Презентација на ООП во Охрид

Пазарните (не)прилики влијаат на општествено одговорните практики