fbifg

Uploads
Likes
More
European Financial Integration - Progress & Prospects European Commission Conference
Pjesa e Tretë
6.Buxhetimi i Kapitalit
Kreu 9 - Buxhetimi i Kapitalit - Flukset e Parase.pdf
Shkenca Mbi Financat Dhe e Drejta Financiare
Shkenca Mbi Financat Dhe e Drejta Financiare
Fitimi Ose Humbja Totale
Drejtuesi financiar
Detyrimet e bankës
Depozitat transaktive
Kthimi nga një investim
Aktivet=Pasivet
Subjekti ekonomik
Depozitat
Risku Nga Konkurenca
Banking u
Dallimi midis fitimit të pritur dhe fitimit të kërkuar
Drejtimi Bankar
Pasivat e bankës
Burimet e Riskut
see moreThat's it!
scribd