Created by padmavasantha

4000 Divya Prabhandam, 108 Divya Desam, Sri Vaishnavam, Dravida Vedam

This is a collection of Vaishnava Azhwar saint pasurams, 108 Divya Desam Temple guides, Sri Vaishnavam, with an emphasis on those works in tamil.