مدار شریعت (اولین یادنامه ی مرجع مظلوم و زعیم معظم، حضرت آیة الله العظمی شریعتمداری قدس سره)

به اهتمام و ویرایش و تعلیفات: شیخ محمد صادق هنرور شجاعی خویی