You are on page 1of 126

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

MATEMATIK TAHUN 3

MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

(SEKOLAH KEBANGSAAN)

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Cetakan Pertama 2012 Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

ii

ISI KANDUNGAN TAJUK Pendahuluan Penjelasan dan Penggunaan Modul SUKATAN DAN GEOMETRI: Masa Dan Waktu Menyatakan waktu dalam jam dan minit. Mengenali kalendar. Mendarab masa. Membahagi masa. Menyelesaikan masalah harian. SUKATAN DAN GEOMETRI: Panjang Menukar unit panjang. Menambah panjang. Menolak panjang. Membahagi panjang. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan panjang. SUKATAN DAN GEOMETRI: Jisim Menukar unit jisim. 71 - 78 Menambah unit jisim. Menolak jisim. Mendarab jisim. 79 - 82 83 - 86 47 - 51 52 - 57 58 - 62 63 - 65 66 - 70 1 - 20 21 - 26 27 - 33 34 - 40 41 - 46 MUKASURAT v vi

iii

TAJUK SUKATAN DAN GEOMETRI: Isi Padu Cecair Menukar unit liter dan mililiter. Menambah isi padu cecair. Menolak isi padu cecair. Mendarab isi padu cecair. Membahagi isi padu cecair. SUKATAN DAN GEOMETRI: Ruang Mengenal pelbagai jenis prisma. Membandingkan prisma dan bukan prisma.

MUKASURAT

87 - 89 90 - 92 93 - 97 98 - 101 102 - 104

105 - 109 110 - 113

iv

PENDAHULUAN

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mendukung cita-cita murni dan unggul selaras dengan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan bertujuan melahirkan murid yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani serta menyediakan mereka untuk menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21.

Matematik di peringkat sekolah rendah adalah satu mata pelajaran asas yang menegaskan kepada penguasaan bahasa matematik, kefahaman konsep, penguasaan kemahiran mengira, menaakul dan kemahiran menyelesaikan masalah serta penerapan nilai-nilai murni. Elemen kreativiti, keusahawanan dan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) perlu diterapkan melalui konteks yang sesuai bagi setiap standard pembelajaran.

Sebagai usaha panduan dan pencetus idea, modul pengajaran dan pembelajaran ini disediakan bagi membantu guru merealisasikan tuntutan dan hasrat KSSR melalui pendidikan matematik. Keberkesanan pelaksanaan KSSR memerlukan guru menghayati kehendak dan semangat pendidikan matematik sepertimana yang tersurat dalam dokumen KSSR Matematik dan diterjemahkan dalam modul ini. Adalah diharapkan modul ini dapat membantu guru melaksanakan kurikulum matematik yang dihasratkan dapat menyediakan murid yang lebih berdaya saing, membentuk insan yang seimbang dan dapat menyumbang kepada keharmonian serta kesejahteraan negara.

Modul

ini

memuatkan

beberapa

maklumat

berhubung

dengan

senarai

standard

pembelajaran yang perlu diajar serta cadangan aktiviti dan latihan. Modul ini boleh digunapakai sebagai pencetus idea. Namun begitu, guru juga boleh mengubahsuai dan mengembangkan lagi aktiviti dan latihan yang dicadangkan.

Dalam proses penyediaan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Tahun 3, banyak pihak yang turut sama terlibat. Kepada semua pihak yang telah memberi sumbangan kepakaran, masa dan tenaga hingga terhasilnya modul ini, Kementerian Pelajaran merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.

vi

PENJELASAN MODUL Modul ini merupakan panduan yang boleh diguna oleh guru di peringkat sekolah. Ia merupakan contoh yang boleh digunakan di dalam bilik darjah. Pengubahsuaian boleh dilakukan berdasarkan situasi persekitaran pembelajaran murid. Modul ini dibangunkan berdasarkan kepada empat fasa kreativiti yang menjadi teras kepada pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.

PENGGUNAAN MODUL

Standard minima yang perlu dicapai oleh setiap murid.

Cadangan latihan atau kerja bertulis yang boleh dilakukan.

Merupakan contoh pengajaran, guru boleh mengubahsuai berdasarkan situasi dan aktiviti tambahan yang difikir perlu bagi mencapai standard pembelajaran.

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

Merupakan pemeringkatan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan elemen kreativiti dan inovasi.

Merupakan cadangan bentuk soalan atau pertanyaan yang dikemukakan.

vii

viii

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: . Standard Pembelajaran:

Sukatan dan Geometri Masa dan Waktu Murid dibimbing untuk: 10.1 Menyatakan waktu dalam jam dan minit. Murid berupaya untuk: (i) Menyatakan waktu dalam jam dan minit. 60 minit

Masa: Fasa 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

Cadangan Aktiviti a. Murid membuat permerhatian terhadap gambar-gambar situasi yang dipaparkan. i.

Cadangan Komunikasi Apakah situasi harian yang dipaparkan? Bangun tidur Gosok gigi Mandi Pergi/pulang sekolah Membaca buku Beriadah/bermain bola/bersukan Menonton televisyen Tidur Waktu bilakah aktivitiaktiviti ini dijalankan? 1. Pagi 2. Tengahari 3. Petang 4. Malam

ii.

b. Guru bersoal jawab dengan murid bagi mendapatkan respon serta menguji pemahaman murid.

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

2. Imaginasi Penjanaan Idea

a. Berdasarkan situasi tersebut murid menyatakan masa aktiviti dijalankan. b. Guru bersoaljawab dan mencungkil maklumat daripada murid.

i.

Murid menyatakan berdasarkan pengalaman dan idea masing-masing: Aktiviti: Bangun tidur Masa: 5.30 pagi/ 6.00 pagi/6.30 pagi dan lain-lain Aktiviti: Mandi Masa: 6.00 pagi/6.30 pagi/7.00 pagi /6.00 petang/6.30 petang dan lain-lain Aktiviti: Bermain bola/beriadah/bersukan Masa: 4.30 petang/ 5.00 petang dan lain-lain

ii.

Apakah aktiviti yang dipaparkan? Waktu bilakah ianya berlaku? Kenapa ia perlu dilakukan?

iii.

iv. Sintesis Idea c. Guru memaparkan pelbagai aktiviti harian murid.

Guru diminta membimbing murid tentang keperluan bangun awal, gosok gigi, mandi, beriadah, menonton televisyen dan sebagainya. Terapkan nilai-nilai murni.

d. Guru menerima apa jua jawapan yang diberikan berdasarkan aktiviti harian mereka.

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

3. Perkembangan Penambahbaikan

a. Guru menunjukkan beberapa jenis jam kepada murid. Guru bertanyakan jenis jam tersebut.

i.

Murid menjawab: Jam randik Jam loceng Jam tangan Jam dinding Jam besar

Guru menegaskan ada dua jenis jam iaitu jam analog dan jam digital.

Menilai

b. Guru membimbing murid membaca jam. c. Guru menegaskan terdapat jarum jam (pendek) dan jarum minit (panjang) pada muka jam.

ii.

Ada berapa jarum pada setiap muka jam?

iii. Namakan jarum-jarum jam tersebut. iv. Jika jarum panjang menunjukkan angka 1, ia menandakan 5 minit. Guru perlu menegaskan setiap senggat menunjukkan 1 minit bagi setiap gerakan jarum minit. Gandaan 5 menunjukkan minit bagi setiap angka pada muka jam (sifir 5).

jarum jam

jarum minit

d. Guru membimbing murid membaca jam.

v. Pukul berapakah muka jam di sebelah?

e. Guru bersoaljawab dengan murid.

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

f.

Guru mempelbagaikan soalan.

4. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan

a. Edarkan lembaran kerja kepada setiap murid. b. Bincang jawapan murid.

i. ii.

Baca muka jam. Lukiskan jarum jam dan minit (masa diberikan).

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid membaca muka jam, menyatakan masa dalam jam dan minit serta melukis jarum jam dan minit berdasarkan masa diberi.

Nilai dan Sikap

Kerjasama, menghargai masa, bertoleransi, berdaya saing

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3 Lembaran Kerja 1

Nama: _______________________________ Nyatakan masa yang ditunjukkan.

Kelas: ____________

Lukiskan jarum jam dan jarum minit berdasarkan waktu diberi.

1.15 tengahari

2.35 petang

7.20 pagi

9.55 malam

6.23 petang

12.59 malam
5

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Bidang: Tajuk: Standard Kandungan:

Sukatan dan Geometri Masa dan Waktu Murid dibimbing untuk: 10.1 Menyatakan waktu dalam jam dan minit. Murid berupaya untuk: ii) Membaca dan merekod waktu semasa, sebelum dan selepas bagi sesuatu aktiviti. 60 minit

Standard Pembelajaran:

Masa: Fasa 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

Cadangan Aktiviti a. Murid membuat pemerhatian terhadap aktiviti harian yang dipaparkan.

Cadangan Komunikasi i. Perhatikan aktiviti harian yang dipaparkan.

b. Murid menyatakan setiap aktiviti harian yang dipaparkan secara rawak: makan tengahari mengulangkaji pelajaran mandi pulang dari sekolah bermain/beriadah

ii.

Nyatakan aktiviti yang dipaparkan secara rawak? makan tengahari mengulangkaji pelajaran mandi pulang dari sekolah bermain/beriadah

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

c. Murid menyatakan turutan aktiviti harian mengikut sebelum, semasa dan selepas bagi sesuatu aktiviti dengan betul.

iii. Nyatakan aktiviti harian sebelum, semasa dan selepas bagi sesuatu aktiviti dengan betul seperti: mandi makan tengahari pulang dari sekolah bermain/beriadah mengulangkaji pelajaran

2. Imaginasi Penjanaan Idea

a. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan. b. Murid memerhatikan 8 kad aktiviti yang dipaparkan secara kumpulan. 7.30 pagi (Perhimpunan) 8.30 pagi (Bahasa Malaysia) 10.30 pagi (Sains) 9.00 pagi (Bahasa Arab) 11.00 pagi (Matematik) 8.00 pagi (Bahasa Inggeris) 9.30 pagi (Seni Visual) 10.00 pagi (Rehat) i. Nyatakan masa dan aktiviti satu persatu? Rekodkan aktiviti yang diberikan ke dalam jadual mengikut turutan sebelum, semasa dan selepas waktu yang ditunjukkan dalam Lembaran Kerja 2.

Sintesis Idea

c. Secara berkumpulan murid menyatakan aktiviti yang dipaparkan satu persatu. d. Edarkan Lembaran Kerja 2 dan murid merekodkan aktiviti yang dipaparkan berdasarkan waktu yang diberikan mengikut turutan sebelum, semasa dan selepas.

ii.

3. Perkembangan Penambahbaikan Menilai

a. Edarkan Lembaran Kerja 3. b. Murid memerhatikan gambar yang mengandungi beberapa muka jam dan aktiviti dalam Lembaran Kerja 3.

i.

Perhatikan masa pada muka jam dan aktiviti harian yang dipaparkan. Apakah yang diperhatikan?

ii.

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

c. Murid menyatakan masa dan aktiviti berdasarkan paparan. d. Murid membuat padanan masa dan aktiviti harian yang sesuai berdasarkan sebelum, semasa dan selepas sesuatu aktiviti itu berlaku. e. Bincang jawapan dengan murid.

1. Muka jam yang menunjukkan masa iaitu: pukul 10.00 malam pukul 6.00 pagi pukul 5.30 petang pukul 8.15 malam pukul 1.30 petang

2. Aktiviti harian murid seperti: pulang dari sekolah mandi pagi mengulangkaji pelajaran bermain atau beriadah tidur f. Edarkan Lembaran Kerja 4. Murid menyatakan aktiviti yang dilakukan semasa cuti sekolah secara rawak (tidak berturutan mengikut masa). Contoh: membuat kerja sekolah bangun pagi makan malam membasuh kasut makan tengahari mandi pagi tidur bersarapan bermain badminton menolong keluarga mengemas rumah iii. Padankan masa dan aktiviti yang sesuai pada Lembaran Kerja 3. iv. Nyatakan aktiviti harian yang kamu lakukan semasa cuti sekolah secara rawak.

Contoh: Apakah yang kamu lakukan pada waktu petang? Apakah yang kamu lakukan pada waktu malam? Apakah yang kamu lakukan pada waktu g. Murid melengkapkan jadual dengan pagi? masa dan aktiviti seperti dinyatakan di atas. v. Senaraikan aktiviti yang kamu lakukan sewaktu cuti h. Bincang jawapan dengan murid. sekolah berdasarkan waktu dengan aktiviti yang bersesuaian individu dalam Lembaran Kerja 4.

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

4. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan

a. Edarkan Lembaran Kerja 5. b. Bincangkan hasil kerja murid. c. Guru membimbing murid menyemak jawapan.

Selesaikan Lembaran Kerja 5.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid membaca dan merekod waktu semasa, sebelum dan selepas bagi sesuatu aktiviti dan memahami aktiviti yang berlaku berdasarkan masa yang bersesuaian.

Nilai dan Sikap

Kerjasama, menghargai masa, berdisiplin, melakukan aktiviti yang berfaedah

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Lembaran Kerja 2

Nama: _________________________________

Kelas: __________

Rekodkan aktiviti yang diberikan ke dalam jadual mengikut turutan sebelum, semasa dan selepas waktu yang ditunjukkan. 9.30 pagi (Seni Visual) 9.00 pagi (Bahasa Arab) Turutan 1 2 3 4 5 6 7 8 9.00 pagi (Bahasa Arab) 7.30 pagi (Perhimpunan 10.30 pagi (Sains) 8.30 pagi (Bahasa Malaysia) 11.00 pagi (Matematik) 8.00 pagi (Bahasa Inggeris) 10.00 pagi (Rehat)

Aktiviti mengikut waktu

10

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3 Lembaran Kerja 3

Nama:________________________________ Padankan aktiviti dengan masa yang sesuai.

Kelas:___________

10.00malam 10.00malam

6.00pagi

5.30petang 5.30 petang

8.15 malam

1.30 petang

11

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3 Lembaran Kerja 4

Nama: ________________________________

Kelas: ___________

Lengkapkan jadual di bawah dengan masa dan aktiviti anda pada hari cuti sekolah berdasarkan aktiviti yang ditunjukkan di bawah. Membuat kerja sekolah Makan tengahari Bangun pagi Mandi pagi Bermain badminton Nombor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Masa Membasuh kasut Tidur Makan malam Bersarapan

Menolong keluarga Aktiviti yang dilakukan

12

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3 Lembaran Kerja 5

Nama: ______________________________

Kelas: ___________

Baca Intisari Rancangan TV3 dan jawab soalan yang diberikan.

Intisari Rancangan

Sabtu, 9 Mac 2013 6.00 pagi Al-Hidayah 6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.30 9.32 10.00 10.02 10.30 Motivasi Pagi Funtoons: Public Domain Cartoons Buletin Pagi Toon Disney: Disney Stitch! Woody Woodpecker Toon Disney: Disney's Kim Possible TV3 Kids News Nickelodeon: Penguins of Madagascar TV3 Kids Voice Out Secret Saturday TV3 Kids Voice Out

13

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

1. Pukul berapakah Intisari Rancangan TV3 bermula? _____________________________________________________________ 2. Apakah program yang bermula pada pukul 9.30 pagi? _____________________________________________________________ 3. Apakah program yang berlangsung sebelum rancangan TV3 Kids Voice Out? _____________________________________________________________ 4. Kamal mahu menonton rancangan Funtoons: Public Domain Cartoons. Pukul berapakah rancangan tersebut bermula? _____________________________________________________________ 5. Apakah program seterusnya selepas pukul 10.00 pagi? _____________________________________________________________ 6. Namakan rancangan yang bermula antara pukul 6.00 pagi dan 7.00 pagi? _____________________________________________________________

14

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: . Standard Pembelajaran:

Sukatan dan Geometri Masa dan Waktu Murid dibimbing untuk: 10.1 Menyatakan waktu dalam jam dan minit. Murid berupaya untuk: (iii) Membina jadual aktiviti harian. 60 minit

Masa: Fasa 1. Persediaan

Cadangan AktivitI Petikan Teks i.

Cadangan Komunikasi Apakah yang kamu faham tentang petikan ini?

Pemerhatian dan a. Pamerkan petikan teks di papan tulis. Analisis b. Minta murid membaca petikan tersebut. c. Uji rangsangan murid.

ii. Adakah aktiviti tersebut disusun mengikut urutan?

Ali bangun pagi. Ali pergi ke sekolah. Ali bermain bola sepak. Ali bersarapan pagi. Ali menonton televisyen. Ali mengulangkaji pelajaran.

d. Minta murid menyusun aktiviti mengikut urutan masa.

iii. Nyatakan aktiviti tersebut mengikut urutan masa.

2. Imaginasi Penjanaan Idea

a. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. b. Guru memberi kad tugasan kepada setiap kumpulan. c. Senaraikan tiga aktiviti harian utama yang bersesuaian dengan masa yang diberi.

15

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Sintesis Idea

d. Memberi sebab mengapa aktiviti yang dipilih menjadi aktiviti utama.

i.

Nyatakan aktiviti yang sesuai dijalankan pada pukul 8.30 pagi.

8.30 pagi 7.30 malam

4.30 petang 10.00 malam

ii. Nyatakan aktiviti yang sesuai dijalankan pada pukul 4.30 petang. iii. Nyatakan aktiviti yang sesuai dijalankan pada pukul 7.30 malam. iv. Nyatakan aktiviti yang sesuai dijalankan pada pukul 10.00 malam. i. Nyatakan masa yang ditunjukkan pada muka jam ini? ii. Nyatakan aktiviti yangdilakukan mengikutturutan masa?

e. Murid dapat mengenalpasti hubungkait antara aktiviti dengan masa dan waktu.

3. Perkembangan Penambahbaikan Menilai

a. Tunjukkan beberapa kad gambar dan kad muka jam. b. Minta murid meneliti kad-kad gambar. c. Guru bersoaljawab dengan murid.

16

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

4. Tindakan Pelaksanaan

a. Berdasarkan aktiviti di atas minta murid mengisi jadual aktiviti harian. Masa Aktiviti

i.

Lengkapkan jadual berdasarkan aktiviti di atas.

Amalan Berterusan

ii. Bina sebuah jadual aktiviti harian pada hari cuti.

b. Minta murid membina jadual aktiviti harian bagi hari cuti. c. Tekankan pentingnya menyusun aktiviti harian mengikuti urutan masa.

Pentaksiran

Berdasarkan keupayaan murid membina sebuah jadual aktiviti harian yang sistematik.

Nilai dan Sikap

Menepati masa, menghormati orang tua, bekerjasama, teliti

17

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3 Lembaran Kerja 6

Nama: _____________________________ 1.

Kelas: ____________

Senaraikan aktiviti ini mengikut turutan waktu yang betul. Ali bangun pagi. Ali pergi ke sekolah. Ali bermain bola sepak. Ali bersarapan pagi. Ali menonton televisyen. Ali mengulangkaji pelajaran.

No

Aktiviti

18

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3 Lembaran Kerja 7

Nama: ___________________________________ Kelas: ______________ 2. Tuliskan tiga cadangan aktiviti utama yang sesuai dengan masa yang dinyatakan.

8.30 pagi

4.30 petang

7.30 malam

10.00 malam

19

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3 Lembaran Kerja 8

Nama: ______________________________ 3.

Kelas: _____________

Tuliskan aktiviti harian anda pada hari cuti sekolah. Masa 6.00 pagi Aktiviti Bangun pagi

10.00 malam

Tidur

20

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Bidang: Tajuk: Standard Kandungan:

Sukatan dan Geometri Masa dan Waktu Murid dibimbing untuk: 10.2 Mengenali kalendar. Murid berupaya untuk: (i) Membaca dan memahami kalendar. 60 minit

Standard Pembelajaran:

Masa: Fasa 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

Cadangan Aktiviti a. Paparkan beberapa keping gambar yang menunjukkan peristiwa-peristiwa penting. Contoh: i. Tahun Baru Cina ii. Hari Kebangsaan iii. Hari Raya Puasa iv. Hari Krismas b. Murid membincangkan gambar peristiwa tersebut.

Cadangan Komunikasi i. Perhatikan gambargambar ini. ii. Bincangkan.

2. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea

a. Paparkan sekeping kalendar tahun semasa kepada murid.Rujuk Lembaran Kerja 9. b. Guru bersoal jawab dengan murid. c. Murid berbincang perkaitan di antara kalendar dan gambar-gambar peristiwa yang dipaparkan tadi.

i. Perhatikan kalendar ini. ii. Ada berapa bulan dalam setahun? iii. Berapakah hari dalam bulan Mei? iv. Bilakah kita menyambut Hari Kebangsaan? v. Bincangkan kaitan di antara kalendar dan gambar.

21

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

3. Perkembangan Penambahbaikan Menilai

a. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil.

i. Padankan kad daripada Sampul A dan Sampul B.

b. Guru menyediakan dua sampul surat A dan B seperti dalam Lembaran Kerja ii. Lekatkan jawapan 10. tersebut di atas kad manila yang c. Murid memadankan jawapan dengan disediakan. betul di atas sekeping kad manila. Contoh: Peristiwa Tahun Baru Hari Pekerja Hari Guru Hari Kebangsaan Hari Krismas

Tarikh 1 Januari 1 Mei 16 Mei 31 Ogos 25 Disember

4. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan

a. Edarkan Lembaran Kerja 11. b. Minta murid menjawab soalan-soalan yang diberikan.

i. Jawab semua soalan yang diberikan.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menyelesaikan set soalan secara berkumpulan dan individu.

Nilai dan Sikap

Bekerjasama, saling membantu, rajin

22

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3 Lembaran Kerja 9

Nama: _________________________________ Kalendar 2013

Kelas: _____________

2013

23

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3 Lembaran Kerja 10

Nama: _________________________________ Sampul A:

Kelas: _____________

Tahun Baru

Hari Pekerja

Hari Guru

Hari Kebangsaan

Hari Krismas

24

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Sampul B:

1 Jan

16 Mei

1 Mei

31 Ogos

25 Disember

25

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3 Lembaran Kerja 11

Nama: _________________________________

Kelas: _____________

Jawab soalan yang berikut berdasarkan kalendar. 1. Terdapat ______________________________hari dalam seminggu. 2. Terdapat _____________________________ bulan dalam setahun. 3. Bulan selepas bulan April ialah ______________________________. 4. Bulan ketujuh dalam kalendar ialah _________________________. 5. Kita menyambut _________________________ pada 1hb Mei. 6. Kita menyambut Hari Kemerdekaan pada __________________. 7. Hari Kanak-Kanak disambut pada bulan ___________________. 8. Terdapat _______________________ hari dalam bulan Disember. 9. Nyatakan bulan yang mempunyai 30 hari. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 10. Adakah tahun ini tahun lompat? _______________

2013

26

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3 Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: . Standard Pembelajaran: Sukatan dan Geometri Masa dan Waktu Murid dibimbing untuk: 10.6 Mendarab masa. Murid berupaya untuk: (i) Mendarab masa melibatkan: (a) jam, (b) minit, dengan nombor satu digit. 60 minit Fasa 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis Pengetahuan sedia ada b. Minta murid melukis jarum jam yang mewakili jam dan minit. Contoh: a. Cadangan Aktiviti Tunjukkan muka jam di hadapan kelas. Cadangan Komunikasi i. Jarum jam berada di mana? ii. Jarum minit berada di mana? iii. Pukul berapa sekarang?

Masa:

c.

Murid menyatakan waktu yang ditunjukkan pada muka jam tersebut.

2. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea

a.

Minta murid menyatakan perkaitan antara jam dan minit.

1 jam = 60 minit
b. Murid diberi kad imbasan yang menunjukkan beberapa nombor yang mewakili unit jam mengikut kumpulan.

27

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

c.

Minta murid menambah nombor tersebut sebanyak beberapa kali. Contoh: 2 jam + 2 jam + 2 jam = 6 jam

i. Cari jumlah jam yang dinyatakan. ii. Darabkan 2 jam dengan 3.

d.

Minta murid mendarab unit jam tadi mengikut jumlah penambahan yang dibuat. Contoh: 3 2 jam = 6 jam

e.

Murid memberikan jawapan mengikut kumpulan masing-masing. Ulang aktiviti di atas dengan menggunakan unit minit pula. Murid ditegaskan bahawa penambahan berulang boleh ditukarkan dengan operasi darab.

f.

g.

3. Perkembangan Penambahbaikan Menilai

a. Guru menguji pengetahuan murid dengan memberikan beberapa soalan. Contoh: 1. 2. 3. 4. 4 jam + 4 jam + 4 jam + 4 jam + 4 jam 3 jam + 3 jam + 3 jam + 3 jam 10 minit + 10 minit + 10 minit 22 minit + 22 minit

i. Tukarkan operasi tambah berulang kepada operasi darab. ii. Cari jawapan bagi setiap soalan.

b. Murid menulis operasi darab yang mewakili penambahan tadi di atas kad imbasan. Contoh: 1. 2. 3. 4. 5 4 3 2 4 jam 3 jam 10 minit 22 minit

c. Wakil kumpulan diminta melaporkan jawapan masing-masing.

28

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

d. Setiap kumpulan diminta mendapatkan jawapan bagi setiap ayat matematik di atas dan melaporkan kepada kelas. e. Bincang jawapan murid.

4. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan

a. Murid berada di dalam kumpulan kecil dan diberi soalan kuiz. b. Murid menyelesaikan soalan kuiz berdasarkan kemahiran yang telah dipelajari. c. Murid melaporkan hasil kerja kumpulan.

i.

Bagaimana dengan pencapaian kamu hari ini? Adakah kamu berpuashati dengan pencapaian kamu? Adakah kamu faham dengan pelajaran hari ini?

ii.

iii. d. Murid diberi lembaran kerja dan guru membimbing. e. Murid membuat refleksi kemahiran dengan membina beberapa soalan dan menyelesaikannya.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menyelesaikan lembaran kerja yang diedarkan.

Nilai dan Sikap

Bertanggungjawab, bekerjasama, tekun

29

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Lembaran Kerja 12

Nama: _________________________________ Padankan operasi dengan jawapan yang betul. 25 jam + 25 jam + 25 jam + 25 jam + 1. 25 jam=

Kelas: _____________

42 minit

5 25 jam =

2. 7 minit 6 =

125 jam

7 minit + 7 minit + 7 minit + 7 minit + 7 minit + 7 minit =

19 minit + 19 minit + 19 minit + 19 minit + 3. 19 minit + 19 minit + 19 minit + 19 minit =

114 jam

19 minit 8 =

4. 3 38 jam =

152 minit

38 jam + 38 jam + 38 jam =

45 jam + 45 jam + 45 jam + 45 jam + 5. 45 jam + 45 jam + 45 jam + 45 jam + 45 jam = 6. 79 minit 2 =

158 minit

9 45 jam =

405jam

79 minit + 79 minit =

30

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Lembaran Kerja 13

Nama: _________________________________

Kelas: _____________

Cari hasil darab dan tunjukkan dalam bentuk lazim. 1. 3 8 jam = ________ jam

__________________________________________________________________ 2. 4 15 jam = ________ jam

_________________________________________________________________ 3. 7 26 jam = ________ jam

_________________________________________________________________ 4. 2 65 jam = ________ jam

_________________________________________________________________ 5. 6 72 jam = ________ jam

31

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

6.

2 68 minit = ________ minit

7.

7 27 minit = ________ minit

_________________________________________________________________ 8. 5 10 minit = ________ minit

__________________________________________________________________ 9. 6 49 minit = ________ minit

__________________________________________________________________ 10. 8 33 minit = ________ minit

32

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Lembaran Kerja 14

Nama: _________________________________ Lengkapkan yang berikut. 1. 7 20 jam = 6.

Kelas: _____________

4 22 minit =

2.

9 32 jam =

7.

6 39 minit =

3.

3 87 jam =

8.

5 63 minit =

4.

6 45 jam =

9.

7 29 minit =

5.

4 58 jam =

10. 5 44 minit =

33

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: . Standard Pembelajaran:

Sukatan dan Geometri Masa dan Waktu Murid dibimbing untuk: 10.7 Membahagi masa. Murid berupaya untuk: (ii) Membahagi masa melibatkan: a) jam, b) minit, dengan nombor satu digit. 60 minit

Masa: Fasa 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

Cadangan Aktiviti a. Murid membuat pemerhatian terhadap jam yang ditunjukkan. b. Murid menyatakan waktu yang ditunjukkan. c. Minta murid menyatakan perkaitan antara unit masa yang diberi. Contoh: 1 jam = 60 minit 1 minit = 60 saat

Cadangan Komunikasi i. Pukul berapa sekarang? 1 jam sama dengan berapa minit? Ada berapa saat dalam 1 minit?

ii.

iii.

2. Imaginasi Penjanaan Idea

a. Guru menunjukkan muka jam.

i.

Ada berapa minit dalam 1 jam?

ii. 1 bahagian bersamaan dengan berapa minit? iii. Bagaimana kamu mendapatkan jawapannya? iv. Apa operasi yang terlibat?

Sintesis Idea

b.

Murid menyatakan bahawa 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Minta murid membahagikan muka jam tersebut kepada 2 bahagian.

c.

34

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

d.

Minta murid mengira jumlah minit dalam satu bahagian. Minta murid menyatakan operasi yang terlibat untuk mendapatkan jawapan di atas. Contoh: 60 minit 2 = 30 minit

e.

f.

Ulang aktiviti di atas dengan membahagikan muka jam tersebut kepada 4 bahagian pula.

3. Perkembangan Penambahbaikan Menilai

a. Uji pengetahuan murid tentang hubungan antara operasi tolak berulang dengan operasi bahagi. b. Tunjukkan beberapa keping kad imbasan yang menunjukkan operasi tolak berulang. Contoh: 12 jam 4 jam = 8 jam 8 jam 4 jam = 4 jam 4 jam 4 jam = 0 jam

i. Tulis ayat matematik bagi operasi bahagi berdasarkan operasi tolak berulang yang diberi.

c. Minta murid tulis ayat matematik bagi operasi bahagi berdasarkan operasi tolak berulang yang terlibat. Contoh: 12 jam 3 = 4 jam

35

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3 d. Guru memberikan beberapa soalan lain dengan menggunakan unit minit.

4. Tindakan Pelaksanaan

a. Murid berada di dalam kumpulan kecil dan diberi satu permainan. b. Murid menyelesaikan soalan-soalan berdasarkan kemahiran yang telah dipelajari. c. Murid melaporkan hasil kerja kumpulan mereka. d. Murid diberi lembaran kerja dan guru membimbing. e. Murid membuat refleksi kemahiran dengan membina beberapa soalan dan menyelesaikannya.

i. Adakah kamu faham dan berpuas hati dengan hasil kerja kamu?

Amalan Berterusan

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menyelesaikan lembaran kerja yang diedarkan.

Nilai dan Sikap

Bertanggungjawab, tolong-menolong, bekerjasama, adil

36

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Lembaran Kerja 15

Nama: _________________________________ Bahagikan. 1. 36 jam 4 = __________ jam

Kelas: _____________

__________________________________________________________________ 2. 10 jam 2 = __________ jam

__________________________________________________________________ 3. 108 jam 6 = _________ jam

__________________________________________________________________ 4. 602 jam 7 = _________ jam

__________________________________________________________________ 5. 240 jam 5 = _________ jam

37

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

6.

39 minit 3 = _________ minit

__________________________________________________________________ 7. 96 minit 6 = _________ minit

__________________________________________________________________ 8. 168 minit 8 = _________ minit

__________________________________________________________________ 9. 351 minit 9 = _________ minit

__________________________________________________________________ 10. 679 minit 7 = _________ minit

38

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Lembaran Kerja 16

Nama: _________________________________ Selesaikan yang berikut. 1. 3 75 jam 2.

Kelas: _____________

2 170 jam

3.

4 240 minit

4.

8 584 minit

5.

5 95 jam

6.

7 427 minit

__________________________________________________________________ 7. 9 81 minit 8. 6 246 jam

39

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Lembaran Kerja 17

Nama: _________________________________ Padankan.

Kelas: _____________

1.

24 jam 4 = 6 jam

35 minit 7 minit = 28 minit 28 minit 7 minit = 21 minit 21 minit 7 minit = 14 minit 14 minit 7 minit = 7 minit 7 minit 7 minit = 0 minit

2.

35 minit 5 = 7 minit

24 jam 6 jam = 18 jam 18 jam 6 jam = 12 jam 12 jam 6 jam = 6 jam 6 jam 6 jam = 0 jam

3.

45 jam 3 = 15 jam

54 minit 9 minit = 45 minit 45 minit 9 minit = 36 minit 36 minit 9 minit = 27 minit 27 minit 9 minit = 18 minit 18 minit 9 minit = 9 minit 9 minit 9 minit = 0 minit

4.

54 minit 6 = 9 minit

45 jam 15 jam = 30 jam 30 jam 15 jam = 15 jam 15 jam 15 jam = 0 jam

40

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Bidang: Tajuk: Standard Kandungan:

Sukatan dan Geometri Masa dan Waktu Murid dibimbing untuk: 10.8 Menyelesaikan masalah harian.

Standard Pembelajaran:

Murid berupaya untuk: (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak, darab dan bahagi yang melibatkan masa dan waktu. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi berkaitan dengan masa dan waktu. 60 minit

Masa: Fasa 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis a.

Cadangan Aktiviti Minta murid membuat pemerhatian aktiviti yang ditunjukkan oleh guru. i.

Cadangan Komunikasi Terangkan kepada cikgu apa yang kamu nampak. Murid menyampaikan cerita.

ii.

Bermain bola 2 jam

Menonton televisyen 1 jam

b. Bimbing murid mereka cerita seperti berikut: Amir meluangkan masa 2 jam untuk bermain bola dan 1 jam untuk menonton televisyen. Berapakah jumlah masa yang telah digunakan oleh Amir?

41

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3 c. Minta murid menyatakan ayat matematik berkaitan cerita di atas.

iii. Bina ayat matematik.

d. Arahkan murid membuat operasi yang berkaitan seperti contoh di bawah: 2 jam + 1 jam 3 jam

iv. Tambahkan kedua-dua masa tersebut.

2. Imaginasi Penjanaan Idea

a. Edarkan kad yang tertulis ayat matematik seperti berikut: 5 jam 3 jam = 2 jam

i.

Siapa dapat mereka cerita berdasarkan kad ini? Siapa yang boleh mereka cerita lain berdasarkan kad ini?

ii.

Sintesis Idea

b. Cungkil idea murid untuk mereka cerita berkaitan ayat matematik di atas. c. Bincangkan cerita yang direka dan pilih yang terbaik. d. Ulang aktiviti dengan contoh soalan operasi yang lain. 3 jam 5 = 15 jam

2 jam 30 minit 2 = 1 jam 15 minit 1 jam 15 minit + 2 jam 20 minit = 3 jam 35 minit 120 minit 45 minit = 75 minit

3. Perkembangan Penambahbaikan Menilai

a. Guru mengemukakan soalan seperti contoh di bawah: Tinie menggunakan 3 jam untuk mengemas rumah manakala Iskandar menggunakan 2 jam untuk mencuci kereta. Kira jumlah masa yang telah digunakan oleh mereka?

b. Minta murid menulis ayat matematik dan menyelesaikan operasi tersebut.

42

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

c. Guru membentuk 4 kumpulan. Setiap kumpulan diarahkan untuk mereka cerita mengikut kategori di bawah: (i) Kumpulan A Jam dengan jam dan minit dengan minit (operasi tambah dan tolak)

i. Murid berbincang dalam kumpulan.

(ii) Kumpulan B Jam dan minit & minit dan saat (operasi darab dan bahagi) (iii) Kumpulan C Jam dengan jam dan minit dengan minit (operasi darab dan bahagi) (iv) Kumpulan D Jam dan minit & minit dan saat (operasi tambah dan tolak)

4. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan

a. Edarkan lembaran kerja. b. Murid menjawab secara individu. c. Bincang hasil kerja dengan rakan.

i. Selesaikan.

Pentaksiran

Berdasarkan keupayaan murid menjawab soalan dalam lembaran kerja dan soalan yang dikemukakan oleh guru/kumpulan murid.

Nilai dan Sikap

Berkeyakinan, semangat kekitaan, bekerjasama, bertanggungjawab

43

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Lembaran Kerja 18

Nama: _________________________________ Selesaikan masalah di bawah.

Kelas: _____________

1. Aqilah mengambil masa 25 minit untuk membuat latihan matematik dan 30 minit untuk menulis karangan. Hitung jumlah masa yang diambil olehnya? Ayat matematik:

2. Johari mengambil masa 2 jam untuk membersihkan kebunnya dalam sehari. Berapakah masa yang diambil olehnya untuk membersihkan kebun dalam masa seminggu? Ayat matematik:

3. Danish melayari internet selama 1 jam 15 minit. Batrisyia pula mengambil masa melayari internet selama 2 jam 25 minit. Cari beza masa yang diambil oleh mereka? Ayat matematik:

44

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

4. Fatimah mengambil masa 140 minit untuk membuat 7 kuntum bunga manik. Berapakah masa yang diambil untukmembuat sekuntum bunga manik? Ayat matematik:

5. Dalam acara 200 meter, Muthu mengambil masa 2 minit 30 saat dan rakannya pula mengambil masa 2 minit 5 saat. Cari beza masa yang diambil oleh mereka? Ayat matematik:

6. Seorang pekerja kilang bekerja selama 115 jam dalam masa 5 hari. Kira masa dia berkerja dalam sehari? Ayat matematik:

7. Seorang murid diberi masa selama 45 minit untuk menyiapkan tugasan. Kira jumlah masa yang diambil oleh 8 orang murid untuk menyiapkan tugasan yang sama? Ayat matematik:

45

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

46

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Bidang: Tajuk: Standard Kandungan:

Sukatan dan Geometri Panjang Murid dibimbing untuk: 11.1 Menukar unit panjang. Murid berupaya untuk: (i) Menukar unit melibatkan meter dan sentimeter.

Standard Pembelajaran:

Masa: Fasa 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

60 minit Cadangan Aktiviti a. Murid diagih kepada beberapa kumpulan kecil. Setiap kumpulan dibekalkan dengan sebatang pembaris panjang 1 m. b. Minta murid memerhatikan pembaris panjang yang dibekalkan. Cadangan Komunikasi i. Apa yang dapat kamu lihat? ii. Ceritakan lebih lanjut tentang pembaris panjang tersebut. iii. Bincangkan hasil pemerhatian.

c. Murid menyatakan unit-unit ukuran yang ada pada pembaris panjang tersebut. d. Murid mengaitkan hubungan antara meter dengan sentimeter.

2. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea

a. Bahagikan sehelai kertas A4 kepada 4 bahagian secara melintang (teknik lipatan). Murid menggabungkan jalur-jalur kertas yang dihasilkan tadi untuk membentuk 1 m panjang. b. Potong kertas yang berlebihan. Kertas A4

47

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

i. Apa yang dapat kamu lihat? 1 m = 100 cm c. Murid melabel kertas tersebut dalam unit cm merujuk pembaris asal. d. Murid melipat kertas kepada beberapa bahagian. 1 daripada 2 bahagian = m = 50 cm ii. Kaitkan hubungan meter dengan sentimeter. iii. Apa yang dapat diperhatikan?

1 daripada 4 bahagian = m = 25 cm 3 daripada 4 bahagian = m = 75 cm

e. Murid mewarnakan kertas mengikut warna pilihan. Gabungkan beberapa jalur kertas 1 m dengan kumpulan lain. 2 m = 200 cm 3 m = 300 cm 4 m = 400 cm f. Murid menukar meter kepada sentimeter dan sebaliknya.

3. Perkembangan Penambahbaikan

a. Setiap kumpulan akan dibekalkan dengan sampul surat yang mengandungi kad soalan. Murid dikehendaki melakarkan rajah andaian (tidak mengikut ukuran sebenar) dengan bimbingan guru: Contoh:

Menilai

Lakarkan rajah yang menunjukkan penukaran berikut: 250 cm = ________ m b. Melakarkan 250 cm mengikut bahagianbahagian 100 cm = 1 m secara andaian.

48

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

c. Murid akan mendapati:

i. Pecahan yang digunakan hanya melibatkan , dan .

100 cm + 100 cm + 50 cm = 250 cm 1 m + 1 m + 50 cm = 2 m 50 cm = m

4. Tindakan Pelaksanaan

a. Setiap kumpulan diwakili dua kumpulan kecil. Kumpulan A lawan kumpulan B Kumpulan C lawan kumpulan D dan seterusnya. b. Permainan dijalankan secara serentak. Wakil peserta yang akan menjawab soalan akan mencabut kad soalan dan perlu diselesaikan secara serentak. c. Markah akan diberikan bagi setiap jawapan yang betul. Kumpulan yang mempunyai mata tertinggi dikira pemenang kumpulan. Contoh kad soalan: 4 m =_____cm 350cm =_____m =_____m _____cm i. Tukarkan m kepada cm. ii. Tukarkan cm kepada m.

Amalan Berterusan

d. Lembaran diedarkan untuk penilaian.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid melaksanakan aktiviti dan menjawab soalan di dalam lembaran.

Nilai dan Sikap

Bekerjasama, berani memberi pendapat

49

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3 Lembaran Kerja 19

Nama: _________________________________ A. Jawab soalan berikut.

Kelas: _____________

1 150 cm =_______m

2 m =________cm

3 425 cm = ____m_____cm

4 600 cm = _______ m

5 m =_______cm

6 850 cm = ____ m_____ cm

50

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3 Lembaran Kerja 20

Nama: _________________________________ A. Padankan jawapan yang betul.

Kelas: _____________

1. 100 cm 675 cm

2. m

6m

3. 425 cm

1m

4. 550 cm

275 m

5 m 50 cm 5. 600 cm m 6. 6 m 75 cm

51

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: . Standard Pembelajaran:

Sukatan dan Geometri Panjang Murid dibimbing untuk: 11.2 Menambah panjang. Murid berupaya untuk: (i) Menambah hingga tiga ukuran panjang yang melibatkan: (a) meter, (b) sentimeter, (c) meter dan sentimeter. 60 minit Fasa Cadangan Aktiviti a. Murid membuat pemerhatian ke atas dua batang pensel yang berbeza panjangnya. Cadangan Komunikasi i. Yang mana lebih panjang, pensel A atau pensel B? ii. Nyatakan ukurannya.

Masa:

1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

A B
b. Murid mengukur kedua-dua batang pensel. c. Murid mencantum kedua-dua pensel dan dapatkan jumlah panjang.

iii. Berapakah jumlah panjang pensel A dan pensel B?

2. Imaginasi Penjanaan Idea

a. Paparkan sekeping kad gambar seperti contoh di bawah. 4 cm 3 cm

i. Lihat gambar ini.

52

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Sintesis Idea

b. Guru membimbing murid menulis ayatmatematik bagi penambahan ukuranpanjang. 3 cm + 4 cm = 7 cm c. Murid menulis dalam bentuk lazim. 3 cm + 4 cm 7 cm d. Sebagai pengukuhan, guru mengedarkan dua utas tali. Murid mengukur panjang tali tersebut.

ii. Binakan ayat matematik.

iii. Tuliskan dalam bentuk lazim.

iv. Nyatakan ukuran panjang kedua-dua tali. v. Cantumkan kedua-dua tali. vi. Bina ayat matematik daripada situasi tersebut.

1 m 30 cm + 2 m 10 cm = 3 m 40 cm 1 m 30 cm + 2 m 10 cm 3 m 40 cm

e. Aktiviti diteruskan dengan contohcontoh lain melibatkan unit meter, sentimeter, meter dan sentimeter.

3. Perkembangan Penambahbaikan

a. Sediakan kotak dan beberapa kad soalan untuk permainan Kotak Beracun. Contoh: 250 cm + 10 cm + 15 cm = ?

i. Edarkan kotak kepada rakan sebelah mengikut muzik. ii. Apabila muzik dihentikan, kamu dikehendaki mengambil satu kad soalan dan menyelesaikannya.

12 m + 8 m + 9 m = ?

53

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Menilai

2 8

m m

45 cm 27 cm

b. Semak jawapan bersama-sama. Kad soalan yang telah dijawab akan dikeluarkan daripada kotak. c. Permainan diteruskan hingga selesai.

4. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan

a. Edarkan lembaran kerja kepada setiap murid. b. Bincangkan hasil kerja murid.

i. Selesaikan tugasan yang diberi.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap

Bekerjasama, tekun

54

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3 Lembaran Kerja 21

Nama: _________________________________ A. Tambahkan. 1) 20 cm + 2) = 16 cm

Kelas: _____________

2m 1m

3) 25 cm 11 cm 15 cm

55

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

B. Hitungkan 1. 2. 3.

15 cm + 30 cm

42 m + 24 m

207 cm + 163 cm

4. 300 cm + 96 cm

5.

12 m 30 m + 7m

6.

118 m 15 m + 12 m

C. Selesaikan dalam bentuk lazim. 1. 75 m 19 cm + 5 m 20 cm= m cm

56

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

2. 370 cm + 55 cm + 38 cm =

cm

3.

20 m 15 cm + 8 m + 102 cm =

cm

57

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Bidang: Tajuk: Bidang:

Sukatan dan Geometri Panjang Murid dibimbing untuk: 11.3 Menolak panjang. Murid berupaya untuk: (i) Menolak panjang yang melibatkan: (a) meter, (b) sentimeter, (c) meter dan sentimeter. 60 minit

Hasil Pembelajaran:

Masa: Fasa 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

Cadangan Aktiviti a. Murid membandingkan panjang pensel dan pemadam. b. Murid menerangkan kepada kelas apa yang diperhatikan.

Cadangan Komunikasi i. Objek yang manakah lebih panjang? ii. Objek yang manakah lebih pendek? iii. Berapakah panjang pensel? iv. Berapakah panjang pemadam?

c. Minta murid mengukur panjang kedua-dua objek dalam unit cm. d. Minta murid menyatakan perbezaan panjang kedua-dua objek tersebut.

2. Imaginasi Penjanaan Idea

a. Murid mencari perbezaan kedua-dua ukuran panjang tersebut dalam bentuk lazim. Contoh: 15 cm 5 cm = cm

i. Cari perbezaan ukuran tersebut. ii. Berapakah bezanya?

Sintesis Idea

15 cm 5 cm

58

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

b. Teruskan aktiviti ini dengan contoh lain. Contoh: a) 74 m 7 m = b) 89 m 13 m = m m

c. Sediakan beberapa keping kad yang mengandungi beberapa nilai panjang. d. Secara berpasangan minta murid mengambil kad yang disediakan mengikut warna yang sama. iii. Secara berpasangan, ambil kad yang sama warna. iv. Tolakkan kedua-dua nombor tersebut dalam bentuk lazim.

17 m

32 cm

83 m

5 m 20 cm

4 m 10 cm

2m

e. Murid menolak dalam bentuk lazim. f. Perbincangan jawapan.

3. Perkembangan Penambahbaikan

a. Berbincang dengan murid proses penolakan dua nombor unit m dan cm secara mengumpul semula. 5 m 20 cm 2 m 50 cm = m cm

i. Cuba kamu tunjukkan proses penolakannya.

Menilai

b. Kemungkinan murid melakukan penolakan berikut: 5 m 20 cm 2 m 50 cm 3 m 30 cm

59

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

c. Tunjukkan proses penolakan yang betul.


4 100 120

5 m 20 cm 2 m 50 cm 2 m 70 cm

Penerangan: 1) Di rumah cm, 20 cm tidak cukup untuk ditolak dengan 50 cm. Jadi, ambil 1 dari rumah m. 2) 1 m = 100 cm. Jadi, jumlahnya ialah 120 cm. Apabila ditolakkan dengan 50 cm, maka bakinya ialah 70 cm. 3) Jalankan penolakan seperti biasa pada rumah m.

4. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan

a. Edarkan lembaran kerja. b. Bincangkan hasil kerja murid.

i. Selesaikan tugasan yang diberi.

Pentaksiran

Berdasarkan keupayaan murid menjawab lembaran kerja yang diberikan menunjukkan murid telah menguasai kemahiran yang telah diajar dan bersedia untuk mempelajari kemahiran yang seterusnya.

Nilai dan Sikap

Berhati-hati,jujur

60

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3 Lembaran Kerja 22

Nama: _________________________________ Selesaikan.


1
9

Kelas: _____________

m 10 2 7

cm
100

m 16 8

cm 25 56

20 45 75

`
3

m 4 1

cm 18 27

m 5 3

cm 10 15

m 10 4

cm 22 35

m 10 1

cm 28 73

61

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3 Lembaran Kerja 23

Nama:_____________________________ Selesaikan dalam bentuk lazim. 1) 78 m 23 m =

Kelas:______________

2) 97 cm 48 cm =

3) 3 m 50 cm 1 m 25 cm =

4) 47 m 26 m =

5) 605 cm 347 cm =

6) 6 m 25 cm 3 m 66 cm =

7) 752 m 438 m =

8) 8 m 44 cm 6 m 98 cm =

62

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran:

Sukatan dan Geometri Panjang 11.5 Membahagi panjang. Murid berupaya untuk: (i) Membahagi panjang yang melibatkan: (a) meter, (b) sentimeter, (c) meter dan sentimeter, dengan nombor satu digit. 60 minit

Masa: Fasa 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

Cadangan Aktiviti a. Tunjukkan seutas tali kepada murid. b. Minta murid membahagi tali tersebut kepada 6 bahagian yang sama panjang.

Cadangan Komunikasi i. Berapa panjang tali yang diperoleh oleh seorang murid. ii. Bolehkah tali tersebut dibahagikan kepada 8 bahagian?

c. Murid memperolehi 6 utas tali yang sama panjang.

iii. Terangkan kepada kelas apa yang kamu perhatikan. i. Bagaimanakah cara kamu membahagikan tali tersebut supaya sama panjang?

2. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea

a. Bahagikan murid kepada 4 kumpulan. b. Setiap kumpulan dibekalkan dengan seutas tali yang panjangnya 10 m, sebatang pembaris 1 m dan gunting. c. Minta murid membahagikan tali tersebut kepada 5 bahagian dan ukur panjang setiap bahagian.

1. Perkembangan Penambahbaikan

a. Guru menyediakan kad imbasan ayat matematik melibatkan operasi bahagi. Contoh:

Menilai 66 m 3 = ______ 96 cm 4 = ______

63

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

b. Murid membahagi ukuran panjang menggunakan bentuk lazim. 3 66m c. Guru membimbing murid membahagi dalam bentuk lazim. 22m 24m 3 66m 6 06 6 0 4 96m 8 16 16 0

i. Bahagi 66 m kepada 3 bahagian. ii. Berapa panjang setiap bahagian? iii. Bahagi 96 cm kepada 4 bahagian. iv. Berapa panjang setiap bahagian?

d. Terangkan kepada murid bahawa: 1 meter = 100 cm e. Bimbing murid membahagi panjang melibatkan meter dan sentimeter. Contoh: 13 m 2 cm 4 52 m 8 cm 4 8 0 12 12 0

4. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan

a. Edarkan lembaran kerja kepada murid. b. Guru membimbing murid menyelesaikan masalah bahagi dalam lembaran kerja.

i. Selesaikan tugasan yang diberi.

Pentaksiran

Berdasarkan keupayaan murid menjawab lembaran kerja yang diberi menunjukkan murid telah menguasai kemahiran.

Nilai dan Sikap

Berhati-hati, tekun, teliti

64

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3 Lembaran Kerja 24

Nama: __________________________________ Kelas: _______________ Bahagikan nombor berikut menggunakan bentuk lazim. 1 80 m 4 = ______ 2 66 m 3 = ______

3 92 m 2 = ______

4 100 cm 5 = ______

5 88 cm 4 = ______

6 54 cm 6 = ______

7 69 m 12 cm 3 = _________

8 72 m 18 cm = ______

65

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Bidang: Tajuk: Standard Kandungan:

Sukatan dan Geometri Panjang Murid dibimbing untuk: 11.6 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan panjang. Murid berupaya untuk: i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak, darab dan bahagi yang melibatkan panjang. ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi yang berkaitan dengan panjang. 120 minit

Standard Pembelajaran:

Masa: Fasa 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

Cadangan Aktiviti a. Ukur tinggi dua orang murid di hadapan kelas. b. Guru mencatatkan ketinggian mereka. c. Murid- murid lain memerhati dan menyebut ketinggian mereka. d. Murid menjawab soalan secara rawak.

Cadangan Komunikasi i. Berapakah perbezaan tinggi antara mereka?

2. Imaginasi Penjanaan Idea

a. Murid diminta untuk mereka cerita berdasarkan kedua-dua ketinggian rakan mereka dengan menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru. b. Terima semua idea murid mengikut kesesuaian.

i. Berapakah tinggi murid A? ii. Berapakah tinggi murid B? iii. Berapakah perbezaan tinggi murid A dan murid B?

66

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Contoh: Murid A mempunyai ketinggian 120 cm. Murid B mempunyai ketinggian 115 cm. Perbezaan tinggi antara mereka ialah 5 cm. Sintesis Idea c. 6 orang murid diminta ke hadapan kelas dan memegang kad potongan ayat seperti berikut. Contoh: Abu ada seutas Ali ada seutas tali berukuran 15 cm berukuran 40 cm iv. Susun kad-kad tersebut menjadi sebuah cerita.

Jumlah kedua-dua utas tali ialah 55 cm

d.

Murid-murid lain diminta menyusun potongan ayat tersebut menjadi sebuah cerita. Seterusnya murid diminta untuk mereka cerita berdasarkan ayat matematik. Contoh: 2 24 cm = 48 cm v. Reka sebuah cerita berdasarkan ayat matematik berikut.

e.

f.

Fatin mempunyai 2 utas reben berukuran 24 cm setiap utas. Jumlah panjang bagi 2 utas reben tersebut ialah 48 cm.

3. Perkembangan Penambahbaikan

a. Sediakan 1 set soalan penyelesaian masalah yang melibatkan operasi bahagi. Seutas tali berukuran 120 cm dipotong dan dibahagikan kepada 4 orang. Berapakah panjang tali yang diterima oleh setiap orang?

i. Lihat, baca dan fahamkan permasalahan berikut.

b. Murid diminta membaca permasalahan tersebut.

67

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

c. Murid dibimbing untuk menggariskan kata kunci: tali berukuran 120 cm, dibahagikan kepada 4 orang, tali diterima setiap orang Menilai d. Minta murid membina ayat matematik dengan operasi yang sesuai dan menyelesaikannya. 120 cm 4 = 30 cm e. Ulang aktiviti di atas dengan soalan penyelesaian masalah yang melibatkan operasi lain. Contoh: Setiap pagi, Ah Chong menunggang basikal sejauh 215 m disekitar kawasan perumahannya. Berapakah jumlah jarak yang dilalui dalam masa 4 hari? Puan Aini mempunyai 4 m kain batik dan beberapa meter kain sutera. Jumlah panjang kain tersebut ialah 12 m. Cari panjang bagi kain sutera.

ii. Gariskan kata kunci yang mengandungi maklumat.

iii. Bina ayat matematik yang sesuai berdasarkan permasalahan tersebut. iv. Baca, faham dan selesaikan masalah yang diberi.

4. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan

a. Edarkan lembaran kerja kepada setiap murid. b. Bincangkan hasil kerja murid.

i.

Selesaikan tugasan yang diberi.

Pentaksiran

Berdasarkan hasil kerja murid membina dan menyelesaikan permasalahan yang melibatkan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi yang melibatkan panjang dengan betul pada lembaran kerja yang diberikan.

Nilai dan Sikap

Bekerjasama, berhati-hati, teliti

68

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3 Lembaran Kerja 25

Nama: ________________________

Kelas: _____________

Bina cerita berdasarkan ayat matematik berikut. 1. 2.

140 cm + 256 cm = 396 cm

93 m 27 m = 66 m

3. 4 25 m = 100 m

4.

488 cm 8 = 61 cm

69

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

t Nama:___________________________________ Selesaikan masalah- masalah berikut. Amir mempunyai 2 utas wayar. Setiap utas wayar berukuran 50 cm panjang. Cari jumlah panjang kedua-dua wayar tersebut. Jumlah panjang wayar ialah __________.

Lembaran Kerja 26

Kelas:_____________

Fahri mempunyai ketinggian 137 cm. Adiknya 26 cm lebih rendah daripada Fahri. Berapakah tinggi adik Fahri?

Tinggi adik Fahri ialah _____________.

Aisyah membeli segulung reben dan berkongsi dengan 3 orang kawannya. Setiap orang mendapat 12 cm reben. Berapakah panjang segulung reben? Panjang segulung reben ialah _________.

70

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Bidang: Tajuk: Bidang:

Sukatan dan Geometri Jisim Murid dibimbing untuk: 12.1 Menukar unit jisim. 12.2 Menambah jisim. Murid berupaya untuk: 12.1(i) Menukar unit melibatkan kilogram dan gram. 12.2(i) Menambah hingga tiga jisim yang melibatkan: (a) kilogram, (b) gram, (c) kilogram dan gram. 60 minit

Hasil Pembelajaran:

Masa: Fasa 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

Cadangan Aktiviti a. Guru meminta setiap murid membuat perbandingan berat antara sebatang pensel dan sebuah radio.

Cadangan Komunikasi i. Yang mana satukah lebih berat? Radio lebih berat daripada pensel.

ii.

b. Wakil murid diminta menyatakan perbandingan tersebut. c. Minta murid terangkan kepada kelas apa yang diperhatikan. iii. d. Minta murid menimbang kedua-dua objek menggunakan unit yang sesuai. (dalam unit kg dan g) iv. Sebutkan jisim radio. Jisim radio ialah 2 kg. Sebutkan jisim pensel. Jisim pensel ialah 10 g.

10 g

2 kg

e. Minta murid menyebut jisim yang diperolehi oleh mereka.

71

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

2. Imaginasi Penjanaan Idea

Sintesis Idea

B i. Sebutkan bacaan yang kamu lihat dalam unit kilogram dan gram. ii. Penimbang A 1 kg iii. Penimbang B 1000 g iv. 1 kg sama dengan 1000 g.
200 g 200 g 200 g 200 g

f. Minta murid menyebut timbangan yang dilihat. g. Minta murid membuat perkaitan antara kedua-dua jisim tersebut. Contoh: 1 kg = 1000 g h. Oleh yang demikian,

1kg

200 g

i.

Teruskan aktiviti ini dengan menukarkan: 1) Unit g ke unit kg dan g. Contoh: 2 kg

2700 g

2000 g

700g

2700 g = 2000g + 700 g = 2 kg 700 g

72

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

2) Unit kg dan g ke unit g. 1400 g

1 kg

400 g

1000 g

400 g

1 kg 400 g = 1000g + 400g = 1400 g j. Minta murid mencari hasil tambah jisim dalam bentuk lazim. 1 + 1 2 2 + 7 9 5 3 8 kg kg kg kg kg kg v. Tambahkan jisim berikut.

5 0 3 0 8 0

3 kg + 6 kg 9 kg

1 5 0 g 3 2 6 g 4 7 6 g

3. Perkembangan Penambahbaikan

a. Bincang dengan murid proses penambahan dua jisim dalam kg dan g dengan mengumpul semula. 5 kg 920 g + 2 m 250 g = kg g

i.

Cuba kamu tunjukkan proses penambahannya.

b. Kemungkinan murid melakukan penambahan seperti berikut: Menilai 5 kg + 2 kg 7 kg 9 2 0 g 2 5 0 g 11 7 0 g

73

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

c. Tunjukkan proses penambahan yang betul. 5 + 2 7 + 1 8 kg kg kg kg kg 9 2 11 10 1 2 5 7 0 7 0 0 0 0 0 g g g g g

4. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan

a. Edarkan lembaran kerja. b. Bincangkan hasil kerja murid.

i. Selesaikan tugasan yang diberi.

Pentaksiran

Berdasarkan keupayaan murid menjawab lembaran kerja yang diberikan menunjukkan murid telah menguasai kemahiran yang telah diajar dan bersedia untuk mempelajari kemahiran yang seterusnya.

Nilai dan Sikap

Berhati-hati, kejujuran

74

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Lembaran Kerja 27

Nama: _______________________________ Tukarkan kilogram kepada gram.


1 2

Kelas: _____________

1 kg

5 kg

`
3 4

7 kg

9 kg

3 kg

8 kg

75

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3 Lembaran Kerja 28

Nama:_________________________________ Tukarkan gram kepada kilogram.


1 2

Kelas:____________

2000 g

4000 g

6000 g

8000 g

5000 g

3000 g

76

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Lembaran Kerja 29

Nama:_____________________________ Tukarkan mengikut unit yang dikehendaki. 1) 6813 g = = g+ kg g g

Kelas:______________

2) 5 kg 720 g = =

g+ g

3) 3850 g = =

g+ kg

g g

4) 4 kg 150 g = =

g+ g

5) 6255 g = =

g+ kg

g g

6) 2 kg 536 g = =

g+ g

77

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3 Lembaran Kerja 30

Nama:_____________________________ Tambahkan yang berikut.


1

Kelas:______________

11 kg + 22 kg =

kg

38 kg + 69 kg =

kg

750 g + 695 g =

271 g + 190 g =

7 kg 843 g + 6 kg 590 g = kg g

4 kg 238 g + 3 kg 790 g = kg g

78

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Bidang: Tajuk: Standard Kandungan:

Sukatan dan Geometri Jisim Murid dibimbing untuk: 12.3 Menolak jisim. Murid berupaya untuk: (i) Menolak jisim yang melibatkan: (a) kilogram, (a) gram, (b) kilogram dan gram. 60 minit

Standard Pembelajaran:

Masa: Fasa 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

Cadangan Aktiviti a. Minta murid membuat pemerhatian aktiviti yang dilakukan oleh guru. b. Tunjukkan beberapa biji buah epal di atas penimbang (kg) kepada murid.

Cadangan Komunikasi i. Apakah jisim buah epal yang ditunjukkan oleh penimbang. ii. Terangkan kepada cikgu apa yang dapat kamu perhatikan

c. Kemudian guru mengasingkan beberapa biji epal daripada penimbang tadi.

iii. Bincangkan apa yang kamu nampak.

d. Meminta murid menyatakan operasi berdasarkan situasi itu.

79

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

2. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea

a. Murid mengambil sampul daripada guru yang mengandungi kad gambar. Sila rujuk Lembaran Kerja 31. b. Minta murid membina ayat matematik berdasarkan gambar tersebut. Seterusnya menyelesaikannya.

i. Sila ambil satu sampul.

ii. Bina ayat matematik daripada gambar tersebut. iii. Selesaikannya.

3. Perkembangan Penambahbaikan

a. Paparkan satu ayat matematik di papan tulis. Contoh: 800 g 250 g =

Menilai

b. Minta murid menolak dalam bentuk lazim. 8 2 0 0 5 0 g g

i. Tolakkan 250 g dari 800 g.

c. Bimbing murid melakukan proses penolakan terutama yang melibatkan proses pengumpulan semula.

4. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan

a. Edarkan lembaran kerja. b. Minta murid menyelesaikan soalansoalan tersebut.

i. Jawab semua yang diberi. ii. Buat pengiraan dalam bentuk lazim.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menyelesaikan set soalan yang melibatkan kilogram, gram serta kilogram dan gram.

Nilai dan Sikap

Ketelitian, bekerjasama, saling membantu

80

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3 Lembaran Kerja 31

Nama: __________________________________ Bina ayat matematik dan selesaikannya. Berapakah beza jisim di antara mereka?

Kelas: _______________

32 kg 400 g

50 kg 150 g

Berapakah jisim tepung yang tinggal?

10KG

10KG

10KG

10KG

10KG

Berapakah beza di antara jisim betik dan nanas?

800 g

550 g

81

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Lembaran Kerja 32

Nama: __________________________________ Tolakkan. 1. 501 kg 139 kg = _______kg

Kelas: _______________

2. 678 g 201 g = _______ g

2. 700 kg 432 kg 105 kg = __________kg

3. 850 g 68 g 120 g = __________g

4. 5 kg 430 g 1 kg 170 g = ________kg_______ g

6. 7 kg 250 g 200 g = ________kg_______ g

5. 5 kg 350 g 1 kg 10 g 50g = ________kg________g

6. 4 kg 740 g 1 kg 450 g = ________kg_________g

82

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: . Standard Pembelajaran:

Sukatan dan Geometri Jisim Murid berupaya untuk: 12.4 Mendarab jisim. Murid dibimbing untuk: i) Mendarab jisim yang melibatkan: a) kilogram, b) gram, c) kilogram dan gram, dengan nombor satu digit. 60 minit

Masa: Fasa 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

Cadangan Aktiviti a. Minta seorang murid tampil kehadapan kelas dan nyatakan jisim yang tertera pada sepaket gula. 1 kg

Cadangan Komunikasi i. Nyatakan jisim sepaket gula pasir. ii. Berapakah jumlah jisim 3 paket gula pasir? iii. Bina ayat matematik darab.

b. Tunjukkan 3 paket gula pasir yang sama dan tunjukkan dua cara mencari jumlah jisim.

1 kg + 1 kg +1 kg = 3 kg 3 1 kg = 3 kg

2. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea

a. Minta murid mencari jawapan bagi jisim 6, 7, 8 dan 9 paket gula pasir yang sama saiz. b. Perkukuhkan kefahaman murid dengan menggunakan objek lain. c. Tekankan konsep darab dalam aktiviti yang dijalankan.

i. Sekiranya ada 6 paket gula pasir, berapa jumlah jisim semuanya?

83

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

3. Perkembangan a. Pamerkan gambar.

Penambahbaikan Menilai

1 kg

3 kg

10 kg i. Enam paket tepung bersamaan berapa kilogram? ii. Tiga paket serbuk pencuci bersamaan berapa kilogram?

b. Minta murid membina ayat matematik berdasarkan jisim barangan dengan kuantiti yang ditentukan. Contoh:

1 kg = 6 kg

3 kg = 9 kg

c. Ulang aktiviti di atas dengan objek lain.

4. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan

a. Edarkan lembaran kerja kepada setiap murid. b. Murid menyelesaikan lembaran kerjayang diberi. c. Bincangkan jawapan murid.

i. Selesaikan latihan dalam lembaran kerja yang diberi.

Pentaksiran

Kebolehan murid mendarab jisim dengan betul bermakna murid telah dapat menguasai kemahiran tersebut.

Nilai dan Sikap

Mendengar arahan, teliti, berani mencuba

84

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3 Lembaran Kerja 33

Nama: _____________________________ A. Lengkapkan dan jawab soalan berikut. Berat setin biskut: 1 kg

Kelas: ______________

Ayat matematik:

1 kg = ________ kg

Berat sekampit beras: 10 kg

Ayat matematik:

_____

10 kg = ________ kg

Berat sebiji kek: 2 kg

Ayat matematik:

_____

2 kg = ________ kg

85

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3 Lembaran Kerja 34

Nama: __________________________________ A. Selesaikan. 5 Contoh: 3 kg 5 1 5 kg 3 kg 6 5 kg

Kelas: _______________

7 kg

2 12 kg

23 kg

42 kg

26 kg

38 kg

50 kg

86

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Bidang: Tajuk: Standard Kandungan:

Sukatan dan Geometri Isi Padu Cecair Murid dibimbing untuk: 13.1 Menukar unit liter dan mililiter. Murid berupaya untuk: i) Menukar unit melibatkan liter dan mililiter. 60 minit

Standard Pembelajaran:

Masa: Fasa 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

Cadangan Aktiviti a. Tunjukkan beberapa botol air mineral (kecil) kepada murid. b. Minta murid meneliti label botol dan nyatakan isi padu air dalam setiap botol yang tertera. c. Guru menunjukkan bikar yang unitnya dalam liter.

Cadangan Komunikasi i. Baca unit sukatan yang tertera pada botol mineral ini. ii. Apakah unit yang digunakan? iii. Berapakah isi padunya? iv. Baca senggatan yang terdapat pada bikar ini. v. Nyatakan unit yang digunakan pada bikar ini.

500m

2. Imaginasi Penjanaan Idea

a. Guru menyediakan dua botol air mineral (kecil) dan sebuah bikar.

i. Berapakah botol air yang diperlukan untuk mengisi bikar sehingga 1 ? ii. Berapakah mililiter air diperlukan supaya mencapai unit 1 .

Sintesis Idea

b. Minta murid menuang air dalam botol satu persatu sehingga mencapai 1 . c. Rumuskan bahawa: 1000 m = 1

87

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3 3. Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. b. Setiap kumpulan diberikan 3 botol air yang berlainan isi padu dan 1 bikar bersenggat. Botol A: 2000 m Botol B: 3000 m Botol C: 4000m i. Berapa liter air bersamaan dengan 2000 m? ii. Berapa liter air bersamaan dengan 3000 m? iii. Berapa liter air bersamaan dengan 4000 m.

2000 m 3000 m

4000 m

c. Minta murid menuang air ke dalam bikar dan catat isi padu air dalam unit liter. d. Catatkan hasil dalam jadual. Botol A Botol B Botol C 2000 m 3000 m 4000 m 2 3 4

4. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan

a. Edarkan lembaran kerja. b. Bincangkan hasil kerja murid.

i. Tukarkan milliliter kepada liter. ii. Tukarkan liter kepada unit milliliter.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid melakukan aktiviti secara berkumpulan dan menyelesaikan lembaran kerja.

Nilai dan Sikap

Kerjasama, tolong menolong, berhati-hati

88

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3 Lembaran Kerja 35

Nama: __________________________________ A. Tukarkan kepada liter. 1. 2. 3. 4. 5. 2000 m = _________ 4000 m = _________ 5000 m = _________ 6000 m = ________ 7000 m = ________

Kelas: _______________

B. Tukarkan kepada mililiter. 1. 2. 3. 4. 5. 8 = __________ m 9 = __________ m 3 = __________ m 1 = __________ m 2 = __________ m

89

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: . Standard Pembelajaran:

Sukatan dan Geometri Isi Padu Cecair Murid dibimbing untuk: 13.2 Menambah isi padu cecair. Murid berupaya untuk: (i) Menambah hingga tiga isi padu cecair melibatkan: a) liter, b) mililiter, c) liter dan mililiter. 60 minit

Masa: Fasa 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

Cadangan Aktiviti a. Tunjukkan tiga botol air 1 dan satu silinder penyukat kepada murid. b. Minta tiga orang murid mengisi air ke dalam silinder penyukat seorang demi seorang.

Cadangan Komunikasi i. Apakah yang terjadi pada air dalam bikar? ii. Adakah air akan bertambah atau berkurang?

1 2. Imaginasi Penjanaan Idea

1 i. Tuang air secara bergilir-gilir ke dalam silinder penyukat. ii. Apakah bacaan pada silinder penyukat?

a. Bahagikan murid kepada empat kumpulan empat ahli. b. Setiap kumpulan dibekalkan satu baldi air,tiga cawan 50 m,70 m dan 100 m serta satu silinder penyukat. c. Setiap murid dalam kumpulan mengambil air menggunakan cawan berlainan saiz dan tuang ke dalam silinder penyukat seorang demi seorang. d. Murid mencatat isi padu air dalam silinder penyukat.

Sintesis Idea

90

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

3. Perkembangan Penambahbaikan

a. Murid membentuk ayat matematik daripada aktiviti yang dijalankan. 50 m + 70 m + 100 m = ______ b. Murid menyelesaikan masalah tambah dalam bentuk lazim. 5 7 0 2 0 0 0 0 m m m m

i.

Cari hasil tambah tiga isi padu cecair menggunakan bentuk lazim. Perhatikan kad ayat matematik ini.

ii.

+ 1
2 Menilai

c. Pamerkan kad ayat matematik yang melibatkan penambahan isi padu. 3 +4 + 7 = 30 +40 = 2 + 40 + 1 20 m + 3 10 m = d. Bantu murid menyelesaikannya dalam bentuk lazim.

iii.

Selesaikan operasi melibatkan liter dan mililiter seperti pada kad ayat matematik.

4. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan

a. Edarkan lembaran kerja. b. Bantu murid menambah sehingga tiga isi padu dalam bentuk lazim secara terus atau menambah dua kali.

i. Selesaikan latihan dalam lembaran kerja yang diberi.

Pentaksiran

Murid dinilai berdasarkan latihan yang dibuat di dalam lembaran kerja.

Nilai dan Sikap

Berhati-hati, bekerjasama, berdisiplin

91

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3 Lembaran Kerja 36

Nama: __________________________________ Selesaikan dalam bentuk lazim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 + 5 = ________ 14 + 5 = ________ 30 m + 5 = ________ 20 m + 10 m + 30 m = ________ 50 m + 70 m = ________ 10 m + 80 m + 70 m = ________ 3 40 m + 1 20 m = ________

Kelas: _______________

8 + 10 m + 2 40 m + 10 30 m = ________ 3 + 5 = ________

10 30 m + 40 m = ________ 11 14 + 3 + 2 = ________ 12 20 m + 3 + 2 = ________ 13 50 m + 70 m = ________ 14 10 m + 80 m + 70 m = ________ 15 3 40 m + 1 20 m = ________ 16 8 + 10 m + 2 40 m = ________

92

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Bidang: Tajuk: Standard Kandungan:

Sukatan dan Geometri Isi Padu Cecair Murid dibimbing untuk: 13.3 Menolak isi padu cecair. Murid berupaya untuk: (i) Menolak isi padu cecair yang melibatkan: a) liter, b) mililiter, c) liter dan mililiter. 60 minit

Standard Pembelajaran:

Masa: Fasa 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

Cadangan Aktiviti a. Guru menunjukkan sebotol air oren (500 m) dan menuangkan 100 m daripada air oren tersebut ke dalam bikar.

Cadangan Komunikasi i. Berapakah isi padu air oren dalam bikar? ii. Berapakah isi padu air oren yang masih ada dalam botol?

500 m

b. Minta seorang murid membaca isi padu air oren dalam bikar. c. Murid menyatakan operasi yang terlibat.

2. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea

a. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. b. Setiap kumpulan dibekalkan dengan sebotol air (1 ) dan beberapa bikar. c. Murid dikehendaki menuangkan air ke dalam bikar mengikut jumlah yang ditetapkan (separuh, suku dan tiga perempat).

i. Berapakah isi padu air yang masih ada dalam botol?

93

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

3. Perkembangan Penambahbaikan

a. Tunjukkan ayat matematik operasi tolak melibatkan isi padu cecair: 1) 700 m 300 m = 2) 76 24 = 3) 2 500 m = b. Tiga orang murid diminta menyelesaikannya dalam bentuk lazim. c. Bimbing dan jelaskan kepada murid bahawa terdapat dua unit yang berbeza dalam soalan ketiga maka perlu samakan unit tersebut terlebih dahulu. 1 = 1000 m 2 = 2000 m Maka, 2 0 0 5 0 0 m 0 m

Menilai

4. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan

a. Edarkan lembaran kerja. b. Bantu murid menolak dalam bentuk lazim.

i. Lengkapkan jawapan kamu dalam lembaran kerja yang telah diedarkan.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid untuk menjawab soalan yang diedarkan.

Nilai dan Sikap

Teliti, bekerjasama, saling membantu

94

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3 Lembaran Kerja 37

Nama : ________________________ Cari beza antara nombor-nombor berikut. 1. 8 5 = _______ 2.

Kelas : __________________

10 3 = _______

3.

700 m 400 m = _____

4.

300 m 200 m = _____

5.

14 9 = _______

6.

20 11 = _______

7.

500 m 100 m = ______ 8.

1 600 m = _______

95

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3 Lembaran Kerja 38

Nama: __________________________________ Padankan. 9 4

Kelas: _______________

400 m

25

10

20

12

800 m

400 m

100 m

600 m

900 m

15

400 m

300 m

96

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3 Lembaran Kerja 39

Nama : __________________________ Selesaikan dalam bentuk lazim. 730 m 410 m = _____

Kelas : __________________

1.

2.

650 m 520 m = _____

3.

21 19 = _____

4.

34 17 = _____

5.

1 500 m = _____

6.

1 750 m= _____

97

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Bidang: Tajuk: Standard Kandungan:

Sukatan dan Geometri Isi Padu Cecair Murid dibimbing untuk: 13.4 Mendarab isi padu cecair. Murid berupaya untuk: (i) Mendarab isi padu cecair yang melibatkan: a) liter, b) mililiter, c) liter dan mililiter, dengan nombor satu digit. 60 minit

Standard Pembelajaran:

Masa: Fasa 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

Cadangan Aktiviti a. Empat orang murid diminta menyukat 100 m air setiap seorang menggunakan silinder penyukat. b. Air dalam keempat-empat silinder penyukat dimasukkan ke dalam sebuah bikar. c. Minta murid menyatakan kuantiti air dalam bikar. d. Seorang murid diminta menulis ayat matematik bagi operasi tersebut di papan tulis. 100 m + 100 m + 100 m + 100 m = 400 m 4 100 m = 400 m

Cadangan Komunikasi i. Nyatakan isi padu air yang terdapat dalam bikar. ii. Tuliskan ayat matematik tambah dan darab bagi situasi tersebut.

2. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea

a. Murid dibahagi kepada 3 kumpulan 3 ahli. b. Setiap ahli kumpulan 1 mengambil 1 botol air minuman 2 bagi setiap botol.

i. Nyatakan jumlah isi padu air dalam kumpulan kamu. ii. Tuliskan ayat matematik kumpulan kamu di papan tulis.

2+2+2=6 3 2=6

98

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3 c. Setiap ahli kumpulan 2 pula diminta mengambil 1 botol air minuman 500 m.

500 m + 500 m + 500 m = 500 m 3 500 m = 1500 m d. Setiap ahli kumpulan 3 diminta mengambil 1 botol air minuman 1500 m bagi setiap botol.

1500 m + 1500 m +1500 m = 4500 m 3 1500 m = 4500 m e. Setiap wakil kumpulan diminta menulis ayat matematik darab berdasarkan situasi yang ditunjukkan.

3. Perkembangan Penambahbaikan Menilai

a. Guru memaparkan kad soalan di papan tulis yang mengandungi 6 soalan dan minta murid menyelesaikan dalam bentuk lazim dalam masa 10 minit. Contoh: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 2 3 4 5 2 3 40 165 m 76 135 m 2 50 m 3 200 m

b. Bimbing murid melakukan operasi darab dalam bentuk lazim mengikut nilai tempat dengan betul.

99

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

4. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan

a. Edarkan lembaran kerja. b. Bincangkan hasil kerja murid.

i. Selesaikan latihan dalam lembaran kerja yang diberi.

Pentaksiran

Berdasarkan keupayaan murid menjawab lembaran kerja yang diberikan menunjukkan murid telah menguasai kemahiran yang telah diajar dan bersedia untuk mempelajari kemahiran yang seterusnya.

Nilai dan Sikap

Berhati-hati, sistematik, jujur

100

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3 Lembaran Kerja 40

Nama: __________________________________

Kelas: _______________

Selesaikan soalan berikut dalam bentuk lazim.

1. 7

63 =

2. 6

145 =

3. 9

72 =

4. 4

200 =

5. 3

520 m =

6. 5

350 m =

7. 8

2 350 m =

8. 2

4 175 m =

101

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Bidang: Tajuk: Standard Kandungan:

Sukatan dan Geometri Isi Padu dan Cecair Murid dibimbing untuk: 13.5 Membahagi isi padu cecair. Murid berupaya untuk: (i) Membahagi isi padu cecair yang melibatkan: (a) liter, (b) mililiter, (c) liter dan mililiter, dengan nombor satu digit. 60 minit

Standard Pembelajaran:

Masa: Fasa 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

Cadangan Aktiviti a. Sediakan satu jag air dan 4 biji gelas.

Cadangan Komunikasi i. Ceritakan apakah yang dilakukan oleh cikgu?

b. Guru menuang sama banyak air ke dalam 4 biji gelas. c. Murid membuat pemerhatian terhadap paras air dalam gelas. a. Sediakan 2 air. b. Minta wakil murid menuang air ke dalam 5 buah silinder penyukat dengan sama banyak. c. Murid merekod bacaan setiap silinder yang diperoleh.

2. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea

i. Berapakah jumlah air di dalam jag ini? ii. Rekodkan bacaan yang diperolehi.

3. Perkembangan Penambahbaikan

a. Pamerkan kad imbasan operasi bahagi. 40 5 = 160 m 4 =

i.

Selesaikan dalam bentuk lazim.

102

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Menilai

b. Murid melakukan operasi bahagi dalam bentuk lazim.

c. Jelaskan kepada murid bahawa: 1 = 1000 m d. Bimbing murid melakukan operasi bahagi melibatkan liter dan milliliter. Contoh: 12 9 m 3 =

4. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan

a. Edarkan lembaran kerja kepada murid. b. Bincang hasil kerja murid.

i. Selesaikan latihan yang diberi.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menyelesaikan operasi bahagi melibatkan unit liter dan mililiter.

Nilai dan Sikap

Adil, teliti, berhati-hati.

103

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3 Lembaran Kerja 41

Nama: ______________________________ Selesaikan dalam bentuk lazim. 1. 50 5 = 2.

Kelas: _____________

42 3 =

3.

84 4 =

4.

120 m 5 =

5.

450 m 3 =

6.

480 m 6 =

7.

24 16 m 4 =

8.

18 180 m 3 =

104

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: . Standard Pembelajaran:

Sukatan dan Geometri Ruang Murid dibimbing untuk: 14.1 Mengenal pelbagai jenis prisma. Murid berupaya untuk: (i) Mengenal jenis prisma segiempat sama, prisma segiempat tepat dan prisma segitiga. (ii) Melabelkan dan mencirikan bahagian-bahagian prisma: permukaan, tapak, bucu dan sisi. 60 minit

Masa: Fasa 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

Cadangan Aktiviti a. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. b. Guru menyediakan beberapa bahan maujud yang berbentuk ketiga-tiga jenis prisma ke dalam sebuah kotak kepada setiap kumpulan. Contoh: bekas pensel, pemadam, kotak tisu, buku, coklat tobleron, bumbung rumah mainan c. Murid mengasingkan objek-objek dalam kotak mengikut jenis prisma.

Cadangan Komunikasi i. Perhatikan bentuk di dalam kotak ini. ii. Asingkan mengikut jenis prisma.

2. Imaginasi Penjanaan Idea

a. Kemudian guru mengedarkan kad perkataan prisma segiempat sama, prisma segiempat tepat dan prisma segitiga. Prisma segiempat sama Prisma segiempat tepat

i. Ambil kad perkataan dan letakkan mengikut jenis bahan yang telah diasingkan. ii. Murid menyebut bahan yang diasingkan mengikut jenis prisma.

Sintesis Idea

Prisma segitiga b. Murid meletak kad perkataan pada bahan yang telah diasingkan tadi. c. Guru dan murid berbincang hasil dapatan mereka.

105

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

3. Perkembangan

a. Setiap kumpulan dibekalkan satu jenis model prisma dan satu sampul surat yang mengandungi nombor.

i. Sebutkan bentuk prisma yang kamu perolehi. ii. Sila labelkan nombor 1 untuk bahagian permukaan.

Penambahbaikan

Prisma segiempat sama

(ulang aktiviti melabel bagi nombor 2, nombor 3 dan nombor 4)

Prisma segiempat tepat

Prisma segitiga b. Guru menerangkan maksud permukaan. c. Murid melabelkan dengan melekatkan simbol pada permukaan dengan nombor 1. Menilai d. Guru dan murid mengulang aktiviti untuk melabelkan tapak (nombor 2), bucu (nombor 3) dan sisi (nombor 4).

e. Setiap kumpulan melengkapkan lembaran kerja yang diedarkan. f. Berbincang dengan murid hasil kerja mereka.

4. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan

a. Edarkan lembaran kerja. b. Bincang jawapan murid.

i. Selesaikan tugasan yang diberi.

106

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid melakukan aktiviti secara kumpulan dan mengenalpasti jenis prisma melalui pengasingan bahan maujud.

Nilai dan Sikap

Bekerjasama, menumpukan perhatian

107

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3 Lembaran Kerja 42

Nama: ______________________________

Kelas: _____________

Lengkapkan jadual berikut dan lukiskan bentuk tapak. Prisma Bilangan Muka Bucu Sisi Bentuk Tapak

108

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3 Lembaran Kerja 43

Nama: ______________________________ Bulatkan prisma.

Kelas: _____________

109

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Bidang: Tajuk: Standard Kandungan:

Ruang Sukatan dan Geometri Murid dibimbing untuk: 14.2 Membandingkan prisma dan bukan prisma. Murid berupaya untuk: (i) Membandingkan prisma dengan bukan prisma berdasarkan ciri-cirinya. 30 minit Cadangan Aktiviti a. Guru menunjukkan beberapa keping gambar. Cadangan Komunikasi i. Murid menyebut nama objek yang ditunjukkan. ii. Rangsang murid menyatakan bentuk objek. iii. Apakah nama lain yang sama dengan objek ini? iv. Sebut bentuk prisma tersebut. b. Minta murid menyebut jenis bentuk prisma berdasarkan bahan yang ditunjukkan oleh guru. c. Minta murid menyatakan beberapa jenis bentuk prisma yang pernah mereka lihat dan pelajari.

Standard Pembelajaran:

Masa: Fasa

1. Persediaan
Pemerhatian dan Analisis

2. Imaginasi
Penjanaan Idea Sintesis Idea

a. Guru menyediakan jadual dan minta murid menyenaraikan bentuk prisma dan bukan prisma yang ada di dalam kelas. Prisma Contoh: almari papan tulis Bukan prisma Contoh: tong sampah botol minuman

i. Minta murid melihat dan menyenaraikan bentuk prisma dan bukan prisma yang ada di dalam kelas.

110

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

b. Bimbing murid menyatakan ciri-ciri prisma dengan menggunakan jadual di bawah.


Prisma Permukaan rata Sisi lurus Tapak Bucu

ii. Catatkan ciri-ciri objek.

c. Kemudian minta murid menyatakan ciri-ciri bukan prisma dengan menggunakan jadual di bawah:
Bukan prisma Permukaan rata Permukaan melengkung Sisi lurus Tapak Bucu

3. Perkembangan a. Guru menunjukan 2 objek yang berbeza dan minta murid nyatakan ciri-ciri yang berbeza. Penambahbaikan Menilai

i. Nyatakan ciri-ciri prisma.

b. Ulangi langkah di atas dengan objek yang lain ii. Nyatakan ciri-ciri bukan prisma. c. Murid menyatakan perbezaan antara prisma dan bukan prisma.

111

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

4. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan Pentaksiran

a. Edarkan lembaran kerja. b. Minta murid mengelaskan objek sama ada prisma dan bukan prisma. c. Murid menjawab soalan yang dikemukakan.

i. Rujuk bahan pepejal yang disediakan semasa menjawab.

Berdasarkan keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja. Murid berkeupayaan menjawab soalan yang dikemukan oleh guru/ kumpulan murid. Murid melaporkan hasil kerja yang diperolehi ke seluruh kelas.

Nilai dan Sikap

Berkeyakinan, kekitaan, bekerjasama, bertanggungjawab

112

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3 Lembaran Kerja 44

Nama: ______________________________ A. Lengkapkan jadual berikut. Prisma Permukaan rata Sisi lurus

Kelas: _____________

Tapak

Bucu

B. Lengkapkan jadual berikut.

Bukan prisma

Permukaan rata

Permukaan melengkung

Sisi lurus

Tapak

Bucu

113