அந஻஬ி஦ல்

அற்பு஡ம்
கல்஬ிய஦ ஬ப஥஺க்கும்
஢஻கழ்ச்ச஻஦ின் பத஺து ப஥஺கன்
சஞ்ஜீ஬ண஺ல் ஬஫ங்கப்தட்டது
஢஺ள்: 11.07.2012
இடம்: ஢஺கர்பக஺
஬ில்

இந்஡ அந஻஬ி஦ல் ஋ன்தது஡஺ன்
஋ன்ண?
• ஢஥க்குள்ளும் ஢஥க்கு வ஬பி஦ிலும் உள்ப஬ற்யந
அந஻஬து, த஦ன்தடுத்து஬து இய஬ப஦. அட௃ ப௃஡ல்
அண்டம் ஬ய஧ அயணத்ய஡ப௅ம் அந஻஬ப஡ அந஻஬ி஦ல்
஋ன்க஻ந அற்பு஡ம். ஌ன் ஋஡ற்கு ஋ன்க஻ந பகள்஬ிக்கு
஬ியட க஺ண்ததும் ஡பே஬தும் ஡஺ன் அந஻஬ி஦ல்.
உ஡஺஧஠஥஺க ஢஥க்கு ஒபி ஡பேம் சூரி஦ன் ஋ப்தடி ஢஥க்கு
ஒபி உண்ட஺க்க஻த் ஡பேக஻நது, பூ஥஻ ஌ன் சுற்றுக஻நது.
இந்஡ ஬ிண் வ஬பி஦ில் ஋ன்ண஡஺ன் இபேக்க஻நது
஋ன்தய஡ ஋ல்ன஺ம் அந஻஦ உ஡வு஬து
அந஻஬ி஦ல் ஡஺ன். ஌ன் ஢஺ம் இவ஡ல்ன஺ம்
வ஡ரிஞ்சுக்கட௃ம் ஢஺ன் இவ஡ல்ன஺ம்
வ஡ரிஞ்சுக்கயபன்ண஺லும் சூரி஦ன்
, பூ஥஻, ஆக஺஦ம் ஬ிண்வ஬பி ஋ல்ன஺ம்
இபேந்துட்டு஡஺பண இபேக்கும் ஢ீங்க சுண்டக்க ஥ண்டக்க
பகள்஬ி கூட பகட்கன஺ம். ஌ன், ஋ன்க஻ந பகள்஬ி ஡஺ன்
அந஻஬ி஦லுக்கு அடிப்தயட. அய஡ ஢஺஥ பகட்டு
அந஻஬ி஦ல்ங்க஧ அற்பு஡த்ய஡ வ஡ரிஞ்சுக்குப஬஺ம்

அந஻஬ி஦ல் இல்ன஺஡ இடப௃ம்
இல்யன ஢஺ளும் இல்யன
• அந஻஬ி஦ல் ஋ன்தது ஢஺ம் ஢ன஥஺கவும்
஬ப஥஺கவும் ஬஺஫ பத஺க்கு஬஧த்஡஻ற்க஺ண
஬஺கணங்கள், வசல் பத஺ன் பத஺ன்ந
வ஡஺யனத் வ஡஺டர்பு ச஺஡ணங்கள்,
஬ட்டு

உதப஦஺க ச஺஡ணங்கள் ஥ற்றும்
வத஺பேட்கள், இ஧ய஬ப் தகன஺க்கும் ஥஻ன்
஬ிபக்குகள், உடுத்துக்வக஺ள்ப து஠ிகள்,
இபேக்கும் இபேப்திடம் அயணத்ய஡ப௅ம்
஬஫ங்க஻ உள்பது. இ஡ண஺ல் அந஻஬ி஦யன
த஦ன்தடுத்஡஺஡ ஬பட஺,

ஊப஧஺, ஢க஧ப஥஺,
அலு஬னகப஥஺ ஥ற்றும் வ஡஺஫஻ல்அகப஥஺
இல்யன

ப௃஡ல்பன ஢஥க்குள்பப ஋ன்ண஡஺ன்
இபேக்குன்னு வ஡ரிஞ்சுக்குப஬஺ம்
• ஢ம்஥ உடம்புங்க஻நது ஒபே
அற்பு஡஥஺ண ஋ந்஡஻஧ம். ஢ம்஥
உடம்யத சுற்ந஻ப௅ம் உள்பபப௅ம்
த஺துக஺ப்த஺ இபேக்க஻ந ஋லும்பு
஥ண்டனம், சு஬஺ச ஥ண்டனம், ஧஡஡
ஓட்ட ஥ண்டனம், ஜீ஧஠
஥ண்டனம் இவ஡ல்ன஺ம்஡஺ன் ஢ம்஥
உடம்பு. சுபேக்க஥஺ இவ஡ல்ன஺ம்
஋ன்ணன்னு தடங்கள் ப௄ன஥஺
வ஡ரிஞ்சுக்கன஺ம்

஋லும்பு ஥ண்டனம். ஢஺ம் திநக்க஻஧ப்த 350 ஋லும்புகள் உடம்திபன இபேக்கு. வதரி஦஬ங்க
ஆகும்பத஺து 206 ஋லும்புகள் ஡஺ன் இபேக்கு. இது ஌ன் ஋ன்ந஺ல் ச஻ன ஋லும்புகள் ஒன்ந஺ பசர்ந்து ஒப஧
஋லும்பு ஆகு஧஡஻ண஺பன. ஋லும்புகள் ஒன்ந஺ இய஠ஞ்சு ப௄ட்டுக்கப஺ ஆகுது. ஋லும்தின் வ஬பிப்தகு஡஻
ச஬஬஺ல் ப௄டதட்டிபேக்குது. ஋லும்பு ப௃யணகள் ஬ழு஬ழுப்த஺ண ஡஻஧஬த்஡஺பன ஢஺஥ இ஦ங்கும்பத஺து
ஒன்பந஺ட ஒன்ந஺ உ஧஺஦஺஥ த஺ர்த்துக்குது. ஋லும்புகள் ஡யச ஢஺஧஺பன திடிக்கப்தட்டிபேக்கு

சு஬஺ச ஥ண்டனம். ஢஺஥ சு஬஺ச஻க்க உ஡வுது. ஢஺஥ சு஬஺ச஻க்கும்பத஺து ஢ம்஥ உடம்பு ஢஥க்கு
ப஬ண்டி஦ ஆக்ச஻ஜயண உள்பப இழுத்து ப஬ண்ட஺஡ க஺ர்தன் யட ஆக்யசயட வ஬பி ஬ிடுது

஧த்஡ ஓட்ட ஥ண்டனம். ஧த்஡ம்஡஺ன் ஒபே ஬஺கண ஥ண்டன஥஺க ஢ம்஥ உடம்பு
வசல்களுக்கு ப஡ய஬஦஺ண ஆக்ச஻ஜயண வக஺ண்டு பத஺ய் க஫஻வுவத஺பேட்கயப
வ஬பிப஦ வக஺ண்டு பத஺க஻ந ஬஺கண ஥ண்டனம். ஢஥து இ஡஦ம் ஡஺ன் இந்஡ ஬஺கண
஥ண்டனத்ய஡ இயட ஬ிட஺து இ஦க்க஻ வக஺ண்டிபேக்க஻஦ தம்ப்

஢஺ன் இ஡஦ம்ண஺ இப்தடி இபேக்கும்னு ஢஻யணச்சுட்டு
இபேந்ப஡ன்,. ஆண஺ ஒபே ஢஺ள் ஬஺த்஡஻஦஺ர் இப்தடி ஒபே
தடம் ஬ய஧ஞ்சு க஺ட்டிண஺ர்! ஢யகச்சுய஬ க஺ர்ட்டூன்!

ஜீ஧஠ ஥ண்டனம். ஢஺஥ ச஺ப்திடந உ஠வு஡஺ன் ஢஺஥ உ஦ிர் ஬஺஫வும் இ஦ங்கவும்
ப஡ய்஥஺ணம் ஆக஻ந வசல்களுக்கு ப஡ய஬஦஺ண ப௄ன வத஺பேட்கயப வக஺டுக்க஻நது.
஢஺ம் ச஺ப்திடுக஻ந தல்ப஬று ஬ி஡஥஺ண உ஠ய஬ப௅ம் திரித்து உடம்தின் ஒவ்வ஬஺பே
த஺கத்துக்கும் வக஺ண்டு பத஺஬து஡஺ன் ஜீ஧஠ ஥ண்டனம்

ஆப஧஺க்஦ ஬஺ழ்வுக்கு அடிப்தயட அயணத்து
சத்துக்களும் உள்ப உ஠வும் உண்ட஺க஻ந க஫஻வு
வத஺பேட்கயப ப௃யந஦஺க வ஬பிப஦ற்று஬தும் ஡஺ன்

• ஆப஧஺க்஦த்஡஻ற்க்க஺ண சரி஦஺ண
உ஠ய஬த் ஡஺ன்
சரி ஬ிக஻஡ உ஠வு ஋ன்க஻பந஺ம்.
இய஡ப்தற்ந஻ ஬ிரி஬஺க திநகு
த஺ர்ப்பத஺ம்

அற்பு஡ம்னு வச஺ல்ன஻ட்டு ஒபே அற்பு஡த்ய஡ப௅ம்
த஺க்கயனன்னு வச஺ல்னநீங்க. இப஡஺ அதுக்குள்ப
பத஺பந஺ம்

• அந஻஬ி஦லுயட஦ அற்பு஡஥஺ண
஬ிச஦ப஥ அ஡ன் ப௄ன஥஺ ஬ர்ந
கண்டு திடிப்புகள் அ஡஻ச஦
஢஻கழ்வுகள்஡஺ன்
. அய஡ இப்பத஺ த஺க்க பத஺பந஺ம்

வசல் பத஺ன் துப்த஺க்க஻

துப்த஺க்க஻ய஦ வசல் பத஺ன் ஆக ஢஻யணத்து பதசும்
ஒபே ஢யகச்சுய஬ க஺ர்ட்டூன்!

஡ண்஠ ீர் இல்ன஺ய஥ப஦ குபிக்கன஺ம் வ஡ன்
ஆப்ரிக்க஺ ஥஺஠஬ர் கண்டு திடிப்பு

அடி வ஡஺யன஬ில் இபேந்து ஬ி஧ல்
ப஧யகய஦ தடம் ஋டுக்கும் பக஥஧஺

உ஠வு வத஺பேயப தன ஢஺ள் வகட஺஥ல்
த஺துக஺க்கும் பதப்தர். ஒபே இந்஡஻஦஺ ஬ம்ச஺஬பி
வதண்஠ின் அரி஦ கண்டுப்திடிப்பு

உண்ய஥ வக஺சு அல்ன! இ஦ந்஡஻஧ வக஺சு.
உபவு த஺ர்க்க த஦ன்தடுத்஡ தடும்

஥டக்க஻ உபேட்டி வக஺ள்பகூடி஦ க஺ர்

கம்ப்பெட்டர் இன் சூட்யட த஦ன் தடுத்஡஻
஬பர்க்க ப்தடும் பக஺துய஥ புல்

க஺ற்ந஻லுள்ப ஥஺சு வத஺பேட்கயப அகற்றும் து஠ி. து஠ி஦ில்
பசர்க்கப்தட்ட க஻ரி஦஺ ஊக்க஻கபின் ப௄னம் ஥஺சு வத஺பேட்களுடன்
஬ியண புரிந்து அகற்றுக஻நது

சூட஺ண ப஢஧த்஡஻ல் வ஬ப்தத்ய஡ உள்஬஺ங்க஻ குபிர்
ப஢஧த்஡஻ன் பத஺து வ஬பி ஬ிடும் வத஺பேட்கள் அடங்க஻஦
஬ிண்வ஬பி வ஡஺஫஻ல் நுட்தம் வக஺ண்ட சட்யட

ப௃டிப஬ இல்ன஺஥ல் ஬பர்ந்து வக஺ண்டிபேக்கும்
அந஬ி஦ன஻ல் இது பத஺ன்ந அற்பு஡ங்கள் ஌஧஺பம்
ஒபே ச஻ன஬ற்யந ஥ட்டுப஥ இங்பக க஺ட்ட ப௃டிந்஡து

• இது பத஺ன்ந அற்பு஡ங்கயப
த஺ர்க்க஻ந ஥஺஠஬ர்கள் அந஻஬ி஦ல்
஬சப்தட ப஬ண்டும். இது பத஺ன்ந
அற்பு஡ங்கயப உபே஬஺க்கும்
ஆர்஬த்ய஡ வதந ப஬ண்டும்
஋ன்தப஡ இ஬ற்யந க஺ட்டும்
ப஢஺க்கம்

அட௃ ப௃஡ல் அண்டம் ஬ய஧
• அட௃ ப௃஡ல் அண்டம் ஬ய஧ அந஻஬ி஦ல்
த஧ந்஡஻பேக்க஻நது. அ஡஻ல் ப஡டத் ப஡ட புய஡஦ல்
அள்பி வக஺ள்பன஺ம். அப௃஡஥஺க தபேக஻
வக஺ள்பன஺ம்.
அட௃ ஋ன்தது ஋ல்ன஺ வத஺பேட்களுக்கும்
அடிப்தயட஦஺ண ஥஻க ஥஻க ஥஻க ச஻று கண்ட௃க்கு
஋ட்ட஺஡ வத஺பேள். இ஡ற்க்குள்ளும்
இன்னும் கண்டுதிடிக்கதட஺஡ வத஺பேட்கள்
இபேக்க஻ன்நண. ஢஥க்குள்ளும் அட௃க்கள்
இபேக்க஻ன்நண. வச஺ல்ன பத஺ண஺ல் ஢஺ம்
அட௃க்கப஺ல் ஆண஬ர்கள்஡஺ன்
அண்டம் ஋ன்தது ஢஥து பூ஥஻, ஥ற்ந க஻஧கங்கள்,
சூரி஦ன், சூரி஦ன் பத஺ன்ந ஥ற்ந ஢ட்சத்஡஻஧ங்கள்,
஢ட்சத்஡஻஧
஥ண்டனங்கள் ஋ல்ன஺ம் அடங்க஻஦து஡஺ன். ஢஺ப௃ம்
அண்டத்஡஻ன் தகு஡஻ப஦

அட௃வுக்குள் இன்னும் கண்டுதிடிக்கதட஺஡ வத஺பேட்கள் இபேக்க஻ன்நண ஋ன்று
த஺ர்த்ப஡஺ம். ச஥ீ தத்஡஻ல் கடவுபின் வத஺பேள் ஋ன்று வச஺ல்னப்தட்ட ஹ஻க்ஸ்
பத஺ச஺ன் கண்டுப்திடிக்கப்தட்டது உனக ப௃ழுதும் த஧ த஧ப்த஺க பதச ப்தட்டது

• அட௃வுக்குள் இபேக்க஻ந ஥ற்ந ஋ல்ன஺
வத஺பேட்களுக்கும் ஋யடய஦த் ஡பேம் இந்஡ ஹ஻க்ஸ்
பத஺ஸ஺ன் குந஻த்து 1960 இல் தீட்டர் ஹ஻க்ஸ்
஋ன்ந பத஧஺ச஻ரி஦ர் ஡ணது ஆய்ய஬ வ஬பி஦ிட்ட஺ர்.
஥஻க குயநந்஡ க஺னப஥ ப஡஺ன்ந஻ உடபண ஥யநந்து
஬ிடுக஻ந இ஬ற்யந திடிக்க ப௃஦ற்ச்ச஻ வசய்஦ப்தட்டு
இப்பத஺து ஡஺ன் கண்டு திடிக்கப்தட்டது. இந்஡
ஹ஻க்ஸ் பத஺ஸ஺ன் வத஦ரில் உள்ப பத஺ஸ஺ன்
சத்ப஦ந்஡஻஧ பத஺ஸ் ஋ன்க஻ந இந்஡஻஦
஬ிஞ்ஞ஺ணி஦ின் வத஦ரில் அ஬ர் வசய்஡ அட௃
வத஺பேட்கள் ஆ஧஺ய்ச்ச஻க்க஺க ய஬க்க தட்டது
ஆகும்

ஹ஻க்ஸ் பத஺ச஺யண கண்டு திடிக்க
த஦ன்தடுப்தட்ட வதரி஦ பஹ஡஧ன் இ஦ந்஡஻஧ம்

஢஻கழ்ச்ச஻ய஦ ஆப஧஺க்஦஥஺க ஢஻யநவு வசய்஦
஥ீ ண்டும் உ஠வு தற்ந஻஦ ஬ிபக்கம்

ஆப஧஺க்஦ ஬஺ழ்஬ிற்கு அடிப்தயட ப௃யந஦஺ண ச஥ச஼஧஺ண சரி
஬ிக஻஡ உ஠வு. ஋ல்ன஺ சத்து வத஺பேட்களும் வக஺ண்டு ஋பி஡஻ல்
ஜீ஧஠ித்து க஫஻வுகள் ஋பி஡஻ல் ஢ீங்கும் உ஠வு஡஺ன் அது. ஢஥து
உ஠வு வசரிக்கும் பத஺து ஢஥து வசல்கயப ஡஺க்கும் ஬ியண
புரிப௅ம் வத஺பேட்கள் உற்தத்஡஻஦஺க஻ன்நண. சரி ஬ிக஻஡ உ஠஬ில்
உள்ப சத்து வத஺பேட்கபப இந்஡ ஬ியண புரிப௅ம் வத஺பேட்கயப
ச஥ன் வசய்து உடம்புக்கு த஺஡஻ப்பு இல்ன஺஡ தடி வசய்க஻ன்நண.
க஺ர்பத஺யஹட்ப஧ட் ஋ன்க஻ந ஥஺வு வத஺பேள், ப்ப஧஺டீன் ஋ன்க஻ந
பு஧஡ம், ஬ிட்ட஥஻ன்கள்,வக஺ழுப்பு, ஡஺து உப்புக்கள், ஢஺ர்ச்சத்து
இய஬஡஺ன் அந்஡ சத்து வத஺பேட்கள்'. ஥஺வு சத்து ஢஺ம் ச஺ப்திடும்
அரிச஻, பக஺துய஥ பத஺ன்ந஬ற்ந஻லும், ப்ப஧஺டீன் தபேப்பு ஬யககள்,
பச஺஦஺ பத஺ன்ந஬ற்ந஻லும், வக஺ழுப்பு சய஥஦ல் ஋ண்ய஠஦ிலும்,
஬ிட்ட஥஻ன்கள்,஡஺து உப்புக்கள், ஢஺ர்ச்சத்து ஆக஻஦ய஬ க஺ய்கந஻கள்
த஫ங்கபிலும் இபேக்க஻ன்நண. ஋ப்தடி ஋ல்ன஺ சத்து
வத஺பேட்கயபப௅ம் வதறு஬து குந஻ப்த஺க சம்ய஥க்க஺஥ல் ச஺ப்திடும்
உ஠஬ில் இபேந்தும் வதநன஺ம் ஋ன்த஡ற்க஺ண வசய்ப௃யந
஬ிபக்கத்ய஡ இப்பத஺து த஺ர்க்கன஺ம்.

இது ஬ய஧ அந஻஬ி஦ல் அற்பு஡த்ய஡ கண்டு பகட்ட
அணய஬பேக்கும் ஢ன்ந஻

• ப஥஺கன் சஞ்ச஼஬ன்

• அந஻஬ி஦ல் ஥ற்றும் அந஻஬ி஦ல் கய஡
஋ழுத்஡஺பர்
• Event and broadcast Organizer, India,
Astronomylive.com
• Feature Writer: Nano Digest

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.