You are on page 1of 5

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

In 1820 kreeg Joseph Smith een openbaring van de zoon van God, Jezus Christus. De zoon van God verscheen voor hem omdat God vond dat zijn waarheid niet meer werd gepredikt zoals hij dat wilde. Dat was de start voor de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, in de volksmond bekend als de mormonen. De kerk is een herstelling van de waarheid en verspreid het ware woord van God. In 1978 is de kerk naar Curaao gebracht en inmiddels tellen zij 454 leden.
Door: Aruna Jhagru Arnold Esser is korm-president binnen de kerk en predikt het woord van God. Wij zijn geen afsplitsing van de katholieke kerk of andere geloofsrichting. Wij zijn de herstelde kerk van Jezus Christus hier op aarde. Daarom heet onze kerk de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Wij zijn dan ook de heiligen der laatste dagen omdat de volgelingen van Jezus werden gezien als heiligen. Daar wordt ook in de Bijbel over gesproken. Om goed te begrijpen hoe deze kerkgemeenschap is ontstaan moeten we heel wat jaren terug in de tijd. Voordat Jezus in 1820 voor Joseph verscheen liep Joseph met de vraag rond bij welke kerk hij zich moest aansluiten. Die tijd was er veel beroering, vertelt Esser. Iedereen zocht naar iets, naar het woord van God. Er waren al veel kerken die allen zeiden dat zij het ware woord van God prediken en de kerk van God zijn. Joseph dacht bij zichzelf: mijn vraag kan het beste worden beantwoord door God zelf. Hij ging in gebed en stelde zijn vraag, maar God antwoordde dat hij zich bij geen enkele kerk moest aansluiten. God zei dat de kerken Hem niet vereren zoals Hij dat wilt. Zij predikten met hun mond en niet met hun hart. De korm-President vertelt dat het geloof gerestaureerd moest worden en teruggebracht moest worden naar de oorsprong van de evangelie van Jezus. Dat was het moment dat Jezus voor Joseph Smit verschenen. Hij is bij hem gekomen omdat Jezus vond dat er teveel van zijn

Joseph Smith woord werd afgeweken. Jezus Christus vertelde hem dat hij zich bij geen enkele christelijke denominatie moest aansluiten, omdat zij allen ongelijk hadden en dat al hun geloofsbelijdenissen een gruwel in zijn ogen waren. Voor God is het gruwel als Zijn kinderen dingen anders doen. Maar ook al gebeurt dat, het blijven Zijn kinderen. Wij stellen ons daarom niet vijandig op tegenover andere gelovigen. Dat is niet de wil van God. De korm-president neemt een organisatie als voorbeeld. Het kan zijn dat een organisatie niet goed in elkaar zit, maar dat wil niet zeggen dat alle leden binnen die organisatie ook niet goed zijn. Want uiteindelijk geloven we allemaal in God. Het is onze bedoeling om het geloof van diegenen die bij een andere kerk zitten, te versterken met ons woord. Toen Jezus nog leefde werd het woord van God verspreid zoals Hij dat wilde, toen was er nog leiding op aarde. Hij heeft toen twaalf apostelen gekozen en hen de autoriteit gegeven om zijn kerk hier op aarde te leiden. Die autoriteit houdt het prediken van het Melchizedek en Aronische priesterschap in. Deze twee priesterschappen hadden de autoriteit

om te handelen naar God en Zijn woord te verspreiden en dingen te doen die voor Hem acceptabel zijn. De predikant vertelt dat voor de dood van de apostelen er werd gewaarschuwd voor het Grote Afval. Met de dood van de apostel verdween de bevoegdheid die zij hadden gekregen van Jezus en viel de kerk van Jezus Christus langzaam maar zeker ten prooi aan ongeoorloofde veranderingen in haar leerstellingen, organisatie en priesterschapsverordeningen. Deze periode wordt het Grote Afval genoemd. Als de leiding wegvalt dat krijg je wanorde en ontstaat er chaos. Na de dood van Jezus en de apostelen, begon de totale afval van de kerk. Leiders van gemeentes gingen de kerk op hun eigen manier leiden. Hierdoor kwamen er tegenstrijdigheden. Later begonnen de Romeinen hun invloed uit te oefenen op de kerk. Zij haalde de troon naar Rome en daardoor kreeg je een splitsing. Vandaar dat de kerk ook de naam Rooms-Katholiek draagt. Dit geloof breidde zich uit over de wereld en begon macht uit te oefenen. Hierdoor ontstond er een geloofsstrijd en dat heeft geduurd tot 1800. God heeft toen Amerika uitgekozen om zijn waarheid terug te laten keren. Dat kon hij niet doen in Europa omdat dat daar de strijd heerste tussen geloven.

verschenen voor hem en zijn goede vriend Oliver Cowdery. Dit was een belangrijke stap in de kerk de herstelling van de Kerk van Jezus Christus noemt: het terugbrengen van de oorspronkelijke leerstellingen, organisatie en priesterschapsverordeningen. Tijdens de vertaling van de kroniek kwam het punt van dopen ter sprake. Smith en Cowdery wilden gedoopt worden maar wie gaat wie dopen? Zij stelden hun vraag aan God en Hij heeft toen Johannes de Doper gestuurd. Hij had de autoriteit van het Aronische priesterschap. Als opstane wezen kwam Johannes op aarde.

Grote Afval

De Heiligen der Laatste Dagen geloven dat Josepf in 1823 instructies kreeg van de engel Moroni, om een eeuwenoude kroniek te vertalen. Deze kroniek zou zijn geschreven op gouden platen door de profeet Mormon. Mormon leefde rond 400 na Christus in Amerika. Joseph publiceerde zijn vertaling in 1830 als het Boek van Mormon. Voordat hij de platen teruggaf aan de engel, werd hem toegestaan de platen te tonen aan elf getuigen, wiens verklaringen zijn opgenomen in het boek. In 1829 kreeg Joseph opnieuw een openbaring maar dan van drie apostelen. De apostelen Petrus, Jakobus en Johannes

Heiligen der Laatste Dagen geloven dat dit leven onderdeel uitmaakt van een door God ingesteld plan, dat wordt het Heilsplan of Plan van Zaligheid genoemd. De meeste mensen denken dat God op een gegeven moment dacht: ik ga nu de wereld scheppen. Maar God heeft eerst een plan gemaakt waarvan de schepping deel uitmaakt. Dat geldt ook voor ons bestaan hier op aarde.

Het evangelie spreekt hier ook over, begin met de schepping en het gaat door en blijft doorgaan. De korm-president vertelt dat in dit plan ook de komst van Jezus stond beschreven en zijn lijden, sterven en opstanding. Maar ook het verzoeningsplan en de mogelijkheid om ons te bekeren. Uiteindelijk is het doel dat wij bij God zullen komen om bij Hem te blijven en goden zullen worden. De Bijbel spreekt hier ook over: Gij zijt Goden. Wij zijn goden omdat we Zijn kinderen zijn.

Wij zijn Zijn kinderen

gegeven. Iedereen is vrij om te kiezen om God te begeren. Dat is iets waar heilig in geloven en respecteren. Door die vrije wil, na de val van Adam, was er de keuze om te kiezen tussen het goede en het kwade. Maar doordat wij de vrije wil hebben is er vaak gekozen voor het kwade. Jezus is toen op aarde gekomen om ons uit ons lijden de verlossen. Dat is n van de belangrijkste dingen die Jezus heeft gedaan. Daarnaast heeft Jezus het voor ons mogelijk gemaakt om weer terug te keren bij God.

De mens bestaat uit twee delen, het lichaam (tastbaar) en de geest die in het lichaam zit, vertelt Esser verder. De Heiligen der Laatste Dagen geloven dat zij, zoals zij nu leven in dit lichaam, al eerder in dit lichaam hebben geleefd bij God. Zij geloven dat rechtstreeks door God naar de aarde zijn gestuurd in dit lichaam. God is onze vader in de hemel, hij heeft ons daar verwekt en wij hebben bij Hem gewoond. Hij heeft ons ook in dit lichaam naar de aarde gestuurd. Zodat wij straks, net als Hem, een volmaakt lichaam kunnen krijgen. De korm-president vertelt dat eenmaal in dit lichaam, de mens allerlei beproevingen doorstaat zoals ziektes en momenten van vreugde en verdriet. Dat is ook de bedoeling voor de tijd dat wij hier zijn. Wanneer wij sterven, treedt de geest uit het lichaam. Op dat moment heeft het lichaam geen waarde meer. Als een geest eenmaal een lichaam toegewezen heeft gekregen, heeft de geest geen ander lichaam meer nodig. Esser bedoelt hiermee dat de geest wordt wedergeboren in hetzelfde lichaam. Tijdens de wedergeboorte staat het lichaam ergens anders op. De aarde is een station naar de eeuwigheid. Het lichaam staat dus op in een andere wereld. Jezus Christus was de eerste die ons heeft laten zien dat wij weer zullen opstaan. Hiervoor was het nooit gebeurd, dat een lichaam werd herenigd met een geest. God heeft ons allemaal de vrije wil

Vrije wil
Hij heeft gezorgd voor verzoening. God heeft de mensen vergeven en doordat Jezus de opstanding heeft laten zien, kunnen mensen weer bij God komen. Volgens de Heiligen der Laatste Dagen is Jezus na zijn dood naar de geestenwereld gegaan en heeft daar zijn evangelie gesproken. Iemand die zonder het woord van God te hebben gekend is gestorven, heeft de mogelijkheid gekregen deze alsnog te horen. Maar ook de doden hebben nog steeds de vrije wil om dit wel of niet te accepteren. De kerk houdt twee boeken aan, de Bijbel en het Boek van Mormon. De Bijbel is de 2000 jaar in verschillende handen geweest. Sommige hebben het gecorrigeerd of stukken eruit gelaten. De Bijbel is het woord van God maar doordat het in verschillende handen is geweest niet compleet.

Wij geloven in de Bijbel voor zover deze correct is vertaald. De Heiligen der Laatste Dagen geloven de Bijbel niets is zonder het Boek van Mormon en andersom. Samen vormen zij n geheel, de boeken vullen elkaar aan. De Here zegt ook: Neem het hout van Juda en neem het hout van Eprhem en voeg ze samen in n. Het hout van Juda is de Bijbel en dat van Eprhem is het Boek van Mormon. Zet ze samen en dan heb je geen gerommel meer. Men interpreteert de Bijbel zoals hij wil. De kerk gelooft dat het Boek van Mormon de Bijbel aanvult. Wij interpreteren de Bijbel niet, wij leven de Bijbel. Daarnaast geloven de leden van de kerk in de Articles of Faith. Dat zijn dertien richtlijnen die wij in ons leven toepassen en waar wij rekening mee houden.

Door in gebed te gaan komen wij in contact met God. Zijn antwoord is een openbaring. Wij leren onze leden om dagelijks in contact te zijn met God. Daarnaast vasten de kerkleden ook. Tijdens het vasten neem je afstand van aardse dingen. Dat wil zeggen dat je niet eet en drink en niet aan plezierige dingen denkt. Je zoekt contact met God. Vasten gebeurt wanneer je geen oplossing hebt voor bepaalde situaties. De kerk vraagt aan de leden om n keer in de maand te vasten maar wel met een doel. Want vasten zonder doel is gewoon honger lijden. Tijdens het vasten ontnemen wij ons twee belangrijke maaltijden, het ontbijt en het avondeten. De kerk vraagt ons om het geld dat wij hiermee besparen te doneren. Met dit geld kunnen andere leden geholpen worden, hier op Curaao maar ook in andere landen.

De leden dragen ook een tiende van hun inkomen af aan de kerk. Hierdoor zorgen wij ervoor dat de kerk blijft voortbestaan. De tiende is een wet van God en die moeten wij naleven. Met dit geld worden de gebouwen onderhouden of worden er nieuwe gebouwd. Maar wij helpen ook als er rampen of calamiteiten zijn ergens op de wereld. Daarnaast vragen wij de leden te doneren aan minderbedeelden, maar dat is geen verplichting. Alle uitgaves van de tiende zijn openbaar en kunnen door iedereen worden ingezien. Deze verslagen worden bijgehouden in Salt Lake City in Amerika. De leden zorgen ook voor elkaar. Dat doen wij gaves die vrijwillig worden gedoneerd. Daarnaast kennen wij geen betaalde leiders. Alle leiders in de kerk doen dit vrijwillig en ontvangen geen salaris.

De leden zorgen voor elkaar


Polygamie wordt vaak ook verbonden aan de kerk maar de korm-president zegt dat dit niet meer zo is en dat een kleine groep dit nog wel doet. Wij leven in de laatste periode, de bedoeling. In de bedeling zijn vorige bedelingen hersteld. Bijvoorbeeld de periode/bedeling van Adam, Noah, Abraham, Jozef, Jezus Christus, de apostelen en de periode van nu. Die zijn hersteld. En van de verordeningen die is hersteld is het meervoudig huwelijk. Het is bekend dat Abraham en zijn zonen Isaak en Jacob, Mozes, David en Salmon meerdere vrouwen hebben gekregen van God.

Het meervoudig huwelijk werd toen toegestaan door God. De kerk heeft deze periode dus wel gekent. Maar men moet niet denken dat elke man maar zomaar met meerdere vrouwen mocht trouwen. Dit gebeurde selectief aan de hand van een man zijn geloof en zijn taken binnen de kerk. Dat heeft geduurd tot 1890. Het meervoudig huwelijk was in strijd met de Amerikaanse wetgeving. Maar de wil van God staat boven die van een wet. Maar het werd steeds moeilijker voor leden om zich hieraan te houden. Toen de druk op de kerk zo groot werd heeft God gezegt dat we hiermee moesten stoppen. En sinds die dag wordt het meervoudig huwelijk niet meer nageleefd om God de regel heeft hersteld. Er zijn wel groepen dit het hier niet mee eens waren en zeiden dat dit niet het woord van God was maar dat het uit vrees is gedaan. Deze groepen splitste zich af van de kerk blijven dus polygamie uitoefenen. Zij noemen zich de Mormonen. Binnen de kerk worden de leden ook gedoopt. De laatste jaren is er kritiek geuit omdat de kerk ongevraagd mensen die zijn gestorven, zou hebben gedoopt. Esser legt uit waar dit vandaan komt. Jezus betrad de geestenwereld om tot de doden te spreken. Zij hebben het evangelie niet gekend, dat geldt ook voor de doop. We doen het niet ongevraagd maar dat wordt helaas wel zo genterpreteerd, zegt de korm-president. Nikademus vroeg aan Christus wat hij moest doen om in de hemel te komen.

maar dit wel in de geestenwereld heeft gehoord, is het lastig om te dopen. Want de geest heeft geen lichaam meer. Een geest die gedoopt wil worden kan dit ook niet zeggen en wij kunnen hen de vraag ook niet stellen. Daarom dopen wij voor hun. Maar dit mogen alleen familieleden zijn. Daar komt ook weer de vrije wil bij kijken. Wij dopen hen hier op aarde zodat zij in de geestenwereld de keuze hebben om de doop wel of niet aan te nemen. Dus wij dopen hen maar beslissen niet dat zij gedoopt zijn. Zouden wij hen niet dopen dat zou een overledene niet eens de keus hebben om de doop aan te nemen.

Dopen is reinigen
Christus antwoorde dat hij wedergeboren moest worden. Waarop Nikademus vroeg: moet ik dan weer in de buik van mijn moeder kruipen om weer geboren te worden? Jezus antwoorde dat weer geboren kon worden door water en geest. Dat houdt dus in dat hij gedoopt moest worden. Dopen is reinigen omdat niks onreins bij God kan komen. Esser zegt dat voor geesten anders ligt. Voor wie is gestorven zonder het evangelie te hebben gekend

Zowel mannen als vrouwen verspreiden het woord van God, zij worden zendelingen genoemd. Jonge mannen rond de achttiennegentienjaar kiezen ervoor om twee jaar op zending te gaan. Zij doen dit geheel uit vrije wil en bekostigen ook alle kosten die hier bij komen kijken. Voordat iemand op zending gaat wordt hij of zij vanaf jongs af aan voorbereid om de kennis van het evangelie op te doen en te kunnen delen. De korm-president vertelt dat jonge dames voor anderhalf jaar op zending gaan. Over het algemeen zijn het meer mannen dan vrouwen die op zending gaan. Bij mannen is de drang groter omdat zij zich verplicht voelen om dit te doen. Zij krijgen ook het priesterschap en willen daardoor God eren en dienen. Voor vrouwen ligt dat iets anders want zij hebben ook andere taken. Daarmee bedoelt Esser bijvoorbeeld het huwelijk of kinderen krijgen. Zij gaan pas op hun 21ste op zending.