BORANG SOAL SELIDIK

_________________________________________________________________________ BORANG SOAL SELIDIK: PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI OLEH GURU PENDIDIKAN KHAS DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ________________________________________________________________________

LATAR BELAKANG Soal selidik yang dijalankan oleh pihak pengkaji adalah untuk mendapatkan maklumat mengenai tahap penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi atau ICT oleh guru Pendidikan Khas dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Maklumat yang diperoleh daripada kajian ini adalah sulit dan hasil kajian ini hanya digunakan untuk laporan kajian pengkaji sahaja. Kerjasama yang diberikan oleh pihak anda mempermudahkan pihak penyelidik mendapatkan maklumat yang tepat tentang penggunaan ICT oleh guru Pendidikan Khas.

LIHAT SEBELAH

BORANG SOAL SELIDIK

A. Maklumat Demografi Bahagian ini adalah untuk mendapatkan maklumat berkaitan demografi responden. Arahan: Sila tandakan ( √ ) di dalam kotak berkenaan.

1. Jantina ( ) Lelaki ( ) Perempuan

2. Umur ( ( ) 25 - 35 Tahun ) 46 - 55 Tahun ( ( ) 36 - 45 Tahun ) 56 - 60 Tahun

3. Tahap Pendidikan ( ( ) STPM ) SPM ( ( ) Kolej / Universiti ) Lain-lain (Nyatakan): ____________

4. Pemilikan Komputer Peribadi ( ) Ada ( ) Tiada

5. Kemudahan Komputer di Sekolah ( ) Ada ( ) Tiada

LIHAT SEBELAH

BORANG SOAL SELIDIK

B.

Penilaian Pengetahuan Guru Pendidikan Khas terhadap Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK).

Bahagian ini bertujuan untuk melihat pengetahuan guru pendidikan khas terhadap Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). Arahan: Sila tandakan (√) dalam kotak yang disediakan.

1. Komputer ialah alat yang mudah dikendalikan. ( )Ya ( )Tidak

2. Adakah anda mempunyai pendedahan awal berkaitan ICT sebelum mengajar. ( ) Ya ( ) Tidak

3. Adakah anda biasa menggunakan program selain Microsoft Office untuk menyempurnakan kerja? ( ) Ya ( ) Tidak

4. Adakah anda pernak mengendalikan peralatan ICT (Projektor LCD) di dalam bilik darjah. ( ) Ya ( ) Tidak

5. Adakah anda memperoleh maklumat ICT melalui kursus? ( ) Ya ( ) Tidak

6. Adakah anda mencari maklumat di dalam Internet? ( ) Ya ( ) Tidak

7. Adakah pengajaran menggunakan ICT menarik perhatian pelajar? ( ) Ya ( ) Tidak

8. Adakah anda membuat rujukan buku sekiranya menghadapi masalah ICT? ( ) Ya ( ) Tidak

9. Adakah anda pernah membaca dan menghantar E-mel? ( ) Ya ( ) Tidak

10. Adakah anda pernah membeli-belah secara on-line? ( ) Ya ( ) Tidak

LIHAT SEBELAH

BORANG SOAL SELIDIK

C.

Penilaian Penerimaan Guru Pendidikan Khas terhadap Penggunaan Komputer dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran.

Bahagian ini bertujuan untuk melihat penerimaan guru pendidikan khas terhadap penggunaan komputer dalam pengajaran. Arahan: Sila bulatkan kotak yang disediakan mengikut skala yang diberikan. Setiap angka mewakili skala: Pemberat Sangat Setuju (SS) Setuju (S) Tidak Pasti (TP) Tidak Setuju (TS) Sangat Tidak Setuju (STS) Skor 5 4 3 2 1

Bil.

Item Saya suka menggunakan komputer di dalam

Skala

1 pengajaran. Saya berminat untuk mendalami penggunaan 2 komputer. Saya sedia mengikuti kursus komputer supaya 3 dapat diaplikasikan dalam pengajaran. Saya sentiasa mengikuti perkembangan 4 penggunaan komputer dalam pendidikan. Saya sentiasa menyelesaikan sebarang masalah 5 berkaitan aplikasi penggunaan komputer di dalam

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

pengajaran dan pembelajaran. Saya kerap menggunakan komputer semasa proses 6 pengajaran. Penggunaan komputer membantu saya mengajar 7 dengan lebih sistematik. Penggunaan komputer meyakinkan saya untuk 8 mengajar. Penggunaan komputer menarik minat pelajar 9 mengikuti pengajaran. Penggunaan komputer boleh menghilangkan rasa 10 bosan semasa mengajar. Penggunaan komputer membolehkan saya 11 mempelbagaikan kaedah pengajaran. Penggunaan komputer dalam pengajaran 12 membolehkan saya dapat menjimatkan masa. Penggunaan komputer dalam pengajaran 13 membolehkan saya dapat menjimatkan tenaga. Penggunaan komputer banyak memudahkankan 14 kerja-kerja saya semasa mengajar. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

LIHAT SEBELAH

BORANG SOAL SELIDIK

D.

Penilaian Tahap Penggunaan Komputer oleh Guru Pendidikan Khas dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran.

Bahagian ini bertujuan untuk melihat tahap penggunaan komputer oleh guru pendidikan khas terhadap dalam pengajaran. Arahan: Sila bulatkan kotak yang disediakan mengikut skala yang diberikan. Setiap angka mewakili skala: Pilihan Sangat Kerap (SK) Kerap (K) Sederhana Kerap (KK) Kadang-kadang (SS) Tidak Pernah (TP) Skala 5 4 3 2 1 Penerangan Menggunakannya dalam setiap kali pengajaran dan pembelajaran. Menggunakan sekali sahaja dalam setiap minggu. Menggunakan sekali sahaja dalam setiap dua minggu. Menggunakan sekali sahaja dalam tempoh sebulan. Tidak pernah menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran.

Bil. 1 2

Item Membina alat bahan bantu mengajar. Membuat persembahan pengajaran di dalam kelas. Membuat penyediaan pengajaran yang saya 5 5 4 4

Skala 3 3 2 2 1 1

3 jalankan dalam kelas. Membuat slide Power Point dalam pengajaran dan 4 pembelajaran. 5 6 7 Membuat soalan latihan kepada pelajar. Menyediakan kertas soalan ujian peperiksaan. Membuat kerja-kerja harian saya.

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5 5 5

4 4 4

3 3 3

2 2 2

1 1 1

8 9 10 11 12 13

Menyiapkan tugasan yang diberikan. Mencari bahan pengajaran melalui internet. Menyelesaikan masalah berkaitan pengurusan data. Membuat urusan pentadbiran sekolah. Menyimpan data berkaitan biodata pelajar. Menyimpan data berkaitan penilaian pelajar. Menggalakkan pelajar menyiapkan tugasan dengan

5 5 5 5 5 5

4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1

14 komputer. 15 16 Menyediakan nota dan bahan pengajaran. Menyimpan maklumat-maklumat sulit.

5

4

3

2

1

5 5

4 4

3 3

2 2

1 1

“Terima kasih kerana sudi meluangkan sedikit masa untuk menjawab soalan kajian ini untuk membantu saya menjalankan ujian penyelidikan. Salam penghargaan yang tidak terhingga daripada saya. Sekian.”

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful