You are on page 1of 12

BN-86/8971-07 Prefabrykaty budowlane z betonu Rury cinieniowe o przekroju koowym BETRAS

Powielanie dokumentu zabronione. Wszelkie prawa zastrze one.

Poprawki UKD 691.32:666.972-462.621.643.253

NORMA BUDOWNICTWO I MATERIAY BUDOWLANE

BRANOWA

BN-86 8971-07

Prefabrykaty budowlane z betonu

Rury cinieniowe o przekroju koowym BETRAS

Zamiast: BN-78/8971-07

Grupa katalogowa 0721

1. WSTP 1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s wymagania techniczne, metody bada i warunki odbioru rur BETRAS z betonu spronego, przeznaczonych do ukadania rurocigw cinieniowych dla przesyania wody pitnej oraz innych cieczy o temperaturze nie przekraczajcej 40C, nie dziaajcych korozyjnie na beton i gumowe pier cienie uszczelniajce. 1.2. Zakres stosowania normy. Norm naley stosowa przy produkcji i odbiorze prefabrykowanych rur spr onych BETRAS. 1.3. Okrelenia 1.3.1. rury cinieniowe - elementy prefabrykowane o wewntrznym przekroju koowym wykonane z betonu, sprone obwodowo i podunie. 1.3.2. Pozostae okrelenia - wg BN-83/8971-06/00. 2. PODZIA I OZNACZENIE 2.1. Podzia 2.1.1. Wielko. W zalenoci od wymiaru rednicy wewntrznej rury w mm rozrnia si nastpujce wielkoci rur: 600, 800, 1000, 1200, 1400 i 1600. Dugo uyteczna rur l jest jednakowa dla wszystkich wielko ci i wynosi 5000 mm. 2.1.2. Klasa. W zalenoci od cinienia wewntrznego rozrnia si nastpujce klasy wytrzymaociowe rur: - klasa I - dla cinienia nominalnego 1,5 MPa, - klasa II - dla cinienia nominalnego 1,0 MPa, - klasa III - dla cinienia nominalnego 0,5 Mpa. 2.2. Oznaczenie 2.2.1. Sposb budowy oznaczenia. Oznaczenie rury powinno zawiera nastpujce dane: a) nazw wyrobu, b) symbol wielkoci, c) symbol klasy wg 2.1.2,

INTEGRAM BUDOWNICTWO

Strona 1

BN-86/8971-07 Prefabrykaty budowlane z betonu Rury cinieniowe o przekroju koowym BETRAS


Powielanie dokumentu zabronione. Wszelkie prawa zastrze one.

d) numer normy branowej. 2.2.2. Przykad oznaczania rury BETRAS o rednicy wewntrznej 800 mm (800) wykonanej w klasie I (I) BETRAS - 800/I BN-86/8971-07 3. WYMAGANIA 3.1. Materiay 3.1.1. Cement. Do produkcji rur BETRAS naley stosowa cement portlandzki marki nie ni szej ni 45, speniajcy wymagania PN-80/B-30000 lub cement specjalny marki 45 odmiany II wg PN-80/B-30002. Dopuszcza si stosowanie innych cementw portlandzkich marki nie ni szej ni 45, o parametrach uzgodnionych pomidzy cementowni, a producentem rur. Oprcz wymaga podstawowych, okrelonych w PN-80/B-30000 i PN-80/B-30002, cement powinien spenia nastpujce warunki dodatkowe: a) pocztek wizania - nie wczeniej ni po 2,5 h, b) obliczeniowa zawarto zwizku C3A w klinkierze nie powinna przekracza 7%, c) cement nie powinien wykazywa tzw. pozornego wizania wedug badania podanego w Warunkach technicznych wykonania i odbioru cinieniowych betonowych rur BETRAS. 3.1.2. Kruszywo 3.1.2.1. Kruszywo drobne (piasek). Do produkcji rur naley stosowa piaski hydroklasyfikowane lub piaski naturalne klasyfikowane, wedug PN-79/B-06712 o uziarnieniu podanych w tabl. 1.

Tablica 1

Wymiary oczek sit kontrolnych mm

Cakowita pozostao na sitach kontrolnych 1) % 2 0 10 20 25 45 40 70 70 90 95 100

1 4 2 1 0,5 0,25 0,125


1)

Uzyskana w wyniku uzgodnienia pomidzy producentem kruszyw i wytwrc rur BETRAS

Zawarto pyw mineralnych nie powinna przekracza 2%. 3.1.2.2. Kruszywo grube. Do produkcji rur naley stosowa grysy frakcjonowanie 4 8 marki 50 wg PN-79/B-06712, z nastpujcymi dodatkowymi wymaganiami, uzgodnionymi mi dzy producentem kruszyw i wytwrc rur BETRAS: a) maksymalna wielko ziarna nie powinna przekracza 12,5 mm, b) stosowane grysy powinny pochodzi ze ska twardych; jako najbardziej odpowiedni zaleca si granit

INTEGRAM BUDOWNICTWO

Strona 2

BN-86/8971-07 Prefabrykaty budowlane z betonu Rury cinieniowe o przekroju koowym BETRAS


Powielanie dokumentu zabronione. Wszelkie prawa zastrze one.

drobnokrystaliczny, c) zawarto ziaren nieforemnych nie powinna przekracza 15%. Dopuszcza si stosowanie do betonu dodatku wiru 4 8 mm wg PN-79/B-06712, w iloci nie przekraczajcej 30% masy kruszywa grubego, z zachowaniem dodatkowych wymaga jak dla grysu. 3.1.3. Woda stosowana przy produkcji rur BETRAS powinna spe nia wymagania PN-75/C-04630. 3.1.4. Stal zbrojeniowa. Do wykonywania obwodowego zbrojenia sprajcego naley stosowa druty stalowe gadkie wg PN-71/M-80014 lub importowane 1) o rednicach zgodnych z wymaganiami dokumentacji technicznej. Sprajce zbrojenie podune naley wykona z zimnocignionych drutw nagniatanych o rednicy 5 mm, speniajcych wymagania normy zagranicznej 1). Stal sprajca powinna mie atesty; w przypadku braku atestu naley wykona badania stali wg PN-73/B-06281. Stabilizatory rozdzielcze, ustalajce pooenie zwojw zbrojenia obwodowego, nale y wykonywa z tamy stalowej niskowglowej wg PN-73/H-92327. 3.1.5. Dodatki do betonu powodujce polepszenie urabialnoci i szczelnoci powinny odpowiada wymaganiom PN-75/B-06250. Stosowanie dodatkw zawieraj cych chlorki jest niedopuszczalne. 3.1.6. Beton. Do wykonywania rur BETRAS naley stosowa beton klasy nie niszej ni B40, przy zachowaniu poziomu wytwarzania bardzo dobrego lub dobrego, zgodnie z PN-75/B-06250. 3.2. Wyroby gotowe 3.2.1. Wygld zewntrzny. Powierzchnie rur powinny by gadkie, bez pkni, rakw, rozwarstwie i zanieczyszcze. Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni rur podano w tabl. 2. Wgbienia na powierzchniach czoowych rur, powstajce po odpaleniu kocw zbrojenia podunego, powinny by wypenione zapraw cementow o skadzie 1:3 (cement : piasek) w stosunku wagowym. Mog by rwnie stosowane dodatki poprawiaj ce jako i skuteczno wykonania tych zabezpiecze (np. ywica melaminowa). Zamiast zaprawy cementowej moe by rwnie stosowany kit epoksydowy lub inne masy antykorozyjne, na podstawie wiadectw dopuszczajcych je do stosowania w budownictwie przez upowa nione jednostki naukowo-badawcze. W przypadku wystpowania rozwarstwie polegajcych na oddzieleniu si betonu otulajcego zbrojenie sprajce, naley wykonywa naprawy sposobami podanymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru ci nieniowych betonowych rur BETRAS.

Tablica 2

INTEGRAM BUDOWNICTWO

Strona 3

BN-86/8971-07 Prefabrykaty budowlane z betonu Rury cinieniowe o przekroju koowym BETRAS


Powielanie dokumentu zabronione. Wszelkie prawa zastrze one.

Lp.

Wyszczeglnienie wad i uszkodze powierzchni 2 Pcherze, pory i ubytki betonu na wewntrznej, szlifowanej powierzchni kielicha i zewn trznej powierzchni bosego koca rury w strefie usytuowania piercienia uszczelniajcego Nierwnoci i wypukoci na walcowanej czci bosego koca rury, w strefie przylegania piercienia uszczelniajcego Pknicia na czoach oraz na powierzchniach (zewntrznej i wewntrznej) rury Rysy skurczowe na bosym kocu rury, w strefie przylegania piercienia uszczelniajcego Grady i odupania betonu na ciciu wejciowym kielicha, stwarzajce moliwoci uszkodzenia uszczelki Pojedyncze raki, odbicia i wgbienia na zewntrznej i wewntrznej powierzchni rury, poza wymienionymi w p. 1

Dopuszczalne wielkoci wad i uszkodze 3 a) o rednicy i gbokoci do 2 mm, b) o rednicach 2 12 mm i gbokoci do 6 mm pod warunkiem dokadnego wypenienia kitem na bazie ywic epoksydowych o wysokoci do 1 mm, wiksze wypukoci naley wyrwna przez cieranie

1 1

niedopuszczalne

niedopuszczalne

niedopuszczalne a) o rednicy do 10 mm i gbokoci do 5 mm, b) o rednicy 10 50 mm i gbokoci 5 10 mm pod warunkiem dokadnego wypenienia zapraw cementow w stosunku wagowym 1:1 lub zapraw z dodatkiem ywicy melaminowej albo kitem na bazie ywic epoksydowych

3.2.2. Wymiary rur - wg rys. 1 i 2 tabl. 3, a dopuszczalne odchy ki wymiarw w tabl. 4.

Rys. 1. Rura BETRAS

INTEGRAM BUDOWNICTWO

Strona 4

BN-86/8971-07 Prefabrykaty budowlane z betonu Rury cinieniowe o przekroju koowym BETRAS


Powielanie dokumentu zabronione. Wszelkie prawa zastrze one.

Rys. 2. Cz kielichowa i cz bosa rury BETRAS

Tablica 3

rednica wewntrzna d, mm grubo cianki S, mm

Wymiary, mm Dugo Uyteczna l Cakowita lc rednica wewntrzna D1 Cz kielichowa rednica zewntrzna D2 Dugo czci stokowej ls 6 585 625 655 775 845 980 Gboko lr Dugo czci kalibrowanej lk 8 125 135 135 135 165 165 rednica wewntrzna D3

d 1 600 800 1000 1200 1400 1600

S 2 65 65 75 85 95 105 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3 5185 5195 5195 5185 5225 5225

4 753 954 1174 1396 1616 1840

5 940 1152 1984 1660 1900 2140

7 185 195 195 195 225 225

9 730 930 1150 1370 1590 1810

Tablica 4

INTEGRAM BUDOWNICTWO

Strona 5

BN-86/8971-07 Prefabrykaty budowlane z betonu Rury cinieniowe o przekroju koowym BETRAS


Powielanie dokumentu zabronione. Wszelkie prawa zastrze one.

Dopuszczalne odchyki, mm
Wielko rury (rednica wewntrzna d), mm

Cz kielichowa rednica wewntrzna d Dugo lc Grubo cianki S rednica wewntrzna czci kalibrowanej D1 5 dugo czci kalibrowanej lk 6

Cz bosa rednica zewntrzna D3 rednica zewntrzna wystpu D4 8

1 600 800

4 +3

5 1000 5 1200 1400 +6 1600

+4 -3

+3 -2

+5 -4

3.2.3. Wodoszczelno rur, okrelona wartoci cinienia wewntrznego wody, jakiemu podaje si rury w trakcie prby szczelnoci, powinna by taka, aby do chwili zakoczenia badania na powierzchni rury nie wyst pio przeciekanie wody w postaci plam lub kropel. Ci nienie wewntrzne prbne powinno by wiksze o 20% od cinienia nominalnego dla poszczeglnych klas rur i wynosi: 1.8 MPa - dla rury klasy I 1.2 MPa - dla rury klasy II 0.6 Mpa - dla rury klasy III 3.2.4. Wytrzymao rur na pkanie pod wpywem cinienia wewntrznego prbnego, ktrego wielko dla poszczeglnych rednic i klas rur okrelono w dokumentacji projektowej powinna by taka, aby w chwili zakoczenia badania nie pojawiy si rysy lub pknicia, dajce przecieki o charakterze staego wypywu. Dopuszcza si, przy maksymalnym cinieniu prbnym, pojawienie si kropel wody i mokrych plam na rurze. 3.2.5. Grubo warstwy betonowej otulajcej zbrojenie sprajce powinna by zgodna z dokumentacj projektow przy zachowaniu tolerancji 2 mm, jednak nie mniejsza ni 15 mm. 3.2.6. Cechowanie rur. Na powierzchni kadej rury przeznaczonej do odbioru powinna by naniesiona trwaa cecha zawierajca: a) znak wytwrni, b) rednic i klas rury, c) numer rury, d) dat produkcji, e) znak kontroli jakoci. 4. SKADOWANIE I TRANSPORT 4.1. Skadowanie. Rury naley skadowa na wyrwnanym podou, w stosach, warstwami ukadanymi w kierunkach prostopadych do siebie (krzyowo) wedug rys. 3.

INTEGRAM BUDOWNICTWO

Strona 6

BN-86/8971-07 Prefabrykaty budowlane z betonu Rury cinieniowe o przekroju koowym BETRAS


Powielanie dokumentu zabronione. Wszelkie prawa zastrze one.

Rury w warstwach naley ukada kielichami naprzemian, liczba rur w ka dej warstwie oraz liczba warstw w stosach nie powinna przekracza wartoci podanych w tabl. 5.

Rys. 3. Skadowanie rur w stosach przy uoeniu warstw w kierunkach prostopad ych do siebie

Tablica 5

Wielko rur

Liczba warstw w stosie 2 4 4 3 3 2 2

Liczba rur w 1 warstwie 3 6 5 3 3 3 2

1 600 800 1000 1200 1400 1600

Pierwsza warstwa rur powinna by uoona na podkadach elbetowych lub drewnianych. Podkady powinny mie na obu kocach odpowiednie progi lub przymocowane kliny o wysoko ci co najmniej 15 cm, zabezpieczaj ce rury przed staczaniem si. Wysoko podkadw powinna zapewnia odlego krawdzi kielichw dolnej warstwy rur od pod oa nie mniejsz ni 5 cm. Podkady powinny by ukadane rwnolegle wzgldem siebie, w rozstawie 3,30 m mi dzy ich zewntrznymi bokami. Najmniejsza odlego midzy czoami ssiednich stosw powinna wynosi 0,75 m. Do przenoszenia rur powinny by stosowane specjalne chwytaki albo trawersy. Sterowanie rur w czasie zaadunku dwoma linkami. 4.2. Transport. Na rodkach transportowych rury naley ukada w pozycji poziomej, dugoci w kierunku jazdy. Grna warstwa rur, przy przewozie w kilku warstwach, nie powinna wystawa poza ciany rodka transportowego wicej ni 1/3 zewntrznej rednicy rury. Pierwsz warstw rur naley ukada na podkadkach o wysokoci wikszej o 5 cm od wystpu kielicha.

INTEGRAM BUDOWNICTWO

Strona 7

BN-86/8971-07 Prefabrykaty budowlane z betonu Rury cinieniowe o przekroju koowym BETRAS


Powielanie dokumentu zabronione. Wszelkie prawa zastrze one.

Rury naley zabezpiecza przed przesuniciem oraz ze stykaniem si ze cianami rodka transportowego przez stosowanie drewnianych przekadek i klinw oraz obejm mocowanych do podk adw lub podogi rodka transportowego. Zaleca si, aby do zabezpieczania rur przed przemieszczaniem si na rodkach transportowych stosowane byy opakowania zwrotne, przystosowane do wielko ci przewoonych rur. Dopuszcza si mocowanie rur na rodkach transportowych za pomoc drutu, np. cigien z podwjnych drutw o rednicy 6 mm. Przy transporcie kolejowym nale y przestrzega przepisy Prawa Przewozowego i Regulaminu PKP o adowaniu i zabezpieczaniu przesyek towarowych.

5. BADANIA

5.1. Rodzaje bada. Rury naley poddawa nastpujcym badaniom: a) sprawdzanie klasy betonu (3.1.6), b) sprawdzanie wygldu zewntrznego i dopuszczalnych wad powierzchni (3.2.1), c) sprawdzenie wymiarw (3.2.2), d) sprawdzenie wodoszczelnoci (3.2.3), e) sprawdzenie wtrzymaoci rur na pkanie (3.2.4), f) sprawdzenie gruboci warstwy betonowej otulajcej zbrojenie sprajce (3.2.5), g) sprawdzenie cechowania (3.2.6). 5.2. Kontrola jakoci 5.2.1. Skad i liczno partii. Partia przedstawiona do bada powinna skada si z rur tej samej wielkoci i klasy. Liczno partii nie powinna przekracza 150 sztuk. 5.2.2. Sposb pobierania prbek a) do badania klasy betonu - wg PN-75/B-06250, b) do pozostaych bada - wg PN-83/N-03010. 5.2.3. Miejsce i sposb przeprowadzenia bada . Badania naley przeprowadza w zakadzie produkcyjnym. Z partii rur skadajcej si ze sztuk, ktre przeszy z wynikiem dodatnim badania wg 5.1 a) i d), nale y pobra prbk wg PN-83/N-03010 do pozostaych bada, przy czym: - badanie wg 5.1a) przeprowadza si wg PN-75/B-06250, - badanie wg 5.1d) naley przeprowadzi dla kadej wyprodukowanej rury (kontrola stuprocentowa), - badanie wg 5.1e) naley przeprowadzi na jednej rurze wybranej losowo wg PN-83/N-03010 z wyprodukowanych 100 sztuk rur tej samej wielkoci i klasy. 5.2.4. Poziom kontroli - II oglny wg PN-79/N-03021. 5.2.5. Wadliwo dopuszczalna w2 - maksimum 6,5%. 5.2.6. Wybr i stosowanie planw badania. Jednostopniowe plany badania w kontroli normalnej wg PN-79/N-03021, przy dopuszczalnej maksymalnej wadliwo ci - podano w tabl. 6. Warunki przejcia z kontroli normalnej na obostrzon i ulgow wg PN-79/N-03021 p. 2.4.

Tablica 6

INTEGRAM BUDOWNICTWO

Strona 8

BN-86/8971-07 Prefabrykaty budowlane z betonu Rury cinieniowe o przekroju koowym BETRAS


Powielanie dokumentu zabronione. Wszelkie prawa zastrze one.

Liczno partii

Liczno prbki sztuk

Liczba kwalifikujca

Liczba dyskwalifikujca

do 50 51 90 91 150

8 13 20

1 2 3

2 3 4

5.3. Opis bada 5.3.1. Sprawdzenie klasy betonu. Pobieranie, pielgnowanie i badanie prbek betonowych oraz ocena wynikw bada powinny by zgodne z PN-75/B-06250. 5.3.2. Sprawdzenie wygldu zewntrznego, w zakresie wystpowania rys, niedowibrowa, odbi, nierwnoci powierzchni, naley przeprowadzi przez ogldziny nie uzbrojonym okiem. Wymiary uszkodze naley pomierzy przymiarem liniowym z dokadnoci do 1 mm. Sprawdzenie obecnoci rozwarstwie betonu, a w szczeglnoci odspoje warstwy betonu otulajcej zbrojenie sprajce naley przeprowadzi przez staranne opukiwanie powierzchni zewn trznej rury motkiem o masie 250 g. Dudnicy i guchy odgos oznacza istnienie rozwarstwie. Wyniki sprawdzenia powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w 3.2.1. 5.3.3. Sprawdzenie wymiarw rur naley przeprowadzi za pomoc miarki stalowej z podziak milimetrow lub cechowanych przymiarw z dokadnoci do 1 mm. Grubo cianek S mierzy si na kocach rur w czterech miejscach pooonych w dwch prostopadych paszczyznach. rednic zewntrzn D 3 bosego koca rury naley mierzy w dwch prostopadych paszczyznach. rednic wewntrzn D1 kalibrowanej czci kielichowej naley sprawdza szablonem lub suwmiark, w dwch wzajemnie prostopadych paszczyznach, w trzech punktach pooonych w odlegoci 40, 80, 120 mm od czoa rury. Wyniki pomiarw powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w 3.2.2. 5.3.4. Sprawdzenie wodoszczelnoci rur naley przeprowadza na specjalnym stanowisku wyposa onym w pokrywy z elementami zcza odpowiadajcymi konstrukcji poczenia rur w rurocigu. Sprawdzenie wykonuje si po trzech dniach dojrzewania w stanie wilgotnym licz c od daty rozformowania rur. Sprawdzenie wykonuje si na kadej rurze podnoszc stopniowo cinienie wody do wartoci wedug 3.2.3. Cinienie prbne naley utrzymywa przez 10 min. Wyniki sprawdzenia powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w 3.2.3. 5.3.5. Sprawdzenie wytrzymaoci rur na pkanie naley przeprowadzi na stanowisku i w sposb podany w 5.3.4, przy czym cinienie naley podnosi stopniowo, z szybkoci 0,2 MPa/min do wartoci okrelonej w dokumentacji projektowej dla poszczeglnych rednic i klas rur. Cinienie naley utrzymywa przez 6 min. Wyniki sprawdzenia powinny by zgodne z 3.2.4. 5.3.6. Sprawdzenie gruboci warstwy betonowej otulajcej zbrojenie sprajce naley wykona przyrzdami elektromagnetycznymi. W przypadku braku takich przyrz dw dopuszcza si sprawdzenie przez wykucie otworw o rednicy 10 15 mm w trzech miejscach na powierzchni zewn trznej i zmierzenie gruboci warstwy otulajcej zbrojenie sprajce gbokociomierzem lub cechowanym prtem. Wyniki sprawdzenia powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 3.2.5. 5.3.7. Sprawdzenie cechowania - przez ogldziny zewntrzne. 5.4. Ocena wynikw bada 5.4.1. Ocena jednostkowa. Badan rur naley uzna za zgodn z wymaganiami normy, jeeli przejdzie z wynikiem dodatnim przez wszystkie badania wymienione w 5.1.

INTEGRAM BUDOWNICTWO

Strona 9

BN-86/8971-07 Prefabrykaty budowlane z betonu Rury cinieniowe o przekroju koowym BETRAS


Powielanie dokumentu zabronione. Wszelkie prawa zastrze one.

5.4.2. Ocena partii. Parti rur naley uzna za zgodn z wymaganiami normy, jeeli liczba sztuk niedobrych w prbce nie przekracza liczby kwalifikujcej wg tabl. 6. 5.5. Zawiadczenie o jakoci partii. Do kadej partii rur producent powinien do czy wiadectwo jakoci zawierajce co najmniej nastpujce dane: a) nazw i adres producenta, b) dat i numer kolejny wiadectwa, c) liczb wyrobw w partii, d) oznaczenie wg 2.2, e) orzeczenie o jakoci partii, f) piecztk i podpisy osb odpowiedzialnych za wykonanie bada . 6. POSTPOWANIE Z PARTI NIEZGODN Z WYMAGANIAMI NORMY Partia rur, uznana na podstawie wynikw bada za niezgodn z wymaganiami normy, moe by przez producenta przesortowana i przedstawiona do powtrnych bada pod warunkiem, e klasa betonu nie jest mniejsza od wymaganej oraz e rodzaj, liczba i rednica prtw zbrojeniowych, sprawdzone na podstawie dokumentw kontroli jako ci, s zgodne z wymaganiami. Na podstawie powtrnych (ostatecznych)wynikw bada dopuszcza si nastpujce postpowanie kwalifikacyjne: a) rury klasy I, ktre podczas powtrnej prby na wodoszczelno lub wytrzymao na pkanie nie speniy wymaga okrelonych w 3.2.3 i 3.2.4 mog by przekwalifikowane do klasy II pod warunkiem zachowania wymaga technicznych przewidzianych dla tej klasy, b) rury, ktre nie speniy wymaga wodoszczelnoci lub wytrzymaoci na pkanie ustalonych dla klasy II - mog by przekwalifikowane do klasy III, c) rury, ktre nie wytrzymay prb cinieniowych dla klasy III lub wykazay odchyki wymiarowe wiksze od dopuszczalnych, naley zakwalifikowa do rur bezcinieniowych. KONIEC

Informacje dodatkowe

ZACZNIK

1. ZALECENIA TECHNOLOGICZNE 1.1. Wykonanie zbrojenia. Zbrojenie obwodowe sprajce naley wykona z drutu wg 3.1.4 przez nawinicie w ksztat linii rubowej. Dwa pierwsze i dwa ostatnie zwoje zbrojenia powinny by usytuowane jeden obok drugiego i cinite ze sob zaciskami rubowymi lub powizane drutem wizakowym. Obydwa koce drutu sprajcego w zbrojeniu powinny by odgite pod ktem 90 i przywizane drutem wizakowym do stabilizatorw rozdzielczych. W zbrojeniu obwodowym dopuszcza si jednokrotne, porednie czenie drutu sprajcego przez zgrzewanie doczoowe lub poczenie na zakad z owiniciem drutem wizakowym. Ksztat i rednica drutw zbrojenia sprajcego obwodowego i podunego powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej oraz w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru ci nieniowych betonowych rur BETRAS". czenie prtw zbrojenia podunego - niedopuszczalne. 1.2. Sprawdzenie zbrojenia. Sprawdzenie gatunku stali sprajcej w zbrojeniu obwodowym i podunym naley

INTEGRAM BUDOWNICTWO

Strona 10

BN-86/8971-07 Prefabrykaty budowlane z betonu Rury cinieniowe o przekroju koowym BETRAS


Powielanie dokumentu zabronione. Wszelkie prawa zastrze one.

przeprowadza przez sprawdzenie atestw dla danej partii stali lub przez sprawdzenie wynikw bada laboratoryjnych tej stali. Sprawdzenie rednic stali w zbrojeniu obwodowym i pod unym naley wykonywa przed zaformowaniem rur. Pomiary powinny by przeprowadzone przy uyciu suwmiarki, z dokadnoci do 0,1 mm. Sprawdzenie rednicy zbrojenia obwodowego naley wykonywa na bbnie maszyny do nawijania zbroje. Pomiar powinien by przeprowadzany z dokadnoci do 1 mm, np. miar suwakow z dostatecznie dugimi ramionami. Za wymiar rednicy zbrojenia obwodowego przyjmuje si redni z dwch pomiarw wykonanych w kierunkach wzajemnie prostopadych. Sprawdzenie skoku zwojw zbrojenia obwodowego polega na zmierzeniu z dok adnoci do 0,5 mm odcinka stabilizatora rozdzielczego, rwnego 100-krotnej warto ci podziaki jzyczkw stabilizujcych i porwnaniu wyniku pomiaru z teoretyczn dugoci tego odcinka. Odchyka nie powinna przekracza 3,5 mm. Sprawdzenie dugoci zbrojenia podunego naley przeprowadza, na stanowisku pomiarowym zapewniaj cym prostolinijne uoenie prtw np. przez ich obcienie, przymiarem stalowym z dokadnoci do 0,5 mm. Sprawdzenie naley przeprowadza przed zagwkowaniem prtw. 1.3. Sprawdzenie rednicy zbrojenia obwodowego metod pomiaru poredniego. Dopuszcza si sprawdzenie rednicy zbrojenia obwodowego (5.3.2) metod pomiaru poredniego polegajcego na zmierzeniu dugoci jednego zwoju zbrojenia z dokadnoci do 1 mm i wyliczeniu na tej podstawie jego rednicy. Zwj zbrojenia przeznaczony do przeprowadzenia pomiaru powinien by wykonany w tych samych warunkach i z tej samej stali co sprawdzane zbrojenie. 1.4. Sprawdzenie dokadnoci wykonania zbrojenia obwodowego (wykonanie na obu kocach zbrojenia podwjnych zwojw i odpowiednie ich zamocowanie, w aciwie odgicie i przymocowanie kocwek drutu sprajcego, jako wykonania ewentualnego poczenia drutu w zbrojenie itp.), przeprowadza si przez ogldziny zewntrzne. 1.5. Wytrzymao betonu w chwili sprania rur, okrelona na prbkach szeciennych o boku 10 cm, poddawanych obrbce cieplnej identycznej z obrbk rur, powinna by zgodna z dokumentacj techniczn rur. 1.6. Sprawdzenie wytrzymaoci betonu w chwili sprania wykonuje si przez sprawdzenie dokumentacji laboratoryjnej. Sposb pobierania, dojrzewania i badania prbek betonowych oraz ocena wynikw badania powinny odpowiada "Warunkom technicznym wykonania i odbioru ci nieniowych betonowych rur BETRAS".

INFORMACJE DODATKOWE 1. Instytucja opracowujca norm - Centralny Orodek Badawczo-Rozwojowy Przemysu Betonw CEBET. 2. Istotne zmiany w stosunku do BN-78/8971-07 a) ucilono zapis treci dotyczcej wymaga technicznych i technologicznych (wprowadzenie do produkcji rur klasy III o maksymalnym cinieniu 0,5 Mpa, okrelenie warunkw dodatkowych dla surowcw (cementy, kruszywa) traktowanych jako niezbdny wymg technologiczny przy produkcji rur BETRAS, okre lenie klasy betonu B40, wprowadzenie stali na zbrojenie obwodowe i pod une o wymaganiach wg 7348-81, b) skorygowano wielkoci dopuszczalnych wad i uszkodze powierzchni rur oraz tolerancji wymiarowych, c) skorygowano wymiary rur o rednicy 600, o wymiarach skorygowanych na podstawie uaktualnionej dokumentacji technicznej, d) wprowadzono skadowanie rur w stosach warstwami uk adanymi w kierunkach prostopad ych do siebie (krzyowo), e) dostosowano ukad normy do obowizujcych przepisw, f) wprowadzono postpowanie kwalifikacyjne rur na podstawie uzyskanych wynikw bada . 3. Normy i dokumenty zwizane

INTEGRAM BUDOWNICTWO

Strona 11

BN-86/8971-07 Prefabrykaty budowlane z betonu Rury cinieniowe o przekroju koowym BETRAS


Powielanie dokumentu zabronione. Wszelkie prawa zastrze one.

PN-75/B-06250 Beton zwyky PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody bada wytrzymaociowych PN-79/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykego PN-80/B-30000 Cement portlandzki PN-80/B-30002 Cementy specjalne PN-75/C-04630 Woda do celw budowlanych. Wymagania i badania PN-73/H-92327 Tama walcowana na zimno ze stali niskow glowej PN-71/M-80014 Druty stalowe gadkie do konstrukcji spronych PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakoci. Losowy wybr jednostek produktu do prbki PN-79/N-03021 Statystyczna kontrola jakoci. Kontrola odbiorcza wg oceny alternatywnej. Plany badania PN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kszta tki bezcinieniowe. Oglne wymagania i badania Warunki techniczne wykonania i odbioru ci nieniowych betonowych rur BETRAS, CEBET, 1985. Prawo przewozowe - Ustawa z dnia 85.11.15 (Dz. U. nr 53/84 poz. 272) Regulamin PKP o adowaniu i zabezpieczaniu przesyek towarowych(Dz. TiZK nr 9/85 poz. 68). 4. Normy zagraniczne ZSRR 7348-81 5. Symbol wg SWW - 1455-13. 6. Autorzy projektu normy - mgr in. Jerzy Zitek, Centralny Orodek Badawczo-Rozwojowy Przemysu Betonw CEBET. Wsppraca (II wydanie), mgr in. Zbigniew Moskwa, mgr in. Andrzej Stodolny, Przedsibiorstwo Produkcji Betonw "Prefabet - Ostrw Wielkopolski", mgr in . Wanda Siemiska-Tatarek, Centralny Orodek Badawczo-Rozwojowy Przemysu Betonw CEBET.

INTEGRAM BUDOWNICTWO

Strona 12