrűfa* kivonata Kisebb égések elleni gyógynövények Az áloé* gél enhyíti a fájdalmat és elősegíti a gyógyulást. A (teájában is használt méz) különösen jó az eny­ hébb égésekre! A reszelt gyömbérgyökér* nedve mérsékli a forró, szúró érzcsí. A bőrirritáció elleni gyógynövények Az árnika* lemosó elősegíti a sebgyógyulást. Na­ ponta használja, de ne tegye közvetlenül a sebes bőrre. A körömvirág* kenőcs, vagy krém elősegíti a hor­ zsolások, vágások és egyéb bőrsebek gyógyulását. Kövesse a készítményhez mellékelt használati uta­ sítást. A bodza* kenőcs kitűnő kiütések ellen. Kövesse a készítményhez mellékelt használati utasítást.

266 • Earl Mindelh Gyógyfüvek bibliája A gyúrnia készítmények nagyon jól csökkentik a gyulladást. Szükség szerint használja. Gyógynövények tetvek és a viszketés ellen. Az angyalgyökér* kivonata, közvetlenül az érin­ tett területen alkalmazva elpusztítja a tetűt és csil­ lapítja a viszketést. Naponta használja. Reumás panaszok, ízületi gyulladás és izomfájdalmak elleni gyógynövények Az eukaliptusz* kenet nagyon jól enyhíti a fájó, gyulladásos ízületeket. Az érintett területen alkal­ mazza. A külsőleg alkalmazott angyalgyökér* kivonat jó a reumás fájdalmak és duzzanatok ellen. A kurkuma*, a curry fő alkotórésze, jól ismert gyulladáscsökkentő az ízületi gyulladás ellen. Na­ ponta legfeljebb 3-szor 1 (300 mg-os) kapszulát szedjen. Az Örökzöld törpetölgy* kivonata belsőleg szedve, elismerten jót tesz az ízületi gyulladás esetén. Na­ ponta 3-szor 1 kapszulát szedjen. Az édeskömény* olaját rég múlt idők óta használ­ ják helyi bedörzsölésre a reumás és ízületi gyulla­ dásos panaszok ellen. A fehér fűzfakéreg* gyulladásgátíó hatását az izomfájdalmak és -húzódások, valamint ízületi

Az otthoni gyógyfüves fiók • 267 gyulladások ellen használják ki. Ha szükséges, 3 óránként 2 kapszulát szedjen. Növényi fejfájás-elleni szerek Az őszi aranyvirág* segít a migrént megakadályoz­ ni. Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen. Hónapokat vehet igénybe, amíg javulást észlel! A fehér fűzfakéreg* az acetüszalicilsav kitűnő he­ lyettesítője. Tabletta és kapszula alakjában is kap­ ható. Ha szükséges, 3 óránként 2 kapszulát, vagy tablettát szedjen. Egy csésze borsosmenta* tea mérsékli a fejfájást. Szédülés elleni gyógynövények A ginkgo* kitűnő hatású idült szédülés, utazási, tengeri betegség esetén. Naponta 3 (40 mg-os) kapszulát szedjen. A gyömbér* tabletták, vagy kapszulák nagyon jók szédülés (utazási, tengeri betegség) ellen. Napon­ ta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen. Fülfájás elleni gyógynövények Néhány csepp fokhagyma* olaj a fokhagyma kap­ szulából (= fokhagyma- és más növényi olajok elegye) a külső hallójáratban megszüntetheti a fül­ fájást. (A hígítatlan fokhagyma olaj túlságosan erős hatású),

268 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A vattára cseppentett körömvirág* olaj a külső hallójáratba téve, csilíapíthatja a fülfájást. Növényi leheletfrissítők Rágjon friss petrezselyem-levelet, vagy szárat. Növényi dezodoránsok A chlorella-tabietták segítenek a testszagot eltün­ tetni. Naponta 3-1 tablettát szedjen. Bőrkiütések elleni gyógynövények A fekete dió* kivonata a pikkelysömör régi idők óta használt orvossága. Naponta 2-szer kenje be a kivonattal az érintett területeket. A hidrasztisz-gyökér* az ekcéma ismert népi or­ vossága. Naponta kenje be a kivonattal a száraz, vörös foltokat. Az alvást elősegítő gyógynövények Egy csésze kamilla* tea este elfogyasztva, nagyon megnyugtató hatású. A szibériai ginzeng* az álmatlanságnak elismert el­ lenszere. A növényt kivonat és kapszula alakjában forgalmazzák. Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszu­ lát, vagy 1 csésze folyadékban 5-10 cseppet szedjen.

Az otthoni gyógyfüves fiók * 269 Növényi stressz-oldók A komló* jó nyugtató hatású. Fél teaskanalnyi herbát tegyen fél csésze vízbe. Naponta igyék ilyen teát. Szórjon komlót a párnájára. A golgotavirág* különösen jó akut szorongás ide­ jén. Naponta 15-60 csepp kivonatot keverjen el fo­ lyadékban és igya meg. Terhesek ne használják. A macskagyökér* a természet nyugtatója. Napon­ ta 1-3 kapszulát, vagy 10 cseppet (folyadékban) szedjen. A csucsóka* a stressz egyik legrégebbi orvossága. A házilag készített teához tegyen 1 teaskanalnyi herbát 1 csésze forró vízbe. Naponta keverjen el 312 csepp kivonatot folyadékban és igya meg. Na­ ponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen. Erősítő (energizáló) gyógynövények A cayeni borsnak* enyhe stimuláló hatása van. Próbáljon 1 csésze cayeni teát meginni, ha fáradt­ nak, „lecsapott"-nak érzi magát. Ha következetesen használja, a panax, az ameri­ kai, vagy a szibériai ginzeng segíthet a fáradtságát megszüntetni. A ginzeng kapszula, kivonat, illetve tea alakjában kapható. A kínai schizandra teáról azt tartják, hogy növeli az ember energiáját és állóképességét.

270 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A kínai csikófark* (ma huang) tartósan stimuláló hatású. Egy csésze csikófark tea „felpörgetheti" Önt. Az atlétaláb elleni gyógynövények Az almabor-ecet régi népi orvosság az atlétaláb el­ len. Naponta többször kenje be vele az érintett te­ rületet. (Eleinte kissé csíp, de bírja ki, hatásos).

6. FEJEZET A NŐI SZERVEZET
Korábban a modern orvosi tevékenységet túlnyo­ mó részt férfiak végezték. Csak néhány évtizede annak, hogy az egyetemek orvosi karára azo­ nos számarányban vesznek fel nőket és férfiakat. A sors fintora, azonban, hogy az első gyógyítók valószínűleg nők voltak és az általuk használt mag­ vakat, leveleket, bogyókat és fakérgeket, valamint a táplálékul szolgáló növényeket ugyancsak nők gyűjtötték össze. Semmi meglepő nincs abban, hogy a nők nagyobb érdeklődést tanúsítottak és mutatnak most is a gyógyítás iránt. A női test biológiai működése és hormon-ciklusa - az a tény, hogy menstruáinak és gyermeket hoznak a világra - fontossá teszik számukra, hogy alap­ vető ismereteik legyenek a növényekkel, füvekkel való gyógyításról. Sajnos ezeknek az ismereteknek nagy része elveszett és a „ bölcs javasasszonyok" gazdag hagyománya és felhalmozott tudása a múl­ té lett. Hivatásomnál fogva sok nő érdeklődik tőlem a jellegzetesen női panaszok ellen alkalmazott gyógyszerek természetes alternatívái felől. Alábbi­ akban néhány ilyen, nők által felvetett problémát

272 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája és az azokkal kapcsolatos gyógynövényeket foglal­ tam össze. Megjegyzés: A „Száz csúcstermék" között tár­ gyalt gyógynövényeket csillaggal (*) jelöltem meg. Az ezekkel kapcsolatos tájékoztatást a „Száz csúcstermék" bevezetőjében találja meg.

A női szervezet • 273 Ne feledkezzék el azonban az orvost arról tájékoz­ tatni, hogy ginzenget szed. A kínai nők a dong quai*-t, a kínai angyalgyöke­ ret használják, hogy megkönnyítsék a menopauzás átmenetet. A „női ginzeng"-nek is nevezett nö­ vény gyökerének kivonata, teája a női nemi szer­ vek jó tonikuma, csökkenti a hüvelyszárazságot, a menopauzát kísérő másik problémát. Próbáljon meg naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedni. A barátcserje (Agnus castus) a másik, Európában népszerűvé váló gyógynövény a menstruációs cik­ lussal és a menopauzával kapcsolatos problémák kezelésére. A kapszula alakjában forgalmazott ba­ rátcserje-készítmény sok bio-élelmiszerboltban megtalálható. Legalább két héten át alkalmazva az egyes készítményeket, igyekezzék kipuhatolni, hogy melyik a leghatásosabb az Ön számára. A na­ gyobb gyógynövény-forgalmazó vállalatok speciá­ lis készítményeket hoznak forgalomba specifiku­ san a változás korában lévő nők részére. Ezek a készítmények csombormentát*, poloskafüvet*, kí­ nai angyalgyökeret*, macskagyökeret* és édes­ gyökeret* tartalmazhatnak. Azzal a céllal fejlesz­ tették ki ezeket a készítményeket, hogy segítsenek a menopauzával járó fizikai és emocionális stresszt leküzdeni. Sok nő, akivel beszéltem, kitűnő hatá­ sukról számolt be.
VIGYÁZAT

Menopauza
Amióta a változás korába léptem, gyakran nagyon kellemetlen hőhullámok öntenek el. Az orvosom ösztrogén-pótló kezelést javasolt, de azt olvastam, hogy az ösztrogén növeli a rák kialakulásának veszé­ lyét. Ionnak olyan gyógynövények, amelyek segíthet­ nének? Az ösztrogénszint hirtelen lecsökkenése felelős sok olyan kellemetlen tünetért, amit a változás ko­ rát elérő nő tapasztalni, elviselni kényszerül: a hő­ hullámokat, a hangulatváltozásokat és a fejfájást. Ezek a panaszok egy-két év után elmúlnak, de egyeseknek szörnyű tortúrát jelenthet ez az idő­ szak. Szerencsére van néhány gyógynövény, amely segíthet. Sok nő úgy véli, hogy a ginzeng* nagy mértékben enyhítheti hőhullámokat és az élet vál­ tozásával együttjáró többi mellékhatást. Próbáljon meg naponta legfeljebb 3-szor 1 ginzengkapszulát szedni, vagy mindennap egy csésze ginzengteát in­ ni. Ritka esetben a ginzeng hüvelyi vérzést válthat ki, ami azonban teljesen veszélytelen, de ijesztő le­ het. A rendszeres menstruáció megszűnése után fellépő bármilyen hüvelyi vérzés esetleg rákra uta­ ló jel lehet, amivei azonnal orvoshoz kell fordulni.

Magas vérnyomásban szenvedő nők ne szedjenek édesgyökeret* tartalmazó készítményt.

274 • Eari Mindéit Gyógyfüvek bibliája

A női szervezet * 275 lucernát*, spárgát*, gyermekláncfüvet*, zellert*, illetve sárgarépát* fogyasztani. Ne igyék ilyenkor sok koffeint, ami csak idegessé teheti. A napot egy csésze nyugtató hatású kamilia* teával fejezze be. Tapasztalni fogja, hogy csaknem azonnal egészen másként fogja magát érezni.

Premenstruációs tünetek
A menstruációm kezdete előtt körülbelül 10 nappal, rettenetesen érzem magam. Nagyon ideges vagyok, fáj a mellem, teljesen kimerült vagyok. Segíthet vala­ mi rajtam? Nincs egyedül. A nők mintegy 50%-a tapasztal­ ja a premenstruációs szindróma valamilyen formá­ ját: a szervezete rengeteg vizet tart vissza, fáj a fe­ je, ingadozik a hangulata és feszül a melle. A pre­ menstruációs szindróma elmúlik, amint megkez­ dődik a menstruáció. Vannak nők, akiknél igen enyhék ezek a tünetek, alig veszik észre. Mások, akár csak Ön is, minden hónapban egy hétig, vagy még hosszabb időn át nagyon rosszul érzik magu­ kat. Ezeknek az asszonyoknak parlagi ligetszépe* olajat szoktam ajánlani. Több Londonban és Ka­ nadában gondosan elvégzett tanulmány azt igazol­ ta, hogy a súlyos premenstruációs szindrómában szenvedő nők többségének jelentősen mérséklőd­ tek a panaszai a ligetszépe olajjal történt kezelés hatására. A legjobb eredmény akkor érhető el, ha a premenstruációs szindróma szokásos megjelené­ sének ideje előtt 3 nappal elkezdve, naponta 3 (250 mg-os) kapszulát szed egészen a menstruáció bekövetkezéséig. Ha ligetszépe olajjal nem érné el a kívánt ered­ ményt, próbálkozzék az ugyancsak népszerű kínai angyalgyökér* (dong quai), vagy barátcserje ké­ szítménnyel. Azonkívül a hónapnak azon napjain, amikor a szervezete leginkább visszatartja a vizet, lehetőleg kerülje a sós ételeket. Próbáljon termé­ szetes vizelethajtó hatású gyógynövényeket, pl.

A menstruáció rendezése a fogamzásgátló tabletták szedésének abbahagyása után
Öt éven át orális fogamzásgátlót szedtem és most abba szeretném hagyni Úgy tudom, hogy néhány hó­ nap is eltelhet, amíg a menstruációm újra rendszeres­ sé válik. Attól félek, hogy közben teherbe eshetek anél­ kül, hogy tudnám. Van olyan gyógynövény, ami ezen átmeneti időszak alatt elősegíthetné a menstruációt? A női herbalisták a kínai angyalgyökeret* (dong quai) szokták ajánlani az orális fogamzásgátlót szedett nők normális hormonállapotának helyreál­ lítása, illetve elősegítése céljából. (Ezt a gyógynö­ vényt a terhesség alatt, vagy ha általában nagyon erős a menstruációs vérzése, nem szabad szedni).

Menstruációs görcsök
A menstruációmat erős görcsök szokták kísérni és allergiás vagyok az ibuprofenre, amit az orvosom a görcsök enyhítésére rendszerint ajánlani szokott. Van valamilyen növényi alternatíva?

276 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Szerencsére több kitűnő gyógynövény között vá­ logathat A természet nyugtatószere, a macska­ gyökér* enyhíti a méh görcsöket. Tea, kivonat, illet­ ve kapszulák alakjában forgalmazzák. Jól beválik a széles körben használt kínai angyalgyökér* (dong quai), csombormenta* és barátcserje különböző ké­ szítménye is. A görcsök és a hozzá társuló fejfájás enyhítése céljából próbálkozzék fehér fűzfakéreg* kapszulákkal, amely az acetilszalicilsavhoz hasonló fájdalomcsillapító, de nem irritálja a gyomrot. Eze­ ken kívüi több gyógynövényforgalmazó cég kapszu­ lában kiszerelt speciális készítményeket szokott ja­ vasolni a menstruáció görcsök csillapítására. A kamilla* tea a régi idők orvossága a görcsök ellen. Próbáljon ki e gyógynövények közül egyet, vagy többet, hogy lássa, melyik a legmegfelelőbb Önnek.

A noi szervezet • 277 fertőzések, köztük az élesztőfertőzések ellen. Biz­ tosan érdemes megpróbálni. (A hidrasztiszt ter­ hesség alatt nem szabad használni). A Vitamin Biblia című könyvemben acidophilus tabletták, vagy kapszulák szedését, vagy aktív acidophilus te­ nyészetet tartalmazó joghurt rendszeres fogyasztá­ sát javasoltam az élesztőfertőzések ellen.

„Nyugtalan láb szindróma"
Az egész alsó végtagom az őrületbe kerget. Ha ülök, vagy fekszem, úgy érzem, mintha a combom, a lábszáram mélyében hangyák mászkálnának, vagy kígyók tekeregnének. Emiatt azután állandóan mo­ zogni kényszerülök. Az orvosom „nyugtalan láb szindrómának" nevezte az állapotomat és azt mond­ ta, hogy a nők között eléggé gyakori. Lehet ez ellen valamit tenni? A „nyugtalan láb szindrómát" a rossz vérellátás okozza. Több európai tanulmány szerint sok nő­ nek a szúrós csodabogyó* - kapszulában, vagy ki­ vonatban forgalmazott készítménye - hozott meg­ nyugvást. Az Egyesült Államokban nem nagyon, Európában széles körben használt gyógynövény.

Idült élesztőfertőzés
Állandóan kiújuló hüvelyi élesztő(Candida)fer­ tőzésben szenvedek, ami eléggé zavar. Amikor aktív a fertőzés, az orvosom által rendelt gyógyszer csillapít­ ja a viszketést és az egyéb kellemetlen tünetet, de két három hónap elteltével ismét kiújul a fertőzés. Van valami ötlete? Az élesztők (ilyen a Candida albicans is) apró gombaszerű élőlények és mivel van néhány gom­ baellenes hatású gyógynövény, úgy vélem, ezek se­ gíthetnek. Az orálisan szedett szagtalan fokhagy­ ma* kapszulák talán ilyenek. A nők évtizedek, ta­ lán évszázadok óta használják a hidrasztisz* gyö­ kér kivonatát hüvelyöblítésre különböző hüvelyi

Visszértágulat és aranyeres csomók
A munkám során reggeltől estig állnom kell. Bár védőharisnyát viselek, mégis visszeres a lábam. Külö­ nösen éjjel duzzadnak meg az erek. Tudna valami­ lyen gyógynövényt ajánlani a csillapításukra?

278 * Earl Mindetl: Gyógyfüvek bibliája Az alsó végtag felületes vénáinak tágulata, az ún visszértágulat gyakrabban fordul elő nőknél, mint férfiaknál. Az aranyeres csomók a végbélnyílás kö­ rüli vénák tágulata. A visszértágulat a rossz vérke­ ringésjele. Az Ön esetében, mivel egész nap áll, ös­ szegyűlik, pang a lábában a vér és ez idővel a vénák kitágulásához vezet. Több, a visszértágulat ellen régóta használt népi orvosság nagyon népszerű Eu­ rópában. A szúrós csodabogyó*, amit az egész vér­ keringés általános javítására használnak, nagy mér­ tékben csökkenti a visszértágulatot és az aranyeres csomókat. Utóbbiak kezelésére végbélkúpok alak­ jában is forgalomban van. A vadgesztenye* a másik növény, amely hatásosan enyhíti vénák gyulladását. A vadgesztenye magjának porát, illetve kivonatát aranyér elleni kenőcsben használják. Külsőleg ülő­ fürdőben alkalmazva a gyűrűfa kérgének főzetét enyhíteni lehet a visszerek és az aranyeres csomók által okozott kellemetlen tüneteket.

A női szervezet ■ 279 esetleg bekövetkező repedéseket megakadályoz­ zuk. Sok szült nőtől hallottam, hogy az episiotomia utáni fájdalom hetekig, sőt hónapokig tarthat. Lé­ tezik egy gyógynövény, amely esetleg segíthet. Egy francia szülészeti folyóiratban 1966-ban megjelent közleményben arról számoltak be, hogy a centelIa*(néha gotu kólának is nevezik) kivonata előse­ gítette az episiotomia utáni sebgyógyulást. A cikk szerint azok a nők, akik rögtön a beavatkozás után centéi! a-kivonatot használtak, kevesebb fájdalmat éreztek és a sebük hamarabb gyógyult, mint azok a társaik, akik a szokásos ellátásban részesültek. A közlemény szerzői hangsúlyozzák, hogy a jobb eredmény érdekében a centellát minél előbb el kell kezdeni alkalmazni. A centellát nyilvánvalóan az orvosa közreműködésével tudja majd használni, ezért időben konzultáljon vele erről.

Rendszertelen, elmaradó menstruáció Episiotomia (gátmetszés)
A második gyermekemmel vagyok terhes. Az első terhességem alkalmából a vajúdás és a szülés legros­ szabb része az episiotomia volt. Ez a beavatkozás eléggé fájdalmas volt, igazán azonban az zavar, hogy örökkévalóságnak tűnt, amíg a seb begyógyult. Ha megint gátmetszésre kerül a sor, nem lehetne valami­ vel a gyógyulást meggyorsítani? Az episiotomia a női szeméremtesten végzett sebészi beavatkozás, amit annak érdekében hajta­ nak végre, hogy a szülés második szakaszában Nagyon rendszertelen a menstruációm, néha hó­ napokon át elmarad a vérzés. Van valamilyen gyógy­ növény, amely segítene rendszeressé tenni? Több olyan gyógynövény van, amit a menstruáció rendezésére használnak. A benedekfű* az egyik legrégebbi népi orvosság az amenorrhoea, a menst­ ruáció hiányának kezelésére. Kapszula és kivonat alakjában kapható. A kínai angyalgyökér* {dong quai), amit sok nőgyógyászati probléma ellen alkal­ maznak, ugyancsak alkalmas lehet a menstruációs ciklus rendezésére. A csombormenta* egy másik történelmi gyógynövény, amit a menstruáció elő-

280 • Earl Mindéit Gyógyfüvek bibliája segítésére használtak. (Sem a kínai angyalgyökeret, sem a csombormentát nem szabad terhesség alatt használni. A benedekfüvet néha alkalmazzák a né­ pi gyógyászok a vajúdás és a szülés alatt).

A női szervezet * 281 kb, nyolcadik hónapjától kezdve a nap folyamán több csésze málnalevél* teát szürcsöltek, hogy erősítsék a méhüket a vajúdásra. A vajúdás alatt csombormenta* és málnalevél* teát kortyolva se­ gítették elő a méhizomzat összehúzódásait. Bár ezek a gyógynövények valószínűleg nem enyhítet­ ték a fájdalmat, de talán meggyorsították a vajú­ dást, ami már fél győzelem. Beszéljen a szülésznő­ jével, hogy „gyógyfüves szülést" szeretne.

Reggeli rosszullét
Amióta terhes vagyok, minden reggel hányingerrel ébredek. Néha délután is felfordul a gyomrom. Nem merek a hányinger ellen gyógyszert szedni, mert nem akarom a babát veszélyeztetni. Van valami ötlete? Önnek klasszikus reggeli rosszullétei vannak, mert a terhességgel járó hányinger a nap bárme­ lyik szakában felléphet, különösen ha fáradt. An­ nak érdekében, hogy megszabaduljon az émely­ géstói, hányingertől, reggel elsőként igyék egy csé­ sze gyömbérgyökér* teát, vagy vegyen be 1 gyöm­ bér tablettát, vagy kapszulát. A nap folyamán vál­ togatva gyömbér, illetve borsosmenta* teát igyék. E gy' k gyógynövény sem árt a babának és sokkal jobban fogja magát érezni,

Szoptatás
Szeretném szoptatni a gyermekemet, de nincs elég tejem. Mely gyógynövények jók a szoptató anyának? Évszázadok óta a kaprot* és az ánizst* használ­ ják a szoptató anyák, hogy több legyen a tejük. Va­ lóban, egy újabb vizsgálat szerint már az ánizs illa­ ta is fokozza a tehenek tejtermelését! A legjobb eredmény érdekében 2 teáskanálnyi kapormagot áztasson 1 csésze meleg vízben 10-15 percen át. Naponta 2-3-szor igyon meg belőle fél csészével. Az ánizsmagból naponta legfeljebb 3-szor tegyen 1 teáskanálnyit 1 csésze melegvízbe és igya meg. Női tonikum Van olyan gyógynövény, amely különösen jót tesz a női nemi szerveknek? Afrodiziákumként is hatnak ezek? A kínai angyalgyökér* (dong quai), amit számos nőgyógyászati probléma ellen használnak, általa-

Vajúdás és szülés
Állandó kapcsolatban állok egy bábával és szeret­ ném elkerülni, hogy a vajúdás és a szülés alatt fájda­ lomcsillapítót kapjak. Mit tettek az asszonyok régen ? A régi időkben, amikor még nem voltak maga­ san műszerezett szülőszobák, az asszonyok a ma­ guk módján készültek a szülésre, A terhességük

282 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája nos női tonikumként is hatásos. A damíána*, amit szexuális tonikumnak tartanak mind férfiak, mind nők számára, aí'rodiziákum hírében áll, bár ezt tu­ dományosan nem igazolták. Az emberek évszázad­ ok óta beszélnek az afrodiziákumokról, de valójá­ ban nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy ilyen hatás egyáltalán létezik. A népi gyógyászatban azonban a spárgát* és az articsókát* mint mindkét nem számára hatásos afrodiziákumot tisztelik.

A női szervezet • 283 A taxol egy óceániai tiszafából nyert kivonat. Klinikai vizsgálatok szerint hatásosnak bizonyult a petefészekrák, újabban az áttétes emlőrák egyes olyan eseteiben, amelyek a hagyományos kezelés­ re nem reagáltak. A vezető gyógyszerészeti tudo­ mányos folyóiratok szerint sajnos egyre kevesebb az olyan tiszafa, amelyből ez a hatóanyag előállít­ ható. Környezetvédő csoportok harcolnak azért, hogy megmentsék ezt a fát a teljes kipusztulástói.

Anémia (vérszegénység)
Van olyan gyógynövény, amely meg tudja akadá­ lyozni a vashiány okozta anémiát? Két gyógynövény, a csalán* és a metélőhagyma* ajánlható. Mindkettő C-vitaminban gazdag és sok vasat tartalmaz. Tökéletes kombináció: hiszen a Cvitamin elősegíti a szervezetben a vas felszívódását. A vas nélkülözhetetlen a vörösvértestek, illetve azokban az oxigénszállítást végző hemoglobin kép­ ződéséhez. A metélőhagymát frissen, nyersen kell enni, azonban a nyers csalán elfogyasztása veszé­ lyes lehet. Ezért csalán esetén kivonathoz, kapszu­ lához, vagy szárított herbához ragaszkodjék, amely az ajánlott adagban tökéletesen biztonságos.

Csontritkulás
Közeledem a változás korához. Az orvosom figyel­ meztetett, hogy jobban fenyeget a csontritkulás veszé­ lye. Mit tegyek ennek megakadályozása érdekében? A csontritkulás (osteoporosis) az az állapot, amelyben a csontok vékonyabbak, törékenyebbek lesznek és ennek következtében gyakrabban eltör­ nek. Ez a potenciálisan rokkantságot okozó beteg­ ség gyakrabban fordul elő a menopauzában lévő nők körében. Ennek alapján a kutatók úgy vélik, hogy az ösztrogénszint lecsökkenése valamilyen módon felelős a csontok gyengülésért. Szintetiku­ san előállított ösztrogént szoktak adni a további csontvesztés megakadályozására. Sok kalciumot tartalmazó ételek fogyasztása segíthet megvédeni a csontritkulás ellen. A tejtermékeken kívül a brok­ koli, a kelbimbó, a mandula* és a kelkáposzta kitű­ nő forrása ennek az életfontosságú elemnek. Java­ solni szoktam a zsurlót* is, amely elősegíti, hogy a szervezet a kalciumot felszívja és hasznosítsa. Na­ ponta legfeljebb 3-szór 1 tablettát szedjen.

Petefészekrák
Nemrég egy taxol nevű gyógynövényről olvastam, amit petefészekrák kezelésére használnak. Tudna er­ ről többet mondani?

7. FEJEZET A FÉRFI SZERVEZET
íme néhány válasz azokra a kérdésekre, amiket fér­ fiak szoktak nekem a gyakori panaszaik ellen alkal­ mazható gyógynövényekkel kapcsolatban feltenni. Megjegyzés: A „Száz csúcstermék" között tár­ gyait gyógynövényeket csillaggal (*) jelöltem meg. Az ezekkel kapcsolatos tájékoztatást a „Száz csúcstermék" bevezetőjében találja meg. Prosztatatúltengés Nemrég elmentem az orvoshoz, mert nagyon sok­ szor kell vizelnem, különösen éjszaka. Az orvos kö­ zölte velem, hogy prosztatatúltengésem van, ami nem nagyon súlyos. Tulajdonképpen semmilyen kezelést nem javasolt. Van olyan gyógynövény, ami segíthetne? A prosztata (dűlmirigy) kis mirigyek csoportja, amely a húgycsövet fogja körül azon a helyen, ahol a húgyhólyagból kilép. Bár nem tudjuk egészen pontosan, hogy a prosztata mit csinál, tény, hogy váladékot termel, amelyről feltételezik, hogy az ondósejtek (spermiumok) mozgását serkenti a

286 • Earl M'mdell: Gyógyfüvek bibliája magömlés (ejakuláció) után. Csaknem minden 45 évesnél idősebb férfinak valamilyen mértékben megnagyobbodott a prosztatája és ez a túltengés a legtöbb esetben veszélytelen. Mivel a prosztata körülöleli a húgycsövet, az eléggé megnagyobbdotí mirigy vizelési problémát okozhat. A vizelet­ ürítés bármilyen megváltozására fel kell az orvosa figyelmét hívni. Ha a vizelet nem ürül megfelelő­ en, nagyobb a vesefertőzés, vagy a hőlyaggyulladás veszélye. A megnagyobbodott prosztata más problémák, pl. rák jeíe is lehet. Ha a vizeiét ürítése gátolt, esetleg műtéti beavatkozást is igénylő kezelésre van szükség. A prosztatatúltengés azonban a leg­ több esetben jóindulatú bántalom. Az On esete is ilyen lehet, amire azt mondja az orvos, hogy vele kell élnie. Van néhány gyógynövény, amiről azt tartják, hogy jó prosztataproblémák ellen. Néme­ tországban a fűrészes törpepálmát* igen nagy becsben tartják, mint az enyhe prosztatatúltengés kezelésére szolgáló orvosságot. Az Egyesült Álla­ mokban, ahol kivonat alakjában van forgalomban, ilyen indikációban történő alkalmazását a Nemze­ ti Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal nem hagy­ ta jóvá. Naponta 30-60 csepp kivonatot keverjen el 1 csésze folyadékban és igya meg. A kezelés addig tartson, amíg az állapota nem javul. A med­ veszőlő* (uva ursi) a másik, régi időkből ránk ma­ radt orvosság a prosztatabántalmak ellen. Napon­ ta 1-3 kapszulát szedjen belőle a tünetek enyhíté­ sére. Ugyanakkor kerülje a koffeintartalmú italo­ kat és az'alkoholt, továbbá este lefekvés előtt lehe­ tőleg ne igyék sok folyadékot.

A férfi szervezet * 287

Tartósan fennálló gombafertőzés
Amióta tornázni járok, a lábamon idült gomba­ fertőzés alakult ki, ami rendkívül kellemetlen. Az or­ vosom adott valamilyen gombaellenes gyógyszert, de attól állandóan hányingerem van. Nincs valamilyen más módja annak, hogy megszabduljak ettől az álla­ pottól? A gombák mikroszkópos méretű mikroorganiz­ musok, amelyek előszeretettel telepednek meg az emberi testen/testben. Egyáltalán nem megíepo, hogy Önnél ez a probléma alakult ki, valószínűleg a tussolóban, vagy a közös öltöző helyiségben szedte össze. Van néhány gyógynövény, amellyel erősítheti a szervezetét a gombafertőzés ellen. A tabebuia* az egyik ilyen. A vizsgálatok azt mutat­ ták, hogy ennek a Dél-Amerikában honos gyógy­ növénynek gomba- és parazitaellenes hatása van. Naponta 3 kapszulát szedjen. A fokhagyma* a má­ sik gyógynövény, amely megvédheti a szervezetét e kórokozóval szemben. Naponta 1-3 szagtalan fok­ hagyma kapszulát szedjen. A száraz, viszkető érzés ellen a természetes fungicid hatású teacserje-ola­ jat tartalmazó kenőcsöt használja. A lábát mindig a lehető legszárazabban tartsa és cserélje gyakran a zokniját. Egyes herbalisták azt javasolják, hogy hidrasztisz gyökér* porának és talkumnak a keve­ rékét szórja a lábára, hogy felszívja a nedvességet és megölje a gombát. A gombafertőzések nagyon makacsok, több hetet, vagy hónapot vehetnek igénybe, amíg enyhülést tapasztal.

288 * Earl Mindetl: Gyógyfüvek bibliája Korai k o p a s z o d á s A családom férfitagjai korán kopaszodnak. 35 éves vagyok és a koponyámat még sok haj borítja, azt szeretném, hogy így is maradna! Van olyan gyomnö­ vény, amely meg tudja akadályozni a hajhullást? Mielőtt feladná reményt, meg kell jegyezni, hogy a hajhullás módja nagyrészt genetikailag meghatá­ rozott folyamat. Ezért a kopaszodás ellen csak na­ gyon kevés valódi, hatékony orvosságot ismerünk. Néha a pajzsmirigy elégtelen működése, vagy vala­ milyen más betegség váltja ki, vagy segíti elő a haj­ hullást. Ha ilyenkor sikerül az alapbajt megszűntet­ ni, ismét kinő az ember haja. Néhány gyógynövény­ ről azt tartják, hogy meggátolja a korai öregedés je­ leit, így a kopaszodást is, de ezeket az állításokat eddig tudományosan nem ellenőrizték. Ennek elle­ nére érdemes próbálkozni velük. A kínaiak esküsz­ nek a fóti*, a Távol-Kelet népszerű ionizáló gyógy­ növényének hatására és hiszik, hogy meggátolja a haj őszülését. Próba szerencse: naponta legfeljebb 3-szor vegyen be 1 kapszulát. A herbalisták azt is ajánlják, hogy rozmaringkivonattal dörzsölje be a fejbőrét, mielőtt hullani kezdene a haja. A kezelés után a szokásos módon mosson hajat.

A férfi szervezet • 289 Évszázadok óta a johimbefa kérgének kivonatát használják az impotencia kezelésére Afrikában. A kivonat hatóanyaga, a yohimbin, az Egyesült Ál­ lamokban az impotencia kezelésére engedélyezett szer. A yohimbin azonban mérgezheti a májat és a vérnyomás hirtelen csökkenését is okozhatja. Ezért, ha egyáltalán az alkalmazására kerül sor, az csak szakorvos gondos felügyelete mellett történ­ jék. Aki tartós impotenciában szenved, forduljon orvoshoz. Az impotenciának nagyon sokféle oka lehet. Előidézhetik fizikai, anatómiai, biológiai, hormonális rendellenességek, vagy nagy fokú stressz hatása, továbbá különféle pszichés ténye­ zők. Mindegyik esetben az okok gondos elemzése után kezelésre van szükség. A kezelés módját a ki­ váltó ok határozza meg. Olyan esetekben, amikor az impotencia csak átmeneti probléma, növényi tonikumok segíthetnek. A damiánát* a nemi szer­ vek tonikumának tartják, amit naponta veszélyte­ lenül lehet használni. Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen. A schizandrától, ettől a kínai gyógynövénytől is a férfiak nemi aktivitásának fo­ kozódását remélik. Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen.

Az állóképesség fokozása Impotencia
Olyan sokat hallottam az afrodiziákumokról. Va­ lójában van olyan gyógynövény, amely segít az impo­ tencián? Amikor dolgozni kezdtem, kíváncsi voltam arra, hogy tudnám-e valamivel a teljesítményemet fokoz­ ni. Ismerek valakit, aki szteroidokat szed és úgy lát­ szik, van is hatásuk. Ugyanakkor azt is hallottam, hogy ezek nagyon veszélyes szerek. Van valamilyen növényi alternatívájuk?

290 * Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Először is fel szeretném Önt világosítani a szte­ roidokról. A szintetikusan előállított szteroidok hatásos gyógyszerek, amelyeknek sok mellékhatá­ sa van, köztük esetleg a halál is. A tízenéves fiúk­ nál ezek a szerek megzavarják a normális nemi fej­ lődést. A szteroidok visszaszorítják, meggátolják az immunrendszer működését, ennek következté­ ben a szervezet a fertőzésekkel szemben sokkal fo­ gékonyabbá válik. Ezenkívül folyadékretenciót (folyadékvisszatartás), magas vérnyomást és más súlyos rendellenességet idézhetnek elő. Bizonyos szteroidok hatására megnőhet az izmok tömege, ez azonban nem jelenti az izomerő arányos foko­ zódását is. Nem titok, hogy a világon több súly­ emelő próbálta az izmait különféle szteroidokkal gyarapítani abban a reményben, hogy ezáltal na­ gyobb erő kifejtésére is képesek lesznek. Sajnos nem egy esetben súlyos sérülés volt a szteroidok használatának az eredménye. Egyszerűen nem ér­ demes szteroidot használni. Szerencsére van néhány gyógynövény, amely ve­ szélyek nélkül fokozhatja a fizikai teljesítőképes­ séget. A vizsgálatok szerint az ú.n adaptogén gyógynövények, pl. a Kínában nagyon népszerű ginzeng* és schizandra segít a szervezetnek ab­ ban, hogy jobban ellenálljon a fizikai megterhelés által okozott stressznek. Ezek a gyógynövények valóban csak rendszeres, naponta történő haszná­ latuk esetén fokozzák a teljesítményt. Mindkét gyógynövény kapszula alakjában szerezhető be. Egyes testépítők esküsznek arra, hogy a szarszaparillára* segít az izmok tömegét megnövelni, bár ennek nincs tudományos bizonyítéka. Kétségtele­ nül érdemes mepróbáíni és sokkal biztonságosabb

A férfi szervezet * 291 a szteroidoknál. A szarszaparillát kapszulák alak­ jában lehet kapni, amelyekből naponta legfeljebb 3-szor 1-et szedjen.

Izomhúzódás
Esetenként a hét végén atletizálni szoktam. Hétfőn reggel gyakran izomfájdalmakkal ébredek. Van vala­ milyen ötlete? Az árnika* kenőcs kitűnő hatással van a túlfe­ szített, megerőltetett izmokra. Sérült bőrfelületek­ re azonban ne kenje, mert nagyon irritál. Az eukaliptusz* kenőcs szintén elősegíti a vérkerin­ gést a fájó területeken és egyben meleg érzetét kelti. Szükség szerint, naponta többször használja. Ezeken kívül a fehér fűzfakéreg*, az acetilszalicilsav növényi helyettesítője csökkentheti a gyulla­ dást és a fájdalmat. Szükség szerint 3-4 óránként 2 tablettát szedjen.

Borotválkozás utáni kiütések
Nagyon érzékeny a bőröm. Borotválkozás után gyakran keletkeznek az arcomon apró, vörös, nagyon kellemetlen kiütések. Van valamilyen gyógynövény, ami segíthetne ezen? A gyűrűfa kérgének kivonata nagyon jól meg­ szünteti, de legalább is enyhíti a bőrirritációt. Köz­ vetlenül a borotválkozás után öblítse le vele az ar­ cát. A kerti körömvirág* krém ugyancsak kitűnő a

292 * Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája fájó kiütések ellen. Borotválkozás után használja. Ezenkívül a naponta használt áloé* krém helyreál­ lítja a bőre nedvességtartalmát és elősegíti a gyógyulását.

1
8. FEJEZET GYÓGYFÜVEK A MEGELŐZŐ ORVOSLÁS SZOLGÁLATÁBAN
A növényeket és füveket alkalmazó népi gyógy­ ászok több mint 5000 éve ismerik azt az egyszerű tényt, hogy az étrend és az életmód alapvetően be­ folyásolja az egészséget. Egészen a közeli múltig, azokat az orvosokat, akik magukénak vallották ezt a filozófiát, vagy radikálisoknak tartották, vagy mint a holisztikus orvoslás képviselőit megvetették. Csak a legutóbbi évtizedekben fogadta el az orvos­ társadalom azt, hogy összefüggés van a magas zsír­ tartalmú ételek fogyasztása és számos betegség, köztük a rák és a szívbetegség kialakulása között. Az sem meglepő, hogy igazán csak tíz egynéhány éve kezdtek a vezető rákkutatók ahhoz, hogy növé­ nyekben, gyümölcsökben található és azokból elő­ állított orvosságokkal próbáljanak daganatos bete­ geket gyógyítani. Amíg a hivatalos, tudományokon alapuló medicina vonakodott, addig a természet­ gyógyászok a gyakorlatban alkalmazták a gyógynö­ vényeket az egészség megőrzésére és elősegítésére, valamint a betegségek megelőzésére és megakadá­ lyozására. Alábbiakban néhány olyan gyógynö-

i

294 • EarlMindell: Gyógyfüvek bibliája vényt foglaltam össze, amelyek segíthetnek az egészséget és az életkedvet megőrizni. Megjegyzés: A „Száz csúcstermék" között tár­ gyalt gyógynövényeket csillaggal (*) jelöltem meg. Az ezekkel kapcsolatos tájékoztatást a „Száz csúcstermék" bevezetőjében találja meg. A szív egészségét szolgáló gyógynövények A parlagi ligetszépe* olaj csökkentheti a vér ko­ leszterinszintjét. A kanadai Efamol Kutató Inté­ zetben 1983-ban magas vérkoleszterin-szinttel bí­ ró betegeken elvégzett vizsgálat szerint, azoknál, akik három hónapon át naponta ligetszépe-olajat szedtek, 30%-kal alacsonyabb lett a koleszterin koncentrációja. Azt is kimutatták, hogy ez a gyógy­ növény csökkenti a magas vérnyomást. A kínai orvosok évszázadok óta használják a gin­ zenget* mint szívtonikumot. Számos tanulmány dokumentálta, amit a kínaiak mind tudnak, hogy a ginzeng csökkenti a koleszterinszintet, csökkenti a vércukor koncentrációját és normalizálja a vér­ nyomást. Allatokon végzett kísérletekben a cayeni bors* csökkentette a vérben a trigliceridek és az LDL, az ún. rossz koleszterin koncentrációját. A meg­ növekedett trigliceridszint nőknél a szívbetegség fokozott kockázatát jelenti. Az articsóka* csökkenti a vér koleszterinszintjét. Több, ilyen hatású gyógyszerkészítményí állítanak elő belőle.

Gyógyfüvek a megelőző orvoslás... • 295 A fokhagyma* kitűnő koleszterinszint-szabályozó. Megnöveli a vérben a HDL (jó koleszterin), csök­ kenti az LDL (rossz koleszterin) és mérsékli a trigliceridek koncentrációját. Nőknél a megemel­ kedett (190 mg/dL) trigliceridszintet a koszorúér­ betegség kialakulásának fokozott veszélyeként ér­ tékelik. Vájjon aránylag miért olyan ritka a szívbetegség a Földközi tenger környékén élő népek között? Le­ het, hogy azért, mert ezek az emberek nagyon sok olívaolajat* fogyasztanak, sokkal többet, mint az Egyesült Államokban. Ismeretes, hogy az olívaolaj, amely nagyon sok egyszeresen telítetlen zsírsavat tartalmaz, csökkenti a vér összes koleszterintartal­ mát anélkül, hogy ugyanezt tenné a jótékony hatá­ sú HDL-koleszterinnel. Más olajok helyett hintsen mindig 1-2 evőkanálnyi olívaolajat a salátájára. A zabkorpa* sok beta-glukánt, vízben oldódó rost­ anyagot tartalmaz. Naponta 4 evőkanálnyi zabkor­ pa az alacsony zsírtartalmú étrend mellett 5-10 %kai csökkenti a vér koleszterinszintjét. Vizsgálatok igazolták, hogy a psyllium* (egy has­ hajtó hatású növény) héja mérsékelten magas ko­ leszterinszinttel bíró férfiaknál csökkentheti a vér koleszterin-koncentrációját. (Nők nem vettek részt ebben a vizsgálatban, ami nem jelenti azt, hogy náluk nem hat ugyanúgy!). Vannak, akiknél ez a növény allergiás reakciókat vált ki. Ezért ügyeljen az esetleges allergiás reakciókra, beleért­ ve a légúti problémákat, illetve a bőrkiütéseket.

r
296 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Gyógynövények, amelyek esetleg segítenek a rák ellen védelmet nyújtani Az édesgyökérben* található triterpenoidok - úgy látszik - meg tudják akadályozni, hogy egyes prekarcinómás (rák előtti állapotban lévő) sejtek kórosan elfajuljanak (kórosan fejlődjenek). A triterpenoidoknak ezt a hatását jelenleg az Egye­ sült Államok Nemzeti Rákkutató Intézetében vizsgálják. A triterpenoidok inaktiválnak bizonyos potenciálisan végzetes hatású ösztrögéneket, ame­ lyek a szervezetben egyes ösztrogén-érzékeny em­ lődaganatok növekedéséért felelősek. A new yorki Hormonkutató Intézetben végzett újabb vizsgálatok szerint a káposztafélék családjába tartozó zöldségek, pl. a brokkoli és a kelbimbó ha­ tékony rákellenes vegyületeket tartalmaznak. Ezek­ ben a növényekben sok indol-származék, olyan ve­ gyület fordul elő, amely a potenciálisan rákkeltő ösztrögéneket jóindulatú vegyületté alakítja át, amely már nem váltja ki az ösztrogén-érzékeny da­ ganat növekedését. A Hormonkutató Intézet tanul­ mányozza egyes élelmiszerek rákellenes hatását. Azon emberek között, akik hagymafélékben (fok­ hagyma* és vöröshagyma*) gazdag étrenden él­ nek, jelentősen kisebb arányban fordul elő a rák, mint akik nem ilyen ételeket fogyasztanak. Naponta egy nyers sárgarépa* elfogyasztása csök­ kentheti annak az esélyét, hogy az ember egy bizo­ nyos fajta rákot kapjon. A rákkutatók azt találták, hogy naponta 12.500 NE béta-karotin felvétele Gyógyfüvek a megelőző orvoslás... * 297 (egy sárgarépában 13.500 NE található) csökkent­ heti pl. a nyelőcső, a gyomor, a belek és a proszta­ ta rákjának kialakulását. A shiitake gombát* Japánban és Kínában rákelle­ nes kezelésre használják. A jó vérkeringést elősegítő gyógynövények Azokban az országokban, amelyekben a konyhá­ ban rutinszerűen használnak curryt, kevesebb em­ bernél és ritkábban képződnek vérrögök, mint az Egyesült Államok lakosságánál. A kurkuma*, a fokhagyma*, a cayeni bors* - a curry szokásos al­ kotórészei - minden bizonnyal segítenek megaka­ dályozni, hogy a vérlemezkék Összetapadjanak és veszélyes vérrögöket alkossanak, amik azután szív­ infarktushoz és szélütéshez vezethetnek A vizsgálatok szerint a ginkgo* kivonata az egész szervezetben, de különösen az agyban javítja a vér­ ellátást. 1980-ban francia kutatók mutatták ki, hogy a ginkgo megakadályozza, hogy a vér­ lemezkék összetapadjanak és veszélyes vérrögöket képezzenek, amelyek ronthatják a vér áramlását és szélütést, valamint szívrohamot okozhatnak. Az öregedés ellen ható gyógynövények Az örökzöld törpetölgy* hatóanyaga megakadá­ lyozza a szabad gyökök képződését, amelyek lehe­ tetlenné teszik a normális sejtműködést és bizo­ nyos típusú rákok kialakulásáért, valamint a korai öregedésért felelősek.

298 * Earl Mindéit Gyógyfüvek bibliája A kínaiak azt tartják, hogy a fo-ti* fiatalító tonikum. A keleti herbalisták azt vallják, hogy megakadályozza az őszülést és a korai öregedés egyéb jeleit. Az újabb kínai vizsgálatok szerint ez a növény bizonyos típusú rákos daganatok növeke­ dését, valamint vérrögök képződését is meg tudja akadályozni. A ginkgo* kivonat, amely elősegíti az agyba törté­ nő véráramlást, idős embereknél növelheti a men­ tális éberségei. Egy újabb németországi vizsgálat­ ban idős emberek egyik csoportjának ginkgo kivo­ natot, a másiknak placebot adtak. Azoknál, akik ginkgo kivonatot kaptak javult a mentális reakció­ idő és sokkal éberebbek voltak, mint azok, akiket placeboval kezeltek. A legjobb mentális reakció­ időket azoknál az időseknél érték el, akiknél a ginkgo-kezelés előtt ez a legrosszabb volt Az immunrendszer működését serkentő gyógynövények A vizsgálatok szerint az asztragálusz*, ez a kínai gyógynövény, fokozza a szervezet képességét, hogy leküzdje a rákos sejteket és a vírusokat. Je­ lenleg mint az AIDS kezelésére esetleg alkalmaz­ ható szert vizsgálják. Az echinacea* (kansasi kígyógyökér), amivel az amerikai őslakosok ismertették meg a bevándorló­ kat, hatásosan serkenti az immunrendszer műkö­ dését, erősíti a szervezetet, hogy védekezzék a be­ tolakodó fertőző kórokozókkal szemben,

Gyógyfüvek a megelőző orvoslás... * 299 Az immunrendszere erősítése érdekében kövesse a kínai konyha receptjeit. A fokhagyma*, a shiitake gomba*és a reishi gomba* (lásd a 207. olda­ lon) segítik megakadályozni a daganatok növeke­ dését és fokozzák a szervezet erejét a nemkívána­ tos betolakodó kórokozók elleni küzdelemben. A májra ható gyógynövények Az őszbogáncs* elősegíti a májsejtek regeneráló­ dását és a máj megtisztulását a veszélyes mérgek­ től. Az 1970-es években Európa-szerte elvégzett nagy számú vizsgálat igazolta, hogy a részleges májkiírtáson átesett patkányoknál az őszbogáncs kivonata meggyorsította a máj regenerálódását (újra növését). 1940-ben japán kutatók fedezték föl, hogy az arti­ csóka* fokozza a májban az epe termelődését és megvédhet a sárgaság és más a májjal kapcsolatos betegség ellen. A gyermekláncfű*, ez a másik ha­ gyományos orvosság a májbántalmak ellen, sok íecitint tartalmaz. A lecitinról nemrég állapították meg, hogy véd a májcirrózis (májzsugorodás) ellen. A kurkuma* fokozza az epetermelést és csökkent­ heti a máj gyuiladását. 1946 óta számos európai és indiai tanulmány erősítette meg a kurkuma májvé­ dő hatását. A látást javító gyógynövények A fekete áfonya* a látóbíbor keletkezésének meg­ gyorsításával, fokozásával javítja az éleslátást.

300 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája

Gyógyfüvek a megelőző orvoslás... • 301

NÖVÉNYI VITAMINFORRASOK A-vitamin: lucerna, gyermekláncfű, paprika, petrezselyem, tengeri hínár, vizitorma. B-komplex vitamin: alma, banán, bab, répa, káposzta, kelvirág, kuko­ rica, grapefruit, kelbimbó, gomba, hagyma, na­ rancs, őszibarack, földimogyoró, burgonya, ma­ zsola, spenót, szamóca, búza, teljes magvak, élesztő. C-vitamin: Minden zöld gyümölcs, citrus-félék, csipkebogyó, fekete ribizli, piros ribizli, szamóca, burgonya, spenót, káposzta, vizitorma. D-vitamin: vizit orma, búzacsíra, valamennyi olajos mag. E-vitamin: Valamennyi mag, lucerna, zab, len, szezám, búza­ csíra, szójabab, zöldlevelű főzelékfélék, tengeri hínár, vizitorma. K-vitamin: lucerna, szelid gesztenye levele.

EGYÉB NÖVÉNYI TAPANYAGFORRASOK Telítetlen zsírsavak: A növények által előállított telítetlen zsírsavak fontosak a normális sejtműködés számára. Kétfé­ le telítetlen zsírsavat különböztetünk meg: van­ nak többszörösen telítetlen és egyszeresen telítet­ len zsírsavak. A többszörösen telítetlen zsírsavak közé tartozó linolensav a sejtek keletkezésében és az idegrendszer működésében játszik döntő szerepet. Az egyszeresen telítetlen oleinsav a vér koleszterinszintjét képes csökkenteni, ha az állati eredetű, telített zsírok helyett növényi olajokkal főzünk. Telítetlen zsírsavakban gazdag az árpa, a kókusz, a földimogyoró, a repcemag, a lencse, a kukorica, a zab, az olajbogyó, a rizs, a rozs, a szó­ jabab, a napraforgómag, a búza. Bioflavonoidok: A bioflavonoidok (P vitaminnak is nevezik) a növényekben előforduló biológiailag aktív ve­ gyületek egy csoportját jelentik, amelyeknek na­ gyon kedvező hatásaik vannak. A flavonoidok gyakran a C-vitaminnal együtt fejtik ki a hatásu­ kat. Két flavonoid, a kvercetin és a katechin, ha­ tásos antioxidáns. Olyan vegyületek, amelyek megakadályozzák a szabad gyökök, a korai öre­ gedésért és bizonyos típusú rákok kialakulásáért felelős anyagok képződését. A kvercetin daga­ natellenes hatását jól ismerik. Általában, a flavonoidok jó hatás-sal vannak a szív-érrend­ szerre és erősítik az immunrendszert. Flavonoidokban gazdag élelmiszerek: alma, répa, földi

302 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája szeder, fekete ribizli, káposzta, sárgarépa, kel­ bimbó. cseresznye, gyermekláncfű, citrom, len­ cse, fejes saláta, narancs, paprika, petrezselyem, őszibarack, szilva, burgonya, rebarbara, csipke­ bogyó, spenót, dió, vizitorma.

9. FEJEZET A JÓ MEGJELENÉSÜNK ÉRDEKÉBEN
A jó külső, a jó megjelenés - nők és férfiak esetén egyaránt - együtt jár a jó közérzettel. Mielőtt elol­ vasná ezt a fejezetet, figyelmezte tnem kell arra, hogy az ég világon semmi sem tudja az egészségte­ len életmód nyomait eltüntetni. Az állandó do­ hányzás, a mértéktelen alkoholfogyasztás, a kevés mozgás, az egészségtelen étrend eredményét sem­ milyen make up alá el nem rejtheti, vagy semmifé­ le arcradírral le nem moshatja. A vonzó megjele­ nés legfontosabb kelléke a megfelelő' táplálkozás, a bőséges vitaminellátás, a rendszeres mozgás és a kielégítő alvás. Ha helyesen él, a gyógynövényké­ szítmények hozzásegíthetik, hogy még tökélete­ sebb legyen a megjelenése. A közkedvelt kozmetikumokat árusító üzletek tele vannak csodálatos növényi szépségápoló sze­ rekkel. Valóban, ma már csaknem minden növényi bőr- és hajápoló szert csomagolt alakban hoznak forgalomba. Az viszont külön örömet szerezhet, ha mindezt saját maga készíti el, vagy legalább is a saját ízléséhez igazítja.

304 • Earl Mindéit Gyógyfüvek bibliája Gyógynövények a haja számára
A SZÁRAZ HAJ KEZELÉSÉRE

A jó megjelenésünk érdekében * 305 kereskedésben hajápoló szer kapható, amely zsúrlófüvet tartalmaz, legjobb, ha ezeket használja. A zsurló szájon át szedni való kapszulában is kapha­ tó a gyenge hajszálak erősítésére. Naponta 3-szor 1 kapszulát szedjen.
ÖBLÍTŐ A HAJA SZŐKE CSILLOGÁSÁNAK KIDOMBORÍTÁSÁRA

Mindenki erős, selymes, omló hajat szeretne, a száraz haj azonban gyakran törékeny és fénytelen. Meleg olajos kondicionálással visszaadhatja a ha­ jának azt a természetes olajat, amit a túl sok nap­ fény, hajszárítás és hajspray következtében elve­ szített. Ez egyben a korpásodásnak is kitűnő ellen­ szere. Keverjen össze egy csésze szűz olívaolajat (hidegen sajtolt, könnyű olajat használjon) fél csé­ sze szárított rozmaring levéllel. Kis lábasban mele­ gítse meg a tűzhelyen, majd hagyja kellemes meleg hőmérsékletre lehűlni. Fésűvel válassza szét a ha­ ját és egy vattacsomó segítségével kenje a száraz fejbőrére. Ügyeljen arra, hogy az egész hajas fej­ bőrét bekenje. Tegyen fürdősapkát a fejére, majd vastag törülközővel turbán módjára kösse be a fe­ jét. Várjon fél óráig, hogy az olaj beszívódjon a fej­ bőrbe. Utána enyhe, növényi samponnal mosson alaposan fejet. Esetleg többszöri felhabosítás kell az olaj eltávolításához. Ne használjon további kondicionálót - arra nincs szükség. A haja selyme­ sen fénylő, könnyen alakítható lesz.
GYORS ÖBLÍTŐ SZÁRAZ HAJ SZÁMÁRA

A római császárság kora óta használják arra a ka­ millát, hogy a világos színű hajat aranyosan csillo­ góvá tegyék. Kitűnő öblítőt készíthet erre a célra (amit meginni is elég jó), ha 2 evőkanálnyi szárí­ tott kamilla herbát tesz 0,5 1 forró vízbe. Fél óráig tartó áztatás után keverjen hozzá egy kis citrom ki­ préselt levét. A hajmosás után hajoljon a kiöntő fölé és öntse ezt a kamillaszuszpenziót lassan a ha­ jára. Ügyeljen hogy az egész hajas koponyáját be­ fedje vele. A lecsöpögő folyadékot fogja föl egy edényben. Hagyja 1 percig a haján, majd a felfo­ gott folyadékot öntse ismét a hajára. (Ügyeljen ar­ ra, hogy a folyadék ne jusson a szemébe, mert a citromlé miatt csíphet). Ezután alaposan öblítse le meleg vízzel. Az egész műveletet hetenként ismé­ telje meg. Észre fogja venni, mennyire más lesz a haja, külünösen napfényben.
ÖBLÍTŐ SÖTÉT SZÍNŰ HAJ SZÁMÁRA

Főzzön 2 csészényi orvosi ziliz teát. Hagyja kihűl­ ni. A hajmosás után Öblítse le vele a haját.
A ZSÍROS HAJ KEZELÉSÉRE

A túlságosan aktív faggyúmirigyek következtében ragadós és lógó lesz a haja. Zsúrlófűvel lehet a túl­ zott faggyútermelést megakadályozni és újra életet vinni a nehezen alakítható, tapadó hajba. Számos

Ha a sötét haja selyemfényét akarja kidomborítani, próbálja ki az alábbi receptet. Készítsen 2 csésze közönséges fekete teát (használhatja a kereskedésbeii zacskós teát). Adjon hozzá 2 evőkanálnyi szá­ rított rozmaring levelet. Áztassa 30 percig. A haj­ mosás után hajoljon a kiöntő fölé és öntse ezt a ke­ veréket lassan a hajára. Ügyeljen hogy az egész ha-

306 • Earl Mindéit Gyógyfüvek bibliája jas koponyáját befedje vele. A lecsöpögő folyadé­ kot fogja föl egy edényben. Hagyja a keveréket 1 percig a haján, majd a felfogott folyadékot öntse is­ mét a hajára. Ezután alaposan öblítse le meleg víz­ zel. Az egész műveletet hetenként ismételje meg.
ÖBLÍTŐ A HAJBÓL A SAMPONMARADÉKOK ELTÁVOLÍTÁSÁRA

A jó megjelenésünk érdekében * 307 Mintegy 120 év óta az alábbi anyagok együttes fő­ zetőről hiszik, hogy elősegíti a hajnövést: 3 quart (kb. 3,4 1) 1 pint (kb. 0,568 1) 1 pint (kb. 0,568 1) 1/2 ounce (kb. 14 g) 1/2 ounce (kb. 14 g) 1 ounce(kb. 28 g) ' rum borszesz víz katarida (spanyol légy) kivonat ammónium-karbonát borkősavas só

A hajmosás után ecetes öblítővel lehet legjobban a sampontól megszabadulni, ami a hajat fénytelenné teszi. Tegyen negyed csészényi szárított rozmaring levelet és fél csészényi szárított borsosmentát egy edénybe és tegye félre. Melegítsen meg 2 csészényi tiszta almaecetet, amíg majdnem eléri a forrás­ pontját. Ekkor öntse az ecetet a herbára és hagyja az egészet kihűlni. Utána töltse egy műanyag pa­ lackba és naponta felrázva, hagyja egy hétig állni. Használat előtt szűrje át két rétegű szűrőkendőn és a szűrlethez adjon néhány csepp kellemes illatú illóolajat, hogy elfedje az ecet szagát. Hajmosás után keverjen fél csészényit ebből a gyógynövény­ ecetből 3-4 csészényi vízhez és végső öblítőként öntse a hajára. Hetenként alkalmazza, hogy a haja megszabaduljon a sampon-maradéktól.
A KORAI ŐSZÜLÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRA

Keverje össze egy edényben. Jól dörzsölje be vele a haját, majd vízzel alaposan öblítse ki. Szemápolás A fáradt, bágyadt tekintet már a fiatalt is öregíti. Fáradtság, szennyeződés és allergia egyaránt lehet a vörös, fájó szem oka. Frissítse fel a fáradt sze­ mét, helyezzen a szemhéjára egy uborkaszeletet és feküdjön le egy sötét szobában 30 percre. Utána a szeme kevésbé fog fájni és nem lesz annyira duz­ zadt. Óvakodjon a szabadon vásárolható szemcseppek túlzott használatától, mert a múló szemirritációból krónikus bántalmat csinálhatnak. Ha szemmosára van szüksége, próbálja meg a szemvidítófüvet használni. Keverjen el 2 evőkanálnyi herbát 0,5 1 forró vízben. Hagyja kihűlni, majd szűrje meg. Kis csészéből öblítse le a szemét a szűrlettel, vagy a szűrlettel átitatott vattacsomót tegyen a szemére. (Ne használja mindkét szemére ugyanazt a vattacsomót, mert így egyik szeméről a másikra viheti át fertőzést).

A Kínában nagyon népszerű gyógynövényről, a fó­ tiról tartják azt, hogy megakadályozza a korai öre­ gedést, így az őszülést is. Nem tudom, hogy ez igaz-e. Azt azonban tapasztalom, hogy a kínai em­ berek életük során sokkal későbben őszülnek, mint a kaukázusi rasszhoz tartozók - sok kínainak aggastyán korában is fekete a haja. Próbálja ki és majd meglátja!

308 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Körömerősítő gyógynövények Ha állandóan töredezik, vagy leválik a körme, vagy fehér foltok tarkítják, több étrendi kalciumra van szüksége. Egyék több brokkolit, kelkáposztát és zsírszegény tejtermékeket. Azonkívül szedjen zsurló-kiegészítőt, amely elősegíti a kalcium felszí­ vódását a szervezetben. Ha száraz és repedezett a körme és a kutikula (a hátsó körömredő elszarusodott széle) szakadozott, nagyon jó hatású a meleg olajos kezelés. Melegít­ sen meg fél csészényi mandulaolajat (ne legyen túl­ ságosan forró) és mártsa bele 15 percre a körmét. Dörzsölje a megmaradt olajat a kutikulába, a te­ nyerébe és a talpába: puha, sima érzetet kelt. Növényi bőrápoló szerek
SZÁRAZ, VISZKETŐ BŐR KEZELÉSÉRE

A jó megjelenésünk érdekében * 309 külözhetetlen zsírsav) van. Azok, akik zsírszegény diétát tartanak, úgy érezhetik, hogy a bőrük a meg­ szokottnál szárazabb és ezért külön síkosítást igé­ nyel. Ha ligetszépe-olajjal keni be a bőrét, az segít a bőr az elvesztett zsírtartalmát visszaszerezni.
REPEDEZETT BŐRŰ KÉZ

Sokan szenvednek attól, hogy a kezük bőre berepe­ dezik, különösen télen. Az irritáció elkerülése ér­ dekében, viseljen cérnabélésű gumikesztyűt, ha mosogat, vagy más házimunkát végez. Ezenkívül, hogy egy kitűnő, régi módi kézkrémet kapjon, ami­ től annak idején nagyanyáink keze olyan selymesen lágy volt, keverjen össze fél csészényi rózsavizet fél csészényi glicerinnel. Műanyag- vagy üvegtégely­ ben tárolja. Kenje be vele a kezét, ha szükséges.
OTTHONI NÖVÉNYIARCGÓZÖLŐ

Akinek száraz a bőre, kerülje a durva szappanokat és detergenseket, amelyek tovább csökkentik a bőrt védő természetes zsírt. Ragaszkodjék a termé­ szetes alkotórészek, pl. kakaóvaj, áloé, jojoba-olaj és búzacsíra-olaj felhasználásával készült, nem illa­ tosított, túzsíros szappanokhoz, Tussolás, vagy für­ dés után mindig használjon hidratálót (nedvesítőt), hogy elkerülje a szárazság érzetét. Leginkább az aloét és jojoba-olajat tartalmazó készítményeket érdemes választani. A hideg hónapok alatt, napon­ ta kétszer használjon hidratálót. A bőr száraz, pik­ kelyes foltjaira használjon ligetszépe-olajat. Na­ ponta 1-2-szer kenje be az érintett területeket. A li­ getszépe-olajban sok linolensav (esszenciális, nél-

Néhány forintért készíthet magának otthoni arcgőzölőt. Nagyon könnyű elkészíteni, jól elernyesz­ ti az embert és ez az igazi módja annak, hogy mé­ lyen kitisztítsa az eltömődött pórusokat. Forraljon fel kb. 1 liter vizet. Keverjen bele 2 evőkanálnyi cickafarkot, 2 evőkanálnyi levendulát, 1 evőkanál­ nyi borsosmentát és 1 evőkanálnyi édeskömény­ magot (fekete nadálytőgyökér, kamilla és narancs­ virág helyettesítheti ezeket az alkotórészeket). Te­ gye az egészet egy lapos tálban az asztalra. Álljon az asztal mellé és miközben a tál fölé hajol, törül­ közővel sátorszerűen borítsa be a fejét. A szemét tartsa csukva. Hagyja, hogy a gőz átjárja az arca bőrét. Mély, elernyesztő lélegzeteket vegyen. Öt perc elteltével szárítsa meg az arcát és használjon hidratálót. Egészségesen fog ragyogni a bőre.

310 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája
ARCTISZTÍTÓK

A jó megjelenésünk érdekében ' 3 1 1 néhány evőkanálnyi víz hozzáadásával készítsen belőle sűrű pasztát. Tisztítás céljából kenje az ar­ cára. Ügyeljen, hogy a szemébe ne kerüljön. Vár­ jon 15 percig, vagy ameddig a maszk megszárad. Meleg mosdókesztyűvel mossa le arcáról. Az arca ragyogóan tiszta lesz. Utána használjon hidratálót.
GYORS ARCRADÍR

Bár nagyon sok különböző típusú növényi arctisz­ tító van forgalomban, alapvetően mindegyik ugyanazt teszi: a szennyeződés, a fölösleges zsír és az elhalt sejtek eltávolítása révén megtisztítja a bőrt. Mivel a legtöbb arctisztító enyhén horzsol, karcol is, irritálhatja az érzékeny bort. Általános szabály, hogy hetenként 2-3 alkalomnál gyakrab­ ban nem szabad használni. Ha száraz a bőre, még ritkábban kerüljön rá sor. Sok csodálatos hatású növényi arctisztítót forgalmaznak, amelyek barac­ kot, aloét, illetve mandulát tartalmaznak. Vannak exotikus összetételű készítmények is, ezeket is ér­ demes kipróbálni. Egy népszerű cég pl. olyan hám­ lasztó arctisztítót árúsít, amely finomra őrölt japán azuki-babból készül. Magam kitűnőnek találtam. Ha pénzt akar megtakarítani, könnyen készíthet magának otthon arctisztítót. Ha néhány evőkanál­ nyi szárított mandula lisztjét kevés vízzel elkeveri, kitűnően használható. (Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön a szemébe). Az alkalmazása után jól Öb­ lítse le az arcát és használjon hidratálót.
NÖVÉNYI ARCRADÍR

Konyhai mixelőben készítsen friss papájából pépet és tisztítás céljából kenje az arcára. Hagyja, hogy megszáradjon. Utána meleg vízzel és mosdókesz­ tyűvel mossa le az arcáról.
KITŰNŐ NÖVÉNYI ARCTONIK

Gyors növényi arcfrissítőt készíthet folyékony gyűrűfa-kivonat és kamillatea elegyéből. Ha arra van szüksége, hogy úgy érezze magát (vagy olyannak lássék), mintha újjászületett volna, egy kis vatta­ csomó segítségével érintgesse ("tupfolja") meg az arcát ezzel a keverékkel.
RÁNCOK ELLEN TALÁN VÉDŐ GYÓGYNÖVÉNYEK

Az arcradír az elhalt sejtéből álló felső réteget tá­ volítja el a bőrről és segít a kitágult pórusokat is megszűkíteni. Utána a bőr simának és frissnek lát­ szik. Számos nagyon jó növényi termék van forga­ lomban, de könnyen elkészítheti otthon is a ház körül esetleg megtalálható növényekből. Keverjen el 1 teáskanálnyi borsosmenta levelet forrásban lé­ vő vízben, majd megszűrve őrizze meg a vizet. A borsosmenta levelekhez keverjen 1 evőkanálnyi mandulalisztet és 1 evőkanálnyi zablisztet, majd

Az öregedésnek többféle elmélete van, amelyek mostanában eléggé foglalkoztatják az embereket. (Elméletet említek, mert ma még nem tudjuk pon­ tosan, hogy mi váltja ki az öregedés folyamatát). Az egyik legérdekesebb elmélet a szabad gyökök képződésével magyarázza az öregedést. Az oxi­ génnek ez az egyik romboló hatású formája tönk­ reteszi a normális sejtműködést és károsítja az egészséges sejtet. Feltételezik, hogy a szabad gyökök a rák bizonyos alakját is előidézhetik. Úgy vélik, hogy a szabad gyökök meggyorsítják az öre­ gedést.

312 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Az antioxidánsok olyan vegyületek, amelyek meggátolják a szabad gyököknek ezt a károsító ha­ tását. Az antioxidánsokat tartalmazó gyógynövé­ nyek esetleg közvetlenül segíthetnek az öregedés külső jeleinek, pl, a ráncok létrejöttét megakadá­ lyozni. Ilyen gyógynövény a ginkgo és az örökzöld törpetölgy. Az E-vitamin is nagyon hatásos antiox­ idáns. Még nem tudjuk, hogy ezek az antioxidánsok hogyan hatnak jobban: ha szájon át veszik be, vagy ha a bőrbe dörzsölik be, vagy hogy egyáltalán van-e hatásuk a ráncok keletkezésére. Én magam azon a véleményen vagyok, hogy mindenki, akit a ráncok, vagy az öregedés egyéb megnyilvánulásai érintenek, fontolja meg, hogy legalább egy ilyen antioxidáns hatású gyógynövénnyel megpróbálkozzék. A ráncok elkerülésének másik módja a napozás. Nyáron azonban gondoskodjék arról, hogy fényvé­ dő krémmel kenje be az arcát akkor is, amikor hi­ vatalosan nem napozik. Bár ennek sincs egyértel­ mű bizonyítéka, azonban sok herbalista hiszi, hogy az áloé gél meg tudja akadályozni a ráncokat. Ha figyelembe vesszük, hogy az áloé mennyi minden jót képes a bőrrel, a bőrért tenni, nagyon kézen­ fekvő, hogy az áloé - legalább látványában - való­ ban lágyabbá és fiatalosabbá teszi a bort.

10. FEJEZET AROMATERÁPIA
Az egészséghez az vezet, ha mindennapja illatú fürdőben és illatos masszázsban van részed. Hippokratész Valahányszor megüti az orromat az eukaliptusz olaj illata, emlékeimben azonnal a kanadai gyer­ mekkoromba repít vissza. Családom szeretett egy olyan szállodába járni, amelynek az alagsorában egy gőzfürdő működött. Apám és én itt rendsze­ resen „kitisztítottuk a pórusainkat" és belélegez­ tük a forró vízzel teli vödrökben a víz tetején úszó eukaliptusz levelekből felszálló gőzt. Sohasem fe­ lejtem el azoknak az eukaliptusz leveleknek a ha­ tását - kitisztultak az orrmelléküregeim, a gondol­ kodásom élesebb lett és felélénkülve hagytam el a fürdőt. Sok évvel később, amikor az aromaterápiáról hallottam, értettem meg azoknak a gőzfürdőknek a varázsát. Az aromaterápia alapelve az illat ereje: az illatos(ított) olajok alkalmazása a csillapításra, az elernyesztésre és a gyógyításra. Egyes esetek­ ben az aromaterápiát speciális betegségek kezelé­ sére is használják. Bizonyos olajok a bőrbe masszí-

314 • Earl Mindeü: Gyógyfüvek bibliája rozva izombántalmakat és fájdalmakat enyhíthet­ nek. Egyes olajoknak erős antiszeptikus, fertőt­ lenítő hatásuk van. Amikor az ókori Athénben pestisjárvány tort ki, Hippokratész arra buzdította az embertársait, hogy illatos növényeket éges­ senek az utcasarkokon, hogy így akadályozzák meg a pestis terjedését. A modern orvostudomány atyja már azokban a primitív időkben tudta vala­ hogyan, hogy e növényekből kiáramló olajok erős antibiotikumok voltak, amelyek el tudták pusztíta­ ni a levegő útján terjedő baktériumokat. Évszá­ zadokkal később, szovjet kutatók megállapították, hogy az eukaliptusz olaj erős természetes vírus­ ellenes szer, amit az influenza egyes törzsei ellen fel is használtak. Ma az illóolajokat főleg külsőleg alkalmazzák. Inhalálhatják, bedörzsölhetik a bó'rbe, vagy für­ dőkben használhatják őket. Hígított formában belsőleg is bevehetők, de csak hozzáértő orvosi felügyelet mellett. (A teljesen tömény illóolajat so­ hasem szabad belsőleg bevenni - nagyon irritáló lehet!). Az alternatív gyógyászat egyik leggyorsabban fejlődő ágát, az aromaterápiát ősi idők óta alkal­ mazzák, Az egyiptomiak a szeretkezés előtt kö­ ménnyel dörzsölték be a testüket, hogy elősegítsék a fogantatást. Valószínűleg fertőtlenítőszerként, tömény olajokat használtak a halottaik bebalzsa­ mozáshoz és a mumifikáláshoz. Az ókori rómaiak rózsakoszorút viseltek a fejükön a fejfájás csillapí­ tása céljából. Az amerikai őslakosok a hajnalka olaját használták a lidércnyomásos álmok ellen és a délamerikai sárgafa-parfümöt a szerelem érzésé­ nek felkeltésére.

Aromaterápia • 315 Az a néhány tudományos tanulmány, amit az aromaterápiával kapcsolatban végeztek, csak meg­ erősítette az illóolajok terápiás értékét. A milánói egyetem kutatói, például, eredményesen kezeltek depresszióban és szorongásban szenvedő betege­ ket illóolaj-aeroszollal (illóolaj-spray segítségé­ vel). Az orrba belélegzett illóolaj a szaglószervet serkentette, amely az agynak az érzelmeket, emó­ ciókat szabályozó területeihez közvetítette az in­ gereket. Az aromaterápia művelői szerint, amikor ezeket az illóolajokat a bőrre kenik, a bőr felszí­ nén lévő idegvégződéseken váltanak ki reakciót. Ez a reakció az idegeken át az agyalapi mirigybe (hipofízis) jut el. A hipofízis viszont - egy sor ké­ miai reakción keresztül - szabályozza, hogy sztresszt, vagy elernyedést érzünk-e. A különféle olajok különböző fizikai és érzelmi reakciókat váltanak ki. Egyesek megnyugtatnak, mások felizgatnak. Egyesek spirituális oldalunkat fokozzák, mások érzéki vágyainkat növelik. Az illóolajokat gyógynövényboltokban és bioélelmiszerboltokban lehet beszerezni. Sohase léle­ gezze be közvetlenül az üvegben lévő olaj illatát. Ehelyett 1-2 cseppet keverjen el egy fazék forró vízben. Tegyen egy törülközőt a feje fölé és a fazék köré, hogy felfogja a gőzt. Ha a fürdővízben kíván illóolajat használni, 5-6 cseppet tegyen a meleg vízbe. Masszázs céljára 3-4 cseppet használjon a megfelelő illatos olajból. Az alábbi felsorolás a leggyakrabban használt illó­ olajokat és illatosított olajokat, valamint az általuk kiváltani vélt válaszokat foglalja össze.

316 • Earl Mindéit Gyógyfüvek bibliája 1. Alma 2. Áloé 3. 4. Babérlevél Bazsalikom Jókedvre hangolja Fokozza a szerelem érzé­ sét Növeli a pszichés tuda­ tosságot Elősegíti békéjét és a boldogságot Fokozza az energiát Elősegíti a nyugodt alvást Növeli az energiát Elősegíti a gyógyulást Élesíti a tudatos gondol­ kodást Fokozza a spiritualitást Fokozza az éberséget Elősegíti a gyógyulást Elősegíti az egészséget, a gyógyulást, növeli az energiát Tisztítja a szervezetet Növeli a szerelem érzését Fokozza az éberséget Növeli az energiát Meghosszabbítja az életet Elősegíti a gyógyulást Növeli az energiát és az éberséget Fokozza az élénkséget Elősegíti a gyógyulást Elősegíti a gyógyulást Elősegíti a gyógyulást, tisztítja a szervezetet Elősegíti a béke és a sze­ retet érzését 26. Gyömbér 27. Hagyma 28. Illatos díszcsorba 29. Izsóp 30. Jácint 31. Jázmin 32. Kakukkfű 33. Kámfor 34. Kamilla 35. Kapor 36. Kardamom 37. Kávé 38. Komló 39. Konyhakömény 40. Koriander 41. Kömény 42. 43. 44. 45. Körömvirág Levendula Liliom Lonc

Aromaterápia * 317 Növeli az energiát Fokozza az immuntevé­ kenységet Fokozza a szexuális iz­ galmat Tisztítja a szervezetet Segít a bánatot elviselni Fokozza a szerelmet, a szexet és az alvást Elősegíti a jó egészséget Növeli az energiát Elősegíti az alvást és a nyugalmat Élesíti a tudatos gondol­ kodást Elősegíti a szerelem ér­ zését és a vágyakozást Fokozza a tudatos gon­ dolkodást Elősegíti az alvást Növeli az energiát Javítja az emlékezőké­ pességet Fokozza az immuntevé­ kenységet Elősegíti a jó egészséget Jót tesz az egészségnek Elősegíti a belső békét Elősegíti a testsúly csök­ kenését Nyugtató hatású Elősegíti a szerelem ér­ zését Elősegíti az alvást

5. Benzoegyanta 6. Bergamott 7. Bergamott menta 8. Boróka 9. Borsosmenta 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Cédrus Cickafark Ciprus Citrom Citromfű Citromkóró Csillagánizs Csombormenta Édeskömény Eukaliptusz Fahéj Fekete bors Fenyő Fodormenta Fokhagyma

46. Macskamenta 47. Magnólia 48. Majoránna

25. Gardénia

318 • Earl Mindeil: Gyógyfüvek bibliája 49. Mimóza 50. Mirha 51. Muskátli 52. Narancs 53. Nárcisz 54. Nőszirom 55. Orgona 56. Petrezselyem 57. Rozmaring 58. Rózsa 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. Rutafű Sáfrány Sárga nárcisz Seprőzanót Szagos bükköny Szantálfa Szegfű Szegfűszeg Szerecsendió Tömjén Tulipán Vanília Elősegíti a pszichés ál­ mokat Elősegíti a gyógyulást Elősegíti a boldogságot Növeli az élvezetet és az energiát Fokozza a szerelem ér­ zését Fokozza a szerelem ér­ zését Fokozza a szerelem ér­ zését Védekezés, oltalom Meghosszabbítja az éle­ tet Fokozza a szerelem és a béke érzését Nyugtató hatású Fokozza az energiát Fokozza a szerelem ér­ zését Elősegíti a nyugalmat Elősegíti a boldogságot Afrodiztákum és előse­ gíti a gyógyulást Fokozza az energiát Elősegíti a gyógyulást Növeli az energiát Növeli a spiritualitást Tisztítja a szervezetet Fokozza a szerelmet és a szexet Elősegíti a békét és a bol­ dogságot 72. Völgyi liliom 73. Ylang ylang 74. Zeller 75. Zsálya

Aromaterápia • 319 Javítja az emlékezőké­ pességet Fokozza a szerelmet és a szexet Elősegíti a nyugodt al­ vást Javítja az emlékezőké­ pességet

71. Vizi liliom

IRODALOM

Bigelbauer Pál: Gyógyító iílatok: Aromaterápia. Bioenergetíc, Budapest, 1990 Castkman, Michael: Gyógynövény enciklopédia. Alap­ vető útmutató a természet gyógyszereihez. Esély Ki­ adó és Kereskedelmi Kft., Budapest, 1994 Csus Jolán (lekt.).- Házi patikák, fortélyok, gyógyteák, tínktúrák, elsősegélynyújtás. Paramédía Gmk, Plá­ num Gmk, Pécs Erdélyi M. Róza, Nagy Kálmán: Ha már a gyógyszerek nem segítenek.., HungaPrint, Eger, 1990 Lipták József (szert): Gyógytermék Vademecum '95. Országos Gyógyszerészeti intézet, Budapest, 1995 Mindéi, Earl: Vitamin Biblia. Glória Kiadó, Budapest, 1995 Mindell, Earl: Élj sokáig és érezd jól magad a vitaminok és ásványi anyagok segítségével. Glória Kiadó, Buda­ pest 1996 Oláh Andor: Biogyógyszerekr a gyógyító növények. Me­ zőgazdasági Kiadó, Debrecen, 1985 Oláh Andor: Házipatika gyógynövényekből. Mezőgaz­ dasági Kiadó, Debrecen, 1989 Parrot, Hanna: Gyógynövények és gyógyteák, T-REX '94 Kft. Merlin Book Agency kiadója, Budapest, 1998

322 • EarlMindeíl: Gyógyfüvek bibliája Rápóíi Jenő, Romváry Vilmos: Gyógyító növények. Me­ dicina Könyvkiadó, Budapest, 1980 Ratsch, Christian: A szerelem füveskertje. Az afrodiziákumok a mítoszokban, a történelemben és napja­ inkban. Terra, Budapest, 1994 Sillner Leo: Fokhagyma, a gyógyító csoda. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1990 Then Mária: Biokozmetikumok gyógynövényei. Tudo­ mányos Ismeretterjesztő Vállalat, Budapest, 1989 Tierra, Michael: Gyógyfüveskönyv. Hunga-Print Nyom­ da és Kiadó, Budapest, 1991 Tisserand, Maggie: Aromaterápia nőknek. CompuDrug Kémiai Kft., Szeged Treben Mária: Egészség Isten patikájából: tapasztalatok gyógynövényekről és tart ács ok felhasználásukhoz. HungaPrint, Pécs, 1990 Varró Aladár Béla: Gyógynövények gyógyhatásai. Növé­ nyi gyógyszerek. Pallas Antikvárium Kft., Gyöngyös, Verzámé Petri Gizella: Farmakognózia. Medicina Könyv­ kiadó, Budapest, 1982 Verzámé Petri Gizella, Nyiredyné Mikita Klára, Nyiredy Szabolcs: Gyógynövények a gyógyászatban. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1984 Waniorek, Linda: Természetes kozmetika mindenkinek: Saját készítésű természetes bőrápoló szerek. Bevált receptek és praktikus tanácsok. Medicina Könyvki­ adó, Budapest, 1990 Weiner, Michael: Gyógynövény Biblia. Glória Kiadó, Budapest 1993 A szerkesztésre kijelölt bizottság. VII. Magyar Gyógyszer­ könyv. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1986

TÁRGYMUTATÓ

A acetil szalicilsav 83 Acorus caiamus 254 Aesculus hippocasüis 195, 196 Aetheroieum angeticae 50 Aetheroleum anisi 51 Aetheroieum calendulae 126 Aetheroleum carvi 134 Aetheroleum eucatypti 83 Aetheroleum foeniculi 79 Aetheroleum juniperi 60 Aetheroleum lavandulae 215 Aetheroleum menthae piperitae 62 Aetheroleum rosmarini 226 Aetheroleum satviae 223 Aetheroleum thymi 219 áfonya, fekete 84, 299 áfonya, tőzeg 193-194 Agnus castus 206, 273 Alchemilla vulgáris 135 allicin 92 alliin 92 allináz 92 Altium cepa 198 Aliium sativi bulbus 94 Altium sativum 90 Aliium schoenoprasum 150 állóképesség fokozása 289-290 alma 43, 263, 300, 302, 316

almabor-ecet 270, 306 áloé 44, 235, 308, 316 áloé-gél 264, 265 áloé-krém 292 Aloe barbadense 44 Aloe ferox 44, 46 Aloes extractum 46 altatóbors 122 Althea officinalis 163, 164 Altheaefolium 164 Altheae radix 164 amalaki 252 amerikai ginzeng 47, 101, 269 amerikai őslakosság gyógynövényei 254-246 fogamzásgátlók 256 fogfájás ellen 256 hajmosó 256 hashajtók 256 meghűlés ellen 255 szembánt almák ellen 255 rágógumi 256 reumás bántalmak ellen 256 torokfájás ellen 255 vese- és hólyagbánta] mak ellen 255 Ames, Bruce 89 anémia (vérszegénység) 282 Anethum graveolens 121

324 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája
ang feng 246 Angeüca archangelica 48 Angelica sinensis 128 Angelicae radix 50 Angelicae radix et rhizoma 50 angyalgyökér 48, 266 angyalgyökér, kínai 128-129,
240, 273, 274, 275, 276,

Tárgymutató * 325
B ba dan xing ren 243 bab 300 babérlevél 316 babtúró 236 banán 300 Bardanae radix 155 barátcserje 206, 273, 274, 276 Barosma betulina 64 bazsalikom, kerti 123, 237, 261,316 bazsalikom-tea 209, 261 benedekfű 58, 279 benzoegyanta 316 bergamott 316 bergamott menta 316 beta-glukán 202 bioflavonoidok 301 bodza, kanadai fekete 114-116,265 bogáncs 154 bojtorján, nagy 154-155 bojtorján gyökér-tea 209 Borago officinalis 213 borókabogyó 59, 264, 316 borókabogyó-te a 210 borotválkozás utáni kiütések 291-292 borsosmenta 61, 309, 310, 316 borsosmenta-tea 210, 262, 268, 280 borvirág 213-214 borvirág-tea 209, 210 Bouer, Frank 140 brahmi 253 Brassica hirta 220 Brassica nigra 220 brazil ginzeng 63, 250 Brekhman, IX. 102,187 brokkoli 283, 296, 308 bugás jamszgyökér 251 buku 64 buku-tea 210 burgonya 300, 302 buvákfű, kínai 241 búza 300, 301 búzacsíra 300 bükköny, szagos 318 C Cakndula officinalis 125,126 Calendulaeflorisextractum 126 Calendulae flos 126 Calendulaefloscum calicibus 126 Calendulae tinctura 126, 276 Capsicum annuum 247 Capsicum frutescens 66, 247 Cardamoni fructus 218 Cardui bendecti herba 59 Cardui mariae fructi extractum 59,169 Cardui mariae herba 169 Cardui mariae herbae extractum 169 Cardus marianus 168, 169 Carica papaya 172 Cariophylli flos 187 Cariophyllus aromaticus 186, 187 Cantm carvi 133 Carvifructiextractum 134 Carvifructus134 cascara sagrada 65 cascarakéreg 263 cayeni bors 66, 237, 247, 269, 294, 297 cayeni tea 258, 269 cédrus 316 centella 68, 279 Centella asiatica 68 Centraria islandica 216 Cephaelis acuminata 248 Cephaelis ipecacuanhae 248

279, 281 angyalgyökér-tea 209 Artisi vulgáris fructus 51 Anisi vulgárisfructilinctwa 51 ánizs 50, 281 ániszmag-tea 209 Apiifolium 205 Apium graveolens 204 aranyeres csomók 277-278 aranyvirág, őszi 169-171, 267 arctisztítók 310 Aromaterápia 313-319 árpa 301 Arctium lappá 154, 155 Arctostaphylos uva tirsi 149, 150 Armoracia lapathifolia 192 árnika 52, 265, 291 Amtca momana 52 Arnicaefloris extractum 53 Amicae herbae extractum 53 Amicae tinctura 53 arnicin 52 articsóka 53, 282, 294, 299 Asclepias tuberosa 106 ashwagangha 253 Asparagus officinalis 184 Asiragalus gummifer 55 Aslragaluí membranaceus 55 Astragalus vetíts 55 asztragalusz 55, 236, 298 Avena saűva 202, 203 ayurveda 251-254 Az otthoni gyógyfüves fiók 257-270

a legjobb gyógynövények allergia ellen 261 alvás elősegítésére 268 atlétaláb ellen 270 bélgázok ellen 261-262 bőrirritáció ellen 265 bőrkiütések ellen 268 bőrnedvesítésre (hidratálásra) 264 dezodorálás céljára 268 emésztési panaszok ellen 261-262 energizálás (erősítés) céljára 269-270 fejfájás ellen 267 felfúvódás ellen 263-264 fogfájás ellen 264 fülfájás ellen 267 görcsös hasmenés megszüntetésére 263 hányinger, hányás ellen 262 influenza ellen 257-259 izomfájdalmak ellen 266 ízületi gyulladás ellen 266 kisebb égések ellen 265 köhögés ellen 257-259 lázcsillapításra 260 leh étel frissítésre 268 meghűlés ellen 257-259 napégés ellen 265 reumás panaszok ellen 266 száj mosó folyadék céljára 264 szédülés ellen 267 stressz oldására 269 tetvek ellen 266 torokfájás ellen 259 viszketés ellen 266 vízvisszatartás ellen 263-264

326 * Earl Mináell: Gyógyfüvek bibliája
ch'aihu241
Chamomilla vulgáris 112 Chamomiltae anthodium 114 ChamomiUaeflorisextractum 114 ChamomiUae herbae extractum 114 chlorella 268 Chrysanthemum parthenü extractum 171 Chrysanthemum parthenium 169, 171 cickafark 309, 316 cickafark-tea 210 cikória-tea 210 Cimicifuga racemosa 177, 178 Cimicifugae rhizoma 178 Cimkifugae rhizoma et radix 178 ciprus 316 citrom 302, 316 citromfű, orvosi 221-222, 316 citromkóró 316 citrus-félék 300 Cnicus benedictus 58 Commiphora myrrha 152 Convolvulus mycrophyilus 253 Corey, Elías 99 Crataegi fructus 98 Crataegi summltas 97 Crataegi summitatis extractum 98 Crataegus monogyna 96, 97 Crataegus oxyacantha 96, 97 Cucumis sativus 227 Culpeper 36, 38, 49, 76, 170. 215,218,220,221,223, 224, 225, 227, 228 Curcuma longa 136 Curcumae longae rhizomae extractum 137 Curcumae rhizoma 137 cynara 54 Cynarae folium 55 Cynara scolymus 53 Cs csalán 261, 282 csalánlevél-tea 210 cseresznye 302 csikófark, kínai 129-130, 257-258,261 csilibors 66 csillagánizs 316 csipkebogyó 300, 302 csipkebogyó-tea 210 csípős csalán 70 csombormenta 72, 273, 276, 279,280,281,316 csontritkulás 283 csucsóka 74, 269 D dat'sao240 damiana 75, 282, 289 dang shen 245 Daucus carota 180 Daucus carotae carotinum concentratum 182 Daucus carotae radix 182 dél-amerikai gyógynövények 246-251 Digitális purpurea 57 dinnyefa 172 dió 302 dió, fekete 86 Diosorea composita 251 Diosorea mexicana 251 Dioszkoridesz 36, 44,170 don sen 237 dongquai 128-129,240,275, 274, 275, 276, 279, 281 dou fu-tofu 236 E,É Echinacea angustifolia 118, 120 Echinaceae angustifoliae tinctum 120 Echinacea purpurea 120 Echinaceae purpureae extractum 120 Echinaceae purpureae radicis siccum extractum 120 Echinaeceae purpureae áncíura 120 édesgyökér 75, 238, 273, 296 édesgyökér-tea210 édeskömény 78, 79, 262, 309, 316 édeskömény-olaj 266 édeskömény-tea 210 efedrinl30,241,258 élesztő 300 Elettaria cardamomum 217 Eleutherococcus senticosus 101, 187 Ephedra sinica 129 Ephedrinium chloratum 131 episíotomia (gátmetszés) 278-279 Equiseti herba 152 Equiseti herbae extractum 152 Equisetum arvense 151, 152 Eriodycton califomicum 111 északi golgotavirág 80 Eucaiyptus globulus 81, 83 eukaliptusz 81, 82, 266, 316 eukaliptusz-olaj 258 Eupatoriae herba 183 Eupatorium perfoliatum 182 Euphrasia ojficinalis 160 Extractum humuli lupuli siccum 133 Extracmm medicaginis sativae foliae 142

Tárgymutató * 'ill
F fahéj 316 fahéj-olaj 262 fahéj-tea 210 fan jia 237 fan mu gua 244 fehér fűz 83, 260, 266, 267, 276, 291 fehér fűzfakéreg 260, 266, 267, 276, 291 fehér mályva 163 fehér mustár 220 fejes saláta 302 fekete áfonya 84, 299 fekete áfonya-tea 210 fekete bodza, kanadai 114 fekete bodzavirág-tea 210 fekete bors 316 fekete dió 86, 268 fekete mustár 220 fekete nadálytő 87 fekete ribiszke-tea 210 fekete ribizli 300, 302 fenyő 316 Férfi szervezete 285-292 állóképesség fokozása 289-290 borotválkozás utáni kiütések 291-292 impotencia 288-289 izomhú2ódás 291 korai kopaszodás 288 prosztatatúltengés 285-286 tartósan fennálló gombafertőzés 287 Filipendula uimaria 225 Filipendulae herba 225 fodormenta 316 fodormenta-tea 210 Foeniculi fructi extractum 79 Foeniculi fructus 79

328 • Earl Mindéi: Gyógyfüvek bibliája
Foeniculum vulgare 78, 79 fokhagyma 90-94, 238, 276, 287,295,296,297,299,316 fokhagyma-olaj 267 fo-ti 131, 238, 288, 298 földimogyoró 300, 301 földi szeder 302 francia levendula 214-215, 309, 317 Frangula alnus 138 Frangulae cortex 138 Frangulae coiicis extractum 139 fűrészes törpepálma 95, 286 fűz, fehér 83, 260, 266, 267, 276, 291 G galagonya 96 gaiagonyabogyó-tea 210 Galenusz 36,43 gan cao 238 gan jiang 240 gardénia 316 gay gee 242 Ganoderma lucidum 207 Gerard, John 36, 140 ginkgo 98-100, 267, 297, 298, 312 Ginkgo biloba 98 Ginkgo extractum siccum 100 ginkgofa 98 gínkgolid B 99 Ginseng extractum 48 106 ginzeng 47.100-106, 239, 272, 290, 294 ginzeng, amerikai 47, 269 ginzeng, brazil 63, 250 ginzeng, női 273 ginzeng, szibériai 187, 268, 269 gínzeng-tea 210 Giycyrrhiza giabra 75, 77 Gtycirrhizae glabrae sicc. extractum 11 golgotavirág, északi 80, 269 gomba 300 gombafertőzés 287 gotu kóla 68 görögszéna 139-140 görögszéna-tea 211 grapefruit 300 guaraná 247 guduchi 253 gumós selyemkóró 106 Gy gyermekláncfű 107,108, 239, 275, 299, 300, 302 gyermekláncfű-tea 210 Gyógyfüvek a megelőző o rvo s lás szo i gá ] a tában 293-302 immunrendszer működését serkentő gyógynövények 298 jó vérkeringést elősegítő gyógynövények 297-298 látást javító gyógynövények 299 májra ható gyógynövények 299 növényi vítaminforrások 300 növényi tápanyagforrások 301-302 rák ellen esetleg védő gyógynövények 296-297 szív egészségét szolgáló gyógynövények 294-295 Gyógyfüvek a világ minden tájáról 231-256 gyógynövények amerikai Őslakosságé 254-256 ayuervedikus 252-254 a Bibliában 229-230 dél-amerikai 246-251 hogyan hatnak ~? 23 hogyan vegyünk —? 26 indiai 252-254 kínai 235-246 mik a ~? 21 —készítmények kiszerelése 28 — lejárati ideje 31 ~kel való gyógyítás története 35 gyógy növény teák és al ka lm ázásuk 208- 212 gyógyteák elkészítése 209 gyors arcradír 311 gyors öblítő száraz haj számára 304 gyömbér 108-110, 240,265, 268, 317 gyömbér-tea 211, 262, 280 gyöngyajakfű 215 gyöngy menta 261 gyöngymenta-tea 211, 263 gyűrűfa 216, 266 gyűrű fa-kivonat 265, 291, 311 H hagyma 300, 317 Hahnemann 37 Hamamelidis cortex 216 Hamamelis virginiana 216 harangvirág, óriási 244 Hedeoma puiegiodes 72 hegyibalzsam 111 hidrasztisz, kanadai 116, 264, 268, 276, 277, 287 hidrasztíszgyökér-tea 211, 258 HilMohn 170 Hippocastani folii extractum 196 Hippocastani semenis extractum 196

Tárgymutató • 329
Hippocastani semenis fluidum extractum 196 Hippokratész 33, 35, 92, 313 ho shou wu 238 Hoxsey 201 hu suan 238 buang chi 236 Humulus lupulus 132, 133 Hydrastis canadensis 116 fíydrocotyle asiatica 253 Hyperici extractum 144 Hyperici herba 144 Hyperici únctura 144 Hypericum perforatum 142 Hyssopi herba 125 Hyssopus officinaiis 124 I idült élesztőfertőzés 276 ilex paraguariensis 248 illatos díszcsorba 317 immunrendszer működését serkentő gyógynövények 298 impotencia 288-289 Inuta helenium 224 Inulae radix 12A Ipecacuanhae radix et rhizoma 248 ipekakuána 248 Irodalom 320-322 izlandi zuzmó 216 izomhúzódás 291 izsóp, kerti 124, 317 J jácint 317 jamszgyökér, bugás 251 Jasminum officináié 111 jázmin 111, 317 jázmin-iea 211 jie eng 244

330 • Earl Mindéit Gyógyfüvek bibliája
jó vérkeringést elősegítő gyógynövények 297-298 Jó megjelenésünk érdekében 303-312 arctisztítók 310 gyors arcradír 311 gyors öblítő száraz haj számára 304 korai őszülés megakadályozására 306 köröm erősítő gyógynövények 308 növényi arcradír 310 növényi arctonik 311 növényi bőrápolószerek 308 otthoni növényi arcgőzölő 309 öblítő sampon maradékok eltávolítására 306 öblítő sötét haj számára 305 öblítő szőke haj számára 305 ráncok elleni gyógynövények 311 repedezett bőrű kézre 309 száraz, viszkető bőr kezelésére 308 száraz haj kezelésére 304 szem ápol ás 307 zsíros haj kezelésére 304 jojoba-olaj 308 Juglandis folium 87 Juglans nigra 86 jujube datolya 240 jukka 171-172 Junipenis communis 59, 60 K kakukkfű, kerti 218-219, 317 kakukkfű-tea 211 kaliforniai kutyabenge 65 kámfor 317 kamilla 112-114,305,317 kamillavirág 112-114 kamillavirág-tea 211, 262, 265, 268, 275, 276 kanadai fekete bodza 114-116 kanadai hidrasztisz 116-118 kansasi kígyógyökér 118-120, 298 kapcsos korpafű 217 kapor 121,262,281,'317 káposzta 300 kardamon 217-218, 317 karotin 180,181 karotta 180 kasvirág 118 katángkóró-tea 210 katechin 301 káva káva 122 kávé 317 kelbimbó 283, 296, 300, 302 kelkáposzta 283, 301, 308 kelvirág 300 kerti bazsalikom 123, 261 kerti izsóp 124 kerti körömvirág 125-126, 265, 291, 317 keserű mandula 127 keserű mandula-olaj 243, 264 keserűfű, kínai 131 kígyógyökér, kan sasi 118-120,298 kínai angyalgyökér 128, 240, 264, 273, 274, 275, 276, 279, 281 kínai buvákjfü 241 kínai csikófark 129-130, 241, 257-258, 261, 270 kínai gyógynövény­ hagyomány 232-235 kínai gyógynövények 235-246 kínai keserűfű 131 kínai ördögcérna 242 kínai schizandra 242, 269, 290 ko ken 244 kókusz 301 komló 132-133, 317 komló-tea 211, 269 konyhakömény 317 korai kopaszodás 288 korai őszülés megakadályozására 306 koriander 317 korpafű, kapcsos 217 köménymag 261, 37 köröm erősítő gyógynövények 308 körömvirág, kerti 125-126, 265,291, 317 körömvirág-olaj 268 közönséges palástfű 135 krizantém 243 kukorica 300, 301 kukoricahaj-tea 211 kurkuma 136-137, 266, 297, 299 kutyabenge 138-139 kutyabenge, kaliforniai 65 kvercetin 301 L lapu 154 látást javító gyógynövények 299 Larrea tridentata 166 Lavandula angustifolia Lavandula officinalis 214 Lavandutacflos 214 legyezőfű, réti 225 len 300 lencse 301, 302 Lentiiws adodes 183 Leonoms cardiaca 215 lepkeszeg 139-140

Tárgymutató • 331
lepkeszeg gargarizáló folyadék 259 lepkeszeg-tea 211, 258 Leung, Albert 109 levendula, francia 214-215, 317 Lichen islandica 216 ligetszépe, parlagi 174-175, 274, 294, 308, 309 Ligusticum porteri 205 liliom 317 lonc 317 lu hui 235 lu rong 236 lucerna 140-142,243,263, 275,300 lucerna-tea 211,263 luole 237 Ly lyukaslevelű orbáncfű 142-144 M ma hun;tf> 241. 270 macskagyökér 145-146,269, 273, 276 macskagyökér-tea 211 macskamenta 147, 261, 317 macska menta-te a 211, 263 magnólia 317 Mahonia aquifolium 228 majoránna 317 májra ható gyógynövények 299 málnalevél 148 málnalevél-tea 211, 259, 281 mályva, fehér 163 mandula 283 mandula, keserű 127, 243, 264 mandula-olaj 308 mandulaliszt 310

332 • Earl Mindéit: Gyógyfüvek bibliája
máriatövis 168-169 Marrubii herba 158 Marrubium vulgare 157,158 maté 248-249 maté-tea211 Matricaria chamomitta 112 Matricaria recuita 112, 114 Mavligit, G. 55 mazsola 300 Medicago satirn 140 medveszőlő 149-150, 286 Melissa officinalis 221,222 Melissae folü extractum 222 Melissae folium 222 Melissae herba 222 Melissae tinctura 222 menopauza 272-273 menstruáció rendezése 275 menstruációs görcsök 275-276 Meniha piperita 61, 62 Menthae piperitae extractum 62 Menthae piperitae foliiextraaum 62 Menthae piperitae folium 62 metélőhagyma 150-151, 282 mezei zsurló 283 mie die xiang 245 mimóza 318 mirha 152-154, 264, 318 mormon tea 130, 241 muira puama 249 muskátli 318 mustár, fehér, fekete 220 mustártapasz 220 muxu 243 Myrica cerifera 197 Myrrha 154 N nadálytő, fekete 87 nagy bojtorján 154-155 napraforgómag 301 narancs 300, 302, 318 narancsvirág-tea 211 nárcisz 318 Nepeta cataria 147 női gin2eng 273 Női szervezet 271-283 anémia (vérszegénység) 282 aranyeres csomók 277-278 csontritkulás 283 episiotomia (gátmetszés) 278-279 idült élesztőfertőzés 276 menopauza 272-273 menstruáció rendezése a fogamzásgátló tabletták után 275 menstruációs görcsök 275-276 női tonikum 281-282 nyugtalan láb szindróma 277 petefészekrák 282-283 premenstruációs tünetek 274 reggeli rosszullét 280 rendszertelen, elmaradó menstruáció 279 szoptatás 281 vajúdás és szülés 280-281 visszértágulat 277-278 női tonikum 281-282 nőszirom 318 növényi arcradír 310 növényi arctonik 311 növényi bőrápolószerek 308 növényi vita min források 300 Ny nyílgyökér 263 nyugtalan láb szindróma 277 O Ocimum basalicum 123 Oenothera biennis 114 olajbogyó 301 olajfa 156-157 olajos magvak 300 Oíea europea 156 Oleum hyperici 144 olívaolaj 295, 304 orbáncfű, Ivukaslevelű 142-144 oregonszőlő, vad 228 orgona 318 óriási harangvirág 244 orvosi citromfű 221-222 orvosi pemetefű 157-158 orvosi szárcsagyökér 158-160 orvosi székfűvirág 112 orvosi szemvidítófű 160-161, 261, 307 orvosi tüdőfű 161-162 orvosi tüdőfű-tea 258 orvosi ziliz 163-164, 304 orvosi ziliz-tea 259 orvosi zsálya 222-223 osha 205-206 otthoni növényi arcgőzölő 309 Ö öblítő samponmaradékok eltávolítására 306 öblítő sötét haj számára 305 öblítő szőke haj számára 305 ökörfarkkóró 164-166 ökörfarkkóró-tea 259 örökzöld törpetölgy 166-167, 266, 297, 312 Örvénygyökér 224 őszbogáncs 168-169, 299 őszi aranyvirág 169-171, 260, 267 őszibarack 300, 302

Tárgymutató * 333
P paí shu 244 palástfű, közönséges 135 pálmaliliom 171-172 Panax ginseng 47, 100 Panax quinquefolius 47, 101 papáin 172 papaya (papája) 172-174, 244,262,311 paprika 300, 302 parlagi ligetszépe 174-175, 274, 294, 308, 309 Passiflora incarnata 80 Passiflorae herba 81 Passiflorae herba aquosum sicc. extractum 81 Passiflorae herbae extractum 81 Pasteur, Louis 90 Paulina cupana 247 pemetefű, orvosi 157-158 pemetefű-tea 211 petefészekrák 282-283 petrezselyem 175-177,268, 300, 302, 318 petrezselyem-tea 211 Petroselini radix 177 Petrosetinum sativum 175 Pfaffia paniculata 63, 250 Phyllanthus emblica 252 PimpineJla anisum 50 Piper methysticum 122 piros ribizli 300 pitypang-tea 210 Plantago psyttium 179 poloskafu 177-178, 273 Polygonum multiforme 131 premenstruációs tünetek 274 prosztata túltengés 285-286 Prunus amygdalus 127 Pseudoephedrinium suifuricum 131 pszeudoefedrin 131, 241, 258

334 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája
sáfrány gyökér 136 Salicis cortex 84 Saiix álba 83 Salvia officinalis 222, 223 Salviae folii exiractum 223 Salviae folium 223 Sambuciflos 116 Samhucua canadensis nigra 114 R Sambucus nigra 116 ragadvány 154 sárgarépa 180-182, 263, 275, rák ellen esetleg védő 296, 302 gyógynövények 296-297 sárga nárcisz 318 ráncok elleni gyógynövények schizandra, kínai 242, 268, 311 290 rebarbara 302 Schweitzer, Albert 91 reggeli rosszullét 280 Scutetlaria laterifolia 74 Régi idők kedvencei 213-230 sédfű 182-183 rehmannia 245 selyemkórő, gumós 106 reishi gomba 207, 299 seprŐzanót 318 ren shen 239 Serenoa serrulata 95 rendszertelen, elmaradó Serrulatae fmctus 96 menstruáció 279 shanka puspi 253 répa 300, 302 Shennong gyógy novénvkönyv repcemag 301 68,76,101,233 repedezett bőrű ké2re 309 Shen Nong (lásd Shennong) réti legyezőfű 225 shiitake gomba 183-184, 297, Rhamnus purshiaim 65 299 ribizli, fekete 300, 302 sivatagi tea 241 ribizli, piros 300 Smilax officinalis 158, 250 rizs 301 sok day sang day 245 Rosmarinus officinalis 225, 226 spárga 184-185, 275, 282 rozmaring, szagos 225-227, spenót 300, 302 245,288,305,306,318 Slellaria média 227 rozs 301 stevia 250 rózsa 318 Stevia rcbaudiana 250 Rubus idaeus 148 Succus liquiiiüae 11 Ruscus acluteatus 189 Symphyti folimn 90 rutafű 318 Symphytum officinák 87 Syzigium aromaticum 186, S 187 Sabota, Anthony 193 sáfrány 318 psyllium 179-180, 263, 295 Ptychopetalum olacoides 249 pu gong ying 239 pueraria 244 Puhnonaria officinalis 161, 162 Pulmonariae herba 162 Pyrus malus 43 Sz szagos bükköny 318 szagos rozmaring 225-227, 288,305,306,318 szamóca 300 szantálfa 318 száraz haj kezelésére 304 száraz, viszkető bőr kezelésére 308 szárcsagyökér, orvosi 158-160 szárcsagyök ér-tea 211 szarszaparilla 158-160,250, 290 S2arszaparilla-tea 211 szarvasagancs 245 "Száz csúcstermék" 41-212 hogyan használja? 42 szegfű 318 szegfőszeg 318 szegfűszeg-olaj 262, 264 szelíd gesz ténye-levél szem ápolás 307 szemvidító fű, orvosi 160-161, 261, 307 szennalevél-tea 211 szerecsendió 318 szezám 300 szibériai ginzeng 101,187, 268 szileri sz 246 szilfa 188 szilfa kéreg-cukorka 259 szilfakéreg-tea 212 szilva 302 szív egészségét szolgáló gyógynövények 294-295 szójabab 300, 401 szoptatás 281 szúrós csodabogyó 189-190, 277, 278 szúrós csodabogyó-te a 212 szűzbokor 206

Tárgymutató * 335
T tabebuia 190-191, 249, 286 Tabebuia impetiginosa 190, 249 tang kueí 240 tang shen 237 tarackbúza-te a 212 Taraxaci herba 108 Taraxaci radicis cum herbae sicc, extraaum 108 Taraxaci radix 108 Taraxaci radix cum herba 108 Taraxacum officináié 107 tartósan fennálló gombafertőzés 287 taxol 282, 283 telítetlen zsírsavak 301 teljes magvak 300 tengeri hínár 300 Tltymi fluidum extraaum 219 Thymi herba 219 Thymi vulgáris herba 219 Thymi herbae extractum 219 Thymi tinctura 219 Thymus vulgáris 218, 219 Tinosphora cordifolia 253 tiszafa 283 tofu 236 torma 192 tömjén 318 törpe tölgy, örökzöld 166-167,297,312 törpepálma, fű részes 95, 286 tőzegáfonya 193-194 tőzegáfonya-tea 212 tulipán 318 Turnéra aphrodisiaca 75 tüdőfű, orvosi 161-162 Trifolium pratense 201 Trigonetla graecum 139 T V tyúkhúr 227

336 ■ Earl Mindéit Gyógyfüvek bibliája
V uborka 227-228, 307 Ulmus campestris 188 Ulmus fidva 188 Urtica dioica 70 Urticae folium 71, 72 Urticae herba 71 Urticae radix 71, 72 Urticae semett 71, 72 Uvae ursi folii extractum 150 Uvae ursi folium 150 V Vaccinium macrocarpon 193 Vaccinium myrtiUus 84 vacha 254 vadgesztenye 195-196, 278 vad oregon szőlő 228 vajúdás és szülés 280-281 Valeriána officináid 145-146 Valeriánáé radix 146 Valeriánáé radix tinctura 147 Valeriánáé rhizoma et radix 146,147 vanília 318 Verbascifios 166 Verbascum densiflorum 165 Verbascum phlomoides 165 Verbascum thapüfonne 164, 165 viaszbokor 197 viaszbokor-kéreg 260, 264 vinb lasztin 201 vinkrisztin,201 visszértágulat 277-278 vitám inforrá sok, növényi 300 vitaminok; A-vitamin 300 B-komplex vitamin 300 C-vitamin 300 D-vitamin 300 E-vitamin 300 K-vitamin 300 P-vitamin 301 vízililiom 318 vizitorma 300, 302 völgyi liliom 319 vöröshagyma 198-200, 296 vörös lóhere 201-202 vörös lóherevirág-tea 212 W Withania somniforal 253 Withering, William 56 Y ye ju 243 ylangylang 319 yohimbin 289 Yucca liliaceae 171 Z zab 300, 301 zabkorpa 295 zabrost 202-203 zeller 204-205, 275, 319 ziliz, orvosi 163-164, 304 Ziment, I. 66 zimu 243 Zingiber officináié 108 Zingiberis rhizoma 110 zöld gyümölcsök 300
Zs

Earl MindcII, R.Ph., ITi.D. a Vitamin tíiblia, továbbá az Élelmiszcrkiegészílő Biblia * a Titkos orvosságok*, A vitalitás bibliája, A szója csodája* és Az élelmiszer, mint gyógyszer* c, könyvek kitűnő szerzője (A *-gal jelölt művek magyarul még nem jelentek meg). A szerző regisztrált gyógyszerész, a gyógynövényismeret magisztere és a táplálkozástudomány professzora a Los Angeles-i egyetemen. Táplálkozástudományi tanfolyamokat, szemináriumokat tart szerte a világon. Californiában, Bcverly Hills-ben lakik.

zsálya, orvosi 222-223, 245, 319 zsálya-tea 212 „zsidó penicillin" 260 zsíros haj kezelésére 304 zsurló, mezei 283 zsurlófű 304

Kitűnő útmutató a gyógynövényeken alapuló új és hagyományos gyógymódokhoz, valamint annak megértéséhez, hogyan javíthatják ezek munkaképességünket, alvásunkat, közérzetünket és általában

az egészségünket.

1790 Ft

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful