wyborów.

Punto

˚ycie sk∏ada si´ z

Wybierz
T-shirt i szorty czy marynarka z krawatem? Weekend w górach czy premiera w teatrze? Niezale˝nie od tego, czy ubierasz si´ na sportowo, czy stawiasz na elegancj´, Grande Punto pozwoli Ci w pełni wyraziç swojà osobowoÊç. Mo˝liwoÊç wyboru jednej z dwóch Linii – Sportowej lub Komfortowej, stworzonych z myÊlà o dopasowaniu si´ do ró˝nych wymagaƒ i upodobaƒ – spełnia potrzeby zarówno miłoÊników sportu, jak i tych ceniàcych przede wszystkim komfort i wygod´. Teraz mo˝esz byç naprawd´ sobà.

Punto.

bycie sobà.

Sportowy charakter.
Stylistyk´ wersji sportowej mo˝na opisaç w kilku zwi´złych słowach. Cieszàcym oczy nowym reflektorom przednim z przyciemnionym lustrem, spojlerom tylnym oraz progowym (opcjonalnym dla Energy) i jeszcze bardziej agresywnym felgom z lekkiego stopu towarzyszy wybór doskonałych silników, zapewniajàcych Êwietne osiàgi i przyjemnoÊç z jazdy.

RadoÊç z jazdy.
JeÊli chcesz si´ dobrze bawiç, wybierz odpowiednie towarzystwo. Dzi´ki wyposa˝eniu Grande Punto w Linii Sportowej, nawet krótkie przeja˝d˝ki sprawiajà wiele radoÊci. Obydwa modele – seria specjalna Energy i wersja Sport – zostały stworzone z myÊlà o maksymalnej przyjemnoÊci z jazdy, aby spełniç wymagania tych, którzy siedzàc za kierownicà chcà nie tylko prowadziç, ale tak˝e wyra˝aç swoje emocje.

ENERGY Wyposa˝enie standardowe – ABS z EBD (elektroniczne sterowanie z rozdzia∏em si∏y hamowania) – poduszki powietrzne przednie po stronie kierowcy i pasa˝era (dwustopniowe) – wspomaganie kierownicy Dualdrive – elektrycznie regulowane boczne lusterka, lakierowane w kolorze nadwozia i podgrzewane, z czujnikiem temperatury zewn´trznej – elektrycznie sterowane przednie szyby – dwa zagłówki z tyłu – 15-calowe obr´cze kół z lekkiego stopu z ogumieniem 175/65 – zderzaki w kolorze nadwozia – klimatyzacja manualna z filtrem przeciwpyłkowym – kierownica i gałka dêwigni zmiany biegów pokryte skórà – reflektory przednie z przyciemnionym lustrem – tylny spojler – centralny zamek z pilotem w kluczyku – regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach – fotel kierowcy z r´cznà regulacjà wysokoÊci – pe∏nowymiarowe ko∏o zapasowe – przystosowanie do monta˝u radia – klamki w kolorze nadwozia – sportowa tapicerka i zegary – Êwiat∏a przednie z funkcjà „Follow Me Home” – immobiliser Fiat Code – komputer pok∏adowy z menu w j´zyku polskim – przesuwane przednie fotele z pami´cià ustawienia – zaczepy Isofix – przednie wycieraczki bezprzegubowe

SPORT Wyposa˝enie standardowe (dodatkowo do wyposa˝enia Energy) – 17-calowe obr´cze kół z lekkiego stopu z ogumieniem 205/45 – spojlery progowe – radioodtwarzacz CD ze sterowaniem z ko∏a kierownicy – system Blue&Me™ w j´zyku polskim – chromowana koƒcówka rury wydechowej – ESP+ASR/MSR/HBA i Hill Holder – Êwiat∏a przeciwmgielne – boczne poduszki powietrzne – kurtyny powietrzne – dojazdowe ko∏o zapasowe – obni˝one zawieszenie

Agresywna stylistyka.
We wn´trzu wersji sportowych dominuje pełna młodzieƒczego ducha, agresywna stylistyka z elementami wykoƒczenia w stylu high-tech. Ka˝dy detal – poczàwszy od stylizowanego na włókno w´glowe wykoƒczenia deski rozdzielczej, poprzez r´cznie wykonane przeszycia na kole kierownicy, a skoƒczywszy na sportowych zegarach – daje poczucie dynamiki i pr´dkoÊci. Fotele w wersji Sport zapewniajà jeszcze lepsze trzymanie boczne.

Elegancja.
Dzi´ki charakterystycznej linii nadwozia zaprojektowanej przez Giugiaro, Grande Punto bez trudu wyró˝nia si´ niepowtarzalnà stylistykà. Nowoczesna, ergonomicznie ukształtowana deska rozdzielcza i doskona∏e materiały zapewniajà poczucie luksusu, pozbawionego ostentacji i zb´dnych elementów.

Urzekajàca natura.
Cenisz komfort i elegancj´? Grande Punto w Linii Komfortowej kusi wieloma dodatkami, nowymi kolorami nadwozia, a przede wszystkim nowymi mo˝liwoÊciami indywidualnej stylizacji. Oto samochód, który z łatwoÊcià stanie si´ taki, jak zechcesz, zapewniajàc Ci doskonały komfort w nienagannym stylu.
FRESH Wyposa˝enie standardowe – ABS z EBD (elektroniczne sterowanie rozdzia∏em si∏y hamowania) – poduszki powietrzne kierowcy i pasa˝era (dwustopniowe) – wspomaganie kierownicy Dualdrive – elektrycznie regulowane lusterka boczne – elektrycznie sterowane przednie szyby i centralny zamek – zag∏ówki przednie i tylne – ogumienie 175/65 R15 – zderzaki w kolorze nadwozia – wielofunkcyjny zestaw naprawczy do kół (Fix&Go) – przednie wycieraczki bezprzegubowe – immobiliser Fiat Code – Êwiat∏a przednie z funkcjà „Follow Me Home” – przesuwne przednie fotele z pami´cià ustawienia (wersja 3-drzwiowa) – zaczepy Isofix – wyÊwietlacz podstawowy ACTIVE Dodatkowo do wyposa˝enia Fresh – przystosowanie do monta˝u radia (instalacja z 6 g∏oÊnikami) – regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach – pe∏nowymiarowe ko∏o zapasowe – trzeci pas bezw∏adnoÊciowy z ty∏u dla wersji 3-drzwiowej (wersja 5-osobowa) ESTIVA Dodatkowo do wyposa˝enia Active – klimatyzacja manualna z filtrem przeciwpy∏kowym – centralny zamek z pilotem w kluczyku – boczne podgrzewane lusterka w kolorze nadwozia z czujnikiem temperatury zewn´trznej – komputer pok∏adowy z menu w j´zyku polskim EMOTION Dodatkowo do wyposa˝enia Dynamic – 15-calowe obr´cze kół z lekkiego stopu z ogumieniem 185/65 – kurtyny powietrzne – kierownica i gałka dêwigni zmiany biegów pokryte skórà – system Blue&Me™ w j´zyku polskim – system ESP+ASR/MSR/HBA i Hill Holder DYNAMIC Dodatkowo do wyposa˝enia Active – klimatyzacja manualna z filtrem przeciwpyłkowym – radioodtwarzacz CD ze sterowaniem z ko∏a kierownicy – centralny zamek z pilotem w kluczyku – Êwiat∏a przeciwmgielne – dzielona tylna kanapa 60/40 – boczne podgrzewane lusterka w kolorze nadwozia z czujnikiem temperatury zewn´trznej – klamki w kolorze nadwozia – regulacja wysokoÊci fotela kierowcy – komputer pok∏adowy z menu w j´z. polskim ESTIVA BLUE&ME™ Dodatkowo do wyposa˝enia Dynamic – radioodtwarzacz CD/mp3 ze sterowaniem z ko∏a kierownicy – system Blue&Me™ w j´zyku polskim

Wybierz
Twój samochód mo˝e wiele o Tobie powiedzieç. Grande Punto zapewnia mo˝liwoÊç wyboru spoÊród bogactwa dodatków i akcesoriów. Spraw, by wyglàdał tak, jak chcesz.

Punto.

bycie kimÊ wyjàtkowym.

Aluminiowa plakietka z włoskà flagà to akcent, który pozwala si´ wyró˝niç – jest doskonale widoczny na bocznym słupku dzi´ki nadajàcemu mu połysk emaliowanemu wykoƒczeniu.

Dost´pne w czterech kolorach nakładki na boczne lusterka to doskonały pomysł, by nadaç Twojemu Grande Punto bardziej indywidualny charakter.

Podobnie jak smoking z odpowiednio dobranymi spinkami mankietów, nakładki na kluczyki dopasowane do wzoru oklejenia nadwozia dodajà Grande Punto jeszcze wi´cej indywidualnoÊci.

5 zestawów do oklejania nadwozia w ró˝nych kolorach sprawia, ˝e Grande Punto staje si´ jeszcze bardziej niepowtarzalne.

15-calowe obr´cze kół OLLIE z lekkiego stopu w kolorze srebrnym, z ogumieniem 175/65 R15 (opcja nr 108)

15-calowe obr´cze kół WALLSLIDE z lekkiego stopu w kolorze aluminium z ogumieniem 185/65 R15 (opcja nr 208/432)

RozpoznawalnoÊç.
16-calowe obr´cze kół HAAKON z lekkiego stopu w kolorze aluminium z ogumieniem 195/55 R16 (opcja nr 4AY)

Matowe, srebrne czy aluminiowe? 15- czy 17-calowe? Snap, Wallslide, Halfpipe? Fiat oferuje szerokà gam´ felg do modelu Grande Punto, spoÊród których b´dziesz móg∏ wybraç te, które najbardziej odzwierciedlajà Twojà osobowoÊç.

16-calowe obr´cze kół HALFPIPE z lekkiego stopu w kolorze aluminium z ogumieniem 195/55 R16 (opcja nr 431)

17-calowe obr´cze kół TAKE OFF z lekkiego stopu w kolorze Chrome Shadow z ogumieniem 205/45 R17 (opcja nr 433)

16-calowe obr´cze kół GRAB z lekkiego stopu w kolorze aluminium z ogumieniem 195/55 R16 (opcja nr 439)

17-calowe obr´cze kół DOUBLE CORK z lekkiego stopu w kolorze srebrnym/ ciemnym z ogumieniem 205/45 R17 (opcja nr 434)

16-calowe obr´cze kół SNAP z lekkiego stopu w kolorze aluminium z ogumieniem 195/55 R16 (akcesoria)

17-calowe obr´cze kół DARK DOUBLE CORK z lekkiego stopu w kolorze ciemnoszarym (błyszczàce) z ogumieniem 205/45 R17 (akcesoria)

17-calowe obr´cze kół WIPE OUT z lekkiego stopu w kolorze srebrnym z ogumieniem 205/45 R17 (opcja nr 435) nie mo˝na stosowaç łaƒcuchów Êniegowych

17-calowe obr´cze kół AERIAL z lekkiego stopu w kolorze ciemnoszarym (matowe) z ogumieniem 205/45 R17 (akcesoria)

Wybierz
komunikatywnoÊç.
Aby zawsze byç w kontakcie ze Êwiatem, wybierz technologi´ Blue&Me™ w postaci wbudowanego systemu. Opracowany we współpracy z firmà Microsoft, zapewnia natychmiastowy dost´p do wszystkich funkcji telefonu bez koniecznoÊci odrywania ràk od kierownicy. Systemy Blue&Me™ i Blue&Me Nav™ zapewniajà maksimum kontroli i wygody – wystarczy klikni´cie, aby uzyskaç dost´p do ulubionej muzyki, ksià˝ki telefonicznej lub zapisanych tras przejazdu.

Technologia.
Dzi´ki zastosowaniu portu USB, technologii Bluetooth® i funkcji rozpoznawania mowy, system Blue&Me™ umo˝liwia wykonywanie i odbieranie połàczeƒ telefonicznych, odsłuchiwanie odebranych wiadomoÊci tekstowych oraz obsług´ odtwarzacza audio bez odwracania uwagi kierowcy od sytuacji na drodze. JeÊli chcesz na bie˝àco otrzymywaç aktualne informacje o trasie przejazdu, by ∏atwo dotrzeç do celu podró˝y, wybierz system Blue&Me™ Nav, łàczàcy w sobie funkcje systemu Blue&Me™ i nawigacji satelitarnej. Dzi´ki systemowi Blue&Me™ Nav ka˝da podró˝ to Êwiat pełen mo˝liwoÊci. System wskazuje kierowcy najlepszà drog´ do celu podró˝y, umo˝liwia odczyt plików mp3/wav/wma bez DRM* zapisanych w pami´ci USB flash lub przenoÊnym odtwarzaczu muzycznym USB i zapewnia wykorzystanie zalet nawigacji satelitarnej. Wystarczy ruch r´kà lub wypowiedziane słowo – resztà zajmie si´ system Blue&Me™ Nav.

*DRM (Digital Rights Management) – system ochrony plików audio przed kopiowaniem.

Technologia jest jeszcze prostsza dzi´ki zastosowaniu portu USB. Umieszczone w schowku w desce rozdzielczej złàcze umo˝liwia aktualizacj´ list odtwarzania oraz wgrywanie zapisanych map i danych.

Wybierz

Punto.

błyskotliwoÊç i poczucie pełnego bezpieczeƒstwa.

Pod maskà Grande Punto znajdziesz doskonałe silniki zapewniajàce wiodàce w swojej klasie osiàgi i bardzo niskie zu˝ycie paliwa. Zarówno w Linii Komfortowej, jak i w Linii Sportowej, oferowany jest szeroki wybór silników benzynowych i wysokopr´˝nych. Jedynà rzeczà, której nie musisz wybieraç w Grande Punto, jest bezpieczeƒstwo. Teraz w ka˝dej wersji dost´pny jest układ ESP w opcji lub standardzie, a ochrona pasa˝erów stoi na najwy˝szym poziomie: Grande Punto uzyskało ocen´ 5 gwiazdek EuroNCAP – najwy˝szy poziom bezpieczeƒstwa.

Oferta silnikowa Grande Punto obejmuje cztery jednostki benzynowe – w tym doskonały silnik 1.4 Turbo T-Jet o mocy 120 KM – oraz trzy silniki wysokopr´˝ne Multijet o mocy od 75 do 120 KM.
1.2 65 KM FRESH – ESTIVA – ACTIVE
PojemnoÊç: 1242 cm Norma emisji spalin: Euro 4 Moc maksymalna: 48 kW (65 KM) przy 5500 obr./min Maksymalny moment obrotowy: 102 Nm (10,4 kGm) przy 3000 obr./min Przekładnia, liczba biegów: 5 + wsteczny Pr´dkoÊç maksymalna: 155 km/h Przyspieszenie 0-100 km/h: 14,5 sek. Zu˝ycie paliwa (zgodnie z dyrektywà 1999/100/WE) (l/100 km): cykl miejski 7,5 cykl pozamiejski 4,9 cykl mieszany 5,9 emisja CO2: 139 g/km
3

1.4 77 KM ACTIVE – DYNAMIC – ESTIVA B&M – ENERGY
PojemnoÊç: 1368 cm3 Norma emisji spalin: Euro 4 Moc maksymalna: 57 kW (77 KM) przy 6000 obr./min Maksymalny moment obrotowy: 115 Nm (11,7 kGm) przy 3000 obr./min Przekładnia, liczba biegów: 5 + wsteczny Pr´dkoÊç maksymalna: 165 km/h Przyspieszenie 0-100 km/h: 13,2 sek. Zu˝ycie paliwa (zgodnie z dyrektywà 1999/100/WE) (l/100 km): cykl miejski 7,5/6,8* cykl pozamiejski 5,0/5,0* cykl mieszany 5,9/5,7* emisja CO2: 139/134* g/km * ze skrzynià biegów Dualogic™

1.3 MULTIJET 16v 75 KM ACTIVE – ESTIVA B&M
PojemnoÊç: 1248 cm3 Norma emisji spalin: Euro 4 Moc maksymalna: 55 kW (75 KM) przy 4000 obr./min Maksymalny moment obrotowy: 190 Nm (19,4 kGm) przy 1750 obr./min Przekładnia, liczba biegów: 5 + wsteczny Pr´dkoÊç maksymalna: 170 km/h Przyspieszenie 0-100 km/h: 13,6 sek. Zu˝ycie paliwa (zgodnie z dyrektywà 1999/100/WE) (l/100 km): cykl miejski 6,2 cykl pozamiejski 3,5 cykl mieszany 4,5 emisja CO2: 119 g/km

1.4 STARJET 16v 95 KM DYNAMIC
PojemnoÊç: 1368 cm3 Norma emisji spalin: Euro 4 Moc maksymalna: 70 kW (95 KM) przy 6000 obr./min Maksymalny moment obrotowy: 127 Nm (12,9 kGm) przy 4500 obr./min Przekładnia, liczba biegów: 6 + wsteczny Pr´dkoÊç maksymalna: 185 km/h Przyspieszenie 0-100 km/h: 10,5 sek. Zu˝ycie paliwa (zgodnie z dyrektywà 1999/100/WE) (l/100 km): cykl miejski 8,2 cykl pozamiejski 4,6 cykl mieszany 5,9 emisja CO2: 139 g/km

1.4 Turbo T-Jet 120 KM – SPORT
PojemnoÊç: 1368 cm3 Norma emisji spalin: Euro 4 Moc maksymalna: 88 kW (120 KM) przy 5000 obr./min Maksymalny moment obrotowy: 206 Nm (21 kGm) przy 2000 obr./min Przekładnia, liczba biegów: 5 + wsteczny Pr´dkoÊç maksymalna: 195 km/h Przyspieszenie 0-100 km/h: 8,9 sek. Zu˝ycie paliwa (zgodnie z dyrektywà 1999/100/WE) (l/100 km): cykl miejski 8,7 cykl pozamiejski 5,4 cykl mieszany 6,6 emisja CO2: 155 g/km

1.3 MULTIJET 16v 90 KM DYNAMIC
PojemnoÊç: 1248 cm3 Norma emisji spalin: Euro 4 Moc maksymalna: 66 kW (90 KM) przy 4000 obr./min Maksymalny moment obrotowy: 200 Nm (20,4 kGm) przy 1750 obr./min Przekładnia, liczba biegów: 5 + wsteczny Pr´dkoÊç maksymalna: 185 km/h Przyspieszenie 0-100 km/h: 11,9 sek. Zu˝ycie paliwa (zgodnie z dyrektywà 1999/100/WE) (l/100 km): cykl miejski 5,9/5,6* cykl pozamiejski 3,9/3,7* cykl mieszany 4,6/4,4* emisja CO2: 119/116* g/km * ze skrzynià biegów Dualogic™

1.6 MULTIJET 120 KM EMOTION
PojemnoÊç: 1598 cm3 Norma emisji spalin: Euro 4 Moc maksymalna: 88 kW (120 KM) przy 3750 obr./min Maksymalny moment obrotowy: 320 Nm (32,6 kGm) przy 1750 obr./min Przekładnia, liczba biegów: 6 + wsteczny Pr´dkoÊç maksymalna: 190 km/h Przyspieszenie 0-100 km/h: 9,6 sek. Zu˝ycie paliwa (zgodnie z dyrektywà 1999/100/WE) (l/100 km): cykl miejski 5,9 cykl pozamiejski 4,1 cykl mieszany 4,8 emisja CO2: 126 g/km

Ochrona.
Aby zrozumieç, dlaczego Grande Punto uzyska∏o ocen´ 5 gwiazdek EuroNCAP, spójrz na jego wyposa˝enie. O aktywne bezpieczeƒstwo dbajà układy ABS + EBD oraz opcjonalny system ESP. Ten ostatni, opracowany we współpracy z firmà Bosch, łàczy w sobie funkcje ASR/MSR/HBA oraz Hill Holder – ułatwiajàcà ruszanie na wzniesieniach. Pasywne bezpieczeƒstwo zapewniajà: dwie dwustopniowe czołowe poduszki powietrzne, opcjonalne w zale˝noÊci od wersji boczne poduszki i kurtyny powietrzne, pochłaniajàca energi´ odkształcalna struktura nadwozia, opcjonalne aktywne zagłówki przednich foteli oraz pasy bezpieczeƒstwa z napinaczami i ogranicznikami napi´cia.

Wybierz

bycie kimÊ szczególnym.

Grande Punto oferuje w standardzie Linii Sportowej przednie Êwiat∏a z przyciemnianym lustrem, nadajàce mu jeszcze bardziej dynamiczny wyglàd.

Chcesz, aby Twoje Grande Punto prezentowało si´ jeszcze bardziej agresywnie? Wybierz nowy zestaw sportowy obejmujàcy przedni i tylny spojler zderzakowy, spojlery progowe oraz tylny spojler.

1 Koƒcówka tłumika. 2 Chromowana listwa ochronna na tylnej klapie. 3 Podłokietnik ze schowkiem. 4 Deska rozdzielcza z wykoƒczeniem stylizowanym na włókno w´glowe. 5 Sportowe zegary. 6 Nak∏adki na przyciski elektrycznego podnoszenia szyb. 7 Sportowe przednie kraty wlotu powietrza wykonane ze stali. 8 Sportowe aluminiowe nakładki na pedały. 9 Fartuchy przeciwb∏otne. 10 Nak∏adki progowe oraz dywaniki z logo Punto.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Wybierz

swoje Grande Punto.