Sri Venkaiahswamy 34th Aradhana 2016-

Sri Venkaiahswamy 34th Aradhana 2016-