KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

Modul Pengajaran
dan
Pembelajaran

Teras Tema:
Dunia Sains dan Teknologi
(SAINS)
Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil
Terbit an


Bahagian Pembangunan Kurikulum

2012

Cetakan Pertama 2012
© Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian
artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan
cara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara
lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian
Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.KANDUNGAN
Pendahuluan

1
Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang

1
Kurikulum Modular Berasaskan Standard

1
Modul Teras Tema Dunia Sains dan Teknologi

2
Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran

4
Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran 5
Penilaian

5
MODUL PENGAJARAN
Sains Hayat
Haiwanku Manja
Ku Lihat Hijau
Tumbuhan Hijau


9
17
23

Bumi dan Sains Angkasa
Ìstimewanya Tanah


29

MODUL PEMBELAJARAN
Sains Hayat
Haiwanku Manja
Ku Lihat Hijau
Tumbuhan Hijau


39
43
47
Bumi dan Sains Angkasa
Ìstimewanya Tanah


51

1
1. Pendahuluan
Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan
perkembangan potensi murid secara menyeluruh, seimbang, dan
bersepadu. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek jasmani, emosi,
rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan
berakhlak mulia.
Untuk mencapai matlamat ini, satu bentuk pendidikan yang bersifat
holistik, Standard Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dibangunkan
bagi memastikan kurikulum yang holistik, tidak terlalu akademik dan
membebankan selaras dengan pemantapan kurikulum sebagai fokus
utama teras kedua Plan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010.
2. Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang
Organisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi
membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketrampilan.
Tunjang (Rajah 1) merupakan domain-domain utama yang saling
menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang
dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Domain bagi setiap tunjang
adalah:
1. Komunikasi
2. Kerohanian, Sikap dan Nilai
3. Kemanusiaan
4. Literasi Sains dan Teknologi
5. Fizikal dan Estetika
6. Ketrampilan Diri
Setiap tunjang terdiri daripada elemen-elemen mata pelajaran tertentu
yang mana ada di antara mata pelajaran tersebut diajar sebagai satu
mata pelajaran dan ada yang digabungkan beberapa mata pelajaran dan
dipersembahkan dalam bentuk tema.
3. Kurikulum Modular Berasaskan Standard
Kurikulum Sekolah Rendah digubal dalam bentuk pernyataan standard
kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid.
Standard kandungan dan standard pembelajaran diorganisasikan dalam
bentuk modular yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan
nilai yang telah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid. Komposisi
Kurikulum Tahap 1 menekankan kepada penguasaan 3 M iaitu Menulis,
Mendengar dan Mengira serta Menaakul. Pada masa yang sama,
2
kemahiran asas TMK, Perkembangan fizikal, kognitif, penguasaan
kemahiran generik, Perkembangan sosioemosi, sahsiah, sikap dan nilai
diterapkan melalui pengajaran dan pembelajaran.
3.1 Standard Kandungan:
Pernyataan tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan
boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi
aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.
3.2 Standard Pembelajaran
Standard pembelajaran merupakan hasil pembelajaran yang boleh
diukur dan mesti dikuasai oleh murid. Objektif perlakuan ini
mengandungi unsur pengetahuan, kemahiran saintifik, kemahiran
berfikir, sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan Standard
Kandungan yang dinyatakan. Penulisan Standard Pembelajaran
juga menunjukkan kedalaman dan skop bagi hasil pembelajaran
yang perlu dicapai.
Rajah 1: Rekabentuk Kurikulum Berasaskan Tunjang
3
4. Modul Teras Tema bagi mata pelajaran Sains
Terdapat dua dokumen yang disediakan dalam melaksanakan pengajaran
dan pembelajaran Sains dalam kurikulum transformasi ini iaitu:
4.1 Modul Pengajaran Teras Tema: Dunia Sains dan
Teknologi
Satu modul pengajaran telah disediakan untuk membantu
guru dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu Dunia Sains
dan Teknologi. Modul ini mengandungi beberapa unit di
mana setiap unit mengandungi gabungan beberapa
standard pembelajaran. Setiap unit dalam modul pengajaran
mempunyai masa yang dicadangkan. Cadangan masa ini
bukanlah sesuatu yang wajib dipatuhi kerana guru boleh
mengadaptasikan cadangan aktiviti yang terdapat di dalam
unit yang disediakan dengan mengambil kira kebolehan dan
persekitaran murid. Contoh yang terdapat dalam modul ini
hanya meliputi sebahagian daripada keseluruhan standard
sains yang ditetapkan bagi murid Tahun 3.
Modul ini disediakan dengan menggunakan pendekatan
masteri di samping menggabungjalinkan pendekatan-
pendekatan pedagogi lain yang sesuai. Penerapan elemen
TMK, keusahawanan serta kreativiti dan inovasi disisipkan di
mana yang sesuai dalam modul ini bagi membimbing guru
dalam melaksanakannya. Modul ini menyediakan aktiviti
untuk murid yang berpencapaian tinggi melalui aktiviti
pengayaan dan murid yang lemah melalui aktiviti pemulihan
supaya semua murid dapat mencapai Standard
Pembelajaran yang telah ditetapkan.
Penilaian yang disediakan bagi sesuatu unit dalam modul ini
adalah bersifat diagnostik bagi membolehkan guru
mengesan kefahaman murid. Guru mestilah menggunakan
maklum balas daripada diagnostik ini bagi melaksanakan
tindakan susulan samada aktiviti pemulihan atau
pengayaan. Aktiviti dan lembaran aktiviti yang disediakan
untuk pengayaan dan pemulihan disediakan mengikut tahap
kebolehan murid bagi mencapai standard pembelajaran
yang sama bagi unit tersebut. Sekiranya 80% daripada
murid di kelas tersebut telah menguasai standard
pembelajaran, guru bolehlah beralih kepada unit yang baru.
Diharapkan pendekatan masteri ini akan mengurangkan
bilangan murid yang tercicir.
4
Aktiviti-aktiviti yang dicadangkan dalam modul ini telah
mengambil kira amalan terbaik bagi membantu murid
mencapai standard pembelajaran yang ditentukan di
sampingkan menyediakan suasana learning is fun semasa
pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun,
cadangan aktiviti yang terdapat di dalam modul ini bukanlah
sesuatu yang muktamad. Guru digalakkan untuk
mengubahsuaikan modul yang bersesuaian dengan murid
serta peralatan yang terdapat di sekeliling mereka. Guru
juga digalakan untuk membina modul p&p yang bersesuaian
dengan murid mereka. Dengan ini, guru berpeluang
mengembangkan kreativiti mereka sendiri.
Penulisan modul ini mengambil kira aktiviti yang dapat
melibatkan murid secara aktif, supaya mereka dapat berfikir
secara analitis, kritis, inovatif dan kreatif. Aktiviti-aktiviti yang
dicadangkan merupakan aktiviti yang dapat membentuk
pemikiran murid.
4.2 Modul Pembelajaran Teras Tema: Dunia Sains dan
Teknologi
Selain daripada Modul Pengajaran, Modul Pembelajaran
juga disediakan. Modul Pembelajaran ini mengandungi
lembaran kerja untuk kegunaan murid. Di samping itu
terdapat penerangan ringkas mengenai topik yang dipelajari
bagi membantu murid menjawab soalan-soalan lembaran
kerja yang disediakan. Lembaran Kerja yang disediakan
mempunyai aras kesukaran yang berbeza. Guru
seharusnya dapat memanfaatkan Lembaran Kerja yang
disediakan bagi menangani kebolehan murid yang pelbagai
di dalam kelas yang sama. Aktiviti murid dan modul
pengajaran dan pembelajaran yang disediakan adalah
saling melengkapi bagi mencapai standard kandungan dan
standard pembelajaran yang dihasratkan.
5
5. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran
Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Sains ini guru boleh
mempelbagaikan pendekatan bagi mencapai kehendak Standard
Kandungan dan Standard Pembelajaran. Pembelajaran berfikrah boleh
berlaku melalui pendekatan seperti:
„ Pendekatan Inkuiri Penemuan
„ Konstruktivisme
„ Pendekatan Sains, Teknologi dan Masyarakat
„ Pembelajaran konstektual
„ Pembelajaran Masteri
6. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sains
Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang
pelbagai kecerdasan. Berikut adalah kaedah pengajaran dan
pembelajaran sains:
„ Eksperimen
„ Perbincangan
„ Simulasi
„ Projek
„ Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Bilik Darjah
„ Kajian Masa Depan
„ Penyelesaian masalah
Pelaksanaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan
haruslah dipelbagaikan bagi mengekalkan minat murid. Penentuan
kaedah pengajaran dan pembelajaran haruslah berdasarkan kepada
kandungan kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan
murid serta sumber dan prasarana yang ada.
7. Penilaian
Penilaian haruslah dilaksanakan apabila sesuatu unit itu telah selesai
dijalankan. Penilaian berasaskan sekolah bentuk formatif di mana guru
boleh menggunakan hasil murid seperti lembaran kerja, folio murid dan
secara lisan untuk membuat penilaian. Penilaian juga boleh berbentuk
lisan di mana murid dapat menunjuk atau memberi penerangan
bagaimana mereka menyediakan hasil kerja. Guru seharusnya
mengambil kira untuk membuat penilaian bukan hanya pada hasil akhir
tetapi juga semasa proses pembelajaran itu berlaku. Guru boleh
menggunakan hasil penilaian ini untuk tindakan seterusnya seperti
merancang pengajaran dan pembelajaran serta menyediakan bahan
yang sesuai.

MODUL PENGAJARAN

nm eÒo ou À¢ á½¢
9

çuoúq nm Òeooú u¢+u
ÍÕì¸õ

_ççuoúum oç æ+uo¢ad u¢+uaum +gauu ¸ _ _ ç=
¸é+ga¿é_ q_u u ¢+u auu ouaúu¿çgo¢.
±ducéaç
ç¢æ
¯Â¢Ã¢Âø

3.1 oo±_aum +gauuú q¢_g Òa+d¿ço.
a__o ç¢æ 3.1.1 oo±_aum +gauué auc_o¢:
x ±co ¿cuæúq, g¿ad, ±C¢+ææ , Òº¾¢ø¸û
x ±co ±gúq : a+oad, __éuaad, o+o, ¸o_,Òa+æq,
+¢a _a±ad
x _mo¿çç ¿u_ : ¿cuca¿ço , _cqú Cu+¿ço
x o+çcæ : _¢ , _oæ , _¢gæ _oççgæ
3.1.2 +ga¿é_ q_u oo±_auu ouaúu¿çgo¢.
3.1.3 ±____ço_u_ ±¿ou¢, çaoo Òç+çogcuæ, n¿çg
¸oog o+aÒæ+ça+a oué_o¢.
C_¢æ : 60 _æcæ
¿oæ :

1. uoCog u¢+uaum uc±auué Òa+uc æm
¸cucad
2. g¿ æm ( +ouæ+aé aucéaé +qa u¢+u)
3. ua_eçç+d 1 æ_gæ 3 ÷æçúu¿
4. ua_eçç+d 2 ÷ _u__éao
5. ua_eçç+d 4 = ouúu¿çgço

_coqéua


_coqéua 1
1. _e¢a¢ æm gmu_é a+uuçg ¸çm +gauuÒa+cq
Cado n¿úq¾ø.
_e¢a¢m Cadoad :
¸. __ç æmo _ nmm a+ua_+a?
_. __ç æmm ±com Cæo nmm ±dug?
_. __ç æm núuq _mo¿çç Òeaa_g?
=. __ç æm n±_ oeé_æ?
±. __ç æm nuç ±uo+aé Òa+d¿æ?
x _e¢a¢ æ+uo¢ad ¸ué_æ ¸umçg oucauu¢æ
q_gé Òa+d¿ço.

2. ¬º¢Ã¢Â÷ À¢¢+uaum +gauuú u__ ouéaæuò¾ø.


nm eÒo ou À¢ á½¢
10

3. _e¢a¢ ¿mCu a+ceé_ uoçç æumú u__ æu¿æ
Cado uço n¿úu ao_gu¢a+¿ço. æ+uo¢aucæ¿_g
aucçç oucauué e¢ Òeaço.
_e¢a¢m Cadoad:
¸. __çú u¢+uam ±co ¿cuæúq nmm?
¬ __çú u¢+uam ±co ±gúqauué +ga
_. __çú u¢+u núuq _mo¿çç Òeaa_g?
= . __çú u¢+uam o+çcæ ng?
±. __ç u¢+uam ±uø ¿u_ nmm?

4. _e¢a¢ u¢+uaum uc±ad ¸c±aa æm ¸cucauué
a+uuçg u ¢+u au m +gauuú u__ Cado uço
n¿úqço.
x __g ¸oog ¸ç__æ Cæo+m uc±ad
_e¢a¢m Cadoad:
¸ . __ç u¢+uacæ a+uúu¿æ +g nmm?
x _e¢a¢ æu¿æ u¢+uaum +gauuÒa+cq
Cadoad n¿úqço.

_coqéua 2

1.___coqéuaua Cæ_Òa+du æ+uo¢ad __g
_¿éau+aú u¢éaúu¿ço.

2. goÒo+¿ _¿om¿é_æ gC¢ æ+ç¢a+m u¢+uaum
uc±a¿æ Òouç+¿æ Òa+¿éaúu¿ço.
( ±ç+: ¿çuo, ¸¿±_, Ca+ç, _uæ,_¿o,_um)

3. _e¢a¢ goÒo+¿ _¿omu¢¢æ u¢+uauu ¸çm
+_gé_ q_u ouaúu¿ççé Òe+ogço.

4. æ+uo¢ad ouaúu¿ççgé_ q_u u¢+uaum
uc±auu Òouç+uo gc¿ço.

5. goÒo+¿ _¿om¿æ ç±aum ¿quo o_úum ¿m
uuc.çço.
_e¢a¢m Cadoad:
¸. ±m _¿oo u¢+uaum ouaúu¿ççgé_ _
Cç¢_Òç¿çç +g nmm?nm eÒo ou À¢ á½¢
11

æçúu¿ Á¡½Å÷¸û ua_eçç+d 1 æ_gæ 3_ uçouçço.
_u_ _éao æ+uo¢ad ua_eçç+d 2_ uçouçço.
ouúu¿çgço Á¡½Å÷¸d ua_eçç+d 4_ uçouçço.


±ý ¦ºøÄôÀ¢Ã¡½¢
12
Å¢Äí̸û
¯¼ø
㼨ÁôÒ
¯¼ø
¯ÚôÒ¸û
þÉÅ¢Õò¾¢
Ó¨È
Å¡Æ¢¼õ


¾¢¸¾¢:

açéa+@æ oo±_aucæ ±du çmuæauué __úu¿a.
À¢üº¢ò¾¡û
1
À¢Ã¾¡É ¸Õô¦À¡Õû : «È¢Å¢Âo ±oaæ=æ
¦¾¡Æ¢øÑðÀæ=æ
±ý ¦ºøÄôÀ¢Ã¡½¢
13

¯§Ã¡Áõ ¯¨¼Â¨Å ¦º¾¢û ¯¨¼Â¨Å ¿¿ucauo
¸¡Ö¨¼Â¨Å þÈ쨸 ¯¨¼Â¨Å «Ą̈¼Â¨Å
®Û¾ø ¿cuca¿uuo °ý ¯ñ½¢ ¾¡ÅÃ×ñ½¢
«¨ÉòÐñ½¢ ¿¢Äò¾¢ø Å¡úÀ¨Å
¿£Ã¢Öõ ¿¢Äò¾¢Öõ Å¡úÀ¨Å

¿£Ã¢ø Å¡úÀ¨Å
Å¢Äí̸û 㼨ÁôÒ
¯¼ø
¯ÚôÒ¸û
þÉÅ¢Õò¾¢
Ó¨È
Å¡Æ¢¼õ


¾¢¸¾¢:

Òa+¿éaúucc oucauuç guua+aé Òa+u¿ açéa+@æ
oo±_aum çmuæauué __úu¿a.
À¢üº¢ò¾¡û
2
À¢Ã¾¡É ¸Õô¦À¡Õû : «È¢Å¢ÂÄ’ ‰ž’›~›n
¦¾¡Æ¢øÑðÀ›~›n
±ý ¦ºøÄôÀ¢Ã¡½¢
14¾¢¸¾¢:

¸¡Ä¢Â¡É þ¼ò¨¾º ºÃ¢Â¡É Ũ¸ì§¸üÀ ¿¢ÃôÀ×õ
À¢üº¢ò¾¡û
3
þÉÅ¢Õò¾¢ Ó¨È
Å¡Æ¢¼õ
㼨ÁôÒ
À¢Ã¾¡É ¸Õô¦À¡Õû : «È¢Å¢Âo ±oaæ=æ
¦¾¡Æ¢øÑðÀæ=æ
±ý ¦ºøÄôÀ¢Ã¡½¢
15


Å¢Äí̸û

¾ý¨Á¸û
ÀÕóÐ

¡¨É Ó¾¨Ä ÒÄ¢

㼨ÁôÒ¯¼ø
¯ÚôÒ¸ûþýÅ¢Õò¾¢
Ó¨È

Å¡Æ¢¼õ
¾¢¸¾¢:

açéa+@æ oo±_aum çmuæauuú ucqao¿a.
À¢üº¢ò¾¡û
4
À¢Ã¾¡É ¸Õô¦À¡Õû : «È¢Å¢Âo ±oaæ=æ
¦¾¡Æ¢øÑðÀæ=æ
±ý ¦ºøÄôÀ¢Ã¡½¢
16À¢ýÉ¢¨½ôÒ
1
ue=æuaua au cCm
17

u ¢ç+m a¢=u u ě¢=u : ¸_ o ao ±oaæ=æ
ç ěç o _=c uæ=æ
_u c= 3
çouu u=: ue=æuaua au cCm
e=¢=a aæ : _ç çouu u m oç æ+uo¢ au ç+o¢± au m a¬_=auua a_ u¢ .
±u uca aç
ç¢æ :
±a ¢ ao
4.1 ç+o¢± au m a¬_=auuu u=¢ _ ç= a ě u u=ço .
¾Ã a_ _o : 4.1.1 ç+o¢± au m a¬_=auua au c_ ço .
x _ou (ou uæ , oc oæ , _ou _¢æ u m oau)
x u¬( u¬ç ço , u¬a a+ççou)
x çu c= (om çu c=, æÒm çu c=)
x oC¢ ( _u oC¢ , eo o oC¢ )
4.1.4 ±_ __ _ ço_ _u ±¢=o¢ u, çaoo
ç ěç o _=c uæ , nç=ç ç= ¸o oç= o+a æ ěç a+a o ua a=o¢ .

_C¢æ : 60 _ æ cæ
æ¬oæ : 1. MS PowerPoint (ç _æ=mue eÒao )
2. a+e ç ç=æ uu eÒc a m ucæ , æ m ¸c cu
3. ua _ e ç ç+u 1 = æç u u c=
4. ua _ e ç ç+u = a=_u_ a ao
5. ua _ e ç ç+u 4 = ouu uc=ç ç=ço


_coc a auau :
_coc a au 1
1. "e¬¢ aa+_ ç u u¬” nm _ çouu u o=u u u+coue eÒo æc=a ae
eÒa ço . (u m m uuu u= 4)

2. æ+uo¢ au "e¬¢ aa+_ ç u u¬” u+couu u+c=ço .

3. eÒo æc=ç ç u+cou gc c aCu o aCc co .
_e ¢ a¢ m aCu o :
«) e¬¢ aa+_ ç u¬_oua m _ _æ nm m?
¬) e¬¢ aa+_ ç u¬_oua m oc oæ qm m?

_coc a au 2
1. ¬e ¢ a¢ æ+uo¢ auu oa=u u_ua a= oÒu aC ç+o¢± au
±u u _cç ç=a a= ¸çuç ç=e eÒm _= uu u a m ou+aç ç o
±u u ç+o¢± au m a¬_=auuu u+¢ ç ço .

2. æ+uo¢ au u+¢ ç ç ç+o¢± auu gc c _e ¢ a¢ aCu o
aCc co .
_e ¢ a¢ m aCu o :
«) _ ± au u+¢ ç ç ç+o¢± au m _ _æ nm m?
¬) no o+ ç+o¢± au=æ u¬u¬a a m _mo+?
3. æ+uo¢ au uu u ou+aç ç o au c g¢=oauç ç+o¢ç çu
ue=æuaua au cCm
18

u ¢ç+m a¢=u u ě¢=u : ¸_ o ao ±oaæ=æ
ç ěç o _=c uæ=æ
_u c= 3
o¢ ua=æ+_= uu ç ço .
4. æ+uo¢ au o¢ u_ ç ±¢=o¢ uau _e ¢ a¢ oa=u u o a+c e a a=
ouç ç= ¸ç o a+uu uc=æ ç+o± au m a¬_=auua a¬_=ço .

_coc a au 3
1. _e ¢ a¢ æ+uo¢ au¬a a= a+e ç ç=æ uu eÒc æ_ _=æ e Ĝ ue
eÒc a m ucç çua a+c c=ço . e o æ+uo¢ auuç
çC¢ _ çÒc=ç ç= ¸e eÒc au m a¬_=auu gu u c=æ uc a¬_=ço .
2. æ+uo¢ au ¸o o ¢= eÒc au m çm æuauua=æ o o¢ u u¢ .

æç u u c= æ+uo¢ au ua _ e ç ç+u 1a a= o cuau ç ço .
a=_u _ a ao æ+uo¢ au ua _ e ç ç+u 2a a= o cuau ç ço .
ouu uc=ç ç=ço æ+uo¢ au ua _ e ç ç+u 3a a= o cuau ç ço .


¿¡ý ¸ñ¼ Àò ¾¡ÅÃõ
19


1.

2. 3.


¿¡÷ ¬½¢§Å÷

âìÌõ ¾¡ÅÃõ â측¾ò ¾¡ÅÃõ

¾¢¸¾¢:

ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼¨Âì ¦¸¡ñÎ ¸¡Ä¢Â¡É þ¼ò¨¾ ¿¢ÃôÒ¸.
À¢üº¢ò¾¡û
1
À¢Ã¾¡É ¸Õô¦À¡Õû : «È¢Å¢Âo ±oaæ=æ
¦¾¡Æ¢øÑðÀæ=æ
¿¡ý ¸ñ¼ Àò ¾¡ÅÃõ
20ºøÄ¢ §Å÷
¬½¢ §Å÷
âìÌõ ¾¡ÅÃõ
â측¾ ¾¡ÅÃõ
¾¢¸¾¢:

açéa+@æ ç+o¢±aum uc±auu «¾ý ¾ý¨Áì §¸üÀ þ¨½ì¸×õ .
À¢üº¢ò¾¡û
2
À¢Ã¾¡É ¸Õô¦À¡Õû : «È¢Å¢ÂÄ’ ‰ž’›~›n
¦¾¡Æ¢øÑðÀ›~›n
¿¡ý ¸ñ¼ Àò ¾¡ÅÃõ
21

§Ã¡ƒ¡ ¦ºÊ ¦Àý¢
1. ±ó¾ ¾¡ÅÃõ â âìÌõ?
______________________________________________
2. ¦Áý¨ÁÂ¡É ¾ñ¨¼ì ¦¸¡ñ¼ ¾¡ÅÃõ ±Ð ?
___________________________________________
3. Cæ_éauc _¢u¿ ç+o¢±aum çmuæauuú ucqao¿a?
¬) §Ã¡ƒ¡ ¦ºÊ¢ý §Å÷ ________________________________ ¬É¡ø
¦Àý¢Â¢ý §Å÷ _________________________________________.
ÒûÇ¢¸û: / 8
¾¢¸¾¢:

¸£ú측Ïõ À¼ò¨¾ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼¨Â ±Øи.
À¢üº¢ò¾¡û
3
À¢Ã¾¡É ¸Õô¦À¡Õû : «È¢Å¢ÂÄ’ ‰ž’›~›n
¦¾¡Æ¢øÑðÀ›~›n

ue euç ç+o¢æ
23

çuoúq: uéueç ¾¡ÅÃõ

ÍÕì¸õ: _ççuoúum oç æ+uo¢ad ç+o¢±aum +gauué a_g,
um a__ +ga¿éCa_u ouaúu¿çgo¢.
¾Ã
±ducéaæ:
±a¢ao
4.1 ço¢±aum +gauuú q¢_gé Òa+do¢
ç¢ a__o: 4.1.1 ç+o¢±aum +gauuì auc_ço:
x o+çcæ ( _¢, _oæ, gc¿uu)
x _mo¿çç ¿u_( ouç, eçoouç,
x _uo,Òoc¿çgu¿, ±_géamg, þo+uæ, _oççq
çu¿)
4.1.2 +ga¿éCa_u ç+o¢±auu ouaúu¿çgço
4.1.3 g¿ ç+o¢çuçç Cç¢ø Òeag ¸çm çmuæauu oué_o¢.
4.1.4 æmç¢a¿é_æ oo±_a¿é_æ ç+o¢ççm ¸oeaçuçé
+go¢.
4.1.5 ±____ço_u_ ±¿ou¢, çaoo Òç+çogcuæ, n¿çg
¸oog o+aÒæ+ça+a oué_o¢.
C_¢æ: 60 _æcæ
¿oæ: 1. ±a¿dué Òeq (_+qao ±du ç+o¢æ)
2. ÀÂ_e 1 æ_gæ 2÷ æçúu¿
3. ua_e 3 ÷ _u__éao.
4. ua_e 4 ÷ ouúu¿çgço.

_coqéua:

_coqéua 1
1. _e¢a¢ ±uuæ Òu+¿cauuì ¸
2. ¸¡c¿ço(g¿ _+q _éÒeq)
(_e¢a¢ __úq: _e¢a¢ _ée+qua o_úu__ ¿m
uoçço)

3. _e¢a¢ æ+uo¢ad ¸_çú _éÒeqao ±____çuç
gcq Cado uço ¸±açuç _cçgço.
_e¢a¢m Cado:
ue euç ç+o¢æ
24

a) _ nuç ±____ç+a?
b) ¸_çé Òeqao ±____ç +gauué +go¢.

_coqéua 2
1. _e¢a¢ ç+o¢±auo a+uúu¿æ Cog +gauu
oué_ço .n.a+:
x o+çcæ ( çuu¢o, cçu¢ao, gc¿uu)
x _mo¿çç Òea¢æ ¿u_ (ouç, ouççgad,
_uo,Òoc¿çgu¿, amg, o+uæ, _oççq çu¿)
_coqéua 3
1. _e¢a¢ æ+uo¢auu eg _¿éau+a u¢çço

2. goÒo+¿ _¿om¿é_æ ç+o¢ uc±auué Òa+¿çço.
n.a+:(Òu¢u,o+uç,Òeæu¢çuç æ_gæ ¿¢aa+_ç)

3. goÒo+¿ _¿om¿æ Cæ_+_a ¸_ç ç+o¢±auo
a+uúu¿æ +gauué __çg uoçço Cou¿æ.

4. goÒo+¿ _¿om¿æ Cæ_+_a ¸_çç ç+o¢±auu
auc__ç +ga¿éCa_u ouaúu¿çgço.

5. goÒo+¿ _¿om u¢ç_ç¢æ ¾±ad _¿om¢m ¿quoú
uucçç u__ ¸çç+o¢±auu ouaúu¿çça oççuçé
+go¢.

6. æ+uo¢ad æmç¢a¿é_æ u¢+ua¿é_æ ç+o¢±aum
¿éaagoçuçú u__ Òu+guæú u¿çgo¢.
æçúu¿
æ+uo¢ad ua_eç+d 1æ_gæ 2-é_ oucauúu¢.

_u__éao æ+uo¢ad ua_eç+d 3 é_ oucauúu¢.
ouúu¿çgço ummuuúq 4Àò ¾¡ÅÃí¸û
25

¾ý¨Á ___________________________

¾ý¨Á ___________________________
¾¢¸¾¢:

¸£çéa+@æ ç+o¢±aum çmuæéCa_u ouaúu¿çga.
ua_eò¾¡û
1
u¢ç+m a¿úÒu+¿d : «È¢Å¢Âo ±oaæ=æ
Òç+çogcuæ=æ
Àò ¾¡ÅÃí¸û
26

¾¢¸¾¢:

¸£çéa+@æ ç+o¢±ad ¸çm _mo¿çç ¿u_éCa_u _uuéaøæ.
ua_eò¾¡û
2
ouççgao
Å¢¨¾
¸ýÚ
Òoc¿ç gu¿
u¢ç+m a¿úÒu+¿d : «È¢Å¢Âo ±oaæ=æ
Òç+çogcuæ=æ
Àò ¾¡ÅÃí¸û
27

i. ________________________________________________________________________
ii. ________________________________________________________________________
i. ______________________________________________________________________
ii. ______________________________________________________________________
iii.
¾¢¸¾¢:

açéa+@æ ç+o¢±aum gC¢ æ+ç¢a+m o+çcæ æ_gæ _mo¿çç
Òea¿u_uaé __úu¿a.
ua_eò¾¡û
3
u¢ç+m a¿úÒu+¿d : ¸_oao ±oaæ=æ
Òç+çogcuæ=æ
Àò ¾¡ÅÃí¸û
28

¾¢¸¾¢:

açéa+@æ ç+o¢±aum o+çcæ æ_gæ _mo¿çç Òea¿u_ua
_uuéaøæ.
ua_eò¾¡û
4
ouççgao
Å¢¨¾
¸ýÚ
Òoc¿ç gu¿
_oçço
_¢o
u¢ç+m a¿úÒu+¿d : ¸_oao ±oaæ=æ
Òç+çogcuæ=æ

æu u m e _u u=
29

¾¨ÄôÒ: æuum e_úq


ÍÕì¸õ:
_ççuoúum oç æ+uo¢ad eo oua æuuo a+uúu¿æ
±ducaçuç ±gçúu¿çgo¢.

¾Ã
±ducéaæ:
_æ¢æ ouÒou¢æ
7.1 æuum ±ducìaçuçç Òç+_çç+aço.

ç¢ a__o:
7.1.1 auÁñ,Cç+cc æu æ_gæ æuo Cu+m_ æuum ouaaum
±ducéaçuç _¢+aom oç auc_ço.

7.1.4 ±____çuç ±¿ou¢,n¿çg ¸oog çaoo Òç+c¢q Òç+ço
gcuæ ¸oog o+aÒæ+ça+a oué_o¢.

§¿Ãõ:

60 _æcæ

ãÄõ:
1. Cç+ccçg æu,auæu æ_gæ æuo æ+ç¢ad
2. ¿quoéaúucc gu ±¿¿o qcq
3. ua_eçç+d1(o¿auç)
4. ua_eçç+d 1÷æçúu¿
5. ua_eçç+d 2÷_u__éao
6. ua_eçç+d 3÷ouúu¿çgço
_coqéua:_coqéua 1
1. _e¢a¢ _açç _uouaç ça+¢ u¿çgço

x g¿ _+¿é_ ¿mCu gu ±¿¿øæ qcqao g¿ oua
æuuu Cu+c¿ ¸ç_cm _u¢é ao_g uoéaøæ.
2. _e¢a¢ ça+¢ u¿çça qcquaé a+cq Cadoé_ú uço
¸_ço.
Cado:
a. qcqao ±mm+o nuçé a+u¿qa_g?
b. _¢m Cæ_u¢úuo ±mm+o nuç a+u ¿qa_g?
c. auce ¸¿éao ±mm+o nuçé a+u ¿qa_g.

3. _e¢a¢ a+uúu¿æ ¸¿é_auu gcq ouéaæ ¸uçço.

_coqéua 2
1. _e¢a¢ o_úuu_ao æ+ç¢ æuuué a+cq ouéaæ
¸uçço.
Cado:
a. _e¢a¢ uqçç¿é_æ __ç æu n_ç ouauaé Ce¢_çg?
b. _ooua æuuu ±mm+o n±_é a+u ¿q¢æ?æu u m e _u u=
30

2. a+ccúu¿æ æuuu _e¢a¢ ±ço¢cm æ+uo¢ad
Òua¢¿o¢.

3. _auo Cæ_Òa+du _e¢a¢ eo æ+uo¢ _¿éauu
¸uæçço.

4. goÒo+¿ _¿o__æ _e¢a¢ ¿mg oua æuuu¢æ ¿mg
gu ±¿¿o qcqua¢æ Òa+¿çço.

5. æ+uo¢ad gu ±¿¿o qcqauu, Cç+ccçg æu nmg
¿ço qcqua¢æ ,au æu nmg _¢uc+og qcqua¢æ
æuo nmg ¿m_+og qcqua¢æ Òua¢¿o¢.

6. æ+uo¢ad Òua¢cúucc qcqa¿éCa_u æuuu _¢úqo¢.

7. æ+uo¢ad goÒo+¿ qcqagæ ±du æuuo _u¢ ao_g
_gé_o¢.

8. _¿oo ±du goÒo+¿o¿æ ±____ç _aom ¿quo
æmo+ ¸cucao ou¢_g a+cc Cou¿æ.
9. goÒo+¿ _¿om u¢ç¢æ ç±ad _aom ¿quo uucçço
Cou¿æ.

10. _e¢a¢ __ç _aom oç æ+uo¢ad Òu_ Couqa
±uuæa+m ¿quoé a+c¿o+¢.

11. _e¢a¢ auæu,Cç+cc æu æ_gæ æuoo a+uúu¿æ
±ducaçuç gcq ao_gu¢a+¿o+¢.

12. æ+uo¢ad ua_e 1 -_ Òeao¢.

13. _e¢a¢ a__o a_uççuo o¿auçam ¿oæ
¿qúu+¢.(ummuúq 1)

æçúu¿: æ+uo¢ad ua_eç+d 1-é_ oucauúu¢.
_u__éao
_coqéua:
æ+uo¢ad ua_eç+d 2-é_ oucauúu¢.
ouúu¿çgæ
_coqéua:
æ+uo¢ad ua_eç+d 3-é_ oucauúu¢.


Áñ½¢ý º¢ÈôÒ
31æuum ±ducéaæ
Cç+cc æu
x Cç+cc æuuo egéa_ad, æuo, æéaa ç+oÿæ æ_gæ
oo±_ad ¸c±a¢dum.
x Cç+cc æuuo æq_ç oo±_a¿æ æq_ç oo±_aum egeg
u+a±ad ±dum.
x Cç+cc æu a¿úq æ_gæ u¿úq __çço _¿é_æ.
x Cç+cc æuuo ngæq, æu q¿, æ¢ocuc Cu++m_ egeg
oo±_auué a+uo+æ.
x Cç+cc æu ç+o¢±ad ou¢oç__æ Cægæ ±a¢m±aum æéaa
u+aççm+o ±¿o+m æu æ_gæ _u¢é Òa+u¿dug.
æuo æu
x æuo æu ac_au¢auo a+uúu¿a_g.
x æuo æmuo egé a_a¿æ Òu¢a a_a¿æ ±dum.
x æuo æu æ¿eo __çço+mg.
x æuo æu ç+o¢±ad ou¢oç__ q_qucaçoo. Cægæ _u¢ç
Cçéa uoéa _ao+çg.
auæu
x auæuuuú Òu¿æu+gæ oaoauo a+uo+æ.
x auæuuo egeg a_ad ¸c±a¢dum.
x auæu eoúq æ_gæ e+æuo __çço+mg.
çaç:

ÌÈ¢ôÒ
u¢ç+m a¿úÒu+¿d : ¸_oao ±oaæ=æ
Òç+çogcuæ=æ
Áñ½¢ý º¢ÈôÒ
32çaç:

açéa+@æ æuum ¸¿é_auuú Òua¢¿a.
ua_eçç+d
1
u¢ç+m a¿úÒu+¿d : ¸_oao ±oaæ=æ
Òç+çogcuæ=æ
Áñ½¢ý º¢ÈôÒ
33


çaç:

Òa+¿éaúucc oucauué Òa+u¿ æuum ¸¿é_auuú
Òua¢¿a.
ua_eçç+d
2
_¢ eg a_ad Cegæ
æu@æ
auæu
æuo æq_ç oo±_ad æ_gæ
ç+o¢±ad
u¢ç+m a¿úÒu+¿d : ¸_oao ±oaæ=æ
Òç+çogcuæ=æ
Áñ½¢ý º¢ÈôÒ
341. ç+o¢±ad Òeçúu+a ou¢oç__ú Cu+ça ¸uø _¢ Cçuo
_ouo.

2. uoouaa+m ç+o¢±ad auæu _oçço Òeçúu+a ou¿æ.

1. Cç+cc æu ç+o¢±ad Òeç¢úu+a ou¢oç_a+m _u¢ Cçéa
uoçgdum.

2. Òçmum 梱ad æu_u+±a+m _oçço Òeççg ou¿æ.

3. o+uç æ_gæ uúu+u 梱ad Cç+cc æuuo Òeççg ou¿æ.

6. ç+o¢±ad _oúu_çauo æc¿æ Òeçúu+a ou¿æ.

4. auæu ¸¿çç+m u¿úq __çç _¿é_æ.

5. æuuo ±a¿du æ_gæ ±a¢__ Òu+¿dad ¸c±a¢dum.

6. æuo æuuo ¸çaæ+m a+__u_ad ±dum.

7. æuuo æu q¿uoé a+uo+æ.

¾¢¸¾¢

e¢a+m +_gé_ (\) nmgæ uuça+m +_gé_ (ø) nmgæ
¸uca+uæ¿a.
ua_eçç+d
3
u¢ç+m a¿úÒu+¿d : ¸_oao ±oaæ=æ
Òç+çogcuæ=æ
Áñ½¢ý º¢ÈôÒ
35
nm __æ a¿úq æ_gæ u¿úq __çço+mg
eg a_ad, æuo æ_gæ Ce¿æ æu@æ ±dug
æq_ç oo±_ad æ_gæ ç+o¢±a¿æ ¸c±a¢dum.
_±ad qççe+o nm_+o _+m n_ç æu nmg +g±ad ?
...........................

º¢Èa æ_gæ Òu¢a a_ad ±dum
nmumú Òu¿æu+gæ ac_au¢auo a+uo+æ
æ¿eo nmé_ æaøæ uqçç __æ+_æ
_+m n_ç æu nmg +g±ad?
.............................

æa e_a a_ad ¸c±a¢dum
nm __æ eoúq æ_gæ u¿úq __æ+_æ
nmum oaoauo ¸çaæ a+uo+æ
_+m n_ç æu nmg +g±ad?

..............................

o¿auç
ummuuúq
1
u¢ç+m a¿úÒu+¿d : ¸_oao ±oaæ=æ
Òç+çogcuæ=æ

M ODULPEM BELAJARAN

±ý ¦ºøÄôÀ¢Ã¡½¢
39
Å¢Äí̸û
¯¼ø
㼨ÁôÒ
¯¼ø
¯ÚôÒ¸û
þÉÅ¢Õò¾¢
Ó¨È
Å¡Æ¢¼õ


¾¢¸¾¢:

¸£ú측Ïæ oo±_aucæ ±du çmuæauué __úu¿a.
À¢üº¢ò¾¡û
1
À¢Ã¾¡É ¸Õô¦À¡Õû : «È¢Å¢Âo ±oaæ=æ
¦¾¡Æ¢øÑðÀæ=æ
±ý ¦ºøÄôÀ¢Ã¡½¢
40

¯§Ã¡Áõ ¯¨¼Â¨Å ¦º¾¢û ¯¨¼Â¨Å ¿¿ucauo
¸¡Ö¨¼Â¨Å þÈ쨸 ¯¨¼Â¨Å «Ą̈¼Â¨Å
®Û¾ø ¿cuca¿uuo °ý ¯ñ½¢ ¾¡ÅÃ×ñ½¢
«¨ÉòÐñ½¢ ¿¢Äò¾¢ø Å¡úÀ¨Å
¿£Ã¢Öõ ¿¢Äò¾¢Öõ Å¡úÀ¨Å

¿£Ã¢ø Å¡úÀ¨Å
Å¢Äí̸û 㼨ÁôÒ
¯¼ø
¯ÚôÒ¸û
þÉÅ¢Õò¾¢
Ó¨È
Å¡Æ¢¼õ


¾¢¸¾¢:

Òa+¿éaúucc oucauuç guua+aé Òa+u¿ açéa+@æ
oo±_aum çmuæauué __úu¿a.
À¢üº¢ò¾¡û
2
À¢Ã¾¡É ¸Õô¦À¡Õû : «È¢Å¢ÂÄ’ ‰ž’›~›n
¦¾¡Æ¢øÑðÀ›~›n
±ý ¦ºøÄôÀ¢Ã¡½¢
41¾¢¸¾¢:

¸¡Ä¢Â¡É þ¼ò¨¾º ºÃ¢Â¡É Ũ¸ì§¸üÀ ¿¢ÃôÀ×õ
À¢üº¢ò¾¡û
3
þÉÅ¢Õò¾¢ Ó¨È
Å¡Æ¢¼õ
㼨ÁôÒ
À¢Ã¾¡É ¸Õô¦À¡Õû : «È¢Å¢Âo ±oaæ=æ
¦¾¡Æ¢øÑðÀæ=æ
±ý ¦ºøÄôÀ¢Ã¡½¢
42


Å¢Äí̸û

¾ý¨Á¸û
ÀÕóÐ

¡¨É Ó¾¨Ä ÒÄ¢

㼨ÁôÒ¯¼ø
¯ÚôÒ¸ûþýÅ¢Õò¾¢
Ó¨È

Å¡Æ¢¼õ
¾¢¸¾¢:

açéa+@æ oo±_aum çmuæauuú ucqao¿a.
À¢üº¢ò¾¡û
4
À¢Ã¾¡É ¸Õô¦À¡Õû : «È¢Å¢Âo ±oaæ=æ
¦¾¡Æ¢øÑðÀæ=æ
¿¡ý ¸ñ¼ Àò ¾¡ÅÃõ
43


1.

2. 3.


¿¡÷ ¬½¢§Å÷

âìÌõ ¾¡ÅÃõ â측¾ò ¾¡ÅÃõ

¾¢¸¾¢:

ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼¨Âì ¦¸¡ñÎ ¸¡Ä¢Â¡É þ¼ò¨¾ ¿¢ÃôÒ¸.
À¢üº¢ò¾¡û
1
À¢Ã¾¡É ¸Õô¦À¡Õû : «È¢Å¢Âo ±oaæ=æ
¦¾¡Æ¢øÑðÀæ=æ
¿¡ý ¸ñ¼ Àò ¾¡ÅÃõ
44ºøÄ¢ §Å÷
¬½¢ §Å÷
âìÌõ ¾¡ÅÃõ
â측¾ ¾¡ÅÃõ
¾¢¸¾¢:

açéa+@æ ç+o¢±aum uc±auu «¾ý ¾ý¨Áì §¸üÀ þ¨½ì¸×õ .
À¢üº¢ò¾¡û
2
À¢Ã¾¡É ¸Õô¦À¡Õû : «È¢Å¢ÂÄ’ ‰ž’›~›n
¦¾¡Æ¢øÑðÀ›~›n
¿¡ý ¸ñ¼ Àò ¾¡ÅÃõ
45

§Ã¡ƒ¡ ¦ºÊ ¦Àý¢
1. ±ó¾ ¾¡ÅÃõ â âìÌõ?
______________________________________________
2. ¦Áý¨ÁÂ¡É ¾ñ¨¼ì ¦¸¡ñ¼ ¾¡ÅÃõ ±Ð ?
___________________________________________
3. Cæ_éauc _¢u¿ ç+o¢±aum çmuæauuú ucqao¿a?
¬) §Ã¡ƒ¡ ¦ºÊ¢ý §Å÷ ________________________________ ¬É¡ø
¦Àý¢Â¢ý §Å÷ _________________________________________.
ÒûÇ¢¸û: / 8
¾¢¸¾¢:

¸£ú측Ïõ À¼ò¨¾ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼¨Â ±Øи.
À¢üº¢ò¾¡û
3
À¢Ã¾¡É ¸Õô¦À¡Õû : «È¢Å¢ÂÄ’ ‰ž’›~›n
¦¾¡Æ¢øÑðÀ›~›n

Àò ¾¡ÅÃí¸û
47

¾ý¨Á ___________________________

¾ý¨Á ___________________________
¾¢¸¾¢:

¸£çéa+@æ ç+o¢±au¢ý ¾ý¨Á째üÀ Ũ¸ôÀÎòи.
À¢üº¢ò¾¡û
1
À¢Ã¾¡É ¸Õô¦À¡Õû : «È¢Å¢Âo ±oaæ=æ
¦¾¡Æ¢øÑðÀæ=æ
Àò ¾¡ÅÃí¸û
48

¾¢¸¾¢:

¸£ú측Ïõ ¾¡ÅÃí¸û «¾ý þÉÅÕò¾¢ Ó¨È째üÀ þ¨½ì¸×õ.
À¢üº¢ò¾¡û
2
Å¢¨¾òиø
Å¢¨¾
¸ýÚ
¦ÅðÎò ÐñÎ
À¢Ã¾¡É ¸Õô¦À¡Õû : «È¢Å¢Âo ±oaæ=æ
¦¾¡Æ¢øÑðÀæ=æ
Àò ¾¡ÅÃí¸û
49

i. ________________________________________________________________________
ii. ________________________________________________________________________
i. ______________________________________________________________________
ii. ______________________________________________________________________
iii.
¾¢¸¾¢:

açéa+@æ ç+o¢±aum gC¢ æ+ç¢a+m o+çcæ æ_gæ _mo¿çç
¦ºöӨȨÂì ÌÈ¢ôÀ¢Î¸.
À¢üº¢ò¾¡û
3
À¢Ã¾¡É ¸Õô¦À¡Õû : «È¢Å¢Âo ±oaæ=æ
¦¾¡Æ¢øÑðÀæ=æ
Àò ¾¡ÅÃí¸û
50

¾¢¸¾¢:

açéa+@æ ç+o¢±aum o+çcõ ÁüÚõ þÉÅ¢Õò¾¢ ¦ºöӨȨÂ
þ¨½ì¸×õ.
À¢üº¢ò¾¡û
4
Å¢¨¾òиø
Å¢¨¾
¸ýÚ
¦ÅðÎò ÐñÎ
¿¢Äò¾¢ø
¿£Ã¢ø
À¢Ã¾¡É ¸Õô¦À¡Õû : «È¢Å¢Âo ±oaæ=æ
¦¾¡Æ¢øÑðÀæ=æ
Áñ½¢ý º¢ÈôÒ
51æuum ±ducéaæ
Cç+cc æu
x Cç+cc æuuo egéa_ad, æuo, æéaa ç+oÿæ æ_gæ
oo±_ad ¸c±a¢dum.
x Cç+cc æuuo æq_ç oo±_a¿æ æq_ç oo±_aum egeg
u+a±ad ±dum.
x Cç+cc æu a¿úq æ_gæ u¿úq __çço _¿é_æ.
x Cç+cc æuuo ngæq, æu q¿, æ¢ocuc Cu++m_ egeg
oo±_auué a+uo+æ.
x Cç+cc æu ç+o¢±ad ou¢oç__æ Cægæ ±a¢m±aum æéaa
u+aççm+o ±¿o+m æu æ_gæ _u¢é Òa+u¿dug.
æuo æu
x æuo æu ac_au¢auo a+uúu¿a_g.
x æuo æmuo egé a_a¿æ Òu¢a a_a¿æ ±dum.
x æuo æu æ¿eo __çço+mg.
x æuo æu ç+o¢±ad ou¢oç__ q_qucaçoo. Cægæ _u¢ç
Cçéa uoéa _ao+çg.
auæu
x auæuuuú Òu¿æu+gæ oaoauo a+uo+æ.
x auæuuo egeg a_ad ¸c±a¢dum.
x auæu eoúq æ_gæ e+æuo __çço+mg.
çaç:

ÌÈ¢ôÒ
u¢ç+m a¿úÒu+¿d : ¸_oao ±oaæ=æ
Òç+çogcuæ=æ
Áñ½¢ý º¢ÈôÒ
52çaç:

açéa+@æ æuum ¸¿é_auuú Òua¢¿a.
ua_eçç+d
1
u¢ç+m a¿úÒu+¿d : ¸_oao ±oaæ=æ
Òç+çogcuæ=æ
Áñ½¢ý º¢ÈôÒ
53


çaç:

Òa+¿éaúucc oucauué Òa+u¿ æuum ¸¿é_auuú
Òua¢¿a.
ua_eçç+d
2
_¢ eg a_ad Cegæ
æu@æ
auæu
æuo æq_ç oo±_ad æ_gæ
ç+o¢±ad
u¢ç+m a¿úÒu+¿d : ¸_oao ±oaæ=æ
Òç+çogcuæ=æ
Áñ½¢ý º¢ÈôÒ
541. ç+o¢±ad Òeçúu+a ou¢oç__ú Cu+ça ¸uø _¢ Cçuo
_ouo.

2. uoouaa+m ç+o¢±ad auæu _oçço Òeçúu+a ou¿æ.

1. Cç+cc æu ç+o¢±ad Òeçôu+a ou¢oç_a+m _u¢ Cçéa
uoçgdum.

2. Òçmum 梱ad æu_u+±a+m _oçço Òeççg ou¿æ.

3. o+uç æ_gæ uúu+u 梱ad Cç+cc æuuo Òeççg ou¿æ.

6. ç+o¢±ad _oúu_çauo æc¿æ Òeçúu+a ou¿æ.

4. auæu ¸¿çç+m u¿úq __çç _¿é_æ.

5. æuuo ±a¿du æ_gæ ±a¢__ Òu+¿dad ¸c±a¢dum.

6. æuo æuuo ¸çaæ+m a+__u_ad ±dum.

7. æuuo æu q¿uoé a+uo+æ.

¾¢¸¾¢

e¢a+m +_gé_ (\) nmgæ uuça+m +_gé_ (ø) nmgæ
¸uca+uæ¿a.
ua_eçç+d
3
u¢ç+m a¿úÒu+¿d : ¸_oao ±oaæ=æ
Òç+çogcuæ=æSign up to vote on this title
UsefulNot useful