ООП - Непознат концепт во МК

Општествено одговорни претпријатија – (не)познат концепт во Македонија