SULIT NAMA MURID: _ KELAS: _

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN PERAK DAN MAJLIS GURU BESAR NEGERI PERAK

PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR 2012
MATEMATIK
KERTAS 1 TAHUN6

Satu Jam

JANGAN BUKA MODUL INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. 2. 3. 4.

Kertas modul ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Jawab dengan menghitarnkanruangan padakertasjawapan, Bagi setiap soalan, hitamkan satu ruangan sahaja. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

Kertas modul ini mengandungi 24 halaman bercetak

SULIT 1 Diagram I shows two number cards. Rajah 1 menunjukkan dua kad nombor. 165318

2

015/1

I

76496

Diagram 1 Rajah 1 Find the product of the value of the digit 5 and the value of digit 9. Carl hasi! darab bagi nilai digit 5 dan nilai digit 9. A B 45 4500 45000 450000

C
D

2

Diagram 2 consists of several squares of the same size. Rajah 2 terdiri daripada beberapa segi empat sarna yang sarna saiz.

Diagram 2 Rajah 2 What is the fraction of the shaded region? Apakah pecahan kawasan yang ber!orek? A B

9
30

11
30 3 10 3

C
D

01511

© 2012 Hak Cipta Sektor Pengurusan

Akademik

Jabatan Pelajaran PerakIMGB

Negeri Perak

SULIT

SULIT

3

015/1

3

Which of the following

number is smaller than 8 ~ ? 1000

Antara yang berikut, yang manakah bernilai lebih kecil daripada 8 231 ?
1000

A
B

8·321 8·312 8·231 8'213

C
D

4

Diagram

3 shows the time

in the 24-hour system.

Rajah 3 menunjukkan waktu dalam sistem 24 jam.

r
A 2.05 p.m. 2.05 a.m. 10.05 p.m. 10.05 a.m.

22:05
Diagram 3

Rajah 3
Convert the time to the 12-hour system.

Tukarkan waktu itu dalam sistem 12jam.

B

e
D

5

8 -4 kg - 500 g = A 8900 g 7900 g 7 100 g 3400 g

B

e
D

[ Lihat halaman sebelah

SULIT

4

01511

6

4-+ 8= 5

2

A
B C D

~ 20

11 9

20

3 8 2
5

7

Diagram 4 shows a triangular prism. Rajah 4 menunjukkan prisma segi tiga.

Diagram 4 Rajah 4 Which of the following is the correct net of the prism? Antara yang berikut, yang manakah bentangan yang betul bagi prisma itu'!

A

c

B

D

015/1

© 2012 Hak Cipta Sektor Pengurusan

Akademlk

Jabatan Pelajaran PerakIMGB

Negeri Perak

SlIT IT

SULIT 4 1 5--1--2-= 5 2 A
1'. ,

S 7 10

015/1

8
~.

3 220 2__!__ 10 3 15 1 12

I

B C D

9

20% ofRM450

=

20% daripada RM450 = A B C D RM9000 RM900 RM90 RM9

10

7 654 + 987 x 60 = Round off the answer to nearest thousands. Bundarkan jawapan kepada ribu yang terdekat. A B 66800 66900 67000 68000

~%

C D

..

'j

11

3·99 + 40 - 0·5 = A B C D 43·99 43·49 4·34 3·89

[ Lihat halaman sebelah
f)1 ,,/1
Ii'! ') ')

SULIT 12 RM600 A B C D

6

015/1

x

15 =

RM90 RM900 RM9000 RM90000

13

0.7 million - 78 thousand = 0.7 juta -78 ribu
A

6922000 692200 622000 62200

B C D

14

1·05 X 8 = A B C D 8~ 5

8i
4~

5

5 5

4.±

15

A kindergarten has 250 kids. 32% of them are girls. What is the number of girls in the kindergarten? Sebuah tadika mempunyai 250 orang kanak-kanak. 32% daripadanya ialah budak perempuan. Berapakah bilangan budak perempuan yang ada di tadika itu? A B C D 75 80 160 8000

015/1

© 2012 Hak Cipta Sektor Pengurusan

Akademik

Jabatan Pelajaran PerakIMGB

Neger! Perak

SULIT

SULIT 16 RM85 - RM12.25 + 705 sen A B RM72.75 RM79.80 RM80.25 RM143.25

7

01511

=

C
D

17

2 - km - 1 200 m + 890 m =
4

1

A B C D

160m 1690 m 1940m 2190 m

18

4l

2
1

hours - 2 hours 55 minutes =

4- jam - 2jam 55 minit =

2

A
B

l.hour 35 minutes
1 jam 35 minit 1 hour 55 minutes

1jam 55 mini!
C 2 hours 35 minutes 2jam 35 minit D 7 hours 35 minutes 7 jam 35 minit 1

19

2-1-"'-5=
2 Give the answer, in mi. Beri jawapan, dalam mi. A 0·5 50 300 500 [ Lihat halaman sebelah SULIT

B C
D

01511

© 1012 Hak Cipt« Sektor Pengurusan

Akademik

Jabawn

Pelajaran Pel'akIMGB Negeri Pel'ak

SULIT
20

8 Table 1 shows the number of pizzas sold in 4 days. ladual 1 menunjukkan bilangan piza yang dijual dalam 4 hart. Day Hari Friday Jumaat Saturday Sabtu Sunday Ahad Monday Isnin Table 1 laduall Calculate the average number of pizzas sold in a day. Hitung purata piza yang dijual dalam sehari.
A 40

01511

Number of pizza Bilangan piza 36
41

52 39

B

42

C
D

43
44

21

There are 252 coins in a coin box. ~ of the coins are 50 sen coin. ~ of the

9

4

remaining coins are 20 sen coin and the rest of the coins are 10 sen coin. How many 10 sen coins are there in the coin box? 2 Terdapat 252 keping duit syiling di dalam sebuah tabung. - daripada jumlah

9

bilangan duit syiling itu adalah 50 sen. - daripada bakinya adalah duit syiling

3

4

.

20 sen dan sefebihnya adalah duit syiling 10 sen. Berapakah bilangan keping duit syiling 10 sen yang tinggal di dalam tabung itu? A B C D
015/1

203 196 56 49
~aTT.TT

© 2012 Hak Ciptu Sektor Pengurusan

Akademik

Jabatan Pelajarun PeraklMGB

Neeeri Perak

SULIT 22

9

015/1

Diagram 5 shows a cube S and a cuboid T. Rajah 5 menuniukkan kubus S dan kuboid T.

.---------:00
T

3cm Diagram 5 Rajah 5 The volume of cube S is _!_ of the volume of cuboid T. 4 Calculate the total volume, in ern', of cube S and cuboid T. 1 lsi padu kubus S ialah - daripada isi padu kuboid T.

4

Hitung jumlah isi padu, dalam em', bagi kubus S dan kuboid T.

A
B C D12

135
108 27

23

Diagram 6 shows a basket of oranges. Anis buys 5 baskets of oranges as shown. 15% of the total oranges are rotten. How many oranges are rotten? Rajah 6 menunjukkan sebakul buah oren. Ants membeli 5 bakul buah oren seperti yang ditunjukkan. 15% daripada jumlah buah oren adalah busuk. Berapakah bilangan buah oren yang busuk?

280 oranges 280 biji oren

A
B C

42 210 1 190 1400

Diagram 6 Rajah 6

n
015/1

© 1012 Hak Cipta Sektor Pengurusan

Akademlk

Jabatan Pelajaran PerakIMGB

[ Lihat halaman sebelah Negeri Perak SULIT

SULIT 24

10

01511

Diagram 7 shows the price of a television. The price of the rice cooker is not shown. Rajah 7 menunjukkan harga sebuah televisyen. Harga bagi periuk nasi tidak ditunjukkan.

RM2900

Diagram 7 Rajah 7 The price of the rice cooker is

! of the price of the television.
8

What is the price of the rice cooker? 1 Harga periuk nasi ialah - daripada harga televisyen.

8

Berapakah harga periuk nasi itu't A B C RM362·50 RM365'00 RM372·50 RM375'OO

D

015/1

© 2012 Hak Cipta Sektor Pengurusan

Akademik

Jabatan Pelajaran Perak/MGB

Negeri Perak

SULIT

SULIT
25

11
Diagram 8 shows the time Puan Maria reached Taiping in the morning. Rajah 8 menunjukkan waktu Puan Maria tiba di Taiping pada suatu pagi.

015/1

Diagram 8 Rajah 8 The time taken by Puan Maria to travel from Kuala Lumpur to Taiping is At what time did she leave Kuala Lumpur? Masa perjalanan yang diambil oleh Puan Maria dari Kuala Lumpur ke Taiping ialah

41 hours.
4

43 .

ir:
10.35 a.m. 6.20 a.m. 6.05 a.m. 5.55 a.m.

Pukul berapakah dia bertolak dart Kuala Lumpur? A B

e
D

01511

© 201] Hak Cipta Sektor Pengurusan

Akademik

Jabatan Pelajaran Perak/MGB

r Lihat halaman sebelah Negeri Perak SULIT

SULIT 26

12 Diagram 9 shows the mass of a bag with 6 simi1ar books inside the bag. Rajah 9 menunjukkanjisim

015/1

sebuah beg dan 6 buah buku yang sama di dalam beg itu.

The mass of a book is 400 g. What is the mass, in kg, of the bag? Berat sebuah buku ialah 400 g. Berapakah jisim, dalam kg, beg itu'] A B 0·S5 1·1 850 I 100

C
D

27

Diagram 10 shows the price and discount given for a laptop. Rajah 10 menunjukkan harga dan diskaun yang diberi untuk sebuah komputer riba.

Diagram 10 Rajah 10 What is the price of the laptop after discount? Berapakah harga komputer riba setelah diberi diskaun?
A

RM137.50 RM412.50 RM2337.50 RM2612.50
© 2012 Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelujuran PeraklMGB Negeri Perak

B C
D 015/1

SULIT

SULIT 28

13 Table 2 shows the mass of two types of fruits. Jadual 2 menunjukkan jis im dua jenis buah-buahan.

015/1

Fruit

Pineapple

Buah
Mass Jisim

Nanas
0·8 kg Table 2 Jadual2

Watermelon Tembikai 1 1- kg 4

Calculate the total mass of 3 pineapples and 2 watermelons. Hitungjumlahjisim A B C D 2 kg 50 g 2 kg 900 g 4 kg 400 g 4 kg 900 g 3 biji nanas dan 2 biji tembikai.

29

Diagram 11 shows the volume of water in three containers, S, T and U. Rajah 11 menunjukkan isi padu air dalam tiga buah bekas, S, T dan U.

2-e

1

5

@
T
Diagram II Rajah 11 U isi padu air dalam tiga bekas itu?

S

What is the total volume of water in the three containers? Berapakahjumlah A B C D 015/1 31530

me

31430 ml 21530 ml 21430 ml [ Lihat halaman sebelah Negeri Perak SULIT

© 2012 Hak Cipta Sektor Pengurusan

Akademik

Jabatan Pelajaran PeraklMGB

SULIT 30

14
Table 3 shows the length of 4 woods. The length of wood S is not shown.

01511

ladual 3 menunjukkan panjang 4 batang kayu. Panjang kayu S tidak ditunjukkan.

Wood Kayu p

Length of wood Panjang kayu -m

3 4

Q

0·6 m

R

15 em longer than wood P 15 em lebih panjang daripada kayu P

S
Table 3 ladual3 The average length of the 4 woods is 0·8 m. What is the length, in em, of S? Purata panjang 4 batang kayu tersebut adalah 0·8 m. Berapakah panjang, dalam em, bagi S? A B C D 270 230 100 95

015/1

© 2012 Hak Cipta Sektor Pengurusan

Akademik

Jubatan Pelajuran PeraklMGB

Negeri Perak

SULIT

SULIT 31

15 Diagram 12 consists of squares of the same size. Rajah 12 terdiri daripada petak-petak segi empat sama yang sama besar.

015/1

Diagram 12 Rajah 12 The area of the shaded part is 36 crrr'. Find the area of the unshaded part. Diberi luas kawasan berlorek adalah 36 cm''. Cari luas kawasan tidak berlorek. A B 12 cm2 16 cnr' 18cm2 20 cm '

C
D

015/1

© 2012 Hak Cipta Sektor Pengurusan

Akademik

Jabatan Pelajaran PeraklMGB

[ Lihat halaman sebelah Negeri Perak SULIT

SULIT 32

16

01511

In a Mathematics class, each pupil is given a piece of ribbon measuring 4 m long. The following is the dialogue between four pupils. Dalam satu kelas Matematik, setiap murid diberikan riben berukuran 4 Berikut ialah perbuaian antara empat orang murid.
ill panjang.

Azmi

: I have used 3·5 m of the ribbon. : Saya teiah menggunakan 3·5 m riben. : I have used 3 m 40 em of the ribbon. : Saya telalt menggunakan 3 ill 40 em riben. : I have 2__ of the ribbon left. 4 : Saya masih ada

Mira

Ravi

l_
4

daripada riben itu.

Vivi

: I have 1·5 m of the ribbon left. : Saya masih ada 1,5 m riben.

Based on the dialogue, calculate the average, in m, of the ribbon used by the pupils. Berdasarkan perbualan itu, hitung purata, dalam m, panjang riben yang digunakan. A B C D 3·1 3·3 3·35 3·75

015/1

© 2012 Hak Cipt« Sektor Pengurusan

Akademik

Jabatun Pelajaran PerakiMGB

Negeri Perak

SULIT

SULIT
33

17

015/1

Diagram 13 is a pictograph showing the number of computers sold by a company in four months. Rajah 13 ialah piktograf yang menunjukkan bilangan komputer yang dijual oleh sebuah syarikat dalam tempoh empat bulan.

January Januari February Februari March Mac April April

a
A B 80 76

a

sasaaa saaaa aaaas aaa
represents mewakili

Diagram 13 Rajah 13

D computers D komputer

The number of computers sold in these 4 months are 1 520. What is the number of computers does each represent?

a

Bilangan komputer yang dijual dalam masa 4 bulan ialah I 520 unit. Berapakah bilangan komputer yang diwakili oleh setiap,lq, ?

C

70
50

D

[ Lihat halaman sebelah
III ell
I'M .....f.lt ....

n'_,.

".,!_"'~

C'~'".-~_ n_~........ ,.,.. _.. . _

,4,.....

J"" ......

u" '.,_'-....

4 .... ~.

n ...I~: .. _..... _

D ...... '~.nt..fr-D ~

l\J~n-~_:

D.,;jOn'"

~ITT .IT

SULIT

18

015/1

34

Diagram 14 shows a pie chart showing the percentage of grades of pupils for the 2011 UPSR test in Mathematics of a school. Rajah 14 menunjukkan sebuah carta pai peratusan pencapaian gred murid da/am ujian UPSR 2011 bagi mata pelajaran Matematik bagi sebuah sekolah.

Grade A GredA

Grade B dan C GredB dan C 40%

I
Diagram 14 Rajah 14

60 pupils score A in that test. Find the number of pupils sat for the test. Seramai 60 orang pelajar mendapat gred A. Cart jumlah murid yang mengambil ujian tersebut. A B 130 200 270 300

C
D

015/1

© 2012 Hak Cipta Sektor Pengurusan

Akademik

Jubatan Pelajaran PeraklMGB

Negerl Perak

SULIT

SULIT

19

015/1

35

Diagram 15 shows a rectangle, PQRS and two squares, X and Y of the same size. Rajah 15 menunjukkan sebuah segi empat tepat PQRS dan dua buah segi empat sama X dan Yyang sama saiz.
p

Q

8em

s

15 em

R

Diagram 15 Rajah 15 The total perimeter for X and Y is 24 em. Find the area, in crrr', of the shaded region. Jumlah perimeter X dan Y ialah 24 em. Cari luas, dalam em", kawasan berlorek. A B C D 18 96 102 120

01 "=ill

If')

?()J?

Un" rinln

.'\"I.t"r P"no"rll.nn AkOl/pm;k

[ Lihat halaman sebelah 1ahlllnn Pelalaran P"rakIMGR Neoeri Perak SULIT

SULIT

20

015/1

36

Diagram 16 shows a rectangle KLMN. Rajah 16 menunjukkan sebuah segi empat tepat KLMN.

8cm

Diagram 16 Rajah 16 The perimeter of un shaded part is 20 ern. Find the perimeter, in em, of the shaded part. Perimeter kawasan tidak berlorek adalah 20 em. Cari perimeter, dalam em, kawasan berlorek. A B C D 40 34 30 26

~,

I

015/1

© 2012 Hak Cipta Sektor Pengurusan

Akademik

Jabatan Pelajaran

PerakIMGB

Negeri Perak

SULTT

SULIT 37

21 Diagram 17 shows a composite shape of a cuboid and a cube. Rajah 17 menunjukkan gabungan bentuk sebuah kuboid dan sebuah kubus. 4cm

015/1

8cm

Diagram 17 Rajah 17 Which of the following cuboids has the same volume as Diagram 17? Antara kuboid berikut, yang manakah mempunyai isi padu yang sarna dengan Rajah 17?
14 ern

A

/

/
4cm

~cm B
19 ern

Q3cm
5 em

c

JOcm 3em

11 em D

015/1

© 2012 Hak Cipta Sektor Pengurusan

Akademik

Jabatan Pelajaran Perllk/MGB

Neger! Perak

( Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT 38

22
Diagram 18 shows the price of a watch and a ring before discount.

01511

Rajah 18 menunjukkan harga bagi sebuah jam tangan dan sebentuk cincin sebelum diskaun.

RM1520 Diagram 18 Rajah 18

RM990

Sarah has RMl 800 and Indira has RMI 250. Sarah buys a watch while Indira buys a nng. Find the difference between their remaining money. Sarah ada RMI 800 dan Indira ada RMI 250. Sarah membeli seutasjam tangan manakala Indira membeli sebentuk cincin. Cari beza antara wang baki mereka.

A

RM129 RM301 RM550 RMI019

B
C D

015/1

© 2012 Hak Cipta Sektor Pengurusan

Akademik

Jabatan Pelajaran Perak/MGB

Negeri Perak

SULIT

SULIT 39

23 Diagram 19 shows a cheque won by Hariz in a competition. Rajah 19 menunjukkan sekeping cek yang dimenangi Hariz dalam suatu pertandingan.

015/1

Diagram 19 Rajah 19 He used _!_ of the money to buy a motorcycle and spent ~ of the remaining money to 5 8 buy books. How much money is left?
L

Dia menggunakan _!_ daripada wang itu untuk membeli sebuah motosikal dan

5

membelanjakan Berapakahjumlah A H C D RM750 RMI 250 RM3000 RM5000

~ daripada baki wang itu untuk membeli beberapa buah buku. 8 wang yang masih ada padanya?

015/1

© 2012 Hak Cinta Sektor Penuurusan

Akademik

Jabatan Pelaiaran PerakIMGB

[ Lihat halaman sebelah Neueri Perak SULIT

SULIT

24

015/1

40

Diagram 20 shows an empty container M and a cup N which is full of water. Rajah 20 menunjukkan sebuah bekas M yang kosong dan sebuah cawan N yang mengandungi air.

M

G
N Diagram 20 Rajah 20

75m!

Sobri wants to fill container M with 2·55 f of water using cup N. How many cups of N are needed to fill container M? Sabri hendak mengisi 2·55 fair ke dalam bekas M menggunakan cawan N. Berapakah bilangan cawan N yang diperlukan untuk mengisi bekas M itul A 30

B
C D

32
34 36

END OF QUESTION PAPER KERTAS SOALAN TAMAT

015/1

© 2012 Hak Cipta Sektor Pengurusan

Akademik: Jabatan Pelajaran PerakIMGB

Negeri Perak

SULIT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful