PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA OFFICE OF DEPUTY DIRECTOR-GENERAL OF EDUCATION MALAYSIA SEKTOR OPERASI PENDIDIKAN

EDUCATIONAL OPERATION SECTOR KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA ARAS 4 BLOK E2, KOMPLEKS E LEVEL 4 BLOCK E2 COMPLEX E PUSAT PENTADB1RAN KERAJMN PERSEKUTUAN FEDERAL GOVERNMENT ADMINISTRATIVE CENTRE 62604 PUTRAJAYA MALAYSIA

Tel: +603-88849302 Fax: +603-8888 6680 Website : http://www.moe.gov.my/

KP(BPSH-SPDK)201/005/02

'f Julai 2012

Jld. 4 (,q)

Semua Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri YBhg. DatukITuan/Puan, PANDUAN PELAKSANAAN KEMPEN KIBAR JALUR GEMILANG DAN AKTIVITI BERKAITAN SEMPENA SAMBUTAN PERAYAAN BULAN KEMERDEKAAN KE-55, TAHUN 2012 Dengan hormatnya perkara tersebut di atas dirujuk. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa perayaan Bulan Kemerdekaan akan disambut di peringkat kebangsaan, negeri, daerah dan sekolah mulai 17 Julai 2012 hingga 16 S'eptember 2012. 3. Sehubungan itu bagi menyemarakkan semangat patriotisme .sernpena Perayaan Bulan Kemerdekaan tahun lnl, pihak Kementerian Peiajaran Malaysia telah menyediakan kertas panduan pelaksanaan kempen tersebut di atas untuk.dijadikan ·panduan di peringkat Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah-sekolah. Bersama-sarna lnl.dlsertakarr Kertas PanduanPelaksanaan Kempen Jalur GemiUm_g_ dan AktlvltlBerkaltan Sempena -Sambutan PerayaanBulan Kemerdekaan Ke-55-, Tahun 2012 untuk perhatiarr dan tindakan YBhg. DatukITuan/Puan. 4. Pihak YBhg. DatukfTuan/Puan juga hendaklah menguatkuasakan arahan yang terkandung di dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 14/2000: Aktiviti Tambahan Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah bertarikh 10 Ogos 2000, KP(BS)85491/Jld.xV (14) dan surat siaran KP(BS)85491/JldXV (14A), Tambahan Kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 14/2000. 5. Kerjasama YBhg. DatukITuan/Puan dipohon mengambil tindakan sewajarnya dan memaklumkan kandungan surat ini kepada pegawai yang bertanggungjawab di Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah, semua Pengetua dan Guru Besar dl bawah pentadbiran YBhg DatukITuan/Puan. Sekian, terima kasih. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,

s.k.:
1. Setiausaha Sulit Kanan kepada YAS Menteri Pelajaran Malaysia 2. Setiausaha Sullt Kanan kepada Timbalan Menteri Pelajaran I 3. Setiausaha Sullt Kanan kepada Timbalan Menteri Pelajaran II 4. Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia 5. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia 6. Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia 7. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Pembangunan Profesionalisme Keguruan) -8. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysla. (Dasar dan Pembanqunan Pendidikan) 9. Ketua Nazir, Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualif Kementerian Pelajaran Malaysia 10. Penasihat Undang-Undang Kementerian Pelajaran Malaysia 11. Pegawai Perhubungan Awam Kementerian Pelajaran Malaysia

i
I I I

'

KERTAS PANDUAN PELAKSANAAN KEMPEN KIBAR JALUR GEMILANG DAN AKTIVITI BERKAITAN SEMPENA SAMBUTAN PERAYAAN BULAN KEMERDEKAAN KE~55, AHUN 2012. T

TUJUAN 1. Kertas ini dlkemukakan bertuluan untuk dijadikan panduan pelaksanaan Kempen

Kibar Jalur Gemilang di sekolah seluruh Malaysia bersempena dengan Sambutan Perayaan Bulan Kemerdekaan Ke-55, Tahun 2012

LATAR BELAKANG 2. Pemyaan Bulan Kernerdekaan akan disambut dan dllaksanakan rnuiai 17 Julai 16 September 2012, Perayaan ini akan dlsarnbut di peringkat

2012 sehingga

kebanqsaan, negeri, daerah.dan sekolah. Baqi menjayakannya Sahagian Kokurikulum dan Kesenian(BKK) akan menguatkuasakan arahan yang terkandung di dalam Surat Pekelilinglktisas dan Surat Siaran seperti yang berikut:

i. .

Surat Pekeliling Ikhtisas bil: 14/2000 - Aktiviti Tambahan Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah bertarikh 10 Ogos 2000. Bil:

KP(BS)85491/JldXV(14)

ii.

Tambahan

Kepada Surat Pekeliling lkhtisas bertarikh 15 Og05 2000-

BiI:KP(BS)8591/JldXV(14A)

MATLAMAT 3. Melalui Kempen Pengibaran Jalur Gemilang ini diharapkan agar murid-murid dan mencintai serta menyayangi Negara Malaysia seterusnya

dapat menghayati

menghargai dan mempertahankan sepanjang masa.

kedaulatannya, serta mengibarkan Jalur Gemilang

OBJEKTIF 4. Pelaksanaan Kempen ini diharapkan dapat;

4.1

Semua sekolah mengibarkan Jalur Gemilang bermula pada 17 Julai 2012 (Harl Pelancaran) dan seterusnya.

4.2

Memupuk dan menyemarakkan

semangat

patriotisme

di dalam jiwa

murid-murid sekolah supaya terus kekal sehingga remaja dan dewasa, 4.-3 Mencetuskan danmenyemarakkan kemerdekaan, 4.4 Mewujudkanrasa kekitaan dan kerja berpasukan seterusnya perasaan, suasanadan semangat

mengeratkan perpaduan di semua peringkar. 4.5 Mewujudkan kerjasarna warga sekolah dengan masyarakat luar melalui aktiviti bersama. 4.6 Menyediakan ruang agar murid-murid menggunakan kreativlti mereka semasa rnenlalankan Kempen ini

CADANGAN AKTIVITI 5. Setiap sekolah menyediakan Kertas Cadangan Aktiviti masing-masing khasnya

dalam jangka masa Kempen dan sepanjang tahun amnya.

6.

8eberapa aktiviti utarna dicadangkan bagi pelaksanaan Kempen Kibar Jalur

Gemilang sernpena Sambutan Bulan Kemerdekaan Tahun 2012. Kempen Kibar Jalur Gemilang dicadangkan akan dilancarkan secara rasmi mulai 17 Julai 2012 (Selasa)

sehingga 16 September 2012 (Ahad). Program ini akan disambut di seluruh negara sama ada di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan.

7.

Bagi

menyemarakkan

sambutan

di peringkat

KPM,

BKK

mencadangkan

beberapa program yang melibatkan penghayatan kepada aktiviti ini, mencetuskan, memupuk dan menanamkan rasa kesyukuran dengan nikmat kemerdekaan negara, menghargai dan menghormati jalur qemllanq seperti yang berikut:

7.1

Perhimpunan Khas

Perhimpunan khas dladakan pada pagi 17 Jula: 2012 (Menggantikan perhimpunan mingguan lsnin) di semua sekolah, Pejabat P-elajaran di KPM.

Daerah, Jabatan

Pelajaran

Negeri dan Bahagian-Sahagian

Semua \A,l8.rga sekolah/PPD dan JPN turut terlibatdalam di peringkat masing-masing. -seperti yang berlkut:

perhimpunan ini

Cadangan aturcara perhirnpunan adalah

Upacara menaikkan Jalur Gemilang dan diikuti nyanyian lagu Negaraku

• •

Nyanyian Lagu Negeri dan Lagu Patriotik Ucapan Pengarah Pelancaran oleh Pengetua/Guru Besar/PPD atau


• •

Ucapan

Tokoh/

pemimpin

tempatan/guru

bertemakan

Kemerdekaan Simbolik penyerahan bendera Aktiviti kebahasaan (boleh disampaikan di dalam bahasa

kebangsaan/ bahasa Inggeris/ bahasa ibunda:
i.

Syarahan, pidato Pantun, sajak pengucapan berirama dan sebagainya

Ii. iii.

Bagi Sekolah Wawasan, acara ini hendaklah disambut secara serentak dan bersama di kalangan murid-murid daripada ketiga-tiga allran.

7.2

Pembinaan/Pembuatan pelbagai jenis/bentuk bertemakan Jalur Gemilang

Pelbagai bentuk dan saiz Jalur Gemilang hendaklah dikibarkan sepanjang ternpoh ini di premis· digalakkan dan kawasan sekolah/pejabat. pertandingan mencipta Pihak sekolah pelbagai jenis

menganjurkan

bertemakan Jalur Gemilang daripada pelbagai bahan, media dan bentuk. Hasil kerja murid-murid hendaklah dikibarkan atau dipamerkan sepanjang kempen dijalankan. Pihak sekolah digalakkan mencipta atau mengadakan satu psnqhasilan kreativiti Gemilang. kreatif -daripada apa-apa bahan sekalipun mengikut bagi mencipta atau mengbasilkan Jalur

masing-masing

7.3

Aktiviti Bersama Jalur Gemilang

Sempena perayaan ini pihak sekolah, PPD dan JPN boleh mengadakan pelbagai aktiviti menggunakan Jalur Gemilang. Antara contoh aktiviti

yang dicadangkan sebagai panduan adalah:

menghias

premis

(bilik

darjah,

premis

sekolah,

kawasan

sekolah/ruang pejabat dan sebagainya) • • • larian jalur gemilang/berbasikal berfokus kembara jalur gemilang pameran kemerdekaan


pertandingan bersesuaian ~perbahasan, melukis poster, hiasan
mereka bentuk objek berasaskan Jalur Gemilang (Contoh: topi dll)

6.4.

Melaksanakan

dalam

kurikulum

dan

aktiviti

kokurikulum

mengikut

kesesuaian, contoh;

*

Tajuk Karangan - dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Menghormati bendera - dalam mata pelajaran Pendidikan Moral

*

6.5.

Bagi memperkukuhkan mengadakan

dan memberi lebih impak, dicadangkan setiap oleh Pengetua/Guru Besar di peringkat

sekolah

pelancaran

maslnq-masl ng.

KESIMPULAN 8. Bagi melaksanakan program ini dengan jayany:a, plhak vsekolah disaran

melibatkan komuniti setempat dalam

aktiviti tertentu yang dirancangkan. Program ini

juga boleh dilaksanakan sebagai salah satu aktiviti kokurikulum sekolah khususnya bagi ahli Pasukan Badan Beruniform, Persatuan dan Kelab. Bagi tujuan penyebaran secara meluas, dicadanqkan satu Surat Siaran disediakan untuk memaklumkan perkara ini dan sekolah

kepada semua pihak di KPM,JPNpPD

LAMPIRAN

Pelan tindakan :

Bil

Perkara

eatatan

1

Penyediaan Kertas Konsep Kempen kibar Jalur Gemilang

22/6/2012 - 26/6/2012

2

Mendapatkan kelulusan Ketua Pengarah Pelajaran

3

Hebahan ke sekolah --deraf surat oleh BKK

1 Julai 2012

4

Mesyuarat Koordinasi dengan JPN -

Sisipan dalam mesyuarat yang diwakili oleh wakilwakil Jabatan Pelajaran Negeri

5

Pelancaran mengibarkan Jalur Gemilang pada 17 Julai 2012 - serentak di semua sekolah Peringkat Kebangsaan : Sekolah di Putra Jaya oleh Menteri

17 Julai 2012

6

Pemantauan oleh PPD - jangkamasa kempen

7

Pelaporan aktiviti dari sekolah

17 Sept - 21 Sept 2012

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful