CHI TIẾT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
3.ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
4.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
5.Ý NGHĨA ĐỀ TÀI
6.CẤU TRÚC ĐỀ TÀI

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.GIỚI THIỆU VỀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CỦ CHI
1.1.Quá trình hình thành
1.2.Đặc điểm và mục tiêu
1.3.Sơ đồ cơ cấu của bệnh viện
2.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC
2.1.Mức độ hài lòng trong công việc
2.2.Lý thuyết về sự hài lòng trong công việc
2.2.1.Thuyết nhu cầu cấp bậc của Maslow (1943)
2.2.2.Thuyết ERG của Alderfer (1969)
2.2.3.Thuyết hai nhân tố của Herzberg (1959)
2.2.4.Lý thuyết thúc đẩy theo nhu cầu của Mc Clelland (1988)
2.2.5.Thuyết công bằng của Adam (1963)
2.2.6.Thuyết kỳ vọng của Vroom (1964)
2.3.Các nghiên cứu liên quan đến sự hài lòng của công việc
2.3.1.Nghiên cứu của Smith, Kendall và Hulin (1969)
2.3.2.Nghiên cứu của Andrew (2002)
2.3.3.Nghiên cứu của Trần Kim Dung và các cộng sự (2005)

MÔ TẢ MẪU .Quy trình nghiên cứu 1.1.LÀM SẠCH DỮ LIỆU 2.4.Nghiên cứu của Keith và John (2002) 2.THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 1.5.Bản chất công việc 2.4.Kiểm định tin cậy của thang đo 2.Lãnh đạo 2.Tiền lương 2.Nghiên cứu của Tom (2007) 2.Nghiên cứu của Richard A.Kiểm định sự bằng nhau giữa các giá trị trung bình của các đặc trưng cá nhân 2.3.4.3.6.3.Đồng nghiệp 2.3.Murray (1999) 2.5.Quá trình thu thập thông tin 2.Phương pháp nghiên cứu 1.4.1.4.Nghiên cứu của Luddy (2005) 2.3.4.7.Hệ số tương quan và phân tích hồi quy tuyến tính CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1.6.5.Thang đo 1.3.Chọn mẫu 1.2.2.4.2.Công cụ thu thập thông tin – Bảng câu hỏi 1.5.4.Mô hình nghiên cứu CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.4.6.Cơ hội đào tạo và thăng tiến 2.KỸ THUẬT PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THỐNG KÊ 2.3.Môi trường làm việc 2.2.1.4.Các yếu tố tác động tới sự hài lòng trong công việc 2.

Sự hài lòng công việc theo thâm niên 4.1.4.Kiểm định các giả thiết 5.Sự hài lòng công việc theo giới tính 4.2.HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO .2.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CB – CNV BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CỦ CHI 3.2.1.Sự hài lòng công việc theo vị trí công việc 5.6.5.3.Xem xét ma trận hệ số tương quan 5.KIỂM ĐỊNH SỰ HÀI LÒNG CÔNG VIỆC THEO CÁC ĐẶC TRƯNG CÁ NHÂN 4.Sự hài lòng công việc theo độ tuổi 4.KẾT LUẬN VỀ SỰ HÀI LÒNG CÔNG VIỆC 1.Xây dựng phương trình mô hình hồi quy tuyến tính\ 5.PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH 5.3.Đánh giá độ phù hợp của mô hình 5.Tóm tắt nội dung nghiên cứu 1.4.Sự hài lòng công việc theo trình độ học vấn 4.PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO 4.Sự hài lòng công việc chung 4.Kiểm tra các yếu tố vi phạm giả định CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 1.1.5.3.Tóm tắt kết quả nghiên cứu 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful