1525 mm

2500 mm 1695 mm 3900 mm

Dane techniczne
1.2 i-VTEC Wersja Skrzynia biegów - typ Iloœæ biegów BASE MT 5 73 x 71.58 1198 10,8 66/90 6000 114 4900 1.2 i-VTEC TREND MT 5 1.4 i-VTEC ELEGANCE MT 5 73 x 80 1339 10.5 73/100 6000 127 4800 1.4 i-VTEC EXECUTIVE MT 5 73 x 80 1339 10,5 73/100 6000 127 4800

Silnik
Œrednica x Skok (mm) Pojemnoœæ (cm3) Stopieñ sprê¿ania Moc maks. KW/KM przy obr/min Maks. moment obrotowy Nm przy obr/min 73 x 71.58 1198 10,8 66/90 6000 114 4900

Zawieszenie
Przód Ty³ Kolumny Mcphersona Belka skrêtna Kolumny Mcphersona Belka skrêtna Kolumny Mcphersona Belka skrêtna Kolumny Mcphersona Belka skrêtna

Uk³ad hamulcowy
Hamulce z przodu Hamulce z ty³u Sr. tarcz hamulcowych z przodu (mm) Sr. tarcz hamulcowych z ty³u (mm) Tarcze wentylowane Tarcze 262 239 177 12.6 175/65 R15 15x5 1/2J O O Tarcze wentylowane Tarcze 262 239 177 12.6 175/65 R15 15x5 1/2J O O Tarcze wentylowane Tarcze 262 239 182 11.4 175/65 R15 15x5 1/2J O Tarcze wentylowane Tarcze 262 239 182 11.9 178/55 R16 16x6 1/2J -

Osi¹gi
Prêdkoœæ maksymalna (km/h) Przyœpieszenie 0-100km/h (sek.)

Obrecze i opony
Rozmiary opon Rozmiary ko³ 15-calowe obrêcze stalowe 15-calowe obrêcze aluminiowe 16-calowe obrêcze aluminiowe Dojazdowe ko³o zapasowe

Masy (kg)
Masa w³asna Maksymalna masa ca³kowita Maksymalna masa przyczepy (z hamulcami / bez hamulców) Maksymalny nacisk na hak (kg) Pojemnoœæ baga¿nika z/bez pó³ki bag. (VDA - litry) Pojemnoœæ baga¿nika z do linii okien - siedzenia z³o¿one (VDA - litry) 975-1086 1520 1000 / 450 95 346 / 375 892 975-1086 1520 1000 / 450 95 346 / 375 892 975-1119 1555 1000 / 450 95 346 / 375 892 975-1119 1555 1000 / 450 95 346 / 375 892

Zu¿ycie paliwa
Spalanie w miescie (l / 100km) Spalanie poza miastem (l / 100km) Spal. w cyklu mieszanym (l/100km) Emisja CO 2 (g/km) PojemnoϾ zbiornikowa (litry) 6.5 4.5 5.3 125 42 6.5 4.5 5.3 125 42 6.5 4.7 5.4 128 42 6.6 4.8 5.5 130 42

Wyposa¿enie
1.2 i-VTEC Base 1.2 i-VTEC Trend 1.4 i-VTEC Elegance 1.4 i-VTEC Executive

Bezpieczeñstwo
System kontroli stabilnoœci jazdy VSA (Vehicle Stability Assist) Tempomat Aktywne zag³ówki przednie 5 x 3-punktowe pasy bezpieczeñstwa z blokad¹ Dwustopniowe przednie poduszki powietrzne SRS Boczne poduszki powietrzne SRS Kurtyny powietrzne SRS (z przodu i z ty³u) Napinacze przednich pasów bezpieczeñstwa Regulowana wysokoœæ przednich pasów bezpieczeñstwa Mocowania fotelika dzieciêcego ISOFix Uchwyty mocuj¹ce w baga¿niku Czujnik temperatury zewnêtrznej Uk³ad zapobiegaj¹cy blokowaniu kó³ ABS Uk³ad elektronicznego rozdzia³u si³y hamowania EBD System wspomagania si³y hamowania BA Umieszczone wysoko trzecie œwiat³o stopu w technologii LED Prze³¹cznik dezaktywuj¹cy poduszkê powietrzn¹ pasa¿era 6 6 % % % % % % % % % % % % % % % 6 6 % % % % % % % % % % % % % % % % 6 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Instrumenty pok³adowe
Podœwietlenie deski rozdzielczej – kolor bia³y Wielofunkcyjne ko³o kierownicy Sygna³ przypomnienia o zgaszeniu œwiate³ Halogenowe reflektory regulowane od wewn¹trz Obrotomierz Cyfrowy licznik przebiegu Cyfrowy wskaŸnik zu¿ycia paliwa Regulowane natê¿enie podœwietlenia deski rozdzielczej WskaŸnik niskiego poziomu paliwa % 6 % % % % % % % % 6 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Nadwozie
Zderzaki w kolorze nadwozia Lusterka i klamki zewnêtrze w kolorze nadwozia Tylna wycieraczka o sta³ej prêdkoœci Tylna wycieraczka o zmiennej prêdkoœci Antena dachowa Elektrycznie regulowane lusterka zewnêtrzne Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnêtrzne Elektrycznie regulowane, sk³adane i podgrzewane lusterka zewnêtrzne Szklany dach panoramiczny z elektrycznie sterowan¹ zas³on¹ Kierunkowskazy zintegrowane z lusterkami zewnêtrznymi Przednie œwiat³a przeciwmgielne % 6 % 6 % % 6 6 6 6 ; % % 6 % % 6 % 6 6 6 ; % % 6 % % 6 6 % 6 % % % % 6 % % 6 6 % % % %

Komfort i udogodnienia
Klimatyzacja manualna z filtrem przeciwpy³kowym Klimatyzacja automatyczna z filtrem przeciwpy³kowym Kolumna kierownicy regulowana w dwóch p³aszczyznach Ch³odzony schowek pasa¿era Elektryczne wspomaganie uk³adu kierowniczego (EPS) Skórzana kierownica i dzwignia zmiany biegów Podnózek Elektrycznie sterowane szyby przednie Elektrycznie sterowane szyby tylne Czujniki parkowania ty³ i przód w kolorze nadwozia Wycieraczki z czujnikiem deszczu Popielniczka z przodu Kieszen na oparciu fotela kierowcy Kieszen na oparciu fotela pasazera Pod³okietnik z przodu Sk³adany pod³okietnik z ty³u Uchwyty na napoje z przodu i z ty³u Lusterko w os³onie przeciws³onecznej kierowcy Lusterko w os³onie przeciws³onecznej pasa¿era Oœwietlenie z przodu Oœwietlenie punktowe z przodu Oœwietlenie baga¿nika 6 6 % 6 % ; % % 6 ; 6 % 6 6 6 6 % % 6 % 6 % % 6 % 6 % ; % % 6 ; 6 % 6 % 6 6 % % % % % % 6 % % % % % % % % ; 6 % % % 6 6 % % % % % % 6 % % % % % % % % ; % % % % % % % % % % % %

Siedzenia
Podgrzewane fotele Tapicerka materia³owa Regulowana manualnie wysokoœæ fotela kierowcy Centralny zag³ówek z ty³u i trzypunktowy pas bezpieczeñstwa System sk³adania tylnej kanapy Magic Seats Tylne siedzenia sk³adane asymetrycznie w stosunku 60/40 6 % % % % % 6 % % % % % 6 % % % % % % % % % % %

Zabezpieczenia
Centralny zamek System zdalnego sterowania zamkami (³¹cznie z zamkiem baga¿nika) 2 komplety kluczyków z systemem zdalnego sterowania Dynamicznie kodowany immobilizer silnika Zintegrowany panel systemu audio Pó³ka baga¿nika % 6 6 % 6 6 % % % % % % % % % % % % % % % % % %

1.2 i-VTEC Base

1.2 i-VTEC Trend

1.4 i-VTEC Elegance

1.4 i-VTEC Executive

Pokladowy system rozrywki
Przednie glosniki Tylne glosniki Glosniki wysokotonowe Radio stereo CD z RDS i Mp3 System regulacji glosnosci w zaleznosc od predkosci jazdy AUX Jack USB

% ; ; 6 6 6 6

% ; ; % % % ;

% % % % % % %

% % % % % % %

Cennik
MT - manualna skrzynia biegów 43 900 47 900 52 900 56 900

% standard

; opcja

6 niedostêpne

Zu¿ycie paliwa, emisja CO2 oraz masy s¹ mierzone zgodnie z procedurami odpowiednich dyrektyw Komisji Europejskiej. Na skutek ró¿nych technik jazdy, warunków drogowych, warunków atmosferycznych, ró¿nic w stanie ogólnym i wyposa¿eniu samochodów, rzeczywiste zu¿ycie paliwa i emisja CO2 mog¹ siê ró¿niæ od zmierzonych wartoœci. W przypadku wagi samochodu (definiowanej jako masa pojazdu gotowego do drogi) odnosi siê ona do samochodów z wyposa¿eniem standardowym. Zainstalowanie wyposa¿enia dodatkowego mo¿e spowodowaæ zwiêkszenie masy pojazdu i zmniejszenie jego ³adownoœci. Teoretyczny zasiêg jest obliczany na podstawie zu¿ycia paliwa w cyklu mieszanym. Zasiêg rzeczywisty bêdzie zale¿a³ od warunków eksploatacyjnych. Maksymalna masa holowanej przyczepy podawana jest przy za³o¿eniu, ¿e samochodem podró¿uj¹ dwie osoby o wadze 75 kg ka¿da, a samochód musi byæ zdolny do ruszenia ze startu zatrzymanego na wzniesieniu o nachyleniu 12% i przy normalnym ciœnieniu atmosferycznym (mierzonym na poziomie morza). Na wysokoœci powy¿ej 1500 m n.p.m. zauwa¿alny bêdzie spadek mocy silnika, w wyniku czego zmalej¹ mo¿liwoœci holowania przyczepy o podanej masie. Dodatkowe obci¹¿enie samochodu (pasa¿erowie, baga¿) musi byæ uwzglêdniane i odejmowane od maksymalnej masy przyczepy. Niektóre wersje samochodu i elementy wyposa¿enia prezentowane w niniejszej broszurze mog¹ byæ niedostêpne w niektórych krajach. Szczegó³owe informacje na ten temat dostêpne s¹ w salonach Hondy. Honda Jazz objêta jest ogóln¹ gwarancj¹ przez 3 lata lub 100 tysiêcy kilometrów, a ponadto udzielana jest gwarancja na pow³okê lakiernicz¹ (3 lata), gwarancja na uk³ad wydechowy (5 lat) oraz gwarancja na perforacjê nadwozia (12 lat). Szczegó³owe informacje na temat warunków udzielanej gwarancji dostêpne s¹ w salonach Hondy.
Honda Poland sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym cenniku, w tym parametrów technicznych, wyposa¿enia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególnoœci ceny s¹ zró¿nicowane w zale¿noœci od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowi¹ oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W wypadku sprzeda¿y konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte w tym cenniku informacje nie stanowi¹ zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak równie¿ nie stanowi¹ opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Wi¹¿¹ce ustalenie ceny, wyposa¿enia i specyfikacji pojazdu nastêpuje w umowie jego sprzeda¿y, a okreœlenie parametrów technicznych zawiera wyci¹g ze œwiadectwa homologacji typu pojazdu. Podane w cenniku informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowi¹ udzielenia kupuj¹cemu gwarancji, w szczególnoœci w rozumieniu art. 13 Ustawy. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzeda¿y pojazdu, a jej warunki zostan¹ okreœlone w dokumencie gwarancyjnym.