Created by arshom1910

"Hai Sird" (Հայ Սիրտ)

Official publication of the Armenian Relief Society, Inc. / Հայ Օգնութեան Միութեան (ՀՕՄ-ի) պաշտօնաթերթ