บทความโดยท่านผู้พิพากษา สถิตย์ ไพเราะ

เอกสารเหล่านี้ ได้รับอนุญาตจากท่านอาจารย์สถิตย์ ไพเราะ ในการนำมาเผยแพร่แด่สาธารณชน จากงานสัมมนาที่ินิติราษฎร์จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์