මෑත කාලීන මුස්ලිම් විර ෝධී

ප‍්රචාා ක කාර්යය පිටුප‍්ස ඇති
යථාර්තය..! ශ‍්රී ලංකාරේ සංහල
ර ෞද්ධ රමෝල්ලුන්ට
ප‍්ණිවුඩයක් !!
Posted: ජූලි 5, 2012 in ර ොරු මිත්‍රකම් ප‍්ාමින් කීරර් ට හා ාාතිය
වැනසීම, ටවල් යටත් ක ගැනීරම් මුස්ලිම් උප‍්ක්‍රම

මුස්ලිම් ප‍්ල්ලි සහ අරේ ආක්‍රමශීලලි රර්හාස් රකර ි ිවවිනරන්
ර ොරහෝ ප‍්ර
ර ද්ශ‍් වල ප‍්වතින මෑතකාලීන මුස්ලිම් විර ෝධතා වයාප‍්ා ය,
අරේ සැඟවී ප‍්හ රරන නිවට මුස්ලිම් ාාතිය අත යම් ආකා යක
මානසක බියක් හා අවිනිශ‍්්චිතතාවයක් ඇති ක ඇත.
අතීත ශ‍්රී ලාංය ය ිතිහාසර ඔවුන්රේ නින්ිවත ක්‍රියාකා කම් වාර්තා
ගත රනොවන ප‍්රිිව ප‍්රිස්සම් වූවත් ඔවුන්රේ ප‍්ැවැත්ම පු ාවටම, ඒවා
රම් රේ තිවන් මුල් ැසරගන ඇති වට සාධක පියවි සි රයන් යුතුව

ිතිහාසය හා ා අවුස්සන්නට සාධක සි තව රසොයාගත හැකි වනු
ඇත. මහ ාාතිර අතීත රගොන් කම් රකරසේ රවතත් ශ‍්රී ලංකික මුස්ලිම්
ාාතිය, රමම රේ සාමයට එර ි , නිවට, රද්ශ‍්රරෝහී ාාතියක් ව
හුත යක් සංහල ර ෞද්ධ ානතාව රැන් රැන් රත්රුම් ගනිමින් සටිනා
කරුශක් ව මුස්ලිම් ානතාවට අකමැත්රතන් වුවර පිළිගැනීමට සදු
වී ඇත.
රශ‍්ක ගනශාවක් තිස්රසේ ආගමික සහනය සහ සාමකාමී සහජීවනයට
තුඩු රරන අයුරින් අනය ආගමිකයන්ට අනුගරහ රැක්වීමට රයොමු
ක වන රයානුකම්ප‍්ාරවන් යුත්, වව ය හා ප‍්චා
ර ්ඩඩත්වය පිටුරකින
සහ උතුම් මානුෂීය ගුශාංග වලින් රෙබි අති හුත යක් වූ ගරුත
සංහල ර ෞද්ධිනන් අත ිවවි රගවීමට ිඩ ලර නිසාම එිනන් උප‍්රිමප‍්ල
අයුතු රලස, මුස්ලිම් ආගමානුකූලව, හලාල් ආකා යන්රගන් රනලා
ගන්නා ශ‍්රී ලාංකිකයන් වීම ගැන මුස්ලිම්වරුන් වශ‍්රයන් අපි ආඩම්
රවමු.
අ ාබි අර්ධද්වීප‍්ය සහමුලින් දූෂශය ක මින් ිස්ලාම් රගෝත්‍රික
ධර්මර අවසන් ආගමනය කරි.ව 627 දී සදු වුවර, ශ‍්රී ලංකා පු ාතන
ිතිහාසය තුල අ ාබින්රේ ප‍්ැමිණීම ක.රි ව 300 ත ම් අතීතයකදී
කිසරසේත් සටහන් වී නැතත්, අරේ හම් රයෝ උප‍්ක්‍රමීලලිව එය එරසේ
ව රප‍්න්වීමට ත ම් වාසනාවන්ත වීමටත්, බුඩ්ස්ේ රමෝලුන් එය
පිළිගන්නා ත මට අවාසනාවන්ත වීමටත් වට පිටාව සකස් වී හමා ය.
ප්‍රචා්ඩඩත්වය, විකෘති කාමාශ‍්ාව, මිතයාව මත ප‍්රනම් වන රද්ව වාකය
ගරන්ථවල අනුගාමිකිනන් වන අ ාබියානුවන්, ප‍්ථ
ර ම වලත්ත මිනිසා සහ
'සර්ව ලධාරී' නපුංසක රරවියන්රේ මහම්මත් සල්ලාලතුමන් සමනල
කන්රට ප‍්ැමිණි ව අපි අරේ අිනතිවාසකමක් රලස ර ොරුවට මවා
ප‍්ාන රහිනන් තමුන්රේ සක්කිළි ප‍්ැවැත්ම තම්බින් රමම ිවවිනන
මුළුල්රල්ම කිස චාකිතයක් නැතිව ප‍්වත්වාරගන යති. ර ොරුවක් සෑම
විටම කිවූ විට ඇත්තක් යැින විශ‍්්වාස ක න්නට ප‍්ටන් ගන්රන්
රකරසේර? අන්න ඒ ආකා රයන් අරේ හැතික ය රම් ර ොරු සයල්ල
ඇත්ත වට ප‍්ත්ක රගන සටී.

ශ‍්රී ලංකාරේ මුසුල්මානුවන් විායගරාහී රලස රහෝ ආකරමශකාරී
ලරේග රලස රමම ිවවිනනට රනොප‍්ැමිණීමට විරශ‍්ේෂ රහේතුව වූර
රම් රේ සංහල ාාතිර ාාන වලම ප‍්වතින අතිශ‍්ය නිර්ෙය
සටන්කාමී ස්වොවය රම් ට අවිරයන් ආක්‍රමශය කල සයළු ාාතීන්
අඩු වැඩි වශ‍්රයන් වනසා රැමීමට ත ම් ලවත් ව, ය වුනාම
රේේටිර චූ ක න අරේ ජිහාඩ් වී රයෝ කලින්ම රැනගත් නිසාය, ඒ
නිසා අති අසාර්ථක රලස තුවක්කු ලය රයොරා යටත්විජිතවාදී
ආකම
ර නිකයන්රේ කරිස්තියානි රහම සදු කල ප‍්රිද්රරන් ිස්ලාමීය රහම
යුධ ලරයන් රමෝඩ රලස ලංකාව තුල ප‍්තු වා හරින ලද්රක් රනොරේ.
එය ප‍්තු වන්රන් තමාට අවම හානියක් හා රේ නියම ි මිකරුවන්ට
උප‍්රිම හානියක් වනරසේ කිසදු තුවක්කුවක් ොවිතා රනොක මිනි. වස
1400 පු ා ිස්ලාම් රගෝත්‍රිකයන් විසන් රසොයා ගන්නා ලර නිවට හා
රහො ආක්‍රමශ උප‍්ායන් තුලිනි. අරේ උප‍්ායන්රේ සාර්ථක ොවය
ලා ගැන්මට කලින් බුඩිස්ේ වූ ටවල් වල ි ශම ප‍්මශක් ැලීම
ප්‍රමාශවත්ය. ඒ ඒ ටවල සුළු ාාතිය වට රලන් ප‍්ත්කල
බුඩිස්ේලරේ අර රවරසේ මා ක ි ශම රත්රුම් ගැනීම රහොඳටම
ඇතිය.
අප‍් නිරහස ල ා ගන්නා රතක්ම රම ට ා වරුන් ප‍්මශක් රනොව
මිනිසුන් අමු අමුරේ රගොනාට අන්රමින් රම ට තුල කවුරුත් විශ‍්්වාස
රනොක න ත ම් ප‍්හත් සත්ව ඝාතක, කාන්තා පීඩක උප‍් සංස්කෘතියක්
හරසේ වපු මින් අර රක්වාම එය ප‍්වත්වාගැනීමට හම් යන්රේ රම්
සීමා ි ත නිවට ප‍්හත්ගති උප‍්කාරී විය. රම ම ිවවිනරන් විවිධ රකොටස්
තුල ඔවුන්රේ ප‍්ැවැත්ම සහ ආ ක්ෂාව රකර ි වූ අභිරයෝග අත මැර
වුවර ඔවුන්රේ එම රගෝත්‍රික උප‍් සංස්කෘතිය රහවත් නින්ිවත
ිස්ලාමය රැකගත් අත , නිරහසන් ප‍්සු ශ‍්රී ලංකාරේ මෑත ිතිහාසය
තුළ ායගරාහීව ්න්රරයන් ප‍්ත් වූ ායන් සම් න්ධරයන් ශ‍්රී ලාංකික
මුස්ලිම්වරුන් සදුකල රද්ශ‍්රරෝහීත්වයන් සයල්ල වසන් ක ලංකා
බින් ලාඩන් රකරනක් වූ අල්-හාජ් ටී.බී. ායා නම් ප‍්ාහ තම්බියා
ාාතික වී රයක් ක ගැනීමට අරේ හම් රයෝ රක්ෂ විය.

අප‍්රේ සාම්ප‍්රරාිනක රගෝත්‍රික ලිංක ක චාර්යාවන් ෑගෑනු රතොගයකට එක
රගින ත ාරගන ඇරීම) වටිනාකම් ෑරගරි මස් කෑම), ආගමික
අසහනයෑසකු ාරා රප‍්ොලිටික්ස්) සහ සාමකාමී සහජීවනයෑබුඩිස්ේ
ප‍්න්සල් වැනසීම) ආ ක්ෂා ක මින් රම් ට යටත් ක ගැනීම වැනි
අප‍්රේ අිනතීන් අරනකුත් සුළු ාාතික ප‍්රාාවන් හා එක්ව සාමකාමී
අයුරින් ල ා ගත හැකි ව රම ට රකොන ි ත පු ව සයන් වශ‍්රයන්
මුසුල්මානුරවෝ විශ‍්්වාස ක ති. අප‍්රේ නිවට කම රකරතක්රැින
යතරහොත් ප‍්සුක ය රශ‍්ක රරකක කාලයක් තුල ප‍්ැවති ර දුම්වාදී
යුද්ධය අත තු සදු වූ ානවාර්ක ක සමූලඝාතනය හා ානසංහා සහ
තස
ර ්තවාදී ප‍්රහා උ්ඡ්ව ප‍්ැවති අවස්ථාරේ උවර යුද්ධය නිමා කිරීමට
සහයක් වශ‍්රයන් හමුරාවලට ැඳීරම් කිසදු උප‍්මනාවක් අපිට ඇති
රනොවිනි. රැන් රකොටි නිරයෝජිත රරමළ ප‍්ක්ෂ සමඟ නිරා ගැනීමටත්
අප‍්ට කිසම ි රිකිතයක්ර නැත.
තමාරේ දුක්ඛ පීඩා පිටු රැය ම සඳහා ශ‍්රී ලංකික මුසුල්මානුවන් සෑම
විටම සැඟවී හා විවෘතව විරද්ශිකයන්රේ සහරයෝගය රහෝ විරද්ශ්‍රීය
මැිවහත්වීම අරේක්ෂා කල වට ාාතියම සාක්ෂි ර ින. අල්කිනඩා ,
තරලින ාන් රහෝ ලාෂ්කාර් ඊ තරලින ාන් වැනි රවනත් සංවිධානීය
ආගමනයක ශ‍්ාක්ෂි ප‍්ල වූ විට රේ නමක ය ිස්ලාම් රද්ශ‍්ප‍්ාලකයන්
සයල්ල එකා වන්ව එම ත්‍රස්තයන් රවනුරවන් රප‍්නී සටිර රේ
නීතියට ප‍්වා අභිරයෝග ක මිනි. සයලුම ප‍්රාාවන්ට ලප‍්ාන රප‍්ොදු
ගැටළුවලට සහ අප‍් සම් න්ධරයන් වූ සුවිරශ‍්ේෂී ගැළුවලට ශිෂ්ඨ
සම්ප‍්න්න සමාාය පිළිරනොගත්, හසගත, කප‍්ටි ිස්ලාමීය ආකා යන්
තුළින් විසඳුම් රසොයාගැනීමට අප‍්ට හැකි ව රම ට මුස්ලිම්වරුන් වන
අප‍්රේ විශ‍්්වාසයින.
මුස්ලිම්වරුන්, මුස්ලිම් රකොන්ග්‍රස්, ජිහාඩ් වැනි වර්ගවාදී රද්ශ‍්ප‍්ාලන
ප‍්ක්ෂ පිි ටුවාරගන ඇති වටත්, සරියා නීතිය මක න් ප‍්ාලනය වන
රවනම ඒකකයක් ිල්ලා සටින වටත්, රහස් ගනන් අන්තවාදී
ිස්ලාම් සංගම් ටපු ා බිි ක රගන ඇති වත්, ටටම රහළි රවමින්

ප‍්වතී. රම ය, සයළුම ප‍්රාාවන් වැනසීම අ මුු ක ගත් අප‍්රේ
ප‍්ා
ර ාවරේ අරේක්ෂාවන් වනසන්නකි. අන් ආගමික ානතාව මුලා
කිරීමටත් ි තාමතාම ර න ිස්ලාම් උත්සාහය වනසා අප‍් ප‍් ාාය
ක න්නකි.
අරේ ිස්ලාමිකයන් හා සර්ව අශුෙවාදී රරමළ ාන රකොේඨාශ‍්ර
එකම ගැලවුම් මා ගය යැින සතා ක්‍රියා ක න ිස්ලාම් හා රවිඩ
අන්තවාරයට පිළිතුරු රලස සංහල ර ෞද්ධයාත් එම මාර්ගයටම
රගන්වා ගැනීම තම්බි අපි හා රරමළු එක්ව අරේ ප‍්ාහ රරෝහී
ක්‍රියාරවන් කල ආ ාධනයකි. ානවාර්ක ක ගැටුම් විසන්
මුසුල්මානුවන්ව විනාශ‍් ක රනොරමන්රන් නම් , රරමළුන් ප‍්ලවා
රනොහරින්රන් නම් ඒ තාක් කල් මහ ාාතිය අති බියකරු ි ශමක්
සි තව ජීවත්විය යුතු ව රත්රුම් රනොගැනීම සුළු ාාතික කාරග
කාරේත් වාසනාවකි. හුත ය අනයාගමික වන රද්ශ‍්ප‍්ාලන
යථාර්ථයක් තුල තමාරේම රැකව ශය රසොයා ගැනීම සඳහා වූ
අවස්ථාවන් උරරසා නිවට, හසගත ආක්‍රමශ ප‍්මශක් ක ා රයොමු
වීමට ිස්ලාමිකයන්ට සදුරේ.
අප‍් විසන් කුර් ාන් කිරීමට නියමිත සංහල ර ෞද්ධ රමම කුඩා
ාාතිරයන් හුත ර ඇස් ඇ වීම පිණිස රම් ට තුලර “ිස්ලාම්
අන්තවාරය”, “මූලධර්මවාරය”, “ිස්ලාම් ජිහාඩ්”, “අල්-කිනඩා” සහ
තරලින ාන්”ලාක්ෂණික ිස්ලාම් සමාා ර ෝගී ලක්ෂශ රහළි රවමින්
යන්රන් විදුලි ගරයනි. රගෝලීය අ ාබි ිස්ලාම් රතල් සල්ලි ලය
විසන් උඩ රගඩි රරන රම් ිස්ලාමීය ත්‍රස්ථවාරයට නින්ිවත රගෝත්‍රික
මුස්ලිම් රලෝකර රකොටසක් වශ‍්රයන්, ශ‍්රී ලාංය ය මුස්ලිම්වරු
විශ‍්්වාසරයන් සහ රහොඳින් අනුගත රවමින් සටී.
ගරු කටයුතු හුත ය, ශ‍්රී ලංකාව සහ අ ාබි මුස්ලිම් රලෝකය අත
ඇති නින්ිවත කාන්තා කාම වහල් රවළඳාම දුර්වල ක න ඕනෑම

කලාපීය සහ රගෝලීය උප‍්කා යන් රසොයා යෑම රකර ි රයොමු රවනු
ඇතැින තම්බි අපි ර ොග යන ත මට බිය වී ඇත්රතමු.
තවර, අතිගරු මි න්ර ාාප‍්ක්ෂ මැතිතුමා විසන් ප‍්ාලනය ක න
වර්තමාන ාය, ර දුම්වාදී යුද්ධය අභි වා යුධ ායගරහනයක් ලැබුවා
ප‍්මශක් රනොව, ටි අධි ාාය සහ කලාපීය ලරේග සමඟ වූ ාා
තාන්තක
රි අ ගලයකින් ායගරාහී රලස ගැලවීමට කටයුතු කල ව ශ‍්රී
ලංකික මුස්ලිම්වරුන් වන අපි රනිමු. එම ාාතාන්තරක අවි ය
රනොඑරසේනම් අන්ත ප‍් ාාය මක න්, ටි ාාතිය අෙයන්ත
ප‍්ාර්ශ‍්වයන්ට අල්ලස් රරමින් සුළුත ප‍්ාලනය පූර්ශ යටත් ක
ගැනීමකට මාන ලමින්්් කලාප‍්ය තුල ඔවුන්රේ ලප‍්ෑම වැඩි කිරීම
සඳහා නව ාාතරාන්තක
රි ප‍්රහා යක් ප‍්වත්වාරගන යමින් යුධ අප‍් ාධ
රචාෝරනා හා මානව ි මිකම් සම් න්ධ තත්ත්වයන්රගන් අයුතු
ප‍්ර
ර යෝාන ගන්නා තත්්් වයට ප‍්ත් විය.රමය නිරීක්ෂශය කල අප‍්රේ
ජිහාඩ් හැතික ය වහාම ර ොරු මිත්‍රත්වයක් ප‍්ාමින් ායට ප‍්ක්ෂව
ඟප‍්ෑමක් අ ාබි රලෝකයට රප‍්න්වූ නමුත්, කළු හම සි ත තම්බින්
සයළු සුදු හම ඇති අ ාබි හම් රයෝ පිළිකුරලන් යුතුව ප්‍රතික්රශ‍්ේප‍්
ක න ැවින් එිනන් වැඩක් නැති විය. අහස උසට ඇති සය
ඇරමරිකානු විර ෝධය ප‍්මශක් සලකා ලංකාවට ්න්රය දීමට හම්
ටවල් ිිවරිප‍්ත් වීම අරේ කළු ජිහාඩය අරටත් තම ක ු මට ැ ක
ගන්රන් කිසදු ලැජ්ාාවක් නැති සක්කිළින් රලසනි.

මෙ මෙසින් තම්බි අපි සම්බන්ධව ශ‍්රී ොවේමඅ අමුත් ප ්‍ජා
ර ේවන්
නිසැවමෙන්ෙ ්‍හත වරුණු සම්බන්ධමෙන් සහතිව වීෙට හැකි බව
කිෙ යුතුෙ.
ශ‍්රී ලංය ය මුස්ලිම්වරු සෑම කල්ි ම, හැම ආකා රයන්ම, ඔවුන් සමඟ
ගැටුමකට තුඩු රරන තත්ත්වයක් ඇති ක න රගෝලීය අ ාබි රතල්
සල්ලි කුමන්තශ
ර වලට ිස්ලාමීය ආගමික ෙක්තිරයන් යුතුව සහොගී
වනු ඇති ව.

ශිෂ්ඨ සමාාය පිළිකුල් ක න ැවින්, අප‍්රේ නින්ිවත රගෝත්‍රික සමාා
රද්ශ‍්ප‍්ාලන අභිමතාර්ථයන් රම න්ම ආගමික අ මුු සපු ාගැනීම
සඳහා ප‍්රචා්ඩඩකාරී කරියාවන්ට රයොමුවීරම් සැඟවුනු නයාය
ප‍්තරයක් අප‍්ට කු ා්ඩ නමින් ඇති ව.
රම ම ාාතිර ිතිහාසය පු ාවටම අප‍් විසන් සදු කලාක් රම න්
ආගමික නුරුස්සනා ව හා පු ාශ අන් ආගමික ස්ථාන වලට අපි
නි න්ත අිනතිවාසකම් කියන ව.
නූතන ශ‍්රී ලාංය ය මුස්ලිම් ප‍්රාාරේ සම්ෙවය තුල ිස්ලාමීය ජිහාඩ්, අල්කිනඩා හා තරලින ාන් ප‍්රනමක් ඇති ක ගැනීම අප‍්රේ ශුද්ධ වූ
ිස්ලාමිය අිනතිවාසකමක් ව.
අප‍්රේ ිතිහාසය පු ාවට සදු කලාක් රම න් ිිවරියටත් අප‍් විසන් රම
ට ඒය යොවය, සාමූි කත්වය සහ ස්වවරීත්වය වැනසීමට ජිහාඩය
හරසේ මුරා හරින ව.
මුස්ලිම් විර ෝධී ප‍්රචාා ක කාර්යය රද්ශ‍්ප‍්ාලන සහ හුත
කැමැත්රතන් කරියාවට නැරඟන විර ෝධතාවයන් පිළි ඳ,
සඝරුවන රම න්ම අති හුත යක් සංහල ර ෞද්ධ ානතාව ර අපි නිස
කල ප‍්ැමිණි විට ිලක්ක ක ි ස් ගසා වනසන ව.
තම අ ාබි හාම්පුතුන්රේ අරේක්ෂාවන් ිටු ක දීම උරරසා ාාතිර
අභිප‍්රායන්, සාමය හා
සමක ය උගසට ත මින් රම් ට ප‍්කිස්ථානයක් කිරීමට මාන ල
ලමින්, එයට හුරර් රමමින් සටින කලාපීය හා රගෝලීය ලරේග
සමඟ රැඩිව සම් න්ධ වී සටින ලාංය ය ජිහාඩ් රකොටස් සටින ව.
රමම ාාතිර සමාා ආර්ථික හූ ා කෑම සහ අප‍්රේ ිස්ලාම් ාාතික
රුචිකත්වයන්රේ මිනිස් රල් පිප‍්ාසය, කාන්තා ක ජු කම,රවනුරවන්

ගැතිකම් කිරීමට අප‍්හට අල්ලාෑහ්) හැරුු රකොට රවනත් හාම්පුතුන්
රනොමැති ව.
ානවාර්ක ක ගැටළුව සඳහා රම ට සයළුම සුළු ාාතික ප‍්රාාවන්රේ
අභිප‍්රායයන් තෘේතිමත් වන ආකා ර මහ ාාතියට උප‍්රිමරයන්
රකලවන එරමමන්ම 'සාක්ඡ්ාරවන් එකඟ වූ' විසඳුමක් උරරසා අපි
කැප‍්වී සටින ව සහ එයට අඩු කිසවකින් අපි ප්‍රීති රනොවන ව.
නුදුරු ිවරනක හම් අපිට සන්න වන අප‍්රේ මේබිම රකර ි ශ‍්රි
ලංකික මුස්ලිම්වරුන් තවදු ටත් රද්ශ‍්ානු ාගීව සටිනු ඇති ව සහ
ිස්ලාමීය ශ‍්රී ලංකාරේ ඒය ය ොවය, සාමූි කත්වය සහ
ස්වවරීත්වයට ඇතිවන අභිරයෝග සහ තර්ාන හමුරේ ජිහාඩය නැගී
සටිනු ඇති ව.
අවසාන වශ‍්රයන්, එරෙත් මහත් ඕනෑකමින් අප‍් ගරුත මහා
සංඝ ත්නරයන් සහ ශ‍්රී ලාංකික සංහල ර ෞද්ධ ප‍්රාාව තුල සටින
බුද්ධිමතුන්රගන් ආයාචානය ක සටින්රන් ිස්ලාම් අප‍්රේ රල්
පිප‍්ාසත ාාතික අරේක්ෂාවන් උගසට ත මින්, විවිධ ාාති මාමක
රකොටස් සහ ටට ඇති ආර ය රයොරාගනිමින්, ශ‍්රී ලාංකිකයන් අත
අප‍්රේ නිරුවත රහළි ක න ලරේග වලට හසු රනොවන රලසය.
අනාගත ිවරනක අප‍්රේ ජිහාඩ් අසප‍්තට ර ල්ල ප‍්ා ඔ රේ රනොවටිනා
ිවවිය වා තලයට මුසු ක රමන රලසින.

රම ම ාාතිර
හුත රවමින් ප‍්වතින ිස්ලාම් ජිහාඩ් පිරිස අභි වා
යාමට ාාති මාමක ලරේගයන්ට කිසඳු ිඩක් රනොත මු !
එක්ස ප වීමෙන් ජිහේඩ් අ්‍ ුැගිසිටී මබදී මෙන් ජිහේඩ් අ්‍ බිඳවැමේ

This Post

http://wp.me/p1yy2Y-dH
Site:

http://musalmanuwa.wordpress.com/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful